zpravodaj Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou březnové číslo Zpravodaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou březnové číslo Zpravodaje"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Žonglování na ledě na straně 2 Wellness, tobogan nebo hřiště na pétanque. Kraví hora se rozroste o nové služby Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed, se dočká v příštím roce rozsáhlých změn. Návštěvníci si budou nově moci přijít na Kraví horu odpočinout do plánovaného wellness centra. Domnívám se, že nejen obyvatele městské části Brno-střed, ale i celého Brna potěší plán na rozšíření sportovních a rekreačních služeb, které poskytuje naše moderní koupaliště na Kraví hoře. Podle návrhu generelu budoucího rozvoje areálu, který pro nás zpracoval Ing. arch. Antonín Novák, bychom rádi v první řadě vybudovali namísto stávající provozní budovy wellness centrum, představil plány starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. V další etapě se pak počítá s rozšířením stávajících atrakcí letního koupaliště o tobogan a je navrženo zpřístupnění východní části areálu ve formě veřejného parku, doplněného o soubor atrakcí dětských a sportovních hřišť. Rádi bychom také zlepšili možnosti parkování, a to jak formou pozemního parkoviště na místě stávající nezpevněné plochy u blízké restaurace, výhledově pak formou parkovacího domu, situovaného pod stávající kurty Moravské Slavie při ulici Údolní, doplnil starosta. A dodal: Jako první krok nás čeká výstavba zmiňovaného wellness centra letos by se měla dotáhnout veškerá administrativa a příští rok bychom mohli začít stavět, přičemž předpokládaná výše investice je přibližně 30 miliónů korun. Provozně je centrum navrženo tak, aby umož - ňovalo kontinuální provozní propojení s krytou bazénovou halou a současně v případě její sezónní odstávky i samostatný nepřerušený provoz se vstupy z letní terasy venkovního koupaliště. Wellness obsahuje recepci s občerstvením, finskou saunu (vlhká sauna) s ochlazovacím bazénkem, infrasaunu (suchá sauna) s ochlazovacími a masážními sprchami, tepidarium (prohřívána se sálavým teplem), kneipův chodník (nožní bazénky Pokračování na straně 5 Když jsem se začátkem února ptal Josefa Masopusta, jak se připravují oslavy jeho osmdesátin a jak se na ně těší, odpověděl mi katastrofa, už deset dní nespím. Myslím, že v tomto lakonickém konstatování jsou ukryty nejen pochopitelné obavy, aby to všechno klaplo, ale také vlastnosti, které našeho nejlepšího fotbalistu všech dob ctily nejen jako hráče a úspěšného trenéra (především s ohledem na jeho brněnské působení), a sice: skromnost, pokora a neutuchající snaha dělat radost lidem kolem sebe. Pokračování na str. 12 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou březnové číslo Zpravodaje MČ Brno-střed. Pomalu ale jistě se rozbíhá sezóna akcí a aktivit, které naše radnice ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím střediskem připravuje pro veřejnost. Kromě tradičních akcí zveme nově třeba na cyklus Filharmonie Brno seniorům. Mezi větší projekty, na které Vás již nyní mohu pozvat, patří druhý ročník Velikonočních slavností, které proběhnou od 19. do 25. dubna na náměstí Svobody. Pokračovat také budeme v kulturních a zábavných aktivitách v areálu koupaliště na Kraví hoře nabídka loňských jazzových čtvrtků se rozšíří do podoby pravidelných hudebních večerů. V souvislosti s obnovou komorního amfiteátru v areálu koupaliště se počítá i s večerním promítáním filmů a na sobotu 28. května je připravována nejen dětem určená společná akce radnice a složek Integrovaného záchranného systému, zaměřená na bezpečnost a prevenci, doplněná o ukázky činností jednotlivých složek IZS. Domnívám se, že nabídka volnočasových a kulturních aktivit, které pro Vás pořádáme, bude letos ještě pestřejší než vloni, a tak doufám, že si mezi nimi určitě vyberete. Mgr. Libor Šťástka, starosta Sčítání lidu, domů a bytů Rozhovor s Miloslavem Stinglem Dny Tibetu Festival Jeden svět 2011

2 Stalo se v naší městské části Osmý ročník Žonglování na ledě přilákal děti na Nové sady Přes dvě stě dětí a rodičů se zúčast nilo již tradiční zimní taškařice s názvem Žonglování na ledě. Akce proběhla v pátek 4. února na kluzišti na Nových sadech. Kromě tradičního bruslení si mohli zájemci vyzkoušet, jaké to je spojit tyto dvě zdánlivě nesouvisející disciplíny bruslení a žonglování. Pokročilejší žongléři pak mohli změřit síly v soutěžích o ceny, které věnoval pořadatel Cirkus LeGrando, první dětský cirkus v České republice, mobilní pobočka Lužánek střediska volného času. Akce je podle našich zkušeností stále unikátním podnikem v celé České republice. Inspiraci jsme získali ve Vídni na zimním setkání žonglérů, uvedl organizátor MgA. Konrad Heczko. Na své si přišli i diváci, kteří mohli sledovat zajímavá ekvilibristická čísla, součástí byla také spanilá jízda jednokolek po ledě. Stejní organizátoři připravili akci i v předchozích letech na Římském náměstí a na Kraví hoře., Foto: Martin Formánek 2

3 Informace z radnice Představujeme Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed Oddělení technicko- -ekonomické V samostatné působnosti Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. V rámci schváleného rozpočtu městské části Brno-střed stanovuje konkrétní výši příspěvků na provoz z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím základním školám, mateřským školám a školským zařízením v návaznosti na jejich náklady a výnosy, vyžaduje k tomu podklady od těchto příspěvkových organizací, zpracovává údaje podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu rozpočtu a materiální podmínky pro činnost. Po celý rozpočtový rok sleduje a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových organizací, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů. Vede evidenci nemovitého majetku svěřeného pro školství městské části Brno-střed. Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem. Vyhodnocuje a navrhuje řešení prostorových podmínek základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, v souladu s platnými předpisy. Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty svěřeného majetku a tyto dokumenty spravuje. Plní úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na zhotovitele udržovacích prací, oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Zajišťuje údržbu, opravy a re - konstrukce nemovitostí svěřených městské části Brno- -střed pro školství (s výjimkou bytů v těchto nemovitostech) a užívaných školami a školskými zařízeními v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Sumarizuje a posuzuje požadavky škol a školských zařízení na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům ÚMČ BS. Spolupracuje s příslušnými odbory, útvary a orgány městské části Brno-střed a statu - tárního města Brna v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem. Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed s movitým majetkem v souladu se zvláštními předpisy a se zřizovacími listinami. Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed. Příspěvkovým organizacím zob lasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS, a dohlíží na čerpání rozpočtu těchto organizací. Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti kultury a sportu, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů. V přenesené působnosti Nevykonává Oddělení organizačně- -právní V samostatné působnosti Vypracovává podklady a předkládá návrhy na zřizování základních škol, mateřských škol a školských zařízení místního významu a na rušení základních škol, mateřských škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo školských zařízení, které jinak zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení. Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy, mateřské školy a školská zařízení, zřizované statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi. Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací zá - kladních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací. Při jmenování a odvolávání ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed připravuje pro Radu městské části Brno-střed návrhy, stanoviska a doporučení k udělení souhlasu městu. Dává podněty k odvolávání ředitelů při zjištění závažných nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací. Sleduje stavy naplněnosti kapacity základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady od těchto škol a školských zařízení. Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti městské části Brno-střed, zejména zpracovává návrhy na zápisy, změny zápisů a vyřazení ze školského rejstříku a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle zvláštních předpisů od ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, kterých se zápis či změna zápisu týká. Připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed a vyžaduje při výkonu této činnosti zprávy, vyjádření a dokumentaci od těchto škol a školských zařízení. Plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s příslušnými právním předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu. Navrhuje Radě městské části Brno-střed přijetí opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, které je povinna hradit obec, v níž má žák trvalý pobyt, jestliže tato obec nemá zřízenu školu, ve které by měl žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky. Navrhuje městu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území MČ BS. Pokračování na straně 4 3

4 Informace z radnice Pokračování ze strany 3 Připravuje podklady pro zřízení školských rad a plnění dalších úkolů zřizovatele vůči školským radám u základních škol, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed. Plní úkoly podle platného volebního řádu těchto školských rad. Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách, studijních skupinách a odděleních škol, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a to na základě údajů poskytnutých příslušnou školou. Připravuje a vyhotovuje podklady pro uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů) nebo nemovitosti potřebné k zajištění činnosti škol a školních zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed, a pro změny a ukončování těchto smluvních vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů, platby a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb. Vede evidenci nájemních smluv a dohod o krátkodobém a přechodném užívání nemovitého majetku svěřeného městské části Brno-střed pro školství. Požaduje od škol a školských zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů o ukončení platnosti těchto dohod do odborové evidence. Zpracovává podklady pro řešení sporů o svěřený majetek. Podporuje rozvoj sportovní a jiné zájmové činnosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v působnosti městské části Brno-střed a optimální využití svěřeného školského majetku i v době mimo vyučování. Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi příspěvkovými organizacemi z oblasti sportu a kultury, zřizovanými statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. Úřadem městské části Brno-střed. Poskytuje potřebnou metodickou a právní součinnost příspěvkovým organizacím z ob - lasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- -střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi. Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací. V přenesené působnosti Připravuje podklady pro pro - jednání přestupků na úseku školství a kultury na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, pro příslušnou komisi k projednání přestupků. Řeší správní delikty dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autor - ském. Provádí namátkové kontroly zákazu kouření ve školách podle zákona č. 379/2005 Sb. Pracoviště Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed: Husova 3, tel. č.: /216. Do 15. května provádějí pracovníci Českého statistického úřadu výběrové šetření v domácnostech Vlastní šetření probíhá již od 19. února prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice SILC 2011 (Životní podmínky 2011), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskutečňuje na území celé České republiky v cca domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2011 a které jim vydal Odbor terénních zjišťování Českého statistického úřadu v příslušném kraji nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přís ných požadavků zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Důležité upozornění pro držitele psů ZMĚNA SPLATNOSTI POPLATKU Na základě nové obecně závazné vy hlášky statutárního města Brna č. 22/2010 (o místních poplatcích) došlo ke změně splatnosti poplatku za psa. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Držitel psa obdrží každým rokem v měsíci únoru, pokud přihlášení psa stále trvá, vyplněnou poukázku typu A k úhradě poplatku. Mimo úhrady poukázkou na poště je Informace na internetu možné poplatek uhradit bankovním převodem. Od ledna 2011 došlo ke změně čísla účtu: /0100, platby které byly poslány na účet /2700 jsou platné a přiřazeny. Hotově lze také uhradit poplatek každý den na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno (se složenkou), případně v úřední den pondělí a středa od 8.00 do hodin na ÚMČ Brno- -střed, Měnínská 4, Brno, II. patro, dveře 207. Další případné informace ohledně místních poplatků ze psů ochotně poskytneme na ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, tel nebo (B. Strnadová, J. Čamrdová). Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách 4

5 Informace z radnice Milovníci saunování a wellness budou moci zavítat na Kraví horu Pokračování ze strany 1 s chladnou a horkou vodou) se zábavnými sprchami, parní místnost s ochlazovacími sprchami, whirpool (vířivý sedací bazén) a bylinnou aromaterapii (pobytové boxy pro aromatickou vlhkou inhalaci). Koncová sekce well - ness je věnována masážím a je navržena s možností fungovat jako samostatný celek nezávisle na wellness provozu, s možným pronájmem této sekce samostatnému podnikatelskému subjektu. Dalším plánem bude vybudování samostatného občerstvení na střeše provozní budovy. Stávající občerstvení je v návštěvnických špičkách nedostačující svou kapacitou. Část západní terasy, navazující na nový objekt občerstvení se předpokládá využít jako výhledová terasa na panorama města. Zejména pro děti bude novou atrakcí tobogan s plánovanou délkou skluzavky přibližně 63 metrů. Další nabídka pro děti předškolního a školního věku je v návrhu řešena umístěním dětského hřiště do východní části areálu, doplnil starosta. Naopak pro dospělé je navrženo vybudování dvou hřišť na pétanque. Harmonogram jarního čištění komunikací s rozmístěným přenosným dopravním značením Dle sdělení Brněnských komunikací, a.s., bude tímto subjektem od 28. března zahájeno čištění dopravně významných komunikací po zimě na našem správním území, a to s použitím přenosného dopravního značení. Kontakt: Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, tel.: Rozpis termínů a komunikací: 28. března M. Horákové, Lidická, Štefánikova, Veveří, Ná - draž ní, Benešova, Křenová, Koliště 29. března Masná, Vinohrady, Vojtova, Červený kopec 30. března Pekařská, Údolní, Slovákova, Rooseveltova, Opuštěná, Vídeňská, Václavská, Hybešova, Mendlovo nám. 31. března Veletržní, Křižkovského, Hlinky, Barvičova, Neu - mannova 1. dubna Cejl Ke dni 26. března se bude v ČR konat Sčítání lidu, domů a bytů Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března. Formuláře je nutné odevzdat vyplněné do 14. dubna. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného OSN. Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropy (ES) č. 763/2008 a jeho prováděcí předpisy konkretizují obsah a termín sčítání v zemích Evropské unie. Sčítání upravuje zákon č. 296/ /2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení ně - kterých ustanovení zákona č. 296/ /2009 Sb., která stanoví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího komisaře a podrobnosti k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá). Způsob provedení sčítání Ve většině sčítacích obvodů provádějí sčítání sčítací komisaři České pošty. Nejčastěji půjde o doručovatele nebo další pracovníky České pošty, které místní občané osobně znají. To však není možné dodržet vždy. Občané dále mají možnost si sčítací formuláře vyzvednout na vybraných poštách, tzv. sběrných místech, nebo je vyplněné odevzdat na kterékoliv poště. Ve větších ubytovacích nebo léčebných zařízeních provádějí sčítání komisaři z řad pracovníků Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jde např. o nemocnice, sociální ústavy, zařízení pro seniory, charitativní zařízení, hotely, ubytovny apod. V objektech ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti provádějí sčítání komisaři řízení těmito ministerstvy. Bezpečnost sčítání Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. V případě, že bude nutná změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro jeho onemocnění), bude to obci oznámeno ČSÚ elektronicky i písemně a obec vývěsku neprodleně aktualizuje. Kromě toho jsou tyto údaje zveřejněny na internetových stránkách a veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č Tyto údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že vyplněné sčítací formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich sběru oprávněna, tj. sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací obvod. Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma? Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít Pokračování na straně 6 5

6 Informace z radnice Novinky sčítání lidu 2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení do - mácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře Pokračování ze strany 5 vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 1. On-line vyplnění a odeslání na internetu 2. Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 3. Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí). Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna. Pokud vás sčítací komisař neza - stihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem Ten na základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají příslušné přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být podle zákona o sčítání v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do Kč v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku. Právnickým osobám může být udělena sankce až do výše Kč. na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. Dodatečné sečtení Zákon definuje v 21 institut tzv. dodatečného sečtení. Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří komisaři formuláře některé domácnosti doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty nebo na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná osoba sčítací formulář dodatečně vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P. O. Boxu ČSÚ, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání je sta noven na 19. dubna Došetřování Jak sčítání pomáhá Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů aj.), ale přesto, člověk nikdy neví K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života? Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů. Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit. V období od 15. do 30. května bude probíhat došetřování údajů v do - mácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto formuláře od komisaře převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ. Úlohou obcí je aktualizovat údaje ve vývěsních skříňkách o stručné oznámení došetřování a o jména komisařů a kontaktní údaje. Sčítací komisaři se budou při došetřování kromě průkazu sčítacího komisaře prokazovat zvláštním písemným pověřením pro tuto činnost vydaným ČSÚ. Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR. 6

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy SUCHDO L SKÉ 12011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nejvyšší správní soud k letišti str. 4 Ze suchdolských škol str. 10 Nová povinnost pro majitele nemovitostí str.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

zpravodaj Radnice chce vyvolat veřejnou diskusi o Masarykově čtvrti a o Kraví hoře městská část osobnost měsíce Vánoce jsou nás všech

zpravodaj Radnice chce vyvolat veřejnou diskusi o Masarykově čtvrti a o Kraví hoře městská část osobnost měsíce Vánoce jsou nás všech Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Nemáme v Brně mnoho muzikantů, kteří dovedou proplouvat prakticky všemi hudebními žánry a ve všech

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře...

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře... M Ě S Í Č N Í K P R O O B Č A N Y V Y S O Č I N Y R O Č N Í K 8 Č Í S L O 2 Ú n o r 2 0 1 1 N á k l a d 2 2 2 5 0 0 v ý t i s k ů w w w. k r - v y s o c i n a. c z Život jde dál... Po týdnech velice hektického

Více

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec starolískovecký zpravodaj ÚNOR 2011 ROČNÍK 19 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Sčítání lidu krok za krokem V TOMTO ČÍSLE: Vážení spoluobčané,

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Vítej, Ostravo, v Trojhalí!

Vítej, Ostravo, v Trojhalí! Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 3 Město má stabilní rating 4 Máte zaplaceno za odpad? 5 Novou tramvají číslo 15 8 Seriál rad a tipů pro seniory (2) 11 Před divadelní sezonou 12 H. Navrátilová

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ZPRAVODAJ. Kulturní událost roku

ZPRAVODAJ. Kulturní událost roku LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Kulturní událost roku V pátek 28. února v 10 hodin se po náročné rekonstrukci otevřou veřejnosti bývalé městské lázně

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

zpravodaj Obyvatelé se vyjádřili k podobě Vaňkova nám. městská část osobnost měsíce Úspěšný rok Vánoce na Zelňáku na straně 4

zpravodaj Obyvatelé se vyjádřili k podobě Vaňkova nám. městská část osobnost měsíce Úspěšný rok Vánoce na Zelňáku na straně 4 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 12 Prosinec 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Prosinec je nejen posledním měsícem roku vybízejícím k bilancování, ale je i měsícem adventním,

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2015 Hlavní téma: Rooseveltova ulice Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace Slovo úvodem Dalibor Dudek ředitel ZŠ u Říčanského

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více