Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 č.j.: WZŠaMŠB-823/23 Výroční zpráva školní rok 22/23 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Jedlička DN: C=CZ, O=Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace [IČ ], OU=, CN=Mgr. Tomáš Jedlička, serialnumber=p2656, title=ředitel školy Důvod: Schvaluji tento dokument Umístění: Brno Kontakt: Datum: :53:43

2 . Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno.3 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní knihovna (mimo provoz).5 Kontakty: telefon: 5 8 3, http: Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu.stupeň ,8 2.stupeň , Celkem Kapacita 36.7 Školská rada ( 67, 68 zákona č. 56/24 Sb.) Datum zřízení:..29 Předseda a členové ŠR: předseda Ing. Petr Bielik členové Ing. Lucie Šperková, Bc. Marie Paděrová, Bc. Aleš Jakubec, Mgr. Alice Pouchlá, Ing. Radim Dynka.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací ŠVP pro základní vzdělávání DO-4/2-9-2 Waldorfská škola Brno Ročník.-9. Jiné specializace, zaměření Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Waldorfská škola Brno (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky a doplňuje je o moderní formy vyučování. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební plán je charakteristický: všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké a pohybové předměty 2

3 slovní hodnocení ve všech předmětech průběžné, ale i na vysvědčení zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby vyučování hlavních předmětů v tzv. epochách 2-5týdenních celcích s 9minutovým blokem daného předmětu denně jen minimální plošné využití učebnic, jejich roli plní pestrý výběr encyklopedií, cvičebnic, atlasů. zásadní role třídního učitele napříč stupni základní školy. výuka dvou cizích jazyků od první třídy Základní škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a pravidelně spolupracuje s jednotlivými waldorfskými školami. V co největší míře spolupracujeme se společenstvím rodičů, organizovaným v občanském sdružení W Alternativa. Důraz je rovněž kladen na volný čas žáků. Zde hrají velkou roli kroužky Komunitního centra, stejně jako našich partnerů, pronajímajících si prostory školy (např. ZUŠ Universum, Collegium pro vita creante,..) V letošním školním roce se z prostorových a finančních důvodů nepodařilo zprovoznit školní knihovnu zapsanou v rejstříku škol. Zprovoznění plánujeme na příští školní rok..9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 7- Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci 72 7 ostatní* L 3 ŠJ výdejna Náhradní stravování Školní stravování mateřské i základní školy řešeno smluvně s fa Školní jídelna DJ s.r.o.. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem počet oddělení 3 počet dětí počet vychovatelů 9 fyz. 3 2,5 / kapacita přepoč. 9 Z činnosti ŠD: Významným posunem k lepší komunikaci rodičů, vychovatelů a učitelů bylo propojení družiny a tříd prvního stupně školy. Zahájili jsme pravidelné schůzky, na kterých pružně řešíme aktuální potřeby a potíže, takže se velmi zprůhlednila a zjednodušila spolupráce. Od začátku školního roku nás jako téma provázel zvěrokruh a jeho znamení, děti si užívaly i spojení se smysly. Ve stejném duchu se vedla v průběhu času i družinová hra, kdy jsme si k radosti dětí užili například smyslu chutí při tvoření v kuchyni, ochutnávce oříšků a sušeného ovoce, výrobě pomazánek, koláčů a jiných dobrot. Tradičně jsme od září vyzdobili třídu podzimními dary - z javorových listů jsme například vyrobili růže, z kaštanů chrastítka. Sbírali jsme přírodniny a užívali je při tvoření v rukodělkách a při odpoledních družinových činnostech. V prosinci jsme vyšlápli na hrad Špilberk do muzea, abychom shlédli výstavu Jiřího Trnky a tvořili v přidružené výtvarné dílně. Napadalo hodně sněhu, užili jsme hojně radovánek i umění. 3

4 Vánoční čas a jeho součást - vánoční jarmark je tradičně příležitostí ukázat, co děti v odpoledním čase dovedou buď v keramické dílně, v rukodělkách nebo jiných kroužcích. Novinkou a vítanou změnou zvláště pro pracovité chlapce bylo pořízení pracovního ponku do třídy oranžové a stolního fotbálku na chodbu družinky, znovu jsme využili pingpongový stůl v zelené družince a nově byla pořízena lana na dovádění dětí na hřišti. Letošní rok se na naší waldorfské škole stal oslavou atletického umění a tak jsme se i my podíleli na přípravě olympiády waldolrfských škol - přispěli jsme výzdobou tříd, pečením. Také zahrada naší školy, která je současně přírodní učebnou, pro nás znamenala příjemně strávený čas nejen odpočinkem a hrou, ale vysázeli jsme si i zeleninu a květiny. V závěru roku jsme pak zeleninu využili při vaření. samozřejmostí je účast našich děti na všech kroužcích družinou pořádaných a tolerovaných, nejen uměleckých, hudebních, ale i sportovních. Vyvrcholením školního roku byl družinový výlet do Tišnova a okolí. V tišnovském muzeu jsme navštívili výstavu přírodnin a minerálů, dozvěděli se o historii půvabného Tišnovska a na závěr jsme podnikli výstup na Květnici sice v chladném počasí, ale o to víc nás bavily hry, které jsme rádi podnikali a užili si při nich spoustu legrace. Na závěr jsme v letních měsících zářili nejen my a naše děti, ale rozzářili jsme i za vydatné pomoci rodičů chodbu před družinovými třídami, takže optimisticky hledíme i na další příležitosti, které budeme s dětmi mít při poznávání všeho, co nám náš společný čas v družině nabízí..2 Školní klub, který je součástí školy ŠK celkem počet oddělení počet dětí 93 počet vychovatelů kapacita fyz. / přepoč. x,32 Z činnosti ŠK: Žáci z druhého stupně, 5. třídy a částečně i 4. třídy( kteří nemohou z kapacitních důvodů být ve školní družině) navštěvují školní klub, obzvláště v době, kdy mají volné hodiny mezi vyučováním nebo čekají na další zájmovou činnost. Funguje tři dny v týdnu v bývalé jazykové učebně 2. stupně. Klub nabízí množství zajímavých deskových her, hlavolamy, knížky, časopisy i volné výtvarné tvoření. Popřípadě je prostorem pro napsání domácích úkolů, setkání s kamarády nebo jen možností odpočinku. 2. Údaje o pracovnících školy Vedení školy Ředitel - Mgr. Tomáš Jedlička Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Dana Holečková Zástupce ředitele pro MŠ - Jana Kytnerová Provozní a komunitní koordinátor Yvonna Piňosová Ekonom školy Ing. Pavel Svirák Širší vedení základní školy - Rada kolegia: Tomáš Jedlička (ŘŠ), Yvonna Piňosová (PKK), Roman Vančura (vých. poradce), Marie Pavoničová, Dana Holečková, Petra Kubečková, Simona Rajnohová, Zuzana Zavřelová 4

5 2. Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/24 Sb.) Přepočtený / fyzický 8,2/22,77/2 Celkový počet pedagogických pracovníků z toho odborně kvalifikovaných % / 59/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let 36-5 let 5 a více Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená Ženy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Pedagogika, psychologie Cizí jazyky Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů Alternativní pedagogika Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO Jiné Celkem Počet zúčastněných pracovníků Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) / 5

6 3. Výsledky výchovy a vzdělávání 3. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Celkem za II. stupeň Celkem za školu Celkem za I. stupeň Neprospělo Opakuje Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 2 3 Počet % z počtu všech žáků školy 3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 2 průměr na jednoho žáka:,9 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty přijatých žáků Gymnázium 4leté 6leté studium studium SOŠ SOU 8leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník/5.ročník Celkem Počet žáků 7 / 7 % / 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:....5 Důvody: rodinné 6

7 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody: rodinné 4. Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí - 4. Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 9/22 - Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrola plateb pojistného 9/22 Oblastní inspektorát práce pro JMK dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení 26 odst. 2 zákona o zaměstnanosti /22 FS Systém s.r.o., kontrola BOZP kontrola venkovních ploch areálu školy /22 Krajská hygienická stanice JMK - kontrola venkovních ploch areálu školy 5/23 - Krajská hygienická stanice JMK kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2 Sb. (škola v přírodě) 6/23 Magistrát města Brna, OŠMT, oddělení ekonomiky a kontroly škol průběžná veřejnosprávní kontrola účetnictví 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Podání žádosti o vrácení přeplatku na platbách pojistného. Podání vyjádření k vytváření volných pracovních míst. Oplocení hřiště ZŠ a střední části atria školy a vydání zákazu vstupu na tyto plochy. Oplocení hřiště ZŠ a střední části atria školy a vydání zákazu vstupu na tyto plochy. Byly odstraněny drobné nedostatky v návaznosti na směrnici Řídící kontrola 5. Výkon státní správy /dle 65, odst. 2, zákona č. 56/24 Sb./ 5. Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní docházky Jiné přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo 37 záporné, přestup Počet odvolání 6. Další údaje o škole 6. Školní a třídní akce V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili řady soutěží, mezi nejvýznamnější patřily celostátní olympiáda waldorfských škol, Pythagoriáda a Matematický klokan. V rámci projektu "Síť brněnských otevřených škol" někteří žáci absolvovali florbalový turnaj a turnaj deskových her. 7

8 Stejně jako v každém školním roce, i letos proběhlo mnoho akcí - projektů, při kterých se společně zapojili učitelé, děti i rodiče. Nejdůležitější akcí školního roku byla olympiáda pro 5.ročník, kterou naše škola za maximální pomoci rodičů a učitelů pořádala pro waldorfské školy z celé republiky. Akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora paní Bohuňovské. Vzhledem k havarijnímu stavu školního hřiště jsme akci pořádali v blízkém Wilsonově lese a přilehlém atletickém stadionu. V mnoha disciplínách spolu zápolily týmy páťáků z celé republiky, celkový počet účastníků byl několik stovek. Jednotlivé třídy absolvovaly řadu výletů, exkurzí, školy v přírodě.. třída První třídě se podařilo uskutečnit 3zajímavé projekty. První se týkal obrázkového zavádění písmen prostřednictvím obrazů z pohádek, kdy během čtyř tří-týdenních epoch postupně vznikaly dílčí písmenkové knížky na přehnutém formátu A4, kdy čelní strana dokládala obšírnější výjev z vyprávěné pohádky, na následující vnitřní straně vznikal dílčí obraz, z jehož tvaru se zrodilo na následující vnitřní straně očekávané a tušené písmeno, jehož psaní si děti na poslední zadní straně ve třech řádkách nacvičily a později také do slov zakomponovaly. Takto postupně během školního roku vzniklo 33 knížeček, které na závěr.třídy rodiče vlastnoručně svázali do velké písmenkové knihy, jejíž desky děti do vínově růžové barvy obatikovaly Druhý podařený projekt, který se vinul pracovním vyučováním celou první třídu, nesl název Od ovečky ke klubíčku. V úvodu si děti vyslechly pohádku Jak Jaromil ke štěstí přišel, která dětem přiblížila soužití s ovečkami a dále pak po vzoru Jaromila se seznámily s pastvou, stříháním vlny, jejím čištěním, praním, barvením přírodními barvivy, cupováním, česáním na starých kramplích a konečně usnováním nitky nejprve ručně, dále pak na vřetánku a nakonec na skutečném kolovrátku. V pololetí si děti vyrobily vlastním úsilím jehlice a nitka, tentokrát již koupené barevné ovčí vlny, mohla být dětmi splétána do oček, které nejdříve v ručkách dětí vytvořily jarního vykukleného motýlka a do konce školního roku děti upletly svým flétničkám kabátky, jež se staly vstupenkou do druhé třídy. V závěru školního roku si tuhle cestu děti zrekapitulovaly prostřednictvím leporela, na jehož čelní straně nakreslily jednotlivé činnosti, kterými si v průběhu prošly a na zadní stranu již byly na konci. třídy schopny napsat názvy prožitých úkonů. Třetím naplno prožitým týdnem byla příměstská škola v přírodě, na které vyvrcholilo celoroční prožívání elementárních bytostí. Každý den tohoto týdne jsme navštívili jinou říši na jiném místě v severní části Brna. Tak jsme se v pondělí ocitli ve vodní říši střežené vodníkem a královnou vodních tvorů, následující den nás zavedl do ohnivé říše slunečního obra, dále následovala lesní říše elfů, faunů a kořenových skřítků, která nás předposlední den propustila až do krystalového podzemí skřítků kutánků, světýlek a začouzených kovářů. Poslední den jsme provířili spolu se sylfy ve větru vzdušné říše. Výsledkem byla plná nůše úžasných zážitků od koupání, zapocení, promoknutí do morku kostí či plachtění ve vichru, ale především obrovská překonávání, která z dětí udělaly školáky. 3. Třída PODZIM: Co se děje v lese pobytový výukový program na Jezírku Michaelská slavnost Ekoprogram Bioodpady Maršov obdělání třídního pole Martinská slavnost Ořechov Třídní vánoční slavnost Adventní spirála 8

9 ZIMA: Tříkrálový výšlap Vranova bruslení JARO: Masopust - řemeslníci Zahradnictví Šebrov Exkurze Jarošův mlýn Ekofarma Jalový dvůr Stloukání másla Návštěva truhláře pana Peterky Prahra Škola v přírodě Řemesla v údolí Jánská slavnost Exkurze Moravská vesnička Práce na hliněném domečku 4. Třída - 6. září jsme se vydali do Botanické zahrady Kejbaly, abychom sklidili obilí, které jsme ke konci září vymlátili na školní zahradě září jsme zakončili epochové vyučování věnované orientaci v prostoru a čase prohlídkou brněnského podzemí, kde museli čtvrťáci v michaelské době prokázat svou statečnost listopadu jsme upekli svatomartinské rohlíčky a zanesli je do Domova pro seniory na Vychodilově ulici, abychom se s nimi o rohlíčky rozdělili a potěšili je několika skladbami s tématikou svatého Martina, které jsme zahráli na flétny a zazpívali jsme byli na škole v přírodě v Zahradišti na Vysočině, kde jsme spolu s Knihou času cestovali od dob pravěku až po dvůr císař Rudolfa II. Navštívili jsme také Zelenou Horu června jsme ve škole upekli z našeho sklizeného, vymláceného a pomletého obilí chléb. Chléb jsme dovezli na Starý Hrad, kde jsme oslavili svatojánskou slavnost, zapálili slavnostní oheň a uvařili si čaj z čerstvě nasbíraných bylinek. 5. třída podzim cyklovýlet s rodiči Barokní hudební nástroje - výchovný koncert exkurze na skládce komunálního odpadu v Martinicích návštěva Hospise sv. Alžběty v Brně (hudební potěšení nemocných a divadlo o sv. Martinovi) zima Hrátky na ledu - soutěžní dopoledně žabovřeských škol jaro besedy s lidmi z Polska, Německa a Slovenska návštěva Divadla Husa na provázku (dětské představení Dvojí zkutečnost) Den Země (téma třídění odpadu a sbírání odpadků podél řeky Svratky) výlet do Prahy, výstava Vikýře play rodičovská dílna šití chitónů Olympiáda waldorfských škol v Brně a Schoenau v Rakousku léto Olympiáda žabovřeských škol beseda s jeskyňářem společné zakončení školního roku s rodiči a dětmi u ohně 9

10 7. třída Michaelská slavnost průchod Ostopovickým tunelem ( překonávání strachu ze tmy a omezeného prostoru) 2.. Martinská slavnost pro 2. Třídu (sedmáci připravili druháky putování za světlem a martinskými rohlíčky podle pohádky Děvčátko a hvězdy) 3.. procházení spirálou do Adventu projektový týden se druhou třídou (výroba masek a secvičení krátkých bajek jako divadelní představení k masopustu) lyžařský výcvik, Fajtův kopec na Vysočině výukový pobyt s eko tématikou v Hostětíně (trvale udržitelný rozvoj v praxi pasivní dům, výtopna obce na dřevoštěpku, kořenová čistička, solární panely ) třídní výlet srub ve Skleném nad Oslavou 4.6. Janáčkovo divadlo, opera Rusalka Za skupinu slavností celoškolní akce týden pečení a prodávání buchet k WOW day (prodáno za necelých 7 tis.korun) 8.2. Adventní jarmark Jarní jarmark týden věnovaný Dni Země (Země zařazovaná do vyučování téměř všech předmětů, starší třídy připravovaly dopolední prožitkový program ke dni Země pro třídy mladší, některé třídy podnikly exkurze s ekologickým zaměřením) Olympiáda waldorfských škol 8. třída 9.. října 22 : dějepisná exkurze Po stopách Jana Amose Komenského (Uherský Brod Nivnice Komňa). 2. ledna 23: astronomické praktikum (u Bystřice nad Pernštejnem) března 23: orientační dny téma Láska, partnerství, sexualita (Fryšták) 3. května.června 23: Duhové divadlo Písek (jako diváci) června 23: výlet Haluzice (náhrada za zrušený vodácký kurz) Kulturní akce: Mahenovo divadlo: Scapinova šibalství (4/), Mandragora (7/), Romeo a Julie (večerní představení, 7/), Richard III. (5/4) Janáčkovo divadlo: Evžen Oněgin (8/2) HaDivadlo: Psaní Ježíškovi (2/2) anglické divadlo: Canterburské povídky (8/), Jack Rozparovač (/4) kino: Nicholas Winton Síla lidskosti (3/2) Veřejné aktivity: Vystoupení na Žabovřeském jarmarku (4/9) Setkání s obyvateli Domu na půli cesty a předání finančního daru (2/2) 6.2 Zapojení do projektů Síť brněnských otevřených škol Ve školním roce 22/23 jsme pokračovali v účasti na projektu města Brna Síť brněnských otevřených škol". Projekt vychází z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy centra vzdělanosti, jehož cílem bylo realizovat schválené

11 závěry strategického dokumentu Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 23. Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity svým žákům, jejich rodičům a veřejnosti. (Více v kapitolách o akcích tříd a komunitním centru). Ovoce do škol Naše škola se pokračovala v tomto školním roce v účasti na projektu Ovoce do škol. Cílem tohoto projektu MŠMT a EU je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu Naše škola se stala nositelem projektu předkládaného Statutárním městem Brno Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem projektu je vybudovat sportovní areál pro komunitní, volnočasové a sportovní aktivity školy, sportovních klubů a také široké veřejnosti zabývající se rekreační formou různých odvětví sportu. Kolektivní orgány Statutárního města Brna schválily zařazení tohoto projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (dále IPRM) v rámci aktualizace tohoto rozvojového dokumentu. Záměr projektu "Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu" byl schválen Radou města Brna (5.6.2) a Zastupitelstvem města Brna (22.6.2). Ve školním roce 22/23 byl bohužel projekt z finančních důvodů ze strany zřizovatele pozastaven. Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu sítě škol "Rodiče vítáni", organizovaného obecně prospěšnou společností EDUin. Projekt Zahrada smyslů rozvoj školní zahrady jako přírodní učebny podpořen Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Cílem projektu bylo pokračování přeměny školní zahrady při Waldorfské základní škole a mateřské škole v Brně na Zahradu smyslů - přírodní učebnu, nabízející dětem i veřejnosti prostor jak pro praktickou ekologickou výchovu a vzdělávání a prožitkové poznávání zákonitostí přírody, tak také pro relaxaci a hru. Konkrétně bude vybudována skalka jako ukázka života drobných živočichů, kvetoucích rostlin a keřů, hmatový chodníček, vzdělávací vodní prvky, zahradní broukoviště, vytvořeno vybavení výukového altánu a vytištěn informační leták Zahrada smyslů. Realizace : od.února 23 do 3.ledna 24. Projekt Minimalizace vzniku odpadu ve waldorfské škole a školce Cílem projektu bylo propojit teoretické poznatky s praktickými činnostmi při ekologicky odpovědném nakládání s odpady, předcházet vzniku směsného komunálního odpadu a maximálně druhotně využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole a školce. V rámci projektu byl zajištěn oddělený sběr a druhotné využití papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů a bioodpadů. Pro snížení vlivu celého systému na životní prostředí byly bioodpady využity lokálně formou komunitního kompostování a vermikompostování. Proběhlo proškolení žáků formou interaktivního divadelně osvětového představení a výukových programů a akreditovaný seminář pro technické a pedagogické pracovníky. Udržitelnost projektu bude zajištěna koordinátorem EVVO ve škole a věkově pestrým ekotýmem složeným ze studentů základní školy. Termín realizace: březen 22 červen 23

12 Projekt ATRIUM Na základě studie akad. arch. Oldřicha Hozmana vznikla ve spolupráci projektantů z Brna, školy a W alternativy nezbytná dokumentace směřující k vydání stavebního povolení na rekonstrukci prostoru atria. Cíl : atrium by mělo sloužit jako hlavní vstup do školy a školky a zároveň prostor pro setkávání. Obsahuje přírodní amfiteátr, volný palouk ke hrám, vodní prvek, popřípadě přístřešek. Vše hojně zazeleněno travou, keři, stromy. Dotační operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Projekt W škola pro život Realizace od..23 na 3 měsíců Zapojili jsme se do šablon: Inovace pomocí využití ICT a Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 6.3 Další školní aktivity Název kroužku Cizí jazyky* Počet kroužků / / / / / / Počet žáků * / / 7 / / / / Informatika, PC Náboženství Přírodní vědy Společenské vědy Sport, TV, turistika Technické vědy Umělecké obory Zdravotní, speciální pedagogika Jiné * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 6.3. Komunitní centrum Zásadní roli v životě školy v rámci doplňkové činnosti měly aktivity Komunitního centra. K hlavním oblastem působení komunitního centra patřily: Pravidelné kroužky organizované školou Rukodělné kroužky: Keramika pro děti.-5.tř. Umělecké kroužky: Dramatický.-5.tř., Hudební kroužky Sportovní kroužky: Pohybové kroužky pro děti.-2.tř a 3. 5.tř., Sportovní gymnastika.st., Florbal 2

13 Ostatní kroužky: Herní klub moderní strategické hry, Včelařský kroužek, Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9.tř., Jazykové kroužky : angličtina, francouzština Pravidelné kroužky organizované partnery školy: Waldorfský pěvecký sbor Eurytmie pro dospělé Florbal Taiči Arteterapie krát jinak Chirofonetika Jóga pro děti Cirkusový kroužek Klubík pro rodiny s dětmi Francouzština pro dospělé Věda nás baví Pronájmy Hudební škola UNIVERSUM - výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a hudební nauka Basketbalová škola Pravidelná spolupráce se sdružením rodičů W alternativa o.s. Během školního roku se setkával pravidelně výbor sdružení za účasti zástupců pedagogů základní i mateřské školy. Mezi hlavní projekty sdružení patřil projekt Atrium. Akce pro rodiče a veřejnost Mezi hlavní akce tohoto školního roku patřil již tradičně Adventní a Jarní jarmark, který škola organizovala ve spolupráci se sdružením rodičů W alternativa. Již tradičně na nich nechyběli tvořivé dílničky jednotlivých tříd, hudební a divadelní vystoupení tříd i rodičů. Akce se zúčastnili i lidé z širší veřejnosti, což má velký význam pro postupné zabydlování školy v Žabovřeskách. Přednášky V uplynulém školním roce zorganizovala naše škola několik přednášek zahraničních lektorů pro rodiče a veřejnost. Pravidelné i příležitostné pronájmy prostor Jako otevřená škola se snažíme nabízet své volné prostory veřejnosti k možnosti pronájmu. Těžiště samozřejmě tvořily pronájmy tělocvičny, ale i vytíženost hudebny, eurytmického sálu byla velmi vysoká. Do budoucna je zájem umožnit pronájem ve více učebnách, především odborných tak, aby využití jejich často nákladných vybavení bylo efektivní. 3

14 6.3.2 Spolupráce s mateřskou školou V rámci příspěvkové organizace samozřejmě základní škola spolupracuje s mateřskou školou. Kromě pravidelných porad vedení školy spolupracují především učitelky MŠ při přípravě předškoláků s budoucím učitelem. tř. Jejich pravidelná příprava ve 2. pololetí šk. roku probíhala v učebnách ZŠ a vyvrcholila slavností Pasování předškoláků, kde se setkali rodiče, děti, učitelky mš a budoucí třídní učitel. třídy. Děti MŠ a žáci. třídy ZŠ společně oslavili Masopust. 6.4 Materiálně technické zajištění Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno sídlí v objektu ZŠ Plovdivská 8 v Brně Žabovřeskách. Objekt školy je rozdělen na 3 pavilony (A, B, C). V létě 29 proběhly v objektu ZŠ Plovdivská stavební úpravy zaměřené především na zřízení učeben MŠ v pavilonu B a rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu A. Technický stav interiéru budovy je odpovídající dlouhodobému pronájmu bez koncepční údržby a investic. Z inženýrských sítí jsou zrekonstruované elektrorozvody, v technicky nejasném až havarijním stavu jsou rozvody vody, odpadů a topení. Koupelny a záchody jsou na hranici hygienických norem a vyžadují investice. Na podzim proběhlo zateplení objektu vč. výměny oken a realizace zelené střechy. V současnosti jsou všechny třídy a učebny funkční: kmenové učebny 9 tříd, 3 oddělení školní družiny, klubovna školního klubu; odborné učebny: výtvarná, počítačová, jazyková, přírodovědná, tělocvična, taneční sál, cvičná kuchyňka, hudebna, keramická dílna; učebna dřevořezby, učebna pracovních činností, 3 oddělení MŠ. Zatím nefunkční jsou: dlouhodobě nevyužívaný bazén v suterénu pav. C s technickým zázemím; knihovna a studovna. Zbylé prostory (asi 2/3 pavil.b) jsou dlouhodobě pronajaté SVČ Lužánky Lata. Pavilony A a B jsou spojeny krčkem, který je momentálně v nevyhovujícím stavu. Součástí areálu školy je velký sportovní areál, který je bohužel v havarijním stavu a nelze ho využívat bez rizika poškození zdraví. Jedná se konkrétně o neudržovaný asfaltový běžecký atletický areál se sprinterskou dráhou, doskočiště skoku dalekého a víceúčelové hřiště. Sportoviště je v dezolátním stavu a nelze jej využívat. Kromě tohoto sportovního areálu je součástí školy Přírodní zahrada MŠ, která byla v tomto roce vybavena herními prvky. Na zahradu MŠ navazuje prostor školní zahrady, která se buduje jako přírodní učebna. Ve dvorním traktu školy je neudržované atrium s rozpadajícími se zídkami, které momentálně slouží pouze částečně k pohybu a volné hře dětí. 7. Poradenské služby v základní škole 7. Údaje o odborných pracovnících 7.. Počty výchovný poradce školní metodik prevence fyzický počet kvalifikace, specializace Psychoterapeut. výcvik dosažené vzdělání VŠ VŠ 4

15 úvazek - školní psycholog školní speciální pedagog kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 7..2 Věková struktura do 35let 36 5 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 5 let a více/z toho důchodci 7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 7.2. Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Kombinované postižení (s více vadami) Celkem Ročník 7., Počet žáků 3 5 Výroční zpráva byla schválena školskou radou Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou V Brně Mgr. Tomáš Jedlička ředitel školy Přílohy: HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 22/23 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 22/23 5

16 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 22/23 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Jan Lauer Počet žáků celkem: (I.stupeň 29 žáků, II.stupeň 88 žáků) Podmínky školy: Standardní; malá škola v každém ročníku jedna třída; úzká spolupráce s rodiči, komunitní atmosféra. Co se nedaří: I přes těsnou spolupráci všech pedagogů a rodičů se nedaří plně předcházet projevům nevhodného chování žáků mezi sebou (od vulgarismů až po chování se znaky a prvky šikany). Co se daří: Dobrou spoluprací všech pedagogických pracovníků, vedení školy, rodičů a externích spolupracovníků se dařilo naplňovat funkční systém prevence a budovat bezpečné prostředí pro všechny děti. Funkčnost systému prevence se zejména projevuje: velkým počtem žáků aktivně využívajících volný čas spoluprací žáků napříč třídami aktivním a včasným vyhledáváním žáků s výchovnými i výukovými problémy, včetně odborného řešení jejich problémů velmi ojedinělými případy konzumace návykových látek (včetně kouření) velmi ojedinělými případy agresivního chování 6

17 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 22/23 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. Práce výchovného poradce Práce výchovného poradce vycházela z vyhlášky MŠMT 72/25 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 6/2 Sb. (ze dne ). Postupovala podle Plánu práce výchovného poradce i podle aktuálních požadavků a potřeb žáků, rodičů a pedagogů. Po celý školní rok se průběžně zaměřovala na metodickou, konzultační, poradenskou, informační i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy zejména v oblastech: kariérového poradenství volba povolání, přijímací řízení a studium na SŠ práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami péče o integrované žáky odhalování a řešení sociálně patologických jevů prevence školní neúspěšnosti, potíže s učením krizové intervence vztahové problémy s vrstevníky a spolužáky, mezi učitelem a žákem řešení osobních potíží žáků podpora psychosociálních dovedností, rozvoj dovednostní v interpersonální komunikaci, rozvoj sociálních kompetencí, rozhodovacích kompetencí apod. Po celý rok probíhala spolupráce s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno, SPC Praha, pracovníky OSPOD a dalšími odborníky (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, apod.), stejně tak i spolupráce školy s dalšími státními orgány, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů. Specifická oblast podpora a rozvoj psychosociálních dovedností a kompetencí, vzdělávací a výchovné potíže apod. Činnost všech pedagogů a zaměstnanců školy byla zaměřena na aktivní vytváření příznivého klimatu školy - podnětného a bezpečného prostředí s kvalitními vzájemnými vztahy a komunikací mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. Veškeré pedagogické aktivity byly zaměřeny na podporu a rozvoj zdravého sebevědomí dětí (sebepoznání sebeuvědomění sebepřijetí), na posilování schopnosti vlastní sebeobrany a zdravého sebeprosazení, na zdravý životní styl, na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Výchovně vzdělávací problémy žáků byly řešeny výchovnými komisemi a desítky osobních výchovných pohovorů a konzultací vedených pedagogy (ředitel ZŠ, výchovný poradce, třídní učitelé i ostatní pedagogové) s rodiči a žáky. Cílem výchovných komisí i pohovorů bylo najít ve spolupráci s rodinou odpovídající citlivé řešení a dohodnout se na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších zainteresovaných osob. Jednání se nejčastěji týkala oblastí vzájemných vztahů mezi žáky, kázeňských problémů, chováním k vyučujícím, nerespektování pokynů, pozdními příchody, problematikou nedostatečné domácí přípravy na školní práci, neplněním si školních povinností. Úsilí vedení školy bylo zaměřeno na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do činnosti školy, na 7

18 rozvíjení kompetencí pedagogů citlivě reagovat na témata i potřeby aktuální pro žáky či třídy jako celku, přijímat a pracovat s názory žáků a rodičů. Tato metodická činnost probíhala na pravidelných konferencích kolegia učitelů ( krát za týden) a na metodických setkáních pedagogů. Specifická oblast - péče o integrované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti Ve školním roce 22/3 se na škole vzdělávalo celkem 5 integrovaných žáků, z toho 3 žáci se specifickými poruchami učení, s vývojovou poruchou chování a žák s kombinovaným postižením. Na základě doporučení SPC pracovala s žákem s kombinovaným postižením po celý rok asistentka pedagoga. Na základě doporučení PPP došlo u žáka s vývojovou poruchou chování k postupnému ukončení činnosti asistentky pedagoga. U všech integrovaných žáků byl zpracován a průběžně vyhodnocován individuální vzdělávací plán. Celoročně probíhala pravidelná dlouhodobá péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně tak o žáky s neprospěchem. Pedagogové byli i v této oblasti metodicky vedeni na pravidelných setkáních. Specifická oblast - volba povolání a umístění žáků na středních školách výsledky přijímacích řízení Žáci i rodiče žáků 9. třídy získávali konkrétní informace o přijímacím řízení a studiu na středních školách a o možnostech uplatnění na trhu práce v rámci běžného vyučování, třídních schůzek, průběžnými konzultacemi s výchovným poradcem, návštěvami Veletrhu středních škol a Veletrhu odborného vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, návštěvami Dnů otevřených dveří na jednotlivých středních školách i možností osobních konzultací v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město a v PPP Brno. Tabulka výsledků přijímacího řízení Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem Soukromá gymnázia 2 Konzervatoř Brno Státní a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory Ostatní SŠ Střední celkem s talentovou odborná zkouškou učiliště Soukromé školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory Ostatní SŠ Střední celkem s talentovou odborná zkouškou učiliště Učební obory z devátého ročníku Státní Soukromé - 8

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2005/2006 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Brno, 10. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více