Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 č.j.: WZŠaMŠB-823/23 Výroční zpráva školní rok 22/23 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Jedlička DN: C=CZ, O=Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace [IČ ], OU=, CN=Mgr. Tomáš Jedlička, serialnumber=p2656, title=ředitel školy Důvod: Schvaluji tento dokument Umístění: Brno Kontakt: Datum: :53:43

2 . Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno.3 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní knihovna (mimo provoz).5 Kontakty: telefon: 5 8 3, http: Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu.stupeň ,8 2.stupeň , Celkem Kapacita 36.7 Školská rada ( 67, 68 zákona č. 56/24 Sb.) Datum zřízení:..29 Předseda a členové ŠR: předseda Ing. Petr Bielik členové Ing. Lucie Šperková, Bc. Marie Paděrová, Bc. Aleš Jakubec, Mgr. Alice Pouchlá, Ing. Radim Dynka.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací ŠVP pro základní vzdělávání DO-4/2-9-2 Waldorfská škola Brno Ročník.-9. Jiné specializace, zaměření Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Waldorfská škola Brno (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky a doplňuje je o moderní formy vyučování. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební plán je charakteristický: všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké a pohybové předměty 2

3 slovní hodnocení ve všech předmětech průběžné, ale i na vysvědčení zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby vyučování hlavních předmětů v tzv. epochách 2-5týdenních celcích s 9minutovým blokem daného předmětu denně jen minimální plošné využití učebnic, jejich roli plní pestrý výběr encyklopedií, cvičebnic, atlasů. zásadní role třídního učitele napříč stupni základní školy. výuka dvou cizích jazyků od první třídy Základní škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a pravidelně spolupracuje s jednotlivými waldorfskými školami. V co největší míře spolupracujeme se společenstvím rodičů, organizovaným v občanském sdružení W Alternativa. Důraz je rovněž kladen na volný čas žáků. Zde hrají velkou roli kroužky Komunitního centra, stejně jako našich partnerů, pronajímajících si prostory školy (např. ZUŠ Universum, Collegium pro vita creante,..) V letošním školním roce se z prostorových a finančních důvodů nepodařilo zprovoznit školní knihovnu zapsanou v rejstříku škol. Zprovoznění plánujeme na příští školní rok..9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 7- Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci 72 7 ostatní* L 3 ŠJ výdejna Náhradní stravování Školní stravování mateřské i základní školy řešeno smluvně s fa Školní jídelna DJ s.r.o.. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem počet oddělení 3 počet dětí počet vychovatelů 9 fyz. 3 2,5 / kapacita přepoč. 9 Z činnosti ŠD: Významným posunem k lepší komunikaci rodičů, vychovatelů a učitelů bylo propojení družiny a tříd prvního stupně školy. Zahájili jsme pravidelné schůzky, na kterých pružně řešíme aktuální potřeby a potíže, takže se velmi zprůhlednila a zjednodušila spolupráce. Od začátku školního roku nás jako téma provázel zvěrokruh a jeho znamení, děti si užívaly i spojení se smysly. Ve stejném duchu se vedla v průběhu času i družinová hra, kdy jsme si k radosti dětí užili například smyslu chutí při tvoření v kuchyni, ochutnávce oříšků a sušeného ovoce, výrobě pomazánek, koláčů a jiných dobrot. Tradičně jsme od září vyzdobili třídu podzimními dary - z javorových listů jsme například vyrobili růže, z kaštanů chrastítka. Sbírali jsme přírodniny a užívali je při tvoření v rukodělkách a při odpoledních družinových činnostech. V prosinci jsme vyšlápli na hrad Špilberk do muzea, abychom shlédli výstavu Jiřího Trnky a tvořili v přidružené výtvarné dílně. Napadalo hodně sněhu, užili jsme hojně radovánek i umění. 3

4 Vánoční čas a jeho součást - vánoční jarmark je tradičně příležitostí ukázat, co děti v odpoledním čase dovedou buď v keramické dílně, v rukodělkách nebo jiných kroužcích. Novinkou a vítanou změnou zvláště pro pracovité chlapce bylo pořízení pracovního ponku do třídy oranžové a stolního fotbálku na chodbu družinky, znovu jsme využili pingpongový stůl v zelené družince a nově byla pořízena lana na dovádění dětí na hřišti. Letošní rok se na naší waldorfské škole stal oslavou atletického umění a tak jsme se i my podíleli na přípravě olympiády waldolrfských škol - přispěli jsme výzdobou tříd, pečením. Také zahrada naší školy, která je současně přírodní učebnou, pro nás znamenala příjemně strávený čas nejen odpočinkem a hrou, ale vysázeli jsme si i zeleninu a květiny. V závěru roku jsme pak zeleninu využili při vaření. samozřejmostí je účast našich děti na všech kroužcích družinou pořádaných a tolerovaných, nejen uměleckých, hudebních, ale i sportovních. Vyvrcholením školního roku byl družinový výlet do Tišnova a okolí. V tišnovském muzeu jsme navštívili výstavu přírodnin a minerálů, dozvěděli se o historii půvabného Tišnovska a na závěr jsme podnikli výstup na Květnici sice v chladném počasí, ale o to víc nás bavily hry, které jsme rádi podnikali a užili si při nich spoustu legrace. Na závěr jsme v letních měsících zářili nejen my a naše děti, ale rozzářili jsme i za vydatné pomoci rodičů chodbu před družinovými třídami, takže optimisticky hledíme i na další příležitosti, které budeme s dětmi mít při poznávání všeho, co nám náš společný čas v družině nabízí..2 Školní klub, který je součástí školy ŠK celkem počet oddělení počet dětí 93 počet vychovatelů kapacita fyz. / přepoč. x,32 Z činnosti ŠK: Žáci z druhého stupně, 5. třídy a částečně i 4. třídy( kteří nemohou z kapacitních důvodů být ve školní družině) navštěvují školní klub, obzvláště v době, kdy mají volné hodiny mezi vyučováním nebo čekají na další zájmovou činnost. Funguje tři dny v týdnu v bývalé jazykové učebně 2. stupně. Klub nabízí množství zajímavých deskových her, hlavolamy, knížky, časopisy i volné výtvarné tvoření. Popřípadě je prostorem pro napsání domácích úkolů, setkání s kamarády nebo jen možností odpočinku. 2. Údaje o pracovnících školy Vedení školy Ředitel - Mgr. Tomáš Jedlička Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Dana Holečková Zástupce ředitele pro MŠ - Jana Kytnerová Provozní a komunitní koordinátor Yvonna Piňosová Ekonom školy Ing. Pavel Svirák Širší vedení základní školy - Rada kolegia: Tomáš Jedlička (ŘŠ), Yvonna Piňosová (PKK), Roman Vančura (vých. poradce), Marie Pavoničová, Dana Holečková, Petra Kubečková, Simona Rajnohová, Zuzana Zavřelová 4

5 2. Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/24 Sb.) Přepočtený / fyzický 8,2/22,77/2 Celkový počet pedagogických pracovníků z toho odborně kvalifikovaných % / 59/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let 36-5 let 5 a více Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená Ženy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Pedagogika, psychologie Cizí jazyky Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů Alternativní pedagogika Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO Jiné Celkem Počet zúčastněných pracovníků Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) / 5

6 3. Výsledky výchovy a vzdělávání 3. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Celkem za II. stupeň Celkem za školu Celkem za I. stupeň Neprospělo Opakuje Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 2 3 Počet % z počtu všech žáků školy 3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 2 průměr na jednoho žáka:,9 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty přijatých žáků Gymnázium 4leté 6leté studium studium SOŠ SOU 8leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník/5.ročník Celkem Počet žáků 7 / 7 % / 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:....5 Důvody: rodinné 6

7 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody: rodinné 4. Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí - 4. Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 9/22 - Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrola plateb pojistného 9/22 Oblastní inspektorát práce pro JMK dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení 26 odst. 2 zákona o zaměstnanosti /22 FS Systém s.r.o., kontrola BOZP kontrola venkovních ploch areálu školy /22 Krajská hygienická stanice JMK - kontrola venkovních ploch areálu školy 5/23 - Krajská hygienická stanice JMK kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2 Sb. (škola v přírodě) 6/23 Magistrát města Brna, OŠMT, oddělení ekonomiky a kontroly škol průběžná veřejnosprávní kontrola účetnictví 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Podání žádosti o vrácení přeplatku na platbách pojistného. Podání vyjádření k vytváření volných pracovních míst. Oplocení hřiště ZŠ a střední části atria školy a vydání zákazu vstupu na tyto plochy. Oplocení hřiště ZŠ a střední části atria školy a vydání zákazu vstupu na tyto plochy. Byly odstraněny drobné nedostatky v návaznosti na směrnici Řídící kontrola 5. Výkon státní správy /dle 65, odst. 2, zákona č. 56/24 Sb./ 5. Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní docházky Jiné přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo 37 záporné, přestup Počet odvolání 6. Další údaje o škole 6. Školní a třídní akce V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili řady soutěží, mezi nejvýznamnější patřily celostátní olympiáda waldorfských škol, Pythagoriáda a Matematický klokan. V rámci projektu "Síť brněnských otevřených škol" někteří žáci absolvovali florbalový turnaj a turnaj deskových her. 7

8 Stejně jako v každém školním roce, i letos proběhlo mnoho akcí - projektů, při kterých se společně zapojili učitelé, děti i rodiče. Nejdůležitější akcí školního roku byla olympiáda pro 5.ročník, kterou naše škola za maximální pomoci rodičů a učitelů pořádala pro waldorfské školy z celé republiky. Akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora paní Bohuňovské. Vzhledem k havarijnímu stavu školního hřiště jsme akci pořádali v blízkém Wilsonově lese a přilehlém atletickém stadionu. V mnoha disciplínách spolu zápolily týmy páťáků z celé republiky, celkový počet účastníků byl několik stovek. Jednotlivé třídy absolvovaly řadu výletů, exkurzí, školy v přírodě.. třída První třídě se podařilo uskutečnit 3zajímavé projekty. První se týkal obrázkového zavádění písmen prostřednictvím obrazů z pohádek, kdy během čtyř tří-týdenních epoch postupně vznikaly dílčí písmenkové knížky na přehnutém formátu A4, kdy čelní strana dokládala obšírnější výjev z vyprávěné pohádky, na následující vnitřní straně vznikal dílčí obraz, z jehož tvaru se zrodilo na následující vnitřní straně očekávané a tušené písmeno, jehož psaní si děti na poslední zadní straně ve třech řádkách nacvičily a později také do slov zakomponovaly. Takto postupně během školního roku vzniklo 33 knížeček, které na závěr.třídy rodiče vlastnoručně svázali do velké písmenkové knihy, jejíž desky děti do vínově růžové barvy obatikovaly Druhý podařený projekt, který se vinul pracovním vyučováním celou první třídu, nesl název Od ovečky ke klubíčku. V úvodu si děti vyslechly pohádku Jak Jaromil ke štěstí přišel, která dětem přiblížila soužití s ovečkami a dále pak po vzoru Jaromila se seznámily s pastvou, stříháním vlny, jejím čištěním, praním, barvením přírodními barvivy, cupováním, česáním na starých kramplích a konečně usnováním nitky nejprve ručně, dále pak na vřetánku a nakonec na skutečném kolovrátku. V pololetí si děti vyrobily vlastním úsilím jehlice a nitka, tentokrát již koupené barevné ovčí vlny, mohla být dětmi splétána do oček, které nejdříve v ručkách dětí vytvořily jarního vykukleného motýlka a do konce školního roku děti upletly svým flétničkám kabátky, jež se staly vstupenkou do druhé třídy. V závěru školního roku si tuhle cestu děti zrekapitulovaly prostřednictvím leporela, na jehož čelní straně nakreslily jednotlivé činnosti, kterými si v průběhu prošly a na zadní stranu již byly na konci. třídy schopny napsat názvy prožitých úkonů. Třetím naplno prožitým týdnem byla příměstská škola v přírodě, na které vyvrcholilo celoroční prožívání elementárních bytostí. Každý den tohoto týdne jsme navštívili jinou říši na jiném místě v severní části Brna. Tak jsme se v pondělí ocitli ve vodní říši střežené vodníkem a královnou vodních tvorů, následující den nás zavedl do ohnivé říše slunečního obra, dále následovala lesní říše elfů, faunů a kořenových skřítků, která nás předposlední den propustila až do krystalového podzemí skřítků kutánků, světýlek a začouzených kovářů. Poslední den jsme provířili spolu se sylfy ve větru vzdušné říše. Výsledkem byla plná nůše úžasných zážitků od koupání, zapocení, promoknutí do morku kostí či plachtění ve vichru, ale především obrovská překonávání, která z dětí udělaly školáky. 3. Třída PODZIM: Co se děje v lese pobytový výukový program na Jezírku Michaelská slavnost Ekoprogram Bioodpady Maršov obdělání třídního pole Martinská slavnost Ořechov Třídní vánoční slavnost Adventní spirála 8

9 ZIMA: Tříkrálový výšlap Vranova bruslení JARO: Masopust - řemeslníci Zahradnictví Šebrov Exkurze Jarošův mlýn Ekofarma Jalový dvůr Stloukání másla Návštěva truhláře pana Peterky Prahra Škola v přírodě Řemesla v údolí Jánská slavnost Exkurze Moravská vesnička Práce na hliněném domečku 4. Třída - 6. září jsme se vydali do Botanické zahrady Kejbaly, abychom sklidili obilí, které jsme ke konci září vymlátili na školní zahradě září jsme zakončili epochové vyučování věnované orientaci v prostoru a čase prohlídkou brněnského podzemí, kde museli čtvrťáci v michaelské době prokázat svou statečnost listopadu jsme upekli svatomartinské rohlíčky a zanesli je do Domova pro seniory na Vychodilově ulici, abychom se s nimi o rohlíčky rozdělili a potěšili je několika skladbami s tématikou svatého Martina, které jsme zahráli na flétny a zazpívali jsme byli na škole v přírodě v Zahradišti na Vysočině, kde jsme spolu s Knihou času cestovali od dob pravěku až po dvůr císař Rudolfa II. Navštívili jsme také Zelenou Horu června jsme ve škole upekli z našeho sklizeného, vymláceného a pomletého obilí chléb. Chléb jsme dovezli na Starý Hrad, kde jsme oslavili svatojánskou slavnost, zapálili slavnostní oheň a uvařili si čaj z čerstvě nasbíraných bylinek. 5. třída podzim cyklovýlet s rodiči Barokní hudební nástroje - výchovný koncert exkurze na skládce komunálního odpadu v Martinicích návštěva Hospise sv. Alžběty v Brně (hudební potěšení nemocných a divadlo o sv. Martinovi) zima Hrátky na ledu - soutěžní dopoledně žabovřeských škol jaro besedy s lidmi z Polska, Německa a Slovenska návštěva Divadla Husa na provázku (dětské představení Dvojí zkutečnost) Den Země (téma třídění odpadu a sbírání odpadků podél řeky Svratky) výlet do Prahy, výstava Vikýře play rodičovská dílna šití chitónů Olympiáda waldorfských škol v Brně a Schoenau v Rakousku léto Olympiáda žabovřeských škol beseda s jeskyňářem společné zakončení školního roku s rodiči a dětmi u ohně 9

10 7. třída Michaelská slavnost průchod Ostopovickým tunelem ( překonávání strachu ze tmy a omezeného prostoru) 2.. Martinská slavnost pro 2. Třídu (sedmáci připravili druháky putování za světlem a martinskými rohlíčky podle pohádky Děvčátko a hvězdy) 3.. procházení spirálou do Adventu projektový týden se druhou třídou (výroba masek a secvičení krátkých bajek jako divadelní představení k masopustu) lyžařský výcvik, Fajtův kopec na Vysočině výukový pobyt s eko tématikou v Hostětíně (trvale udržitelný rozvoj v praxi pasivní dům, výtopna obce na dřevoštěpku, kořenová čistička, solární panely ) třídní výlet srub ve Skleném nad Oslavou 4.6. Janáčkovo divadlo, opera Rusalka Za skupinu slavností celoškolní akce týden pečení a prodávání buchet k WOW day (prodáno za necelých 7 tis.korun) 8.2. Adventní jarmark Jarní jarmark týden věnovaný Dni Země (Země zařazovaná do vyučování téměř všech předmětů, starší třídy připravovaly dopolední prožitkový program ke dni Země pro třídy mladší, některé třídy podnikly exkurze s ekologickým zaměřením) Olympiáda waldorfských škol 8. třída 9.. října 22 : dějepisná exkurze Po stopách Jana Amose Komenského (Uherský Brod Nivnice Komňa). 2. ledna 23: astronomické praktikum (u Bystřice nad Pernštejnem) března 23: orientační dny téma Láska, partnerství, sexualita (Fryšták) 3. května.června 23: Duhové divadlo Písek (jako diváci) června 23: výlet Haluzice (náhrada za zrušený vodácký kurz) Kulturní akce: Mahenovo divadlo: Scapinova šibalství (4/), Mandragora (7/), Romeo a Julie (večerní představení, 7/), Richard III. (5/4) Janáčkovo divadlo: Evžen Oněgin (8/2) HaDivadlo: Psaní Ježíškovi (2/2) anglické divadlo: Canterburské povídky (8/), Jack Rozparovač (/4) kino: Nicholas Winton Síla lidskosti (3/2) Veřejné aktivity: Vystoupení na Žabovřeském jarmarku (4/9) Setkání s obyvateli Domu na půli cesty a předání finančního daru (2/2) 6.2 Zapojení do projektů Síť brněnských otevřených škol Ve školním roce 22/23 jsme pokračovali v účasti na projektu města Brna Síť brněnských otevřených škol". Projekt vychází z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy centra vzdělanosti, jehož cílem bylo realizovat schválené

11 závěry strategického dokumentu Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 23. Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity svým žákům, jejich rodičům a veřejnosti. (Více v kapitolách o akcích tříd a komunitním centru). Ovoce do škol Naše škola se pokračovala v tomto školním roce v účasti na projektu Ovoce do škol. Cílem tohoto projektu MŠMT a EU je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu Naše škola se stala nositelem projektu předkládaného Statutárním městem Brno Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem projektu je vybudovat sportovní areál pro komunitní, volnočasové a sportovní aktivity školy, sportovních klubů a také široké veřejnosti zabývající se rekreační formou různých odvětví sportu. Kolektivní orgány Statutárního města Brna schválily zařazení tohoto projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (dále IPRM) v rámci aktualizace tohoto rozvojového dokumentu. Záměr projektu "Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu" byl schválen Radou města Brna (5.6.2) a Zastupitelstvem města Brna (22.6.2). Ve školním roce 22/23 byl bohužel projekt z finančních důvodů ze strany zřizovatele pozastaven. Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu sítě škol "Rodiče vítáni", organizovaného obecně prospěšnou společností EDUin. Projekt Zahrada smyslů rozvoj školní zahrady jako přírodní učebny podpořen Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Cílem projektu bylo pokračování přeměny školní zahrady při Waldorfské základní škole a mateřské škole v Brně na Zahradu smyslů - přírodní učebnu, nabízející dětem i veřejnosti prostor jak pro praktickou ekologickou výchovu a vzdělávání a prožitkové poznávání zákonitostí přírody, tak také pro relaxaci a hru. Konkrétně bude vybudována skalka jako ukázka života drobných živočichů, kvetoucích rostlin a keřů, hmatový chodníček, vzdělávací vodní prvky, zahradní broukoviště, vytvořeno vybavení výukového altánu a vytištěn informační leták Zahrada smyslů. Realizace : od.února 23 do 3.ledna 24. Projekt Minimalizace vzniku odpadu ve waldorfské škole a školce Cílem projektu bylo propojit teoretické poznatky s praktickými činnostmi při ekologicky odpovědném nakládání s odpady, předcházet vzniku směsného komunálního odpadu a maximálně druhotně využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole a školce. V rámci projektu byl zajištěn oddělený sběr a druhotné využití papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů a bioodpadů. Pro snížení vlivu celého systému na životní prostředí byly bioodpady využity lokálně formou komunitního kompostování a vermikompostování. Proběhlo proškolení žáků formou interaktivního divadelně osvětového představení a výukových programů a akreditovaný seminář pro technické a pedagogické pracovníky. Udržitelnost projektu bude zajištěna koordinátorem EVVO ve škole a věkově pestrým ekotýmem složeným ze studentů základní školy. Termín realizace: březen 22 červen 23

12 Projekt ATRIUM Na základě studie akad. arch. Oldřicha Hozmana vznikla ve spolupráci projektantů z Brna, školy a W alternativy nezbytná dokumentace směřující k vydání stavebního povolení na rekonstrukci prostoru atria. Cíl : atrium by mělo sloužit jako hlavní vstup do školy a školky a zároveň prostor pro setkávání. Obsahuje přírodní amfiteátr, volný palouk ke hrám, vodní prvek, popřípadě přístřešek. Vše hojně zazeleněno travou, keři, stromy. Dotační operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám Projekt W škola pro život Realizace od..23 na 3 měsíců Zapojili jsme se do šablon: Inovace pomocí využití ICT a Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 6.3 Další školní aktivity Název kroužku Cizí jazyky* Počet kroužků / / / / / / Počet žáků * / / 7 / / / / Informatika, PC Náboženství Přírodní vědy Společenské vědy Sport, TV, turistika Technické vědy Umělecké obory Zdravotní, speciální pedagogika Jiné * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 6.3. Komunitní centrum Zásadní roli v životě školy v rámci doplňkové činnosti měly aktivity Komunitního centra. K hlavním oblastem působení komunitního centra patřily: Pravidelné kroužky organizované školou Rukodělné kroužky: Keramika pro děti.-5.tř. Umělecké kroužky: Dramatický.-5.tř., Hudební kroužky Sportovní kroužky: Pohybové kroužky pro děti.-2.tř a 3. 5.tř., Sportovní gymnastika.st., Florbal 2

13 Ostatní kroužky: Herní klub moderní strategické hry, Včelařský kroužek, Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9.tř., Jazykové kroužky : angličtina, francouzština Pravidelné kroužky organizované partnery školy: Waldorfský pěvecký sbor Eurytmie pro dospělé Florbal Taiči Arteterapie krát jinak Chirofonetika Jóga pro děti Cirkusový kroužek Klubík pro rodiny s dětmi Francouzština pro dospělé Věda nás baví Pronájmy Hudební škola UNIVERSUM - výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a hudební nauka Basketbalová škola Pravidelná spolupráce se sdružením rodičů W alternativa o.s. Během školního roku se setkával pravidelně výbor sdružení za účasti zástupců pedagogů základní i mateřské školy. Mezi hlavní projekty sdružení patřil projekt Atrium. Akce pro rodiče a veřejnost Mezi hlavní akce tohoto školního roku patřil již tradičně Adventní a Jarní jarmark, který škola organizovala ve spolupráci se sdružením rodičů W alternativa. Již tradičně na nich nechyběli tvořivé dílničky jednotlivých tříd, hudební a divadelní vystoupení tříd i rodičů. Akce se zúčastnili i lidé z širší veřejnosti, což má velký význam pro postupné zabydlování školy v Žabovřeskách. Přednášky V uplynulém školním roce zorganizovala naše škola několik přednášek zahraničních lektorů pro rodiče a veřejnost. Pravidelné i příležitostné pronájmy prostor Jako otevřená škola se snažíme nabízet své volné prostory veřejnosti k možnosti pronájmu. Těžiště samozřejmě tvořily pronájmy tělocvičny, ale i vytíženost hudebny, eurytmického sálu byla velmi vysoká. Do budoucna je zájem umožnit pronájem ve více učebnách, především odborných tak, aby využití jejich často nákladných vybavení bylo efektivní. 3

14 6.3.2 Spolupráce s mateřskou školou V rámci příspěvkové organizace samozřejmě základní škola spolupracuje s mateřskou školou. Kromě pravidelných porad vedení školy spolupracují především učitelky MŠ při přípravě předškoláků s budoucím učitelem. tř. Jejich pravidelná příprava ve 2. pololetí šk. roku probíhala v učebnách ZŠ a vyvrcholila slavností Pasování předškoláků, kde se setkali rodiče, děti, učitelky mš a budoucí třídní učitel. třídy. Děti MŠ a žáci. třídy ZŠ společně oslavili Masopust. 6.4 Materiálně technické zajištění Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno sídlí v objektu ZŠ Plovdivská 8 v Brně Žabovřeskách. Objekt školy je rozdělen na 3 pavilony (A, B, C). V létě 29 proběhly v objektu ZŠ Plovdivská stavební úpravy zaměřené především na zřízení učeben MŠ v pavilonu B a rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu A. Technický stav interiéru budovy je odpovídající dlouhodobému pronájmu bez koncepční údržby a investic. Z inženýrských sítí jsou zrekonstruované elektrorozvody, v technicky nejasném až havarijním stavu jsou rozvody vody, odpadů a topení. Koupelny a záchody jsou na hranici hygienických norem a vyžadují investice. Na podzim proběhlo zateplení objektu vč. výměny oken a realizace zelené střechy. V současnosti jsou všechny třídy a učebny funkční: kmenové učebny 9 tříd, 3 oddělení školní družiny, klubovna školního klubu; odborné učebny: výtvarná, počítačová, jazyková, přírodovědná, tělocvična, taneční sál, cvičná kuchyňka, hudebna, keramická dílna; učebna dřevořezby, učebna pracovních činností, 3 oddělení MŠ. Zatím nefunkční jsou: dlouhodobě nevyužívaný bazén v suterénu pav. C s technickým zázemím; knihovna a studovna. Zbylé prostory (asi 2/3 pavil.b) jsou dlouhodobě pronajaté SVČ Lužánky Lata. Pavilony A a B jsou spojeny krčkem, který je momentálně v nevyhovujícím stavu. Součástí areálu školy je velký sportovní areál, který je bohužel v havarijním stavu a nelze ho využívat bez rizika poškození zdraví. Jedná se konkrétně o neudržovaný asfaltový běžecký atletický areál se sprinterskou dráhou, doskočiště skoku dalekého a víceúčelové hřiště. Sportoviště je v dezolátním stavu a nelze jej využívat. Kromě tohoto sportovního areálu je součástí školy Přírodní zahrada MŠ, která byla v tomto roce vybavena herními prvky. Na zahradu MŠ navazuje prostor školní zahrady, která se buduje jako přírodní učebna. Ve dvorním traktu školy je neudržované atrium s rozpadajícími se zídkami, které momentálně slouží pouze částečně k pohybu a volné hře dětí. 7. Poradenské služby v základní škole 7. Údaje o odborných pracovnících 7.. Počty výchovný poradce školní metodik prevence fyzický počet kvalifikace, specializace Psychoterapeut. výcvik dosažené vzdělání VŠ VŠ 4

15 úvazek - školní psycholog školní speciální pedagog kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 7..2 Věková struktura do 35let 36 5 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 5 let a více/z toho důchodci 7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 7.2. Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Kombinované postižení (s více vadami) Celkem Ročník 7., Počet žáků 3 5 Výroční zpráva byla schválena školskou radou Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou V Brně Mgr. Tomáš Jedlička ředitel školy Přílohy: HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 22/23 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 22/23 5

16 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 22/23 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Jan Lauer Počet žáků celkem: (I.stupeň 29 žáků, II.stupeň 88 žáků) Podmínky školy: Standardní; malá škola v každém ročníku jedna třída; úzká spolupráce s rodiči, komunitní atmosféra. Co se nedaří: I přes těsnou spolupráci všech pedagogů a rodičů se nedaří plně předcházet projevům nevhodného chování žáků mezi sebou (od vulgarismů až po chování se znaky a prvky šikany). Co se daří: Dobrou spoluprací všech pedagogických pracovníků, vedení školy, rodičů a externích spolupracovníků se dařilo naplňovat funkční systém prevence a budovat bezpečné prostředí pro všechny děti. Funkčnost systému prevence se zejména projevuje: velkým počtem žáků aktivně využívajících volný čas spoluprací žáků napříč třídami aktivním a včasným vyhledáváním žáků s výchovnými i výukovými problémy, včetně odborného řešení jejich problémů velmi ojedinělými případy konzumace návykových látek (včetně kouření) velmi ojedinělými případy agresivního chování 6

17 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 22/23 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. Práce výchovného poradce Práce výchovného poradce vycházela z vyhlášky MŠMT 72/25 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 6/2 Sb. (ze dne ). Postupovala podle Plánu práce výchovného poradce i podle aktuálních požadavků a potřeb žáků, rodičů a pedagogů. Po celý školní rok se průběžně zaměřovala na metodickou, konzultační, poradenskou, informační i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy zejména v oblastech: kariérového poradenství volba povolání, přijímací řízení a studium na SŠ práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami péče o integrované žáky odhalování a řešení sociálně patologických jevů prevence školní neúspěšnosti, potíže s učením krizové intervence vztahové problémy s vrstevníky a spolužáky, mezi učitelem a žákem řešení osobních potíží žáků podpora psychosociálních dovedností, rozvoj dovednostní v interpersonální komunikaci, rozvoj sociálních kompetencí, rozhodovacích kompetencí apod. Po celý rok probíhala spolupráce s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno, SPC Praha, pracovníky OSPOD a dalšími odborníky (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, apod.), stejně tak i spolupráce školy s dalšími státními orgány, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů. Specifická oblast podpora a rozvoj psychosociálních dovedností a kompetencí, vzdělávací a výchovné potíže apod. Činnost všech pedagogů a zaměstnanců školy byla zaměřena na aktivní vytváření příznivého klimatu školy - podnětného a bezpečného prostředí s kvalitními vzájemnými vztahy a komunikací mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. Veškeré pedagogické aktivity byly zaměřeny na podporu a rozvoj zdravého sebevědomí dětí (sebepoznání sebeuvědomění sebepřijetí), na posilování schopnosti vlastní sebeobrany a zdravého sebeprosazení, na zdravý životní styl, na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Výchovně vzdělávací problémy žáků byly řešeny výchovnými komisemi a desítky osobních výchovných pohovorů a konzultací vedených pedagogy (ředitel ZŠ, výchovný poradce, třídní učitelé i ostatní pedagogové) s rodiči a žáky. Cílem výchovných komisí i pohovorů bylo najít ve spolupráci s rodinou odpovídající citlivé řešení a dohodnout se na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších zainteresovaných osob. Jednání se nejčastěji týkala oblastí vzájemných vztahů mezi žáky, kázeňských problémů, chováním k vyučujícím, nerespektování pokynů, pozdními příchody, problematikou nedostatečné domácí přípravy na školní práci, neplněním si školních povinností. Úsilí vedení školy bylo zaměřeno na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do činnosti školy, na 7

18 rozvíjení kompetencí pedagogů citlivě reagovat na témata i potřeby aktuální pro žáky či třídy jako celku, přijímat a pracovat s názory žáků a rodičů. Tato metodická činnost probíhala na pravidelných konferencích kolegia učitelů ( krát za týden) a na metodických setkáních pedagogů. Specifická oblast - péče o integrované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti Ve školním roce 22/3 se na škole vzdělávalo celkem 5 integrovaných žáků, z toho 3 žáci se specifickými poruchami učení, s vývojovou poruchou chování a žák s kombinovaným postižením. Na základě doporučení SPC pracovala s žákem s kombinovaným postižením po celý rok asistentka pedagoga. Na základě doporučení PPP došlo u žáka s vývojovou poruchou chování k postupnému ukončení činnosti asistentky pedagoga. U všech integrovaných žáků byl zpracován a průběžně vyhodnocován individuální vzdělávací plán. Celoročně probíhala pravidelná dlouhodobá péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně tak o žáky s neprospěchem. Pedagogové byli i v této oblasti metodicky vedeni na pravidelných setkáních. Specifická oblast - volba povolání a umístění žáků na středních školách výsledky přijímacích řízení Žáci i rodiče žáků 9. třídy získávali konkrétní informace o přijímacím řízení a studiu na středních školách a o možnostech uplatnění na trhu práce v rámci běžného vyučování, třídních schůzek, průběžnými konzultacemi s výchovným poradcem, návštěvami Veletrhu středních škol a Veletrhu odborného vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, návštěvami Dnů otevřených dveří na jednotlivých středních školách i možností osobních konzultací v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město a v PPP Brno. Tabulka výsledků přijímacího řízení Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem Soukromá gymnázia 2 Konzervatoř Brno Státní a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory Ostatní SŠ Střední celkem s talentovou odborná zkouškou učiliště Soukromé školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory Ostatní SŠ Střední celkem s talentovou odborná zkouškou učiliště Učební obory z devátého ročníku Státní Soukromé - 8

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více