Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: Zařazena do sítě škol:

2 Obsah Základní údaje o škole. 1 Oblast vzdělávání.. 1 Vzdělávací koncepce školy.. 1 Přehled oborů vzdělávání.. 2 Učební plány a učební osnovy 2 I. stupeň II. stupeň 3 Školní družina 4 Školní klub. 4 Individuální program žáků. 4 Personální zabezpečení činnosti školy.. 5 Personální podmínky.. 5 Pedagogičtí pracovníci školy. 5 Aprobovanost výuky.. 7 Zápis do 1. ročníku 7 Výsledky vzdělávání žáků.. 8 Přehled prospěchu za 2. pololetí. 8 Přehled docházky 9 Kázeňské problémy žáků 10 Výsledky přijímacího řízení 10 Srovnávací testy.. 12 Prevence sociálně patologických jevů. 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování. 16 Sportovní činnost. 16 Výsledky v soutěžích a olympiádách. 16 Škola v přírodě 17 Školní časopis. 17 Kulturní a další vzdělávací programy 17 EVVO 17 Spolupráce školy a rodičů.. 17 Sdružení rodičů.. 18 Mimoškolní činnost 18 Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI.. 18 Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení škola do rozvojových a mezinárodních programů.. 21 Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení.. 21 Spolupráce s partnery. 21 Spolupráce s odborovou organizací 21 Spolupráce s dalšími partnery. 21 Záměry pro školní rok 2014/ Výroční zpráva 2013/14

3 - 1 - Motto: Nestačí vědět, vědění se musí použít. Johann Wolfgang Goethe Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín je příspěvkovou organizací, od s právní subjektivitou. zřizovatel: Město Studénka školská rada: od , šestičlenná ředitel školy: Mgr. Alena Dvorská do Mgr. Milan Stiller od telefon: www: zstgm-studenka.cz počet tříd: 11 celkový počet žáků: 260 průměrný počet žáků na třídu: 23,6 přepočtený počet učitelů: 16,09 Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu, s cílovou kapacitou ve škole 430 žáků, ve školní družině 60 žáků a ve školním klubu 200 žáků. Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhá v 19 učebnách, z nich je 5 odborných (pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně, informační centrum složené z literární pracovny a počítačové učebny) a 2 poloodborné (pracovna výtvarné výchovy, přírodopisu), využíváme také školní pozemek a tělocvičnu. Školní družině slouží dvě klubovny v přístavbě a přilehlá učebna prvního stupně. Školní klub využívá jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, nejčastěji jde o tělocvičnu a pracovnu výpočetní techniky. Oblast vzdělávání Vzdělávací koncepce školy Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, a koresponduje s projektem Škola podporující zdraví, jehož jsme účastníky od roku Ve školním roce 2013/14 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů: Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce a kultivujeme každého jako svébytnou, svobodnou a zodpovědnou osobnost.

4 - 2 - Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní dovednosti pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu, školy, obce, regionu, společnosti a světa. Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se, kriticky myslet, řešit problémy a pracovat. Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. Umožňujeme další vzdělávání zaměstnancům, zejména pedagogickým pracovníkům, aby mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým poznatkům a aby hlavními aktéry výuky byli žáci, učitelé její koordinátory. Využíváme zkušeností jednotlivců, skupin i celé školy s výchovou k udržitelnému rozvoji a dále ji rozvíjíme jako specifickou složku vzdělávání. Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů v její organizaci a respektováním domluvených pravidel. Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí. Poskytujeme všem účinnou zpětnou vazbu, která je pro ně motivující do další činnosti. Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních aktivitách, posilujeme jejich vztah ke své škole. Přehled oborů vzdělávání Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9. r. Učební plány a učební osnovy V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. I.stupeň Třída Předmět I.A, B II. III. IV. V.A, B český jazyk a literatura anglický jazyk matematika a její aplikace člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie 1 tělesná výchova Dotace celkem V 1. ročníku probíhala podobně jako v předcházejících letech výuka čtení genetickou metodou s velmi dobrými výsledky. Potvrdil se opakovaně zájem dětí o český jazyk a

5 - 3 - využitelnost čtenářské kompetence již po dvou měsících výuky v dalších oblastech, zejména v předmětu člověk a jeho svět. Nově jsme v prvním ročníku zahájili výuky matematiky podle metodiky prof. Hejného s cílem posílit u žáků jejich logické myšlení. Ve třídách s vyšším počtem žáků (II., III., IV.) byla rozdělena výuka anglického jazyka na dvě skupiny. Žáci 1. stupně mohli pracovat také v nepovinném předmětu náboženství. II. stupeň Třída Předmět VI. VII. VIII. IX. český jazyk a literatura anglický jazyk druhý cizí jazyk matematika a její aplikace informační a komunikační technologie 1 chemie 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce tělesná výchova člověk a životní prostředí 1 volitelné předměty Dotace celkem Výchovu ke zdraví vyučovali ve všech třídách třídní učitelé, kteří měli příležitost v ní realizovat i svá třídní kurikula. Výchova k občanství byla v 6. ročníku rozšířena na 2 hodiny a v 7. ročníku na ni úzce navazovala osobnostní a sociální výchova, v níž bylo realizováno aktuální průřezové téma školního vzdělávacího programu. V VI. třídě s 32 žáky a v IX. třídě s 31 žáky byla rozdělena na dvě skupiny výuka anglického jazyka, druhého cizího jazyka (německého a ruského), informační a komunikační technologie, předmětu člověk a svět práce. Další rozdělení se týkalo v obou třídách jedné hodiny matematiky a jedné hodiny českého jazyka. Od 6. ročníku pokračovala diferenciace výuky formou volitelných předmětů. Do učebního plánu jsou zařazovány předměty na základě zájmu dětí a podle provozních možností školy. Pro nižší počet dětí v 8. ročníku byli jeho žáci pro výuku volitelných předmětů spojeni s žáky 9. ročníku a rozděleni podle zájmu do tří skupin. V 6. a 7. ročníku byly volitelné předměty vyučovány samostatně, vždy ve dvou skupinách. Druhý volitelný předmět v 9. ročníku byl určen jen vycházejícím žákům, a proto byl vyučován samostatně pouze v IX. třídě.

6 ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) domácnost, etická výchova 7. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) výtvarné činnosti, společenskovědní seminář 8. a 9. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) sportovní výchova, mediální výchova, pěstitelství 9. ročník cvičení z českého jazyka a matematiky Školní družina Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z 1. až 4. ročníku, průměrná návštěvnost byla 43 dětí. Ranní provoz začínal v 6:30 hodin a končil v 7:45 hodin, odpolední byl v prvním oddělení od 11:45 do 16:00 hodin, ve druhém oddělení od 12:45 do 14:45 hodin. Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 70 Kč. Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly při ní rozvíjeny všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka k sobě samému, k ostatním lidem a k přírodě. S velkým zájmem dětí byla školní družinou využívána i pracovna výpočetní techniky, v níž za odborné asistence školního metodika ICT pracovali žáci s výukovými programy odpovídajícími jejich věku. Každý měsíc se děti mohly účastnit větší společné tematicky zaměřené akce. Při školní družině pracovaly čtyři kroužky. Do sportovních her bylo zapsáno 29 dětí, v keramickém kroužku pracovalo 20 dětí, v kroužku dovedných rukou 10 dětí a ve výtvarném kroužku 17 dětí. Školní klub Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 162 dětí. Mohly si vybrat ze tří druhů zaměstnání. Tradičně žáci využívali pravidelné kroužky dramatický, florbal, taneční, rybářský, keramika, žákovský parlament. Roční poplatek za jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 200 až 600 Kč podle jejich finanční náročnosti, kroužek školního parlamentu byl bez poplatku. Dalším druhem činnosti jsou otevřené kluby, které jsou žákům k dispozici třikrát za týden. Návštěvníci si mohli vybírat ze dvou možností sportovní a internetový. Poplatek činil 50 Kč za celý školní rok s možností slevy na poplatku za kroužek. Školní klub nabízel dětem také zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu i období vedlejších prázdnin (24 akcí - sportovní turnaje v tělocvičně, výlety, turistika, programy spojené s přespáním ve škole). Individuální program žáků Počet žáků, kteří byli v průběhu roku integrováni pro specifické vzdělávací potřeby se měnil podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve statistice k jsme vykazovali 24 žáků individuálně integrovaných, z toho 11 se zvýšenými výdaji. 8 žáků bylo zařazeno do nápravné péče, 5 žáků se vzdělávalo podle individuálních plánů v určených předmětech. Integrace probíhala u všech žáků dle doporučení poradenských zařízení PPP Nový Jičín, PPP Ostrava, SPC Nový Jičín a SPC Ostrava. Z 11 výše uváděných žáků byli tři integrováni pro logopedickou vadu (dysfázii), nápravnou logopedickou péči jim zajišťovalo mimo školu SPC. Jeden žák druhého stupně byl integrován pro lehké mentální postižení, jeho individuální plány byly zpracovány v souladu s přílohou rámcového vzdělávacího programu pro základní

7 - 5 - vzdělávání. Dalších šest žáků bylo integrováno pro vývojové poruchy učení, jeden žák ve třetím ročníku pro vývojovou poruchu chování. Jeho výuka byla uskutečňována za přítomnosti asistenta pedagoga. Rozložení dětí se zvýšeným normativem podle ročníků: Ročník Počet žáků Personální zabezpečení činnosti školy Personální podmínky Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 7 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní učitelky. U integrovaného žáka ve 3. ročníku pracovala na částečný úvazek asistentka pedagoga. Na II. stupni došlo k průběžným personálním změnám, které byly způsobeny odchodem jedné učitelky k ze školy a návratem jedné zaměstnankyně z mateřské dovolené k V závěru školního roku působilo na druhém stupni 9 učitelů, z toho 4 na snížený úvazek. Čtyři pedagogové vykonávali funkci třídního učitele. Vyučovala zde také ředitelka školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství zajišťovala katechetka místní římskokatolické farnosti. Změny v pedagogickém sboru od září 2013 zvýšily odbornost výuky na obou stupních, na prvním stupni z 80 na 98 %, na druhém stupni ze 73 na 78 %. Činnost školní družiny zajišťovaly 2 vychovatelky, jedna z nich zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Organizovala práci vedoucích kroužků - 2 externích a 10 pedagogických pracovníků školy. Ve škole pracovalo celkem 14 správních zaměstnanců, z toho jedna školnice, tři uklízečky, jedna ekonomka. Ostatní jsou pracovníci centrální školní kuchyně jedna vedoucí, jedna administrativní pracovnice a sedm kuchařek. Práci topiče zajišťovala školnice. Pedagogičtí pracovníci školy Údaje jsou uváděny dle statistických výkazů prováděných k pracovník vzdělání délka praxe způsobilost ředitelka školy VŠ CH, PŘ 39 OPZ zástupce ředitele VŠ OV,TV 13 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 5 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 1 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 34 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ

8 - 6 - učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 15 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 20 OPZ učitel VŠ JČ, HV 31 OPZ učitel VŠ M, ZTV, INF 19 OPZ učitel VŠ M - OV 2 OPZ učitel VŠ CH, ZZV, VP 40 OPZ učitel VŠ Z, TV 6 OPZ učitel VŠ JR,TV 37 OPZ učitel VŠ JČ, D 10 OPZ učitel VŠ JA, JR 17 OPZ učitel SŠ vychovatel SŠ - vychovatelství 41 OPZ vychovatel SŠ - vychovatelství 26 OPZ asistent pedagoga SŠ Průměrný věk učitelského sboru je 43 let. Podrobnější věkové složení uvádí následující graf: Věková struktura sboru ženy muži celkem nad 60

9 - 7 - Aprobovanost výuky aprobovanost v % Předmět 1. stupeň 2. stupeň český jazyk a literatura anglický jazyk ruský jazyk 100 německý jazyk 0 matematika a její aplikace člověk a jeho svět 100 výchova k občanství 100 osobnostní a sociální výchova 0 0 dějepis 100 zeměpis 100 člověk a životní prostředí 100 přírodopis 100 fyzika 0 chemie 100 hudební výchova výtvarná výchova 80 0 tělesná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie výchova ke zdraví 0 volitelné předměty 100 Celkem nepovinné předměty 100 Zápis dětí do 1. ročníku V lednu 2014 se k zápisu dostavilo celkem 38 dětí, z toho letos poprvé jich přišlo 33. Rodičům po skončení zápisu byly podány ředitelkou školy souhrnné informace o škole včetně projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, individuální informace o dětech sdělily zákonným zástupcům zapisující učitelky prvního stupně. Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Nový Jičín i pediatra byla třem dětem rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka. Po dodatečných úpravách v průběhu hlavních prázdnin se počet žáků, kteří v září 2014 nastoupí do 1. ročníku, ustálil na 38 dětech.

10 - 8 - Výsledky vzdělávání žáků Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Z toho opravné zkoušky celkem I. stupeň celkem II. stupeň Celkem Následující tabulka pro srovnání obsahuje procento vyznamenaných žáků v posledních čtyřech letech. Žáci s vyznamenáním (1. až 9. ročník) školní rok 2010/ / / /14 žáci v %

11 - 9 - Žáci prospívající s vyznamenáním 2013/ / / /11 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% Přehled docházky za celý školní rok 2013/2014 Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem Průměrný počet oml. hodin Průměrný počet neoml. hodin Snížený stupeň z chování I. stupeň II. stupeň ,2 1 Celkem ,08 1 Absence žáků v celkovém hodnocení na obou stupních proti předcházejícímu období poklesla. Neomluvená absence se vyskytla u jedné žákyně osmého ročníku. Pro srovnání uvádíme přehled o absenci žáků i v předcházejících letech. Zameškané hodiny školní rok 2010/ / / /14 průměrný počet hodin na žáka

12 /14 Průměrný počet zameškaných hodin 2012/ / / Kázeňské problémy žáků V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé drobné přestupky proti školnímu řádu, které byly okamžitě řešeny třídními učiteli. Počet závažnějších přestupků, a tím i snížených stupňů z chování zůstal na minimální úrovni. V prvním pololetí byl pouze jeden žák hodnocen druhým stupněm za fyzické napadení spolužáka. Výsledky přijímacího řízení Základní školu ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, všichni absolvováním 9. ročníku získali základní vzdělání. V rámci přijímacího řízení využili možnost podat v prvním kole dvě přihlášky. 97% vycházejících žáků bylo přijato napoprvé, zbývající 3% ve druhém kole. Ve srovnání s předcházejícím obdobím zůstal zachován na podobné úrovni zájem žáků o gymnázia a maturitní obory na středních odborných školách. Ke studiu na víceletém gymnáziu z 5. ročníku se hlásily 3 žákyně, všechny byly přijaty. Jedna zahájí studium na Masarykově gymnáziu v Příboře, další dvě na GMK v Bílovci. název školy studijní, učební obor počet žáků celkem z toho chlapců GMK Bílovec gymnázium 3 2 Masarykovo gymnázium Příbor Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba SŠ uměleckých řemesel, s.r.o., Ostrava-Zábřeh gymnázium 1 0 gymnázium 1 1 gymnázium 1 grafický design, modelářství a návrhářství oděvů 2 1

13 SŠ elektrotechnická mechanik elektrotechnik 1 1 Ostrava SŠ hotelnictví a kuchař číšník, gastronomie 2 gastronomie Frenštát p.r. SŠ technická a dopravní, autotronik 1 1 Ostrava-Vítkovice SEPŠ Studénka obchodní akademie 1 1 SPŠ stavební, Ostrava- stavebnictví 1 1 Zábřeh SŠ technická a zemědělská mechanik strojů a zařízení, obráběč 3 2 Nový Jičín kovů, agropodnikání Mendelova střední škola, zdravotnický asistent 1 Nový Jičín VOŠ, SOŠ, SOU obráběč kovů, strojírenství, mechanik 7 7 Kopřivnice seřizovač Střední pedagogická a ošetřovatel 2 0 Střední zdrav. škola, Odry Vítkovická střední škola obráběč kovů 1 1 SŠ služeb a podnikání, kadeřník 2 0 Ostrava-Poruba SŠ Odry prodavač 1 Přehled o přijetí žáků ve srovnání se školním rokem 20010/11 a 2011/12 Gymnázia Umělecké SOŠ UO žáci v % 2011/ / /

14 / / /12 gymnázia umělecké střední odborné učební obory 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Srovnávací testy Osmnáctým rokem jsme testovali v rámci projektu KALIBRO žáky pátého ročníku a pojedenácté 7. ročníku. Program Kalibro nadále poskytuje škole nejucelenější možnost vzájemného srovnání výsledků vzdělávání s ostatními školami v regionu i celé České republice a jeho zadání nejvíce koresponduje s koncepcí školy. Výsledky žáků v Kalibro testech jsou v 5. ročníku vyrovnané, ve všech částech kromě anglického jazyka nadprůměrné, výrazné v přírodovědném testu. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu: V.A V.B škola průměr všech umístění škol test č. 1 Čtení 69,1% 70,2% 69,7% 64,1% 2. desetina test č. 2 Matematika 59,8% 62,9% 61,5% 54,3% 3. desetina test č. 3 Humanitní 66,5% 61,2% 63,5% 58,7% 3. desetina test č. 4 Přírodovědný 72,9% 70,3% 71,5% 63,5% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 52,7% 53,6% 53,1% 53,7% 5. desetina

15 Kalibro ročník V.A V.B škola celý vzorek 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% ČJ M HUM PŘ AJ Žáci 7. ročníku dosáhli v jednotlivých testech podobných výsledků jako žáci 5. ročníku. Přehledné údaje uvádí následující tabulka a graf. Pro srovnání uvádíme výsledky stejné skupiny dětí v Kalibro testech ve školním roce 2011/12, kdy byli žáky 5. ročníku. Z obou výsledků je patrná přidaná hodnota za 6. a 7. ročník v testu z českého jazyka, což odpovídá cílenému záměru školy rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Ostatní výsledky jsou vzhledem ke změněnému složení třídy v 6. ročníku, kdy odešli dva žáci na víceleté gymnázium, srovnatelné. Čtení Matematika Humanitní Přírodovědný Anglický jazyk 5. desetina 1. desetina 1. desetina 1. desetina 7. desetina VII. škola průměr všech škol umístění test č. 1 ČJ 63,7% 63,7% 62,7% 3. desetina test č. 2 Matematika 35,7% 35,7% 31,2% 3. desetina test č. 3 Humanitní 61,9% 61,9% 57,4% 2. desetina test č. 4 Přírodovědný 66,4% 66,4% 57,4% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 56,1% 56,1% 57,6% 7. desetina

16 Kalibro ročník VII. škola celý vzorek 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% ČJ M HUM PŘ AJ Prevence sociálně patologických jevů Ve své činnosti pokračovali žáci zapojeni do Peer programu (5. a 9. ročník), žáci 7. až 9. ročníku využívali prvků z programu aktivního sociálního učení ve výchově k občanství, žáci 7. ročníku také v osobnostní a sociální výchově. Všechny uvedené projekty mají vysokou účinnost v prevenci sociálně patologických jevů, kterou ve škole realizujeme podle celoškolního projektu, zejména pro svou pravidelnost, systematičnost a použité metody práce odborně proškolenými pedagogy. Základem prevence sociálně patologických jevů je práce třídních učitelů realizujících svá třídní kurikula, která byla sestavena na začátku školního roku přiměřeně k věkovým zvláštnostem jednotlivých ročníků a po odborné konzultaci s učiteli výchovy k občanství. Třídní učitelé v 6. až 9. ročníku realizovali třídní kurikulum v předmětu výchova ke zdraví, v 1. ročníku v předmětu český jazyk, ve 2. až 4. ročníku v předmětu člověk a jeho svět, v 5. ročníku v osobnostní a sociální výchově. Třídní učitelé byli nasazeni v rozvrhu hodin se svým předmětem v pondělí na první vyučovací hodinu, aby mohli kolektiv naladit, případně vyřešit aktuální problémy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, které se řídilo plánem DVPP, byla nadále věnována mimořádná pozornost. V jeho rámci se vzdělávali učitelé napříč ročníky a předměty. Prioritou bylo od března 2014 vzdělávání nově přijatých učitelů v 80 hodinovém kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Absolvováním tohoto kurzu se stanou plně kompetentními v uplatňování výchovných a vzdělávacích strategií dle ŠVP. Do srpna 2014 absolvovali polovinu kurzu, zbývající části dokončí v druhé polovině roku. Kromě vzdělávání akreditovanými organizacemi (KVIC Nový Jičín, NIDV Ostrava, Fakta Žďár nad Sázavou, Akademie moderního vzdělávání Plzeň, Paris Karviná, RESK Třinec)

17 jsme v průběhu celého školního roku zorganizovali dvě pracovní dílny k rozvoji čtenářství napříč ročníky a předměty. Obě byly vedeny vlastními lektory. Pod odborným lektorstvím absolvovala sborovna osmihodinový kurz s názvem Rozvíjíme emoční inteligenci. Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání pedagogů. Každá takto nově získána dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků. V přehledu uvádíme vzdělávací semináře a jejich rozsah, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v období od září 2013 do srpna V oblasti metod aktivního učení Název akce Rozsah Počet pracovníků Učíme číst genetikou 8 1 Dílna čtení a psaní 10 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 8 2 Minikonference metody aktivního učení 10 5 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 4 1 V oblasti životních dovedností Akční výzkum jako možnost zkoumání čtenářské gramotnosti 20 1 Rozvíjíme emoční inteligenci 8 16 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 40 5 Instruktivní vyučovací hodina 4 1 V oblasti managementu Změny v ZP 4 1 Metodická poradna pro ZŠ 4 2 Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství 6 1 Nový občanský zákoník ve školské praxi 6 1 Jakou školu chceme mít a jak k ní směřovat 6 1 ZP a jeho novela od Metodická poradna pro ŠD 4 1 Vnitřní kontrola v praxi 6 1 Právní předpisy ve školství 7 1 O zdravém stravování 5 1 Propagace a publicita školy v oblasti EVVO 7 1 V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech Základy Hejného vyučovací metody 4 5 Matematika jinak 6 2

18 Prameny ve výuce dějepisu 6 1 Práce s textem ve fyzice 5 1 V oblasti jazyků Angličtina pro ty, kteří nechtějí učit 8 1 Inspiromat pro angličtináře 6 1 Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách AJ 6 1 Metodischer Gulasch 8 1 Gramatika ve výuce německého jazyka 6 1 Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 33 hodin. Pro srovnání uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2010/11 20 hodin, 2011/12 34 hodin, 2012/13 13 hodin. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování Během školního roku jsme uspořádali 4 celoškolní projektové dny. Dva proběhly v listopadu 2013 jako příprava charitativní akce. Další dva projektové dny byly v březnu a dubnu 2014 s tematikou EVVO ke Dni Země. Výsledky všech projektů byly prezentovány v prostorách školní budovy a na akcích pořádaných školou pro širokou veřejnost. Sportovní činnost Rozsah sportovních činností jsme ponechali na úrovní předcházejících let. Děti z prvního až třetího ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy. Sedmidenního pobytu na lyžařském výcviku se zúčastnilo 40 žáků ze 4. až 7. ročníku. Pro žáky 8. ročníku jsme uspořádali čtyřdenní turistický kurz. V únoru 2014 se 46 žáků 2. stupně zúčastnilo exkurze do olympijského parku v Praze. Také jsme se zapojili do většiny sportovních soutěží v rámci okresu Nový Jičín a uspořádali tradiční školní sportovní den, letos poprvé se zimní tematikou. Výsledky v soutěžích a olympiádách Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád v různých oborech český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, výtvarná výchova, tělesná výchova. Reprezentanti školy v okresních kolech byli většinou mezi úspěšnými řešiteli jednotlivých soutěží a v některých dosáhli výraznějšího umístění. Nejlepší výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: akce Okresní kolo v literární soutěži Svět slova Okresní kolo ve výtvarné soutěži Svět slova Okresní kolo - vybíjená chlapců Okresní kolo soutěž dvojic v AJ Umístění 1. místo 2. místo 3. místo 3. místo

19 Okresní kolo soutěž dvojic v RJ Okresní kolo matematická olympiáda 5. ročník Okresní kolo chemická olympiáda Okresní kolo - olympiáda v anglickém jazyku 5. místo 4. místo 5. místo 7. místo Škola v přírodě V září 2013 jsme opakovaně uspořádali pětidenní pobyt dětí ve škole v přírodě v penzionu Palkovické hůrky. Zúčastnili se jí žáci prvního ročníku (35) spolu se svými patrony z devátého ročníku (19). Žáci měli možnost nejen pobývat ve zdravějším prostředí, ale hlavně se vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální základ pro celý školní rok. Program pobytu, který se skládal z části vzdělávací i oddechové, připravili a realizovali třídní učitelé spolu s vyučujícími hlavních předmětů. V září 2013 absolvovalo 30 žáků 6. ročníku adaptační pobyt v Janských Lázních. Program byl připraven třídním učitelem se záměrem žáky poznat a pomoci jim v adaptaci na vzdělávání na druhém stupni. Školní časopis V letošním školním roce pokračovalo vydávání časopisu Tegemák. Editována byla tři čísla, o jejichž redakci se postarali žáci zapojeni ve volitelném předmětu mediální výchova. Do časopisu mohli přispívat i žáci ostatních tříd, včetně žáků 1. stupně. Kulturní a další vzdělávací programy Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci jednotlivých ročníků zájezdů na divadelní představení v Ostravě, včetně představení v anglickém jazyce. K hudebním koncertům jsme využili nabídky SAK Studénka v Dělnickém domě. Výuku také vhodně doplňovaly programy připravované zástupci policie, zdravotníků, sociálního pracovníka a další exkurze v rámci jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis, chemie, přírodopis, volitelné předměty). EVVO K environmentální výchově jsme i ve školním roce 2013/14 přistupovali jako ke specifické složce vzdělávání, pro kterou máme velmi dobré podmínky a dlouhodobé zkušenosti. V průběhu školního roku jsme v jednotlivých předmětech řešili celoškolní téma ekosystém zahrady, které jsme zvolili opakovaně, protože jsme v závěru roku 2013 dokončovali projekt Živá zahrada v rámci Revolvingového fondu MŽP a jehož výsledkem je malé školní arboretum. Spolupráce školy a rodičů Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získat na třídních schůzkách, které se konaly čtyřikrát ročně. V říjnu a březnu za účasti rodičů v rámci celého třídního kolektivu, v prosinci a květnu se jednalo o individuální konzultace za účasti rodičů i žáků. V případě potřeby poskytovali učitelé další informace individuálně, vždy po předběžné domluvě. Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce zahradní slavnost, předvánoční charitativní aukce obrazů, burza sportovní výstroje, ekojarmark. Podařilo se nám vydat informační leták o škole pro rodiče dětí prvního ročníku a

20 o všech školních akcích před jejich konáním i po nich informovat veřejnost v místním zpravodaji. Mimořádnou pozornost jsme znovu věnovali spolupráci s rodiči dětí před nástupem do školy. Z 38 zapsaných dětí se 35 z nich zúčastnilo projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, který byl realizován jako grant města Studénka od února do června Odborně byl zajištěn třemi pedagogy školy ředitelkou, výchovnou poradkyní a učitelkou prvního stupně. Děti a jejich rodiče se sešly osmkrát v odpoledních hodinách ve škole v pravidelných týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Na jednotlivých schůzkách pracovali společně i odděleně tak, aby si děti zvykly na nové prostředí, na svou učitelku, na kamarády z jiné mateřské školy, aby se zdokonalily v dovednostech nezbytných pro nástup do školy, zejména v dovednostech čtenářských. Ještě větší význam měl program pro rodiče, kteří se učili, jak s dítětem pracovat, hodnotit popisným jazykem, všímat si charakterových i věkových zvláštností, klást mu otázky. Využili jsme společných setkání také k představení vlastního školního vzdělávacího programu, včetně způsobu hodnocení dětí. Předpokládáme, že jsme všemi uvedenými činnostmi vytvořili bezpečné prostředí pro žáky budoucího prvního ročníku i jejich rodiče a nastartovali pozitivní vzájemnou spolupráci. V průběhu školního roku nám byla potvrzena značka Rodiče vítáni, která je určena školám otevřeným rodičům a kterou uděluje po splnění kritérií EDUin, o.p.s., Praha. Sdružení rodičů Při škole je ustaveno občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů, které se od ledna 2014 v rámci legislativních změn stalo spolkem. Členství je v něm dobrovolné a členský příspěvek byl v tomto roce 250 Kč na jednoho žáka. Vedení školy pravidelně informovalo zástupce jednotlivých tříd o činnosti školy a konzultovalo se zástupci rodičů plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava žáků na lyžařský výcvik, jízdné dětí na soutěže, předplatné časopisů, Kalibro testy, odměny žákům 9. ročníku, spotřební materiál pro výtvarnou výchovu, kancelářský papír pro pracovní listy žákům, ceny za soutěže a další akce. Mimořádný byl zejména dětský den s bohatým soutěžním a kulturním programem. Mimoškolní činnost Další akce pro děti organizovali jednotliví vyučující. Na prvním stupni šlo např. o besídky, maškarní rej a výlety do okolí, na druhém stupni o sportovní turnaje, nejčastěji ve florbalu, kopané nebo odbíjené. O velké přestávce mohli žáci sportovat na přilehlém městském hřišti a podle rozpisu i v tělocvičně školy. Pokračovali jsme v zapojení do projektu Adopce na dálku, naším adoptivním dítětem je dívka z Ugandy. Potřebné finanční prostředky jsme získali v rámci předvánoční charitativní akce. Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI Kontrola ze strany ČŠI ve školním roce 2013/14 nebyla provedena.

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013/ 2 0 1 4 Zprávu předkládá: Mgr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více