Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: Zařazena do sítě škol:

2 Obsah Základní údaje o škole. 1 Oblast vzdělávání.. 1 Vzdělávací koncepce školy.. 1 Přehled oborů vzdělávání.. 2 Učební plány a učební osnovy 2 I. stupeň II. stupeň 3 Školní družina 4 Školní klub. 4 Individuální program žáků. 4 Personální zabezpečení činnosti školy.. 5 Personální podmínky.. 5 Pedagogičtí pracovníci školy. 5 Aprobovanost výuky.. 7 Zápis do 1. ročníku 7 Výsledky vzdělávání žáků.. 8 Přehled prospěchu za 2. pololetí. 8 Přehled docházky 9 Kázeňské problémy žáků 10 Výsledky přijímacího řízení 10 Srovnávací testy.. 12 Prevence sociálně patologických jevů. 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování. 16 Sportovní činnost. 16 Výsledky v soutěžích a olympiádách. 16 Škola v přírodě 17 Školní časopis. 17 Kulturní a další vzdělávací programy 17 EVVO 17 Spolupráce školy a rodičů.. 17 Sdružení rodičů.. 18 Mimoškolní činnost 18 Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI.. 18 Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení škola do rozvojových a mezinárodních programů.. 21 Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení.. 21 Spolupráce s partnery. 21 Spolupráce s odborovou organizací 21 Spolupráce s dalšími partnery. 21 Záměry pro školní rok 2014/ Výroční zpráva 2013/14

3 - 1 - Motto: Nestačí vědět, vědění se musí použít. Johann Wolfgang Goethe Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín je příspěvkovou organizací, od s právní subjektivitou. zřizovatel: Město Studénka školská rada: od , šestičlenná ředitel školy: Mgr. Alena Dvorská do Mgr. Milan Stiller od telefon: www: zstgm-studenka.cz počet tříd: 11 celkový počet žáků: 260 průměrný počet žáků na třídu: 23,6 přepočtený počet učitelů: 16,09 Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu, s cílovou kapacitou ve škole 430 žáků, ve školní družině 60 žáků a ve školním klubu 200 žáků. Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhá v 19 učebnách, z nich je 5 odborných (pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně, informační centrum složené z literární pracovny a počítačové učebny) a 2 poloodborné (pracovna výtvarné výchovy, přírodopisu), využíváme také školní pozemek a tělocvičnu. Školní družině slouží dvě klubovny v přístavbě a přilehlá učebna prvního stupně. Školní klub využívá jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, nejčastěji jde o tělocvičnu a pracovnu výpočetní techniky. Oblast vzdělávání Vzdělávací koncepce školy Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, a koresponduje s projektem Škola podporující zdraví, jehož jsme účastníky od roku Ve školním roce 2013/14 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů: Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce a kultivujeme každého jako svébytnou, svobodnou a zodpovědnou osobnost.

4 - 2 - Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní dovednosti pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu, školy, obce, regionu, společnosti a světa. Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se, kriticky myslet, řešit problémy a pracovat. Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. Umožňujeme další vzdělávání zaměstnancům, zejména pedagogickým pracovníkům, aby mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým poznatkům a aby hlavními aktéry výuky byli žáci, učitelé její koordinátory. Využíváme zkušeností jednotlivců, skupin i celé školy s výchovou k udržitelnému rozvoji a dále ji rozvíjíme jako specifickou složku vzdělávání. Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů v její organizaci a respektováním domluvených pravidel. Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí. Poskytujeme všem účinnou zpětnou vazbu, která je pro ně motivující do další činnosti. Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních aktivitách, posilujeme jejich vztah ke své škole. Přehled oborů vzdělávání Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9. r. Učební plány a učební osnovy V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. I.stupeň Třída Předmět I.A, B II. III. IV. V.A, B český jazyk a literatura anglický jazyk matematika a její aplikace člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie 1 tělesná výchova Dotace celkem V 1. ročníku probíhala podobně jako v předcházejících letech výuka čtení genetickou metodou s velmi dobrými výsledky. Potvrdil se opakovaně zájem dětí o český jazyk a

5 - 3 - využitelnost čtenářské kompetence již po dvou měsících výuky v dalších oblastech, zejména v předmětu člověk a jeho svět. Nově jsme v prvním ročníku zahájili výuky matematiky podle metodiky prof. Hejného s cílem posílit u žáků jejich logické myšlení. Ve třídách s vyšším počtem žáků (II., III., IV.) byla rozdělena výuka anglického jazyka na dvě skupiny. Žáci 1. stupně mohli pracovat také v nepovinném předmětu náboženství. II. stupeň Třída Předmět VI. VII. VIII. IX. český jazyk a literatura anglický jazyk druhý cizí jazyk matematika a její aplikace informační a komunikační technologie 1 chemie 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce tělesná výchova člověk a životní prostředí 1 volitelné předměty Dotace celkem Výchovu ke zdraví vyučovali ve všech třídách třídní učitelé, kteří měli příležitost v ní realizovat i svá třídní kurikula. Výchova k občanství byla v 6. ročníku rozšířena na 2 hodiny a v 7. ročníku na ni úzce navazovala osobnostní a sociální výchova, v níž bylo realizováno aktuální průřezové téma školního vzdělávacího programu. V VI. třídě s 32 žáky a v IX. třídě s 31 žáky byla rozdělena na dvě skupiny výuka anglického jazyka, druhého cizího jazyka (německého a ruského), informační a komunikační technologie, předmětu člověk a svět práce. Další rozdělení se týkalo v obou třídách jedné hodiny matematiky a jedné hodiny českého jazyka. Od 6. ročníku pokračovala diferenciace výuky formou volitelných předmětů. Do učebního plánu jsou zařazovány předměty na základě zájmu dětí a podle provozních možností školy. Pro nižší počet dětí v 8. ročníku byli jeho žáci pro výuku volitelných předmětů spojeni s žáky 9. ročníku a rozděleni podle zájmu do tří skupin. V 6. a 7. ročníku byly volitelné předměty vyučovány samostatně, vždy ve dvou skupinách. Druhý volitelný předmět v 9. ročníku byl určen jen vycházejícím žákům, a proto byl vyučován samostatně pouze v IX. třídě.

6 ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) domácnost, etická výchova 7. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) výtvarné činnosti, společenskovědní seminář 8. a 9. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) sportovní výchova, mediální výchova, pěstitelství 9. ročník cvičení z českého jazyka a matematiky Školní družina Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z 1. až 4. ročníku, průměrná návštěvnost byla 43 dětí. Ranní provoz začínal v 6:30 hodin a končil v 7:45 hodin, odpolední byl v prvním oddělení od 11:45 do 16:00 hodin, ve druhém oddělení od 12:45 do 14:45 hodin. Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 70 Kč. Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly při ní rozvíjeny všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka k sobě samému, k ostatním lidem a k přírodě. S velkým zájmem dětí byla školní družinou využívána i pracovna výpočetní techniky, v níž za odborné asistence školního metodika ICT pracovali žáci s výukovými programy odpovídajícími jejich věku. Každý měsíc se děti mohly účastnit větší společné tematicky zaměřené akce. Při školní družině pracovaly čtyři kroužky. Do sportovních her bylo zapsáno 29 dětí, v keramickém kroužku pracovalo 20 dětí, v kroužku dovedných rukou 10 dětí a ve výtvarném kroužku 17 dětí. Školní klub Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 162 dětí. Mohly si vybrat ze tří druhů zaměstnání. Tradičně žáci využívali pravidelné kroužky dramatický, florbal, taneční, rybářský, keramika, žákovský parlament. Roční poplatek za jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 200 až 600 Kč podle jejich finanční náročnosti, kroužek školního parlamentu byl bez poplatku. Dalším druhem činnosti jsou otevřené kluby, které jsou žákům k dispozici třikrát za týden. Návštěvníci si mohli vybírat ze dvou možností sportovní a internetový. Poplatek činil 50 Kč za celý školní rok s možností slevy na poplatku za kroužek. Školní klub nabízel dětem také zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu i období vedlejších prázdnin (24 akcí - sportovní turnaje v tělocvičně, výlety, turistika, programy spojené s přespáním ve škole). Individuální program žáků Počet žáků, kteří byli v průběhu roku integrováni pro specifické vzdělávací potřeby se měnil podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve statistice k jsme vykazovali 24 žáků individuálně integrovaných, z toho 11 se zvýšenými výdaji. 8 žáků bylo zařazeno do nápravné péče, 5 žáků se vzdělávalo podle individuálních plánů v určených předmětech. Integrace probíhala u všech žáků dle doporučení poradenských zařízení PPP Nový Jičín, PPP Ostrava, SPC Nový Jičín a SPC Ostrava. Z 11 výše uváděných žáků byli tři integrováni pro logopedickou vadu (dysfázii), nápravnou logopedickou péči jim zajišťovalo mimo školu SPC. Jeden žák druhého stupně byl integrován pro lehké mentální postižení, jeho individuální plány byly zpracovány v souladu s přílohou rámcového vzdělávacího programu pro základní

7 - 5 - vzdělávání. Dalších šest žáků bylo integrováno pro vývojové poruchy učení, jeden žák ve třetím ročníku pro vývojovou poruchu chování. Jeho výuka byla uskutečňována za přítomnosti asistenta pedagoga. Rozložení dětí se zvýšeným normativem podle ročníků: Ročník Počet žáků Personální zabezpečení činnosti školy Personální podmínky Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 7 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní učitelky. U integrovaného žáka ve 3. ročníku pracovala na částečný úvazek asistentka pedagoga. Na II. stupni došlo k průběžným personálním změnám, které byly způsobeny odchodem jedné učitelky k ze školy a návratem jedné zaměstnankyně z mateřské dovolené k V závěru školního roku působilo na druhém stupni 9 učitelů, z toho 4 na snížený úvazek. Čtyři pedagogové vykonávali funkci třídního učitele. Vyučovala zde také ředitelka školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství zajišťovala katechetka místní římskokatolické farnosti. Změny v pedagogickém sboru od září 2013 zvýšily odbornost výuky na obou stupních, na prvním stupni z 80 na 98 %, na druhém stupni ze 73 na 78 %. Činnost školní družiny zajišťovaly 2 vychovatelky, jedna z nich zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Organizovala práci vedoucích kroužků - 2 externích a 10 pedagogických pracovníků školy. Ve škole pracovalo celkem 14 správních zaměstnanců, z toho jedna školnice, tři uklízečky, jedna ekonomka. Ostatní jsou pracovníci centrální školní kuchyně jedna vedoucí, jedna administrativní pracovnice a sedm kuchařek. Práci topiče zajišťovala školnice. Pedagogičtí pracovníci školy Údaje jsou uváděny dle statistických výkazů prováděných k pracovník vzdělání délka praxe způsobilost ředitelka školy VŠ CH, PŘ 39 OPZ zástupce ředitele VŠ OV,TV 13 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 5 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 1 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 34 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ

8 - 6 - učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 15 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 20 OPZ učitel VŠ JČ, HV 31 OPZ učitel VŠ M, ZTV, INF 19 OPZ učitel VŠ M - OV 2 OPZ učitel VŠ CH, ZZV, VP 40 OPZ učitel VŠ Z, TV 6 OPZ učitel VŠ JR,TV 37 OPZ učitel VŠ JČ, D 10 OPZ učitel VŠ JA, JR 17 OPZ učitel SŠ vychovatel SŠ - vychovatelství 41 OPZ vychovatel SŠ - vychovatelství 26 OPZ asistent pedagoga SŠ Průměrný věk učitelského sboru je 43 let. Podrobnější věkové složení uvádí následující graf: Věková struktura sboru ženy muži celkem nad 60

9 - 7 - Aprobovanost výuky aprobovanost v % Předmět 1. stupeň 2. stupeň český jazyk a literatura anglický jazyk ruský jazyk 100 německý jazyk 0 matematika a její aplikace člověk a jeho svět 100 výchova k občanství 100 osobnostní a sociální výchova 0 0 dějepis 100 zeměpis 100 člověk a životní prostředí 100 přírodopis 100 fyzika 0 chemie 100 hudební výchova výtvarná výchova 80 0 tělesná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie výchova ke zdraví 0 volitelné předměty 100 Celkem nepovinné předměty 100 Zápis dětí do 1. ročníku V lednu 2014 se k zápisu dostavilo celkem 38 dětí, z toho letos poprvé jich přišlo 33. Rodičům po skončení zápisu byly podány ředitelkou školy souhrnné informace o škole včetně projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, individuální informace o dětech sdělily zákonným zástupcům zapisující učitelky prvního stupně. Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Nový Jičín i pediatra byla třem dětem rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka. Po dodatečných úpravách v průběhu hlavních prázdnin se počet žáků, kteří v září 2014 nastoupí do 1. ročníku, ustálil na 38 dětech.

10 - 8 - Výsledky vzdělávání žáků Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Z toho opravné zkoušky celkem I. stupeň celkem II. stupeň Celkem Následující tabulka pro srovnání obsahuje procento vyznamenaných žáků v posledních čtyřech letech. Žáci s vyznamenáním (1. až 9. ročník) školní rok 2010/ / / /14 žáci v %

11 - 9 - Žáci prospívající s vyznamenáním 2013/ / / /11 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% Přehled docházky za celý školní rok 2013/2014 Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem Průměrný počet oml. hodin Průměrný počet neoml. hodin Snížený stupeň z chování I. stupeň II. stupeň ,2 1 Celkem ,08 1 Absence žáků v celkovém hodnocení na obou stupních proti předcházejícímu období poklesla. Neomluvená absence se vyskytla u jedné žákyně osmého ročníku. Pro srovnání uvádíme přehled o absenci žáků i v předcházejících letech. Zameškané hodiny školní rok 2010/ / / /14 průměrný počet hodin na žáka

12 /14 Průměrný počet zameškaných hodin 2012/ / / Kázeňské problémy žáků V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé drobné přestupky proti školnímu řádu, které byly okamžitě řešeny třídními učiteli. Počet závažnějších přestupků, a tím i snížených stupňů z chování zůstal na minimální úrovni. V prvním pololetí byl pouze jeden žák hodnocen druhým stupněm za fyzické napadení spolužáka. Výsledky přijímacího řízení Základní školu ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, všichni absolvováním 9. ročníku získali základní vzdělání. V rámci přijímacího řízení využili možnost podat v prvním kole dvě přihlášky. 97% vycházejících žáků bylo přijato napoprvé, zbývající 3% ve druhém kole. Ve srovnání s předcházejícím obdobím zůstal zachován na podobné úrovni zájem žáků o gymnázia a maturitní obory na středních odborných školách. Ke studiu na víceletém gymnáziu z 5. ročníku se hlásily 3 žákyně, všechny byly přijaty. Jedna zahájí studium na Masarykově gymnáziu v Příboře, další dvě na GMK v Bílovci. název školy studijní, učební obor počet žáků celkem z toho chlapců GMK Bílovec gymnázium 3 2 Masarykovo gymnázium Příbor Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba SŠ uměleckých řemesel, s.r.o., Ostrava-Zábřeh gymnázium 1 0 gymnázium 1 1 gymnázium 1 grafický design, modelářství a návrhářství oděvů 2 1

13 SŠ elektrotechnická mechanik elektrotechnik 1 1 Ostrava SŠ hotelnictví a kuchař číšník, gastronomie 2 gastronomie Frenštát p.r. SŠ technická a dopravní, autotronik 1 1 Ostrava-Vítkovice SEPŠ Studénka obchodní akademie 1 1 SPŠ stavební, Ostrava- stavebnictví 1 1 Zábřeh SŠ technická a zemědělská mechanik strojů a zařízení, obráběč 3 2 Nový Jičín kovů, agropodnikání Mendelova střední škola, zdravotnický asistent 1 Nový Jičín VOŠ, SOŠ, SOU obráběč kovů, strojírenství, mechanik 7 7 Kopřivnice seřizovač Střední pedagogická a ošetřovatel 2 0 Střední zdrav. škola, Odry Vítkovická střední škola obráběč kovů 1 1 SŠ služeb a podnikání, kadeřník 2 0 Ostrava-Poruba SŠ Odry prodavač 1 Přehled o přijetí žáků ve srovnání se školním rokem 20010/11 a 2011/12 Gymnázia Umělecké SOŠ UO žáci v % 2011/ / /

14 / / /12 gymnázia umělecké střední odborné učební obory 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Srovnávací testy Osmnáctým rokem jsme testovali v rámci projektu KALIBRO žáky pátého ročníku a pojedenácté 7. ročníku. Program Kalibro nadále poskytuje škole nejucelenější možnost vzájemného srovnání výsledků vzdělávání s ostatními školami v regionu i celé České republice a jeho zadání nejvíce koresponduje s koncepcí školy. Výsledky žáků v Kalibro testech jsou v 5. ročníku vyrovnané, ve všech částech kromě anglického jazyka nadprůměrné, výrazné v přírodovědném testu. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu: V.A V.B škola průměr všech umístění škol test č. 1 Čtení 69,1% 70,2% 69,7% 64,1% 2. desetina test č. 2 Matematika 59,8% 62,9% 61,5% 54,3% 3. desetina test č. 3 Humanitní 66,5% 61,2% 63,5% 58,7% 3. desetina test č. 4 Přírodovědný 72,9% 70,3% 71,5% 63,5% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 52,7% 53,6% 53,1% 53,7% 5. desetina

15 Kalibro ročník V.A V.B škola celý vzorek 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% ČJ M HUM PŘ AJ Žáci 7. ročníku dosáhli v jednotlivých testech podobných výsledků jako žáci 5. ročníku. Přehledné údaje uvádí následující tabulka a graf. Pro srovnání uvádíme výsledky stejné skupiny dětí v Kalibro testech ve školním roce 2011/12, kdy byli žáky 5. ročníku. Z obou výsledků je patrná přidaná hodnota za 6. a 7. ročník v testu z českého jazyka, což odpovídá cílenému záměru školy rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Ostatní výsledky jsou vzhledem ke změněnému složení třídy v 6. ročníku, kdy odešli dva žáci na víceleté gymnázium, srovnatelné. Čtení Matematika Humanitní Přírodovědný Anglický jazyk 5. desetina 1. desetina 1. desetina 1. desetina 7. desetina VII. škola průměr všech škol umístění test č. 1 ČJ 63,7% 63,7% 62,7% 3. desetina test č. 2 Matematika 35,7% 35,7% 31,2% 3. desetina test č. 3 Humanitní 61,9% 61,9% 57,4% 2. desetina test č. 4 Přírodovědný 66,4% 66,4% 57,4% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 56,1% 56,1% 57,6% 7. desetina

16 Kalibro ročník VII. škola celý vzorek 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% ČJ M HUM PŘ AJ Prevence sociálně patologických jevů Ve své činnosti pokračovali žáci zapojeni do Peer programu (5. a 9. ročník), žáci 7. až 9. ročníku využívali prvků z programu aktivního sociálního učení ve výchově k občanství, žáci 7. ročníku také v osobnostní a sociální výchově. Všechny uvedené projekty mají vysokou účinnost v prevenci sociálně patologických jevů, kterou ve škole realizujeme podle celoškolního projektu, zejména pro svou pravidelnost, systematičnost a použité metody práce odborně proškolenými pedagogy. Základem prevence sociálně patologických jevů je práce třídních učitelů realizujících svá třídní kurikula, která byla sestavena na začátku školního roku přiměřeně k věkovým zvláštnostem jednotlivých ročníků a po odborné konzultaci s učiteli výchovy k občanství. Třídní učitelé v 6. až 9. ročníku realizovali třídní kurikulum v předmětu výchova ke zdraví, v 1. ročníku v předmětu český jazyk, ve 2. až 4. ročníku v předmětu člověk a jeho svět, v 5. ročníku v osobnostní a sociální výchově. Třídní učitelé byli nasazeni v rozvrhu hodin se svým předmětem v pondělí na první vyučovací hodinu, aby mohli kolektiv naladit, případně vyřešit aktuální problémy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, které se řídilo plánem DVPP, byla nadále věnována mimořádná pozornost. V jeho rámci se vzdělávali učitelé napříč ročníky a předměty. Prioritou bylo od března 2014 vzdělávání nově přijatých učitelů v 80 hodinovém kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Absolvováním tohoto kurzu se stanou plně kompetentními v uplatňování výchovných a vzdělávacích strategií dle ŠVP. Do srpna 2014 absolvovali polovinu kurzu, zbývající části dokončí v druhé polovině roku. Kromě vzdělávání akreditovanými organizacemi (KVIC Nový Jičín, NIDV Ostrava, Fakta Žďár nad Sázavou, Akademie moderního vzdělávání Plzeň, Paris Karviná, RESK Třinec)

17 jsme v průběhu celého školního roku zorganizovali dvě pracovní dílny k rozvoji čtenářství napříč ročníky a předměty. Obě byly vedeny vlastními lektory. Pod odborným lektorstvím absolvovala sborovna osmihodinový kurz s názvem Rozvíjíme emoční inteligenci. Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání pedagogů. Každá takto nově získána dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků. V přehledu uvádíme vzdělávací semináře a jejich rozsah, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v období od září 2013 do srpna V oblasti metod aktivního učení Název akce Rozsah Počet pracovníků Učíme číst genetikou 8 1 Dílna čtení a psaní 10 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 8 2 Minikonference metody aktivního učení 10 5 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 4 1 V oblasti životních dovedností Akční výzkum jako možnost zkoumání čtenářské gramotnosti 20 1 Rozvíjíme emoční inteligenci 8 16 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 40 5 Instruktivní vyučovací hodina 4 1 V oblasti managementu Změny v ZP 4 1 Metodická poradna pro ZŠ 4 2 Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství 6 1 Nový občanský zákoník ve školské praxi 6 1 Jakou školu chceme mít a jak k ní směřovat 6 1 ZP a jeho novela od Metodická poradna pro ŠD 4 1 Vnitřní kontrola v praxi 6 1 Právní předpisy ve školství 7 1 O zdravém stravování 5 1 Propagace a publicita školy v oblasti EVVO 7 1 V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech Základy Hejného vyučovací metody 4 5 Matematika jinak 6 2

18 Prameny ve výuce dějepisu 6 1 Práce s textem ve fyzice 5 1 V oblasti jazyků Angličtina pro ty, kteří nechtějí učit 8 1 Inspiromat pro angličtináře 6 1 Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách AJ 6 1 Metodischer Gulasch 8 1 Gramatika ve výuce německého jazyka 6 1 Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 33 hodin. Pro srovnání uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2010/11 20 hodin, 2011/12 34 hodin, 2012/13 13 hodin. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování Během školního roku jsme uspořádali 4 celoškolní projektové dny. Dva proběhly v listopadu 2013 jako příprava charitativní akce. Další dva projektové dny byly v březnu a dubnu 2014 s tematikou EVVO ke Dni Země. Výsledky všech projektů byly prezentovány v prostorách školní budovy a na akcích pořádaných školou pro širokou veřejnost. Sportovní činnost Rozsah sportovních činností jsme ponechali na úrovní předcházejících let. Děti z prvního až třetího ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy. Sedmidenního pobytu na lyžařském výcviku se zúčastnilo 40 žáků ze 4. až 7. ročníku. Pro žáky 8. ročníku jsme uspořádali čtyřdenní turistický kurz. V únoru 2014 se 46 žáků 2. stupně zúčastnilo exkurze do olympijského parku v Praze. Také jsme se zapojili do většiny sportovních soutěží v rámci okresu Nový Jičín a uspořádali tradiční školní sportovní den, letos poprvé se zimní tematikou. Výsledky v soutěžích a olympiádách Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád v různých oborech český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, výtvarná výchova, tělesná výchova. Reprezentanti školy v okresních kolech byli většinou mezi úspěšnými řešiteli jednotlivých soutěží a v některých dosáhli výraznějšího umístění. Nejlepší výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: akce Okresní kolo v literární soutěži Svět slova Okresní kolo ve výtvarné soutěži Svět slova Okresní kolo - vybíjená chlapců Okresní kolo soutěž dvojic v AJ Umístění 1. místo 2. místo 3. místo 3. místo

19 Okresní kolo soutěž dvojic v RJ Okresní kolo matematická olympiáda 5. ročník Okresní kolo chemická olympiáda Okresní kolo - olympiáda v anglickém jazyku 5. místo 4. místo 5. místo 7. místo Škola v přírodě V září 2013 jsme opakovaně uspořádali pětidenní pobyt dětí ve škole v přírodě v penzionu Palkovické hůrky. Zúčastnili se jí žáci prvního ročníku (35) spolu se svými patrony z devátého ročníku (19). Žáci měli možnost nejen pobývat ve zdravějším prostředí, ale hlavně se vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální základ pro celý školní rok. Program pobytu, který se skládal z části vzdělávací i oddechové, připravili a realizovali třídní učitelé spolu s vyučujícími hlavních předmětů. V září 2013 absolvovalo 30 žáků 6. ročníku adaptační pobyt v Janských Lázních. Program byl připraven třídním učitelem se záměrem žáky poznat a pomoci jim v adaptaci na vzdělávání na druhém stupni. Školní časopis V letošním školním roce pokračovalo vydávání časopisu Tegemák. Editována byla tři čísla, o jejichž redakci se postarali žáci zapojeni ve volitelném předmětu mediální výchova. Do časopisu mohli přispívat i žáci ostatních tříd, včetně žáků 1. stupně. Kulturní a další vzdělávací programy Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci jednotlivých ročníků zájezdů na divadelní představení v Ostravě, včetně představení v anglickém jazyce. K hudebním koncertům jsme využili nabídky SAK Studénka v Dělnickém domě. Výuku také vhodně doplňovaly programy připravované zástupci policie, zdravotníků, sociálního pracovníka a další exkurze v rámci jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis, chemie, přírodopis, volitelné předměty). EVVO K environmentální výchově jsme i ve školním roce 2013/14 přistupovali jako ke specifické složce vzdělávání, pro kterou máme velmi dobré podmínky a dlouhodobé zkušenosti. V průběhu školního roku jsme v jednotlivých předmětech řešili celoškolní téma ekosystém zahrady, které jsme zvolili opakovaně, protože jsme v závěru roku 2013 dokončovali projekt Živá zahrada v rámci Revolvingového fondu MŽP a jehož výsledkem je malé školní arboretum. Spolupráce školy a rodičů Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získat na třídních schůzkách, které se konaly čtyřikrát ročně. V říjnu a březnu za účasti rodičů v rámci celého třídního kolektivu, v prosinci a květnu se jednalo o individuální konzultace za účasti rodičů i žáků. V případě potřeby poskytovali učitelé další informace individuálně, vždy po předběžné domluvě. Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce zahradní slavnost, předvánoční charitativní aukce obrazů, burza sportovní výstroje, ekojarmark. Podařilo se nám vydat informační leták o škole pro rodiče dětí prvního ročníku a

20 o všech školních akcích před jejich konáním i po nich informovat veřejnost v místním zpravodaji. Mimořádnou pozornost jsme znovu věnovali spolupráci s rodiči dětí před nástupem do školy. Z 38 zapsaných dětí se 35 z nich zúčastnilo projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, který byl realizován jako grant města Studénka od února do června Odborně byl zajištěn třemi pedagogy školy ředitelkou, výchovnou poradkyní a učitelkou prvního stupně. Děti a jejich rodiče se sešly osmkrát v odpoledních hodinách ve škole v pravidelných týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Na jednotlivých schůzkách pracovali společně i odděleně tak, aby si děti zvykly na nové prostředí, na svou učitelku, na kamarády z jiné mateřské školy, aby se zdokonalily v dovednostech nezbytných pro nástup do školy, zejména v dovednostech čtenářských. Ještě větší význam měl program pro rodiče, kteří se učili, jak s dítětem pracovat, hodnotit popisným jazykem, všímat si charakterových i věkových zvláštností, klást mu otázky. Využili jsme společných setkání také k představení vlastního školního vzdělávacího programu, včetně způsobu hodnocení dětí. Předpokládáme, že jsme všemi uvedenými činnostmi vytvořili bezpečné prostředí pro žáky budoucího prvního ročníku i jejich rodiče a nastartovali pozitivní vzájemnou spolupráci. V průběhu školního roku nám byla potvrzena značka Rodiče vítáni, která je určena školám otevřeným rodičům a kterou uděluje po splnění kritérií EDUin, o.p.s., Praha. Sdružení rodičů Při škole je ustaveno občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů, které se od ledna 2014 v rámci legislativních změn stalo spolkem. Členství je v něm dobrovolné a členský příspěvek byl v tomto roce 250 Kč na jednoho žáka. Vedení školy pravidelně informovalo zástupce jednotlivých tříd o činnosti školy a konzultovalo se zástupci rodičů plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava žáků na lyžařský výcvik, jízdné dětí na soutěže, předplatné časopisů, Kalibro testy, odměny žákům 9. ročníku, spotřební materiál pro výtvarnou výchovu, kancelářský papír pro pracovní listy žákům, ceny za soutěže a další akce. Mimořádný byl zejména dětský den s bohatým soutěžním a kulturním programem. Mimoškolní činnost Další akce pro děti organizovali jednotliví vyučující. Na prvním stupni šlo např. o besídky, maškarní rej a výlety do okolí, na druhém stupni o sportovní turnaje, nejčastěji ve florbalu, kopané nebo odbíjené. O velké přestávce mohli žáci sportovat na přilehlém městském hřišti a podle rozpisu i v tělocvičně školy. Pokračovali jsme v zapojení do projektu Adopce na dálku, naším adoptivním dítětem je dívka z Ugandy. Potřebné finanční prostředky jsme získali v rámci předvánoční charitativní akce. Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI Kontrola ze strany ČŠI ve školním roce 2013/14 nebyla provedena.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 č.j. STTGM 433/2013 Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 č.j. TGM 505/2015 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Identifikační číslo: 60609214 Zařazena

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. č.j. STTGM 427/2012. Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. č.j. STTGM 427/2012. Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 č.j. STTGM 427/2012 Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21.3.1996

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více