Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: Zařazena do sítě škol:

2 Obsah Základní údaje o škole. 1 Oblast vzdělávání.. 1 Vzdělávací koncepce školy.. 1 Přehled oborů vzdělávání.. 2 Učební plány a učební osnovy 2 I. stupeň II. stupeň 3 Školní družina 4 Školní klub. 4 Individuální program žáků. 4 Personální zabezpečení činnosti školy.. 5 Personální podmínky.. 5 Pedagogičtí pracovníci školy. 5 Aprobovanost výuky.. 7 Zápis do 1. ročníku 7 Výsledky vzdělávání žáků.. 8 Přehled prospěchu za 2. pololetí. 8 Přehled docházky 9 Kázeňské problémy žáků 10 Výsledky přijímacího řízení 10 Srovnávací testy.. 12 Prevence sociálně patologických jevů. 14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování. 16 Sportovní činnost. 16 Výsledky v soutěžích a olympiádách. 16 Škola v přírodě 17 Školní časopis. 17 Kulturní a další vzdělávací programy 17 EVVO 17 Spolupráce školy a rodičů.. 17 Sdružení rodičů.. 18 Mimoškolní činnost 18 Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI.. 18 Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení škola do rozvojových a mezinárodních programů.. 21 Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení.. 21 Spolupráce s partnery. 21 Spolupráce s odborovou organizací 21 Spolupráce s dalšími partnery. 21 Záměry pro školní rok 2014/ Výroční zpráva 2013/14

3 - 1 - Motto: Nestačí vědět, vědění se musí použít. Johann Wolfgang Goethe Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín je příspěvkovou organizací, od s právní subjektivitou. zřizovatel: Město Studénka školská rada: od , šestičlenná ředitel školy: Mgr. Alena Dvorská do Mgr. Milan Stiller od telefon: www: zstgm-studenka.cz počet tříd: 11 celkový počet žáků: 260 průměrný počet žáků na třídu: 23,6 přepočtený počet učitelů: 16,09 Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu, s cílovou kapacitou ve škole 430 žáků, ve školní družině 60 žáků a ve školním klubu 200 žáků. Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhá v 19 učebnách, z nich je 5 odborných (pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně, informační centrum složené z literární pracovny a počítačové učebny) a 2 poloodborné (pracovna výtvarné výchovy, přírodopisu), využíváme také školní pozemek a tělocvičnu. Školní družině slouží dvě klubovny v přístavbě a přilehlá učebna prvního stupně. Školní klub využívá jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, nejčastěji jde o tělocvičnu a pracovnu výpočetní techniky. Oblast vzdělávání Vzdělávací koncepce školy Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, a koresponduje s projektem Škola podporující zdraví, jehož jsme účastníky od roku Ve školním roce 2013/14 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů: Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce a kultivujeme každého jako svébytnou, svobodnou a zodpovědnou osobnost.

4 - 2 - Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní dovednosti pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu, školy, obce, regionu, společnosti a světa. Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se, kriticky myslet, řešit problémy a pracovat. Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. Umožňujeme další vzdělávání zaměstnancům, zejména pedagogickým pracovníkům, aby mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým poznatkům a aby hlavními aktéry výuky byli žáci, učitelé její koordinátory. Využíváme zkušeností jednotlivců, skupin i celé školy s výchovou k udržitelnému rozvoji a dále ji rozvíjíme jako specifickou složku vzdělávání. Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů v její organizaci a respektováním domluvených pravidel. Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí. Poskytujeme všem účinnou zpětnou vazbu, která je pro ně motivující do další činnosti. Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních aktivitách, posilujeme jejich vztah ke své škole. Přehled oborů vzdělávání Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9. r. Učební plány a učební osnovy V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. I.stupeň Třída Předmět I.A, B II. III. IV. V.A, B český jazyk a literatura anglický jazyk matematika a její aplikace člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie 1 tělesná výchova Dotace celkem V 1. ročníku probíhala podobně jako v předcházejících letech výuka čtení genetickou metodou s velmi dobrými výsledky. Potvrdil se opakovaně zájem dětí o český jazyk a

5 - 3 - využitelnost čtenářské kompetence již po dvou měsících výuky v dalších oblastech, zejména v předmětu člověk a jeho svět. Nově jsme v prvním ročníku zahájili výuky matematiky podle metodiky prof. Hejného s cílem posílit u žáků jejich logické myšlení. Ve třídách s vyšším počtem žáků (II., III., IV.) byla rozdělena výuka anglického jazyka na dvě skupiny. Žáci 1. stupně mohli pracovat také v nepovinném předmětu náboženství. II. stupeň Třída Předmět VI. VII. VIII. IX. český jazyk a literatura anglický jazyk druhý cizí jazyk matematika a její aplikace informační a komunikační technologie 1 chemie 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví osobnostní a sociální výchova 1 hudební výchova výtvarná výchova člověk a svět práce tělesná výchova člověk a životní prostředí 1 volitelné předměty Dotace celkem Výchovu ke zdraví vyučovali ve všech třídách třídní učitelé, kteří měli příležitost v ní realizovat i svá třídní kurikula. Výchova k občanství byla v 6. ročníku rozšířena na 2 hodiny a v 7. ročníku na ni úzce navazovala osobnostní a sociální výchova, v níž bylo realizováno aktuální průřezové téma školního vzdělávacího programu. V VI. třídě s 32 žáky a v IX. třídě s 31 žáky byla rozdělena na dvě skupiny výuka anglického jazyka, druhého cizího jazyka (německého a ruského), informační a komunikační technologie, předmětu člověk a svět práce. Další rozdělení se týkalo v obou třídách jedné hodiny matematiky a jedné hodiny českého jazyka. Od 6. ročníku pokračovala diferenciace výuky formou volitelných předmětů. Do učebního plánu jsou zařazovány předměty na základě zájmu dětí a podle provozních možností školy. Pro nižší počet dětí v 8. ročníku byli jeho žáci pro výuku volitelných předmětů spojeni s žáky 9. ročníku a rozděleni podle zájmu do tří skupin. V 6. a 7. ročníku byly volitelné předměty vyučovány samostatně, vždy ve dvou skupinách. Druhý volitelný předmět v 9. ročníku byl určen jen vycházejícím žákům, a proto byl vyučován samostatně pouze v IX. třídě.

6 ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) domácnost, etická výchova 7. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) výtvarné činnosti, společenskovědní seminář 8. a 9. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) sportovní výchova, mediální výchova, pěstitelství 9. ročník cvičení z českého jazyka a matematiky Školní družina Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z 1. až 4. ročníku, průměrná návštěvnost byla 43 dětí. Ranní provoz začínal v 6:30 hodin a končil v 7:45 hodin, odpolední byl v prvním oddělení od 11:45 do 16:00 hodin, ve druhém oddělení od 12:45 do 14:45 hodin. Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 70 Kč. Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly při ní rozvíjeny všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka k sobě samému, k ostatním lidem a k přírodě. S velkým zájmem dětí byla školní družinou využívána i pracovna výpočetní techniky, v níž za odborné asistence školního metodika ICT pracovali žáci s výukovými programy odpovídajícími jejich věku. Každý měsíc se děti mohly účastnit větší společné tematicky zaměřené akce. Při školní družině pracovaly čtyři kroužky. Do sportovních her bylo zapsáno 29 dětí, v keramickém kroužku pracovalo 20 dětí, v kroužku dovedných rukou 10 dětí a ve výtvarném kroužku 17 dětí. Školní klub Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 162 dětí. Mohly si vybrat ze tří druhů zaměstnání. Tradičně žáci využívali pravidelné kroužky dramatický, florbal, taneční, rybářský, keramika, žákovský parlament. Roční poplatek za jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 200 až 600 Kč podle jejich finanční náročnosti, kroužek školního parlamentu byl bez poplatku. Dalším druhem činnosti jsou otevřené kluby, které jsou žákům k dispozici třikrát za týden. Návštěvníci si mohli vybírat ze dvou možností sportovní a internetový. Poplatek činil 50 Kč za celý školní rok s možností slevy na poplatku za kroužek. Školní klub nabízel dětem také zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu i období vedlejších prázdnin (24 akcí - sportovní turnaje v tělocvičně, výlety, turistika, programy spojené s přespáním ve škole). Individuální program žáků Počet žáků, kteří byli v průběhu roku integrováni pro specifické vzdělávací potřeby se měnil podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve statistice k jsme vykazovali 24 žáků individuálně integrovaných, z toho 11 se zvýšenými výdaji. 8 žáků bylo zařazeno do nápravné péče, 5 žáků se vzdělávalo podle individuálních plánů v určených předmětech. Integrace probíhala u všech žáků dle doporučení poradenských zařízení PPP Nový Jičín, PPP Ostrava, SPC Nový Jičín a SPC Ostrava. Z 11 výše uváděných žáků byli tři integrováni pro logopedickou vadu (dysfázii), nápravnou logopedickou péči jim zajišťovalo mimo školu SPC. Jeden žák druhého stupně byl integrován pro lehké mentální postižení, jeho individuální plány byly zpracovány v souladu s přílohou rámcového vzdělávacího programu pro základní

7 - 5 - vzdělávání. Dalších šest žáků bylo integrováno pro vývojové poruchy učení, jeden žák ve třetím ročníku pro vývojovou poruchu chování. Jeho výuka byla uskutečňována za přítomnosti asistenta pedagoga. Rozložení dětí se zvýšeným normativem podle ročníků: Ročník Počet žáků Personální zabezpečení činnosti školy Personální podmínky Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 7 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní učitelky. U integrovaného žáka ve 3. ročníku pracovala na částečný úvazek asistentka pedagoga. Na II. stupni došlo k průběžným personálním změnám, které byly způsobeny odchodem jedné učitelky k ze školy a návratem jedné zaměstnankyně z mateřské dovolené k V závěru školního roku působilo na druhém stupni 9 učitelů, z toho 4 na snížený úvazek. Čtyři pedagogové vykonávali funkci třídního učitele. Vyučovala zde také ředitelka školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství zajišťovala katechetka místní římskokatolické farnosti. Změny v pedagogickém sboru od září 2013 zvýšily odbornost výuky na obou stupních, na prvním stupni z 80 na 98 %, na druhém stupni ze 73 na 78 %. Činnost školní družiny zajišťovaly 2 vychovatelky, jedna z nich zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Organizovala práci vedoucích kroužků - 2 externích a 10 pedagogických pracovníků školy. Ve škole pracovalo celkem 14 správních zaměstnanců, z toho jedna školnice, tři uklízečky, jedna ekonomka. Ostatní jsou pracovníci centrální školní kuchyně jedna vedoucí, jedna administrativní pracovnice a sedm kuchařek. Práci topiče zajišťovala školnice. Pedagogičtí pracovníci školy Údaje jsou uváděny dle statistických výkazů prováděných k pracovník vzdělání délka praxe způsobilost ředitelka školy VŠ CH, PŘ 39 OPZ zástupce ředitele VŠ OV,TV 13 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 5 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 1 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 34 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ

8 - 6 - učitel VŠ 1. stupeň 31 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 15 OPZ učitel VŠ 1. stupeň 20 OPZ učitel VŠ JČ, HV 31 OPZ učitel VŠ M, ZTV, INF 19 OPZ učitel VŠ M - OV 2 OPZ učitel VŠ CH, ZZV, VP 40 OPZ učitel VŠ Z, TV 6 OPZ učitel VŠ JR,TV 37 OPZ učitel VŠ JČ, D 10 OPZ učitel VŠ JA, JR 17 OPZ učitel SŠ vychovatel SŠ - vychovatelství 41 OPZ vychovatel SŠ - vychovatelství 26 OPZ asistent pedagoga SŠ Průměrný věk učitelského sboru je 43 let. Podrobnější věkové složení uvádí následující graf: Věková struktura sboru ženy muži celkem nad 60

9 - 7 - Aprobovanost výuky aprobovanost v % Předmět 1. stupeň 2. stupeň český jazyk a literatura anglický jazyk ruský jazyk 100 německý jazyk 0 matematika a její aplikace člověk a jeho svět 100 výchova k občanství 100 osobnostní a sociální výchova 0 0 dějepis 100 zeměpis 100 člověk a životní prostředí 100 přírodopis 100 fyzika 0 chemie 100 hudební výchova výtvarná výchova 80 0 tělesná výchova člověk a svět práce informační a komunikační technologie výchova ke zdraví 0 volitelné předměty 100 Celkem nepovinné předměty 100 Zápis dětí do 1. ročníku V lednu 2014 se k zápisu dostavilo celkem 38 dětí, z toho letos poprvé jich přišlo 33. Rodičům po skončení zápisu byly podány ředitelkou školy souhrnné informace o škole včetně projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, individuální informace o dětech sdělily zákonným zástupcům zapisující učitelky prvního stupně. Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Nový Jičín i pediatra byla třem dětem rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka. Po dodatečných úpravách v průběhu hlavních prázdnin se počet žáků, kteří v září 2014 nastoupí do 1. ročníku, ustálil na 38 dětech.

10 - 8 - Výsledky vzdělávání žáků Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Z toho opravné zkoušky celkem I. stupeň celkem II. stupeň Celkem Následující tabulka pro srovnání obsahuje procento vyznamenaných žáků v posledních čtyřech letech. Žáci s vyznamenáním (1. až 9. ročník) školní rok 2010/ / / /14 žáci v %

11 - 9 - Žáci prospívající s vyznamenáním 2013/ / / /11 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% Přehled docházky za celý školní rok 2013/2014 Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem Průměrný počet oml. hodin Průměrný počet neoml. hodin Snížený stupeň z chování I. stupeň II. stupeň ,2 1 Celkem ,08 1 Absence žáků v celkovém hodnocení na obou stupních proti předcházejícímu období poklesla. Neomluvená absence se vyskytla u jedné žákyně osmého ročníku. Pro srovnání uvádíme přehled o absenci žáků i v předcházejících letech. Zameškané hodiny školní rok 2010/ / / /14 průměrný počet hodin na žáka

12 /14 Průměrný počet zameškaných hodin 2012/ / / Kázeňské problémy žáků V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé drobné přestupky proti školnímu řádu, které byly okamžitě řešeny třídními učiteli. Počet závažnějších přestupků, a tím i snížených stupňů z chování zůstal na minimální úrovni. V prvním pololetí byl pouze jeden žák hodnocen druhým stupněm za fyzické napadení spolužáka. Výsledky přijímacího řízení Základní školu ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, všichni absolvováním 9. ročníku získali základní vzdělání. V rámci přijímacího řízení využili možnost podat v prvním kole dvě přihlášky. 97% vycházejících žáků bylo přijato napoprvé, zbývající 3% ve druhém kole. Ve srovnání s předcházejícím obdobím zůstal zachován na podobné úrovni zájem žáků o gymnázia a maturitní obory na středních odborných školách. Ke studiu na víceletém gymnáziu z 5. ročníku se hlásily 3 žákyně, všechny byly přijaty. Jedna zahájí studium na Masarykově gymnáziu v Příboře, další dvě na GMK v Bílovci. název školy studijní, učební obor počet žáků celkem z toho chlapců GMK Bílovec gymnázium 3 2 Masarykovo gymnázium Příbor Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba SŠ uměleckých řemesel, s.r.o., Ostrava-Zábřeh gymnázium 1 0 gymnázium 1 1 gymnázium 1 grafický design, modelářství a návrhářství oděvů 2 1

13 SŠ elektrotechnická mechanik elektrotechnik 1 1 Ostrava SŠ hotelnictví a kuchař číšník, gastronomie 2 gastronomie Frenštát p.r. SŠ technická a dopravní, autotronik 1 1 Ostrava-Vítkovice SEPŠ Studénka obchodní akademie 1 1 SPŠ stavební, Ostrava- stavebnictví 1 1 Zábřeh SŠ technická a zemědělská mechanik strojů a zařízení, obráběč 3 2 Nový Jičín kovů, agropodnikání Mendelova střední škola, zdravotnický asistent 1 Nový Jičín VOŠ, SOŠ, SOU obráběč kovů, strojírenství, mechanik 7 7 Kopřivnice seřizovač Střední pedagogická a ošetřovatel 2 0 Střední zdrav. škola, Odry Vítkovická střední škola obráběč kovů 1 1 SŠ služeb a podnikání, kadeřník 2 0 Ostrava-Poruba SŠ Odry prodavač 1 Přehled o přijetí žáků ve srovnání se školním rokem 20010/11 a 2011/12 Gymnázia Umělecké SOŠ UO žáci v % 2011/ / /

14 / / /12 gymnázia umělecké střední odborné učební obory 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Srovnávací testy Osmnáctým rokem jsme testovali v rámci projektu KALIBRO žáky pátého ročníku a pojedenácté 7. ročníku. Program Kalibro nadále poskytuje škole nejucelenější možnost vzájemného srovnání výsledků vzdělávání s ostatními školami v regionu i celé České republice a jeho zadání nejvíce koresponduje s koncepcí školy. Výsledky žáků v Kalibro testech jsou v 5. ročníku vyrovnané, ve všech částech kromě anglického jazyka nadprůměrné, výrazné v přírodovědném testu. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu: V.A V.B škola průměr všech umístění škol test č. 1 Čtení 69,1% 70,2% 69,7% 64,1% 2. desetina test č. 2 Matematika 59,8% 62,9% 61,5% 54,3% 3. desetina test č. 3 Humanitní 66,5% 61,2% 63,5% 58,7% 3. desetina test č. 4 Přírodovědný 72,9% 70,3% 71,5% 63,5% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 52,7% 53,6% 53,1% 53,7% 5. desetina

15 Kalibro ročník V.A V.B škola celý vzorek 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% ČJ M HUM PŘ AJ Žáci 7. ročníku dosáhli v jednotlivých testech podobných výsledků jako žáci 5. ročníku. Přehledné údaje uvádí následující tabulka a graf. Pro srovnání uvádíme výsledky stejné skupiny dětí v Kalibro testech ve školním roce 2011/12, kdy byli žáky 5. ročníku. Z obou výsledků je patrná přidaná hodnota za 6. a 7. ročník v testu z českého jazyka, což odpovídá cílenému záměru školy rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Ostatní výsledky jsou vzhledem ke změněnému složení třídy v 6. ročníku, kdy odešli dva žáci na víceleté gymnázium, srovnatelné. Čtení Matematika Humanitní Přírodovědný Anglický jazyk 5. desetina 1. desetina 1. desetina 1. desetina 7. desetina VII. škola průměr všech škol umístění test č. 1 ČJ 63,7% 63,7% 62,7% 3. desetina test č. 2 Matematika 35,7% 35,7% 31,2% 3. desetina test č. 3 Humanitní 61,9% 61,9% 57,4% 2. desetina test č. 4 Přírodovědný 66,4% 66,4% 57,4% 1. desetina test č. 5 Anglický jazyk 56,1% 56,1% 57,6% 7. desetina

16 Kalibro ročník VII. škola celý vzorek 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% ČJ M HUM PŘ AJ Prevence sociálně patologických jevů Ve své činnosti pokračovali žáci zapojeni do Peer programu (5. a 9. ročník), žáci 7. až 9. ročníku využívali prvků z programu aktivního sociálního učení ve výchově k občanství, žáci 7. ročníku také v osobnostní a sociální výchově. Všechny uvedené projekty mají vysokou účinnost v prevenci sociálně patologických jevů, kterou ve škole realizujeme podle celoškolního projektu, zejména pro svou pravidelnost, systematičnost a použité metody práce odborně proškolenými pedagogy. Základem prevence sociálně patologických jevů je práce třídních učitelů realizujících svá třídní kurikula, která byla sestavena na začátku školního roku přiměřeně k věkovým zvláštnostem jednotlivých ročníků a po odborné konzultaci s učiteli výchovy k občanství. Třídní učitelé v 6. až 9. ročníku realizovali třídní kurikulum v předmětu výchova ke zdraví, v 1. ročníku v předmětu český jazyk, ve 2. až 4. ročníku v předmětu člověk a jeho svět, v 5. ročníku v osobnostní a sociální výchově. Třídní učitelé byli nasazeni v rozvrhu hodin se svým předmětem v pondělí na první vyučovací hodinu, aby mohli kolektiv naladit, případně vyřešit aktuální problémy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, které se řídilo plánem DVPP, byla nadále věnována mimořádná pozornost. V jeho rámci se vzdělávali učitelé napříč ročníky a předměty. Prioritou bylo od března 2014 vzdělávání nově přijatých učitelů v 80 hodinovém kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Absolvováním tohoto kurzu se stanou plně kompetentními v uplatňování výchovných a vzdělávacích strategií dle ŠVP. Do srpna 2014 absolvovali polovinu kurzu, zbývající části dokončí v druhé polovině roku. Kromě vzdělávání akreditovanými organizacemi (KVIC Nový Jičín, NIDV Ostrava, Fakta Žďár nad Sázavou, Akademie moderního vzdělávání Plzeň, Paris Karviná, RESK Třinec)

17 jsme v průběhu celého školního roku zorganizovali dvě pracovní dílny k rozvoji čtenářství napříč ročníky a předměty. Obě byly vedeny vlastními lektory. Pod odborným lektorstvím absolvovala sborovna osmihodinový kurz s názvem Rozvíjíme emoční inteligenci. Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání pedagogů. Každá takto nově získána dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků. V přehledu uvádíme vzdělávací semináře a jejich rozsah, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v období od září 2013 do srpna V oblasti metod aktivního učení Název akce Rozsah Počet pracovníků Učíme číst genetikou 8 1 Dílna čtení a psaní 10 2 Cesta do hlubin čtenářovy duše 8 2 Minikonference metody aktivního učení 10 5 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 4 1 V oblasti životních dovedností Akční výzkum jako možnost zkoumání čtenářské gramotnosti 20 1 Rozvíjíme emoční inteligenci 8 16 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 40 5 Instruktivní vyučovací hodina 4 1 V oblasti managementu Změny v ZP 4 1 Metodická poradna pro ZŠ 4 2 Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství 6 1 Nový občanský zákoník ve školské praxi 6 1 Jakou školu chceme mít a jak k ní směřovat 6 1 ZP a jeho novela od Metodická poradna pro ŠD 4 1 Vnitřní kontrola v praxi 6 1 Právní předpisy ve školství 7 1 O zdravém stravování 5 1 Propagace a publicita školy v oblasti EVVO 7 1 V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech Základy Hejného vyučovací metody 4 5 Matematika jinak 6 2

18 Prameny ve výuce dějepisu 6 1 Práce s textem ve fyzice 5 1 V oblasti jazyků Angličtina pro ty, kteří nechtějí učit 8 1 Inspiromat pro angličtináře 6 1 Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách AJ 6 1 Metodischer Gulasch 8 1 Gramatika ve výuce německého jazyka 6 1 Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 33 hodin. Pro srovnání uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2010/11 20 hodin, 2011/12 34 hodin, 2012/13 13 hodin. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projektové vyučování Během školního roku jsme uspořádali 4 celoškolní projektové dny. Dva proběhly v listopadu 2013 jako příprava charitativní akce. Další dva projektové dny byly v březnu a dubnu 2014 s tematikou EVVO ke Dni Země. Výsledky všech projektů byly prezentovány v prostorách školní budovy a na akcích pořádaných školou pro širokou veřejnost. Sportovní činnost Rozsah sportovních činností jsme ponechali na úrovní předcházejících let. Děti z prvního až třetího ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy. Sedmidenního pobytu na lyžařském výcviku se zúčastnilo 40 žáků ze 4. až 7. ročníku. Pro žáky 8. ročníku jsme uspořádali čtyřdenní turistický kurz. V únoru 2014 se 46 žáků 2. stupně zúčastnilo exkurze do olympijského parku v Praze. Také jsme se zapojili do většiny sportovních soutěží v rámci okresu Nový Jičín a uspořádali tradiční školní sportovní den, letos poprvé se zimní tematikou. Výsledky v soutěžích a olympiádách Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád v různých oborech český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, výtvarná výchova, tělesná výchova. Reprezentanti školy v okresních kolech byli většinou mezi úspěšnými řešiteli jednotlivých soutěží a v některých dosáhli výraznějšího umístění. Nejlepší výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: akce Okresní kolo v literární soutěži Svět slova Okresní kolo ve výtvarné soutěži Svět slova Okresní kolo - vybíjená chlapců Okresní kolo soutěž dvojic v AJ Umístění 1. místo 2. místo 3. místo 3. místo

19 Okresní kolo soutěž dvojic v RJ Okresní kolo matematická olympiáda 5. ročník Okresní kolo chemická olympiáda Okresní kolo - olympiáda v anglickém jazyku 5. místo 4. místo 5. místo 7. místo Škola v přírodě V září 2013 jsme opakovaně uspořádali pětidenní pobyt dětí ve škole v přírodě v penzionu Palkovické hůrky. Zúčastnili se jí žáci prvního ročníku (35) spolu se svými patrony z devátého ročníku (19). Žáci měli možnost nejen pobývat ve zdravějším prostředí, ale hlavně se vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální základ pro celý školní rok. Program pobytu, který se skládal z části vzdělávací i oddechové, připravili a realizovali třídní učitelé spolu s vyučujícími hlavních předmětů. V září 2013 absolvovalo 30 žáků 6. ročníku adaptační pobyt v Janských Lázních. Program byl připraven třídním učitelem se záměrem žáky poznat a pomoci jim v adaptaci na vzdělávání na druhém stupni. Školní časopis V letošním školním roce pokračovalo vydávání časopisu Tegemák. Editována byla tři čísla, o jejichž redakci se postarali žáci zapojeni ve volitelném předmětu mediální výchova. Do časopisu mohli přispívat i žáci ostatních tříd, včetně žáků 1. stupně. Kulturní a další vzdělávací programy Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci jednotlivých ročníků zájezdů na divadelní představení v Ostravě, včetně představení v anglickém jazyce. K hudebním koncertům jsme využili nabídky SAK Studénka v Dělnickém domě. Výuku také vhodně doplňovaly programy připravované zástupci policie, zdravotníků, sociálního pracovníka a další exkurze v rámci jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis, chemie, přírodopis, volitelné předměty). EVVO K environmentální výchově jsme i ve školním roce 2013/14 přistupovali jako ke specifické složce vzdělávání, pro kterou máme velmi dobré podmínky a dlouhodobé zkušenosti. V průběhu školního roku jsme v jednotlivých předmětech řešili celoškolní téma ekosystém zahrady, které jsme zvolili opakovaně, protože jsme v závěru roku 2013 dokončovali projekt Živá zahrada v rámci Revolvingového fondu MŽP a jehož výsledkem je malé školní arboretum. Spolupráce školy a rodičů Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získat na třídních schůzkách, které se konaly čtyřikrát ročně. V říjnu a březnu za účasti rodičů v rámci celého třídního kolektivu, v prosinci a květnu se jednalo o individuální konzultace za účasti rodičů i žáků. V případě potřeby poskytovali učitelé další informace individuálně, vždy po předběžné domluvě. Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce zahradní slavnost, předvánoční charitativní aukce obrazů, burza sportovní výstroje, ekojarmark. Podařilo se nám vydat informační leták o škole pro rodiče dětí prvního ročníku a

20 o všech školních akcích před jejich konáním i po nich informovat veřejnost v místním zpravodaji. Mimořádnou pozornost jsme znovu věnovali spolupráci s rodiči dětí před nástupem do školy. Z 38 zapsaných dětí se 35 z nich zúčastnilo projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, který byl realizován jako grant města Studénka od února do června Odborně byl zajištěn třemi pedagogy školy ředitelkou, výchovnou poradkyní a učitelkou prvního stupně. Děti a jejich rodiče se sešly osmkrát v odpoledních hodinách ve škole v pravidelných týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Na jednotlivých schůzkách pracovali společně i odděleně tak, aby si děti zvykly na nové prostředí, na svou učitelku, na kamarády z jiné mateřské školy, aby se zdokonalily v dovednostech nezbytných pro nástup do školy, zejména v dovednostech čtenářských. Ještě větší význam měl program pro rodiče, kteří se učili, jak s dítětem pracovat, hodnotit popisným jazykem, všímat si charakterových i věkových zvláštností, klást mu otázky. Využili jsme společných setkání také k představení vlastního školního vzdělávacího programu, včetně způsobu hodnocení dětí. Předpokládáme, že jsme všemi uvedenými činnostmi vytvořili bezpečné prostředí pro žáky budoucího prvního ročníku i jejich rodiče a nastartovali pozitivní vzájemnou spolupráci. V průběhu školního roku nám byla potvrzena značka Rodiče vítáni, která je určena školám otevřeným rodičům a kterou uděluje po splnění kritérií EDUin, o.p.s., Praha. Sdružení rodičů Při škole je ustaveno občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů, které se od ledna 2014 v rámci legislativních změn stalo spolkem. Členství je v něm dobrovolné a členský příspěvek byl v tomto roce 250 Kč na jednoho žáka. Vedení školy pravidelně informovalo zástupce jednotlivých tříd o činnosti školy a konzultovalo se zástupci rodičů plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava žáků na lyžařský výcvik, jízdné dětí na soutěže, předplatné časopisů, Kalibro testy, odměny žákům 9. ročníku, spotřební materiál pro výtvarnou výchovu, kancelářský papír pro pracovní listy žákům, ceny za soutěže a další akce. Mimořádný byl zejména dětský den s bohatým soutěžním a kulturním programem. Mimoškolní činnost Další akce pro děti organizovali jednotliví vyučující. Na prvním stupni šlo např. o besídky, maškarní rej a výlety do okolí, na druhém stupni o sportovní turnaje, nejčastěji ve florbalu, kopané nebo odbíjené. O velké přestávce mohli žáci sportovat na přilehlém městském hřišti a podle rozpisu i v tělocvičně školy. Pokračovali jsme v zapojení do projektu Adopce na dálku, naším adoptivním dítětem je dívka z Ugandy. Potřebné finanční prostředky jsme získali v rámci předvánoční charitativní akce. Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI Kontrola ze strany ČŠI ve školním roce 2013/14 nebyla provedena.

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 č.j. STTGM 433/2013 Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. č.j. STTGM 427/2012. Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. č.j. STTGM 427/2012. Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 č.j. STTGM 427/2012 Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21.3.1996

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více