ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* ) Inventář osobního fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu"

Transkript

1 ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* ) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala : Radka Tibitanzlová Místo: Praha 2005

2 František Kysela ( ) Malíř, grafik a návrhář monumentálního umění. František Kysela se narodil 4. září 1881 v Kouřimi, kde také začal docházet do obecné školy. Po přestěhování do Prahy v roce 1891 navštěvoval obecnou školu v Karlíně. Po absolvování zdejší reálné školy byl přijat ke studiu na Umělecko průmyslové škole v Praze, kde studoval v letech a (u Karla Vítězslava Maška). V letech byl studentem AVU v Praze (u Hanuše Schwaigra). Podnikal studijní cesty do Německa, Francie, Itálie, Holandska a Anglie. Od roku 1913 působil na UMPRUM jako pedagog a od roku 1921 vedl nově zřízenou speciální školu pro užitou grafiku. Byl členem pokrokového spolku Skupina, založeného roku 1911, dále členem Artělu, SVU Mánes a Osmy. Roku 1914 se stal jedním ze zakladatelů Svazu českého díla. Dne 23. prosince 1919 uzavřel sňatek s Olgou Krausovou. 5. června 1920 se mu narodilo jediné dítě syn Jiří Stanislav. František Kysela zemřel 20. února roku 1941 v Praze. Jeho dílo zahrnuje celou řadu uměleckých oborů. Svou výtvarnou činnost začínal plakáty a úpravami knih (knižní vazby, ilustrace, typografie). V knižní grafice ho nejvíc inspirovaly renesanční tisky a středověké figurální dřevoryty (viz Dvořákův Král Václav IV. a Dykův Krysař ). Poslední jeho prací v tomto oboru byla knižní úprava díla o sochaři Josefu Václavu Myslbekovi pro Českou akademii. Další velkou oblastí Kyselovy tvorby se staly návrhy a provedení maleb interiérů. Působil např. jako spolupracovník Jana Kotěry v kavárně Arco (1907), od něho pocházejí také návrhy maleb interiérů městského divadla v Hradci Králové. Spolupracoval i na výzdobě obytných interiérů (např. zámek v Novém Městě nad Metují ). Vedle nástěnných maleb navrhoval současně malovaná okna. K jeho nejvýznamnějším dílům patří práce v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Po vítězné soutěži mu zde bylo zadáno okno - navrhl růžici Stvoření světa (1921), okno v Thunovské kapli (1929), střední okno v závěru chóru ( ) a mozaikovou výzdobu kaple Bartoňů z Dobenína (1936). K jeho pracím dále patřily návrhy bytového a šatového textilu. Pro reprezentační prostor UMPRUM na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži (1925) vznikl cyklus 8 tapiserií Řemesla (utkány v dílně Marie Teinitzerové). Navrhoval potahové látky, koberce a šatovky pro UB Brno a spolupracoval s firmou Sochor v Hradci Králové. Kysela se zabýval také návrhy šperků z českých polodrahokamů (1912) a vytvořil vzorníky pro malíře pokojů. Další významnou oblastí, do níž zasáhl, je užitá grafika. Jedná se především o ex libris, obchodní značky, diplomy, bankovky (navrhl 10, 20 a 50 korunové bankovky) a poštovní známky (1919). Upravil znak města Prahy, státní znak a prezidentskou vlajku. K 10. výročí republiky navrhl rytou a broušenou číšku s opakujícími se iniciálami ČSR (zhotovila firma Lobmeyr v Kamenickém Šenově) a spolu s Pavlem Janákem a Josefem Drahoňovským byl autorem návrhu na broušený a rytý podnos, který jako dar věnoval T. G. Masaryk jugoslávskému králi (1922). Přibližně od roku 1923 se systematicky zabýval scénickými výpravami - navrhoval např. scény a kostýmy pro všechny Smetanovy opery v Národním divadle v Praze. Podílel se také na instalaci nejrůznějších výstav. V Praze to byly především výstavy týkající se Bedřicha Smetany v letech 1917 a V Litomyšli byly zpřístupněny výstavy vztahující se k osobám Aloise Jiráska, Boženy Němcové a znovu Bedřicha Smetany. Podílel se rovněž na výstavě SVU Mánes v Římě. Za svá díla obdržel různá ocenění: za práce vystavené na Výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925 obdržel Grand prix a zlatou a bronzovou medaili. Roku 1926 mu byl udělen řád Čestné legie. 1

3 Výběrová literatura o Františku Kyselovi Adlerová Alena, České užité umění, Praha Adlerová Alena, František Kysela a český dekorativismus, in Umění a řemesla, č. 3, 1981, s Hlaváčková Konstantina, Kyselovy tapiserie Řemesla, in Umění a řemesla, č. 2, 1989, s Janák Pavel., Nové plakáty Františka Kysely, in Výtvarná práce 2, (příloha Volných směrů), 1923, s Novák Josef, František Kysela, in Hollar XVII, s Poche Emanuel - Marešová, Sylva, František Kysela, Praha Výtvarná práce 3, s , , Vývoj a dějiny archivního fondu Základ fondu tvoří materiál získaný jako dar v roce Jedná se o korespondenci, osobní doklady, životopisy, soupisy díla, doklady o účasti na výstavách a soutěžích, strojopisy článků Františka Kysely a soubor fotografií. Roku 1995 byl fond doplněn o fotografii Františka Kysely z oddělení fotografické dokumentace Národní galerie. Osobní fond je uložen pod přírůstkovými čísly AA 2335 AA 2349 a AA Archivní charakteristika fondu Při pořádání písemné pozůstalosti byly archiválie rozděleny do několika základních oddílů. Jedná se o skupinu doklady, korespondence, rukopisy, tisky, dokumentace a fotografie. Doklady byly dále rozděleny na doklady vlastní a rodinné. Vlastní se ještě dělí na osobní doklady a doklady k výtvarné činnosti. Rodinné doklady byly dále rozděleny podle rodinných příslušníků. Dělení na část vlastní a rodinnou je následně dodrženo i u oddílu korespondence. U vlastní korespondence ještě pokračuje dělení na korespondenci přijatou od jednotlivců, za tím následuje oddíl korespondence přijaté od korporací. V případě pozůstalosti F. Kysely jsou k dispozici jen dopisy přijaté, nikoli odeslané. Při zpracování fondu bylo vyskartováno pouze několik pomocných obalů, obálek a desek na písemnosti. Písemnosti fondu jsou v dobrém fyzickém stavu, větší poškození papíru je jen u inv. č. 7. Při pořádání fondu a vypracování archivní pomůcky se postupovalo podle Zásad pro zpracování fondů a psaní inventářů v ANG, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Stručný rozbor obsahu fondu Osobní fond Františka Kysely obsahuje poměrně velké množství osobních dokladů, mezi nimiž se nachází např. ucelená sbírka školních vysvědčení a zajímavý soubor opisů rodných listů, jejichž pomocí měl F. Kysela doložit svůj nežidovský původ. Jeho tvorbu dokumentují různá vyúčtování, rozpočty prací, objednávky a smlouvy, které se spolu s korespondencí vztahují hlavně k pracím pro chrám sv. Víta na Pražském hradě. Mezi odesilateli korespondence se objevují jména známých umělců jako je Max Švabinský, básník Karel Toman, architekt Kamil Hilbert nebo Dr. Alice Masaryková. Z institucí, s nimiž byl Kysela v písemném styku lze zdůraznit především Museum Bedřicha Smetany v Praze. Mezi rukopisy vynikají hlavně autografy: vlastní životopis a seznam prací vyhotovených pro chrám sv. Víta. Fond je také doplněn o soubor osobních a rodinných fotografií. 2

4 Záznam o uspořádání fondu a sestavení archivní pomůcky Fond uspořádala a inventář k němu vypracovala Radka Tibitanzlová v Archivu Národní galerie v Praze v roce Použitá literatura: Kol. aut., Nová encyklopedie českého výtvarného umění, A M, Praha 1995, s Kol. aut., Ottův slovník naučný nové doby, Dodatky 3. dílu, sv. 2, Praha 1935, s Thieme, Ulrich - Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildender Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1992, Bd. 9/10, s. 335, 336; Bd. 21/22, s Toman Prokop, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Ostrava 1993, s Písemnosti původce uložené v dalších archivních fondech (zejména ANG) Písemnosti týkající se Františka Kysely uložené v ANG tvoří většinou pouhé jednotliviny. Jeden korespondenční lístek se nachází ve fondu Jana Štursy, do Varií je zahrnuta fotografie náhrobku F. Kysely a ve Sbírce úmrtních oznámení je uloženo úmrtní oznámení. O něco větším souborem je sedm dopisů z let uložených ve fondu Jindřicha Waldese. Několik písemností je uloženo také v doposud zpracovaných fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Jedná se o fondy Karla a Viléma Dvořákových, Aloise Dyka, Otto Girgala, Kamila Hilberta, Jana Ješka Hofmana, Hanuše Jelínka, Josefa Hory, Methoda Kalába, Josefa Kopty (1. část), Anny Kučerové, Jaroslava Kvapila, Hany Kvapilové (1. část), Stanislava Loma, Emila Artura Longena, Artura Nováka, Josefa Portmana, Růženy Svobodové, Fráni Šrámka, Františka Táborského (1. a 2. část), Jana Thona, Václava Tille (část do r. 1980), Zdeňka Václava Tobolky a také ve fondu Karáskova galerie sbírky korespondence a rukopisů I. 3

5 Inv. č. Obsah Kusy Časový rozsah Přír.č. AA Ev.j Inventární seznam Doklady Vlastní Osobní doklady 1 Domovský list 1 kus Vysvědčení 31 ks Obecná škola v Kouřimi, Obecná, měšťanská a reálná škola v Karlíně, C. k. Umělecko průmyslová škola, maturitní vysvědčení, vysvědčení na odchodnou 3 Výpis z trestního rejstříku 1 kus Potvrzení o povinnosti platby vojenské taxy 1 kus Oddací list F. Kysely a Olgy Krausové 1 kus (česko - lat., poškozeno) 6 Potvrzení o výkonu vojenské služby 1 kus Zápočtové listy 3 ks Udělení řádu Čestné legie 1 kus Potvrzení domovské příslušnosti od Popisního 1 kus úřadu hl. města Prahy 10 Oznámení o udělení členství v České akademii 1 kus (1 l) věd a umění 11 Jmenování inspektorem na odborných školách 2 ks Křestní list F. Kysely 1 kus (výpis z matriky, česko - lat.) 13 Prohlášení o rodovém původu 1 kus Ověřené opisy křestních a oddacích listů rodičů 7 ks 1939, a prarodičů F. Kysely k doložení nežidovského původu 15 Úmrtní zápis + příloha: "Zápis o úmrtí profesora 2 ks (2 ll) F. Kysely" 16 Zápis o uzavření ateliéru 1 kus Úmrtní list 2 ks

6 (česko lat.) 18 Doklad o zpopelnění 1 kus Doklady k výtvarné činnosti 19 Smlouva na návrh, výzdobu a provedení prací na 1 kus (5 ll) západním okně v chrámu sv. Víta 20 Objednávka na výzdobu kaple Bartoňů 1 kus (3 ll) z Dobenína v chrámu sv. Víta 21 Objednávka návrhu sarkofágů českých králů pro 1 kus (2 ll) hrobku v chrámu sv. Víta 22 Objednávka na vypracování kartonů pro 1 kus Schubertovo okno v chrámu sv. Víta 23 Objednávka na vyhotovení 5 zemských znaků do 1 kus chrámu sv. Víta 24 Rozpočet na návrhy výzdoby kaple Bartoňů - 1 kus Dobenínů v chrámu sv. Víta (vpisky od F. Kysely) 25 Rozpočet na návrhy, dozor nad provedením a 2 ll (1933) provedení maleb v kapli Bartoňů z Dobenína v chrámu sv. Víta (orig. + kopie) 26 Rozpočet honoráře za návrh a vymalování 1 kus zemských znaků v chrámu sv. Víta 27 Účet za výzdobu kaple Bartoňů z Dobenína 1 kus Rodinné Jiří Stanislav Kysela, syn 28 Osobní doklady Křestní list 1 kus (česko lat.) Olga Kyselová, rozená Krausová, manželka 29 Osobní doklady Křestní list 1 kus (výpis z římsko katol. matriky, česko - lat.) Rodný list 1 kus Žádost o vyjmutí z dosahu vládního nařízení o 1 kus (5 ll)

7 právním postavení židů ve veřejném životě (opis) Žádost o přiznání vdovské penze 1 kus Žádost o vyplacení vdovské penze 1 kus Svolení od ministerstva financí k vyplacení 1 kus vdovské penze Potvrzení o přijetí majetkového přiznání 1 kus židovskou náboženskou obcí v Praze (česko - něm.) Formulář přiznání a odevzdání majetku 1 kus židovské náboženské obci (něm.) Korespondence Vlastní přijatá Od jednotlivců 30 Kamil Hilbert (architekt) 1 kus (2 ll) Praha, Vlastimil Hofman 1 kus Praha, Dr. Alice Masaryková 1 kus (1 l) (Praha), Otakar Ostrčil 1 kus Praha, Václav Rabas (starosta Umělecké besedy) 1 kus (2 ll) (Praha), Max Švabinský 1 kus Praha, Karel Toman (básník) 1 kus Praha,

8 Od korporací 37 Jednota pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta 6 ks na hradě pražském Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Millenium - Film, Elekta Journal 1 kus b. d Praha, b. d. 39 Museum Bedřicha Smetany v Praze 2 ks , 1 Praha, Praha, Rektorát Státní konzervatoře hudby 1 kus Praha, Společnost Otakara Ostrčila 1 kus (2 ll) Praha, Státní československá odborná sklářsko - 1 kus obchodní škola v Železném Brodě Železný Brod, Studio di mosaico (Anita Follprechtová) 1 kus (3 ll) Praha, Svaz československého díla 1 kus Praha, Rodinná přijatá Jiří Stanislav Kysela 45 Museum Bedřicha Smetany v Praze - příloha: 2 ks (2 ll) "Seznam scénografických návrhů F. Kysely, zakoupených ministerstvem školství a národní osvěty Praha, Umělecko - průmyslové museum v Praze 1 kus Praha,

9 Olga Kyselová 47 Museum Bedřicha Smetany v Praze 2 ks Praha, (Praha), (po 1941) 48 Myslbek - Sdružení výtvarných umělců a přátel 1 kus českého umění Praha, První pražský pohřební ústav 1 kus Praha, Umělecko - průmyslové museum 1 kus Praha, Ústřední úřad zádušní a hřbitovní (kvitance) 1 kus (2 ll) (česko - něm.) Praha, Rukopisy Vlastní 52 Seznam prací F. Kysely a Umělecko - 15 ks průmyslové školy za léta příloha: dopis od ředitele Umělecko - průmyslové školy 53 Seznam prací pro chrám sv. Víta (autograf) 1 kus (2 ll) (po 1936) Strojopisy článků F. Kysely 2 ks (2 ll) b. d "Ve společné práci" - zápis z rozhovoru o Z. Nejedlém (vpisky od F. Kysely) "Se Zdenkem Nejedlým" 55 Výpis prací v chrámu sv. Víta 1 kus (vpisky od F. Kysely 56 Životopis 1 kus (2 ll) (asi 1928) (autograf) Přepis životopisu 1 kus (5 ll) (asi 1928) (strojopis) Cizí 57 Neznámý autor, Zápis o schůzi poroty 1 kus (2 ll) soutěže na pomník J. Vrchlického v Praze 8

10 58 Neznámý autor, Smuteční řeč - rozloučení 1 kus (8 ll) (1941) s F. Kyselou Tisky 59 Pozvánka na pietní slavnost u hrobu Bedřicha Smetany 1 kus (1941) Dokumentace 60 Neznámý autor, Věčně mladí hovoří, stať 2 ks (2 ll) (1941) o F. Kyselovi Fotografie 61 Reprodukce fotografie F. Kysely 1 kus b. d Fotografie osobní, rodinné, s přáteli 22 ks b. d. 2349/

11 Tiráž František Kysela ( ), inventář osobního fondu časový rozsah fondu: počet evidenčních jednotek: 1 karton počet inventárních jednotek: 62 rozsah v bm: 0,12 stav ke dni: jméno zpracovatele: Radka Tibitanzlová číslo evidenčního listu NAD: 38 číslo evidenční pomůcky: 50 počet stran: 10 schválil dne: 10

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1979 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

Spolek filmové studio

Spolek filmové studio Spolek filmové studio (1921) 1936 1940 (1943) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Spolek filmové studio Časový rozsah pomůcky: (1921) 1936 1940 (1943)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Zdeněk Kuttelvašer (10. 5. 1923 Volyně - ) (1942-2005) INVENTÁŘ NAD č. 744 evidenční pomůcka č. 272 Miroslav Balcar Praha 2006 Obsah 1. Ing.

Více

Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968)

Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) 1897 1968 (1969) Inventář NFA 1998 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) Časový rozsah pomůcky:

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Kabát Karel (15. 8. 1876 12. 4. 1945) (1920-1944) (1914-1944) I. dodatek INVENTÁŘ DÍLČÍ INVENTÁŘ NAD č. 769 evidenční pomůcka č. 281, 315

Více

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005 Kinema spol. s r. o. 93 954 Inventář NFA 005 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kinema, spol. s r. o. Časový rozsah pomůcky: 93 954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Nationalfilm s.r.o. 1933 1954 (1964) Inventář

Nationalfilm s.r.o. 1933 1954 (1964) Inventář Nationalfilm s.r.o. 1933 1954 (1964) Inventář NFA 2007 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Nationalfilm s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1933 1954 (1964) Druh archivní pomůcky:

Více

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, září 2007 Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků Úvod V lidském životě padesát let znamená, řečeno slovy mého ředitelského předchůdce, dobu, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá slušného stáří. Instituce docilující obdobné časové mety jsou považovány

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

(1919) 1932 1946 (1949) Inventář

(1919) 1932 1946 (1949) Inventář Host a.s. (1919) 1932 1946 (1949) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Host a.s. Časový rozsah pomůcky: (1919) 1932 1946 (1949) Druh archivní pomůcky:

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Bio Orient. Inventář NFA 2008

Bio Orient. Inventář NFA 2008 Bio Orient 1923 1927 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Bio Orient Časový rozsah pomůcky: 1923 1927 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo listu NAD:

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář Vacek (1934) 1938 1954 Inventář NFA 2010 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Vacek Časový rozsah pomůcky: (1934) 1938 1954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo evidenčního

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více