VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 září 2011 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla projednána: ve školské radě dne v pedagogické radě dne Najdete nás na stránce

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, Liberec 17 IČO: IZO: b) Zřizovatel: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 c) Ředitel školy: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 d) Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje: střední škola - 4leté obory s maturitou ch) Seznam studijních oborů: M/026 Konstrukce a tvorba nábytku - architektura a design interiéru od M/11 Design interiéru od denní studium pro absolventy základních škol 2010/2011 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele ,5 10,8 e) Datum zařazení do sítě: Změna právního postavení: k f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 150 žáků g) Charakteristika školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. byla zapsána do tehdejší Sítě škol MŠMT k jako Soukromá střední průmyslová škola nábytkářská se 4letým oborem s maturitou Nábytkářství. Na základě potřeb praxe a požadavků sociálních partnerů jsme zpracovali vlastní, nové učební dokumenty, které byly rozšířeny o design a navrhování nábytku a interiéru a které byly schváleny MŠMT s platností od počínaje 1. ročníkem. Od nám byl do rejstříku škol MŠMT zařazen obor skupiny Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/026 Konstrukce a tvorba nábytku. Od počínaje 1. ročníkem se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Architektura a design interiéru zpracovaného v souladu s M/11 RVP Design interiéru. Škola je umístěna v areálu SOU nábytkářského v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. V tomto areálu jsou umístěny všechny učebny, dílny, domov mládeže pro 180 žáků, tělocvična s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelna. Nezbytnou součástí je i technické zázemí, které je tvořeno především kotelnou, uhelnou, čističkou odpadních vod, úpravnou pitné vody, malou vodní elektrárnou o celkovém výkonu 70 KW, autodílnou, elektrodílnou, zámečnickou dílnou atd. Škola úzce spolupracuje s SOU nábytkářským po stránce organizační, personální i materiální. Za dobu své existence škola dosáhla uznání odborné i rodičovské veřejnosti a o studium tohoto oboru mezi žáky ZŠ velký zájem, protože mimo jiné navrhování a design bydlení a interiérů nepodléhá tolik recesi, jak je tomu v některých ostatních profesích. Prezentace školy Škola pravidelně prezentuje výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách (Bydlení & Design, Chvála řemesla, Město a řemeslo) a na výstavách pořádaných jinými subjekty (EDUCA, AMOS atd.).

3 Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol soutěží a okresních a krajských soutěží a přeborů škol v různých oborech. Za dlouhou dobu své činnosti si škola získala velmi dobré jméno mezi odbornou i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. h) Školská rada Školská rad je tříčlenná, pravidelně se schází a projednává úkoly v souladu s 168 zákona č.561/2004 Sb. a pracuje ve složení: Předseda školské rady: Ing. Pavel Hoidekr Členové: Ing. Lýdia Valentová Riana Langhamrová Kontakty na členy jsou uvedeny na webových stránkách školy. i) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: - Školní rada, studentská rada, rada rodičů - NÚOV, Hospodářská komora - účast na tvorbě učebních dokumentů - Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, koordinace v rámci okresu, - předseda kontrolní a revizní komise, členství v krajské radě CZESHA - členství v celostátním organizačním výboru odborné profesní soutěže dřevozpracujících oborů Cena juniorů - člen RUDOLFINEA - Sdružení uměleckých řemesel - člen cechu Aranžérů - člen cechu Čalouníků a dekoratérů Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl Opakují s vyznamen. 1.roč roč roč roč Celkem b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet žáků celkem Z toho z prosp.dův. Z toho z dův chování Z jiných důvodů Prům.počet zam.hod/žáka 1.roč ,87 2.roč ,39 3.roč ,41 4.roč ,83 Celkem ,87

4 c) Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet opak. s vyznamen. mat.zkoušku 2010/ c) Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2010/2011 Počet Procento ,87 c) Celkový počet neomluvených hodin 2010/ d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 2010/2011 ŠVP M/11 Design interiéru / r. Architektura a design interiéru M/026 Konstrukce a tvorba nábytku / r. e) Údaje o přijímacím řízení pro 1. roč. 2010/2011 Počet nově přijatých žáků na SOŠ Celkem Počet nově přijatých žáků 30 Přihlášeno žáků celkem: Talentové zkoušky se konaly dne 3. a. 4. ledna 2011 Žáci byli přijímáni podle předem stanovených kritérií (prospěch ze ZŠ, talentové zkoušky, předložené výtvarné práce a objekty) Výsledky byly zpracovány v programu Bakaláři. Spádovost přijatých žáků školy podle místa bydliště Počet žáků Škola LB JN SM Trutnov CL UL Jih SŠTDN Liberec f) Péče o talentované a zaostávající žáky Talentovaní, manuálně zruční žáci mají možnost pro rozšíření svého uplatnění navštěvovat nepovinný předmět truhlářská výroba. Tento nepovinný předmět probíhá od 1.ročníku. Kromě toho

5 mají tito žáci poslední týden v srpnu v každém ročníku týdenní soustředění v objektu školy. Na závěr studia mohou žáci získat i výuční list v oboru Truhlář. - nepovinný předmět matematika - nepovinný předmět fyzika pro zájemce o studium na VŠ - průběžné konzultace ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Tradičně má velmi dobrou úroveň výchovné poradenství. Našim žákům je věnována pozornost hned od prvních dnů studia. ( ladění" s besedami s pracovníky pedagogicko psychologické poradny a LOCUSU). Pedagogičtí pracovníci jsou stále v úzkém kontaktu s PPP - oddělení pro středoškolskou mládež a preventivně či bezprostředně řeší případné potřeby našich žáků. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ap.) by bylo potřebné zvýšit úvazek pro výchovné poradenství. g) Prevence sociálně-patologických jevů Minimální preventivní program byl zpracován a je každoročně součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Realizace prevence je zajišťována ve spolupráci s organizací MAJÁK, ops.: - využití nabídkových programů preventivního a krizového centra pro I. ročníky SŠTDN (téma drogová problematika), II a III. ročník SŠTDN (téma - sexualita, AIDS) - konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů - anonymní dotazníková akce týkající se kouření, užívání drog - nástěnky s tématikou sociálně-patologických jevů - možnost zapůjčení literatury s touto tématikou žákům (brožury, letáky) Řešené případy sociálně-patologických jevů Školní rok 2010/ nebylo zjištěno požívání drog u žáků SŠTDN, ani jiné další negativní jevy Vzdělávání školního metodika primární prevence - studium výchovného poradenství na TU Liberec - účast na setkáních výchovných poradců, semináře v rámci porad - účast na školení Úvod do metodiky a první pomoci šikanování na školách h) Uplatnění absolventů 2010/11 Uplatnění absolventů Obor studia Konstr. a tvorba nábytku Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje Dále v zaměstnání VOŠ V oboru Různé žáků konalo přijímací zkoušky na vysoké školy. Z toho 5 bylo přijato na dřevařské inženýrství na fakulty do Brna a Prahy nebo na ČVUT, 1 žáky byl přijat do oboru Design prostředí na TU v Liberci, 1 absolvent byl přijat na jinou VŠ. Podle aktuálních údajů z úřadu práce nejsou žádní žáci v evidenci nezaměstnaných. Část III. Údaje o výsledcích kontroly 1. V tomto školním roce byla auditorskou společností ZH Bohemia s.r.o. proveden audit kontrola účetnictví podle 6 zákona 306/1999 Sb. k Závěr: - Výsledek auditu nezjistil žádné pochybení.

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Způsobilost a aprobovanost učitelů Celková situace, její hodnocení Způsobilost učitelů teoretické i praktické výuky je dle našeho názoru na srovnatelné úrovni s ostatními SOŠ. U dílenských učitelů je situace zlepšila a příslušní učitelé si chybějící kvalifikaci postupně doplňují. Přehled pedagogických pracovníků Jméno, titul Baudis Daniel Bc. Bobková Eva Mgr. Čermáková Hana Ing. Folprechtová Věra Ing. Hozová Martina Hanáková Kateřina Krausová Kateřina Mg.A Hoidekr Pavel Ing. Kopejsková Marta Mgr. Kleknerová Zuzana Mgr. Kramár Jaroslav Ing. Kraus Petr Ak.mal. Luňáček Jaroslav Ing. Mádlová Jitka ing.arch. Maštálková Jitka PaedDr. Rajchertová Dagmar Mgr. Horák Jiří Bc.A. Opálka Libor Ing. Pražáková Ludmila Ing.arch. Přinda Oldřich Mgr. Stránská Romana Mgr. Ševčík Milan Mgr. Urbánková Věra Mgr. Valentová Lýdia Ing. Belšán David Čihák Karel Kulhánek Václav Schöler Roman vyuč. předmět DNA NJ EKO, CHE TV AJ AJ VPA odborné předměty AJ DVK ICT FKR, PIS odborné předměty DNA, NNI PaedDr. NJ VPA odborné předměty NNI TV ČJL MAT, TV OBN odborné předměty Praxe Praxe Praxe Praxe g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčast. pracovníků DPS 1 Nové maturity 17 Výchovné poradenství 1 RVP a ČJL 2 Podrobnější informace o účasti pedagogů na dalším vzdělávání - seminář matematiky a fyziky M. Ševčík, \j. Maštálková - Obecné: Řešení problémových jevů ve škole - X.07, Individuální přístup k žákům - Blum - Nábytkové kování /prezentace firmy s instalací nabídkových panelů ve škole/

7 - CNC stroje fa Havelka J. Kramár - Školení metodiků prevence H. Čermáková - Tvůrčí psaní aneb jak se naučit vyprávět příběhy s radostí R Stránská - Metody a strategie kritického myšlení v hodinách CJL R. Stránská - pravidelné schůzky vých. poradců H. Čermáková - Příprava ke státní maturitě vyučující Čj, AJ, NJ - Interaktivní tabule v rámci projektu DVPP Část VI. Další údaje o škole 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Vzhledem k přípravě na nové maturity se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení-viz tabulka 3. Předložené a realizované projekty školy Škola se podílela společně s SOU nábytkářským na přípravě a realizaci projektů: - e learning v školách s technickým zaměřením - UNIV 2 Kraje 4. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli při tvorbě ŠVP, při realizaci závěrečných zkoušek, při zajištění provozních praxí. 5. Základní údaje o hospodaření školy viz zpráva o hospodaření 6. Vlastní hodnocení V průběhu školního roku 2010/2011 bylo podle schválené struktury a organizace zpracováno vlastní hodnocení školy. Výsledek vlastního hodnocení byl projednán na pedagogické radě. Součástí VH jsou i výsledky testů VEKTOR společnosti Scio. Vlastní hodnocení školy provádí škola jednou za 3 roky. 7. Projekt Vektor Žáci jsou testováni v projektu Vektor v prvním ročníku a potom ve třetím ročníku. Společnost SCIO zpracuje testy, porovná je a určí tzv. přidanou hodnotu každého žáka i školy celkem i v jednotlivých předmětech. Porovnáním hodnoty přidané hodnoty s testovanými školami v ČR lze hodnotit efektivitu vzdělávání bez ohledu na vstupní úroveň žáků. Tím je možné objektivně zjistit účinnost výchovně vzdělávacího procesu v hlavních, maturitních vyučovacích předmětech. Vyhodnocení a zpracování výsledků testů zajišťuje SCIO. 8. Rámcový a školní vzdělávací program V průběhu školního roku zpracovali pedagogičtí pracovníci školní vzdělávací program Architektura a design interiéru v souladu s RVP M/11 Design interiéru. Výuka podle ŠVP byla zahájena k Školská rada V průběhu školního roku pracovala Školská rada v souladu s 167 a 168 zákona 561/2004Sb. Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. V listopadu 2009 proběhnou volby do školské rady.

8 10. Studentská rada Již tradičně má na naši škole kladnou odezvu studentská rada. I ve školním roce 2010/2011 se podle potřeby scházeli zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a projednávali otázky, které řešily aktuální potřeby a připomínky žáků i vedení školy. Práce studentské rady byla také žáky velmi kladně hodnocena v anketě a Swot analýze zaměřené k vlastnímu hodnocení školy. 11. Další akce a aktivity školy a) mimoškolní aktivity, zájmová činnost, kroužky - kroužek práce na PC V průběhu školního roku byla rozšířena nabídka pro zájmovou činnost a žáci mohli navštěvovat kroužky, vedené VMV nohejbal kopaná posilování odbíjená basketbal florbal stolní tenis keramický kroužek estetický kroužek c) účast školy v soutěžích - Středoškolský pohár v atletice září 2010 okresní kolo družstev 4. místo chlapci 3. místo dívky - Horská kola září Přespolní běh říjen místo chlapci 1. místo dívky - Plavání okresní kolo družstva listopad Horolezení na umělé stěně krajský přebor listopad místo jednotlivci - Floorbal účast v okres. kole únor Basketbal účast v okres. kole březen Stolní tenis turnaj jednotlivců březen Volejbal-turnaj smíšených družstev duben Plavání přebor soukromých škol duben Volejbal-turnaj smíšených družstev duben místo - Memoriál Z. Krejčové duben Běh olympijského dne červen Matematická soutěž celost. Kolo březen 2011 SŠTDN pracuje jako spolupořadatel náborových závodů v orient. běhu, spolupořadatel okresního a krajského finále v orient. běhu s OOB Slavia TU Liberec

9 c) soutěže v rámci školy - Cena Juniorů odborná profesní soutěž - školní kolo - Třídní a celoškolní kolo soutěže v poznávání dřevin - Lyžařské závody v rámci LVVZ pro třídu 1.P - Turnaj v malé kopané v průběhu šk. roku d) akce (odborné, kulturní, sportovní) pořádané školou nebo akce, kde škola zajišťovala účast Divadelní představení : - Studenti píší noviny MF Dnes - Sen noci svatojánské DFXŠ - Hra o lásce a smrti DFXŠ Malé divadlo - Zrzavý Orm Naivní divadlo - Králova řeč - Cinestar Vých. poradenství: - Harmonizační dni program Střevlík pro 1.P září Protidrogová prevence - ve SVP pro 1. ročník program na téma drogy, prosinec 2010 preventivní program v SVP na téma vztahy ve třídě pro 1. ročník - Besedy s pracovnicí Úřadu práce v Liberci pro maturitní třídu květen Třídní vztahy, vzdělávání, Facebook 2. P duben, květen Květinový den boj proti rakovině květen Nadace Euronisa účast na sbírkové akci červen Dny otevřených dveří - Educa Liberec včetně doprovodných programů a praktickými ukázkami z odborného výcviku pro obor aranžér, čalouník, čalounice pro obor truhlář pro výrobu nábytku - Výstava vzdělávání Jablonec n. Nisou, Děčín, Mladá Boleslav, Varnsdorf, Turnov, Ústí n. Labem, Česká Lípa, Rumburk Kulturní, sportovní akce a soutěže a výchovné poradenství jsou kvalitně zajišťovány především díky odbornému a obětavému přístupu některých vyučujících např. Mgr. V. Urbánková, Mgr. R. Stránská, Mgr. Z.Kleknerová, vých. poradkyně Ing. H. Čermáková, Mgr. O.Přinda. e) odborné exkurze - výstava Bydlení a interiéry - DK Liberec - Trendy v nábytkářství přednášky Brno - Fa Sapeli, EXX, koup. Studia Liberec - Fa Hanák, Sýkora Praha - Fa Siemens, Bosch prezentace spotřebičů Liberec - Fa Häfele prezentace nábyt. kování Liberec - Design Block Praha - Pragointerier - Praha - TERMIZO Liberec - Sbírky českého baroka Praha Hradčany, Malá Strana - Moderní výtvarné umění Litomyšl, Hr. Králové, Pardubice - Ameublement et Decoration Paříž - NG Praha, Staré Město Praha (gotika, kubismus) - Severočeské muzeum Liberec - Dům a zahrada Výstaviště Liberec - Furniertechnik - Raspenava - Galerie Zwinger Drážďany.

10 Náklady na exkurze si hradí samotní žáci, a proto jejich účast je rodinách. podmíněna finanční situací v f) spolupráce školy s jinými subjekty - jinými školami a sdruženími - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Severočeské muzeum, restaurování starožitného nábytku - VŠUP Praha - praktická ukázka a předvedení vybraných technologií studentům VŠ s odbornou přednáškou V UOV - SOU nábytkářské - VŠZ Brno - fakulta dřevařská - učební pomůcky, odb.videopořady, revize normy - Cech čalouníků a dekoratérů konference čalounických odborníků - Konference zástupců odb.dřev.a nábytkářských škol na VŠ v Brně - Hospodářská komora ČR - Pedagog. centrum Liberec setkání učitelů SŠ - Magistrát města Liberce, restaurování čalouněného nábytku z minulého století - Asociace školních sportovních klubů ČR g) další akce pořádané školou - Vernisáž prací žáků SŠTDN v Severočeském muzeu v Liberci, pořádaná ve spolupráci s odbornými pedagogy SOU nábytkářského - Výstava Chvála řemesla (Krajská vědecká knihovna) - Besedy s žáky k problematice závislosti na drogách, patologickému hráčství, prevence AIDS - Dny otevřených dveří h) účast žáků a pedagogů na životě v obci - Mgr. O. Přinda - předseda a trenér odd. orientačního běhu VSK Slavia TU Liberec - Mgr. M. Ševčík - trenér AC Slovan Liberec - Mgr. R. Stránská vokální sdružení BABÍ LÉTO Část VII. Zhodnocení a závěr Činnost školy ve školním roce 2010/11 probíhala bez jakýchkoliv negativních jevů a mimořádných událostí. Po celý školní rok byla výuka zabezpečována stabilizovaným pedagogickým sborem na požadované úrovni. Výuka probíhala podle příslušných pedagogických dokumentů MŠMT ČR. Před začátkem školního roku byl zpracován plán práce školy, plán porad vedení školy a další organizační a metodické materiály. Činnost v průběhu šk. roku probíhala v souladu s plánem a jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na poradách vedení školy. Rovněž hospitační a kontrolní činnost vedoucích pracovníků probíhala převážně dle plánu a byla průběžně kontrolována. Na základě hodnocení školy, její úrovně řízení a celkového zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu byla krajskou komisí a OŠM Libereckého kraje přiznána nejvyšší možná dotace ve výši 90 % normativu. Můžeme konstatovat, že škola je stabilizovaná a ze strany žáků a jejich rodičů je o studium na naší škole zájem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze do našich i evropských galerií (Zwinger, Louvre), účast na prestižních výstavách a veletrzích Ameublement & Décoration v Paříži, Veletrh nábytku ve Vídni a další. Kontakt s evropskými trendy ve výrobě a designu nábytku a interiéru považujeme za prioritní pro další zaměření a orientaci našich žáků.

11 Na základě analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem 561/2004 Sb. v platném znění se v příštím školním roce chceme zaměřit na výuku podle nových ŠVP, přípravu na nové maturity, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání zejména vzhledem k organizaci a průběhu přijímacího řízení a míru integrace a péče o žáky se SVP, preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti a k zajištění úkolů výchovy ke zdraví a k udržitelnému rozvoji, podporu rozvoje klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu, podporu sociálně znevýhodněných žáků, podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií, podporu přechodu dětí ze ZŠ do SŠ a jejich úspěšnost v 1. ročníku SŠ, podporu udržitelného rozvoje, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zvýšení účinnosti výuky ICT využíváním v ostatních předmětech, další vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování absence žáků včasnou informovaností rodičů a zvyšování náročnosti studia a to větším důrazem na domácí přípravu žáků na vyučování a samostatné řešení problémových úkolů. Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru. Chceme i v příštím roce pokračovat ve zvyšování náročnosti studia a zaměřit se na zvýšení samostatnosti a odpovědnosti žáků prohloubit jejich schopnost řešení problémů a aplikování vědomostí v praxi a ve větší míře spolupracovat se zaměstnavatelskými subjekty. V Liberci Mgr. Václav Tichý ředitel SŠTDN

12 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Zpráva o hospodaření školy Jako objektivní a nezávislou zprávu o hospodaření školy předkládáme zprávu nezávislých auditorů s přílohou Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu k Příloha V Liberci dne Mgr.Václav Tichý ředitel školy

13 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Informace o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě V souladu s 3, odst.d) zákona 306/1999 Sb. v platném znění sděluji, že výroční zpráva školy byla dne projednána ve školské radě bez připomínek. V Liberci dne 7. října 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

14 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2010/11 Ředitel školy předkládá ve smyslu 18 odst.1 a 2 výše citovaného zákona tuto výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací: a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu nebyl d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů nebyly e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Běžné informace o činnosti školy a výsledcích výchovně vzdělávací práce byly podávány vedením školy průběžně na poradách vedení, třídních schůzkách a jednáních školní rady. Žádné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona nebyly předloženy. V Liberci dne 14. února 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. ředitel školy

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. ředitel školy Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax: 482 360 661 www.skolakaterinky.cz e-mail: spsn@iol.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 září 2012

Více

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2014/2015. ředitel školy

Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2014/2015. ředitel školy Horská 167, 460 14 Liberec tel: 482 360 661, 773 838 473 www.skolakaterinky.cz info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 září 2015 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční

Více

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013. ředitel školy

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013. ředitel školy Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax: 482 360 661, 773 838 473 www.skolakaterinky.cz e-mail: info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Škola Kateřinky. Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Škola Kateřinky. Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Škola Kateřinky Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016 září 2016 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla projednána: ve školské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax: 482 360 661 www.skolakaterinky.cz e-mail: spsn@iol.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Škola Kateřinky. Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Škola Kateřinky. Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o. Škola Kateřinky Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016 září 2016 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2014/2015. ředitel školy

Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2014/2015. ředitel školy Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec tel: 482 360 661, 773 838 473 www.skolakaterinky.cz info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více