VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 září 2011 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla projednána: ve školské radě dne v pedagogické radě dne Najdete nás na stránce

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, Liberec 17 IČO: IZO: b) Zřizovatel: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 c) Ředitel školy: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 d) Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje: střední škola - 4leté obory s maturitou ch) Seznam studijních oborů: M/026 Konstrukce a tvorba nábytku - architektura a design interiéru od M/11 Design interiéru od denní studium pro absolventy základních škol 2010/2011 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele ,5 10,8 e) Datum zařazení do sítě: Změna právního postavení: k f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 150 žáků g) Charakteristika školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. byla zapsána do tehdejší Sítě škol MŠMT k jako Soukromá střední průmyslová škola nábytkářská se 4letým oborem s maturitou Nábytkářství. Na základě potřeb praxe a požadavků sociálních partnerů jsme zpracovali vlastní, nové učební dokumenty, které byly rozšířeny o design a navrhování nábytku a interiéru a které byly schváleny MŠMT s platností od počínaje 1. ročníkem. Od nám byl do rejstříku škol MŠMT zařazen obor skupiny Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/026 Konstrukce a tvorba nábytku. Od počínaje 1. ročníkem se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Architektura a design interiéru zpracovaného v souladu s M/11 RVP Design interiéru. Škola je umístěna v areálu SOU nábytkářského v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. V tomto areálu jsou umístěny všechny učebny, dílny, domov mládeže pro 180 žáků, tělocvična s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelna. Nezbytnou součástí je i technické zázemí, které je tvořeno především kotelnou, uhelnou, čističkou odpadních vod, úpravnou pitné vody, malou vodní elektrárnou o celkovém výkonu 70 KW, autodílnou, elektrodílnou, zámečnickou dílnou atd. Škola úzce spolupracuje s SOU nábytkářským po stránce organizační, personální i materiální. Za dobu své existence škola dosáhla uznání odborné i rodičovské veřejnosti a o studium tohoto oboru mezi žáky ZŠ velký zájem, protože mimo jiné navrhování a design bydlení a interiérů nepodléhá tolik recesi, jak je tomu v některých ostatních profesích. Prezentace školy Škola pravidelně prezentuje výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách (Bydlení & Design, Chvála řemesla, Město a řemeslo) a na výstavách pořádaných jinými subjekty (EDUCA, AMOS atd.).

3 Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol soutěží a okresních a krajských soutěží a přeborů škol v různých oborech. Za dlouhou dobu své činnosti si škola získala velmi dobré jméno mezi odbornou i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. h) Školská rada Školská rad je tříčlenná, pravidelně se schází a projednává úkoly v souladu s 168 zákona č.561/2004 Sb. a pracuje ve složení: Předseda školské rady: Ing. Pavel Hoidekr Členové: Ing. Lýdia Valentová Riana Langhamrová Kontakty na členy jsou uvedeny na webových stránkách školy. i) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: - Školní rada, studentská rada, rada rodičů - NÚOV, Hospodářská komora - účast na tvorbě učebních dokumentů - Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, koordinace v rámci okresu, - předseda kontrolní a revizní komise, členství v krajské radě CZESHA - členství v celostátním organizačním výboru odborné profesní soutěže dřevozpracujících oborů Cena juniorů - člen RUDOLFINEA - Sdružení uměleckých řemesel - člen cechu Aranžérů - člen cechu Čalouníků a dekoratérů Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl Opakují s vyznamen. 1.roč roč roč roč Celkem b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet žáků celkem Z toho z prosp.dův. Z toho z dův chování Z jiných důvodů Prům.počet zam.hod/žáka 1.roč ,87 2.roč ,39 3.roč ,41 4.roč ,83 Celkem ,87

4 c) Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet opak. s vyznamen. mat.zkoušku 2010/ c) Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2010/2011 Počet Procento ,87 c) Celkový počet neomluvených hodin 2010/ d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 2010/2011 ŠVP M/11 Design interiéru / r. Architektura a design interiéru M/026 Konstrukce a tvorba nábytku / r. e) Údaje o přijímacím řízení pro 1. roč. 2010/2011 Počet nově přijatých žáků na SOŠ Celkem Počet nově přijatých žáků 30 Přihlášeno žáků celkem: Talentové zkoušky se konaly dne 3. a. 4. ledna 2011 Žáci byli přijímáni podle předem stanovených kritérií (prospěch ze ZŠ, talentové zkoušky, předložené výtvarné práce a objekty) Výsledky byly zpracovány v programu Bakaláři. Spádovost přijatých žáků školy podle místa bydliště Počet žáků Škola LB JN SM Trutnov CL UL Jih SŠTDN Liberec f) Péče o talentované a zaostávající žáky Talentovaní, manuálně zruční žáci mají možnost pro rozšíření svého uplatnění navštěvovat nepovinný předmět truhlářská výroba. Tento nepovinný předmět probíhá od 1.ročníku. Kromě toho

5 mají tito žáci poslední týden v srpnu v každém ročníku týdenní soustředění v objektu školy. Na závěr studia mohou žáci získat i výuční list v oboru Truhlář. - nepovinný předmět matematika - nepovinný předmět fyzika pro zájemce o studium na VŠ - průběžné konzultace ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Tradičně má velmi dobrou úroveň výchovné poradenství. Našim žákům je věnována pozornost hned od prvních dnů studia. ( ladění" s besedami s pracovníky pedagogicko psychologické poradny a LOCUSU). Pedagogičtí pracovníci jsou stále v úzkém kontaktu s PPP - oddělení pro středoškolskou mládež a preventivně či bezprostředně řeší případné potřeby našich žáků. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ap.) by bylo potřebné zvýšit úvazek pro výchovné poradenství. g) Prevence sociálně-patologických jevů Minimální preventivní program byl zpracován a je každoročně součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Realizace prevence je zajišťována ve spolupráci s organizací MAJÁK, ops.: - využití nabídkových programů preventivního a krizového centra pro I. ročníky SŠTDN (téma drogová problematika), II a III. ročník SŠTDN (téma - sexualita, AIDS) - konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů - anonymní dotazníková akce týkající se kouření, užívání drog - nástěnky s tématikou sociálně-patologických jevů - možnost zapůjčení literatury s touto tématikou žákům (brožury, letáky) Řešené případy sociálně-patologických jevů Školní rok 2010/ nebylo zjištěno požívání drog u žáků SŠTDN, ani jiné další negativní jevy Vzdělávání školního metodika primární prevence - studium výchovného poradenství na TU Liberec - účast na setkáních výchovných poradců, semináře v rámci porad - účast na školení Úvod do metodiky a první pomoci šikanování na školách h) Uplatnění absolventů 2010/11 Uplatnění absolventů Obor studia Konstr. a tvorba nábytku Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje Dále v zaměstnání VOŠ V oboru Různé žáků konalo přijímací zkoušky na vysoké školy. Z toho 5 bylo přijato na dřevařské inženýrství na fakulty do Brna a Prahy nebo na ČVUT, 1 žáky byl přijat do oboru Design prostředí na TU v Liberci, 1 absolvent byl přijat na jinou VŠ. Podle aktuálních údajů z úřadu práce nejsou žádní žáci v evidenci nezaměstnaných. Část III. Údaje o výsledcích kontroly 1. V tomto školním roce byla auditorskou společností ZH Bohemia s.r.o. proveden audit kontrola účetnictví podle 6 zákona 306/1999 Sb. k Závěr: - Výsledek auditu nezjistil žádné pochybení.

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Způsobilost a aprobovanost učitelů Celková situace, její hodnocení Způsobilost učitelů teoretické i praktické výuky je dle našeho názoru na srovnatelné úrovni s ostatními SOŠ. U dílenských učitelů je situace zlepšila a příslušní učitelé si chybějící kvalifikaci postupně doplňují. Přehled pedagogických pracovníků Jméno, titul Baudis Daniel Bc. Bobková Eva Mgr. Čermáková Hana Ing. Folprechtová Věra Ing. Hozová Martina Hanáková Kateřina Krausová Kateřina Mg.A Hoidekr Pavel Ing. Kopejsková Marta Mgr. Kleknerová Zuzana Mgr. Kramár Jaroslav Ing. Kraus Petr Ak.mal. Luňáček Jaroslav Ing. Mádlová Jitka ing.arch. Maštálková Jitka PaedDr. Rajchertová Dagmar Mgr. Horák Jiří Bc.A. Opálka Libor Ing. Pražáková Ludmila Ing.arch. Přinda Oldřich Mgr. Stránská Romana Mgr. Ševčík Milan Mgr. Urbánková Věra Mgr. Valentová Lýdia Ing. Belšán David Čihák Karel Kulhánek Václav Schöler Roman vyuč. předmět DNA NJ EKO, CHE TV AJ AJ VPA odborné předměty AJ DVK ICT FKR, PIS odborné předměty DNA, NNI PaedDr. NJ VPA odborné předměty NNI TV ČJL MAT, TV OBN odborné předměty Praxe Praxe Praxe Praxe g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčast. pracovníků DPS 1 Nové maturity 17 Výchovné poradenství 1 RVP a ČJL 2 Podrobnější informace o účasti pedagogů na dalším vzdělávání - seminář matematiky a fyziky M. Ševčík, \j. Maštálková - Obecné: Řešení problémových jevů ve škole - X.07, Individuální přístup k žákům - Blum - Nábytkové kování /prezentace firmy s instalací nabídkových panelů ve škole/

7 - CNC stroje fa Havelka J. Kramár - Školení metodiků prevence H. Čermáková - Tvůrčí psaní aneb jak se naučit vyprávět příběhy s radostí R Stránská - Metody a strategie kritického myšlení v hodinách CJL R. Stránská - pravidelné schůzky vých. poradců H. Čermáková - Příprava ke státní maturitě vyučující Čj, AJ, NJ - Interaktivní tabule v rámci projektu DVPP Část VI. Další údaje o škole 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Vzhledem k přípravě na nové maturity se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení-viz tabulka 3. Předložené a realizované projekty školy Škola se podílela společně s SOU nábytkářským na přípravě a realizaci projektů: - e learning v školách s technickým zaměřením - UNIV 2 Kraje 4. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli při tvorbě ŠVP, při realizaci závěrečných zkoušek, při zajištění provozních praxí. 5. Základní údaje o hospodaření školy viz zpráva o hospodaření 6. Vlastní hodnocení V průběhu školního roku 2010/2011 bylo podle schválené struktury a organizace zpracováno vlastní hodnocení školy. Výsledek vlastního hodnocení byl projednán na pedagogické radě. Součástí VH jsou i výsledky testů VEKTOR společnosti Scio. Vlastní hodnocení školy provádí škola jednou za 3 roky. 7. Projekt Vektor Žáci jsou testováni v projektu Vektor v prvním ročníku a potom ve třetím ročníku. Společnost SCIO zpracuje testy, porovná je a určí tzv. přidanou hodnotu každého žáka i školy celkem i v jednotlivých předmětech. Porovnáním hodnoty přidané hodnoty s testovanými školami v ČR lze hodnotit efektivitu vzdělávání bez ohledu na vstupní úroveň žáků. Tím je možné objektivně zjistit účinnost výchovně vzdělávacího procesu v hlavních, maturitních vyučovacích předmětech. Vyhodnocení a zpracování výsledků testů zajišťuje SCIO. 8. Rámcový a školní vzdělávací program V průběhu školního roku zpracovali pedagogičtí pracovníci školní vzdělávací program Architektura a design interiéru v souladu s RVP M/11 Design interiéru. Výuka podle ŠVP byla zahájena k Školská rada V průběhu školního roku pracovala Školská rada v souladu s 167 a 168 zákona 561/2004Sb. Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. V listopadu 2009 proběhnou volby do školské rady.

8 10. Studentská rada Již tradičně má na naši škole kladnou odezvu studentská rada. I ve školním roce 2010/2011 se podle potřeby scházeli zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a projednávali otázky, které řešily aktuální potřeby a připomínky žáků i vedení školy. Práce studentské rady byla také žáky velmi kladně hodnocena v anketě a Swot analýze zaměřené k vlastnímu hodnocení školy. 11. Další akce a aktivity školy a) mimoškolní aktivity, zájmová činnost, kroužky - kroužek práce na PC V průběhu školního roku byla rozšířena nabídka pro zájmovou činnost a žáci mohli navštěvovat kroužky, vedené VMV nohejbal kopaná posilování odbíjená basketbal florbal stolní tenis keramický kroužek estetický kroužek c) účast školy v soutěžích - Středoškolský pohár v atletice září 2010 okresní kolo družstev 4. místo chlapci 3. místo dívky - Horská kola září Přespolní běh říjen místo chlapci 1. místo dívky - Plavání okresní kolo družstva listopad Horolezení na umělé stěně krajský přebor listopad místo jednotlivci - Floorbal účast v okres. kole únor Basketbal účast v okres. kole březen Stolní tenis turnaj jednotlivců březen Volejbal-turnaj smíšených družstev duben Plavání přebor soukromých škol duben Volejbal-turnaj smíšených družstev duben místo - Memoriál Z. Krejčové duben Běh olympijského dne červen Matematická soutěž celost. Kolo březen 2011 SŠTDN pracuje jako spolupořadatel náborových závodů v orient. běhu, spolupořadatel okresního a krajského finále v orient. běhu s OOB Slavia TU Liberec

9 c) soutěže v rámci školy - Cena Juniorů odborná profesní soutěž - školní kolo - Třídní a celoškolní kolo soutěže v poznávání dřevin - Lyžařské závody v rámci LVVZ pro třídu 1.P - Turnaj v malé kopané v průběhu šk. roku d) akce (odborné, kulturní, sportovní) pořádané školou nebo akce, kde škola zajišťovala účast Divadelní představení : - Studenti píší noviny MF Dnes - Sen noci svatojánské DFXŠ - Hra o lásce a smrti DFXŠ Malé divadlo - Zrzavý Orm Naivní divadlo - Králova řeč - Cinestar Vých. poradenství: - Harmonizační dni program Střevlík pro 1.P září Protidrogová prevence - ve SVP pro 1. ročník program na téma drogy, prosinec 2010 preventivní program v SVP na téma vztahy ve třídě pro 1. ročník - Besedy s pracovnicí Úřadu práce v Liberci pro maturitní třídu květen Třídní vztahy, vzdělávání, Facebook 2. P duben, květen Květinový den boj proti rakovině květen Nadace Euronisa účast na sbírkové akci červen Dny otevřených dveří - Educa Liberec včetně doprovodných programů a praktickými ukázkami z odborného výcviku pro obor aranžér, čalouník, čalounice pro obor truhlář pro výrobu nábytku - Výstava vzdělávání Jablonec n. Nisou, Děčín, Mladá Boleslav, Varnsdorf, Turnov, Ústí n. Labem, Česká Lípa, Rumburk Kulturní, sportovní akce a soutěže a výchovné poradenství jsou kvalitně zajišťovány především díky odbornému a obětavému přístupu některých vyučujících např. Mgr. V. Urbánková, Mgr. R. Stránská, Mgr. Z.Kleknerová, vých. poradkyně Ing. H. Čermáková, Mgr. O.Přinda. e) odborné exkurze - výstava Bydlení a interiéry - DK Liberec - Trendy v nábytkářství přednášky Brno - Fa Sapeli, EXX, koup. Studia Liberec - Fa Hanák, Sýkora Praha - Fa Siemens, Bosch prezentace spotřebičů Liberec - Fa Häfele prezentace nábyt. kování Liberec - Design Block Praha - Pragointerier - Praha - TERMIZO Liberec - Sbírky českého baroka Praha Hradčany, Malá Strana - Moderní výtvarné umění Litomyšl, Hr. Králové, Pardubice - Ameublement et Decoration Paříž - NG Praha, Staré Město Praha (gotika, kubismus) - Severočeské muzeum Liberec - Dům a zahrada Výstaviště Liberec - Furniertechnik - Raspenava - Galerie Zwinger Drážďany.

10 Náklady na exkurze si hradí samotní žáci, a proto jejich účast je rodinách. podmíněna finanční situací v f) spolupráce školy s jinými subjekty - jinými školami a sdruženími - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Severočeské muzeum, restaurování starožitného nábytku - VŠUP Praha - praktická ukázka a předvedení vybraných technologií studentům VŠ s odbornou přednáškou V UOV - SOU nábytkářské - VŠZ Brno - fakulta dřevařská - učební pomůcky, odb.videopořady, revize normy - Cech čalouníků a dekoratérů konference čalounických odborníků - Konference zástupců odb.dřev.a nábytkářských škol na VŠ v Brně - Hospodářská komora ČR - Pedagog. centrum Liberec setkání učitelů SŠ - Magistrát města Liberce, restaurování čalouněného nábytku z minulého století - Asociace školních sportovních klubů ČR g) další akce pořádané školou - Vernisáž prací žáků SŠTDN v Severočeském muzeu v Liberci, pořádaná ve spolupráci s odbornými pedagogy SOU nábytkářského - Výstava Chvála řemesla (Krajská vědecká knihovna) - Besedy s žáky k problematice závislosti na drogách, patologickému hráčství, prevence AIDS - Dny otevřených dveří h) účast žáků a pedagogů na životě v obci - Mgr. O. Přinda - předseda a trenér odd. orientačního běhu VSK Slavia TU Liberec - Mgr. M. Ševčík - trenér AC Slovan Liberec - Mgr. R. Stránská vokální sdružení BABÍ LÉTO Část VII. Zhodnocení a závěr Činnost školy ve školním roce 2010/11 probíhala bez jakýchkoliv negativních jevů a mimořádných událostí. Po celý školní rok byla výuka zabezpečována stabilizovaným pedagogickým sborem na požadované úrovni. Výuka probíhala podle příslušných pedagogických dokumentů MŠMT ČR. Před začátkem školního roku byl zpracován plán práce školy, plán porad vedení školy a další organizační a metodické materiály. Činnost v průběhu šk. roku probíhala v souladu s plánem a jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na poradách vedení školy. Rovněž hospitační a kontrolní činnost vedoucích pracovníků probíhala převážně dle plánu a byla průběžně kontrolována. Na základě hodnocení školy, její úrovně řízení a celkového zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu byla krajskou komisí a OŠM Libereckého kraje přiznána nejvyšší možná dotace ve výši 90 % normativu. Můžeme konstatovat, že škola je stabilizovaná a ze strany žáků a jejich rodičů je o studium na naší škole zájem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze do našich i evropských galerií (Zwinger, Louvre), účast na prestižních výstavách a veletrzích Ameublement & Décoration v Paříži, Veletrh nábytku ve Vídni a další. Kontakt s evropskými trendy ve výrobě a designu nábytku a interiéru považujeme za prioritní pro další zaměření a orientaci našich žáků.

11 Na základě analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem 561/2004 Sb. v platném znění se v příštím školním roce chceme zaměřit na výuku podle nových ŠVP, přípravu na nové maturity, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání zejména vzhledem k organizaci a průběhu přijímacího řízení a míru integrace a péče o žáky se SVP, preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti a k zajištění úkolů výchovy ke zdraví a k udržitelnému rozvoji, podporu rozvoje klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu, podporu sociálně znevýhodněných žáků, podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií, podporu přechodu dětí ze ZŠ do SŠ a jejich úspěšnost v 1. ročníku SŠ, podporu udržitelného rozvoje, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zvýšení účinnosti výuky ICT využíváním v ostatních předmětech, další vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování absence žáků včasnou informovaností rodičů a zvyšování náročnosti studia a to větším důrazem na domácí přípravu žáků na vyučování a samostatné řešení problémových úkolů. Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru. Chceme i v příštím roce pokračovat ve zvyšování náročnosti studia a zaměřit se na zvýšení samostatnosti a odpovědnosti žáků prohloubit jejich schopnost řešení problémů a aplikování vědomostí v praxi a ve větší míře spolupracovat se zaměstnavatelskými subjekty. V Liberci Mgr. Václav Tichý ředitel SŠTDN

12 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Zpráva o hospodaření školy Jako objektivní a nezávislou zprávu o hospodaření školy předkládáme zprávu nezávislých auditorů s přílohou Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu k Příloha V Liberci dne Mgr.Václav Tichý ředitel školy

13 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Informace o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě V souladu s 3, odst.d) zákona 306/1999 Sb. v platném znění sděluji, že výroční zpráva školy byla dne projednána ve školské radě bez připomínek. V Liberci dne 7. října 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

14 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2010/11 Ředitel školy předkládá ve smyslu 18 odst.1 a 2 výše citovaného zákona tuto výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací: a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu nebyl d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů nebyly e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Běžné informace o činnosti školy a výsledcích výchovně vzdělávací práce byly podávány vedením školy průběžně na poradách vedení, třídních schůzkách a jednáních školní rady. Žádné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona nebyly předloženy. V Liberci dne 14. února 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel

Více