Základní škola Starý Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Starý Jičín"

Transkript

1 Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín Starý Jičín Zřizovatel: Obec Starý Jičín Vedení školy: ředitel školy Mgr. Roman Horut zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Adamec Kontakty pro dálkový přístup: telefonní spojení , ová adresa - Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky. Obor vzdělávání: podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/001 Základní škola, denní studium, délka studia 9 let 0 měsíců. Poskytuje úplné základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, zpracovaného dle RVP ZV. Škola je od r v právní subjektivitě a je příspěvkovou organizací Obecního úřadu ve Starém Jičíně. Ředitelem školy a zároveň statutárním zástupcem byl Mgr. Roman Horut (Ma Bi), zástupcem ředitele školy byl Mgr. Jiří Adamec (KV), který byl i zástupcem statutárního zástupce. Žáci jsou vyučováni ve 12 klasických učebnách, dále jsou k dispozici: dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy, odborná pracovna chemie a fyziky, odborná učebna přírodopisu. Při výuce jazyka českého jsme využívali i víceúčelovou knihovnu. V této učebně, podobně jako v učebně přírodopisu a učebně cizích jazyků, máme interaktivní tabule Smart Board. Podobné interaktivní tabule jsou využity i ve 3 třídách na I. stupni v rámci projektu Živá škola. Tato skutečnost přispívá k rychlému rozvoji dovedností pro práci s moderními technologiemi a k rozvoji žádoucích kompetencí žáků v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu a zákona. Pro výtvarnou výchovu slouží keramická dílna, která má funkci zároveň i jako voskárna či dílna k výrobě ručního papíru. Při výuce tělesné výchovy jsou využívány dvě tělocvičny, obě prošly v roce 2012 velkou rekonstrukcí, posilovna a za pěkného počasí i školní hřiště, případně hřiště TJ Sokol. V pracovním vyučování žáci mohou využívat dílnu, žákovskou kuchyňku, na školním pozemku se mohou naučit pěstovat různé rostliny a zeleninu. Pro práci školní družiny jsou k dispozici 3 herny jedna pro každé oddělení. Snažíme se i o modernizaci učebních pomůcek, a to tak, aby nám pomáhaly při realizaci našich vzdělávacích programů. Modernizace pomůcek, i učebnic je však zatím obtížná vzhledem k nedostatku finančních prostředků. O prázdninách proběhla modernizace nábytku ve třídách na II. podlaží a ve školní jídelně a byla vymalována velká část školy. Modernizace vybavení naší školy by nebyla myslitelná bez vstřícného přístupu zřizovatele Obce Starý Jičín a bez jeho podpory a pochopení pro rozvoj školy. 2

3 Počty žáků a tříd: ZŠ 1. st. 2. st. ŠD ŠK 285 / / 9 98/4 87/3 42/3 Zvláštností naší školy je to, že ji navštěvují žáci ze 13 obcí: Starý Jičín, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub, Polouvsí, Heřmanice, Blahutovice, Hůrka, Nový Jičín Loučka, Nový Jičín. Podrobnější informace o historii školy, její poloze, pracovnících, žácích, organizaci školního roku lze najít také na naší nové webové stránce Elektronický kontakt na vedení školy je pak nebo Školská rada Školská rada má 6 členů - 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů. Zástupci zřizovatele: Ing. Tomáš Kovařčík, MUDr. Josef Zábranský. Zástupci rodičů: paní Jana Gajdošíková, paní Petra Rybářová. Zástupci pedagogů: Mgr. Radka Demová, Mgr. Jiří Adamec. Během roku se školská rada sešla 2x. Projednávala rozpočet školy, byla seznámena s projekty, do nichž je škola zapojena, schvalovala dokumenty školy. 2. Pracovníci školy a) Provozní zaměstnanci Složení zaměstnanců v této oblasti se proti uplynulému školnímu roku nezměnilo. Administrativu a také účetnictví měla na starosti paní Petra Rybářová. O údržbu a provoz školních budov se staral školník pan Milan David. O čistotu chodeb a učeben se vzorně staraly paní uklízečky: Ludmila Gabzdylová, Radka Závadová, Alena Majkusová, Růžena Davidová a Marie Vavříková. b) Pracovnice školní jídelny Ve školní jídelně nastoupila do funkce pracovnice provozu Lenka Bezděková. Provoz školní jídelny řídí Bc. Jana Zuzaňáková, o přípravu stravy se staraly: vedoucí kuchařka paní Jiřina Paterová, kuchařka paní Hana Pavlíková, v kuchyni pracuje také pracovnice provozu paní Alena Pospěchová. c) Pedagogičtí pracovníci Na vzdělávání a výchově žáků se podílelo celkem 23 učitelek a učitelů, 2 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. Průměrný věk pedagogických pracovníků činil 44,2 roků a správních zaměstnanců 45,2 roků. 3

4 Pedagogičtí pracovníci školy Organizace výuky: a) I. stupeň Úkoly, které si stanovily v plánu práce MS 1 MS 2 na rok 2013/2014 byly splněny. Na začátku školního roku byla provedena pěkná výzdoba tříd a chodeb a tato výzdoba se průběžně měnila po celý rok. Během roku byli žáci vedeni ke slušnému chování a vzájemné úctě. Všechny paní učitelky 1. stupně pracovaly individuálně s dětmi, které mají vývojové poruchy učení. Zúčastnily se metodických akcí SIS a dalšího vzdělávání. K zápisu do 1. třídy přišlo 61 dětí. Z toho do školy od 1. září nastoupí 43 dětí. Před zápisem do 1. třídy se uskutečnila schůzka paní učitelek 1. stupně a paní učitelek MŠ, na níž si předávaly informace o dětech, které se dostavily k zápisu. V lednu jsme uspořádali Den otevřených dveří pro děti a rodiče, aby si mohli prohlédnout prostory školy a podívali se, v jakém prostředí se budou děti během plnění základní školní docházky pohybovat. Byl uspořádán zajímavou formou - děti plnily na pohádkových stanovištích jednoduché úkoly, rodiče si mohli zjistit informace, které je zajímaly. Během školního roku byli prvňáci na návštěvě v MŠ, učitelky si předaly informace o tom, jak se prvňákům ve škole daří. Na oplátku se děti z MŠ chodí podívat do 1. tříd na výuku. Mezi naší školou a MŠ funguje velmi dobrá spolupráce. Žáci 4. ročníku se účastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti. Byl zorganizován plavecký výcvik pro žáky r., žáci ročníku si na výcviku oživili i prakticky procvičili záchranu lidského života. Pro žáky 1. a 2. tříd byl zajištěn vánoční program Cesta do Betléma a pro 3. roč. pořad Právo na život, na jaře pro 1. a 4. ročník beseda Velikonoční cesta. Během školního roku byl pro žáky 2. a 3. tříd uspořádán atletický trojboj překonávání překážkové dráhy, hod medicinbalem, skok z místa. Dále se třídy mezi sebou utkaly ve vybíjené. 4

5 Pokračovali jsme v organizaci tradičních akcí, na které se žáci těší slavnostní přijetí prvňáčků, mikulášská nadílka, vánoční nadílka a maškarní bál. Během celého školního roku jsme se aktivně zapojovali do výtvarných, recitačních a sportovních soutěží. Pro žáky 2. ročníku byla uspořádána beseda s hasiči. V letošním školním roce se poprvé organizoval Lyžáček pro žáky 1. stupně, který se uskutečnil ve Velkých Karlovicích. Zorganizovali jsme týdenní ozdravný pobyt v RS Retaso na Prostřední Bečvě pro žáky ročníků a pro žáky 4. a 5. ročníku v RS Rališka na Horní Bečvě. b) výuka cizích jazyků Schůzky předmětové komise cizích jazyků proběhly podle plánu. Činnost PK byla bohatá, skládala se z tradičních organizačních záležitostí, ale uskutečnily se i netradiční akce. Uspořádali jsme školní kolo v konverzaci v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci osmých a devátých ročníků. Hedvika Ocásková z 8. ročníku postoupila do okresního kola, kde skončila na pěkném 9. místě (z 25 soutěžících). V kroužku anglického jazyka, vedeného rodilým mluvčím panem učitelem Richardem Haywardem, se žáci 4. a 5. ročníku pustili do natáčení krátkého filmu Two friends, Veronika and Kate. Soutěž pořádal časopis Gate. Jejich film byl úspěšný a získal cenu za nejlepší animaci. Vyučující využívali interaktivní tabule, v případě potřeby docházelo k výměnám učeben za účelem přístupu k tabuli. Na prvním stupni fungují 3 interaktivní tabule, v jazykových učebnách je jedna interaktivní tabule a ve druhé učebně projektor. Pro děti jsou k dispozici interaktivní programy na procvičování komunikace, čtení, psaní a poslechu cizího jazyka. V rámci projektu Živá škola pokračovalo ověřování hotových materiálů v hodinách AJ. Pro žáky je v učebně anglického jazyka k dispozici knihovna s anglickými knihami. Knihy s různou úrovní slovní zásoby jsou přizpůsobeny začátečníkům i pokročilým. Individuální návštěvy žáků probíhaly dle půjčovní doby vyvěšené na jazykové učebně. Ve vyučování žáci pracovali také na projektech. Výstavky projektů na chodbách u jazykových učeben byly pravidelně obměňovány. Do tvorby projektů se zapojovali i žáci v hodinách konverzace. Konverzace žáků 8. a 9. ročníku probíhala s rodilým mluvčím AJ. Díky tomu se komunikační schopnosti žáků výrazně zlepšovaly. Po pozitivních zkušenostech v tomto školním roce se v příštím školním roce konverzace s rodilým mluvčím rozšíří i do základní výuky anglického jazyka. Žáci od 5. do 9. ročníku budou mít dvě hodiny angličtiny s českým učitelem a třetí hodinu povede rodilý mluvčí. Jako jediná základní škola, která má ve svém pedagogickém sboru rodilého mluvčího s bohatými zkušenostmi s lektorstvím, se snažíme tuto jedinečnou možnost maximálně využít ke kvalitnímu vzdělávání našich žáků. c) povinně volitelné a nepovinné předměty Od 8. ročníku byly vyučovány povinně volitelné předměty: - Sportovní výchova - Ruský jazyk - Mediální výchova - Anglická konverzace V mediální výchově žáci vydávali školní časopis. V minulém roce vyšlo 5 čísel. Z nepovinných předmětů bylo možno vzhledem k vyššímu počtu dělených hodin v povinných předmětech vyučovat pouze náboženství a zdravotní tělesnou výchovu. Výuka náboženství byla rozdělena do 5 skupin, zúčastňovalo se jí 60 žáků. Zdravotní tělesné výchovy se zúčastňovalo 11 žáků v jedné skupině. 5

6 d) speciálně pedagogická péče Na začátku školního roku se na naší škole vzdělávalo 29 integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V SPP jsme měli zařazeno 10 žáků. V tomto školním roce bylo vyšetřeno nebo přešetřeno 19 žáků. Spolupracovali jsme s PPP Nový Jičín a SPC Ostrava Zábřeh. V závěru školního roku 2013/2014 bylo ve škole 35 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 2 žáky s těžkou vadou řeči. Jeden žák trpí vadou řeči a zároveň má poruchu chování. Žáků se specifickou poruchou učení (SPU) je na škole 19. Poruchu chování (SPCH) má 5 žáků, 6 žáků trpí SPU i SPCH. U jednoho žáka se vyskytuje autismus v kombinaci s SPU i SPCH. Jedna žákyně je zdravotně znevýhodněná. Příští školní rok bude do SPP zařazeno 16 žáků. Žákům, kteří docházeli jedenkrát až dvakrát týdně do předmětu Speciálně pedagogická péče (SPP), se věnovala paní učitelka Jana Šarmanová. Všichni žáci měli připraven individuální vzdělávací plán (IVP), který se řídí doporučeními, jež jsou ve zprávě z PPP nebo SPC. V únoru proběhla kontrola IVP konzultantkou z PPP Mgr. Ivanou Novákovou. Nebyly shledány žádné nedostatky. V tomto školním roce byly vypracovány individuální vzdělávací plány v hlavních předmětech. Žák s autismem se vzdělává podle IVP v českém jazyce, matematice, angličtině, vlastivědě a přírodovědě. Další žák s poruchou učení má IVP kromě SPP také v angličtině. Lyžáček Velké Karlovice 6

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2013/2014 Třída celkem prospělo vyznamenání samé 1 neprospělo I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV V.A V.B st VI VII VIII IX st celkem Chování žáků ve 2. pololetí roku Třída celkem PTU NTU DTU DŘŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV V.A V.B st VI VII VIII IX st celkem Tabulka docházky absence žáků oml.hodin celkem neoml.hod. celkem ø počet oml. hodin na žáka 1. pololetí ,69 2. pololetí ,68 7

8 5. Zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub a) školní družina V tomto školním roce jsme měli v provozu tři oddělení školní družiny. Z celkového počtu dětí bylo 30 prvňáčků. Přihlášené děti byly podle potřeby uvolňovány do zájmových kroužků. Září bylo jako vždy seznamovací - děti byly seznámeny s celoroční hrou Máme rádi zvířata. Její hlavní náplní bylo: jak se ke zvířatům chovat a jak se o ně starat, co potřebují k životu a jak ho prožívají. Prolínaly se zde activity pracovní a poznávací, obohacené pobytem v přírodě. Děti se během školního roku zapojily do plnění úkolů, které jim pomohly zamyslet se nad přírodou a životem zvířat nejen domácích, ale i těch, která žijí v zajetí nebo na úplně jiném kontinentě. Na podzim děti pozorovaly změny v přírodě, sbíraly přírodniny a vyráběly zajímavé věci z dýní, kaštanů, listí a šípků. Přišel vánoční čas a s ním i dodržování obyčejů a pranostik. Opět jsme odlévali už tradiční vánoční ozdoby z vosku. Také jsme pamatovali na zvířátka v lese, nosili jsme jim do krmelců kaštany. Děti se zúčastnily maškarního plesu, na který si vyrobily krásné masky. Naučily se také poznávat hodiny. Kanisterapie toto slovo mnohé děti neznaly, dokud k nám do družiny nezavítal zlatý retrívr Barunka, který nám ukázal, jak i pejsek dokáže v každodenním životě pomáhat postiženým lidem a jak je pro ně důležitý. V dubnu jsme viděli divadelní představení ke Dni Země zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí. Školní družina se zúčastnila besedy s myslivcem panem Furmánkem. Ten nám přivezl ukázat spoustu vycpaných zvířátek. Takže teď už poznáme poštolku v letu nebo víme, co u zajíce znamenají slechy či světla. Čas uběhl jako voda a najednou tu byl červen a Den dětí. Paní vychovatelky pro děti jako každoročně připravily mnoho her a soutěží. Starší děti také připravily pro své mladší spolužáky Tajuplnou cestu na hrad spojenou s hledáním pokladu. Děti musely oprášit své znalosti z prvouky, vzpomenout si na pohádkové bytosti a plnit úkoly. I tento školní rok strávily děti ve školní družině smysluplně a cítily se zde spokojeně. Všechny aktivity byly v souladu s celoročním plánem každého oddělení školní družiny, které vycházejí z ŠVP pro školní družinu. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe a byly zařazovány podle ročního období a aktuálního počasí. Školní družina není pokračováním vyučování, a proto se žáci věnují rekreačním a odpočinkovým aktivitám. Cílem je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, aby se cítily příjemně a byly spokojené. Děti si odnášely spoustu zážitků a krásných výrobků. Velké množství akcí bylo spojováno s pobytem venku, protože krásná příroda v okolí naší školy k tomu přímo vybízí. Proto byl pobyt venku prioritou. Při nepříznivém počasí jsme využívali tělocvičnu. Školní družina se podílí na výzdobě školní budovy a aktivně se zúčastňuje akcí pořádaných školou. Vše podstatné z práce školní družiny je prezentováno na webových stránkách školy. Velmi dobrá byla spolupráce s rodiči a učitelkami I. stupně. 8

9 Beseda s myslivcem b) školní klub Žáci měli možnost se zapojit do velké škály zájmových kroužků, jako jsou keramická dílna, práce s hlínou a jinými materiály, voskárna, práce se dřevem, tvorba ručního papíru, jazyková výchova, dílna čtení, hra na flétnu, taneční kroužek, výtvarný kroužek, kroužek francouzštiny, míčové hry, tenisový kroužek, florbalový a fotbalový kroužek. Celkem měli tedy žáci možnost vybírat si z 25 zájmových kroužků, což zcela jistě představuje velmi pestrou nabídku využití volného času. Kroužky jsou přitom zaměřeny do různých oblastí zájmů sport, výtvarné techniky, rukodělné práce, hudba a jazyky. Více než 65 dětí navštěvovalo kroužky při školní knihovně. Náplní zájmových kroužků bojujeme proti negativním jevům jako jsou násilí, šikana a drogy. V kroužcích jsou žáci spojováni z různých ročníků. Učí se mezi sebou vzájemné toleranci, pochopení a pomoci. Činnost kroužků je zahrnuta také do Minimálního preventivního programu školy. V rámci činnosti školního klubu byl uspořádán také 12 hodinový florbalový maratón. Touto akcí jsme navázali na předchozí léta a věříme tomu, že i v dalším školním roce budeme v této aktivitě, kdy žáci mají možnost aktivně využívat volný čas pokračovat. Náplň kroužků, zejména sportovních, pomáhá zlepšovat také fyzickou kondici žáků, to se pak projevuje při soutěžích, kde se naši žáci střetávají se žáky jiných škol a dosahují zde poměrně dobrých výsledků. 9

10 6. Přijímací řízení žáků 9. ročníku 22. a 23. dubna konali žáci devátého (a sedmého) ročníku přijímací zkoušky. Všech 26 deváťáků bylo přijato. Pět žáků bylo přijato na 4leté gymnázium, 2 žákyně sedmého ročníku na 6leté gymnázium, 12 žáků bylo přijato na střední odbornou školu s maturitou, 2 na učební obor s maturitou a 7 žáků na učební obor s výučním listem. Vycházející žáci si připravili prezentaci své volby budoucí střední školy (na nástěnce výchovného poradenství v 1. p.) Souhrnný přehled přijatých žáků 9. ročníku na střední školy v tabulce Název školy Kód celkem chlapců děvčat Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, p. o K/ Gymnázium Hranice K/ Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži K/ Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace M/ H/ Mendelova střední škola, Nový Jičín M/ Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín M/ Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České M Střední průmyslová škola Hranice L/ Střední průmyslová škola Hranice M/ Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí M / Integrovaná střední škola, Valašské Meziříčí H/ Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace M/ Střední škola Odry H/ VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice L/ Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o., Frýdek - Místek M/ Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava - Zábřeh M /

11 Akce konané pro žáky 9. ročníku nebo jejich rodiče ve školním roce 2013/2014 : se uskutečnila beseda na IPS ÚP zaměřená na volbu povolání, žáci dostali brožury Atlas školství pro Moravskoslezský kraj, individuálně obdrželi i Atlasy s informacemi z jiných krajů. Zájem byl zejména o Olomoucký a Zlínský kraj se konala schůzka pro rodiče deváťáků a zástupce středních škol (Educa Nový Jičín, Střední škola zemědělská a technická Nový Jičín, Mendelova střední škola Nový Jičín, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí). - Rodiče dostali od výchovné poradkyně informace o průběhu přijímacího řízení. Podrobné instrukce k přijímacímu řízení byly zveřejněny na internetových stránkách naší školy. - V průběhu podzimu naši školu navštěvovali zástupci středních škol a prováděli nábory. - V říjnu proběhla výstava středních škol a učebních oborů GEMMA, kterou naši žáci navštívili v doprovodu svých rodičů. - S pololetním vysvědčením obdržel každý žák devátého ročníku dvě přihlášky na střední školu. - Průběžně probíhaly konzultace o výběru střední školy. - V březnu byly předávány zápisové lístky. 7. Prevence sociálně patologických jevů V prevenci sociálně patologických jevů se řídíme Minimálním preventivním programem, jež zahrnuje výchovu k zdravému životnímu stylu a program proti násilí a šikaně, které jsou vypracovány pro celý školní rok. Aktivity preventivního programu probíhaly především ve výuce; na 1. stupni průběžně v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy dle ŠVP. Na 2. stupni hlavně ve výuce občanské výchovy a rodinné výchovy, ale také českého jazyka, informatiky, přírodopisu, výtvarné výchovy a chemie dle ŠVP. V rámci prevence byly uspořádány tyto besedy, přednášky a akce: Facebook a bezpečí na internetu s následnou besedou na téma kyberšikana, zaměřené na zásady bezpečného chování při používání elektronické komunikace pro ročník, konalo se ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přednáška Láska ano, děti ještě ne v kině Květen Nový Jičín o zodpovědnosti ve vztazích pro 8. ročník beseda o právním vědomí s Policií ČR a OSPOD Nový Jičín pro 8. ročník beseda s hasiči pro 2. a 6. ročník dlouhodobý preventivní program ve škole dopravní výchova s jízdami na dopravním hřišti v Novém Jičíně pro žáky 4. ročníku bezpečí dětí na internetu pro žáky 3. ročníku, tuto akci zajistila novojičínská organizace Amenit přednášku Bezpečí na internetu jsme na podzim uspořádali bezplatně také pro rodiče žáků, bylo přihlášeno 19 rodičů. Solidaritu a vzájemnou pomoc, ke kterým soustavně vedeme žáky, jsme podpořili konáním těchto finančních sbírek spojených s prodejem drobných předmětů: - občanského sdružení Život dětem, jejíž výtěžek je určen na nákup pomůcek pro těžce nemocné děti. - sdružení Píšťalka podporující v naší republice děti po úrazech - sdružení Chrpa, které zajišťuje péči o zanedbané koně - organizace Člověk v tísni, která vyhlásila předvánoční akci Nejlepší dárek pro finanční pomoc africkým rodinám. 11

12 Jednou z činností parlamentu ZŠ Starý Jičín je i podpora sbírkových akcí, rozhodli jsme se pomoct taky. Po celý rok jsme sbírali vršky pro Tomáška z Kopřivnice, kterému byla diagnostikována Chiariho malformace. Celkově jsme společně nasbírali 7 pytlů, které jsme předali Tomáškovým rodičům. Alespoň částečně jsme se tak mohli podílet na tom, aby Tomášek mohl pravidelně docházet cvičit k fyzioterapeutovi s cílem naučit se samostatnosti. V charitativní činnosti bychom chtěli pokračovat i v příštím roce. V průběhu školního roku zařazovali třídní učitelé jako součást třídnických hodin aktivity, které napomáhaly vzájemnému poznávání žáků a zlepšení vztahů mezi nimi, rozvíjení sociálních dovedností a stmelení třídních kolektivů. Výskyt nežádoucích jevů v tomto školním roce: Ve škole nebyly zaznamenány neomluvené hodiny ani případy přechovávání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek. Drobné přestupky v chování žáků k sobě navzájem byly řešeny na místě vyučujícími nebo třídním učitelem. Došlo také k závažnějším případům, ke kterým patří: 1. Ničení majetku školy v šatně 7. ročníku, kterého se dopustili čtyři žáci. Po důkladném prošetření jim byla udělena kázeňská opatření podle školního řádu, přestupek byl oznámen rodičům a také byla požadována náhrada škody. 2. Ve třídě 5.B byly zjištěny situace odpovídající náznakům ubližování, což bylo ihned řešeno ve spolupráci s vychovatelkou, třídní učitelkou a rodiči. S prevencí patologických jevů souvisí i tato činnost vyžadující spolupráci žáků: zasedání Školního parlamentu Den otevřených dveří Vánoční laťka oslavy Vánoc a Velikonoc, třídní besídky Maškarní ples Florbalový maraton Lyžáček pro 1. stupeň ozdravný pobyt v přírodě pro 1. stupeň školní výlety na 2. stupni 8. Školní výlety, kulturní akce Školní výlet byl zorganizován pro žáky 6. a 8. ročníku. Šesťáci prožili krásný den v hornickém muzeu Landek Park v Ostravě a osmáci podnikli jednodenní výlet do Uherského Hradiště a Buchlovic. Ozdravný pobyt i výlety se vydařily, nedošlo k žádnému vážnému úrazu, žáci se vraceli spokojeni a plni nových dojmů, zážitků a poznatků. Našim žákům se snažíme v průběhu školního roku umožnit návštěvu různých kulturních akcí. Při nich se mohou seznámit se zajímavým filmem, divadelním představením nebo hudební produkcí. Těchto představení se účastní všichni žáci nebo jen jednotlivé třídy podle tematického zaměření daných představení. Některá z nich se konají v KD Starý Jičín, ve škole, v Beskydském divadle, v kině Květen nebo ve Fokusu v Novém Jičíně. Žáci I. stupně navštívili výchovný koncert skupiny Abraka Musica, divadelní představení Maxipes Fík a Hru kouzel a magie. Divadlo Slunečnice si pro žáky ročníku připravilo představení Z pohádky do pohádky, pro žáky ročníku Muzikály jak je znáte i neznáte. Představení Hráči v Beskydském divadle navštívili žáci 8. a 9. ročníku, představení Kytice pak žáci 6. a 7. ročníku. Program o zvycích a tradicích Vánoc pod názvem Cesta do Betléma byl připraven pro děti z 1. a 2. třídy. Byl realizován Občanským sdružením Hájenka, které také připravilo program Právo na život pro žáky 3. třídy. V měsíci dubnu se 12

13 žáci ročníku zúčastnili besedy s názvem Velikonoční cesta. V rámci oslav MDD jsme v kině Květen v Novém Jičíně zhlédli filmové představení s názvem Ledové království. Jelikož je důležité vzdělávat se i v této oblasti a my jsme si vědomi, že mnoho žáků nemá tolik příležitostí k návštěvám kulturních představení, chtěli bychom v této tradici pokračovat i v příštím školním roce. Školní výlet - Buchlovice 9. Mimoškolní aktivita, soutěže, turnaje, environmentální výchova Stejně jako v předchozích letech se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží a turnajů, které jsou vyhlašovány MŠMT. Letos byly opět organizovány SVČ Fokus v Novém Jičíně byly to postupové soutěže převážně vědomostního rázu. Tělovýchovné soutěže měla na starosti Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), jejímž členem je i naše škola. Největší počet soutěží je připravován právě touto organizací. Nebylo tomu jinak ani letos. V letošním školním roce jsme opět dosáhli velmi dobrých výsledků. V září se rozběhla také tradiční celoroční soutěž O nejlepšího sportovce naší školy (19. ročník). Ve škole byly uspořádány tyto sportovní soutěže: atletický čtyřboj a trojboj, turnaj ve stolním tenise, vánoční laťka, turnaje ve vybíjené, ve florbale, volejbale a přehazované. Nejúspěšnější žáci a družstva nás pak reprezentovala v okrskových a okresních kolech. 13

14 Úspěchy, jichž jsme dosáhli: Florbal mladší dívky 4. místo v okresním finále starší dívky 2. místo v okresním finále Stolní tenis starší dívky 3. místo v okresním finále Přespolní běh starší dívky 2. místo v okresním finále Atletický čtyřboj starší dívky 3. místo v okresním finále starší chlapci 3. místo v okresním finále Pohár rozhlasu starší dívky 1. místo v okresním finále starší chlapci 1. místo v okresním finále mladší dívky 2. místo v okresním finále Štafetový pohár 1. místo žáků 4. a 5. tříd ve štafetě v krajském kole, 4. místo žáků 2. a 5. tříd ve smíšené štafetě McDonald's Cup 4. místo v okresním finále 4. a 5. tříd Miniházená 5. místo v okresním finále novojičínské ligy miniházené Vybíjená 5. místo v okresním finále smíšených družstev Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka: Mladší kategorie dívky: chlapci: 1. Závadová Simona, VII.tř 1. Novák Tomáš, VI.tř. 2. Pantůčková Eva, VII. tř. 2. Zábranský Martin VII. tř. 3. Stoklasová Izabela, VII.tř. 3. Kopecký Tomáš, VII. tř. Starší kategorie dívky: chlapci: 1. Valášková Tereza, VIII.tř. 1. Novák Filip, IX.tř. 2. Ocásková Hedvika, VIII.tř. 2. Vahala FilipIX. tř. 3. Vahalíková Lucie, VIII.tř. 3. Pantůček Libor, IX.tř. Sňahničanová Kristýna, IX.tř. Výsledky celoroční soutěže O sportovce roku a Nejsportovnější třída 1. Vahala Filip, IX. tř. 1. Kremlová Veronika, VIII.tř. 2. Hrubý Martin, V.A 2. Davidová Jana, VIII.tř. 3. Václavík David, IX. tř. 3. Závadová Simona, VII.tř. Nejsportovnější třída: 1. místo IX. tř. 2. místo VIII. tř. 3. místo VII. tř. Na 1. stupni zvítězila s přehledem třída V.A. 14

15 V soutěžích O sportovce roku a Nejsportovnější třídu budeme určitě pokračovat i v příštím školním roce. Jsou totiž jednou z hlavních částí Minimálního preventivního programu, pomáhají nám v boji jak proti šikaně, tak proti možnosti zavlečení drog do školy, zároveň pomáhají žákům dobře se připravit v jednotlivých druzích sportu do okrskových a okresních kol, kde pak dosahují poměrně dobrých výsledků a dokážou tak dobře reprezentovat naši školu a tím i svou obec. Kromě výše uvedených akcí a soutěží byla už po třinácté uspořádána tradiční sportovní akce, která měla u žáků opět velký ohlas. V pátek 9. května 2014 jsme zorganizovali 13. ročník Florbalového maratonu - dvanáctihodinový zápas dvou družstev složených z žáků ročníku. Zápas odehrálo přes 50 žáků, spousta dalších pak pomáhala učitelům s organizačním zabezpečením, případně se zúčastnila v roli diváků. Tento rok se opět hrálo podle pravidel velkého florbalu, byli nasazeni brankáři. Hrálo se nejen pro vítězství týmu, důležitá byla i vůle vydržet se silami až do konce a dobře se přitom pobavit. To se nakonec, podle hodnocení organizátorů i účastníků maratonu, povedlo. Akce je dobrou příležitostí k tomu, aby se spolu naučili komunikovat starší a mladší žáci, chlapci a děvčata, aby se naučili vzájemně si pomáhat a navzájem se respektovat. Pro žáky naší školy byl také uspořádán zájezd na vybrané utkání mistrovství světa ve florbale žen v Ostravě, který se setkal s velkým zájmem ze strany dětí. Přes 140 žáků naší školy se zúčastnilo mnoha sportovních akcí a utkání. To je obrovské množství práce, které stálo především na učitelích TV: Mgr. Kateřině Horutové, Mgr. Liboru Petrášovi a Mgr. Romanu Horutovi. Štafetový pohár - Ostrava 15

16 Dalším předmětem s větším počtem soutěží je matematika. V letošním roce se matematické olympiády účastnilo 8 žáků ve školním kole, někteří z nich se jako úspěšní řešitelé dostali i do okresního kola. Největšího úspěchu dosáhl Martin Hrubý z V.A, který skončil v OF na 8. místě. V Pythagoriádě proběhlo pouze školní kolo, kterého se zúčastnilo 33 žáků ze tříd, ale žádný žák nebyl úspěšným řešitelem, a proto také nikdo nepostoupil do okresního kola. Nejoblíbenější z matematických soutěží - Matematického klokana - řešilo dokonce 50 žáků ze tříd, ale výraznějšího úspěchu jsme mezi ostatními školami v okrese nedosáhli. V devátém ročníku probíhala průběžná příprava na přijímací zkoušky jednu hodinu týdně. V květnu si někteří žáci osmého ročníku vyzkoušeli cvičné testy k přijímacím zkouškám od společnosti Scio, která testy vyhodnocovala a s výsledky žáky seznámila. Bylo uspořádáno školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci 6. až 8. ročníku, do okrskového kola postoupila Michaela Horutová z 6. třídy a Eliška Trefilová ze 7. třídy. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili také školního kola Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postoupili Filip Vahala a Hanka Pavlištíková z 9. třídy. Filip Vahala v okresním kole skončil na místě, od postupového 3. místa jej dělily pouze dva body. Do okresního kola v konverzaci v Aj postoupila Hedvika Ocásková z 8. ročníku, která se umístila na pěkném 9. místě. V kroužku anglického jazyka, vedeného rodilým mluvčím panem učitelem Richardem Haywardem, se žáci 4. a 5. ročníku pustili do natáčení krátkého filmu Two friends, Veronika and Kate. Soutěž pořádal časopis Gate. Jejich film byl úspěšný a získal cenu za nejlepší animaci. Také v zeměpise byla organizována olympiáda. V okresním kole se nejvíce dařilo Romaně Hrabovské, skončila na 10. místě. Pro celý 2. stupeň byla zorganizována také beseda s Markem Novotným, známým českým horolezcem. Devět žáků 2. stupně se zúčastnilo zeměpisné exkurze po zemích Beneluxu. Zájezd byl pořádán ve spolupráci ze ZŠ Tyršova v Novém Jičíně. Letos jsme opět navázali na úspěchy z loňských let v dějepisné olympiádě. Ladislav Rýpar z 8. ročníku naši školu úspěšně reprezentoval v okresním kole, kde skončil na 2. místě a postoupil tak do KK DO do Ostravy. Ani zde si nevedl špatně a skončil na 11. místě z 30 zúčastněných. Žáci 9. ročníku se zapojili do soutěže Hledáme nejlepšího chemika regionu, kterou pořádala SPŠ Hranice. Školního kola se zúčastnilo 8 žáků. Tři nejlepší se zúčastnili 7. února v Hranicích regionálního kola. Marek Novotný obsadil 26. místo ze 77 účastníků. Zúčastnili jsme se i soutěže družstev Mladý ochránce přírody, v obou kategoriích jsme vyhráli a v soutěži jednotlivců nazvané Zlatá srnčí trofej obsadil Vašek Kemel ve své kategorii 3. místo. Deváťáci natáčeli s ČT soutěžní pořad Bludiště. Dvakrát tuto soutěž vyhráli a v posledním kole odešli těsně poraženi. Rovněž se letos po dvou letech zorganizoval lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. tříd. V rámci tématu volba povolání žáci navštěvují každoročně burzu středních škol a učilišť GEMMA v Novém Jičíně. Žáci osmého i devátého ročníku pak pravidelně navštěvují Úřad práce v Novém Jičíně, kde mají možnost pod vedením odborných pracovníků zjistit svoji profesionální orientaci. V občanské a rodinné výchově jsou žáci připravováni také na volbu povolání a seznamováni s protidrogovou tematikou, je sem zařazováno i poučení o šikaně a obraně proti ní, v rámci možností byl k vedení výuky využíván také internet, dále pak DVD a video. V rámci výchovy ke zdraví se žáci 8. ročníku zúčastnili přednášky Láska ano, děti ještě ne. Žáci 6. ročníku besedovali s hasiči, kteří je poučili, jak se chovat a chránit během mimořádných událostí. Pro všechny žáky druhého stupně a pro rodiče byla zorganizována akce o nebezpečí internetu a sociálních sítí. Výše jmenovaná témata jsou v rámci mezipředmětových vztahů zařazována také do jiných předmětů jazyk český, prvouka, přírodopis apod. 16

17 Ve škole byla uspořádána spousta sportovních, vědomostních nebo dovednostních soutěží. Kromě toho byly zorganizovány další velké akce: dvouetapová soutěž ve sběru starého papíru, Vánoční laťka (letos už 19. ročník), Florbalový maraton (13. ročník), vyhlášení výsledků celoročních soutěží v sále KD ve Starém Jičíně. Průměrně se jedná o 3 soutěže v průběhu jednoho měsíce školního roku. V letošním školním roce se nám ve srovnání s předchozími roky podařilo dosáhnout lepších výsledků. Na tyto úspěchy by bylo dobré v dalším roce navázat, případně je ještě rozšířit o úspěchy další. Soutěž pořádaná časopisem Gate Sběr starého papíru V letošním školním roce jsme znovu pokračovali ve sběru starého papíru - v dvouetapové soutěži. Je to jedna z forem ochrany životního prostředí. Jsme zapojeni do projektu Zelený strom. Letos jsme obsadili 3. místo v absolutním množství nasbíraného starého papíru a 4. místo za průměrné množství starého papíru na žáka. Nasbírali jsme celkem ,4 kg starého papíru, což bylo v průměru 2781,8 kg na třídu a 130 kg papíru na žáka. Za 3. místo v absolutním množství nasbíraného starého papíru žáci naší školy obdrželi odměnu 6000 Kč a za 4. místo v průměru odevzdaného papíru na žáka činila odměna 2000 Kč. Nejlepší sběrači: 1. Nasswetterová Nela IV. (1319,5 kg) 2. Hrabovská Romana VI. (1250 kg) 3. Hrubý Martin V.A (905,5kg) Nejlepší třídou byla V. A, druhé místo obsadila IV. třída, třetí skončila VI. třída. Jednotlivé třídy obdržely peněžní poukázky v hodnotě Kč, Kč a Kč. Od školního roku 1996/97, kdy jsme začali starý papír sbírat, jsme pak nasbírali ,4 kg starého papíru, čímž jsme zachránili stromů vysokých 8 metrů o průměru 15 cm. 17

18 10. Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2013/2014 proběhla ve dnech října kontrola ČŠI zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle 174 odst. 2 písm. b), c) a d) školského zákona, získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Z inspekční zprávy vyplývá, že škola zajišťuje bezpečné prostředí a potřebné materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání. Povinnou dokumentaci vede v souladu s příslušnými ustanoveními školských předpisů. Škola se zapojila do rozvojových programů a projektů. V souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. ŠVP zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří odpovídající podmínky pro jeho realizaci. Výuka i realizované aktivity standardně podporují rozvoj funkčních gramotností žáků. Závěr a) Příkladné je zapojení školy do sportovních aktivit. Škola se dlouhodobě úspěšně zapojuje do projektové činnosti. b) Od poslední inspekce došlo k výměně vedení školy a k celkové vnější rekonstrukci školy. Podařila se zvýšit kvalifikovanost pedagogického sboru. c) Vedení školy (ředitel školy, jeho zástupce, výchovná poradkyně) je ve funkci teprve krátkou dobu, s problematikou řízení školy se teprve seznamují. 11. Hospodaření školy (rok 2013) Dotace KÚ na mzdy a ONIV ,- Kč Z toho mzdové prostředky ,- Kč Prostředky za provedenou práci (OON) ,- Kč ONIV ,- Kč Odvody na pojistné ,- Kč Odvody do FKSP ,- Kč Celkové čerpání : prostředky na mzdy zaměstnanců ,- Kč prostředky za provedenou práci ,- Kč ONIV ,- Kč * Odvod do FKSP ,- Kč * vyšší čerpání finančních prostředků ONIV bylo převedeno do ONIV na pomůcky pro žáky. Dotace zřizovatele (obecní úřad) na provoz a údržbu ,- Kč Z toho čerpání: náklady na energie (plyn, el. energie, voda) ,- Kč Náklady na opravy a údržbu ,- Kč Zbylé finanční prostředky byly použity na nákup služeb (telefony, správa internetové sítě, odvoz odpadu, povinná výuka plavání žáků, pojištění, cestovné apod.) 18

19 12. Zapojení školy do projektů EU peníze do škol Živá škola Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ Starý Jičín. Jedná se o projekt Šablony. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím vzniku hodin AJ pro první a druhý ročník naší školy. Projekt Recyklohraní Sedmým rokem jsme pokračovali v projektu zaměřeném na třídění odpadu, třetím rokem pak ve sběru použitých elektrických spotřebičů, vybitých baterií a vypálených žárovek v rámci projektu Recyklohraní. Vedeme tak žáky k ochraně životního prostředí. Jak už bylo zmíněno, organizujeme také sběr starého papíru a to v rámci projektu Zelený strom. O úspěšnosti naší školy v této oblasti svědčí výše uvedené výsledky. Projekt Školní mléko a Ovoce do škol V rámci tohoto projektu realizovaného ve spolupráci se školní jídelnou mají žáci možnost si v automatu zakoupit cenově zvýhodněné mléko nebo si vyzvednout ovoce poskytované SFIZ z fondů EU. Projekt nám pomáhá vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ochucené mléko je součástí pitného režimu. Výroba ručního papíru 19

20 13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídilo plánem dalšího vzdělávání. V něm byly stanoveny priority, jako jsou kvalifikační a specializační studium, vzdělávání v rámci projektu EU peníze do škol (čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití ICT), vzdělávání vedení školy. Tak jako v uplynulých letech jsme se snažili směřovat školení do oblastí, které jsou pro školu důležité, aby přidělené finanční prostředky byly co nejefektivněji využity. Pokud zůstává dostatek finančních prostředků, mají učitelé možnost přihlásit se i na kurz, který směřuje mimo uvedené prioritní oblasti. Bohužel je třeba konstatovat, že velká část kurzů, do nichž jsme se přihlásili, byla zrušena. Vzdělávací akce, kterých se učitelé v letošním školním roce zúčastnili: Pavlištíková Eva, Mgr. Studium výchovného poradenství v rámci celoživotního vzdělávání (Ostravská univerzita) Petráš Libor,Mgr. Studium v oblasti koordinátora ICT v rámci celoživotního vzdělávání (Ostravská univerzita) Urbanová Jana Mozaiky a koláže absolvoval Pavlištíková Eva, Mgr Konflikty a jejich řešení ve školní praxi absolvoval Suchanová Šárka, Mgr Autorské právo ve školské praxi absolvoval Horut Roman,Mgr Metodická poradna absolvoval Šturalová Ivana,Mgr Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň II absolvoval Kusák Antonín, Mgr S pány na ledě Československo absolvoval Randusová Monika Kučavíková Irena, Mgr. Šturalová Ivana,Mgr. Adamec Jiří,Mgr. Horutová Kateřina, Mgr. Gašperiková Renata Suchanová Šárka, Mgr. Štecová Marcela, Mgr. Rusínová Klára,Dis. Horut Roman,Mgr. Štramberská Janka, Mgr. Pavlištíková Eva, Mgr. Urbanová Jana Petráš Libor,Mgr. Šarmanová Jana, Mgr. 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1800/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1800/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1800/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 742 31 Starý Jičín 126 E-mail právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více