31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1."

Transkript

1 Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ projektu: Typ území: 44 Žádost o finanční podporu z OPVK IPo oblast podpory 1.1 IP - ostatní Město Projekt Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Centra vzdělávání Center of science and technology education for modern teaching students of secondary and primary schools in the Zlín Region Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 22,6 Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Pro ÚSC, PO, SF a OSS 410/2009 Sb./ , v platném zněn Celkové způsobilé náklady projektu: ,46 Celkové nezpůsobilé náklady projektu: Rozpočet projektu celkem: ,46 Strana 1 z 137

2 Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací(zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol. Na projektu bude spolupracovat 16 středních škol center přírodovědného a technického vzdělávání. Strana 2 z 137

3 II. Žadatel projektu Název subjektu: Právní forma: IČ: DIČ: Plátce DPH: Typ plátce DPH: Počet zaměstnanců: Typ žadatele: Podíl na nákladech Číslo datové schránky: Kraj Zlínský kraj CZ Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb ,36 scsbwku Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ: Zlínský kraj od svého vzniku realizuje aktivní politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů a má v této oblasti značné zkušenosti. ZK realizuje a realizoval následující projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů (výběr): GLOBÁLNÍ GRANTY OP VK 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 ZK je v těchto GG v roli zprostředkujícího subjektu. Řídícím orgánem je MŠMT. GG jsou zaměřeny na zvyšování kvality ve vzdělávání, na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na rozvoj nabídky dalšího profesního vzdělávání. Rozpočet projektu je přibližně EUR ,. ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Projekt byl realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. Zlínský kraj projektem vytvořil regionální systém hodnocení škol zřizovatelem. Klíčovou aktivitou bylo provedení hodnocení 57 středních škol Zlínského kraje, do kterého se zapojilo přes žáků. Realizace projektu 09/ /2012, celkový rozpočet Kč ,71. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZAMĚŘENÉ NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Projekt byl realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu bylo zvýšení kvality kariérového poradenství ve Zlínském kraji na základních a středních školách. Realizace projektu 12/ /2012, celkový rozpočet Kč ,58. KUDY KAM ORIENTACE ŽÁKŮ OLOMOUCKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY Projekt je realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením zejména životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší. Realizace projektu 01/ /2014, celkový rozpočet ,22 Kč. Výše uvedené zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektu představují pouze ilustrativní výběr, Zlínský kraj za dobu své existence realizoval desítky programů a projektů. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Strana 3 z 137

4 Statutární zástupci: Zlínský kraj realizuje aktivní politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů a má značné zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Zlínský kraj je zřizovatelem 102 škol a školských zařízení působících v jeho územním obvodu. Z tohoto počtu je 48 středních škol zřizovaných Zlínským krajem. Ve Zlínském kraji je 368 základních škol. Primární cílovou skupinu projektu tvoří žáci středních a základních škol. Přímou vazbu na tuto skupinu má žadatel prostřednictvím veřejné správy, kde vykonává formou správního řízení přenesenou působnost v případech určených legislativou (odvolací řízení proti nepřijetí ke studiu, podmíněné vyloučení ze školy apod.). V těchto případech je zřejmé malé právní vědomí cílové skupiny. Ve Zlínském kraji působí Krajský parlament dětí a mládeže, jehož koordinátorem je pracovník odboru školství Zlínského kraje. Žadatel projektu ovlivňuje sekundární cílovou skupinu vedoucích a pedagogických pracovníků metodickým řízením jimi zřizovaných škol a školských zařízení, formou seminářů a DVPP určených výchovným poradcům a pedagogům škol a školských zařízení. Přímou vazbu na cílové skupiny má žadatel prostřednictvím školského informačního a vzdělávacího portálu Zkola (www.zkola.cz). Součástí tohoto portálu je i možnost výběru vhodné školy pro středoškolské studium vhodnost vlastních studijních předpokladů si může žák ověřit na portálu Zlínského kraje Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zkola byl vybrán Národní knihovnou České republiky jako kvalitní zdroj informací k archivaci jako součást českého kulturního bohatství. Příjmení: Mišák Titul před: MVDr. Funkce osoby: hejtman Fax: Společné podpisové právo: Jméno: Stanislav Titul za: Telefon: Telefon II.: Kontaktní osoby: Příjmení: Stýblová Titul před: Ing. Funkce osoby: Projektová manažerka Fax: Společné podpisové právo: Jméno: Dagmar Titul za: Telefon: Telefon II.: Hlavní kontaktní osoba: Stýblová Dagmar Oficiální adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Zlín Zlín Část obce: Zlín Ulice: třída Tomáše Bati Číslo popisné: 21 Číslo orientační: Strana 4 z 137

5 Adresa pro doručení: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Zlín Zlín Část obce: Zlín Ulice: třída Tomáše Bati Číslo popisné: 21 Číslo orientační: Strana 5 z 137

6 III. Partner projektu Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 66 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Popis zapojení partnera: Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit: A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1d Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje B1f Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak C1a Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky C1b Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity při výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 10. Strana 6 z 137

7 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: SOŠ J. Pivečky a Gymnázium Slavičín v minulosti realizovala několik projektů v oblasti RLZ, a to i před sloučením jako samostatné SOŠ J. Pivečky Slavičín a Gymnázium Slavičín. 1. Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovačmechatronik OP VK, prioritní osa 1.1 Cílem projektu bylo rozšíření, zkvalitnění výuky v oblasti programování CNC strojů Aktivity: I. zlepšování podmínek pro výuku technických oborů II. zvýšení motivace pro vzdělávání ve strojírenských oborech 2. Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika, prioritní osa 1 Hlavními cíli projektu bylo prohloubení současné spolupráce v oblasti vzdělávání? vytvořením společných přeshraničních vzdělávacích modulů při současné výměně zkušeností z jejich aplikace a podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly? přizpůsobením teoretické i praktické výuky aktuálním potřebám trhu práce a tím zlepšení postavení absolventů na trhu práce v oblasti strojírenství. Aktivity: I. pořízení CNC soustruhu s příslušenstvím II. pořízení ICT techniky včetně softwarového vybavení III. výměnné studijní pobyty žáků a pedagogů s partnerskou školou 3. Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín OP VK, prioritní osa 1.1 Cílem projektu bylo obohatit výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím nových vyučovacích metod zaměřených na průřezová témata a využití ICT ve výuce. Cílem bylo rovněž zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a studium technických oborů. Aktivity: I. vytvoření výukových programů z přírodovědných předmětů II. tvorba pozorovacího deníku III. realizace workshopů 4. Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu JanaPivečky Slavičín OP VK, prioritní osa 1.1 Cílem projektuje inovace způsobu výuky biologie a chemie, zvýšení její kvality s využitím nových IT a nových trendů ve výuce. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Zlín Slavičín Část obce: Slavičín Ulice: Školní Číslo popisné: 822 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Strana 7 z 137

8 Příjmení: Maryáš Jméno: Josef Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 98 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Popis zapojení partnera: Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení B1a Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ B1f Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 11. Strana 8 z 137

9 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner realizuje nebo realizoval projekty: 1. Moderní trendy ve strojírenství, OP VK, prioritní osa 3.2 Cílem projektu je účastníkům dalšího vzdělávání zlepšit rozsah jejich znalostí a dovedností přesně v oblasti, která je v praxi vyžadována. Aktivity: I. Vývoj a příprava vzdělávacích modulů II. Pilotní ověření vzdělávacích modulů III. Evaluace 2. IQ INDUSTRY OP VK, prioritní osa 1.1 partner projektu Cílem projektu je tvorba vzdělávacího programu (Vývoj a výroba lisovacích strojů, partnerem PWO UNITOOLS CZ, a. s.), odborná praxe učitelů odborného výcviku a seminář Aktivity: I. Tvorba vzdělávacích programů a jejich akreditace II. Odborné praxe učitelů odborného výcviku? 10 ti denní III. Odborné semináře 3. Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje, OP VK, proritní osa 3.2 partner projektu Cílem projektu je tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách působících ve Zlínském kraji. Aktivity: I. Tvorba Vzdělávacího programu Chemik? laborant II. Tvorba Vzdělávacího programu Řezník? Uzenář III. Evaluace vytvořených programů IV. Školení tvůrců vzdělávacích programů V. Tvorba partnerské sítě dalšího vzdělávání v rámci vytvořených programů 4. Robotika nazná hranice, OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika, prioritní osa 1 Hlavním cílem je vybudovat odborné laboratoře a modernizovat střediska odborné praxe u obou partnerů a výměnnými stážemi rozšířit odborné technické znalosti žáků. Aktivity: I. Vybudování nové odborné učebny u VP II. Modernizace odborného pracoviště u HCP III. Výměnné stáže IV. Tvorba vzdělávacích programů V. Tvorba učebních textů 5. Učíme anglicky? společně a efektivně OP VK, prioritní osa 1.1 partner projektu Cílem projektu je vznik 4 metodických center v kraji, pro učitele angličtiny. Aktivity: I. Metodická centra II. Tvorba vzdělávacích programů III. Virtuální kabinet IV. Vzdělávací aktivity Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Strana 9 z 137

10 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Vsetín Valašské Meziříčí Část obce: Valašské Meziříčí Ulice: Palackého Číslo popisné: 239 Číslo orientační: 49 Kontaktní osoby: Příjmení: Pavlůsek Jméno: Petr Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 119 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Strana 10 z 137

11 Popis zapojení partnera: Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání A2j Stavební úpravy škol B1a Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 12. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Škola partnera se v rámci projektu UNIV (ESF)zapojila do sítě škol poskytujících vzdělávací služby dospělým vytvořením programů dalšího vzdělávání zohledňujících jak potřeby na trhu práce, tak potřeby trhu vzdělávání. V současné době je škola účastníkem Projektu UNIV 3 navazujícího na předchozí projekty UNIV. Dále škola úspěšně realizovala projekt Sbližování teorie s praxí, OP VK prioritní osa 7.1 Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit a modernizovat počáteční vzdělávání u technických oborů ve Zlínském kraji. Aktivity: I. Proškolení pedagogických pracovníků II.Vybavení pracovišť žáků moderními technologiemi III. Zkušební výuka IV. Evaluace inovovaného systému výuky V: Vytvoření e learningového portálu V současnosti je škola partnerem projektu: 1. ŘEMESLO? TRADICE A BUDOUCNOST Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, OP VK, prioritní osa 7.1 Cílem projektu je komplexní podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech formou propagace a zkvalitnění vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na absolventy středních odborných škol. 2. Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu" Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, OP VK, prioritní osa 7.1 Cílem projektu je seznámit vybrané žáky a učitele obou škol s krajinným typem odlišným od toho, ve kterém žijí a ve kterém byly současné studijní aktivity realizovány. Kromě studia nové krajiny žáci budou poznávat historii, kulturu, geografii a životní podmínky v lokalitě partnerské školy tak, aby mohli obě oblasti porovnat a určit společné a odlišné znaky. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Strana 11 z 137

12 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Uherské Hradiště Staré Město Část obce: Staré Město Ulice: Velehradská Číslo popisné: 1527 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Chromek Jméno: Bedřich Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 125 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,20 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Strana 12 z 137

13 Popis zapojení partnera: Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání A2g Zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů B1a Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1f Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak C1a Podpora výuky přírodovědných a technich předmětů na SŠ metodou CLIL C1b Tvorba cizojazyčných slovníků C1c Zapojení rodilého mluvčího/odboníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů SŠ Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 13. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, OP VK, prioritní osa 1.5 Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků a studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů. Aktivity: I. vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tematické oblasti II. pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností 2. Řemeslo? tradice a budoucnost, OP VK, prioritní osa 7.1 Cílem projektu je podpora a propagace vzdělávání v řemeslných a technických oborech ve středních školách ZK. Aktivity: I. popularizace řemesel a motivaci žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech a na zvyšování odborných a sociálních kompetencí žáků SŠ prostřednictvím spolupráce s firmami II. tvorba nových výukových materiálů III. jejich evaluace a pilotní ověřování. 3. Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT, OP VK, prioritní osa 7.1 Cílem projektu byla modernizace výukových materiálů využitím ICT. Projektovými aktivitami pedagogové školy vytvářeli výukové materiály pro žáky,které nahradily zastaralé učebnice a byly předávány žákům nejmodernějšími informačně komunikačními technologiemi. Modernizovaná výuka v SOŠ J. Sousedíka Vsetín byla prezentována v průběhu projektu široké veřejnosti s cílem propagace řemesel a technického vzdělávání. Aktivity: I. doplnění materiálního vybavení školy II. odborné a metodické vzdělávání pedagogů, kteří tvořili, hodnotili a pilotovali nové výukové materiály pro cílovou skupinu žáků. 4. Zlepšenípodmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technickyzaměřených předmětech na ZŠ a SŠ, OP VK, prioritní osa 7.4 Cílem byla podpora přírodovědného a technicky zaměřeného vzdělávání v ZŠ asš Strana 13 z 137

14 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Vsetín Vsetín Část obce: Vsetín Ulice: Benátky Číslo popisné: 1779 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Slovák Jméno: Josef Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední odborné učiliště Uherský Brod CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 77 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,30 Strana 14 z 137

15 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Popis zapojení partnera: Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání A2j Stavební úpravy škol Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 14. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: V minulosti partner realizoval projekty: 1. SOU UHERSKÝ BROD, OP VK, prioritní osa 7.1 Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Aktivity: I. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ. 2. Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel, OP VK, prioritní osa 7.1 Cíle: Projekt byl zaměřen na zkvalitňování výuky technických oborů a řemesel, na zavádění inovovaných technologií do výuky odborného výcviku, na ověřování nových studijních materiálů a zkvalitňování výukových metod odborných předmětů v teoretickém vyučování, na spolupráci se zaměstnavateli při inovacích a aktualizacích výuky technických oborů a řemesel. Aktivity: I. Školení metodiků, lektorů a pedagogů. II. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript a prezentací pro výuku). 3. Tvorba výukových materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových vzdělávacích metod, OP VK, prioritní osa 7.1 Cíle: Projekt byl zaměřen na tvorbu studijních materiálů především v elektronické podobě, která má co nejvíce usnadnit studium odborných předmětů tak, aby žáci absolvující tyto obory byli snáze zaměstnavatelní a toto by vedlo ke snížení nezaměstnanosti těchto absolventů. Navíc se jejich znalosti obohatí vědomostmi z ICT, které jsou nezbytné. Aktivity: I. Školení metodiků a pedagogů II. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript, pracovních sešitů a prezentací pro výuku). III. Ověřování vytvořených materiálů i metod výuky. Strana 15 z 137

16 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Uherské Hradiště Uherský Brod Část obce: Uherský Brod Ulice: Svat. Čecha Číslo popisné: 1110 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Polanský Jméno: Jiří Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední průmyslová škola Otrokovice Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 20 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,00 Strana 16 z 137

17 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Škola partnera projektu bude k sloučena s SOŠ Otrokovice a pod novým názvem Střední průmyslová škola Otrokovice vytvoří školu s vysokou koncentrací technického a přírodovědného vzdělávání v kraji.celkově se však bude jednat i o školu s nejvyšším počtem žáků středního odborného vzdělávání v kraji a o školu s největším potenciálem k využití výstupů a přínosu projektu. Proto je zde plánována realizace záměru Zlínského kraje vybudovat naučný Park Experimentárium Otrokovice, který je jednou z koncepčních priorit budování sítě center technického a přírodovědného vzdělávání. Půjde o jedinečné centrum technických a přírodních věd. Centrum bude mít hlavní poslání zvyšovat motivaci jeho návštěvníků ke studiu přírodovědných a technických disciplín. Naučný park bude otevřen cílové skupině i mimo pracovní dny, což zvýší jeho návštěvnost. Popis zapojení partnera: Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání A2f Dlouhodobá spolupráce středních a vysokých škol vedoucí k udržení / zvýšení zájmu záků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ A2j Stavební úpravy škol B1a Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1d Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 20. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Strana 17 z 137

18 Partner realizoval nebo realizuje projekty: 1. Inovativní metody výuky v cizích jazycích OP VK, prioritní osa 1.1 Cílem bylo vytvořit výukové materiály pro předměty Anglický jazyk, Německý jazyk pro cílovou skupinu žáků SPŠ Otrokovice. Aktivity: I. Tvorba výukových mat. II. Tvorba e learningových programů III. Pilotní ověření 2. Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství OP Přeshraniční spolupráce SR ČR Cílem projektu bylo vybudování 2 odborná multimediální školící střediska, odborné pracoviště plastikářské a vytvořit metodické materiály Aktivity: I. Vybudování školících středisek a odborného pracoviště II. Tvorba metodických materiálů III. Výměnné stáže žáků a pedagogů SR a ČR 3. Modernizace a inovace přírodovědného vzdělávání s podporou IT na SPŠ Otrokovice OP VK. prioritní osa 1.1 Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání, využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, zatraktivnění výuky. Aktivity: I. Tvorba výukových prezentací pro názornou výuku biologie, aplikaci fyzikálních poznatků v moderních technologiích a odborné chemické předměty II. Zpracování testů pro biologii, aplikaci fyziky a odborné chemické předměty v programu DOSLI k ověření znalostí III. Tvorba námětů pro praktická cvičení z biologie s využitím digitálních a IT technologií, včetně vlastní obrazové dokumentace IV. Zpracování metodiky a pracovních listů v elektronické podobě pro nové postupy praktické výuky 4. Šablony OP VK, prioritní osa 1.5 Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky, které bude dosaženo tvorbou a následným ověřením a používáním nových forem, metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, které využívají digitální technologie Cílem je zvyšování dynamiky,originality, názornosti, interakce mezi pedagogem a žákem, které mají směřovat ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Aktivity: I. Zpracování nových vzdělávacích materiálů II. Individualizace výuky cizích jazyků Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Strana 18 z 137

19 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský kraj Okres: Zlín Otrokovice Část obce: Otrokovice Ulice: tř. Tomáše Bati Číslo popisné: 1266 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Homolková Jméno: Marie Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Číslo datové schránky: Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín CZ Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 133 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): ,10 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol. Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají. Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu. Strana 19 z 137

20 Popis zapojení partnera: Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit: A1a Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání A2d Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 15. Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner realizoval nebo realizuje projekty: 1. Zavedení nových praxí žáků SPŠP COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách OP VK, prioritní osa 1.1 Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK a umožnění žákům školy získávat praktické poznatky a dovednosti Aktivity: I. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky druhého ročníku II. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky třetího a čtvrtého ročníku u partnerských organizací III. Vyškolení lektorů z řad učitelů školy IV. Vytvoření nových učebních materiálů V. Vytvoření nových pracovišť 2. Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem OP VK, prioritní osa 1.2 Projekt má za cíl vyřešit tvorbu moderních vzdělávacích materiálů pro podporu učení žáků se SVP prostřednictví ICT. Aktivity: I. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol V. Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů VI. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti VII. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů mentoring 3. Další vzdělávání pro Vás OP VK, prioritní osa 3.2 Cíle: Vytvořit 18 vzdělávacích programů pro zaměstnance (1 s komponentou ICT a 1 s komponentou životní prostředí). jméně 9 vzdělávacích programů je nutno realizovat pro zaměstnance firem ve Zlínském kraji. Aktivity: I. Vzdělávání lektorů a tvůrců vzdělávacích programů, II. Tvorba partnerské sítě, III. Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání, IV. Tvorba a evaluace vzdělávacích program. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající na Gymnáziu i SOŠ, realizováním tradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách na ZŠ. Strana 20 z 137

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více