Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 24 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 32 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v angličtině Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Základy práva Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Literární seminář Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání 158 Strana 3 z 277

4 4.8.1 Ekonomika Doprava Logistika Sociální a profesní komunikace Osobní přeprava Osobní přeprava - PV Nákladní přeprava Nákladní přeprava - PV Doprava - PV Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 272 Strana 4 z 277

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Provoz a ekonomika dopravy Motivační název: Předkladatel: Název školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství IZO IČ Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Ředitel Lumír Kymr Koordinátor Miroslav Rýdlo Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Hlavní město Praha IČ Kontakt Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 Telefon , Fax www Strana 5 z 277

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/01Provoz a ekonomika dopravy Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Adresa školy: Název ŠVP: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Kód a název oboru vzdělání: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Délka a forma vzdělávání: 1-2 roky v denní formě vzdělávání ve zkráceném 4 roky v denní formě vzdělávání studiu pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou Dosažený stupeň vzdělání: Podmínky pro přijetí: střední vzdělání s maturitní zkouškou přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č 561/2004 Sb. - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70 splnění podmínek pro zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání Způsob ukončení vzdělávání: vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Celkové pojetí vzdělání v daném programu Maturitní zkouška; dokladem o získání středního Stěžejní metody výuky používané v rámci praktického a teoretického vyučování: Teoretické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Praktické vyučování Strana 6 z 277

7 - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce: Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. Důraz bude kladen na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti ve světě práce. a) Komunikativní kompetence naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy. Žák umí vyplňovat formuláře, zadání, výkazy a získává kompetence k prezentaci v médiích, umí se aktivně účastnit diskusí v odborné sféře a formuluje představy v rozsahu vývoje přizpůsobování moderním technologiím, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých. b) Personální kompetence přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých - uvědomuje si své přednosti i nedostatky, stanovuje si cíle a priority, je schopen přijímat radu a kritiku. Na kritiku reaguje konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. c) Sociální kompetence naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování, pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Pomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc zdravotně postiženým vnímá jako své poslání. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění naučí žáky připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se rozvíjet a získat reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj. Dále si osvojí pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím k jejich kompenzaci. e) Občanské kompetence vyjadřují hodnoty občana ve společnosti, jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Žák vyjadřuje postoje k veřejnému zájmu. Používá zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. Umí respektovat práva osob a bojuje proti rasismu a xenofobii. Jedná v souladu s morálními principy. Zapojuje se aktivně do společenského dění a připravuje se na vstup do politického života v občanské společnosti. Uvědomuje si národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. Je hrdý na tradice a hodnoty svého národa. Žák si uvědomuje zodpovědnost za život a je připraven k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák zkoumá věrohodnost informací, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: Strana 7 z 277

8 Průřezová témata budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodnou předmětové komise školy na počátku zavádění ŠVP. Pokud bude nutné upravit zadání předmětových komisí a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku příslušného školního roku. Realizace průřezových témat v oblasti Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Dále vede ke stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí. Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, angažovanost a kreativitu. Posiluje mediální gramotnosti, podporuje multikulturní výchovy. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin médii. V rozsahu tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat v ekologických zákonitostech a normách a v negativních dopadech lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Enviromentální výuka a příslušná témata budou nosným tématem průřezových kapacit. V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležitá právě ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích celoživotnímu učení. Informační a komunikační technologie vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce v oblasti nejen v odvětví dopravy, ale i v různých odvětvích národního hospodářství, kde má možnost se po úspěšném zakončení studia uplatnit. Získané znalosti technologií souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi včetně umění úspěšně pracovat s kvalitními informacemi uplatní absolvent v běžném i profesním životě. Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami budou individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby zvládli v rozsahu ŠVP. - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Do procesu výuky budou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků. Organizace výuky: Výuka bude organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveného vedením školy a schváleného ředitelem školy. Výuka bude rozdělena na vzdělávání teoretické a Strana 8 z 277

9 vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 7:50 do 14:15 hodin. Řídí se Provozním řádem teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky. Praktické vyučování se řídí Provozním řádem praktické výuky. Proces výuky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování a zástupce ředitele pro praktické vyučování. Praktické vzdělávání bude probíhat v odborných učebnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. Odborná praxe se uskutečňuje ve čtvrtém ročníku na reálných pracovištích sociálních partnerů (viz sociální partneři školy. Způsob hodnocení: Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno v ředitelem schváleném klasifikačním řádu. Způsob hodnocení klíčových kompetencí: Hodnocení žáků a diagnostika Žák má právo na pravidelné, nejlépe měsíční hodnocení. Formy diagnostiky a hodnocení: - ústní zkoušení - písemné zkoušení - didaktické testy - samostatné práce - hodnocení klasifikační, slovní - hodnocení aktivity - sebehodnocení studenta - hodnocení třídy, skupiny - hodnocení aktivity a průběhu činností - hodnocení a klasifikace pohybových aktivit, jejich zvládnutí - hodnocení kriterijních požadavků formou testování - ústní zkoušení teoretických částí výuky - sebehodnocení studenta - hodnocení a klasifikace samostatných prací - hodnocení připravenosti na výuku - zkouška probíhající před státním zkušebním komisařem Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků mimořádně nadaných: Práce školy s mimořádně nadanými žáky spadá pod oblast vedení výchovného poradce(kyně) školy. Nadaní žáci jsou vytipováni třídními učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád, projektů umožňujících jim srovnání s ostatními účastníky. Taktéž je věnována pozornost žákům s horším prospěchem a chováním. Problémy jsou s jednotlivými žáky řešeny na úrovni třídního učitele, výchovné komise. Ke zlepšení prospěchu, chování žáka jsou přijímána opatření v souladu s platnými předpisy s cílem docílit zlepšení stavu. Strana 9 z 277

10 Žáci se specifickými poruchami učení jsou v rámci možností integrováni do běžné třídy. Ze strany vyučujících je jim věnována maximální péče spočívající ve vhodné volbě výukových prostředků. Práce se sociálně znevýhodněnými spočívá především v jejich vhodné motivaci ke studiu a ve volbě vhodných postupů. Těmto žákům je ze strany školy věnována potřebná pozornost a je jim pomáháno v překonávání případných problémů. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické prevence: Oblasti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) včetně požární prevence (dále jen PO) věnuje škola značnou pozornost, tak jako činnostem prováděných v teoretickém vyučování, v odborném výcviku, popřípadě při jiných činnostech. Důsledně jsou dodržovány platné právní normy včetně předpisů týkajících se zabezpečení dozoru, dohledu žáků. Další pozornost je věnována: - nezávadnému stavu objektů, včetně technického zařízení a provádění technických kontrol a revizí; - zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století; - pravidelnému školení žáků se zaměřením na BOZP a PO včetně dodržování hygienických zásad. Je prováděno prokazatelným způsobem; - důslednému prokazatelnému školení žáků z předpisů OBP, PO včetně dodržování hygienických, společenských a ostatních zásad v rámci zabezpečování odborné praxe na provozních pracovištích sociálních partnerů. Školení je prováděno kvalifikovaným pracovníkem provozního pracoviště za přítomnosti učitelů odborných předmětů a jeho provedení je vždy kontrolováno nadřízeným pracovníkem; - souladu časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; - ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Kvalita zabezpečení shora uvedené problematiky je předmětem kontrolní činnosti vedoucích pracovníků všech stupňů řízení. Na základě zjištěných nedostatků jsou přijímána potřebná opatření s cílem dosáhnout požadovaného stavu v kontrolované oblasti. Žáci jsou v rámci přijímacího řízení přijati ředitelem školy po splnění podmínek přijatých vedením školy a formulovaných ve směrnici ředitele o přijímacím řízení. Taktéž je věnována pozornost žákům s horším prospěchem a chováním. Problémy jsou s jednotlivými žáky řešeny na úrovni třídního učitele, ve výchovné komisi s rodiči apod.. Ke zlepšení prospěchu, chování žáka jsou přijímána potřebná opatření s cílem docílit zlepšení stavu. Žákům se po úspěšném ukončení vydá maturitní vysvědčení včetně certifikátů získaných na základě vykonání odborných zkoušek umožňujících žákům plné nasazení ve výkonu funkcí při nástupu do zaměstnání. Strana 10 z 277

11 2.3 Charakteristika školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným 1. ročníkem ve strojíren-ských oborech a se společným 1. ročníkem v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec 1. ročníku na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista (RVP Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. Strana 11 z 277

12 2.4 Profil absolventa Profil absolventa Název školy: Adresa: Název ŠVP: Název studijního oboru: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Kód oboru: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Popis uplatnění absolventa: Po ukončení přípravy ve studijním oboru Provoz a ekonomika dopravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a dalších profesních zkoušek předepsaných pro výkon pracovních činností u budoucího zaměstnavatele bude absolvent vykonávat pracovní činnosti související se zabezpečením dopravních činností podle zaměření dopravce. Výkon profesních zkoušek je pro žáka nadstandardní záležitostí a není povinnost žáka se jich zúčastnit. Po příslušné praxi je absolvent schopen vykonávat střední a komerční funkce nejen u Českých drah, a.s. ale i u jiných dopravců působících na dopravním trhu v České republice, a to jak v dopravě vnitrostátní, tak i mezinárodní, a to v pozicích samostatný technik, samostatný referent a manažer silniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě. Jedná se o firmy úzce spolupracující s železnicí. Dále mají absolventi možnost se ucházet o pozice v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Náplní učebních osnov je nejen příprava budoucího absolventa školy pro výkon povolání v různých společnostech, ale i pro uplatnění se v sektoru živnostenského podnikání. Kompetence žáka Kompetence žáka (klíčové): Popis (výčet) očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Absolvent je schopen se efektivně učit, samostatně řešit dílčí problémy zejména týkající se dopravní problematiky, vyjadřovat se přesně a srozumitelně. Své názory je schopen formulovat a obhajovat. Je schopen komunikovat v anglickém jazyce v rozsahu maturitní zkoušky a jazyce německém. Je veden k tomu, aby jeho činnosti byly efektivní, uměl se učit, měl kladný vztah k práci a uměl si vytvořit reálný učební a pracovní plán, volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění plánovaných aktivit. Je schopen týmové práce, která je v odvětví dopravy v rámci efektivního plnění úkolů a zabezpečení bezpečnosti provozu a práce důsledně vyžadována. Je vyžadována schopnost týkající se dodržování norem občanského soužití, společenského vystupování, které jsou předpokladem úspěšnosti firem působících v oblasti služeb. Je schopen uvědomovat si a rozvíjet kulturní podvědomí, a to zejména v takových pozicích, u kterých je předpokládán kontakt při poskytování služeb na mezinárodní úrovni v osobní, nákladní dopravě, popřípadě u jiných typů doprav. Strana 12 z 277

13 Schopen je řešit svoji profesní kariéru zájmem o zvolené povolání, osobním vztahem k plnění pracovních povinností, zájmem zvyšovat si kvalifikaci a vhodnou volbou budoucího zaměstnavatele. V návaznosti na prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií nejen v dopravě, ale v celém národním hospodářství umí na uživatelské úrovni pracovat s příslušným hardwarovým a softwarovým vybavením. Správně pracuje s pojmy kvantitativního charakteru a výsledky umí prostřednictvím matematických technik graficky znázornit. Odborné kompetence Vztahující se k oboru vzdělání: Absolvent pracuje se systémy řízení jednotlivých druhů doprav tzn., že umí: - sledovat účinnost systémů řízení; - monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytěžitelnost a obsazenost; - vyhledávat a zpracovávat informace potřebné pro realizaci dopravy a přepravy; - používat aplikační programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Absolvent organizuje přepravu cestujících tzn., že: - ovládá dopravní zeměpis, orientuje se v dopravních mapách a kartografických pomůckách, jízdních, lodních a letových řádech; - umí navrhnout optimální řešení přepravy cestujících; - umí efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy; - umí pracovat s přepravními předpisy a tarify; - ovládá základy dopravního marketingu; - orientuje se v oblasti Integrovaných dopravních systémů; - umí organizovat přepravu s ohledem na sociální předpisy v dopravě. Organizuje přepravu zboží, tzn., že absolvent: - zná technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správní předpisy související s přepravou; - umí počítat přepravné za použití příslušných tarifů a zákazníkovi umí nabídnout více možností přepravy nejen s ohledem na cenu, ale i na rychlost a kvalitu přepravy zboží; - umí jednat a pracovat v souladu s ustanoveními tarifů, celních a pojišťovacích předpisů; - umí uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů; - umí vyplňovat průvodní doklady přepravní, celní, pojišťovací pro běžné i nebezpečné zboží; - umí rozeznat různé druhy dopravních prostředků a optimálně je vybrat pro přepravu zboží podle požadavku zákazníka v závislosti na vlastnosti přepravovaného zboží; - zná základy marketingu přepravy zboží; - aplikuje možnosti využití dopravních prostředků v kombinované dopravě; - zná prvky zvyšující aktivní a pasivní bezpečnost dopravních prostředků. Využívá sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě: - zná specifické druhy sdělovací techniky a záznamových zařízení v dopravě; Strana 13 z 277

14 - umí využívat zabezpečovací zařízení; - umí monitorovat zásilky nebo dopravní prostředky. Uplatnění principů logistiky při řízení materiálového toku: - umí rozdělit zboží do přepravně manipulačních skupin podle jejich vlastností; - zná nejvhodnější způsoby balení, fixace, manipulace, skladování a přepravy zboží; - umí rozeznat druhy manipulačních a dopravních prostředků včetně jejich technických parametrů a jejich vzájemné návaznosti; - umí řešit materiálové toky v daném komplexu s toky informací týkajících se zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích; - umí využívat moderní technologie a informační systémy v oblasti identifikace zboží; - zná využití optimalizačních metod při řešení logických řetězců; - umí se orientovat v nových trendech kombinované přepravy a zná možnosti jejich využití. V oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při: - chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků včetně dalších osob vyskytujících se na pracovištích. Například klientů, zákazníků, návštěvníků apod.; - zná základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - zná systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče, umění uplatňovat nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s výkonem práce; - zná zásady týkající se poskytnutí první pomoci při náhlém onemocnění, úrazu a dokáže pomoc sám poskytnout; Uplatnění zásad o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: - chápe kvalitu odvedené práce jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - umí dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta. Ekonomické hledisko v souladu se strategií udržitelného rozvoje tzn., že absolvent: - zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení; - umí zvážit při plánování a posuzování určité činnosti možné dopady na výsledek hospodaření podniku včetně vlivů na životní prostředí a sociální dopady; - zná zásady pro efektivní hospodaření s finančními prostředky; - zná zásady týkající manipulace s různými látkami, odpady, vodou apod. z ekonomického hlediska a s ohledem na životní prostředí. Další Žák je veden tak, aby: - se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě; Strana 14 z 277

15 - byl schopen rozeznat důležitost, význam a v neposlední řadě pravdivost informace; - uměl při získávání informací volit nejserioznější druh zdroje sdělení; - uměl získané informace využít a to nejen v rámci podniku, čárka ale i v osobním životě; - měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a uměl řešit vzniklé problémy; - jednal v duchu zásad společenského vystupování a jednání vůči všem věkovým skupinám; - respektoval lidská práva; - pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonaloval své tělesné zdatnosti. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání (dle RVP), stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o další studium na školách poskytujících vyšší, vysokoškolské vzdělání. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence je schopen řešit samostatně dílčí problémy Komunikativní kompetence Dílčí kompetence je schopen vyjadřovat se přesně a srozumitelně je schopen formulovat a obhajovat své názory je schopen komunikace v cizojazyčném prostředí Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence je schopen efektivně se učit a pracovat, vytvořit si reálný učební a pracovní plán, vyhodnocovat realizaci plánu je schopen volit prostředky a způsoby vhodné pro plnění jednotlivých aktivit je schopen týmové práce Strana 15 z 277

16 Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence je schopen dodržovat normy občanského soužití je schopen uvědomit si a rozvíjet kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence je schopen řešit svojí profesní kariéru Matematické kompetence Dílčí kompetence je schopen správně pracovat s pojmy kvantitativního charakteru je schopen řešit úlohy z reálného světa použitím vhodných algoritmů, matematických technik, postupů a různých forem grsfického znázornění Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence je schopen efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Odborné kompetence Pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy Dílčí kompetence Pracuje se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy Organizovat přepravu cestujících Dílčí kompetence Organizuje přepravu cestujících Organizovat přepravu zboží Dílčí kompetence Organizuje přepravu zboží Strana 16 z 277

17 Využívat sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě Dílčí kompetence Využívá sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě Uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku Dílčí kompetence Uplatňuje principy logistiky při řízení materiálového toku Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Dílčí kompetence Je schopen ekonomicky myslet a plánovat Strana 17 z 277

18 2.5 Podmínky realizace ŠVP Podmínky realizace Název školy: Adresa: Název ŠVP: Název studijního oboru: Kód oboru: M/01 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Pro uskutečňování vzdělávání v souladu s RVP byly vytvářeny podmínky v následujících oblastech: Základní materiální podmínky - na úseku teoretického vyučování jsou k dispozici pro žáky kmenové učebny. Pro výuku odborných předmětů, která je prováděna na dislokovaném pracovišti SŠES v Dubečské 34, Praha 10, je k dispozici nově adaptované pracoviště. Je vybavené názornými učebními pomůckami a dalšími didaktickými potřebami. K dispozici jsou firemní předpisy, softwarové vybavení, tiskopisy a formuláře různých typů a další pomůcky používané v provozních podmínkách dopravních firem. K rozvíjení podpůrných aktivit žáků slouží studovny v Jesenické, v Dubečské. Samozřejmostí jsou prostory pro řízení školy, osobní hygienu, šatny, prostory pro zájmovou činnost žáků (hřiště pro sportovní vyžití). - Na úseku teoretického vyučování jsou k dispozici: - speciální učebny pro výuku cizích jazyků; - učebny výpočetní techniky, ve kterých se žáci učí všeobecným základům týkajících ICT; - kmenové učebny. - Na úseku odborné výuky jsou k dispozici: - učebna výpočetní techniky včetně projektorového zařízení napojeného na počítač. Při výuce se žáci seznamují s obsluhou firemního softwaru používaného v dopravních společnostech; - v rekonstrukci je odborná učebna Modelové železnice, na které žáci aplikují teoretické znalosti v praxi pomocí simulačních metod; - kmenové učebny vybavené zpětnými projektory a ostatními učebními pomůckami; - pracoviště je v dostatečném množství vybaveno potřebnými dvourozměrnými a trojrozměrnými učebními pomůckami. Personální podmínky Na úseku teoretického vyučování jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací program a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Výuka na úseku odborného vyučování Strana 18 z 277

19 je zabezpečována zkušenými pracovníky, kteří pracovali v zaměstnaneckém poměru akciové společnosti České dráhy a v současné době jsou zaměstnanci školy. Funkci vedoucího učitele vykonává zaměstnanec školy v produktivním věku splňující odborné a pedagogické požadavky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru je zajišťováno ve spolupráci s ČD, a.s. a ČD Cargo a.s., které škole poskytují materiální pomoc v návaznosti na zabezpečování výuky studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy. Organizační podmínky Organizace výuky studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou zajišťovány v souladu s požadavky školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání v: - teoretickém vyučování; - odborném vyučování; - odborné praxi; - výchově mimo vyučování. Jednotlivé činnosti odpovídající vyjmenovaným částem organizace jsou zabezpečovány v souladu s platnými předpisy. Odborná praxe v požadovaném rozsahu je zabezpečována na provozních pracovištích Českých drah, a.s. a ČD Cargo a. s. Značná pozornost je věnována rozvoji kompetencí žáků efektivním využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií při vzdělávání, v pracovním i osobním životě. Viz bod Základní materiální podmínky. Důraz je kladen na problematiku ochrany člověka za mimořádných situací včetně zařazování problematiky související s ochranou životního prostředí a ekologického chování jednotlivce a firem. Pozornost je věnována situaci související se vzděláváním a integrací žáků se zdravotním znevýhodněním (pokud je to podle školního vzdělávacího programu možné) a žákům mimořádně nadaným. Pro žáky se zdravotním znevýhodněním byl na úseku teoretického vyučování vybudován bezbarierový přístup, umožněno používání školního výtahu a vybudováno sociální zařízení. Zabezpečení podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně zajištění protipožární ochrany Oblasti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), včetně požární prevence (dále jen PO), věnuje škola značnou pozornost. A to jak činnostem prováděných v teoretickém vyučování, ve výuce a na domově mládeže, popřípadě při jiných činnostech. Důsledně jsou dodržovány platné právní normy včetně předpisů týkajících se zabezpečení dozoru, dohledu žáků apod. Další pozornost je věnována: - nezávadnému stavu objektů, včetně technickému zařízení, provádění technických kontrol a revizí; - zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století; - pravidelnému školení žáků se zaměřením na BOZP a PO včetně dodržování hygienických zásad. Je prováděno prokazatelným způsobem; Strana 19 z 277

20 - důslednému prokazatelnému školení žáků z předpisů OBP, PO včetně dodržování hygienických, společenských a ostatních zásad v rámci zabezpečování odborné praxe na provozních pracovištích sociálních partnerů. Školení je prováděno kvalifikovaným pracovníkem provozního pracoviště za přítomnosti učitele odborného vyučování. Jeho provedení je vždy kontrolováno nadřízeným pracovníkem; - souladu časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; - ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Kvalita zabezpečení shora uvedené problematiky je předmětem kontrolní činnosti vedoucích pracovníků všech stupňů řízení. Na základě zjištěných nedostatků jsou přijímána potřebná opatření s cílem dosáhnout požadovaného stavu v kontrolované oblasti. Plán zlepšení podmínek pro zabezpečení vzdělávání v oboru S cílem zdokonalit výchovně vzdělávací proces u popisovaného oboru bude věnovat škola nadále značnou pozornost materiálně technickému zabezpečení výuky včetně vybavení učeben moderní vyučovací technikou včetně její obnovy. Ne vše je schopna zabezpečit z vlastních zdrojů a svými silami. V rámci spolupráce se sociálními partnery zejména s Českými drahami a. s. bude nadále zabezpečováno materiální vybavení oboru. Zejména se jedná o získávání nových podnikových předpisů, získávání informací, podnikových softwarů, možnost přístupu na podnikový server do předpisové sekce (je určeno pouze pro určené zaměstnance firmy) apod. Škola bude vytvářet co nejvhodnější podmínky pro další zkvalitňování výuky. Bude provedena modernizace Modelové železnice na úseku odborné výuky. Vytvářeny budou lepší podmínky pro větší možnost využití audiovizuální techniky. Cílem je vytvořit v každé učebně takové podmínky, aby mohl vyučující operativně v rámci výuky využít audiovizuální techniku. V současné době jsou k tomuto účelu určeny specializované učebny uvedeným zařízením vybavené. Bude probíhat postupná obnova výpočetní techniky s cílem umožnit výuku nových na výpočetní techniku náročných programů. Prohlubována bude spolupráce se sociálními partnery s cílem zdokonalování učebně výchovného procesu a přípravy žáků pro výkon pracovních činností v budoucím zaměstnání. Strana 20 z 277

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Spojový mechanik 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program Operátor skladování

Školní vzdělávací program Operátor skladování Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Operátor skladování Varianta N 1 Dle RVP 66-51-H/01 v.3

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více