Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 24 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 32 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v angličtině Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Základy práva Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Literární seminář Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání 158 Strana 3 z 277

4 4.8.1 Ekonomika Doprava Logistika Sociální a profesní komunikace Osobní přeprava Osobní přeprava - PV Nákladní přeprava Nákladní přeprava - PV Doprava - PV Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 272 Strana 4 z 277

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Provoz a ekonomika dopravy Motivační název: Předkladatel: Název školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství IZO IČ Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Ředitel Lumír Kymr Koordinátor Miroslav Rýdlo Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Hlavní město Praha IČ Kontakt Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 Telefon , Fax www Strana 5 z 277

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/01Provoz a ekonomika dopravy Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Adresa školy: Název ŠVP: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Kód a název oboru vzdělání: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Délka a forma vzdělávání: 1-2 roky v denní formě vzdělávání ve zkráceném 4 roky v denní formě vzdělávání studiu pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou Dosažený stupeň vzdělání: Podmínky pro přijetí: střední vzdělání s maturitní zkouškou přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č 561/2004 Sb. - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70 splnění podmínek pro zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání Způsob ukončení vzdělávání: vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Celkové pojetí vzdělání v daném programu Maturitní zkouška; dokladem o získání středního Stěžejní metody výuky používané v rámci praktického a teoretického vyučování: Teoretické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Praktické vyučování Strana 6 z 277

7 - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce: Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. Důraz bude kladen na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti ve světě práce. a) Komunikativní kompetence naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy. Žák umí vyplňovat formuláře, zadání, výkazy a získává kompetence k prezentaci v médiích, umí se aktivně účastnit diskusí v odborné sféře a formuluje představy v rozsahu vývoje přizpůsobování moderním technologiím, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých. b) Personální kompetence přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých - uvědomuje si své přednosti i nedostatky, stanovuje si cíle a priority, je schopen přijímat radu a kritiku. Na kritiku reaguje konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. c) Sociální kompetence naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování, pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Pomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc zdravotně postiženým vnímá jako své poslání. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění naučí žáky připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se rozvíjet a získat reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj. Dále si osvojí pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím k jejich kompenzaci. e) Občanské kompetence vyjadřují hodnoty občana ve společnosti, jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Žák vyjadřuje postoje k veřejnému zájmu. Používá zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. Umí respektovat práva osob a bojuje proti rasismu a xenofobii. Jedná v souladu s morálními principy. Zapojuje se aktivně do společenského dění a připravuje se na vstup do politického života v občanské společnosti. Uvědomuje si národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. Je hrdý na tradice a hodnoty svého národa. Žák si uvědomuje zodpovědnost za život a je připraven k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák zkoumá věrohodnost informací, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: Strana 7 z 277

8 Průřezová témata budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodnou předmětové komise školy na počátku zavádění ŠVP. Pokud bude nutné upravit zadání předmětových komisí a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku příslušného školního roku. Realizace průřezových témat v oblasti Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Dále vede ke stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí. Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, angažovanost a kreativitu. Posiluje mediální gramotnosti, podporuje multikulturní výchovy. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin médii. V rozsahu tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat v ekologických zákonitostech a normách a v negativních dopadech lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Enviromentální výuka a příslušná témata budou nosným tématem průřezových kapacit. V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležitá právě ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích celoživotnímu učení. Informační a komunikační technologie vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce v oblasti nejen v odvětví dopravy, ale i v různých odvětvích národního hospodářství, kde má možnost se po úspěšném zakončení studia uplatnit. Získané znalosti technologií souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi včetně umění úspěšně pracovat s kvalitními informacemi uplatní absolvent v běžném i profesním životě. Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami budou individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby zvládli v rozsahu ŠVP. - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Do procesu výuky budou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků. Organizace výuky: Výuka bude organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveného vedením školy a schváleného ředitelem školy. Výuka bude rozdělena na vzdělávání teoretické a Strana 8 z 277

9 vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 7:50 do 14:15 hodin. Řídí se Provozním řádem teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky. Praktické vyučování se řídí Provozním řádem praktické výuky. Proces výuky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování a zástupce ředitele pro praktické vyučování. Praktické vzdělávání bude probíhat v odborných učebnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. Odborná praxe se uskutečňuje ve čtvrtém ročníku na reálných pracovištích sociálních partnerů (viz sociální partneři školy. Způsob hodnocení: Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno v ředitelem schváleném klasifikačním řádu. Způsob hodnocení klíčových kompetencí: Hodnocení žáků a diagnostika Žák má právo na pravidelné, nejlépe měsíční hodnocení. Formy diagnostiky a hodnocení: - ústní zkoušení - písemné zkoušení - didaktické testy - samostatné práce - hodnocení klasifikační, slovní - hodnocení aktivity - sebehodnocení studenta - hodnocení třídy, skupiny - hodnocení aktivity a průběhu činností - hodnocení a klasifikace pohybových aktivit, jejich zvládnutí - hodnocení kriterijních požadavků formou testování - ústní zkoušení teoretických částí výuky - sebehodnocení studenta - hodnocení a klasifikace samostatných prací - hodnocení připravenosti na výuku - zkouška probíhající před státním zkušebním komisařem Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků mimořádně nadaných: Práce školy s mimořádně nadanými žáky spadá pod oblast vedení výchovného poradce(kyně) školy. Nadaní žáci jsou vytipováni třídními učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád, projektů umožňujících jim srovnání s ostatními účastníky. Taktéž je věnována pozornost žákům s horším prospěchem a chováním. Problémy jsou s jednotlivými žáky řešeny na úrovni třídního učitele, výchovné komise. Ke zlepšení prospěchu, chování žáka jsou přijímána opatření v souladu s platnými předpisy s cílem docílit zlepšení stavu. Strana 9 z 277

10 Žáci se specifickými poruchami učení jsou v rámci možností integrováni do běžné třídy. Ze strany vyučujících je jim věnována maximální péče spočívající ve vhodné volbě výukových prostředků. Práce se sociálně znevýhodněnými spočívá především v jejich vhodné motivaci ke studiu a ve volbě vhodných postupů. Těmto žákům je ze strany školy věnována potřebná pozornost a je jim pomáháno v překonávání případných problémů. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické prevence: Oblasti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) včetně požární prevence (dále jen PO) věnuje škola značnou pozornost, tak jako činnostem prováděných v teoretickém vyučování, v odborném výcviku, popřípadě při jiných činnostech. Důsledně jsou dodržovány platné právní normy včetně předpisů týkajících se zabezpečení dozoru, dohledu žáků. Další pozornost je věnována: - nezávadnému stavu objektů, včetně technického zařízení a provádění technických kontrol a revizí; - zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století; - pravidelnému školení žáků se zaměřením na BOZP a PO včetně dodržování hygienických zásad. Je prováděno prokazatelným způsobem; - důslednému prokazatelnému školení žáků z předpisů OBP, PO včetně dodržování hygienických, společenských a ostatních zásad v rámci zabezpečování odborné praxe na provozních pracovištích sociálních partnerů. Školení je prováděno kvalifikovaným pracovníkem provozního pracoviště za přítomnosti učitelů odborných předmětů a jeho provedení je vždy kontrolováno nadřízeným pracovníkem; - souladu časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; - ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Kvalita zabezpečení shora uvedené problematiky je předmětem kontrolní činnosti vedoucích pracovníků všech stupňů řízení. Na základě zjištěných nedostatků jsou přijímána potřebná opatření s cílem dosáhnout požadovaného stavu v kontrolované oblasti. Žáci jsou v rámci přijímacího řízení přijati ředitelem školy po splnění podmínek přijatých vedením školy a formulovaných ve směrnici ředitele o přijímacím řízení. Taktéž je věnována pozornost žákům s horším prospěchem a chováním. Problémy jsou s jednotlivými žáky řešeny na úrovni třídního učitele, ve výchovné komisi s rodiči apod.. Ke zlepšení prospěchu, chování žáka jsou přijímána potřebná opatření s cílem docílit zlepšení stavu. Žákům se po úspěšném ukončení vydá maturitní vysvědčení včetně certifikátů získaných na základě vykonání odborných zkoušek umožňujících žákům plné nasazení ve výkonu funkcí při nástupu do zaměstnání. Strana 10 z 277

11 2.3 Charakteristika školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným 1. ročníkem ve strojíren-ských oborech a se společným 1. ročníkem v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec 1. ročníku na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista (RVP Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. Strana 11 z 277

12 2.4 Profil absolventa Profil absolventa Název školy: Adresa: Název ŠVP: Název studijního oboru: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Kód oboru: M/01 Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Popis uplatnění absolventa: Po ukončení přípravy ve studijním oboru Provoz a ekonomika dopravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a dalších profesních zkoušek předepsaných pro výkon pracovních činností u budoucího zaměstnavatele bude absolvent vykonávat pracovní činnosti související se zabezpečením dopravních činností podle zaměření dopravce. Výkon profesních zkoušek je pro žáka nadstandardní záležitostí a není povinnost žáka se jich zúčastnit. Po příslušné praxi je absolvent schopen vykonávat střední a komerční funkce nejen u Českých drah, a.s. ale i u jiných dopravců působících na dopravním trhu v České republice, a to jak v dopravě vnitrostátní, tak i mezinárodní, a to v pozicích samostatný technik, samostatný referent a manažer silniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě. Jedná se o firmy úzce spolupracující s železnicí. Dále mají absolventi možnost se ucházet o pozice v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Náplní učebních osnov je nejen příprava budoucího absolventa školy pro výkon povolání v různých společnostech, ale i pro uplatnění se v sektoru živnostenského podnikání. Kompetence žáka Kompetence žáka (klíčové): Popis (výčet) očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Absolvent je schopen se efektivně učit, samostatně řešit dílčí problémy zejména týkající se dopravní problematiky, vyjadřovat se přesně a srozumitelně. Své názory je schopen formulovat a obhajovat. Je schopen komunikovat v anglickém jazyce v rozsahu maturitní zkoušky a jazyce německém. Je veden k tomu, aby jeho činnosti byly efektivní, uměl se učit, měl kladný vztah k práci a uměl si vytvořit reálný učební a pracovní plán, volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění plánovaných aktivit. Je schopen týmové práce, která je v odvětví dopravy v rámci efektivního plnění úkolů a zabezpečení bezpečnosti provozu a práce důsledně vyžadována. Je vyžadována schopnost týkající se dodržování norem občanského soužití, společenského vystupování, které jsou předpokladem úspěšnosti firem působících v oblasti služeb. Je schopen uvědomovat si a rozvíjet kulturní podvědomí, a to zejména v takových pozicích, u kterých je předpokládán kontakt při poskytování služeb na mezinárodní úrovni v osobní, nákladní dopravě, popřípadě u jiných typů doprav. Strana 12 z 277

13 Schopen je řešit svoji profesní kariéru zájmem o zvolené povolání, osobním vztahem k plnění pracovních povinností, zájmem zvyšovat si kvalifikaci a vhodnou volbou budoucího zaměstnavatele. V návaznosti na prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií nejen v dopravě, ale v celém národním hospodářství umí na uživatelské úrovni pracovat s příslušným hardwarovým a softwarovým vybavením. Správně pracuje s pojmy kvantitativního charakteru a výsledky umí prostřednictvím matematických technik graficky znázornit. Odborné kompetence Vztahující se k oboru vzdělání: Absolvent pracuje se systémy řízení jednotlivých druhů doprav tzn., že umí: - sledovat účinnost systémů řízení; - monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytěžitelnost a obsazenost; - vyhledávat a zpracovávat informace potřebné pro realizaci dopravy a přepravy; - používat aplikační programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Absolvent organizuje přepravu cestujících tzn., že: - ovládá dopravní zeměpis, orientuje se v dopravních mapách a kartografických pomůckách, jízdních, lodních a letových řádech; - umí navrhnout optimální řešení přepravy cestujících; - umí efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy; - umí pracovat s přepravními předpisy a tarify; - ovládá základy dopravního marketingu; - orientuje se v oblasti Integrovaných dopravních systémů; - umí organizovat přepravu s ohledem na sociální předpisy v dopravě. Organizuje přepravu zboží, tzn., že absolvent: - zná technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správní předpisy související s přepravou; - umí počítat přepravné za použití příslušných tarifů a zákazníkovi umí nabídnout více možností přepravy nejen s ohledem na cenu, ale i na rychlost a kvalitu přepravy zboží; - umí jednat a pracovat v souladu s ustanoveními tarifů, celních a pojišťovacích předpisů; - umí uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů; - umí vyplňovat průvodní doklady přepravní, celní, pojišťovací pro běžné i nebezpečné zboží; - umí rozeznat různé druhy dopravních prostředků a optimálně je vybrat pro přepravu zboží podle požadavku zákazníka v závislosti na vlastnosti přepravovaného zboží; - zná základy marketingu přepravy zboží; - aplikuje možnosti využití dopravních prostředků v kombinované dopravě; - zná prvky zvyšující aktivní a pasivní bezpečnost dopravních prostředků. Využívá sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě: - zná specifické druhy sdělovací techniky a záznamových zařízení v dopravě; Strana 13 z 277

14 - umí využívat zabezpečovací zařízení; - umí monitorovat zásilky nebo dopravní prostředky. Uplatnění principů logistiky při řízení materiálového toku: - umí rozdělit zboží do přepravně manipulačních skupin podle jejich vlastností; - zná nejvhodnější způsoby balení, fixace, manipulace, skladování a přepravy zboží; - umí rozeznat druhy manipulačních a dopravních prostředků včetně jejich technických parametrů a jejich vzájemné návaznosti; - umí řešit materiálové toky v daném komplexu s toky informací týkajících se zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích; - umí využívat moderní technologie a informační systémy v oblasti identifikace zboží; - zná využití optimalizačních metod při řešení logických řetězců; - umí se orientovat v nových trendech kombinované přepravy a zná možnosti jejich využití. V oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při: - chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků včetně dalších osob vyskytujících se na pracovištích. Například klientů, zákazníků, návštěvníků apod.; - zná základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - zná systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče, umění uplatňovat nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s výkonem práce; - zná zásady týkající se poskytnutí první pomoci při náhlém onemocnění, úrazu a dokáže pomoc sám poskytnout; Uplatnění zásad o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: - chápe kvalitu odvedené práce jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - umí dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta. Ekonomické hledisko v souladu se strategií udržitelného rozvoje tzn., že absolvent: - zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení; - umí zvážit při plánování a posuzování určité činnosti možné dopady na výsledek hospodaření podniku včetně vlivů na životní prostředí a sociální dopady; - zná zásady pro efektivní hospodaření s finančními prostředky; - zná zásady týkající manipulace s různými látkami, odpady, vodou apod. z ekonomického hlediska a s ohledem na životní prostředí. Další Žák je veden tak, aby: - se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě; Strana 14 z 277

15 - byl schopen rozeznat důležitost, význam a v neposlední řadě pravdivost informace; - uměl při získávání informací volit nejserioznější druh zdroje sdělení; - uměl získané informace využít a to nejen v rámci podniku, čárka ale i v osobním životě; - měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a uměl řešit vzniklé problémy; - jednal v duchu zásad společenského vystupování a jednání vůči všem věkovým skupinám; - respektoval lidská práva; - pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonaloval své tělesné zdatnosti. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání (dle RVP), stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o další studium na školách poskytujících vyšší, vysokoškolské vzdělání. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence je schopen řešit samostatně dílčí problémy Komunikativní kompetence Dílčí kompetence je schopen vyjadřovat se přesně a srozumitelně je schopen formulovat a obhajovat své názory je schopen komunikace v cizojazyčném prostředí Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence je schopen efektivně se učit a pracovat, vytvořit si reálný učební a pracovní plán, vyhodnocovat realizaci plánu je schopen volit prostředky a způsoby vhodné pro plnění jednotlivých aktivit je schopen týmové práce Strana 15 z 277

16 Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence je schopen dodržovat normy občanského soužití je schopen uvědomit si a rozvíjet kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence je schopen řešit svojí profesní kariéru Matematické kompetence Dílčí kompetence je schopen správně pracovat s pojmy kvantitativního charakteru je schopen řešit úlohy z reálného světa použitím vhodných algoritmů, matematických technik, postupů a různých forem grsfického znázornění Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence je schopen efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Odborné kompetence Pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy Dílčí kompetence Pracuje se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy Organizovat přepravu cestujících Dílčí kompetence Organizuje přepravu cestujících Organizovat přepravu zboží Dílčí kompetence Organizuje přepravu zboží Strana 16 z 277

17 Využívat sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě Dílčí kompetence Využívá sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě Uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku Dílčí kompetence Uplatňuje principy logistiky při řízení materiálového toku Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Dílčí kompetence Je schopen ekonomicky myslet a plánovat Strana 17 z 277

18 2.5 Podmínky realizace ŠVP Podmínky realizace Název školy: Adresa: Název ŠVP: Název studijního oboru: Kód oboru: M/01 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Pro uskutečňování vzdělávání v souladu s RVP byly vytvářeny podmínky v následujících oblastech: Základní materiální podmínky - na úseku teoretického vyučování jsou k dispozici pro žáky kmenové učebny. Pro výuku odborných předmětů, která je prováděna na dislokovaném pracovišti SŠES v Dubečské 34, Praha 10, je k dispozici nově adaptované pracoviště. Je vybavené názornými učebními pomůckami a dalšími didaktickými potřebami. K dispozici jsou firemní předpisy, softwarové vybavení, tiskopisy a formuláře různých typů a další pomůcky používané v provozních podmínkách dopravních firem. K rozvíjení podpůrných aktivit žáků slouží studovny v Jesenické, v Dubečské. Samozřejmostí jsou prostory pro řízení školy, osobní hygienu, šatny, prostory pro zájmovou činnost žáků (hřiště pro sportovní vyžití). - Na úseku teoretického vyučování jsou k dispozici: - speciální učebny pro výuku cizích jazyků; - učebny výpočetní techniky, ve kterých se žáci učí všeobecným základům týkajících ICT; - kmenové učebny. - Na úseku odborné výuky jsou k dispozici: - učebna výpočetní techniky včetně projektorového zařízení napojeného na počítač. Při výuce se žáci seznamují s obsluhou firemního softwaru používaného v dopravních společnostech; - v rekonstrukci je odborná učebna Modelové železnice, na které žáci aplikují teoretické znalosti v praxi pomocí simulačních metod; - kmenové učebny vybavené zpětnými projektory a ostatními učebními pomůckami; - pracoviště je v dostatečném množství vybaveno potřebnými dvourozměrnými a trojrozměrnými učebními pomůckami. Personální podmínky Na úseku teoretického vyučování jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací program a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Výuka na úseku odborného vyučování Strana 18 z 277

19 je zabezpečována zkušenými pracovníky, kteří pracovali v zaměstnaneckém poměru akciové společnosti České dráhy a v současné době jsou zaměstnanci školy. Funkci vedoucího učitele vykonává zaměstnanec školy v produktivním věku splňující odborné a pedagogické požadavky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru je zajišťováno ve spolupráci s ČD, a.s. a ČD Cargo a.s., které škole poskytují materiální pomoc v návaznosti na zabezpečování výuky studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy. Organizační podmínky Organizace výuky studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou zajišťovány v souladu s požadavky školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání v: - teoretickém vyučování; - odborném vyučování; - odborné praxi; - výchově mimo vyučování. Jednotlivé činnosti odpovídající vyjmenovaným částem organizace jsou zabezpečovány v souladu s platnými předpisy. Odborná praxe v požadovaném rozsahu je zabezpečována na provozních pracovištích Českých drah, a.s. a ČD Cargo a. s. Značná pozornost je věnována rozvoji kompetencí žáků efektivním využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií při vzdělávání, v pracovním i osobním životě. Viz bod Základní materiální podmínky. Důraz je kladen na problematiku ochrany člověka za mimořádných situací včetně zařazování problematiky související s ochranou životního prostředí a ekologického chování jednotlivce a firem. Pozornost je věnována situaci související se vzděláváním a integrací žáků se zdravotním znevýhodněním (pokud je to podle školního vzdělávacího programu možné) a žákům mimořádně nadaným. Pro žáky se zdravotním znevýhodněním byl na úseku teoretického vyučování vybudován bezbarierový přístup, umožněno používání školního výtahu a vybudováno sociální zařízení. Zabezpečení podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně zajištění protipožární ochrany Oblasti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), včetně požární prevence (dále jen PO), věnuje škola značnou pozornost. A to jak činnostem prováděných v teoretickém vyučování, ve výuce a na domově mládeže, popřípadě při jiných činnostech. Důsledně jsou dodržovány platné právní normy včetně předpisů týkajících se zabezpečení dozoru, dohledu žáků apod. Další pozornost je věnována: - nezávadnému stavu objektů, včetně technickému zařízení, provádění technických kontrol a revizí; - zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století; - pravidelnému školení žáků se zaměřením na BOZP a PO včetně dodržování hygienických zásad. Je prováděno prokazatelným způsobem; Strana 19 z 277

20 - důslednému prokazatelnému školení žáků z předpisů OBP, PO včetně dodržování hygienických, společenských a ostatních zásad v rámci zabezpečování odborné praxe na provozních pracovištích sociálních partnerů. Školení je prováděno kvalifikovaným pracovníkem provozního pracoviště za přítomnosti učitele odborného vyučování. Jeho provedení je vždy kontrolováno nadřízeným pracovníkem; - souladu časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; - ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Kvalita zabezpečení shora uvedené problematiky je předmětem kontrolní činnosti vedoucích pracovníků všech stupňů řízení. Na základě zjištěných nedostatků jsou přijímána potřebná opatření s cílem dosáhnout požadovaného stavu v kontrolované oblasti. Plán zlepšení podmínek pro zabezpečení vzdělávání v oboru S cílem zdokonalit výchovně vzdělávací proces u popisovaného oboru bude věnovat škola nadále značnou pozornost materiálně technickému zabezpečení výuky včetně vybavení učeben moderní vyučovací technikou včetně její obnovy. Ne vše je schopna zabezpečit z vlastních zdrojů a svými silami. V rámci spolupráce se sociálními partnery zejména s Českými drahami a. s. bude nadále zabezpečováno materiální vybavení oboru. Zejména se jedná o získávání nových podnikových předpisů, získávání informací, podnikových softwarů, možnost přístupu na podnikový server do předpisové sekce (je určeno pouze pro určené zaměstnance firmy) apod. Škola bude vytvářet co nejvhodnější podmínky pro další zkvalitňování výuky. Bude provedena modernizace Modelové železnice na úseku odborné výuky. Vytvářeny budou lepší podmínky pro větší možnost využití audiovizuální techniky. Cílem je vytvořit v každé učebně takové podmínky, aby mohl vyučující operativně v rámci výuky využít audiovizuální techniku. V současné době jsou k tomuto účelu určeny specializované učebny uvedeným zařízením vybavené. Bude probíhat postupná obnova výpočetní techniky s cílem umožnit výuku nových na výpočetní techniku náročných programů. Prohlubována bude spolupráce se sociálními partnery s cílem zdokonalování učebně výchovného procesu a přípravy žáků pro výkon pracovních činností v budoucím zaměstnání. Strana 20 z 277

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč 23-56-H/01Obráběč kovů Verze z 22. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-56-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 66-51-H/01 Prodavač " Spokojenost zákazníka - náš cíl" 66-51-H/01Prodavač Verze 1. z 12. 11. 2008 Platnost od 1.9.2009 Obsah

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze z 27. 05. 2009 Platnost od 1.9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-53-H/01 Pekař "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" 29-53-H/01Pekař Verze 1. z 05. 11. 2008 Platnost od 01. září 2009.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Prodavač 66-51-H/01Prodavač Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 01. 09. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více