Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny"

Transkript

1 I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/ Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy Vybavení školy Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými institucemi 7 5. Školská rada 10 II. Přehled oborů vzdělávání 10 III. Přehled organizace školy ve školním roce 2013/ Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin Personální zabezpečení školy Zpráva o činnosti výchovných poradců školy Oblast výchovných a výukových problémů Oblast volby povolání Oblast prevence projevů rizikového chování Zpráva o činnosti školní družiny 18 IV. Prospěch žáků ve školním roce 2013/ V. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků školy do jednotlivých typů škol 21 VI. Plnění plánu DVPP 23 VII. Údaje o zájmových útvarech ve školním roce 2013/ VIII. Základní přehled o průběhu školního roku 2013/2014včetně mimoškolních akcí 26 IX. Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 34 X. Kvalita výuky ve škole 37 XI. Image školy a prezentace školy 38 1

2 XII. Zhodnocení hlavních úkolů školy za školní rok 39 XIII. Modernizace školy ve školním roce 2013/ XIV. Základní údaje o hospodaření školy 41 XV. Závěr 42 2

3 I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014: Název školy: Základní škola Frýdek - Místek,1. máje Identifikátor školy: Adresa: 1.máje 1 700, Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace (IČ: ) Zastoupení školy Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy Vedení školy: ředitelka školy: : Mgr. Iveta Zechová zástupkyně ředitelky : Mgr. Hana Weissmannová Údaje pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Předsedkyně: Členové: Taťána Slaninová Petr Adámek Aleš Maďa Mgr. Jiří Semenský Mgr. Ivo Řeha Martina Šimíková Škola sdružuje: Součást IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna základní školy jídel 2. Název a adresa zřizovatele školy: Zřizovatel : Statutární město Frýdek-Místek obec, Radniční Frýdek-Místek (IČ: ) 3

4 3. Organizační struktura školy včetně základních personálních údajů: 3. stupeň řízení: Ředitelka školy Zástupce ředitele Učitelé I. a II. stupně 1. Výchovný poradce 2. Výchovný poradce Vedoucí vychovatelka školní družiny Vychovatelky školní družiny Vedoucí školní jídelny Kuchařky Ekonomka Referentka Školník Uklízečky, údržbář Správce hřiště a těl. tělocvičen 4

5 Škola zaměstnávala 27 pedagogických pracovníků, 5 vychovatelek školní družiny, 1 asistentku pedagoga, 7 správních zaměstnanců, 2 technicko hospodářské pracovníky a 5 zaměstnanců školní jídelny. Na 1. stupni vyučovalo 14 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Na 2. stupni vyučovalo 13 pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Výuka předmětů, pro které nemá škola zajištěnou plnou aprobovanost z hlediska kvalifikačních předpokladů daných školským zákonem, je zajištěna pedagogy s blízkou aprobací nebo těmi, kteří absolvovali kurzy v rámci DVPP. Pro výuku informatiky byli vyučující proškoleni v oblasti SIPVZ. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně v kariérové oblasti a školní metodička preventivních aktivit, která absolvovala specializační studium v oblasti PRCH (projevů rizikového chování), plnila v tomto školním roce na přechodnou dobu jednoho roku funkci výchovného poradce v oblasti VPU, VPCH. 4. Charakteristika školy Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo šk olu 440 žáků. Na prvním stupni 283 a na druhém stupni 157 žáků. Průměrná naplněnost tříd na 1. stupni byla 23,58 na druhém stupni 22,4.Školu navštěvují i žáci, kteří jsou členy folklorního souboru Ostravička a Hokejového klubu HC Frýdek Místek. Ve škole pracovalo 5 oddělení školní družiny Vybavení školy Areál školy sestává ze 4 pavilonů, dvou tělocvičen, budovy školní jídelny a školní družiny. Kmenové třídy jsou rozmístěny ve třech pavilonech, které vzájemně propojují spojovací chodby a jsou spojeny s hlavním pavilonem, v němž jsou odborné učebny, sborovna a kanceláře vedení školy. Pavilony mají tři podlaží a náleží k nim části, kde jsou umístěny šatny. Celý komplex je propojen s budovami dvou tělocvičen a školní jídelny se školní družinou. Uzavřené nádvoří školy je využíváno žáky k relaxaci během hlavních přestávek a za příznivého počasí zde probíhá i výuka výtvarné výchovy. O udržování areálu se starají žáci v rámci výuky pracovních činností - pěstitelství. Ke škole patří parková zeleň a oplocené školní sportoviště, které bylo rovněž zrekonstruováno na podzim roku Celý areál je obklopen zelení o zeleň se stará údržbář školy. Výuka probíhala ve školním roce 2013/2014 v 19 kmenových třídách a 11 odborných učebnách. Na 1. stupni jsou využívány žáky učebny pro výuku přírodovědy a vlastivědy, hudební výchovy, informatiky a cizích jazyků. Třídy ročníků jsou vybaveny lavicemi odpovídající normám EU. 5

6 Hodně opotřebované tabule byly nahrazeny moderními pylonovými tabulemi některých případech interaktivními tabulemi. Každá kmenová třída 1. stupně má vytvořeny podmínky pro vzdělávání moderním a inovativním způsobem, je vybavena PC,diaprojektory, učebny jsou ozvučené. Ve všech třídách byly opraveny hygienické kouty nová umyvadla, vodovodní baterie, obklady, byly vyměněny rozvody vody, provedeny nátěry zábradlí schodiště v obou pavilonech. K příjemné prostředí přispěly barevné malby ve třídách a chodbách. Na 2. stupni jsou odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, pracovních činností (nově vybavená školní dílna z projektu EU s názvem Technika nás baví, učebna pro výuku keramiky), hudební výchovy, 2 jazykové učebny, učebna informatiky, výtvarné výchovy a multimediální učebna. Kmenové třídy 2. stupně byly kompletně opraveny a zmodernizovány. Byla provedena výměna starých železných větracích oken tříd za plastová, ve všech třídách byly opraveny hygienické kouty nová umyvadla, vodovodní baterie, obklady, byly vyměněny rozvody vody v celém pavilonu, byla položena nová podlahová krytina ve všech třídách i kabinetech, byl proveden nátěr zábradlí schodiště v pavilonu. V každé třídě tohoto pavilonu byly zakoupeny a nainstalovány pylonové tabule, třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem a projekčním plátnem. Celý pavilon je pěkně vymalován. Učitelé využívají pro výuku moderní technologie (audio, video, TV, DVD, výukové programy, internet). Kabinety vyučujících jsou vybaveny nábytkem a počítačem. Všichni učitelé tak mohou využívat pro výuku i informace získané prostřednictvím internetu. Před několika lety byla provedena rekonstrukcepůvodní tělocvičny, v letošním roce byla opravena její podlaha, a to broušeníma provedením nového nátěru s aktuálním lajnováním, byly pořízeny pohyblivé koše pro hru basketbalu. Modernizace a rekonstrukce podle norem EU proběhla také u všech sociálních zařízení ve škole, dále ve školní kuchyni. Ve velké tělocvičně byla nově položena podlaha. Tělocvična je vybavena tribunou pro diváky, proto zde probíhají kromě sportovních utkání také kulturně - vzdělávací akce a shromáždění žáků při slavnostních příležitostech. Tělocvičny jsou hodně využívány i v době mimo výuku nejen žáky školy (zájmové útvary), ale i veřejností Charakteristika žáků Školu navštěvují zejména žáci ze sídliště Riviéra a nejbližšího okolí. Přibližně 15 % žáků dojíždí z přilehlých částí i ze vzdálenějších obcí. Nejvíce žáků dojíždí z blízké spádové obce Baška, Kunčičky u Bašky a Hodoňovice. Ve škole jsou taktéž vzděláváni žáci jiných národností (slovenské, vietnamské). Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (integrované žáky) je zajištěna výuka vyškolenými vyučujícími. 6

7 Největší úbytek žáků zaznamenává škola po sedmém ročníku, kdy žáci přecházejí na šestileté gymnázium a přirozenou migrací obyvatelstva za účelem získání práce Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola pokračuje v projektu BALTÍK (ICT). Pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do projektů FM - EDUCATION, UČÍME OBRAZEM, SUPERVIZE DO ŠKOL, Region4Tech, EU Peníze školám Šablony, Technika nás baví, nově jsou zapojeni do projektu na podporu technických oborů MSK NatTech Další projekty, do nichž jsou žáci zapojeni, jsou především: V oblasti Informační a komunikační technologie projekt Tvořivá informatika. V oblasti Environmentální výchovy projekty Třídíme odpad - sběr plastů, Recyklohraní a Sbíráme chráníme lesy sběr starého papíru. V oblastech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova projekt Proměňujeme dětské slzy v úsměv Jarní vernisáž na podporu onkologické sbírky pro Centrum HAIMA Ostrava. Na podporu čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem Pořádáme pro žáky tematicky orientované exkurze, lyžařské zájezdy, školy v přírodě, také adaptační pobyty pro žáky 6. tříd. V rámci projektu Region4Tech a navazujícího projektu Technika nás baví se účastní žáci zájemci o studium technických oborů workshopů, exkurzí, tzv. Elektrodnů apod. V letošním školním roce se naši žáci v rámci projektu NatTech 2013 MSK, do něhož jsme prostřednictvím SPŠOA F-M zapojeni, zúčastnili prázdninového pobytu s názvem Stroj času. Škola se spolupodílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu pořádaného DFS Ostravička společně s dalšími institucemi Spolupráce s rodiči a jinými institucemi Při škole pracuje Sdružení rodičů složené ze zástupců rodičů všech tříd. Seznamuje vedení školy s připomínkami rodičů vznesených na třídních schůzkách. Spolupodílí se na financování některých pomůcek pro výuku, přispívá na nákup věcných cen pro žáky reprezentující školu v soutěžích a olympiádách, financuje dopravu žáků 7. tříd na lyžařský výcvik, do divadel, na exkurze, podílí se na organizaci školního jarmarku, tzv. Strašidelné školy a dalších aktivitách školy. 7

8 Formy spolupráce s rodiči jsou specifikovány ve školním řádu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle domluvy mezi rodičem (zákonným zástupcem) a školou. Pro rodiče budoucích prvňáčků i všech ostatních žáků jsou pořádány Dny otevřených dveří, rodičům vycházejících žáků je umožněno výchovným poradcem setkání se zástupci středních škol. Všichni rodiče se mají možnost vyjádřit ke všem záležitostem týkajících se chodu školy. Ve školním roce 2013/2014 pokračovala spolupráce s Hokejovým clubem Frýdek Místek, Na Příkopě 3162, Frýdek Místek, IČ: Spolupráce byla zahájena v roce V rámci Minimálního preventivního programu, kterému je věnována zvýšená péče, škola prostřednictvím výchovných poradců efektivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Centrem nové naděje občanským sdružením Frýdek Místek, s Renarkonem obecně prospěšnou organizací Ostrava, Resocii Přerov o.s., se Střediskem výchovné péče F-M a s Odborem sociálně-právní ochrany dětí. Výchovná poradkyně dvakrát ročně provádí dotazníková šetření o chování a vztazích mezi žáky s ohledem na vyhledávání případných projevů různých forem šikany. Tyto dotazníky následně vyhodnocuje, seznamuje s nimi třídní učitele a vedení školy. Počet rizikových projevů chování ve škole je nízký. Dále škola spolupracuje s CAT vzdělávací agenturou v oblasti sexuální výchovy a osvěty pro ZŠ a SŠ Ostrava, Občanských sdružením AVE Český Těšín. Škola aktivně využívá nabídky Okresního soudu ve F-M k účasti žáků devátých ročníků na soudních přelíčeních a následných diskusí se soudcem Okresního soudu. Škola zajišťuje svým žákům kariérní poradenství a informace o možnostech dalšího studia včetně jejich studijních předpokladů ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem k volbě povolání při Úřadu práce F-M a s místními středními školami. V rámci podpory rozvoje zájmu o technické obory pořádá pro vycházející žáky exkurze do strojírenských zařízení v regionu, účastní se tzv. projektových Dnů na škole, zapojuje se do projektů a soutěží na podporu technických oborů. V rámci environmentální výchovy, která se na naší škole úspěšně rozvíjí jsou prvky EVVO včleňováno nejen do výuky integrovaným přístupem ve všech oborech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - přírodovědy, vlastivědy, prvouky a Člověk a příroda - přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu,ale také ve velké míře jsou začleněny do jazyků, rodinných a výtvarných výchov i do volitelných předmětů, zejména praktik z přírodopisu, seminářů, praktik z fyziky a informatiky, popř. kroužků. Dále je součástí výuky pracovních činností při práci na nádvoří a na úpravě školy. Z projektů jsou to tematické exkurze a úzká spolupráce s řadou institucí. (ZOO Ostrava, Planetárium a hvězdárna Ostrava, hornické muzeum Landek, Frýdecká skládka, Záchranná stanice Bartošovice a 8

9 zámek Kunín, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Výrobna ručního papíru Velké Losiny, Biostanice Třanovice, Osvětim a Krakov), sběrové akce a třídění odpadu (sběr papíru, plastů, víček, elektrospotřebičů, baterií, kaštanů), tematický týden - Týden zdravé školy, během kterého probíhají různé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, problematiku návykových látek, první pomoc v praxi apod. Mezi školní aktivity a náměty na podporu EVVO se velmi osvědčily Den Země (žáci plní praktické úkoly týkající se vztahu člověka a přírody, navazují akce VITY v parku B. Smetany), lyžařský výcvikový kurz, poznávací soutěže (příprava a organizace BiO kat C,D, FO, Eurorebus, přírodovědný Klokan, Zahrádkářská soutěž, sběrová akce "Sbíráme chráníme lesy", "Víčkohrátky"),stálá expozice v Muzeu Beskyd, besedy a přednášky (Recyklohraní, Tonda Obal, Včelařství, Myslivost ),vycházky (naučná stezka Frýdecký les, Skalická Morávka, povodí řeky Ostravice, seznámení se s krajinou v okolí školy, městskými parky...),školní výlety s ekologickou tématikou, Škola v přírodě na 1.stupni, tematicky zaměřené výstavy, výuka v centru ekologické výchovy Hatě, akce ekologického sdružení VITA, významné dny, školní časopis, výstavky prací žáků, prezentace žáků na téma globální ekologické problémy, biopotraviny, zdravý životní styl, ekologizace provozu školy (třídění odpadů, zdravá výživa ve školní jídelně, oboustranné kopírování, šetření energiemi...), úprava květinové výzdoby ve škole a ošetřování zeleně na školním nádvoří. Dalšími subjekty s nimiž škola spolupracuje jsou: - Mateřské školky v přilehlém okolí ZŠ - Zdravotní ústav, pobočka F-M při KHS Ostrava - Policie ČR - Městská policie ve F-M - Hasičský záchranný sbor ČR ve F-M - Magistrát města Frýdku Místku - DFS Ostravička F-M - Muzeum Beskyd F-M - Městská knihovna F-M - Dům seniorů F-M - Stanice mladých turistů, středisko Hatě - Národní divadlo loutek Ostrava - Dům dětí a mládeže F-M - Centrum sportu F-M - KVIC Nový Jičín, pobočka F-M - Těšínské divadlo Český Těšín - Sběrné dvory Sviadnov - Frýdecká skládka - Záchranná stanice Bartošovice - ZOO Ostrava 9

10 - Biostanice Třanovice 5. Školská rada Školská rada, tvořena zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy, se řídí svým jednacím řádem. Kontroluje a schvaluje práci školy, seznamuje se a schvaluje dokumenty školy. Do jejich přípravy nezasahuje. V uplynulém školním roce se sešla ŠR dvakrát. Na svých jednáních projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 včetně výsledků hospodaření školy v roce 2013, Školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada je oprávněna řešit podněty rodičů. V uplynulém období žádné podněty nebyly vzneseny. II. Přehled oborů vzdělávání Přehled učebních dokumentů, podle nichž se škola řídila na 1. a 2. stupni ZŠ ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující Třída Vzdělávací program, modelový učební plán I. A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující I.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující I. C ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující 10

11 VII.A VII.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující VIII.A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující VIII.B ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující IX.A ŠVP ZV Škola pro všechny, otevřená, komunikující III. Přehled organizace školy ve školním roce 2013/ Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin Počet žáků přijatých do 1. tříd k plnění povinné školní docházky: zapsaných: 80 odkladů: 6 nastoupilo: 71 Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Ø Počet žáků na třídu 23,58 22,43 23,16 počet hodin počet vyučovací hodiny 1.stupeň 297 Oddělení ŠD 5 z toho přesčas 0 Děti v ŠD 150 Vyučovací hodiny 2.stupeň 250 Školní kluby 0 z toho přesčas 0 Děti ve školních klubech 0 2. Personální zabezpečení školy Skutečná míra vyučovací povinnosti učitelů pracovní zařazení počet hodin přímé vyuč. povinnosti přepočet v des. čísle (na 2 des. místa) ředitelka školy 1 6 1,00 zástupce ředitele ( výchovný poradce) 1 9 1,00 11

12 učitelé 1. tříd ,05 výchovný poradce ,00 metodik informačních a komunikačních technologií ,00 učitelé se studijními úlevami 0 0 0,00 ostatní pedagogičtí pracovníci ,59 Celkem ,64 pedagogický asistent ,00 fyzický počet pracovníků přepočtené úvazky v des. čísle 1. stupeň 14 14,09 2. stupeň 13 12,55 Asistent ped. 1 1,00 Celkem 27 26,64 ŠD 5 4,52 Provozní, THP 9* 7,25 ŠJ 5 5,00 Celkem škola včetně AP 47 44,41 +*2 zaměstnanci hrazeni z mzdových prostředků od zřizovatele (jedná se o správce a uklízečku tělocvičny) Věková struktura pedagogických zaměstnanců včetně ŠD (fyzický počet): Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem % do 30 let , let , let ,25 12

13 nad 50 let ,63 v důchodovém věku ,13 Celkem Přehled odbornosti výuky v ročníku Předměty počet učitelů předmětu z toho aprobovaných týdenní počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti Povinné předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk 9 3* ,95 Matematika Vlastivěda Prvouka Přírodověda Informatika Výtvarná výchova ,59 Hudební výchova Pracovní činnosti ,33 Tělesná výchova Celkem ,94 Přehled odbornosti výuky v ročníku Předměty počet učitelů předmětu z toho aprobovaných týdenní počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti Povinné předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk 3 3* Další cizí jazyk

14 Dějepis Výchova k občanství a ke zdraví ,23 Zeměpis ,92 Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti ,31 Tělesná výchova Informatika Povinně volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk Konverzace z anglického jazyka Ruský jazyk Seminář z Informatiky Seminář a praktikum z chemie Cvičení z českého jazyka Praktikum z přírodopisu Technické činnosti Cvičení z matematiky Celková aprobovanost ,8 * Poznámka: Vyučující (s jinou aprobací) si rozšířili kvalifikaci pro výuku anglického jazyka složením jazykové zkoušky. 3. Zpráva o činnosti výchovných poradců školy Ve školním roce 2013/2014 se zabývala řešením výchovných a výukových problémů Mgr. Kateřina Terešková, která je zároveň pověřena funkcí metodika prevence projevů rizikového chování. Práci výchovného poradce zastávala přechodně na dobu jednoho školního roku. Mgr. Hana Weissmannová řešila záležitosti z oblasti kariérového poradenství. 14

15 3.1. Oblast výchovných a výukových problémů Výchovná poradkyně (dále jen VP) spolupracuje s vedením školy, učiteli, poradenským týmem ( metodik prevence, vedení školy,výchovný poradce), rodiči, žáky, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, Magistrátem FM - odborem sociálně právní ochrany dětí, SVI (v průběhu školního roku 2013/2014 bylo zpracováno 18 zpráv a hlášení prostřednictvím SVI). VP vede evidenci žáků, kteří jsou ve sledování pedagogicko psychologické poradny. Ve spolupráci s třídními učiteli a speciálními pedagogy realizuje závěry z vyšetření, pomáhá při vřazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení, podílí se na přípravě individuálních vzdělávacích programů, kompletuje podklady žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předává informace o těchto žácích třídním učitelům, dbá na úzkou spolupráci s rodiči těchto žáků. Ve školním roce 2013/2014 bylo pracováno s 21 integrovanými žáky. U 16 žáků byla prováděna reedukace mimo běžnou výuku. Závažné výchovné problémy byly řešeny ve výchovných komisích (6x ), za přítomnosti zákonných zástupců žáků, poradenského týmu, třídního učitele popř. dalších učitelů. Drobné problémy byly řešeny s VP a zákonnými zástupci žáků, popř. třídními učiteli. Poradenských služeb VP využili také žáci k řešení svých problémů (např. špatné komunikaci v rodině, problémy ve třídě). Žáci využili i schránku důvěry. VP provedla dotazníkové šetření o šikaně u žáků ročníku. Důležité je zjištění a podchycení agresivního chování žáků, vyhodnocení a zpětné projednání se žáky. S výsledky bylo seznámeno vedení školy, třídní učitelé, následně byly informovány třídy přes zástupce tříd ve školním parlamentu. Následovala další jednání se zákonnými zástupci agresorů. Jako účinné se projevilo zapojení všech žáků i učitelů do této akce. Učitelé budují pozitivní klima ve třídách prostřednictvím třídnických hodin, zážitkových programů CNN F-M, Renarkonu Ostrava apod. Problematice šikany byl zaměřen seminář pro sborovnu v měsíci listopadu. Byly vybrány třídy s problémovým chováním, které jsou zapojeny do projektu Škola do života o. s. AVE. Cílem projektu je zlepšení klimatu ve třídách. V dalším období bude práce VP zaměřena na spolupráci s třídními učiteli a celého pedagogického sboru na zmírňování agresivity žáků, posilování přátelských vztahů mezi žáky. Pozornost bude zaměřena na přestupky, jako je ubližování spolužákům, vulgární vyjadřování, nerespektování učitele. Zpracovala:: Mgr. Kateřina Terešková 15

16 3.2. Oblast volby povolání V průběhu školního roku byla poskytována metodická pomoc žákům devátých tříd při sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání. TU byla poskytována poradenská pomoc při orientaci v systému přijímacího řízení. Informační materiály o studijních a učebních oborech byly žákům předávány osobně v době konzultačních hodin i mimo ně. Žáci byli seznamováni s těmito materiály také v rámci informační nástěnky VP. Pro žáky devátých tříd byly organizovány, tak jako v minulých letech, besedy se zástupci středních škol a středních odborných učilišť. Žáci se touto fo rmou seznámili téměř se všemi středními školami sídlícími ve F - M a blízkém okolí. Využili jsme rovněž nabídky některých středních škol a v rámci projektu na podporu technických oborů strávili s žáky tzv. Den na škole. Např. na SPSOA Frýdek Místek, Střední odborné škole Na Hrázi F - M, SŠED Pionýrů Frýdek Místek, SŠInfoTech. Akce jsou na těchto školách vždy velmi dobře odborně připraveny a pro žáky bývají velkým přínosem pro bližší seznámení se studijními i učebními obory, s prostředím, vybavením i učiteli. V předmětu Volba povolání a Svět práce byli žáci průběžně seznamováni se všemi studijními a učebními obory, které jim školy v regionu nabízí. V měsíci listopadu, tak jako každým rokem byla uspořádána přímo v naší škole tzv. Beseda se zástupci středních škol pro rodiče vycházejících žáků. Rovněž i zde se mohli žáci seznámit, tentokrát již společně s rodiči, s nabídkou studijních a učebních oborů. Ostatním pedagogickým pracovníkům byly předávány informace VP na pedagogických a provozních poradách nebo mimořádných poradách. Realizovány byly již tradiční návštěvy a besedy na IPS (Informačním a poradenském středisku) při Úřadu práce ve F-M pro žáky 8. ročníku. Tak jako každý rok jsme se i v tomto školním roce zúčastnili exkurze do strojírenského závodu Vítkovice a.s. Ostrava,. Nadále pokračovala spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj Ostrava na projektu s podporou technických oborů Technika nás baví Nově jsme mohli navštívit závod Tatra Kopřivnice a zúčastnit se projektových elektrodnů. Učitelé Pč vytvořili v rámci projektu metodické a pracovní listy. Byla dokončena modernizace školních dílen. Celé zařízení bylo doplněno nezbytným materiálem, který nám v rámci velmi dobré spolupráce mezi školami poskytla SŠED ve Frýdku Místku, včetně námětů na výrobky pro práci žáků na úrovni ZŠ. Od školního roku 2013/2014 jsme se nově zapojili do projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání MSK NatTech 2013, s nímž nás oslovila SPŠOA F-M. V rámci tohoto projektu se 10 našich žáků účastnilo letního prázdninového motivačního soustředění v Kunčicích pod Ondřejníkem pod názvem Stroj času. Následovalo celoroční pravidelné zapojení žáků v kroužcích Robotiky, Chemie, Techniky a fyziky přímo na SPSOA. Akce jako Poznej správnou techniku, konaná na půdě VŠB Technické univerzity Ostrava, návštěva Dolní oblasti Vítkovice byly už jen odrazovým můstkem do další spolupráce. Ve školním roce 2013/2014 podalo přihlášku na střední školy celkem 29 žáků 9. ročníku. Jedna dívka 8. ročníku. Na čtyřletá gymnázia (K) byli přijati 4 žáci (z toho 4 dívky), na SOŠ (M) maturitní obor 20 žáků (z toho 10 dívek), na SOU (H) učební obor 5 žáků (z toho 2 dívky). 16

17 Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 11 žáků (z toho 7 dívek). Přijato bylo 6 žáků z toho 4 dívky. V následujícím školním roce chceme v oblasti kariérní přípravy žáků nadále pokračovat v dobré spolupráci se zástupci středních škol, účastnit se projektů na podporu technických oborů a blíže se seznamovat s průmyslovými závody regionu. Zpracovala Mgr. Hana Weissmannová Oblast prevence projevů rizikového chování Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Vedeme žáky ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. V letošním školním roce bylo základním principem preventivní strategie osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládež k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Primární prevenci na 1. stupni realizují třídní učitelé především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Žáci 2., 3. a 5. ročníků se zúčastnili Dlouhodobého preventivního programu Buď OK Renarkon Ostrava. V průběhu října až prosince absolvovali 3 bloky prožitkových programů zaměřených na spolupráci a vztahy v třídním kolektivu, podporu sebeuvědomění, konfrontaci reálného světa s virtuálním, otázky zdravého životního stylu. V letošním školním roce se v měsíci listopadu konal seminář pro pedagogické pracovníky školy zaměřený na problematiku šikany, vedený lektorkou p. Svobodovou z Občanského sdružení AVE. Žáci se již několik let účastní projektu NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT. Žáci 4. tříd absolvovali zážitkové programy z CNN FM, které byly zaměřeny na podporu zdravého klimatu a vytváření dobrých vztahů ve třídách. Žáci 3. tříd navštívili v březnu v rámci programu PO Hasík Hasičskou stanici ve F-M. V Týdnu zdravé školy si žáci také připomněli návyky vedoucí ke správnému životnímu stylu. V 1. pololetí byl věnován větší časový prostor dopravní výchově. Na 2. stupni se s tématy z oblasti prevence pracuje v předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, chemie. Žáci 6. tříd absolvovali na začátku školního roku 3 denní adaptační pobyt na Ostravici v chatě Ostrá. Tento pobyt měl přispět k posílení dobrých vztahů a pozitivního klimatu mezi žáky a žáky a třídními učiteli. Děvčata 6.tříd absolvovala přednášku s názvem Čas proměn Always, jejíž náplní byla problematika dospívání, intimní hygieny apod. Využili jsme nabídku nově nabízených přednášek Na startu mužnosti od MP Promo pro chlapce 6. ročníků. Žáci 6. tříd se zúčastnili zážitkového programu zaměřeného na vztahy ve třídě Renarkon Ostrava. Žáci 6. tříd a žáci 2.C,4.A. a 5.A se zapojili do dlouhodobého projektu Škola do života - Rosteme spolu II, organizovaného Občanským sdružením AVE. Tento projekt je zaměřen na prevenci šikany. Na problematiku komunikace a vztahů v kolektivu byl zaměřen blok preventivního programu Buď OK z Renarkonu Ostrava, který absolvovali žáci 7. ročníků, dále besedovali k problematice dospívání, drogových závislostí atd.. 17

18 Žáci 8. ročníku se zúčastnili : projektu taneční skupiny Dance Point tancem proti závislosti, zážitkového programu věnovanému problematice virtuální komunikace a netolismu, koncertu. o.s. Beskyd Palkovice Mně se to nemůže stát hudbou proti AIDS, preventivního programu Renarkonu Ostrava věnovaného problematice závislostí a drog, besedy k dospívání a fyzickým, psychickým změnám vedenou p. Diasovou z Poradny pro ženu a dívku. V druhé polovině školního roku navštívili žáci pracovní úřad IPS ve F M. Žáci 9. ročníku se zúčastnili:zážitkového programu věnovanému virtuální komunikaci a netolismu (Renarkon Ostrava), přednášky MUDr. Kováře Sexuální odpovědnost mladistvých. Pomoci uvědomit si trestní odpovědnost mladistvých měla návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Volbě povolání pro 9. roč. byly věnovány besedy a prezentace se zástupci SŠ, SOŠ.. Zpracovala Mgr. Kateřina Terešková 4. Zpráva o činnosti školní družiny Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte, zkvalitňování morálního profilu dětí, to jsou základní a dlouhodobé cíle pedagogů v naší školní družině. Škola má zpracovány pro každý školní rok dokument Školní vzdělávací program pro školní družinu, který aktuálně zaměřen a rozvržen do 4 bloků podle ročních období. V letošním roce se přihlásilo do družiny 150 dětí ročníku. Nově bylo otevřeno 5. oddělení. Vychovatelky školní družiny pracovaly se smíšenými odděleními: Oddělení jsou naplňována do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání. Kázeňské přestupky se v družině objevují, nejčastěji dochází k vzájemnému ubližování dětí si navzájem, ale jsou vychovatelkami pohotově řešeny. Vzájemná spolupráce s rodiči v rámci výchovného programu a zájmových činností ve školní družině je dobrá (materiální výpomoc, osobní účast rodičů na výchovných programech a vystoupeních dětí taneční kroužek, divadélko Kašpárek apod.). Program a organizace školní družiny je zveřejňována na webových stránkách školy v sekci školní družina. Zájmové vzdělávání v letošním roce proběhlo pod názvem: Cesta z města, příroda kolem nás. Průběžně bylo výtvarně zpracováno a prezentováno dané téma v prostorách školní družiny. Děti vedly rozhovory o přírodě, pracovaly s encyklopediemi, soutěžily v přírodě, plnily různé úkoly ( bobříky ) na vycházkách. Přehled výchovných a zájmových činností:: Kuchtík (děti si osvojují základní pravidla stolování a společenského chování, učí se připravovat jednoduchá jídla) Kašpárek, dramatická a hudebně pohybová výchova Taneční kroužek moderní skupinové tance Keramický kroužek tvorba výrobků z keramické hlíny v malých skupinách 18

19 Další činnosti školní družiny: Pravidelně všechna oddělení navštěvovala bowling, který probíhal ve středy a na konci roku byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči. Ceny věnovalo Sdružení rodičů. Na podzim proběhl sběr přírodnin (žaludů a kaštanů). Od ledna 2014 do konce dubna saunování v MŠ Sněženka. Mezi příležitostné akce bylo zařazeno: setkání s Policií ČR pod názvem Bezpečnost dětí v silničním provozu a doma, filmové představení v kině Vlast, setkání se skauty, adventní dílny vánoční turnaj ve florbalu na 1. ZŠ, autorské čtení v knihovně a setkání se spisovatelkou Radanou Sladkou, která představila svou knihu: U dědy Teodora, účast na výstavě v Lidovém domě ( Modely letadel ), ukázka latinsko amerických tanců, divadlo tety Chechtalíny O Jeníčkovi a Mařence aneb jak ježibaba o zuby přišla, exkurze na statek ve Starém Městě, beseda v knihovně s p. Holbou pod názvem Život a práce vodícího psa,, výstava v ZUŠ. Byly uspořádány i výlety školní družiny v okolí řeky Ostravice a na farmě v Čeladné. Každý rok se naše školní družina zúčastňuje různých soutěží městských školních družin: vánoční turnaj ve florbalu,výtvarná soutěž městských školních družin, výtvarná mezinárodní soutěž ( Polsku - Wroclavi na téma Velikonoce ), pěvecká soutěž Skřivánek v klubu, atletický trojboj apod.. Děti naší školní družiny získaly velký počet ocenění z těchto soutěží. Zpracovala: Eva Laníková vedoucí vychovatelka školní družiny 19

20 IV. Prospěch žáků ve školním roce I. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno/ Uvolněno Plnění školní docházky dle 41 školského zákona N - chování U - Pč N - chování U Vv, Pč N II. pololetí 1 U Tv 1 N 1 N - chování Celkem N 3Nch / 3 U 3 1 Plnění Plnění Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen Prospělo Neprospěl Nehodnocen/ Uvolněno školní docházky dle 41 školského školní docházky dle 38 školského zákona zákona U Tv 1 N - chování N- chování U Vv, Pč U Tv 1 N - výchovy U Tv 0 0 Celkem N/ 4 U

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více