Příklad dobré praxe II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe II"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe II pro průřezové téma Člověk a svět práce Irena Divinová, DiS. 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Příprava na vyučování s průřezovým tématem podle RVP 8.3 Člověk a svět práce Název RVP a ŠVP Předmět Věková skupina (ročník) Tématický celek (oborový) Téma výuky (oborové) Časový rozsah výuky Téma RVP - Člověk a svět práce Obsah tématu a jeho realizace Cíl/e, které chci v lekci naplnit (podle RVP) Kompetence, které budou výukou u žáků rozvíjeny (podle RVP) Cíl/e, které chci v lekci naplnit (oborové) Metody vyučování M/01 Hotelnictví Český jazyk a literatura 3. ročník 9 Administrativní styl 9.5 Motivační dopis 2 vyučovací hodiny Písemné vyjadřování při úřední korespondenci Psaní motivačního dopisu - vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život; - naučit žáky písemně se prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli. - kompetence k učení (žák se učí podle instrukcí a pokynů, vědomě se sebevzdělává); - kompetence komunikativní (rozvoj slovní zásoby, srozumitelné písemné vyjadřování); - kompetence pracovní (žák je tvořivý, je zodpovědný, realisticky posuzuje vlastní předpoklady). - žák vyjmenuje obsahové náležitosti motivačního dopisu; - žák vyjmenuje formální náležitosti motivačního dopisu; - žák vytvoří motivační dopis na PC. - práce ve skupině; - monologická metoda (výklad nového učiva); - názorně demonstrační metoda předvádění formálních a obsahových náležitostí motivačního dopisu;

3 - metoda samostatné práce žáků. Základní reflektující otázky vztahující se k PT Jaké jsou podle vás příklady dobré a špatné motivace? Jak budu zajišťovat (měřit) dosahování cíle PT Autor přípravy, škola Motivační dopis, vypracovaný na počítači, hodnotí učitel jak po obsahové stránce, tak i po stránce formální úpravy. Irena Divinová, DiS. VOŠ a SŠ DAKOL. o.p.s., Petrovice u Karviné, 570 Co se mi osvědčilo během vyučování Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Vhodně motivovat žáky na nastávající aktivitu. Žáci se nad tvorbou motivačního dopisu zamýšleli, snažili se zaujmout potencionálního zaměstnavatele. Drobné obtíže se vyskytly u některých žáků při práci na PC, a to při formátování textu. Jeden žák při odstavcové úpravě použil mezerník pro odsazení odstavce!

4 Příprava na vyučování s průřezovým tématem podle RVP 8.3 Člověk a svět práce - Motivační dopis Je žádoucí, aby výuka probíhala v počítačové učebně s dataprojektorem, kde: Učitel: promítne žákům komentovanou ukázku - obsahové náležitosti motivačního dopisu; promítne žákům komentovanou ukázku - formální náležitosti motivačního dopisu; Žáci: žáci si zapíší nejdůležitější informace do sešitu, je také možné rozdat žákům ukázky a žáci si dělají poznámky přímo do těchto ukázek; vytváří na PC vlastní motivační dopis s využitím nástrojů pro formátování textu (typ a velikost písma, řádkování, blokovou a odstavcovou úpravu, zvýraznění textu, místo řádkování je lépe využít mezery za textem - Formát / odstavec / mezery / Za (1 řádek = 12 bodů). Učitel upozorní žáky na skutečnost, že při psaní úřední korespondence je nutné dodržovat normu ČSN hodina Motivace Při odesílání Vašeho životopisu do firmy je zapotřebí sdělit, proč tak činíte, na základě jaké nabídky reagujete a proč právě Vy jste tím pravým kandidátem na danou pracovní pozici. Důležité je si uvědomit rozdíl mezi průvodním a motivačním dopisem. V průvodním dopisu projevujete zájem o zařazení do daného výběrového řízení. Zpravidla v něm informujete adresáta o přiložených dokumentech a usnadňujeme tak jeho orientaci. Na rozdíl od toho, v motivačním dopisu zmiňujete Vaši osobní motivaci ve vztahu k dané pracovní nabídce. Zde je vhodné uvést, jaký by byl Váš přínos společnosti, jaká kritéria splňujete a proč apod. Správně napsaným motivačním dopisem můžete zaujmout a odlišit se tak od ostatních kandidátů. Monologická metoda (výklad) Snažte se zaujmout Jaký by měl být motivační dopis? Stručný a výstižný. Pod tyto dvě slova se dají shrnout veškeré návody a zaručené rady, jak zvýšit vlastní šance na pozvání k pohovoru. O to jde totiž především. Motivační dopis je prvním kontaktem mezi vámi a vaším případným

5 zaměstnavatelem. Jako takový jej musí v první řadě zaujmout, aby si přečetl i samotný životopis. Jednoduše jde o první dojem, a ten je velmi důležitý. Méně je někdy více Motivační dopis by neměl být příliš dlouhý. Snažte se, aby v žádném případě nepřesáhl jednu stranu formátu A4. Je zbytečné opakovat informace, které se dají zjistit přímo z životopisu. Na co byste se tedy měli při jeho psaní zaměřit? Jazyková stránka V motivačním dopise na rozdíl od vlastního životopisu zaměstnavatel pozná Vaši schopnost stvořit souvislou smysluplnou větu. Na textu si dejte obzvláště záležet a mějte v pořádku pravopis. Používejte odbornou terminologii, hlásíte-li se na pozici ve specifickém oboru. Informace v motivačním dopise Motivační dopis především: Uvádí, kde jste se o nabídce zaměstnání dověděli (přes inzerát, přes známého apod.). Dokumentuje, že dobře znáte danou firmu (její produkty, pozici na trhu, pracovní klima, perspektivy apod.). Zdůrazňuje, proč se o pozici ve firmě ucházíte (vlastnosti jako racionální myšlení, kreativita, komunikativnost, pružnost, organizační schopnosti, motivace, entusiasmus). Ukazuje, že se jako uchazeč v dané oblasti dobře orientujete. Přesvědčuje o vaší vhodnosti pro danou pozici. Vyjadřuje vaše přání k vzájemnému setkání s kontaktní osobou - zástupcem firmy. Nezmiňuje vaši platovou představu. Co raději vůbec nemá obsahovat? Gramatické chyby Slovo já Vlastní nedostatky Mnoho vzorových frází Nic neříkající fráze (například Globalizace trhů vyžaduje, S ohledem na tvrdý konkurenční boj potřebujete zaměstnance ) Práce ve skupinách Pomůcky: Pracovní list příklady dobré a špatné motivace Podle počtu žáků ve třídě, učitel vytvoří pracovní skupinky po 3 až 5 žácích. Skupiny obdrží od učitele zpřeházené výroky dobré a špatné motivace (bez hodnocení uvedeného v závorce). Každá skupina samostatně hodnotí, rozebírá a posléze zapisuje k jednotlivým výrokům, zda se jedná o dobrý či špatný příklad motivace. Zvolení zástupci pracovních skupin přečtou postupně před ostatními své výsledky.

6 Učitel zhodnotí výsledky jednotlivých skupin a ocení tu skupinu, která nejpřesněji roztřídila příklady dobré a špatné motivace. Shrnutí na závěr: Promyslete si, co by mohlo upoutat potenciálního zaměstnavatele. Ucházejte se jenom o místo, pro které máte potřebnou kvalifikaci a předpoklady. (Jako chemik asi těžko uspějete na místě programátora v jazyku C). Udělejte si před psaním seznam vašich znalostí (například: umím pracovat s internetem, domluvím se bez problémů anglicky, Podrobněji popište své zkušenosti a znalosti (př. zpracovával jsem kompletní účetnictví až po předběžnou rozvahu, složil jsem makléřskou zkoušku ). Nedělejte chyby v názvu firmy a jiné gramatické chyby v textu. Netelefonujte do firmy předem. Domácí úkol: Příprava na příští hodinu učitel zadá žákům typ pracovní pozice buď podle zaměření školy, nebo nechá žákům možnost volby, na jakou pracovní pozici by chtěli vytvořit motivační dopis. Zároveň žáci obdrží Pracovní list Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit. Žáci si na základě obdržených materiálů promyslí a písemně připraví obsah svého motivačního dopisu tak, aby v příští hodině mohli vypracovat motivační dopis na PC. 2. hodina Monologická metoda (výklad) Formální uspořádání textu určuje norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Forma, styl a obsah motivačního dopisu Pokud jde o formu (viz komentovaná ukázka učitel promítne na dataprojektoru): S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele Aktuální (datum a místo vyhotovení) S titulkem (například odpověď na inzerát) S oslovením, pozdravem, podpisem (vlastnoručním) Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu - Font Arial, Times New Roman, Tahoma) Pokud jde o styl: Přehledný Osobitý Zajímavý Přesvědčivý Zdvořilý

7 Dostatečně pozitivní V souladu s životopisem Krátký INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Struktura motivačního dopisu (viz komentovaný vzor učitel promítne na dataprojektoru). Metoda samostatné práce Na základě domácí přípravy a podle formálních a obsahových náležitostí motivačního dopisu žáci vytvoří na počítači svůj motivační dopis na danou pracovní pozici. Žáci při psaní dodržují normu ČSN Učitel vystupuje v roli poradce. Pozn. Pokud žáci nestihnou vypracovat motivační dopis v hodině, mohou ho dokončit za domácí úkol. Výsledky: Žák odevzdá vypracovaný motivační dopis, který učitel zhodnotí jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální úpravy. Nejlepší práce zveřejní. Shrnutí Správně napsaným motivačním dopisem by Vaše snažení nemělo skončit, ale právě naopak. Pokud vše proběhne tak, jak má a vy budete pozvaní na pohovor, bude už vše záležet jen a jen na vás. První krok už ale máte úspěšně za sebou!

8 Použité zdroje Motivační dopis [online]. Finance.cz : Pro studenty. [cit ]. Dostupné na www: JANEČKOVÁ, Pavla. Jak napsat motivační dopis? [online]. Superkariéra : pomáháme zlepšit budoucnost. 7. září [cit ]. Dostupné na www: Jak napsat motivační dopis? [online]. NaZkušenou.cz [cit ]. Dostupné na www:

9 Pracovní list příklady dobré a špatné motivace Podle počtu žáků ve třídě, učitel vytvoří pracovní skupinky po 3 až 5 žácích. Skupiny obdrží od učitele zpřeházené výroky dobré a špatné motivace (bez hodnocení uvedeného v závorce). Každá skupina samostatně hodnotí, rozebírá a posléze zapisuje k jednotlivým výrokům, zda se jedná o dobrý či špatný příklad motivace. Zvolený zástupce pracovní skupiny přečte před ostatními výsledek. Na závěr učitel zhodnotí jejich roztříděné výroky. Chci pro vás pracovat, protože... Dobré příklady motivace:... protože programujete algoritmy, které mě zajímají. (programátor)... protože se chci účastnit projektu samočisticích brusek. (technik)... protože Vám dokážu zvednout obrat. (obchodník)... protože rád pracuji s lidmi. (personalista)... protože rád pomáhám lidem. (pracovník helpdesku)... protože mě baví prodávat po telefonu. (telesales)... protože budu moci uplatnit svoje zkušenosti s diskovými poli. (linuxový administrátor) Špatné příklady motivace:... protože jste velká firma. (příživník)... protože jiným firmám ujíždí vlak. (příživník)... protože některé věci děláte špatně. (rejpal)... protože se nějak živit musím. (nedělám si legraci, tohle občas někdo píše)... protože se dokážu uplatnit všude. (je bez motivace)... protože už tuto práci dělám deset let. (nic jiného neumí)... protože jste dobrá firma. (nemá, co by napsal)... protože mi Vás doporučil Karel. (nemá, co by napsal)... protože rád pracuji v mladém kolektivu. (minulá práce mu nesedla, ale co já s tím?)

10 Pracovní list - Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Tyto fráze jsou vhodné na úvod motivačního dopisu: Reaguji na propagaci Vaší firmy v a rád bych se ucházel o pozici Dozvěděl jsem se, že hledáte Protože splňuji Vaše požadavky zmíněné v inzerátu v příloze Personální rádce deníku z 1. února 2008, žádám o zaměstnání ve Vaší firmě jako Tímto se ucházím o volné místo ve Vaší společnosti Vámi vypsaná pozice je pro mne natolik zajímavá, že se o ni ucházím S ohledem na náš včerejší telefonát žádám dnes o místo a zasílám všechny potřebné dokumenty Vy hledáte zaměstnance s dlouholetými zkušenostmi v oblasti Protože splňuji všechny Vaše požadavky, rozhodl jsem se ucházet o místo ve Vaší firmě. Na Úřadu práce v jsem se dověděl, že hledáte S velkým zájmem jsem si přečetl Váš inzerát s nabídkou práce jako Zdá se mi, že jsem vhodným uchazečem pro toto místo. V příloze Vám zasílám podklady, které Vás přesvědčí o mé kvalifikaci. Tyto fráze zkuste použít na závěr motivačního dopisu: Děkuji za vaši pozornost věnovanou mému dopisu a těším se na vzájemné setkání. Doufám, že budu mít příležitost s Vámi podrobněji prodiskutovat moji kvalifikaci a upřesnit si vaše požadavky. Velmi by mě potěšilo, kdybychom si své představy ujasnili ve vzájemném rozhovoru. Prosím Vás o informaci, kdy se vám budu moci osobně představit. Prosím, dejte mi možnost udělat na Vás dojem i v osobním rozhovoru. Termín přijetí a bližší pracovní podmínky bychom mohli prodiskutovat při vzájemném setkání s vámi. Očekávám od Vás návrh termínu pro schůzku s Vámi.

11 Komentovaná ukázka formální úpravy motivačního dopisu s blokovou úpravou Jaromír Roudný Mládí PRAHA PR agency Praha Lísková PRAHA 2 Praha 24. března 2010 Inzerát na pozici Project Manager Vážená paní Rozkolná, reaguji na Váš inzerát uveřejněný na internetové stránce PRmedia.cz, ve které hledáte vhodného kandidáta na pozici Project Manager. Domnívám se, že bych mohl obohatit Váš tým, rád bych se o tuto práci ujímal. V oblasti médií působím již 15 let, ve Vaší agentuře bych mohl zužitkovat své zkušenosti. Naposledy jsem působil jako produkční v České televizi, na starost jsem měl řízení svěřených projektů. Významně jsem se podílel na procesech při výrobě televizních pořadů a organizoval práci zaměstnanců. Přitom jsem působil jako Project Manager drobné společnosti, v níž jsem hospodařil s určitou částkou a získal prostor pro realizaci internetového projektu pro novináře. Nejen díky těmto zkušenostem jsem si osvojil předpoklady pro efektivní řízení projektů i lidských zdrojů. Vaše společnost je proslulá kreativním přístupem k reklamě, což je pro mne vítanou stránkou zaměstnání. Mohl bych uplatnit svou tvořivost. Rád bych jako Project Manager řídil Vámi svěřené projekty a vedl je do zdárného konce. Podle posledního zaměstnavatele výborně ovládám komunikaci se zaměstnanci, což jistě uvítáte. Jsem pečlivý, spolehlivý a časově flexibilní a umím uzavírat dohody. Sebereflexe je pro mne důležitá, proto se nebojím kritiky nadřízených a ani zaměstnanců. Pokud bych ve výběrovém řízení byl úspěšný, rozvinul bych aktivity Vaší společnosti i do zahraničí, kde jsem během posledních let získal cenné kontakty v oblasti PR. Rád bych se s Vámi sešel osobně, abychom se poznali. Věřím, že by to pomohlo při Vašem rozhodování. Navrhněte termín, rád se přizpůsobím. S přáním hezkého dne Jaromír Roudný (podpis vždy vlastnoruční, pod podpis se jméno a příjmení již nevypisuje) Přílohy Životopis Kopie diplomu Kopie vysvědčení Komentář [MM1]: Adresa odesílatele začíná vlevo nahoře. Adresu pište podle normalizovaných zásad. Komentář [MM2]: Je možné připojit také ovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo pevné linky. Pod adresou odesílatele vynechejte 4 řádky, v TE použijte meziodstavcovou mezeru Za 48 b. Komentář [MM3]: Adresa adresáta napsaná podle normalizovaných zásad. Vynechejte 2 řádky, v TE meziodstavcová mezera Za 24 b. Komentář [MM4]: Datum píše se v řádkovém tvaru, vzestupně, měsíc se vypisuje slovem. Za datem vynechejte 2 řádky, v TE meziodstavcová mezera Za 24 b. Komentář [MM5]: Heslovité vyjádření věci začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se většinou tučným písmem. Slovo Věc se nepíše! Za vyjádřením věci vynechejte 2 řádky, v TE meziodstavcová mezera Za 24 b. Komentář [MM6]: Oslovení začíná vždy od levé svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává 1 řádek, v TE 12 bodů. Oslovuje se 5. pádem. Pokud znáte jméno konkrétní osoby, adresujte dopis přímo jí, jinak se používá oslovení Vážení, nebo Vážený pane, Vážená paní. Komentář [MM7]: Text dopisu pro obchodní a úřední dopisy se používá jednoduché řádkování. Podle obsahu se text člení do odstavců. Mezi odstavci se vynechává jeden řádek (v TE mezera mezi odstavci Formát- Odstavec-Mezery-Za velikost 12 bodů. Odstavce mohou začínat od levé svislice nebo se od ní odrážejí. Začátek odstavců musí být v celém textu jednotný. Komentář [MM8]: Pozdrav považuje se za další odstavec. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavec. Od posledního řádku textu se odděluje jedním prázdným řádkem (v TE opět mezera Za 12 bodů). Komentář [MM9]: Přílohy upozornění na přílohy, které se k dopisu přikládají, se uvádí od levé svislice (pod posledním řádkem textu se vynechávají 2 4 řádky.

12 Jaromír Roudný Mládí PRAHA PR agency Praha Lísková PRAHA 2 Praha 24. března 2010 Inzerát na pozici Project Manager Vážená paní Rozkolná, reaguji na Váš inzerát uveřejněný na internetové stránce PRmedia.cz, ve které hledáte vhodného kandidáta na pozici Project Manager. Domnívám se, že bych mohl obohatit Váš tým, rád bych se o tuto práci ujímal. V oblasti médií působím již 15 let, ve Vaší agentuře bych mohl zužitkovat své zkušenosti. Naposledy jsem působil jako produkční v České televizi, na starost jsem měl řízení svěřených projektů. Významně jsem se podílel na procesech při výrobě televizních pořadů a organizoval práci zaměstnanců. Přitom jsem působil jako Project Manager drobné společnosti, v níž jsem hospodařil s určitou částkou a získal prostor pro realizaci internetového projektu pro novináře. Nejen díky těmto zkušenostem jsem si osvojil předpoklady pro efektivní řízení projektů i lidských zdrojů. Vaše společnost je proslulá kreativním přístupem k reklamě, což je pro mne vítanou stránkou zaměstnání. Mohl bych uplatnit svou tvořivost. Rád bych jako Project Manager řídil Vámi svěřené projekty a vedl je do zdárného konce. Podle posledního zaměstnavatele výborně ovládám komunikaci se zaměstnanci, což jistě uvítáte. Jsem pečlivý, spolehlivý a časově flexibilní a umím uzavírat dohody. Sebereflexe je pro mne důležitá, proto se nebojím kritiky nadřízených a ani zaměstnanců. Pokud bych ve výběrovém řízení byl úspěšný, rozvinul bych aktivity Vaší společnosti i do zahraničí, kde jsem během posledních let získal cenné kontakty v oblasti PR. Rád bych se s Vámi sešel osobně, abychom se poznali. Věřím, že by to pomohlo při Vašem rozhodování. Navrhněte termín, rád se přizpůsobím. S přáním hezkého dne Jaromír Roudný (podpis vždy vlastnoruční, pod podpis se jméno a příjmení již nevypisuje) Přílohy Životopis Kopie diplomu Kopie vysvědčení staženo z workers.cz

13 Vzor motivačního dopisu komentovaná ukázka Ing. Hugo Ross Poděbradská PRAHA Tel. 60X Česká pracovní agentura Janáčkova PRAHA V Praze 20. října 2001 Žádost o místo personálního managera Vážení (Vážený pane, Vážená paní), dovoluji si touto cestou žádat o místo personálního managera inzerované 9. října 2001 na internetovém serveru Hledám práci (www.hledampraci.cz) Vaší společností. Má profesní orientace je zaměřená na lidské zdroje a jejich řízení. Již při studiu na univerzitě jsem se začal orientovat na tento obor a má diplomová práce na téma Personální řízení v podniku byla oceněna jako nejlepší v ročníku. Některé mé návrhy obsažené v diplomové práci byly aplikovány ve společnosti I. Česká výrobní, a.s, kde jsem posléze nastoupil jako personalista. Mé zkušenosti však nejsou pouze z pozice zaměstnance, ale mám i zkušenosti poradce. Již pátým rokem podnikám v oblasti personálního poradenství a mými klienty jsou firmy jako například PhillipNoris, Bekra LTd. (referenční list předložím při osobním pohovoru). Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím k osobnímu pohovoru. Přílohy Životopis S pozdravem Hugo Ross Komentář [MM10]: Oslovení patří do každého dopisu Komentář [MM11]: Úvod - uveďte, na jakou pracovní pozici reagujete a kde jste se o daném místě dozvěděli (např. z inzertních novin, na internetu atd.). Komentář [MM12]: Stať - nemusíte psát žádné dlouhé věty. Zdůrazněte své schopnosti a dovednosti (např. znalost anglického jazyka, absolvované kurzy, práce na PC), rozhodně neupozorňujte na své nedostatky. V případě, že máte v daném oboru praxi, uveďte, co bylo vaší náplní práce a jak by se vaše zkušenosti daly využít v nové práci. Nezapomeňte, že motivační dopis by měl zaujmout, být přehledný, stručný a hlavně pravdivý. Neopakujte fráze, které jsou uvedené v životopise, pouze vystihněte to nejdůležitější. Komentář [MM13]: Závěr - na závěr motivačního dopisu můžete uvést fráze typu: "V případě Vašeho zájmu, mne prosím kontaktujte" nebo "Pokud Vás moje žádost zaujme, budu se těšit na případné setkání."

14 Ing. Hugo Ross Poděbradská PRAHA Tel. 60X Česká pracovní agentura Janáčkova PRAHA V Praze 20. října 2001 Žádost o místo personálního managera Vážení (Vážený pane, Vážená paní), dovoluji si touto cestou žádat o místo personálního managera inzerované 9. října 2001 na internetovém serveru Hledám práci (www.hledampraci.cz) Vaší společností. Má profesní orientace je zaměřená na lidské zdroje a jejich řízení. Již při studiu na univerzitě jsem se začal orientovat na tento obor a má diplomová práce na téma Personální řízení v podniku byla oceněna jako nejlepší v ročníku. Některé mé návrhy obsažené v diplomové práci byly aplikovány ve společnosti I. Česká výrobní, a.s, kde jsem posléze nastoupil jako personalista. Mé zkušenosti však nejsou pouze z pozice zaměstnance, ale mám i zkušenosti poradce. Již pátým rokem podnikám v oblasti personálního poradenství a mými klienty jsou firmy jako například PhillipNoris, Bekra LTd. (referenční list předložím při osobním pohovoru). Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím k osobnímu pohovoru. S pozdravem Hugo Ross Přílohy Životopis

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak napsat motivační dopis Vytvořila: Lenka Dvořáčková 1 Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095 685

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah:

Více

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu, Název modulu 2 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Krok po kroku k úspěchu.

Krok po kroku k úspěchu. Krok po kroku k úspěchu. CZ ISBN 978-80 - 970349-2 - 4 Krok po kroku k úspěchu. CZ Obsah 3 Obsah 1 Úvodní slovo 4 2 Hledám práci 6 2.1 Jak najít práci na internetu 7 2.2 Zkušenosti 11 3 Jak začít 12 3.1

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jak hledat práci a připravit se

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová Tomáš Lukačina, DiS. I. modul FINANČNÍ GRAMOTNOST CÍL A POJETÍ PUBLIKACE Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

Příručka pro první kroky

Příručka pro první kroky Příručka pro první kroky při hledání zaměstnání pro zdravotně postižené Úvod Cílem této příručky je přiblížit nejen zdravotně postiženým běžné situace, se kterými se mohou setkat při hledání a získávání

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více