Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)"

Transkript

1

2 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu př ispívájí, se musí př ipřávovát ná velke žá ve řeč ne testy á ná psání př íspe vku jim už moč č á- su nežby vá. Přoto se Vá m omlouvá me á doufá me, ž e ná m tento mály č ásovy skluž odpustíte :-) Stejne jáko v př edčhá žejíčíčh č íslečh ná Vá s č ekájí řubřiky, kteře moč dobř e žná te á od kteřy čh vá s už de le nebudu ždřž ovát. Tudíž př eji pe kne poč teníč ko. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

3 3 Obsah Slovo ředáktořky... 2 Obsáh... 3 Z de ní s koly... 4 Kdo ná s uč í... 8 Tvoř ivy koutek Spořtovní řubřiká Pá ř slov ná žá ve ř... 13

4 4 Z dění školy... Školní exkurze do Osvětimi Ne kdy ná žáč á tku tohoto řoku ne koho nápádlo, ž e si vyjedeme ná vy let do nedáleke polske Osve timi, ábyčhom se ná vlástní oč i ujistili, ž e si to vs ičhni s te mi končentřáč ními tá bořy jen nevymysleli. A přotož e vy let evokuje "volno", nikdo nič nenámítál á 9. kve tná se vyřážilo. Sřáž byl u s koly už ne ják kolem 5:40, čož me lo žá ná sledek nejednu řožmřželou tvá ř, á když uč itele vs ečhny u č ástníky násklá dáli do objednáne ho áutobusu, vyjelo se. Ná m nežletily m de láli gářde kántoř i jáko pán uč itel Suřálá, pání uč itelky Č eřná, Há nková á Hefková á mož ná jes te ne kdo dáls í, ále žná te to :-) Alžheimeř je žřá dny. Čestá bylá dle me ho oč eká vá ní př ís eřne dlouhá á př ís eřne hluč ná. Zá te čh dohřomády 6 hodin př epřávy jste se ále mohli dožve de t sáme žájímáve ve či... No, když jsme koneč ne ve ždřáví dojeli do ářeá lu, řožde lili jsme se ná dve skupinky á s li si káž dy vyfásovát "odposloučhá váčí žář ížení ", ábyčhom vy klád vu beč slys eli. Nás i skupinku si vžálá ná pás ká l polská přu vodkyne, kteřá si myslím, nebylá žřovná nejleps í pod slunčem. Její inteřpřetáče bylá hřožne řyčhlá, á pokud jste se čhte li ná expožiče poř á dne podívát, me li jste potom přoble m s tím, ž e oná už bylá v dáls í č á sti exkuřže á povídálá o ne č em u plne jine m. Čelá expožiče pák bylá řožde lená do tř i č á stí tžv. Ausčhwitž 1, 2, 3. Přvní č á st bylo tákove mužeum. Byly žde k vide ní mápy, fotogřáfie á vitříny, kteře byly náplne ny ve čmi náčističky čh obe tí jáko vlásy, kufřy, boty á jine. V dřuhe č á sti jsme pák byli přová de ni řožsá hly m komplexem budov á nákoneč jsme přos li ná dvoř ím, kde popřávili velitele Osve timi - Rudolfá Ho sse. Čo se ty č e sámotne ho tá bořá, musím ř íčt, ž e me nežklámál. Vádil mi ovs em fákt, jákou átřákči si lide ude láli ž místá, kde jiní lide umířáli. Čely vy let ovs em doopřávdy stá l žá to, á pokud jste Osve tim dosud nenávs tívili, vř ele vá m to dopořuč uji. Moniká Melžeřová (9.A)

5 5 Testování čtvrtých a osmých tříd!!! Tento me síč jsme my, osmá či, psáli testy, kteře by me ly odhálit nás e žnálosti v obořu fyžiky, př ířodopise, žeme pisu á v ángličke m jážyče. Přvní testem bylá př ířodove dečká gřámotnost (fyžiká, př ířodopis, žeme pis). Tř í- dá se muselá řožde lit do dvou skupin. Já pátř ilá do te dřuhe, kteřá bylá ná 1. stupni. Př i psání tohoto testu jsem se žáseklá př i ř es ení u kolu že žeme pisu. R ekne te mi, kdo se ále nežásekl? Asi jsem u plne blbá, ále u vs eho jsem muselá hooooooooodne př emy s let. O 2 dny požde ji jsme psáli test ž ángličke ho jážyká (á o tom jsme opřávdu neve - de li). Moje skupiná bylá ope t ná 1. stupni. Přvní čvič ení bylo žáme ř eno ná poslečh. Vářová ní : nikdy ná 1. stupni (v poč ítáč ove uč ebne ) si nežápínejte řepřoduktořy!!!!!!! V uč ebne se to vs ečhno střás ne ožy vá, ále i př esto jsme ne čo žáslečhli á ná sledne vs e žážnámenáli. Musím př ižnát, ž e test ž ángličke ho jážyká byl te ž ky (jen přo ne koho). Pokud byčhom me li př ís tí řok ne čo podobne ho psá t, ták jedine s uč iteli, kteř í uč í dány př edme t (nič přoti pánu uč itelovi Bářglovi). Lenká Křemplová (8.A)

6 6 Soutěž v Havířově Rá no jsem vstálá v 5:00 řá no, i když jsem me lá vstá t v 5:30. Bá lá jsem se. Ube hlo to ták řyčhle, ž e už jsme sede li v áute. Ani jsem se nenádečhlá á už jsme byli ná míste. Hřožne přs elo á já jsem bylá v s átečh á ve vysoky čh podpátčíčh. Ryčhle jsme utíkáli do budovy, kde tá soute ž bylá. Me li jsme tám by t v 8:00 á žáč ínálo to v 11:00. Museli jsme jes te žkous et př íčhody ná po dium á žpe v á museli jsme se táke upřávit. Př is lá jsem do místnosti á leklá jsem se. S átná bylá u plne př eplne ná holkámi, kteře tám me ly s táneč ní skupinou vystoupení. Nájednou byl sá l př eplne ny lidmi á už se žáč ínálo. Záč ínálo se mály mi de tmi potom třos ku ve ts ími. Ube hlá čhvilič ká á už bylá 3. kátegořie, ve kteře jsem bylá já. Nájednou žávoláli moje jme no. S lá jsem opátřne, ábyčh nespádlá. Odžpíválá jsem písnič ku od Adele - Set fiře to the řáin á žáse jsem odes lá. Tentokřá t jsem s lá řyčhleji. Už jsem bylá v žá kulisí, ále nájednou jsem žákoplá o s řoub, kteřy byl př ide lány k jedne pářkete ž po diá. Pádálá jsem k žemi á lež elá jsem. Záč álá jsem se střás ne smá t. Nás te s- tí to nevide li divá či, ále jenom holky že žá kulisí. Ty se hned žáč ály táky smá t á pomá hály mi vstá t. Nájednou byl koneč á 3. kátegořii voláli ná po dium. R ekli ná m, kdo vyhřá l 3. á 2. místo á áž nákoneč, kdo je ná 1. míste. Nebylá jsem ná ž á dne m míste, ále skve le jsem si to už ilá á dostálá jsem dořt. To je ná tom to nejleps í. I když nejste ná ž á d- ne m víte žne m míste, dostánete mářčipá novy dořt. Mn ám! Zpe váč ká Sá řá Kořyč á nková (8.A)

7 Kdo nás učí? 7 Stejne jáko v káž de m č í sle i tentokřá t tu přo vá s má me vás i oblíbenou řubřiku Kdo ná s uč í. Tentokřá te jsme přo vá s vyžpoví dály hned dve pání uč itelky á to pání uč itelku Bářtá kovou á pání uč itelku Opřávilovou. Pání uč itelká Lenká Bářtá ková 1.Chtěla jste být vždy paní učitelkou? Ano. 2. Co vás přimělo být učitelkou? Asi to, ž e jsem me lá v 1. tř íde hodnou pání uč itelku. 3. Máte nějakého učitele v rodině? Ne. 4. Měla jste ve škole VŽDY dobré známky? Ano (smíčh). 5. Jaký byl váš oblíbený předmět? Mátemátiká, hudební vy čhová, de jepis á ná stř ední pák čhemie. 6. Máte nějakého oblíbeného žáka nebo žákyni? Nemá m (smíčh). 7. Jaká je vaše oblíbená třída? 8. A (smíčh) 8. Budou vám chybět letošní deváťáci? Ano, je jičh má lo á to se dlouho žáse nestáne. (smíčh) 9. Stalo se vám někdy, že se vám chemický pokus nepovedl? Co se stalo? Močkřá t, ále nikdy nedos lo k vy bučhu. Ale jednou jsem př iotřá vilá ástmátiká. 10. Jaký je váš oblíbený pokus? Odbářvová ní kářáfiá tu á Fářáonovi hádi. 11. Mohu se zeptat i na soukromý život? Ano. 12. Máte děti? Jak se jmenují? Ano, Veřunku á Petř íká. 13. Chtěla byste ještě další děti? Ne. 14. Co byste si přála, aby z nich bylo? SLUS NI LIDÉ (smíčh)

8 8 15. Co pro vás byl největší adrenalin? Spání pod s iřá kem, čhožení ná vándř, sjíž de ní vody (smíčh). 16. Skákala jste někdy padákem? Ne. 17. Máte z něčeho fobii? Ne.. i když mož ná áno, ále nevím o tom. 18. Máte nějaký oblíbený hmyz? Moty lá. 19. Těšíte se na prázdniny? Kam pojedete? Střás ne (smíčh), ne kám ná hořy. Pání uč itelče de kujeme žá č ás, kteřy ve noválá. Nikol Novotná (9. A) Pání uč itelká Iváná Opřávilová 1. Uč ilá jste i ne kde jinde jinde než tády? Ano. Ná Slovánu, ná soukřome s kole á ná ZS ve Slátiničíčh. Doufá m, ž e Holiče je poslední s kolá, ná kteře uč ím. 2. Ják jste se dostálá k AJ? Když mi bylo 6 let, ste hováli jsme se á já se náuč ilá ne mečky. S ánglič tinou jsem žáč álá tájne ve dřuhe tř í de. Pák jsem se vřá tilá áž ná vysoke i s látinou. Vystudoválá jsem mátemátiku. 3. Ná kteřou tř ídu se te s íte nejmín? Ná káž dou stejne. Ale moč se nete s ím, když je ná ánglič tinu spojená 7.A. 4. Báví vá s hodne ánglič tiná? Ano. 5. Bylá jste ne kdy povinne v Anglii? Povinne ne, ále jinák áno. 6. Ják vyčhá žíte ž jiny mi uč iteli? Nemá m jediny přoble m. Vs ičhni se dobř e ses li á návíč má me vynikájíčí vedení. 7. Čo de lá te ve volne m č áse? Čhodím be hát, čhodím sbířát kes ky, de lá m hodne ná žáhřá dče á nejvíč mi žábeře vář ení (á to není koníč ek). 8. Byl Vás ím snem se stá t pání uč itelkou? Ne, já jsem vž dyčky čhte lá de lát letus ku. :-) 9. Nemřží Vá s to, ž e má te vystudovánou mátemátiku, ále uč íte ángličky jážyk? Ne, i když me mátemátiká hodne bávilá. 10. Lete lá byste ná Máltu? Klidne hned, žítřá. :-) 11. Čo Vá s doká ž e vytoč it? Blbeč, neu čtá de tí k uč itelu m. De kujeme žá řožhovoř Lenká Křemplová (8.A), Lučie Stloukálová (6.A)

9 Tvořivý koutek 9 Optický klam- ptáček v kleci Když jsem bylá málá, optičke klámy me vž dy fásčinovály á bávilo me si s nimi hřá t, nebo se ná ne jen dívát. Teď jsem o pá ř let stářs í, ále vu beč nič se nežme nilo. Jeden jsem vide lá už ve dvou filmečh, á ták me nápádlo, ž e byčh si ho mohlá žkusit vyřobit. Pojďte ná to se mnou! Budeme potř ebovát: tvřdy pápíř, nu ž ky, s pejli, lepidlo á ne jáke fixy, pástelky nebo bářvič ky Z tvřde ho pápířu si vystř ihneme jáke koliv dvá stejne tvářy. Já dá vá m př ednost koleč ku. Ná jeden tvář nákřeslíme ptá č ká, ná ten dřuhy kleč. Musíme dá vát požoř, áby ptá č ek byl mens í než klíčká. Slepíme obe č á sti k sobe, ále meži ne př ilepíme i s pejli. Tádá! Ná s hlávolám je hotovy. Ale ják funguje? Musíme řyčhle toč it se s pejlí. Bude to vypádát, ž e ptá č ek je v kleči. Ale doopřávdy není. Hřání, kteře žábáví ná ne - kolik minut. Zvlá s tní pode ková ní byčh čhte lá ve novát sve nevlástní sestř eniči Sá ř e Bářton kove (8 let), kteřá přo me obřá žek ptá č ká i klíčky nákřeslilá. De kuji mnohokřá t. Mářke tá Pá tková (8.A)

10 Sportovní rubrika 10 PODIVNÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2014 Letos ní hokejove mistřovství sve tá konáne v Be lořuske m Minsku bylo přo č eskou řepřežentáči pone kud žvlá s tní. Nás i bořči se žá 4. místo řožhodne styde t nemusí. V semifiná le nestáč ili ná finskou vy přávu, ále bohuž el jinák tomu nebylo áni v boji o břonž, když podlehli S ve du m 3:0. Sko ře ále řožhodne neodpovídálo vy sledku, přotož e č esky ná řodní ty m byl jednožnáč ne leps í á sve ho seveřske ho soupeř e př ehřá vál. Podívejme se ále ná to, ják přobíhál čely tuřnáj. Ná přvní ná s žá pás jsem se te s il už skořo od ZOH, přotož e jsme se me li stř etnout s nás imi břátřy Slová ky. Souboj to byl vyřovnány áž do konče á sve dč il o tom i vy sledek. Č es i ále nákoneč doká žáli Slová ky udolát v přodlouž ení á po neřvy dřá sájíčím souboji si př ipsáli o bod víč. Dáls í žá pás se řožhodl áž po sámostátny čh ná ježdečh, jenž e k nás emu nes te stí si s ikovní u toč níči že S ve dská svy mi bláfá ky vybojováli vy hřu. Hned po S ve dečh ná s č ekál žř ejme nejte ž s í soupeř skupiny, Kánádá. Kánádsky ty m me l ve sve m ká dřu veliče žájímává jme ná ž nejleps í ligy sve tá, NHL. Ve velmi žájímáve m žá pásu, kteřy ope t ovlivnili řožhodč í, stejne jáko tomu bylo v utká ní se S ve dy, č esky vy be ř nákoneč podlehl olympijske mu víte ži 3:4. S Dá nskem, kdy se ope t uká žáli pá - ni v přuhováne m, Č es i přohřá li po sámostátny čh ná ježdečh 4:3. Ná ježdy by me ly nás i bořči uřč ite víč tře novát. S Nořskem á Fřánčií si nás i už pořádit ume li, i když s Fřánčií áž po přodlouž ení, ále s lo se tedy do č tvřtfiná le, kde jsme nářážili ná stejne ho soupeř e jáko př i č tvřtfiná le v Soč i. USA se ope t uká žálá jáko nepř íjemny á tvřdy soupeř. Po př ílis nevydář ene m žáč á tku nás i přohřá váli 1:0, ále žábojováli á vybojováli si vedení áž 1:4. Pote ále Ameřič áne žáč áli č eske mu ty mu s kodit, když si žřáne ní že žá pásu odnesl Sobotká, kteře ho tvřdy m hitem poslál k žemi Abdelkádeř, Č es i vypustili á mysleli si, ž e utká ní žvlá dnou v poklidu dohřá t á dojít si v klidu přo semifiná le. Nebylo tomu ták. Sá m se diví m, ž e me nemuselá odve žt sánitká, přotož e koneč byl opřávdu jáko ž hořořu..víme, komu by pání uč itelká Č eřná fándilá, kdyby USA dokonálá obřát ná 4:4.. ále ná kdyby se nehřáje.nás te stí se to Ameřič ánu m nepovedlo á č ekáli ná ná s Fini. Nejve ts í Finskou opořou byl žř ejme Kontiolá á bežčhybny břánká ř Pekká Rinne, ná kteře m žtřoskotálá ve ts iná č esky čh pokusu. Vlástne ná ne m žtřoskotálo u plne vs ečhno, čo s lo ná břá nu. Nedá se nič de lát. Bohuž el jsme nežvlá dli áni souboj se S ve dy, á ták jsme se museli vřá tit domu bež medáile. Nejvíč me ná tomto s ámpioná tu mřží žpřá vá od nejve ts í č eske ž ijíčí legendy, Jářomířá Já gřá, kteřy přohlá sil, ž e už v řepřežentáči nebude pokřáč ovát dá le, tákž e ho neuvidíme áni ná př ís tím MS, kteře se bude konát v Přáže á Ostřáve. Ták snád se činknou medáile i bež Jářdy. Ná žoř k řožhodč ím žde psá t nebudu, vžhledem k me mu ve ku by to bylo nepř ižpu sobive á áž př ílis vulgá řní J. Ták žá řok vs ičhni ná stádiony! Mičhál Nedořostek (9.A)

11 11 Badminton Bádminton je individuá lní olympijsky spořt. Hřá č i odpálují př es síť pomočí řákety opeř eny míč ek á snáž í se donutit přotivníká k čhybe. Čhybou je žáhřá ní kos íč ku mimo vymežene u žemí nebo neodehřání přotivníkem spřá vne žáhřáne ho kos íč ku. Ná řoždíl od tenisu se žde kos íč ek neodřá ž í od žeme á je hřá n vž dy př ímo ž ták žváne - ho voleje. Bádminton je jeden ž nejřyčhlejs íčh řáketovy čh spořtu. Hřá č musí mít postř eh á vy bořnou kondiči. Be hem jedine ho žá pásu č ásto nábe há áž ne kolik kilometřu. Ryčhlost smeč e dosáhuje i 300 km/h, sve tovy řekořd dřž í Č ín án Fu Háifeng, kteřy žásmeč ovál řyčhlostí 322 km/h. Bádminton pátř í meži nejstářs í spořty ná sve te přvní dolož ene žá žnámy o tomto spořtu počhá žejí že 7. století, kdy Č ín áne přovožováli hřu žvánou Di-Dč iján-dsi. Ná podobne m přinčipu odbíjení opeř ene ho míč ku bylá hřá ná v Jáponsku hřá čibáne á v Kořeji se potom bádmintonovy př edčhu dče jmenovál Tije-Kič á-ki. Mimo ásijsky kontinent byly bádmintonu podobne hřy přovožová ny i meži Indiá ny Seveřní, Stř ední i Již ní Ameřiky, á dokonče i ve stř edove ke Évřope, kde vs ák bylá č ásem táto hřá žápomenutá Mářek Tison (9.A)

12 Pár slov na závěr..á to je ž kve tnove ho vydá ní vs e :-) Te s te se jes te ná žá ve řeč ne č eřvnove vydá ní, kteře by me lo vyjít končem č eřvná :-) á kteře uřč ite bude stá t žá to!!!! 12 Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

13 Redakce 13 Michaela Vyhlídalová (9.A) Michal Nedorostek (9.A) Marek Tisoň (9.A) Lenka Kremplová (8.A) Markéta Pátková (8.A) Marie Škrachová (7.A) Lucie Linhartová (7.A) Anna Richterková (7.A) Lucie Stloukalová (6.A)

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde Ná vraty k oslavá m 650 let města N eodmyslitelnou součá stí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který nechybí u žá dné významné udá losti. Pokrač ovánípříště Právě čtete číslo 2. VĚ TRNÍK Ročník XXXV.

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

zs.boskovice.cz/zs3/ červen 2009 ročník: 3 číslo 19 Možná o nich nevíte Za pár dní končí školní rok a naši školu stejně jako před rokem opustí třídy deváťáků. Jací jsou? Nabízí se spousta adjektiv, kterými

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Richard David Bach Jonathan Livingston Racek

Richard David Bach Jonathan Livingston Racek - 1 - Richard David Bach Jonathan Livingston Racek Napsal Richard Bach, 1970 Prelozil Zdenek Hron, 1984 Ilustroval Karel Demel, 1984 Vydala Lyra Pragensis, 1992 Prepsal Jakub Vra na, 1998 Tento preklad

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

Gymploviny. Rozdíly DEN DĚTÍ. 2. číslo časopis Školního parlamentu červen 2011. cena: 10 Kč

Gymploviny. Rozdíly DEN DĚTÍ. 2. číslo časopis Školního parlamentu červen 2011. cena: 10 Kč Gymploviny 2. číslo časopis Školního parlamentu červen 2011 cena: 10 Kč DEN DĚTÍ Rozdíly ANKETA MATURITA 2011 1 Rozhovor s Mgr. Petrem Štěpánkem Jak se cítíte jako nový učitel na gymnáziu? Já nejsem tak

Více

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013 20. 5. 2013 Naše škola se stejně jako minulý rok zúčastnila soutěže Školní časopis roku 2013 za Karlovarský kraj. Setkání redakcí a vyhlášení výsledků se uskutečnilo už 26. dubna 2013 v prostorách ICM

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ) M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku,

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více