Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)"

Transkript

1

2 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu př ispívájí, se musí př ipřávovát ná velke žá ve řeč ne testy á ná psání př íspe vku jim už moč č á- su nežby vá. Přoto se Vá m omlouvá me á doufá me, ž e ná m tento mály č ásovy skluž odpustíte :-) Stejne jáko v př edčhá žejíčíčh č íslečh ná Vá s č ekájí řubřiky, kteře moč dobř e žná te á od kteřy čh vá s už de le nebudu ždřž ovát. Tudíž př eji pe kne poč teníč ko. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

3 3 Obsah Slovo ředáktořky... 2 Obsáh... 3 Z de ní s koly... 4 Kdo ná s uč í... 8 Tvoř ivy koutek Spořtovní řubřiká Pá ř slov ná žá ve ř... 13

4 4 Z dění školy... Školní exkurze do Osvětimi Ne kdy ná žáč á tku tohoto řoku ne koho nápádlo, ž e si vyjedeme ná vy let do nedáleke polske Osve timi, ábyčhom se ná vlástní oč i ujistili, ž e si to vs ičhni s te mi končentřáč ními tá bořy jen nevymysleli. A přotož e vy let evokuje "volno", nikdo nič nenámítál á 9. kve tná se vyřážilo. Sřáž byl u s koly už ne ják kolem 5:40, čož me lo žá ná sledek nejednu řožmřželou tvá ř, á když uč itele vs ečhny u č ástníky násklá dáli do objednáne ho áutobusu, vyjelo se. Ná m nežletily m de láli gářde kántoř i jáko pán uč itel Suřálá, pání uč itelky Č eřná, Há nková á Hefková á mož ná jes te ne kdo dáls í, ále žná te to :-) Alžheimeř je žřá dny. Čestá bylá dle me ho oč eká vá ní př ís eřne dlouhá á př ís eřne hluč ná. Zá te čh dohřomády 6 hodin př epřávy jste se ále mohli dožve de t sáme žájímáve ve či... No, když jsme koneč ne ve ždřáví dojeli do ářeá lu, řožde lili jsme se ná dve skupinky á s li si káž dy vyfásovát "odposloučhá váčí žář ížení ", ábyčhom vy klád vu beč slys eli. Nás i skupinku si vžálá ná pás ká l polská přu vodkyne, kteřá si myslím, nebylá žřovná nejleps í pod slunčem. Její inteřpřetáče bylá hřožne řyčhlá, á pokud jste se čhte li ná expožiče poř á dne podívát, me li jste potom přoble m s tím, ž e oná už bylá v dáls í č á sti exkuřže á povídálá o ne č em u plne jine m. Čelá expožiče pák bylá řožde lená do tř i č á stí tžv. Ausčhwitž 1, 2, 3. Přvní č á st bylo tákove mužeum. Byly žde k vide ní mápy, fotogřáfie á vitříny, kteře byly náplne ny ve čmi náčističky čh obe tí jáko vlásy, kufřy, boty á jine. V dřuhe č á sti jsme pák byli přová de ni řožsá hly m komplexem budov á nákoneč jsme přos li ná dvoř ím, kde popřávili velitele Osve timi - Rudolfá Ho sse. Čo se ty č e sámotne ho tá bořá, musím ř íčt, ž e me nežklámál. Vádil mi ovs em fákt, jákou átřákči si lide ude láli ž místá, kde jiní lide umířáli. Čely vy let ovs em doopřávdy stá l žá to, á pokud jste Osve tim dosud nenávs tívili, vř ele vá m to dopořuč uji. Moniká Melžeřová (9.A)

5 5 Testování čtvrtých a osmých tříd!!! Tento me síč jsme my, osmá či, psáli testy, kteře by me ly odhálit nás e žnálosti v obořu fyžiky, př ířodopise, žeme pisu á v ángličke m jážyče. Přvní testem bylá př ířodove dečká gřámotnost (fyžiká, př ířodopis, žeme pis). Tř í- dá se muselá řožde lit do dvou skupin. Já pátř ilá do te dřuhe, kteřá bylá ná 1. stupni. Př i psání tohoto testu jsem se žáseklá př i ř es ení u kolu že žeme pisu. R ekne te mi, kdo se ále nežásekl? Asi jsem u plne blbá, ále u vs eho jsem muselá hooooooooodne př emy s let. O 2 dny požde ji jsme psáli test ž ángličke ho jážyká (á o tom jsme opřávdu neve - de li). Moje skupiná bylá ope t ná 1. stupni. Přvní čvič ení bylo žáme ř eno ná poslečh. Vářová ní : nikdy ná 1. stupni (v poč ítáč ove uč ebne ) si nežápínejte řepřoduktořy!!!!!!! V uč ebne se to vs ečhno střás ne ožy vá, ále i př esto jsme ne čo žáslečhli á ná sledne vs e žážnámenáli. Musím př ižnát, ž e test ž ángličke ho jážyká byl te ž ky (jen přo ne koho). Pokud byčhom me li př ís tí řok ne čo podobne ho psá t, ták jedine s uč iteli, kteř í uč í dány př edme t (nič přoti pánu uč itelovi Bářglovi). Lenká Křemplová (8.A)

6 6 Soutěž v Havířově Rá no jsem vstálá v 5:00 řá no, i když jsem me lá vstá t v 5:30. Bá lá jsem se. Ube hlo to ták řyčhle, ž e už jsme sede li v áute. Ani jsem se nenádečhlá á už jsme byli ná míste. Hřožne přs elo á já jsem bylá v s átečh á ve vysoky čh podpátčíčh. Ryčhle jsme utíkáli do budovy, kde tá soute ž bylá. Me li jsme tám by t v 8:00 á žáč ínálo to v 11:00. Museli jsme jes te žkous et př íčhody ná po dium á žpe v á museli jsme se táke upřávit. Př is lá jsem do místnosti á leklá jsem se. S átná bylá u plne př eplne ná holkámi, kteře tám me ly s táneč ní skupinou vystoupení. Nájednou byl sá l př eplne ny lidmi á už se žáč ínálo. Záč ínálo se mály mi de tmi potom třos ku ve ts ími. Ube hlá čhvilič ká á už bylá 3. kátegořie, ve kteře jsem bylá já. Nájednou žávoláli moje jme no. S lá jsem opátřne, ábyčh nespádlá. Odžpíválá jsem písnič ku od Adele - Set fiře to the řáin á žáse jsem odes lá. Tentokřá t jsem s lá řyčhleji. Už jsem bylá v žá kulisí, ále nájednou jsem žákoplá o s řoub, kteřy byl př ide lány k jedne pářkete ž po diá. Pádálá jsem k žemi á lež elá jsem. Záč álá jsem se střás ne smá t. Nás te s- tí to nevide li divá či, ále jenom holky že žá kulisí. Ty se hned žáč ály táky smá t á pomá hály mi vstá t. Nájednou byl koneč á 3. kátegořii voláli ná po dium. R ekli ná m, kdo vyhřá l 3. á 2. místo á áž nákoneč, kdo je ná 1. míste. Nebylá jsem ná ž á dne m míste, ále skve le jsem si to už ilá á dostálá jsem dořt. To je ná tom to nejleps í. I když nejste ná ž á d- ne m víte žne m míste, dostánete mářčipá novy dořt. Mn ám! Zpe váč ká Sá řá Kořyč á nková (8.A)

7 Kdo nás učí? 7 Stejne jáko v káž de m č í sle i tentokřá t tu přo vá s má me vás i oblíbenou řubřiku Kdo ná s uč í. Tentokřá te jsme přo vá s vyžpoví dály hned dve pání uč itelky á to pání uč itelku Bářtá kovou á pání uč itelku Opřávilovou. Pání uč itelká Lenká Bářtá ková 1.Chtěla jste být vždy paní učitelkou? Ano. 2. Co vás přimělo být učitelkou? Asi to, ž e jsem me lá v 1. tř íde hodnou pání uč itelku. 3. Máte nějakého učitele v rodině? Ne. 4. Měla jste ve škole VŽDY dobré známky? Ano (smíčh). 5. Jaký byl váš oblíbený předmět? Mátemátiká, hudební vy čhová, de jepis á ná stř ední pák čhemie. 6. Máte nějakého oblíbeného žáka nebo žákyni? Nemá m (smíčh). 7. Jaká je vaše oblíbená třída? 8. A (smíčh) 8. Budou vám chybět letošní deváťáci? Ano, je jičh má lo á to se dlouho žáse nestáne. (smíčh) 9. Stalo se vám někdy, že se vám chemický pokus nepovedl? Co se stalo? Močkřá t, ále nikdy nedos lo k vy bučhu. Ale jednou jsem př iotřá vilá ástmátiká. 10. Jaký je váš oblíbený pokus? Odbářvová ní kářáfiá tu á Fářáonovi hádi. 11. Mohu se zeptat i na soukromý život? Ano. 12. Máte děti? Jak se jmenují? Ano, Veřunku á Petř íká. 13. Chtěla byste ještě další děti? Ne. 14. Co byste si přála, aby z nich bylo? SLUS NI LIDÉ (smíčh)

8 8 15. Co pro vás byl největší adrenalin? Spání pod s iřá kem, čhožení ná vándř, sjíž de ní vody (smíčh). 16. Skákala jste někdy padákem? Ne. 17. Máte z něčeho fobii? Ne.. i když mož ná áno, ále nevím o tom. 18. Máte nějaký oblíbený hmyz? Moty lá. 19. Těšíte se na prázdniny? Kam pojedete? Střás ne (smíčh), ne kám ná hořy. Pání uč itelče de kujeme žá č ás, kteřy ve noválá. Nikol Novotná (9. A) Pání uč itelká Iváná Opřávilová 1. Uč ilá jste i ne kde jinde jinde než tády? Ano. Ná Slovánu, ná soukřome s kole á ná ZS ve Slátiničíčh. Doufá m, ž e Holiče je poslední s kolá, ná kteře uč ím. 2. Ják jste se dostálá k AJ? Když mi bylo 6 let, ste hováli jsme se á já se náuč ilá ne mečky. S ánglič tinou jsem žáč álá tájne ve dřuhe tř í de. Pák jsem se vřá tilá áž ná vysoke i s látinou. Vystudoválá jsem mátemátiku. 3. Ná kteřou tř ídu se te s íte nejmín? Ná káž dou stejne. Ale moč se nete s ím, když je ná ánglič tinu spojená 7.A. 4. Báví vá s hodne ánglič tiná? Ano. 5. Bylá jste ne kdy povinne v Anglii? Povinne ne, ále jinák áno. 6. Ják vyčhá žíte ž jiny mi uč iteli? Nemá m jediny přoble m. Vs ičhni se dobř e ses li á návíč má me vynikájíčí vedení. 7. Čo de lá te ve volne m č áse? Čhodím be hát, čhodím sbířát kes ky, de lá m hodne ná žáhřá dče á nejvíč mi žábeře vář ení (á to není koníč ek). 8. Byl Vás ím snem se stá t pání uč itelkou? Ne, já jsem vž dyčky čhte lá de lát letus ku. :-) 9. Nemřží Vá s to, ž e má te vystudovánou mátemátiku, ále uč íte ángličky jážyk? Ne, i když me mátemátiká hodne bávilá. 10. Lete lá byste ná Máltu? Klidne hned, žítřá. :-) 11. Čo Vá s doká ž e vytoč it? Blbeč, neu čtá de tí k uč itelu m. De kujeme žá řožhovoř Lenká Křemplová (8.A), Lučie Stloukálová (6.A)

9 Tvořivý koutek 9 Optický klam- ptáček v kleci Když jsem bylá málá, optičke klámy me vž dy fásčinovály á bávilo me si s nimi hřá t, nebo se ná ne jen dívát. Teď jsem o pá ř let stářs í, ále vu beč nič se nežme nilo. Jeden jsem vide lá už ve dvou filmečh, á ták me nápádlo, ž e byčh si ho mohlá žkusit vyřobit. Pojďte ná to se mnou! Budeme potř ebovát: tvřdy pápíř, nu ž ky, s pejli, lepidlo á ne jáke fixy, pástelky nebo bářvič ky Z tvřde ho pápířu si vystř ihneme jáke koliv dvá stejne tvářy. Já dá vá m př ednost koleč ku. Ná jeden tvář nákřeslíme ptá č ká, ná ten dřuhy kleč. Musíme dá vát požoř, áby ptá č ek byl mens í než klíčká. Slepíme obe č á sti k sobe, ále meži ne př ilepíme i s pejli. Tádá! Ná s hlávolám je hotovy. Ale ják funguje? Musíme řyčhle toč it se s pejlí. Bude to vypádát, ž e ptá č ek je v kleči. Ale doopřávdy není. Hřání, kteře žábáví ná ne - kolik minut. Zvlá s tní pode ková ní byčh čhte lá ve novát sve nevlástní sestř eniči Sá ř e Bářton kove (8 let), kteřá přo me obřá žek ptá č ká i klíčky nákřeslilá. De kuji mnohokřá t. Mářke tá Pá tková (8.A)

10 Sportovní rubrika 10 PODIVNÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2014 Letos ní hokejove mistřovství sve tá konáne v Be lořuske m Minsku bylo přo č eskou řepřežentáči pone kud žvlá s tní. Nás i bořči se žá 4. místo řožhodne styde t nemusí. V semifiná le nestáč ili ná finskou vy přávu, ále bohuž el jinák tomu nebylo áni v boji o břonž, když podlehli S ve du m 3:0. Sko ře ále řožhodne neodpovídálo vy sledku, přotož e č esky ná řodní ty m byl jednožnáč ne leps í á sve ho seveřske ho soupeř e př ehřá vál. Podívejme se ále ná to, ják přobíhál čely tuřnáj. Ná přvní ná s žá pás jsem se te s il už skořo od ZOH, přotož e jsme se me li stř etnout s nás imi břátřy Slová ky. Souboj to byl vyřovnány áž do konče á sve dč il o tom i vy sledek. Č es i ále nákoneč doká žáli Slová ky udolát v přodlouž ení á po neřvy dřá sájíčím souboji si př ipsáli o bod víč. Dáls í žá pás se řožhodl áž po sámostátny čh ná ježdečh, jenž e k nás emu nes te stí si s ikovní u toč níči že S ve dská svy mi bláfá ky vybojováli vy hřu. Hned po S ve dečh ná s č ekál žř ejme nejte ž s í soupeř skupiny, Kánádá. Kánádsky ty m me l ve sve m ká dřu veliče žájímává jme ná ž nejleps í ligy sve tá, NHL. Ve velmi žájímáve m žá pásu, kteřy ope t ovlivnili řožhodč í, stejne jáko tomu bylo v utká ní se S ve dy, č esky vy be ř nákoneč podlehl olympijske mu víte ži 3:4. S Dá nskem, kdy se ope t uká žáli pá - ni v přuhováne m, Č es i přohřá li po sámostátny čh ná ježdečh 4:3. Ná ježdy by me ly nás i bořči uřč ite víč tře novát. S Nořskem á Fřánčií si nás i už pořádit ume li, i když s Fřánčií áž po přodlouž ení, ále s lo se tedy do č tvřtfiná le, kde jsme nářážili ná stejne ho soupeř e jáko př i č tvřtfiná le v Soč i. USA se ope t uká žálá jáko nepř íjemny á tvřdy soupeř. Po př ílis nevydář ene m žáč á tku nás i přohřá váli 1:0, ále žábojováli á vybojováli si vedení áž 1:4. Pote ále Ameřič áne žáč áli č eske mu ty mu s kodit, když si žřáne ní že žá pásu odnesl Sobotká, kteře ho tvřdy m hitem poslál k žemi Abdelkádeř, Č es i vypustili á mysleli si, ž e utká ní žvlá dnou v poklidu dohřá t á dojít si v klidu přo semifiná le. Nebylo tomu ták. Sá m se diví m, ž e me nemuselá odve žt sánitká, přotož e koneč byl opřávdu jáko ž hořořu..víme, komu by pání uč itelká Č eřná fándilá, kdyby USA dokonálá obřát ná 4:4.. ále ná kdyby se nehřáje.nás te stí se to Ameřič ánu m nepovedlo á č ekáli ná ná s Fini. Nejve ts í Finskou opořou byl žř ejme Kontiolá á bežčhybny břánká ř Pekká Rinne, ná kteře m žtřoskotálá ve ts iná č esky čh pokusu. Vlástne ná ne m žtřoskotálo u plne vs ečhno, čo s lo ná břá nu. Nedá se nič de lát. Bohuž el jsme nežvlá dli áni souboj se S ve dy, á ták jsme se museli vřá tit domu bež medáile. Nejvíč me ná tomto s ámpioná tu mřží žpřá vá od nejve ts í č eske ž ijíčí legendy, Jářomířá Já gřá, kteřy přohlá sil, ž e už v řepřežentáči nebude pokřáč ovát dá le, tákž e ho neuvidíme áni ná př ís tím MS, kteře se bude konát v Přáže á Ostřáve. Ták snád se činknou medáile i bež Jářdy. Ná žoř k řožhodč ím žde psá t nebudu, vžhledem k me mu ve ku by to bylo nepř ižpu sobive á áž př ílis vulgá řní J. Ták žá řok vs ičhni ná stádiony! Mičhál Nedořostek (9.A)

11 11 Badminton Bádminton je individuá lní olympijsky spořt. Hřá č i odpálují př es síť pomočí řákety opeř eny míč ek á snáž í se donutit přotivníká k čhybe. Čhybou je žáhřá ní kos íč ku mimo vymežene u žemí nebo neodehřání přotivníkem spřá vne žáhřáne ho kos íč ku. Ná řoždíl od tenisu se žde kos íč ek neodřá ž í od žeme á je hřá n vž dy př ímo ž ták žváne - ho voleje. Bádminton je jeden ž nejřyčhlejs íčh řáketovy čh spořtu. Hřá č musí mít postř eh á vy bořnou kondiči. Be hem jedine ho žá pásu č ásto nábe há áž ne kolik kilometřu. Ryčhlost smeč e dosáhuje i 300 km/h, sve tovy řekořd dřž í Č ín án Fu Háifeng, kteřy žásmeč ovál řyčhlostí 322 km/h. Bádminton pátř í meži nejstářs í spořty ná sve te přvní dolož ene žá žnámy o tomto spořtu počhá žejí že 7. století, kdy Č ín áne přovožováli hřu žvánou Di-Dč iján-dsi. Ná podobne m přinčipu odbíjení opeř ene ho míč ku bylá hřá ná v Jáponsku hřá čibáne á v Kořeji se potom bádmintonovy př edčhu dče jmenovál Tije-Kič á-ki. Mimo ásijsky kontinent byly bádmintonu podobne hřy přovožová ny i meži Indiá ny Seveřní, Stř ední i Již ní Ameřiky, á dokonče i ve stř edove ke Évřope, kde vs ák bylá č ásem táto hřá žápomenutá Mářek Tison (9.A)

12 Pár slov na závěr..á to je ž kve tnove ho vydá ní vs e :-) Te s te se jes te ná žá ve řeč ne č eřvnove vydá ní, kteře by me lo vyjít končem č eřvná :-) á kteře uřč ite bude stá t žá to!!!! 12 Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

13 Redakce 13 Michaela Vyhlídalová (9.A) Michal Nedorostek (9.A) Marek Tisoň (9.A) Lenka Kremplová (8.A) Markéta Pátková (8.A) Marie Škrachová (7.A) Lucie Linhartová (7.A) Anna Richterková (7.A) Lucie Stloukalová (6.A)

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004

Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004 Toto je zprá va o hospodařenísv, resp. jejípředběžná verze (kterou ješ tě upravím podle případný ch připomínek, např.

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Okolí Kaprálova mlýna

Okolí Kaprálova mlýna Okolí Kaprálova mlýna Ochoz 500m Malčina Lysá Hora Švédův stůl Brno 5km Jezevčí hrady Hynštova Netopýrka Desentérka Nad Smrkama Křížová Nad Výtokem mokřad Kůlnička Pekárna meandry Skalní výchozy Skalní

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Á Ž É Š Í É Ě É Ě Ť Í š Ť Ť š Ť Ť š š š ň š Ť Ť Ó Í Ť š Í Ť ň š Ť Í Ť Ť Í Ž Ý š š ň š š ň ú Ť ň š š Ů Ť š Ť ň ň Ť Ť š Ů ď Ť Ě Ť Í š Ť Ť Ť Ť Ť Ť š ň Ť Ť Ť ť Ť Ů Ť Ť Ť ť ť š š Í Ť Í ď Í Í šš Ž š Ť ť Í Í

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

ob anské sdru ení kulturní UM sídlo.. eská Lípa, 470 01, Pra ská 3039, I O 27006000 registrace: 5.8.2005, VS/1-1/61 514/05-R

ob anské sdru ení kulturní UM sídlo.. eská Lípa, 470 01, Pra ská 3039, I O 27006000 registrace: 5.8.2005, VS/1-1/61 514/05-R ob anské sdru ení kulturní UM sídlo.. eská Lípa, 470 01, Pra ská 3039, I O 27006000 registrace: 5.8.2005, VS/1-1/61 514/05-R výro ní zpráva za rok 2009 ob anské sdru ení kulturní UM....jsme nezisková organizace,

Více

4. Ned le velikono ní

4. Ned le velikono ní 4. Ned le velikono ní Pánem a Mesiášem ustanovil B h práv toho Ježíše, kterého jste vy uk ižovali." Po n kolika málo dnech je to obrat o 180. Nejenže se už apoštolové nebojí ve ejn vystoupit. Ješt navíc

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Př ední stavitelé z celé Evropy placeni v domácí mě ně. S jejich a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé dovednosti. Zamě stnejte nejvíce

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více