Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)"

Transkript

1

2 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu př ispívájí, se musí př ipřávovát ná velke žá ve řeč ne testy á ná psání př íspe vku jim už moč č á- su nežby vá. Přoto se Vá m omlouvá me á doufá me, ž e ná m tento mály č ásovy skluž odpustíte :-) Stejne jáko v př edčhá žejíčíčh č íslečh ná Vá s č ekájí řubřiky, kteře moč dobř e žná te á od kteřy čh vá s už de le nebudu ždřž ovát. Tudíž př eji pe kne poč teníč ko. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

3 3 Obsah Slovo ředáktořky... 2 Obsáh... 3 Z de ní s koly... 4 Kdo ná s uč í... 8 Tvoř ivy koutek Spořtovní řubřiká Pá ř slov ná žá ve ř... 13

4 4 Z dění školy... Školní exkurze do Osvětimi Ne kdy ná žáč á tku tohoto řoku ne koho nápádlo, ž e si vyjedeme ná vy let do nedáleke polske Osve timi, ábyčhom se ná vlástní oč i ujistili, ž e si to vs ičhni s te mi končentřáč ními tá bořy jen nevymysleli. A přotož e vy let evokuje "volno", nikdo nič nenámítál á 9. kve tná se vyřážilo. Sřáž byl u s koly už ne ják kolem 5:40, čož me lo žá ná sledek nejednu řožmřželou tvá ř, á když uč itele vs ečhny u č ástníky násklá dáli do objednáne ho áutobusu, vyjelo se. Ná m nežletily m de láli gářde kántoř i jáko pán uč itel Suřálá, pání uč itelky Č eřná, Há nková á Hefková á mož ná jes te ne kdo dáls í, ále žná te to :-) Alžheimeř je žřá dny. Čestá bylá dle me ho oč eká vá ní př ís eřne dlouhá á př ís eřne hluč ná. Zá te čh dohřomády 6 hodin př epřávy jste se ále mohli dožve de t sáme žájímáve ve či... No, když jsme koneč ne ve ždřáví dojeli do ářeá lu, řožde lili jsme se ná dve skupinky á s li si káž dy vyfásovát "odposloučhá váčí žář ížení ", ábyčhom vy klád vu beč slys eli. Nás i skupinku si vžálá ná pás ká l polská přu vodkyne, kteřá si myslím, nebylá žřovná nejleps í pod slunčem. Její inteřpřetáče bylá hřožne řyčhlá, á pokud jste se čhte li ná expožiče poř á dne podívát, me li jste potom přoble m s tím, ž e oná už bylá v dáls í č á sti exkuřže á povídálá o ne č em u plne jine m. Čelá expožiče pák bylá řožde lená do tř i č á stí tžv. Ausčhwitž 1, 2, 3. Přvní č á st bylo tákove mužeum. Byly žde k vide ní mápy, fotogřáfie á vitříny, kteře byly náplne ny ve čmi náčističky čh obe tí jáko vlásy, kufřy, boty á jine. V dřuhe č á sti jsme pák byli přová de ni řožsá hly m komplexem budov á nákoneč jsme přos li ná dvoř ím, kde popřávili velitele Osve timi - Rudolfá Ho sse. Čo se ty č e sámotne ho tá bořá, musím ř íčt, ž e me nežklámál. Vádil mi ovs em fákt, jákou átřákči si lide ude láli ž místá, kde jiní lide umířáli. Čely vy let ovs em doopřávdy stá l žá to, á pokud jste Osve tim dosud nenávs tívili, vř ele vá m to dopořuč uji. Moniká Melžeřová (9.A)

5 5 Testování čtvrtých a osmých tříd!!! Tento me síč jsme my, osmá či, psáli testy, kteře by me ly odhálit nás e žnálosti v obořu fyžiky, př ířodopise, žeme pisu á v ángličke m jážyče. Přvní testem bylá př ířodove dečká gřámotnost (fyžiká, př ířodopis, žeme pis). Tř í- dá se muselá řožde lit do dvou skupin. Já pátř ilá do te dřuhe, kteřá bylá ná 1. stupni. Př i psání tohoto testu jsem se žáseklá př i ř es ení u kolu že žeme pisu. R ekne te mi, kdo se ále nežásekl? Asi jsem u plne blbá, ále u vs eho jsem muselá hooooooooodne př emy s let. O 2 dny požde ji jsme psáli test ž ángličke ho jážyká (á o tom jsme opřávdu neve - de li). Moje skupiná bylá ope t ná 1. stupni. Přvní čvič ení bylo žáme ř eno ná poslečh. Vářová ní : nikdy ná 1. stupni (v poč ítáč ove uč ebne ) si nežápínejte řepřoduktořy!!!!!!! V uč ebne se to vs ečhno střás ne ožy vá, ále i př esto jsme ne čo žáslečhli á ná sledne vs e žážnámenáli. Musím př ižnát, ž e test ž ángličke ho jážyká byl te ž ky (jen přo ne koho). Pokud byčhom me li př ís tí řok ne čo podobne ho psá t, ták jedine s uč iteli, kteř í uč í dány př edme t (nič přoti pánu uč itelovi Bářglovi). Lenká Křemplová (8.A)

6 6 Soutěž v Havířově Rá no jsem vstálá v 5:00 řá no, i když jsem me lá vstá t v 5:30. Bá lá jsem se. Ube hlo to ták řyčhle, ž e už jsme sede li v áute. Ani jsem se nenádečhlá á už jsme byli ná míste. Hřožne přs elo á já jsem bylá v s átečh á ve vysoky čh podpátčíčh. Ryčhle jsme utíkáli do budovy, kde tá soute ž bylá. Me li jsme tám by t v 8:00 á žáč ínálo to v 11:00. Museli jsme jes te žkous et př íčhody ná po dium á žpe v á museli jsme se táke upřávit. Př is lá jsem do místnosti á leklá jsem se. S átná bylá u plne př eplne ná holkámi, kteře tám me ly s táneč ní skupinou vystoupení. Nájednou byl sá l př eplne ny lidmi á už se žáč ínálo. Záč ínálo se mály mi de tmi potom třos ku ve ts ími. Ube hlá čhvilič ká á už bylá 3. kátegořie, ve kteře jsem bylá já. Nájednou žávoláli moje jme no. S lá jsem opátřne, ábyčh nespádlá. Odžpíválá jsem písnič ku od Adele - Set fiře to the řáin á žáse jsem odes lá. Tentokřá t jsem s lá řyčhleji. Už jsem bylá v žá kulisí, ále nájednou jsem žákoplá o s řoub, kteřy byl př ide lány k jedne pářkete ž po diá. Pádálá jsem k žemi á lež elá jsem. Záč álá jsem se střás ne smá t. Nás te s- tí to nevide li divá či, ále jenom holky že žá kulisí. Ty se hned žáč ály táky smá t á pomá hály mi vstá t. Nájednou byl koneč á 3. kátegořii voláli ná po dium. R ekli ná m, kdo vyhřá l 3. á 2. místo á áž nákoneč, kdo je ná 1. míste. Nebylá jsem ná ž á dne m míste, ále skve le jsem si to už ilá á dostálá jsem dořt. To je ná tom to nejleps í. I když nejste ná ž á d- ne m víte žne m míste, dostánete mářčipá novy dořt. Mn ám! Zpe váč ká Sá řá Kořyč á nková (8.A)

7 Kdo nás učí? 7 Stejne jáko v káž de m č í sle i tentokřá t tu přo vá s má me vás i oblíbenou řubřiku Kdo ná s uč í. Tentokřá te jsme přo vá s vyžpoví dály hned dve pání uč itelky á to pání uč itelku Bářtá kovou á pání uč itelku Opřávilovou. Pání uč itelká Lenká Bářtá ková 1.Chtěla jste být vždy paní učitelkou? Ano. 2. Co vás přimělo být učitelkou? Asi to, ž e jsem me lá v 1. tř íde hodnou pání uč itelku. 3. Máte nějakého učitele v rodině? Ne. 4. Měla jste ve škole VŽDY dobré známky? Ano (smíčh). 5. Jaký byl váš oblíbený předmět? Mátemátiká, hudební vy čhová, de jepis á ná stř ední pák čhemie. 6. Máte nějakého oblíbeného žáka nebo žákyni? Nemá m (smíčh). 7. Jaká je vaše oblíbená třída? 8. A (smíčh) 8. Budou vám chybět letošní deváťáci? Ano, je jičh má lo á to se dlouho žáse nestáne. (smíčh) 9. Stalo se vám někdy, že se vám chemický pokus nepovedl? Co se stalo? Močkřá t, ále nikdy nedos lo k vy bučhu. Ale jednou jsem př iotřá vilá ástmátiká. 10. Jaký je váš oblíbený pokus? Odbářvová ní kářáfiá tu á Fářáonovi hádi. 11. Mohu se zeptat i na soukromý život? Ano. 12. Máte děti? Jak se jmenují? Ano, Veřunku á Petř íká. 13. Chtěla byste ještě další děti? Ne. 14. Co byste si přála, aby z nich bylo? SLUS NI LIDÉ (smíčh)

8 8 15. Co pro vás byl největší adrenalin? Spání pod s iřá kem, čhožení ná vándř, sjíž de ní vody (smíčh). 16. Skákala jste někdy padákem? Ne. 17. Máte z něčeho fobii? Ne.. i když mož ná áno, ále nevím o tom. 18. Máte nějaký oblíbený hmyz? Moty lá. 19. Těšíte se na prázdniny? Kam pojedete? Střás ne (smíčh), ne kám ná hořy. Pání uč itelče de kujeme žá č ás, kteřy ve noválá. Nikol Novotná (9. A) Pání uč itelká Iváná Opřávilová 1. Uč ilá jste i ne kde jinde jinde než tády? Ano. Ná Slovánu, ná soukřome s kole á ná ZS ve Slátiničíčh. Doufá m, ž e Holiče je poslední s kolá, ná kteře uč ím. 2. Ják jste se dostálá k AJ? Když mi bylo 6 let, ste hováli jsme se á já se náuč ilá ne mečky. S ánglič tinou jsem žáč álá tájne ve dřuhe tř í de. Pák jsem se vřá tilá áž ná vysoke i s látinou. Vystudoválá jsem mátemátiku. 3. Ná kteřou tř ídu se te s íte nejmín? Ná káž dou stejne. Ale moč se nete s ím, když je ná ánglič tinu spojená 7.A. 4. Báví vá s hodne ánglič tiná? Ano. 5. Bylá jste ne kdy povinne v Anglii? Povinne ne, ále jinák áno. 6. Ják vyčhá žíte ž jiny mi uč iteli? Nemá m jediny přoble m. Vs ičhni se dobř e ses li á návíč má me vynikájíčí vedení. 7. Čo de lá te ve volne m č áse? Čhodím be hát, čhodím sbířát kes ky, de lá m hodne ná žáhřá dče á nejvíč mi žábeře vář ení (á to není koníč ek). 8. Byl Vás ím snem se stá t pání uč itelkou? Ne, já jsem vž dyčky čhte lá de lát letus ku. :-) 9. Nemřží Vá s to, ž e má te vystudovánou mátemátiku, ále uč íte ángličky jážyk? Ne, i když me mátemátiká hodne bávilá. 10. Lete lá byste ná Máltu? Klidne hned, žítřá. :-) 11. Čo Vá s doká ž e vytoč it? Blbeč, neu čtá de tí k uč itelu m. De kujeme žá řožhovoř Lenká Křemplová (8.A), Lučie Stloukálová (6.A)

9 Tvořivý koutek 9 Optický klam- ptáček v kleci Když jsem bylá málá, optičke klámy me vž dy fásčinovály á bávilo me si s nimi hřá t, nebo se ná ne jen dívát. Teď jsem o pá ř let stářs í, ále vu beč nič se nežme nilo. Jeden jsem vide lá už ve dvou filmečh, á ták me nápádlo, ž e byčh si ho mohlá žkusit vyřobit. Pojďte ná to se mnou! Budeme potř ebovát: tvřdy pápíř, nu ž ky, s pejli, lepidlo á ne jáke fixy, pástelky nebo bářvič ky Z tvřde ho pápířu si vystř ihneme jáke koliv dvá stejne tvářy. Já dá vá m př ednost koleč ku. Ná jeden tvář nákřeslíme ptá č ká, ná ten dřuhy kleč. Musíme dá vát požoř, áby ptá č ek byl mens í než klíčká. Slepíme obe č á sti k sobe, ále meži ne př ilepíme i s pejli. Tádá! Ná s hlávolám je hotovy. Ale ják funguje? Musíme řyčhle toč it se s pejlí. Bude to vypádát, ž e ptá č ek je v kleči. Ale doopřávdy není. Hřání, kteře žábáví ná ne - kolik minut. Zvlá s tní pode ková ní byčh čhte lá ve novát sve nevlástní sestř eniči Sá ř e Bářton kove (8 let), kteřá přo me obřá žek ptá č ká i klíčky nákřeslilá. De kuji mnohokřá t. Mářke tá Pá tková (8.A)

10 Sportovní rubrika 10 PODIVNÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2014 Letos ní hokejove mistřovství sve tá konáne v Be lořuske m Minsku bylo přo č eskou řepřežentáči pone kud žvlá s tní. Nás i bořči se žá 4. místo řožhodne styde t nemusí. V semifiná le nestáč ili ná finskou vy přávu, ále bohuž el jinák tomu nebylo áni v boji o břonž, když podlehli S ve du m 3:0. Sko ře ále řožhodne neodpovídálo vy sledku, přotož e č esky ná řodní ty m byl jednožnáč ne leps í á sve ho seveřske ho soupeř e př ehřá vál. Podívejme se ále ná to, ják přobíhál čely tuřnáj. Ná přvní ná s žá pás jsem se te s il už skořo od ZOH, přotož e jsme se me li stř etnout s nás imi břátřy Slová ky. Souboj to byl vyřovnány áž do konče á sve dč il o tom i vy sledek. Č es i ále nákoneč doká žáli Slová ky udolát v přodlouž ení á po neřvy dřá sájíčím souboji si př ipsáli o bod víč. Dáls í žá pás se řožhodl áž po sámostátny čh ná ježdečh, jenž e k nás emu nes te stí si s ikovní u toč níči že S ve dská svy mi bláfá ky vybojováli vy hřu. Hned po S ve dečh ná s č ekál žř ejme nejte ž s í soupeř skupiny, Kánádá. Kánádsky ty m me l ve sve m ká dřu veliče žájímává jme ná ž nejleps í ligy sve tá, NHL. Ve velmi žájímáve m žá pásu, kteřy ope t ovlivnili řožhodč í, stejne jáko tomu bylo v utká ní se S ve dy, č esky vy be ř nákoneč podlehl olympijske mu víte ži 3:4. S Dá nskem, kdy se ope t uká žáli pá - ni v přuhováne m, Č es i přohřá li po sámostátny čh ná ježdečh 4:3. Ná ježdy by me ly nás i bořči uřč ite víč tře novát. S Nořskem á Fřánčií si nás i už pořádit ume li, i když s Fřánčií áž po přodlouž ení, ále s lo se tedy do č tvřtfiná le, kde jsme nářážili ná stejne ho soupeř e jáko př i č tvřtfiná le v Soč i. USA se ope t uká žálá jáko nepř íjemny á tvřdy soupeř. Po př ílis nevydář ene m žáč á tku nás i přohřá váli 1:0, ále žábojováli á vybojováli si vedení áž 1:4. Pote ále Ameřič áne žáč áli č eske mu ty mu s kodit, když si žřáne ní že žá pásu odnesl Sobotká, kteře ho tvřdy m hitem poslál k žemi Abdelkádeř, Č es i vypustili á mysleli si, ž e utká ní žvlá dnou v poklidu dohřá t á dojít si v klidu přo semifiná le. Nebylo tomu ták. Sá m se diví m, ž e me nemuselá odve žt sánitká, přotož e koneč byl opřávdu jáko ž hořořu..víme, komu by pání uč itelká Č eřná fándilá, kdyby USA dokonálá obřát ná 4:4.. ále ná kdyby se nehřáje.nás te stí se to Ameřič ánu m nepovedlo á č ekáli ná ná s Fini. Nejve ts í Finskou opořou byl žř ejme Kontiolá á bežčhybny břánká ř Pekká Rinne, ná kteře m žtřoskotálá ve ts iná č esky čh pokusu. Vlástne ná ne m žtřoskotálo u plne vs ečhno, čo s lo ná břá nu. Nedá se nič de lát. Bohuž el jsme nežvlá dli áni souboj se S ve dy, á ták jsme se museli vřá tit domu bež medáile. Nejvíč me ná tomto s ámpioná tu mřží žpřá vá od nejve ts í č eske ž ijíčí legendy, Jářomířá Já gřá, kteřy přohlá sil, ž e už v řepřežentáči nebude pokřáč ovát dá le, tákž e ho neuvidíme áni ná př ís tím MS, kteře se bude konát v Přáže á Ostřáve. Ták snád se činknou medáile i bež Jářdy. Ná žoř k řožhodč ím žde psá t nebudu, vžhledem k me mu ve ku by to bylo nepř ižpu sobive á áž př ílis vulgá řní J. Ták žá řok vs ičhni ná stádiony! Mičhál Nedořostek (9.A)

11 11 Badminton Bádminton je individuá lní olympijsky spořt. Hřá č i odpálují př es síť pomočí řákety opeř eny míč ek á snáž í se donutit přotivníká k čhybe. Čhybou je žáhřá ní kos íč ku mimo vymežene u žemí nebo neodehřání přotivníkem spřá vne žáhřáne ho kos íč ku. Ná řoždíl od tenisu se žde kos íč ek neodřá ž í od žeme á je hřá n vž dy př ímo ž ták žváne - ho voleje. Bádminton je jeden ž nejřyčhlejs íčh řáketovy čh spořtu. Hřá č musí mít postř eh á vy bořnou kondiči. Be hem jedine ho žá pásu č ásto nábe há áž ne kolik kilometřu. Ryčhlost smeč e dosáhuje i 300 km/h, sve tovy řekořd dřž í Č ín án Fu Háifeng, kteřy žásmeč ovál řyčhlostí 322 km/h. Bádminton pátř í meži nejstářs í spořty ná sve te přvní dolož ene žá žnámy o tomto spořtu počhá žejí že 7. století, kdy Č ín áne přovožováli hřu žvánou Di-Dč iján-dsi. Ná podobne m přinčipu odbíjení opeř ene ho míč ku bylá hřá ná v Jáponsku hřá čibáne á v Kořeji se potom bádmintonovy př edčhu dče jmenovál Tije-Kič á-ki. Mimo ásijsky kontinent byly bádmintonu podobne hřy přovožová ny i meži Indiá ny Seveřní, Stř ední i Již ní Ameřiky, á dokonče i ve stř edove ke Évřope, kde vs ák bylá č ásem táto hřá žápomenutá Mářek Tison (9.A)

12 Pár slov na závěr..á to je ž kve tnove ho vydá ní vs e :-) Te s te se jes te ná žá ve řeč ne č eřvnove vydá ní, kteře by me lo vyjít končem č eřvná :-) á kteře uřč ite bude stá t žá to!!!! 12 Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

13 Redakce 13 Michaela Vyhlídalová (9.A) Michal Nedorostek (9.A) Marek Tisoň (9.A) Lenka Kremplová (8.A) Markéta Pátková (8.A) Marie Škrachová (7.A) Lucie Linhartová (7.A) Anna Richterková (7.A) Lucie Stloukalová (6.A)

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová INFORMACE Chemický kroužek je jednou za čtrnáct dní vpátek. Vede ho paní učitelka Dvořáková. Je určen pro osmou adevátou třídu. MŮJPOHLED

Více

Nová podoba Školního špióna

Nová podoba Školního špióna ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Nová podoba Školního špióna Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu. V několika věcech

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 Pár slov na začátek.. Vítáme nové žáky, ale i žáky, kteří navštěvují naší školu už nějaký pátek v novém školním roce. Doufáme, že se všem bude dařit a budou poslouchat

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

2. úkol Rozdáme papíry A5 namaluj vše, co se ti vybaví při slovu čert; namalované obrázky nalepíme na balicí papír.

2. úkol Rozdáme papíry A5 namaluj vše, co se ti vybaví při slovu čert; namalované obrázky nalepíme na balicí papír. Čtenářská lekce: O čertovi Zpracovatel: Z. Landová Ročník: 1. Časová náročnost: 2 ČJ, 1 Pv Cíle: Čtení s předvídáním (po Štědrý den) Rozvíjet fantazii při řízeném čtení Vysvětlí pojmy: periskop, němost

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

Lyžařský výcvikový kurz 2014

Lyžařský výcvikový kurz 2014 Hned po rozdání pololetního vysvědčení vyrazili žáci sedmého ročníku na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. Jako místo pobytu bylo vybráno osvědčené rekreační středisko Prkenný důl v Žacléři. Lyžařský

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani -- 1 -- -- 2 -- Nazdar čtenáři! Po téměř půlroční odmlce se vám do rukou dostává dvacáté třetí číslo dvouměsíčníku světlušek. Podíváte-li se na číslo předchozí, tak snadno zjistíte, že toto číslo jsme

Více

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Roll the Dice Místo konání: Lésny Dwór, Janowice Wielkie, Dolny Ślask, Polsko 2011 Termín: 22.6. 30.6.2011 Počet účastníků: 25 Zúčastněné státy: Polsko, Česká

Více

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí.

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí. Tomáš Dvořák Tomáš Dvořák (* 11. května 1972 Zlín) je český desetibojař, trojnásobný mistr světa a držitel bývalého světového rekordu a dosud druhého nejlepšího výsledku všech dob (8994 bodů, Praha 1999).

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer 77 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 77 The introduction of the Euro in the most recently acceded MS - CZ D Kolik

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

ZVONEČEK. Děkujeme všem rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného. První pololetí školního roku se dařilo a nebyli žádní dlužníci.

ZVONEČEK. Děkujeme všem rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného. První pololetí školního roku se dařilo a nebyli žádní dlužníci. ZVONEČEK Informační občasník Mateřské školy Lány Ročník 13 číslo 3. Naše školka se rozhodla zapojit do akce SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Náš den Sněhuláků pro Afriku bude ve čtvrtek 25.února 2016. S dětmi připravujeme

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Lucie Sára Závodná. Život hraje blues. Ukázka z knihy

Lucie Sára Závodná. Život hraje blues. Ukázka z knihy Lucie Sára Závodná Život hraje blues Ukázka z knihy Olomouc 2015 3 18 Děti už dávno nebyly malé Bóže bylo jedenáct, Karlíkovi už čtrnáct let - ale na Pavla si zvykly rychle. Získal si je svou upřímností

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

G A M A J A G A M A J A Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012. Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!!

G A M A J A G A M A J A Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012. Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!! ČSOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOV YNÁZI Č.2, ROČNÍK 11, ŠK. ROK 2011/2012 Co si přečtete??? ČTĚTE NÁS!!! Zkusili jste tančit chachu? Poslední den v září se konala tisková konference v SVČ na Ostrčilově

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

První kabelku si spíchla na kuchyňském stole, dnes má obrat 20 milionů

První kabelku si spíchla na kuchyňském stole, dnes má obrat 20 milionů První kabelku si spíchla na kuchyňském stole, dnes má obrat 20 milionů 11. listopadu 2015 Příběh Dariny Ermisové z Ostravy připomíná spíše pohádku o tom, jak chudá holka ke štěstí přišla. Před lety si

Více

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Zateplování školy Drakiáda Výstava ovoce a zeleniny Redakční [ŠIMA rada:

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) V lese Časový rozsah lekce 1 vyučovací hodina Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin G y m n á z i u m J a n a P i v e č k y a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a S l a v i č í n n a b í z í k e s t u d i u p r o r o k 2 016-2017 - čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd 7941K41 gymnázium

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří v Úpravně pitné vody Rečkov Rečkov Městečko Bakov nad Jizerou jsme si uţ několikrát pečlivě prošli, tak jsme se rozhodli, ţe je čas podniknout

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Výsluňský. plátek LEDEN. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LEDEN. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LEDEN Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Vánoční trhy na zámku Zamířeno do: VI.C - rozhovor s Jardou Smejtkem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s paní učitelkou Jitkou Pillmaierovou

Více

Tak Vám přeji hezkou zábavu a uvidíme se v planetáriu! Jíťa. Akce na tento měsíc:

Tak Vám přeji hezkou zábavu a uvidíme se v planetáriu! Jíťa. Akce na tento měsíc: Únor/13 Slovo šéfredaktorky: Přeji příjemný a krásný den, vítám Vás u dalšího dílu Bílé směsi. V tomto díle se můžete těšit na pořádnou dávku vtipů (velkou zásluhu na tom má Mate a Stefani ) a také si

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

OECD Program pro mezinárodní hodnocení žáků 2006

OECD Program pro mezinárodní hodnocení žáků 2006 OECD Program pro mezinárodní hodnocení žáků 2006 Česká republika Hlavní šetření PISA 2006 Datum testování / / 2006 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha Konsorcium projektu:

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie V lednu 1992 strávil Vladimír týden na semináři věnovanému podnikatelskému plánování v Československém manažerském centru v Čelákovicích.

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně 56 BYZMAG Martina Maříková pracuje ve skupině Korado jako Executive Assistant to CEO. Při svojí

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

V tomto pracovním listě mají žáci pomocí hádanek poznat názvy zvířat a zařadit je do vhodného společenství.

V tomto pracovním listě mají žáci pomocí hádanek poznat názvy zvířat a zařadit je do vhodného společenství. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Poznávání zvířat a jejich společenství Ročník 2. Anotace V tomto

Více

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. Citát pro toto číslo : Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon Z redakce Milí čtenáři, jmenuji se Dominika Soukupová a jsem šéfredaktorka. Náš časopis bude vycházet dvakrát

Více