UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Ivana Knausová Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití literatury uvedené v seznamu použité literatury a pomocí odborných konzultací s vedoucím bakalářské práce. Děkuji za cenné rady a připomínky vedoucí mé bakalářské práce paní PhDr. Ivaně Knausové, Ph.D. Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili dotazníkového průzkumu. V Olomouci dne podpis 1

3 OBSAH ÚVOD GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Globalistika Globalizace Klady globalizace Zápory globalizace Globální problémy Klasifikace globálních problémů Globalizace a globální problémy Organizace zabývající se globálními problémy GLOBÁLNÍ PROBLÉM - CHUDOBA Příčiny chudoby Dělení chudoby Měření chudoby ROZVOJOVÉ ZEMĚ A PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE CHUDOBY Pojetí rozvojových ekonomik Typické znaky rozvojových zemí Členění rozvojových zemí Rozvojové regiony ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ Cíl první Odstranit chudobu a hlad Cíl druhý Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Cíl třetí Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Cíl čtvrtý Snížit dětskou úmrtnost Cíl pátý Zlepšit zdraví matek Cíl šestý Bojovat s AIDS, malárií a dalšími nemocemi

4 4.7 Cíl sedmý Zajistit udržitelný stav životního prostředí Cíl osmý Budovat světové partnerství pro rozvoj VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Technika a postup dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníku Výsledek dotazníkového šetření ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 ÚVOD S problematikou absolutního hladu a chudoby se setkáváme především v rozvojových zemích. Tyto země jsou jak laickou tak i odbornou veřejností označovány jako země třetího světa. Tímto termínem bývají označovány země, které se nevyvíjely, nebo se teprve vyvíjí. V době koloniální byly tyto země vykořisťovány západními imperialisty. Po skončení jejich vlády byly tyto země přinuceny převzít péči o sebe a poprvé byly zanechány před výzvou národa postarat se o sebe sami. Mohlo by se zdát, že v Evropě absolutní chudoba neexistuje. Naopak v mnoha evropských zemích lidé trpí nadváhou, plynoucí z přebytku potravin. Proto se spousta lidí vůbec nezajímá o tyto problémy, nedotýká se jich to. Přesto se domnívám, že problematika rozvojových zemí a to především v oblasti hladu a chudoby má veliký vliv na části země, které jsou vyspělé jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální. Motivem pro volbu tématu bakalářské práce podmiňuje možnost setkání se s touto problematikou v mé budoucí profesi, a proto jsem se rozhodla získat o této problematice více informací. Jako budoucí sociální pracovnice se ve své profesi nebudu setkávat jen s lidmi, kteří žijí na vysoké ekonomické a sociální úrovni, ale především právě s těmi, kteří mohou trpět jak ekonomickou tak sociální nouzí, tedy především chudobou latentní. Mým úkolem bude čelit negativní diskriminaci, která vyplývá z nízkého socioekonomického statusu. Tento úkol, jistě nebude lehký, přesto věřím, že je možné obstát se ctí. Jedním z předpokladů je dostatečná informovanost o této problematice. Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s globálními problémy lidstva a v praktické části provedení dotazníkového šetření. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce jsou tedy popsány a charakterizovány globální problémy a pojem globalistika. Tato věda, která se zabývá zkoumáním globálních problémů, se jako věda teprve formuje. Dále je zde vysvětlen pojem globalizace, její výhody i nevýhody. Část kapitoly uvádí přehled některých známých organizací, které se zabývají problematikou globálních problémů v nadnárodní i národní úrovni. 4

6 Z velkého množství globálních problémů se ve své práci zaměřuji na problém hladu a chudoby třetího světa a proto blíže objasňuji pojmy, jako jsou chudoba a světová bída. V dalších kapitolách, které pojednávají o problematice rozvojových zemí, se blíže seznámíme s jejich ekonomikou, členěním a typickými znaky těchto zemí. V praktické části bakalářské práce je popsáno dotazníkové šetření, zkoumající povědomí lidí o problematice globálních problémů, jejich míru důvěry v organizace a projekty, které realizují humanitární pomoc zemím třetího světa a pomáhají v jejich rozvíjení. Zabývá se zde také otázkou, zda se respondenti konkrétně zapojují do projektů na pomoc rozvojovým zemím a jakým způsobem. K tomuto výzkumu byla použita metoda dotazníku. Nedílnou součástí celé práce jsou v přílohách zobrazeny statistické průzkumy a obrázky. 5

7 1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Pojmy, jako jsou globální problémy světa, globalistika a globalizace, slýcháme v dnešní době velmi často. Jde o témata týkající se celého světa, celého lidstva. Nelze je řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při řešení těchto problémů jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství. 1.1 Globalistika Disciplína, jež zkoumá globální problémy, se označuje jako globalistika. Tento pojem bývá definován jako učení o globálních problémech současnosti, přírodních i společenských. Předmět a obsah globalistiky nebyl zatím jednoznačně definován. Někteří autoři nevymezují okruh svého bádání. Jiní jen konstatují, že se globální problémy týkají světa jako celku. Další řadí mezi globální problémy vznikající následkem objektivního rozvoje společnosti, vytvářející hrozbu všemu lidstvu a vyžadující v zájmu řešení úsilí všeho lidstva. S touto velice obecnou definicí se setkáváme v mnoha publikacích (Kunc, Skokan, 1999). Tato věda se teprve začíná formovat, a proto není divu, že se stále nachází ve stádiu raného vývoje. V tomto stádiu se nacházejí i její dílčí součásti, zabývající se různými globálními problémy, ať již uspořádanými do širších či užších celků a podléhajících těm či oněm změnám (Holub, 2002). 1.2 Globalizace Globalizace je spontánní, neřízený proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. To je zřejmě jediné kritérium, na kterém se shodnou teoretici zabývající se tímto jevem, aniž by se tím vzdávali možnosti do pojmu zahrnout celé sady dalších sociálních, politických, kulturních, sociálně psychologických a jiných vztahů s globalizací souvisejících. Mezinárodní měnový fond definuje globalizaci jako rostoucí ekonomickou vzájemnou závislost zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objemu a druhu přeshraničních transakcí zboží, služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož i rychlejšího a rozsáhlejšího šíření technologií (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 6

8 Hlavní rysy globalizačních procesů jsou: Růst objemu mezinárodně obchodovatelného zboží a služeb spojený se stálým procesem liberalizace obchodu. Stále větší počet zemí se zapojuje do této výměny. Změny nastaly v geografickém rozmístění zemí a ve struktuře produktů podílejících se na mezinárodním obchodu. Bývalé rozvojové země zvýšily svůj podíl na mezinárodním obchodu. Ještě rychlejší byl růst objemu, rychlosti a komplexity finančních a přímých investičních toků, které opět zahrnuly rozvojové země a vedly k jejich větší integraci do globální ekonomiky (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006) Klady globalizace Mezi klady globalizace se uvádí: růst objemu globálně obchodovatelného zboží, rychlost a komplexnost přímých investic, ekonomický růst původně rozvojových zemí (zejména Jižní Korea, Tchaj-wan, Malajsie, Hongkong), které jsou dnes vyspělými ekonomikami), růst spotřeby, vznik poměrně homogenní střední třídy odborných elit v Asii a v Latinské Americe, v oblasti politické vznikají nové útvary nadnárodního charakteru nebo se posiluje význam organizací starších, jako je Evropská unie aj., vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo postmoderny (tzv. translokální kultura ), která působením masmédií je otevřená navenek, vlivům působícím globálně, na rozdíl od kultury první moderny (národní), uzavřené do sebe (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 7

9 1.2.2 Zápory globalizace K záporům globalizace řadíme: v ekonomické oblasti je to nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně vyšší než objem obchodovatelného zboží to představuje riziko ekonomických kolapsů, k nimž několikrát došlo (Mexiko, jihovýchodní a východní Asie, Brazílie, Argentina), roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu, získávají pouze ti, kdo mají lepší předpoklady k růstu, díky flexibilnějšímu postoji svých vlád schopných zajistit předpoklady pro vstup zahraničních investorů (rozvíjení infrastruktury, lépe zajištěné právní podmínky ochrany vlastnictví, odstranění korupce, politická stabilita aj.), třebaže globální spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 procent populace v nejchudších částech světa, v některých zemích této kategorie spotřeba dokonce klesá, roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích, příčina tkví v technických inovacích a zvyšování produktivity, globalizace oslabuje roli národního státu, státy zejména malé, střední a méně rozvinuté ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou odkázány na libovůli nadnárodních společností a na rozhodování mezinárodních a světových organizací jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka aj. v některých zemích, dochází k destrukci tradičních zemědělských struktur zemědělské výroby, tyto často rychlé a radikální změny působí na soudržnost v zemích s tradičními venkovskými společnostmi - zvyšuje se pak závislost těchto zemí na zahraničních trzích, národní a kulturní společenství jsou vystavována globalizačním kulturním a sociálním šokům (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 8

10 1.3 Globální problémy Globální problémy se objevily, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se o nich začalo hovořit po druhé světové válce. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí. Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické rozměry. U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická, politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen. Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce ( ), v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkomanická (Heczko, 2005). Co se týče rozdělení a vymezení těchto problémů, je největší překážkou jednostrannost. Badatele soustavněji zajímají jen některé z nich, např. ekologické, energetické, demografické, potravinové, surovinové, problém zaostalosti. Jiné konflikty, například mezietnické a náboženské, se stávají předmětem diskusí velmi vzácně. O některých se prakticky nejedná. Často se zapomíná, že globální problémy tvoří ve svém souhrnu specifický systém, že žádný z prvků nelze pojímat izolovaně. Pravdou je, že ne všechny problémy vyžadují úsilí všeho světového hospodářství a také se neprojevují všude bez výjimky (např. hlad prakticky neznají v některých částech USA, Japonsku, západní Evropě) a přesto jde o problém globální, stejně tak jako bída, zločinnost atd. 9

11 Globálnost problému totiž nelze hodnotit podle jeho úlohy v životě trpící části populace, ale především podle významu pro osudy celého lidstva. Specifické globální problémy čistě přírodního charakteru prostě musíme respektovat. Bylo by také naivní domnívat se, že se někdy podaří vyřešit globální problémy planety beze zbytku. Logičtější je hovořit o zmírnění jejich následků než o jejich vyřešení (Kunc, Skokan, 1999) Klasifikace globálních problémů Obecně přijatá klasifikace globálních problém neexistuje. Lze je třídit dle charakteru, akutnosti atd. Základy současných klasifikací jsou spíše empirické než teoretické. Jak již bylo zmíněno, souvisí to s mladostí globalistky a nepevností jejího teoretického základu. 10

12 Následná tabulka uvádí přehled klasifikace globálních problémů. Je zde uvedeno šest kategorií globálních problémů. Tab. č. 1 Klasifikace globálních problémů I. Nejuniverzálnější problémy politického i sociálně ekonomického II. Problémy převážně přírodně ekonomického charakteru: charakteru: odvrácení jaderné války a zachování míru na Zemi zabezpečení ekonomického rozvoje států (zajištění rozšířené reprodukce) ekologický energetický potravinový surovinový překonání zaostalosti málo světového oceánu rozvinutých zemí III. Problémy převážně sociálního charakteru: IV. Problémy smíšeného charakteru, jejichž neřešení vede k velkým ztrátám na životech: demografický mezietnických vztahů deficit demokracie urbanizace (proces koncentrace obyvatel do měst a s tím související regionální konflikty terorismus, zločinnost technologické havárie živelné pohromy sebevraždy změny kultury) ochrana zdraví V. Problémy vědeckého charakteru, jejichž neřešení nevytváří VI. Malé globální problémy smíšeného charakteru: bezprostřední ohrožení lidstva: ovládnutí kosmického prostoru výzkum vnitřní struktury Země byrokracie egocentrismus atd. dlouhodobé prognózování počasí aj. Výzkum těchto základů klasifikace je dalším úkolem budoucnosti (Kunc, Skokan, 1999). 11

13 1.4 Globalizace a globální problémy Tato kapitola uvádí další možný pohled na druhy globálních problémů. O tento výčet jednotlivých problémů současného světa, se pokusil zástupce ředitele Světové banky pro Evropu J.F. Rischard. Ne všechny problémy jsou vyvolané globalizací, ale jsou důsledkem modernizačního vývoje, důsledkem rozvoje vědy a uplatněním jejích technologických poznatků ve výrobě, organizaci práce atd. Globalizace přispívá v mnoha směrech k dramatizaci těchto problémů. Rischard vypočítává dvacet nejzřetelnějších problémů, s nimiž se světové společenství bude muset vyrovnávat a které bude třeba řešit dřív, než přerostou do globálních krizí či krize. Rischard člení globální problémy do tří skupin (Mezřický, 2006). První skupina je nazývána tzv. Globální statky. Je zde zahrnuto: Globální oteplování (klimatická změna). Jde o jednu z největších hrozeb a problémem je, že jde o jev, který je spolupůsoben lidskými aktivitami. Viditelným důsledkem je například zvyšování hladin oceánů. Tzv. Kjótský protokol by měl tuto hrozbu prozatímně oddalovat, tím, že se zde zavazují průmyslové státy ke snížení emisí plynů způsobujících toto oteplování. Vyčerpání rybího bohatství. Rybí proteiny jsou pro člověka velmi důležité. Problémem jsou různé nájezdy flotil rybářských lodí. Řešením je redukce těchto rybářských lodí, přísná kontrola nelegálního rybolovu a také stanovení limitů povoleného výlovu. Dalším problémem je odlesňování. Na globální úrovni není ochrana lesů vůbec zajištěna. Některé státy se o to již pokoušejí, ale musí se jich přidat více. Časově velmi naléhavým problémem je nedostatek vody. Ročně umírají tři miliony lidí na následky požívání znečištěné vody. Na Summitu v Johannesburgu v roce 2002 se vlády nejvyspělejších zemí zavázaly poskytovat na řešení tohoto problému finanční pomoc. Znečištění moří a ohrožení biodiverzity moří. Tato znečištění často způsobují havárie tankerů, které přepravují ropu. Poté lodní doprava, světový turismus a problémem je tím pádem i úbytek rybích hejn. 12

14 Druhou skupinu autor nazývá Záležitosti vyžadující globální závazky. Zde náleží: Světová chudoba, která by se měla snižovat co nejvíce do roku Jedna možnost je odpouštění dluhů nejchudším zemím, ale také různá pomoc vyspělých států. Zachování míru, prevence konfliktů, boj proti terorismu. Například v Africe, bylo od dekolonizace již tolik konfliktů, že jimi byl dotčen každý pátý člověk, například ztratil blízkého člověka, ztratil domov, zdraví atd. Terorismus ohrožuje ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu ve všech zemích, nejen bohatých ale i chudých. Vzdělání. Každé šesté dítě na světě neumí psát a číst, z toho žen a mužů, z nich 99% žije v rozvojových zemích. Vzdělání žen přispívá k snižování porodnosti a tím pádem i k řešení demografických problémů. Různé vzdělávací programy umožňují také zvyšovat národní důchody v rozvojových zemích. Nebezpečí světových pandemií. V současnosti je nemocí AIDS zasaženo skoro 40 milionů lidí. Spoustu již už v minulosti zemřelo. Šíření dalších infekčních nemocí jako je tuberkulóza, malárie, ptačí chřipka a jiné vyvolává potřeby přijmout preventivní opatření. Důležitý je přístup k léčivům i pro rozvojové země. Digitální nerovnost. Spousta lidí nemělo nikdy příležitost držet v ruce mobilní telefon, počítač atd. Komunikační prostředky pro chudé země znamenají snížení izolace, možnost lépe zabezpečit zdravotní pomoc, podpoří vzdělání. Mohou stimulovat rozvoj podnikání a efektivně využívat zahraniční pomoc. Předcházení přírodním katastrofám a zmirňování jejich následků. Typickou ukázkou selhání této připravenosti byly důsledky tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004, kdy včasné varování mohlo zachránit životy více lidí. Globální oteplování dále zvyšuje nebezpečí podobných katastrof, jako vyvolávají hurikány. Poslední skupinou je skupina třetí a to jsou Problémy vyžadující právní regulaci na globální úrovni. Patří zde: Rekonstrukce daňového systému. Například někteří globálně mobilní plátci daní se přemisťují do oblastí s menšími daňovými sazbami tzv. daňové ráje. Dále je nezbytné zavádět i různé ekologické daně. 13

15 Technologická regulace. Zde jde zejména o regulaci používání zvířat a rostlin k různým účelům zkoumání a léčbě chorob. Důvody, které vyžadují tuto regulaci, jsou hlavně morální, sociální ale i ekologické, tak aby nedocházelo k ohrožování různých ekosystémů, zvířat a rostlin. Obchod s drogami. V chudých zemích vede produkce drog k rozsáhlé korupci a brání snižování chudoby. Ve vyspělých zemích pro změnu drogy vedou k závislostem, ohrožování zdraví a také k vysoké kriminalitě. Obchod, investice a pravidla volné soutěže. Neexistují všeobecně platná pravidla o podmínkách umisťování investic, což může poškodit zemi, do kterých investice míří. Problém je například obchod se zemědělskými produkty, omezující vývozy z rozvojových zemí do zemí průmyslových. Také jsou omezeny vývozy výrobků, zejména textilních. Ochrana duševního vlastnictví. Zde jde o ochranu autorských práv k objevům a vynálezům. Soubor těchto různých otázek, se dotýká finančních a právních limitů, omezujících možnost rozvojových zemí využít poznatků, které mají svůj původ v průmyslově rozvinutých zemích. Pravidla elektronického obchodování. Zde mohou nastat problémy s počítačovou kriminalitou. Pracovní podmínky a pravidla migrace. Jde o globální ochranu základních pracovních podmínek, jako je délka pracovní doby, zákaz dětské práce, pracovní podmínky žen atd. Dále jde o ochranu migrantů, např. z rozvojových zemí. Toto je přehled autora Rischarda a jeho pohledu na věc. Existuje však spousta dalších autorů, kteří mají jiné názory, vytyčují i jiné globální problémy, jako je například nezaměstnanost, stárnutí populace a různé další. 1.5 Organizace zabývající se globálními problémy Jak již bylo uvedeno, globální problémy se týkají celého mezinárodního společenství a nelze je účinně řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace. Mezinárodní organizace ale nejsou schopny tyto problémy řešit jako celek. Řeší se jednotlivé problémy (např. konkrétní válečný konflikt, konkrétní živelná katastrofa), ale zatím se nedaří odstraňovat příčiny globálních problémů. V tomto směru mezinárodní organizace selhávají a jsou za to tvrdě kritizovány. 14

16 Některé organizace zabývající se globálními problémy: UNICEF BRONTOSAURUS UNEP DUHA UNESCO GREENPEACE aj. UNICEF Je hlavní světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována (Co je UNICEF, online). Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Dnes působí ve 160 zemích a oblastech světa. Velkou podporou UNICEF v jeho činnosti ve prospěch dětí bylo přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN v roce UNICEF je mezivládní organizace, a tak při prosazování svých cílů může přímo spolupracovat s vládami jednotlivých zemí i s nevládními organizacemi. (Co je UNICEF, online) Kromě profesionálních pracovníků UNICEF se na jeho práci významně podílejí dobrovolní spolupracovníci. Činnost celé organizace je řízena Výkonnou radou, která je složena z 36 volených zástupců z jednotlivých oblastí světa, a to na období 3 let. Hlavní ústředí UNICEF sídlí v New Yorku, důležité ústřední úřadovny a distribuční základny UNICEF pracují také v Ženevě, Bruselu, Tokiu a v Kodani (Co je UNICEF, online). 15

17 Organizační strukturu UNICEF tvoří 8 regionálních úřadoven, určených pro řízení činnosti UNICEF v jednotlivých oblastech světa, 37 Národních výborů pro UNICEF a 127 kanceláří UNICEF pro práci v rozvojových a průmyslově méně vyspělých zemích (field offices). Partnerem Českého výboru pro UNICEF je Regionální úřadovna pro Evropu se sídlem v Ženevě (Co je UNICEF, online). Významné postavení v činnosti a struktuře UNICEF mají Národní výbory pro UNICEF, které jsou jeho reprezentanty ve vyspělých průmyslových zemích. Zabývají se zejména prosazováním Úmluvy o právech dítěte a činnosti UNICEF, osvětovou a vzdělávací činností a shromažďováním finančních prostředků pro programy pomoci dětem ve světě (Co je UNICEF, online). U nás v České republice existuje také Výbor pro UNICEF. Vznikl v roce 1991 jako národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského fondu OSN. Jak může probíhat podpora této organizace zobrazuje příloha č. 5. Je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, které se ve vyspělých průmyslových zemích zabývají zejména těmito úkoly: informovat širokou veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF ve prospěch dětí, upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v ČR, získávat pro svoji činnost ve prospěch dětí dobrovolné spolupracovníky a příznivce (z řad jednotlivců i organizací), shromažďovat finanční prostředky pro pomoc strádajícím dětem celého světa, ať už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, pravidelného či jednorázového finančního příspěvku, prodejem pohlednic a jiného zboží UNICEF apod., podporovat naplňování dětských práv. 16

18 BRONTOSAURUS Hnutí Brontosaurus bylo založeno v roce Tato organizace se zabývá ochranou životního prostředí, ochranou přírodního a kulturního dědictví a památek. Jde o nevládní neziskovou organizaci, jejíž činnost je celoroční. Hnutí Brontosaurus zaměřuje svoje programy na podporu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Partnery při realizaci programů Hnutí Brontosaurus jsou zejména odborníci z příslušných oblastí, jiné nevládní organizace, státní orgány a instituce, školy, univerzity a zahraniční organizace (Hnutí Brontosaurus online). Toto hnutí má své programové cíle, zaměřené především na: výchovu k trvale udržitelnému způsobu života a k přátelskému a aktivnímu přístupu ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturnímu dědictví, výchovu smysluplnou prací, vlastním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou, pořádání nápaditých pracovních a zážitkových akcí, snahu dávat si navzájem radost, pomoc mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizaci, pomoc při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek. UNEP Jedná se o program OSN pro životní prostředí (UNEP). Byl založen v roce 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, jež se uskutečnila v r ve Stockholmu. Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi (Roudná, 2005 online). 17

19 Program UNEP schvaluje a kontroluje Řídící rada UNEP (Governing Council - GC), složená ze zástupců členských států, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na čtyřleté období. Řídící rada se schází jednou za dva roky. V čele UNEP stojí výkonný ředitel, volený rovněž Valným shromážděním OSN na čtyři roky (Roudná, 2005 online). Posláním UNEPu je: stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni, poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí, chránit atmosféru, prosazovat opatření proti změně klimatu, poškozování ozonové vrstvy a znečišťování ovzduší, ochrana kvality vod, oceánů a mořských pobřeží, ochrana biologické rozmanitosti, uplatňovat technologie nenarušující životní prostředí, zpracování odpadů a zacházení s chemikáliemi způsoby nepoškozujícími životní prostředí a ochrana lidského zdraví, pomáhat při prosazování přijatých dokumentů, zejména Agendy 21 a dalších mezinárodních úmluv. V současné době se činnost UNEPu zaměřuje prioritně na monitoring životního prostředí, hodnocení vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně systémů včasného varování, čistotu vod, přenos vhodných technologií, prohlubování spolupráce mezinárodních environmentálních úmluv, vytváření nástrojů pro politická rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým zemím. K zajišťování cílů UNEP byl vytvořen mezinárodní informační systém INFOTERRA a regionální systémy monitorování a vyhodnocování stavu životního prostředí (Roudná, 2005 online). 18

20 DUHA Jde o občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vzniklo v roce Má členů ve stovce základních článků tzv. dužin po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. (Duha, online) Činnost této organizace je zaměřena na: rozvoj a podporu udržitelného života, řešení přeshraničních environmentálních problémů a podporu ohleduplného turismu a ekologické výchovy, projekty pro děti a mládež z dětských domovů, programy pro neorganizované děti a mládež, na podporu participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby, zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI a NFJI (Mezinárodní přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže). UNESCO Organizace UNESCO vznikla v roce 1945 podepsáním Ústavy v Londýně. UNESCO je anglická zkratka, která v angličtině znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v českém překladu tedy Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Hlavní sídlo je v Paříži. V současnosti sdružuje 190 členů. Nechybí mezi nimi ani Česká republika, která je členem od února

21 Česká republika má pro komunikaci v rámci celosvětové organizace UNESCO zřízen poradní orgán vlády, který nese název Česká komise pro UNESCO. Má na starost zajišťovat setkání národních institucí a odborníků s UNESCO, prostudovat dokumenty UNESCO a šířit myšlenky samotné organizace v České republice. Česká komise má 50 členů. Skládá se ze zástupců důležitých státních i nevládních institucí jako je např. Akademie věd ČR, Národní dobrovolnické centrum apod., dále ze zástupců ministerstev a významných osobností vědy a kultury. Členové jsou do funkcí voleni na čtyři roky. Důležité je také zajistit dobré vztahy mezi ČR a UNESCO. Organizace spolupracuje s více než 395 nevládními organizacemi a nadacemi a se sítěmi mezinárodních i regionálních organizací. UNESCO se zaměřuje na vzdělání, přírodní, sociální a humanitní vědy, komunikaci, kulturu a informace (Unesco, online). Do samotných projektů podporovaných UNESCO patří: programy mezinárodní vědní spolupráce, školící a odborné programy, propagace nezávislých médií, svobody tisku, propagace kulturní různorodosti, regionální a kulturní historické projekty, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního, přírodního dědictví a ochrany lidských práv, šíření gramotnosti a snaha o to, vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě (Unesco, online). GREENPEACE Greenpeace je mezinárodní organizace působící ve více než 40 zemích světa, od amerického kontinentu a Evropy, až po Asii a Pacifik. Organizace nepřijímá vládní ani firemní dotace a závisí pouze na příspěvcích jednotlivých dárců a nadačních grantů. Vystupuje proti poškozování životního prostředí již od roku Česká pobočka Greenpeace byla oficiálně založena v roce Greenpeace je nezávislá nezisková organizace s mezinárodní působností. (Greenpeace, online) 20

22 Přímé akce jsou jedním z nástrojů Greenpeace při popularizaci ekologických témat. Jsou součástí dlouhodobě zaměřených kampaní Greenpeace a jejich úkolem je na kampaň upozornit a zviditelnit tak problém, který by se jinak do povědomí veřejnosti nedostal. Zásadou těchto přímých akcí je, že jsou nenásilné. Dějí se na místě ekologického problému a cílem je zabránit činu s negativními dopady na životní prostředí. Dalším cílem přímé akce je přinášet svědectví a odkaz světu z míst, která jsou běžně nedostupná. Aktivisté na přímých akcích nikdy neskrývají svoji totožnost, stojí pevně a otevřeně za svým názorem. Greenpeace má velmi vysoká kritéria pro bezpečnost, proto rizika úrazu na přímé akci jsou minimální. Hlavním cílem této organizace je: poukazovat na zločiny páchané na životním prostředí, vytvářet tlak na politiky a korporace nedodržující stanovené zásady a směrnice a požadovat, aby dostáli svých závazků a zajistili tak pro nás lepší životní podmínky a perspektivnější budoucnost. Tyto organizace ať už národní či mezinárodní si zaslouží plnou podporu a také pozornost veřejnosti. Je důležité si uvědomit, že dělají záslužnou práci a navíc spousta těchto pracovníků ji dělá zcela dobrovolně. A to si zaslouží obdiv, úctu i plné pochopení ze strany lidí, kteří mohou podporovat tyto činnosti, alespoň z povzdálí tím, že se budou zajímat o tyto problémy, budou číst o těchto problémech nebo i finančně podpoří tyto činnosti. 21

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasiia Bondarenko Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce 2014 Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce Anastasiia Bondarenko Vysoká

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK

MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE POTENCIÁLU A ROZLOŽENÍ RIZIK České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Jiří Cveček MIKROFINANCE JAKO INVESTIČNÍ ALTERNATIVA: STUDIE

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více