UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Ivana Knausová Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití literatury uvedené v seznamu použité literatury a pomocí odborných konzultací s vedoucím bakalářské práce. Děkuji za cenné rady a připomínky vedoucí mé bakalářské práce paní PhDr. Ivaně Knausové, Ph.D. Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili dotazníkového průzkumu. V Olomouci dne podpis 1

3 OBSAH ÚVOD GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Globalistika Globalizace Klady globalizace Zápory globalizace Globální problémy Klasifikace globálních problémů Globalizace a globální problémy Organizace zabývající se globálními problémy GLOBÁLNÍ PROBLÉM - CHUDOBA Příčiny chudoby Dělení chudoby Měření chudoby ROZVOJOVÉ ZEMĚ A PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE CHUDOBY Pojetí rozvojových ekonomik Typické znaky rozvojových zemí Členění rozvojových zemí Rozvojové regiony ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ Cíl první Odstranit chudobu a hlad Cíl druhý Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Cíl třetí Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Cíl čtvrtý Snížit dětskou úmrtnost Cíl pátý Zlepšit zdraví matek Cíl šestý Bojovat s AIDS, malárií a dalšími nemocemi

4 4.7 Cíl sedmý Zajistit udržitelný stav životního prostředí Cíl osmý Budovat světové partnerství pro rozvoj VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Technika a postup dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníku Výsledek dotazníkového šetření ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 ÚVOD S problematikou absolutního hladu a chudoby se setkáváme především v rozvojových zemích. Tyto země jsou jak laickou tak i odbornou veřejností označovány jako země třetího světa. Tímto termínem bývají označovány země, které se nevyvíjely, nebo se teprve vyvíjí. V době koloniální byly tyto země vykořisťovány západními imperialisty. Po skončení jejich vlády byly tyto země přinuceny převzít péči o sebe a poprvé byly zanechány před výzvou národa postarat se o sebe sami. Mohlo by se zdát, že v Evropě absolutní chudoba neexistuje. Naopak v mnoha evropských zemích lidé trpí nadváhou, plynoucí z přebytku potravin. Proto se spousta lidí vůbec nezajímá o tyto problémy, nedotýká se jich to. Přesto se domnívám, že problematika rozvojových zemí a to především v oblasti hladu a chudoby má veliký vliv na části země, které jsou vyspělé jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální. Motivem pro volbu tématu bakalářské práce podmiňuje možnost setkání se s touto problematikou v mé budoucí profesi, a proto jsem se rozhodla získat o této problematice více informací. Jako budoucí sociální pracovnice se ve své profesi nebudu setkávat jen s lidmi, kteří žijí na vysoké ekonomické a sociální úrovni, ale především právě s těmi, kteří mohou trpět jak ekonomickou tak sociální nouzí, tedy především chudobou latentní. Mým úkolem bude čelit negativní diskriminaci, která vyplývá z nízkého socioekonomického statusu. Tento úkol, jistě nebude lehký, přesto věřím, že je možné obstát se ctí. Jedním z předpokladů je dostatečná informovanost o této problematice. Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s globálními problémy lidstva a v praktické části provedení dotazníkového šetření. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce jsou tedy popsány a charakterizovány globální problémy a pojem globalistika. Tato věda, která se zabývá zkoumáním globálních problémů, se jako věda teprve formuje. Dále je zde vysvětlen pojem globalizace, její výhody i nevýhody. Část kapitoly uvádí přehled některých známých organizací, které se zabývají problematikou globálních problémů v nadnárodní i národní úrovni. 4

6 Z velkého množství globálních problémů se ve své práci zaměřuji na problém hladu a chudoby třetího světa a proto blíže objasňuji pojmy, jako jsou chudoba a světová bída. V dalších kapitolách, které pojednávají o problematice rozvojových zemí, se blíže seznámíme s jejich ekonomikou, členěním a typickými znaky těchto zemí. V praktické části bakalářské práce je popsáno dotazníkové šetření, zkoumající povědomí lidí o problematice globálních problémů, jejich míru důvěry v organizace a projekty, které realizují humanitární pomoc zemím třetího světa a pomáhají v jejich rozvíjení. Zabývá se zde také otázkou, zda se respondenti konkrétně zapojují do projektů na pomoc rozvojovým zemím a jakým způsobem. K tomuto výzkumu byla použita metoda dotazníku. Nedílnou součástí celé práce jsou v přílohách zobrazeny statistické průzkumy a obrázky. 5

7 1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Pojmy, jako jsou globální problémy světa, globalistika a globalizace, slýcháme v dnešní době velmi často. Jde o témata týkající se celého světa, celého lidstva. Nelze je řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při řešení těchto problémů jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství. 1.1 Globalistika Disciplína, jež zkoumá globální problémy, se označuje jako globalistika. Tento pojem bývá definován jako učení o globálních problémech současnosti, přírodních i společenských. Předmět a obsah globalistiky nebyl zatím jednoznačně definován. Někteří autoři nevymezují okruh svého bádání. Jiní jen konstatují, že se globální problémy týkají světa jako celku. Další řadí mezi globální problémy vznikající následkem objektivního rozvoje společnosti, vytvářející hrozbu všemu lidstvu a vyžadující v zájmu řešení úsilí všeho lidstva. S touto velice obecnou definicí se setkáváme v mnoha publikacích (Kunc, Skokan, 1999). Tato věda se teprve začíná formovat, a proto není divu, že se stále nachází ve stádiu raného vývoje. V tomto stádiu se nacházejí i její dílčí součásti, zabývající se různými globálními problémy, ať již uspořádanými do širších či užších celků a podléhajících těm či oněm změnám (Holub, 2002). 1.2 Globalizace Globalizace je spontánní, neřízený proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. To je zřejmě jediné kritérium, na kterém se shodnou teoretici zabývající se tímto jevem, aniž by se tím vzdávali možnosti do pojmu zahrnout celé sady dalších sociálních, politických, kulturních, sociálně psychologických a jiných vztahů s globalizací souvisejících. Mezinárodní měnový fond definuje globalizaci jako rostoucí ekonomickou vzájemnou závislost zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objemu a druhu přeshraničních transakcí zboží, služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož i rychlejšího a rozsáhlejšího šíření technologií (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 6

8 Hlavní rysy globalizačních procesů jsou: Růst objemu mezinárodně obchodovatelného zboží a služeb spojený se stálým procesem liberalizace obchodu. Stále větší počet zemí se zapojuje do této výměny. Změny nastaly v geografickém rozmístění zemí a ve struktuře produktů podílejících se na mezinárodním obchodu. Bývalé rozvojové země zvýšily svůj podíl na mezinárodním obchodu. Ještě rychlejší byl růst objemu, rychlosti a komplexity finančních a přímých investičních toků, které opět zahrnuly rozvojové země a vedly k jejich větší integraci do globální ekonomiky (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006) Klady globalizace Mezi klady globalizace se uvádí: růst objemu globálně obchodovatelného zboží, rychlost a komplexnost přímých investic, ekonomický růst původně rozvojových zemí (zejména Jižní Korea, Tchaj-wan, Malajsie, Hongkong), které jsou dnes vyspělými ekonomikami), růst spotřeby, vznik poměrně homogenní střední třídy odborných elit v Asii a v Latinské Americe, v oblasti politické vznikají nové útvary nadnárodního charakteru nebo se posiluje význam organizací starších, jako je Evropská unie aj., vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo postmoderny (tzv. translokální kultura ), která působením masmédií je otevřená navenek, vlivům působícím globálně, na rozdíl od kultury první moderny (národní), uzavřené do sebe (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 7

9 1.2.2 Zápory globalizace K záporům globalizace řadíme: v ekonomické oblasti je to nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně vyšší než objem obchodovatelného zboží to představuje riziko ekonomických kolapsů, k nimž několikrát došlo (Mexiko, jihovýchodní a východní Asie, Brazílie, Argentina), roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu, získávají pouze ti, kdo mají lepší předpoklady k růstu, díky flexibilnějšímu postoji svých vlád schopných zajistit předpoklady pro vstup zahraničních investorů (rozvíjení infrastruktury, lépe zajištěné právní podmínky ochrany vlastnictví, odstranění korupce, politická stabilita aj.), třebaže globální spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 procent populace v nejchudších částech světa, v některých zemích této kategorie spotřeba dokonce klesá, roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích, příčina tkví v technických inovacích a zvyšování produktivity, globalizace oslabuje roli národního státu, státy zejména malé, střední a méně rozvinuté ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou odkázány na libovůli nadnárodních společností a na rozhodování mezinárodních a světových organizací jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka aj. v některých zemích, dochází k destrukci tradičních zemědělských struktur zemědělské výroby, tyto často rychlé a radikální změny působí na soudržnost v zemích s tradičními venkovskými společnostmi - zvyšuje se pak závislost těchto zemí na zahraničních trzích, národní a kulturní společenství jsou vystavována globalizačním kulturním a sociálním šokům (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 8

10 1.3 Globální problémy Globální problémy se objevily, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se o nich začalo hovořit po druhé světové válce. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí. Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické rozměry. U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická, politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen. Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce ( ), v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkomanická (Heczko, 2005). Co se týče rozdělení a vymezení těchto problémů, je největší překážkou jednostrannost. Badatele soustavněji zajímají jen některé z nich, např. ekologické, energetické, demografické, potravinové, surovinové, problém zaostalosti. Jiné konflikty, například mezietnické a náboženské, se stávají předmětem diskusí velmi vzácně. O některých se prakticky nejedná. Často se zapomíná, že globální problémy tvoří ve svém souhrnu specifický systém, že žádný z prvků nelze pojímat izolovaně. Pravdou je, že ne všechny problémy vyžadují úsilí všeho světového hospodářství a také se neprojevují všude bez výjimky (např. hlad prakticky neznají v některých částech USA, Japonsku, západní Evropě) a přesto jde o problém globální, stejně tak jako bída, zločinnost atd. 9

11 Globálnost problému totiž nelze hodnotit podle jeho úlohy v životě trpící části populace, ale především podle významu pro osudy celého lidstva. Specifické globální problémy čistě přírodního charakteru prostě musíme respektovat. Bylo by také naivní domnívat se, že se někdy podaří vyřešit globální problémy planety beze zbytku. Logičtější je hovořit o zmírnění jejich následků než o jejich vyřešení (Kunc, Skokan, 1999) Klasifikace globálních problémů Obecně přijatá klasifikace globálních problém neexistuje. Lze je třídit dle charakteru, akutnosti atd. Základy současných klasifikací jsou spíše empirické než teoretické. Jak již bylo zmíněno, souvisí to s mladostí globalistky a nepevností jejího teoretického základu. 10

12 Následná tabulka uvádí přehled klasifikace globálních problémů. Je zde uvedeno šest kategorií globálních problémů. Tab. č. 1 Klasifikace globálních problémů I. Nejuniverzálnější problémy politického i sociálně ekonomického II. Problémy převážně přírodně ekonomického charakteru: charakteru: odvrácení jaderné války a zachování míru na Zemi zabezpečení ekonomického rozvoje států (zajištění rozšířené reprodukce) ekologický energetický potravinový surovinový překonání zaostalosti málo světového oceánu rozvinutých zemí III. Problémy převážně sociálního charakteru: IV. Problémy smíšeného charakteru, jejichž neřešení vede k velkým ztrátám na životech: demografický mezietnických vztahů deficit demokracie urbanizace (proces koncentrace obyvatel do měst a s tím související regionální konflikty terorismus, zločinnost technologické havárie živelné pohromy sebevraždy změny kultury) ochrana zdraví V. Problémy vědeckého charakteru, jejichž neřešení nevytváří VI. Malé globální problémy smíšeného charakteru: bezprostřední ohrožení lidstva: ovládnutí kosmického prostoru výzkum vnitřní struktury Země byrokracie egocentrismus atd. dlouhodobé prognózování počasí aj. Výzkum těchto základů klasifikace je dalším úkolem budoucnosti (Kunc, Skokan, 1999). 11

13 1.4 Globalizace a globální problémy Tato kapitola uvádí další možný pohled na druhy globálních problémů. O tento výčet jednotlivých problémů současného světa, se pokusil zástupce ředitele Světové banky pro Evropu J.F. Rischard. Ne všechny problémy jsou vyvolané globalizací, ale jsou důsledkem modernizačního vývoje, důsledkem rozvoje vědy a uplatněním jejích technologických poznatků ve výrobě, organizaci práce atd. Globalizace přispívá v mnoha směrech k dramatizaci těchto problémů. Rischard vypočítává dvacet nejzřetelnějších problémů, s nimiž se světové společenství bude muset vyrovnávat a které bude třeba řešit dřív, než přerostou do globálních krizí či krize. Rischard člení globální problémy do tří skupin (Mezřický, 2006). První skupina je nazývána tzv. Globální statky. Je zde zahrnuto: Globální oteplování (klimatická změna). Jde o jednu z největších hrozeb a problémem je, že jde o jev, který je spolupůsoben lidskými aktivitami. Viditelným důsledkem je například zvyšování hladin oceánů. Tzv. Kjótský protokol by měl tuto hrozbu prozatímně oddalovat, tím, že se zde zavazují průmyslové státy ke snížení emisí plynů způsobujících toto oteplování. Vyčerpání rybího bohatství. Rybí proteiny jsou pro člověka velmi důležité. Problémem jsou různé nájezdy flotil rybářských lodí. Řešením je redukce těchto rybářských lodí, přísná kontrola nelegálního rybolovu a také stanovení limitů povoleného výlovu. Dalším problémem je odlesňování. Na globální úrovni není ochrana lesů vůbec zajištěna. Některé státy se o to již pokoušejí, ale musí se jich přidat více. Časově velmi naléhavým problémem je nedostatek vody. Ročně umírají tři miliony lidí na následky požívání znečištěné vody. Na Summitu v Johannesburgu v roce 2002 se vlády nejvyspělejších zemí zavázaly poskytovat na řešení tohoto problému finanční pomoc. Znečištění moří a ohrožení biodiverzity moří. Tato znečištění často způsobují havárie tankerů, které přepravují ropu. Poté lodní doprava, světový turismus a problémem je tím pádem i úbytek rybích hejn. 12

14 Druhou skupinu autor nazývá Záležitosti vyžadující globální závazky. Zde náleží: Světová chudoba, která by se měla snižovat co nejvíce do roku Jedna možnost je odpouštění dluhů nejchudším zemím, ale také různá pomoc vyspělých států. Zachování míru, prevence konfliktů, boj proti terorismu. Například v Africe, bylo od dekolonizace již tolik konfliktů, že jimi byl dotčen každý pátý člověk, například ztratil blízkého člověka, ztratil domov, zdraví atd. Terorismus ohrožuje ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu ve všech zemích, nejen bohatých ale i chudých. Vzdělání. Každé šesté dítě na světě neumí psát a číst, z toho žen a mužů, z nich 99% žije v rozvojových zemích. Vzdělání žen přispívá k snižování porodnosti a tím pádem i k řešení demografických problémů. Různé vzdělávací programy umožňují také zvyšovat národní důchody v rozvojových zemích. Nebezpečí světových pandemií. V současnosti je nemocí AIDS zasaženo skoro 40 milionů lidí. Spoustu již už v minulosti zemřelo. Šíření dalších infekčních nemocí jako je tuberkulóza, malárie, ptačí chřipka a jiné vyvolává potřeby přijmout preventivní opatření. Důležitý je přístup k léčivům i pro rozvojové země. Digitální nerovnost. Spousta lidí nemělo nikdy příležitost držet v ruce mobilní telefon, počítač atd. Komunikační prostředky pro chudé země znamenají snížení izolace, možnost lépe zabezpečit zdravotní pomoc, podpoří vzdělání. Mohou stimulovat rozvoj podnikání a efektivně využívat zahraniční pomoc. Předcházení přírodním katastrofám a zmirňování jejich následků. Typickou ukázkou selhání této připravenosti byly důsledky tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004, kdy včasné varování mohlo zachránit životy více lidí. Globální oteplování dále zvyšuje nebezpečí podobných katastrof, jako vyvolávají hurikány. Poslední skupinou je skupina třetí a to jsou Problémy vyžadující právní regulaci na globální úrovni. Patří zde: Rekonstrukce daňového systému. Například někteří globálně mobilní plátci daní se přemisťují do oblastí s menšími daňovými sazbami tzv. daňové ráje. Dále je nezbytné zavádět i různé ekologické daně. 13

15 Technologická regulace. Zde jde zejména o regulaci používání zvířat a rostlin k různým účelům zkoumání a léčbě chorob. Důvody, které vyžadují tuto regulaci, jsou hlavně morální, sociální ale i ekologické, tak aby nedocházelo k ohrožování různých ekosystémů, zvířat a rostlin. Obchod s drogami. V chudých zemích vede produkce drog k rozsáhlé korupci a brání snižování chudoby. Ve vyspělých zemích pro změnu drogy vedou k závislostem, ohrožování zdraví a také k vysoké kriminalitě. Obchod, investice a pravidla volné soutěže. Neexistují všeobecně platná pravidla o podmínkách umisťování investic, což může poškodit zemi, do kterých investice míří. Problém je například obchod se zemědělskými produkty, omezující vývozy z rozvojových zemí do zemí průmyslových. Také jsou omezeny vývozy výrobků, zejména textilních. Ochrana duševního vlastnictví. Zde jde o ochranu autorských práv k objevům a vynálezům. Soubor těchto různých otázek, se dotýká finančních a právních limitů, omezujících možnost rozvojových zemí využít poznatků, které mají svůj původ v průmyslově rozvinutých zemích. Pravidla elektronického obchodování. Zde mohou nastat problémy s počítačovou kriminalitou. Pracovní podmínky a pravidla migrace. Jde o globální ochranu základních pracovních podmínek, jako je délka pracovní doby, zákaz dětské práce, pracovní podmínky žen atd. Dále jde o ochranu migrantů, např. z rozvojových zemí. Toto je přehled autora Rischarda a jeho pohledu na věc. Existuje však spousta dalších autorů, kteří mají jiné názory, vytyčují i jiné globální problémy, jako je například nezaměstnanost, stárnutí populace a různé další. 1.5 Organizace zabývající se globálními problémy Jak již bylo uvedeno, globální problémy se týkají celého mezinárodního společenství a nelze je účinně řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace. Mezinárodní organizace ale nejsou schopny tyto problémy řešit jako celek. Řeší se jednotlivé problémy (např. konkrétní válečný konflikt, konkrétní živelná katastrofa), ale zatím se nedaří odstraňovat příčiny globálních problémů. V tomto směru mezinárodní organizace selhávají a jsou za to tvrdě kritizovány. 14

16 Některé organizace zabývající se globálními problémy: UNICEF BRONTOSAURUS UNEP DUHA UNESCO GREENPEACE aj. UNICEF Je hlavní světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována (Co je UNICEF, online). Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Dnes působí ve 160 zemích a oblastech světa. Velkou podporou UNICEF v jeho činnosti ve prospěch dětí bylo přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN v roce UNICEF je mezivládní organizace, a tak při prosazování svých cílů může přímo spolupracovat s vládami jednotlivých zemí i s nevládními organizacemi. (Co je UNICEF, online) Kromě profesionálních pracovníků UNICEF se na jeho práci významně podílejí dobrovolní spolupracovníci. Činnost celé organizace je řízena Výkonnou radou, která je složena z 36 volených zástupců z jednotlivých oblastí světa, a to na období 3 let. Hlavní ústředí UNICEF sídlí v New Yorku, důležité ústřední úřadovny a distribuční základny UNICEF pracují také v Ženevě, Bruselu, Tokiu a v Kodani (Co je UNICEF, online). 15

17 Organizační strukturu UNICEF tvoří 8 regionálních úřadoven, určených pro řízení činnosti UNICEF v jednotlivých oblastech světa, 37 Národních výborů pro UNICEF a 127 kanceláří UNICEF pro práci v rozvojových a průmyslově méně vyspělých zemích (field offices). Partnerem Českého výboru pro UNICEF je Regionální úřadovna pro Evropu se sídlem v Ženevě (Co je UNICEF, online). Významné postavení v činnosti a struktuře UNICEF mají Národní výbory pro UNICEF, které jsou jeho reprezentanty ve vyspělých průmyslových zemích. Zabývají se zejména prosazováním Úmluvy o právech dítěte a činnosti UNICEF, osvětovou a vzdělávací činností a shromažďováním finančních prostředků pro programy pomoci dětem ve světě (Co je UNICEF, online). U nás v České republice existuje také Výbor pro UNICEF. Vznikl v roce 1991 jako národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského fondu OSN. Jak může probíhat podpora této organizace zobrazuje příloha č. 5. Je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, které se ve vyspělých průmyslových zemích zabývají zejména těmito úkoly: informovat širokou veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF ve prospěch dětí, upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v ČR, získávat pro svoji činnost ve prospěch dětí dobrovolné spolupracovníky a příznivce (z řad jednotlivců i organizací), shromažďovat finanční prostředky pro pomoc strádajícím dětem celého světa, ať už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, pravidelného či jednorázového finančního příspěvku, prodejem pohlednic a jiného zboží UNICEF apod., podporovat naplňování dětských práv. 16

18 BRONTOSAURUS Hnutí Brontosaurus bylo založeno v roce Tato organizace se zabývá ochranou životního prostředí, ochranou přírodního a kulturního dědictví a památek. Jde o nevládní neziskovou organizaci, jejíž činnost je celoroční. Hnutí Brontosaurus zaměřuje svoje programy na podporu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Partnery při realizaci programů Hnutí Brontosaurus jsou zejména odborníci z příslušných oblastí, jiné nevládní organizace, státní orgány a instituce, školy, univerzity a zahraniční organizace (Hnutí Brontosaurus online). Toto hnutí má své programové cíle, zaměřené především na: výchovu k trvale udržitelnému způsobu života a k přátelskému a aktivnímu přístupu ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturnímu dědictví, výchovu smysluplnou prací, vlastním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou, pořádání nápaditých pracovních a zážitkových akcí, snahu dávat si navzájem radost, pomoc mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizaci, pomoc při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek. UNEP Jedná se o program OSN pro životní prostředí (UNEP). Byl založen v roce 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, jež se uskutečnila v r ve Stockholmu. Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi (Roudná, 2005 online). 17

19 Program UNEP schvaluje a kontroluje Řídící rada UNEP (Governing Council - GC), složená ze zástupců členských států, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na čtyřleté období. Řídící rada se schází jednou za dva roky. V čele UNEP stojí výkonný ředitel, volený rovněž Valným shromážděním OSN na čtyři roky (Roudná, 2005 online). Posláním UNEPu je: stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni, poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí, chránit atmosféru, prosazovat opatření proti změně klimatu, poškozování ozonové vrstvy a znečišťování ovzduší, ochrana kvality vod, oceánů a mořských pobřeží, ochrana biologické rozmanitosti, uplatňovat technologie nenarušující životní prostředí, zpracování odpadů a zacházení s chemikáliemi způsoby nepoškozujícími životní prostředí a ochrana lidského zdraví, pomáhat při prosazování přijatých dokumentů, zejména Agendy 21 a dalších mezinárodních úmluv. V současné době se činnost UNEPu zaměřuje prioritně na monitoring životního prostředí, hodnocení vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně systémů včasného varování, čistotu vod, přenos vhodných technologií, prohlubování spolupráce mezinárodních environmentálních úmluv, vytváření nástrojů pro politická rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým zemím. K zajišťování cílů UNEP byl vytvořen mezinárodní informační systém INFOTERRA a regionální systémy monitorování a vyhodnocování stavu životního prostředí (Roudná, 2005 online). 18

20 DUHA Jde o občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vzniklo v roce Má členů ve stovce základních článků tzv. dužin po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. (Duha, online) Činnost této organizace je zaměřena na: rozvoj a podporu udržitelného života, řešení přeshraničních environmentálních problémů a podporu ohleduplného turismu a ekologické výchovy, projekty pro děti a mládež z dětských domovů, programy pro neorganizované děti a mládež, na podporu participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby, zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI a NFJI (Mezinárodní přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže). UNESCO Organizace UNESCO vznikla v roce 1945 podepsáním Ústavy v Londýně. UNESCO je anglická zkratka, která v angličtině znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v českém překladu tedy Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Hlavní sídlo je v Paříži. V současnosti sdružuje 190 členů. Nechybí mezi nimi ani Česká republika, která je členem od února

21 Česká republika má pro komunikaci v rámci celosvětové organizace UNESCO zřízen poradní orgán vlády, který nese název Česká komise pro UNESCO. Má na starost zajišťovat setkání národních institucí a odborníků s UNESCO, prostudovat dokumenty UNESCO a šířit myšlenky samotné organizace v České republice. Česká komise má 50 členů. Skládá se ze zástupců důležitých státních i nevládních institucí jako je např. Akademie věd ČR, Národní dobrovolnické centrum apod., dále ze zástupců ministerstev a významných osobností vědy a kultury. Členové jsou do funkcí voleni na čtyři roky. Důležité je také zajistit dobré vztahy mezi ČR a UNESCO. Organizace spolupracuje s více než 395 nevládními organizacemi a nadacemi a se sítěmi mezinárodních i regionálních organizací. UNESCO se zaměřuje na vzdělání, přírodní, sociální a humanitní vědy, komunikaci, kulturu a informace (Unesco, online). Do samotných projektů podporovaných UNESCO patří: programy mezinárodní vědní spolupráce, školící a odborné programy, propagace nezávislých médií, svobody tisku, propagace kulturní různorodosti, regionální a kulturní historické projekty, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního, přírodního dědictví a ochrany lidských práv, šíření gramotnosti a snaha o to, vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě (Unesco, online). GREENPEACE Greenpeace je mezinárodní organizace působící ve více než 40 zemích světa, od amerického kontinentu a Evropy, až po Asii a Pacifik. Organizace nepřijímá vládní ani firemní dotace a závisí pouze na příspěvcích jednotlivých dárců a nadačních grantů. Vystupuje proti poškozování životního prostředí již od roku Česká pobočka Greenpeace byla oficiálně založena v roce Greenpeace je nezávislá nezisková organizace s mezinárodní působností. (Greenpeace, online) 20

22 Přímé akce jsou jedním z nástrojů Greenpeace při popularizaci ekologických témat. Jsou součástí dlouhodobě zaměřených kampaní Greenpeace a jejich úkolem je na kampaň upozornit a zviditelnit tak problém, který by se jinak do povědomí veřejnosti nedostal. Zásadou těchto přímých akcí je, že jsou nenásilné. Dějí se na místě ekologického problému a cílem je zabránit činu s negativními dopady na životní prostředí. Dalším cílem přímé akce je přinášet svědectví a odkaz světu z míst, která jsou běžně nedostupná. Aktivisté na přímých akcích nikdy neskrývají svoji totožnost, stojí pevně a otevřeně za svým názorem. Greenpeace má velmi vysoká kritéria pro bezpečnost, proto rizika úrazu na přímé akci jsou minimální. Hlavním cílem této organizace je: poukazovat na zločiny páchané na životním prostředí, vytvářet tlak na politiky a korporace nedodržující stanovené zásady a směrnice a požadovat, aby dostáli svých závazků a zajistili tak pro nás lepší životní podmínky a perspektivnější budoucnost. Tyto organizace ať už národní či mezinárodní si zaslouží plnou podporu a také pozornost veřejnosti. Je důležité si uvědomit, že dělají záslužnou práci a navíc spousta těchto pracovníků ji dělá zcela dobrovolně. A to si zaslouží obdiv, úctu i plné pochopení ze strany lidí, kteří mohou podporovat tyto činnosti, alespoň z povzdálí tím, že se budou zajímat o tyto problémy, budou číst o těchto problémech nebo i finančně podpoří tyto činnosti. 21

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1 Člověk a společnost 17. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 17

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Budou země BRICS ekonomickými tygry?

Budou země BRICS ekonomickými tygry? Budou země BRICS ekonomickými tygry? Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 1 1 Proč BRICS? Učit nebo neučit? Formy integračních seskupení ve světě Co je BRICS INTEGRACE A USKUPENÍ VE SVĚTĚ

Více

GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY

GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 Vítám první magisterské studenty oboru marketingová komunikace

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více