UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Ivana Knausová Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití literatury uvedené v seznamu použité literatury a pomocí odborných konzultací s vedoucím bakalářské práce. Děkuji za cenné rady a připomínky vedoucí mé bakalářské práce paní PhDr. Ivaně Knausové, Ph.D. Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili dotazníkového průzkumu. V Olomouci dne podpis 1

3 OBSAH ÚVOD GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Globalistika Globalizace Klady globalizace Zápory globalizace Globální problémy Klasifikace globálních problémů Globalizace a globální problémy Organizace zabývající se globálními problémy GLOBÁLNÍ PROBLÉM - CHUDOBA Příčiny chudoby Dělení chudoby Měření chudoby ROZVOJOVÉ ZEMĚ A PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE CHUDOBY Pojetí rozvojových ekonomik Typické znaky rozvojových zemí Členění rozvojových zemí Rozvojové regiony ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ Cíl první Odstranit chudobu a hlad Cíl druhý Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Cíl třetí Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Cíl čtvrtý Snížit dětskou úmrtnost Cíl pátý Zlepšit zdraví matek Cíl šestý Bojovat s AIDS, malárií a dalšími nemocemi

4 4.7 Cíl sedmý Zajistit udržitelný stav životního prostředí Cíl osmý Budovat světové partnerství pro rozvoj VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Technika a postup dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníku Výsledek dotazníkového šetření ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 ÚVOD S problematikou absolutního hladu a chudoby se setkáváme především v rozvojových zemích. Tyto země jsou jak laickou tak i odbornou veřejností označovány jako země třetího světa. Tímto termínem bývají označovány země, které se nevyvíjely, nebo se teprve vyvíjí. V době koloniální byly tyto země vykořisťovány západními imperialisty. Po skončení jejich vlády byly tyto země přinuceny převzít péči o sebe a poprvé byly zanechány před výzvou národa postarat se o sebe sami. Mohlo by se zdát, že v Evropě absolutní chudoba neexistuje. Naopak v mnoha evropských zemích lidé trpí nadváhou, plynoucí z přebytku potravin. Proto se spousta lidí vůbec nezajímá o tyto problémy, nedotýká se jich to. Přesto se domnívám, že problematika rozvojových zemí a to především v oblasti hladu a chudoby má veliký vliv na části země, které jsou vyspělé jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální. Motivem pro volbu tématu bakalářské práce podmiňuje možnost setkání se s touto problematikou v mé budoucí profesi, a proto jsem se rozhodla získat o této problematice více informací. Jako budoucí sociální pracovnice se ve své profesi nebudu setkávat jen s lidmi, kteří žijí na vysoké ekonomické a sociální úrovni, ale především právě s těmi, kteří mohou trpět jak ekonomickou tak sociální nouzí, tedy především chudobou latentní. Mým úkolem bude čelit negativní diskriminaci, která vyplývá z nízkého socioekonomického statusu. Tento úkol, jistě nebude lehký, přesto věřím, že je možné obstát se ctí. Jedním z předpokladů je dostatečná informovanost o této problematice. Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s globálními problémy lidstva a v praktické části provedení dotazníkového šetření. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce jsou tedy popsány a charakterizovány globální problémy a pojem globalistika. Tato věda, která se zabývá zkoumáním globálních problémů, se jako věda teprve formuje. Dále je zde vysvětlen pojem globalizace, její výhody i nevýhody. Část kapitoly uvádí přehled některých známých organizací, které se zabývají problematikou globálních problémů v nadnárodní i národní úrovni. 4

6 Z velkého množství globálních problémů se ve své práci zaměřuji na problém hladu a chudoby třetího světa a proto blíže objasňuji pojmy, jako jsou chudoba a světová bída. V dalších kapitolách, které pojednávají o problematice rozvojových zemí, se blíže seznámíme s jejich ekonomikou, členěním a typickými znaky těchto zemí. V praktické části bakalářské práce je popsáno dotazníkové šetření, zkoumající povědomí lidí o problematice globálních problémů, jejich míru důvěry v organizace a projekty, které realizují humanitární pomoc zemím třetího světa a pomáhají v jejich rozvíjení. Zabývá se zde také otázkou, zda se respondenti konkrétně zapojují do projektů na pomoc rozvojovým zemím a jakým způsobem. K tomuto výzkumu byla použita metoda dotazníku. Nedílnou součástí celé práce jsou v přílohách zobrazeny statistické průzkumy a obrázky. 5

7 1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA. GLOBALISTIKA Pojmy, jako jsou globální problémy světa, globalistika a globalizace, slýcháme v dnešní době velmi často. Jde o témata týkající se celého světa, celého lidstva. Nelze je řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při řešení těchto problémů jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství. 1.1 Globalistika Disciplína, jež zkoumá globální problémy, se označuje jako globalistika. Tento pojem bývá definován jako učení o globálních problémech současnosti, přírodních i společenských. Předmět a obsah globalistiky nebyl zatím jednoznačně definován. Někteří autoři nevymezují okruh svého bádání. Jiní jen konstatují, že se globální problémy týkají světa jako celku. Další řadí mezi globální problémy vznikající následkem objektivního rozvoje společnosti, vytvářející hrozbu všemu lidstvu a vyžadující v zájmu řešení úsilí všeho lidstva. S touto velice obecnou definicí se setkáváme v mnoha publikacích (Kunc, Skokan, 1999). Tato věda se teprve začíná formovat, a proto není divu, že se stále nachází ve stádiu raného vývoje. V tomto stádiu se nacházejí i její dílčí součásti, zabývající se různými globálními problémy, ať již uspořádanými do širších či užších celků a podléhajících těm či oněm změnám (Holub, 2002). 1.2 Globalizace Globalizace je spontánní, neřízený proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. To je zřejmě jediné kritérium, na kterém se shodnou teoretici zabývající se tímto jevem, aniž by se tím vzdávali možnosti do pojmu zahrnout celé sady dalších sociálních, politických, kulturních, sociálně psychologických a jiných vztahů s globalizací souvisejících. Mezinárodní měnový fond definuje globalizaci jako rostoucí ekonomickou vzájemnou závislost zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objemu a druhu přeshraničních transakcí zboží, služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož i rychlejšího a rozsáhlejšího šíření technologií (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 6

8 Hlavní rysy globalizačních procesů jsou: Růst objemu mezinárodně obchodovatelného zboží a služeb spojený se stálým procesem liberalizace obchodu. Stále větší počet zemí se zapojuje do této výměny. Změny nastaly v geografickém rozmístění zemí a ve struktuře produktů podílejících se na mezinárodním obchodu. Bývalé rozvojové země zvýšily svůj podíl na mezinárodním obchodu. Ještě rychlejší byl růst objemu, rychlosti a komplexity finančních a přímých investičních toků, které opět zahrnuly rozvojové země a vedly k jejich větší integraci do globální ekonomiky (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006) Klady globalizace Mezi klady globalizace se uvádí: růst objemu globálně obchodovatelného zboží, rychlost a komplexnost přímých investic, ekonomický růst původně rozvojových zemí (zejména Jižní Korea, Tchaj-wan, Malajsie, Hongkong), které jsou dnes vyspělými ekonomikami), růst spotřeby, vznik poměrně homogenní střední třídy odborných elit v Asii a v Latinské Americe, v oblasti politické vznikají nové útvary nadnárodního charakteru nebo se posiluje význam organizací starších, jako je Evropská unie aj., vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo postmoderny (tzv. translokální kultura ), která působením masmédií je otevřená navenek, vlivům působícím globálně, na rozdíl od kultury první moderny (národní), uzavřené do sebe (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 7

9 1.2.2 Zápory globalizace K záporům globalizace řadíme: v ekonomické oblasti je to nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně vyšší než objem obchodovatelného zboží to představuje riziko ekonomických kolapsů, k nimž několikrát došlo (Mexiko, jihovýchodní a východní Asie, Brazílie, Argentina), roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu, získávají pouze ti, kdo mají lepší předpoklady k růstu, díky flexibilnějšímu postoji svých vlád schopných zajistit předpoklady pro vstup zahraničních investorů (rozvíjení infrastruktury, lépe zajištěné právní podmínky ochrany vlastnictví, odstranění korupce, politická stabilita aj.), třebaže globální spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 procent populace v nejchudších částech světa, v některých zemích této kategorie spotřeba dokonce klesá, roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích, příčina tkví v technických inovacích a zvyšování produktivity, globalizace oslabuje roli národního státu, státy zejména malé, střední a méně rozvinuté ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou odkázány na libovůli nadnárodních společností a na rozhodování mezinárodních a světových organizací jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka aj. v některých zemích, dochází k destrukci tradičních zemědělských struktur zemědělské výroby, tyto často rychlé a radikální změny působí na soudržnost v zemích s tradičními venkovskými společnostmi - zvyšuje se pak závislost těchto zemí na zahraničních trzích, národní a kulturní společenství jsou vystavována globalizačním kulturním a sociálním šokům (Dlouhá, Dlouhý, Mezřický, 2006). 8

10 1.3 Globální problémy Globální problémy se objevily, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se o nich začalo hovořit po druhé světové válce. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí. Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické rozměry. U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická, politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen. Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce ( ), v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkomanická (Heczko, 2005). Co se týče rozdělení a vymezení těchto problémů, je největší překážkou jednostrannost. Badatele soustavněji zajímají jen některé z nich, např. ekologické, energetické, demografické, potravinové, surovinové, problém zaostalosti. Jiné konflikty, například mezietnické a náboženské, se stávají předmětem diskusí velmi vzácně. O některých se prakticky nejedná. Často se zapomíná, že globální problémy tvoří ve svém souhrnu specifický systém, že žádný z prvků nelze pojímat izolovaně. Pravdou je, že ne všechny problémy vyžadují úsilí všeho světového hospodářství a také se neprojevují všude bez výjimky (např. hlad prakticky neznají v některých částech USA, Japonsku, západní Evropě) a přesto jde o problém globální, stejně tak jako bída, zločinnost atd. 9

11 Globálnost problému totiž nelze hodnotit podle jeho úlohy v životě trpící části populace, ale především podle významu pro osudy celého lidstva. Specifické globální problémy čistě přírodního charakteru prostě musíme respektovat. Bylo by také naivní domnívat se, že se někdy podaří vyřešit globální problémy planety beze zbytku. Logičtější je hovořit o zmírnění jejich následků než o jejich vyřešení (Kunc, Skokan, 1999) Klasifikace globálních problémů Obecně přijatá klasifikace globálních problém neexistuje. Lze je třídit dle charakteru, akutnosti atd. Základy současných klasifikací jsou spíše empirické než teoretické. Jak již bylo zmíněno, souvisí to s mladostí globalistky a nepevností jejího teoretického základu. 10

12 Následná tabulka uvádí přehled klasifikace globálních problémů. Je zde uvedeno šest kategorií globálních problémů. Tab. č. 1 Klasifikace globálních problémů I. Nejuniverzálnější problémy politického i sociálně ekonomického II. Problémy převážně přírodně ekonomického charakteru: charakteru: odvrácení jaderné války a zachování míru na Zemi zabezpečení ekonomického rozvoje států (zajištění rozšířené reprodukce) ekologický energetický potravinový surovinový překonání zaostalosti málo světového oceánu rozvinutých zemí III. Problémy převážně sociálního charakteru: IV. Problémy smíšeného charakteru, jejichž neřešení vede k velkým ztrátám na životech: demografický mezietnických vztahů deficit demokracie urbanizace (proces koncentrace obyvatel do měst a s tím související regionální konflikty terorismus, zločinnost technologické havárie živelné pohromy sebevraždy změny kultury) ochrana zdraví V. Problémy vědeckého charakteru, jejichž neřešení nevytváří VI. Malé globální problémy smíšeného charakteru: bezprostřední ohrožení lidstva: ovládnutí kosmického prostoru výzkum vnitřní struktury Země byrokracie egocentrismus atd. dlouhodobé prognózování počasí aj. Výzkum těchto základů klasifikace je dalším úkolem budoucnosti (Kunc, Skokan, 1999). 11

13 1.4 Globalizace a globální problémy Tato kapitola uvádí další možný pohled na druhy globálních problémů. O tento výčet jednotlivých problémů současného světa, se pokusil zástupce ředitele Světové banky pro Evropu J.F. Rischard. Ne všechny problémy jsou vyvolané globalizací, ale jsou důsledkem modernizačního vývoje, důsledkem rozvoje vědy a uplatněním jejích technologických poznatků ve výrobě, organizaci práce atd. Globalizace přispívá v mnoha směrech k dramatizaci těchto problémů. Rischard vypočítává dvacet nejzřetelnějších problémů, s nimiž se světové společenství bude muset vyrovnávat a které bude třeba řešit dřív, než přerostou do globálních krizí či krize. Rischard člení globální problémy do tří skupin (Mezřický, 2006). První skupina je nazývána tzv. Globální statky. Je zde zahrnuto: Globální oteplování (klimatická změna). Jde o jednu z největších hrozeb a problémem je, že jde o jev, který je spolupůsoben lidskými aktivitami. Viditelným důsledkem je například zvyšování hladin oceánů. Tzv. Kjótský protokol by měl tuto hrozbu prozatímně oddalovat, tím, že se zde zavazují průmyslové státy ke snížení emisí plynů způsobujících toto oteplování. Vyčerpání rybího bohatství. Rybí proteiny jsou pro člověka velmi důležité. Problémem jsou různé nájezdy flotil rybářských lodí. Řešením je redukce těchto rybářských lodí, přísná kontrola nelegálního rybolovu a také stanovení limitů povoleného výlovu. Dalším problémem je odlesňování. Na globální úrovni není ochrana lesů vůbec zajištěna. Některé státy se o to již pokoušejí, ale musí se jich přidat více. Časově velmi naléhavým problémem je nedostatek vody. Ročně umírají tři miliony lidí na následky požívání znečištěné vody. Na Summitu v Johannesburgu v roce 2002 se vlády nejvyspělejších zemí zavázaly poskytovat na řešení tohoto problému finanční pomoc. Znečištění moří a ohrožení biodiverzity moří. Tato znečištění často způsobují havárie tankerů, které přepravují ropu. Poté lodní doprava, světový turismus a problémem je tím pádem i úbytek rybích hejn. 12

14 Druhou skupinu autor nazývá Záležitosti vyžadující globální závazky. Zde náleží: Světová chudoba, která by se měla snižovat co nejvíce do roku Jedna možnost je odpouštění dluhů nejchudším zemím, ale také různá pomoc vyspělých států. Zachování míru, prevence konfliktů, boj proti terorismu. Například v Africe, bylo od dekolonizace již tolik konfliktů, že jimi byl dotčen každý pátý člověk, například ztratil blízkého člověka, ztratil domov, zdraví atd. Terorismus ohrožuje ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu ve všech zemích, nejen bohatých ale i chudých. Vzdělání. Každé šesté dítě na světě neumí psát a číst, z toho žen a mužů, z nich 99% žije v rozvojových zemích. Vzdělání žen přispívá k snižování porodnosti a tím pádem i k řešení demografických problémů. Různé vzdělávací programy umožňují také zvyšovat národní důchody v rozvojových zemích. Nebezpečí světových pandemií. V současnosti je nemocí AIDS zasaženo skoro 40 milionů lidí. Spoustu již už v minulosti zemřelo. Šíření dalších infekčních nemocí jako je tuberkulóza, malárie, ptačí chřipka a jiné vyvolává potřeby přijmout preventivní opatření. Důležitý je přístup k léčivům i pro rozvojové země. Digitální nerovnost. Spousta lidí nemělo nikdy příležitost držet v ruce mobilní telefon, počítač atd. Komunikační prostředky pro chudé země znamenají snížení izolace, možnost lépe zabezpečit zdravotní pomoc, podpoří vzdělání. Mohou stimulovat rozvoj podnikání a efektivně využívat zahraniční pomoc. Předcházení přírodním katastrofám a zmirňování jejich následků. Typickou ukázkou selhání této připravenosti byly důsledky tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004, kdy včasné varování mohlo zachránit životy více lidí. Globální oteplování dále zvyšuje nebezpečí podobných katastrof, jako vyvolávají hurikány. Poslední skupinou je skupina třetí a to jsou Problémy vyžadující právní regulaci na globální úrovni. Patří zde: Rekonstrukce daňového systému. Například někteří globálně mobilní plátci daní se přemisťují do oblastí s menšími daňovými sazbami tzv. daňové ráje. Dále je nezbytné zavádět i různé ekologické daně. 13

15 Technologická regulace. Zde jde zejména o regulaci používání zvířat a rostlin k různým účelům zkoumání a léčbě chorob. Důvody, které vyžadují tuto regulaci, jsou hlavně morální, sociální ale i ekologické, tak aby nedocházelo k ohrožování různých ekosystémů, zvířat a rostlin. Obchod s drogami. V chudých zemích vede produkce drog k rozsáhlé korupci a brání snižování chudoby. Ve vyspělých zemích pro změnu drogy vedou k závislostem, ohrožování zdraví a také k vysoké kriminalitě. Obchod, investice a pravidla volné soutěže. Neexistují všeobecně platná pravidla o podmínkách umisťování investic, což může poškodit zemi, do kterých investice míří. Problém je například obchod se zemědělskými produkty, omezující vývozy z rozvojových zemí do zemí průmyslových. Také jsou omezeny vývozy výrobků, zejména textilních. Ochrana duševního vlastnictví. Zde jde o ochranu autorských práv k objevům a vynálezům. Soubor těchto různých otázek, se dotýká finančních a právních limitů, omezujících možnost rozvojových zemí využít poznatků, které mají svůj původ v průmyslově rozvinutých zemích. Pravidla elektronického obchodování. Zde mohou nastat problémy s počítačovou kriminalitou. Pracovní podmínky a pravidla migrace. Jde o globální ochranu základních pracovních podmínek, jako je délka pracovní doby, zákaz dětské práce, pracovní podmínky žen atd. Dále jde o ochranu migrantů, např. z rozvojových zemí. Toto je přehled autora Rischarda a jeho pohledu na věc. Existuje však spousta dalších autorů, kteří mají jiné názory, vytyčují i jiné globální problémy, jako je například nezaměstnanost, stárnutí populace a různé další. 1.5 Organizace zabývající se globálními problémy Jak již bylo uvedeno, globální problémy se týkají celého mezinárodního společenství a nelze je účinně řešit na národní úrovni. Účinným prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace. Mezinárodní organizace ale nejsou schopny tyto problémy řešit jako celek. Řeší se jednotlivé problémy (např. konkrétní válečný konflikt, konkrétní živelná katastrofa), ale zatím se nedaří odstraňovat příčiny globálních problémů. V tomto směru mezinárodní organizace selhávají a jsou za to tvrdě kritizovány. 14

16 Některé organizace zabývající se globálními problémy: UNICEF BRONTOSAURUS UNEP DUHA UNESCO GREENPEACE aj. UNICEF Je hlavní světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována (Co je UNICEF, online). Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Dnes působí ve 160 zemích a oblastech světa. Velkou podporou UNICEF v jeho činnosti ve prospěch dětí bylo přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN v roce UNICEF je mezivládní organizace, a tak při prosazování svých cílů může přímo spolupracovat s vládami jednotlivých zemí i s nevládními organizacemi. (Co je UNICEF, online) Kromě profesionálních pracovníků UNICEF se na jeho práci významně podílejí dobrovolní spolupracovníci. Činnost celé organizace je řízena Výkonnou radou, která je složena z 36 volených zástupců z jednotlivých oblastí světa, a to na období 3 let. Hlavní ústředí UNICEF sídlí v New Yorku, důležité ústřední úřadovny a distribuční základny UNICEF pracují také v Ženevě, Bruselu, Tokiu a v Kodani (Co je UNICEF, online). 15

17 Organizační strukturu UNICEF tvoří 8 regionálních úřadoven, určených pro řízení činnosti UNICEF v jednotlivých oblastech světa, 37 Národních výborů pro UNICEF a 127 kanceláří UNICEF pro práci v rozvojových a průmyslově méně vyspělých zemích (field offices). Partnerem Českého výboru pro UNICEF je Regionální úřadovna pro Evropu se sídlem v Ženevě (Co je UNICEF, online). Významné postavení v činnosti a struktuře UNICEF mají Národní výbory pro UNICEF, které jsou jeho reprezentanty ve vyspělých průmyslových zemích. Zabývají se zejména prosazováním Úmluvy o právech dítěte a činnosti UNICEF, osvětovou a vzdělávací činností a shromažďováním finančních prostředků pro programy pomoci dětem ve světě (Co je UNICEF, online). U nás v České republice existuje také Výbor pro UNICEF. Vznikl v roce 1991 jako národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského fondu OSN. Jak může probíhat podpora této organizace zobrazuje příloha č. 5. Je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, které se ve vyspělých průmyslových zemích zabývají zejména těmito úkoly: informovat širokou veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF ve prospěch dětí, upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v ČR, získávat pro svoji činnost ve prospěch dětí dobrovolné spolupracovníky a příznivce (z řad jednotlivců i organizací), shromažďovat finanční prostředky pro pomoc strádajícím dětem celého světa, ať už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, pravidelného či jednorázového finančního příspěvku, prodejem pohlednic a jiného zboží UNICEF apod., podporovat naplňování dětských práv. 16

18 BRONTOSAURUS Hnutí Brontosaurus bylo založeno v roce Tato organizace se zabývá ochranou životního prostředí, ochranou přírodního a kulturního dědictví a památek. Jde o nevládní neziskovou organizaci, jejíž činnost je celoroční. Hnutí Brontosaurus zaměřuje svoje programy na podporu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Partnery při realizaci programů Hnutí Brontosaurus jsou zejména odborníci z příslušných oblastí, jiné nevládní organizace, státní orgány a instituce, školy, univerzity a zahraniční organizace (Hnutí Brontosaurus online). Toto hnutí má své programové cíle, zaměřené především na: výchovu k trvale udržitelnému způsobu života a k přátelskému a aktivnímu přístupu ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturnímu dědictví, výchovu smysluplnou prací, vlastním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou, pořádání nápaditých pracovních a zážitkových akcí, snahu dávat si navzájem radost, pomoc mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizaci, pomoc při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek. UNEP Jedná se o program OSN pro životní prostředí (UNEP). Byl založen v roce 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, jež se uskutečnila v r ve Stockholmu. Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi (Roudná, 2005 online). 17

19 Program UNEP schvaluje a kontroluje Řídící rada UNEP (Governing Council - GC), složená ze zástupců členských států, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na čtyřleté období. Řídící rada se schází jednou za dva roky. V čele UNEP stojí výkonný ředitel, volený rovněž Valným shromážděním OSN na čtyři roky (Roudná, 2005 online). Posláním UNEPu je: stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni, poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí, chránit atmosféru, prosazovat opatření proti změně klimatu, poškozování ozonové vrstvy a znečišťování ovzduší, ochrana kvality vod, oceánů a mořských pobřeží, ochrana biologické rozmanitosti, uplatňovat technologie nenarušující životní prostředí, zpracování odpadů a zacházení s chemikáliemi způsoby nepoškozujícími životní prostředí a ochrana lidského zdraví, pomáhat při prosazování přijatých dokumentů, zejména Agendy 21 a dalších mezinárodních úmluv. V současné době se činnost UNEPu zaměřuje prioritně na monitoring životního prostředí, hodnocení vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně systémů včasného varování, čistotu vod, přenos vhodných technologií, prohlubování spolupráce mezinárodních environmentálních úmluv, vytváření nástrojů pro politická rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým zemím. K zajišťování cílů UNEP byl vytvořen mezinárodní informační systém INFOTERRA a regionální systémy monitorování a vyhodnocování stavu životního prostředí (Roudná, 2005 online). 18

20 DUHA Jde o občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vzniklo v roce Má členů ve stovce základních článků tzv. dužin po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. (Duha, online) Činnost této organizace je zaměřena na: rozvoj a podporu udržitelného života, řešení přeshraničních environmentálních problémů a podporu ohleduplného turismu a ekologické výchovy, projekty pro děti a mládež z dětských domovů, programy pro neorganizované děti a mládež, na podporu participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby, zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI a NFJI (Mezinárodní přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže). UNESCO Organizace UNESCO vznikla v roce 1945 podepsáním Ústavy v Londýně. UNESCO je anglická zkratka, která v angličtině znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v českém překladu tedy Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Hlavní sídlo je v Paříži. V současnosti sdružuje 190 členů. Nechybí mezi nimi ani Česká republika, která je členem od února

21 Česká republika má pro komunikaci v rámci celosvětové organizace UNESCO zřízen poradní orgán vlády, který nese název Česká komise pro UNESCO. Má na starost zajišťovat setkání národních institucí a odborníků s UNESCO, prostudovat dokumenty UNESCO a šířit myšlenky samotné organizace v České republice. Česká komise má 50 členů. Skládá se ze zástupců důležitých státních i nevládních institucí jako je např. Akademie věd ČR, Národní dobrovolnické centrum apod., dále ze zástupců ministerstev a významných osobností vědy a kultury. Členové jsou do funkcí voleni na čtyři roky. Důležité je také zajistit dobré vztahy mezi ČR a UNESCO. Organizace spolupracuje s více než 395 nevládními organizacemi a nadacemi a se sítěmi mezinárodních i regionálních organizací. UNESCO se zaměřuje na vzdělání, přírodní, sociální a humanitní vědy, komunikaci, kulturu a informace (Unesco, online). Do samotných projektů podporovaných UNESCO patří: programy mezinárodní vědní spolupráce, školící a odborné programy, propagace nezávislých médií, svobody tisku, propagace kulturní různorodosti, regionální a kulturní historické projekty, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního, přírodního dědictví a ochrany lidských práv, šíření gramotnosti a snaha o to, vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě (Unesco, online). GREENPEACE Greenpeace je mezinárodní organizace působící ve více než 40 zemích světa, od amerického kontinentu a Evropy, až po Asii a Pacifik. Organizace nepřijímá vládní ani firemní dotace a závisí pouze na příspěvcích jednotlivých dárců a nadačních grantů. Vystupuje proti poškozování životního prostředí již od roku Česká pobočka Greenpeace byla oficiálně založena v roce Greenpeace je nezávislá nezisková organizace s mezinárodní působností. (Greenpeace, online) 20

22 Přímé akce jsou jedním z nástrojů Greenpeace při popularizaci ekologických témat. Jsou součástí dlouhodobě zaměřených kampaní Greenpeace a jejich úkolem je na kampaň upozornit a zviditelnit tak problém, který by se jinak do povědomí veřejnosti nedostal. Zásadou těchto přímých akcí je, že jsou nenásilné. Dějí se na místě ekologického problému a cílem je zabránit činu s negativními dopady na životní prostředí. Dalším cílem přímé akce je přinášet svědectví a odkaz světu z míst, která jsou běžně nedostupná. Aktivisté na přímých akcích nikdy neskrývají svoji totožnost, stojí pevně a otevřeně za svým názorem. Greenpeace má velmi vysoká kritéria pro bezpečnost, proto rizika úrazu na přímé akci jsou minimální. Hlavním cílem této organizace je: poukazovat na zločiny páchané na životním prostředí, vytvářet tlak na politiky a korporace nedodržující stanovené zásady a směrnice a požadovat, aby dostáli svých závazků a zajistili tak pro nás lepší životní podmínky a perspektivnější budoucnost. Tyto organizace ať už národní či mezinárodní si zaslouží plnou podporu a také pozornost veřejnosti. Je důležité si uvědomit, že dělají záslužnou práci a navíc spousta těchto pracovníků ji dělá zcela dobrovolně. A to si zaslouží obdiv, úctu i plné pochopení ze strany lidí, kteří mohou podporovat tyto činnosti, alespoň z povzdálí tím, že se budou zajímat o tyto problémy, budou číst o těchto problémech nebo i finančně podpoří tyto činnosti. 21

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Člověk působí na Zemi

Člověk působí na Zemi Člověk na Zemi 1 Literatura: Beazley, M.: Anatomie Zeme. Mladé letá, Bratislava 1988, 129 s.brigges, D. a kol.: Horká, H.: Výchova pro 21. Století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

1. S-křivka ilustruje. 2. Funkční distribuce příjmu se zabývá distribucí příjmu mezi. 3. Giniho koeficient představuje míru

1. S-křivka ilustruje. 2. Funkční distribuce příjmu se zabývá distribucí příjmu mezi. 3. Giniho koeficient představuje míru Regionální rozvoj Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1 Člověk a společnost 17. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 17

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky problém světové chudoby

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky problém světové chudoby Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky problém světové chudoby Definice chudoby Posuzování chudoby Dělení chudoby Dimenze chudoby Indikátory chudoby Způsoby měření chudoby Problémy spojené

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více