EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE"

Transkript

1 EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE Economically active population and labour market Lukáš Bricín Abstract This thesis deal with evolution and comparison of economically active population in the countries of Central Europe (Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria and Hungary) and confrontation of this evolution in region with dates representing whole EU. It is concentrated to definition the term economically active population and its evolution at first. Then it is gone in for problems of unemployment. The hypothesis about relationship between unemployment rate and number of people in productive age, long-term unemployment rate and evolution of GDP are put in this part and decisions about their truth follow. Last part of this thesis is about employment and detailed segmentation of employment rates in compared countries. Keywords economically active population, employment, unemployment, international comparisons Úvod Úkolem článku je přinést v rámci plánovaného rozsahu pokud možno ucelený nástin problematiky porovnání ekonomicky aktivního obyvatelstva v Česku a okolních zemích střední Evropy. Konkrétně se tedy budeme, krom situace u nás, věnovat ještě ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu v Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Ve všech případech budou tato data ještě doplněna o údaj reprezentující celou EU. Tento údaj nám pomůže dokreslit postavení našeho regionu v rámci celé Evropy. Samotná práce je dále rozdělena do několika kapitol, přičemž se v každé z těchto kapitol budeme zabývat dílčími podtématy definovanými v průběhu práce. V některých z těchto kapitol budou také položeny některé zajímavé otázky. Tvrzení z nich vycházející se následně pokusíme potvrdit, či vyvrátit. Nejprve se podíváme, co se vlastně skrývá pod takovým pojmem, jako je ekonomicky aktivní obyvatelstvo, jak můžeme na tento pojem nahlížet a následně na vývoj jeho stavu. Poté přejdeme již konkrétněji k situaci zaměstnaných a nezaměstnaných v Česku a srovnání tohoto stavu se situací ve srovnávaných zemích. Nejprve se zaměříme na nezaměstnanost. Konkrétně na její celkový vývoj, strukturu nezaměstnanosti a srovnáním jejího vývoje s vývojem HDP. Právě v těchto částech budou položeny již zmíněné hypotézy týkající se vztahu celkové míry nezaměstnanosti s počtem osob v produktivním věku, mírou dlouhodobé nezaměstnanosti a vývojem HDP. Poté bude následovat poslední část této práce, ve které se budeme zabývat z několika úhlů pohledu statistikou zaměstnanosti. Po této části již bude následovat pouze krátké shrnutí výsledků práce v podobě jejího závěru doplněného o seznam zdrojů dat a podkladových informací

2 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Před tím, než se začneme věnovat vývoji a dalším aspektům ekonomicky aktivního obyvatelstva, si samozřejmě musíme ujasnit, co se pod tímto termínem skrývá. To nám pomůže osvětlit následující obrázek Schéma 1, který zachycuje různé možnosti pohledu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Nejšíře bychom tedy mohli za ekonomicky aktivní obyvatelstvo označit všechny příslušníky generace produktivních. Jako členy produktivní generace se většinou označují všechny osoby ve věkovém intervalu let. Tématem této práce je ale vlastně trh práce, takže budeme v jejím průběhu nadále pracovat jen s členy produktivní generace, které se to bezprostředně týká. Pro potřeby této práce také nebudeme uvažovat možnost, že by někdo mohl být ekonomicky aktivní mimo vymezený věkový interval. Generace předproduktivní (0-14 let) a poproduktivní (65 let a více) tedy ponecháme mimo oblast našeho zájmu. 1 Toto vymezení by ale v mnohých případech bylo příliš široké, protože by zahrnovalo studenty, nemocné a další, kteří sice jsou v produktivním věku, ale jsou ekonomicky neaktivní čili, že nejsou zaměstnaní, ale zároveň nepatří mezi nezaměstnané. Právě na tyto dvě dílčí kategorie, zaměstnaní a nezaměstnaní, se v průběhu této práce zaměříme. Jak už je na schématu naznačeno, můžeme tyto kategorie dále mnoha různými způsoby segmentovat. Některým z těchto možných dělení se budeme blíže věnovat v příslušných částech této práce. Schéma 1 Generace produktivních Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnan í studenti Placení zaměstnaní Sebezaměstna ní Krátkodob ě Déle než 12 měsíců Ekonomicky neaktivní nemocní a další Zdroj: vlastní kresba Nyní přejděme k vlastnímu vývoji podílu členů generace produktivních na celkové populaci v námi srovnávaných zemích, který je ilustrován s pomocí Tabulky 1 a souvisejícího grafu. Může nás překvapit, že ačkoliv můžeme často slyšet o tom, že evropská populace stárne, tak se podíl osob v produktivním věku za uváděné období u čtyř ze šesti srovnávaných zemí zvýšil (Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko) a u Rakouska víceméně stagnuje. Je snad tedy stárnutí evropského obyvatelstva jen nějakým výmyslem? Tak tomu ale určitě není, musíme si uvědomit, že stárnutí populace se neděje přes noc, ale jedná se o běh na dlouhou trať, a také že vývoj neprobíhá stejně rychle ve všech zemích. Zatímco ve většině zemí na západ od našich hranic v současnosti již podíl ekonomicky aktivních mírně klesá hlavně na úkor generace poproduktivních, tak Česko i další země v tabulce procházejí vývojem, kterým již jiné země prošly, a můžeme proto lépe odhadnout, kam tento vývoj směřuje. Například u 1 Hranice věkových intervalů uvedených v tomto odstavci nesmíme brát jako striktně dané, jako další možné věkové vymezení dolní hranice generace produktivních se často uvádí věk 20 let vzhledem k současným tendencím k prodlužování doby vzdělávání. V rámci této práce ale zůstaneme u již nastíněného rozdělení

3 % nás situaci významně ovlivňuje fakt, že se do produktivního věku v průběhu sledovaného období dostaly populačně silné ročníky sedmdesátých let, po kterých ale už tak silné ročníky nenásledují, a proto můžeme usuzovat na to, že jak se tyto ročníky postupem času budou posouvat stále blíže do důchodového věku, bude podíl členů produktivní generace klesat právě na úkor generace poproduktivních. Stárnutí populace a s ním související jevy, ale nejsou hlavním předmětem zájmu této práce, přejděme tedy nyní k následující kapitole věnované již čistě situaci na trhu práce ve střední Evropě. Kde využijeme i podkladová data pro tuto kapitolu k odpovědi na otázku, zda existuje nějaká závislost mezi počtem lidí v produktivním věku a mírou nezaměstnanosti. Tabulka 1 Podíl ekonomicky aktivních (%) Země/rok Německo 70,38 68,97 68,70 68,68 66,72 Česko 66,61 68,73 70,21 71,71 71,82 Slovensko 65,26 67,14 69,52 72,03 73,25 Polsko 65,75 66,77 69,09 70,81 72,01 Rakousko 68,39 67,92 68,17 68,58 68,17 Maďarsko 67,13 68,51 68,96 69,68 70,55 EU - 68,68 69,05 69,04 69,3* *2008 Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování Graf 1 Podíl ekonomicky aktivních Německo Česko Slovensko Polsko Rakousko Maďarsko EU Zaměstnaní a nezaměstnaní ve střední Evropě Zaměstnanost a nezaměstnanost se jako dva hlavní aspekty trhu práce v nějaké míře v průběhu života dotknou každého z nás, proto se jim věnuje celá řada publikací a jsou námětem odborných i politických diskuzí ve snaze najít nějaké uspokojivé řešení problémů nezaměstnanosti, jak se například uvádí v úvodu kapitoly Politika zaměstnanosti v [1]: Nezaměstnanost jako důsledek fungování trhu práce je nesporně jedním z nejdůležitějších problémů současného světa Není proto divu, že aktivity ekonomického i sociálního charakteru směřující k jejímu řešení soustavně sílí a že politika zaměstnanosti se stala středem pozornosti různých vědních oborů i praktických aktivit. 2 Jak už bylo řečeno v předešlé kapitole, můžeme celou generaci produktivních rozdělit na dvě hlavní kategorie ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Zařazení osob do jedné z těchto dvou kategorií vyplývá z jejich postavení na trhu práce. Ekonomicky neaktivní 2 Převzato z [1], kapitola 14 Politika zaměstnanosti, strana

4 jsou ti, kteří nejsou zaměstnaní, ale zároveň se ani nepočítají mezi nezaměstnané (Například studenti, nemocní, ) My se tedy budeme zabývat jen skupinou ekonomicky aktivních osob, do které patří všichni zaměstnaní (placení zaměstnaní a zaměstnaní pracující ve vlastním podniku) a nezaměstnaní. Podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) 3 řadíme mezi nezaměstnané všechny osoby, které splňují následující tři podmínky: Nebyly zaměstnané ani sebezaměstnané, práci si aktivně hledaly a byly schopny do ní okamžitě nebo nejpozději do čtrnácti dnů nastoupit. Nejčastěji používanou charakteristikou nezaměstnanosti, a vlastně i trhu práce obecně, je bezesporu míra nezaměstnanosti konstruována jako podíl počtu nezaměstnaných ku celkovému stavu pracovních sil. Pro mezinárodní srovnání musíme použít data publikovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ), respektive Eurostatem, který publikuje míry nezaměstnanosti v souladu s doporučením ILO, kde je počet nezaměstnaných získáván ze sčítání lidu či výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Kdybychom totiž použili míru registrované nezaměstnanosti, která vyplývá z legislativy jednotlivých států, byly by tyto údaje neporovnatelné. 4 (Registrovaným nezaměstnaným se rozumí ten, kdo je veden na úřadu práce. U nás tuto statistiku publikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)) Nezaměstnanost Kromě obecné míry nezaměstnanosti popsané výše se samozřejmě definuje řada dílčích podrobnějších charakteristik, jako například míra dlouhodobé nezaměstnanosti, či různé míry konstruované podle pohlaví nebo odvětví. Tomuto podrobnějšímu členění se budeme věnovat dále v průběhu této kapitoly. Nejdříve se ale soustředíme na celkový vývoj této ostře sledované charakteristiky trhu práce. Celkový vývoj Jak už bylo zmíněno výše, bude se tato kapitola věnovat celkovému vývoji nezaměstnanosti v námi srovnávaných zemích. Také si položíme otázku, zda náhodou není tento vývoj nějak úzce spjat s vývojem podílu počtu členů generace produktivních nastíněného v druhé kapitole. Tato otázka by mohla vést k závěru, že pokud například počet členů generace produktivních rapidně poroste a trh práce nebude dostatečně flexibilní, takže nedokáže tento nárůst rychle vstřebat, projeví se tento nárůst zvýšením míry nezaměstnanosti. Pro nalezení odpovědi na tuto otázku potřebujeme roční míry nezaměstnanosti ve srovnávaných zemích za stejné období, za které zachycuje Tabulka 1 podíly produktivní generace v populaci. Tyto údaje nastiňuje následující Tabulka 2. Pro potřeby našeho výpočtu byla samozřejmě použita data za celé 20-ti leté období, pokud byla tato data k dispozici, a ne jen zde tabulkou nastíněný výčet několika let. 5 K rozhodnutí o závislosti či nezávislosti míry nezaměstnanosti na podílu členů produktivní generace v populaci využijeme korelační koeficienty. Zde by bylo zřejmě na místě si říci něco málo o korelačních koeficientech a postupu našeho výpočtu. Použijeme jednoduchý korelační koeficient definovaný jako podíl kovariance ku součinu směrodatných odchylek obou zkoumaných veličin (vzorec (1)). Pomocí tohoto koeficientu vypočítáme míru přímé (kladné hodnoty) nebo nepřímé (záporné hodnoty) lineární závislosti mezi mírou nezaměstnanosti a podílem osob v produktivním věku. Korelační koeficient obecně nabývá hodnot od mínus jedné do jedné, přičemž hodnoty jedna v případě přesné funkční nepřímé či přímé lineární závislosti a hodnoty nula v případě nezávislosti sledovaných veličin. Hodnotu tohoto koeficientu jsme zaznamenali do sloupce 3 S použitím informací na stránkách ČSÚ [7] 4 Stačí například srovnat data publikovaná ČSÚ, která čerpají z VŠPS a udávají míru nezaměstnanosti dle ILO a data publikovaná MPSV uvádějící míru registrované nezaměstnanosti. 5 Pokud by tabulka obsahovala všechny hodnoty, stávala by se nepřehlednou. K nastínění zkoumaného vývoje je toto postačující

5 v Tabulce 3, která nastiňuje postup našeho výpočtu. Sloupec t-krit poté zachycuje hodnotu testového kritéria spočítaného podle (2). Toto kritérium má při nezávislosti zkoumaných veličin t rozdělení s n-2 stupni volnosti (3). Poslední sloupec tabulky nám pak přináší informaci o pravdivosti, či nepravdivosti, položené hypotézy. Pokud by mezi sledovanými veličinami existoval nějaký významný lineární vztah, potom by podle (4) hodnota testového kritéria (2) překročila kritickou hodnotu reprezentovanou příslušným kvantilem t rozdělení na dané hladině významnosti (pravděpodobnosti chyby I. druhu) = 0,05 (3) a hypotézu o nezávislosti bychom tím pádem zamítli. (1) (2)(3) (4) Tabulka 2 Míra nezaměstnanosti (%) Země/rok Německo 4,90 8,20 8,00 11,20 7,80 Česko - - 8,80 8,00 6,80 Slovensko ,10 16,30 12,10 Polsko ,60 18,00 8,30 Rakousko - 4,40 4,70 5,20 4,90 Maďarsko - - 6,60 7,20 10,10 EU 8,50 10,80 8,50 9,10 9,00 Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování Tabulka 3 Postup výpočtu n Země t-krit t (1- /2) (n-2) Rozhodnutí 20 Německo -0,41-1,91 2,10 nezávislé 13 Česko 0,00 0,00 2,20 nezávislé 12 Slovensko -0,48-1,75 2,23 nezávislé 13 Polsko -0,17-0,59 2,20 nezávislé 15 Rakousko 0,04 0,15 2,16 nezávislé 14 Maďarsko 0,01 0,03 2,18 nezávislé 16 EU 0,47 2,01 2,14 nezávislé Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování Z Tabulky 3 vidíme, že vypočtené korelační koeficienty vycházejí u Německa, Slovenska a také u celé Evropské unie přes 0,4, což by ukazovalo na existenci nějaké závislosti, kdežto u zbylých zemí jsou hodnoty blízké nule značící nezávislost. Po určení významnosti těchto hodnot pomocí postupu popsaného výše vidíme, že hodnota testového kritéria (2) ve sloupci t-krit je ve všech případech nižší než kritická hodnota (3) ve sloupci t (1- /2) (n-2) a tak docházíme k závěru, že všechna testová kritéria zůstala v oborech přijetí nulové hypotézy, tudíž jsme neprokázali nějakou významnou závislost mezi velikostí míry nezaměstnanosti a podílu ekonomicky aktivních v populaci. Pokud bychom místo podílu ekonomicky aktivních do výpočtu dosadili jejich absolutní počet, dostali bychom se k obdobným výsledkům. Míra nezaměstnanosti se mění v závislosti na sezónních výkyvech poměrně zásadně i během roku, ponechat tedy popis celkového vývoje jen na tabulce obsahující roční data uvedené při prokazování nezávislosti míry nezaměstnanosti na podílu ekonomicky aktivních, by bylo poněkud nešťastné, a tak musíme přistoupit k bližšímu pohledu na vývoj míry nezaměstnanosti. Tento vývoj zachycuje následující Graf 2, na kterém můžeme vidět vývoj měsíční míry nezaměstnanosti v průběhu let 2000 až Povšimněme si zejména takřka dvojnásobné výše míry nezaměstnanosti u Polska a Slovenska v porovnání s ostatními zeměmi v první polovině grafu. Vývoj v druhé polovině grafu je potom pro všechny země podobný, po minimu v období hospodářské konjunktury došlo k nárůstu v důsledku - 6 -

6 % nastoupení recese. Zajímavý je výsledek Rakouska a Německa, kde došlo podle těchto dat v porovnání s Polskem či Slovenskem víceméně ke stagnaci této míry ve sledovaném období. Graf 2 Měsíční míra nezaměstnanosti 25,0 20,0 15,0 EU Česko Německo 10,0 5,0 0, Maďarsko Rakousko Polsko Slovensko Struktura nezaměstnanosti Údaj celkové míry nezaměstnanosti nám přináší informaci o stavu nezaměstnanosti bez dalšího rozlišení, což není vždy dostačující. Z tohoto důvodu musíme přistoupit k různě strukturovaným mírám nezaměstnanosti. Můžeme rozlišovat míry nezaměstnanosti podle pohlaví, regionů, či podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Podobně budeme v další části této práce dělit zaměstnanost, a proto se nyní pokusíme na strukturu nezaměstnanosti podívat z trochu jiného úhlu pohledu. V této kapitole se zaměříme na členění nezaměstnanosti na krátkodobou a dlouhodobou. Současné trendy v sociální politice vede ke snaze zabránit tomu, aby se jedinec při ztrátě zaměstnání dostal do dlouhodobé nezaměstnanosti, protože čím déle je člověk bez zaměstnání, tím hůře se zapojuje aktivně zpět do trhu práce a zůstává po dlouho dobu odkázán na sociální dávky. Jistá část dlouhodobě nezaměstnaných navíc nikdy nepracovala a asi ani pracovat nebude. Ti tedy tvoří jakousi konstantní část celkového počtu nezaměstnaných, která se v relaci k celkovému počtu nezaměstnaných příliš nemění. Položme si tedy otázku, zda a nakolik se tato snaha o zabránění propadu do dlouhodobé nezaměstnanosti daří. Pokud by tomu tak bylo, poté by neměl počet dlouhodobě nezaměstnaných tolik kolísat, jako počet všech nezaměstnaných. Samozřejmě nesmíme zapomenout, že pokud nezaměstnanost z různých důvodů výrazněji roste, tak sociální systém není většinou schopen nějaké míře propadu do dlouhodobé nezaměstnanosti zabránit. Položme tedy hypotézu, že počet dlouhodobě nezaměstnaných je nezávislý na celkovém počtu nezaměstnaných, tedy že se do dlouhodobé nezaměstnanosti dostávají pouze osoby s jistými predispozicemi se tam dostat, jako jsou invalidé, lidé před důchodem, nebo pouze se základním vzděláním, a podobně. Tuto otázku se pokusíme vyřešit pomocí následující série grafů, na nichž je zachycen vývoj jak celkového počtu nezaměstnaných, tak počtu dlouhodobě nezaměstnaných (nezaměstnaných déle než 12 měsíců) v jednotlivých zemích a celé EU. Z nich vidíme, že závěr naší hypotézy není u všech zemí stejně jednoznačný a tudíž musíme naši hypotézu zamítnout. Zatímco u Slovenska, Rakouska a Polska můžeme na základě grafů tvrdit, že vývoj dlouhodobě nezaměstnaných se chová nezávisle na vývoji celkového počtu nezaměstnaných, tak u zbytku srovnávaných zemí je patrné jisté svázání trendů tohoto vývoje

7 Graf Grafy ,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Grafy 600, , , , , , , Německo Nezaměstnanost Německo Dlouhodobá nezaměstnanost ,0 50 0, Maďarsko Nezaměstnanost Slovensko Nezaměstnanost Maďarsko Dlouhodobá nezaměstnanost Slovensko Dlouhodobá nezaměstnanost 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Česko Nezaměstnanost Česko Dlouhodobá nezaměstnanost 250, , , , , , Rakousko Nezaměstnanost Polsko Nezaměstnanost Rakousko Dlouhodobá nezaměstnanost Polsko Dlouhodobá nezaměstnanost 20000, , ,0 5000,0 0, EU Nezaměstnanost EU Dlouhodobá nezaměstnanost - 8 -

8 Porovnání s vývojem HDP Nyní opustíme strukturu nezaměstnanosti a podíváme se na souvislost s dalším ekonomickým indikátorem. Úkolem poslední podkapitoly této části práce je porovnání vývoje nezaměstnanosti s vývojem HDP. Pokusíme se prokázat, zda je oprávněná domněnka, že by měl existovat nějaký vztah mezi vývojem těchto dvou charakteristik. Zjednodušeně řečeno, hrubý domácí produkt jakožto souhrn hodnoty všech vyrobených a poskytnutých statků a služeb za dané časové období by měl korespondovat s vývojem počtu zaměstnaných, respektive nezaměstnaných, z toho důvodu, že pokud chceme vyrobit více zboží, musíme zaměstnat více výrobních faktorů, tedy i práce, a tím pádem dojde ke snížení nezaměstnanosti. Nesmíme ale zapomenout, že hodnotu HDP určuje celý souhrn jevů. Jednoduchým příkladem může být například situace, kdy HDP roste, ale nezaměstnanost zůstává beze změny, protože za oním růstem stojí nové technologie, či zvýšená produktivita práce. Je tedy naše domněnka o vztahu mezi vývojem HDP a nezaměstnaností natolik správná, aby obstála a mohli jsme ji prohlásit za pravdivou? Hned se o tom přesvědčíme. Vývoj nezaměstnanosti byl již popsán v předešlých kapitolách. Podívejme se tedy, jaký byl za srovnatelné období v námi zkoumaných zemích vývoj HDP. Tento vývoj je zachycen v následujících dvou grafech. Z těchto grafů můžeme usoudit, že by zde nějaká, pravděpodobně nepřímá, závislost být mohla. Ale potvrdí se to i výpočtem? Graf 10 Vývoj nezaměstnanosti EU Česko Německo Maďarsko Rakousko Polsko Slovensko Graf 11 Vývoj HDP 12,0 10,0 8,0 EU 6,0 Česko 4,0 Německo 2,0 Maďarsko 0,0 Rakousko -2, Polsko -4,0 Slovensko -6,0-8,0-9 -

9 Ke zjištění zda je položená hypotéza o vztahu vývoje nezaměstnanosti a HDP pravdivá použijeme stejný postup výpočtu jako v případě první hypotézy o vlivu podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Postup výpočtu ilustruje následující Tabulka 4, kde je označení jednotlivých sloupců shodné s Tabulkou 3. A vidíme, že závěr hypotézy není v tomto případě zcela jednoznačný. Nejen, že se neprokázala statisticky významná závislost mezi mírou nezaměstnanosti a vývojem HDP, s výjimkou Maďarska, kde dosáhl koeficient korelace zdaleka nejvyšší hodnoty. Navíc nám oproti předpokladu nevyšla u všech zemí záporná korelace tedy údaj, který by svědčil o existenci jisté míry nepřímé závislosti mezi zkoumanými jevy. Tomuto předpokladu nevyhovělo Česko spolu s Německem, můžeme tedy usoudit, že vliv, který, jak už jsme uvedli výše, není příliš významný (až na Maďarsko) mezi sledovanými veličinami byl přehlušen nějakými dalšími vlivy, které jsme nesledovali. Tabulka 4 Postup výpočtu Země t-krit t (1-a/2) (n-2) Rozhodnutí EU -0,28-1,32 2,09 nezávislé Česko 0,09 0,55 2,02 nezávislé Německo 0,30 1,41 2,09 nezávislé Maďarsko -0,75-7,23 2,02 závislé Rakousko -0,05-0,34 2,02 nezávislé Polsko -0,23-1,51 2,02 nezávislé Slovensko -0,16-1,01 2,02 nezávislé Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování Podíváme-li se ale ještě jednou na uvedené grafy, dojdeme k závěru, že by zde přeci jenom měla nějaká závislost existovat. Když si navíc uvědomíme, že nezaměstnanost nereaguje na změny HDP okamžitě, ale díky výpovědním lhůtám a nepružnosti trhu práce obecně, až se zpožděním, jen to naši domněnku o existenci závislosti mezi vývojem HDP a míry nezaměstnanosti podpoří. Provedeme tedy výpočet znovu, ale tentokrát nebudeme posuzovat hodnoty za stejné období, jak tomu bylo v Tabulce 4, ale použijeme hodnoty zpožděné. Už při zahrnutí prvního zpoždění do výpočtu (Tabulka 5) si můžeme všimnout, že nám závislost, krom Maďarska, kde tomu tak bylo jako u jediné země i při srovnávání hodnot za stejné období, vyšla významná i u Polska a údaje za celou EU. Navíc došlo k posunu v samotných hodnotách korelačních koeficientů u všech zemích blíže směrem k mínus jedné, kladný zůstává tento koeficient už jenom v případě Německa. To nám potvrzuje naši původní domněnku o nepřímém vztahu mezi vývojem těchto dvou charakteristik. Tabulka 5; T-1 n Země t-krit t (1-a/2) (n- 2) Rozhodnutí 21 Eu -0,58-3,10 2,09 závislé 41 Česko -0,10-0,61 2,02 nezávislé 21 Německo 0,27 1,24 2,09 nezávislé 41 Maďarsko -0,84-9,72 2,02 závislé 41 Rakousko -0,22-1,42 2,02 nezávislé 41 Polsko -0,34-2,24 2,02 závislé 41 Slovensko -0,28-1,80 2,02 nezávislé Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování V případě, že jsme zvýšili zpoždění o další období, připojilo se k již zmíněné trojici zemí, kde byla prokázána závislost mezi vývojem HDP a míry nezaměstnanosti, Slovensko. A pokud tento postup zopakujeme pro údaje o HDP a míře nezaměstnanosti zpožděné o tři

10 čtvrtletí, tak nám podle Tabulky 6 zbude už pouze dvojice Německo a Rakousko, kde nám stále vychází tento vztah jako nezávislí. V případě Rakouska nám sice vychází záporná korelace, ale v případě tří zpoždění ještě není dostatečně silná na to, abychom mohli zamítnout hypotézu o nezávislosti. V případě Německa dosahuje korelační koeficient stále neočekávaných kladných hodnot, i když i zde dochází k postupnému posunu hodnot korelačních koeficientů směrem k předpokládaným záporným hodnotám. Tabulka 6; T-3 n Země t-krit t (1-a/2) (n- 2) Rozhodnutí 19 Eu -0,82-6,01 2,11 závislé 39 Česko -0,34-2,18 2,03 závislé 19 Německo 0,25 1,04 2,11 nezávislé 39 Maďarsko -0,87-10,65 2,03 závislé 39 Rakousko -0,21-1,29 2,03 nezávislé 39 Polsko -0,48-3,29 2,03 závislé 39 Slovensko -0,50-3,50 2,03 závislé Zdroj dat: Eurostat, vlastní výpočty a grafické zpracování Takto bychom samozřejmě mohli pokračovat dál, ale abychom tuto práci zbytečně neprotahovali, uvedeme pouze, že až při zahrnutí nezaměstnanosti zpožděné o sedm období, vyšly testy pro všechny země ve prospěch závislosti mezi sledovanými veličinami. Můžeme tedy považovat za prokázané, že nějaký vztah mezi vývojem míry nezaměstnanosti a HDP existuje, ale neprojevuje se až na výjimky okamžitě, ale až s určitým zpožděním. U Maďarska jsme nemuseli k prokázání závislosti uvažovat žádné zpoždění. Při zahrnutí jednoho zpoždění se prokázala závislost u Polska a EU. Při použití dat zpožděných o dvě období byla závislost prokázána i u Slovenska a při třech i u Česka. Abychom ale dosáhli stejných výsledků i u Německa a Rakouska, museli jsme použít data zpožděná o další čtyři období. Právě z různě dlouhého zpoždění, které muselo být uvažováno, aby byla jasně prokázána závislost, můžeme vyvodit zajímavý závěr, co se rychlosti projevu změn ve vývoji ekonomiky na trh práce týče. Nejrychleji tato reakce proběhla v Maďarsku a nejpomaleji naopak v Rakousku a Německu. To by mohlo být například způsobeno na jedné straně různou měrou dopadu ekonomických změn v průběhu hospodářské recese, které na Maďarsko dopadly v jejím průběhu ze sledovaných zemí určitě nejsilněji a dohnaly ho na dohled od státního bankrotu. Na druhé straně také různě nastavenými legislativními pravidly v oblasti trhu práce a sociální politiky. Například, jak složité je rozvázání pracovního poměru a jaké je zákonem dané odstupné, nebo jak je nastavena sociální politika, aby motivovala při ztrátě zaměstnání k hledání dalšího pracovního uplatnění a zabraňovala případnému propadu nezaměstnaných mezi dlouhodobě nezaměstnané. Podrobné rozebírání všech možných příčin a důsledků sledovaného vývoje je mimo možnosti i plánovaný rozsah této práce, a proto nyní již definitivně opustíme oblast nezaměstnanosti a přejdeme k další části práce, ve které se budeme blíže věnovat zaměstnanosti a jejímu členění. Zaměstnanost a její členění Další zajímavou charakteristikou, která nám pomůže vykreslit situaci zaměstnaných a nezaměstnaných na trhu práce ve střední Evropě bude míra zaměstnanosti. Tato míra udává kolik procent lidí z dané věkové kategorie je nějakým způsobem zaměstnaných a budeme se jí blíže věnovat v průběhu této kapitoly

11 Zaměstnanost Než se podíváme na různá podrobnější členění míry zaměstnanosti, zaměříme se na její konkrétní celkové hodnoty. Kromě míry za celý produktivní věk 15 až 64 let nás bude ještě zajímat věková kategorie, ve které lidé nastupují do prvního zaměstnání 15 až 24 let, a také předdůchodový věk 55 až 64 let. Všechny tyto míry zaměstnanosti za první čtvrtletí letošního roku najdeme zapsané v následující Tabulce 7 a graficky znázorněné v sousedním Grafu 12. Z nich vidíme, že nejvyšších hodnot, co se týče celkové míry zaměstnanosti, dosahuje Německo s Rakouskem, kde pracuje přes 70% osob v produktivním věku, poté následuje Česko, které je těsně nad průměrem EU. Na další příčce se pak umístilo Slovensko s Polskem se zaměstnaností kolem 58 %. Nejnižší zaměstnanost naopak vykazuje Maďarsko, kde tato míra nedosáhla ani 55 %. Obdobně i v dílčích mírách zaměstnanosti v intervalech a let dosahuje Maďarsko v porovnání se zbytkem zkoumaných zemích nejnižších hodnot (v kategorii let dosáhlo nižší hodnoty jen Polsko). Obdobně na druhé straně nejvyšších hodnot dosáhlo Německo následované Českem, které dosáhlo stejné úrovně jako je průměrná hodnota za celou EU. Tabulka 7 Míry zaměstnanosti Země EU 63,7 33,4 46,0 Česko 64,1 24,1 46,0 Německo 70,8 45,7 57,7 Maďarsko 54,5 17,7 33,2 Rakousko 70,6 52,0 41,8 Polsko 58,2 25,6 32,6 Slovensko 58,0 20,3 40,2 Zdroj: Eurostat Graf 12 EU Česko Německo Maďarsko Rakousko Polsko Slovensko Míry zaměstnanosti 2010 Q1 (%) 0,0 20,0 40,0 60,0 80, let let let Z uvedených měr zaměstnanosti ve zkoumaných zemích se můžeme pokusit odvodit, jakou má osoba v daném věkovém intervalu šanci najít nějaké zaměstnání, a to za předpokladu, že v případě vyšší míry zaměstnanosti můžeme předpokládat, že osoby v dané zemi v daném věkovém intervalu mohou snadněji najít práci, než v zemi kde je tato míra menší. Nejsnáze tedy najdeme práci v Německu či Rakousku, a nejhůře se nám povede v Maďarsku. Toto je samozřejmě určité zjednodušení, které tak musíme brát. Každý trh práce je svým způsobem specifický a pro bližší prozkoumání všech důvodů a souvislostí bychom potřebovali detailněji znát legislativu v jednotlivých zemích, která tvoří právní rámec pro jeho fungován. Zajímat by nás například mohla dostupnost a četnost využívání předčasných a invalidních důchodů a podobně. Vývoj celkové míry zaměstnanosti ve sledovaných zemích v období 1999 až 2009 poté zachycuje následující Graf 13. Z něj můžeme vyčíst, že míra zaměstnanosti měla ve všech zemích víceméně rostoucí trend až do roku 2008, po němž došlo k poklesu či stagnaci zřejmě v souvislosti s globální recesí. Oproti ostatním zemím je vidět atypický průběh velikosti míry zaměstnanosti v případě Polska, kde na rozdíl od ostatních zemí v první čtvrtině grafu k celkem znatelnému poklesu, který byl po tříleté stagnaci vystřídán opět poměrně znatelným růstem. Také vidíme, že rozdíly nejsou jen mezi vývojem jednotlivých měr, ale i mezi jejich absolutní velikostí. Tento rozdíl přesahuju v roce 2009 patnáct procent. Nejvyšší míra zaměstnanosti je v celém sledovaném období v Rakousku,

12 které je těsně následováno Německem. Na opačné straně nejnižších hodnot dosahuje Polsko spolu s Maďarskem, přičemž si v průběhu zachyceného období vzájemné pořadí dvakrát vymění. Údaje za Česko hlavně v druhé polovině grafu takřka přesně kopírují linii vývoje v celé EU. Graf 13 Míra zaměstnanosti - vývoj Rakousko Česko EU Německo Maďarsko Polsko Slovensko Členění zaměstnanosti Zabývat se celkovou mírou zaměstnanosti nám určitě přináší zajímavé informace, pokud ale chceme zkoumat zaměstnanost detailněji, musíme přikročit i k detailnějšímu členění měr zaměstnanosti. Možnosti konkrétního zaměření dílčích měr zaměstnanosti jsou rozmanité. Můžeme například sledovat míry zaměstnanosti mužů a žen, nebo různě členěné podle regionů, či nejvyššího dosaženého vzdělání. Některé z nich si nyní blíže přiblížíme. Máme zde dvě tabulky. První z nich zachycuje míru zaměstnanosti členěnou podle pohlaví na muže a ženy v jednotlivých sektorech ekonomiky v zemědělství, průmyslu a službách v roce Ve všech srovnávaných zemích je vidět, že nejnižší zaměstnanost panuje v zemědělství, naopak nejvyšší je ve službách, kde převládají více ženy, kdežto v kategorii průmyslu je převaha mužů. Mezi jednotlivými zeměmi není ale poměr mezi zaměstnanými v jednotlivých sektorech stejný. Nejmarkantnější a tedy nejzajímavější rozdíl můžeme najít v sektoru zemědělství, kde má Rakousko a zejména pak Polsko výrazně vyšší míru zaměstnanosti než zbytek srovnávaných zemí. Tabulka 8;Struktura zaměstnanosti podle sektorů, 2004,% z celkové zaměstnanosti Země Zemědělství Průmysl Služby Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy EU 5,1 5,9 4,0 25,1 34,8 13,1 69,8 59,3 82,9 Česká republika 4,0 4,9 2,8 37,8 47,1 25,7 58,3 48,0 71,6 Německo 2,2 2,8 1,6 26,4 37,0 14,1 71,3 60,2 84,3 Maďarsko 5,1 7,3 2,6 32,9 41,6 22,6 62,0 51,1 74,9 Rakousko 12,6 12,3 12,8 22,5 32,6 10,6 65,0 55,1 76,6 Polsko 19,2 20,1 18,3 26,8 35,7 16,2 53,9 44,2 65,6 Slovensko 3,9 5,5 2,1 34,2 43,9 23,2 61,8 50,6 74,7 Zdroj: ČSÚ 6 Novější data se nalézt nepodařilo, ale protože se dá předpokládat, že nedošlo ve sledované struktuře k nějakým dramatickým změnám, mají tato data stále vypovídací hodnotu

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

dvouměsíčník/ročník 6 2012

dvouměsíčník/ročník 6 2012 5 dvouměsíčník/ročník 6 2012 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál 2 Jitka Langhamrová,

Více

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Age Management Komparativní analýza podmínek a přístupů

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2014 3 Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice 23 Povědomost mladší generace

Více

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu Jana Šamánková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

Měnící se rizika a šance na trhu práce Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce

Měnící se rizika a šance na trhu práce Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce Měnící se rizika a šance na trhu práce Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce Jiří Vyhlídal Petr Mareš VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

IDENTIFIKACE ZDROJŮ VÝKYVŮ VYBRANÝCH SLOŽEK TVOŘÍCÍCH SPOTŘEBU DOMÁCNOSTÍ

IDENTIFIKACE ZDROJŮ VÝKYVŮ VYBRANÝCH SLOŽEK TVOŘÍCÍCH SPOTŘEBU DOMÁCNOSTÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 30 Číslo 6, 2010 IDENTIFIKACE ZDROJŮ VÝKYVŮ VYBRANÝCH SLOŽEK TVOŘÍCÍCH SPOTŘEBU DOMÁCNOSTÍ R. Martináková Došlo: 12.

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 PROSINEC 2005 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Zaměstnatelnost a uplatnění vysokoškoláků

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina

Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ' ^ S A R Y V ^ Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Palátová Brno, jaro 2008 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Petr JIRÁSEK STÁRNUTÍ POPULACE A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ POTŘEBY KAPACIT VYBRANNÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE (NA PŘÍKLADU KRAJE VYSOČINA)

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více