Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University)"

Transkript

1 Modul č.8 Téma č.1 Učící se pracoviště ve světě vzdělávání Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University) Popis tématu Téma nás seznamuje s pracovištěm v učícím se městě 21.století. Zkoumá hlavní změny ovlivňující pracoviště a rovněž témata spojená s rozvojem nových dovedností, kompetencí a hodnot v kontextu s neustále se měnícím pracovním, kulturním, sociálním a ekonomickým prostředím. Posluchač má nejen problematice porozumět, ale také se zapojit do jejího řešení, které by přineslo prospěch jak průmyslu a obchodu, tak také městu a jednotlivci. Cíl tématu Hlavním cílem následujícího tématu je přiblížit nové trendy, které ovlivňují pracoviště na místní úrovni a identifikovat nové dovednosti a kompetence, jež jsou ve 21.století potřeba k udržení pozice na trhu práce. Cílové skupiny Téma je určeno širokému spektru posluchačů z obchodní a průmyslové sféry veřejného a soukromého sektoru včetně posluchačů kurzů rozvoje a managementu. Směsice lidí z nejrůznějších prostředí a různého věku jistě přispěje ke stimulaci kreativního myšlení, nezbytného k nalezení řešení v různých prostředích ve městě.

2 Lekce and Nové pracovní trendy (zhruba 2 hodiny) Zaměření lekce: Tato lekce vychází z následujících konceptů a myšlenek: 1. Průmyslový svět prochází rychlými změnami a velký podíl na tom mají moderní technologie. Musí se držet ve střehu. 2. Zákazníci byli zvyklí přijímat to, co jim bylo nabídnuto nyní chtějí mít výběr a požadují zboží, které přesně odpovídá jejich potřebám, nemá žádné vady a je vysoce kvalitní. 3. Nové produkty jsou výsledkem inovace a kreativity. 4. Z toho plyne rychlá adaptace vůči trhu, bystrá a činorodá pracovní síla, která chápe tržní procesy a zná zákazníkovy potřeby. 5. Důležité je přesné načasování stále aktuální výrobní techniky a výzkum zajišťující neustálý pohyb kupředu. 6. Vliv technologie stroje a roboti jsou výkonnější než lidé, navíc neznají únavu. 7. Ve vyspělém světě zaznamenáváme přesun pracovní síly do vysoce technicky náročných profesí a služeb, které vyžadují jak široké znalosti, tak jejich důmyslnou aplikaci. Tento svět využívá ve větší míře intelektu než manuální práce a místo šroubováku pro prodloužení paže využívá jako prodlouženou ruku mozku počítače. 8. Staré pracoviště založené na hierarchii se mění na organizace, kde se na rozhodování podílejí ti lidé, kteří jsou k problematice nejpovolanější, a rozhodování se děje v tom nejvhodnějším čase existuje větší rovnost pozic a manažeři fungují pouze jako poradci. Způsob práce bude očividně v budoucnosti velmi odlišný od toho současného. To dokládají i cvičení, kterými se posluchači budou zabývat. Cíl lekce Hlavním cílem této lekce je identifikovat hlavní změny v pracovní praxi, které se nyní začínají projevovat a v budoucnosti budou ještě markantnější jak v místní správě, tak v soukromém sektoru. Dále se budeme zabývat důvody jejich existence. Poznámky pro školitele 1. Lekci uveďte zmínkou o některých výše uvedených bodech a ptejte se, co si o nich posluchači myslí. 2. Třídu rozdělte do skupin po třech. Každé skupině rozdejte 4 nebo 5 různých citátů, které naleznete ve studijním materiálu č.1. Skupiny mají nyní za úkol v pěti až deseti bodech shrnout, o čem citáty společně vypovídají. Výsledky připevněte na zeď. 3. Každá skupina na ostatních plakátech označí ty body, které také měla na svém seznamu. Po dokončení tohoto cvičení nejdůležitější body vypište na tabuli a konec lekce věnujte diskusi o těchto bodech. Pokud vám zbyde čas, můžete se věnovat

3 následujícím bodům, popřípadě na tématiku navázat v další lekci. 4. (lze koncipovat jako hodinu navíc) Znovu si projděte látku z minulého týdne. Ptejte se, jaký bude mít praktický dopad na práci organizací a jejich zaměstnanců. 5. Rozdejte studijní materiál č.2. Znovu utvořte skupiny po třech a nechte skupiny vyplnit prázdný odstavec. 6. Skupiny nejprve představují své odpovědi, poté je porovnají s odpověďmi ve studijním materiálu č.3. Rozpoutejte debatu o změnách na pracovišti a o tom, zda je posluchači vnímají ve své práci.

4 Lekce Dovednosti a kompetence pro učící se svět (1 hodina) Zaměření lekce Individualita, kreativita a schopnost samostatného uvažování tedy hodnoty, kterých si v moderním průmyslu velice ceníme v industriální společnosti téměř nikdy nebyly atributem pracovníka u výrobního pásu a málokdy atributem lidí na výkonných pozicích. (Aburdine and Naisbitt - Re-inventing the Corporation') Co se tedy změnilo? A co ze změn vyplývá? Tato lekce se zaměřuje na to, jakých dovedností bude v budoucnu třeba, a jak způsoby, kterými lze tyto dovednosti nabýt, ovlivňují všechny součásti vzdělávacího a společenského systému. Potřeba nových dovedností vychází z následujících bodů: 1. Posun od industriálního k postindustriálnímu věku si vyžaduje nové dovednosti, postoje a hodnoty. 2. Pracovníci už nejsou, podobně jako stroje, počítače nebo vozový park služebních vozidel firmy, považováni za prostředky. 3. Ve snaze polidštit firemní protokol se z dřívějšího personálního oddělení stalo Oddělením lidských zdrojů. Má tohle nějaký kladný dopad na situaci? 4. Dovednostní požadavky se mění v závislosti na charakteru pracovních úkonů (viz. lekce č.1) Stejně tak se mění šíře pohledu jednotlivce na profesi, kterou vykonává. 5. Profese se velmi rychle mění, a proto budoucí zaměstanci musí počítat s tím, že za svůj život své povolání několikrát změní a to buď v rámci podniku nebo s přestupem do jiného. Z toho plyne, že každá osoba by měla mít svůj plán profesního vývoje a při výkonu současné profese se již připravovat na další. 7. Zároveň je také potřeba, aby se jedinec naučil pečovat o svůj osobní růst. Tak bude schopen se se změnami lépe vyrovnat. 8. Pro stále více podniků znamená rozvoj dovedností a kompetencí aktivitu na celý život. Zkušenosti nabyté mimo profesi jsou stejně relevantní jako ty přímo spojené s profesí a naopak. Důraz je tedy kladen zejména na rozvoj celé osobnosti, jejích schopností, znalostí a hodnot jak na pracovišti, tak mimo něj. Cíl lekce Lekce se zaměřuje na odhalení schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěch jednotlivců a organizací ve 21. století. Rovněž se zabývá způsoby jejich dosažení. Poznámky pro školitele 1. Zrekapitulujte předcházející lekci o změnách v pracovní praxi. Rozdejte studijní materiál č.4 (Nové nároky na práci v bankách). Posluchači mají možnost přispět svými komentáři měli by dojít k tomu, že 21. století si žádá osvojení nových dovedností. Co to znamená pro systém vzdělávání a školení? K úvodu do tématu použijte body uvedené v zaměření lekce".

5 2. Utvořte malé skupiny, které mají za úkol pomocí brainstormingu vytvořit seznam 10-ti dovedností, atributů a kompetencí moderního manažera. 3. Společně výsledky práce jednotlivých skupin prodebatujte a na tabuli vytvořte kompletní seznam dovedností, atributů a kompetencí moderního manažera. 4. Rozstříhejte pravý odstavec studijního materiálu č.6 na proužky a skupinám po třech lidech společně s nimi rozdejte studijní materiál č.5. Skupina má za úkol přiřadit proužky k bodům v levém odstavci studijního materiálu č Rozdejte studijní materiál č.6 jak blízko byly skupiny k údajům v materiálu? Rozpoutejte diskuzi o tom, kolik lidí ve třídě disponuje kterými dovednostmi a jak lze tyto dovednosti získat. 6. Diskuze na téma relativní význam různých dovedností. Rozdejte první část studijního materiálu č.7. Rozdělte třídu do skupin po třech a skupinám zadejte doplnit cvičení. Výsledky společně prodebatuje a srovnejte s údaji od Nadace pro kreativní vzdělávání". Výsledky se pravděpodobně hodně liší. Společně se zaměřte na důvody, proč tomu tak je. Na závěr nezapomeňte zdůraznit, že cvičení je a) velmi restriktivní - nezahrnuje dovednosti nabyté během života (v dnešní době navíc vnímáme dovednosti jako něco, co není přesně vymezené buď pro život nebo pro práci) a b) všechny dovednosti jsou důležité na pořadí nezáleží.

6 Lekce Zaměstnanost a schopnost udržet se na trhu práce (1 až 1½ hodiny) Zaměření lekce Lekce se zaměřuje jednak na problematiku zaměstnanosti a schopnosti udržet se na trhu práce, ale také na to, jakým způsobem se koncept vzdělávání a školení mění na koncept celoživotního vzdělávání, který je pro udržení pozice na trhu práce vhodnější. K popisu situace na trhu práce v budoucnosti využívá rovnice Charlese Handyho 1/2x2x3. To znamená, že v budoucnu budou podniky zaměstnávat o polovinu lidí méně než nyní, platit jim dvakrát tolik co nyní a vyžadovat třikrát větší produktivitu práce. Klíčoví zaměstnanci v průmyslu budou muset být vynalézaví, adaptabilní a vysoce vzdělaní lidé. Základní hodnotou jejich profesního života bude celoživotní vzdělávání. To ovšem přinese také rozvoj malých poradenských firem poskytujících služby, které si velké podniky již samy nezajišťují. Podniky budou muset umět rychle reagovat na změny, být vynalézavé a podnikavé. Důležitou roli zde bude opět hrát celoživotní vzdělávání. Tento trend vyvíjí velký tlak na každého jednotlivce, který se musí neustále vzdělávat, aby se udržel na trhu práce a tlak na organizace, které jednotlivce zaměstnávají. Ty se musí postarat o vývoj systémů, které celoživotí vzdělávání umožní. Cíl lekce Cílem této lekce je upozornit na to, že do středu zájmu vzdělávacích systémů se stále více dostává problematika udržení již zaměstnaných lidí na trhu práce, která vytlačuje problematiku zaměstnanosti. Poznámky pro školitele 1. Napište na tabuli následující citát o celoživotním vzdělávání: Význam slova,práce' se neustále mění. Nejenže jednotlivec za život vystřídá několik povolání, ale může absolvovat několik profesních drah. (Evropský kulatý stůl průmyslníků) Vytvořte skupiny po třech a zahajte skupinovou diskusi o tom a) jak se citát vztahuje na posluchače samotné b) co z něj plyne pro jejich budoucnost. 2. Nyní představte rovnici ½ x 2 x 3 a vysvětlete její význam (viz. zaměření lekce) třída má za úkol okomentovat její důsledky. 3. Přineste do hodiny nabídku volných míst zveřejněnou v nějakých kvalitních novinách a společně se zamyslete nad tím, jak by šlo daná pracovní místa charakterizovat. Každý posluchač si poté vybere některé z míst v nabídce a pokusí se popsat denní rutinu pracovníka, který tu kterou pozici zastává a dále znalosti a vlastnosti potřebné pro výkon povolání. Dvojice mají poté za úkol navzájem provést simulované výběrové řízení na místo, kterým se zabývali. 4. Každý z posluchačů napíše 4 činnosti, které by mu mohly pomoci k upevnění pozice

7 na trhu práce. Výsledkům věnujte společnou diskuzi. 5. Představte třídě případovou studii popsanou ve studijním materiálu č.8. Debatujte o tom, co projekt znamená a) ve vztahu k upevňování pozice lidí na trhu práce b) pro velké podniky c) pro malé a střední podniky a d) pro vaši vlastní lokalitu dal by se zde aplikovat? Pokud ano, jakým způsobem ho lze přenést? Pokud ne, jaké kreativní alternativy se nabízejí? Rozpoutejte brainstorming! Posluchači by měli podat návrhy, jak by místní iniciativy mohly přispět k upevnění pozice občanů na trhu práce.

8 Téma 8.1 Podpůrné studijní materiály Studijní materiál č.1 Citace k diskusi - a) Demografický vývoj evropské populace naznačuje, že v roce 2000 bude ve většině regionů počet lidí důchodového věku převažovat nad počtem lidí vstupujících nově na trh práce. Stárnutí populace bude také znamenat, že Evropa bude muset soutěžit s nově industrializovanými zeměmi, které mají mnohem mladší produktivní populaci, zběhlou v moderních poznatcích a pravděpodobně i s mnohem lepší kvalifikací." (Ert/CRE - Education and European competence) b) Vzdělávání se vyplatí. Neustálé zvyšování kvalifikace učiní národy a jejich obyvatele bohatšími, společnost bude výkonnější a spokojenější, jednotlivci svobodnější a schopnější vést život podle svých vlastních představ." (Sir Christopher Ball Report for the RSA) c) Přestože systémy a měřítka kvality vzdělácích a školících programů se vyvíjejí, aby dostály tlaku, který je na ně vyvíjen, změny nejsou dostatečně rychlé a zásadní, aby byly schopné držet krok se změnami v poznatcích a technologii." Mnoho profesí se časem velmi změní nebo úplně zmizí a zaměstnanci budou nuceni neustále pojímat nové informace a učit se novým dovednostem." (CRE/ERT Report on Lifelong Learning) d) Jak kvalita, tak kvantita dovedností na všech úrovních, které lze nabýt v rámci vzdělávacích a školících programů (zejména ve vyšším vzdělávání), jsou hlavním determinantem průmyslové produktivity v regionu a potažmo i konkurenceschopnosti. Jaké přesně dovednosti je třeba rozvíjet, je však zatím předmětem dohadů." Pokud chtějí být města na globalizovanému světovému trhu konkurenceschopná, musí hodně investovat do celoživotního vzdělávání." (IRDAC Report on Skills Shortages) g) IRDAC je přesvědčen, že vzdělávací a školící programy mají ve vztahu k průmyslové soutěži a konkurenceschopnosti zásadní význam pro budoucí blaho občanů." (IRDAC Report on Skills Shortages) h) Informační revoluce způsobila, že kdysi běžné vzdělávací a školící programy jsou dnes již zastaralé nebo jednoduše nevhodné. Intelektuální kapitál ztrácí každoročně zhruba 7% své původní hodnoty. Tato hodnota významně převyšuje počet absolventů škol vstupujících do zaměstnání. Proto je pro průmysl nezbytné vyvinout a přijmout systémy kontinuálního vzdělávání a školení současných zaměstnanců, kteří tak budou schopni držet krok s novými poznatky v oboru." (IRDAC Report on Skills Shortages)

9 i) Úspěšné rozšíření trendu vzdělávání na pracovišti, týkající se všech zaměstnanců, bude spočívat v širokém záběru vzdělávacích programů, od kterých se očekává, že: - přispějí k rozvoji schopnosti se učit a zapojí do vzdělávání co nejvíce lidí - povedou k aktualiazaci dovedností, kompetencí a poznatků a k přijetí celoživotního vzdělávání za styl života - povedou k upevnění a rozvoji kultury vzdělávání - podpoří rozvoj vzdělávacích center na pracovišti - budou mít finanční podporu a řádnou strukturu - budou vyvíjeny ve spolupráci s podílníky - vytvoří vazby mezi vzděláváním v rámci rodiny a komunity - rozšíří nabídku programů pro nezaměstnané" (Fryer Report) j) Organizace působící na pracovním trhu by se měly shodnout na principech, na jejichž základě mohou zaměstnavatelé podporovat samostatný rozvoj dovedností svých zaměstnanců a využití volného času pro další odborné vzdělávání. Místní vzdělávací instituce a podniky by měly spolupracovat na programech odborného školení. Školení by mělo brát v potaz jak potřeby obou podniků, tak potřeby všech zaměstnanců." (Finnish National Strategy for Lifelong Learning) k) Města ve vyspělém světě nyní čelí novým problémům se zaměstnaností. Ani Glasgow není výjimkou. Ve 21.století jsou odborné i neodborné profese nahrazeny technologiemi, mladé lidi čeká 5 až 6 profesních drah a většina lidí stráví velkou část svého života neustálou aktualizací znalostí, dovedností, vzděláváním a rekvalifikací, aby se udrželi na trhu práce. Adaptabilita, flexibilita, mnohostrannost a houževnatost jak organizací, tak jednotlivců, jsou pro budoucnost klíčovými pojmy." (Výňatek z brožury Učící se město Glasgow") l) Asi není přehnané tvrdit, že přežití organizací a společností v moderním světě technologií závisí na přijetí celoživotního vzdělávání za nezbytnou součást své kultury. Podniky, univerzity, školy, vlády atd. již nyní zkoumají možnosti a důsledky přeměny na organizace celoživotního vzdělávání, neboť tuší, že jedině tento přístup je udrží při životě a současně jim umožní zachovat si sebeúctu." (Prof.Norman Longworth, Prezident Evropské iniciativy celoživotního vzdělávání ) p) Hlavním tématem ve sféře služeb je současný odklon od specializace k funkčním zaměstnáním, kde jedna osoba zajišťuje širokou škálu prací, které dříve vykonávalo několik zaměstnanců." (IRDAC Report on Skills Shortages)

10 r) Jednou z nejdůležitějších alternativ, které jsou k dispozici, je znovu vyškolit starší odborníky v nových poznatcích a zkvalitnit jejich kompetence. Moderní organizace by měly razit celoživotní vzdělávání jako styl života." (ERT Report on Education and European Competence) s) V dnešních technologicky perfektně vybavených podnicích tvoří velkou část ceny produktů právě znalosti a schopnosti lidí. Investice do zaměstanců je tím nejlepším, co může podnik udělat úspěchy podniku jsou na jejich schopnostech závislé." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning) t) Mladá generace zaměstnanců má nové hodnoty ve vztahu k práci, kterým se zaměstnavatelé snaží přizpůsobit. Noví žadatelé o místa se při náborových pohovorech stále častěji dotazují na možnosti osobního růst při výkonu zaměstnání." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning) u) Většina profesí si vyžaduje čím dál větší vědomostní záběr a na pracoviště vykazují potřeby, které by mohly být pokryty právě institucemi poskytujícími vyšší vzdělání." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning)

11 Studijní materiál č.2 NOVÉ PRACOVNÍ TRENDY Pracoviště 20. století Jasná, dobře definovaná profesní dráha s jasnou vizí budoucnosti Jistota kontinuity pracovní pozice v organizaci Zvyšování příjmu během života Jistota pracovního místa Zaměstnavatel v roli nadřízeného Práce je vykonávána pro zaměstnavatele Práce je vykonávána samostatně Přesně definovaný kariérní postup Jedno povolání po celý život Z jednou nabytého vzdělání čerpáno po celý život Vstřebávání faktů a nabývání dovedností Aktualizace v oboru teprve tehdy, je-li to nutné Stabilní, dobře definované povolání s pevným organizačním zázemím Práce s čísly a slovy Pracoviště 21. století Vykonávání příkazů stanovených manažery a pracovníky pověřenými dohledem Lokálně zaměřená práce vykonávána po celý život na jednom místě Jednou nabyté odborné znalosti uplatňovány po celý život Odpovědnost vedoucímu pracovníku za kvalitu práce Statut zaměstnance

12 Studijní materiál č.3 NOVÉ PRACOVNÍ TRENDY Pracoviště 20. století Jasná, dobře definovaná profesní dráha s jasnou vizí budoucnosti Jistota kontinuity pracovní pozice v organizaci Zvyšování příjmu během života Jistota pracovního místa Zaměstnavatel v roli nadřízeného Práce je vykonávána pro zaměstnavatele Práce je vykonávána samostatně Přesně definovaný kariérní postup Jedno povolání po celý život Z jednou nabytého vzdělání čerpáno po celý život Vstřebávání faktů a nabývání dovedností Aktualizace v oboru teprve tehdy, je-li to nutné Stabilní, dobře definované povolání s pevným organizačním zázemím Práce s čísly a slovy Vykonávání příkazů stanovených manažery a pracovníky pověřenými dohledem Lokálně zaměřená práce vykonávána po celý život na jednom místě Jednou nabyté odborné znalosti uplatňovány po celý život Odpovědnost vedoucímu pracovníku za kvalitu práce Statut zaměstnance Pracoviště ve 21. století Nedefinovaná, mlhavá vize budoucnosti Život v rychle se měnícím světě plný nejistoty Udržování pozice na trhu práce Neexistuje jistota zaměstnání Zaměstnavatel v roli zákazníka, který si kupuje dovednosti Zaměstnanec přidává organizaci na hodnotě Všestranný člen mnohostranně zaměřeného týmu Více profesních drah vylučuje přímý kariérní postup Mnoho povolání a profesních drah během života Nabývání nových dovedností a odborných znalostí během celého života Vývoj postojů a hodnot díky celoživotnímu vzdělávání Neustálé vzdělávání podpořené osobním vzdělávacím plánem Přizpůsobivost stále se měnícím produktům, trhu, technologiím a organizacím Vykonávání abstraktní práce na obrazovce s využitím kódů a symbolů Práce vykonávána bez dohledu, člověk koná rozhodnutí a je za svou činnost zodpovědný Připravenost cestovat po vlasti a do ciziny Široké odborné znalosti, práce ve všeobecně zaměřeném/specializovaném týmu Odpovědnost klientovi/zákazníkovi za kvalitu práce Statut zaměstnatelného

13 Studijní materiál č.4 a) Nové nároky na práci v bankách NOVÉ NÁROKY NA PRÁCI V BANKÁCH STARÉ SCHOPNOST FUNGOVAT V PEVNĚ VYMEZENÉM A STABILNÍM PROSTŘEDÍ SCHOPNOST VYKONÁVAT STÁLE SE OPAKUJÍCÍ, PŘESNĚ DEFINOVANÉ A KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ ÚKONY SCHOPNOST PRACOVAT POD NĚČÍM DOHLEDEM SAMOSTATNÁ PRÁCE SCHOPNOST UVAŽOVAT V OMEZENÉM GEOGRAFICKÉM A ČASOVÉM HORIZONTU ZNALOST URČITÝCH POSTUPŮ NUTNÝCH KE SPLNĚNÍ ÚKOLU OBČASNÁ AKTUALIZACE VE ŠKOLÍCÍCH CENTRECH PŘEVZATÁ DOVEDNOST NOVÉ SCHOPNOST FUNGOVAT VE STÁLE SE MĚNÍCÍM PROSTŘEDÍ BEZ PEVNÝCH HRANIC SCHOPNOST VYKONÁVAT NE ZCELA RUTINNÍ, ABSTRAKTNÍ PRACOVNÍ ÚKONY SCHOPNOST DĚLAT ROZHODNUTÍ A BRÁT NA SEBE ODPOVĚDNOST SKUPINOVÁ PRÁCE VYŽADUJÍCÍ ČASTOU INTERAKCI SCHOPNOST UVAŽOVAT V ŠIROKÉM GEOGRAFICKÉM A ČASOVÉM HORIZONTU KOMPLEXNÍ CHÁPÁNÍ CELÉHO SYSTÉMU ČASTÁ AKTUALIZACE PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ I VE ŠKOLÍCÍCH CENTRECH SAMOSTATNÉ ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

14 Studijní materiál č.5 Hlavní předpoklady pro přežití jedince ve věku celoživotního vzdělávání Učení se jak se učit Aplikace nových poznatků v praxi Kladení si otázek a uvažování o nich Vedení sama sebe a ostatních lidí Zpracování informací Komunikační dovednosti Týmová spolupráce Schopnost řešit problémy Adaptabilita a flexibilita Celoživotní vzdělávání

15 Studijní materiál č.6 Hlavní předpoklady pro přežití jedince ve věku celoživotního vzdělávání Učení se jak se učit Aplikace nových poznatků v praxi Kladení si otázek a uvažování o nich Vedení sama sebe a ostatních lidí Znalost svého osobního stylu učení Otevřenost vůči novým vzdělávacím technikám a novým poznatkům Chuť se vzdělávat a sebedůvěra Pochopení vazby mezi teorií a praxí Uplatnění poznatků v praxi Neustálé vnímání změn Zájem o neustálé zkvalitňování metod a procesů Stálá nespokojenost se současným stavem Stanovení realistických osobních cílů Vědomí propasti mezi současným stavem a cílem a snaha o její překonání Neustálé rozvíjení osobních dovedností a odborných znalostí Zpracování informací Shromažďování, uchovávání, analýza a propojení informací Využití informačních technologií Komunikační dovednosti Jasné verbální vyjadřování ve formálních i neformálních situacích Schopnost přesvědčit Schopnost vyslechnout ostatní Týmová spolupráce Schopnost řešit problémy Adaptabilita a flexibilita Celoživotní vzdělávání Sdílení informací a poznatků Získávání informací a poznatků Podíl na vytyčení cílů Snaha o dosažení společného cíle Kreativita a inovace Schopnost čelit změnám bez ztráty sebedůvěry Schopnost zvládnout nové situace a úkoly Připravenost změnit osobní nasměrování Neustálé rozvíjení osobních dovedností a odborných znalostí Vzdělávání jako životní styl

16 Studijní materiál č.7 V roce 1990 si nadace Creative Education Foundation (Nadace pro kreativní vzdělávání) od časopisu Fortune, který otiskl seznam 500 největších korporací USA, vyžádala vytvoření pořadníku dovedností/kompetencí podle jejich významu pro pracoviště. Zkuste sami učit pořadí dovedností, které v seznamu figurovaly: Dovednost/kompetence Organizační rozvoj Schopnost řešit problémy Poslech Práce s počítačem Vedení Čtení Verbální komunikace Týmová spolupráce Psaní Stanovení cílů/motivace Kreativní myšlení Mezilidské vztahy Osobní/kariérní růst Pořadí Výsledek: 1. Týmová spolupráce 2. Schopnost řešit problémy 3. Mezilidské vztahy 4. Verbální komunikace 5. Poslech 6. Osobní/kariérní růst 7. Kreativní myšlení 8. Vedení 9. Stanovení cílů/motivace 10. Psaní 11 Organizační rozvoj 12 Práce s počítačem 13 Čtení

17 Studijní materiál č.8 Philips - Případová studie: Pomoc jednotlivcům při udržení pozice na trhu práce Jde o příklad sdílení zdrojů, který je vzat z knihy Evropský kulatý stůl průmyslníků zaměřené na vytváření pracovních míst. Příklad nastiňuje spolupráci mezi velkými a malými podniky a místními úřady práce v Holandsku. Malé a středně velké podniky zde mají problém s vyškolením svých vlastních zaměstnanců. Mnoha z nich schází prostředky k hledání a školení nových pracovních sil. Na řešení tohoto problému se podílí firma Philips, která dává možnost osmi stům dlouhodobě nezaměstnaných absolvovat roční pracovní stáž v jejích holandských pobočkách. Nezaměstnané lze zařadit do zhruba čtyř kategorií: lidé se žádnou nebo nevhodnou kvalifikací ženy, které znovu vstupují na trh práce cizí státní příslušníci, které je nutno vyškolit nebo přeškolit lidé s postižením Studenti jsou vybíráni ve spolupráci s místním úřadem práce. Výběr místa, kde tito lidé absolvují stáž, se odvíjí podle současných a budoucích potřeb místních podniků. Dosud bylo takto vyškoleno přes dlouhodobě nezaměstnaných a zhruba 80% z nich si po absolvování stáže našlo placené zaměstnání. Navíc, malé a střední podniky nabírají nové zaměstnance, kteří jsou okamžitě produktivní. Jedním ze zajímavých aspektů tohoto školení je, že jde o učení se praxí, zaměřené na pokrytí budoucího, ale i současného, trhu práce. Firma na tento program samozřejmě vynakládá pouze omezené prostředky. Počet míst určených k získání pracovní praxe je stanoven na 2% z celkového počtu zaměstnanců firmy Philips v Holandsku.

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh,

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více