Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University)"

Transkript

1 Modul č.8 Téma č.1 Učící se pracoviště ve světě vzdělávání Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University) Popis tématu Téma nás seznamuje s pracovištěm v učícím se městě 21.století. Zkoumá hlavní změny ovlivňující pracoviště a rovněž témata spojená s rozvojem nových dovedností, kompetencí a hodnot v kontextu s neustále se měnícím pracovním, kulturním, sociálním a ekonomickým prostředím. Posluchač má nejen problematice porozumět, ale také se zapojit do jejího řešení, které by přineslo prospěch jak průmyslu a obchodu, tak také městu a jednotlivci. Cíl tématu Hlavním cílem následujícího tématu je přiblížit nové trendy, které ovlivňují pracoviště na místní úrovni a identifikovat nové dovednosti a kompetence, jež jsou ve 21.století potřeba k udržení pozice na trhu práce. Cílové skupiny Téma je určeno širokému spektru posluchačů z obchodní a průmyslové sféry veřejného a soukromého sektoru včetně posluchačů kurzů rozvoje a managementu. Směsice lidí z nejrůznějších prostředí a různého věku jistě přispěje ke stimulaci kreativního myšlení, nezbytného k nalezení řešení v různých prostředích ve městě.

2 Lekce and Nové pracovní trendy (zhruba 2 hodiny) Zaměření lekce: Tato lekce vychází z následujících konceptů a myšlenek: 1. Průmyslový svět prochází rychlými změnami a velký podíl na tom mají moderní technologie. Musí se držet ve střehu. 2. Zákazníci byli zvyklí přijímat to, co jim bylo nabídnuto nyní chtějí mít výběr a požadují zboží, které přesně odpovídá jejich potřebám, nemá žádné vady a je vysoce kvalitní. 3. Nové produkty jsou výsledkem inovace a kreativity. 4. Z toho plyne rychlá adaptace vůči trhu, bystrá a činorodá pracovní síla, která chápe tržní procesy a zná zákazníkovy potřeby. 5. Důležité je přesné načasování stále aktuální výrobní techniky a výzkum zajišťující neustálý pohyb kupředu. 6. Vliv technologie stroje a roboti jsou výkonnější než lidé, navíc neznají únavu. 7. Ve vyspělém světě zaznamenáváme přesun pracovní síly do vysoce technicky náročných profesí a služeb, které vyžadují jak široké znalosti, tak jejich důmyslnou aplikaci. Tento svět využívá ve větší míře intelektu než manuální práce a místo šroubováku pro prodloužení paže využívá jako prodlouženou ruku mozku počítače. 8. Staré pracoviště založené na hierarchii se mění na organizace, kde se na rozhodování podílejí ti lidé, kteří jsou k problematice nejpovolanější, a rozhodování se děje v tom nejvhodnějším čase existuje větší rovnost pozic a manažeři fungují pouze jako poradci. Způsob práce bude očividně v budoucnosti velmi odlišný od toho současného. To dokládají i cvičení, kterými se posluchači budou zabývat. Cíl lekce Hlavním cílem této lekce je identifikovat hlavní změny v pracovní praxi, které se nyní začínají projevovat a v budoucnosti budou ještě markantnější jak v místní správě, tak v soukromém sektoru. Dále se budeme zabývat důvody jejich existence. Poznámky pro školitele 1. Lekci uveďte zmínkou o některých výše uvedených bodech a ptejte se, co si o nich posluchači myslí. 2. Třídu rozdělte do skupin po třech. Každé skupině rozdejte 4 nebo 5 různých citátů, které naleznete ve studijním materiálu č.1. Skupiny mají nyní za úkol v pěti až deseti bodech shrnout, o čem citáty společně vypovídají. Výsledky připevněte na zeď. 3. Každá skupina na ostatních plakátech označí ty body, které také měla na svém seznamu. Po dokončení tohoto cvičení nejdůležitější body vypište na tabuli a konec lekce věnujte diskusi o těchto bodech. Pokud vám zbyde čas, můžete se věnovat

3 následujícím bodům, popřípadě na tématiku navázat v další lekci. 4. (lze koncipovat jako hodinu navíc) Znovu si projděte látku z minulého týdne. Ptejte se, jaký bude mít praktický dopad na práci organizací a jejich zaměstnanců. 5. Rozdejte studijní materiál č.2. Znovu utvořte skupiny po třech a nechte skupiny vyplnit prázdný odstavec. 6. Skupiny nejprve představují své odpovědi, poté je porovnají s odpověďmi ve studijním materiálu č.3. Rozpoutejte debatu o změnách na pracovišti a o tom, zda je posluchači vnímají ve své práci.

4 Lekce Dovednosti a kompetence pro učící se svět (1 hodina) Zaměření lekce Individualita, kreativita a schopnost samostatného uvažování tedy hodnoty, kterých si v moderním průmyslu velice ceníme v industriální společnosti téměř nikdy nebyly atributem pracovníka u výrobního pásu a málokdy atributem lidí na výkonných pozicích. (Aburdine and Naisbitt - Re-inventing the Corporation') Co se tedy změnilo? A co ze změn vyplývá? Tato lekce se zaměřuje na to, jakých dovedností bude v budoucnu třeba, a jak způsoby, kterými lze tyto dovednosti nabýt, ovlivňují všechny součásti vzdělávacího a společenského systému. Potřeba nových dovedností vychází z následujících bodů: 1. Posun od industriálního k postindustriálnímu věku si vyžaduje nové dovednosti, postoje a hodnoty. 2. Pracovníci už nejsou, podobně jako stroje, počítače nebo vozový park služebních vozidel firmy, považováni za prostředky. 3. Ve snaze polidštit firemní protokol se z dřívějšího personálního oddělení stalo Oddělením lidských zdrojů. Má tohle nějaký kladný dopad na situaci? 4. Dovednostní požadavky se mění v závislosti na charakteru pracovních úkonů (viz. lekce č.1) Stejně tak se mění šíře pohledu jednotlivce na profesi, kterou vykonává. 5. Profese se velmi rychle mění, a proto budoucí zaměstanci musí počítat s tím, že za svůj život své povolání několikrát změní a to buď v rámci podniku nebo s přestupem do jiného. Z toho plyne, že každá osoba by měla mít svůj plán profesního vývoje a při výkonu současné profese se již připravovat na další. 7. Zároveň je také potřeba, aby se jedinec naučil pečovat o svůj osobní růst. Tak bude schopen se se změnami lépe vyrovnat. 8. Pro stále více podniků znamená rozvoj dovedností a kompetencí aktivitu na celý život. Zkušenosti nabyté mimo profesi jsou stejně relevantní jako ty přímo spojené s profesí a naopak. Důraz je tedy kladen zejména na rozvoj celé osobnosti, jejích schopností, znalostí a hodnot jak na pracovišti, tak mimo něj. Cíl lekce Lekce se zaměřuje na odhalení schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěch jednotlivců a organizací ve 21. století. Rovněž se zabývá způsoby jejich dosažení. Poznámky pro školitele 1. Zrekapitulujte předcházející lekci o změnách v pracovní praxi. Rozdejte studijní materiál č.4 (Nové nároky na práci v bankách). Posluchači mají možnost přispět svými komentáři měli by dojít k tomu, že 21. století si žádá osvojení nových dovedností. Co to znamená pro systém vzdělávání a školení? K úvodu do tématu použijte body uvedené v zaměření lekce".

5 2. Utvořte malé skupiny, které mají za úkol pomocí brainstormingu vytvořit seznam 10-ti dovedností, atributů a kompetencí moderního manažera. 3. Společně výsledky práce jednotlivých skupin prodebatujte a na tabuli vytvořte kompletní seznam dovedností, atributů a kompetencí moderního manažera. 4. Rozstříhejte pravý odstavec studijního materiálu č.6 na proužky a skupinám po třech lidech společně s nimi rozdejte studijní materiál č.5. Skupina má za úkol přiřadit proužky k bodům v levém odstavci studijního materiálu č Rozdejte studijní materiál č.6 jak blízko byly skupiny k údajům v materiálu? Rozpoutejte diskuzi o tom, kolik lidí ve třídě disponuje kterými dovednostmi a jak lze tyto dovednosti získat. 6. Diskuze na téma relativní význam různých dovedností. Rozdejte první část studijního materiálu č.7. Rozdělte třídu do skupin po třech a skupinám zadejte doplnit cvičení. Výsledky společně prodebatuje a srovnejte s údaji od Nadace pro kreativní vzdělávání". Výsledky se pravděpodobně hodně liší. Společně se zaměřte na důvody, proč tomu tak je. Na závěr nezapomeňte zdůraznit, že cvičení je a) velmi restriktivní - nezahrnuje dovednosti nabyté během života (v dnešní době navíc vnímáme dovednosti jako něco, co není přesně vymezené buď pro život nebo pro práci) a b) všechny dovednosti jsou důležité na pořadí nezáleží.

6 Lekce Zaměstnanost a schopnost udržet se na trhu práce (1 až 1½ hodiny) Zaměření lekce Lekce se zaměřuje jednak na problematiku zaměstnanosti a schopnosti udržet se na trhu práce, ale také na to, jakým způsobem se koncept vzdělávání a školení mění na koncept celoživotního vzdělávání, který je pro udržení pozice na trhu práce vhodnější. K popisu situace na trhu práce v budoucnosti využívá rovnice Charlese Handyho 1/2x2x3. To znamená, že v budoucnu budou podniky zaměstnávat o polovinu lidí méně než nyní, platit jim dvakrát tolik co nyní a vyžadovat třikrát větší produktivitu práce. Klíčoví zaměstnanci v průmyslu budou muset být vynalézaví, adaptabilní a vysoce vzdělaní lidé. Základní hodnotou jejich profesního života bude celoživotní vzdělávání. To ovšem přinese také rozvoj malých poradenských firem poskytujících služby, které si velké podniky již samy nezajišťují. Podniky budou muset umět rychle reagovat na změny, být vynalézavé a podnikavé. Důležitou roli zde bude opět hrát celoživotní vzdělávání. Tento trend vyvíjí velký tlak na každého jednotlivce, který se musí neustále vzdělávat, aby se udržel na trhu práce a tlak na organizace, které jednotlivce zaměstnávají. Ty se musí postarat o vývoj systémů, které celoživotí vzdělávání umožní. Cíl lekce Cílem této lekce je upozornit na to, že do středu zájmu vzdělávacích systémů se stále více dostává problematika udržení již zaměstnaných lidí na trhu práce, která vytlačuje problematiku zaměstnanosti. Poznámky pro školitele 1. Napište na tabuli následující citát o celoživotním vzdělávání: Význam slova,práce' se neustále mění. Nejenže jednotlivec za život vystřídá několik povolání, ale může absolvovat několik profesních drah. (Evropský kulatý stůl průmyslníků) Vytvořte skupiny po třech a zahajte skupinovou diskusi o tom a) jak se citát vztahuje na posluchače samotné b) co z něj plyne pro jejich budoucnost. 2. Nyní představte rovnici ½ x 2 x 3 a vysvětlete její význam (viz. zaměření lekce) třída má za úkol okomentovat její důsledky. 3. Přineste do hodiny nabídku volných míst zveřejněnou v nějakých kvalitních novinách a společně se zamyslete nad tím, jak by šlo daná pracovní místa charakterizovat. Každý posluchač si poté vybere některé z míst v nabídce a pokusí se popsat denní rutinu pracovníka, který tu kterou pozici zastává a dále znalosti a vlastnosti potřebné pro výkon povolání. Dvojice mají poté za úkol navzájem provést simulované výběrové řízení na místo, kterým se zabývali. 4. Každý z posluchačů napíše 4 činnosti, které by mu mohly pomoci k upevnění pozice

7 na trhu práce. Výsledkům věnujte společnou diskuzi. 5. Představte třídě případovou studii popsanou ve studijním materiálu č.8. Debatujte o tom, co projekt znamená a) ve vztahu k upevňování pozice lidí na trhu práce b) pro velké podniky c) pro malé a střední podniky a d) pro vaši vlastní lokalitu dal by se zde aplikovat? Pokud ano, jakým způsobem ho lze přenést? Pokud ne, jaké kreativní alternativy se nabízejí? Rozpoutejte brainstorming! Posluchači by měli podat návrhy, jak by místní iniciativy mohly přispět k upevnění pozice občanů na trhu práce.

8 Téma 8.1 Podpůrné studijní materiály Studijní materiál č.1 Citace k diskusi - a) Demografický vývoj evropské populace naznačuje, že v roce 2000 bude ve většině regionů počet lidí důchodového věku převažovat nad počtem lidí vstupujících nově na trh práce. Stárnutí populace bude také znamenat, že Evropa bude muset soutěžit s nově industrializovanými zeměmi, které mají mnohem mladší produktivní populaci, zběhlou v moderních poznatcích a pravděpodobně i s mnohem lepší kvalifikací." (Ert/CRE - Education and European competence) b) Vzdělávání se vyplatí. Neustálé zvyšování kvalifikace učiní národy a jejich obyvatele bohatšími, společnost bude výkonnější a spokojenější, jednotlivci svobodnější a schopnější vést život podle svých vlastních představ." (Sir Christopher Ball Report for the RSA) c) Přestože systémy a měřítka kvality vzdělácích a školících programů se vyvíjejí, aby dostály tlaku, který je na ně vyvíjen, změny nejsou dostatečně rychlé a zásadní, aby byly schopné držet krok se změnami v poznatcích a technologii." Mnoho profesí se časem velmi změní nebo úplně zmizí a zaměstnanci budou nuceni neustále pojímat nové informace a učit se novým dovednostem." (CRE/ERT Report on Lifelong Learning) d) Jak kvalita, tak kvantita dovedností na všech úrovních, které lze nabýt v rámci vzdělávacích a školících programů (zejména ve vyšším vzdělávání), jsou hlavním determinantem průmyslové produktivity v regionu a potažmo i konkurenceschopnosti. Jaké přesně dovednosti je třeba rozvíjet, je však zatím předmětem dohadů." Pokud chtějí být města na globalizovanému světovému trhu konkurenceschopná, musí hodně investovat do celoživotního vzdělávání." (IRDAC Report on Skills Shortages) g) IRDAC je přesvědčen, že vzdělávací a školící programy mají ve vztahu k průmyslové soutěži a konkurenceschopnosti zásadní význam pro budoucí blaho občanů." (IRDAC Report on Skills Shortages) h) Informační revoluce způsobila, že kdysi běžné vzdělávací a školící programy jsou dnes již zastaralé nebo jednoduše nevhodné. Intelektuální kapitál ztrácí každoročně zhruba 7% své původní hodnoty. Tato hodnota významně převyšuje počet absolventů škol vstupujících do zaměstnání. Proto je pro průmysl nezbytné vyvinout a přijmout systémy kontinuálního vzdělávání a školení současných zaměstnanců, kteří tak budou schopni držet krok s novými poznatky v oboru." (IRDAC Report on Skills Shortages)

9 i) Úspěšné rozšíření trendu vzdělávání na pracovišti, týkající se všech zaměstnanců, bude spočívat v širokém záběru vzdělávacích programů, od kterých se očekává, že: - přispějí k rozvoji schopnosti se učit a zapojí do vzdělávání co nejvíce lidí - povedou k aktualiazaci dovedností, kompetencí a poznatků a k přijetí celoživotního vzdělávání za styl života - povedou k upevnění a rozvoji kultury vzdělávání - podpoří rozvoj vzdělávacích center na pracovišti - budou mít finanční podporu a řádnou strukturu - budou vyvíjeny ve spolupráci s podílníky - vytvoří vazby mezi vzděláváním v rámci rodiny a komunity - rozšíří nabídku programů pro nezaměstnané" (Fryer Report) j) Organizace působící na pracovním trhu by se měly shodnout na principech, na jejichž základě mohou zaměstnavatelé podporovat samostatný rozvoj dovedností svých zaměstnanců a využití volného času pro další odborné vzdělávání. Místní vzdělávací instituce a podniky by měly spolupracovat na programech odborného školení. Školení by mělo brát v potaz jak potřeby obou podniků, tak potřeby všech zaměstnanců." (Finnish National Strategy for Lifelong Learning) k) Města ve vyspělém světě nyní čelí novým problémům se zaměstnaností. Ani Glasgow není výjimkou. Ve 21.století jsou odborné i neodborné profese nahrazeny technologiemi, mladé lidi čeká 5 až 6 profesních drah a většina lidí stráví velkou část svého života neustálou aktualizací znalostí, dovedností, vzděláváním a rekvalifikací, aby se udrželi na trhu práce. Adaptabilita, flexibilita, mnohostrannost a houževnatost jak organizací, tak jednotlivců, jsou pro budoucnost klíčovými pojmy." (Výňatek z brožury Učící se město Glasgow") l) Asi není přehnané tvrdit, že přežití organizací a společností v moderním světě technologií závisí na přijetí celoživotního vzdělávání za nezbytnou součást své kultury. Podniky, univerzity, školy, vlády atd. již nyní zkoumají možnosti a důsledky přeměny na organizace celoživotního vzdělávání, neboť tuší, že jedině tento přístup je udrží při životě a současně jim umožní zachovat si sebeúctu." (Prof.Norman Longworth, Prezident Evropské iniciativy celoživotního vzdělávání ) p) Hlavním tématem ve sféře služeb je současný odklon od specializace k funkčním zaměstnáním, kde jedna osoba zajišťuje širokou škálu prací, které dříve vykonávalo několik zaměstnanců." (IRDAC Report on Skills Shortages)

10 r) Jednou z nejdůležitějších alternativ, které jsou k dispozici, je znovu vyškolit starší odborníky v nových poznatcích a zkvalitnit jejich kompetence. Moderní organizace by měly razit celoživotní vzdělávání jako styl života." (ERT Report on Education and European Competence) s) V dnešních technologicky perfektně vybavených podnicích tvoří velkou část ceny produktů právě znalosti a schopnosti lidí. Investice do zaměstanců je tím nejlepším, co může podnik udělat úspěchy podniku jsou na jejich schopnostech závislé." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning) t) Mladá generace zaměstnanců má nové hodnoty ve vztahu k práci, kterým se zaměstnavatelé snaží přizpůsobit. Noví žadatelé o místa se při náborových pohovorech stále častěji dotazují na možnosti osobního růst při výkonu zaměstnání." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning) u) Většina profesí si vyžaduje čím dál větší vědomostní záběr a na pracoviště vykazují potřeby, které by mohly být pokryty právě institucemi poskytujícími vyšší vzdělání." (ERT/CRE Report on Approaches to Lifelong Learning)

11 Studijní materiál č.2 NOVÉ PRACOVNÍ TRENDY Pracoviště 20. století Jasná, dobře definovaná profesní dráha s jasnou vizí budoucnosti Jistota kontinuity pracovní pozice v organizaci Zvyšování příjmu během života Jistota pracovního místa Zaměstnavatel v roli nadřízeného Práce je vykonávána pro zaměstnavatele Práce je vykonávána samostatně Přesně definovaný kariérní postup Jedno povolání po celý život Z jednou nabytého vzdělání čerpáno po celý život Vstřebávání faktů a nabývání dovedností Aktualizace v oboru teprve tehdy, je-li to nutné Stabilní, dobře definované povolání s pevným organizačním zázemím Práce s čísly a slovy Pracoviště 21. století Vykonávání příkazů stanovených manažery a pracovníky pověřenými dohledem Lokálně zaměřená práce vykonávána po celý život na jednom místě Jednou nabyté odborné znalosti uplatňovány po celý život Odpovědnost vedoucímu pracovníku za kvalitu práce Statut zaměstnance

12 Studijní materiál č.3 NOVÉ PRACOVNÍ TRENDY Pracoviště 20. století Jasná, dobře definovaná profesní dráha s jasnou vizí budoucnosti Jistota kontinuity pracovní pozice v organizaci Zvyšování příjmu během života Jistota pracovního místa Zaměstnavatel v roli nadřízeného Práce je vykonávána pro zaměstnavatele Práce je vykonávána samostatně Přesně definovaný kariérní postup Jedno povolání po celý život Z jednou nabytého vzdělání čerpáno po celý život Vstřebávání faktů a nabývání dovedností Aktualizace v oboru teprve tehdy, je-li to nutné Stabilní, dobře definované povolání s pevným organizačním zázemím Práce s čísly a slovy Vykonávání příkazů stanovených manažery a pracovníky pověřenými dohledem Lokálně zaměřená práce vykonávána po celý život na jednom místě Jednou nabyté odborné znalosti uplatňovány po celý život Odpovědnost vedoucímu pracovníku za kvalitu práce Statut zaměstnance Pracoviště ve 21. století Nedefinovaná, mlhavá vize budoucnosti Život v rychle se měnícím světě plný nejistoty Udržování pozice na trhu práce Neexistuje jistota zaměstnání Zaměstnavatel v roli zákazníka, který si kupuje dovednosti Zaměstnanec přidává organizaci na hodnotě Všestranný člen mnohostranně zaměřeného týmu Více profesních drah vylučuje přímý kariérní postup Mnoho povolání a profesních drah během života Nabývání nových dovedností a odborných znalostí během celého života Vývoj postojů a hodnot díky celoživotnímu vzdělávání Neustálé vzdělávání podpořené osobním vzdělávacím plánem Přizpůsobivost stále se měnícím produktům, trhu, technologiím a organizacím Vykonávání abstraktní práce na obrazovce s využitím kódů a symbolů Práce vykonávána bez dohledu, člověk koná rozhodnutí a je za svou činnost zodpovědný Připravenost cestovat po vlasti a do ciziny Široké odborné znalosti, práce ve všeobecně zaměřeném/specializovaném týmu Odpovědnost klientovi/zákazníkovi za kvalitu práce Statut zaměstnatelného

13 Studijní materiál č.4 a) Nové nároky na práci v bankách NOVÉ NÁROKY NA PRÁCI V BANKÁCH STARÉ SCHOPNOST FUNGOVAT V PEVNĚ VYMEZENÉM A STABILNÍM PROSTŘEDÍ SCHOPNOST VYKONÁVAT STÁLE SE OPAKUJÍCÍ, PŘESNĚ DEFINOVANÉ A KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ ÚKONY SCHOPNOST PRACOVAT POD NĚČÍM DOHLEDEM SAMOSTATNÁ PRÁCE SCHOPNOST UVAŽOVAT V OMEZENÉM GEOGRAFICKÉM A ČASOVÉM HORIZONTU ZNALOST URČITÝCH POSTUPŮ NUTNÝCH KE SPLNĚNÍ ÚKOLU OBČASNÁ AKTUALIZACE VE ŠKOLÍCÍCH CENTRECH PŘEVZATÁ DOVEDNOST NOVÉ SCHOPNOST FUNGOVAT VE STÁLE SE MĚNÍCÍM PROSTŘEDÍ BEZ PEVNÝCH HRANIC SCHOPNOST VYKONÁVAT NE ZCELA RUTINNÍ, ABSTRAKTNÍ PRACOVNÍ ÚKONY SCHOPNOST DĚLAT ROZHODNUTÍ A BRÁT NA SEBE ODPOVĚDNOST SKUPINOVÁ PRÁCE VYŽADUJÍCÍ ČASTOU INTERAKCI SCHOPNOST UVAŽOVAT V ŠIROKÉM GEOGRAFICKÉM A ČASOVÉM HORIZONTU KOMPLEXNÍ CHÁPÁNÍ CELÉHO SYSTÉMU ČASTÁ AKTUALIZACE PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ I VE ŠKOLÍCÍCH CENTRECH SAMOSTATNÉ ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

14 Studijní materiál č.5 Hlavní předpoklady pro přežití jedince ve věku celoživotního vzdělávání Učení se jak se učit Aplikace nových poznatků v praxi Kladení si otázek a uvažování o nich Vedení sama sebe a ostatních lidí Zpracování informací Komunikační dovednosti Týmová spolupráce Schopnost řešit problémy Adaptabilita a flexibilita Celoživotní vzdělávání

15 Studijní materiál č.6 Hlavní předpoklady pro přežití jedince ve věku celoživotního vzdělávání Učení se jak se učit Aplikace nových poznatků v praxi Kladení si otázek a uvažování o nich Vedení sama sebe a ostatních lidí Znalost svého osobního stylu učení Otevřenost vůči novým vzdělávacím technikám a novým poznatkům Chuť se vzdělávat a sebedůvěra Pochopení vazby mezi teorií a praxí Uplatnění poznatků v praxi Neustálé vnímání změn Zájem o neustálé zkvalitňování metod a procesů Stálá nespokojenost se současným stavem Stanovení realistických osobních cílů Vědomí propasti mezi současným stavem a cílem a snaha o její překonání Neustálé rozvíjení osobních dovedností a odborných znalostí Zpracování informací Shromažďování, uchovávání, analýza a propojení informací Využití informačních technologií Komunikační dovednosti Jasné verbální vyjadřování ve formálních i neformálních situacích Schopnost přesvědčit Schopnost vyslechnout ostatní Týmová spolupráce Schopnost řešit problémy Adaptabilita a flexibilita Celoživotní vzdělávání Sdílení informací a poznatků Získávání informací a poznatků Podíl na vytyčení cílů Snaha o dosažení společného cíle Kreativita a inovace Schopnost čelit změnám bez ztráty sebedůvěry Schopnost zvládnout nové situace a úkoly Připravenost změnit osobní nasměrování Neustálé rozvíjení osobních dovedností a odborných znalostí Vzdělávání jako životní styl

16 Studijní materiál č.7 V roce 1990 si nadace Creative Education Foundation (Nadace pro kreativní vzdělávání) od časopisu Fortune, který otiskl seznam 500 největších korporací USA, vyžádala vytvoření pořadníku dovedností/kompetencí podle jejich významu pro pracoviště. Zkuste sami učit pořadí dovedností, které v seznamu figurovaly: Dovednost/kompetence Organizační rozvoj Schopnost řešit problémy Poslech Práce s počítačem Vedení Čtení Verbální komunikace Týmová spolupráce Psaní Stanovení cílů/motivace Kreativní myšlení Mezilidské vztahy Osobní/kariérní růst Pořadí Výsledek: 1. Týmová spolupráce 2. Schopnost řešit problémy 3. Mezilidské vztahy 4. Verbální komunikace 5. Poslech 6. Osobní/kariérní růst 7. Kreativní myšlení 8. Vedení 9. Stanovení cílů/motivace 10. Psaní 11 Organizační rozvoj 12 Práce s počítačem 13 Čtení

17 Studijní materiál č.8 Philips - Případová studie: Pomoc jednotlivcům při udržení pozice na trhu práce Jde o příklad sdílení zdrojů, který je vzat z knihy Evropský kulatý stůl průmyslníků zaměřené na vytváření pracovních míst. Příklad nastiňuje spolupráci mezi velkými a malými podniky a místními úřady práce v Holandsku. Malé a středně velké podniky zde mají problém s vyškolením svých vlastních zaměstnanců. Mnoha z nich schází prostředky k hledání a školení nových pracovních sil. Na řešení tohoto problému se podílí firma Philips, která dává možnost osmi stům dlouhodobě nezaměstnaných absolvovat roční pracovní stáž v jejích holandských pobočkách. Nezaměstnané lze zařadit do zhruba čtyř kategorií: lidé se žádnou nebo nevhodnou kvalifikací ženy, které znovu vstupují na trh práce cizí státní příslušníci, které je nutno vyškolit nebo přeškolit lidé s postižením Studenti jsou vybíráni ve spolupráci s místním úřadem práce. Výběr místa, kde tito lidé absolvují stáž, se odvíjí podle současných a budoucích potřeb místních podniků. Dosud bylo takto vyškoleno přes dlouhodobě nezaměstnaných a zhruba 80% z nich si po absolvování stáže našlo placené zaměstnání. Navíc, malé a střední podniky nabírají nové zaměstnance, kteří jsou okamžitě produktivní. Jedním ze zajímavých aspektů tohoto školení je, že jde o učení se praxí, zaměřené na pokrytí budoucího, ale i současného, trhu práce. Firma na tento program samozřejmě vynakládá pouze omezené prostředky. Počet míst určených k získání pracovní praxe je stanoven na 2% z celkového počtu zaměstnanců firmy Philips v Holandsku.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU. Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení

KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU. Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení EASTLOG 2008 - Setkání dopravy Praha, 10. 4. 2008 Ing. Zdeněk Pikous ČESMAD BOHEMIA Analýza Faktory

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Pro MSP je důležité rozvíjet kompetence v rámci své společnosti. V tomto projektu nazvaném e-hodnocení vzdělávacích potřeb v MSP spadajícím pod jiný

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Situace složitého období snížené hospodářské prosperity Nové požadavky na chování podniků: flexibilita

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více