Fair trade ve světě a v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fair trade ve světě a v České republice"

Transkript

1 Fair trade ve světě a v České republice Bakalářská práce Marie Kučerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. ing. Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

2 Bachelor s Dissertation Fair trade in the World and in the Czech Republic Marie Kučerová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. ing. Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Fair trade ve světě a v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, které mi poskytla v průběhu zpracování této bakalářské práce. Toto poděkování také patří mé rodině a paní ředitelce Haně Chorváthové ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která mi odpověděla na otázky ohledně tohoto hnutí. Marie Kučerová

5 Abstrakt KUČEROVÁ, M. Fair trade ve světě a v České republice. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran Tématem této bakalářské práce je Fair trade ve světě a v České republice. Jedná se o mezinárodní hnutí, které je předmětem mnoha diskuzí, avšak poměrně vysoké procento obyvatel z vyspělých států o něm stále neví. Také z toho důvodu je tato práce pojata poměrně široce a podává jak základní informace o tomto hnutí, tak i návrhy k podpoře propagace a celkovému zvýšení povědomí o Fair trade v České republice. První část bakalářské práce je zaměřena především na základní informace o tomto hnutí, specifikuje hlavní myšlenky, normy a principy. Jsou zde zmíněny významné zahraniční organizace, subjekty podílející se na obchodu a také výhody a nevýhody pro všechny zúčastněné. Druhá část je věnována hlavním tématům této bakalářské práce. Nejprve jsou popsány největší české organizace, nabídka a poptávka po fairtradových produktech v posledních letech následovaná anketou a rozborem českých prodejen s tímto druhem zboží ve Středočeském kraji. Největší pozornost je zaměřena na analýzu webových stránek některých prodejen a na následné výsledky se zjištěnými pozitivy a naopak negativy. Poslední část je věnována nedostatkům, které byly objeveny díky provedené analýze. Na základě těchto nedostatků jsou navržena řešení, která mají efektivně zlepšit provedení webových stránek a také celkovou prezentaci na internetu. Hnutí Fair trade je především v České republice stále nové a pro mnohé neznámé. Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem objasnění podstaty a také podpoření tohoto hnutí v České republice. Klíčová slova: Fair trade, hnutí, obchod, spolupráce, prodejny, webové stránky, propagace

6 Abstract The topic of this Bachelor s Dissertation is Fair trade in the World and in the Czech Republic. It is international movement which is subject to a lot of discussion, but relatively high percent of residents from advanced countries still don t know about it. This is the reason why Dissertation is concieved relatively widely and gives basic information about movement and also some concepts for supporting promotion and general increase of consciousness about Fair trade in the Czech Republic. The first part of Bachelor s Dissertation is focussed mainly on basic information about this movement, particularise main ideas, norms and principles. There are mentioned considerable foreign organization, participants in this kind of trade and also advantages and disadvantages for everyone who is involved. The second part is devoted to the main topics of this Bachelor s Dissertation. Firstly there are described the biggest czech organization, supply and demand for Fair trade products in last years followed by questionnaire and analyse of czech shops with this kind of goods in Central Bohemian Region. The biggest attention is focussed on website analysis of some shops and on positive or negative results. The last part is devoted to inadequacies which were discovered thanks to done analysis. Based on these inadequacies are devised resolution which are supposed to effectively improve websites and also general presentation on the Internet. Fair trade movement is especially in the Czech Republic still new and for many unfamiliar. This Bachelor s Dissertation was created in order to clarify principle and support this movement in the Czech Republic. Key words: Fair trade, movement, trade, cooperation, shops, websites, promotion

7 Obsah Úvod Teoretická část Pojem Fair trade Hlavní myšlenky, normy Spravedlivá cena Rozvoj komunit Ochrana přírody Dlouhodobé obchodní vztahy Důstojné pracovní podmínky Rovnoprávnost Demokracie Zákaz dětské práce Principy a normy fairtradové spolupráce Vývoj Fair trade v České republice Organizace v zahraničí Ten Thousand Villages SERRV Oxfam Fairtrade International Flocert World Fair Trade Organization Subjekty podílející se na obchodu Výhody a nevýhody pro spotřebitele a zemědělce/řemeslníky Analytická část Organizace v České republice Asociace pro Fair trade Ekumenická akademie Praha Jeden svět, o.p.s Společnost pro Fair trade/ Na Zemi Fairtrade Česko a Slovensko Nabídka a poptávka v České republice České obchody nabízející Fair trade výrobky... 21

8 Mamacoffee NILA Living ONA Fair Biosvět Zbraslav Fair&Bio Bio Point Fairtrade Market Marketingový mix Komunikační mix Analýza propagace webových stránek Mamacoffee (www.mamacoffee.cz) NILA Living (www.nila.cz) Suvi/Ecomamma (www. suvionline.cz) Miko Káva Fair trade (www.mikofair.cz) Biosvět Zbraslav (www.biosvetzbraslav.cz) Bio Point (www.bio-point.cz) Bylinka 28 (www.bylinka28.cz) Obchod pro radost (www.darkyrucnivyroby.cz) Zjištění nedostatků Návrhová část Navrhovaná řešení Informovanost na webových stránkách Založení e-shopu na webových stránkách Účast na workshopech Komunikace s návštěvníky/zákazníky Využití internetové reklamy Využití nástrojů marketingového mixu Přizpůsobení se českým zákazníkům Závěr...45 Literatura...46 Příloha č. 1 - Anketa...52 Příloha č. 2 - Dotazník vyplněný paní ředitelkou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko...57

9 Úvod Fair trade je pojem, který byl během posledních let skloňován ve všech pádech a stal se předmětem mnoha diskusí. Co je to Fair trade? Komu tím pomůžu a co z toho budu mít já jako spotřebitel? Na tyto a na mnoho dalších otázek se denně ptá čím dál větší procento lidí a vzhledem k popularitě tohoto hnutí a také rostoucímu množství informací nacházíme odpovědi. Díky jasně definovaným normám a hodnotám se do Fair trade obchodu zapojuje stále větší množství států a Fair trade se stal doslova fenoménem dnešních dnů. Popularita produktů s označením Fair trade v České republice, ale stále pokulhává a pro drtivou většinu obyvatel je to velká neznámá. Také z tohoto důvodu bylo zvoleno právě toto téma. Ačkoliv se u nás nachází přes 100 prodejen nabízejících Fair trade produkty, mnoho lidí o nich nikdy neslyšelo, neví o pravém smyslu Fair trade a raději využívá nabídku ověřených prodejen. Množství lidí také kupuje Fair trade produkty, aniž by věděli, že mají označení Fair trade. V této práci bude objasněno, co to Fair trade je, jaké má hodnoty a hlavní myšlenky, na jakém principu funguje spolupráce mezi zemědělci ze zemí 3. světa a fairtradovými společnostmi, nejvýznamnější organizace v zahraničí (Fairtrade International, Flocert, Oxfam a jiné) i v České republice (Fairtrade Česko a Slovensko, Na Zemi, Asociace pro Fair trade a jiné) a především bude pozornost zaměřena na propagaci jednotlivých prodejen ve Středočeském kraji, a to konkrétně na propagaci prostřednictvím internetových stránek. Internet je poslední dobou díky své dostupnosti a popularitě jedním z nejvíce využívaných zdrojů k poskytnutí nejrůznějších informací. Prodejny by tedy měly využít potenciálu, který se zde nachází a využít své webové stránky k propagaci své firmy a svých výrobků. Cílů, které byly zvoleny, je hned několik. První část je věnována především objasnění pojmu Fair trade a také jeho principům, normám, výhodám a nevýhodám pro zúčastněné. Důležitou součástí je také zmínka o zahraničních organizacích, díky kterým může být tento druh obchodu realizován. Tato část má jako cíl ujasnit základní myšlenky hnutí Fair trade. Druhá část je zaměřena na fairtradový obchod, který je uskutečňován na území České republiky a na jeho propagaci. Vedle podání přehledu o českých organizacích, je zde rozbor několika obchodů nabízejících fairtradové výrobky ve Středočeském kraji, který byl proveden na základě osobní návštěvy nebo návštěvy 1

10 webových stránek. Hlavním jádrem této části je analýza webových stránek prodejen. Konkrétní stránky byly vybrány především dle druhu sortimentu a jejich popularitě na webových stránkách, sociálních sítích či celkové prezentaci na internetu. Dalším cílem bylo také vytvoření kontrastu, který má za úkol zvýraznit dobře provedené stránky a naopak nalézt ty stránky, jimž by prospělo věnování větší pozornosti. Veškerá hodnocení a zjištěné nedostatky jsou posuzovány na základě odborné literatury. Součástí je také anketa týkající se této problematiky, jež bylo ochotno vyplnit přes 200 respondentů. Cílem této části je provést analýzu webových stránek, na základě které jsou zjištěny nedostatky a navržena řešení. V neposlední řadě jsou v této části zodpovězeny otázky paní ředitelkou Chorváthovou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, které se týkají propagace prostřednictvím webových stránek a celkově na internetu. Třetí část je zaměřena na zjištěné nedostatky a také na jejich nápravu díky různým prostředkům. Cílem této části je zlepšení prezentace prodejen s fairtradovými produkty na svých webových stránkách i internetu a zvýšit tak podporu Fair trade v České republice. 2

11 1. Teoretická část 1.1. Pojem Fair trade Fair trade je pojem všeobecně známý. Každý o něm alespoň jednou slyšel a zhruba tuší, o co se jedná. V odborné literatuře i na oficiálních českých, britských či amerických stránkách najdeme mnoho definic, které sice jinak znějí, ale ve své podstatě vyjadřují vždy to samé. Fair trade (česky spravedlivý obchod) je celosvětové hnutí, které se snaží vytvářet férové podmínky při obchodování se zemědělci a řemeslníky ze zemí 3. světa. Jedná se o obchodování mezi vyspělými státy, jejichž počet se zvyšuje díky stálé intenzivnější globalizaci, a mezi chudými, málo vyspělými státy, kterým se souhrnně říká země 3. světa. 1 Momentálně tuto spolupráci využívá 2,5 milionu zemědělců a řemeslníků z více než 100 států celého světa. 2 Produkty, se kterými se obchoduje, jsou nejrůznějšího druhu a dalo by se říct, že bychom je všechny mohli zařadit mezi výrobky každodenního užívání. Patří mezi ně káva, čaj, kakao, banány i další ovoce, čerstvé šťávy, cukr, med, rýže, zmrzlina, koření i bylinky nebo víno. Kromě potravin také nabídka obsahuje bavlnu, zlato, sklo, nábytek, míče sloužící ke sportovnímu vyžití, šperky, textil, hudební nástroje, hračky i různé doplňky do domácnosti. Hlavní myšlenkou bylo už od počátku zlepšit pracovní i životní podmínky nejen výrobcům, ale i jejich rodinám a získat za svou práci spravedlivou odměnu. Vznik Fair trade neměl nikdy v úmyslu zvýhodnit se a profitovat pouze pro své potřeby, na prvním místě vždy a dodnes zůstává především blaho a férový obchod se zemědělci a řemeslníky. Tito producenti jsou často nuceni využívat spolupráci s místními obchodníky, kteří je doslova vykořisťují a vykupují jejich zboží za směšné částky. Spolupráce s Fair trade organizacemi dává řemeslníkům a zemědělcům jistotu, že za svou práci budou spravedlivě ohodnoceni. Kromě finančního ohodnocení také v místní lokalitě vznikají odbory, které bojují za zlepšení životního prostředí a mají za úkol získávat finanční prostředky k opevnění obydlí, budování škol a obchodů, nemocnic, zlepšení místní infrastruktury nebo středisek k volnočasovým aktivitám jako jsou hřiště pro děti. Při vzniku a rozšiřování hnutí Fair trade se určily hlavní cíle a pravidla, která se během mnoha let formovala a zdokonalovala. Dnes jsou tato pravidla pevně daná a po zjištění, jak znějí a co všechno obsahují, si každý člověk musí uvědomit, že Fair trade je velice užitečné a především potřebné hnutí, které stojí za to podporovat. 1 MEZŘICKÝ, V. Perspektivy globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 226 s. ISBN , str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 3

12 1.2. Hlavní myšlenky, normy V počátcích tohoto hnutí byla pozornost zaměřena především na rozšíření prodeje a celkového povědomí o lidech, kteří do své činnosti vkládají veškerou píli a úsilí, a přesto nemají šanci být spravedlivě ohodnocení, ačkoliv se jedná o obchodníky jaké každé jiné a měli by být v rovnocenném postavení. 3 V dnešní době můžeme hlavní myšlenky a priority rozlišit dle několika hledisek, která zcela jasně definují účel hnutí Fair trade. Jasně a přehledně je můžeme objevit také na oficiální české internetové stránce fairtrade.cz zabývající se především o informování a propagaci Fair trade v České republice, která tyto priority rozděluje do 8 kategorií: Spravedlivá cena První bod jasně podtrhuje hlavní myšlenku Fair trade a to je spravedlivá cena, kterou si zaslouží každý zemědělec či řemeslník. Za vynaložené úsilí, mnoho hodin tvrdé práce a materiály spojené s výrobou je odměnou odpovídající finanční ohodnocení Rozvoj komunit V místech, kde vzniká fairtradová spolupráce, se vytváří odbory, které mají za úkol podporu životního prostředí a sociálního rozvoje. Tyto odbory dostávají tzv. sociální příplatek, který přispívá k financování škol, zdravotnických zařízení, místní infrastruktury nebo k prostředkům sloužícím ke zlepšení výroby Ochrana přírody Spolupráce s Fair trade organizacemi má ve svých hlavních cílech zahrnuto ochranu životního prostředí. Zemědělci v převážné většině nevyužívají žádné chemické postřiky ani jiné přípravky k podpoře pěstování, a proto také většinu Fair trade produktů můžeme nazývat bio. Některé přípravky tohoto druhu jsou sice povoleny (ochrana před škůdci nebo nemocemi), v žádném případě ale nesmí ohrožovat či ničit okolní prostředí Dlouhodobé obchodní vztahy Život zemědělců a řemeslníků často záleží na místních obchodnících a jejich cenách, které jsou téměř neustále proměnlivé a především velmi nízké. Díky hnutí Fair trade má producent trvalou pracovní spolupráci, má jasno jaké bude jeho finanční ohodnocení a především, kdy za svou práci dostane zaplaceno. 3 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994, 292 s. ISBN str Základní principy. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 4

13 Důstojné pracovní podmínky Běžné pracovní podmínky pro zemědělce nebo řemeslníky v továrnách bývají neúnosné a hraničí s porušováním lidských práv. Spolupráce s fairtradovou organizací zaručuje vhodné pracovní podmínky a pracovní dobu pro danou činnost a celkově příjemné pracovní prostředí Rovnoprávnost Tento bod zaručuje stejné možnosti pro všechny nehledě na pohlaví. Ženy bývají v mnoha státech stále diskriminovány a nemají téměř žádná práva, ať už na své názory či na pracovní příležitosti, což je v tomto hnutí naprosto vyloučeno. V potaz také nejsou brány národnostní rozdíly Demokracie Každý, kdo se rozhodne pro spolupráci s Fair trade, má zaručeno, že se bude moci aktivně podílet na vzájemné spolupráci, důležitých rozhodnutí a budoucích projektech. Hnutí Fair trade bere demokratické rozhodování za jeden z nejdůležitějších kritérií; každý má právo vyjádřit svůj svobodný názor na danou věc Zákaz dětské práce Poslední bod, který by se dal z určitého hlediska nazvat jako nejdůležitější a to je zákaz dětské práce. Každé dítě by mělo mít právo na vzdělání, které hraje důležitou a neměnnou roli každého člověka a často rozhoduje o budoucím vývoji v životě. Podmínky Fair trade jasně a razantně zakazují dětskou práci a to bez jakéhokoliv kompromisu Principy a normy fairtradové spolupráce Spolupráce mezi organizací a výrobcem má daná pravidla a určité normy, které musí dodržovat obě strany. Vše začne tím, že organizace vyhledá takové státy, kde by mohla provést fairtradovou spolupráci. 5 Při tomto procesu se bere ohled na mnoho faktorů, jako jsou příjmy, bohatství země, další ekonomické a sociální indikátory a také zda budou producenti jednotlivých zemí schopni dlouhodobě spolupracovat. Po dohodnutí se s producenty následuje spolupráce na určitých strategiích lišících se dle daného výrobku, seznamuje se s fairtradovými standardy, které je nutno dodržovat a postupuje se dle 5 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s. 1. Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 5

14 operačních postupů, vytvoří se určitý projekt, který je následujících 5 let pravidelně kontrolován, jestli jsou standardy dodržovány dle dohody. Kontrolu provádí jiná organizace než Fairtrade International a to konkrétně společnosti Flocert z důvodu nezávislosti rozhodování. 6 Součástí spolupráce je také stanovení minimální ceny, kterou bude producent za své výrobky dostávat. Minimální cena je stanovena dle oficiální tabulky vydané společností Fairtrade International. Tato tabulka znázorňuje jednotlivé produkty s označením Fair trade, množství produktů, charakteristické znaky, z čeho je produkt vyroben, země původu, měnu, datum platnosti, minimální cenu a také tzv. Premium Price, která je vyhrazena k investicím do zlepšení výroby, živobytí a podobně. Producenti jsou tedy pouze povinni dodržovat určené standardy, které jsou plánovány a navrhovány mnoha subjekty jako jsou zájmové strany (investoři), odborné komise nebo ředitel společnosti. Po konzultacích a úspěšném schválení konečně vznikají dané standardy. Standardy se liší pro tři skupiny výrobců. První skupina obsahuje malé výrobní organizace, druhá organizace se zaměstnanci a třetí skupina zahrnuje pouze dočasnou spolupráci. 7 Velmi důležitý dokument, se kterým musí být výrobce seznámen, je tzv. Fairtrade Prohibited Material List, tedy dokument zakázaných a povolených látek během produkce. Tento dokument, vydán společností Fairtrade International, obsahuje dva seznamy a to tzv. Red list, který obsahuje veškeré zakázané látky, které výrobci nesmí použít během pěstování, sklizně, zpracování, uskladnění ani během převážení. Druhý seznam je nazván Amber list a nalezneme zde látky, které nejsou zakázané a výrobce je tedy může použít během výroby i ostatních procesů. Při každém využití ale musí danou látku i množství okamžitě nahlásit a také musí být připraven, že některé látky mohou být zakázány ze dne na den, bude je tedy muset přestat používat a může to mít negativní vliv na úrodu. Oba seznamy obsahují veškeré látky, 7 skupin mezinárodního seznamu regulací, odkud vzala společnost Fairtrade International tyto látky a v neposlední řadě také specifické regulace (např. kdy a za jakých podmínek se dané látky mohou využívat). Po seznámení se všemi potřebnými a důležitými dokumenty, dohodnutí se na standardech a strategiích se může uskutečnit spolupráce. Dnešním dnem tuto spolupráci využívá 6 států Severní Afriky, 7 států Středního východu, 25 států Západní Afriky, 11 států Východní Afriky, 14 států Jižní Afriky, 3 státy Západní Asie, 5 států Střední Asie, 3 6 Často kladené otázky. Kdo zajišťuje kontrolu v systému certifikace Fairtrade. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7 Our standards. Standards. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 6

15 státy Východní Asie, 9 států Jižní Asie, 9 států Jihovýchodní Asie, 17 států z oblasti Pacifiku, 8 států Střední Ameriky a Mexika, 11 států z oblasti Karibiku a 12 států Jižní Ameriky Vývoj Fair trade v České republice Spravedlivý obchod Fair trade se do České republiky dostává roku Ačkoliv o tomto druhu obchodu vědělo už mnoho lidí, bylo naprosto nemožné pořídit si nějaký produkt v našich obchodech. Pokud měl někdo opravdu zájem a chuť podpořit tento specifický druh obchodu, musel vycestovat do zahraničí a k tomu ještě najít prodejnu, kde by tento produkt mohl pořídit. Právě onoho osudného roku 2003 se v Brně dala dohromady skupinka studentů a dalších lidí, které hnutí Fair trade velice zaujalo a měli zájem výrobky tohoto druhu nacházet i v našich prodejnách. K tomuto či podobnému názoru začalo docházet i mnoho dalších a od té doby můžeme sledovat počátky Fair trade i v České republice. Postupem času se začaly zakládat organizace, které byly nejprve opravdu malé, ale díky tomu, že je Fair trade neustále aktuální a stále více populární a upřednostňovaný, se začaly společnosti rozšiřovat. Mezi nejvýznamnější můžeme řadit například Asociaci pro Fair trade nebo společnost Na Zemi. O těch ale bude řeč až později. Fair trade v České republice tedy funguje už více než 10 let a za tu dobu prošel mnoha změnami a na naše poměry můžeme sledovat velký pokrok. Roku 2009 bylo možno zakoupit více než produktů s označením Fair trade, celkový obrat se vyšplhal na neuvěřitelných 50 milionů korun a výnosy z těchto produktů jsou neustále v rostoucím tempu. 10 Roku 2013 činil obrat už dokonce 174 milionů korun. 11 V České republice můžeme najít celkem 105 obchodů s produkty označenými značkou Fair trade. 12 V Praze je největší koncentrace těchto prodejen a to konkrétně v celkovém množství 37. Nejčastěji se jedná o nabídku kávy (prodejny Starbucks, mamacoffee) a čajů, můžeme ale také naleznout obchody s ostatními potravinami (Marks&Spencer, Fair&Bio), kosmetikou (LUSH, Body Shop, BIOOO) nebo s různými 8 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 9 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 12 Prodej. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7

16 doplňky do domácností nebo oblečením (Nila Living, Bio4Bed, Knihkupectví Samuel). Ve Středních Čechách nalezneme celkem 16 obchodů, v Severních Čechách 14 obchodů, v Západních Čechách 5 obchodů, v jižních Čechách 4 obchody a ve východních Čechách 29 prodejen s Fair trade výrobky. Ačkoliv je nabídka poměrně široká a dostupná, procento stálých zákazníků je velmi malé a potenciál, který je ukryt v hnutí Fair trade, není prozatím v České republice plně využit Organizace v zahraničí V současné době existuje mnoho organizací zabývajících se fairtradovou problematikou. Každá z těch organizací má svou nezastupitelnou roli a zastává určitou funkci, díky které se podílí na hnutí Fair trade. Celkově se řadí mezi společnosti, které odpovědně provádí svou činnost s ohledem na ekonomické i ekologické dopady. 13 Tyto společnosti vznikaly během uplynulých 70 let a to v různých částech světa Ten Thousand Villages První takovou organizací, kterou je potřeba zmínit je Ten Thousand Villages. Tato nezávislá, nezisková organizace stála při zrodu samotného Fair trade. Společnost vznikla díky Edně Ruth Byler roku 1946, která začala se svým malým obchůdkem s Fair trade produkty a později se díky ní tento obchod rozrostl. 14 Úspěch může potvrdit například síť prodejen, kterých je dnes celkem 390, rozšířených po celých Státech amerických. 15 Společnost Ten Thousand Villages spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z 38 států, se kterými budují pracovní vztahy, snaží se prosadit práva žen, zlepšit životní i pracovní podmínky a v neposlední řadě také zachovat a podpořit místní kulturu. Obchody této společnosti nabízí nepřeberné množství fairtradových produktů, například šperky, oblečení, batohy, kuchyňské vybavení a nádobí, doplňky do domácnosti jako jsou rámečky na fotky, vázy, polštáře a deky, dále nábytek, různé kosmetické přípravky, hry a hračky, svíčky, knihy a mnoho dalšího. 16 Dle každoroční zprávy o příjmech, vydané společností Ten Thousand Villages, vzrostly tržby oproti minulému roku 2013 o $ a činily 13 DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 196 s. ISBN str DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str About us. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 16 Shop. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 8

17 neuvěřitelnou částku $ Dle zobrazení procentuálních změn během jednotlivých let vzrostly tržby o 0,7%. Největší růst byl zaznamenán roku 2006, kdy tržby vzrostly o 25,2%. Naopak největší pokles se udál mezi roky 2008 a 2009, kdy tržby klesly o 2,3%. Během posledních let je procentuální zobrazení produktů označených Fair trade poměrně kolísané a nestabilní. Roku 2013 tržby klesly o 0,3%, roku 2012 naopak vzrostly o 11.0%. Ačkoliv je tempo poměrně kolísané, tržby společnosti Ten Thousand Villages jsou velmi vysoké a dle zobrazení procentuálních změn je pokles vždy minimální, zatímco růst vyšší. Získané příjmy jsou následně rozděleny mezi zemědělce a řemeslníky, všechny zprostředkovatele a také slouží k financování růstu společnosti Ten Thousand Villages SERRV Tato americká nezisková společnost taktéž patří mezi průkopníky, kteří se začali zabývat problematikou Fair trade. Firma funguje už více než 60 let s centrálou v Marylandu, kde se také zrodil nápad založit společnost se zaměřením na podporu Fair trade. 18 SERRV spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z různých koutů světa a to zejména z Asie a Afriky. Hlavním účelem společnosti je stejně jako u Ten Thousand Villages spolupracovat se zeměmi 3. světa a podporovat jejich tvorbu prostřednictvím prodeje ve vyspělých státech. Produktů, které můžeme naleznout v prodejnách či na e- shopu oficiální webové stránky společnosti SERRV, je velké množství z různých oblastí. Kromě surovin do kuchyně, dekorací a zařízení do celého bytu, nabídka také obsahuje mnoho oblečení jak pro dámy, pány, tak i děti a především také kategorie, které jsou proměnlivé dle určitého období (např. velikonoční dárky, vánoční dárky, apod.). Pro ty, kteří by chtěli hnutí Fair trade podpořit nejen koupí nějakého z nabízených produktů, ale poskytnutím peněžního daru, nabízí společnost SERRV také tuto možnost. 19 Na oficiálních stránkách může kdokoliv kontaktovat pověřené osoby a darovat finanční částku, která bude vždy velmi vítaná nehledě na její velikost. Peníze budou investovány ve prospěch zemědělců a řemeslníků a také na zlepšení fungování společnosti. SERRV nabízí náhled svých ročních příjmů, které byly uskutečněny v roce Celkové příjmy za tento rok činily neuvěřitelných $ Mezi země, jejichž produkty byly nejvíce prodávány, 17 Annual Report. Our company. Organizace Ten Thousand Villages [online]. [cit ] s. 13. Dostupné na internetu: 18 About us, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/about-us/ 19 Donate, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/donate-lend/ 20 Annual Report, Organizace SERRV, 2013, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/annual-report/ 9

18 patří např. Indonésie s celkovým ziskem $ , Vietnam se ziskem $ nebo Bangladéš se ziskem $ Kromě prodeje produktů s označením Fair trade, společnost SERRV také organizuje různé workshopy, sezení a školení s veřejností, aby mohla povědomí o Fair trade rozšířit a předat své zkušenosti a znalosti i ostatním Oxfam Oxfam byla první společnost zabývající se Fair trade na evropském kontinentě a to konkrétně ve Velké Británii. Název Oxfam je složenina výrazu the Oxford Committee for Famine Relief, což lze volně přeložit jako Oxfordská komise či výbor pro podporu proti nedostatku. 21 Zpočátku se společnost zaměřovala na místa postižená chudobou a válkami a posílala do těchto lokalit balíky s potravinami či potřebnými materiály. 22 V dnešní době představuje tato organizace sdružení 17 členů nacházejících se v různých částech vyspělého světa jako je například Belgie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland nebo Spojené státy americké. Hlavním účelem je upozornění na chudobu v mnoha státech, veřejné přednášky a kampaně a v neposlední řadě také humanitní asistence v místech, kde je pomoc potřebná a stále často ignorovaná Fairtrade International Společnost Fairtrade International je mezinárodní organizace sídlící v Bonnu, která má za úkol vytvářet a upravovat standardy, díky kterým se následně uděluje značka Fairtrade, která je vlastněna právě touto společností. Všichni, kdo by chtěli tuto značku využít, musí nejprve dostat schválení od Fairtrade International osobně nebo od pobočky v místě jejich působení. 23 Udávání standardů patří mezi jedny z nejdůležitějších procesů v celém fairtradovém systému. Díky nim se totiž vytvoří určité podmínky a pravidla, která musí dodržovat všichni zúčastnění a výhodné jsou především pro zemědělce a řemeslníky, kteří budou mít garantovanou minimální cenu (stanovenou společností Fairtrade International) a jistotu, že jejich práce bude na základě určitých podmínek spravedlivě ohodnocena. Standardy se liší dle velikosti výroby a rozsahu spolupráce. Mezi další hlavní úkoly patří určování minimálních cen za jednotlivé produkty, koordinace mezinárodních strategií a v neposlední řadě také propagace Fair trade jako takového, která taktéž patří 21 History of Oxfam International, organizace OXFAM. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: https://www.oxfam.org/en/countries/history-oxfam-international/ 22 DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str Using the FAIRTRADE Marks, Organizace Fairtrade International. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 10

19 mezi nejdůležitější úlohy, protože díky rozšíření povědomí se roční příjmy z produktů Fair trade neustále zvyšují a pomoci se dostává čím dál více zemědělcům a řemeslníkům ze zemí 3. světa. 24 Tato společnost je zastoupena také v České republice a to konkrétně v Praze od roku Flocert Společnost Flocert byla založena roku 2003 v Bonnu a její hlavní funkcí je především osvědčovat Fair trade produkty a podporovat růst tohoto hnutí. 25 Neméně důležitým úkolem jsou také prověřovací služby, na základě kterých kontrolují procesy během výroby, skladování i ostatních fází přípravy produktů k expedici do cílové destinace k prodeji. Díky kontrolám se dodržují předem dané standardy a pravidla, které musí producenti dodržovat a udržuje se tak určitá kvalita. Cílem prověření nemá být nachytání zemědělců či řemeslníků na dělání chyb nebo nedodržování standardů. Naopak producenti jsou vždy předem osloveni, kdy a za jakých podmínek kontrola proběhne. Společnost také pořádá na různých místech světa (např. Thajsko, Nikaragua, Tádžikistán, apod.) workshopy nebo setkání, kde seznamují producenty s novelizacemi určitých standardů nebo pravidel, aby byli všichni informovaní a byli do celého systému Fair trade řádně zainteresovaní World Fair Trade Organization World Fair Trade Organization je mezinárodní uskupení organizací reprezentující a vyznávající hnutí Fair trade. Dle oficiální stránky World Fair Trade Organization je v dnešní době v tomto uskupení více než 370 členů a přes 40 spojenců z více než 70 států po celém světě. 26 Členy mohou být všichni účastníci tohoto hnutí: producenti, obchodníci, vývozci i dovozci, velkoobchodníci i maloobchodníci a zkrátka všichni, kdo vyznávají Fair trade i jeho hodnoty a principy. Chce-li se společnost připojit k World Fair Trade Organization, musí respektovat a ztotožňovat se z Fair trade standardy. Mezi hlavní cíle patří beze sporu podpora hnutí Fair trade, tzn. zlepšení pracovních i životních podmínek pro zemědělce a řemeslníky ze zemí 3. světa. Velmi podstatným cílem je kooperace při důležitých rozhodnutí a spolupráce na různých projektech se všemi velkými i malými 24 Úvodní stránky. Fair trade asociace. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 25 About us, Organizace Flocert. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 26 Who we are, organizace WFTO. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 11

20 organizacemi zabývajícími se tímto obchodem. Podstatnou výhodou je také setkání se s ostatními účastníky, se kterými si lze předat vlastní zkušenosti a rady, které se mohou později hodit při provozování své společnosti. Do budoucna má World Fair Trade Organization jasné vize a to posílit a rozšířit uskupení o víc členů, prohloubit spolupráci a vytvořit takové obchodní prostředí, kde bude podpora chudých naprostou samozřejmostí a bude posílen trvale udržitelný rozvoj tam, kde je to potřeba Subjekty podílející se na obchodu Fairtradový obchod se samozřejmě neprovádí pouze mezi producenty a prodejci, ale mezi mnoha subjekty, kteří hrají svou určitou roli a zaujímají důležitou pozici, o níž můžeme říci, že je nenahraditelná. Také z tohoto důvodu každý požaduje určité finanční ohodnocení a výsledný zisk se procentuálně dělí mezi všechny zúčastněné. Jako příklad si uvedeme dělbu zisku kávy. Nejprve se zaměříme na kávu vypěstovanou v jihoamerickém státě Peru. Informace ohledně dělby zisku měl možnost konzultovat americký reportér David Ransom a to nejen se samotným producentem fairtadové kávy, ale i s vedoucími členy místního družstva. Když má producent svou kávu připravenou k prodeji, odevzdá ji tzv. vývozcům, kteří mají za úkol vytvářet obchod v zemích, kde se bude uskutečňovat finální obchod. 27 Tento subjekt je důležitý a hraje zásadní roli v celém fairtradovém systému. Vývozci dostávají zhruba 10% z celkového zisku. Další subjekty jsou dopravci, kteří bezkonkurenčně mají důležitou funkci a také pražírny. Pražírny si zpravidla určují vysoké procento z celkového zisku. Záleží na velikosti dané firmy a také na jejích nárocích a požadavcích. Tyto dva subjekty dostávají nejvyšší procento ze všech účastníků a to celkem 55%. Dalšími účastníky jsou finální prodejci, kteří jako poslední přichází do styku s fairtradovými výrobky před prodejem. Ti si přijdou na 25%. U jiných produktů je toto procento většinou vyšší, ale u takových surovin jako je káva, tzn. u zboží běžné spotřeby, nemůže být cena stanovena o mnoho vyšší z toho důvodu, že zákazník už nebude ochoten připlatit. Producenti, u kterých tento obchod začíná, dostanou tedy 10% z celkového zisku. Na první pohled se může zdát, že je to velmi nízké procento v porovnání s ostatními subjekty. Při běžném obchodování bez pomoci hnutí Fair trade ale pěstitelé dostávají sotva 1%. Pokrok a posun k lepšímu je tedy znatelný. Dělba zisku je u jednotlivých produktů odlišná a záleží, jaký druh výrobku je předmětem obchodu a také s jakou firmou je založena spolupráce. Dobrým příkladem je 27 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Šička Prem Sreyroth z Kambodže Co přináší globální rozvojové vzdělávání pedagogům? Získáte kompetence pro rozvíjení

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Fair trade (metodický list)

Fair trade (metodický list) Fair trade (metodický list) Cíle: Časová dotace: Pomůcky: a) studenti si uvědomi nerovnosti ve světovém obchodě b) studenti se seznámí s konceptem fair trade a přínosy, které z toho plynou pro drobné zemědělce

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

7.10. 14.10. 15.10. 22.10.

7.10. 14.10. 15.10. 22.10. 2014 1.10. 5.11. 1. 10. FOOD SAVERS promítání filmu Film Food Savers je dokumentární snímek ukazující "potravní řetězec" z různých úhlů pohledu. Jiný pohled na jídlo má farmář, supermarket, kuchař, student

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

DĚLENÍ BANÁNU. ti nakonec postoupí zbytek pracovníkům na plantážích.

DĚLENÍ BANÁNU. ti nakonec postoupí zbytek pracovníkům na plantážích. DĚLENÍ BANÁNU Cíl: Informovat o cestě banánů na trh co se s banánem stane před tím, než dojde ke spotřebiteli. Diskuze nad realitou, kdo dostane kolik za produkci a prodej banánů. Pravidla hry: Rozdělte

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade Tom Václavík Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

výroční zpráva Fairtrade ČesKá republika 2011-2012

výroční zpráva Fairtrade ČesKá republika 2011-2012 výroční zpráva Fairtrade ČesKá republika 211-212 Kontakt Obsah Fairtrade Česká republika Sokolovská 5, 186 Praha 8 Tel. +42 734 336 592 E-mail: info@fairtrade-cesko.cz IČ: 71226672 DIČ: CZ71226672 (neplátce

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu

Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu Prosím, sedřete nás z kůže! Toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu Dělník v továrně u řeky Burigangy v bandladéšské Dháce, autor: Zbyněk Hrbata Kde se šijí oděvy? Velká část zboží, které

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více