Fair trade ve světě a v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fair trade ve světě a v České republice"

Transkript

1 Fair trade ve světě a v České republice Bakalářská práce Marie Kučerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. ing. Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

2 Bachelor s Dissertation Fair trade in the World and in the Czech Republic Marie Kučerová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. ing. Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Fair trade ve světě a v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, které mi poskytla v průběhu zpracování této bakalářské práce. Toto poděkování také patří mé rodině a paní ředitelce Haně Chorváthové ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která mi odpověděla na otázky ohledně tohoto hnutí. Marie Kučerová

5 Abstrakt KUČEROVÁ, M. Fair trade ve světě a v České republice. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran Tématem této bakalářské práce je Fair trade ve světě a v České republice. Jedná se o mezinárodní hnutí, které je předmětem mnoha diskuzí, avšak poměrně vysoké procento obyvatel z vyspělých států o něm stále neví. Také z toho důvodu je tato práce pojata poměrně široce a podává jak základní informace o tomto hnutí, tak i návrhy k podpoře propagace a celkovému zvýšení povědomí o Fair trade v České republice. První část bakalářské práce je zaměřena především na základní informace o tomto hnutí, specifikuje hlavní myšlenky, normy a principy. Jsou zde zmíněny významné zahraniční organizace, subjekty podílející se na obchodu a také výhody a nevýhody pro všechny zúčastněné. Druhá část je věnována hlavním tématům této bakalářské práce. Nejprve jsou popsány největší české organizace, nabídka a poptávka po fairtradových produktech v posledních letech následovaná anketou a rozborem českých prodejen s tímto druhem zboží ve Středočeském kraji. Největší pozornost je zaměřena na analýzu webových stránek některých prodejen a na následné výsledky se zjištěnými pozitivy a naopak negativy. Poslední část je věnována nedostatkům, které byly objeveny díky provedené analýze. Na základě těchto nedostatků jsou navržena řešení, která mají efektivně zlepšit provedení webových stránek a také celkovou prezentaci na internetu. Hnutí Fair trade je především v České republice stále nové a pro mnohé neznámé. Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem objasnění podstaty a také podpoření tohoto hnutí v České republice. Klíčová slova: Fair trade, hnutí, obchod, spolupráce, prodejny, webové stránky, propagace

6 Abstract The topic of this Bachelor s Dissertation is Fair trade in the World and in the Czech Republic. It is international movement which is subject to a lot of discussion, but relatively high percent of residents from advanced countries still don t know about it. This is the reason why Dissertation is concieved relatively widely and gives basic information about movement and also some concepts for supporting promotion and general increase of consciousness about Fair trade in the Czech Republic. The first part of Bachelor s Dissertation is focussed mainly on basic information about this movement, particularise main ideas, norms and principles. There are mentioned considerable foreign organization, participants in this kind of trade and also advantages and disadvantages for everyone who is involved. The second part is devoted to the main topics of this Bachelor s Dissertation. Firstly there are described the biggest czech organization, supply and demand for Fair trade products in last years followed by questionnaire and analyse of czech shops with this kind of goods in Central Bohemian Region. The biggest attention is focussed on website analysis of some shops and on positive or negative results. The last part is devoted to inadequacies which were discovered thanks to done analysis. Based on these inadequacies are devised resolution which are supposed to effectively improve websites and also general presentation on the Internet. Fair trade movement is especially in the Czech Republic still new and for many unfamiliar. This Bachelor s Dissertation was created in order to clarify principle and support this movement in the Czech Republic. Key words: Fair trade, movement, trade, cooperation, shops, websites, promotion

7 Obsah Úvod Teoretická část Pojem Fair trade Hlavní myšlenky, normy Spravedlivá cena Rozvoj komunit Ochrana přírody Dlouhodobé obchodní vztahy Důstojné pracovní podmínky Rovnoprávnost Demokracie Zákaz dětské práce Principy a normy fairtradové spolupráce Vývoj Fair trade v České republice Organizace v zahraničí Ten Thousand Villages SERRV Oxfam Fairtrade International Flocert World Fair Trade Organization Subjekty podílející se na obchodu Výhody a nevýhody pro spotřebitele a zemědělce/řemeslníky Analytická část Organizace v České republice Asociace pro Fair trade Ekumenická akademie Praha Jeden svět, o.p.s Společnost pro Fair trade/ Na Zemi Fairtrade Česko a Slovensko Nabídka a poptávka v České republice České obchody nabízející Fair trade výrobky... 21

8 Mamacoffee NILA Living ONA Fair Biosvět Zbraslav Fair&Bio Bio Point Fairtrade Market Marketingový mix Komunikační mix Analýza propagace webových stránek Mamacoffee (www.mamacoffee.cz) NILA Living (www.nila.cz) Suvi/Ecomamma (www. suvionline.cz) Miko Káva Fair trade (www.mikofair.cz) Biosvět Zbraslav (www.biosvetzbraslav.cz) Bio Point (www.bio-point.cz) Bylinka 28 (www.bylinka28.cz) Obchod pro radost (www.darkyrucnivyroby.cz) Zjištění nedostatků Návrhová část Navrhovaná řešení Informovanost na webových stránkách Založení e-shopu na webových stránkách Účast na workshopech Komunikace s návštěvníky/zákazníky Využití internetové reklamy Využití nástrojů marketingového mixu Přizpůsobení se českým zákazníkům Závěr...45 Literatura...46 Příloha č. 1 - Anketa...52 Příloha č. 2 - Dotazník vyplněný paní ředitelkou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko...57

9 Úvod Fair trade je pojem, který byl během posledních let skloňován ve všech pádech a stal se předmětem mnoha diskusí. Co je to Fair trade? Komu tím pomůžu a co z toho budu mít já jako spotřebitel? Na tyto a na mnoho dalších otázek se denně ptá čím dál větší procento lidí a vzhledem k popularitě tohoto hnutí a také rostoucímu množství informací nacházíme odpovědi. Díky jasně definovaným normám a hodnotám se do Fair trade obchodu zapojuje stále větší množství států a Fair trade se stal doslova fenoménem dnešních dnů. Popularita produktů s označením Fair trade v České republice, ale stále pokulhává a pro drtivou většinu obyvatel je to velká neznámá. Také z tohoto důvodu bylo zvoleno právě toto téma. Ačkoliv se u nás nachází přes 100 prodejen nabízejících Fair trade produkty, mnoho lidí o nich nikdy neslyšelo, neví o pravém smyslu Fair trade a raději využívá nabídku ověřených prodejen. Množství lidí také kupuje Fair trade produkty, aniž by věděli, že mají označení Fair trade. V této práci bude objasněno, co to Fair trade je, jaké má hodnoty a hlavní myšlenky, na jakém principu funguje spolupráce mezi zemědělci ze zemí 3. světa a fairtradovými společnostmi, nejvýznamnější organizace v zahraničí (Fairtrade International, Flocert, Oxfam a jiné) i v České republice (Fairtrade Česko a Slovensko, Na Zemi, Asociace pro Fair trade a jiné) a především bude pozornost zaměřena na propagaci jednotlivých prodejen ve Středočeském kraji, a to konkrétně na propagaci prostřednictvím internetových stránek. Internet je poslední dobou díky své dostupnosti a popularitě jedním z nejvíce využívaných zdrojů k poskytnutí nejrůznějších informací. Prodejny by tedy měly využít potenciálu, který se zde nachází a využít své webové stránky k propagaci své firmy a svých výrobků. Cílů, které byly zvoleny, je hned několik. První část je věnována především objasnění pojmu Fair trade a také jeho principům, normám, výhodám a nevýhodám pro zúčastněné. Důležitou součástí je také zmínka o zahraničních organizacích, díky kterým může být tento druh obchodu realizován. Tato část má jako cíl ujasnit základní myšlenky hnutí Fair trade. Druhá část je zaměřena na fairtradový obchod, který je uskutečňován na území České republiky a na jeho propagaci. Vedle podání přehledu o českých organizacích, je zde rozbor několika obchodů nabízejících fairtradové výrobky ve Středočeském kraji, který byl proveden na základě osobní návštěvy nebo návštěvy 1

10 webových stránek. Hlavním jádrem této části je analýza webových stránek prodejen. Konkrétní stránky byly vybrány především dle druhu sortimentu a jejich popularitě na webových stránkách, sociálních sítích či celkové prezentaci na internetu. Dalším cílem bylo také vytvoření kontrastu, který má za úkol zvýraznit dobře provedené stránky a naopak nalézt ty stránky, jimž by prospělo věnování větší pozornosti. Veškerá hodnocení a zjištěné nedostatky jsou posuzovány na základě odborné literatury. Součástí je také anketa týkající se této problematiky, jež bylo ochotno vyplnit přes 200 respondentů. Cílem této části je provést analýzu webových stránek, na základě které jsou zjištěny nedostatky a navržena řešení. V neposlední řadě jsou v této části zodpovězeny otázky paní ředitelkou Chorváthovou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, které se týkají propagace prostřednictvím webových stránek a celkově na internetu. Třetí část je zaměřena na zjištěné nedostatky a také na jejich nápravu díky různým prostředkům. Cílem této části je zlepšení prezentace prodejen s fairtradovými produkty na svých webových stránkách i internetu a zvýšit tak podporu Fair trade v České republice. 2

11 1. Teoretická část 1.1. Pojem Fair trade Fair trade je pojem všeobecně známý. Každý o něm alespoň jednou slyšel a zhruba tuší, o co se jedná. V odborné literatuře i na oficiálních českých, britských či amerických stránkách najdeme mnoho definic, které sice jinak znějí, ale ve své podstatě vyjadřují vždy to samé. Fair trade (česky spravedlivý obchod) je celosvětové hnutí, které se snaží vytvářet férové podmínky při obchodování se zemědělci a řemeslníky ze zemí 3. světa. Jedná se o obchodování mezi vyspělými státy, jejichž počet se zvyšuje díky stálé intenzivnější globalizaci, a mezi chudými, málo vyspělými státy, kterým se souhrnně říká země 3. světa. 1 Momentálně tuto spolupráci využívá 2,5 milionu zemědělců a řemeslníků z více než 100 států celého světa. 2 Produkty, se kterými se obchoduje, jsou nejrůznějšího druhu a dalo by se říct, že bychom je všechny mohli zařadit mezi výrobky každodenního užívání. Patří mezi ně káva, čaj, kakao, banány i další ovoce, čerstvé šťávy, cukr, med, rýže, zmrzlina, koření i bylinky nebo víno. Kromě potravin také nabídka obsahuje bavlnu, zlato, sklo, nábytek, míče sloužící ke sportovnímu vyžití, šperky, textil, hudební nástroje, hračky i různé doplňky do domácnosti. Hlavní myšlenkou bylo už od počátku zlepšit pracovní i životní podmínky nejen výrobcům, ale i jejich rodinám a získat za svou práci spravedlivou odměnu. Vznik Fair trade neměl nikdy v úmyslu zvýhodnit se a profitovat pouze pro své potřeby, na prvním místě vždy a dodnes zůstává především blaho a férový obchod se zemědělci a řemeslníky. Tito producenti jsou často nuceni využívat spolupráci s místními obchodníky, kteří je doslova vykořisťují a vykupují jejich zboží za směšné částky. Spolupráce s Fair trade organizacemi dává řemeslníkům a zemědělcům jistotu, že za svou práci budou spravedlivě ohodnoceni. Kromě finančního ohodnocení také v místní lokalitě vznikají odbory, které bojují za zlepšení životního prostředí a mají za úkol získávat finanční prostředky k opevnění obydlí, budování škol a obchodů, nemocnic, zlepšení místní infrastruktury nebo středisek k volnočasovým aktivitám jako jsou hřiště pro děti. Při vzniku a rozšiřování hnutí Fair trade se určily hlavní cíle a pravidla, která se během mnoha let formovala a zdokonalovala. Dnes jsou tato pravidla pevně daná a po zjištění, jak znějí a co všechno obsahují, si každý člověk musí uvědomit, že Fair trade je velice užitečné a především potřebné hnutí, které stojí za to podporovat. 1 MEZŘICKÝ, V. Perspektivy globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 226 s. ISBN , str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 3

12 1.2. Hlavní myšlenky, normy V počátcích tohoto hnutí byla pozornost zaměřena především na rozšíření prodeje a celkového povědomí o lidech, kteří do své činnosti vkládají veškerou píli a úsilí, a přesto nemají šanci být spravedlivě ohodnocení, ačkoliv se jedná o obchodníky jaké každé jiné a měli by být v rovnocenném postavení. 3 V dnešní době můžeme hlavní myšlenky a priority rozlišit dle několika hledisek, která zcela jasně definují účel hnutí Fair trade. Jasně a přehledně je můžeme objevit také na oficiální české internetové stránce fairtrade.cz zabývající se především o informování a propagaci Fair trade v České republice, která tyto priority rozděluje do 8 kategorií: Spravedlivá cena První bod jasně podtrhuje hlavní myšlenku Fair trade a to je spravedlivá cena, kterou si zaslouží každý zemědělec či řemeslník. Za vynaložené úsilí, mnoho hodin tvrdé práce a materiály spojené s výrobou je odměnou odpovídající finanční ohodnocení Rozvoj komunit V místech, kde vzniká fairtradová spolupráce, se vytváří odbory, které mají za úkol podporu životního prostředí a sociálního rozvoje. Tyto odbory dostávají tzv. sociální příplatek, který přispívá k financování škol, zdravotnických zařízení, místní infrastruktury nebo k prostředkům sloužícím ke zlepšení výroby Ochrana přírody Spolupráce s Fair trade organizacemi má ve svých hlavních cílech zahrnuto ochranu životního prostředí. Zemědělci v převážné většině nevyužívají žádné chemické postřiky ani jiné přípravky k podpoře pěstování, a proto také většinu Fair trade produktů můžeme nazývat bio. Některé přípravky tohoto druhu jsou sice povoleny (ochrana před škůdci nebo nemocemi), v žádném případě ale nesmí ohrožovat či ničit okolní prostředí Dlouhodobé obchodní vztahy Život zemědělců a řemeslníků často záleží na místních obchodnících a jejich cenách, které jsou téměř neustále proměnlivé a především velmi nízké. Díky hnutí Fair trade má producent trvalou pracovní spolupráci, má jasno jaké bude jeho finanční ohodnocení a především, kdy za svou práci dostane zaplaceno. 3 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994, 292 s. ISBN str Základní principy. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 4

13 Důstojné pracovní podmínky Běžné pracovní podmínky pro zemědělce nebo řemeslníky v továrnách bývají neúnosné a hraničí s porušováním lidských práv. Spolupráce s fairtradovou organizací zaručuje vhodné pracovní podmínky a pracovní dobu pro danou činnost a celkově příjemné pracovní prostředí Rovnoprávnost Tento bod zaručuje stejné možnosti pro všechny nehledě na pohlaví. Ženy bývají v mnoha státech stále diskriminovány a nemají téměř žádná práva, ať už na své názory či na pracovní příležitosti, což je v tomto hnutí naprosto vyloučeno. V potaz také nejsou brány národnostní rozdíly Demokracie Každý, kdo se rozhodne pro spolupráci s Fair trade, má zaručeno, že se bude moci aktivně podílet na vzájemné spolupráci, důležitých rozhodnutí a budoucích projektech. Hnutí Fair trade bere demokratické rozhodování za jeden z nejdůležitějších kritérií; každý má právo vyjádřit svůj svobodný názor na danou věc Zákaz dětské práce Poslední bod, který by se dal z určitého hlediska nazvat jako nejdůležitější a to je zákaz dětské práce. Každé dítě by mělo mít právo na vzdělání, které hraje důležitou a neměnnou roli každého člověka a často rozhoduje o budoucím vývoji v životě. Podmínky Fair trade jasně a razantně zakazují dětskou práci a to bez jakéhokoliv kompromisu Principy a normy fairtradové spolupráce Spolupráce mezi organizací a výrobcem má daná pravidla a určité normy, které musí dodržovat obě strany. Vše začne tím, že organizace vyhledá takové státy, kde by mohla provést fairtradovou spolupráci. 5 Při tomto procesu se bere ohled na mnoho faktorů, jako jsou příjmy, bohatství země, další ekonomické a sociální indikátory a také zda budou producenti jednotlivých zemí schopni dlouhodobě spolupracovat. Po dohodnutí se s producenty následuje spolupráce na určitých strategiích lišících se dle daného výrobku, seznamuje se s fairtradovými standardy, které je nutno dodržovat a postupuje se dle 5 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s. 1. Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 5

14 operačních postupů, vytvoří se určitý projekt, který je následujících 5 let pravidelně kontrolován, jestli jsou standardy dodržovány dle dohody. Kontrolu provádí jiná organizace než Fairtrade International a to konkrétně společnosti Flocert z důvodu nezávislosti rozhodování. 6 Součástí spolupráce je také stanovení minimální ceny, kterou bude producent za své výrobky dostávat. Minimální cena je stanovena dle oficiální tabulky vydané společností Fairtrade International. Tato tabulka znázorňuje jednotlivé produkty s označením Fair trade, množství produktů, charakteristické znaky, z čeho je produkt vyroben, země původu, měnu, datum platnosti, minimální cenu a také tzv. Premium Price, která je vyhrazena k investicím do zlepšení výroby, živobytí a podobně. Producenti jsou tedy pouze povinni dodržovat určené standardy, které jsou plánovány a navrhovány mnoha subjekty jako jsou zájmové strany (investoři), odborné komise nebo ředitel společnosti. Po konzultacích a úspěšném schválení konečně vznikají dané standardy. Standardy se liší pro tři skupiny výrobců. První skupina obsahuje malé výrobní organizace, druhá organizace se zaměstnanci a třetí skupina zahrnuje pouze dočasnou spolupráci. 7 Velmi důležitý dokument, se kterým musí být výrobce seznámen, je tzv. Fairtrade Prohibited Material List, tedy dokument zakázaných a povolených látek během produkce. Tento dokument, vydán společností Fairtrade International, obsahuje dva seznamy a to tzv. Red list, který obsahuje veškeré zakázané látky, které výrobci nesmí použít během pěstování, sklizně, zpracování, uskladnění ani během převážení. Druhý seznam je nazván Amber list a nalezneme zde látky, které nejsou zakázané a výrobce je tedy může použít během výroby i ostatních procesů. Při každém využití ale musí danou látku i množství okamžitě nahlásit a také musí být připraven, že některé látky mohou být zakázány ze dne na den, bude je tedy muset přestat používat a může to mít negativní vliv na úrodu. Oba seznamy obsahují veškeré látky, 7 skupin mezinárodního seznamu regulací, odkud vzala společnost Fairtrade International tyto látky a v neposlední řadě také specifické regulace (např. kdy a za jakých podmínek se dané látky mohou využívat). Po seznámení se všemi potřebnými a důležitými dokumenty, dohodnutí se na standardech a strategiích se může uskutečnit spolupráce. Dnešním dnem tuto spolupráci využívá 6 států Severní Afriky, 7 států Středního východu, 25 států Západní Afriky, 11 států Východní Afriky, 14 států Jižní Afriky, 3 státy Západní Asie, 5 států Střední Asie, 3 6 Často kladené otázky. Kdo zajišťuje kontrolu v systému certifikace Fairtrade. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7 Our standards. Standards. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 6

15 státy Východní Asie, 9 států Jižní Asie, 9 států Jihovýchodní Asie, 17 států z oblasti Pacifiku, 8 států Střední Ameriky a Mexika, 11 států z oblasti Karibiku a 12 států Jižní Ameriky Vývoj Fair trade v České republice Spravedlivý obchod Fair trade se do České republiky dostává roku Ačkoliv o tomto druhu obchodu vědělo už mnoho lidí, bylo naprosto nemožné pořídit si nějaký produkt v našich obchodech. Pokud měl někdo opravdu zájem a chuť podpořit tento specifický druh obchodu, musel vycestovat do zahraničí a k tomu ještě najít prodejnu, kde by tento produkt mohl pořídit. Právě onoho osudného roku 2003 se v Brně dala dohromady skupinka studentů a dalších lidí, které hnutí Fair trade velice zaujalo a měli zájem výrobky tohoto druhu nacházet i v našich prodejnách. K tomuto či podobnému názoru začalo docházet i mnoho dalších a od té doby můžeme sledovat počátky Fair trade i v České republice. Postupem času se začaly zakládat organizace, které byly nejprve opravdu malé, ale díky tomu, že je Fair trade neustále aktuální a stále více populární a upřednostňovaný, se začaly společnosti rozšiřovat. Mezi nejvýznamnější můžeme řadit například Asociaci pro Fair trade nebo společnost Na Zemi. O těch ale bude řeč až později. Fair trade v České republice tedy funguje už více než 10 let a za tu dobu prošel mnoha změnami a na naše poměry můžeme sledovat velký pokrok. Roku 2009 bylo možno zakoupit více než produktů s označením Fair trade, celkový obrat se vyšplhal na neuvěřitelných 50 milionů korun a výnosy z těchto produktů jsou neustále v rostoucím tempu. 10 Roku 2013 činil obrat už dokonce 174 milionů korun. 11 V České republice můžeme najít celkem 105 obchodů s produkty označenými značkou Fair trade. 12 V Praze je největší koncentrace těchto prodejen a to konkrétně v celkovém množství 37. Nejčastěji se jedná o nabídku kávy (prodejny Starbucks, mamacoffee) a čajů, můžeme ale také naleznout obchody s ostatními potravinami (Marks&Spencer, Fair&Bio), kosmetikou (LUSH, Body Shop, BIOOO) nebo s různými 8 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 9 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 12 Prodej. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7

16 doplňky do domácností nebo oblečením (Nila Living, Bio4Bed, Knihkupectví Samuel). Ve Středních Čechách nalezneme celkem 16 obchodů, v Severních Čechách 14 obchodů, v Západních Čechách 5 obchodů, v jižních Čechách 4 obchody a ve východních Čechách 29 prodejen s Fair trade výrobky. Ačkoliv je nabídka poměrně široká a dostupná, procento stálých zákazníků je velmi malé a potenciál, který je ukryt v hnutí Fair trade, není prozatím v České republice plně využit Organizace v zahraničí V současné době existuje mnoho organizací zabývajících se fairtradovou problematikou. Každá z těch organizací má svou nezastupitelnou roli a zastává určitou funkci, díky které se podílí na hnutí Fair trade. Celkově se řadí mezi společnosti, které odpovědně provádí svou činnost s ohledem na ekonomické i ekologické dopady. 13 Tyto společnosti vznikaly během uplynulých 70 let a to v různých částech světa Ten Thousand Villages První takovou organizací, kterou je potřeba zmínit je Ten Thousand Villages. Tato nezávislá, nezisková organizace stála při zrodu samotného Fair trade. Společnost vznikla díky Edně Ruth Byler roku 1946, která začala se svým malým obchůdkem s Fair trade produkty a později se díky ní tento obchod rozrostl. 14 Úspěch může potvrdit například síť prodejen, kterých je dnes celkem 390, rozšířených po celých Státech amerických. 15 Společnost Ten Thousand Villages spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z 38 států, se kterými budují pracovní vztahy, snaží se prosadit práva žen, zlepšit životní i pracovní podmínky a v neposlední řadě také zachovat a podpořit místní kulturu. Obchody této společnosti nabízí nepřeberné množství fairtradových produktů, například šperky, oblečení, batohy, kuchyňské vybavení a nádobí, doplňky do domácnosti jako jsou rámečky na fotky, vázy, polštáře a deky, dále nábytek, různé kosmetické přípravky, hry a hračky, svíčky, knihy a mnoho dalšího. 16 Dle každoroční zprávy o příjmech, vydané společností Ten Thousand Villages, vzrostly tržby oproti minulému roku 2013 o $ a činily 13 DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 196 s. ISBN str DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str About us. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 16 Shop. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 8

17 neuvěřitelnou částku $ Dle zobrazení procentuálních změn během jednotlivých let vzrostly tržby o 0,7%. Největší růst byl zaznamenán roku 2006, kdy tržby vzrostly o 25,2%. Naopak největší pokles se udál mezi roky 2008 a 2009, kdy tržby klesly o 2,3%. Během posledních let je procentuální zobrazení produktů označených Fair trade poměrně kolísané a nestabilní. Roku 2013 tržby klesly o 0,3%, roku 2012 naopak vzrostly o 11.0%. Ačkoliv je tempo poměrně kolísané, tržby společnosti Ten Thousand Villages jsou velmi vysoké a dle zobrazení procentuálních změn je pokles vždy minimální, zatímco růst vyšší. Získané příjmy jsou následně rozděleny mezi zemědělce a řemeslníky, všechny zprostředkovatele a také slouží k financování růstu společnosti Ten Thousand Villages SERRV Tato americká nezisková společnost taktéž patří mezi průkopníky, kteří se začali zabývat problematikou Fair trade. Firma funguje už více než 60 let s centrálou v Marylandu, kde se také zrodil nápad založit společnost se zaměřením na podporu Fair trade. 18 SERRV spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z různých koutů světa a to zejména z Asie a Afriky. Hlavním účelem společnosti je stejně jako u Ten Thousand Villages spolupracovat se zeměmi 3. světa a podporovat jejich tvorbu prostřednictvím prodeje ve vyspělých státech. Produktů, které můžeme naleznout v prodejnách či na e- shopu oficiální webové stránky společnosti SERRV, je velké množství z různých oblastí. Kromě surovin do kuchyně, dekorací a zařízení do celého bytu, nabídka také obsahuje mnoho oblečení jak pro dámy, pány, tak i děti a především také kategorie, které jsou proměnlivé dle určitého období (např. velikonoční dárky, vánoční dárky, apod.). Pro ty, kteří by chtěli hnutí Fair trade podpořit nejen koupí nějakého z nabízených produktů, ale poskytnutím peněžního daru, nabízí společnost SERRV také tuto možnost. 19 Na oficiálních stránkách může kdokoliv kontaktovat pověřené osoby a darovat finanční částku, která bude vždy velmi vítaná nehledě na její velikost. Peníze budou investovány ve prospěch zemědělců a řemeslníků a také na zlepšení fungování společnosti. SERRV nabízí náhled svých ročních příjmů, které byly uskutečněny v roce Celkové příjmy za tento rok činily neuvěřitelných $ Mezi země, jejichž produkty byly nejvíce prodávány, 17 Annual Report. Our company. Organizace Ten Thousand Villages [online]. [cit ] s. 13. Dostupné na internetu: 18 About us, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/about-us/ 19 Donate, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/donate-lend/ 20 Annual Report, Organizace SERRV, 2013, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/annual-report/ 9

18 patří např. Indonésie s celkovým ziskem $ , Vietnam se ziskem $ nebo Bangladéš se ziskem $ Kromě prodeje produktů s označením Fair trade, společnost SERRV také organizuje různé workshopy, sezení a školení s veřejností, aby mohla povědomí o Fair trade rozšířit a předat své zkušenosti a znalosti i ostatním Oxfam Oxfam byla první společnost zabývající se Fair trade na evropském kontinentě a to konkrétně ve Velké Británii. Název Oxfam je složenina výrazu the Oxford Committee for Famine Relief, což lze volně přeložit jako Oxfordská komise či výbor pro podporu proti nedostatku. 21 Zpočátku se společnost zaměřovala na místa postižená chudobou a válkami a posílala do těchto lokalit balíky s potravinami či potřebnými materiály. 22 V dnešní době představuje tato organizace sdružení 17 členů nacházejících se v různých částech vyspělého světa jako je například Belgie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland nebo Spojené státy americké. Hlavním účelem je upozornění na chudobu v mnoha státech, veřejné přednášky a kampaně a v neposlední řadě také humanitní asistence v místech, kde je pomoc potřebná a stále často ignorovaná Fairtrade International Společnost Fairtrade International je mezinárodní organizace sídlící v Bonnu, která má za úkol vytvářet a upravovat standardy, díky kterým se následně uděluje značka Fairtrade, která je vlastněna právě touto společností. Všichni, kdo by chtěli tuto značku využít, musí nejprve dostat schválení od Fairtrade International osobně nebo od pobočky v místě jejich působení. 23 Udávání standardů patří mezi jedny z nejdůležitějších procesů v celém fairtradovém systému. Díky nim se totiž vytvoří určité podmínky a pravidla, která musí dodržovat všichni zúčastnění a výhodné jsou především pro zemědělce a řemeslníky, kteří budou mít garantovanou minimální cenu (stanovenou společností Fairtrade International) a jistotu, že jejich práce bude na základě určitých podmínek spravedlivě ohodnocena. Standardy se liší dle velikosti výroby a rozsahu spolupráce. Mezi další hlavní úkoly patří určování minimálních cen za jednotlivé produkty, koordinace mezinárodních strategií a v neposlední řadě také propagace Fair trade jako takového, která taktéž patří 21 History of Oxfam International, organizace OXFAM. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: https://www.oxfam.org/en/countries/history-oxfam-international/ 22 DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str Using the FAIRTRADE Marks, Organizace Fairtrade International. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 10

19 mezi nejdůležitější úlohy, protože díky rozšíření povědomí se roční příjmy z produktů Fair trade neustále zvyšují a pomoci se dostává čím dál více zemědělcům a řemeslníkům ze zemí 3. světa. 24 Tato společnost je zastoupena také v České republice a to konkrétně v Praze od roku Flocert Společnost Flocert byla založena roku 2003 v Bonnu a její hlavní funkcí je především osvědčovat Fair trade produkty a podporovat růst tohoto hnutí. 25 Neméně důležitým úkolem jsou také prověřovací služby, na základě kterých kontrolují procesy během výroby, skladování i ostatních fází přípravy produktů k expedici do cílové destinace k prodeji. Díky kontrolám se dodržují předem dané standardy a pravidla, které musí producenti dodržovat a udržuje se tak určitá kvalita. Cílem prověření nemá být nachytání zemědělců či řemeslníků na dělání chyb nebo nedodržování standardů. Naopak producenti jsou vždy předem osloveni, kdy a za jakých podmínek kontrola proběhne. Společnost také pořádá na různých místech světa (např. Thajsko, Nikaragua, Tádžikistán, apod.) workshopy nebo setkání, kde seznamují producenty s novelizacemi určitých standardů nebo pravidel, aby byli všichni informovaní a byli do celého systému Fair trade řádně zainteresovaní World Fair Trade Organization World Fair Trade Organization je mezinárodní uskupení organizací reprezentující a vyznávající hnutí Fair trade. Dle oficiální stránky World Fair Trade Organization je v dnešní době v tomto uskupení více než 370 členů a přes 40 spojenců z více než 70 států po celém světě. 26 Členy mohou být všichni účastníci tohoto hnutí: producenti, obchodníci, vývozci i dovozci, velkoobchodníci i maloobchodníci a zkrátka všichni, kdo vyznávají Fair trade i jeho hodnoty a principy. Chce-li se společnost připojit k World Fair Trade Organization, musí respektovat a ztotožňovat se z Fair trade standardy. Mezi hlavní cíle patří beze sporu podpora hnutí Fair trade, tzn. zlepšení pracovních i životních podmínek pro zemědělce a řemeslníky ze zemí 3. světa. Velmi podstatným cílem je kooperace při důležitých rozhodnutí a spolupráce na různých projektech se všemi velkými i malými 24 Úvodní stránky. Fair trade asociace. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 25 About us, Organizace Flocert. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 26 Who we are, organizace WFTO. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 11

20 organizacemi zabývajícími se tímto obchodem. Podstatnou výhodou je také setkání se s ostatními účastníky, se kterými si lze předat vlastní zkušenosti a rady, které se mohou později hodit při provozování své společnosti. Do budoucna má World Fair Trade Organization jasné vize a to posílit a rozšířit uskupení o víc členů, prohloubit spolupráci a vytvořit takové obchodní prostředí, kde bude podpora chudých naprostou samozřejmostí a bude posílen trvale udržitelný rozvoj tam, kde je to potřeba Subjekty podílející se na obchodu Fairtradový obchod se samozřejmě neprovádí pouze mezi producenty a prodejci, ale mezi mnoha subjekty, kteří hrají svou určitou roli a zaujímají důležitou pozici, o níž můžeme říci, že je nenahraditelná. Také z tohoto důvodu každý požaduje určité finanční ohodnocení a výsledný zisk se procentuálně dělí mezi všechny zúčastněné. Jako příklad si uvedeme dělbu zisku kávy. Nejprve se zaměříme na kávu vypěstovanou v jihoamerickém státě Peru. Informace ohledně dělby zisku měl možnost konzultovat americký reportér David Ransom a to nejen se samotným producentem fairtadové kávy, ale i s vedoucími členy místního družstva. Když má producent svou kávu připravenou k prodeji, odevzdá ji tzv. vývozcům, kteří mají za úkol vytvářet obchod v zemích, kde se bude uskutečňovat finální obchod. 27 Tento subjekt je důležitý a hraje zásadní roli v celém fairtradovém systému. Vývozci dostávají zhruba 10% z celkového zisku. Další subjekty jsou dopravci, kteří bezkonkurenčně mají důležitou funkci a také pražírny. Pražírny si zpravidla určují vysoké procento z celkového zisku. Záleží na velikosti dané firmy a také na jejích nárocích a požadavcích. Tyto dva subjekty dostávají nejvyšší procento ze všech účastníků a to celkem 55%. Dalšími účastníky jsou finální prodejci, kteří jako poslední přichází do styku s fairtradovými výrobky před prodejem. Ti si přijdou na 25%. U jiných produktů je toto procento většinou vyšší, ale u takových surovin jako je káva, tzn. u zboží běžné spotřeby, nemůže být cena stanovena o mnoho vyšší z toho důvodu, že zákazník už nebude ochoten připlatit. Producenti, u kterých tento obchod začíná, dostanou tedy 10% z celkového zisku. Na první pohled se může zdát, že je to velmi nízké procento v porovnání s ostatními subjekty. Při běžném obchodování bez pomoci hnutí Fair trade ale pěstitelé dostávají sotva 1%. Pokrok a posun k lepšímu je tedy znatelný. Dělba zisku je u jednotlivých produktů odlišná a záleží, jaký druh výrobku je předmětem obchodu a také s jakou firmou je založena spolupráce. Dobrým příkladem je 27 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str

Vnímání značky Fair Trade

Vnímání značky Fair Trade Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce Vnímání značky Fair Trade Vypracovala: Bc. Anna Draxlerová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko,

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání Informační manuál o Fair Trade Fair Trade malá změna velký rozdíl Tato brožura byla vydána s podporou Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a Ministerstva

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Účetnictví malých a středních podniků

Účetnictví malých a středních podniků Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů Bc. Jiřina Zelenková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Fair Trade, spravedlivý obchod, je na českém trhu novinkou. Od roku 1994 mají obyvatelé České republiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketing vybrané maloobchodní firmy Marketing of chosen retail company Lenka Macháčková Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Sociální podniky v cestovním ruchu

Sociální podniky v cestovním ruchu Sociální podniky v cestovním ruchu Diplomová práce Ilnara Kuzbekova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE

KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE Komentovaný překlad: Texty o fair trade Plzeň 2013 Kateřina Hlaváčková Západočeská univerzita

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Multi level marketing společnosti Oriflame. Petra Radilová

Multi level marketing společnosti Oriflame. Petra Radilová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Multi level marketing společnosti Oriflame Petra Radilová Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více