Fair trade ve světě a v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fair trade ve světě a v České republice"

Transkript

1 Fair trade ve světě a v České republice Bakalářská práce Marie Kučerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. ing. Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

2 Bachelor s Dissertation Fair trade in the World and in the Czech Republic Marie Kučerová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. ing. Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Fair trade ve světě a v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, které mi poskytla v průběhu zpracování této bakalářské práce. Toto poděkování také patří mé rodině a paní ředitelce Haně Chorváthové ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která mi odpověděla na otázky ohledně tohoto hnutí. Marie Kučerová

5 Abstrakt KUČEROVÁ, M. Fair trade ve světě a v České republice. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran Tématem této bakalářské práce je Fair trade ve světě a v České republice. Jedná se o mezinárodní hnutí, které je předmětem mnoha diskuzí, avšak poměrně vysoké procento obyvatel z vyspělých států o něm stále neví. Také z toho důvodu je tato práce pojata poměrně široce a podává jak základní informace o tomto hnutí, tak i návrhy k podpoře propagace a celkovému zvýšení povědomí o Fair trade v České republice. První část bakalářské práce je zaměřena především na základní informace o tomto hnutí, specifikuje hlavní myšlenky, normy a principy. Jsou zde zmíněny významné zahraniční organizace, subjekty podílející se na obchodu a také výhody a nevýhody pro všechny zúčastněné. Druhá část je věnována hlavním tématům této bakalářské práce. Nejprve jsou popsány největší české organizace, nabídka a poptávka po fairtradových produktech v posledních letech následovaná anketou a rozborem českých prodejen s tímto druhem zboží ve Středočeském kraji. Největší pozornost je zaměřena na analýzu webových stránek některých prodejen a na následné výsledky se zjištěnými pozitivy a naopak negativy. Poslední část je věnována nedostatkům, které byly objeveny díky provedené analýze. Na základě těchto nedostatků jsou navržena řešení, která mají efektivně zlepšit provedení webových stránek a také celkovou prezentaci na internetu. Hnutí Fair trade je především v České republice stále nové a pro mnohé neznámé. Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem objasnění podstaty a také podpoření tohoto hnutí v České republice. Klíčová slova: Fair trade, hnutí, obchod, spolupráce, prodejny, webové stránky, propagace

6 Abstract The topic of this Bachelor s Dissertation is Fair trade in the World and in the Czech Republic. It is international movement which is subject to a lot of discussion, but relatively high percent of residents from advanced countries still don t know about it. This is the reason why Dissertation is concieved relatively widely and gives basic information about movement and also some concepts for supporting promotion and general increase of consciousness about Fair trade in the Czech Republic. The first part of Bachelor s Dissertation is focussed mainly on basic information about this movement, particularise main ideas, norms and principles. There are mentioned considerable foreign organization, participants in this kind of trade and also advantages and disadvantages for everyone who is involved. The second part is devoted to the main topics of this Bachelor s Dissertation. Firstly there are described the biggest czech organization, supply and demand for Fair trade products in last years followed by questionnaire and analyse of czech shops with this kind of goods in Central Bohemian Region. The biggest attention is focussed on website analysis of some shops and on positive or negative results. The last part is devoted to inadequacies which were discovered thanks to done analysis. Based on these inadequacies are devised resolution which are supposed to effectively improve websites and also general presentation on the Internet. Fair trade movement is especially in the Czech Republic still new and for many unfamiliar. This Bachelor s Dissertation was created in order to clarify principle and support this movement in the Czech Republic. Key words: Fair trade, movement, trade, cooperation, shops, websites, promotion

7 Obsah Úvod Teoretická část Pojem Fair trade Hlavní myšlenky, normy Spravedlivá cena Rozvoj komunit Ochrana přírody Dlouhodobé obchodní vztahy Důstojné pracovní podmínky Rovnoprávnost Demokracie Zákaz dětské práce Principy a normy fairtradové spolupráce Vývoj Fair trade v České republice Organizace v zahraničí Ten Thousand Villages SERRV Oxfam Fairtrade International Flocert World Fair Trade Organization Subjekty podílející se na obchodu Výhody a nevýhody pro spotřebitele a zemědělce/řemeslníky Analytická část Organizace v České republice Asociace pro Fair trade Ekumenická akademie Praha Jeden svět, o.p.s Společnost pro Fair trade/ Na Zemi Fairtrade Česko a Slovensko Nabídka a poptávka v České republice České obchody nabízející Fair trade výrobky... 21

8 Mamacoffee NILA Living ONA Fair Biosvět Zbraslav Fair&Bio Bio Point Fairtrade Market Marketingový mix Komunikační mix Analýza propagace webových stránek Mamacoffee (www.mamacoffee.cz) NILA Living (www.nila.cz) Suvi/Ecomamma (www. suvionline.cz) Miko Káva Fair trade (www.mikofair.cz) Biosvět Zbraslav (www.biosvetzbraslav.cz) Bio Point (www.bio-point.cz) Bylinka 28 (www.bylinka28.cz) Obchod pro radost (www.darkyrucnivyroby.cz) Zjištění nedostatků Návrhová část Navrhovaná řešení Informovanost na webových stránkách Založení e-shopu na webových stránkách Účast na workshopech Komunikace s návštěvníky/zákazníky Využití internetové reklamy Využití nástrojů marketingového mixu Přizpůsobení se českým zákazníkům Závěr...45 Literatura...46 Příloha č. 1 - Anketa...52 Příloha č. 2 - Dotazník vyplněný paní ředitelkou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko...57

9 Úvod Fair trade je pojem, který byl během posledních let skloňován ve všech pádech a stal se předmětem mnoha diskusí. Co je to Fair trade? Komu tím pomůžu a co z toho budu mít já jako spotřebitel? Na tyto a na mnoho dalších otázek se denně ptá čím dál větší procento lidí a vzhledem k popularitě tohoto hnutí a také rostoucímu množství informací nacházíme odpovědi. Díky jasně definovaným normám a hodnotám se do Fair trade obchodu zapojuje stále větší množství států a Fair trade se stal doslova fenoménem dnešních dnů. Popularita produktů s označením Fair trade v České republice, ale stále pokulhává a pro drtivou většinu obyvatel je to velká neznámá. Také z tohoto důvodu bylo zvoleno právě toto téma. Ačkoliv se u nás nachází přes 100 prodejen nabízejících Fair trade produkty, mnoho lidí o nich nikdy neslyšelo, neví o pravém smyslu Fair trade a raději využívá nabídku ověřených prodejen. Množství lidí také kupuje Fair trade produkty, aniž by věděli, že mají označení Fair trade. V této práci bude objasněno, co to Fair trade je, jaké má hodnoty a hlavní myšlenky, na jakém principu funguje spolupráce mezi zemědělci ze zemí 3. světa a fairtradovými společnostmi, nejvýznamnější organizace v zahraničí (Fairtrade International, Flocert, Oxfam a jiné) i v České republice (Fairtrade Česko a Slovensko, Na Zemi, Asociace pro Fair trade a jiné) a především bude pozornost zaměřena na propagaci jednotlivých prodejen ve Středočeském kraji, a to konkrétně na propagaci prostřednictvím internetových stránek. Internet je poslední dobou díky své dostupnosti a popularitě jedním z nejvíce využívaných zdrojů k poskytnutí nejrůznějších informací. Prodejny by tedy měly využít potenciálu, který se zde nachází a využít své webové stránky k propagaci své firmy a svých výrobků. Cílů, které byly zvoleny, je hned několik. První část je věnována především objasnění pojmu Fair trade a také jeho principům, normám, výhodám a nevýhodám pro zúčastněné. Důležitou součástí je také zmínka o zahraničních organizacích, díky kterým může být tento druh obchodu realizován. Tato část má jako cíl ujasnit základní myšlenky hnutí Fair trade. Druhá část je zaměřena na fairtradový obchod, který je uskutečňován na území České republiky a na jeho propagaci. Vedle podání přehledu o českých organizacích, je zde rozbor několika obchodů nabízejících fairtradové výrobky ve Středočeském kraji, který byl proveden na základě osobní návštěvy nebo návštěvy 1

10 webových stránek. Hlavním jádrem této části je analýza webových stránek prodejen. Konkrétní stránky byly vybrány především dle druhu sortimentu a jejich popularitě na webových stránkách, sociálních sítích či celkové prezentaci na internetu. Dalším cílem bylo také vytvoření kontrastu, který má za úkol zvýraznit dobře provedené stránky a naopak nalézt ty stránky, jimž by prospělo věnování větší pozornosti. Veškerá hodnocení a zjištěné nedostatky jsou posuzovány na základě odborné literatury. Součástí je také anketa týkající se této problematiky, jež bylo ochotno vyplnit přes 200 respondentů. Cílem této části je provést analýzu webových stránek, na základě které jsou zjištěny nedostatky a navržena řešení. V neposlední řadě jsou v této části zodpovězeny otázky paní ředitelkou Chorváthovou ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, které se týkají propagace prostřednictvím webových stránek a celkově na internetu. Třetí část je zaměřena na zjištěné nedostatky a také na jejich nápravu díky různým prostředkům. Cílem této části je zlepšení prezentace prodejen s fairtradovými produkty na svých webových stránkách i internetu a zvýšit tak podporu Fair trade v České republice. 2

11 1. Teoretická část 1.1. Pojem Fair trade Fair trade je pojem všeobecně známý. Každý o něm alespoň jednou slyšel a zhruba tuší, o co se jedná. V odborné literatuře i na oficiálních českých, britských či amerických stránkách najdeme mnoho definic, které sice jinak znějí, ale ve své podstatě vyjadřují vždy to samé. Fair trade (česky spravedlivý obchod) je celosvětové hnutí, které se snaží vytvářet férové podmínky při obchodování se zemědělci a řemeslníky ze zemí 3. světa. Jedná se o obchodování mezi vyspělými státy, jejichž počet se zvyšuje díky stálé intenzivnější globalizaci, a mezi chudými, málo vyspělými státy, kterým se souhrnně říká země 3. světa. 1 Momentálně tuto spolupráci využívá 2,5 milionu zemědělců a řemeslníků z více než 100 států celého světa. 2 Produkty, se kterými se obchoduje, jsou nejrůznějšího druhu a dalo by se říct, že bychom je všechny mohli zařadit mezi výrobky každodenního užívání. Patří mezi ně káva, čaj, kakao, banány i další ovoce, čerstvé šťávy, cukr, med, rýže, zmrzlina, koření i bylinky nebo víno. Kromě potravin také nabídka obsahuje bavlnu, zlato, sklo, nábytek, míče sloužící ke sportovnímu vyžití, šperky, textil, hudební nástroje, hračky i různé doplňky do domácnosti. Hlavní myšlenkou bylo už od počátku zlepšit pracovní i životní podmínky nejen výrobcům, ale i jejich rodinám a získat za svou práci spravedlivou odměnu. Vznik Fair trade neměl nikdy v úmyslu zvýhodnit se a profitovat pouze pro své potřeby, na prvním místě vždy a dodnes zůstává především blaho a férový obchod se zemědělci a řemeslníky. Tito producenti jsou často nuceni využívat spolupráci s místními obchodníky, kteří je doslova vykořisťují a vykupují jejich zboží za směšné částky. Spolupráce s Fair trade organizacemi dává řemeslníkům a zemědělcům jistotu, že za svou práci budou spravedlivě ohodnoceni. Kromě finančního ohodnocení také v místní lokalitě vznikají odbory, které bojují za zlepšení životního prostředí a mají za úkol získávat finanční prostředky k opevnění obydlí, budování škol a obchodů, nemocnic, zlepšení místní infrastruktury nebo středisek k volnočasovým aktivitám jako jsou hřiště pro děti. Při vzniku a rozšiřování hnutí Fair trade se určily hlavní cíle a pravidla, která se během mnoha let formovala a zdokonalovala. Dnes jsou tato pravidla pevně daná a po zjištění, jak znějí a co všechno obsahují, si každý člověk musí uvědomit, že Fair trade je velice užitečné a především potřebné hnutí, které stojí za to podporovat. 1 MEZŘICKÝ, V. Perspektivy globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 226 s. ISBN , str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 3

12 1.2. Hlavní myšlenky, normy V počátcích tohoto hnutí byla pozornost zaměřena především na rozšíření prodeje a celkového povědomí o lidech, kteří do své činnosti vkládají veškerou píli a úsilí, a přesto nemají šanci být spravedlivě ohodnocení, ačkoliv se jedná o obchodníky jaké každé jiné a měli by být v rovnocenném postavení. 3 V dnešní době můžeme hlavní myšlenky a priority rozlišit dle několika hledisek, která zcela jasně definují účel hnutí Fair trade. Jasně a přehledně je můžeme objevit také na oficiální české internetové stránce fairtrade.cz zabývající se především o informování a propagaci Fair trade v České republice, která tyto priority rozděluje do 8 kategorií: Spravedlivá cena První bod jasně podtrhuje hlavní myšlenku Fair trade a to je spravedlivá cena, kterou si zaslouží každý zemědělec či řemeslník. Za vynaložené úsilí, mnoho hodin tvrdé práce a materiály spojené s výrobou je odměnou odpovídající finanční ohodnocení Rozvoj komunit V místech, kde vzniká fairtradová spolupráce, se vytváří odbory, které mají za úkol podporu životního prostředí a sociálního rozvoje. Tyto odbory dostávají tzv. sociální příplatek, který přispívá k financování škol, zdravotnických zařízení, místní infrastruktury nebo k prostředkům sloužícím ke zlepšení výroby Ochrana přírody Spolupráce s Fair trade organizacemi má ve svých hlavních cílech zahrnuto ochranu životního prostředí. Zemědělci v převážné většině nevyužívají žádné chemické postřiky ani jiné přípravky k podpoře pěstování, a proto také většinu Fair trade produktů můžeme nazývat bio. Některé přípravky tohoto druhu jsou sice povoleny (ochrana před škůdci nebo nemocemi), v žádném případě ale nesmí ohrožovat či ničit okolní prostředí Dlouhodobé obchodní vztahy Život zemědělců a řemeslníků často záleží na místních obchodnících a jejich cenách, které jsou téměř neustále proměnlivé a především velmi nízké. Díky hnutí Fair trade má producent trvalou pracovní spolupráci, má jasno jaké bude jeho finanční ohodnocení a především, kdy za svou práci dostane zaplaceno. 3 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994, 292 s. ISBN str Základní principy. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 4

13 Důstojné pracovní podmínky Běžné pracovní podmínky pro zemědělce nebo řemeslníky v továrnách bývají neúnosné a hraničí s porušováním lidských práv. Spolupráce s fairtradovou organizací zaručuje vhodné pracovní podmínky a pracovní dobu pro danou činnost a celkově příjemné pracovní prostředí Rovnoprávnost Tento bod zaručuje stejné možnosti pro všechny nehledě na pohlaví. Ženy bývají v mnoha státech stále diskriminovány a nemají téměř žádná práva, ať už na své názory či na pracovní příležitosti, což je v tomto hnutí naprosto vyloučeno. V potaz také nejsou brány národnostní rozdíly Demokracie Každý, kdo se rozhodne pro spolupráci s Fair trade, má zaručeno, že se bude moci aktivně podílet na vzájemné spolupráci, důležitých rozhodnutí a budoucích projektech. Hnutí Fair trade bere demokratické rozhodování za jeden z nejdůležitějších kritérií; každý má právo vyjádřit svůj svobodný názor na danou věc Zákaz dětské práce Poslední bod, který by se dal z určitého hlediska nazvat jako nejdůležitější a to je zákaz dětské práce. Každé dítě by mělo mít právo na vzdělání, které hraje důležitou a neměnnou roli každého člověka a často rozhoduje o budoucím vývoji v životě. Podmínky Fair trade jasně a razantně zakazují dětskou práci a to bez jakéhokoliv kompromisu Principy a normy fairtradové spolupráce Spolupráce mezi organizací a výrobcem má daná pravidla a určité normy, které musí dodržovat obě strany. Vše začne tím, že organizace vyhledá takové státy, kde by mohla provést fairtradovou spolupráci. 5 Při tomto procesu se bere ohled na mnoho faktorů, jako jsou příjmy, bohatství země, další ekonomické a sociální indikátory a také zda budou producenti jednotlivých zemí schopni dlouhodobě spolupracovat. Po dohodnutí se s producenty následuje spolupráce na určitých strategiích lišících se dle daného výrobku, seznamuje se s fairtradovými standardy, které je nutno dodržovat a postupuje se dle 5 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s. 1. Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 5

14 operačních postupů, vytvoří se určitý projekt, který je následujících 5 let pravidelně kontrolován, jestli jsou standardy dodržovány dle dohody. Kontrolu provádí jiná organizace než Fairtrade International a to konkrétně společnosti Flocert z důvodu nezávislosti rozhodování. 6 Součástí spolupráce je také stanovení minimální ceny, kterou bude producent za své výrobky dostávat. Minimální cena je stanovena dle oficiální tabulky vydané společností Fairtrade International. Tato tabulka znázorňuje jednotlivé produkty s označením Fair trade, množství produktů, charakteristické znaky, z čeho je produkt vyroben, země původu, měnu, datum platnosti, minimální cenu a také tzv. Premium Price, která je vyhrazena k investicím do zlepšení výroby, živobytí a podobně. Producenti jsou tedy pouze povinni dodržovat určené standardy, které jsou plánovány a navrhovány mnoha subjekty jako jsou zájmové strany (investoři), odborné komise nebo ředitel společnosti. Po konzultacích a úspěšném schválení konečně vznikají dané standardy. Standardy se liší pro tři skupiny výrobců. První skupina obsahuje malé výrobní organizace, druhá organizace se zaměstnanci a třetí skupina zahrnuje pouze dočasnou spolupráci. 7 Velmi důležitý dokument, se kterým musí být výrobce seznámen, je tzv. Fairtrade Prohibited Material List, tedy dokument zakázaných a povolených látek během produkce. Tento dokument, vydán společností Fairtrade International, obsahuje dva seznamy a to tzv. Red list, který obsahuje veškeré zakázané látky, které výrobci nesmí použít během pěstování, sklizně, zpracování, uskladnění ani během převážení. Druhý seznam je nazván Amber list a nalezneme zde látky, které nejsou zakázané a výrobce je tedy může použít během výroby i ostatních procesů. Při každém využití ale musí danou látku i množství okamžitě nahlásit a také musí být připraven, že některé látky mohou být zakázány ze dne na den, bude je tedy muset přestat používat a může to mít negativní vliv na úrodu. Oba seznamy obsahují veškeré látky, 7 skupin mezinárodního seznamu regulací, odkud vzala společnost Fairtrade International tyto látky a v neposlední řadě také specifické regulace (např. kdy a za jakých podmínek se dané látky mohou využívat). Po seznámení se všemi potřebnými a důležitými dokumenty, dohodnutí se na standardech a strategiích se může uskutečnit spolupráce. Dnešním dnem tuto spolupráci využívá 6 států Severní Afriky, 7 států Středního východu, 25 států Západní Afriky, 11 států Východní Afriky, 14 států Jižní Afriky, 3 státy Západní Asie, 5 států Střední Asie, 3 6 Často kladené otázky. Kdo zajišťuje kontrolu v systému certifikace Fairtrade. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7 Our standards. Standards. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 6

15 státy Východní Asie, 9 států Jižní Asie, 9 států Jihovýchodní Asie, 17 států z oblasti Pacifiku, 8 států Střední Ameriky a Mexika, 11 států z oblasti Karibiku a 12 států Jižní Ameriky Vývoj Fair trade v České republice Spravedlivý obchod Fair trade se do České republiky dostává roku Ačkoliv o tomto druhu obchodu vědělo už mnoho lidí, bylo naprosto nemožné pořídit si nějaký produkt v našich obchodech. Pokud měl někdo opravdu zájem a chuť podpořit tento specifický druh obchodu, musel vycestovat do zahraničí a k tomu ještě najít prodejnu, kde by tento produkt mohl pořídit. Právě onoho osudného roku 2003 se v Brně dala dohromady skupinka studentů a dalších lidí, které hnutí Fair trade velice zaujalo a měli zájem výrobky tohoto druhu nacházet i v našich prodejnách. K tomuto či podobnému názoru začalo docházet i mnoho dalších a od té doby můžeme sledovat počátky Fair trade i v České republice. Postupem času se začaly zakládat organizace, které byly nejprve opravdu malé, ale díky tomu, že je Fair trade neustále aktuální a stále více populární a upřednostňovaný, se začaly společnosti rozšiřovat. Mezi nejvýznamnější můžeme řadit například Asociaci pro Fair trade nebo společnost Na Zemi. O těch ale bude řeč až později. Fair trade v České republice tedy funguje už více než 10 let a za tu dobu prošel mnoha změnami a na naše poměry můžeme sledovat velký pokrok. Roku 2009 bylo možno zakoupit více než produktů s označením Fair trade, celkový obrat se vyšplhal na neuvěřitelných 50 milionů korun a výnosy z těchto produktů jsou neustále v rostoucím tempu. 10 Roku 2013 činil obrat už dokonce 174 milionů korun. 11 V České republice můžeme najít celkem 105 obchodů s produkty označenými značkou Fair trade. 12 V Praze je největší koncentrace těchto prodejen a to konkrétně v celkovém množství 37. Nejčastěji se jedná o nabídku kávy (prodejny Starbucks, mamacoffee) a čajů, můžeme ale také naleznout obchody s ostatními potravinami (Marks&Spencer, Fair&Bio), kosmetikou (LUSH, Body Shop, BIOOO) nebo s různými 8 Oficiální certifikace Fairtrade geographical Scope Policy of Producer Certification. organizace Fairtrade International, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: 19_Geographical_Scope_Policy_EN.pdf 9 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str Fakta a čísla. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 12 Prodej. Fair trade. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 7

16 doplňky do domácností nebo oblečením (Nila Living, Bio4Bed, Knihkupectví Samuel). Ve Středních Čechách nalezneme celkem 16 obchodů, v Severních Čechách 14 obchodů, v Západních Čechách 5 obchodů, v jižních Čechách 4 obchody a ve východních Čechách 29 prodejen s Fair trade výrobky. Ačkoliv je nabídka poměrně široká a dostupná, procento stálých zákazníků je velmi malé a potenciál, který je ukryt v hnutí Fair trade, není prozatím v České republice plně využit Organizace v zahraničí V současné době existuje mnoho organizací zabývajících se fairtradovou problematikou. Každá z těch organizací má svou nezastupitelnou roli a zastává určitou funkci, díky které se podílí na hnutí Fair trade. Celkově se řadí mezi společnosti, které odpovědně provádí svou činnost s ohledem na ekonomické i ekologické dopady. 13 Tyto společnosti vznikaly během uplynulých 70 let a to v různých částech světa Ten Thousand Villages První takovou organizací, kterou je potřeba zmínit je Ten Thousand Villages. Tato nezávislá, nezisková organizace stála při zrodu samotného Fair trade. Společnost vznikla díky Edně Ruth Byler roku 1946, která začala se svým malým obchůdkem s Fair trade produkty a později se díky ní tento obchod rozrostl. 14 Úspěch může potvrdit například síť prodejen, kterých je dnes celkem 390, rozšířených po celých Státech amerických. 15 Společnost Ten Thousand Villages spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z 38 států, se kterými budují pracovní vztahy, snaží se prosadit práva žen, zlepšit životní i pracovní podmínky a v neposlední řadě také zachovat a podpořit místní kulturu. Obchody této společnosti nabízí nepřeberné množství fairtradových produktů, například šperky, oblečení, batohy, kuchyňské vybavení a nádobí, doplňky do domácnosti jako jsou rámečky na fotky, vázy, polštáře a deky, dále nábytek, různé kosmetické přípravky, hry a hračky, svíčky, knihy a mnoho dalšího. 16 Dle každoroční zprávy o příjmech, vydané společností Ten Thousand Villages, vzrostly tržby oproti minulému roku 2013 o $ a činily 13 DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 196 s. ISBN str DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str About us. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 16 Shop. Organizace Ten Thousand Villages. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 8

17 neuvěřitelnou částku $ Dle zobrazení procentuálních změn během jednotlivých let vzrostly tržby o 0,7%. Největší růst byl zaznamenán roku 2006, kdy tržby vzrostly o 25,2%. Naopak největší pokles se udál mezi roky 2008 a 2009, kdy tržby klesly o 2,3%. Během posledních let je procentuální zobrazení produktů označených Fair trade poměrně kolísané a nestabilní. Roku 2013 tržby klesly o 0,3%, roku 2012 naopak vzrostly o 11.0%. Ačkoliv je tempo poměrně kolísané, tržby společnosti Ten Thousand Villages jsou velmi vysoké a dle zobrazení procentuálních změn je pokles vždy minimální, zatímco růst vyšší. Získané příjmy jsou následně rozděleny mezi zemědělce a řemeslníky, všechny zprostředkovatele a také slouží k financování růstu společnosti Ten Thousand Villages SERRV Tato americká nezisková společnost taktéž patří mezi průkopníky, kteří se začali zabývat problematikou Fair trade. Firma funguje už více než 60 let s centrálou v Marylandu, kde se také zrodil nápad založit společnost se zaměřením na podporu Fair trade. 18 SERRV spolupracuje se zemědělci a řemeslníky z různých koutů světa a to zejména z Asie a Afriky. Hlavním účelem společnosti je stejně jako u Ten Thousand Villages spolupracovat se zeměmi 3. světa a podporovat jejich tvorbu prostřednictvím prodeje ve vyspělých státech. Produktů, které můžeme naleznout v prodejnách či na e- shopu oficiální webové stránky společnosti SERRV, je velké množství z různých oblastí. Kromě surovin do kuchyně, dekorací a zařízení do celého bytu, nabídka také obsahuje mnoho oblečení jak pro dámy, pány, tak i děti a především také kategorie, které jsou proměnlivé dle určitého období (např. velikonoční dárky, vánoční dárky, apod.). Pro ty, kteří by chtěli hnutí Fair trade podpořit nejen koupí nějakého z nabízených produktů, ale poskytnutím peněžního daru, nabízí společnost SERRV také tuto možnost. 19 Na oficiálních stránkách může kdokoliv kontaktovat pověřené osoby a darovat finanční částku, která bude vždy velmi vítaná nehledě na její velikost. Peníze budou investovány ve prospěch zemědělců a řemeslníků a také na zlepšení fungování společnosti. SERRV nabízí náhled svých ročních příjmů, které byly uskutečněny v roce Celkové příjmy za tento rok činily neuvěřitelných $ Mezi země, jejichž produkty byly nejvíce prodávány, 17 Annual Report. Our company. Organizace Ten Thousand Villages [online]. [cit ] s. 13. Dostupné na internetu: 18 About us, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/about-us/ 19 Donate, organizace SERRV. [online]. [cit ] Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/donate-lend/ 20 Annual Report, Organizace SERRV, 2013, [online]. [cit ]. s Dostupné na internetu: https://www.serrv.org/category/annual-report/ 9

18 patří např. Indonésie s celkovým ziskem $ , Vietnam se ziskem $ nebo Bangladéš se ziskem $ Kromě prodeje produktů s označením Fair trade, společnost SERRV také organizuje různé workshopy, sezení a školení s veřejností, aby mohla povědomí o Fair trade rozšířit a předat své zkušenosti a znalosti i ostatním Oxfam Oxfam byla první společnost zabývající se Fair trade na evropském kontinentě a to konkrétně ve Velké Británii. Název Oxfam je složenina výrazu the Oxford Committee for Famine Relief, což lze volně přeložit jako Oxfordská komise či výbor pro podporu proti nedostatku. 21 Zpočátku se společnost zaměřovala na místa postižená chudobou a válkami a posílala do těchto lokalit balíky s potravinami či potřebnými materiály. 22 V dnešní době představuje tato organizace sdružení 17 členů nacházejících se v různých částech vyspělého světa jako je například Belgie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland nebo Spojené státy americké. Hlavním účelem je upozornění na chudobu v mnoha státech, veřejné přednášky a kampaně a v neposlední řadě také humanitní asistence v místech, kde je pomoc potřebná a stále často ignorovaná Fairtrade International Společnost Fairtrade International je mezinárodní organizace sídlící v Bonnu, která má za úkol vytvářet a upravovat standardy, díky kterým se následně uděluje značka Fairtrade, která je vlastněna právě touto společností. Všichni, kdo by chtěli tuto značku využít, musí nejprve dostat schválení od Fairtrade International osobně nebo od pobočky v místě jejich působení. 23 Udávání standardů patří mezi jedny z nejdůležitějších procesů v celém fairtradovém systému. Díky nim se totiž vytvoří určité podmínky a pravidla, která musí dodržovat všichni zúčastnění a výhodné jsou především pro zemědělce a řemeslníky, kteří budou mít garantovanou minimální cenu (stanovenou společností Fairtrade International) a jistotu, že jejich práce bude na základě určitých podmínek spravedlivě ohodnocena. Standardy se liší dle velikosti výroby a rozsahu spolupráce. Mezi další hlavní úkoly patří určování minimálních cen za jednotlivé produkty, koordinace mezinárodních strategií a v neposlední řadě také propagace Fair trade jako takového, která taktéž patří 21 History of Oxfam International, organizace OXFAM. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: https://www.oxfam.org/en/countries/history-oxfam-international/ 22 DECARLO, J. Fair trade. Cornwall: Oneworld Publications, s. ISBN: 13: str Using the FAIRTRADE Marks, Organizace Fairtrade International. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 10

19 mezi nejdůležitější úlohy, protože díky rozšíření povědomí se roční příjmy z produktů Fair trade neustále zvyšují a pomoci se dostává čím dál více zemědělcům a řemeslníkům ze zemí 3. světa. 24 Tato společnost je zastoupena také v České republice a to konkrétně v Praze od roku Flocert Společnost Flocert byla založena roku 2003 v Bonnu a její hlavní funkcí je především osvědčovat Fair trade produkty a podporovat růst tohoto hnutí. 25 Neméně důležitým úkolem jsou také prověřovací služby, na základě kterých kontrolují procesy během výroby, skladování i ostatních fází přípravy produktů k expedici do cílové destinace k prodeji. Díky kontrolám se dodržují předem dané standardy a pravidla, které musí producenti dodržovat a udržuje se tak určitá kvalita. Cílem prověření nemá být nachytání zemědělců či řemeslníků na dělání chyb nebo nedodržování standardů. Naopak producenti jsou vždy předem osloveni, kdy a za jakých podmínek kontrola proběhne. Společnost také pořádá na různých místech světa (např. Thajsko, Nikaragua, Tádžikistán, apod.) workshopy nebo setkání, kde seznamují producenty s novelizacemi určitých standardů nebo pravidel, aby byli všichni informovaní a byli do celého systému Fair trade řádně zainteresovaní World Fair Trade Organization World Fair Trade Organization je mezinárodní uskupení organizací reprezentující a vyznávající hnutí Fair trade. Dle oficiální stránky World Fair Trade Organization je v dnešní době v tomto uskupení více než 370 členů a přes 40 spojenců z více než 70 států po celém světě. 26 Členy mohou být všichni účastníci tohoto hnutí: producenti, obchodníci, vývozci i dovozci, velkoobchodníci i maloobchodníci a zkrátka všichni, kdo vyznávají Fair trade i jeho hodnoty a principy. Chce-li se společnost připojit k World Fair Trade Organization, musí respektovat a ztotožňovat se z Fair trade standardy. Mezi hlavní cíle patří beze sporu podpora hnutí Fair trade, tzn. zlepšení pracovních i životních podmínek pro zemědělce a řemeslníky ze zemí 3. světa. Velmi podstatným cílem je kooperace při důležitých rozhodnutí a spolupráce na různých projektech se všemi velkými i malými 24 Úvodní stránky. Fair trade asociace. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 25 About us, Organizace Flocert. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 26 Who we are, organizace WFTO. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 11

20 organizacemi zabývajícími se tímto obchodem. Podstatnou výhodou je také setkání se s ostatními účastníky, se kterými si lze předat vlastní zkušenosti a rady, které se mohou později hodit při provozování své společnosti. Do budoucna má World Fair Trade Organization jasné vize a to posílit a rozšířit uskupení o víc členů, prohloubit spolupráci a vytvořit takové obchodní prostředí, kde bude podpora chudých naprostou samozřejmostí a bude posílen trvale udržitelný rozvoj tam, kde je to potřeba Subjekty podílející se na obchodu Fairtradový obchod se samozřejmě neprovádí pouze mezi producenty a prodejci, ale mezi mnoha subjekty, kteří hrají svou určitou roli a zaujímají důležitou pozici, o níž můžeme říci, že je nenahraditelná. Také z tohoto důvodu každý požaduje určité finanční ohodnocení a výsledný zisk se procentuálně dělí mezi všechny zúčastněné. Jako příklad si uvedeme dělbu zisku kávy. Nejprve se zaměříme na kávu vypěstovanou v jihoamerickém státě Peru. Informace ohledně dělby zisku měl možnost konzultovat americký reportér David Ransom a to nejen se samotným producentem fairtadové kávy, ale i s vedoucími členy místního družstva. Když má producent svou kávu připravenou k prodeji, odevzdá ji tzv. vývozcům, kteří mají za úkol vytvářet obchod v zemích, kde se bude uskutečňovat finální obchod. 27 Tento subjekt je důležitý a hraje zásadní roli v celém fairtradovém systému. Vývozci dostávají zhruba 10% z celkového zisku. Další subjekty jsou dopravci, kteří bezkonkurenčně mají důležitou funkci a také pražírny. Pražírny si zpravidla určují vysoké procento z celkového zisku. Záleží na velikosti dané firmy a také na jejích nárocích a požadavcích. Tyto dva subjekty dostávají nejvyšší procento ze všech účastníků a to celkem 55%. Dalšími účastníky jsou finální prodejci, kteří jako poslední přichází do styku s fairtradovými výrobky před prodejem. Ti si přijdou na 25%. U jiných produktů je toto procento většinou vyšší, ale u takových surovin jako je káva, tzn. u zboží běžné spotřeby, nemůže být cena stanovena o mnoho vyšší z toho důvodu, že zákazník už nebude ochoten připlatit. Producenti, u kterých tento obchod začíná, dostanou tedy 10% z celkového zisku. Na první pohled se může zdát, že je to velmi nízké procento v porovnání s ostatními subjekty. Při běžném obchodování bez pomoci hnutí Fair trade ale pěstitelé dostávají sotva 1%. Pokrok a posun k lepšímu je tedy znatelný. Dělba zisku je u jednotlivých produktů odlišná a záleží, jaký druh výrobku je předmětem obchodu a také s jakou firmou je založena spolupráce. Dobrým příkladem je 27 RANSOM, D. Fair trade. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011, 137 s. Společensko-ekologická edice, sv. 16. ISBN str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Fair-Trade. Jiří Kovář

Fair-Trade. Jiří Kovář Fair-Trade 1 Jiří Kovář Obsah Fair Trade x Free Trade Cíle a principy Fair Trade Historie Trhy podle produktů Dětská práce Problémy Fair Trade Fair Trade v ČR 2 Fair Trade Dává lidem z rozvojových zemí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol. Co nás dnes čeká

Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol. Co nás dnes čeká Fair trade Ing. Kateřina Lichtenberková manažerka projektu Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol Co nás dnes čeká Program: Webinář jak budeme pracovat

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Milí přátelé a příznivci, 3. července vyhořel Obchůdek Jednoho Světa v Korunní ulici v Praze na Vinohradech závada na elektrickém

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Skupiny lidí nebo organizace, zaměřující se na politická a sociální témata Snaží se buď vzdorovat změnám nebo je naopak uskutečnit Hlavní prostředek,

Skupiny lidí nebo organizace, zaměřující se na politická a sociální témata Snaží se buď vzdorovat změnám nebo je naopak uskutečnit Hlavní prostředek, SOCIÁLNÍ HNUTÍ V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI CO JE TO SOCIÁLNÍ HNUTÍ Skupiny lidí nebo organizace, zaměřující se na politická a sociální témata Snaží se buď vzdorovat změnám nebo je naopak uskutečnit Hlavní prostředek,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 1 Program 1. Úvod, obecné představení projektu Nutrivigilance (prof. J. Ruprich, 35 min.) 10:00 hod 2. Potraviny nového typu (Doc. V. Ostrý, 20 min.) 3. Web Nutrivigilance

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj PharmDr. Vladimir Finsterle Konference OTC, 26.9.2012 Počet obyvatel na 1 lékárnu je srovnatelný s ostatními

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Petr Kasa Předseda představenstva Pilulka Lékárny, a.s. Předseda představenstva CoPharm, a.s. Jednatel Top Farma s.r.o. 1 Agenda Online nejsou jen e-shopy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade

Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! Toto je leták o fair trade Pytle s fairtradovým kakaem z družstva Naranjillo v Peru CO JE FAIR TRADE? Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více