Romové - subetnické skupiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romové - subetnické skupiny"

Transkript

1 Romové - subetnické skupiny Milena Hübschmannova Před tím, než Romové odešli z Indie, nemohli nebýt součástí specifického indického sociokulturního systému - to je systému kastovního ( džáti ). Džáti je příbuzenská (rodová) profesní skupina. Nerozlučné propojení mezi těmito dvěma základními charakteristikami (determinantami) kasty, to je mezi profesní a příbuzenskou identitou, znamená, že v každé následné generaci se s rozmnožením mužských potomků, synů, rozmnoží zároveň provozovatelé jedné kastovní profese. Máme-li na mysli indické domy a později Romy, přibyde s větším počtem synů i větší počet kovářů, hudebníků, artistů, kotlářů, obchodníků s dobytkem, atd. atd. Protože se však v určité oblasti uplatní jen určitý počet lidí nabízejících výrobky a služby své kastovní profese, nezbývá "přebytečn"ým než se odstěhovat tam, kde je po jejich výrobcích či službách poptávka, anebo pozměnit profesi. Změně profese brání řada faktorů: rigidní tradice "profesní kastovní dharmy" (příkaz vykonávat jen určitý okruh blízce příbuzných prací), připravenost (vzdělání) vykonávat jinou profesi, než jaké se člověk "vyučil" v rodině, společenská možnost jinou profesi vykonávat a podobně. Přesto jak v Indii tak ve společenství Romů byla vždy jistá možnost pro "emigraci" z tradiční skupinové profese, zejména tehdy, když se sociální přesun spojil s přesunem územním. Uvědomíme-li si tento základní zákon příbuzensko-profesní reprodukce spjaté s generačními posuny územními nebo částečně i sociálními, pochopíme nesmírné množství jmen a názvů, jimiž mohou být označováni příslušníci jedné džáti - lépe řečeno "rodové odštěpky" průběžně se oddělující od původní "mateřsk"é kasty. A tak v Indii jsou s Domy 1 příbuzní dnešní lidoví poislámštění hudebníci mírásiové, artisti a hudebníci badiové nebo bihariové, ambulantní kováři gade lohárové, košíkáři balmíkové, ambulntní obchodníci bandžárové, svatí žebráci džugiové, předváděči cvičených medvědů a opic madariové, předvaděči hadů a léčitelé hadího uštknutí sapéré/sapválé a další a další a další. Bezbřehý a nepřehledný počet názvů, jimiž byly a jsou jednotlivé skupiny Romů označovány v průběhu své mimoindické historie, je poplatný indickému archetypu kastovní (příbuzensko- profesní) reprodukce a navíc územnímu pohybu Romů v různých politických a etno-lingvních prostředích Asie, Evropy, Ameriky a Austrálie. Početné jsou i typy, podle kterých můžeme názvy romských společenství a skupin kategorizovat. Dva základní typy jsou autonyma a exonyma (apelativa). Autonymum je jméno, kterým označuje určité společenství samo sebe, exnonymum (apelativum) je název, jímž je označováno jinými. Často je ovšem obtížné určit, co je exonymum a co autonymum, protože pokud není exonymum vyloženě hanlivé (derogující oprobrium), postupem času je "označovaní" od "označujících" přijímají pro přesnější sebeidentifikaci. Základní, patrně nejpůvodnější a svým způsobem zastřešující autonymum je etnické jméno (etnonymum) Rom. Ve fonetické modifikaci etnického/kastovního označení D/dom si je Romové přinesli z Indie. 1 Poprvé se z literatury dovídáme o Domech v osmém století n.l.: V tantrickém díle "Sádhanamálá" se píše o domském králi Herukovi. V první bengálské básnické sbírce "Čordžo" jsou opěvané domské ženy. V jedenáctém století se arabský vzdělanec Al Bírúní zmiňuje o domských hudebnících. Teprve později, od dvanáctého století dále se v sanskrtské literatuře psané představiteli nejvyšší varny (stavu) bráhmanů (kněží, vzdělanců, učenců) hovoří o preárijských Domech [ Původ Romů] s despektem "urozených" - árjů

2 Ačkoliv dnes existují v různých zemích světa Romové, kteří pro své společenství užívají autonym jiných (Sinti, Kale, Manuš, atd.), ke společnému původu a k základní identitě s Romy se hlásí všichni a to zejména, jde-li o dichotomii Rom- gádžo (nerom). Autonymum Sinti pl. (Sinto sg.m., Sintica sg.f.) užívají příslušníci významného romského společenství, jehož převážný počet žije v Německu. Odtud také jedno z exonymních označení Sintů: "němečtí Cikáni/Romové". Ačkoliv Sintové o sobě nemluví jako o Romech, mají pro svůj jazyk adverbiální výraz romanes (/mluvit/ romsky). O etymologii slova Sinto se odborníci přou. Někteří je odvozují od geopolitické oblasti Sindh (dnes na území Pákistánů). Odpůrci této teorie argumentují tím, že se jméno Sinti gramaticky nechová jako původní indické slovo. Podskupinou Sintů jsou Manušové. Žijí převážně ve Francii. Etymologie jména Manuš je indická, výraz manuš znamená člověk (v sanskrtu, v novoindických jazycích i v romštině). Ze subetnické skupiny Manušů pocházel významný hudebník, zakladatel romského džezu Django Reinhardt. Další slavný Manuš je filmový režisér Tony Gatlif. Jménem Cale (čti Kale) sami sebe označují Romové ve Španělsku. Není vyloučené, že tento výraz s významen "černý" (v romštině) byl původně exonymní, Romové si ho přeložili ze španělštiny - i když se španělským originálem jsme se nesetkali - a později se s ním ztotožnili. Někdy k takovému posunu dochází. V židovské kronice ze 17. století se o Romech píše jako o "kušim" - černých. Na druhé straně je jak pro Romy tak pro jejich dávné příbuzné v Indii charakteristické osobní jméno (nebo přezdívka) Kalo rom./kalu hind. Kaleja - což je nominativizovaný vokativ výrazu kalo - se stalo častým příjmením slovenských Romů. Není tedy vyloučené, že časté osobní jméno se rozšířilo jako název pro celou subetnickou skupinu. Pro svůj jazyk užívají španělští Cale rovněž výraz cale. Jazyk cale je "pararomština", tj. romský etnolekt španělštiny - španělština obsahující romská slova a některá další specifika romštiny. Kale je autonymní označení užívané i Romy ve Finsku. Možná je to je přeložené a přijaté exonymum, jehož finská verze je Mustalainen ("černí"). Možná že i zde došlo k sémantické extenzi osobního jména na celou skupinu. Španělští a finští Cale/Kale spolu nemají pravděpodobně nic společného a stejné autonymum vzniklo náhodně. Finští Kale stále ještě hovoří romsky, i když je jejich jazyk velmi zatížen vlivem finštiny. Romové v Anglii užívají autonyma Romanichels (čti Romaničels), "Gypsies" - a v poslední době prosazuje politická reprezentace název Roma. Etymologie slova Romaničel (sg.) rovněž není zcela jasná. Apelativum "Gypsy" (sg.) se stávalo autonymem spolu se nahrazováním romštiny romským etnolektem angličtiny. Podobně jako cale patří i řeč anglických Romů mezi "pararomštiny" - jazyky majoritních populací obsahujícími určitý počet romských slov a několik málo dalších romských specifik. Základem "pararomštiny" Romanichelů je angličtina. Zatímco exonymum "Gypsy" si mnoho Romaničelů "přivlastnilo", v majoritní anglické společnosti zakotvilo socionymum (označení sociální skupiny) "trevellers" (dosl. cestovatelé, lidé žijící v pohyblivých příbytcích, ve vozech, v karavanech). Výraz "treveleři" (tato podoba se ujala v češtině) - 2 -

3 se ovšem vztahuje nejen na etnické Romy, ale i na další lidi, kteří nežijí ve stabilních příbytcích, například na irské "tinkers" (klempíře), a ti po stránce původu, jazyka a etnika nemají s Romy nic společného. Rom (Roma pl.), Sinto (Sinti, pl.), Manuš (Manuš, pl.), Calo/Kalo (Cale/Kale, pl.), Romanichel (Romanichels), (Gypsy, Gypsies, pl.) jsou základní autonymní názvy, jimiž lidé, opustivší Indii někdy před tisícem či tisícem a pěti sty lety, označují dnes na různých územích světa sami sebe. V některých případech je vidět, či lze tušit, že autonymem se stalo původně označení exonymní. U etnoprofesních podskupin těchto velkých a hlavních romských společenství docházelo k podobnému jevu častěji. Bude o tom řeč níže. Protipólem autonym jsou exonyma (apelativa). V různých jazycích světa se pro Romy vůbec, to je pro romské společenství bez jakéhokoli vnitřního rozlišení (profesního, subetnického či regionálního), užívá názvů odvozených od dvou hlavních apelativ vzniklých už v Byzanci: Athingani a (E)giptoi. Výraz a/athingani se modifikoval na české "c/cikán", slovenské "c/cigán", německé "Zigeuner", maďarské "cigany", ruské "cygan", italské "Zingari", francouzské "Tsigane", a podobně. Z Egyptoi vzniklo anglické "Gypsy", francouzské "Gitan", španělské "Gitano" a další. Alterantivu malé a velké iniciály u slova "C/Cikán" - cygan užíváme ze dvou důvodů: v některých jazycích (např. v ruštině) se příslušníci etnických skupin píší s malým počátečním písmenem. Přesto i tam, kde se etnika označují písmenem velkým (např. v češtině) se mnohdy výraz "cikán "psalo s malou iniciálou a to proto, že "cikáni" byli považování za skupinu sociální a nikoli etnickou. Athingani jsou v různých byzantských pramenech zmiňováni spolu s paulikiány. Paulikiány považovala orthodoxní byzantská církev za heretiky, neboť vyznávali dualistickou manichejskou víru, podle níž byl svět stvořen dvěma principy (odtud dualismus): dobra a zla. Celá další existence světa je pak bojem mezi dobrem a zlem. Paulikáni podobně jako athingani patřili k lidovým vrstvám obyvatelstva. O zvláštní víře athinganů se zatím zmínky nenašly, avšak píše se o nich jako o lidech provozujících magické praktiky a lišících se svým způsobem života od "normálních" Byznatinců. Na etymologii slova athingani jsou rovněž různé názory. Převládá výklad, podle něhož je název odvozen od kmene řeckého slova s významem "(do)tek-" a záporovou předponou "a". Tedy athingan může znamenat "někdo, koho se nedotýkáme" anebo naopak: "někdo, kdo se nedotýká" (ostatních). Vzhledem k tomu, že tradiční skupiny Romů dodnes dodržují pravidla rituální čistoty, podle nichž je zakázáno se "dotýkat" všecho co je nečisté a "stýkat" se s těmi, kteří jsou nečistí (uzavírat s nimi sňatky a jíst v jejich domácnosti, jíst z nádobí, kterého se dotkli [ Mahrime ]) - a za nečisté byli povážování všichni, kdo nepatřili k identitní skupině [ Cudza Roma ] - lze se přiklánět spíše k druhému výkladu slova athingani: ti, kteří se nestýkají s ostatními. V pozdějších byzantských pramenech - zejména v 15. století - je pro stejnou skupinu lidí užíván spolu s athingani výraz Egypťané. Je jisté, že jde o Romy. Protože se však oba názvy, jak athingani tak Egypťné vztahovaly ke všem Romům vůbec, není z byzantských pramenů zřejmé, o jakých subetnických anebo profesních skupinách Romů hovořily - a už vůbec nevíme, jaká autonyma užívali příslušníci romských skupin sami pro sebe. A to není zřejmé ani z ostatních gádžovských zmínek o "Cikánech/Gypsies", které se nakupily v nejrůznějších kronikách, análech, zákonech, zprávách cestovatelů, v neromské literatuře a v tisku. Gádžovské historiografické prameny tedy netvoří zcela spolehlivou půdu pro to, abychom si mohli učinit předestavu o dějinách Romů po té, co ze své první téměř čtyřistaleté (?) asijsko-evropské zastávky v Byzanci postupně emigrovali do celého světa. A už vůbec se z nich nedovídáme o vnitřní subetnické diferenciaci romského společenství

4 Někdy se můžeme přibližně dohadovat, o jaké profesní skupiny Romů šlo, pokud se historické prameny blíže zmiňují o jejich způsobu života. Například víme, že v Byzanci vyráběli athingani síta, byli obdivováni jako artisté, vodili medvědy, byli pravoslavnou církví pranýřováni jako lidé zabývající se věštěním budoucnosti a okultními vědami, jako předvaděči hadů, kteří dovedou pracovat s hadím jedem, provozovali kovářské řemeslo a podobně. Patrně se však nikdy nedovíme, jak Romové sami sebe diferencovali v rámci athinganského společenství, jakým jazykem/jakými dialekty příslušníci jednotlivých skupin mluvili, a jaké atributy přidávali k zastřešujícmu základnímu autonymu Rom, aby se profesně/subetnicky vydělili od ostatních Romů - s nimiž ovšem z hlediska zásadní dichotomie Rom- gádžo pociťovali jednotu. Apelativa, která v různých jazycích vznikla ze dvou byzantských exonym pro Romy, nabyla během času konotaci poznamenanou antagonistickými vztahy mezi Romy a neromy a ignorancí majoritních etnik o původu Romů a o Romech vůbec. V Trávníčkově Slovníku jazyka českého (Praha 1952) se pod heslem "cikán" uvádí: " příslušník potulného národa, symbol lživosti, zlodějskosti, toulavosti...přeneseně: taškář, lhář, podvodník." V angličtině se výrazu "gypsy" užívá pro kočovníka, tuláka nehledě na jeho etnický původ. Sloveso "to gypsy" je hovorový výraz s významem "toulat se". [ Stereotypings and Folklorizations] Proto v současné době požaduje romská politická reprezentace, zdiskreditovaná apelativa byla i v neromských jazycích nahrazena autonymem Rom. Světové společenství Romů se dělí na velké množství profesních a/nebo subetnických podskupin, které mimo rámec základní a primární romské identity dané opozicí vůči "neromům" 2, pociťují a deklarují identitu užší, skupinovou. Tu vyjadřují i atributivním názvem své skupiny 3 připojovaným k autonymu Roma (Romové). Například: Roma-kalderari ( Romové-kotláři), ungrika-roma ("maďarští Romové"), bergitska Roma (dosl. "horští Romové", skupina sídlící v jižním Polsku na polsko-slovenském pomezi, původně totožná se servika Romy ), atd. [ Rejstřík názvů] Profesních a subetnických skupin Romů ve světě je velké množství. Nelze říci přesně kolik, protože se v důsledku politických, sociálních a ekonomických změn posouvají a mění hranice jejich identity a zároveň s tím se mění i jejich názvy. A tak tedy názvů historických a současných, autonymních a exonymních, je doslova bezpočet. Jak v romském společenství funguje zákon etnonymie (pojmenování etnické skupiny) se pokusíme ukázat na několika příkladech z nedávné historie. Nejpočetnější skupina Romů na Slovensku, usedlá zde tři, čtyři století, se kdysi označovala jako servika Roma (Romové přišlí ze Srbska). Autorka tohoto hesla se s názvem servika Roma bežně setkávala ještě na začátku padesátých let, ale postupně zaznamenávala, jak je nahrazován paralelním ekvivalentem slovenska/slovačika Roma. Zhruba jedna třetina Romů ze Slovenska emigrovala po roce 1945 do Čech a na Moravu. První generace migrantů užívala pro zemi, kterou cítilala jako svůj domov, bezvýhradě výraz " khere pre Slovensko " ("doma/domů na Slovensku"). Zde měli "odštěpky rodů" své blízké příbuzné, mnozí migranti předpokládali, že se domů na Slovensko jednou vrátí. 2 Primární romskou identitu vyjadřuje slogan " sem Roma sam " - "jsme přece Romové". " Sem Roma sam " je dialektní podoba užívaná v tzv. "slovenské romštině" [ Servika-Roma ], a má své jazykové varianty v mnoha dalších romských dialektech. Výraz " sem Roma sam " funguje často jako zaklínadlo, které zažehnává eventuální hádky, rvačky, navozuje atmosféru míru a tolerance při setkání příslušníků různých subetnických skupin a podobně. 3 V některých dialektech existuje pro subetnickou (pod)skupinu Romů zobecňující název nacija. Setkala se s ním např. etnoložka A. Sutherlandové při pobytu mezi Romy kalderaši, lováry v Richmondu, USA

5 V každé další generaci se pouto mezi romskými rezidenty Čech a Slovenska oslabovalo. Dnes žádný Rom, který se narodil v Čechách rodičům či prarodičům narozeným v Čechách, neřekne: " khere pre Slovensko ". Mnohé děti a vnuci slovenských/servika Romů nevědí, odkud ze Slovenska pocházeli jejich prarodiče, ztratili stopu po svých vzdálených příbuzných, kteří na Slovensku zůstali, a často sami nikdy na Slovensku ani nebyli. Označení slovenský/serviko Rom je vytlačováno názvem "český Rom". Od dnešního mladého Roma v Čechách je často slyšet " me som Čechos/já jsem Čech ". Preference atributu český Rom má i politický důvod: po rozdělení Československa (1992) se v zákonu o udílení českého občanství vyskytovalo několik podmínek, které zejména Romům velice ztěžovaly české občanství získat. Často ani ti, kteří se v Čechách narodili a nikdy na Slovensku nebyli, nezískali české občanství, pokud se nedovedli probrodit všemi byrokratickými předpisy anebo neměli peníze na to, aby podmínky zákona o občanství splnili. Název "Čech", "český Rom" se rozhojnil jako atributivní autonymum původně "slovenských Romů" zejména po rozdělení Československa. Čeští Cikáni/Romové je ovšem tradiční název pro Romy, kteří žili dlouhou dobu v Čechách. Převážná většina z nich kočovala, protože historické podmínky v Čechách jim na rozdíl od podmínek na Slovensku nedovolily se usadit. Tradiční "čeští Romové" se ovšem s "(novo)českými Romy - slovenskými" neztotožňují. Každá z těchto dvou skupin má jiné tradiční profese, hovoří jiným, byť blízce příbuzným dialektem, a vlivem odlišné historie v Čechách a na Slovensku mají i odlišný osud. Například, jak už bylo řečeno, čeští Romové většinou kočovali, slovenští byli usedlí. Za druhé světové války byli čeští Romové téměř vyvražděni v německých koncentračních táborech, zatímco "slovenští" Romové jako celek válku přežili. Čeští Romové se jazykově mnohem dříve asimilovali - dnes je "česká romština" téměř ztracená. Slovenští Romové stále užívají svůj původní etnický jazyk. Identitu "českých Romů", kteří přežili druhou světovou válku, posilují přísněji dodržovaná pravidla rituální čistoty než je tomu u "(novo)českých Romů" ze Slovenska. A tak v současné době existují v České republice "dvojí" čeští Romové. Jak se názvoslovná situace vyvine, není jasné. Někteří původně čeští Romové ji řeší tím, že si zpětně začali říkat "Cikáni" (protože se jejich mateřštinou stala čeština, nenastává problém, jak by si říkali v romštině) a tím se identifikují na rozdíl od Romů za Slovenska. Jako další příklad uvedeme posun v názvu Rumungri, pl.(rumungro, sg., Rumungrica, f.sg.). Tímto výrazem označovali Romové olašští (viz lovara, kalderara) "maďarské" Romy. Odtud etymologie slova: Rom Ungro = Rom Maďar/maďarský. Když kočovní Vlachi, neboli olašští Romové, přišli po zrušení romského otroctví (1864) z Valachie do Maďarska, shledali, že tu převážné množství Romů žije usedle. Mnozí se živili jako profesionální hudebníci, někteří jako kováři. Aby tyto aver Roma - "jiné Romy" odlišili od příslušníků vlastní skupiny, nazvali je podle země, ve které se s nimi setkali - tedy "maďarští Romové" - Rumungri. Později rozšířili olašští Romové název Rumungri i na další usedlé Romy, s nimiž se setkali na Slovensku - tedy na servika Romy. Ti ovšem s "maďarskými (ungrika)" Romy měli společný pouze usedlý způsob života, částečně i tradiční profese kovářství a hudebnictví. Jazykem se "maďarští" a "slovenští" Romové dost významně liší. Protože mezi kočovnými Vlachy a usedlými Romy jak servika tak ungrika je značná skupinová (kastovní) distance, získal název Rumungri pejorativní podtón. Na oplátku zní nechvalně výraz Vlachi, kterým servika a ungrika Roma nazývají Romy olašské. 4 4 Mnozí slovenští (servika) a maďarští (ungrika) Romové tedy výraz Rumungri považovali víceméně za urážku. V poslední době jsme zaznamenali zajímavý jev: při setkávání romských politických reprezentantů na mezinárodní platformě se - 5 -

6 Na předchozích dvou příkladech jsme se pokusili ukázat na posuny v etnonymních procesech. Pohopitelně nezahrnují tyto dva případy celou nepřehlednou škálu možných změn, avšak je z nich možné abstrahovat alespoň některé základní obecné faktory, které při změnách atributivních autonym/exonym působí. Jsou to historické změny provázené většinou územními přesuny (migrací), setkání s jinými romskými subetnickými skupinami, jejichž příslušníci "ocejchují" ty druhé (aver Roma viz cudza Roma) určitým apelativem, aby je odlišili od sebe. Časem může být exonymní atribut přijat "za vlastní". U mnoha skupin se patrně nedopátráme, co je původně apelativum a co autonymní označení. Operujeme výrazem "atributivní" (přívlastkové). I když ze slova samého vyplývá jeho význam, přece zde chceme znovu zdůraznit jeden důležitý fakt, který byl implicitně zmíněn už výše: všichni Romové si v rámci základní dichotomie vůči neromům (gádžům) říkají Romové (dokonce i ti, kteří se jinak od ostatních Romů distancují autonymem Sinti, Cale, Manuš, atd.) A všichni Romové, s nimiž jsme se setkali, považují "svou" skupinu za čače Roma (pravé Romy [ Amare Roma]). Teprve když je nutné, aby se identifikovali na rozdíl od ostatních, "jiných" romských subetnicit/komunit/skupin použijí atributivního označení, které je známé a užívané v oblasti, kde s oněmi "jinými" přicházejí do kontaktu. Tyto oblasti mohou být v několika málo případech "celosvětové", jindy velice omezené. A pak - pokud se určitá skupina ze "své" (dočasné) oblasti pohne do jiné, může se její atributivní označení zcela změnit. Atributivní označení jsou nejrůznějšího typu. Nejčastější jsou to profesionyma (jména odvozená od tradiční profese té které skupiny) a regionyma (názvy odvozené od regionu, z něhož určitá subetnická skupina Romů přišla, nebo v němž se pohybuje/v němž sídlí). K profesionymům patří například názvy označující v různých jazycích "medvědáře" - skupiny Romů předvádějící cvičené medvědy, případně opice. Profesionymy "medvědářů" poskytují další ukázku toho, jak je názvosloví romských skupin zapeklité. Už byzantské prameny hovoří o athinganech předvádějících cvičené medvědy. Není vyloučené, že i toto povolání si Romové přinesli z Indie. (V severní Indii se džáti medvědářů nazývá "madari" /madariové/). V historických zemích bývalého Československa se Romové medvědáři ukazovali jen čas od času. Přišli, předvedli své umění, a odešli. Slovenští Romové pro ně užívali název přejatý ze slovenštiny "medvedara". Avšak v některých lokalitách se jim říkalo velmi starým názvem odvozeným od výrazu ričh rom. hind. - medvěd: ričkara. Pan Gejza Demeter ze Zbudského nad Cirochou (okr. Snina), od něhož máme tuto informaci, říkal, že jeho příbuzní hovořili s ričkary romsky, avšak ne vždycky si dobře rozuměli, protože ričkari měli svůj jazyk. K jaké skupině medvědářů tedy patřili? To nevíme. V Rumunsku, kde byly rody medvědářů rozšířené, se jejich příslušníci nazývají Ursari (urs rum. urs - "medvěd"). Hovoří ursarským dialektem, do něhož se v současné době překládá Nový Zákon. Na Balkáně, například v Bulharsku, se medvědářům říká mečkara (podle slovanského mečka - "medvěd"). Balkánští mečkara ovšem s rumunskými ursara nemají mnoho společného. S medvědáři jsme se setkali v Řecku (1986). Považovali se za Romy, avšak jazykově byli asimilovaní, jejich mateřštinou se stala řečtina. Byli zámožní a kočovali v přepychových motorových karavanech. Na předměstí Istambulu žije sice usedle, avšak ve stanech, početná skupina velice chudých medvědářů, kteří si říkají Roma ajdžides - z tureckého ay - "medvěd". Ani jejich jazyk nemá nic společného s hanlivost výrazu Rumungri vytrácí a někteří zejména mladí slovenští a maďarští Romové ho přijímají jako atributivní autonymum

7 rumunskou ursárštinou, ba istambulští ajdžides nevědí, že rumunští ursara vůbec existují (poznatek z roku 1986). Tedy medvedara-ričkara-ursari-mečkara-ajdžides jsou synonymní profesionyma, neboli homoprofesní názvy, označující skupiny Romů, kteří se v různých zemích živili předváděním medvědů, avšak jejich eventuální etnické příbuzenství je nejasné a neprozkoumané. Všechna synonymní profesionyma pro medvědáře naznačují, že jde o skupiny homoprofesní - avšak z hlediska etnického a lingvistického nemají v současné době nic společného. [ Carneys and Street Artists] K nejrozšířenějším, doslova celosvětově známým profesionymům patří název Roma Kalderara - dosl. Romové kotláři. Romské slovo přejaté původně z rumunštiny (caldare - "kotel" [ Roma cauldron makers ]) přešlo v příslušné fonetické modifikaci i do různých neromských jazyků. Např. kalderaši v češtině. Kalderaši, jejichž tradiční profesí bylo kotlářství, žijí téměř na celém světě. Hovoří kalderašskou romštinou s různými regionálními varietami. Z rodu kalderašů pochází mnoho významných romských osobností: spisovatel Matéo Maximoff ( ) žil ve Francii, sestry Katarina a Roza Taikonovy - spisovatelka a výtvarnice - ze Švédska, básník, politik a výtvarník Dragan Jevremovič původně z Jugoslavie v současné době rakouský občan [ Professions: Historical Development / Kalderaš in Austria], spisovatelé, folkloristé a vědci z rodu Demeterů z Ruska, spisovatel a sběratel romského folkloru z Argentiny Lolja Bernal, spisovatel a politik z Kanady Ronald Lee, básnířka Luminitsa Cioba z Rumunska a další. Další skupina, jejíž profesionymní název je velmi rozšířen díky tomu, že i její různé rody žijí téměř po celém světě, jsou Lovar(i)ové. Lovarové byli původně koňští handlíři - odtud jejich název odvozený od maďarského slova ló - "kůň". [ Horse traders] Kalderaši a Lovarové jsou považováni za nejvýznamnější představitele tzv. olašských Romů neboli Vlachů/Olachů. [ Vlachi ] Vlachi je název regionymního typu etymologicky související se jménem jedné ze dvou historických rumunských principalit -Valachie. Ve Valachii a Moldavě žili Vlaši neboli "olašští Romové" spolu s dalšími skupinami Romů zhruba čtyři století v otroctví. To bylo zrušeno definitivně v roce 1864 v nově ustaveném rumunském státě, který vznikl spojením Valachie, Moldavy a Sedmihradska. Po zrušení otroctví následovala jedna z velkých emigračních vln: různé skupiny Romů emigrovaly hlavně do Maďarska a do Ruska, odkud pak je války (1905, ) a revoluce hnaly dál, do Švédska, do Španělska, do Francie, do severní i jižní Ameriky. Název Vlachi užívají pro různé podskupiny olašských Romů zejména odborníci. Slovinský lingvista Franz Miklošič, jemuž vděčíme za první odbornou kategorizaci romských dialektů, je dichotomizoval na "olašské" a "neolašské". Výraz Vlachi funguje převážně jako hypernymum (ambrella term) vztahující se k různým skupinám (olašských) Romů, jejichž dialekty mají základní společné rysy na rozdíl od dialektů neolašských. Hypernymum Vlachi pod sebe zahrnuje Lovary, Kalderary Gurbety, Džambázy a další olašské skupiny po celém světě, které se ovšem navzájem vůbec neztotožňují, ba mnohdy mezi sebou udržují kastovní distanci. S názvem Vlaši/Olaši je to však ještě složitější. V zemích, kde žije více "olašských" skupin, vydělují jejich příslušníci sami sebe od ostatních specifickými názvy identifikujícími jejich skupinu. V - 7 -

8 Rumunsku, Rusku, Rakousku, Švédsku, na Balkáně, v USA a v dalších zemích sídlí například jak Lovarové tak Kalderaši. Zde zastřešujícím názvem Vlachi operují leda lingvisté. V České a Slovenské republice však reprezentují pospolitost "olašských Romů" pouze Lovarové. Početně nejvýznamnější "olašská" skupina, Kalderaši, zde vůbec nežijí. A tak tu zastřešující regionymum Vlaši/olašští Romové/Olaši ztratilo svou hypernymní funkci a stalo se apelativem identifikujícím pouze tradičně kočovné koňské handlíře, všude jinde ve světě zvané profesionymem Lovari. V ČR a SR se výraz Lovari vůbec neužívá. Neznají ho ani samotní "Olaši", kteří s Lovary jinde ve světě sdílejí dialekt, tradiční profesi, ba i některá příjmení (Stojka, Lakatoš, Bihari, atd.). Mimochodem "Olaši" na území bývalého Československa berou apelativum "olašský", kterým je označují Rumungrové jako nutné zlo. Sami sebe nazývají pouze Roma, čáče Roma (praví Romové), někdy mesaľake Roma dosl. "tabuloví/stoloví Romové" - a to proto, že stůl, prostřená tabule, kolem níž se schází příbuzenská pospolitost, má doslova posvátnou funkci a je symbolem skupinové identity. V olašském folkloru se setkáváme s výrazem "sunto mesaľi" (posvátný stůl/posvátná tabule). Profesionyma a regionyma jsou tedy hlavní typy názvů pro různé profesní a subetnické skupiny Romů. Další, méně početné typy, jsou "religionyma" - názvy vydělující skupinu podle jejího náboženství, "geonyma", jména odrážející charakter krajiny, kde skupina žije (hory a doliny), "antroponyma" (podle antropologických rysů), "socionyma"(podle způsobu života: usedlí, kočovní), přenesená "nacionyma" (podle příslušníků majoritního etnika - blíže v přiloženém rejstříku). Za antroponymum bychom mohli považovat jednak názvy jako Manuš (člověk) - skupina Romů žijících převážně ve Francii - ale také Cale/Kale (černí) - tedy charakterističtí určitým antropologickým rysem. Názvy rozlišující mezi Romy kočovnými a usedlými bychom mohli charakterizovat jako socionyma. Sem patří například autonymum kherutne Roma (dosl. domovní, domácí Romové), kterými se v některých lokalitách Slovenska označují tradičně usedlí (tj. žijící v domech) slovenští Romové. Sociálně synonymní je výraz "vatraša" - vztahující se k usedlým Romům v Rumunsku. Etnolingvisticky však "vatrša" nemají se slovenskými kherutne Roma nic společného. Výraz verdanengere/phirdune Roma (dosl. vozoví/pocestní Romové) je dnes už spíše archaické socionymní apelativum, kterým slovenští Romové označují 1. někdy veškeré kočovné Romy, 2. někdy pouze Romy "olašské" (žijící na území bývalého Československa) Nejrozšířenější religionymum je název Chorachane Roma/Chorachaja, označující Romy muslimského vyznání. (Jinak se výraz Chorachaja pl. užívá i pro Turky, "neromské muslimy"). Chorachane Roma pak označují všechny ostatní Romy ne-muslimy názvem Dasa/Dasikane 5 Roma. K romským Dasům jsou ale přidruženi i neromští křesťané - na prvním místě Řekové, kteří v opozici vůči Turkům tvořili na územích bývalé Byzanstské říše hlavní kontaktní etnicitu. V Turecku a v Řecku se Romové označovaní romskými křesťany souhrně jako Chorachaja dělí na kalajdží (klempíře), ajdžides (medvědáře), bohčegyz (podomní obchodníky s textilem) a další a další a další. A podobně pod souhrným religionymem Dasa je sdruženo množství profesních a subetnických 5 Výraz das má velice starobylou a zajímavou etymologii. V nejstarších indických posvátných spisech Védách patřil mezi výrazy, kterými árijští indoevropští dobyvatelé, přikočovavší do Indie v polovině druhého tisíciletí před n.l., užívali pro původní obyvatele. V sanskrtském slovníku (1987) jsou pod heslem dása uvedeny významy: nepřítel, neárijec, barbar, démon, otrok. V novoindických jazycích nabylo slovo dás pozitivnější konotace: otrok/sluha Boží: Kálídás - sluha bohyně Kálí, Rámdás - sluha boha Rámy, atd

9 podskupin, které si mnohdy spolu vůbec nejsou příbuzné. Jak religionyma Chorachaja tak Dasa/dasikane Roma fungují tedy v určitých lokalitách jako hypernyma. K typickým geonymům patří výraz Bergitska Roma (německy Berg - "hora", "tedy" "horští Romové"). Vztahuje se ke skupině Romů usedlých v horách na polské straně Polskoslovenského pomezí. Bergitska Roma jsou vlastně odštěpek Romů označovaných na Slovensku jako servika nebo "slovenska". Příbuzenství obou skupin se projevuje nejen v téměř totožném dialektu 6, ale i ve stejných příjmeních jako Mirga, Mižikar, Gábor atd. Staří Romové na obou stranách si pamatují ještě i stejné písně. Obě skupiny mají společné i stravovací zvyklosti, pro které jsou ostrakizováni ostatními rituálně čistými Romy. Konzumují koňské maso. Odtud oprobria - hanlivé názvy: na slovenské straně dupki, na polské straně abanci. Zatímco dupki je ekvivalentní obecnějšímu názvu degeša a užívá se pro rituálně nečisté lidi vůbec, výraz labanci se vztahuje pouze k polským bergitska Roma. Uvedené příklady atributivních názvů (exonymních, autonymních) pro různé profesní a subetnické skupiny konstituující celkové společenství Romů, nejsou zdaleka vyčerpávající. Pokusili jsme se ukázat, jak ona atributivní označení vznikají, jak se mění a posouvají v čase a prostoru - tedy vlivem socioprofesních změn v průběhu historie a vlivem migrací Romů v různých etnických prostředích. Dále jsme poukázali na základní typy názvů založených na tom, jakou charakteristiku té které skupiny Romů zdůrazňují: profesi (profesionyma typu lovari, kalderari, ursari), etnoregionální původ (regionama typu Vlachi, Rumungri), náboženství (religionyma typu Chorachane Roma, Dasikane Roma), charakter krajiny, kde skupina žije (geonyma typu Bergitska Roma), hanlivé názvy (oprobria typu labanci). Vyznat se v názvech romských skupin je nesmírně složité. Jedna skupina (tedy lidé hovořící stejným dialektem, provozujícím stejnou tradiční profesi) může být označena několika různými názvy podle toho "kým", "kde" a "proč". "Kým" znamená kterými jinými skupinami Romů, s nimiž přichází do kontaktu, navíc eventuálně neromskými odborníky. "Kde" v jakých různých etnoregionálních prostředích. "Proč" - pro zdůraznění profese, jako odraz kastovních vztahů a zvyklostí atd. Naopak, existuje jeden název označující různé skupiny, které spolu nemají nic společného (např. španělští a finští Kale, slovenští a ukrajinští servi, atd.). Zjistit příbuzenství různých romských naci a skupin je úkol důležitý při nejmenším pro doplnění a upřesnění historie Romů. Romistika se na něm může podílet jako komplexní humanitní vědní obor zahrnující historii, lingvistiku, etnologii, folkloristiku. Účast romských romistů na tomto bádání je obzvláště důležitá, protože mají nezastupitelnou kulturní zkušenost Roma a právě intimní kulturní detaily mohou být důležitým klíčem k otevření neznámých prostorů poznání. Milena Hübschmannova February 2003 / Prague, Czech Republic 6 Na Slovensku je to regionální varieta běžná v okolí Popradu, Kežmarku, Staré Ľubovni, Spišské Staré Vsi - tedy v severobýchodních oblastech Slovenska, na hornatém slovenskopolském pomezí

Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem

Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem Němec a Deutsche. Výrazem Němec (člověk jakoby němý, neboť jeho řeči není rozumět) označili Slované lid, který sám sebe nazývá der

Více

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST 18.03.2015 Kateřina Kořínková 01 Migrace Romů z Indie Byzantská říše Podobnost romštiny a hindštiny romsky / hindsky Mire bala

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace.

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Národnostní menšiny Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Druhou nejpočetnější národností je moravská

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tematická oblast Základy společenský věd Téma Vývoj společnosti Ročník 1. ročník Datum výroby

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Migrace lidské společnosti

Migrace lidské společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Migrace lidské společnosti VY_32_ INOVACE _06_102 Projekt MŠMT EU peníze středním

Více

Nava le Romengere. Příjmení (jméno po matce/po otci). Příjmení a jejich etymologie. Milena Hübschmannová

Nava le Romengere. Příjmení (jméno po matce/po otci). Příjmení a jejich etymologie. Milena Hübschmannová Nava le Romengere Milena Hübschmannová V každé lidské společnosti je třeba nějakým způsobem identifikovat individuálního člověka: muže, ženu, dítě. Nejkratší a základní identifikace je jeho (její) jméno.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

1 3 OBSAH. Život karpatských Němců za socialismu až po současnost

1 3 OBSAH. Život karpatských Němců za socialismu až po současnost 1 3 OBSAH Předmluva 1 Uvod 1.1. Nèmci jako národ 1.2 Němci jako národnostní mensina 1.3. Pocty Němců 2. Němci v^eské republice 2.2 Uvod 2.3. Literární rešerse 2.4. Prováděný výzkum 2.5. Historie Němců

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace. Mgr. Jana Poláková, Ph.D.

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace. Mgr. Jana Poláková, Ph.D. Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace Mgr. Jana Poláková, Ph.D. I. Romové jako etnikum a jejich dělení Subetnické romské skupiny na území Evropy Romy nelze považovat

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Původ Romů. Milena Hübschmannová

Původ Romů. Milena Hübschmannová Původ Romů Milena Hübschmannová Indický původ Romů prokázala koncem osmnáctého století jazykovědná srovnání romštiny s indickými indoevropskými jazyky. [Origin and Denomination] Směr do Indie údajně naznačila

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Brambory - historie a současnost. Ing. Miroslava Teichmanová

Brambory - historie a současnost. Ing. Miroslava Teichmanová Brambory - historie a současnost Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Slované na českém území a Sámova říše

Slované na českém území a Sámova říše Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0115 Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů

Více

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR Hledání našeho společného předkap 1) Jak to, že máme společného předka 2) Metodika výzkumu mtdna 3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila 4) Problémy a názory proti 5) Analýza chromozomu Y

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.16

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.16 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Pe.16 AutoSave 1 Vlastivěda 5.ročník Obyvatelstvo Evropy Mgr. Vlasta Pecková AutoSave 2 Využití v hodině Téma: Obyvatelstvo Evropy Očekávané výstupy:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více