Romové - subetnické skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romové - subetnické skupiny"

Transkript

1 Romové - subetnické skupiny Milena Hübschmannova Před tím, než Romové odešli z Indie, nemohli nebýt součástí specifického indického sociokulturního systému - to je systému kastovního ( džáti ). Džáti je příbuzenská (rodová) profesní skupina. Nerozlučné propojení mezi těmito dvěma základními charakteristikami (determinantami) kasty, to je mezi profesní a příbuzenskou identitou, znamená, že v každé následné generaci se s rozmnožením mužských potomků, synů, rozmnoží zároveň provozovatelé jedné kastovní profese. Máme-li na mysli indické domy a později Romy, přibyde s větším počtem synů i větší počet kovářů, hudebníků, artistů, kotlářů, obchodníků s dobytkem, atd. atd. Protože se však v určité oblasti uplatní jen určitý počet lidí nabízejících výrobky a služby své kastovní profese, nezbývá "přebytečn"ým než se odstěhovat tam, kde je po jejich výrobcích či službách poptávka, anebo pozměnit profesi. Změně profese brání řada faktorů: rigidní tradice "profesní kastovní dharmy" (příkaz vykonávat jen určitý okruh blízce příbuzných prací), připravenost (vzdělání) vykonávat jinou profesi, než jaké se člověk "vyučil" v rodině, společenská možnost jinou profesi vykonávat a podobně. Přesto jak v Indii tak ve společenství Romů byla vždy jistá možnost pro "emigraci" z tradiční skupinové profese, zejména tehdy, když se sociální přesun spojil s přesunem územním. Uvědomíme-li si tento základní zákon příbuzensko-profesní reprodukce spjaté s generačními posuny územními nebo částečně i sociálními, pochopíme nesmírné množství jmen a názvů, jimiž mohou být označováni příslušníci jedné džáti - lépe řečeno "rodové odštěpky" průběžně se oddělující od původní "mateřsk"é kasty. A tak v Indii jsou s Domy 1 příbuzní dnešní lidoví poislámštění hudebníci mírásiové, artisti a hudebníci badiové nebo bihariové, ambulantní kováři gade lohárové, košíkáři balmíkové, ambulntní obchodníci bandžárové, svatí žebráci džugiové, předváděči cvičených medvědů a opic madariové, předvaděči hadů a léčitelé hadího uštknutí sapéré/sapválé a další a další a další. Bezbřehý a nepřehledný počet názvů, jimiž byly a jsou jednotlivé skupiny Romů označovány v průběhu své mimoindické historie, je poplatný indickému archetypu kastovní (příbuzensko- profesní) reprodukce a navíc územnímu pohybu Romů v různých politických a etno-lingvních prostředích Asie, Evropy, Ameriky a Austrálie. Početné jsou i typy, podle kterých můžeme názvy romských společenství a skupin kategorizovat. Dva základní typy jsou autonyma a exonyma (apelativa). Autonymum je jméno, kterým označuje určité společenství samo sebe, exnonymum (apelativum) je název, jímž je označováno jinými. Často je ovšem obtížné určit, co je exonymum a co autonymum, protože pokud není exonymum vyloženě hanlivé (derogující oprobrium), postupem času je "označovaní" od "označujících" přijímají pro přesnější sebeidentifikaci. Základní, patrně nejpůvodnější a svým způsobem zastřešující autonymum je etnické jméno (etnonymum) Rom. Ve fonetické modifikaci etnického/kastovního označení D/dom si je Romové přinesli z Indie. 1 Poprvé se z literatury dovídáme o Domech v osmém století n.l.: V tantrickém díle "Sádhanamálá" se píše o domském králi Herukovi. V první bengálské básnické sbírce "Čordžo" jsou opěvané domské ženy. V jedenáctém století se arabský vzdělanec Al Bírúní zmiňuje o domských hudebnících. Teprve později, od dvanáctého století dále se v sanskrtské literatuře psané představiteli nejvyšší varny (stavu) bráhmanů (kněží, vzdělanců, učenců) hovoří o preárijských Domech [ Původ Romů] s despektem "urozených" - árjů

2 Ačkoliv dnes existují v různých zemích světa Romové, kteří pro své společenství užívají autonym jiných (Sinti, Kale, Manuš, atd.), ke společnému původu a k základní identitě s Romy se hlásí všichni a to zejména, jde-li o dichotomii Rom- gádžo (nerom). Autonymum Sinti pl. (Sinto sg.m., Sintica sg.f.) užívají příslušníci významného romského společenství, jehož převážný počet žije v Německu. Odtud také jedno z exonymních označení Sintů: "němečtí Cikáni/Romové". Ačkoliv Sintové o sobě nemluví jako o Romech, mají pro svůj jazyk adverbiální výraz romanes (/mluvit/ romsky). O etymologii slova Sinto se odborníci přou. Někteří je odvozují od geopolitické oblasti Sindh (dnes na území Pákistánů). Odpůrci této teorie argumentují tím, že se jméno Sinti gramaticky nechová jako původní indické slovo. Podskupinou Sintů jsou Manušové. Žijí převážně ve Francii. Etymologie jména Manuš je indická, výraz manuš znamená člověk (v sanskrtu, v novoindických jazycích i v romštině). Ze subetnické skupiny Manušů pocházel významný hudebník, zakladatel romského džezu Django Reinhardt. Další slavný Manuš je filmový režisér Tony Gatlif. Jménem Cale (čti Kale) sami sebe označují Romové ve Španělsku. Není vyloučené, že tento výraz s významen "černý" (v romštině) byl původně exonymní, Romové si ho přeložili ze španělštiny - i když se španělským originálem jsme se nesetkali - a později se s ním ztotožnili. Někdy k takovému posunu dochází. V židovské kronice ze 17. století se o Romech píše jako o "kušim" - černých. Na druhé straně je jak pro Romy tak pro jejich dávné příbuzné v Indii charakteristické osobní jméno (nebo přezdívka) Kalo rom./kalu hind. Kaleja - což je nominativizovaný vokativ výrazu kalo - se stalo častým příjmením slovenských Romů. Není tedy vyloučené, že časté osobní jméno se rozšířilo jako název pro celou subetnickou skupinu. Pro svůj jazyk užívají španělští Cale rovněž výraz cale. Jazyk cale je "pararomština", tj. romský etnolekt španělštiny - španělština obsahující romská slova a některá další specifika romštiny. Kale je autonymní označení užívané i Romy ve Finsku. Možná je to je přeložené a přijaté exonymum, jehož finská verze je Mustalainen ("černí"). Možná že i zde došlo k sémantické extenzi osobního jména na celou skupinu. Španělští a finští Cale/Kale spolu nemají pravděpodobně nic společného a stejné autonymum vzniklo náhodně. Finští Kale stále ještě hovoří romsky, i když je jejich jazyk velmi zatížen vlivem finštiny. Romové v Anglii užívají autonyma Romanichels (čti Romaničels), "Gypsies" - a v poslední době prosazuje politická reprezentace název Roma. Etymologie slova Romaničel (sg.) rovněž není zcela jasná. Apelativum "Gypsy" (sg.) se stávalo autonymem spolu se nahrazováním romštiny romským etnolektem angličtiny. Podobně jako cale patří i řeč anglických Romů mezi "pararomštiny" - jazyky majoritních populací obsahujícími určitý počet romských slov a několik málo dalších romských specifik. Základem "pararomštiny" Romanichelů je angličtina. Zatímco exonymum "Gypsy" si mnoho Romaničelů "přivlastnilo", v majoritní anglické společnosti zakotvilo socionymum (označení sociální skupiny) "trevellers" (dosl. cestovatelé, lidé žijící v pohyblivých příbytcích, ve vozech, v karavanech). Výraz "treveleři" (tato podoba se ujala v češtině) - 2 -

3 se ovšem vztahuje nejen na etnické Romy, ale i na další lidi, kteří nežijí ve stabilních příbytcích, například na irské "tinkers" (klempíře), a ti po stránce původu, jazyka a etnika nemají s Romy nic společného. Rom (Roma pl.), Sinto (Sinti, pl.), Manuš (Manuš, pl.), Calo/Kalo (Cale/Kale, pl.), Romanichel (Romanichels), (Gypsy, Gypsies, pl.) jsou základní autonymní názvy, jimiž lidé, opustivší Indii někdy před tisícem či tisícem a pěti sty lety, označují dnes na různých územích světa sami sebe. V některých případech je vidět, či lze tušit, že autonymem se stalo původně označení exonymní. U etnoprofesních podskupin těchto velkých a hlavních romských společenství docházelo k podobnému jevu častěji. Bude o tom řeč níže. Protipólem autonym jsou exonyma (apelativa). V různých jazycích světa se pro Romy vůbec, to je pro romské společenství bez jakéhokoli vnitřního rozlišení (profesního, subetnického či regionálního), užívá názvů odvozených od dvou hlavních apelativ vzniklých už v Byzanci: Athingani a (E)giptoi. Výraz a/athingani se modifikoval na české "c/cikán", slovenské "c/cigán", německé "Zigeuner", maďarské "cigany", ruské "cygan", italské "Zingari", francouzské "Tsigane", a podobně. Z Egyptoi vzniklo anglické "Gypsy", francouzské "Gitan", španělské "Gitano" a další. Alterantivu malé a velké iniciály u slova "C/Cikán" - cygan užíváme ze dvou důvodů: v některých jazycích (např. v ruštině) se příslušníci etnických skupin píší s malým počátečním písmenem. Přesto i tam, kde se etnika označují písmenem velkým (např. v češtině) se mnohdy výraz "cikán "psalo s malou iniciálou a to proto, že "cikáni" byli považování za skupinu sociální a nikoli etnickou. Athingani jsou v různých byzantských pramenech zmiňováni spolu s paulikiány. Paulikiány považovala orthodoxní byzantská církev za heretiky, neboť vyznávali dualistickou manichejskou víru, podle níž byl svět stvořen dvěma principy (odtud dualismus): dobra a zla. Celá další existence světa je pak bojem mezi dobrem a zlem. Paulikáni podobně jako athingani patřili k lidovým vrstvám obyvatelstva. O zvláštní víře athinganů se zatím zmínky nenašly, avšak píše se o nich jako o lidech provozujících magické praktiky a lišících se svým způsobem života od "normálních" Byznatinců. Na etymologii slova athingani jsou rovněž různé názory. Převládá výklad, podle něhož je název odvozen od kmene řeckého slova s významem "(do)tek-" a záporovou předponou "a". Tedy athingan může znamenat "někdo, koho se nedotýkáme" anebo naopak: "někdo, kdo se nedotýká" (ostatních). Vzhledem k tomu, že tradiční skupiny Romů dodnes dodržují pravidla rituální čistoty, podle nichž je zakázáno se "dotýkat" všecho co je nečisté a "stýkat" se s těmi, kteří jsou nečistí (uzavírat s nimi sňatky a jíst v jejich domácnosti, jíst z nádobí, kterého se dotkli [ Mahrime ]) - a za nečisté byli povážování všichni, kdo nepatřili k identitní skupině [ Cudza Roma ] - lze se přiklánět spíše k druhému výkladu slova athingani: ti, kteří se nestýkají s ostatními. V pozdějších byzantských pramenech - zejména v 15. století - je pro stejnou skupinu lidí užíván spolu s athingani výraz Egypťané. Je jisté, že jde o Romy. Protože se však oba názvy, jak athingani tak Egypťné vztahovaly ke všem Romům vůbec, není z byzantských pramenů zřejmé, o jakých subetnických anebo profesních skupinách Romů hovořily - a už vůbec nevíme, jaká autonyma užívali příslušníci romských skupin sami pro sebe. A to není zřejmé ani z ostatních gádžovských zmínek o "Cikánech/Gypsies", které se nakupily v nejrůznějších kronikách, análech, zákonech, zprávách cestovatelů, v neromské literatuře a v tisku. Gádžovské historiografické prameny tedy netvoří zcela spolehlivou půdu pro to, abychom si mohli učinit předestavu o dějinách Romů po té, co ze své první téměř čtyřistaleté (?) asijsko-evropské zastávky v Byzanci postupně emigrovali do celého světa. A už vůbec se z nich nedovídáme o vnitřní subetnické diferenciaci romského společenství

4 Někdy se můžeme přibližně dohadovat, o jaké profesní skupiny Romů šlo, pokud se historické prameny blíže zmiňují o jejich způsobu života. Například víme, že v Byzanci vyráběli athingani síta, byli obdivováni jako artisté, vodili medvědy, byli pravoslavnou církví pranýřováni jako lidé zabývající se věštěním budoucnosti a okultními vědami, jako předvaděči hadů, kteří dovedou pracovat s hadím jedem, provozovali kovářské řemeslo a podobně. Patrně se však nikdy nedovíme, jak Romové sami sebe diferencovali v rámci athinganského společenství, jakým jazykem/jakými dialekty příslušníci jednotlivých skupin mluvili, a jaké atributy přidávali k zastřešujícmu základnímu autonymu Rom, aby se profesně/subetnicky vydělili od ostatních Romů - s nimiž ovšem z hlediska zásadní dichotomie Rom- gádžo pociťovali jednotu. Apelativa, která v různých jazycích vznikla ze dvou byzantských exonym pro Romy, nabyla během času konotaci poznamenanou antagonistickými vztahy mezi Romy a neromy a ignorancí majoritních etnik o původu Romů a o Romech vůbec. V Trávníčkově Slovníku jazyka českého (Praha 1952) se pod heslem "cikán" uvádí: " příslušník potulného národa, symbol lživosti, zlodějskosti, toulavosti...přeneseně: taškář, lhář, podvodník." V angličtině se výrazu "gypsy" užívá pro kočovníka, tuláka nehledě na jeho etnický původ. Sloveso "to gypsy" je hovorový výraz s významem "toulat se". [ Stereotypings and Folklorizations] Proto v současné době požaduje romská politická reprezentace, zdiskreditovaná apelativa byla i v neromských jazycích nahrazena autonymem Rom. Světové společenství Romů se dělí na velké množství profesních a/nebo subetnických podskupin, které mimo rámec základní a primární romské identity dané opozicí vůči "neromům" 2, pociťují a deklarují identitu užší, skupinovou. Tu vyjadřují i atributivním názvem své skupiny 3 připojovaným k autonymu Roma (Romové). Například: Roma-kalderari ( Romové-kotláři), ungrika-roma ("maďarští Romové"), bergitska Roma (dosl. "horští Romové", skupina sídlící v jižním Polsku na polsko-slovenském pomezi, původně totožná se servika Romy ), atd. [ Rejstřík názvů] Profesních a subetnických skupin Romů ve světě je velké množství. Nelze říci přesně kolik, protože se v důsledku politických, sociálních a ekonomických změn posouvají a mění hranice jejich identity a zároveň s tím se mění i jejich názvy. A tak tedy názvů historických a současných, autonymních a exonymních, je doslova bezpočet. Jak v romském společenství funguje zákon etnonymie (pojmenování etnické skupiny) se pokusíme ukázat na několika příkladech z nedávné historie. Nejpočetnější skupina Romů na Slovensku, usedlá zde tři, čtyři století, se kdysi označovala jako servika Roma (Romové přišlí ze Srbska). Autorka tohoto hesla se s názvem servika Roma bežně setkávala ještě na začátku padesátých let, ale postupně zaznamenávala, jak je nahrazován paralelním ekvivalentem slovenska/slovačika Roma. Zhruba jedna třetina Romů ze Slovenska emigrovala po roce 1945 do Čech a na Moravu. První generace migrantů užívala pro zemi, kterou cítilala jako svůj domov, bezvýhradě výraz " khere pre Slovensko " ("doma/domů na Slovensku"). Zde měli "odštěpky rodů" své blízké příbuzné, mnozí migranti předpokládali, že se domů na Slovensko jednou vrátí. 2 Primární romskou identitu vyjadřuje slogan " sem Roma sam " - "jsme přece Romové". " Sem Roma sam " je dialektní podoba užívaná v tzv. "slovenské romštině" [ Servika-Roma ], a má své jazykové varianty v mnoha dalších romských dialektech. Výraz " sem Roma sam " funguje často jako zaklínadlo, které zažehnává eventuální hádky, rvačky, navozuje atmosféru míru a tolerance při setkání příslušníků různých subetnických skupin a podobně. 3 V některých dialektech existuje pro subetnickou (pod)skupinu Romů zobecňující název nacija. Setkala se s ním např. etnoložka A. Sutherlandové při pobytu mezi Romy kalderaši, lováry v Richmondu, USA

5 V každé další generaci se pouto mezi romskými rezidenty Čech a Slovenska oslabovalo. Dnes žádný Rom, který se narodil v Čechách rodičům či prarodičům narozeným v Čechách, neřekne: " khere pre Slovensko ". Mnohé děti a vnuci slovenských/servika Romů nevědí, odkud ze Slovenska pocházeli jejich prarodiče, ztratili stopu po svých vzdálených příbuzných, kteří na Slovensku zůstali, a často sami nikdy na Slovensku ani nebyli. Označení slovenský/serviko Rom je vytlačováno názvem "český Rom". Od dnešního mladého Roma v Čechách je často slyšet " me som Čechos/já jsem Čech ". Preference atributu český Rom má i politický důvod: po rozdělení Československa (1992) se v zákonu o udílení českého občanství vyskytovalo několik podmínek, které zejména Romům velice ztěžovaly české občanství získat. Často ani ti, kteří se v Čechách narodili a nikdy na Slovensku nebyli, nezískali české občanství, pokud se nedovedli probrodit všemi byrokratickými předpisy anebo neměli peníze na to, aby podmínky zákona o občanství splnili. Název "Čech", "český Rom" se rozhojnil jako atributivní autonymum původně "slovenských Romů" zejména po rozdělení Československa. Čeští Cikáni/Romové je ovšem tradiční název pro Romy, kteří žili dlouhou dobu v Čechách. Převážná většina z nich kočovala, protože historické podmínky v Čechách jim na rozdíl od podmínek na Slovensku nedovolily se usadit. Tradiční "čeští Romové" se ovšem s "(novo)českými Romy - slovenskými" neztotožňují. Každá z těchto dvou skupin má jiné tradiční profese, hovoří jiným, byť blízce příbuzným dialektem, a vlivem odlišné historie v Čechách a na Slovensku mají i odlišný osud. Například, jak už bylo řečeno, čeští Romové většinou kočovali, slovenští byli usedlí. Za druhé světové války byli čeští Romové téměř vyvražděni v německých koncentračních táborech, zatímco "slovenští" Romové jako celek válku přežili. Čeští Romové se jazykově mnohem dříve asimilovali - dnes je "česká romština" téměř ztracená. Slovenští Romové stále užívají svůj původní etnický jazyk. Identitu "českých Romů", kteří přežili druhou světovou válku, posilují přísněji dodržovaná pravidla rituální čistoty než je tomu u "(novo)českých Romů" ze Slovenska. A tak v současné době existují v České republice "dvojí" čeští Romové. Jak se názvoslovná situace vyvine, není jasné. Někteří původně čeští Romové ji řeší tím, že si zpětně začali říkat "Cikáni" (protože se jejich mateřštinou stala čeština, nenastává problém, jak by si říkali v romštině) a tím se identifikují na rozdíl od Romů za Slovenska. Jako další příklad uvedeme posun v názvu Rumungri, pl.(rumungro, sg., Rumungrica, f.sg.). Tímto výrazem označovali Romové olašští (viz lovara, kalderara) "maďarské" Romy. Odtud etymologie slova: Rom Ungro = Rom Maďar/maďarský. Když kočovní Vlachi, neboli olašští Romové, přišli po zrušení romského otroctví (1864) z Valachie do Maďarska, shledali, že tu převážné množství Romů žije usedle. Mnozí se živili jako profesionální hudebníci, někteří jako kováři. Aby tyto aver Roma - "jiné Romy" odlišili od příslušníků vlastní skupiny, nazvali je podle země, ve které se s nimi setkali - tedy "maďarští Romové" - Rumungri. Později rozšířili olašští Romové název Rumungri i na další usedlé Romy, s nimiž se setkali na Slovensku - tedy na servika Romy. Ti ovšem s "maďarskými (ungrika)" Romy měli společný pouze usedlý způsob života, částečně i tradiční profese kovářství a hudebnictví. Jazykem se "maďarští" a "slovenští" Romové dost významně liší. Protože mezi kočovnými Vlachy a usedlými Romy jak servika tak ungrika je značná skupinová (kastovní) distance, získal název Rumungri pejorativní podtón. Na oplátku zní nechvalně výraz Vlachi, kterým servika a ungrika Roma nazývají Romy olašské. 4 4 Mnozí slovenští (servika) a maďarští (ungrika) Romové tedy výraz Rumungri považovali víceméně za urážku. V poslední době jsme zaznamenali zajímavý jev: při setkávání romských politických reprezentantů na mezinárodní platformě se - 5 -

6 Na předchozích dvou příkladech jsme se pokusili ukázat na posuny v etnonymních procesech. Pohopitelně nezahrnují tyto dva případy celou nepřehlednou škálu možných změn, avšak je z nich možné abstrahovat alespoň některé základní obecné faktory, které při změnách atributivních autonym/exonym působí. Jsou to historické změny provázené většinou územními přesuny (migrací), setkání s jinými romskými subetnickými skupinami, jejichž příslušníci "ocejchují" ty druhé (aver Roma viz cudza Roma) určitým apelativem, aby je odlišili od sebe. Časem může být exonymní atribut přijat "za vlastní". U mnoha skupin se patrně nedopátráme, co je původně apelativum a co autonymní označení. Operujeme výrazem "atributivní" (přívlastkové). I když ze slova samého vyplývá jeho význam, přece zde chceme znovu zdůraznit jeden důležitý fakt, který byl implicitně zmíněn už výše: všichni Romové si v rámci základní dichotomie vůči neromům (gádžům) říkají Romové (dokonce i ti, kteří se jinak od ostatních Romů distancují autonymem Sinti, Cale, Manuš, atd.) A všichni Romové, s nimiž jsme se setkali, považují "svou" skupinu za čače Roma (pravé Romy [ Amare Roma]). Teprve když je nutné, aby se identifikovali na rozdíl od ostatních, "jiných" romských subetnicit/komunit/skupin použijí atributivního označení, které je známé a užívané v oblasti, kde s oněmi "jinými" přicházejí do kontaktu. Tyto oblasti mohou být v několika málo případech "celosvětové", jindy velice omezené. A pak - pokud se určitá skupina ze "své" (dočasné) oblasti pohne do jiné, může se její atributivní označení zcela změnit. Atributivní označení jsou nejrůznějšího typu. Nejčastější jsou to profesionyma (jména odvozená od tradiční profese té které skupiny) a regionyma (názvy odvozené od regionu, z něhož určitá subetnická skupina Romů přišla, nebo v němž se pohybuje/v němž sídlí). K profesionymům patří například názvy označující v různých jazycích "medvědáře" - skupiny Romů předvádějící cvičené medvědy, případně opice. Profesionymy "medvědářů" poskytují další ukázku toho, jak je názvosloví romských skupin zapeklité. Už byzantské prameny hovoří o athinganech předvádějících cvičené medvědy. Není vyloučené, že i toto povolání si Romové přinesli z Indie. (V severní Indii se džáti medvědářů nazývá "madari" /madariové/). V historických zemích bývalého Československa se Romové medvědáři ukazovali jen čas od času. Přišli, předvedli své umění, a odešli. Slovenští Romové pro ně užívali název přejatý ze slovenštiny "medvedara". Avšak v některých lokalitách se jim říkalo velmi starým názvem odvozeným od výrazu ričh rom. hind. - medvěd: ričkara. Pan Gejza Demeter ze Zbudského nad Cirochou (okr. Snina), od něhož máme tuto informaci, říkal, že jeho příbuzní hovořili s ričkary romsky, avšak ne vždycky si dobře rozuměli, protože ričkari měli svůj jazyk. K jaké skupině medvědářů tedy patřili? To nevíme. V Rumunsku, kde byly rody medvědářů rozšířené, se jejich příslušníci nazývají Ursari (urs rum. urs - "medvěd"). Hovoří ursarským dialektem, do něhož se v současné době překládá Nový Zákon. Na Balkáně, například v Bulharsku, se medvědářům říká mečkara (podle slovanského mečka - "medvěd"). Balkánští mečkara ovšem s rumunskými ursara nemají mnoho společného. S medvědáři jsme se setkali v Řecku (1986). Považovali se za Romy, avšak jazykově byli asimilovaní, jejich mateřštinou se stala řečtina. Byli zámožní a kočovali v přepychových motorových karavanech. Na předměstí Istambulu žije sice usedle, avšak ve stanech, početná skupina velice chudých medvědářů, kteří si říkají Roma ajdžides - z tureckého ay - "medvěd". Ani jejich jazyk nemá nic společného s hanlivost výrazu Rumungri vytrácí a někteří zejména mladí slovenští a maďarští Romové ho přijímají jako atributivní autonymum

7 rumunskou ursárštinou, ba istambulští ajdžides nevědí, že rumunští ursara vůbec existují (poznatek z roku 1986). Tedy medvedara-ričkara-ursari-mečkara-ajdžides jsou synonymní profesionyma, neboli homoprofesní názvy, označující skupiny Romů, kteří se v různých zemích živili předváděním medvědů, avšak jejich eventuální etnické příbuzenství je nejasné a neprozkoumané. Všechna synonymní profesionyma pro medvědáře naznačují, že jde o skupiny homoprofesní - avšak z hlediska etnického a lingvistického nemají v současné době nic společného. [ Carneys and Street Artists] K nejrozšířenějším, doslova celosvětově známým profesionymům patří název Roma Kalderara - dosl. Romové kotláři. Romské slovo přejaté původně z rumunštiny (caldare - "kotel" [ Roma cauldron makers ]) přešlo v příslušné fonetické modifikaci i do různých neromských jazyků. Např. kalderaši v češtině. Kalderaši, jejichž tradiční profesí bylo kotlářství, žijí téměř na celém světě. Hovoří kalderašskou romštinou s různými regionálními varietami. Z rodu kalderašů pochází mnoho významných romských osobností: spisovatel Matéo Maximoff ( ) žil ve Francii, sestry Katarina a Roza Taikonovy - spisovatelka a výtvarnice - ze Švédska, básník, politik a výtvarník Dragan Jevremovič původně z Jugoslavie v současné době rakouský občan [ Professions: Historical Development / Kalderaš in Austria], spisovatelé, folkloristé a vědci z rodu Demeterů z Ruska, spisovatel a sběratel romského folkloru z Argentiny Lolja Bernal, spisovatel a politik z Kanady Ronald Lee, básnířka Luminitsa Cioba z Rumunska a další. Další skupina, jejíž profesionymní název je velmi rozšířen díky tomu, že i její různé rody žijí téměř po celém světě, jsou Lovar(i)ové. Lovarové byli původně koňští handlíři - odtud jejich název odvozený od maďarského slova ló - "kůň". [ Horse traders] Kalderaši a Lovarové jsou považováni za nejvýznamnější představitele tzv. olašských Romů neboli Vlachů/Olachů. [ Vlachi ] Vlachi je název regionymního typu etymologicky související se jménem jedné ze dvou historických rumunských principalit -Valachie. Ve Valachii a Moldavě žili Vlaši neboli "olašští Romové" spolu s dalšími skupinami Romů zhruba čtyři století v otroctví. To bylo zrušeno definitivně v roce 1864 v nově ustaveném rumunském státě, který vznikl spojením Valachie, Moldavy a Sedmihradska. Po zrušení otroctví následovala jedna z velkých emigračních vln: různé skupiny Romů emigrovaly hlavně do Maďarska a do Ruska, odkud pak je války (1905, ) a revoluce hnaly dál, do Švédska, do Španělska, do Francie, do severní i jižní Ameriky. Název Vlachi užívají pro různé podskupiny olašských Romů zejména odborníci. Slovinský lingvista Franz Miklošič, jemuž vděčíme za první odbornou kategorizaci romských dialektů, je dichotomizoval na "olašské" a "neolašské". Výraz Vlachi funguje převážně jako hypernymum (ambrella term) vztahující se k různým skupinám (olašských) Romů, jejichž dialekty mají základní společné rysy na rozdíl od dialektů neolašských. Hypernymum Vlachi pod sebe zahrnuje Lovary, Kalderary Gurbety, Džambázy a další olašské skupiny po celém světě, které se ovšem navzájem vůbec neztotožňují, ba mnohdy mezi sebou udržují kastovní distanci. S názvem Vlaši/Olaši je to však ještě složitější. V zemích, kde žije více "olašských" skupin, vydělují jejich příslušníci sami sebe od ostatních specifickými názvy identifikujícími jejich skupinu. V - 7 -

8 Rumunsku, Rusku, Rakousku, Švédsku, na Balkáně, v USA a v dalších zemích sídlí například jak Lovarové tak Kalderaši. Zde zastřešujícím názvem Vlachi operují leda lingvisté. V České a Slovenské republice však reprezentují pospolitost "olašských Romů" pouze Lovarové. Početně nejvýznamnější "olašská" skupina, Kalderaši, zde vůbec nežijí. A tak tu zastřešující regionymum Vlaši/olašští Romové/Olaši ztratilo svou hypernymní funkci a stalo se apelativem identifikujícím pouze tradičně kočovné koňské handlíře, všude jinde ve světě zvané profesionymem Lovari. V ČR a SR se výraz Lovari vůbec neužívá. Neznají ho ani samotní "Olaši", kteří s Lovary jinde ve světě sdílejí dialekt, tradiční profesi, ba i některá příjmení (Stojka, Lakatoš, Bihari, atd.). Mimochodem "Olaši" na území bývalého Československa berou apelativum "olašský", kterým je označují Rumungrové jako nutné zlo. Sami sebe nazývají pouze Roma, čáče Roma (praví Romové), někdy mesaľake Roma dosl. "tabuloví/stoloví Romové" - a to proto, že stůl, prostřená tabule, kolem níž se schází příbuzenská pospolitost, má doslova posvátnou funkci a je symbolem skupinové identity. V olašském folkloru se setkáváme s výrazem "sunto mesaľi" (posvátný stůl/posvátná tabule). Profesionyma a regionyma jsou tedy hlavní typy názvů pro různé profesní a subetnické skupiny Romů. Další, méně početné typy, jsou "religionyma" - názvy vydělující skupinu podle jejího náboženství, "geonyma", jména odrážející charakter krajiny, kde skupina žije (hory a doliny), "antroponyma" (podle antropologických rysů), "socionyma"(podle způsobu života: usedlí, kočovní), přenesená "nacionyma" (podle příslušníků majoritního etnika - blíže v přiloženém rejstříku). Za antroponymum bychom mohli považovat jednak názvy jako Manuš (člověk) - skupina Romů žijících převážně ve Francii - ale také Cale/Kale (černí) - tedy charakterističtí určitým antropologickým rysem. Názvy rozlišující mezi Romy kočovnými a usedlými bychom mohli charakterizovat jako socionyma. Sem patří například autonymum kherutne Roma (dosl. domovní, domácí Romové), kterými se v některých lokalitách Slovenska označují tradičně usedlí (tj. žijící v domech) slovenští Romové. Sociálně synonymní je výraz "vatraša" - vztahující se k usedlým Romům v Rumunsku. Etnolingvisticky však "vatrša" nemají se slovenskými kherutne Roma nic společného. Výraz verdanengere/phirdune Roma (dosl. vozoví/pocestní Romové) je dnes už spíše archaické socionymní apelativum, kterým slovenští Romové označují 1. někdy veškeré kočovné Romy, 2. někdy pouze Romy "olašské" (žijící na území bývalého Československa) Nejrozšířenější religionymum je název Chorachane Roma/Chorachaja, označující Romy muslimského vyznání. (Jinak se výraz Chorachaja pl. užívá i pro Turky, "neromské muslimy"). Chorachane Roma pak označují všechny ostatní Romy ne-muslimy názvem Dasa/Dasikane 5 Roma. K romským Dasům jsou ale přidruženi i neromští křesťané - na prvním místě Řekové, kteří v opozici vůči Turkům tvořili na územích bývalé Byzanstské říše hlavní kontaktní etnicitu. V Turecku a v Řecku se Romové označovaní romskými křesťany souhrně jako Chorachaja dělí na kalajdží (klempíře), ajdžides (medvědáře), bohčegyz (podomní obchodníky s textilem) a další a další a další. A podobně pod souhrným religionymem Dasa je sdruženo množství profesních a subetnických 5 Výraz das má velice starobylou a zajímavou etymologii. V nejstarších indických posvátných spisech Védách patřil mezi výrazy, kterými árijští indoevropští dobyvatelé, přikočovavší do Indie v polovině druhého tisíciletí před n.l., užívali pro původní obyvatele. V sanskrtském slovníku (1987) jsou pod heslem dása uvedeny významy: nepřítel, neárijec, barbar, démon, otrok. V novoindických jazycích nabylo slovo dás pozitivnější konotace: otrok/sluha Boží: Kálídás - sluha bohyně Kálí, Rámdás - sluha boha Rámy, atd

9 podskupin, které si mnohdy spolu vůbec nejsou příbuzné. Jak religionyma Chorachaja tak Dasa/dasikane Roma fungují tedy v určitých lokalitách jako hypernyma. K typickým geonymům patří výraz Bergitska Roma (německy Berg - "hora", "tedy" "horští Romové"). Vztahuje se ke skupině Romů usedlých v horách na polské straně Polskoslovenského pomezí. Bergitska Roma jsou vlastně odštěpek Romů označovaných na Slovensku jako servika nebo "slovenska". Příbuzenství obou skupin se projevuje nejen v téměř totožném dialektu 6, ale i ve stejných příjmeních jako Mirga, Mižikar, Gábor atd. Staří Romové na obou stranách si pamatují ještě i stejné písně. Obě skupiny mají společné i stravovací zvyklosti, pro které jsou ostrakizováni ostatními rituálně čistými Romy. Konzumují koňské maso. Odtud oprobria - hanlivé názvy: na slovenské straně dupki, na polské straně abanci. Zatímco dupki je ekvivalentní obecnějšímu názvu degeša a užívá se pro rituálně nečisté lidi vůbec, výraz labanci se vztahuje pouze k polským bergitska Roma. Uvedené příklady atributivních názvů (exonymních, autonymních) pro různé profesní a subetnické skupiny konstituující celkové společenství Romů, nejsou zdaleka vyčerpávající. Pokusili jsme se ukázat, jak ona atributivní označení vznikají, jak se mění a posouvají v čase a prostoru - tedy vlivem socioprofesních změn v průběhu historie a vlivem migrací Romů v různých etnických prostředích. Dále jsme poukázali na základní typy názvů založených na tom, jakou charakteristiku té které skupiny Romů zdůrazňují: profesi (profesionyma typu lovari, kalderari, ursari), etnoregionální původ (regionama typu Vlachi, Rumungri), náboženství (religionyma typu Chorachane Roma, Dasikane Roma), charakter krajiny, kde skupina žije (geonyma typu Bergitska Roma), hanlivé názvy (oprobria typu labanci). Vyznat se v názvech romských skupin je nesmírně složité. Jedna skupina (tedy lidé hovořící stejným dialektem, provozujícím stejnou tradiční profesi) může být označena několika různými názvy podle toho "kým", "kde" a "proč". "Kým" znamená kterými jinými skupinami Romů, s nimiž přichází do kontaktu, navíc eventuálně neromskými odborníky. "Kde" v jakých různých etnoregionálních prostředích. "Proč" - pro zdůraznění profese, jako odraz kastovních vztahů a zvyklostí atd. Naopak, existuje jeden název označující různé skupiny, které spolu nemají nic společného (např. španělští a finští Kale, slovenští a ukrajinští servi, atd.). Zjistit příbuzenství různých romských naci a skupin je úkol důležitý při nejmenším pro doplnění a upřesnění historie Romů. Romistika se na něm může podílet jako komplexní humanitní vědní obor zahrnující historii, lingvistiku, etnologii, folkloristiku. Účast romských romistů na tomto bádání je obzvláště důležitá, protože mají nezastupitelnou kulturní zkušenost Roma a právě intimní kulturní detaily mohou být důležitým klíčem k otevření neznámých prostorů poznání. Milena Hübschmannova February 2003 / Prague, Czech Republic 6 Na Slovensku je to regionální varieta běžná v okolí Popradu, Kežmarku, Staré Ľubovni, Spišské Staré Vsi - tedy v severobýchodních oblastech Slovenska, na hornatém slovenskopolském pomezí

Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem

Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem Mezi označením Cikán a Rom je podobný významový rozdíl jako mezi názvem Němec a Deutsche. Výrazem Němec (člověk jakoby němý, neboť jeho řeči není rozumět) označili Slované lid, který sám sebe nazývá der

Více

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST 18.03.2015 Kateřina Kořínková 01 Migrace Romů z Indie Byzantská říše Podobnost romštiny a hindštiny romsky / hindsky Mire bala

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Původ Romů. Milena Hübschmannová

Původ Romů. Milena Hübschmannová Původ Romů Milena Hübschmannová Indický původ Romů prokázala koncem osmnáctého století jazykovědná srovnání romštiny s indickými indoevropskými jazyky. [Origin and Denomination] Směr do Indie údajně naznačila

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace I. Romové jako etnikum a jejich dělení Subetnické romské skupiny na území Evropy Romy nelze považovat za homogenní etnikum.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením.

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. topanki lavka gitara šoferis Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. Muzeum Mladoboleslavska květen/červen 2011 Text byl volně převzatý z omalovánek

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA...

ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015-2018 1 Obsah ÚVOD... 4 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 1. VÝCHODISKA KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI... 5 2. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA...

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR A V OKOLNÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH Gabriela Nováková Abstrakt Cílem předkládané studie je zejména zmapování etnických a národnostních menšin, nacházejících se v České republice. Pojem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ

Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ Praha 2012 Druhá směna Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ 3 Druhá

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více