4. ČERVENCE 2015 MĚSÍČNÍK DUCHOVNÍ OBNOVY PLZEŇSKÁ DIECÉZE CČSH AKCE A KONTEMPLACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ČERVENCE 2015 MĚSÍČNÍK DUCHOVNÍ OBNOVY PLZEŇSKÁ DIECÉZE CČSH AKCE A KONTEMPLACE"

Transkript

1 ÚVAHA PŘÍMLUVY LITURGIE OZNÁMENÍ AKCE A KONTEMPLACE Cesta Cesta člověka změní. Každý krok, který projdeme s někým, každá stopa, kterou zanecháme na lesní pěšině. To všechno je změna. Asi proto lidé rádi cestují a objevují stále něco nového. Duše poutníka je vlastně duší dítěte, pro které je stále všechno zázrak. Mnoho lidí však na jejich cestě dusí strach a pochybnosti, někteří proto ani nevyjdou ze svého domu. Pro svou minulost odmítají budoucnost. Znehybněli a jejich duše jsou uvězněny v hrobech. Zdá se, že tím trpíme občas všichni. Ježíš vyšel ze svého hrobu jako první a tak nám jde vstříc. U sv. Lukáše nacházíme tato slova: Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mne. Úkolem církve není srážet k zemi, zpochybňovat a lpět na liteře zákona, ale naopak pozdvihovat, objímat a dávat najevo solidaritu. Naším úkolem tak není ani to, abychom se jako křesťané dávali na odiv jako lepší lidé, ale jako ti, kteří ve své bolesti poznali někoho, kdo pozdvihuje, objímá a dává svou lásku. Ježíše! -1

2 Přímluvy Boží přítomnost v našem světě se neprojevuje prosazováním moci ani senzací. Ale pro ty, kdo věří, je Boží moc a moudrost skryta v Ježíši z Nazareta. S vědomím vlastní slabosti se modleme za celou církev a celý svět a prosme: Pane, smiluj se! Prosíme za bratra Vladimíra z Jihlavy, kterého si Pán povolal na věčnost: Prosíme za bratra Martina z Prahy, který trpí bechtěrevovou nemocí. Prosme za bratra Davida z Mirovic, který prochází těžkou životní zkouškou: Prosme za sestru Evu Drábkovou, která trpí bolestí duše a potřebuje uzdravení: Prosíme za Radka z Plzně, aby mu Bůh dal sílu a odvahu překonat životní prohru a otevřel mu dveře naděje života v plnosti.: Prosme za ty, kdo Boží slovo nechápou a za ty, kdo mu nejsou věrni: Prosme za víru dnešních lidí: ať je jejich život opřen o hodnoty evangelia: Prosme za mladé lidi, ať najdou vztah k Bohu, aby našli pravý smysl a naplnění života: Prosme za ochotu lidí k solidaritě, aby byla zmírněna nouze hladovějících: Prosme za ty, kteří musí snášet utrpení a bolest, aby měli dostatek sil a nepropadli zoufalství: Prosme za nemocné, za všechny, kdo trpí tělesnou nebo duševní bolestí a za umírající: Prosme jedni za druhé, abychom nacházeli způsoby, jak si navzájem pomáhat, a jak pomáhat i našim nepřátelům, kteří jsou v nouzi: Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu, a za pokoření těch, kdo šíří násilí a nenávist: Prosme za naše nepřátele, za ty, kdo nám ublížili, za lidi, s kterými si nerozumíme, a za ty, které odsuzujeme: Prosme za uprchlíky i za ty, kteří pro svou nenávist odmítají podat pomocnou ruku: Prosme za uskutečnění jednoty křesťanů kolem společného stolu Eucharistie: Prosme za naše sestry a bratry i dnes v některých zemích pronásledované a zabíjené: Prosme za vzájemnou lásku v rodinách a úctu mezi národy, náboženstvími a kulturami: Prosme za vzájemnou lásku v rodinách a úctu mezi národy, náboženstvími a kulturami: Prosme za ty, kterým se rozpadlo manželství a rodina: Prosme za obrácení těch, kdo pohrdají slabostí druhých: Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu, a za pokoření těch, kdo šíří násilí a nenávist. Prosme za lidi, na které doléhá zlo a zabraňuje jim radovat se z nepatrných projevů Božího království v tomto světě. Neboť tys naše útočiště a náš pokoj, tvá je všechna moc na nebi i na zemi nyní i na věky věků. Amen. -2

3 Modlitba obnovy Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc. Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních. Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění. Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním. Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. Faustyna Kowalská -3

4 Z liturgického kalendáře Pokoj tomuto domu! / 14. týden v mezidobí / Zelená / Lk 10, 1-9 Preface: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť my hříšníci jsme byli od tebe daleko, ale skrze oběť tvého Syna jsme ti blízko a tvůj Duch nás shromažďuje v jedno, abychom také my byli v tobě, jako je v tobě tvůj Syn. Vždyť jsme tělem Kristovým a chrámem tvého Ducha a chceme ti vydávat svědectví a chválit tvou dobrotu a moudrost. A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý, Svatý, Svatý Cyril a Metoděj, Jan Hus, Benedikt z Nursie Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit / 15. týden v mezidobí / Zelená / Mk 6, 7-13 Preface: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tys tak miloval svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna: stal se člověkem, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu, a co jsme neposlušností ztratili, on nám svou poslušností vrátil; a ty v nás miluješ, co jsi miloval v něm. Skrze něho tě, Bože, chválíme a s anděly a všemi svatými radostně voláme: Svatý, Svatý, Svatý Bonaventura z Bagnoreggia Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte / 16. týden v mezidobí / Zelená / Mk 6, Preface: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme a láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného; vždyť ty nám dáváš téhož životodárného Ducha, skrze něhož jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých; v něm máme naději, že i my z mrtvých vstaneme. A proto nyní, vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě, a se všemi nebeskými zástupy voláme: Svatý, Svatý, Svatý Marie Magdaléna, Brigita Švédská, Jakuba Apoštola Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl / 17. týden v mezidobí / Zelená / Jan 6, 1-15 Preface: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty ses smiloval nad lidstvem, když zabloudilo, a dals nám svého jednorozeného Syna: stal se člověkem a narodil se z Panny, svým křížem nás vysvobodil ze smrti a svým vzkříšením nám dal život věčný. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý, Svatý, Svatý Jáchym a Anna, Ignác z Loyoly -4

5 Hospicová konference 2015 Plzeň je pro letošní rok Městem kultury. Kultura představuje něco, čemu se také dá říkat živá paměť lidí a její vyjádření má mnoho podob. Od náboženského rituálu (kultus - uctívání), přes výtvarné umění, hudbu, literaturu až k samotnému smyslu lidského života. Jsem vděčný, že Plzeňská diecéze Církve československé husitské do této pestré mozaiky oslavy evropské kultury přispívá kamínkem možná docela malým, přesto, jak věřím, úhelným a nepostradatelným. VIZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ Vize společného setkání pracovníků v sociálních službách, zdravotníků, duchovních a mnohých dalších, kteří svůj život zasvětlili doprovázení umírajících, nevznikla náhodou. Za vším stojí především úžasné setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem a zakladatelkou prvního českého hospice, paní doktorkou Marií Svatošovou, k němuž došlo ve vinořské Mariapoli počátkem května, na konferenci křesťanských pracovníků domácí hospicové péče. Právě zde se zrodil nápad uspořádat hospicovou konferenci v září právě v Plzni, která je letošní metropolí kultury na starém kontinentě. CÍRKEVNÍ RESTITUCE Česká veřejnost celkem oprávněně sledovala nejisté vyjednávání o církevních restitucích. Bohužel se debata o této věci, mnohdy živená jen touhou po politických bodech, často zvrtávala do ideologických frází a mívala i velmi nenávistný tón. Plzeňská diecéze Církve československé husitské se proto rozhodla ukázat, že tato podezření a nenávistné proticírkevní argumenty nemají žádný rozumný a pravdivý základ. Již v loňském roce se nám podařilo otevřít ve spolupráci s Diakonií a Misií CČSH první mobilní hospic v Písku. V letoším roce jsme se přiblížili otevření dalšího centra mobilní hospicové péče v Plzni. Mnoho našich kněží působí v sociálních a zdravotnických zařízeních jako dobrovolníci kaplanské duchovní péče, spolupracujeme s celou řadou dětských domovů, podporujeme dvě centra denní péče v Jižních Čechách, chystáme bezplatnou poradnu pro lidi, kteří jsou ohroženi exekucemi. A to je jen malá část toho, co budeme v nejbližších letech rozvíjet a podporovat. ŠŤASTNÁ SMRT Tématem letošní konference je Štastná smrt Mýty a skutečnost doprovázení umírajících v současnosti a návod na šťastný odchod z tohoto světa. Tento poněkud provokativní název má skutečně vzbudit nejen diskuzi, ale i touhu po přemýšlení nad tím, co znamenají slova jako je život, smrt či štěstí. Sekularizovaný stát dnes a denně ukazuje, že sám není schopen nabídnout lidem hodnoty, jejich hloubku a pravý význam. Do určité míry toho dnes nejsou schopny ani organizované církve. Přesto právě v církvích nacházíme asi největší počet lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj život nejen doprovázení umírajících, ale také jim nabízet lásku, pochopení či společné hledání smíření a odpuštění. OSOBNÍ ZKUŠENOST Hosté a přednášející na hospicové konferenci jsou sami o sobě lidmi, kteří nemluví jako teoretici života a smrti, ale jako lidé, kteří prakticky celý život byli na blízku druhým. Paní doktorka Marie Svatošová - zakladatelka historicky prvního hospice v ČR, Jana Sieberová zakladatelka hospice v Hořicích nebo Miroslav Vlk kardinál, emeritní biskup, ale též kněz a člověk, který za vše ručí svým vlastním srdcem. Na konferenci uslyšíte i příspěvky teologa Dr. Tomáš Kotrlého, psychoterapeutky a internistky MUDr. Kateřiny Cajthamlové, odbornice na zdravotně-sociální péči PhDr. Ludmily Vostřákové a psychologa PhDr. Miroslava Pospíšila. Těším se na setkání. + Filip Michael Štojdl -5

6 Denní modlitba CČSH Jedním z plodů snahy o duchovní obnovu naší církve je i vydání liturgie hodin, neboli denní modlitby. Jedná se o další z tisků Plzeňské diecéze, které mají praktické využití jak ve spiritualitě našich sborů, tak i v osobní spiritualitě kněží i laiků. Smyslem denní modlitby církve (lidově se jí říká hodinky) je posvěcování času a veškeré naší činnosti, která se v čase odehrává. Žijeme ve dvojím čase. První je cyklický, opakující se. Střídají se roční doby i období církevního roku. Modlitba dává tomuto opakování svůj rytmus a stabilitu. Druhý čas je lineární, směřuje od výchozího bodu k bodu konečnému, v rovině osobní od narození ke smrti, v rovině biblické od Geneze k Apokalypse. Na této časové přímce nás modlitba doprovází, abychom neztratili směr a povědomí o tom, jaký je náš cíl a tudíž i smysl cesty. Liturgie hodin vychází z Písma, jejím základem jsou žalmy a biblická čtení. Žaltář je pravou školou modlitby, jedná se o nejstarší modlitební knihu vůbec. Když se modlíme žalmy, připojujeme se též k modlitbě samého Krista, který se žalmy modlil, vždyť ještě na kříži citoval ze Žalmu 22. V liturgii hodin jsou žalmy a čtení rozděleny do oddílů po čtyřech týdnech. Denní modlitba církve (často se jí také říká breviář) má kořeny v mnišské spiritualitě, v klášterech je zvykem modlit se chórovou modlitbu 7x denně. Pro potřeby dnešního křesťana je denní modlitba zjednodušena do čtyř hlavních hodinek: 1) ranní chvály (laudy), 2) modlitbu během dne (například v poledne), 3) večerní chvály (nešpory), 4) modlitbu před spaním (kompletář). Liturgie hodin zdaleka není úkonem soukromé zbožnosti, je vhodné modlit se ji ve společenství. Zvláště se nabízí obohatit duchovní život sboru nešporami. Společenství se modlitbou nejen stmeluje, ale také se touto formou připravuje na slavení nedělní liturgie. Plzeňskou diecézí zpracovaná liturgie hodin vychází z anglikánských a luterských pramenů. Zakoupit si ji můžete buďto prostřednictvím úřadu Plzeňské diecéze, nebo v prodejně Blahoslav. Kéž její užívání přispěje k duchovní obnově našeho církevního společenství a k prohloubení křesťanské víry každého z nás! Lukáš Bujna -6

7 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?! Řím 8,

8 Kulturní památka Lety a Památník Lidice Vás zvou 3. srpna 2015 od hodin do KP Lety kde se bude konat Uctění obětí romského holocaustu a vzpomínka na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety Program: položení květin u pomníku obětí letského tábora modlitba biskupa CČH Filipa Michaela Štojdla promluvy hostů Kulturní památka Lety a Památník Lidice Vás zvou 3. srpna 2015 od hodin do KP Lety kde se bude konat Uctění obětí romského holocaustu a vzpomínka na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety Program: položení květin u pomníku obětí letského tábora AKCE modlitba biskupa CČH A Filipa KONTEMPLACE Michaela Štojdla promluvy hostů Dílo duchovní obnovy navazující na dílo modlitby brněnské a královehradecké diecéze i všech ostatních bratří a sester, kteří se v Církvi československé husitské společně modlí. Prosíme především za nemocné a trpící, ale také za církev a svět, do kterého jsme posláni. Pokud chcete, můžete i vy poslat přímluvnou modlitbu za kohokoliv z vašeho okolí ( mail ). Kulturní památka Lety a Památník Lidice Vás zvou srpna 2015 od hodin

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2014 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2013 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy).

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více