Desková malba , bl. fra Angelico (18.2.) Diecézní muzeum Cortona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desková malba 1335-36, bl. fra Angelico (18.2.) Diecézní muzeum Cortona"

Transkript

1 1. března číslo 2-3 ročník XI Desková malba , bl. fra Angelico (18.2.) Diecézní muzeum Cortona Podle legendy při modlitbě v bazilice sv. Petra v Římě se Dominikovi zjevili apoštolové Petr a Pavel a předali mu poutnickou hůl a knihu, insignie putujících kazatelů. Pro Dominika to byl popud k vyslání jeho malého stádce do světa. 1

2 K dnešnímu Úvodníčku mě inspirovaly liturgické texty 2. neděle postní. Hospodin povolává Abraháma a posílá jej do neznámé země (Gn 12, 1-4a) a proměnění Páně na hoře Tábor (Mt 17, 1-9). (Přečtěte si citované texty! Ve farnosti zjišťuji, že lidé si neumí najít citovaný text. Je to zoufalé. Doufám, že to neplatí pro členy LSSD.) Přiložený obrázek nám dokazuje, že tyto texty jsou zásadní i pro nás členy dominikánské rodiny. Sv. Otec Dominik přijímá poutnickou hůl a knihu evangelií, aby vyšel a hlásal evangelium. Tak náš řád obdržel zvláštní rys. Dominik zakládá mnišský řád, jehož centrem je konvent a rozjímání, ale má také vycházet a hledat ty, kdo potřebují poznat Krista a apoštolovat. Výsledkem je heslo»contemplata aliis tradere!«(rozjímané předej druhým). Je to víc než heslo, je to program pro celou dominikánskou rodinu. Tak jako Abram musil opustit svou otčinu, příbuzné a známé, zvyky i zajištěnost, aby dospěl v Abraháma, tak i apoštolové musí opustit horu Tábor, kde jim bylo tak dobře, aby prošli s Kristem přes Kalvárii, kolem prázdného hrobu až k vlastnímu svědectví života než došli do nebeského království. 2

3 Možná bychom se měli vážně zamyslet nad výše uvedeným obrázkem. Tak nás vidí bratři salesiáni. Není na tom něco pravdivého? Je to satira, která by se nás měla velice dotknout. Ne abychom se uráželi, to by nepřineslo žádný užitek, ale abychom se zamysleli jak ono»contemplata aliis tradere!«uskutečnit ve svém životě a to i v životě člena LSSD?! Postní doba je právě o takovém vyjití - vyjití ze sebe. Je to namáhavé, někdy bolestné, ale jako Abram máme opustit to navyklé a příjemné (je to hezké, týká-li se to i schůzek LSSD) a vyjít tam, kam nás Bůh posílá. NEzavřít za sebou dveře domova a jen v klidu kontemplovat, co jsme prožili s bratry a sestrami LSSD. Musíme vyjít z naší jistoty k těm, kteří jsou nebezpeční, kteří od nás něco potřebují, do prostředí, které je nám cizí, abychom uskutečnili to Dominikovo»tradere«! K tomu vám vyprošuje potřebné milosti sv. Otec Dominik, Matka Boží i našeho řádu Panna Maria a žehná sám Bůh, který nás povolal a poslal. Váš br. Prokop M. 3

4 Stálá formace Následující výtah z vybraných částí konstituce Gaudium et spes zaslala sestra Zdislava, za což jí patří dík. Nechť slouží zejména těm, kdo nemají k dispozici samotný text konstituce. Berte následující řádky jako podnět ke studiu originálního textu, který nejen že není zkrácený, ale obsahuje i poznámkový a odkazový aparát. Vincenc Služba člověku (3): Dnes je lidstvo oslněno vlastními vynálezy a mocí. Církvi jde o záchranu lidské osoby a obnovu lidské společnosti. Církev se snaží pod vedením Ducha utěšitele pokračovat v díle Krista, který přišel na svět, aby spasil, ne soudil, aby sloužil, ne aby si nechal sloužit. Naděje a úzkost (4): Církev musí stále zkoumat znamení doby, aby mohla každé generaci přiměřeně odpovídat na otázky, které jí lidé kladou. Dnes žijí lidé v novém údobí dějin, kde se šíří hluboké a rychlé změny. Jako v každé krizi růstu přináší s sebou taková proměna nesnáze. Člověk rozšiřuje svou moc a neumí ji ovládat tak, aby mu sloužila. Snaží se proniknout hlouběji do svého nitra, ale často se ocitá ve větší nejistotě sám o sobě. Objevuje zákony společenského života, ale neví, jaký směr mu má dát. Ještě nikdy lidé neměli tak vyhraněný smysl pro svobodu jako dnes. Trvají totiž stále ještě ostré rozpory politické, společenské, hospodářské, rasové hrozí nebezpečí války, která by vše až do základů zničila. Vzrůstá výměna myšlenek, ale slova jimiž se vyjadřují pojmy, mají v různých ideologiích různý smysl. Hledá se lepší uspořádání v oblasti pozemského života, ale duchovní růst s ním nedrží krok. Kolísají mezi nadějí a úzkostí a zmocňuje se jich neklid, když si kladou otázky o dnešním vývoji světa. Společenské změny (6): Pozvolna se šíří průmyslové společenství, některé národy přivádí k hospodářskému blahobytu a od základu mění staleté názory a podmínky společenského života. Tak vzrůstá městská civilizace. Roste počet měst a jejich obyvatel. Způsob městského života proniká na venkov. Sdělovací prostředky zvyšují informovanost o tom, co se děje tím umožňuje rozsáhlé šíření názorů a postojů a vznikají řetězové reakce. Tak se vztahy mezi lidmi neustále množí. Sama socializace vytvoří nové vztahy, ale nenapomáhá k přeměřenému osobnímu zrání a k vztahům opravdu osobním. Tento vývoj je zřetelnější u národů, kde těží z výhod hospodářského a technického pokroku. Tyto národy, pokud mají staré tradice, směřují ke zralejšímu a osobnějšímu užívání svobody. 4

5 Změny psychické, mravní a náboženské (7): Změna smýšlení uvádí v pochybnost přijaté hodnoty, zvláště u mládeže; ta ztrácí trpělivost a v nespokojenosti se bouří, uvědomuje si význam ve společenském životě a chce se na něm podílet. Proto se rodiče a vychovatelé při plnění svých úkolů setkávají s rostoucími obtížemi. Nastává velký zmatek a chování i v pravidlech jednání. Nové poměry ovlivňují také náboženský život. Na jedné straně pronikavější soudnost očišťuje od magického pojetí světa i od pozůstatku pověr a vyžaduje stále osobní a aktivní přijetí víry, takže je málo těch, kteří docházejí k živému smyslu pro Boha. A na druhé straně se však masy v rostoucí míře s náboženstvím rozcházejí. Od minulých dob není už neobvyklé, když se popírá Bůh a nebo když se na něj nedbá. Narušení rovnováhy v dnešním světě (8): Rychlá proměna jde kupředu často neuspořádaně. Zvětšuje rozpory a leckdy narušuje rovnováhu. Už u jednotlivého člověka vzniká nerovnováha mezi moderním praktickým rozumem a teoretickým myšlením, které se nedá zvládat při velkém získání poznatků. Vzniká též nerovnováha mezi úsilím o úspěch a požadavky svědomí. V rodině vznikají rozpory i z nových sociálních vztahů mezi mužem a ženou. Vznikají rozpory mezi rasami společenskými skupinami, mezi národy bohatými a národy slabšími atd. Odkud pochází vzájemná nedůvěra, nepřátelství, roztržky. Člověk je jejich příčinou a obětí. Obecné touhy lidstva (9): Rozvojové národy se chtějí podílet na dobru dnešní civilizace nejenom na politickém, ale i hospodářském, a chtějí se svobodně uplatnit ve světě svým podílem, zůstávají však pozadu a velmi často vzrůstá jejich závislost hospodářská na jiných bohatších národech, kde pokrok probíhá rychleji. Národy trpící hladem volají k odpovědnosti národy bohatší atd. Za těmito nároky je hlubší touha jednotlivců a skupiny po plném a svobodném životě důstojném člověka, aby jim sloužilo vše, co jim dnešní svět může bohatě poskytnout. V tomto stavu je dnešní svět zároveň mocný i slabý. Buď se otvírá cesta ke svobodě nebo otroctví atd. Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade (11): Nevyrovnaností, kterou trpí dnešní svět souvisí s hlubší nevyrovnaností jenž tkví v srdci člověka. Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen volit a některých se zároveň i zříkat. Navíc je slabý a hříšný a často dělá, co nechce a nedělá, co by chtěl (Řím. 7,14). Trpí vnitřní rozpolceností, z kterých vznikají rozbroje ve společnosti. 5

6 Neustále roste počet lidí, kteří si kladou otázky: Co je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, smrti, které přes všechen pokrok trvají? Čím může člověk přispět společnosti a co od ní může očekávat? Co přijde po tomto pozemském životě? Církev věří, že Kristus, který pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání. Člověk je stvořen k Božímu obrazu (12): Co je člověk? Písmo svaté učí, že člověk je stvořen k Božímu obrazu, dostal schopnost poznávat a milovat svého Stvořitele. Člověk je v jádru společenský a bez vztahu k ostatním nemůže žít ani rozvíjet své vlohy. Hřích (13): Člověk byl od Boha stvořen ve stavu svatosti. Na samém počátku dějin povstal proti Bohu a zatoužil dosáhnout svého cíle mimo Boha. Ačkoliv poznali Boha, sloužili spíše tvoru než Tvůrci. Zkoumá-li člověk srdce, pozná, že je nakloněn i ke zlému. Proto je člověk sám v sobě rozdělen. Je to zápas mezi dobrem a zlem mezi světlem a tmou. Člověk vidí, že není schopen nápor zla přemoci, takže se cítí spoután řetězy. Sám Pán však přišel, aby člověka osvobodil a vnitřně obnovil. Hřích člověka umenšuje a brání mu dosáhnout plnosti. Podstatné složky člověka (14): Člověk je jednota duše a těla. Tělesné bytosti v sobě zahrnují prvky hmotného světa a dosahují svého vrcholu a pozvedají hlas k chválení Stvořitele. Důstojnost rozumu, pravda a moudrost (15): Darem Ducha svatého člověk dospívá vírou v poznání a vnitřnímu přijetí tajemství Boží vůle. Vznešenost svobody (17): Člověk se může přiklonit k dobru jen svobodně. Často se o svobodu zasazuje špatným způsobem jako o možnost dělat cokoliv i zlo, jen když to přináší potěšení. Tajemství smrti (18): Záhada lidského údělu vystupuje tváří v tvář smrti. Zárodek věčnosti, který v sobě člověk nosí a jejž nelze převést na pouhou hmotu, povstává proti smrti. sr. Zdislava Švarcová 6

7 Prosby o modlitby za naše zemřelé členy známé i neznámé za zemřelou sestru Česlavu Zdeňku Černou ( ) Přejeme hojnost Božího požehnání: Narozeniny Monika Lhotáková Albert Miroslav Němec P. Prokop Bahník Lukáš Jirka P. Cyprián Suchánek Kateřina Keplová Jordán Basl Jana Růžena Krausová Diana Váňová Časné sliby Fr. Tomáš Zeman Vojtěch Hana Zdislava Hlaváčová Věčné sliby Fr. Tomáš Zeman Anna Stará Inocenc Starý Úmrtí Albert Miroslav Němec Svátek Jordán (Saský) Basl Patrik Antonín Vlasák Josefa Romová Josefa Ziková Anunciáta Pirnerová

8 Svatý Dominik obrací svým kázáním heretiky ZPRÁVY Setkání Rady v 15:30 hod. Příští schůzka MS bude od 16 hod. DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika Místní sdružení Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, Plzeň; Pouze pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odpovědný redaktor Vincenc J. Horáček. Příspěvky zasílejte na výše uvedené adresy. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit. 8

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný,

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY MISTR SPIRITUALITY Dr. Roman Forycki SAC Slavkovice L.P. 2012 Obsah Úvodem............................. 4 1. Univerzální mistr duchovního života..... 5 2. Mistr

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 8 23. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Zmrtvýchvstání není mýtus..., str. 4 AIDS nepříjemná pravda..., str. 8 Summit G 20, summit NATO, str. 12 Zpívejme

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme...

Více