BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydá ní: Strana 1 (celkem 6) Datum revize : H U B E X B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČ NOSTNÍ LIST. Datum vydá ní: 05.01.2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize : 20.12.1999 H U B E X B"

Transkript

1 Datum vydá ní: Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace lá tky/přípravku dovozce/vý robce 1.1. Chemickýná zev lá tky/obchodníná zev přípravku Číslo CAS : Číslo ES (EINECS): Dalšíná zev lá tky : H U B E X B 1.2. Identifikace výrobce / dovozce HUBEX spol. s r.o., Pražské ho povstá ní 1995, Bene š ov Jmé no nebo obchodníjmé no : HUBEX spol. s r.o., Pražské ho povstá ní 1995, Bene š ov Identifikačníčíslo : Tel, fax : Informace o složenílá tky přípravku: Výrobek obsahuje nebezpečné lá tky difethialone Chemickýná zev : 3-/(1RS,3RS,1RS,3RS)-3-(4 bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl/-4- hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC) Obsah v (%) 0,0025 Číslo CAS : Výstražnýsymbol nebezpečnosti: T+ R-věty : 36 Drá ždíoč i 26/27/28 Vysoce toxický při vdechová ní 3. Ú daje o nebezpeč nosti lá tky nebo přípravku: HUBEX B Nejzá važnějšínepříznivé účinky na zdravíčlověka př i používá nílá tky/přípravku: Zdravíš kodlivý při styku z kůžía při požití. Účinná lá tka difethialone může vyvolat poruchy srá ženíkrve. Příznaky otravy jsou: Krvá ceníz nosu a dá sní, vykaš lá vá níkrve, č etné č i velké podlitiny, ná hlé neobvyklé vnitřníbolesti, krev v moč i. Nejzá važnějšínepříznivé účinky na životníprostř edípř i používá nílá tky,přípravku: Toxické pro ryby. Možné nesprá vné použitílá tky/přípravku: Dalšíúdaje:

2 BEZPEČ NOSTNÍLIST Datum vydá ní: Strana 2 (celkem 6) 4. Pokyny pro prvnípomoc 4.1.Vš eobecné pokyny : Informace pro lékaře: Antidotem při otravá ch antikolagulantem difethialon je vitamín K1 (Kanavid). 4.2.Př i nadýchá ní: Vejděte na č erstvý vzduch. V případě potřeby vyhledat lékařské oš etření. 4.3.Př i styku z kůží: Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou.vyhledejte lékařské oš etření. 4.4.Př i zasaženíočí: Oč i ihned vymýt proudem vody po dobu minimá lně 15 minut. Jestli že podrá žděnípřetrvá vá, vzhledejte lékařské oš etření. 4.5.Př i požití: Vypijte 1/2 l vlažné vody s tabletami mediciná lního uhlía drá žděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud je postižený v bezvědomí, zvracenínevyvolá vejte! Vyhledejte lékařské oš etření Dalšíúdaje Léč bu postiženého může lékař konzultovat s přísluš nými toxikologickými středisky v Praze : Klinika nemocíz povolá ní, toxikologické informač nístředisko, Vyš ehradská 49, Praha 1,tel : 5. Pokyny pro hasebnízá sah : 5.1.Vhodná hasiva : Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a prá škové hasicípřístroje. 5.2.Nevhodná hasiva : Nehaste vodním proudem z požá rníhadice. 5.3.Zvlá štnínebezpečí: V případě požá ru dochá zík uvolňová nítoxických lá tek a vzniká drá ždivý kouř. 5.4.Zvlá štníochranné prostř edky pro hasiče : Před zá sahem si obleč te ochranný oděv a dýchacípřístroj. 5.5.Dalšíúdaje : V případě požá ru odstraňte kontejnery z místa požá ru a ochlazujte vodou. Zamezte odtéká níhasební vody do kanalizace nebo jejímu vsaková nído půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požá ru. 6. Opatřenív případě ná hodného úniku 6.1. Bezpečnostníopatř enípro ochranu osob : Před zá sahem si obleč te ochranný oděv, obuv a rukavice.při manipulaci nenídovoleno jíst,pít a kouřit Bezpečnostníopatř enípro ochranu životního prostř edí: Potřísněné povrchy ješ tě před omytím setřít papírem č i jiným savým a hořlavým materiá lem, který zneš kodněte ve schvá lené spalovně. Oplachová voda nesmízneč istit zdroje pitné ani užitkové vody Doporučené metody čiš těnía zneš kodnění: Oplá chněte zasažené místo velkým množstvím vody a č istícím prostředkem.

3 Datum vydá ní: Strana 3 (celkem 6) 7. Pokyny pro zachá zenía skladová ní: 7.1. Pokyny pro zachá zení: Při kladeníná strah používejte ochranný oděv, pracovníboty a gumové rukavice.během prá ce nenídovoleno jíst, pít a kouřit.po prá ci si důkladně umyjte ruce a oblič ej vodou a mýdlem.prostředky použité při aplikaci hubexu důkladně omyjte vodou přímo na místě aplikace, přič emž odpadnívoda nesmízasá hnout zdroje podzemních ani povrchových vod. Přípravek používat pouze dle ná vodu použití Pokyny pro skladová ní: Přípravek skladujte v originá lních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných místnostech, mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domá cích zvířat.uskladněníi transport prová dějte odděleně od potravin, léků, krmiv, hnojiv,desinfekč ních a dezinsekč ních prostředků a ostatních chemických lá tek,vč etně jejich obalů s vylouč ením přímého sluneč ního světla, do teplot okolo 25 C. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1. Technická opatř ení: Pracovníprostor musíbýt dobře větratelný. Pracoviš tě opatřeno umyvadlem nebo sprchou se zdrojem tekoucívody Kontrolníparametry : nejsou zná my Ná zev Číslo CAS Obsah v % Nejvyššípřípustná koncentrace průměrná mezní 8.3. Osobníochranné prostř edky : Ochrana dýchacích orgá nů : respirá tor RU 20 Ochrana očí: Ochrana rukou : Ochrana kůže : 8.4. Dalšíúdaje : ochranný š títek Š P 15 nebo D1 s č epcem gumové rukavice pracovníoděv (protipraš ná impregnace), gumová zá stěra, gumové boty Pracujte s přípravkem v dobře větratelném prostoru. Při dlouhodobé prá ci je doporuč eno prová dět periodické kontroly srá žlivosti krve. 9. Fyziká lnía chemické vlastnosti : Baraki koncentrá t skupenství(př i 20 C) barva zá pach (vůně) : hodnota ph (při 0 C) : teplota (rozmezíteplot) tá ní(0 C) : teplota (rozmezíteplot)varu(0 C) : tekuté č ervená nebo modrá až modrozelená mírně kyselá bod vzplanutí( C) : 103 C hořlavost : samozá palnost :

4 Datum vydá ní: Strana 4 (celkem 6) tenze par (př i C): hustota (př i C ): 1,03 až 1,05 při 20 C rozpustnost (př i C) : - ve vodě : dobrá - v tucích : dobrá (včetně specifikace oleje) rozdělovacíkoeficient a- oktanol voda : dalšíúdaje : Barakit konc.- rozpustný ve vodě nebo organic. rozpouš tědle. 10. Stabilita a reaktivita Hubex L se vyznač uje částeč nou odolnostíproti vodě podmínky za nichž je výrobek stabilní: podmínky,kterých je nutno se vyvarovat: lá tky a materiá ly s nimiž se výrobek nesmídostat do styku: nebezpečné rozkladné produkty : dalšíúdaje: 11. Toxikologické informace : Lanirá t koncentrá t Akutnítoxicita: běžné skladovacípodmínky, do teplot 20 C vysoké teploty, zdroje zapá lení v případě požá ru vznikajíjedovaté plyny (LD 50) orá lně potkan (mg.kg-1) : 470 (LD 50) dermá lně potkan (mg.kg-1) : 4400 (LD 50) inhalačně,potkan,pro aerosoly nebo čá stice (mg.kg-1) : (LD 50) inhalačně, potkan,pro plyny a pá ry (mg.kg-1): Subchronická -chronická toxicita : Senzibilizace : Karcinogenita : Mutagenita : Toxicita pro reprodukci : Zkuš enosti u člověka : Provedenízkouš ek na zvířatech : Dalšíúdaje : 12. Ekologické informace : Akutnítoxicita pro vodníorganismy : difethialone LC 50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): 0,04 EC 50, 48 hod.,dafnie (mg.kg-1): 0,0035 IC 50, 72 hod.,ř asy (mg.kg-1) : Rozložitelnost : Toxicita pro ostatníprostř edí: nenízná ma nenízná ma nenízná ma nemá mutagenníúč inky neproká zá na Zdravíš kodlivý při styku z kůžía při požití.účinná lá tka difethialone může vyvolat poruchy srá ženíkrve.příznaky otravy jsou : Krvá ceníz nosu a dá sní,vykaš lá vá níkrve, č etné č i velké podlitiny, ná hlé neobvyklé vnitřníbolesti, krev v moč i. byly provedeny poloč as rozpadu 1 hodina toxicita pro ptá ky- LD 50 orá lně, křepelka 211mg/kg

5 Datum vydá ní: Strana 5 (celkem 6) 13. Informace o zneškodňová ní: Způsoby zneš kodň ová nílá tky / přípravku : Případné zbytky přípravku se spá líve schvá lené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalová ním s teplotou C ve druhém stupni a č iš těním plynných zplodin. Způsoby zneš kodň ová níkontaminované ho obalu : Papírové obaly od přípravku po důkladném vyprá zdněníspá líme. 14. Informace pro přepravu : Pozemnídoprava : ARD/ RID : Třída : Číslice/ písmeno: Výstražná tabule : Číslo UN : Pozná mka : Vnitrozemská vodnípř eprava : Přípravek neníklasifiková n jako nebezpeč ný. AND / ADNR : Třída : Číslo / písmeno : Ná moř nípř eprava : Kategorie : Třída : Číslo UN : Typ obalu : IMDG : Lá tka znečišťujícímoř e : 3-/(1RS,3RS,1RS,3RS)-3-(4 bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl/-4- hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC) Technickýná zev : Letecká př eprava : Třída : Číslo UN : 3026 Typ obalu : ICAO / IATA : Technickýná zev : Pozná mky : Dalšíúdaje :, Informace o prá vních předpisech : Prá vnípř edpisy, které se vztahujína lá tku / přípravek : HUBEX B Zá kon 157 / 1998 Sb. Neklasifiková no Výstražnýsymbol nebezpečnosti : R věty : 21/22 Zdravíš kodlivý při styku z kůžía při požití. S věty : 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používá ní. 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblič ejový š tít. 46 Při požitíokamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označ ení.

6 Datum vydá ní: Strana 6 (celkem 6) 16. Dalšíinformace: Bezpečnostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zjiš těníbezpečnosti a ochrany př i prá ci a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísoučasné mu stavu vědomostía zkuš enostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy.nemohou být považová ny za zá ruku ve vztahu ke které mukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkré tníaplikaci a nemajírovněž ustavovat prá vně platnou zá kladnu kontraktačních vztahů.

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více