tio: oosg:eoo Tel Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tio: oosg:eoo Tel. 380309144 Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o"

Transkript

1 P sychiatric kh IeE ebna e erveny Dvrir (d61e j en,,16d ebna" ) eerveny Dvfir 1, eeskf Krumlov tio: oosg:eoo Tel Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o a MUDr. Y irclav Filip (d6le ien,,ldkai"). Chval5iny 198 D6le jen,,i6kai* uzavirajituto smlouvu o zaii5tdni pracovn6ldkaisk'fch sluzeb: L L6kai bude poskytovat l6debne pracovndldkaiskd sluzby v rozsahu vychfuejicim ze Zilkona Sb., zejmena z $ 57, a d6le z Rozhodnutf Krajskd hygienick6 stanice Jihodesk6ho kraje se sidlem v ieskfch Bud6jovicich e;. KHSJC27133l20l2lHP.CB a ej. rusjc /hp.cb (viz piiloha smlouvy) a zvnitini smdrnice lddebny t.lll3. 2. Tyto sluzby budou spodivat zejmenav n6sledujicich dinnostech: o vstupni, periodick6 a vystupni ldkai'skd preventivni prohlidky, o informace zamlstnancri o mozndm vlivu faktorfi pracovmch podminek na jejich. zdravi, o informace zamdstnavatele o mozndm vlivu faktorfi pracovrrich podminek na zdravolni stav zam6stnancfi a o vysledku preventivnich prohlidek s ohledem na zdr av otni zpris obilo st k pr 6ci, o dohled nad pracemi vykon6van;fmi zamdstnanci, tzn. obdasn6 n6v5tdvy lddebny zattdelemudrzeni si znalosti o vlastnostech pracovniho prostiedi l6debny,. neprodlend oznamovdni zarn6stnavateli zji5t6n;fch zhvalnych skutednosti, negativnd ovliviujicich bezpednost a ochranu zdravi pii pr'6ci, o vedeni dokumentace o pracovnel6kaiskfch sluzbdch provfddnych pro zam6stnavatele (nevztahujicich se ke konkr6tnimu zam6stnanci) odd6lend od zdravotnickd dokumentace veden6 o konkrdtnich zamdstnancich, o poradenstvi v oblasti pracovn6ldkar"skych sluzeb u rizikovych praci. 3. L6debna sezavazujenazhkladd $ 55 a $ 58 Zhkona(, Sb.: o sddlovat l6kaii informace potiebnd k hodnoceni a prevenci rizik mozndho ohrozeni zdravi zamdstnanct. o postupovat dle zhvdri pracovndldkaiskych prohlidek pfi zaiazovsni zamestnancfi k pr6ci, o pii odesldni zamdstnance kpracovndl6kaisk6 prohlidce vybavit jej fdaji o 'zalazeni do piislu5nd kategorie pr6ce, o odeslat zamdstnance na mimoiiidnou pracovnel6kaiskou prohlidku, pokud o to zamdstnailec polddit, soudasnd si l6debna vyhtazuje prdvo vyslat zambstnance

2 na mimor6dnou pracovndl6kaiskou prohlidku, m6-ii pochybnosti o zdravotni zptrsobilosti k Pr6ci, o i6dne a pravidelne hradit ldkafi pracovnel6kaisk6 sluzby, poskytovan6 dle uvedendho zhkona (a rozhodnuti KI{S Jihodesk6ho kraje)' Kontaktni osobou za l{debnu pro spolupr6ci s ldkaiem v konkr6tnich piipadech je MUDr. Andrej Sebe5, CSc., tel, Smlouva se tzavirs na dobu neurditou. V piipadd organizatnich di jinfch zmdnna strand lddebny nebo ldkaie mrize kterdkoli strana smlouvu vypovdd6t' piilohou t6to smlouvy je kopie Rozhodnuti Krajsk6 hygienick6 stanice Jihodeskdho kraje se sidlem,rd.rry.r Bud6jovicich ej." rusrbzzt33l20l2lhp.cb a ci. KHS JC27 I 30 lz}l2lhp.cb a sm6rnice l6debnv d' 1 /1 3' jeho vyse L v Filip MUDr. Vdclav praktictf t6kai Pro Chvalbiny 198 tet.: tdo: PSYG { cxa L66esNa E NY DV$R Cervenf Dv0r 1 sar 01 c"jfy tel ' lcoi

3 Vnitini l6kaisk6 tnanc0 PL Cisto: 1/13 Zpracoval: Dvoi56ek, Biezinov6, Sebe5 Platnost: od 1. ledna 2013 Datum vyd6ni: 15. ledna 2013 Nahrazuje: - Podet stran: Zdvaznosl'. pro celou organizaci Vyd6v6: ieditel l6debny Tento vnitini piedpis stanovuje v souladu s platnou legislativou (zejm6na z6konem d Sb., o specifickfch zdravotnich sluzbdch, vyhl65kou o zdravotnl zpfrsobilosti zdravotnick6ho pracovnika e Sb. a zdkonem e Sb. o ochrand veiejneho zdravi, ve zn6ni pozdejsich piedpisfi) pravidla pro prov6d6ni pracovndl6kaiskyich prohlidek zam6stnancfr PL derven! Dv&r. Pii prov6d6ni pracovnelekaiskiich prohlidek se posuzuje zdravotni stav s ohledem na 1) zdravotnl zp0sobilost kvyikonu povoldnf a na 2) rizikovost praci definovanou Krajskou hygienickou stanicf Jihoceskeho kraje se sidlem v e. Bud6jovicich (rozhodnuti c. KHSJ C27 130l2012lHP.CB). 1. Pracovnici bez zvvsen6ho rizika - kateqorie 1 Povinn6 pohlidky:. Vstupni prohlidka (pied zahdienlm zam6stn6nl) - pracovn6l6kaisk6 prohlidka k posouzeni zdravotni zprisobilosti k {konu povol6nf. Rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujici l6kai tak, aby mohl udinit z6vdr o zdravotni zpfrsobilosti k vfkonu prdce. Pracovni pozice Reditel Ekonom Udetni Nov5 kategorie rizika

4 Adm inistrativn I pracovnice Spr6vce Soci6lni/zdravotn6 soci6lnf pracovnice Psycholog/klin ick! psycholog Adiktolog, arteterapeut 1 2. Pracovnici s rizikovou praci kateqorie 2 Povinn6 pohlidky:. Vstupni prohlidka (pied zah6ienim zam6stndni) - pracovnel6kaiskd prohlidka k posouzeni zdravotni zpfrsobilosti k vfkonu povolani. Rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujici l6kai tak, aby mohl ucinitzlvilr o zdravotni zpfisobilosti k vyikonu pr6ce.. Wstupni prohlidka (pii ukondenl zamdstndni) - zdrkladni klinick6 vysetieni, posouzeni celkov6ho psychick6ho a somatick6ho stavu. Pracovni pozice Pracovni terapeut Pracovni terapeut v zahradd Pracovniciv kuchyni Referent MTZ Nov5 kategorie rizika 2 3. Pracovnici s rizikovou praci kateqorie 2R Povinn6 prohlldky:. Vstupni prohlidka (pied zah6ienfm zamestndni) - pracovndl6kaiskd prohlidka k posouzeni zdravotnl zpfrsobilosti k vlikonu povol6ni (rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujfci l6kai tak, aby mohl udinilz1v6r o zdravotni zpfrsobilosti k vlikonu pr6ce) + jaterni testy, serologie VHB (bez nutnosti kontroly titru po ockov6ni) - anti HBs a anti HBc, s6rologie VHC-anti HCV, modovf sediment, KO+ diff.

5 o Periodick6 prohlidka (KaZd6 2 rokv) - zdkladni klinicke vyietieni, posouzeni celkov6ho psychickeho a somatickeho stavu;jaterni testy, protif6tky anti HCV 1xza4 rokv, mo6ovf sediment,ko+diff, '. Wstupni prohlidka (pii ukondeni zam6stn6n0 - zdkladni klinicke vy5etieni, posouzeni celkov6ho psychickeho a somatick6ho stavu. Jaternitesty, anti HBc, anti HCV,poradenstvi o mozn6 klinick6 manifestaci onemocn6ni a inkubadni dob6. Pracovni pozice Riziko Novi kategorie rizika L6kai Virus hepatitidy B Virus hepatitidy C Ostatni infekce Zdravotnisestra Virus hepatitidy B Sanitdi Virus hepatitidy C Ostatniinfekce 2R Pracovnik pr6delny L6tka s v6tou R42+343, Udftber (obsluh uj ici COV) dezinf. prostiedky Zvl65tnosti kuchvnd Povinn6 prohlidky: o VstupnI prohlidka (pied zah6ienlm zam6stndni) - pracovn6l6kaisk6 prohlidka k posouzeni zdravotni zp0sobilosti k vfkonu povol6ni v potravindistvi (rozsah prohlfdky uzpfrsobuje posuzujlci l6kai tak, aby mohl ucinit z6vdr o zdravotni zpfrsobilosti k vlikonu prdce) + jaternf testy, s6rologie VHA - anti HAV total, VHB (bez nutnosti kontroly titru po odkovdni) - anti HBs, modoui sediment, KO+ diff., v,ftdr z krku a konedniku. Vstupni vysetieni lze nahradit pr0kazem pracovnika v potravineistvi ne star5fm nez 3 m6sice. o Periodick6 prohlidka (kazd4 2 rokv) - zakladni klinick6 vy5etieni, posouzeni celkov6ho psychick6ho a somatick6ho stavu;jaterni testy, vftdr zkrku a konedniku. Dohodv o 6innosti VlSe uvedenf syst6m prohlidek je urden i pro pracovniky, s nimiz m6 l66ebna uzavienu dohodu o pracovni dinnosti.

6 Ke spr5vn6mu posou zeni zdravotni zp0sobilosti k povolani a pracovni ch rizikle nutns znalost prdce v l6debn6' Z tohoto dfrvodu m6 r6debna uzavienu smlouvu o poskytovdni pracovn6lekaiskyich sluzeb s lekaiem, kteni nase prdce a,zika zna - s MUDr' Filipem ve chval5in6ch. Formuldi pro standardnivfstup posouzenl zdravotni prohlidky viz v piiloze. Hrazeni prohlidek Pracovn6lekaisk6 prohlldky a vysetienl hradi l6debna. V piipad6 uchazedg o zam6stn6ni je hradi az pot6, co uchazed byl skutecn6 piijat. MimoiSdng prohlidkv Kaad! zamdstnanec je povinen podrobit se i mimoiddnfm pracovn6l6kaiskfm prohfidkdm v piipadd, 2e nadiizenyi pracovnik ci zamdstnavatel nabydou podezienl na zmdnu zdravotni zp0sobitosti k vfkonu povoldni. Sezn6meni s rizikv Ka2d! pracovnrk je plsemn. sezn6men s vise uvedenfm obsahem pracovn6l6kaiskfch prohlidek a s kategorii pracovniho rizika - viz vzory sezn6meni v piiloze' sezndmenl prov6di za l6debnu MUDr. Andrej Sebes, csc. spotu se sestrou o5etiovny. Evidence vrfsledk0 Zdravotnidokumentaci o pracovndlekaiskfch prohlidek vede posuzujici l6kai, celkov6 vfsledky (v podobd piirozen6ho formurdie) eviduje MUDr. sebes, csc. sporu s ambulantni sestrou. Rozd6lovnik: Ekonom spr6vce Vrchnf s. Ved.odd.A Ved.odd.B Ved.odd.C Ved.odd.D Ved. PT Ved.soc.pr6ce

7 KRAJSKA HYGIENICKA STANICE nhoeeskeho KRAJE se siolpnr v ibsrycn gunerovrcich adresa: Na Sadech 25,3'70 71 eeskd Buddjovice, tel.: , fax: g:, g,l5g ID: agzai3 c e j.khsjc2 7 r3j /2otz r$p.cb Spis. d. : S -KItr S J C / v Cesklich Buddjovicich, dne: Psychiatrickf l6iebna ierveny Dvflr Cerveni Dvrir I Ceskf Krumlov Rozhodnuti Y fizeni podle $ 82 odst, 2plsn. d) a $ 37 odst. 6 pisrn. b) zdkonae.25b12000 Sb., o ochrane veiejndho zdravla o zmdnd nektefch souvisejicich zdkoni, va zndni pozddj5ich piedpisri, rozhodla Krajsk6 hygiinickri stanice Jihodesk6ho kraje se sidlem v ieslcych Bud6jovicich jako pilslusny spr'6vni riiad podle g 82 odst. I a odst. 2 pism. a) citovandho zilkonatakto: U,zamdstrlavatele Psychiatrickd l6debna dervenf Dvfir, derveny Dvfir l, 381 0l dest<,y' Krurnlov, IdO: prdce: - risek provozne -technickf 001 pracovnft prddelny 002 rtdrlbfli - vc. obstuhy iov - f seh zdravotnic.-psych oterapeut. 003 l6haf 004 sanitfi. 005 ZPBD - zdravotnf sestra za( azelne, zam dstnavatelem do kategorie druh6 j sou rizihovf mi pracemi

8 V llzeni poclle g g2 odst. 2 pism. e) bod 2 zilkona E sb., o ochrand veiejndho zdravi a o zmdnd n6ktervch souviseiicich zdkolg, n. rneni pozddj5ich pieclpisri, rozhodla Krajsk6 hygienick6 stanice Jihodeskdho ffi;^;"'rtdil;^d;rkt"n eriae;ouicich jako"prislusny sprdvni riyad podle $ 82 odst. 1 a odst' 2 pism' a) citovandho zdkona takto: u zam6stnavatele psychiatrick6 l6eebna tervenf Dvfir, dervenf Dvrlr 1, Ceslqf Ikumlov ' Ieo: se stanovuii minim6lnf n6plne a terrniny l6kafskych preventivnich prohlidek osob, kter6 vykondvajf rizikov6 pr6ce takto: :fdrlbttt - vd. obsluhy COV TPRD - zdravohrf sestra tkovini) - orotildtkv oroti hepatitidd B (anti nu, o un,, O., i ck 6 p rohlf d ka: zilklad( ystupni prohlfdka: vybetleni v rozsahu periodick6 anifestaci onemocn6ni a inkubadni dobe- -t'''ttti1t ptohlidky vdetnb anti HBc, poradenstvi o noln6' ldfurickd Termin neriodick6 Prohlldk lkrdt z.a2 ro atitidy - protil6tky ptoti hepatitidd C ystupni prohlidla: vysetleni v rozsahu periodick6 prohlidky vdetn6 anti HCV, poradenstvi o moznd klinickd anifestaci onemocndni a inkubadni dobd onemocn BIOLOGICKE CINITELE _ ostatnf infekce pracovnik pr6delny, ostatni infekce - vd. obsluhy COV, ostatni infekce Termin periodickd ProhlidkY llcrdt za2 roky lkrdt zaz rol<y ZPBD - zdravotni sestra ll<rifi za2 lfidkc : z Akladn i w5etleni sedim entace klve, K O+j!ff.j prohlidka: vysetieni v r.ozsahu perioclickd prohlidky, poradeus ozn6 klinick6 manifestaci i a inkubadni dobd

9 0dfivodn6ni: Dne piedlozil zamlstnavatel Psyehiatrick6l6debna eerveny Dvfir, derveny Dvrir 1, Ces[f Krumlov v souladu s $ 37 odst.2 z6l<. d, Sb,, o ochlane veiejndho zdravi a o zm5n1, n6kterych souvisejicich zdkonfl, ve zndni pozddj5ich piedpisri (d61e jen zitkon E Sb,), nhvrh fia zalazeni praci - 16kai, sanit6i, ZPBD - zdravotti sestra, pracovnik pr6delny a tdrhbal - vd. obsluhy eov, vykon6vanych v Psychiatrickd l6debnd Cerven;1i Dvfu', Cervenf Dvfir 1, iesky Krumlov do kategorie 2R (tj,s nuhrosti zvy5en6ho zdravotniho dohledu pro falctor prhce s biolog. diniteli). N6vrh byl pod6n zamlstnavatelem po nove proveden6 revizi rizik, zejm. vyhodnoceni organizadnich zmdn a noqfch prac. postupt ve srovn6ni s platnou legislativou na hodnoceni psyclr. z\idile, a zalazeni praci do kategorif bylo provedeno v souladu s vyhl. (, Sb. Na zfkladd komplexniho posouzeni rizikovych faktor'fi placovnich podmfnek, jejich vliw na zdravi a miru expozice zamdstnan.cfr pii vfkonu u.ise uvedenfch pr h provozovny l, deskf Krumlov PJychiatrickri Qerveni Dvrir, Cervenf?rr&. e ervenj Dvflr 1, e eskl Krumlov, rozhodl orgrin druhd kategorie jsou pracemi rizikovlirni. Fsychiatrick lilircbna. eervenrt Dvfrr, CHVALSIIW - fsek -techn zdravi, Ze uve OznaCeni Ndzev nr6ce Faktory pracovnich podmfnek - katesorie Katesorie nrdce Ldtka s vdtou R42+R43 - kateeorie faktoru pracovnik prridehy 002 nfuzbal - vd. obsluhv eov BIOLOGICKE CINITELE, ostatnf infekce - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - lrategorie faktoru - 2R BIOLOGICKE CINITELE, ostatni infekce - kategode faktoru - 2R L6tka s vdtou R42 - kategorie faktoru - 2 Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 2R vfslednd kat. - 2R rn-fslednd kat. - 2R fisek zdravotnic t" Oznadenf N6zev nrdce Faktorv pracovnfch podminek - katesorie Katesorie nrdce 003 l6kaf BIOLOGICKE Cnilfel-p - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktom - 2R Virus hepatitidy C'kategorie faktoru - 2R 004 sanitdi Ldtka s v6tou R42+R43, dezinfekdnf plostiedky - hategorie faktollr - 2 BIOLOGICKE dntfgfs - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidv C - katesorie faktoru - 2R u.islednd kat. - 2R u-islednd kat. - 2R

10 ZPBD - zdravotn{ sestra Psvchick6 z6tdi'- kategorie faktoru - 2 BIOLOGICKE CfWtfBlp - kategorie faktotu - 2R Virus hepatitidy B 'kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidv C - kateeole :takloru - 2R Psychick6 zitel' kutq*tt gto-j L6tka s u61su ft{2+r43, dezinfekdni prostiedky - kategorie faktoru - 2 Wsledn6kat. - 2R D6leor.96rrochrarryveiejndhozdryiul.g'v..ikonrizl.\ord9n'Sracistanovilrninim6lnin6pliaterminy periodickfch fef<arsf<vcrr prlvl"ti*rcft proitia#u minirn6lni ndpli vstupnich a rn-istupnich LPP' Postanovilipr6cekategoriel'(ieditel'psycholog/klinickf psy sprivce)' uce 2, kategorie (pracovnl terapeut' Rracgyni ent MTZ (sktadnice) se timto pov.aluii za. 4 zt+k' 258i2000 Sb'' proto o nlch nenl syst6mu hyg. sluzby' pru-r*i.", di"toi sest ul administrativni pracovnice, ekonom' ch ch je uvedeno rnise. Timto rozhodnutim byla nalxazenavsechna doposud w9u-n+rozhodnuti org6nu ocbrany velejneho zdravi (ohs' KHS) o zarazenipraci do kategorii u,tunoujoi,nir. napmi a terminii teta'rstyctr preventivnich prohlidek osob vykon6vaj icich rizikov6 Pr6ce' Pouieni: lzepodle$81a$8326k.(' Sb'sprdvnilrol6duPodat'odvol6nido15-tidnu k Minister.stv' "dt;;;ili En- poaa"i. ue*etty* u itajst<6 hygie'ick. stanice em v d. Buddjovicich. otisk riiednflr o r azitj<a

11 KRAJSKA HYGIENICKA STANICE nhoceskeho KRAJE se sitrsira v cpsrych euoerovrcicn adresa:na Sadech 25, ieskd BudEjovice, tel.: , fax: +42Q ,158 dl,xrrs,rcz 7 1so l2or2tmp.cb Spis. d. : S-KHS JC2329s cb.cz, ld : agzai3 c v Ceshy'ch Buddjovicich, dne: Psychiatrickf l6iebna ierveny Dvfir w" Cervenf Dvrir 1 v Cesky Krumlov Rozhodnuti Ylnenlpodle$82odst.2p[sm.c)a$37odst.6pism.c),vsouvislostis$39odst. 1z6konad Sb., o ochrand veiejndho zdravi a o zmdnd ndkter"-ich souvisejicich zdkonrl, ve zndni pozddjdich pfedpisri, rozhodla Krajsk6 hygienickd stanice Jihodeskdho kraje se sidlem v Ceskfch Buddjovicich jako plislu5nj sprdvni rllad podle $ 82 odst. 1 a odst. 2 pism. a) citovandho z6kona takto: U zamdstnavatele Psychiatrickd l6iebna iervenf Dvflr, ieruenj Dwr 1, Ceskf Krumlov, IiO: prrice Psy chiatrickir l6eebna. tervm! Dvfir. CHVALSINY 00 I administrativni pracovnice 002 pracovni terapeuti 003 sociflnl pracovnice nejsou rizikovymi pracemi. OdrivodnEni: Dne 14, pod m.: KHSJC23295l20l2 piedlozil zamdstnavatel Psychiatrick6 l6debna dervenf Cervenli Dvfir, derveny Dvur l, ieskf Krumlov, v souladu s g 37 zik. i Sb., o ochrand veiejndhb zdravl a o zmdnd ndkten-fch souvisejicich z6konr1, ve zndni pozddj3ich ptedpisri (d6le jen z6kon d. 258/2000 Sb.), nhvrhtykajici se zrndn odrlvodf,ujicich zalazeni v'-ise uvedenjch praci do kategorii na pracovi5ti Psychiatricke lddebny iervenj Dvrlr, dervenf Duh l, 381 0l deskf Krumlov s t{m, Le prilce dosud zar"azend do kategorie tleti jiz nejsou pracemi tdto kategorie. ZamEslnavatel ve svdm podani uvddi, le vzhledem k organizadnim zmdndm a hodnoceni novych pracovnich postupri ve srovniini s platnou legislativou v hodnoceni psychickd zdtdle, cot md vliv na kritdlia pro zaiazovini praci do kategorii, navrhuje zaladit v.j'se uvedend pr6ce takto:

12 -F- OznaCeni Ndzev nrdce Faktorv pracovnfch podmfnek - katesorie Kateporie nr6ce Psychickd zilte>,- kategorie faktoru - I 001 adminishativni pracovnice Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 1 BIOLOGICKE dnlfnlb - kateeorie falcroru - I Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 1 vjsledndkat, - I 002 pracormi terapeuti Celkovd fyzick zittlt - kategorie faktoru - 2 Wsledn6 kat. - 2 Psychickii zdtll- kategorie faktoru socidlni pracovnice BIO CINITELE - Bakterie - lcatesorie faktoru - 1 Virus hepatitidy A (lidskf enterovirus tyb 72) - kategorie faktoru - 1 vfsledn6 kat. - I N6wh byl posouzen a bylo zji5tdno, Ze vyhodnoceni rizikovfch faktorfi pracovnich podminek bylo provedeno v souladu s naflzenim vl6dy d Sb., kterjrn se stanovi podminky oclrany zdravipfrprilci, a zaiazenl do kategorii odpovidd kritdriim stanovenjm vyhl65kou E Sb., kterou se stanovi podminky pro zalazovdni praci do kategorii, limitnl hodnoty ukazatehl biologich_ich expozidnich testrl, podminky odbdru biologickdho materi6lu pro provdddni biologickfch expozidnich testtl a niilezitosti hld5eni praci s azbestem a biologickfmi diniteli, Org6n ochrany vefejndho zdravi proto u tdchto praci rozhodl o tom, Ze uz nejsou pracemi 3, kategorie aile sena jejich vykon nevaahuji stanovend minimrilni ndplnd ldkatskich preventivnich prohlidek, uvedend v rozhodnuti Okresniho hygienika v e. Krumlovd dj ze dne a KHS Jd. kraje se sidlern v d. Buddjovicich (,j. 690l07lHP ze dne s tim, Le ostatni prdce uvedend v tdchto rozhodnutich za danych prac. podminek jit zankly, proto se o nich uz nerozhoduje, ZanEstnavaIel po revizi rizik novd stanovil aktu6lnd vykoniivand pr6ce, kter6 jsou rovndz pledmdtem jeho u.fse uvedendho poddnf s tim, Ze prdce zamdstnavatelem zalazenl do 2. kategorie se tlmto povazuji za oznttmend orgdnu ochrany velejndho zdravi ve smyslu $ 37 odst. 4 zdk. (: Sb, a pr6ce nawzend k zaiazeni do kategorie 2R (kateg.druhd stanovend rizikovou) budou piedmdtem samostatndho rozhodnuti KHS Jd. kraje. Timto rozhodnutim se nabraztje rozhodnuti Ej.3S ze dne akhs Jd. kraje se sidlem v d. Buddjovicich (, j IHP ze dne v plndm rozsahu. Pouieni: Proti tomuto rozhodnuti lze podle $ 81 a $ 83 zhk. d. 500/2004 Sb. spr6vniho i6du podat odvoldni do 15-ti dnri ode dne jeho doruden{ k Ministerstvu zdravotnicwi dr poddnim udindnlm u Krajskd hygienick6 stanice Jihodeskdho kraje se sidlem v d. eudejovicich. otisk ftednlho razilka MUDr. Dagmar Beni5kov6 n6mdstek ieditele pro odbornou dinnost

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

(7e'; OBVODNI E,\NSrcV URAD V OSTRAVE. RozHonNuri. oeocni uild 02, 2008 735 34 STONAVA

(7e'; OBVODNI E,\NSrcV URAD V OSTRAVE. RozHonNuri. oeocni uild 02, 2008 735 34 STONAVA (7e'; oeocni uild 735 34 STONAVA Poici r,rrn:_ Z spls z^ar' /,41- OBVODNI E,\NSrcV URAD V OSTRAVE 02, 2008 tflst.no y;.4 Drihhl 'kar atrk. Sl RozHonNuri Obvodni baiiski riiad v Ostav6 na zdklade Zadosti

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA 'm Er:{! F,' ZPR,AVA.::!l:-.. ' njiil i NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI Podle zaikona d. 93/ piedpise, auditors auditoni desk6 re piezkoumdvdni ve zn6ni pozd6jsich )09., o auditorech

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l. 5.2014 "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele

Více

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku MTNTSTERSTV o LlorNino prosrnnni 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku V65 dopis znaeky: NaSe znadka: 88959/EI\rV/14 Vyfizuje: Mgr. Indr6kovdl1.2559 PRAHA: 29.12.2014 VEc: PosuzovSni

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil

1Iilil illirililuilililtilll ilfliliilil]ilriilrilltilililil lil ililililil liluilililt llutilii ilffil NUTSPOO3431N KRAJSKY URAD - JIHOCESKY KRAJ odbor regionrihliho rcz1ole, ilzenrdho p16no\arni, stevcbniho i6dl1a in\,.esiic odddlcni star.ebniho irldu lj Zinmiho

Více

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni:

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni: POZARNI RAD ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE Zastupitelstvobce Petrovice, podle zikona d. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zlizenl), ve znen{ pozdejsich piedpisri, na sv m zasedini dne 4-3.2004,

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

takto: I. kalobase zamita. 11. iadny z "Eastnikii n e m a priivo na nahradu naikladii Fizeni.

takto: I. kalobase zamita. 11. iadny z Eastnikii n e m a priivo na nahradu naikladii Fizeni. - Mestsky soud v Praze rozhodl v senatti sloiencm z pfedsedkyne JUDr. Nadeidy ~ehakov~ a soudcti Mgr. Martina Giie a JUDr. Ludmily SandnerovC v prkvni veci ialobce: Jll N m s mistem podnikini, : zastoupen

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc 46684484

JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc 46684484 KRAJSKY urro JrHoCrsrKRAJ EKONOMICKY ODBOR oddeleni PREzKUMU A METoDIKY HoSPopnReuI obci e.i.: KUJCK 219s6/2014 oeko-pr stejnopis 6. 2 Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv.

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více