tio: oosg:eoo Tel Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tio: oosg:eoo Tel. 380309144 Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o"

Transkript

1 P sychiatric kh IeE ebna e erveny Dvrir (d61e j en,,16d ebna" ) eerveny Dvfir 1, eeskf Krumlov tio: oosg:eoo Tel Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o a MUDr. Y irclav Filip (d6le ien,,ldkai"). Chval5iny 198 D6le jen,,i6kai* uzavirajituto smlouvu o zaii5tdni pracovn6ldkaisk'fch sluzeb: L L6kai bude poskytovat l6debne pracovndldkaiskd sluzby v rozsahu vychfuejicim ze Zilkona Sb., zejmena z $ 57, a d6le z Rozhodnutf Krajskd hygienick6 stanice Jihodesk6ho kraje se sidlem v ieskfch Bud6jovicich e;. KHSJC27133l20l2lHP.CB a ej. rusjc /hp.cb (viz piiloha smlouvy) a zvnitini smdrnice lddebny t.lll3. 2. Tyto sluzby budou spodivat zejmenav n6sledujicich dinnostech: o vstupni, periodick6 a vystupni ldkai'skd preventivni prohlidky, o informace zamlstnancri o mozndm vlivu faktorfi pracovmch podminek na jejich. zdravi, o informace zamdstnavatele o mozndm vlivu faktorfi pracovrrich podminek na zdravolni stav zam6stnancfi a o vysledku preventivnich prohlidek s ohledem na zdr av otni zpris obilo st k pr 6ci, o dohled nad pracemi vykon6van;fmi zamdstnanci, tzn. obdasn6 n6v5tdvy lddebny zattdelemudrzeni si znalosti o vlastnostech pracovniho prostiedi l6debny,. neprodlend oznamovdni zarn6stnavateli zji5t6n;fch zhvalnych skutednosti, negativnd ovliviujicich bezpednost a ochranu zdravi pii pr'6ci, o vedeni dokumentace o pracovnel6kaiskfch sluzbdch provfddnych pro zam6stnavatele (nevztahujicich se ke konkr6tnimu zam6stnanci) odd6lend od zdravotnickd dokumentace veden6 o konkrdtnich zamdstnancich, o poradenstvi v oblasti pracovn6ldkar"skych sluzeb u rizikovych praci. 3. L6debna sezavazujenazhkladd $ 55 a $ 58 Zhkona(, Sb.: o sddlovat l6kaii informace potiebnd k hodnoceni a prevenci rizik mozndho ohrozeni zdravi zamdstnanct. o postupovat dle zhvdri pracovndldkaiskych prohlidek pfi zaiazovsni zamestnancfi k pr6ci, o pii odesldni zamdstnance kpracovndl6kaisk6 prohlidce vybavit jej fdaji o 'zalazeni do piislu5nd kategorie pr6ce, o odeslat zamdstnance na mimoiiidnou pracovnel6kaiskou prohlidku, pokud o to zamdstnailec polddit, soudasnd si l6debna vyhtazuje prdvo vyslat zambstnance

2 na mimor6dnou pracovndl6kaiskou prohlidku, m6-ii pochybnosti o zdravotni zptrsobilosti k Pr6ci, o i6dne a pravidelne hradit ldkafi pracovnel6kaisk6 sluzby, poskytovan6 dle uvedendho zhkona (a rozhodnuti KI{S Jihodesk6ho kraje)' Kontaktni osobou za l{debnu pro spolupr6ci s ldkaiem v konkr6tnich piipadech je MUDr. Andrej Sebe5, CSc., tel, Smlouva se tzavirs na dobu neurditou. V piipadd organizatnich di jinfch zmdnna strand lddebny nebo ldkaie mrize kterdkoli strana smlouvu vypovdd6t' piilohou t6to smlouvy je kopie Rozhodnuti Krajsk6 hygienick6 stanice Jihodeskdho kraje se sidlem,rd.rry.r Bud6jovicich ej." rusrbzzt33l20l2lhp.cb a ci. KHS JC27 I 30 lz}l2lhp.cb a sm6rnice l6debnv d' 1 /1 3' jeho vyse L v Filip MUDr. Vdclav praktictf t6kai Pro Chvalbiny 198 tet.: tdo: PSYG { cxa L66esNa E NY DV$R Cervenf Dv0r 1 sar 01 c"jfy tel ' lcoi

3 Vnitini l6kaisk6 tnanc0 PL Cisto: 1/13 Zpracoval: Dvoi56ek, Biezinov6, Sebe5 Platnost: od 1. ledna 2013 Datum vyd6ni: 15. ledna 2013 Nahrazuje: - Podet stran: Zdvaznosl'. pro celou organizaci Vyd6v6: ieditel l6debny Tento vnitini piedpis stanovuje v souladu s platnou legislativou (zejm6na z6konem d Sb., o specifickfch zdravotnich sluzbdch, vyhl65kou o zdravotnl zpfrsobilosti zdravotnick6ho pracovnika e Sb. a zdkonem e Sb. o ochrand veiejneho zdravi, ve zn6ni pozdejsich piedpisfi) pravidla pro prov6d6ni pracovndl6kaiskyich prohlidek zam6stnancfr PL derven! Dv&r. Pii prov6d6ni pracovnelekaiskiich prohlidek se posuzuje zdravotni stav s ohledem na 1) zdravotnl zp0sobilost kvyikonu povoldnf a na 2) rizikovost praci definovanou Krajskou hygienickou stanicf Jihoceskeho kraje se sidlem v e. Bud6jovicich (rozhodnuti c. KHSJ C27 130l2012lHP.CB). 1. Pracovnici bez zvvsen6ho rizika - kateqorie 1 Povinn6 pohlidky:. Vstupni prohlidka (pied zahdienlm zam6stn6nl) - pracovn6l6kaisk6 prohlidka k posouzeni zdravotni zprisobilosti k {konu povol6nf. Rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujici l6kai tak, aby mohl udinit z6vdr o zdravotni zpfrsobilosti k vfkonu prdce. Pracovni pozice Reditel Ekonom Udetni Nov5 kategorie rizika

4 Adm inistrativn I pracovnice Spr6vce Soci6lni/zdravotn6 soci6lnf pracovnice Psycholog/klin ick! psycholog Adiktolog, arteterapeut 1 2. Pracovnici s rizikovou praci kateqorie 2 Povinn6 pohlidky:. Vstupni prohlidka (pied zah6ienim zam6stndni) - pracovnel6kaiskd prohlidka k posouzeni zdravotni zpfrsobilosti k vfkonu povolani. Rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujici l6kai tak, aby mohl ucinitzlvilr o zdravotni zpfisobilosti k vyikonu pr6ce.. Wstupni prohlidka (pii ukondenl zamdstndni) - zdrkladni klinick6 vysetieni, posouzeni celkov6ho psychick6ho a somatick6ho stavu. Pracovni pozice Pracovni terapeut Pracovni terapeut v zahradd Pracovniciv kuchyni Referent MTZ Nov5 kategorie rizika 2 3. Pracovnici s rizikovou praci kateqorie 2R Povinn6 prohlldky:. Vstupni prohlidka (pied zah6ienfm zamestndni) - pracovndl6kaiskd prohlidka k posouzeni zdravotnl zpfrsobilosti k vlikonu povol6ni (rozsah prohlidky uzpfrsobuje posuzujfci l6kai tak, aby mohl udinilz1v6r o zdravotni zpfrsobilosti k vlikonu pr6ce) + jaterni testy, serologie VHB (bez nutnosti kontroly titru po ockov6ni) - anti HBs a anti HBc, s6rologie VHC-anti HCV, modovf sediment, KO+ diff.

5 o Periodick6 prohlidka (KaZd6 2 rokv) - zdkladni klinicke vyietieni, posouzeni celkov6ho psychickeho a somatickeho stavu;jaterni testy, protif6tky anti HCV 1xza4 rokv, mo6ovf sediment,ko+diff, '. Wstupni prohlidka (pii ukondeni zam6stn6n0 - zdkladni klinicke vy5etieni, posouzeni celkov6ho psychickeho a somatick6ho stavu. Jaternitesty, anti HBc, anti HCV,poradenstvi o mozn6 klinick6 manifestaci onemocn6ni a inkubadni dob6. Pracovni pozice Riziko Novi kategorie rizika L6kai Virus hepatitidy B Virus hepatitidy C Ostatni infekce Zdravotnisestra Virus hepatitidy B Sanitdi Virus hepatitidy C Ostatniinfekce 2R Pracovnik pr6delny L6tka s v6tou R42+343, Udftber (obsluh uj ici COV) dezinf. prostiedky Zvl65tnosti kuchvnd Povinn6 prohlidky: o VstupnI prohlidka (pied zah6ienlm zam6stndni) - pracovn6l6kaisk6 prohlidka k posouzeni zdravotni zp0sobilosti k vfkonu povol6ni v potravindistvi (rozsah prohlfdky uzpfrsobuje posuzujlci l6kai tak, aby mohl ucinit z6vdr o zdravotni zpfrsobilosti k vlikonu prdce) + jaternf testy, s6rologie VHA - anti HAV total, VHB (bez nutnosti kontroly titru po odkovdni) - anti HBs, modoui sediment, KO+ diff., v,ftdr z krku a konedniku. Vstupni vysetieni lze nahradit pr0kazem pracovnika v potravineistvi ne star5fm nez 3 m6sice. o Periodick6 prohlidka (kazd4 2 rokv) - zakladni klinick6 vy5etieni, posouzeni celkov6ho psychick6ho a somatick6ho stavu;jaterni testy, vftdr zkrku a konedniku. Dohodv o 6innosti VlSe uvedenf syst6m prohlidek je urden i pro pracovniky, s nimiz m6 l66ebna uzavienu dohodu o pracovni dinnosti.

6 Ke spr5vn6mu posou zeni zdravotni zp0sobilosti k povolani a pracovni ch rizikle nutns znalost prdce v l6debn6' Z tohoto dfrvodu m6 r6debna uzavienu smlouvu o poskytovdni pracovn6lekaiskyich sluzeb s lekaiem, kteni nase prdce a,zika zna - s MUDr' Filipem ve chval5in6ch. Formuldi pro standardnivfstup posouzenl zdravotni prohlidky viz v piiloze. Hrazeni prohlidek Pracovn6lekaisk6 prohlldky a vysetienl hradi l6debna. V piipad6 uchazedg o zam6stn6ni je hradi az pot6, co uchazed byl skutecn6 piijat. MimoiSdng prohlidkv Kaad! zamdstnanec je povinen podrobit se i mimoiddnfm pracovn6l6kaiskfm prohfidkdm v piipadd, 2e nadiizenyi pracovnik ci zamdstnavatel nabydou podezienl na zmdnu zdravotni zp0sobitosti k vfkonu povoldni. Sezn6meni s rizikv Ka2d! pracovnrk je plsemn. sezn6men s vise uvedenfm obsahem pracovn6l6kaiskfch prohlidek a s kategorii pracovniho rizika - viz vzory sezn6meni v piiloze' sezndmenl prov6di za l6debnu MUDr. Andrej Sebes, csc. spotu se sestrou o5etiovny. Evidence vrfsledk0 Zdravotnidokumentaci o pracovndlekaiskfch prohlidek vede posuzujici l6kai, celkov6 vfsledky (v podobd piirozen6ho formurdie) eviduje MUDr. sebes, csc. sporu s ambulantni sestrou. Rozd6lovnik: Ekonom spr6vce Vrchnf s. Ved.odd.A Ved.odd.B Ved.odd.C Ved.odd.D Ved. PT Ved.soc.pr6ce

7 KRAJSKA HYGIENICKA STANICE nhoeeskeho KRAJE se siolpnr v ibsrycn gunerovrcich adresa: Na Sadech 25,3'70 71 eeskd Buddjovice, tel.: , fax: g:, g,l5g ID: agzai3 c e j.khsjc2 7 r3j /2otz r$p.cb Spis. d. : S -KItr S J C / v Cesklich Buddjovicich, dne: Psychiatrickf l6iebna ierveny Dvflr Cerveni Dvrir I Ceskf Krumlov Rozhodnuti Y fizeni podle $ 82 odst, 2plsn. d) a $ 37 odst. 6 pisrn. b) zdkonae.25b12000 Sb., o ochrane veiejndho zdravla o zmdnd nektefch souvisejicich zdkoni, va zndni pozddj5ich piedpisri, rozhodla Krajsk6 hygiinickri stanice Jihodesk6ho kraje se sidlem v ieslcych Bud6jovicich jako pilslusny spr'6vni riiad podle g 82 odst. I a odst. 2 pism. a) citovandho zilkonatakto: U,zamdstrlavatele Psychiatrickd l6debna dervenf Dvfir, derveny Dvfir l, 381 0l dest<,y' Krurnlov, IdO: prdce: - risek provozne -technickf 001 pracovnft prddelny 002 rtdrlbfli - vc. obstuhy iov - f seh zdravotnic.-psych oterapeut. 003 l6haf 004 sanitfi. 005 ZPBD - zdravotnf sestra za( azelne, zam dstnavatelem do kategorie druh6 j sou rizihovf mi pracemi

8 V llzeni poclle g g2 odst. 2 pism. e) bod 2 zilkona E sb., o ochrand veiejndho zdravi a o zmdnd n6ktervch souviseiicich zdkolg, n. rneni pozddj5ich pieclpisri, rozhodla Krajsk6 hygienick6 stanice Jihodeskdho ffi;^;"'rtdil;^d;rkt"n eriae;ouicich jako"prislusny sprdvni riyad podle $ 82 odst. 1 a odst' 2 pism' a) citovandho zdkona takto: u zam6stnavatele psychiatrick6 l6eebna tervenf Dvfir, dervenf Dvrlr 1, Ceslqf Ikumlov ' Ieo: se stanovuii minim6lnf n6plne a terrniny l6kafskych preventivnich prohlidek osob, kter6 vykondvajf rizikov6 pr6ce takto: :fdrlbttt - vd. obsluhy COV TPRD - zdravohrf sestra tkovini) - orotildtkv oroti hepatitidd B (anti nu, o un,, O., i ck 6 p rohlf d ka: zilklad( ystupni prohlfdka: vybetleni v rozsahu periodick6 anifestaci onemocn6ni a inkubadni dobe- -t'''ttti1t ptohlidky vdetnb anti HBc, poradenstvi o noln6' ldfurickd Termin neriodick6 Prohlldk lkrdt z.a2 ro atitidy - protil6tky ptoti hepatitidd C ystupni prohlidla: vysetleni v rozsahu periodick6 prohlidky vdetn6 anti HCV, poradenstvi o moznd klinickd anifestaci onemocndni a inkubadni dobd onemocn BIOLOGICKE CINITELE _ ostatnf infekce pracovnik pr6delny, ostatni infekce - vd. obsluhy COV, ostatni infekce Termin periodickd ProhlidkY llcrdt za2 roky lkrdt zaz rol<y ZPBD - zdravotni sestra ll<rifi za2 lfidkc : z Akladn i w5etleni sedim entace klve, K O+j!ff.j prohlidka: vysetieni v r.ozsahu perioclickd prohlidky, poradeus ozn6 klinick6 manifestaci i a inkubadni dobd

9 0dfivodn6ni: Dne piedlozil zamlstnavatel Psyehiatrick6l6debna eerveny Dvfir, derveny Dvrir 1, Ces[f Krumlov v souladu s $ 37 odst.2 z6l<. d, Sb,, o ochlane veiejndho zdravi a o zm5n1, n6kterych souvisejicich zdkonfl, ve zndni pozddj5ich piedpisri (d61e jen zitkon E Sb,), nhvrh fia zalazeni praci - 16kai, sanit6i, ZPBD - zdravotti sestra, pracovnik pr6delny a tdrhbal - vd. obsluhy eov, vykon6vanych v Psychiatrickd l6debnd Cerven;1i Dvfu', Cervenf Dvfir 1, iesky Krumlov do kategorie 2R (tj,s nuhrosti zvy5en6ho zdravotniho dohledu pro falctor prhce s biolog. diniteli). N6vrh byl pod6n zamlstnavatelem po nove proveden6 revizi rizik, zejm. vyhodnoceni organizadnich zmdn a noqfch prac. postupt ve srovn6ni s platnou legislativou na hodnoceni psyclr. z\idile, a zalazeni praci do kategorif bylo provedeno v souladu s vyhl. (, Sb. Na zfkladd komplexniho posouzeni rizikovych faktor'fi placovnich podmfnek, jejich vliw na zdravi a miru expozice zamdstnan.cfr pii vfkonu u.ise uvedenfch pr h provozovny l, deskf Krumlov PJychiatrickri Qerveni Dvrir, Cervenf?rr&. e ervenj Dvflr 1, e eskl Krumlov, rozhodl orgrin druhd kategorie jsou pracemi rizikovlirni. Fsychiatrick lilircbna. eervenrt Dvfrr, CHVALSIIW - fsek -techn zdravi, Ze uve OznaCeni Ndzev nr6ce Faktory pracovnich podmfnek - katesorie Katesorie nrdce Ldtka s vdtou R42+R43 - kateeorie faktoru pracovnik prridehy 002 nfuzbal - vd. obsluhv eov BIOLOGICKE CINITELE, ostatnf infekce - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - lrategorie faktoru - 2R BIOLOGICKE CINITELE, ostatni infekce - kategode faktoru - 2R L6tka s vdtou R42 - kategorie faktoru - 2 Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 2R vfslednd kat. - 2R rn-fslednd kat. - 2R fisek zdravotnic t" Oznadenf N6zev nrdce Faktorv pracovnfch podminek - katesorie Katesorie nrdce 003 l6kaf BIOLOGICKE Cnilfel-p - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktom - 2R Virus hepatitidy C'kategorie faktoru - 2R 004 sanitdi Ldtka s v6tou R42+R43, dezinfekdnf plostiedky - hategorie faktollr - 2 BIOLOGICKE dntfgfs - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidv C - katesorie faktoru - 2R u.islednd kat. - 2R u-islednd kat. - 2R

10 ZPBD - zdravotn{ sestra Psvchick6 z6tdi'- kategorie faktoru - 2 BIOLOGICKE CfWtfBlp - kategorie faktotu - 2R Virus hepatitidy B 'kategorie faktoru - 2R Virus hepatitidv C - kateeole :takloru - 2R Psychick6 zitel' kutq*tt gto-j L6tka s u61su ft{2+r43, dezinfekdni prostiedky - kategorie faktoru - 2 Wsledn6kat. - 2R D6leor.96rrochrarryveiejndhozdryiul.g'v..ikonrizl.\ord9n'Sracistanovilrninim6lnin6pliaterminy periodickfch fef<arsf<vcrr prlvl"ti*rcft proitia#u minirn6lni ndpli vstupnich a rn-istupnich LPP' Postanovilipr6cekategoriel'(ieditel'psycholog/klinickf psy sprivce)' uce 2, kategorie (pracovnl terapeut' Rracgyni ent MTZ (sktadnice) se timto pov.aluii za. 4 zt+k' 258i2000 Sb'' proto o nlch nenl syst6mu hyg. sluzby' pru-r*i.", di"toi sest ul administrativni pracovnice, ekonom' ch ch je uvedeno rnise. Timto rozhodnutim byla nalxazenavsechna doposud w9u-n+rozhodnuti org6nu ocbrany velejneho zdravi (ohs' KHS) o zarazenipraci do kategorii u,tunoujoi,nir. napmi a terminii teta'rstyctr preventivnich prohlidek osob vykon6vaj icich rizikov6 Pr6ce' Pouieni: lzepodle$81a$8326k.(' Sb'sprdvnilrol6duPodat'odvol6nido15-tidnu k Minister.stv' "dt;;;ili En- poaa"i. ue*etty* u itajst<6 hygie'ick. stanice em v d. Buddjovicich. otisk riiednflr o r azitj<a

11 KRAJSKA HYGIENICKA STANICE nhoceskeho KRAJE se sitrsira v cpsrych euoerovrcicn adresa:na Sadech 25, ieskd BudEjovice, tel.: , fax: +42Q ,158 dl,xrrs,rcz 7 1so l2or2tmp.cb Spis. d. : S-KHS JC2329s cb.cz, ld : agzai3 c v Ceshy'ch Buddjovicich, dne: Psychiatrickf l6iebna ierveny Dvfir w" Cervenf Dvrir 1 v Cesky Krumlov Rozhodnuti Ylnenlpodle$82odst.2p[sm.c)a$37odst.6pism.c),vsouvislostis$39odst. 1z6konad Sb., o ochrand veiejndho zdravi a o zmdnd ndkter"-ich souvisejicich zdkonrl, ve zndni pozddjdich pfedpisri, rozhodla Krajsk6 hygienickd stanice Jihodeskdho kraje se sidlem v Ceskfch Buddjovicich jako plislu5nj sprdvni rllad podle $ 82 odst. 1 a odst. 2 pism. a) citovandho z6kona takto: U zamdstnavatele Psychiatrickd l6iebna iervenf Dvflr, ieruenj Dwr 1, Ceskf Krumlov, IiO: prrice Psy chiatrickir l6eebna. tervm! Dvfir. CHVALSINY 00 I administrativni pracovnice 002 pracovni terapeuti 003 sociflnl pracovnice nejsou rizikovymi pracemi. OdrivodnEni: Dne 14, pod m.: KHSJC23295l20l2 piedlozil zamdstnavatel Psychiatrick6 l6debna dervenf Cervenli Dvfir, derveny Dvur l, ieskf Krumlov, v souladu s g 37 zik. i Sb., o ochrand veiejndhb zdravl a o zmdnd ndkten-fch souvisejicich z6konr1, ve zndni pozddj3ich ptedpisri (d6le jen z6kon d. 258/2000 Sb.), nhvrhtykajici se zrndn odrlvodf,ujicich zalazeni v'-ise uvedenjch praci do kategorii na pracovi5ti Psychiatricke lddebny iervenj Dvrlr, dervenf Duh l, 381 0l deskf Krumlov s t{m, Le prilce dosud zar"azend do kategorie tleti jiz nejsou pracemi tdto kategorie. ZamEslnavatel ve svdm podani uvddi, le vzhledem k organizadnim zmdndm a hodnoceni novych pracovnich postupri ve srovniini s platnou legislativou v hodnoceni psychickd zdtdle, cot md vliv na kritdlia pro zaiazovini praci do kategorii, navrhuje zaladit v.j'se uvedend pr6ce takto:

12 -F- OznaCeni Ndzev nrdce Faktorv pracovnfch podmfnek - katesorie Kateporie nr6ce Psychickd zilte>,- kategorie faktoru - I 001 adminishativni pracovnice Virus hepatitidy C - kategorie faktoru - 1 BIOLOGICKE dnlfnlb - kateeorie falcroru - I Virus hepatitidy B - kategorie faktoru - 1 vjsledndkat, - I 002 pracormi terapeuti Celkovd fyzick zittlt - kategorie faktoru - 2 Wsledn6 kat. - 2 Psychickii zdtll- kategorie faktoru socidlni pracovnice BIO CINITELE - Bakterie - lcatesorie faktoru - 1 Virus hepatitidy A (lidskf enterovirus tyb 72) - kategorie faktoru - 1 vfsledn6 kat. - I N6wh byl posouzen a bylo zji5tdno, Ze vyhodnoceni rizikovfch faktorfi pracovnich podminek bylo provedeno v souladu s naflzenim vl6dy d Sb., kterjrn se stanovi podminky oclrany zdravipfrprilci, a zaiazenl do kategorii odpovidd kritdriim stanovenjm vyhl65kou E Sb., kterou se stanovi podminky pro zalazovdni praci do kategorii, limitnl hodnoty ukazatehl biologich_ich expozidnich testrl, podminky odbdru biologickdho materi6lu pro provdddni biologickfch expozidnich testtl a niilezitosti hld5eni praci s azbestem a biologickfmi diniteli, Org6n ochrany vefejndho zdravi proto u tdchto praci rozhodl o tom, Ze uz nejsou pracemi 3, kategorie aile sena jejich vykon nevaahuji stanovend minimrilni ndplnd ldkatskich preventivnich prohlidek, uvedend v rozhodnuti Okresniho hygienika v e. Krumlovd dj ze dne a KHS Jd. kraje se sidlern v d. Buddjovicich (,j. 690l07lHP ze dne s tim, Le ostatni prdce uvedend v tdchto rozhodnutich za danych prac. podminek jit zankly, proto se o nich uz nerozhoduje, ZanEstnavaIel po revizi rizik novd stanovil aktu6lnd vykoniivand pr6ce, kter6 jsou rovndz pledmdtem jeho u.fse uvedendho poddnf s tim, Ze prdce zamdstnavatelem zalazenl do 2. kategorie se tlmto povazuji za oznttmend orgdnu ochrany velejndho zdravi ve smyslu $ 37 odst. 4 zdk. (: Sb, a pr6ce nawzend k zaiazeni do kategorie 2R (kateg.druhd stanovend rizikovou) budou piedmdtem samostatndho rozhodnuti KHS Jd. kraje. Timto rozhodnutim se nabraztje rozhodnuti Ej.3S ze dne akhs Jd. kraje se sidlem v d. Buddjovicich (, j IHP ze dne v plndm rozsahu. Pouieni: Proti tomuto rozhodnuti lze podle $ 81 a $ 83 zhk. d. 500/2004 Sb. spr6vniho i6du podat odvoldni do 15-ti dnri ode dne jeho doruden{ k Ministerstvu zdravotnicwi dr poddnim udindnlm u Krajskd hygienick6 stanice Jihodeskdho kraje se sidlem v d. eudejovicich. otisk ftednlho razilka MUDr. Dagmar Beni5kov6 n6mdstek ieditele pro odbornou dinnost

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Mdstskl;; uiad Frydlant nad Ostravici PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Vdc: Provedenf komplexni prov6rky bezpeinosti a ochrany zdravf pii prrici (BOZP) apol,irni ochrany

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1 SMLoUVA o servisni UonZeE e islo smlouvy: ff20130424 I. SMLUVNISTRANY 1.1 Objednatel: Dodavatel: Psychiatricki k6iebna Cerveni Dv0r Cervenf Dvrir 1 eeskf Krumlov 381 01 Zastoupenf ieditelem MUDr. liiim

Více

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri E-MAILEM.A.S.A. spol. s r.o. k rukfm Ing. Libora Lui6ika bauticu jguss 1 82 00 Praha 8 Y Praze dne 8.dubna 2015 Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich

Více

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni M6stys I(f,cov Jirsikova 157 28509 K6cov IC:00236144 tel.:327 324204 fax:327 324375 e-mail: o tj.:42912009 Vyvdieno na rfiiedni desce M6styse Kicov dne20.7.20o9 V K6covd dne 20 7.2009 DOKT]MENTACE - ----

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

Cenik placenf ch sluzeb

Cenik placenf ch sluzeb I. V.ikony bez vazby na odbornost Urazovh nemocnice v Brni, Pondvka 61 662 50 Brno Cenik placenf ch sluzeb Jedn6 se o vykony prov6ddnd v osobnim zdjmu a na Lddost fyzickych osob nebo v zdjmu a na Lddostpr6vnickych

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni

Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni Letensk6 1918.756 61 RoZnov pod RadhoKtdm Spi sovd znalka: MdU/Vyst/3 6241 / 20 4 / lmi e.j. dokumentu: MdIi-RpRt 44i I4tz0I4 Vyiizuje:

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486,

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, vfesrsi(f Uf,aD V f,lsovt, ti. 5.kvdtna r39,373 TzI-isov ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI, VYSTAVBY n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, teo US tlg Spis.zn.: 27l4l12tKf C1.:ttntrz Vyiizuje: Kofrofiov6, tel.:387007919,

Více

/iil/rfliu/#luu[llururuluur

/iil/rfliu/#luu[llururuluur i\ OBVODNI BANSKY URAD V OSTRAVE / I Veleslavinova 18, P.O. BOX 103,72803 Ostrava - /iil/rfliu/#luu[llururuluur Mor. Ostrava Mdstskf uiad Vratimov FnidecM 853 739 32 Vratimov VAS DoPIs / ZE DNE NASEZNAEKA

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

ZAVEREENV PROTOKOL. 6. j. : 7835018111112014. RNDr. Radomlr eevelik piedstavitel autorizovan6 osoby

ZAVEREENV PROTOKOL. 6. j. : 7835018111112014. RNDr. Radomlr eevelik piedstavitel autorizovan6 osoby e.1. zaasor 811t1t2014 Str. 1/7 INSTITUT PRO TESTOVANiA CERTIFIKACI,?.S. ttida Tom55e Bati 299, Louky,763 02Zlin ZAVEREENV PROTOKOL 6. j. : 7835018111112014 8,r: RNDr. Radomlr eevelik piedstavitel autorizovan6

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci \A{ITRNI SMERI..{ICE Obec M6lkov na zskladd usneseni zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006 podle $ 29 odst. 1 pism. o) bod I zskona (,.133/1985 Sb. o polirmi ochran6, ve zndni pozddj5fch piedpisfi, $ 1

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb dislo smlouvy objednatele: d j. SOAT-02127 120 4 dislo smlouvy poskytovatele:... trzavieni podle ustanoveni g 1724 a nssledujicich zlkona i). 8912012 Sb., obdanskdho

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 262 obchodního zákoníku Lékař závodní preventivní péče: MUDr. Petr Vencálek., Studentská 1699/4,

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998 SMLOUVA O DiLO uzavfenilpodle ustanoveni $ 536 obch. z6k.: Objednatel : Zhotovitel : Institut postgraduflniho vzd6l6v{ni ve zdravotnictvf se sidlem : Rusk6 85, Praha 10 Iao :00023841 DIC :010-00023841

Více

Mdsto Rovensko pod Troskami Ktov6 99 KTOVA. VYRTZ UJE/LTNKA/E-MAIL Ing. Spiklov6/393. Rozhodnuti. uddluje Ladateli souhlas

Mdsto Rovensko pod Troskami Ktov6 99 KTOVA. VYRTZ UJE/LTNKA/E-MAIL Ing. Spiklov6/393. Rozhodnuti. uddluje Ladateli souhlas l.?fl,,.i,",'l-- odbor Zivotnfho prostiedi zemdcldlstvi eeskf horolezecky svz Donsk6 27519 10100 PRAHA 10 - Vr5ovice Mdsto Rovensko pod Troskmi Ktov6 99 KTOVA \\\Libetec!ff \kri Lesy er, s.p. Piemyslov

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 Krajskf uiad Jihomoravsk6ho kraje Odbor kontrolni a pr6vni - odd6leni piezkumu obci Zerotinovo n5m. 3 601 82 Brno ZPRAVA o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 obce STUDNICE, okres VYSkov Zprhva

Více

Bffi*1ffi ffiruffi. PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r"*slr** i * x**rr*e$* ls{vi. uddluje souhlas.

Bffi*1ffi ffiruffi. PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r*slr** i * x**rr*e$* ls{vi. uddluje souhlas. Bffi*1ffi ffiruffi ii.:-.'; : PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r"*slr** i * x**rr*e$* ls{vi VaS dopis zn.: GKRT-I02 ze dne: 3. 12.2007 Spisova znaika: Sp KrtJ : 52806/2007/OZPZ

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

i';i Dle rozd6lovniku Vyiizuje/telefon Mgr. Dana Vackov6 564 602 508

i';i Dle rozd6lovniku Vyiizuje/telefon Mgr. Dana Vackov6 564 602 508 -: lc, '-) L1 c: ),t,1.), L l ( / /..'rld,ili-t -1.. KRAJSKV UNNO KRAJE VYSOEINA Odbor Zivotniho prostfedi ZtlXova 57, 58733 Jihlava, eeskd republika i';i,'di / -.('7,".,/ tr r,, 'i L /r_ : wl ",j', ',.:11

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju Psychiatrickf l6iebna iervenf Dvrir se sfdlem: eerveny Dvtr 1,381 01 iesky Krumlov jejiml jmdnem jedn6: MUDr. Jiii Dvoiddek, ieditel IC: 00 58 36 00 (d6le jen,,spr6vce")

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

VEREJNA VYHLASKA. v podstie5l nebo ve stiesnich konstrukcich, vdetnd montdze le5eni potiebneho pro tyto 6innosti,

VEREJNA VYHLASKA. v podstie5l nebo ve stiesnich konstrukcich, vdetnd montdze le5eni potiebneho pro tyto 6innosti, KRAJSKY Onno puelrsxeno KRAJE odbor Zvorruino PRosrneoi Skroupova 18,306 13 Plzeft e. j. 2ptstgol13 Vyiizuje: Mgr. Ren6ta Zemanovd VEREJNA VYHLASKA OPATRENI OEECNE POVAHY i dne4. 4.2013 obecni unno HRADEC

Více

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy e;.:ozroa Vyiizuje: Ing.Jerman Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy vefejnou vyhl6skou Zastupitelstvo obce i:ter$, jako v6cni piislu5nf sprdvnf orgfn

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc

L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc s/22.2/2074 SmErnice o cestovlvicx ruannnoacn Obsah: L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc lll. Zprisob zpracovdni cestovniho piikazu lv. Druhy cestovnlch niihrad V. Zdloha na pracovnicestu

Více

KOLEKTIVNI SMLOUVA. uzaviena mezi

KOLEKTIVNI SMLOUVA. uzaviena mezi KOLEKTIVNI SMLOUVA uzaviena mezi stiedni um6leckoprrimyslovou Skolou Jihlava - Helenin, H6lkova 42' zastoupena ieditelem Skoly Ing. Jaroslavem vitkem (d6le ien zam6stnavatel) Z1kladni organizaci feskomoravsk6ho

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

ú ťť ů ž ž ž ž ž ů ž ž ó ó Ú Ú ů Ú ů ů ž úž ž ů ů Ů Ť Ů ů ů ů ů ť ů ůž ž ů ů ž ů ůž ž Ť Ť ó Ú ž ů ů ž ů ů É Ť ž É ž ú ů Ť ú Ú ď ů ť ů Ú ž ů ů ú ůž ů ů ň ž Ú ů ó ť Ň ž ů Ý ň ň ž ú ž ů ú Ů ž ž ůž Ú ú ó ž

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 134/2010 Pedagogická rada projednala dne: 6.4.2010 Vypracoval:, Směrnice nabývá platnosti

Více

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky) POTVRZENi o osobnich, majetkovfch a vfddkovfch pomdech po osvobozeni od soudnich popatki a ustanoveni zistupce ve vdci. POMTRY OSOBNi A RODNNE: 1. Jmeno a piijmeni: 2. Datum naozeni: 3. Rodn6 diso: 4.

Více

6,1#Y - I -10' 2015. Rozhodnuti. HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi. Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/ 4258

6,1#Y - I -10' 2015. Rozhodnuti. HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi. Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/ 4258 HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi T - I -10' 2015 6,1#Y dle rozdelovniku SpisovA znadka S-MHMP- I 285272 / 2015 / O CP wlv5lr-68/t' Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu Fyzik5lnE technickf zku5ebni ustav 'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu \ (3) e...,. Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpedim vibuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

KRAJSKY URAD. PRoSTREDi, zeueoelstvi n IESNIcrvi. vljimku ze zflkazu Skodliv6 zasahovat do piirozen6ho vivoje v5ech jedinc0 tohoto druhu jejich

KRAJSKY URAD. PRoSTREDi, zeueoelstvi n IESNIcrvi. vljimku ze zflkazu Skodliv6 zasahovat do piirozen6ho vivoje v5ech jedinc0 tohoto druhu jejich KRAJSKY URAD ilililil il ilililililil il ililil]il ililil ililililililil ilililililtil KUCBXOOGQ63F JIHOEESKY KRAJ O D BO R ZIVOTN IH O PRoSTREDi, zeueoelstvi n IESNIcrvi C.j. : KUJCK 99621 201 5 t OzzL

Více

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu Fyzik6ln6 technickf zku5ebni ustav ''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu (4) Zaiizeni Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpeiim vfbuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

Odbornf posudek E. 0212012:

Odbornf posudek E. 0212012: Vftisk d. 1: objednatel -{SercJ.-eueq!3E!-- Vlitisk 6. 3: archiv znalce Odbornf posudek E. 0212012: Zadavatel odborn6ho posudku: Tilia Th6kurova, o. s. Th6kurova 14l536 Praha 6 dorudovacl adresa: DElnicki

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 MINISTR OBRANY cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 Opatieni o zmene ziizo vaci listiny piispevkov6 organizace Vojenskd lazeilska relreadni zaiizeni iesk6 republika

Více

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012 Mdstsky riiad Rokytnice v Orlickfch hor6ch, odbor vystavby a Liv otnfto prostiedi n6mdstf Jindiicha Simka 3, Rokytnice v Orlickfch hordch Hock Mil6n In9. tr 5 11 2012 13153:11 C j :MEUROWT 88lA U 3 5 l}}l2lhock-i0

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP. Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014

PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP. Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 OBSAH: 1 KNIHA ÚRAZŮ... 3 2 HLÁŠENÍ O ÚRAZECH... 3 3 ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ZAMĚSTNANCŮ (OPATŘENÍ REKTORA R111)...

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013.

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. Mi nepostupovala podle ustanoveni bodu 6.3. a O.a. ius d. 701 - IJily a zasady ridtov6ni na tdtech, kter6 stanovi okamzik uskutedndni

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

CERTIFIKAT VYROBKU. Autorizovane osoba 204 Rozhodnuti UNMZ E. 11t2013 ze dne 6.5.2013 Pobodka 0400 - Teplice

CERTIFIKAT VYROBKU. Autorizovane osoba 204 Rozhodnuti UNMZ E. 11t2013 ze dne 6.5.2013 Pobodka 0400 - Teplice @ TECHNICId A ZKUSEBNi USTNV STAVEBTIi PNNHA, S.P. Technical and Test Institute for Construction Praoue Akreditovan6 zku5ebni laboratoi, Autorizovan6 osoba, Notifikovan6 osoba, Ozndmenli, subjekt, Subjekt

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více