Exekuce prodejem movitých věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exekuce prodejem movitých věcí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor: právo Katedra občanského práva Exekuce prodejem movitých věcí Diplomová práce Autor: Petr Budař Vedoucí práce: Mgr. Petr Lavický, Ph.D. Praha 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Exekuce prodejem movitých věcí zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Praze dne 19. března 2010 Petr Budař 2

3 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu své diplomové práce panu Mgr. Petru Lavickému, Ph.D. za věnovaný čas, odborné vedení, důležité podněty a cenné připomínky, které přispěly ke zkvalitnění této diplomové práce. 3

4 Qui debet, limen creditoris non amat. Publilius Syrus 4

5 Obsah OBSAH ÚVOD Systematika diplomové práce OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO NAŘÍZENÍ EXEKUCE Účastníci exekučního řízení Exekuční tituly Exekutorský zápis Návrh na nařízení exekuce a usnesení o nařízení exekuce, návrh na soudní výkon rozhodnutí a usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí exekuce Výzva k zaplacení Centrální evidence exekucí a portál dražeb EXEKUČNÍ PŘÍKAZ PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ Přiměřenost exekučního příkazu prodejem movitých věcí Náležitosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí Změna a zánik exekučního příkazu prodejem movitých věcí SOUPIS MOVITÉHO MAJETKU Výkon v terénu, doručení Soupis movitého majetku v přítomnosti povinného Věci podléhající rychlé zkáze Zvířata Soupis movitého majetku v nepřítomnosti povinného Soupis movitého majetku nacházejícího se u třetích osob Odhad ceny a zajištění movitých věcí Souběh vs. střet exekucí

6 5 POSTIŽENÍ MAJETKU PATŘÍCÍHO DO SJM EXCINDAČNÍ ŽALOBA OCENĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Odhad ceny movitých věcí Ocenění znalcem DRAŽEBNÍ ROK Péče o kulturní památky Dražební rok a opětovná dražba Osoby vyloučené z aktivní účasti na dražbě ROZVRH VÝTĚŽKU DRAŽBY SKONČENÍ EXEKUCE A NÁKLADY Zastavovací důvody Zastavení exekuce z důvodu 268 odst. 1 písm. d), OSŘ Náklady exekuce Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného ZÁVĚR...61 SUMMARY...63 LITERATURA...65 Bibliografické zdoje Judikatura Internetové zdroje Právní předpisy PŘÍLOHY...70 Vzor - Návrh na nařízení exekuce Vzor - Výzva povinnému k dobrovolnému splnění

7 Vzor - Exekuční příkaz prodejem movitých věcí Vzor - Dražební vyhláška Vzor - Oznámení o konání dražebního roku Vzor - Protokol o dražbě movitých věcí Vzor - Usnesení o příklepu Vzor - Příkaz k úhradě nákladů exekuce Vzor - Výzva oprávněnému k úhradě nákladů exekuce Vzor - Oznámení o skončení exekuce

8 1 Úvod Vzhledem ke své praxi na exekutorském úřadě soudního exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 6 Judr. Jana Grosama a na základě svých dosavadních zkušeností z oblasti exekucí jsem se rozhodl zpracovat jako téma své diplomové práce občansko právní exekuci. Ve své diplomové práci se podrobně zaměřím a popíšu, jak říká samotný název, institut exekuce movitých věcí. Současně nastíním současné problémy a moţný směr budoucího vývoje právní regulace v této oblasti exekuce. Exekuce jako taková nikdy nebyla a nebude pro obyčejné lidi věcí nikterak příjemnou. Je to ovšem oblast práva, bez níţ se naše společnost neobejde, neboť v kaţdé době se najdou jedinci, kteří se, ať uţ z jakýchkoli pohnutek, rozhodnou nedostát svým závazkům. Obecně zná občanské právo procesní dva typy soudních řízení. Prvním řízením je řízení nalézací, ve kterém soudy autoritativně rozhodují o právech a povinnostech. Jak jsem jiţ předestřel, ne vţdy pak osoby povinné dobrovolně splní svou povinnost stanovenou soudem. Pro tyto případy máme řízení vykonávací, kdy je výkon práv osob oprávněných vůči osobám povinným prováděn nuceně. Před rokem 1989 byl z objektivních důvodu relativně malý počet majetkoprávních sporů, a tudíţ i právní úprava tohoto institutu byla poměrně chabá. Občanský soudní řád (dále v textu budu pouţívat zkratku OSŘ) znal pouze pojem výkonu rozhodnutí, pro který byla vyčleněna část šestá OSŘ. Od devadesátých let s rozvojem soukromého vlastnictví začalo přibývat i majetkových sporů a právní úprava začala nedostačovat potřebám společnosti. V roce 2001 vešel v účinnost z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále v textu budu pouţívat zkratku EŘ), který se vrátil k původnímu termínu exekuce. Podle Jiřího Mikeše byla exekucí tradičně označována zákonem poloţená 8

9 donucovací činnost postihující osobní i majetkovou sféru jedince. 1 Oprávněný má tedy moţnost vybrat si mezi dvěma rovnocennými způsoby výkonu svých práv výkon rozhodnutí soudem i provedení exekuce exekutorem. Tím došlo ke vzniku dvoukolejnosti právní úpravy. Ve své práci budu pouţívat oba tyto termíny, a to termín výkon rozhodnutí pro soudní výkon rozhodnutí dle OSŘ, a termín exekuce pro exekuci prováděnou soudním exekutorem dle EŘ. V jistých případech, tam kde tomu povaha věci nebrání, budu pouţívat termín exekuce pro oba typy řízení. OSŘ se pak chová k exekučnímu řádu jako lex generalis. Počet exekucí, potaţmo exekucí formou prodeje movitých věcí, má v České republice silně vzrůstající tendenci, kdy v roce 2001 bylo nařízeno 4302 exekucí a v roce 2009 je očekáváno, ţe počet nařízených exekucí převýší Zaráţející je také, ţe nejčastějšími dluţníky jsou mladí lidé ve věku mezi dvaceti a třiceti lety, kteří své zvýšené náklady při vstupu do dospělosti nedokáţou správně ohodnotit a jejich touha po osamostatnění a nezávislosti vede ke zvýšenému zájmu o spotřebitelské úvěry, které nejsou ze svých příjmů schopni splácet. Bohuţel i v následujících letech je očekáván strmý růst v počtu nařízených exekucí. Důleţitost právního nástroje jakým je exekuce, ilustruji na následující tabulce: 2 rok počet nařízených exekucí celkem Mikeš, J. in Winterová, A., a kol. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. vydání. Praha : Linde, 2008, s Statistika exekucí za jednotlivé roky. Exekutorská komora ČR Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/statistiky/87-statistiky?w=> 9

10 1.1 Systematika diplomové práce Svou práci jsem rozdělil do deseti kapitol. V úvodu nastiňuji cíle své diplomové práce. V kapitole druhé se budu soustředit na fázi před samotným výkonem rozhodnutí, popíši obecné předpoklady exekuce movitých věcí a přiblíţím, kdo je účastníkem řízení. Třetí aţ šestá kapitola poskytuje náhled do samotného výkonu exekuce. Budu se zde mj. zabývat činností vykonavatele během soupisu a zajišťování movitých věcí. Také zde rozeberu institut vylučovací ţaloby, a to jak ve vztahu k manţelovi v rámci majetku patřícího do společného jmění manţelů, tak i ve vztahu k třetím osobám. Sedmá aţ devátá kapitola poskytuje náhled do problematiky draţeb, oceňování a prodeje zajištěného movitého majetku a uspokojení věřitele. V desáté kapitole se pak budu zabývat skončením exekuce. K tomuto tématu rozeberu případy jednotlivých typů skončení exekuce týkajících se institutu movitých věcí. Mj. se budu zabývat i případem, kdy exekuce skončí zastavením pro nemajetnost povinného. Mnohé soudy totiţ dle mého názoru stále nespravedlivě přisuzují hrazení nákladů nebonitním povinným, čímţ ve formální rovině de facto nejenţe samy ukládají povinnost, o které jiţ dopředu ví, ţe je nevykonatelná, ale po faktické stránce hlavně upírají exekutorům jako účastníkům řízení jejich právo ve formě zákonného nároku na uhrazení nákladů exekuce jejich provedené práce v rámci výkonu exekuce prodejem movitých věcí. V závěru nakonec shrnu své poznatky vytýčené ve své diplomové práci a celkově zhodnotím situaci naší právní úpravy týkající exekuce movitých věcí. K diplomové práci jsem dále v části Přílohy připojil několik vzorů podání a rozhodnutí soudního exekutora dotýkajících se tématu této diplomové práce. 10

11 2 Obecné předpoklady pro nařízení exekuce Před samotným nařízením exekuce, respektive výkonu rozhodnutí, si řekněme, kdo je účastníkem řízení a jak vypadá počátek exekučního řízení. Exekuční řízení je postaveno na zásadě dispoziční a je tedy řízením na návrh. Exekuční řízení se zahajuje dojitím návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi. Exekutor, kterému došel návrh na nařízení exekuce, obsahující všechny předepsané náleţitosti, spolu s vykonatelným exekučním titulem opatřeným potvrzením o jeho vykonatelnosti, poţádá do patnácti dnů exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Soudu poté běţí patnáctidenní lhůta pro nařízení exekuce a pověření dotyčného exekutora jejím výkonem. Soudní exekutor pověřený exekucí pak doručí usnesení o nařízení exekuce oprávněnému, povinnému, Exekutorské komoře a popř. dalším orgánům dle 44, odst. 4 exekučního řádu. Obdobně se postupuje i v rámci výkonu rozhodnutí, které je zahájeno v okamţiku, kdy oprávněný podá návrh na soudní výkon rozhodnutí. Doručení usnesení o nařízení exekuce povinnému má mj. takový význam, ţe povinnému je nadále s výjimkami zakázána dispozice s jeho majetkem a majetkem patřícím do společného jmění manţelů. 2.1 Účastníci exekučního řízení Určení účastníků řízení má význam pro přiznání určitých práv a povinností. Exekuční řízení bráno v širším slova smyslu můţeme rozdělit na dvě části. Tou první je exekuční řízení v uţším slova smyslu, které má povahu řízení sporného. Strany sporu oprávněný a povinný zde vystupují v postavení stran soupeřících. Druhou částí je pak řízení o rozvrh výtěţku z draţby, které má povahu řízení nesporného. Jeho účastníkem pak můţe být mj. i soudní exekutor v rámci rozhodování o jeho odměně a nákladech, jak se rozepisuji níţe. 11

12 Účastníky řízení v rámci exekuce prodejem movitých věcí vymezuje 36 EŘ, respektive 255 OSŘ, jsou jimi: - Oprávněný - osoba, v jejíţ prospěch svědčí právo - Povinný - osoba, která dobrovolně nesplnila stanovenou povinnost. Dále je účastníkem řízení i manţel / manţelka povinného, a to v případě, ţe jsou postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manţelů. Manţel / manţelka povinného se stává účastníkem řízení v okamţiku, kdy je postiţen majetek patřící do společného jmění manţelů. To je důleţité zejména při doručování, kdy pokud nejsou postiţeny věci spadající do společného jmění manţelů, poté se manţelovi / manţelce nedoručuje a ten / ta se tedy o nařízené exekuci nemusí vůbec dozvědět. Typické je např. v případech, kdy exekutor vydává pouze exekuční příkaz sráţkami ze mzdy. K tomuto nutno nezapomenout na ustanovení 42 exekučního řádu, který dále specifikuje, který movitý majetek je postiţitelný v rámci společného jmění manţelů. V rámci exekučního řízení, a to v jednotlivých jeho částech, pak vystupují i další účastníci řízení. Tímto účastníkem je i exekutor, je-li rozhodováno o jeho nárocích na odměnu a náhradu hotových výdajů, popř. i tam, kde sám podává návrhy na uloţení pokuty nebo na zastavení exekučního řízení z důvodu nezaplacení přiměřené zálohy na náklady exekuce. 3 Dalšími účastníky exekuce formou prodeje movitých věcí mohou být např. spoluvlastníci movité věci postiţené exekucí či další osoby s předkupním právem k postiţené věci, účastníci draţebního jednání, osoby oprávněné z věcného břemene atd. Kromě účastníků exekuce ještě vystupují v určitých fázích exekučního řízení osoby zúčastněné na řízení. Těmito osobami pak jsou např. znalci při oceňování věcí, tlumočníci ve vztahu k účastníkům řízení apod. Tyto osoby pak nepoţívají práv a povinností jako účastníci řízení, ale mají povinnosti vyplývající z charakteru jejich postavení. 3 Hlavsa, P. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy : podle stavu k vydání. Praha : Linde, 2001-, s

13 2.2 Exekuční tituly Exekuční titul patří mezi jednu z podmínek vyţadující zdárné nařízení exekuce, resp. výkon rozhodnutí. Exekuční titul je materiální podmínkou výkonu rozhodnutí. Rozumí se jím listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níţ se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době splnit. 4 Exekuční řád podává taxativní výčet exekučních titulů. Jsou jimi: - vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, - vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, - vykonatelný rozhodčí nález, - notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle 78 písm. a) EŘ - vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků e věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakoţ i vykonatelný smír, - vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, - jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon připouští zákon. 5 Úplný výčet exekučních titulů pro výkon rozhodnutí podle OSŘ podává ve svém ustanovení 274 OSŘ, přičemţ pro tento typ exekuce jsou exekuční tituly totoţné. U exekučních titulů můţeme rozlišovat jejich formální a materiální stránku. Formální platnost exekučnímu titulu vyjadřuje 41 exekučního řádu, kdy exekuční titul je formálně platný, je-li vykonatelný, coţ zpravidla nastává jeho právní mocí. 4 Grossová, M., E. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi : podle stavu k vydání. Praha : Linde, 2007, s , EŘ 13

14 Materiální platnost poté vyplývá z vyjádření obsahu exekučního titulu. Z ustanovení 261a OSŘ můţeme dovodit jeho jednotlivé znaky. Patří mezi ně: - řádná identifikace exekučního titulu - řádné označení účastníků řízení tedy osob oprávněných i povinných - přesně vymezený obsah a rozsah povinností mezi účastníky řízení - potvrzení o vykonatelnosti viz formální stránka Fakultativními náleţitostmi dále jsou: - lhůta ke splnění povinnosti, kdy pokud v rozhodnutí není lhůta určená, pak platí lhůta zásadně třídenní - určení pro případ plnění závazku více povinnými, kdy pokud tento způsob v rozhodnutí není určen, poté platí zásada solidarity mezi povinnými Exekutorský zápis Mezi druhy exekučních titulů patří i exekutorské a notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti sepsané podle 78 exekučního řádu s náleţitostmi vymezenými 79 EŘ, resp. 71a aţ 71c notářského řádu. Jedná se ve své podstatě o úředně potvrzenou dohodu mezi oprávněným a povinným, kdy tato dohoda můţe být sepsána před exekutorem nebo notářem (resp. jejich urč. pověřenými zaměstnanci) za současné přítomnosti obou účastníků dohody nebo za jejich postupné účasti ve formě návrhu a pokračování. Ke svolení k přímé vykonatelnosti musí dát v zápise osoba povinná výslovný souhlas. Odlišností exekutorských a notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti od např. rozhodnutí soudu je to, ţe po pouhém nedodrţení závazku obsaţeného uvnitř těchto zápisů jsou tyto zápisy vykonatelné a oprávněný má přímo moţnost podat návrh na nařízení exekuce k soudnímu exekutorovi. Odpadá zde tedy mnohdy zdlouhavé řízení nalézací a významně se zkracuje doba k vymoţení pohledávky. V praxi se tedy zápisy hojně pouţívají např. při uznávání dluhu povinným, kterým naopak zápisy dávají jistotu, ţe jejich dluh v případě následného 14

15 řádného hrazení nebude vymáhán soudní cestou a nebudou se jim tak zvyšovat jejich náklady. Další odlišností v případě exekutorského zápisu je situace, ţe oprávněný spolu s návrhem na nařízení exekuce jiţ nemusí posílat stejnopis exekutorského zápisu, pokud se jedná o exekutora, u nějţ byl tento zápis sepsán. 2.3 Návrh na nařízení exekuce a usnesení o nařízení exekuce, návrh na soudní výkon rozhodnutí a nařízení výkonu rozhodnutí Exekuční řízení se zahajuje na návrh. Náleţitosti návrhu na nařízení exekuce stanovuje 38 exekučního řádu, resp. 261 OSŘ návrhu na soudní výkon rozhodnutí. Poslední novela exekučního řádu přenesla řadu povinností ze soudů na soudní exekutory, čímţ na druhé straně značně ulevila soudům. Dle platné úpravy výběr soudního exekutora jiţ závisí pouze na oprávněném. Potencionální oprávněný zasílá svůj návrh na nařízení exekuce jiţ vţdy soudnímu exekutorovi. Jestliţe podal oprávněný návrh na nařízení exekuce v téţe věci více exekutorům ( 35 odst. 4), exekuci provede ten exekutor, kterého jejím provedením pověří soud, jde tedy o uplatnění zásady předstihu. Doufejme tedy, ţe věřitel bude vědět, co dělá, neboť se v případě zpeněţování zástav můţe obrátit rovněţ např. na draţebníka s návrhem na provedení veřejné draţby nedobrovolné a zde platí, ţe exekuce dle tohoto zákona (exekučního řádu) má přednost. 6 V návrhu na nařízení exekuce pak označuje toho soudního exekutora, kterého chce nechat pověřit provedením exekuce, kterému zmíněný návrh zaslal. Tento exekutor poté prozkoumá, zda návrh obsahuje všechny předepsané náleţitosti a následně v patnáctidenní lhůtě od doručení návrhu poţádá o pověření k provedení exekuce příslušný exekuční soud. Náleţitosti návrhu na nařízení exekuce stanovuje 38 exekučního řádu, resp. 261 OSŘ. V návrhu na soudní výkon rozhodnutí podle OSŘ, oproti návrhu na nařízení exekuce, oprávněný uvádí, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Podle 264 OSŘ můţe soud tento způsob 6 Novotný, P. Exekuční řád : praktická příručka pro věřitele. Praha : Grada, 2001, s

16 změnit, je-li navrţený způsob výkonu zřejmě nevhodný vzhledem k daným poměrům. Soud je povinen před nařízením soudního výkonu rozhodnutí posuzovat, zda rozhodnutí, jehoţ výkon se navrhuje, má potřebné formální náleţitosti, zejména zda bylo vydáno oprávněným orgánem a zda je vykonatelné (u soudního rozhodnutí ve smyslu ustanovení 161, 162 nebo 171 OSŘ). 7 Tento výklad se dá aplikovat i na soudní exekutory. Zde rozlišujeme věcnou a místní příslušnost soudu. Věcná a místní příslušnost soudu je dána 45 exekučního řádu, resp. 255 OSŘ. Věcně příslušným soudem je v prvním stupni okresní, popř. obvodní, soud. Místně příslušný je pak soud v případě fyzické osoby zejména jeho bydliště, v případě právnické osoby její sídlo. Více o místní příslušnosti v 45 odst. 2 exekučního řádu. Návrh na výkon rozhodnutí tedy oprávněný podává k místně příslušnému soudu, zpravidla v místě bydliště povinného. Podává-li návrh na nařízení exekuce, můţe si vybrat kteréhokoli exekutora, ve výběru exekutora není ničím omezen. V případě, ţe nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, návrh na nařízení exekuce zamítne. 8 V opačném případě soud v patnáctidenní lhůtě usnesením nařídí exekuci a jejím výkonem pověří soudního exekutora určeného v návrhu na nařízení exekuce. Zásadním rozdílem mezi usnesením o nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí je fakt, ţe soud v usnesení o nařízení exekuce nestanovuje, jakým způsobem má exekutor exekuci provést, jednotlivý výběr způsobů exekutorovi svěřuje exekuční řád. V rámci nařízení výkonu rozhodnutí je pak povinnému dán zákaz nakládání s věcmi sepsanými soudním vykonavatelem. Menší problémy poté tkví ve lhůtách, kdy sice soud daného exekutora ve lhůtě patnácti dnů exekucí řádně pověří, poté ale soudu v některých případech trvá i měsíce, neţ toto usnesení exekutorovi doručí. Celá tato jistě pozitivní změna exekučního řádu má za cíl zefektivnění a zrychlení úvodní fáze exekučního řízení. Bohuţel přenesením části 7 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 27/ odst. 3, EŘ 16

17 povinností ze soudů na soudní exekutory přenáší také břemeno vyšších nákladů, které exekutorům nejsou jinak kompenzovány, např. zvýšením odměn exekutora. Na závěr bych se zmínil o tom, jak probíhá počátek exekučního řízení ve Francii. Oproti naší úpravě má oprávněný před podáním návrhu na soudní výkon rozhodnutí povinnost zaslat dluţníkovi upomínku k zaplacení dluhu. Upomínka dluţníka je konstatováním prodlení dluţníka. Vyjadřuje vůli věřitele vynutit si splnění povinnosti dluţníka. 9 Touto úpravou je de facto zabráněno exekucím proti povinným, kteří si řádně nehlídají své povinnosti, a kteří svůj dluh po upomenutí dobrovolně splatí, aniţ by jim k tomuto dluhu přibyly náklady spojené s provedením exekuce. Jinou otázkou pak je, zda tato upomínka v některých případech není pro povinné pouhým signálem o blíţící se exekuci. 2.4 Výzva k zaplacení Podle 46 odst. 5 exekučního řádu zasílá soudní exekutor povinnému spolu s usnesením o nařízení exekuce také výzvu k dobrovolnému splnění své povinnosti. Tato výzva nemá přesněji konkretizované náleţitosti jak po formální tak i po grafické stránce. Exekutor v ní kromě vyčíslení celkové pohledávky poučí povinného o důsledcích splnění, resp. nesplnění dané povinnosti. Tento institut přináší povinným řadu výhod. Hlavní výhodou pro ty povinné, kteří svůj závazek chtějí splnit, je fakt, ţe pokud splatí vymáhanou částku dobrovolně v rámci 15-ti denní lhůty, budou jim náklady exekuce účtovány pouze v poloviční výši. Další předností pro povinné je moţnost plnit dobrovolně po tuto dobu, přičemţ nemusí mít strach z aktivního přístupu exekutora, zabavování svého majetku apod. Zároveň je povinnému z důvodu současného doručení usnesení o nařízení exekuce s výjimkami zakázána dispozice s jeho majetkem a majetkem patřícím do společného jmění manţelů. Zůstává uţ poté pouze otázkou, zda povinní v určitých konkrétních 9 Veit, F. Způsoby exekuce ve Francii. EMP Časopis o českém a evropském právu. 1999, roč. 8, č. 7-8, s

18 případech budou tento zákaz dodrţovat a nebudou se svého majetku narychlo zbavovat. Jako lepší zde vidím ustanovení 259 OSŘ, kdy je povinný vyzván k dobrovolnému plnění pouze v případě, ţe je to účelné, respektive na návrh oprávněného. 2.5 Centrální evidence exekucí a portál dražeb Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden provozován a spravován Exekutorskou komorou. 10 Zapisují se v něm pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a další údaje. Centrální evidence exekucí tak neposkytuje informace pouze soudům a exekutorům, ale i potencionálním věřitelům. Nahlíţení do tohoto systému je ovšem zpoplatněno, coţ je velkým nedostatkem tohoto systému. Dalším nedostatkem je fakt, ţe jsou zapisována usnesení aţ po nabytí právní moci. Vyřešením těchto nedostatků by mohlo zpomalit tempo počtu nařizovaných exekucí. Portál draţeb je veřejný seznam, ve kterém se zpřístupňují informace o konaných draţbách. Prozatím se v něm zveřejňují informace týkající se pouze draţeb nemovitostí. Vzhledem k tomu, ţe byl spuštěn v docela nedávné minulosti, ale předpokládám, ţe časem se budou zveřejňovat i informace týkající se draţeb movitých věcí. Úskalím tohoto systému je prozatím ale například to, ţe zveřejňování v tomto systému není pro exekutory jejich povinností , EŘ 18

19 3 Exekuční příkaz prodejem movitých věcí Exekuce formou prodeje movitých věcí je jednou z forem, kterými lze provést exekuci proti povinnému, ukládající zaplacení peněţité částky. Exekuční příkaz je institutem uplatňujícím se pouze v rámci exekuce prováděné soudními exekutory. V rámci soudního výkonu rozhodnutí stanovují soudy způsob provedení exekuce jiţ v samotném usnesení o výkonu rozhodnutí a není tak potřeba dodatečně vydávat další rozhodnutí. V této kapitole se tudíţ budu zabývat zejména exekucí prováděnou soudními exekutory. Soudní exekutor postihuje majetek povinného několika různými exekučními příkazy. Na rozdíl od výkonu rozhodnutí soudem dle OSŘ, kde je způsob výkonu určený v jiţ samotném usnesení, soudní exekutor aţ následně po svém pověření soudem rozhoduje, kterým způsobem, respektive, kterými způsoby, danou exekuci provede a tento způsob uvádí v exekučním příkazu. Moţnost dodatečné volby způsobu provedení exekuce ve spojení s oprávněními exekutora vyţadovat součinnost různých státních orgánů, fyzických i právnických osob za účelem zjištění majetku povinného, umoţňuje skutečně efektivní zásah exekučním příkazem tam, kde je moţné dohledat postiţitelný majetek povinného. 11 S tímto souvisí i odlišnost od výkonu rozhodnutí, ţe proti exekučnímu příkazu jako takovému není moţno podat opravný prostředek. Exekuční řád mu dává na výběr z těchto způsobů provádění exekuce: - sráţkami ze mzdy a jiných příjmů - přikázáním pohledávky, - prodejem movitých věcí a nemovitostí, - prodejem podniku, - zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech Pejšek, V. Exekuce nástroj vymáhání pohledávek. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 8, s , EŘ 19

20 Vyvstává zde pak otázka o vhodnosti a přiměřenosti jednotlivých exekučních příkazů, v mém případě tedy exekučního příkazu prodejem movitých věcí. O tomto více v kapitole 3.1. Provádění exekuce na základě exekučního příkazu je moţné aţ po nabytí právní moci exekučního příkazu. Pro nabytí právní moci exekuční příkazu je nutné, aby právní moci nabylo také usnesení o nařízení exekuce. V tomto lze spatřovat jistý rozdíl od provádění výkonu rozhodnutí, ze kterého vyplývá, ţe postačí nabytí právní moci pouze tohoto jednoho rozhodnutí. Ustanovení 44a je generálním inhibitoriem. Ustanovení 47 odst. 4 v souvislosti s generálním inhibitoriem je pak speciální inhibitorium postihující konkrétní věci. Srovnáme-li 44a a 47, pak se ukazuje, ţe samotným doručením usnesení o nařízení exekuce povinnému je povinnému zakázáno nakládání se svým majetkem, přičemţ exekuční řád uvádí výjimky z tohoto zákazu. Těmito výjimkami jsou uspokojování základních ţivotních potřeb svých a osob, ke kterým má vyţivovací povinnost, udrţování a správa jeho majetku a dále běţná obchodní a provozní činnost. U exekuční příkazu postihující movitý majetek povinného pak ţádné výjimky stanoveny nejsou, samotným vydáním exekučního příkazu pak není nijak dotčeno generální inhibitorium. Výjimky z generálního inhibitoria jsou dle JUDr. M. Kasíkové nastaveny z důvodu, aby se povinnému zachovala moţnost udrţování základního standartu ţivota a podnikání. 13 Nedodrţením zákazu s nakládáním s postiţenými věcmi má za následek relativní neplatnost dotčených právních úkonů s účiny ex tunc. 3.1 Přiměřenost exekučního příkazu prodejem movitých věcí O přiměřenosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí se vedly dlouhé debaty a spory, a to z obav před moţným zneuţitím svých práv. 13 Kasíková, M. in Kasíková, M., Kučera, Z., Plášil, V., et. al. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s

21 Vyústěním byla poslední novela exekučního řádu, která konkretizovala, pro jaké případy je vhodné a přiměřené vydání tohoto druhu exekučního příkazu. Starší právní úprava pouze konstatovala povinnost exekutora zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhoţ má být splnění závazku povinného dosaţeno. 14 I přes toto ustanovení soudní exekutoři často postihovali majetek ve značném nepoměru dluţné částky vzhledem k ceně postiţených věcí. Ústavní soud připomíná, z jednoho ze základních principů exekučního řízení zákonné ochrany majetku povinného (v rozsahu převyšujícím vymáhanou pohledávku s příslušenstvím) vyplývá, ţe také v exekuci prováděné soudním exekutorem dle exekučního řádu je kategoricky nezbytné, aby exekuční příkazy směřovaly toliko ke spolehlivému uspokojení pohledávky oprávněného a s tím spojených nákladů exekuce a aby neznamenaly pro povinného likvidační opatření. 15 Problémy zde vyvstávají hlavně u bagatelních částek v řádech tisíců korun, kdy exekutor postihne drahý majetek povinného. Nutno k tomuto dodat, ţe tyto problémy se v praxi objevují zejména u exekučního příkazu prodejem nemovitosti. Úprava platná od pak daleko více specifikuje, za jakých okolností a jakými způsoby můţe exekutor postihnou majetek povinného. Soudní exekutor je vázán exekučním řádem, kdy vybírá jednotlivé způsoby provedení exekuce ve sledu dle 59 EŘ. Exekuční příkaz movitých věcí poté přichází na řadu aţ jako poslední způsob provedení exekuce. Exekutor můţe, je-li to účelné, zvolit zároveň i více či všechny způsoby provedení exekuce. Exekuční příkaz prodejem movitých věcí pak vzhledem ke vhodnosti pouţití tohoto instrumentu je pouţíván z často z preventivních důvodů i v případech nízkých pohledávek. Praxe totiţ ukázala, ţe exekuční příkaz funguje jako výstraha, kdyţ povinný, který zprvu dle svých vyjádření nemá finanční prostředky k uhrazení svých závazků, po vydání exekučního příkazu sám své závazky uhradí , EŘ 15 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. 1038/08 ze dne

22 3.2 Náležitosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí Exekuční příkaz prodejem movitých věcí musí obecně po formální stránce splňovat následující náleţitosti: - uvedení exekučního soudu, - označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce, - označení účastníků, - označení povinnosti, která má být exekucí vymoţena, - způsob provedení exekuce, - označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz, - výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora. 16 Údaje obsahující výrok exekučního příkazu jsou uvedeny v 49 EŘ. Vydání exekučního příkazu je svěřeno kromě soudního exekutora také exekutorskému kandidátovi. Exekutorský koncipient nevydává ani nemůţe být pověřen k vydání exekučního příkazu. 17 Další náleţitosti, zejména vzhled exekučního příkazu apod., stanoveny nejsou. 3.3 Změna a zánik exekučního příkazu prodejem movitých věcí Chybou exekučního řádu je pak stav, kdy v něm zákonodárce jakýmkoli stylem neřešil situaci pro případ, kdy soudní exekutor míní změnit, popřípadě zrušit exekuční příkaz movitých věcí. V prvním případě se můţe nastat situace, kdy exekutor udělá v exekučním příkaze zjevnou administrativní chybu. Takováto chyba se můţe týkat zejména gramatické chyby v textu. Dle mého názoru tuto chybu můţe exekutor opravit vydáním opravného usnesení, nikoli však změnou exekučního příkazu, resp. vydáním nového exekučního příkazu. Administrativní chyby, jak vyplývá z kancelářského řádu, ovšem musí být zjevného rázu, nesmí nastat pochyby v identifikaci dluţníka apod , EŘ odst. 2, EŘ 22

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI PO NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Usnesení Č.j.: 137 Ex 11184/09-238 Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. 35 Nc 3803/2009-11 Okresního

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700465,476700466,476700467,476700468

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3820/07-57 k č.j. 34 Nc 6260/2007-4 Uvádějte vždy naší sp. zn.: 3 EX 3820/07

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne ,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne , N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

D r a ž e b n í v y h l á š k a

D r a ž e b n í v y h l á š k a Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč Soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek tel: 777 123 040 e-mail: exekutortrebic@seznam.cz www.exekutortrebic.cz č.j.: 093 Ex 3481/10-161 U s n e s e n í

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Dražební vyhláška. dražební vyhlášku

Dražební vyhláška. dražební vyhlášku EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to: U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2048/14-131 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 214056/1, Mgr. O. Chovanec JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 9544/11-79 ev. č. opr. 6256676837 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává Usnesení Č. j. 099 EX 908/05-48 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

U S N E S E N Í O PŘÍKLEPU

U S N E S E N Í O PŘÍKLEPU Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána 750 00 Přerov, Komenského 38 tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 e-mail: urad@exekuce.cz internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873 Pro

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 13503/11-46 ev. č. opr. 1420443027 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubice Č.j.: 928927/13/2801-25200-607759 Vyřizuje: Ing. Antonín Štaud

Více