Exekuce prodejem movitých věcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exekuce prodejem movitých věcí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor: právo Katedra občanského práva Exekuce prodejem movitých věcí Diplomová práce Autor: Petr Budař Vedoucí práce: Mgr. Petr Lavický, Ph.D. Praha 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Exekuce prodejem movitých věcí zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Praze dne 19. března 2010 Petr Budař 2

3 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu své diplomové práce panu Mgr. Petru Lavickému, Ph.D. za věnovaný čas, odborné vedení, důležité podněty a cenné připomínky, které přispěly ke zkvalitnění této diplomové práce. 3

4 Qui debet, limen creditoris non amat. Publilius Syrus 4

5 Obsah OBSAH ÚVOD Systematika diplomové práce OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO NAŘÍZENÍ EXEKUCE Účastníci exekučního řízení Exekuční tituly Exekutorský zápis Návrh na nařízení exekuce a usnesení o nařízení exekuce, návrh na soudní výkon rozhodnutí a usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí exekuce Výzva k zaplacení Centrální evidence exekucí a portál dražeb EXEKUČNÍ PŘÍKAZ PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ Přiměřenost exekučního příkazu prodejem movitých věcí Náležitosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí Změna a zánik exekučního příkazu prodejem movitých věcí SOUPIS MOVITÉHO MAJETKU Výkon v terénu, doručení Soupis movitého majetku v přítomnosti povinného Věci podléhající rychlé zkáze Zvířata Soupis movitého majetku v nepřítomnosti povinného Soupis movitého majetku nacházejícího se u třetích osob Odhad ceny a zajištění movitých věcí Souběh vs. střet exekucí

6 5 POSTIŽENÍ MAJETKU PATŘÍCÍHO DO SJM EXCINDAČNÍ ŽALOBA OCENĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Odhad ceny movitých věcí Ocenění znalcem DRAŽEBNÍ ROK Péče o kulturní památky Dražební rok a opětovná dražba Osoby vyloučené z aktivní účasti na dražbě ROZVRH VÝTĚŽKU DRAŽBY SKONČENÍ EXEKUCE A NÁKLADY Zastavovací důvody Zastavení exekuce z důvodu 268 odst. 1 písm. d), OSŘ Náklady exekuce Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného ZÁVĚR...61 SUMMARY...63 LITERATURA...65 Bibliografické zdoje Judikatura Internetové zdroje Právní předpisy PŘÍLOHY...70 Vzor - Návrh na nařízení exekuce Vzor - Výzva povinnému k dobrovolnému splnění

7 Vzor - Exekuční příkaz prodejem movitých věcí Vzor - Dražební vyhláška Vzor - Oznámení o konání dražebního roku Vzor - Protokol o dražbě movitých věcí Vzor - Usnesení o příklepu Vzor - Příkaz k úhradě nákladů exekuce Vzor - Výzva oprávněnému k úhradě nákladů exekuce Vzor - Oznámení o skončení exekuce

8 1 Úvod Vzhledem ke své praxi na exekutorském úřadě soudního exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 6 Judr. Jana Grosama a na základě svých dosavadních zkušeností z oblasti exekucí jsem se rozhodl zpracovat jako téma své diplomové práce občansko právní exekuci. Ve své diplomové práci se podrobně zaměřím a popíšu, jak říká samotný název, institut exekuce movitých věcí. Současně nastíním současné problémy a moţný směr budoucího vývoje právní regulace v této oblasti exekuce. Exekuce jako taková nikdy nebyla a nebude pro obyčejné lidi věcí nikterak příjemnou. Je to ovšem oblast práva, bez níţ se naše společnost neobejde, neboť v kaţdé době se najdou jedinci, kteří se, ať uţ z jakýchkoli pohnutek, rozhodnou nedostát svým závazkům. Obecně zná občanské právo procesní dva typy soudních řízení. Prvním řízením je řízení nalézací, ve kterém soudy autoritativně rozhodují o právech a povinnostech. Jak jsem jiţ předestřel, ne vţdy pak osoby povinné dobrovolně splní svou povinnost stanovenou soudem. Pro tyto případy máme řízení vykonávací, kdy je výkon práv osob oprávněných vůči osobám povinným prováděn nuceně. Před rokem 1989 byl z objektivních důvodu relativně malý počet majetkoprávních sporů, a tudíţ i právní úprava tohoto institutu byla poměrně chabá. Občanský soudní řád (dále v textu budu pouţívat zkratku OSŘ) znal pouze pojem výkonu rozhodnutí, pro který byla vyčleněna část šestá OSŘ. Od devadesátých let s rozvojem soukromého vlastnictví začalo přibývat i majetkových sporů a právní úprava začala nedostačovat potřebám společnosti. V roce 2001 vešel v účinnost z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále v textu budu pouţívat zkratku EŘ), který se vrátil k původnímu termínu exekuce. Podle Jiřího Mikeše byla exekucí tradičně označována zákonem poloţená 8

9 donucovací činnost postihující osobní i majetkovou sféru jedince. 1 Oprávněný má tedy moţnost vybrat si mezi dvěma rovnocennými způsoby výkonu svých práv výkon rozhodnutí soudem i provedení exekuce exekutorem. Tím došlo ke vzniku dvoukolejnosti právní úpravy. Ve své práci budu pouţívat oba tyto termíny, a to termín výkon rozhodnutí pro soudní výkon rozhodnutí dle OSŘ, a termín exekuce pro exekuci prováděnou soudním exekutorem dle EŘ. V jistých případech, tam kde tomu povaha věci nebrání, budu pouţívat termín exekuce pro oba typy řízení. OSŘ se pak chová k exekučnímu řádu jako lex generalis. Počet exekucí, potaţmo exekucí formou prodeje movitých věcí, má v České republice silně vzrůstající tendenci, kdy v roce 2001 bylo nařízeno 4302 exekucí a v roce 2009 je očekáváno, ţe počet nařízených exekucí převýší Zaráţející je také, ţe nejčastějšími dluţníky jsou mladí lidé ve věku mezi dvaceti a třiceti lety, kteří své zvýšené náklady při vstupu do dospělosti nedokáţou správně ohodnotit a jejich touha po osamostatnění a nezávislosti vede ke zvýšenému zájmu o spotřebitelské úvěry, které nejsou ze svých příjmů schopni splácet. Bohuţel i v následujících letech je očekáván strmý růst v počtu nařízených exekucí. Důleţitost právního nástroje jakým je exekuce, ilustruji na následující tabulce: 2 rok počet nařízených exekucí celkem Mikeš, J. in Winterová, A., a kol. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. vydání. Praha : Linde, 2008, s Statistika exekucí za jednotlivé roky. Exekutorská komora ČR Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/statistiky/87-statistiky?w=> 9

10 1.1 Systematika diplomové práce Svou práci jsem rozdělil do deseti kapitol. V úvodu nastiňuji cíle své diplomové práce. V kapitole druhé se budu soustředit na fázi před samotným výkonem rozhodnutí, popíši obecné předpoklady exekuce movitých věcí a přiblíţím, kdo je účastníkem řízení. Třetí aţ šestá kapitola poskytuje náhled do samotného výkonu exekuce. Budu se zde mj. zabývat činností vykonavatele během soupisu a zajišťování movitých věcí. Také zde rozeberu institut vylučovací ţaloby, a to jak ve vztahu k manţelovi v rámci majetku patřícího do společného jmění manţelů, tak i ve vztahu k třetím osobám. Sedmá aţ devátá kapitola poskytuje náhled do problematiky draţeb, oceňování a prodeje zajištěného movitého majetku a uspokojení věřitele. V desáté kapitole se pak budu zabývat skončením exekuce. K tomuto tématu rozeberu případy jednotlivých typů skončení exekuce týkajících se institutu movitých věcí. Mj. se budu zabývat i případem, kdy exekuce skončí zastavením pro nemajetnost povinného. Mnohé soudy totiţ dle mého názoru stále nespravedlivě přisuzují hrazení nákladů nebonitním povinným, čímţ ve formální rovině de facto nejenţe samy ukládají povinnost, o které jiţ dopředu ví, ţe je nevykonatelná, ale po faktické stránce hlavně upírají exekutorům jako účastníkům řízení jejich právo ve formě zákonného nároku na uhrazení nákladů exekuce jejich provedené práce v rámci výkonu exekuce prodejem movitých věcí. V závěru nakonec shrnu své poznatky vytýčené ve své diplomové práci a celkově zhodnotím situaci naší právní úpravy týkající exekuce movitých věcí. K diplomové práci jsem dále v části Přílohy připojil několik vzorů podání a rozhodnutí soudního exekutora dotýkajících se tématu této diplomové práce. 10

11 2 Obecné předpoklady pro nařízení exekuce Před samotným nařízením exekuce, respektive výkonu rozhodnutí, si řekněme, kdo je účastníkem řízení a jak vypadá počátek exekučního řízení. Exekuční řízení je postaveno na zásadě dispoziční a je tedy řízením na návrh. Exekuční řízení se zahajuje dojitím návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi. Exekutor, kterému došel návrh na nařízení exekuce, obsahující všechny předepsané náleţitosti, spolu s vykonatelným exekučním titulem opatřeným potvrzením o jeho vykonatelnosti, poţádá do patnácti dnů exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Soudu poté běţí patnáctidenní lhůta pro nařízení exekuce a pověření dotyčného exekutora jejím výkonem. Soudní exekutor pověřený exekucí pak doručí usnesení o nařízení exekuce oprávněnému, povinnému, Exekutorské komoře a popř. dalším orgánům dle 44, odst. 4 exekučního řádu. Obdobně se postupuje i v rámci výkonu rozhodnutí, které je zahájeno v okamţiku, kdy oprávněný podá návrh na soudní výkon rozhodnutí. Doručení usnesení o nařízení exekuce povinnému má mj. takový význam, ţe povinnému je nadále s výjimkami zakázána dispozice s jeho majetkem a majetkem patřícím do společného jmění manţelů. 2.1 Účastníci exekučního řízení Určení účastníků řízení má význam pro přiznání určitých práv a povinností. Exekuční řízení bráno v širším slova smyslu můţeme rozdělit na dvě části. Tou první je exekuční řízení v uţším slova smyslu, které má povahu řízení sporného. Strany sporu oprávněný a povinný zde vystupují v postavení stran soupeřících. Druhou částí je pak řízení o rozvrh výtěţku z draţby, které má povahu řízení nesporného. Jeho účastníkem pak můţe být mj. i soudní exekutor v rámci rozhodování o jeho odměně a nákladech, jak se rozepisuji níţe. 11

12 Účastníky řízení v rámci exekuce prodejem movitých věcí vymezuje 36 EŘ, respektive 255 OSŘ, jsou jimi: - Oprávněný - osoba, v jejíţ prospěch svědčí právo - Povinný - osoba, která dobrovolně nesplnila stanovenou povinnost. Dále je účastníkem řízení i manţel / manţelka povinného, a to v případě, ţe jsou postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manţelů. Manţel / manţelka povinného se stává účastníkem řízení v okamţiku, kdy je postiţen majetek patřící do společného jmění manţelů. To je důleţité zejména při doručování, kdy pokud nejsou postiţeny věci spadající do společného jmění manţelů, poté se manţelovi / manţelce nedoručuje a ten / ta se tedy o nařízené exekuci nemusí vůbec dozvědět. Typické je např. v případech, kdy exekutor vydává pouze exekuční příkaz sráţkami ze mzdy. K tomuto nutno nezapomenout na ustanovení 42 exekučního řádu, který dále specifikuje, který movitý majetek je postiţitelný v rámci společného jmění manţelů. V rámci exekučního řízení, a to v jednotlivých jeho částech, pak vystupují i další účastníci řízení. Tímto účastníkem je i exekutor, je-li rozhodováno o jeho nárocích na odměnu a náhradu hotových výdajů, popř. i tam, kde sám podává návrhy na uloţení pokuty nebo na zastavení exekučního řízení z důvodu nezaplacení přiměřené zálohy na náklady exekuce. 3 Dalšími účastníky exekuce formou prodeje movitých věcí mohou být např. spoluvlastníci movité věci postiţené exekucí či další osoby s předkupním právem k postiţené věci, účastníci draţebního jednání, osoby oprávněné z věcného břemene atd. Kromě účastníků exekuce ještě vystupují v určitých fázích exekučního řízení osoby zúčastněné na řízení. Těmito osobami pak jsou např. znalci při oceňování věcí, tlumočníci ve vztahu k účastníkům řízení apod. Tyto osoby pak nepoţívají práv a povinností jako účastníci řízení, ale mají povinnosti vyplývající z charakteru jejich postavení. 3 Hlavsa, P. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy : podle stavu k vydání. Praha : Linde, 2001-, s

13 2.2 Exekuční tituly Exekuční titul patří mezi jednu z podmínek vyţadující zdárné nařízení exekuce, resp. výkon rozhodnutí. Exekuční titul je materiální podmínkou výkonu rozhodnutí. Rozumí se jím listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níţ se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době splnit. 4 Exekuční řád podává taxativní výčet exekučních titulů. Jsou jimi: - vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, - vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, - vykonatelný rozhodčí nález, - notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle 78 písm. a) EŘ - vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků e věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakoţ i vykonatelný smír, - vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, - jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon připouští zákon. 5 Úplný výčet exekučních titulů pro výkon rozhodnutí podle OSŘ podává ve svém ustanovení 274 OSŘ, přičemţ pro tento typ exekuce jsou exekuční tituly totoţné. U exekučních titulů můţeme rozlišovat jejich formální a materiální stránku. Formální platnost exekučnímu titulu vyjadřuje 41 exekučního řádu, kdy exekuční titul je formálně platný, je-li vykonatelný, coţ zpravidla nastává jeho právní mocí. 4 Grossová, M., E. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi : podle stavu k vydání. Praha : Linde, 2007, s , EŘ 13

14 Materiální platnost poté vyplývá z vyjádření obsahu exekučního titulu. Z ustanovení 261a OSŘ můţeme dovodit jeho jednotlivé znaky. Patří mezi ně: - řádná identifikace exekučního titulu - řádné označení účastníků řízení tedy osob oprávněných i povinných - přesně vymezený obsah a rozsah povinností mezi účastníky řízení - potvrzení o vykonatelnosti viz formální stránka Fakultativními náleţitostmi dále jsou: - lhůta ke splnění povinnosti, kdy pokud v rozhodnutí není lhůta určená, pak platí lhůta zásadně třídenní - určení pro případ plnění závazku více povinnými, kdy pokud tento způsob v rozhodnutí není určen, poté platí zásada solidarity mezi povinnými Exekutorský zápis Mezi druhy exekučních titulů patří i exekutorské a notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti sepsané podle 78 exekučního řádu s náleţitostmi vymezenými 79 EŘ, resp. 71a aţ 71c notářského řádu. Jedná se ve své podstatě o úředně potvrzenou dohodu mezi oprávněným a povinným, kdy tato dohoda můţe být sepsána před exekutorem nebo notářem (resp. jejich urč. pověřenými zaměstnanci) za současné přítomnosti obou účastníků dohody nebo za jejich postupné účasti ve formě návrhu a pokračování. Ke svolení k přímé vykonatelnosti musí dát v zápise osoba povinná výslovný souhlas. Odlišností exekutorských a notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti od např. rozhodnutí soudu je to, ţe po pouhém nedodrţení závazku obsaţeného uvnitř těchto zápisů jsou tyto zápisy vykonatelné a oprávněný má přímo moţnost podat návrh na nařízení exekuce k soudnímu exekutorovi. Odpadá zde tedy mnohdy zdlouhavé řízení nalézací a významně se zkracuje doba k vymoţení pohledávky. V praxi se tedy zápisy hojně pouţívají např. při uznávání dluhu povinným, kterým naopak zápisy dávají jistotu, ţe jejich dluh v případě následného 14

15 řádného hrazení nebude vymáhán soudní cestou a nebudou se jim tak zvyšovat jejich náklady. Další odlišností v případě exekutorského zápisu je situace, ţe oprávněný spolu s návrhem na nařízení exekuce jiţ nemusí posílat stejnopis exekutorského zápisu, pokud se jedná o exekutora, u nějţ byl tento zápis sepsán. 2.3 Návrh na nařízení exekuce a usnesení o nařízení exekuce, návrh na soudní výkon rozhodnutí a nařízení výkonu rozhodnutí Exekuční řízení se zahajuje na návrh. Náleţitosti návrhu na nařízení exekuce stanovuje 38 exekučního řádu, resp. 261 OSŘ návrhu na soudní výkon rozhodnutí. Poslední novela exekučního řádu přenesla řadu povinností ze soudů na soudní exekutory, čímţ na druhé straně značně ulevila soudům. Dle platné úpravy výběr soudního exekutora jiţ závisí pouze na oprávněném. Potencionální oprávněný zasílá svůj návrh na nařízení exekuce jiţ vţdy soudnímu exekutorovi. Jestliţe podal oprávněný návrh na nařízení exekuce v téţe věci více exekutorům ( 35 odst. 4), exekuci provede ten exekutor, kterého jejím provedením pověří soud, jde tedy o uplatnění zásady předstihu. Doufejme tedy, ţe věřitel bude vědět, co dělá, neboť se v případě zpeněţování zástav můţe obrátit rovněţ např. na draţebníka s návrhem na provedení veřejné draţby nedobrovolné a zde platí, ţe exekuce dle tohoto zákona (exekučního řádu) má přednost. 6 V návrhu na nařízení exekuce pak označuje toho soudního exekutora, kterého chce nechat pověřit provedením exekuce, kterému zmíněný návrh zaslal. Tento exekutor poté prozkoumá, zda návrh obsahuje všechny předepsané náleţitosti a následně v patnáctidenní lhůtě od doručení návrhu poţádá o pověření k provedení exekuce příslušný exekuční soud. Náleţitosti návrhu na nařízení exekuce stanovuje 38 exekučního řádu, resp. 261 OSŘ. V návrhu na soudní výkon rozhodnutí podle OSŘ, oproti návrhu na nařízení exekuce, oprávněný uvádí, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Podle 264 OSŘ můţe soud tento způsob 6 Novotný, P. Exekuční řád : praktická příručka pro věřitele. Praha : Grada, 2001, s

16 změnit, je-li navrţený způsob výkonu zřejmě nevhodný vzhledem k daným poměrům. Soud je povinen před nařízením soudního výkonu rozhodnutí posuzovat, zda rozhodnutí, jehoţ výkon se navrhuje, má potřebné formální náleţitosti, zejména zda bylo vydáno oprávněným orgánem a zda je vykonatelné (u soudního rozhodnutí ve smyslu ustanovení 161, 162 nebo 171 OSŘ). 7 Tento výklad se dá aplikovat i na soudní exekutory. Zde rozlišujeme věcnou a místní příslušnost soudu. Věcná a místní příslušnost soudu je dána 45 exekučního řádu, resp. 255 OSŘ. Věcně příslušným soudem je v prvním stupni okresní, popř. obvodní, soud. Místně příslušný je pak soud v případě fyzické osoby zejména jeho bydliště, v případě právnické osoby její sídlo. Více o místní příslušnosti v 45 odst. 2 exekučního řádu. Návrh na výkon rozhodnutí tedy oprávněný podává k místně příslušnému soudu, zpravidla v místě bydliště povinného. Podává-li návrh na nařízení exekuce, můţe si vybrat kteréhokoli exekutora, ve výběru exekutora není ničím omezen. V případě, ţe nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, návrh na nařízení exekuce zamítne. 8 V opačném případě soud v patnáctidenní lhůtě usnesením nařídí exekuci a jejím výkonem pověří soudního exekutora určeného v návrhu na nařízení exekuce. Zásadním rozdílem mezi usnesením o nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí je fakt, ţe soud v usnesení o nařízení exekuce nestanovuje, jakým způsobem má exekutor exekuci provést, jednotlivý výběr způsobů exekutorovi svěřuje exekuční řád. V rámci nařízení výkonu rozhodnutí je pak povinnému dán zákaz nakládání s věcmi sepsanými soudním vykonavatelem. Menší problémy poté tkví ve lhůtách, kdy sice soud daného exekutora ve lhůtě patnácti dnů exekucí řádně pověří, poté ale soudu v některých případech trvá i měsíce, neţ toto usnesení exekutorovi doručí. Celá tato jistě pozitivní změna exekučního řádu má za cíl zefektivnění a zrychlení úvodní fáze exekučního řízení. Bohuţel přenesením části 7 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 27/ odst. 3, EŘ 16

17 povinností ze soudů na soudní exekutory přenáší také břemeno vyšších nákladů, které exekutorům nejsou jinak kompenzovány, např. zvýšením odměn exekutora. Na závěr bych se zmínil o tom, jak probíhá počátek exekučního řízení ve Francii. Oproti naší úpravě má oprávněný před podáním návrhu na soudní výkon rozhodnutí povinnost zaslat dluţníkovi upomínku k zaplacení dluhu. Upomínka dluţníka je konstatováním prodlení dluţníka. Vyjadřuje vůli věřitele vynutit si splnění povinnosti dluţníka. 9 Touto úpravou je de facto zabráněno exekucím proti povinným, kteří si řádně nehlídají své povinnosti, a kteří svůj dluh po upomenutí dobrovolně splatí, aniţ by jim k tomuto dluhu přibyly náklady spojené s provedením exekuce. Jinou otázkou pak je, zda tato upomínka v některých případech není pro povinné pouhým signálem o blíţící se exekuci. 2.4 Výzva k zaplacení Podle 46 odst. 5 exekučního řádu zasílá soudní exekutor povinnému spolu s usnesením o nařízení exekuce také výzvu k dobrovolnému splnění své povinnosti. Tato výzva nemá přesněji konkretizované náleţitosti jak po formální tak i po grafické stránce. Exekutor v ní kromě vyčíslení celkové pohledávky poučí povinného o důsledcích splnění, resp. nesplnění dané povinnosti. Tento institut přináší povinným řadu výhod. Hlavní výhodou pro ty povinné, kteří svůj závazek chtějí splnit, je fakt, ţe pokud splatí vymáhanou částku dobrovolně v rámci 15-ti denní lhůty, budou jim náklady exekuce účtovány pouze v poloviční výši. Další předností pro povinné je moţnost plnit dobrovolně po tuto dobu, přičemţ nemusí mít strach z aktivního přístupu exekutora, zabavování svého majetku apod. Zároveň je povinnému z důvodu současného doručení usnesení o nařízení exekuce s výjimkami zakázána dispozice s jeho majetkem a majetkem patřícím do společného jmění manţelů. Zůstává uţ poté pouze otázkou, zda povinní v určitých konkrétních 9 Veit, F. Způsoby exekuce ve Francii. EMP Časopis o českém a evropském právu. 1999, roč. 8, č. 7-8, s

18 případech budou tento zákaz dodrţovat a nebudou se svého majetku narychlo zbavovat. Jako lepší zde vidím ustanovení 259 OSŘ, kdy je povinný vyzván k dobrovolnému plnění pouze v případě, ţe je to účelné, respektive na návrh oprávněného. 2.5 Centrální evidence exekucí a portál dražeb Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden provozován a spravován Exekutorskou komorou. 10 Zapisují se v něm pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a další údaje. Centrální evidence exekucí tak neposkytuje informace pouze soudům a exekutorům, ale i potencionálním věřitelům. Nahlíţení do tohoto systému je ovšem zpoplatněno, coţ je velkým nedostatkem tohoto systému. Dalším nedostatkem je fakt, ţe jsou zapisována usnesení aţ po nabytí právní moci. Vyřešením těchto nedostatků by mohlo zpomalit tempo počtu nařizovaných exekucí. Portál draţeb je veřejný seznam, ve kterém se zpřístupňují informace o konaných draţbách. Prozatím se v něm zveřejňují informace týkající se pouze draţeb nemovitostí. Vzhledem k tomu, ţe byl spuštěn v docela nedávné minulosti, ale předpokládám, ţe časem se budou zveřejňovat i informace týkající se draţeb movitých věcí. Úskalím tohoto systému je prozatím ale například to, ţe zveřejňování v tomto systému není pro exekutory jejich povinností , EŘ 18

19 3 Exekuční příkaz prodejem movitých věcí Exekuce formou prodeje movitých věcí je jednou z forem, kterými lze provést exekuci proti povinnému, ukládající zaplacení peněţité částky. Exekuční příkaz je institutem uplatňujícím se pouze v rámci exekuce prováděné soudními exekutory. V rámci soudního výkonu rozhodnutí stanovují soudy způsob provedení exekuce jiţ v samotném usnesení o výkonu rozhodnutí a není tak potřeba dodatečně vydávat další rozhodnutí. V této kapitole se tudíţ budu zabývat zejména exekucí prováděnou soudními exekutory. Soudní exekutor postihuje majetek povinného několika různými exekučními příkazy. Na rozdíl od výkonu rozhodnutí soudem dle OSŘ, kde je způsob výkonu určený v jiţ samotném usnesení, soudní exekutor aţ následně po svém pověření soudem rozhoduje, kterým způsobem, respektive, kterými způsoby, danou exekuci provede a tento způsob uvádí v exekučním příkazu. Moţnost dodatečné volby způsobu provedení exekuce ve spojení s oprávněními exekutora vyţadovat součinnost různých státních orgánů, fyzických i právnických osob za účelem zjištění majetku povinného, umoţňuje skutečně efektivní zásah exekučním příkazem tam, kde je moţné dohledat postiţitelný majetek povinného. 11 S tímto souvisí i odlišnost od výkonu rozhodnutí, ţe proti exekučnímu příkazu jako takovému není moţno podat opravný prostředek. Exekuční řád mu dává na výběr z těchto způsobů provádění exekuce: - sráţkami ze mzdy a jiných příjmů - přikázáním pohledávky, - prodejem movitých věcí a nemovitostí, - prodejem podniku, - zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech Pejšek, V. Exekuce nástroj vymáhání pohledávek. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 8, s , EŘ 19

20 Vyvstává zde pak otázka o vhodnosti a přiměřenosti jednotlivých exekučních příkazů, v mém případě tedy exekučního příkazu prodejem movitých věcí. O tomto více v kapitole 3.1. Provádění exekuce na základě exekučního příkazu je moţné aţ po nabytí právní moci exekučního příkazu. Pro nabytí právní moci exekuční příkazu je nutné, aby právní moci nabylo také usnesení o nařízení exekuce. V tomto lze spatřovat jistý rozdíl od provádění výkonu rozhodnutí, ze kterého vyplývá, ţe postačí nabytí právní moci pouze tohoto jednoho rozhodnutí. Ustanovení 44a je generálním inhibitoriem. Ustanovení 47 odst. 4 v souvislosti s generálním inhibitoriem je pak speciální inhibitorium postihující konkrétní věci. Srovnáme-li 44a a 47, pak se ukazuje, ţe samotným doručením usnesení o nařízení exekuce povinnému je povinnému zakázáno nakládání se svým majetkem, přičemţ exekuční řád uvádí výjimky z tohoto zákazu. Těmito výjimkami jsou uspokojování základních ţivotních potřeb svých a osob, ke kterým má vyţivovací povinnost, udrţování a správa jeho majetku a dále běţná obchodní a provozní činnost. U exekuční příkazu postihující movitý majetek povinného pak ţádné výjimky stanoveny nejsou, samotným vydáním exekučního příkazu pak není nijak dotčeno generální inhibitorium. Výjimky z generálního inhibitoria jsou dle JUDr. M. Kasíkové nastaveny z důvodu, aby se povinnému zachovala moţnost udrţování základního standartu ţivota a podnikání. 13 Nedodrţením zákazu s nakládáním s postiţenými věcmi má za následek relativní neplatnost dotčených právních úkonů s účiny ex tunc. 3.1 Přiměřenost exekučního příkazu prodejem movitých věcí O přiměřenosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí se vedly dlouhé debaty a spory, a to z obav před moţným zneuţitím svých práv. 13 Kasíková, M. in Kasíková, M., Kučera, Z., Plášil, V., et. al. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s

21 Vyústěním byla poslední novela exekučního řádu, která konkretizovala, pro jaké případy je vhodné a přiměřené vydání tohoto druhu exekučního příkazu. Starší právní úprava pouze konstatovala povinnost exekutora zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhoţ má být splnění závazku povinného dosaţeno. 14 I přes toto ustanovení soudní exekutoři často postihovali majetek ve značném nepoměru dluţné částky vzhledem k ceně postiţených věcí. Ústavní soud připomíná, z jednoho ze základních principů exekučního řízení zákonné ochrany majetku povinného (v rozsahu převyšujícím vymáhanou pohledávku s příslušenstvím) vyplývá, ţe také v exekuci prováděné soudním exekutorem dle exekučního řádu je kategoricky nezbytné, aby exekuční příkazy směřovaly toliko ke spolehlivému uspokojení pohledávky oprávněného a s tím spojených nákladů exekuce a aby neznamenaly pro povinného likvidační opatření. 15 Problémy zde vyvstávají hlavně u bagatelních částek v řádech tisíců korun, kdy exekutor postihne drahý majetek povinného. Nutno k tomuto dodat, ţe tyto problémy se v praxi objevují zejména u exekučního příkazu prodejem nemovitosti. Úprava platná od pak daleko více specifikuje, za jakých okolností a jakými způsoby můţe exekutor postihnou majetek povinného. Soudní exekutor je vázán exekučním řádem, kdy vybírá jednotlivé způsoby provedení exekuce ve sledu dle 59 EŘ. Exekuční příkaz movitých věcí poté přichází na řadu aţ jako poslední způsob provedení exekuce. Exekutor můţe, je-li to účelné, zvolit zároveň i více či všechny způsoby provedení exekuce. Exekuční příkaz prodejem movitých věcí pak vzhledem ke vhodnosti pouţití tohoto instrumentu je pouţíván z často z preventivních důvodů i v případech nízkých pohledávek. Praxe totiţ ukázala, ţe exekuční příkaz funguje jako výstraha, kdyţ povinný, který zprvu dle svých vyjádření nemá finanční prostředky k uhrazení svých závazků, po vydání exekučního příkazu sám své závazky uhradí , EŘ 15 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. 1038/08 ze dne

22 3.2 Náležitosti exekučního příkazu prodejem movitých věcí Exekuční příkaz prodejem movitých věcí musí obecně po formální stránce splňovat následující náleţitosti: - uvedení exekučního soudu, - označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce, - označení účastníků, - označení povinnosti, která má být exekucí vymoţena, - způsob provedení exekuce, - označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz, - výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora. 16 Údaje obsahující výrok exekučního příkazu jsou uvedeny v 49 EŘ. Vydání exekučního příkazu je svěřeno kromě soudního exekutora také exekutorskému kandidátovi. Exekutorský koncipient nevydává ani nemůţe být pověřen k vydání exekučního příkazu. 17 Další náleţitosti, zejména vzhled exekučního příkazu apod., stanoveny nejsou. 3.3 Změna a zánik exekučního příkazu prodejem movitých věcí Chybou exekučního řádu je pak stav, kdy v něm zákonodárce jakýmkoli stylem neřešil situaci pro případ, kdy soudní exekutor míní změnit, popřípadě zrušit exekuční příkaz movitých věcí. V prvním případě se můţe nastat situace, kdy exekutor udělá v exekučním příkaze zjevnou administrativní chybu. Takováto chyba se můţe týkat zejména gramatické chyby v textu. Dle mého názoru tuto chybu můţe exekutor opravit vydáním opravného usnesení, nikoli však změnou exekučního příkazu, resp. vydáním nového exekučního příkazu. Administrativní chyby, jak vyplývá z kancelářského řádu, ovšem musí být zjevného rázu, nesmí nastat pochyby v identifikaci dluţníka apod , EŘ odst. 2, EŘ 22

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Prosinec 2012 1. Vstupní informace Dne 19/9/2012 byla

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod S o u d n í e x e k u t o r M g r. S t a n i s l a v M o l á k tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: podatelna@exekutor.cz, DS: 4w6g8q5

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 6337/13-331 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

sp. zn. 021 EX 4489/11-171

sp. zn. 021 EX 4489/11-171 JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad 021 Praha 8 U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5, PSČ 150 00 tel: 222313203, fax: 257220225, e-mail: info@exekutor-praha8.cz, DS: ax3g8dn IČ: 49639200 Osoby,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Č.j. 070 Ex 2777/10-187 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 6809/11-41 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Člověk a společnost. 6. Exekuce. Exekuce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 6. Exekuce. Strana: 1

Člověk a společnost. 6. Exekuce. Exekuce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 6. Exekuce. Strana: 1 Člověk a společnost 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 6

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 616/13-91 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení Exekutorský úřad Praha 5, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tel.: 251 551 860, GSM : 604 873 829, e-mail: podatelna@eupraha5.cz, www.eupraha5.cz číslo

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 4272/08/PO-RVP 1/Bj 101 EX 570/10-74 27.5.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 4272/08/PO-RVP 1/Bj 101 EX 570/10-74 27.5.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í č. j. 068 EX 00028/13-162 Vyřizuje: Alena Beneszová Tel.: 552 532 434 Značka oprávněného: o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Exekutorský

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 3208/13-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f USNESENÍ Naše zn.: V Praze

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více