LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka"

Transkript

1 Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora, nejčastějš dotazy Specifikace Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixelů Směrnice Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Nic ze zde uvedeného nemůže být chápáno tak, že by zakládalo dodatečnou záruku. Společnost HP nen zodpovědná za technické nebo redakčn chyby nebo opomenut, které tento dokument obsahuje. Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Tento dokument obsahuje specifické informace, chráněné autorským právem. Žádná část tohoto dokumentu nesm být bez předchoz ho p semného souhlasu společnosti HP kop rována, reprodukována ani překládána do jiného jazyka. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Bluetooth je ochranná známka vlastněná jej m majitelem a je použ vána společnost Hewlett-Packard na základě licence. Společnost HP podporuje využ ván technologie v souladu se zákonem a neschvaluje ani nepodporuje použit svých produktů k jiným účelům než těm, které jsou povoleny autorským právem. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozorněn změněny. Part number:

2 Zpět na stránku obsahu Úvod O této př ručce Konvence značen O této př ručce Tato př ručka je určena všem uživatelům LCD monitoru w17e / W17q. Popisuje funkce, nastaven a provoz monitoru. Obsahuje následuj c části: Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora, nejčastějš dotazy Specifikace Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixelů Směrnice Konvence značen Následuj c části popisuj konvence značen, použité v tomto dokumentu. Poznámky, upozorněn a varován V této př ručce mohou být bloky textu doprovázeny ikonou a psány tučně nebo kurz vou. Tyto bloky tvoř poznámky, upozorněn a varován a jejich použit je následuj c : POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležitou informaci, která pomáhá uživateli lépe použ vat monitor. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ na možné poškozen hardwaru nebo ztrátu dat a postup, jak předej t problémům. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ před možným tělesným poraněn m a postup, jak předej t problémům. Některá varován mohou být zobrazena v alternativn ch formátech a nemusej být doprovázena ikonou. V takových př padech je vzhled varován oficiálně určen regulačn m úřadem.

3 Zpět na stránku obsahu Bezpečnostn pokyny a údržba Důležité bezpečnostn informace Bezpečnostn upozorněn Pokyny pro údržbu Čistěn monitoru Důležité bezpečnostn informace Napájec kabel je určen k použit s monitorem. Chcete-li použ t jiný kabel, použ vejte pouze zdroj proudu a připojen kompatibiln s t mto monitorem. Dalš informace o správném napájec m kabelu pro tento monitor viz část Požadavky na napájec kabel. VAROVÁNÍ: Neodpojujte uzemněn napájec ho kabelu, sn ž te t m riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškozen zař zen. Zemnic kol k je důležitá bezpečnostn součást. Připojte zař zen k uzemněné elektrické zásuvce. VAROVÁNÍ: V zájmu vlastn ho bezpeč zkontrolujte, zda uzemněná zásuvka, do které připojujete napájec kabel, je snadno dostupná uživateli monitoru a je um stěna co nejbl že zař zen. Chcete-li zař zen odpojit od elektrické s tě, uchopte pevně zástrčku a odpojte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. UPOZORNĚNÍ: V zájmu ochrany monitoru a poč tače připojujte všechny napájec kabely poč tače a jeho periferi (jako jsou např klad monitor, tiskárna nebo skener) k zař zen s přepě ovou ochranou, např klad k rozbočovac zásuvce s přepě ovou ochranou nebo k nepřerušitelnému zdroji napájen (UPS). Ne všechny rozbočovac zásuvky maj přepě ovou ochranu. Zásuvky musej být speciálně označeny, že touto schopnost disponuj. Použ vejte rozbočovac zásuvku, jej ž výrobce nab z výměnu poškozených komponent, takže vám vyměn zař zen v př padě, že přepě ová ochrana selže. Bezpečnostn upozorněn UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte obrazovku LCD tlaku. Můžete ji t m poškodit. Použ vejte pouze napájec zdroj a připojen kompatibiln s t mto monitorem, viz výrobn št tek monitoru. Zkontrolujte, zda celkový proud všech produktů připojených k zásuvce nepřekračuje maximáln jmenovitý proud zásuvky a zda celkový odběr proudu produktů připojených ke kabelu nepřekračuje jmenovitý proud kabelu. Jmenovitý proud zař zen (A) je uveden na výrobn m št tku. Instalujte monitor pobl ž snadno dostupné zásuvky. Chcete-li monitor odpojit, pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor tahem za kabel. Zabraňte tomu, aby cokoli leželo na kabelu. Nešlapejte na kabel.

4 Pokyny pro údržbu Chcete-li zlepšit funkčnost monitoru a prodloužit jeho životnost, dodržujte následuj c pokyny: Neotv rejte kryt monitoru a nepokoušejte se výrobek sami opravit. Pokud monitor nefunguje správně, př padně upadl na zem či byl poškozen, kontaktujte autorizovaného prodejce, specializovaného prodejce nebo poskytovatele servisu produktů Hewlett-Packard. Nastavujte pouze ovládac prvky, které jsou popsány v provozn ch pokynech. Pokud monitor nepouž váte, vypněte jej. Vyp nán m v době nečinnosti a použ ván m spořiče obrazovky lze podstatně zvýšit předpokládanou životnost monitoru. Zajistěte, aby se monitor nacházel v dobře větraném m stě, chraňte jej před nadměrným světlem, teplem a vlhkost. Štěrbiny a otvory v krytu jsou určeny pro ventilaci. Tyto otvory nesměj být zakryty nebo ucpány. Nikdy nezasouvejte žádné předměty do štěrbin krytu ani do jiných otvorů. Před čistěn m odpojte monitor ze zásuvky. Zajistěte, aby nedošlo k pádu monitoru. Neumis ujte jej na nestabiln plochu. Při odebrán podstavce monitoru je třeba položit monitor obrazovkou dolů na měkký povrch tak, aby se nepoškrábal, neušpinil nebo nerozbil. Čistěn monitoru Monitor je vysoce kvalitn optické zař zen, které vyžaduje při čistěn zvláštn péči. Při čistěn monitoru postupujte následuj c m způsobem: 1 Vypněte poč tač a monitor. 2 Před čistěn m odpojte monitor ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: K čistěn obrazovky a krytu nepouž vejte benzol, ředidlo, čpavek ani žádné těkavé látky. Tyto chemikálie mohou monitor poškodit. Nepouž vejte tekuté čističe ani aerosoly. K čištěn obrazovky LCD nikdy nepouž vejte vodu. 3 Otřete obrazovku suchým, měkkým a čistým hadř kem. Je-li třeba obrazovku důkladněji vyčistit, použijte antistatický čistič obrazovek. 4 Otřete prach z krytu monitoru. Pro čistěn krytu použijte navlhčený hadř k. Je-li třeba kryt důkladněji vyčistit, použijte čistý hadř k navlhčený isopropylalkoholem. 5 Zapojte monitor do zásuvky. 6 Zapněte monitor a poč tač.

5 Zpět na stránku obsahu Nastaven Podstavec a sklon Kabely Držák na ze Podstavec a sklon Připojen podstavce Odpojen podstavce Úprava sklonu Připojen podstavce 1 Položte panel obrazovkou dolů na rovný, chráněný povrch. 2 Zarovnejte otvory sloupku s výstupky panelu a nasuňte podstavec (A). 3 Posuňte sloupek vpravo, č mž jej zajist te (B). 4 Zvedněte panel a nasa te sloupek na podstavec. Západka mus zaklapnout. VAROVÁNÍ: Při připojován podstavce dávejte pozor, abyste si neskř pli nebo nepoškrábali prsty. UPOZORNĚNÍ: Netlačte na předn část panelu, mohlo by doj t k poškozen monitoru.

6 Odpojen podstavce 1 Stiskněte západku a zvedněte sloupek z podstavce. 2 Položte panel obrazovkou dolů na rovný, chráněný povrch. 3 Pohybem doleva odpojte sloupek od podstavce (A). 4 Odpojte sloupek z panelu (B). VAROVÁNÍ: Při připojován podstavce dávejte pozor, abyste si neskř pli nebo nepoškrábali prsty. UPOZORNĚNÍ: Netlačte na předn část panelu, mohlo by doj t k poškozen monitoru.

7 Úprava sklonu Optimáln kvalitu zobrazen zajist te nastaven m sklonu obrazovky podle následuj c ho postupu: 1 Otočte monitor obrazovkou k sobě a přidržte podstavec, aby se při změně sklonu monitor nepřevrátil. 2 Sklon upravte pohybem horn ho okraje směrem k vám nebo od vás. UPOZORNĚNÍ: Při změně sklonu monitoru se nedotýkejte obrazovky LCD, mohlo by doj t k jej mu poškozen.

8 Zpět na stránku obsahu Kabely Připojen kabelů Připojen kabelů Připojte k monitoru dodaný kabel VGA. Konektory se nacházej na zadn straně monitoru. 1 Vypněte poč tač. 2 Připojte vestavěné reproduktory v monitoru k poč tači pomoc zvukového kabelu (zelený konektor).

9 3 Připojte jeden konec 15pinového D-Sub kabelu VGA (modrý konektor) k zadn straně monitoru a druhý konec připojte k portu VGA poč tače. 4 Připojte napájec kabel jedn m koncem do zadn strany monitoru a druhý konec zapojte do uzemněné zásuvky. 5 Zapněte monitor a poč tač. Pokud se na monitoru objev obraz, je instalace hotova. Pokud se žádný obraz nezobraz, naleznete dalš informace v částech Technická podpora, nejčastějš dotazy a Použ ván monitoru.

10 Zpět na stránku obsahu Držák na ze Př prava na instalaci držáku na ze (nen součást dodávky) Instalace držáku na ze Př prava na instalaci držáku na ze (nen součást dodávky) Tento monitor lze připevnit k držáku na ze, který lze samostatně dokoupit. UPOZORNĚNÍ: Před rozeb rán m monitoru vypněte př vod proudu a odpojte všechny kabely (napájen, obraz, zvuk). 1 Odpojte od poč tače kabely. 2 Položte monitor obrazovkou dolů na chráněný povrch, vyšroubujte šrouby a odpojte připojený podstavec. 3 Podle pokynů výrobce smontujte držák na ze. Dalš informace k instalaci naleznete v části Instalace držáku na ze. Instalace držáku na ze 1 Položte panel obrazovkou dolů na rovný, měkký a chráněný povrch. 2 Um stěte držák na ze na zadn stranu monitoru. Zarovnejte d ry v držáku s montážn mi d rami v zadn straně monitoru. 3 Vložte do montážn ch děr čtyři šrouby a utáhněte je. 4 Znovu připojte kabely. Pokyny pro montáž na ze naleznete v uživatelské př ručce k držáku (zakoupenému samostatně).

11 Zpět na stránku obsahu Použ ván monitoru Provozn pokyny Vnějš ovládac prvky Indikátory LED Nastaven Nastaven optimáln ho rozlišen Nastaven hlasitosti Uzamčen nab dky OSD Úprava nastaven v nab dce OSD Nab dka OSD Provozn pokyny Tlač tka ovládán jsou um stěna na předn části panelu, viz následuj c obrázek. Pomoc tlač tka Menu (Nab dka) lze upravit nastaven obrazovky podle potřeby: Nastavte monitor, připojte kabely a upravte sklon monitoru podle pokynů v části Nastaven výše. Stisknut m tlač tka napájen monitor zapnete nebo vypnete. Indikátor napájen se po zapnut monitoru rozsv t. Dalš ovládac prvky jsou funkčn jen při zapnutém monitoru. Nastavte rozlišen (viz Nastaven optimáln ho rozlišen ) a upravte hlasitost (viz Nastaven hlasitosti). Upravte nastaven v nab dce OSD (on screen display) (viz Úprava nastaven v nab dce OSD).

12 Vnějš ovládac prvky A B C D E F Automatická konfigurace / Konec Sn žen hlasitosti / Posun v nab dce vlevo Zvýšen hlasitosti / Posun v nab dce vpravo Nab dka / Enter Napájen Indikátor LED Indikátory LED Stav Režim plného provozu Režim šetřen energie Barva indikátoru LED Zelená Oranžová Dalš informace naleznete v části Technická podpora, nejčastějš dotazy.

13 Zpět na stránku obsahu Nastaven Nastaven optimáln ho rozlišen Nastaven hlasitosti Uzamčen nab dky OSD Úprava nastaven v nab dce OSD Nab dka OSD Nastaven optimáln ho rozlišen Doporučené rozlišen pro tento monitor je 1440x900 bodů. Chcete-li nakonfigurovat monitor pro toto rozlišen, dokončete instalaci a zkontrolujte, zda je monitor připojen k poč tači. Zapněte monitor a postupujte takto: 1 Klepněte na tlač tko Start systému Windows, a poté klepněte na položku Ovládac panely. 2 V panelu Vzhled a přizpůsoben klepněte na položku Upravit rozlišen obrazovky. 3 Nastavte posuvn k rozlišen na hodnotu 1440x900. POZNÁMKA: Pokud se hodnota 1440x900 nezobraz, stáhněte ovladač monitoru z webu. Dalš informace naleznete v části Použ ván monitoru. Nastaven hlasitosti Pomoc tlač tek pro zvýšen a sn žen hlasitosti na předn m panelu nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. Hlasitost lze nastavit v rozsahu 0 (ztlumeno) až 100. Přednastavená hodnota je 50. Hlasitost nelze upravit v nab dce OSD. Uzamčen nab dky OSD Chcete-li uzamknout nab dku OSD (onscreen display), stiskněte a podržte tlač tko Menu (Nab dka) při vypnutém monitoru. Poté stiskem tlač tka napájen monitor zapněte. Chcete-li nab dku OSD odemknout, opakujte postup pro uzamknut. Pokud je nab dka OSD uzamknuta, nelze v n měnit nastaven.

14 Úprava nastaven v nab dce OSD 1 Stisknut m tlač tka Menu (Nab dka) aktivujte obrazovkovou nab dku OSD. 2 Klávesami + a na předn m panelu monitoru lze procházet jednotlivé funkce. Po zvýrazněn požadované funkce ji aktivujte stisknut m tlač tka Menu (Nab dka). Př sluš -li k vybrané funkci podnab dka, zobraz se. Pomoc tlač tek + a projděte funkce podnab dky. Po zvýrazněn požadované funkce podnab dky ji aktivujte stisknut m tlač tka Menu. 3 Tlač tky + a prove te změnu nastaven vybrané funkce. 4 Chcete-li ukončit nastaven a uložit vybrané hodnoty, použijte funkci Exit (Konec). Chcete-li nastavit dalš funkci, opakujte kroky 2-3. Nab dka OSD Na obrázku n že je zobrazena nab dka OSD, která se zobraz po prvn m stisknut tlač tka Menu (Nab dka). Na tomto obrázku je vybrána ikona Luminance (Sv tivost), proto je zvýrazněna a je zobrazen jej popis. Dalš m stisknut m tlač tka Menu (Nab dka) zobraz te podnab dku této funkce. Položky hlavn nab dky a podnab dek pro úpravu nastaven v nab dce OSD Položka hlavn nab dky Ikona hlavn nab dky Položka podnab dky Ikona podnab dky Popis Luminance (Sv tivost) Contrast (Kontrast) Kontrast obrazovky Brightness (Jas) Nastaven podsv cen Image Setup (Nastaven obrazu) Focus (Zaostřen ) Nastaven fáze obrazu sn žen šumu ve vodorovném-směru Clock (Frekvence) Nastaven frekvence obrazu sn žen šumu ve svislém směru

15 Položka hlavn nab dky Ikona hlavn nab dky Položka podnab dky Ikona podnab dky Popis (pokračován ) Image Position (Poloha obrazu) H. Position (Horizontáln poloha) Nastaven horizontáln polohy obrazu V. Position (Vertikáln poloha) Nastaven vertikáln polohy obrazu Color Temp. (Teplota barev) Warm (Teplá) Nen k dispozici Vyvolán teplých barev z paměti EEPROM Cool (Studená) Nen k dispozici Vyvolán studených barev z paměti EEPROM srgb Nen k dispozici Vyvolán barev teploty srgb z paměti EEPROM User / Red (Uživatelská červená) Zes len červeného kanálu User / Green (Uživatelská zelená) User / Blue (Uživatelská modrá) Zes len zeleného kanálu Zes len modrého kanálu Auto-adjustment (Automatické nastaven ) OSD Setup (Nastaven OSD) H. Position (Horizontáln poloha) V. Position (Vertikáln poloha) OSD Timeout (Časový limit OSD) Automatické nastaven obrazovky pro optimáln zobrazen Nastaven horizontáln polohy nab dky OSD Nastaven vertikáln polohy nab dky OSD Nastaven časového limitu nab dky OSD Language (Jazyk) Language (Jazyk) Nen k dispozici Výběr požadovaného jazyka Information (Informace) Information (Informace) Nen k dispozici Zobrazen rozlišen, horizontáln a vertikáln frekvence a vstupn ho portu aktuáln ho časován vstupu Reset Yes (Ano) Nen k dispozici Vymazán starého stavu automatické konfigurace No (Ne) Nen k dispozici Neprovádět reset, návrat do hlavn nab dky Exit (Konec) Nen k dispozici Nen k dispozici Ukončen nab dky OSD Informace o rozsahu hodnot rozlišen v horizontáln m a vertikáln m směru, které může tento monitor adresovat, naleznete v části Specifikace.

16 Zpět na stránku obsahu Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Stažen ovladačů a softwaru Použit funkce Automatické nastaven Stažen ovladačů a softwaru Postup stažen nejnovějš verze ovladačů a softwaru z webu HP Support: 1 Přejděte na adresu: 2 Vyberte zemi nebo oblast. 3 Vyberte možnost Stažen ovladačů a softwaru. 4 Zadejte č slo modelu monitoru. Zobraz se stránky stažen softwaru pro monitor. 5 Stáhněte a nainstalujte soubory ovladače a softwaru podle pokynů na stránkách pro stažen. Použit funkce Automatické nastaven Stisknut m tlač tka Auto (Automaticky) optimalizujete obrazovku pro vstup VGA (analogový). Funkce Automatické-nastaven je také dostupná prostřednictv m nab dky OSD. Funkce Automatické nastaven může opravit následuj c nedostatky kvality obrazu: neostrý nebo nejasný obraz, duchy, pruhy, efekty st nů, nepatrné vertikáln proužky, tenké horizontáln čáry při posuvu, obraz mimo střed.

17 Zpět na stránku obsahu Technická podpora, nejčastějš dotazy Technická podpora, nejčastějš dotazy Technická podpora, nejčastějš dotazy Problém a otázka Kontrolka zapnut (LED) nesv t. Nefunguje funkce Plug & Play. Obraz je rozmazaný a objevuj se duchy a st ny. Obraz se chvěje, bliká, př padně je zvlněný. Monitor je v režimu aktivn ho vypnut a nereaguje. Možná řešen Ověřte, zda je zapnuto tlač tko napájen a zda je napájec kabel správně připojen k uzemněné zásuvce a k monitoru. Aby mohla funkce Plug & Play monitoru správně fungovat, je třeba poč tač a grafická karta s podporou technologie Plug & Play. Konzultujte záležitost s výrobcem poč tače. Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný pin ohnutý. Ověřte, zda jsou v poč tači nainstalovány ovladače monitorů HP (Ovladače jsou dostupné na adrese: Upravte nastaven kontrastu a jasu. Ověřte, zda nepouž váte prodlužovac kabel nebo přep nač. Doporučujeme monitor připojit př mo k výstupn mu konektoru grafické karty na zadn straně poč tače. Upravte nastaven pomoc funkce Image Setup (Nastaven obrazu) v hlavn nab dce OSD. Je možné, že se tento problém podař vyřešit pomoc funkce Automatické nastaven. Přesuňte elektrická zař zen, která by mohla způsobovat rušen, co nejdále od monitoru. Použijte nejvyšš obnovovac frekvenci, kterou monitor v použitém rozlišen zvládá. Tlač tko pro zapnut poč tače by mělo být v poloze zapnuto. Grafická karta poč tače by měla být pevně usazena v př slušném slotu. Ověřte, zda je obrazový kabel správně připojen k poč tači. Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný pin ohnutý. Ověřte funkčnost poč tače t m, že stisknete klávesu Caps Lock a zjist te, zda se změnil stav kontrolky Caps Lock na klávesnici. Kontrolka by se měla po stisku klávesy Caps Lock rozsv tit nebo zhasnout.

18 Problém a otázka Chyb jedna ze základn ch barev (červená, zelená nebo modrá). Obraz na obrazovce nen uprostřed nebo nemá správnou velikost. Obraz má chybné barvy (b lá se nezobrazuje b le). Nelze nastavit optimáln rozlišen monitoru. Možná řešen (pokračován ) Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný pin ohnutý. Ověřte, zda je obrazový kabel správně připojen k poč tači. Upravte horizontáln a vertikáln polohu obrazu. Je možné, že se tento problém podař vyřešit pomoc funkce Automatické nastaven. Upravte složky RGB nebo vyberte teplotu barev. Ověřte, zda grafická karta podporuje optimáln rozlišen (1440x900). Ověřte, zda je nainstalován nejnovějš podporovaný ovladač grafické karty. Pro systémy HP a Compaq lze stáhnout nejnovějš grafické ovladače pro váš systém na adrese: Ovladače pro jiné systémy naleznete na webu výrobce grafické karty.

19 Zpět na stránku obsahu Specifikace Obecné Panel LCD (17") Rozlišen Přednastavené režimy zobrazen Fyzické vlastnosti Okoln prostřed Požadavky na napájec kabel Přiřazen pinů konektoru VGA Funkce Plug and Play DDC2B Všechny specifikace představuj typické specifikace poskytované výrobci komponent společnosti HP, skutečné parametry se mohou lišit (mohou být lepš i horš ). Obecné Č slo modelu w17e/w17q Panel LCD (17") Systém zobrazen Barevná obrazovka LCD s aktivn matric TFT Velikost 431,8 mm (úhlopř čka 17") Obraz Analogové rozhran R, G, B Oddělená synchronizace H/V TTL & TMDS Počet zobrazených barev barev Bodová frekvence Maximálně 135 MHz Rozteč bodů 0,255 mm (H)x0,255 mm (V) Úprava povrchu Polarizátor s antireflexn vrstvou a tvrdým povrchem Viditelný úhel 140 (H), 130 (V) Rozlišen Rozsah horizontáln frekvence Horizontáln velikost (maximáln ) 30 khz až 83 khz 367,2 mm Rozsah vertikáln frekvence Vertikáln velikost (maximáln ) 55 Hz až 75 Hz 229,5 mm Optimáln přednastavené rozlišen Nejvyšš přednastavené rozlišen Nejvyšš adresovatelné rozlišen Technologie Plug & Play Vstupn konektory Vstupn obrazový signál Zdroj napájen 1440x900 při 60 Hz 1440x900 při 75 Hz 1440x900 při 75 Hz VESA DDC2B 15pinový konektor D-Sub VGA a zvukový konektor Analogový: 0,7Vp-p (standardně), 75 Ohmů 100 až 240V, 47 až 63 Hz

20 Přednastavené režimy zobrazen Standard Rozlišen Horizontáln frekvence (khz) Vertikáln frekvence (Hz) Režim DOS 720x VGA 640x VGA 640x VGA 640x VGA 640x SVGA 800x SVGA 800x SVGA 800x SVGA 800x SVGA XGA 1024x XGA 1024x XGA 1024x SXGA 1152x WXGA 1440x WXGA 1440x Fyzické vlastnosti Typy konektorů Typ signálového kabelu Rozměry a hmotnost: Výška (s podstavcem) Š řka Hloubka Hmotnost (pouze monitor) Hmotnost (včetně obalu) 15pinový Mini D-Sub VGA Odpojitelný 332,4 mm 400,4 mm 211 mm 3,25 kg 4,84 kg Okoln prostřed Teplota: Provozn 5 C až +35 C Skladovac 20 C až +60 C Vlhkost: Provozn % (nekondenzuj c ) Skladovac 5 90 % (nekondenzuj c ) Nadmořská výška: Provozn 0 až m Skladovac 0 až m

21 Požadavky na napájec kabel Napájec zdroj monitoru je vybaven funkc ALS (automatic line switching). Tato funkce umožňuje provoz monitoru při vstupn ch napět ch v rozsahu 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A. Souprava napájec ho kabelu (ohebný kabel a zástrčka do zdi) dodaná s monitorem splňuje požadavky pro použit v zemi/oblasti, kde bylo vybaven zakoupeno. Pokud potřebujete z skat napájec kabel pro jinou zemi/oblast, je třeba koupit napájec kabel, který je schválen pro použit v dané zemi/oblasti. Napájec kabel mus odpov dat výrobku a m t jmenovité napět a proud takových hodnot, jaké jsou uvedeny na výrobn m št tku produktu. Jmenovité napět a proud kabelu by měly být vyšš, než napět a proud, které jsou uvedeny na produktu. Dále je třeba, aby průřez kabelu byl přinejmenš m 0,75 mm 2 nebo 18AWG a délka kabelu mus být 1,5 m až 3,6 m. Máte-li otázky ohledně typu napájec ho kabelu, obra te se na autorizovaného poskytovatele servisu produktů HP. Napájec kabel by měl být veden tak, aby byla malá pravděpodobnost, že se po něm bude šlapat nebo že bude přiskř pnut. Zvláštn pozornost by měla být věnována zástrčce, elektrické zásuvce a m stu, kde kabel vycház z produktu. Přiřazen pinů konektoru VGA Č slo pinu 15pinová strana signálového kabelu 1 Obraz-Červená 2 Obraz-Zelená 3 Obraz-Modrá 4 Uzemněn 5 Detekce kabelu 6 Uzemněn -Červená 7 Uzemněn -Zelená 8 Uzemněn -Modrá 9 +5V 10 Uzemněn 11 Uzemněn 12 DDC Sériová data 13 Horizontáln synchronizace 14 Vertikáln synchronizace 15 DDC Sériové časován

22 Funkce Plug and Play DDC2B Tento monitor vybaven funkčnost VESA DDC2B podle standardu VESA DDC STANDARD. To umožňuje monitoru informovat hostitelský systém o identitě a v závislosti na použité úrovni DDC předávat dalš informace o možnostech zobrazen. DDC2B je obousměrný datový kanál založený na protokolu I 2 C. Hostitel může prostřednictv m kanálu DDC2B vyslat požadavek na informace EDID. Zpět na stránku obsahu Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixelů Monitor LCD od společnosti HP použ vá vysoce přesnou technologii a je vyroben podle vysokých standardů, aby bylo možno zaručit bezproblémový provoz. Přesto je možné, že obrazovka bude m t kosmetické nedostatky, které vypadaj jako malé světlé nebo tmavé body. Tato vlastnost je stejná u všech obrazovek LCD použ vaných v produktech dodávaných všemi prodejci a nen specifickou vlastnost monitoru LCD společnosti HP. Tyto nedokonalosti jsou způsobeny jedn m nebo v ce vadnými pixely či subpixely. Pixel se skládá z jednoho červeného, jednoho zeleného a jednoho modrého subpixelu. Celý vadný pixel je vždy rozsv cen (světlý bod na tmavém pozad ) nebo vždy zhasnut (tmavý bod na světlém pozad ). Prvn druh je viditelnějš. Vadný subpixel (bodová vada) je méně viditelný než celý vadný pixel, je malý a viditelný pouze na určitém pozad. Chcete-li vyhledat vadné pixely, je vhodné monitor pozorovat v normáln ch provozn ch podm nkách a v normáln m provozn m režimu při podporovaném rozlišen a době odezvy ze vzdálenosti přibližně 50 cm. Dá se očekávat, že za určitou dobu dojde ke zlepšen schopnost průmyslu vyrábět obrazovky s méně kosmetickými vadami a v souladu s vylepšen mi dojde i k úpravě pokynů. Dalš informace o monitoru LCD w17e/w17q naleznete na webu společnosti HP na adrese:

23 Zpět na stránku obsahu Směrnice Směrnice komise FCC Úpravy Kabely Prohlášen o shodě pro výrobky označené logem FCC, pouze USA Kanadská směrnice Avis Canadien Směrnice Evropské unie Likvidace odpadů ze zař zen domác mi uživateli v zem ch Evropské unie Směrnice pro Japonsko Japonská směrnice týkaj c se napájec ho kabelu Japonské prohlášen o obsahu materiálu Korejská směrnice Likvidace materiálů Recyklačn program společnosti HP Shoda s označen m EPA ENERGY STAR Směrnice komise FCC Zař zen bylo testováno a bylo ověřeno, že podle části 15 pravidel FCC vyhovuje omezen m pro digitáln zař zen tř dy B. Tato omezen jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu proti rušivému vyzařován při instalaci v domácnosti. Toto zař zen vytvář, použ vá a může vyzařovat vysokofrekvenčn energii. Nen -li nainstalováno a použ váno přesně podle návodu, může rušit radiokomunikačn techniku. Výrobce nezaručuje, že k rušen nedojde při konkrétn instalaci. Pokud je zař zen př činou rušen př jmu rádia nebo televize, což lze zjistit sledován m vlivu zapnut a vypnut zař zen, můžete se pokusit o zamezen rušen pomoc následuj c ch opatřen : Přesměrujte nebo přem stěte přij mac anténu. Zvyšte vzdálenost mezi zař zen m a přij mačem. Připojte zař zen do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přij mač. Pora te se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizn m technikem. Úpravy Komise FCC upozorňuje uživatele, že všechny změny či úpravy provedené na tomto zař zen, které nejsou výslovně schváleny společnost Hewlett-Packard Company mohou vést ke ztrátě oprávněn k už ván tohoto zař zen. Kabely Připojen k tomuto zař zen mus být provedeno prostřednictv m st něných kabelů s metalickým krytem konektoru RFI/EMI, aby byl zajištěn soulad s pravidly a směrnicemi komise FCC.

24 Prohlášen o shodě pro výrobky označené logem FCC, pouze USA Toto zař zen splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je omezen následuj c mi dvěma podm nkami: (1) zař zen nesm způsobovat škodlivé rušen a (2) zař zen mus být odolné vůči veškerému okoln mu rušen včetně takového, které může vyvolat nežádouc účinky. Máte-li dotazy týkaj c se vašeho výrobku, kontaktujte nás na adrese: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas nebo volejte: 1-(800) Máte-li dotazy týkaj c se tohoto prohlášen FCC, kontaktujte nás na adrese: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas nebo volejte: 1-(281) Pro identifikaci produktu uve te objednac, sériové nebo modelové č slo nacházej c se na produktu. Kanadská směrnice Toto digitáln zař zen tř dy B vyhovuje všem požadavkům předpisu Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis Canadien Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Rčglement sur le matériel brouilleur du Canada. Směrnice Evropské unie Tento produkt vyhovuje následuj c m směrnic m EU: Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 89/336/EEC Splněn těchto směrnic znamená shodu s platnými harmonizovanými evropskými standardy (evropskými normami), které jsou uvedeny v Prohlášen o shodě v zem ch EU vydaném společnost Hewlett-Packard pro tento produkt nebo skupinu produktů. Toto splněn je indikuje následuj c označen, um stěné na produktu: Toto značen je platné pro produkty mimo oblast telekomunikac a pro telekomunikačn produkty harmonizované s EU (zař zen Bluetooth). xxxx* Toto značen je platné pro telekomunikačn produkty neharmonizované s EU. *Ohlášené č slo výrobku (je-li použito viz št tek produktu). Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, Boeblingen, Germany

25 Likvidace odpadů ze zař zen domác mi uživateli v zem ch Evropské unie Tento symbol na produktu nebo na obalu označuje, že tento produkt nesm být likvidován spolu s ostatn m domác m odpadem. Nam sto toho máte odpovědnost za jeho likvidaci předán m do př slušného sběrného bodu pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zař zen. Oddělený sběr a recyklace odpadů ze zař zen v okamžiku likvidace pomůže ušetřit př rodn zdroje a zajistit recyklaci způsobem, který chrán lidské zdrav a životn prostřed. Dalš informace o tom, kde lze odevzdat odpad ze zař zen k recyklaci, z skáte na m stn m (městském) úřadě, u společnosti zabývaj c se svozem odpadu, nebo v obchodu, kde jste produkt zakoupili. Směrnice pro Japonsko Japonská směrnice týkaj c se napájec ho kabelu

26 Japonské prohlášen o obsahu materiálu Japonský regulačn požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, 2005, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášen o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických výrobků, uvedených do prodeje po 1. červenci Prohlášen o materiálu JIS C 0950 k tomuto produktu naleznete na adrese Korejská směrnice Likvidace materiálů Tento výrobek společnosti HP obsahuje rtu ve fluorescenčn lampě v obrazovce LCD a je možné, že bude nutné zvláštn zacházen s výrobkem při jeho likvidaci. Likvidace tohoto materiálu může být regulována s ohledem na životn prostřed. Informace o likvidaci a recyklaci z skáte na m stn m úřadě nebo se obra te na sdružen Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). Recyklačn program společnosti HP Společnost HP nab z programy vrácen produktů na konci životnosti pro hardware společnosti HP a dalš ch výrobců v mnoha zeměpisných oblastech. Podm nky a dostupnost těchto programů se liš podle konkrétn oblasti z důvodu rozd lnosti regulačn ch požadavků a m stn poptávky zákazn ků. Informace o recyklačn m programu společnosti HP naleznete na webu společnosti HP na adrese:

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Obsah Bezpečnost 3 Informace o tomto příslušenství

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více