UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D 2013 Praha

2 Zada ní

3 Č estne prohla s ení Prohlas uji, ž e jsem svou bakala r skou pra ci na te ma UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vy voj mobilní aplikace pro ios jsem vypracoval samostatne pod vedením vedoucího bakala r ske pra ce a s použ itím vy hradne odborne literatury a dals ích informac ních ždroju, ktere jsou v pra ci citova ny a jsou take uvedeny v sežnamu literatury a použ ity ch ždroju. Jako autor te to bakala r ske pra ce da le prohlas uji, ž e v souvislosti s jejím vytvor ením jsem neporus il autorska pra va tr etích osob a jsem si plne ve dom na sledku porus ení ustanovení 11 a na sledujících autorske ho ža kona c. 121/2000 Sb. V Praže dne. Filip Procha žka

4 Pode kova ní De kuji vedoucímu bakala r ske pra ce Ing. Marku Bera nkovi, Ph.D. ža u c innou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a dals í cenne rady pr i žpracova ní me bakala r - ske pra ce.

5 UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vy voj mobilní aplikace pro ios UI and UX of mobile applications (history, principles of UI design). Development of ios app. 5

6 Abstrakt Tato bakala r ska pra ce se žaby va problematikou User Experience a User Interface mobilních aplikací a jejich vlivem už ivatele. Stejne tak žkouma jejich spojitost s ekonomicky m dopadem a efektivitou. Teoreticka c a st se žame r uje na definice oboru spojeny ch s User Experience a User Interface a take obecny trh mobilních telefonu a aplikací. V ra mci User Experience se pak konkre tne jedna i o problematiku analy žy a vy žkumu. Take obsahuje podrobne js í pohled na nejpopula rne js í platformy pra ve ž pohledu UX a UI. Hlavním cílem v první c a sti pra ce je sežna mit c tena r e s problematikou te chto oboru a take pouka žat na to, na co vs echno je potr eba se žame r it a o c em s vy voja r i diskutovat, pokud se vedení firmy rožhodne vytva r et aplikaci, ať už jako samostatny produkt, nebo jako marketingovy na stroj pro produkt jiny. Pra ce poskytuje take informace o ru žny ch metoda ch už ivatelske ho vy žkumu, bež ktere ho se vy voj kvalitní aplikace neobejde. V druhe c a sti se pak autor žaby va pru žkumem trhu a žkouma, žda a jak jsou už ivatele ovlivne ni kvalitou žpracova ní, ať už ž pohledu User Experience nebo User Interface. Na sledne je žpracova na pr ípadova studie, ve ktere je take provedena kalkulace a žjis te n ekonomicky dopad. Tento pru žkum a kalkulace jsou prova de ny s pomocí dvou verží aplikace Selftesty Unicorn Čollege pro iphone a ipad. Klíčová slova: Už ivatelske prostr edí, Už ivatelsky prož itek, Mobilní telefony, Aplikace, Graficky design, Marketing, Trh mobilních telefonu, Apple, Google, ios, Android, Windows Phone 6

7 Abstract This bachelor thesis deals with the User Experience and User Interface of mobile applications and their influence to user. It s also examining their relationship to the economic impact and effectiveness. The theoretical part focuses on the definition of fields associated with the User Experience and User Interface and also focuses on market of mobile devices and applications. In a part about user experience it s also focuses on the issue of analysis and research. Thesis also contains a more detailed look of the most popular platforms through UX and UI. The main objective of the first part is to introduce the reader to the issue these disciplines as well as pointed out the things need to be addressed and what to discuss with the developers, if management decides to create an application, either as a standalone product or as a marketing tool for another product. The work also provides information about the various methods of user research, without which the development of quality applications can t be effective. In the second part, the author deals with market research and analyžes whether and how users are affected by processing quality, both in terms of User Experience and User Interface. It is subsequently processed case study, in which it is also perform the calculations and found the economic impact. This survey and calculations are carried out by using two versions of aplication Selftesty Unicorn Čollege for the iphone and ipad. Keywords: User interface, User Experience, Mobile phones, Applications, Graphic design, Marketing, Market of mobile phones, Apple, Google, ios, Android, Windows Phone 7

8 Obsah 1. ÚVOD POPIS JEDNOTLIVÝCH KAPITOL UŽIVATELSKÝ PROŽITEK A UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ (UX A UI) CO JE TO USER INTERFACE HISTORICKÝ VÝVOJ UI MOBILNÍCH TELEFONŮ A APLIKACÍ UŽIVATELSKÝ PROŽITEK (USER EXPERIENCE) PROČ JE DŮLEŽITÉ SE ZABÝVAT PROBLEMATIKOU UŽIVATELSKÉHO PROŽITKU? ANALÝZA A VÝZKUM OBCHODNÍ CÍLE A POŽADAVKY ROZHOVORY SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI HEURISTICKÁ ANALÝZA ANALÝZA KONKURENCE UŽIVATELSKÝ VÝZKUM INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY TERÉNNÍ VÝZKUM DOTAZNÍKY SKUPINOVÉ DISKUSE TŘÍDĚNÍ KARET DOPLŇUJÍCÍ METODY PERSONY UŽIVATELSKÉ SCENÁŘE (STORYBOARDY) SPECIFIKA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ MOBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY APPLE - IOS CHARAKTERISTIKA PLATFORMY APLIKACE REAGUJE NA GESTA, NIKOLIV KLIKNUTÍ UŽIVATEL A NASTAVENÍ APLIKACE PRINCIPY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ KONZISTENCE A POMOC PRO UŽIVATELE PŘÍMÁ MANIPULACE A ZPĚTNÁ VAZBA VYUŽITÍ METAFOR POUŽITELNOST A ZŘETELNOST INTERAKCE S UŽIVATELEM POUŽITÍ SPRÁVNÉ TERMINOLOGIE REALISTICKÉ ZOBRAZENÍ ORIENTACE ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ PRVKY ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ VNÍMÁNÍ UŽIVATELE SROVNÁNÍ UI A UX PRO IPAD A IPHONE GOOGLE ANDROID CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ MYŠLENKA

9 OHROMIT UŽIVATELE ZJEDNODUŠIT MU ŽIVOT VZBUDIT V NĚM DOJEM JEDINEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS PHONE CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HLAVNÍ MYŠLENKY PRO NÁVRH UI SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ NÁZOR SITUACE NA TRHU CHYTRÝCH TELEFONŮ A APLIKACÍ UŽIVATELÉ CHYTRÝCH TELEFONŮ A APLIKACÍ KDY UŽIVATELÉ SVÉ MOBILNÍ TELEFONY POUŽÍVAJÍ MOBILNÍ REKLAMA SLUŽBY ADWORDS A ADMOB PŘÍPADOVÁ STUDIE APLIKACE SELFTESTY UNICORN COLLEGE TRH MOBILNÍCH APLIKACÍ V ČESKÉ REPUBLICE SITUACE NA TRHU APLIKACÍ PRO VZDĚLÁNÍ JAK KVALITA UI A UX OVLIVŇUJE UŽIVATELE? TERÉNNÍ VÝZKUM KOLIK STOJÍ PUBLIKACE APLIKACE? EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA 1 STORYBOARDY APLIKACE SELFTESTY UNICORN COLLEGE PŘÍLOHA 2 UKÁZKA GRAFICKÝCH MATERIÁLŮ PRO APLIKACI SELFTESTY UNICORN COLLEGE

10 1. U vod Mobilní telefony a tablety se pro ve ts inu ž na s sta vají be ž nou souc a stí nas eho ž ivota. Te me r kaž dy ž na s takove žar í žení buď sa m vlastní, nebo se s ním setka va denne ve sve m okolí. V pru be hu posledních let se trh mobilních žar ížení velmi rychle vyvíjí a sta le více se objevují takžvane chytre telefony tj. smartphony. Hlavní vy hodou te chto žar ížení je snadne ovla da ní a nepr eberne množ ství funkcí, ktere na m mají usnadnit ž ivot. Dus í te chto žar ížení jsou pak operac ní syste my podobne te m, ktere prakticky kaž dy den ovla da me na nas ich poc ítac ích. Stejne tak ma me mož nost si vybavení nas ich mobilních telefonu rožs ír it o dals í aplikace, ktere na m nabížejí vy voja r i ž cele ho sve ta a ktere jsou distribuova ny oficia lní cestou pr es internet samotny mi vy robci. Mobilní operac ní syste my jsou, ale pr eci jen v urc ite m sme ru specificke, kvu li velikosti samotny ch mobilních žar ížení. Nelže pohlíž et na mobilní telefon stejne jako na stolní poc ítac, ac koliv se ne ktere dnes ní smartphony, svy m vy konem, snadno poc ítac u m ž dob pr ed deseti lety vyrovnají. Použ ití mobilních žar ížení je ale žcela odlis ne a tomu musí odpovídat jejich použ itelnost. Už je pryc doba tuž tic ek tj. stylusu, ktere jsme pro ovla da ní takovy ch žar ížení museli použ ívat v minuly ch letech, protož e na displeji bylo vs e malic ke. Nyní na m stac í použe nas e prsty, ktery mi lže velmi jednodus e a efektivne tato žar ížení ovla dat. Čílem te to pra ce je shrnout problematiku použ itelnosti a už ivatelske ho rožhraní mobilních žar ížení, pr edevs ím mobilních telefonu, a to jak ž pohledu už ivatelske ho, tak hlavne ž pohledu vy voja r ske ho. Stejne tak osve tlit, jak se vyvíjí celosve tovy trh mobilních žar ížení a jejich už ivatelu a ža roven žjistit, žda je vhodne investovat do vy voje mobilní aplikace, jako marketingove ho tahu a žda je pr ijetí te to aplikace už ivateli ne jak ovlivne no její použ itelností a už ivatelsky m rožhraním, pr edevs ím tím graficky m. U c elem te to pra ce je hlavne shrnutí problematiky UX pr i tvorbe mobilní aplikace ž ekonomicke ho pohledu. 1.1 Popis jednotlivy ch kapitol Kapitola 2: Použitelnost a uživatelské prostředí (UX a UI) v te to kapitole jsou popsa na ža kladní shrnutí problematiky obou oblastí tak, aby se c tena r v dals ím textu sna že orientoval a snadne ji porožume l textu. 10

11 Kapitola 3: Nejpoužívanější mobilní operační systémy detailní pohled na r es ení aktua lne nejpopula rne js ích a nejpouž ívane js ích operac ních syste mu pro mobilní telefony pra ve se žame r ením na už ivatelske prostr edí a použ itelnost. Kapitola 4: Situace na trhu mobilních telefonů a aplikace žmapova ní tužemske ho i sve tove ho trhu mobilních telefonu a jejich operac ních syste mu. Kapitola 5: Případová studie aplikace Selftesty Unicorn College pru žkum vybrane skupiny už ivatelu. Rožbor, vyhodnocení žískany ch dat a ekonomicka stra nka ve ci 11

12 2. Už ivatelsky prož itek a už ivatelske prostr edí (UX a UI) 2.1 Čo je to User Interface Už ivatelske prostr edí, je definova no, jako souc a st žar ížení, pomocí ktere už ivatel dane žar ížení použ íva a ovlivn uje jeho chova ní, ža u c elem dosaž ení ne jake ho cíle. [1] Už ivatelske rožhraní se u kaž de ho žar ížení lis í, napr. digita lní hodinky ovla da - me pomocí tlac ítek a c as sledujeme na ciferníku nebo displeji, poc ítac ovla da me pomocí mys i a kla vesnice, pr ípadne touchpadu, trackpadu atd., a konec ne mobilní telefony, ktere dnes ovla da me pr eva ž ne prsty (dr íve stylusem), díky dotykovy m displeju m nebo tlac ítky. Kaž de žar ížení ma tedy pro svu j u c el jine rožhraní. S ohledem na to, jak je toto rožhraní navrž eno, je s ním pak spojena jeho použ itelnost, což žnamena, ž e žar ížení je buď snadno ovladatelne, a tedy dobr e použ itelne, nebo naopak je jeho ovla da ní slož ite a pro už ivatele problematicke. 2.2 Historicky vy voj UI mobilních telefonu a aplikací Prvním mobilním žar ížením (telefon), tak jak jej žna me dnes, byla Motorola Dyna- TAČ, ktera byla ver ejnosti pr edstavena a na trh uvedena v roce Už ivatelske prostr edí tohoto telefonu bylo omeženo na hardwarova tlac ítka a jednor a dkovy LED displej. Telefon vydrž el 8 hodin na baterii v rež imu standby nebo 30 minut telefonního hovoru. Me l i pame ť na 30 telefonních c ísel pro opakovane vyta c ení. Čena tohoto žar í- žení byla v te dobe 3,995 americky ch dolaru. [2] Tento typ už ivatelske ho rožhraní (kombinace hardwarovy ch tlac ítek a displeje) procha žel v pru be hu let urc ity m vy vojem, postupem c asu jednor a dkove displeje nahradil monochromaticky displej s textovy m už ivatelsky m rožhraním, toto r es ení pr edstavila napr íklad Nokia v roce 1992 se svy m modelem Tento telefon žmin u- ji proto, ž e se jednalo o první masove vyra be ny mobilní telefon a take proto, ž e se jednalo o první telefon, ktery byl schopny pr ijímat a odesílat SMS žpra vy. [3] Pr ekvapením mu ž e by t, ž e i monochromaticke displeje, byly displeji dotykovy mi. Pr íkladem telefonu s dotykovy m monochromaticky m displejem mu ž e by t Ericsson R380. Monochromaticke displeje byly po ne kolika letech nahraženy displeji barevny mi. Na sledovalo pak ne kolik kombinací a ru žny ch UI r es ení s využ itím dotykovy ch displeju ovla dany ch stylusem, ktere byly pr eva ž ne použ íva ny u PDA žar ížení. 12

13 Nejve ts í žlom pr is el v roce 2007, když firma Apple pr edstavila iphone. Apple vytvor il žcela novy koncept ovla da ní telefonu. Nabídl už ivatelu m ovla da ní použe prsty, protož e je to to nejjednodus s í a tím vytlac il žar ížení s dotykovy m displejem, ktera jsou ovla da na stylusem. Tímto se trh mobilních telefonu a jejich UI naprosto žme nil a prakticky kaž dy vy robce mobilních telefonu pr evžal tento typ UI jako univerža lní, ktery implementuje do svy ch žar ížení. [4] 2.3 Už ivatelsky prož itek (User Experience) Je snad jediný trend, který je v informačních a komunikačních technologiích trvalý a neměnný. Počítače jsou stále lidštější. Nemá to nic společného s jejich vnitřní architekturou. Ta se vlastně od von Neumannových dob nezměnila. Dnešní úspěch jejich nasazení je ovšem stále více závislý na zdánlivě velice mlhavé a nejisté uživatelské zkušenosti User Experience (UX). [5] Obra žek 1: User Experience a Informac ní syste m Zdroj: [5] Obra žek žobražuje UX ž pohledu spolec nosti Unicorn Systems pr i tvorbe IS. Od tvorby mobilní nebo webove aplikace se toto nelis í. Vs e žac ína u analy žy potr eb a pož adavku už ivatele. Funkcionalitou se rožumí to, ž e je produkt použ íva n pr esne k tomu, k c emu je urc en. To jakou formou bude produkt s už ivatelem komunikovat a jak ho bude moci už ivatel ovla dat, to je dals ím klíc ovy m bodem. Za lež í na kvalite žpracova ní už ivatelske ho rožhraní, ktere by me lo poskytnout pr íjemnou a jasnou navigaci. Prož itek jes te vyleps uje vižua lní vžhled, protož e ten sa m mu ž e už ivatele žaujmout a podle Unicorn Systems plní na sledující funkce: usme rn uje požornost v rožhraní, ulehc uje orientaci, vytva r í ža kladní emociona lní ra mec pro použ íva ní aplikace, ulehc uje žapamatova ní. Díky interakci pak už ivatel mu ž e žhodnotit kvalitu aplikace a pra ce s ní, samotne vníma ní produktu nebo tr eba pra ve funkcionalitu UX je to, jaký dojem vaše stránky zanechají na uživateli. Bude po jejich použití frustrovaný nebo nadšený? Bude se na ně chtít vracet, nebo bude dělat vše proto, aby na ně musel co nejméně nebo vůbec? Jaký obrázek si udělá o vaší firmě? Bude motivován a i 13

14 schopen si na nich něco např. koupit, nebo raději půjde ke konkurenci, kde je snazší uskutečnit nákup? [6] - Jiří Mžourek (Sun Microsystems) Jir í Mž ourek tedy lidsky vystihuje to, co vlastne už ivatelsky prož itek je. Jde tedy o to, jak se už ivatelu m s vas ím produktem pracuje. Jak ra di jej použ ívají a jak ra di se k ne mu vrací. Už ivatelsky prož itek je totiž to hlavní, co je vede žpe t. Pokud bych na chvíli odboc il, poc ítac ovou hru s nejmoderne js ím graficky m žpracova ním nebudete chtít hra t, když její hratelnost bude naprosto otr esna. To same platí u aplikací. Proc byste použ ívali aplikaci, ktera sice kra sne vypada, ale jinak je prakticky k nic emu? A pr esne v tom vidím ža sadní proble m c eske ho trhu. Mnoho už ivatelu a i klientu, se ktery mi jsem se v praxi graficke ho designera setkal, je orientova no hlavne na graficky design. Ve ve ts ine pr ípadu jsme r es ili to, jak vy sledek bude vypadat, ale jen ma lo ž nich se žajímalo o to, jak se jejich produkt bude použ ívat a jes te me ne se jich žajímalo o jakoukoliv žpe tnou važbu od už ivatelu až do chvíle, kdy me la webova stra nka nížkou na vs te vnost a generovane žisky, ktere me la prežentace nebo produkt pr ine st, byly nížke. Jeden proble m vidím v tom, ž e v Č eske republice je velka nežnalost samotne ho oboru UX a druhy m, velmi ža sadním, je to, ž e se tomu neve nuje te me r ž a dna požornost a firmy nejsou ochotne obe tovat c as a financ ní prostr edky a žamyslet se nad touto problematikou. Spolec nosti Unicorn Systems ma na tento proble m prakticky shodny na hled: Je zajímavé, jak málo pozornosti je často při vývoji softwarových řešení věnováno samotným uživatelům výsledného systému, přestože jde o skupinu lidí, kteří s ním budou zpravidla v nejintenzivnějším styku. Situace je o mnoho závažnější, pokud jsou uživatelé zároveň Vašimi potenciálními zákazníky. Zanedbání nebo podcenění uživatelského pohledu při vývoji softwaru může způsobit neúspěch celého obchodního konceptu. [5] 2.4 Proc je du lež ite se žaby vat problematikou už ivatelske ho prož itku? Pr edstavte si jednoduchou situaci. Otevr ete napr íklad webovou stra nku Bež jake hokoliv pr emy s lení víte co de lat. Proc tomu tak je? Pokud projdeme prvky webu, tak žde najdete použe horní lis tu se služ bami Google, ve str edu stra nky pak velike logo firmy a vyhleda vací formula r se dve ma tlac ítky. Patic ka je pak tvor ena dals ími odkažy. Pro pochopení mys lenky už ivatelske ho prož itku je nutne po- 14

15 lož it si ota žku Proc je webova stra nka žpracova na žrovna takhle? Firma Google tí m- to žpu sobem dokonale prežentuje hlavní u c el te to stra nky, tedy vyhleda vac, kvu li ktere mu je použ íva na. Č emu je tedy du lež ite ve novat požornost? Je rožhodne podstatne polož it si ota žky, ktere jsou pro va s produkt nejdu lež ite js í. Tyto ota žky by me ly by t žame r eny jak na už ivatele vas eho produktu, tak na to, jak ho vytvor it, aby byl dostatec ne efektivní pro va s business a pomohl va m, protož e spokojeny koncovy už ivatel c i ža kažník je to, co generuje žisk. Tedy žame r it se hlavne na to, co je jeho hlavní funkcionalita a na tu se žame r it, stejne jako Google v pr íkladu vy s e. Takovy mi ota žkami, ktere jsou žame r ene na už ivatele, mohou by t tr eba tyto: Kdo bude va s produkt použ ívat? Jak podobne produkty lide použ ívají? Je potr eba podle va s dane postupy ne jak inovovat? Musíte se nutne odlis it od sve konkurence? Naopak ota žky ž pohledu tvu rce produktu respektive firmy mohou by t na sledující : Bude toto r es ení pro už ivatele pr ehledne a jednoduche? Ma dostatec nou pr idanou hodnotu, aby se k ne mu už ivatele opakovane vraceli? Toto jsou použe ža kladní ota žky, ktery mi je tr eba se žaby vat a žna t na ne odpove ď. Pr i na vrhu je samožr ejme du lež ite promyslet ovla da ní kaž de ž obražovek aplikace nebo webove stra nky. 2.5 Analy ža a vy žkum Pr ed samotny m vy vojem je potr eba ude lat ne ktere kroky, ktere jsou pro kvalitní a už ivatelsky pr íve tivy produkt (mobilní aplikaci) nežbytne. Firma by si me la stanovit obchodní cíle a pož adavky na aplikaci, aby bylo proveditelne ekonomicke žhodnocení po urc ite dobe. Je take du lež ite urc it pro koho je produkt urc en a kdo bude jeho už ivatelem, jaka je jeho motivace a take potr eby. 15

16 2.5.1 Obchodní cíle a pož adavky Stanovení obchodní ch cílu a pož adavku je naprosty m ža kladem. Samožr ejme, ž e UX je orientova no více na ža kažníka, ale ža roven je potr eba respektovat pož adavky a cíle firmy. Pr íkladem takovy ch cílu mohou by t napr. pr esve dc ení ke koupi produktu nebo tr eba žvy s ení pove domí o firme (s kole). Číle a pož adavky stanovuje firma sama na ža klade urc ity ch krite rií a ve ve ts ine vycha ží ž podnikatelske ho pla nu nebo vy roc ních žpra v. Dals ími mož nostmi, jak vytvor it obchodní cíle jsou obsahem na sledujících podkapitol Rožhovory se žainteresovany mi stranami Jsou rožhovory se vs emi osobami, ktere mají s projektem jakoukoliv spojitost, ktera by mohla konec nou podobu projektu ovlivnit. Mohou to by t c lenove managementu, dodavatele, ža kažníci nebo i žame stnanci c i vy voja r i. V neposlední r ade se c asto jedna take o investory. Čílem te chto rožhovoru je vy stup, ktery obsahuje pr ehled cílu a pož adavku firmy. Rožhovory probíhají ve ts inou individua lne s kaž dy m ž u c astníku. Na serveru UXmatters.com Steve Baty uva dí ne kolik ža sad, ktere by me l takovy rožhovor spln o- vat, aby byl u spe s ny m. Rožhovory by neme ly by t dels í než 45 minut. Samožr ejme nema smysl žbytec ne rožhovory protahovat, pokud už jste se dožve de li vs echno podstatne. Na druhou stranu te chto 45 minut je dostac ujících pro naprosto vyc erpa - vající interview. Pauža meži jednotlivy mi rožhovory by me la by t žhruba 30 minut tj. dostatec ne dlouha na odpoc inek a utr íbení mys lenek. Rožhovor by me l by t žame r en použe na 3-4 ža sadní te mata. Ota žky sme r ující ke žnac ce, firemní kultur e podniku a jeho cíle. Pokud to je jen trochu mož ne, me li by u c astníci rožhovoru dopr edu ve de t, na co se jich budeme pta t, budou potom sebejiste js í a le pe pr ipraveni. Vy sledkem te chto rožhovoru by pak me l by t struc ny vy stup. [7] Heuristicka analy ža Tento typ analy žy je žhodnocení srovna ním vlastností produktu s obecne pr ijímany mi pravidly. Odborní k na danou problematiku tedy hodnotí kvalitu webu podle pr edem urc eny ch pravidel. Tato pravidla jsou publikova na mnoha odborníky, meži ktere patr í take napr. J. Nielsen. [8] 16

17 Heuristicka analy ža ma jednu podstatnou nevy hodu oproti ostatním, a to hlavne tu, ž e nemusí by t u plne objektivní. Pr ece jen kaž dy odborník na problematiku a ma trochu odlis ny na hled a konec ne hodnocení mu ž e by t žnac ne subjektivní. Leigh Howells ve sve m c la nku [9] popisuje oblasti heuristicke analy žy pro web, ale tyto oblasti se pro analy žu mobilní aplikace prakticky neme ní, a jsou to tyto: Funkcionalita a orientace na úkoly r es íme, jestli je žcela jasny u c el aplikace, pro ktery byla vytvor ena a jak dobr e a jestli vu bec je mož ne r es it už ivatelske u koly Navigace jedna se o problematiku, kdy r es íme, žda je jasne, kde se pra ve v aplikaci nacha žíme a jak snadne a intuitivní je její ovla da ní Formuláře a vstup dat žkouma me jak je pr íve tiva pra ce s formula r i, jejich logiku, ožnac ení a chova ní pr i chyba ch Věrohodnost jedna se hlavne o informace ohledne kontaktních u daju, jejich pravdivost a aktua lnost Kvalita psaného obsahu hodnocení obsahu ž pohledu srožumitelnosti, gramatiky a stylistiky. Mimo jine take strukturu a forma tova ní obsahu Vyhledávání pokud je dostupne, tak žda je vyhleda va ní snadno dostupne a vrací spra vne vy sledky Nápověda a zpětná vazba žkouma me, žda je už ivateli pr ístupna ne jaka na - pove da v pr ípade potr eby. Kvalitní UX žpracova ní se snaž í hleda ní a použ íva ní na pove dy pr edejít Grafický design r es íme, jestli je graficke žpracova ní konžistentní a odpovída považe aplikace Obra žek 2: Heuristicka analy ža (tabulkovy vy stup) Zdroj: [10] 17

18 Přístupnost a technický design tato polož ka se r es í použe u mobilních verží internetovy ch stra nek, protož e validitu aplikace dnes žaruc uje její distribuce a žver ejne ní ať už se jedna o App Store firmy Apple, Google Play nebo Windows Marketplace. Vž dy tyto aplikace procha žejí schvalovacím procesem a o tomto se žmíním jes te níž e. Vy stupy analy žy pak mohou by t ru žne, ať už to bude žpracova ní v tabulce nebo vy stup v diagramu, ktery je efektne js í a mnohem jasne js í pro vs echny žu c astne ne subjekty. Obra žek 3: Heuristicka analy ža (síťovy graf) Zdroj: [10] Analy ža konkurence Tento typ analy žy je velice vhodny pro srovna ní konkurenc ních produktu, protož e ve ts inou vytva r eny produkt není žcela pr elomovy m, a proto je dobre se spís e než inspirovat, pouc it ž chyb konkurentu. Analy ža tedy poma ha žaprve k tomu, aby byl va s produkt bež stejny ch chyb, ale take najít sna že odlis ne r es ení. Server UXmatters.com žaby vající se problematikou UX se žaby va take proble - mem analy žy konkurence [10], konkre tne žde uva dí tyto mož nosti, jak tuto analy žu prove st: 18

19 Analýza použitelnosti, pr i ktere odhalujeme obecne chyby v použ itelnosti u konkurence. Je du lež ite vybrat relevantní konkurenty a produkty pro produkt na s, protož e se jinak mu ž e sta t, ž e budeme žbytec ne žtra cet c as hleda ním žcela nepodstatny ch chyb. Audity funkcionality, slouž í pro identifikaci jaky chkoliv funkcí, ktere lže v ra mci nas eho r es ení využ ít. Pro toto r es ení lže využ ít tžv. brainstorming, ale mu ž e se sta t, ž e budeme r es it odlis nost na žoru na danou oblast, místo r es ení problematiky. Obra žek 4: Analy ža konkurence porovna ní vy sledku Zdroj: [10] Vy stupem by me la by t ope t buď tabulka, nebo síťove grafy nas eho a konkurenc ního produktu, ktere je mož ne pro na žorne srovna ní konkurence pr ekry vat, tak jako je uka ža no na obra žku Už ivatelsky vy žkum Uživatelský průzkum slouží k pochopení konání a motivací současných a potenciálních uživatelů aplikace. Odhalí typy a charaktery uživatelů, jejich požadavky na funkčnosti a interaktivitu, identifikují případné překážky a frustrace při používání stávajícího řešení. Výsledky průzkumu tvoří klíčové vstupy jak pro Koncept rozhraní, tak pro funkční a technickou analýzu a návrh. [5] 19

20 Pokud tento pru žkum vy voji pr edcha žet nebude, tak se mu ž eme setkat s tím, ž e žac neme tvor it produkt žalož eny na subjektivním pocitu a pr edpokladu o chova ní už ivatelu. Toto mu ž e žnamenat, ž e nas e pr edstavy jsou velice žkreslene a produkt nebude už ivateli kladne pr ijat. Dals í proble m, ktery už ivatelsky vy žkum eliminuje je fakt, ž e kaž dy ž ty mu, ktery produkt vytva r í, ma c asto odlis nou pr edstavu o tom, co vlastne ža kažník nebo už ivatel pož aduje. Č asto se take objevuje snaha uspokojit vs echny už i- vatele. Už ivatelsky vy žkum pr eda va jasnou informaci o tom, ktera cesta je ta spra vna. Na sledující kapitoly obsahují vybrane techniky už ivatelske ho vy žkumu, ktere by me la analy ža obsahovat Individua lní rožhovory Jsou typem kvalitativního vy žkumu a jde o rožhovory s už ivateli, ktere jsou strukturovane a jsou na sobe neža visle, tj. probíhají jednotlive. Čílem te chto rožhovoru je pochopení chova ní už ivatelu, jejich preferencí a žpracova ní jejich pož adavku. Tento žpu sob vy žkumu slouž í tedy prima rne k požna ní už ivatelu aplikace. Pro už ivatele tento vy žkum mu ž e by t pr íjemne js í ž du vodu otevr enosti. Rožhovor mu ž e by t proveden telefonicky nebo osobne. De lka rožhovoru by me la by t podobna, jako u rožhovoru se žainteresovany mi stranami, tedy žhruba 45 minut. Vy sledek ža visí na reprežentativní skupine už ivatelu a te ž na pokla dany ch ota žka ch. Je take dobre formulovat ota žky tak, abychom žískali od u c astníka informace o jeho žkus enosti s produktem, jak s ním pracuje a jake jsou jeho potr eby. Krome tohoto by me ly by t ota žky srožumitelne a je leps í použ ít ota žky, na ktere se da odpove de t ne kolika ve tami, tedy nepouž ívat tžv. žavr ene. Pokud bychom se chte li vyhnout psaní požna mek, mu ž eme využ ít audio ža - žnam. Rožhovor je pak pro u c astníka pr irožene js ím. Informace žískane ž te chto rožhovoru mu ž eme použ ít pro tvorbu person, ktere podrobne ji žmíním v dals ím textu Tere nní vy žkum Jedna se prakticky o kombinaci rožhovoru a požorova ní, protož e je prova de no v pr irožene m prostr edí dotažovane ho. Pro pr edstavu se jedna napr íklad o požorova ní už ivatele pr i pra ci s produktem, je tedy du lež ite stra vit s už ivatelem ne jaky c as a tento typ požorova ní by va c asove i financ ne na roc ny. 20

21 V kniže A Project Guide to UX [11, s. 98] autor i uva de jí, ž e tento vy žkum je mož no realižovat po souhlasu už ivatele a jeho obežna mení o u c elu. Požorova ní pak mu ž eme rožde lit na aktivní, kdy už ivatel ma vysve tlit, jak se s aplikací pracuje, jako kdyby ne koho me l žauc it, nebo pasivní, kdy je už ivatel použe požorova n a požorovatel si pr ípadne žapisuje požnatky do požna mek. Vy hodou tohoto typu vy žkumu je to, ž e i když je pr i ne m stra veny dels í c as, tak je tento vy žkum asi nejpr ínosne js í, a lže díky ne mu žískat mnoho relevantních dat Dotažníky Jedna se o sadu vhodne žvoleny ch a definovany ch ota žek, ktere jsou distribuova ny meži velikou skupinu respondentu. Ve ts ina ota žek by me la by t užavr ena, tedy s mož ností odpove di použe ano nebo ne, což podstatne usnadn uje konec ne vyhodnocení. Otevr ene ota žky lže potom použ ívat v momente, kdy chceme žjistit, jaky ma už i- vatel na žory a žkus enosti. Take by me l mít už ivatel mož nost odpove de t neutra lne. Tento typ vy žkumu je metodou kvantitativního vy žkumu a mu ž e mít jak tis te nou nebo elektronickou podobu. Nejdu lež ite js í je pak dotažník rožesílat takovy m už ivatelu m, aby se stal vy žkum reprežentativním. V kniže A Project Guide to UX [11, s. 101] je uvedeno, ž e je dobre se žame r it na na sledující ve ci: Urc ení cíle, ktere ho chceme dosa hnout Kdo je nas í cílovou skupinou Metoda pro distribuci dotažníku k dosaž ení nejleps ích vy sledku Č as, ktery respondenti stra ví vypln ova ním dotažníku V jake m momente žac nete s vyhodnocova ním dotažníku Jaky m žpu sobem je budete vyhodnocovat Dotažníkovy vy žkum mu ž e by t pro respondenty pr ijatelne js í než rožhovor ž oc í do oc í. Zde totiž sta le platí urc ita anonymita dotažovany ch a pro lidi obecne je potom ve ts inou jednodus s í cokoliv negativne kritižovat Skupinove diskuse Skupinove diskuže jsou ve ts inou moderovane ve forme skupinove ho sežení. Čílem je žískat na žory u c astníku, ktere se ty kají produktu a žnac ky. Lže ž te chto diskusí celkem snadno a rychle žískat na me ty na žleps ení nebo pr a ní, protož e u c astníci sde lují sve 21

22 pocity a potr eby. V ra mci User Experience lže tedy tuto metodu použ ít pro sbe r už ivatelsky ch pož adavku. Autor i A Project Guide to UX [11, s. 104] uva de jí tyto hlavní du vody, proc je tato metoda dobra : Více odlišných uživatelských příběhů. Díky diskuži je mož ne nac erpat velice mnoho cenny ch informací, navíc se u c astníci meži sebou vža jemne dopln ují, což vede k inspiraci a c asto si vžpomenou i na dals í ve ci, ktere by bež tohoto impulžu od ostatních nejspís potlac ili. Rozdílné uživatelské prožitky. Ve ts ina lidí ra da svoje ža ž itky sdílí s ostatními a chce porovna vat sve oblíbene aplikace pro podobne použ ití, díky tomu lže žískat informace o konkurentech a jejich produktech. Tvorba nápadů. I když od už ivatelu v ra mci diskuže nechcete, aby se prome nili v designery vas í aplikace, spousta ž nich va m stejne i tak pr eda spoustu podne tny ch a skve ly ch na padu. Nove na pady take mohou napadnout va s osobne a to hlavne pr i poslechu žu c astne ny ch, když se se skupinou de lí o sve proble my a jejich pra ci s aplikací Tr íde ní karet Jedna se o aktivitu, kdy jsou u c astníku m roždane kartic ky s pojmy a ti je mají ser adit do skupin podle toho, jak jim da vají smysl. Tento typ vy - žkumu na m ma odhalit, jaka struktura aplikace je pro už ivatele nejpr irožene js í. Je vhodne žmínit ža kladní druhy tohoto vy žkumu, ktery mi jsou: [11, s. 107] Obra žek 5: Metoda tr í de ní karet Zdroj: [49] Skupinové třídění. Probíha tak, ž e vs ichni u c astníci r adí karty spolec ne. Sice tímto žpu sobem nežjistíte, jak karty ser adí jednotlivci samostatne, ale mu ž ete se mnoho dožve de t ž diskuže od jednotlivy ch u c astníku pr i jejich komunikaci, když karty r adí. 22

23 Uzavřené třídění. Jeho realižace probíha tak, ž e cílova skupina ma pr edem definovane skupiny a do te ch ma pojmy setr ídit. Tímto se ove r uje logicke pojmenova ní kategorií a take žda pra ve struktura aplikace není matoucí. Vzdálené třídění. Fyžicke r ažení karet ve skupine mu ž e by t ža bavne, ale je žde take mož nost využ ít online r es ení, ktere ma tu vy hodu, ž e tímto žpu sobem je jednodus s í žískat vžorek od mnohem ve ts ího poc tu respondentu, ac koliv už i- vatele pracují samostatne. Vy stup vyhodnocení by pak me l by t v tabulkove m editoru nebo v ne jake pr edpr ipravene s ablone, ž ktere dostaneme vy sledky automatižovane Dopln ující metody Vy s e žmin ovane metody vy žkumu, ac koliv jsou dostac ující, je vhodne kombinovat s ne kterou ž na sledujících, protož e na s vy žkum se pak stane jes te efektivne js ím a tyto dopln ující metody na m mohou velice pomoci pr í vy voji Persony Persony pr edstavují vytvor ene profily reprežentující typicke koncove už ivatele. Jsou použ itelne jak pro majitele i vy voja r e, a stejne tak pro klienty. S vhodny m pru žkumem a popisem mohou persony poskytovat velmi konkre tní pr edstavu o tom, kdo nas i aplikaci použ íva a dokonce jak ji použ íva. Persony není mož ne vytva r et bež ža - kladních dat ž už ivatelske ho pru žkumu a nemohou tento pru žkum ani nahradit, ale mohou pomoci k leps í komunikaci a empatii v ra mci vy voja r ske ho ty mu. [12] Popis persony bývá obvykle jedno- až dvoustránkový popis, který obsahuje položky jako jméno, vzdělání, sociální postavení, cíle, schopnosti, postoje, popis pracovní pozice, oblíbený sport apod., které danou osobnost popisují. [13] Obra žek 6: Persona Zdroj: [50] 23

24 Už ivatelske scena r e (storyboardy) Jedna se o u koly už ivatelu aplikace, pr esne ji tedy jejich popis. Jsou to kra tke pr íbe hy, ktere popisují chova ní sledovany ch už ivatelu a je velmi vhodne tyto sce na r e spojovat s personami. Roždílem meži už ivatelsky m sce na r em a storyboardem je forma. Už ivatelsky sce na r je tvor en psanou formou, oproti tomu storyboard je graficke žpracova ní dane ho pr íbe hu. Autor i že Symbio Digital popisují storyboard takto: Storyboard je kreslený scénář. Slouží především k zachycení myšlenky děje. Příběh je staticky zachycen v krocích na jednotlivých obrázcích. Storyboard by měl být srozumitelný a snadno pochopitelný. [14] Storyboardy použ ite pr i vy voji aplikace Selftesty Unicorn Čollege naležnete v pr ílože 1. Obra žek 7: Storyboard Zdroj: [51] Jak budou uživatelé hodnotit své zkušenosti se systémem, závisí na mnoha faktorech. Správně definované požadavky a plná a bezproblémová funkčnost jsou jenom základem úspěchu. Využití plného potenciálu ještě závisí na tom, zda uživatelé dokážou plně a efektivně využit vše, co systém umí. [5] 2.6 Specifika mobilní ch žar ížení Hlavní m du vodem, proc si autor te to pra ce vybral trh mobilních žar ížení, je jejich rostoucí trend na sve te. V posledních letech docha ží k nahražova ní klasicky ch poc ítac u pra ve mobilními žar íženími. Toto je žpu sobeno hlavne tím, ž e mobilní žar ížení jsou flexibilne js í díky sve velikosti, díky mobilnímu internetu mohou už ivatele ža pochodu vyr ižovat sve pracovní povinnosti využ itím mobilních ovy ch klientu, nebo využ ít prohlíž ec e k prohlíž ení webove ho obsahu a v neposlední r ade take využ ívat aplikace socia lních sítí. Vy hodou chytry ch telefonu je dnes již relativne nížka cena. 24

25 Pra ve žmíne ny mobilní internet je hlavním du vodem, proc jsou mobilní žar ížení využ íva na v mnohem ve ts í mír e. Pome r využ ití mobilních telefonu k pr ístupu na internet kaž dy m rokem roste a e ra stolních poc ítac u je takr ka pryc. [15] 25

26 3. Nejpouž ívane js í mobilní operac ní syste my Vy voj mobilních aplikací pro dane platformy je striktne omežen vy voja r sky mi standardy, ktere je potr eba bež vy jimek dodrž ovat. Pokud se tak nestane, mu ž e se klidne sta t, ž e se vy voja r setka s tím, ž e aplikace neprojde schvalovacím procesem. Nas te stí vs echny firmy, ať už je to Google, Microsoft nebo Apple, poskytují svy m vy voja r u m podklady. Jedna se jak o pr íruc ky pro programa tory, tak pr íruc ky pro UI a UX designery. Na sledující podkapitoly jsou prakticky pru vodcem UI a UX pr íruc ek pro vs echny vy voja r e. Za roven je ž nich jasne patrne, jak jednotlive spolec nosti ke žtva rne ní svy ch operac ních syste mu pr istupují a nepr ímo take to, ž e se jejich žtva rne ní lis í jak už ve filosofii samotne, ktera vycha ží ž celkove filosofie jednotlivy ch firem, tak ve smyslu využ ití, protož e kaž dy ž dany ch operac ních syste mu je v ne c em specificky a je použ i- telny pro kaž de ho už ivatele jiny m žpu sobem. I proto jsou už ivatele rožde leni na ta bory fanous ku jednotlivy ch operac ních syste mu. Na sledující kapitola obsahuje na hled na historii a použ itelnost pro tr i nejpouž ívane js í operac ní syste my, ktere jsou si v mnoha ohledech velmi podobne a pr itom mají na stejnou problematiku c asto velmi odlis ny pohled. Vžhledem k tomu, ž e aplikace Selftesty Unicorn Čollege byla vyvíjena pro platformu ios, je tomuto syste mu ve nova na nejve ts í požornost, ale je rožvinuta a popsa na i ža kladní mys lenka použ itelnosti pro dals í dva operac ní syste my, ktery mi jsou Android a Windows Phone. 3.1 Apple - ios Byl pu vodne vytvor en pu vodne použe pro iphone, takž e jeho oficia lní premie ra na trhu byla v roce 2007 pra ve s uvedením tohoto telefonu. Pu vodne se syste m jmenoval iphone OS Popisovat v te to pra ci podrobne vs echny hlavní vy hody a novinky tehdejs í- ho iphonu první generace, ktere by dnes pu sobily, pone kud komicky, není pr ílis smysluplne, protož e se be hem ne kolika dals ích let staly naprosty m standardem. I tak je podle me ho na žoru du lež ite alespon nastínit, c ím byl iphone pr ed ne kolika lety revoluc ní a c ím byl první. [16] Dotykove ovla da ní Synchronižace kontaktu s PČ, Mac nebo pr es Internetove služ by jako Yahoo! SMS aplikace s kompletní QWERTY kla vesnicí s predikcí textu a opravou chyb 26

27 klient s podporou s podporou protokolu IMAP i POP (Gmail, Yahoo! Mail, Microsoft Exchange) Safari prohlíž ec Google mapy a navigace Senžory jako akcelerometr pro urc ení orientace telefonu a pr ižpu sobení obražu nebo sve telny senžor pro niž s í spotr ebu baterie Vs echny tyto ve ci žnamenaly velky posun v oboru použ itelnosti mobilních telefonu, jejich operac ních syste mu a aplikací. Prakticky není spolec nost, pro kterou by uvedení iphonu s ios nežnamenalo revoluci a v dnes ní dobe neovlivn ovalo její produkty. Dnes je ios souc a stí nejen mobilního telefonu, ale i tabletu ipad a pr ehra vac u ipod Touch Čharakteristika platformy V první r ade je tr eba r íci, ž e ios je syste mem užavr eny m, tedy neumož n uje už ivateli pr ístup do syste mu samotne ho a take žnac ne omežuje instalaci ru žny ch aplikací použe prostr ednictvím oficia lního App Store, kde vytvor ene aplikace procha ží schvalovacím procesem že strany spolec nosti Apple. Standardy už ivatelske ho rožhraní, pro žar ížení s operac ním syste mem ios, vycha žejí se samotne ho pr ístupu firmy Apple k jejím ža kažníku m. Lide ocení aplikace, ktere vyvola vají pocit, ž e byly vytvor eny pr ímo pro dane žar ížení. Napr íklad pokud aplikace využ íva stejna gesta, ktera už ivatel žna že samotne ho ovla da ní cele ho žar ížení, je to pr esne to, co už ivatel oc eka va a nemusí se žnovu uc it, jak konkre tní aplikaci ovla dat. Srdcem vs ech žar ížení s ios je displej. Nejen, ž e na ne m lide vidí na dherne barvy a graficke žpracova ní, ale mohou s tímto multi-touch displejem pracovat (i pr es to, ž e se na ne j žrovna nedívají ). Lide mohou tento displej natoc it kdykoliv a ž jake hokoliv du vodu je napadne. Orientaci displeje lže me nit, obc as chte jí už ivatele s aplikací pracovat v klasicke m žobražení na vy s ku a jindy žase chte jí na displeji žobražit více informací, a proto rade ji použ ijí žobražení na s ír ku. Č asto už ivatele spous tí aplikace ž domovske obražovku žar ížení (na vy s ku), a proto take oc eka vají, ž e se vs echny aplikace budou spous te t ve stejne m žobražení. [17] 27

28 Aplikace reaguje na gesta, nikoliv kliknutí Už ivatele de lají specificke pohyby prsty, ktere nažy va me gesta, k ovla da ní Multi-Touch rožhraní. Toto rožhraní vžbužuje v už ivateli pocit, ž e je jisty m žpu sobem spojen se žar ížením a umož n uje pr ímou manipulaci se žobraženy mi objekty. Už ivatele jsou již dnes žvyklí na urc ita gesta a oc eka vají, ž e aplikace, kterou použ ívají, bude na tato gesta reagovat stejne, jako cele žar ížení. [17] Už ivatel a nastavení aplikace Na displeji je žobražena použe aktua lne použ ívana aplikace. Pokud už ivatel pr epne ž jedne aplikace do druhe, UI pr edchoží aplikace v tu chvíli žmiží. Od verže ios 4 se aplikace již neukonc ují, ale be ž í na požadí. Tato funkce tžv. multitasking, umož n uje be h aplikací, dokud nejsou ope tovne spus te ny nebo vypnuty. Tyto aplikace jsou žobraženy v tžv. Multitasking UI, kde jsou pr ehledne ser aženy pro snadny ope tovny vy be r. Aplikace mají prakticky dva druhy nastavení. Prvním je nastavení funkcí, ktere jsou me ne ny použe žr ídka a tr eba jen pr i prvním spus te ní. Už ivatele me ní nastavení aplikací ve specia lní vestave ne aplikaci pro nastavení. Pokud chte jí me nit nastavení, musí opustit aktua lní aplikaci vž dy pr i jake koliv žme ne, ale ve ts ina aplikací ani tento druh nastavení nema, protož e ho jednodus e nepotr ebuje. Druhou mož ností je nastavení pr ímo v dane aplikaci. [17] Principy už ivatelske ho rožhraní Apple žasta va na žor, ž e skve le už ivatelske rožhraní nevycha ží ž mož ností dane ho žar í- žení, ale ž principu lidske ho chova ní. Pr esne ji, ma by t už ivatelske rožhraní vytva r eno s du ražem na to, jak lide pr emy s lí a jaky m žpu sobem pracují. Nevžhledne a nepr e- hledne už ivatelske rožhraní mu ž e cílove ho už ivatele odradit od použ íva ní takove aplikace, naopak jednoduche, graficky precižne žpracovane rožhraní s du ražem na detail a na prima rní použ ití aplikace c asto vede k tomu, ž e si už ivatel na danou aplikaci mnohem sna že žvykne, nauc í se ji ovla dat a c aste ji ji použ íva. Obra žek 8: Obecne nastavení ios Zdroj: [17] 28

29 Du raž není kladen jen na to, jak aplikace vypada, ale hlavne na to, jak její vžhled koresponduje s jejím použ itím. [18] Konžistence a pomoc pro už ivatele Pokud je tato ža kladní vlastnost dodrž ena, vy ražne to usnadn uje už ivateli sežna mení s ovla da ním aplikace, protož e sve ve domosti ž jiny ch aplikací mu ž e okamž ite využ ít. Pr i posoužení te to vlastnosti je potr eba promyslet na sledující ota žky. Je aplikace konžistentní se standardy ios? Jsou použ ity ovla dací prvky, na hledy a ikony korektne? Je aplikace konžistentní v ra mci sebe sama? Mají stejne ikony stejne funkce? Mohou už ivatele pr edvídat, co se stane, když ude lají stejnou akci na ru žny ch místech? Je aplikace konžistentní v ra mci vs ech verží? Mají stejne termíny sta le stejny vy žnam? Už ivatel by se neme l ždrž ovat proc íta ním manua lu nebo na pove dy a ani toto od aplikace neoc eka va. Me l by intuitivne ve de t, jak s takovou aplikací pracovat hned pr i prvním spus te ní. Dals í ve cí, proc by na pove da neme la by t rožsa hla je to, ž e žbytec ne žabíra cenne místo na displeji. Tato mys lenka vycha ží ž toho, ž e vs echny aplikace mají stejne nebo podobne ovla da ní a už ivatele žar ížení s ios jsou na toto žvyklí a aplikace jsou tedy intuitivní a snadno použ itelne. [18] Obra žek 9: Konžistence - stejne prvky iphone a ipad Zdroj: [19] Pr íma manipulace a žpe tna važba Když už ivatele pr ímo ovla dají objekty na obražovce místo toho, aby už ívali dals í ovla - dací prvky pro manipulaci s nimi, je to vž dy leps í. Napr íklad použ íva ní gest, pro pohyb a pr iblíž ení na mape, je vž dy už ivatelsky pr íjemne js í, než pr iblíž ení pr es tlac ítka pro odda lení nebo pr iblíž ení. V ios aplikacích docha ží k pr íme manipulaci když : 29

30 Ota c í nebo jinak pohybují se žar ížením pro žme nu de ní na obražovce Použ ívají gesta pro manipulaci s objekty na obražovce Vidí, ž e jejich akce mají okamž ite a viditelne vy sledky [18] Využ ití metafor Virtua lní objekty pr ipomínající objekty a akce ž rea lne ho sve ta, mohou už ivatelu m velmi pomoci s pochopením, jak dany objekt nebo tlac ítko využ í- vat. Jedním že ža kladních pr íkladu takove metafory je napr íklad slož ka. Lide vkla dají do slož ek ve ci v rea lne m ž ivote, takž e je jim okamž ite jasne, co de - lat se slož kou v poc ítac i. Dals ími pr íklady mohou by t: Ovla da ní pr ehra vac e (pr eta c ení, stop/play) Taž ení, ota c ení, pr evracení objektu Listova ní fotografiemi v albech U ios aplikací se mu ž eme c asto setkat s tím, ž e spousta ž nich je pr ímo žpracova na tak, ž e už ivatel na první pohled vidí, k c emu je dana aplikace urc ena. Pr íkladem mu ž e by t tr eba žobražení mikrofonu v aplikaci urc ene pro nahra va ní žvuku. [18] Obra žek 10: Screenshot aplikace pro nahra va ní žvuku v ios Zdroj: [20] Použ itelnost a žr etelnost Nejdu lež ite js í je vytvor it aplikaci tak, aby bylo její ovla da ní okamž ite srožumitelne pro jejího už ivatele, protož e nelže spole hat na to, ž e už ivatel bude mít chuť r es it, jak dana aplikace funguje. Tohoto lže dosa hnout napr íklad na sledujícím: Minimaližovat poc et ovla dacích prvku, meži ktery mi si ma už ivatel vybrat Použ ívat standardní prvky a gesta aby už ivatel ve de l co oc eka vat Pojmenova vat prvky jasne a struc ne, aby už ivatel ihned ve de l, k c emu slouž í [18] Interakce s už ivatelem Pokud už ivatel musí vkla dat informace nebo data (vy be r data narožení ), ktere jsou du lež ite pro dals í chod aplikace, stojí to urc ity c as a je potr eba požornost už ivatele. 30

31 Pokud aplikace bude navrž ena tak, ž e bude už ivatel nucen žadat mnoho informací nebo urc ity ch dat, než se dostane k ne c emu opravdu du lež ite mu a už itec ne mu, mu ž e ho to od použ íva ní aplikace odražovat. Lže pr edejít i samotne mu žada va ní dat od už ivatele, pokud bude aplikace c erpat data pr ímo ž ios, protož e už ivatele c asto ukla dají osobní informace do svy ch žar í žení. Je tedy du lež ite toto žada va ní dat ude lat co nejjednodus s ím žpu sobem. Dobrou volbou mu ž e by t napr íklad picker pro vy be r data a c asu na obra žku. [19] Použ ití spra vne terminologie Pokud je v ios použ ita textova komunikace s už ivatelem, vž dy je kladen du raž na to, aby použ ite terminologii už ivatele bež vy jimky rožume li. Samožr ejme s ohledem na to o jakou aplikaci se jedna a pro koho je použ ita. [20] Realisticke žobražení Toto je jedna ž hlavních a naprosto ža sadních mys lenek, kterou v Applu velmi dobr e promysleli. Pokud je to jen trochu mož ne, je tr eba se pokusit o na vrh aplikace tak, aby virtua lní podoba byla žpracova na, jako její rea lny prote js ek. Napr íklad aby dia r vypadal velmi ve rohodne jako na obra žku 12. Obra žek 11: Vy be r data a c asu v ios Zdroj: [19] 31

32 Obra žek 12: Dia r v ios Zdroj: [20] Je tedy tr eba nad designem aplikace pr emy s let jako nad pr ílež itostí, jak komunikovat s už ivatelem. Rea lne žobražení totiž vytva r í urc ite pouto, protož e se takova aplikace už ivatelu m v naproste ve ts ine líbí. Konec ny efekt realistic nosti se da jes te da le umocnit použ itím animací, ale jen takovy ch, ktere nebudou už ivatele v ž a dne m pr ípadne rus it a nebudou matoucí. Pokud se ovs em podar í animace s graficky m designem aplikace vhodne skloubit, vžnika tak pro už ivatele ne co, co pu sobí takr ka hmatatelne a už ivatel takovou aplikaci využ íva mnohem c aste ji Orientace žar ížení Tuto problematiku v Applu berou velmi va ž ne. Nejve ts í priorita je pr ikla da na žcela logicky tomu, aby ve vs ech orientacích žar ížení bylo žobražení vž dy žame r eno na stejny obsah, protož e pokud by byl obsah obražovky v ru žny ch orientacích odlis ny, mu ž e by t už ivatel žmateny. [20] Dals í du lež itou ve cí je to, žda povolit žobražení v obou mož nostech orientace žar ížení c i nikoliv. Už ivatele oc eka vají mož nost žar ížení natoc it tak, jak jim je to pr í- jemne js í. Samožr ejme se odlis uje použ íva ní ipadu a iphonu, protož e u ipadu je prakticky jedno, jak je žar ížení pr i spus te ní aplikace orientova no, ale k tomuto proble mu se dostanu až pr i srovna ní obou žar ížení v ža ve ru te to kapitoly. Kaž dopa dne pokud je aplikace navrž ena tak, ž e se ma prima rne obražovat v s irokou hle m žobražení, tedy na 32

33 s ír ku, potom by se aplikace v tomto žobražení me la i spous te t, aby už ivatel okamž ite ve de l, jak s aplikací pracovat Ovla dací prvky Drž et se standardu a doporuc ení pr i použ ití ovla dacích prvku v aplikaci je velmi podstatne, protož e je tr eba myslet na to, na co jsou už ivatele žvyklí. Jen tak lže dosa hnout toho, ž e nas e aplikace bude nas eho cílove ho už ivatele bavit, protož e se s ní rychle nauc í pracovat a bude se k ní i nada le vracet. Ve ts inou k tomuto stac í jen standardní prvky a kontrolery, ale obc as je pa dny du - vod k vytvor ení novy ch, a to napr íklad pokud se jedna o hry. Pro ovla da ní pomocí prstu je vhodne žvolit spra vnou velikost ovla dacích prvku a je potr eba bra t v u vahu to, ž e velikost žar ížení s ios mu ž e by t sice odlis na, ale velikost prstu už ivatele nikoliv. Podle dokumentace pro použ ití UI prvku je idea lní velikost 44 x 44 bodu. Vhodny m pr íkladem pro uka žku je napr íklad kalkulac ka. [17] Obra žek 13: Kalkulac ka (rožme ry prvku idea lní pro velikost prstu) Zdroj: [20] Rožmíste ní prvku vníma ní už ivatele Lide nejvíce vnímají horní c a st obražovky, protož e se žar ížením pracují na sledujícím žpu sobem: Drž í telefon ve sve nedominantní ruce (prava k v leve ) a gesta de lají prstem ruky druhe Drž í telefon v jedne ruce a gesta de lají palce te same ruky Drž í telefon obe ma rukama a gesta de lají palci obou Je tedy du lež ite umístit nejc aste ji použ ívane prvky blí žko horní c a sti obražovky, kde jsou nejle pe vide t a take nejsna že dosaž itelne. Stejne tak žobražení informací by me lo postupem shora dolu od nejdu lež ite js ích po ty me ne du lež ite. [20] 33

34 Srovna ní UI a UX pro ipad a iphone Tak jako iphone, ktery byl uveden v roce 2007 žme nil trh mobilních telefonu, tak ipad žme nil trh tabletu. Uvedením sve ho tabletu Apple prakticky odstartoval novou e ru ve spotr ební elektronice. Tato dve žar ížení se, ale i pr es to, ž e využ ívají stejny operac ní syste m, ve sve m použ ití dost lis í. iphone ma jen omeženou žobražovací plochu a žobražuje jen jednu obražovku v rea lne m c ase. S tímto souvisí i to, ž e lže na jeho displeji žobražit take me ne informací, jeho ovla dací prvky jsou mens í a interakce s ním je pomalejs í. Oproti tomu ipad umož n uje žobražení mnohem ve ts ího množ ství informací a hlavne podporuje žobražení split-view kdy žobražuje 2 obražovky v rea lne m c ase, ovla dací prvky mohou by t ve ts í a interakce je rychlejs í. Ac koliv iphone podporuje oba druhy žobražení, jak na vy s ku, tak na s ír ku, použ ití obou není tak intuitivní a využ itelne jako v pr ípade ipadu. Ten oproti iphonu prakticky nema ž a dnou defaultní orientaci žar ížení a vs echny aplikace se spous tí tak, jak je ipad žrovna orientova n. Zobražení na s ír ku ma take tu vy hodu, ž e je pro c love ka pr i- rožene js í. Z pohledu UI je hlavní roždíl v tom, ž e iphone aplikace jsou použ ívane už dels í dobu a jejich už ivatele jsou žvyklí na urc ity žpu sob ovla da ní a pra ci s nimi. ipad ma tu vy hodu, ž e jeho UI je žcela nove a proto mají vy voja r i prakticky volnou ruku v tom, co vytvor í. Mohou pr ekvapit sve ža kažníky a vymy s let nove žpu soby interakce. Dals ím velky m roždílem v použ itelnosti je mobilita obou žar ížení, iphone je velmi mobilním žar ížením prakticky bež omežení. Oproti tomu ipad je sice mobilním žar ížením, ale c asto použ íva m podobne jako laptop a hlavne je ve ve ts ine pr ípadu ovla da n obe ma rukama. Vy hodou ipadu je ovs em použ itelnost ve skupine lidí, protož e velky displej umož n uje žobražení a tedy sdílení meži tr emi nebo c tyr mi už ivateli najednou. 3.2 Google Android Android pu vodne vu bec nebyl souc a stí spolec nosti Google. Vžnikl jako start-up v roce 2003 a byl Googlem financova n. V roce 2005 byl tento start-up firmou Google koupen a vžniklo samostatne odde lení pro vy voj mobilních technologií se stejny m na žvem tedy Android. [21] Tento operac ní syste m je postaven na ba ži Linuxu prima rne urc eny pro žar ížení s dotykovy m displejem jako mobilní telefony nebo tablety. 34

35 3.2.1 Čharakteristika a hlavní mys lenka Než se pustíme do celkove ho rožboru toho, jak už ivatelske prostr edí Androidu vypada, je tr eba si ujasnit, ž e oproti ios se nejedna o užavr eny syste m, tedy ma kaž dy už ivatel mož nost si sve GUI me nit podle sve ho uva ž ení a vkusu. Vžhledem k te to skutec nosti se GUI lis í i podle dane ho vy robce, protož e kaž dy ž nich použ íva svou upravenou nadstavbu pro c isty Android, což jsou tžv. launchery. Z tohoto du vodu nema pr ílis smysl rožebírat už ivatelske prostr edí napr íklad jen telefonu od Samsungu nebo HTČ, protož e kaž de je naprosto odlis ne. Pro rožbor jsem tedy vybral poslední c istou verži Androidu žvanou Jelly Bean. Google se tedy k použ itelnosti a designu sve ho syste mu postavil tak, ž e celou mys lenku de lí do tr í ža kladních bodu. [22] Ohromit už ivatele Jiny mi slovy ude lat aplikaci tak kra snou, už itec nou a hravou, aby se už ivatel prací s telefonem bavil. Stejne jako v pr ípade ios je i u Androidu kladen du raž na pr ímou manipulaci s objekty pro leps í a efektivne js í pra ci, hlavní vy hodou tohoto syste mu je ale fakt, ž e si ho už ivatel mu ž e pr ižpu sobit a i na toto v Googlu sa ží. Da vají už ivateli mož nost žme ny barevny ch te mat a tapet v telefonu, aby pra ce s ním byla pro už ivatele pr íjemne js í. Dals ím žpr íjemne ním ma by t to, ž e syste m se postupem c asu uc í to, jak už ivatel s telefonem pracuje a co hleda, proto mu pak pr i stejny ch u konech poma ha s predikcí mož ny ch žada ní do vyhleda vac u atp. [23] Zjednodus it mu ž ivot Tato mys lenka je postavena na tom, ž e ves kera textova sde lení by me la by t psa na co nejjednodus eji a by t co nejkrats í, protož e lide mají tendenci dels í ve ty pr eskakovat. Ze stejne ho du vodu je leps í použ ívat více obra žku než textu. Obra žky už ivatele snadno upoutají, dlouhy text nikoliv. [23] Android vcelku chytr e komunikuje s už ivatelem v tom smyslu, ž e predikuje, podle toho co se od už ivatele nauc il a ža roven spoustu ve cí de la ža ne j, aby urychlil pra ci, protož e už ivatele jsou líní, což už jsem popsal vy s e. Na druhou stranu da va už i- 35 Obra žek 14: Predikce žada ní do vyhleda va ní v Androidu Zdroj: [23]

36 vateli vž dy mož nosti žpe t, aby už ivatel nabyl dojmu, ž e on ma poslední slovo. Zobražuje take použe ne ktere mož nosti nastavení v urc ite chvíli, protož e žobražení pr ílis mnoho informací je matoucí. [23] K ota žce konžistence v syste mu se Google staví stejne jako Apple a i tomu je ve nova na samostatna kapitola, ovs em je žde proble m, ž e aplikace v syste mu Android dost c asto ani neprojdou schvalovacím procesem a už ivatel si je jednodus e sta hne ž internetu. Pak ovs em mu ž e dojít pra ve k proble mu m s konžistencí, pr ípadne kompatibilitou. [23] Poslední mys lenky žahrnute v te to podkapitole jsou synchronižace dat a notifikace už ivatele. Synchronižace probíha jak pr es u c et Google, kde se synchronižují data ž prohlíž ec e, kalenda r nebo kontakty, ale v posledních letech nabíží ne kter í vy robci, jako napr íklad Samsung, synchronižaci dat jes te s dals ími u lož is ti, pr es aplikace tr e- tích stran, jako je Dropbox nebo Sugarsync. Notifikace by se pak me ly objevovat až ve chvíli, kdy to bude skutec ne nutne, aby jimi už ivatel nebyl rus en pr i pra ci. [23] Vžbudit v ne m dojem jedinec nosti Vhodny m využ itím konžistence lže snadno dosa hnout toho, ž e se už ivatel s aplikací nauc í pracovat mnohem rychleji, a tedy si k ní sna že vytvor í vžtah. Google take pr istupuje velmi žajímave k ota žce chybovy ch upožorne ní a informac ních sde lení. Snahou je, aby texty tohoto typu byly vž dy formulova ny tak, aby už ivatel vž dy nabyl dojmu, ž e to není jeho chybou, naopak je ž a dane, aby dostal sde lení, jak postupovat. Nejleps í je ovs em vyr es ení proble mu na požadí, bež jake koliv instrukce pro už ivatele. Rožde lením slož ite js ích u kolu na jednodus s í, aby jejich r es ení bylo snažs í a vhodna žpe tna važba jake koliv akce, take mohou v už ivateli vžbudit dojem, ž e žar ížení je vhodne pr esne pro ne j. Čílem je vžbudit v už ivateli pocit, ž e je expert na pra ci se syste mem i pr es to, ž e jej drž í v ruce tr eba poprve. Toho lže take docílit tr eba tím, ž e je mu umož ne no de lat slož ite ve ci jednoduchou akcí. Tím myslím napr íklad slož ite a kombinovane efekty u fotoapara tu. Podstatnou ža lež itostí k žamys lení jsou akce a jejich priorita. Rožhodne si nejsou vs echny akce v aplikaci rovne v jake mkoliv žobražení a je potr eba, aby na to byl bra n žr etel. Abych uvedl pr íklad, jedna se tr eba o spous ť fotoapara tu nebo tlac ítka pro ovla da ní hudebního pr ehra vac e. Tyto dve ve ci jsou žcela urc ite du lež ite js í než nabídka efektu pro žpracova ní fotografie respektive sežnam hudebních alb. [23] 36

37 3.3 Microsoft Windows Phone Tento operac ní syste m je že vs ech tr í syste mu tím nejmlads ím a byl pr edstaven 15. U nora 2010 na kongresu v Barcelone [24]. Oficia lní vstup na trh byl ale až 21. R í j- na stejne ho roku. [25] Windows Phone tedy nevžnikl jako pokrac ovatel stars ího Windows Mobile, ale jako žcela novy syste m, protož e ten stary nevyhovoval standardu m a kvu li tomu nebyl Microsoft schopen se stary m operac - ním syste mem, komukoliv konkurovat. Nejblíž e konkurenci bylo v te dobe upravene GUI Sense od firmy HTČ, ktere bylo na stavbou pro Windows Mobile 6.5. Podobnou na stavbu ostatne firma HTČ použ íva v souc asnosti pro syste m Android. Nejnove js í verže Windows Phone 8 (da - le jen WP8) se na trhu objevila 29. R íjna 2013 a spolec ne s ní byla pr edstavena i aktualižace pro stars í telefony s ožnac ením Windows Phone 7.8 (da le jen WP7.8). Aktua lne tedy existují dva syste m Windows Phone, ktere jsou ale vža jemne nekompatibilní a obsahují i odlis ne platformy. V pr ípade WP7 se jedna o Windows ČE [26] oproti tomu WP8 je postaven na ja dru Windows NT. [27] Čharakteristicke žnaky Nejvy ražne js ím charakteristicky m žnakem syste mu Windows Phone jsou barevne dlaž dice. Toto prostr edí barevny ch dlaž dic je pojmenova no Metro. Jednotlive dlaž dice nejsou nic jine ho než ža stupci aplikací a jednotlivy ch funkcí. Už ivatele jejich por adí a rožlož ení mohou libovolne me nit, pr ípadne dlaž dice pr ida vat nebo mažat. Dlaž dice jsou dynamicky m prvkem a aktualižují se v rea lne m c ase. Napr íklad dlaž dice se žpra - vami žobražuje poc et nepr ec teny ch žpra v. Obra žek 16: U vodní obražovka Windows Phone 8 Zdroj: [53] Čely syste m je oproti ostatním dve ma koncipova n žcela odlis ne. U ios i Androidu je velky du raž kladen na kra snou grafiku a animace. Windows Phone je v tom ohledu syste mem minimalisticky m. Nejve ts í du raž je žde kladen na typografii. Čele GUI je inspirova no tžv. Swiss Stylem [28] což je styl graficke ho designu, ktery vžnikl v padesa ty ch letech ve S vy carsku a je žame r en na c istotu a c itelnost. [29] Microsoft se 37

38 tedy vydal cestou, kde obsah sde lení je mnohem du lež ite js í než jeho graficka forma a je du lež ite r íct, ž e to velice dobr e funguje, ac koliv jen pro urc itou komunitu už ivatelu. Hlavní pr edností Windows Phone je konžistence prakticky ve vs ech aplikacích. Ať otevr ete jakoukoliv aplikaci, vs echny mají prakticky stejnou hierarchii a rožlož ení prvku, takž e jakmile se nauc í- te pracovat s jednou ž nich, umí te ovla dat ve ts inu dals ích. Srovna ní dvou aplikací je vide t na obra žku 17Obra žek 17: Srovna ní Skype a People HUB (Windows Phone). Vlevo je nativní adresa r kontaktu a vpravo pak aplikace Skype. Je naprosto žr e- telne, ž e aplikace jsou si rožlož ením prvku velice podobne Hlavní mys lenky pro na vrh UI Jak jsem popsal vy s e, hlavní mys lenkou je použ ití hierarchie v aplikaci tak, aby byla konžistentní v ra mci cele ho syste mu. Spra vne použ ití typografie mu ž e v tomto sme ru velmi pomoci. Typografie je take hlavní m rožpožna vacím prvkem a vžhled aplikace stojí hlavne na typografii a to je du lež ite mít sta le na pame ti. Proto je tr eba vybrat fonty pí s- ma, ktere budou reprežentovat aplikaci a díky ktery m bude snadno identifikovatelne. Jako pr íklad v tomto pr ípade pr i- kla da m obra žek ž aplikace The New York Times. [30] Zame r ení na obsah a jeho poda ní v co nejjednodus s í forme je mys lenka postavena na tom, ž e už ivatel nepouž íva aplikaci, kvu li tomu jak vypada, ale kvu li tomu, jaky obsah nabíží. Toto je pro porovna ní vide t na na sledujícím obra žku. Dalo by se r íci, ž e Windows Phone GUI stojí na mys lence Keep It Simple Stupid nebo take Me ne je více. [30] 3.4 Srovna ní jednotlivy ch operac ních syste mu Obra žek 17: Srovna ní Skype a People HUB (Windows Phone) Zdroj: [52] Toto srovna ní by neme lo by t doporuc ením toho, kterou ž platforem žvolit pro vy voj aplikace, protož e toto nelže hodnotit bež dals ích podkladu, ale použe uka žat, jake jsou 38 Obra žek 15: The New York Times aplikace (Windows Phone) Zdroj: [30]

39 technicke mož nosti jednotlivy ch platforem. Z toho totiž na sledne plynou i mož nosti pro vy voj aplikace. Platformu pro vy voj by me la spolec nost volit podle toho, jaka je její cílova skupina a samožr ejme podle toho jake jsou její cíle a jaky ch ekonomicky ch vy - sledku chce dosa hnout. ios 6.0 Android 4.1 Windows Phone 8 Windows Phone 7.8 Počet aplikací 650, , , ,000+ Multitasking 1 Ano (limitovaný) Ano Widgety 2 Ne Ano Ano (limitovaný) rozšířitelné Živé Dlaždice Ano (limitovaný) rozšířitelné Živé Dlaždice Rozšířitelné úložiště Ne Ano Ano Ano Více-jádrový procesor Ano Ano Ano Ano Displej s vysokým rozlišením Ano Ano Ano Ano Souborový manažer Ne Ano Ne Ne Drag and drop přenos souborů Ne (nutnost itunes) Ano Ne (nutnost Zune) Ne (nutnost Zune) Inteligentní ovládání hlasem Ano (Siri) Ano (Google Now) Ne Ne Centralizované notifikace Ano (drop-down panel) Ano (drop-down panel) Ne Ne Podpora Flashe Ne Ano?? Nativní screenshoty Ano Ano Ne Ne Offline mapy Ne (Placené aplikace) Ano Ano Ne (jen Lumia) Jádro Darwin Linux Windows NT Windows CE 7 USB Host limitované (přes kit Připojení Ano?? kamery) Tabulka 1: Srovna ní mobilní ch operac ních syste mu Zdroj: vlastní 3.5 Osobní na žor Za poslední tr i roky jsem se setkal a žískal žkus enosti se vs emi tr emi žmíne ny mi platformami. Z pohledu už ivatele se pr ikla ním k tomu, ž e syste m by mi jako už ivateli me l 1 Schopnost operac ního syste mu prova de t (pr inejmens ím žda nlive ) ne kolik procesu souc asne. 2 Ožnac ení pro miniaplikace, ktere slouž í napr. k žobražova ní poc así. 39

40 povolit ne jake osobní nastavení, abych se mohl odlis it od sve ho okolí. Na druhou stranu jsem ochoten ož elet toto nastavení, pokud bude telefon reagovat rychle a bež seka ní. Android se v pru be hu let žnatelne žleps uje, ale jeho ža sadní proble m je ten, ž e na slabs ích telefonech sta le nereaguje dostatec ne rychle ve srovna ní s ostatními. Dokonce na c tyr ja drove m procesoru se obc as už ivatel mu ž e setkat s tím, ž e se telefon na pa r vter in žasekne. Syste m už ivatelu m kaž dopa dne nabíží mnoho mož ností, jak si syste m pr ižpu sobit k obražu sve mu, což c asto už ivatele preferují a take tímto argumentují pr i srovna ní s ostatními operac ními syste my. Čo se ty c e syste mu ios a Windows Phone, tak tyto mají jednu ve c spolec nou a to ve c žcela ža sadní. Díky tomu, ž e jsou oba syste my užavr ene, tak jsou mnohem le pe optimaližovane. Dle me ho na žoru je na tom s optimaližací le pe Microsoft a jeho Windows Phone, protož e ani na nejlevne js ím telefonu s tímto syste mem jsem se nesetkal s jaky mkoliv žpož de ní m pr i roc ním použ íva ní. Hlavní nevy hodou platformy je maly poc et aplikací v obchode ke staž ení. Už ivatel tedy c asto musí hledat buď jine r es ení, nebo vyc ka vat, žda ne ktery ž vy voja r u aplikaci vytvor í. Čo se ty c e už ivatelske ho rožhraní, tak ios a Windows Phone nelže srovna vat. Windows Phone ma naprosto minimalisticke graficke žpracova ní a cele GUI je postavene na vy ražny ch typograficky ch prvcích. Oproti tomu iphone ma skve le detailní graficke žpracova ní a snaž í se takr ka odra ž et realitu. Jako vy voja r jsem se setkal použe s platformou ios a to jen ž požice graficke ho designera pr i tvorbe aplikace Selftesty Unicorn Čollege. Apple poskytuje vy voja r u m vs e potr ebne, co je k tvorbe aplikace potr eba. Od vlastních vy voja r sky ch na stroju po ves kerou dokumentaci, ktera obsahuje jak ža kladní mys lenky ohledne vžhledu a chova ní aplikace, tak take vs e potr ebne pro programova ní a na vrh GUI. Pokud bych si me l jako už ivatel že vs ech tr ech uvedeny ch platforem vybrat, tak bych volil ios ac koliv jsem momenta lne už ivatelem smartphonu s Androidem, kaž dopa dne tato volba je na kaž de m. 40

41 4. Situace na trhu chytry ch telefonu a aplikací Čhytre telefony jsou bežesporu nejve ts ím hitem ve spotr ební elektronice a jejich konstantní ru st podílu trhu v pru be hu posledních let, což dokumentuje i graf níž e od asociace GSM, je toho du kažem. Sama asociace pr edpovída, ž e vy voj na trhu mobilních telefonu bude v pr ís tích letech, tedy i v tomto roce i v roce 2014, pokrac ovat ve sve m sta vajícím trendu. Čož žnamena, ž e oc eka va ru st sta le žhruba o 5% roc ne. Nejpravde - podobne js ím du vodem tohoto trendu je to, ž e chytre telefony jsou pro spotr ebitele cenove dostupne js í a jejich funkce oblíbene js í. Pro pr edstavu nejlevne js í chytry telefon na serveru Alža.cž, ktery m byla Nokia Č2-05, sta l 1479 Kc. 3 40% Podíl chytrých telefonů na celosvětovém trhu ( ) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% * 2012* 2013* 2014* *Pr edpokla dane hodnoty v dane m roce Graf 1: Podíl chytry ch telefonu na celosve tove m trhu ( ) Zdroj: GSMA [31] Za roven ža velkou popularitou chytry ch telefonu stojí mobilní internet. Už ivatele totiž na internet sta le c aste ji pr istupují na internet pra ve s využ itím mobilních žar ížení na u kor stolních PČ. Uvedení iphonu v roce 2007, žnamenalo velkou žme nu na trhu operac ních syste mu mobilních telefonu. Snad jen Google se svy m Androidem se s uvedením ios doka žal velmi dobr e vyrovnat a drž í si dominantní postavení na celosve tove m trhu. 3 Alža.cž - 41

42 Vy voja r i ne ktery ch syste mu nastolene mu trendu nestac ili. Pr íkladem mu ž e by t vy s e uvedeny Symbian a jeho ukonc ení vy voje v lon ske m roce [32]. Aktua lní situace je takova, ž e celosve tove je prakticky použe pe t mobilních operac ních syste mu s tak veliky m podílem na trhu, aby sta lo ža to je žmínit. Te mito syste my jsou ios, Android, Blackberry, Windows Phone (Mobile) a Symbian. Poměr používaných mobilních OS - Čelosvětově (3. čtvrtletí 2012) 2% 2% 5% Android 15% ios Blackberry Microsoft Symbian 76% Graf 2: Pome r použ ívany ch mobilních OS - Čelosve tove (3. c tvrtletí 2012) Zdroj: [33] Nejve ts í podíl na trhu chytry ch telefonu tedy mají žar ížení s Androidem spolec nosti Google. Podíl na trhu se samožr ejme me ní dle dane žeme, proto nelže oc eka - vat, ž e podíl napr íklad ios bude na tužemske m trhu stejny, jako celosve tove nebo jako na americke m trhu. Zajímave bude sledovat v pr í s tích letech c ísla ty kající se platformy Windows Phone, ktera je na trhu prakticky nova c kem a ktere mu ž e pomoci spojení s firmou Nokia. Tato spolec nost, ktera byla dlouhou dobu jednic kou na trhu mobilních telefonu, se pra ve i po spojení s Windows Phone, po ne kolika letech, kdy me la financ ní proble my, dostala ž c erveny ch c ísel. [34]Dominantní postavení syste mu Android je pravde podobne da no jak velkou dostupností, tak obecnou oblíbeností a vy ražny m žleps ením tohoto syste mu v posledních letech. Hlavní roli bude hra t take cena. 42

43 Poměr používaných mobilních OS - Trh USA (Prosinec 2012) 3% 1% 6% Android 36% 54% ios Blackberry Microsoft Symbian Graf 3: Pome r použ ívany ch mobilních OS - Trh USA (Prosinec 2012) Zdroj: [35] Z tohoto grafu je patrne, ž e žar ížení s ios jsou na americke m trhu žastoupena ve ve ts í mír e než jinde ve sve te. Nadpolovic ní ve ts ina žar ížení s Androidem se ukažuje i na tomto trhu. Čo se ty c e tužemske ho trhu, bohuž el nejsou dostupna data ža rok 2012 a použ ití stars ích dat ž roku 2011 pro srovna ní s aktua lní situací mu ž e by t trochu žkreslující, ale pro pr edstavu pr ikla da m i graf celosve tove ho trhu pro

44 Používané mobilní OS - ČR 26% 12% 6% 1% Android ios Blackberry 6% 13% Microsoft Symbian Jiné Nevím 36% Graf 4: Pome r použ ívany ch mobilních OS - Trh Č R (Rok 2011) Zdroj: [36] Data jsou c a stec ne žkreslena, protož e pod polož kou Microsoft se neskry va použe poslední Windows Phone, ale take stars í verže Windows Mobile, že ktere novy operac ní syste m Microsoftu vycha ží. Windows Mobile se v historii vyskytoval spís e na tžv. PDA žar íženích. Vysoke procento podílu syste mu Symbian ukažuje, ž e na s trh je spís e konžervativne js ím a žme ny trvají pome rne dlouhou dobu, protož e ve srovna ní s ne ktery mi sousedními sta ty ve stejne m roce je rožlož ení syste mu dosti odlis ne. Pr i- tom Symbian mežiroc ne žtra cí už ivatele. Na americke m a asijske m trhu jsou roždíly jes te mnohem markantne js í. Pro uka žku jsem tedy vybral c tyr i nejpouž ívane js í operac ní syste my na tužemske m trhu, ktere jsem použ il pro srovna ní. Konkre tne jde o Android, Windows Phone, Symbian a ios. 44

45 40% Nejpoužívanější mobilní OS 35% 30% 25% 20% 15% Česká Republika Německo Polsko Rakousko 10% 5% 0% Android ios Windows Phone Symbian Graf 5: Nejpouž ívane js í mobilní OS (2011) Zdroj: [36] Z grafu vyply va to, co jsem žmínil vy s e, a to, ž e Symbian ma u na s sta le vysoke žastoupení oproti ostatním sta tu m. Ma takr ka stejny podíl jako ios v Ne mecku, tedy 35% respektive 37%. Zajímavy bude vy voj v roce 2013, protož e vy voj pro operac ní syste m Symbian koncem lon ske ho roku po 25 letech ukonc en a jeho celosve tove žastoupení v roce 2012 už nebylo ani 1%. Zastoupení meži novy mi prodany mi telefony se nežme ní, protož e Symbian byl ve ve ts ine urc en použe pro telefony Nokia, ale ta od uvedení Windows Phone na trh využ íva pra ve tento syste m, takž e v posledních tr ech letech už se pr ílis mnoho chytry ch telefonu se syste mem Symbian na trhu neobjevilo. 4.1 Už ivatele chytry ch telefonu a aplikací Zjistili jsme tedy, jake operac ní syste my už ivatele využ ívají, ale kdo jsou tito už ivatele? V první r ade bylo du lež ite žjistit oblíbenost smartphonu meži už ivateli. Podle studie serveru Ourmobileworld.com (Google), jsou chytre telefony nejvíce použ íva ny skupinou lidí ve ve ku od 25 do 34 let. Tuto ve kovou kategorii na sleduje na druhe m míste kategorie od 35 do 44 let ve ku. Tyto dve skutec nosti jsou shodne jak pro americky, tak evropsky trh. Oba trhy se lis í v mlads í, respektive nejstars í kategorii. Zatímco na americke m trhu je u lidí nad 55 let mens í žastoupení než na tom evropske m, tak u skupiny 45

46 od 18 do 24 let, je to pr esne naopak. Skupinu od 18 do 24 let mu ž eme považ ovat ža cílovou skupinu pro nas i pr ípadovou studii, kdy tuto skupinu tvor í pr eva ž ne studenti str edních a vysoky ch s kol. Lže pr edpokla dat, ž e data pro tužemsky trh se nebudou pr ílis lis it. 30% Používání chytrých telefonů s ohledem na věk uživatelů 25% 20% 15% 10% US EU5 5% 0% Graf 6: Použ íva ní chytry ch telefonu s ohledem na ve k už ivatelu Zdroj: [37, s. 17] Kdy už ivatele sve mobilní telefony použ ívají Už ivatele se na ru žny ch tržích chovají odlis ne, to už je žr ejme ž pr edchožích pru žkumu, ale v jaky ch situacích vlastne sve telefony použ ívají nejvíc? Situace je tedy takova, ž e te me r vs ichni ž dotažovany ch použ ívají svu j smartphone doma. Ve ve ts ine se jedna o be ž ne c innosti vs edních dní a vy sledky jen potvržují, ž e se pro na s chytre telefony sta vají prakticky nepostradatelnou souc a stí ž ivota. 46

47 Kde uživatelé používají chytré telefony 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Graf 7: Kde už ivatele použ ívají chytre telefony Zdroj: [36] 4.2 Mobilní reklama Mobilní reklama je dals í mož ností pro žvy s ení pove domí o spolec nosti nebo produktu. Ja jako už ivatel mobilní reklamu pr ílis nevníma m, dalo by se r íci, ž e spís ignoruji. Z tohoto du vodu jsem žjis ťoval více pra ve o te to problematice a hlavne to, jak se k tomu staví spotr ebitele. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Povědomí o inžerci v chytrém telefonu 0% Neustále Ve většině případů Někdy Zřídkakdy Nikdy Graf 8: Pove domí o inžerci v chytre m telefonu Zdroj: [36] 47

48 Vníma ní reklamy je tedy podle pr edpokladu. Nejc aste ji respondenti odpove de - li, ž e reklamu vnímají použe ne kdy, což pro trh mobilní reklamy není pr ílis požitivní informace, ale lže to pr ic íst tr eba male žobražovací plos e displeje. Navíc reklama v telefonech by va obc as rus iva a už ivatelu m vadí. Pr esto je pro investici du lež ite žjistit, kde už ivatele tuto reklamu vní mají. Vy - sledky pru žkumu jsou takove, ž e už ivatele reklamu nejvíce vnímají pr i použ íva ní vyhleda vac e a to skoro 45% respondentu. Skoro 25% ž nich si vs íma mobilní reklamy na stra nka ch prodejce. Pro oba tyto pr ípady, pokud spolec nost bude chtít, je mož no využ ít služ by Google AdWords. Oproti tomu reklamu v aplikacích vníma použe 15% respondentu, což je dosti nížke c íslo. Pokud by se s kola pr eci jen rožhodla propagovat svu j produkt nebo žnac ku tímto žpu sobem, tak je vhodne použ ít služ bu AdSense, kterou take poskytuje Google. Kde si respondenti všimli reklam v chytrém telefonu Nevím Jiné Na webových stránkách Při sledování videa Na webových stránkách zaměřených na videa Na webových stránkách prodejce V aplikaci Při používání vyhledávače 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Graf 9: Kde si respondenti vs imli reklam v chytre m telefonu. Zdroj: [36] Služ by AdWords a AdMob Jak už jsem žmínil, obe služ by poskytuje spolec nost Google. Služ ba AdWords je PPČ textova reklama, pr i ktere inžerent platí ža proklik, tedy až ža na vs te vu webove stra n- ky. Reklama se pak mu ž e podle nastavení žobražovat ve vyhleda vac i Google a na dals ích vyhleda vacích webech jako AOL nebo ž c esky ch tr eba na Tiscali. Da le se mu ž e žobražovat v mobilních telefonech s plnohodnotny m prohlíž ec em, tabletech a dals ích mobilních žar íženích, stejne tak už ivatelu m v urc ity ch lokalita ch podle cílení reklamy. 48

49 Díky tomu, ž e se jedna o PPČ reklamu, tak je snadne mít pod kontrolou vy daje, ktere do reklamy investujeme, protož e sami urc ujeme, kolik se ža dane období ma utratit pene ž. Vaše reklama se zobrazí lidem, kteří již hledají typ produktů a služeb, který nabízíte. U těchto lidí je tedy pravděpodobnější, že provedou akci. Můžete si vybrat, kde se vaše reklama zobrazí, tzn. na kterých stránkách a ve kterých geografických oblastech (země, města a dokonce i místní oblasti) se tak stane. [38] Služ ba AdMob, ktera je souc a stí služ by AdSense, se pr edchoží služ be v mnoha ohledech podoba, hlavní roždíl je ovs em v tom, ž e reklama se nežobražuje v prohlíž ec i, ale v aplikaci. Pokud už ivatel na reklamu ve vas í aplikaci klikne, vy dostanete žaplaceno. 5. Pr ípadova studie aplikace Selftesty Unicorn Čollege Aplikace Selftesty Unicorn Čollege pro iphone nebyla sice pu vodne vyvíjena s pomocí analy ž UX vy s e žmin ovany ch, protož e vžnikala jako projekt nejdr íve v ra mci pr edme tu Vy voj pro ios panem Vratislavem Kalendou, ktery je take studentem Unicorn Čollege a rok pote jsem ji pr evžal ja, abych pro ni navrhl pr íve tive js í graficke už ivatelske prostr edí v ra mci pr edme tu Vy be rovy projekt, te ž na Unicorn Čollege. Metodikami user experience jsme se pak spolec ne žaby vali až pr i vy voji verže pro ipad, ktery probíhal od c ervence 2012 do listopadu V první r ade mne žají malo, jaky dopad mu ž e mít redesign už ivatelske ho rožhraní na už ivatele. Vu bec to žda už ivatele ovlivn uje pra ve graficke už ivatelske rožhraní a s tím spojeny už ivatelsky prož itek a hlavne do jake míry. Pra ve toto jsem analyžoval pomocí pru žkumu. V pru žkumu je c asto srovna ní stare a nove verže aplikace, aby byl ždu ražne n dopad a vliv žpracova ní už ivatelske ho rožhraní. Da le je souc a stí pr ípadove studie ekonomicke žhodnocení, konkre tne to, kolik vu bec vy voj takove aplikace stojí, co mu ž e takova investice spolec nosti (v tomto pr í- pade s kole) pr ine st a take jaka je její na vratnost. Ptal jsem se tedy už ivatelu, kterou aplikaci by použ ívali rade ji. Pomocí služ by Google Forms, byl proveden online pru žkum meži už ivateli v letech od 15 do 52 let, hlavne s využ itím socia lní síte Facebook. Socia lní síte jsem žvolil ž toho du vodu, ž e struktura už ivatelske ža kladny v dnes ní dobe prakticky tvor í vžorek takovy, ž e žhruba 60% už ivatelu je ve ve ku od 18 do 34 let ve ku, tudíž by me l takovy vžorek reprežento- 49

50 vat nas i cílovou skupinu a pro na s pr ípad by me l stac it. Dotažník vyplnilo 278 lidí. Vy sledky vy žkumu jsou na sledující. Pohlaví respondentů Muž Žena 46% 54% Graf 10: Vas e pohlaví? Zdroj: vlastní Ochotne js í k vypln ova ní dotažníku byly ž eny, pr ic emž muž u bylo tedy 127 a ž en 151. To je jedna ž ve cí, ktera prežentuje vyrovnanost už ivatelu socia lních sítí, konkre tne tedy síte Facebook. Věk respondentů 20% 21% 24% 35% let let let nad 31 let Graf 11: Kolik va m je let? Zdroj: vlastní Nejpoc etne js í ve kovou kategorií byli lide od 20 do 25 let o hodnote 35% ž celkove ho poc tu, v absolutní hodnote to bylo potom 97 respondentu. Da se pr edpokla dat, ž e jde ve ve ts ine o studenty vysoky ch s kol. Do te to kategorie se žar adilo ne co 50

51 ma lo pr es tr etinu respondentu. Dohromady by nas i cílovou skupinu mohli tvor it studenti str edních a vysoky ch s kol, respektive ve kove kategorie od 16 do 25 let. Tyto dve kategorie dohromady tvor í nadpolovic ní ve ts inu o celkove hodnote 56% nebo chceteli celkovy poc et 156 respondentu. Poměr operačních systémů 13% 34% 26% 21% Android ios Windows Phone Blackberry Jiný Nevím 5% 1% Graf 12: Jaky OS ma va s telefon? Zdroj: vlastní Čo se ty c e problematiky operac ních syste mu, nejc aste ji bylo odpove dí v pru žkumu, ž e operac ním syste mem v telefonu respondenta je jiny syste m, než jaky je v nabídce. Toto mu ž e by t žpu sobeno jednak tím, ž e už ivatel dany telefon s operac ním syste mem nema, což mu ž e by t pr íklad již ne kolikra t žmin ovane ho syste mu Symbian. Nebo to mu ž e by t ž toho du vodu, ž e už ivatel proste neví, ž e v jeho žar ížení je pra ve ten a ten dany syste m. Konkre tne jmenovany byl nejc aste ji syste m Android, 26% a ihned ža ním s 21%, syste m firmy Apple, tedy ios. 51

52 Prefence OS z hlediska GUI 1% 9% 4% 18% 27% Android ios Windows Phone Blackberry Jiný Nevím 41% Graf 13: Ktery OS ž hlediska GUI preferujete? Zdroj: vlastní 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nejčastěji používané aplikace Graf 14: Jake nejc aste ji použ íva te aplikace? Zdroj: vlastní Respondenti da le me li žas krtnout 5 kategorií, o nichž ve de li, ž e do nich dane aplikace spadají. Na ota žku, jake aplikace použ ívají nejc aste ji, jsou odpove di vcelku oc eka vane. Nejvys s í žastoupení ma polož ka Socia lní síte, a tedy pr ímo potvržuje ten- 52

53 to fenome n. S druhou nejvys s í hodnotou lže v grafu vide t polož ku Komunikace. Tím jsou mys leny aplikace, ktere už ivatel použ íva pro psaní SMS nebo vola ní. Aplikace pro vžde la va ní mají nejmens í žastoupení. S tímto proble mem je potr eba poc ítat do budoucna v ra mci nove strategie. Vžde la vací aplikace proste už ivatele neta hnou. Máte v telefonu nějakou aplikaci ž kategorie vždělávacích? 27% Ano Ne 73% Graf 15: Ma te v telefonu ne jakou aplikaci ž kategorie vžde la vacích? Zdroj: vlastní Pr edchoží tvržení prakticky potvržuje graf 13, protož e te me r tr i c tvrtiny respondentu pr ižnaly, ž e v telefonu vu bec ž a dnou aplikaci pro vžde la ní nemají. Toto je dals í alarmující c íslo pro aplikaci Selftesty Unicorn Čollege a pokud by s kola chte la opravdu poc et staž ení aplikace žvy s it, bude to pravde podobne velmi te ž ke. 53

54 Jste studentem střední či vysoké školy? 42% 58% Ano Ne Graf 16: Jste studentem str ední c i vysoke s koly? Zdroj: vlastní Graf 16 potvržuje mou pr edes lou u vahu. Pr edchoží odhad byl, ž e kategorie let spada žhruba 56% respondentu. Konec ne c íslo je jes te pr eci jen o ne co ma lo vys s í. Zajímave je to, ž e ac koliv ve ts ina už ivatelu ž a dnou aplikaci pro vžde la va ní vu - bec nepouž íva, tak by ji jako uc ební pomu cku uvítalo cely ch 61% ž nich. Poptávka po mobilní aplikaci pro testování jako pomůcky pro studium 7% 32% 61% Ano Ne Nevím Graf 17: Popta vka po mobilní aplikaci pro testova ní jako pomu cky pro studium Zdroj: vlastní 54

55 Vžhled aplikace je du lež ity pro nadpolovic ní ve ts inu respondentu, ž toho je graficke žpracova ní velmi podstatne pro 18% ž nich. Dals ích 34% se vyja dr ilo s urc i- ty mi pochybnostmi. Čelkove vžhled aplikace není pro už ivatele tak du lež ity jako to, jak se jim s aplikací pracuje. Kvalita a žpracova ní User Experience, totiž ovlivn uje 84% respondentu a to je velice vysoke c íslo. Prakticky bylo tímto potvrženo tvržení, ž e UX ma na chova ní už ivatele velky vliv. Navíc, co se ty c e žpracova ní, pokud už ivatel nebude schopen intuitivne ovla dat aplikaci ihned po prvním spus te ní, více než polovinu lidí ž dotažovany ch, by to urc ity m žpu sobem odražovalo. Důležitost vžhledu aplikace 9% 18% 13% 26% 34% Rozhodně ano Spíše ano Nevím Spíše ne Rozhodně ne Graf 18: Du lež itost vžhledu aplikace Zdroj: vlastní 55

56 Je pro vás důležité, jak dobře se s aplikací pracuje? 6% 3% 7% 36% 48% Rozhodně ano Spíše ano Nevím Spíše ne Rozhodně ne Graf 19: Je pro va s du lež ite, jak dobr e se s aplikací pracuje? Zdroj: vlastní Vadí vám nutnost návodů nebo pokyny? 19% 54% Ano Ne Nečtu návody, nevím 27% Graf 20: Vadí va m nutnost na vodu nebo pokyny? Zdroj: vlastní 56

57 5.1 Trh mobilních aplikací v Č eske republice V první r ade je tr eba r íci, ž e tužemsky trh se od celosve tove ho te me r nelis í. Je nutne take jednotlive platformy projít žvla s ť, protož e spolec nosti, ktere se problematikou mobilních aplikací žaby vají, neposkytují shrnující statistiky pro cely trh. V ra mci žkouma ní trhu mne žajímalo, jaky typ aplikace už ivatele použ ívají a kupují nejc aste ji. A take to, jaky mu ž e by t pr íjem ž prodeje aplikací, pokud se firma žame r uje pra ve na jejich vy voj. Vs echna data jsou ža u nor Graf níž e jasne ukažuje, ž e meži už ivateli chytry ch telefonu se syste mem Android, co se ty c e aplikací ždarma, jsou nejoblíbene js í hry a to skoro u poloviny už ivatelu. Dals í c tvrtinu pak reprežentují aplikace ž kategorie na stroju. Nejme ne jsou meži už ivateli oblíbene aplikace ž kategorií Produktivita a Z ivotní styl. Vžhledem k tomu, ž e v pr ehledu není žohledne no, ktere aplikace byly urc eny pro tablety a ktere pro mobilní telefony, tak lže pr edpokla dat, ž e ve ts ina kategorií a hlavne hry jsou touto skutec - ností ovlivne ny. Kategorie nejstahovanějších aplikací ždarma pro Android (Únor 2013) 2% 2% 3% 3% 3% Hry 4% Nástroje Komunikace 9% 46% Sociální Média a video Cestování Zábava Produktivita Životní styl 28% Graf 21: Kategorie nejstahovane js ích aplikací ždarma pro Android Zdroj: [39] 57

58 Kategorie nejstahovanějších placených aplikací pro Android (Únor 2013) 3,76% 3,81% 4,19% 4,58% 7,57% 11,80% 2,85% 27,97% Hry Produktivita Obchod Nástroje Personalizace Životní styl Zdraví a fitness Hudba Fotografie 20,19% Graf 22: Kategorie nejstahovane js ích placeny ch aplikací pro Android Zdroj: [39] Situace u placeny ch aplikací pro Android je takova, ž e vedou hry s podílem 28%, ale hned na druhe pr íc ce je žme na, protož e místo na stroju více už ivatele kupují aplikace pro produktivitu. Mu ž e to by t žpu sobeno tím, ž e tyto na stroje opravdu žvys u- jí efektivitu pra ce a už ivatele ra di ža takovy produkt žaplatí. Navíc c asto jsou placene verže te chto produktu doplne ne o ne ktere funkce oproti veržím ždarma. Pro na s je du lež ite hlavne to, ž e ani v jednom ž pr ípadu se v ž ebr íc ku neobjevují aplikace ž kategorie pro vžde la va ní. To pro vy voj aplikace jako je Selftester, není pr í- lis dobra vyhlídka, pokud by se s kola rožhodovala investovat do vy voje pro Android. Na druhou stranu, meži studenty bude už ivatelu s Androidem velmi mnoho, o c emž jsme se pr esve dc ili ihned po publikaci aplikace v App Store, protož e mnoho ž te chto už ivatelu projevovalo ža jem. 58

59 Kategorie nejstahovanějších aplikací ždarma pro iphone (Únor 2013) 2,7% 2,1% 2,0% 1,5% 4,9% 7,2% 7,5% 4,9% 67,4% Hry Sociální sítě Produktivita Nástroje Fotografie Zábava Životní styl Navigace Obchod Graf 23: Kategorie nejstahovane js ích aplikací ždarma pro iphone Zdroj: [40] Situace na trhu aplikací pro iphone je velmi podobna te pr edchoží. I žde jsou nejstahovane js í a nejproda vane js í hry. V tomto pr ípade je procentua lní podíl jes te vys s í. Na druhe m míste jsou pak aplikace pro socia lní síte se 7,5%. Čo se ty c e placeny ch aplikací, podíl her je o ne co mens í, ale sta le nadpolovic ní. Zajímave je, ž e o placene aplikace pro socia lní síte je mnohem mens í ža jem a už ivatele nejsou pr ílis ochotní je kupovat. Kategorie aplikací pro vžde la ní ma i v aplikacích pro iphone použe miživy podíl. 59

60 Kategorie nejstahovanějších placených aplikací pro iphone (Únor 2013) 3,8% 3,4% 4,0% 4,0% 4,4% 4,6% 7,5% 16,0% 52,2% Hry Nástroje Zdraví a fitness Počasí Fotografie Zábava Produktivita Životní styl Sociální sítě Graf 24: Kategorie nejstahovane js ích placeny ch aplikací pro iphone Zdroj: [40] Kategorie nejstahovanějších aplikací ždarma pro Windows Phone (Únor 2013) 2,1% 2,1% 1,0% 4,1% 9,3% Hry Nástroje a produktivita 9,3% 13,4% 42,3% Zábava Sociální sítě Hudba a video Zprávy a počasí Fotografie Cestování Vzdělání 16,5% Graf 25: Kategorie nejstahovane js ích aplikací ždarma pro Windows Phone Zdroj: [41] 60

61 I poc tu m staž ení u platformy Windows Phone ve vodí hry. Ve ts í podíl žde pak mají aplikace ž kategorie ža bavy nebo na stroju. Je pr ekvapive, ž e i pr es integraci socia lních sítí pr ímo v syste mu, tak te me r desetina nejstahovane js ích aplikací jsou pra ve aplikace pro socia lní síte a i žde platí to, ž e už ivatele ža tento typ aplikací nejsou pr ílis ochotni platit. Rads i investují do aplikací ž kategorie na stroju a produktivity, ktere jsou urc eny pro pra ci. Kategorie nejstahovanějších placených aplikací pro Windows Phone (Únor 2013) 2,1% 2,1% 1,0% 9,3% 9,3% 13,4% 4,1% 40,2% Hry Nástroje a produktivita Zprávy a počasí Hudba a video Zábava Cestování Fotografie Životní styl Sociální sítě 18,6% Graf 26: Kategorie nejstahovane js í ch placeny ch aplikací pro Windows Phone Zdroj: [41] Ze statistik vyply va, ž e nejstahovane js ími aplikacemi jsou hry a to jak v kategorii bežplatny ch, tak v kategorii placeny ch. Dals í popula rní kategorií jsou pak aplikace, ktere mají pomoci žvy s it efektivitu pra ce, a to pr eva ž ne v placeny ch aplikacích. Už ivatele tedy chytre telefony využ ívají, krome komunikace, jednak jako dals í ždroj ža bavy a take jako pomu cku k pra ci. Pro pr ípadny vy voj aplikace je du lež ite, ž e ani jedna ž platforem není pro vy voj aplikace pro vžde la va ní idea lní, takž e aplikace by jen velmi te ž ko mohla generovat samostatne vysoky pr íjem. Pokud bude aplikace dobr e cílena na urc itou skupinu už i- vatelu, pr eva ž ne studenty, tak mu ž e dobr e fungovat jako souc a st marketingove kampane. 61

62 5.2 Situace na trhu aplikací pro vžde la ní Protož e ani server xyo.net nebo server AppAnnie (oba servery se žame r ují na trh mobilních aplikací ) nema informace o jake koliv podobne aplikaci, kterou by me la jina vysoka s kola, žískala Unicorn Čollege vytvor ením aplikace Selftesty Unicorn Čollege prakticky exkluživitu a aplikace žatím nema konkurenci. Zajímalo mne tedy, jake aplikace, ž kategorie vžde la vacích, jsou nejoblíbene js í. Situace se ma tak, ž e ve ts ina vžde la vacích aplikací, ktere jsou dostupne, je cílena sme rem k de tem. Jedna se tedy o aplikace spadající c a stec ne take do kategorie her. Nejoblíbenější aplikace z kategorie vzdělávacích - iphone Placené Zdarma 1 Autos kola - etesty.cž itunes U 2 Autos kola testy ČZ Mobilní uc itel Vy uka Anglic tiny 3 Čžech English Dictionary and Translator (Č esko - anglicky slovník) Vla c ek se žvír a tky 4 Pocket Egg Race Klasicka anglic tina 5 Abeceda pro de ti (iphone version) Autos kola etesty.cž Free Tabulka 2: Nejoblíbene js í aplikace ž kategorie vžde la vacích iphone Zdroj: [42] a [43] (vlastní žpracova ní ) Nejoblíbenější aplikace z kategorie vzdělávacích - Android Placené Zdarma 1 Star Čhart Autos kola 2 Полиглот. Полная версия Č esky jažyk - pravopis 3 Monkey Preschool Lunchbox Pou cheats 4 Čolor & Draw for kids How to Draw Easy Lessons 5 Dr. Panda s Beauty Salon Dril english effectively Tabulka 3: Nejoblíbene js í aplikace ž kategorie vžde la vacích Android Zdroj: [42] a [43] (vlastní žpracova ní ) 62

63 Nejoblíbenější aplikace z kategorie vzdělávacích Windows Phone Placené Zdarma 1 gtranslate Wikipedia 2 Autos kola-testy Dictionary EN <-> ČZ 3 Star Čhart Lunar Phases 4 Anglic tina PREMIUM Optical Illusions 5 Bird Sounds BBČ English Tabulka 4: Nejoblíbene js í aplikace ž kategorie vžde la vacích Windows Phone Zdroj: [42] a [43] (vlastní žpracova ní ) Nejoblíbene js ími vžde la vacími aplikacemi napr íc platformami jsou hlavne aplikace související s cižími jažyky a to ať už jde o pr ekladac e nebo slovníky, tak aplikace pro samotnou vy uku cižích jažyku. Take jsou oblíbene aplikace pro autos koly 5.3 Jak kvalita UI a UX ovlivn uje už ivatele? První verže Selftesteru Unicorn Čollege byla vytva r ena v roce 2011 pro iphone a její GUI bylo žnac ne žjednodus ene a dalo by se r íci nevžhledne. Vratislav Kalenda se v te dobe vy voj pro ios teprve uc il a soustr edil se jako programa tor hlavne na funkcionalitu aplikace nikoliv na graficky design. Ostatne sa m se k tomu vyja dr il takto: Věděl jsem, že Filip dělá grafiku a tak jsem se mu jednou zmínil o tom, že mi v šuplíku leží selftesty a že grafiku potřebují. [44] Uka žka konec ne ho designu, pr esne ji tedy uka žka materia lu pro propagaci aplikace je v pr ílože 2. 63

64 Obra žek 16 - Selftesty Unicorn Čollege - Stara verže (screenshot test) Zdroj: vlastní Obra žek 17 - Selftesty Unicorn Čollege - Nova verže (screenshot test) Zdroj: vlastní 64

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury.

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. 1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. Osnova 1. Modely životního cyklu SW 2. Návaznosti

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více