ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA"

Transkript

1 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris tic k 0 1m vry pem v K a z є 0 4e zem v S) vz є jem n 0 3 po - dob n 0 6. Ne n 0 0 te dy di vu, 0 4e v je jich po pi su a vy ob ra - ze n 0 0 m e do ch є zet k ur 0 9i t 0 1m chy b єm, kte r 0 6 pak ple tou ne jen sb 0 3 ra te le a ba da te le, ale 0 9 na 0 2t 0 3s t v n 0 3 kte r 0 1ch p pa dech i pa d 0 3 la te le! Ku p kla du v Mo no gra fii 0 9s. zn є mek jsou za m 0 3 n na vy ob ra ze n 0 0 I. ty pu sku pin Ba a Bb, i kdy 0 4 po pi sy vz є jem n 0 6 ho po sta ve n 0 0 jed not li v 0 1ch 0 4 єd k 0 7 p 0 4e tisk 0 7 jsou uve de ny spr єv n 0 3 (2. d 0 0l, str. 72 a 74). S ne stej n 0 1m zakresle n 0 0m osy p 0 0s me ne T (po u va - n 0 6 p 0 4i roz li 0 2o v є n 0 0 ty p 0 7 u 0 4 znal ci Hirschem a Mr 0 3 є - kem) v i ji n 0 1m pub li ka c 0 0m se za se m e me se tkat v kni ze Pa d 0 3l ky 0 9s. zn є mek (Po fis, 1963) i v dal ch pra me nech. To sa mo z 0 4ej m 0 3 zt u je pr є ci sb 0 3 ra te - l 0 7m, kte se hlou b 0 3 ji za j 0 0 ma j 0 0 o tu to emi si a vlast - n 0 0mi si la mi se po kou 0 2e j 0 0 iden ti fi ko vat pra v 0 6 p 0 4e tisky i je jich pa d 0 3l ky (co jak pra xe uka zu je 0 9 je spr єv - n є cesta, kte rou by se sb 0 3 ra te l 0 6 m 0 3 li ub 0 0 rat). Ale te 0 8 u 0 4 k dne 0 2 n 0 0 mu t 0 6 ma tu. Jak jsme si mi nu le 0 4ek li, v 0 2ech ny do sud mi zn є m 0 6 pa d 0 3l ky dru hu Ba po ch є ze j 0 0 ze stej n 0 6 ho 0 2to 0 9 ku, na po do bu j 0 0 c 0 0 ho II. typ 0 9 s odli 0 2nostmi, na n jsme mi nu le upo zor ni li. Rov - n jsme zm 0 0 ni li, 0 4e n 0 3 kte r 0 6 z t 0 3ch to cha rak te ris tic - k 0 1ch od li 0 2 nos t 0 0 na l 0 6 z є me i na pa d 0 3lc 0 0ch p 0 4e tisk 0 7 dru hu Bb, je ho 0 4 II. typ se od II. ty pu sku pi ny Ba li іп FILATELIE 10/2009 ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA Pa d 0 3l ky skupiny 0 5K - no 0 9 n 0 0 m 0 7 ra... (10) Mi nu le jsme v na 0 2em se ri єlu do sp 0 3 li k pa d 0 3lk 0 7m dru hu B a se zn є mi li se s prv n 0 0 z je ho t sku - pin, te dy a, po u 0 4i tou pro p 0 4e tis ko v є n 0 0 dvou troj Bhel n 0 0 ko v 0 1ch hod not ra kous k 0 1ch sp n 0 1ch zn є - mek. Dnes po kro me ke sku pi n 0 3 b, do n spa da j 0 0 p 0 4e tisky na zn єm k єch le tec k 0 1ch (Flugpost) a na v 0 3t 0 2i n 0 3 hod not s 0 6 rie doplatn 0 0ch pro vi zo ri 0 0 (Por to), bez hod no ty 1 h. ve skute 0 9nosti 0 5b ve skute 0 9nosti 0 5a FRANTI 0 1EK BENE 0 1 ze jm 0 6 na po sta ve n 0 0m prv n єd ky v i 0 4 єdk єm ostat - n 0 0m (a ne p tom nos t 0 0 te 0 9 ky v O ji 0 4 v 0 2ak lze ze 0 2to 0 9 ku snad no od stra nit, ne bo ji do p 0 4ed lo hy na - opak do pl nit). To sa mo z 0 4ej m 0 3 ve de k Bva ze, 0 4e pa - d 0 3 la te l 0 6 pra co va li s jed nou spo le 0 9 nou v 0 1 cho z 0 0 p 0 4ed - lo hou, kte rou po stup n 0 3 upra vo va li (ze jm 0 6 na m 0 3 ni li vz є jem n 0 6 po sta ve n 0 0 jed not li v 0 1ch 0 4 єd k 0 7, p 0 4e de v m prv n 0 0 ho). To by vy sv 0 3t lo va lo i ur 0 9i t 0 6 ne p 0 4es nos ti, kte - r 0 6 jsme si mi nu le uk є za li (nap 0 4. prv n є dek u pa d 0 3lku Ba je m 0 0r n 0 3 po oto 0 9en 0 2ik mo vle vo vzh 0 7 ru). Tu to hy po t 0 6 zu pod po ru je i po dob nost (resp. shod nost) v de tai lech ob ry s 0 7 n 0 3 kte r 0 1ch p 0 0s men v pa d 0 3lc 0 0ch p 0 4e tisk 0 7 Ba a Bb. Kro m 0 3 t 0 3ch uve de - n 0 1ch v mi nu l 0 6m s le je to nap 0 4. dru h 0 6 p 0 0s me no O ve slo v es ko - sloven sk є, je 0 4 je v obou p pa dech na ho 0 4e zce la rov n a do kon ce a 0 4 m 0 0r n 0 3 ob r є ce n 0 3 pro hnu t 0 6, te dy sm 0 3 rem do l , na roz d 0 0l od pra - v 0 1ch p 0 4e tisk 0 7, u nich 0 4 je na opak ne pa tr n 0 3 pro hnu t 0 6 na ho ru. V dol n єs ti pra v 0 6 stra ny p 0 0s me - ne N je u pa d 0 3lk 0 7 Ba hrbo la t 0 6 po - 0 2ko ze n 0 0 zhru ba od po v 0 0 da j 0 0 c 0 0 p 0 4e - tisk 0 7m pra v 0 1m, u v 0 3t 0 2i ny do sud mi zn є m 0 1ch pa d 0 3lk 0 7 Bb je ve stej n 0 6m m 0 0s t 0 3 v 0 1 raz n 0 1 z є 0 4ez tro j B heln 0 0 ko - v 0 6 ho tva ru ro ze v 0 0 ra j 0 0 c 0 0 se sm 0 3 rem do l 0 7, kte r 0 1 se u pra v 0 1ch zn є mek v t 0 6 to roz vi nu t 0 6 po do b 0 3 ne na ch є z 0 0. Pr є v 0 3 ten to z є - 0 4ez je p 0 4i tom nej n є pad n 0 3j m de tai lem uka zu j 0 0 c 0 0m na to, 0 4e pa d 0 3 la n to 0 9ky dru hu Bb by ly po u 0 4i ty i pro p 0 4e tis ko v є n 0 0 doplatn 0 0ch zn є mek 1 h Por to, je - jich 0 4 pra v 0 6 exemp l є 0 4e ne sou p 0 4e tisk Bc, kte r 0 1 se od p 0 4e tisk 0 7 Ba i Bb po n 0 3 kud li Je mi v 0 2ak zn є mo i n 0 3 ko lik exem pl є pa - d 0 3lk 0 7 p 0 4e tisk 0 7 Bb, kte r 0 6 ma j 0 0 zce la stej nou po do bu, ja ko po psa n 0 6 ku sy s v 0 1 raz n 0 1m z є 0 4e zem, s t 0 0m roz d 0 0 lem, 0 4e ten to z є 0 4ez m є ji n 0 1 (m 0 6 n 0 3 roz vi - nu t 0 1) tvar, ne bo je v je ho m 0 0s t 0 3 jen ma l 0 6 po 0 2ko ze n 0 0. To by moh lo sv 0 3d 0 9it o tom, 0 4e k p 0 4e tis ko v є n 0 0 byl po u 0 4it je den 0 2to 0 9ek, po stup n 0 3 upra vo va n 0 1 (pop 0 4. se v m 0 0s t 0 3 z є 0 4e zu na ch є zel ma l 0 1 n є li tek, kte r 0 1 se v pr b 0 3 hu p 0 4e tis ko v є n 0 0 odlo mil), ne bo by lo ze stej n 0 6, po - stup n 0 3 upra vo va n 0 6 p 0 4ed lo hy zho to ve no 0 2to 0 9 k 0 7 v 0 0 ce. Pa d 0 3l ky od po v 0 0 da j 0 0 c 0 0 po do b 0 3 p 0 4e tisk 0 7 Bc mi do - sud ne by ly p 0 4ed lo 0 4e ny 0 9 a je mo 0 4 n 0 6, 0 4e je pa d 0 3 la te - l 0 6 (kte sto j 0 0 za tou to sku pi nou falz, kte rou jsme pra cov n 0 3 na zva li 0 5K ) ani nezho to vi li. Ho vo m-li o po do b 0 3 p 0 4e tisk 0 7, m єm t 0 0m na mys li ze jm 0 6 na vz є jem n 0 6 po sta ve n 0 0 je jich jed not li v 0 1ch 0 4 є -

2 1 3Na siln 0 3 zv 0 3t 0 2en 0 6m vyobrazen 0 0 pad 0 3lan 0 6ho p 0 4etisku dob 0 4e vid 0 0me charakteristick 0 6 detaily. Dva zcela stejn 0 6 pad 0 3lky p 0 4etisk 0 7, z nich 0 4 dra (vlevo) znalec J. Kar єsek ov il svou zna 0 9kou jako prav 0 1, zat 0 0mco k levn 0 6mu (vpravo) p 0 4ipojil jen l 0 0stek s rukopisnou pozn єmkou 0 5levn є, neov uje se!. FILATELIE 10/2009 іп 15

3 1 3ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA dek (a p 0 0s men a s lic v nich), a v t 0 6 to sou vis los ti je t 0 4e ba ci, 0 4e po psa n 0 6 pa d 0 3l ky Ba a Bb se v tom to sm ru od p 0 4e tisk 0 7 pra v 0 1ch po n 0 3 kud li , co 0 4 je sa mo o so b 0 3 do sta te 0 9 n 0 1m d 0 7 vo dem, aby chom je ozna 0 9i li za ne - po chyb n є fal za. (P i nou t 0 6 to p 0 4e kva pi v 0 6 ne p 0 4es nos ti v po sta ve n 0 0 jed not li v 0 1ch 0 9 ji nak vcel ku dob 0 4e na po - do be n 0 1ch є dek m e b 0 1t i u 0 4 zm 0 0 n 0 3 n є ne jed not nost vy ob ra ze n 0 0 ve fi la te lis tic k 0 6 li te ra tu 0 4e, kte rou pa d 0 3 la - te l 0 6 z 0 4ej m 0 3 zna li a po u va li 0 9 jak lze usu zo vat z je jich dob r 0 6 in for mo va nos ti o po do b 0 3 t 0 6 to emi se.) I tom to p pa d 0 3 zho to vi li pa d 0 3 la te l 0 6 z po psa n 0 6 ho 0 2to 0 9 ku p 0 4e tis ku Bb na po do bu j 0 0 c 0 0 ho II. typ (ne bo z v 0 0 ce t 0 3ch to 0 2to 0 9 k 0 7 po ch є ze j 0 0 c 0 0ch ze stej n 0 6, po stup n 0 3 upra vo va n 0 6 p 0 4ed lo hy) pest r 0 1 sor ti ment v 0 1 rob k 0 7, s n 0 0m 0 4 na tr hu v 0 4a d 0 3 p pa d 0 7 usp 0 3 li a zp 0 7 so bi li tak sb 0 3 ra te l 0 7m a ob chod n 0 0 k 0 7m ne ma l ko dy. U s 0 6 rie Flugpost mi jsou zn є my pa d 0 3l ky p 0 4e tisk 0 7 v nor m єl n 0 0 i p 0 4e vr є ce n 0 6 po lo ze (a to v 0 9et n 0 3 su - pervz єcn 0 6 hod no ty 1,50 K v Bz k 0 6m for m є tu 0 9 ta do kon ce i ve dvou p єsce), ale i fan task n 0 0 p 0 4e tisky dvo ji t 0 6 a v 0 0 ce n є sobn 0 6. Je jich au to 0 4i expe ri mento va li i s bar va mi pa p 0 0 ru (b 0 0 l 0 1, na 0 2edl 0 1) a s t 0 0m sou vi se j 0 0 c 0 0 mi for m є - ty ob ra zu zn є mek ( Bz k 0 6 a 0 2i ro k 0 6). Pa d 0 3l ky p 0 4e tisk 0 7 na zn єm k єch s 0 6 rie Flugpost: 1,50 K Bz k є 0 9 nor m єl n 0 0 a p 0 4e vr є ce n 0 1 p 0 4e tisk, 2,50 K Bz k є s p 0 4e - tiskem ve stan dard n 0 0 po lo ze (v 0 2ech ny t 0 4i p 0 4e tisky s jen m є lo roz vi nu t 0 1m z є 0 4e zem na pra v 0 6 stra n 0 3 p 0 0s me ne N) a dva exemp l є 0 4e 0 2i ro k s p 0 4e tiskem dvo ji t 0 1m, resp. p 0 4evr є ce n 0 1m; 4 K Bz k є a 0 2i ro k є, v obou p pa dech v 0 4dy nor m єl n 0 0 resp. p 0 4e vr є ce n 0 1 p 0 4e tisk (v 0 2ech 6 p 0 4e tisk 0 7 s Bpl n 0 3 roz vi nu t 0 1m z є 0 4e zem v N). Pa d 0 3l ky p 0 4e tisk 0 7 na zn єm k єch s 0 6 rie Por to: v 0 2ech ny hod no ty exis tu j 0 0 s p 0 4e tisky v nor m єl n 0 0 i p 0 4e vr є ce n 0 6 po lo ze, n 0 3 kte r 0 6 i ja ko dvo ji t i v 0 0 ce n є sobn 0 6. (P 0 4etisk na hodnot /2 h je i nespr єvn 0 3 um 0 0st 0 3n - je p li 0 2 n 0 0zko.) 16 іп FILATELIE 10/2009

4 1 3ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA V p pa d 0 3 s 0 6 rie Por to je sor ti ment je 0 2 t ir , a to ze jm 0 6 na d 0 0 ky hod no t h, jak ostat n 0 3 vi d 0 0 me na n є - sle du j 0 0 c 0 0ch ilu stra c 0 0ch. Ku ri 0 4z n 0 0 je, 0 4e p 0 4e ti 0 2 t 0 3 ny by ly i lev n 0 6 hod no ty 15/36 a 50/42 h, kte r 0 6 s n є lep kou sto j 0 0 pou hou p 0 3 ti ko ru nu (a b 0 7h v 0 0 jest li). Z to ho vy pl 0 1 v є, 0 4e ne bez pe kou p 0 3 pa d 0 3lku hro z 0 0 i 0 5oby 0 9ej n 0 1m sb ra te l 0 7m, kte se dra mi zn єm ka mi t 0 6 to emi se ne za b 0 1 va j 0 0, a hlav n 0 3 po u 0 9e n 0 0, 0 4e jed not li vou lev nou zn єm - ku roz hod n 0 3 ne m e me au to ma tic ky po va 0 4o vat za pra vou a ja ko ta ko vou ji po kl є dat za dob r 0 1 srov n є va - c 0 0 ma te ri єl. To by se n єm to ti 0 4 v uve de n 0 6m p pa d 0 3 vy msti lo 0 9 a to je ta k 0 6 mo 0 4 n є sku te 0 9 n 0 1 d 0 7 vod vzni ku t 0 3ch to falz na lev n 0 1ch zn єm k єch ( 0 5kdy 0 4 je zce la stej n 0 1 p 0 4e tisk i na lev n 0 6 hod no t 0 3, tak ta dra h є mu s 0 0 b 0 1t pra v є ; jak jsme si pr є v 0 3 uk є za li 0 9 roz hod n 0 3 ne mu s 0 0!). 1) n Pa d 0 3l ky p 0 4e tisk 0 7 na zn єm k єch 1 h Por to, kter 0 6 exis tu j 0 0 v nor m єl n 0 0 i p 0 4e vr є ce n 0 6 po lo ze, n 0 3 kte r 0 6 i ja ko dvo - ji t i v 0 0 ce n є sobn 0 6, a to i ve va rian t 0 3 s nor m єl n 0 0m a s Bz k 0 1m O, d є le ja ko ne vy da n 0 6 (bez Por to), a to na zn єm k єch na pa p 0 0 ru nor m єl n 0 0m i k do v 0 6m (ty v 0 2ak pro p 0 4e tis ko v є n 0 0 ve sku te 0 9 nos ti po u 0 4i ty ne by ly). 1) Pro p klad nemus 0 0me chodit daleko - o dv 0 3 str єnky zp 0 3t (dole) jsou vyobrazeny dv 0 3 zn єmky se zcela stejn 0 1mi pad 0 3lan 0 1mi p 0 4etisky, o nich 0 4 pojedn єv є tento 0 9l єnek. K ov en 0 0 je majitel poslal najednou. Dra z nich znalec J. Kar єsek ozna 0 9il svou zna 0 9kou jako pravou, ke druh 0 6, b n 0 6, p 0 4ilo 0 4il l 0 0stek s textem 0 5levn є, neozna 0 9uje se! A na z є v 0 3r po zn єm ka k mi nu l єs ti: Na stra n do le jsme ne do pa t 0 4e n 0 0m za 0 4a di li dva stej n 0 6 ob r єz ky 0 9 pa d 0 3 la n 0 1 dvo ji t 0 1 p 0 4e tisk na hod no t h. Na m 0 0s to to ho dol n 0 0 ho m 0 3l b 0 1t za 0 4a zen p 0 4e tisk tro ji t 0 1, je ho 0 4 ob r є - zek te dy p 0 4i n є me dnes. FILATELIE 10/2009 іп 17

5 1 3ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA - POZN 0 3MKA REDAKCE U 0 4 mno ho kr єt jsme 0 4ek li, 0 4e pa d 0 3l ky sku pi ny 0 5K by lo na p є le no mno ho sb 0 3 ra te l 0 7 a ob chod n 0 0 k 0 7, kte - r 0 1m tak vznik ly ve li k ko dy. O n 0 3 kte r 0 1ch jsme v єs ji 0 4 in for mo va li, dal po stup n 0 3 vy ch є ze j 0 0 na je vo. Pat k nim p pad, s n 0 0m 0 4 se na re dak ci Fi la te lie v po lo vi n 0 3 mi nu l 0 6 ho m 0 3 s 0 0 ce ob r є til pan H. z Pra hy, n є 0 2 dlou ho le t te n є 0 4 a sb 0 3 ra tel zn є mek 0 3SR I. Na - chlup p 0 4es n 0 3 p 0 4ed dva n єc ti le ty 0 9 v z є ro ku vy dra 0 4il v jed n 0 6 tu zem sk 0 6 auk ci zn єm ku 6 h Ko ru na s p 0 4evr є ce n 0 1m 0 9er n 0 1m p 0 4e tiskem P a za pla - til za ni bez m є la ko run. Zn єm ka by la ov e na zna leck 0 1 mi zna 0 9 ka mi Gilbert a Ka r є sek a byl k n 0 0 p 0 4i po jen 0 9er st v 0 1 fo toa test Ka r є sek. Po l 0 6 ta ji m 0 3l ulo 0 4e nu ve sb 0 0r ce a te pr ve po p 0 4e 0 9te n erven - co v 0 6 ho po kra 0 9o v є n 0 0 na 0 2e ho se ri єlu a po rov n є n 0 0 zn єm ky se zv 0 3t 0 2e n 0 1 mi vy ob ra ze n 0 0 mi pa d 0 3lk 0 7 zne - jis t 0 3l, pro to 0 4e mu p 0 4e tisk p 0 4i pa dal stej n 0 1. Proto se obr єtil na Fi la te lis tic kou zku 0 2eb nu Do mu fi la te lie s pros bou o pro hl 0 0d ku zn єm ky. Bohu 0 4el jsme mu mu se li na m 0 0s t 0 3 po tvr dit, 0 4e se ne ple te, pro to 0 4e na prv n 0 0 po hled 0 2lo o jed no zna 0 9 n 0 1 pa d 0 3 lek p 0 4e tis ku (stej n 0 1, o ja k 0 6m jsme psa li ve F7/09). Pa d 0 3 la n є by la i zna 0 9 ka Gilbert, za t 0 0m co zna 0 9 ka Ka r є sek i je ho fo - toa test by ly, bo hu 0 4el, pra v 0 6. Ov 0 2em, co te 0 8 s t 0 0m? Od do by pro de je uply nu la tak dlou h є do ba, 0 4e v 0 2ech ny proml 0 9e c 0 0 lh 0 7 ty po dle Ob 0 9an sk 0 6 ho i Ob chod n 0 0 ho z є ko n 0 0 ku d єv no uply nu - ly. Kdy 0 4 se ob r є til na aukcio n є 0 4e, ten s po li to v є n 0 0m uznal, 0 4e se sta la chy ba, ov 0 2em po uk є zal na sku - te 0 9 nost, 0 4e s єm ne n 0 0 zna lec a zn єm ka m 0 3 la atest p 0 4ed n 0 0 ho funk cio n є 0 4e teh dej Ko mi - se exper t 0 7 S 0 3F 0 9 a do kon ce b 0 1 va l ho p 0 4ed se dy Sva zu 0 9es k 0 1ch fi la te - list , k n 0 3 mu 0 4 m 0 3l pl nou d 0 7 v 0 3 ru. Pe n 0 0 ze sa mo z 0 4ej m 0 3 u 0 4 d єv no vy pla - til pro d є va j 0 0 c 0 0 mu, tak 0 4e ne m є, z 0 9e - ho by je te 0 8 vr є til. Ne 0 2 Єast n 0 6 mu ma - ji te li fal za pro to ja ko n є hra du ale - spo 0 3 na b 0 0 dl, 0 4e mu vy pla t 0 0 ce l 0 1 zisk, kte r 0 1 z pro de je zn єm ky m 0 3l (te dy sv 0 7j ra bat), a na v 0 0c po kud si u n 0 3j v auk ci n 0 3 co p t 0 3 kou p i pro d є, od pus t 0 0 mu v 0 2ech ny po plat ky, a tak mu po stup n 0 3 bu de kom pen zo vat ztr є tu. S t 0 0m se v 0 2ak ku pu j 0 0 c 0 0 ne cht 0 3l sm it. Jak ce l є v 0 3c do pad la, v do b 0 3 uz є v 0 3r ky to ho to s la ne by lo zn є mo. 18 іп FILATELIE 10/2009 Kdy 0 4 jsme se pana H. ze pta li, pro 0 9 si tak dra hou zn єm ku ne ne chal pro jis to tu pro hl 0 6d nout je 0 2 t 0 3 od ji n 0 6 ho znal ce, smut n 0 3 po vzde chl: Kdy 0 4 j є jsem to - mu atestu od in 0 4e n 0 1 ra Ka r єs ka na pros to v il 0 0 P 0 4i tom prak tic ky ve stej n 0 1 den, kdy ud 0 3 lal ten hle nej hor ob chod sv 0 6 ho 0 4i vo ta, vy 0 2el ve Fi la te lii (F9/1997, str ) ob s єh l l є nek za b 0 1 va j 0 0 c 0 0 se ot єz ka mi ochra ny sb 0 3 ra te l 0 7 p 0 4i n є ku pu fi la te lis tic - k 0 6 ho ma te ri є lu, v n 0 3m 0 4 by lo krok po kro ku (do slo va for mou ja k 0 6 ho si de sa te ra) po ps є no jak po stu po vat, aby chom ne utr p 0 3 li 0 2ko du. A ko lik ta ko v 0 1ch 0 9l єn k 0 7 od t 0 6 do by n є a so pis je 0 2 t 0 3 p 0 4i ne sl! Ko li kr єt jsme upo zor 0 3o va li na 0 2pat n 0 3 ov e n 0 6 zn єm ky a ce list - vos ti! A na st є le stej n є jm 0 6 na, kte r є za t 0 0m sto j 0 0. Ale ne jen to! V dal ch le tech 0 4a da 0 9le n 0 7 Ko mi se znal c 0 7 S 0 3F (nap 0 4. F. Be ne 0 2, P. Aksa mit, J. Ma le 0 9ek, J. Cacka, V. Ma lo v 0 0k, J. Bou 0 9ek, M. Arbeit, V. 0 7ez n ek a dal ) v 0 3 no va li de s 0 0t ky a de s 0 0t ky ho din a dn 0 0 bezplatn 0 1m kon zul ta c 0 0m, na p klad p 0 4i v 0 1 sta v єch po 0 4 є - da n 0 1ch S 0 3F, ne bo na ka 0 4 do ro 0 9 n 0 0m ve le tr hu Sb 0 3 ra - tel. V je jich r єm ci z є jem ce upo zor ni li na mno ho pa - d 0 3lk 0 7, kte r 0 6 moh li d 0 0 ky to mu v 0 9as re kla mo vat. Ne n 0 0 to te dy ot єz ka Bspo ry pe n 0 3z (v 0 4dy 0 2lo o bez plat n 0 6 kon zul ta ce), ale sp e ur 0 9i t 0 6 touhy sb 0 3 ra te le (ale i obchodn 0 0ka) v it, 0 4e je v 0 2e v po 0 4 єdku 0 9 a hlav n 0 3 bez mez n 0 6 d 0 7 v 0 3 ry ke znal ci, kte r 0 1 si ji ne za slou 0 4il. Ta ko v 0 1ch p pa d 0 7 je v 0 2ak ne po chyb n 0 3 v 0 0 ce asros tou c 0 0m po 0 9 tem po kra 0 9o v є n 0 0 na 0 2e ho se ri єlu bu dou vy ch є zet na je vo. To v 0 2ak ne zna me n є, 0 4e by - chom nad sb 0 0 r є n 0 0m zn є mek m 0 3 li zlo mit h 0 7l. іi je me v e pa d 0 3lk 0 7 ve v 0 2ech ob las tech na 0 2e ho 0 4i vo ta 0 9 od ob le 0 9e n 0 0 a bot, o nich 0 4 to ka 0 4 d 0 1 v 0 0, p 0 4es po tra vi - ny, n є po je, l 0 6 ky, kni hy, cigarety, alkoholick 0 6 n єpoje, elek tro ni ku, samoz 0 4ejm 0 3 ve 0 2ker є um 0 3leck є d 0 0la, a 0 4 t 0 4e ba po sta veb n 0 0 ma te ri єl, stro je a po ta 0 9o v 0 6 pro - gra my. Jde o jev glo b єl n 0 0, tr є p 0 0 c 0 0 snad v 0 2ech ny st є - ty sv 0 3 ta. Ob last sb 0 3 ra tel stv 0 0 v tom ne n єd nou v jim kou. Na roz d 0 0l od ji n 0 1ch sb 0 3 ra telsk 0 1ch obo r 0 7 v 0 2ak ve fi la te lii m є me vel kou v 0 1 ho du: pra cu je me s poly gra fic ky zho to ve n 0 1 mi rozmno 0 4e ni na mi, kte r 0 6 m e me srov nat se za ru 0 9e n 0 3 pra v 0 1 mi exem pl є 0 4i a do sp 0 3t tak k jed no zna 0 9 n 0 6 mu z є v 0 3 ru. Fi la te lis tic k 0 6 zku 0 2ebnictv 0 0 je u n єs tra di 0 9 n 0 3 vel mi vy sp 0 3 l 0 6 a roz hod n 0 3 dis po nu je znal ci, na n je spo leh nu - t 0 0. Ne n 0 0 jich si ce mno ho (a ni kdy jich ani ne by lo - ani za mnohdy idealizovan 0 1ch dob prvn 0 0 republiky), ale jsou tu, a sb 0 3 ra te l 0 6 se ma j 0 0 na ko ho ob r є - tit. A jak si je vy brat? Jak p 0 4i tom po - stu po vat? O tom v 0 2em jsme u 0 4 mno - ho kr єt psa li 0 9 a sa mo z 0 4ej m 0 3 je 0 2 t 0 3 ps єt bu de me. Sta si proj 0 0t jednotliv є pokra 0 9ov єn 0 0 z rub ri ky zna - leck є hl 0 0d ka, ne bo se t 0 4e ba zno vu za st do u 0 4 zm 0 0 n 0 3 n 0 6 ho 0 9l єn ku oti 0 2 t n 0 6 ho p 0 4ed dlou h 0 1 mi dva n єc ti le ty, na kte r 0 6m do dnes ne n 0 0 t 0 4e ba m 0 3 nit je di - n 0 6 slo vo. red-

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Článek 2 Základní pojmy

Článek 2 Základní pojmy MĚSTO STARÝ PLZENEC ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A BUDOV ve znění dle usnesení Rady města Starý Plzenec č. 404/2014 ze dne 19.09.2014 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tyto zásady

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Znalecký posudek číslo 4524-64/14

Znalecký posudek číslo 4524-64/14 Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE UŽITKU Jří HLA VÁ ČEK, M chal HLA VÁ ČEK, Fa kul ta so cál ních věd Un ver z ty Kar lo vy, Praha 1. Úvod Da n e l Ber noul l mu 1) (1700 1782) se př čí

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Znalecký posudek č. 2655-59/10

Znalecký posudek č. 2655-59/10 č.j.: 137Ex 9405/07 Znalecký posudek č. 2655-59/10 O obvyklé ceně pozemku pro stavbu rodinných domů p.č. 1349/3, Heřmanův Městec- Průhon, bez příslušenství, katastrální území Heřmanův Městec, obec Heřmanův

Více

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory-

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů

Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů 1 Náležitosti nutné k zahájení znaleckých úkonů 1. V písemné podobě dodat žádost o vypracování znaleckého posudku Žádost musí obsahovat: a) Jméno (název firmy), adresu zadavatele posudku b) Spojení na

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory,

Více

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015 33-56-E/01 Truhlářské a čalounické výroba OT1. Pro ubytované žáky je n á s t u p na domov mládeže dne 31. srpna 2014 v době od 15. 00 do 17. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky je zahájení školního roku v pondělí

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Karla Urbana Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

Znalecký posudek a ocenění nemovitosti Věcné břemeno k pozemku parc.č. 481/7, 857/1, 857/4, 8573/, 8574, 8566/, 8811/7, 917, 993/3, 993/44, 994/19, 994/5, 9317/1, 9317/3, 9318/1, 931/1, Brno, k.ú. Líšeň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 79/10, 294/1, 295 a 299, zapsaných na LV číslo 145, katastrální území Velké Dvorce, obec Přimda, okres Tachov a ocenění jednotlivých

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 37 na pozemku parc.č. St.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

ČSAD Vsetín, akciová společnost

ČSAD Vsetín, akciová společnost ČSAD Vsetín, akciová společnost Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín a.s. Schváleny Zastupitelstvem města Vsetína dne 14. 6.2011 s platností

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 5.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém?

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém? FAQ - Často kladené dotazy Dotaz: Kde všude mohu požádat o dotaci na včelařství? Odpověď: Včelaři mají k dispozici následující možnosti: - podpora včelařů podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 132-3932/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 76 v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU O STÁTNÍ PODPOŘE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU O STÁTNÍ PODPOŘE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU O STÁTNÍ PODPOŘE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Uživatelská příručka, v. 1.07 ze dne 30.04.2015, účinná od 1.kola žádosti za rok 2015 str. 1 z 68 1 Seznam zkratek V textech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla RINGO Průpravná cvičení Na osla Zaměření: -fair-play chování - technika a taktika přihrávek -pohyb a orientace v prostou -pohotovost -rychlost -manipulace-rychlá aktuální reakce Pomůcky: ringo kroužek

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2035-77-03/2014 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č.1333/46 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Dolní Chabry Adresa nemovité věci: Praha

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky.

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky. Šipkový sport - s čím a jak na něj Výstroj Na to, abyste si zahráli šipky nepotřebujete žádnou 'extra' výstroj. Oblečení by mělo být pohodlné. V žádném případě by vám nemělo bránit v pohybu odhodové ruky.

Více

Znalecký posudek číslo 2001-131/09

Znalecký posudek číslo 2001-131/09 Znalecký posudek číslo 2001-131/09 O obvyklé ceně nemovitosti objektu bydlení číslo popisné 1456 na pozemku parcelní číslo 2482 s příslušenstvím a pozemkem parcelní číslo 2482 v katastrálním území Znojmo-město,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 185/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 09.03.2015 Smlouva o spolupráci při revitalizaci Kostnického náměstí s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

I. Obecné vymezení záruky

I. Obecné vymezení záruky I. Obecné vymezení záruky Na nové zboží Škoda (nové vozy Škoda, Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství) poskytuje prodávající záruku, podle které po dobu 2 let odpovídá kupujícímu za věcné

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více