Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco"

Transkript

1 Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco

2 Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/ Praha Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku S tlakovou expanzní nádobou s membra nou Flexcon M jste získal kvalitní vy robek firmy Flamco. Tlaková expanzní nádoba s membránou Flexcon M umoz n uje provozní bezpec nost a jednoduchost pr i montáz i. V následujícím textu najdete návody k ustavení/montáz i a k uvedení do provozu, tak jako popis zpu sobu práce expanzní nádoby Flexcon M. Budete-li mít jes te dals í dotazy k expanzním nádobám Flexcon M, rádi Vám je zodpovíme. Obsah Kapitola Strana 1. Vs eobecne 3 2. Funkce, zpu sob pra ce a vybavení 4 3. Ustavení a montáz 6 4. Uvedení do provozu - provoz 7. Servis - opakované zkous ky 8 2

3 1. Vs eobecne Pokud je tlaková expanzní nádoba Flexcon M s membránou správne dimenzovana a v uzavr ené otopné soustave správne instalovaná, spln uje následující funkce : - ukládání expanzního objemu be hem ohr ívání otopné soustavy - uloz ení zásoby vody, kterou pr i potr ebe dopln uje zpe t, napr. pr i ochlazení nebo pr i ztrátách, které vznikají nete snostmí - udrz ování minimálního pr etlaku v soustave (udrz ování tlaku) Voda a plyn jsou v expanzní nádobe Flexcon M odde leny vyme nitelnou membránou z vysokohodnotného butylkauc uku. Protoz e se expanzní objem ukládá pouze do membrány a nepr ichází do kontaktu s vnitr ní ste nou nádoby, je zamezeno korozi nádoby. Propustnost (permeabilitu) butylkauc uku lze prakticky zanedbat. 1.1 Rozsah pouz ití Expanzní tlakové nádoby Flexcon M s membra nou se pouz ívají v uzavr eny ch otopny ch soustavách s teplotou pr ívodní vody do maxim 120 C a v uzavr eny ch chladicích soustavách. Expanzní tlakova nádoba Flexcon M s membránou je urc ena pro : - maxim. pr ípustnou teplotu pr ivodní vody otopné soustavy : 120 C - maxim. trvalé zatíz ení membrány teplotou (dle DIN 4807, díl 3) : 70 C U otopny ch soustav s teplotou zpe tné vody > 70 C je nutno pr ed nádobu Flexcon M instalovat pr edr azenou nádobu k ochlazení expanzní vody. Flexcon V-B - pr edr azené nádoby ve velikostech 180 az 2000 litru ; a 10 bar ve stojatém provedení. 1.2 Pr ehled dodávaného sortimentu Sériove se dodávají následne uvedená provedení : - Flexcon M litru, stojaté provedení, Max. pr ipustny provozní tlak a 10 bar; - Flexcon M litru, lez até provedení, Max. pr ipustny provozní tlak bar; - Flexcon M litru, lez até provedení, Max. pr ipustny provozní tlak 10 bar; Expanzní nádoby Flexcon M s membránou pro provozní tlak pr es 10 bar na dotaz. 1.3 Ustanovení a pr edpisy Konstrukce nádob je povolena dle 14 Pr edpisu pro parní kotle (Dampf KV) a jednotlivé nádoby jsou podrobeny technické zkous ce ve vy robním závode. Oznac ení konstrukce nebo razítko technické kontroly (TÜV) jsou vyznac eny na typovém s títku. Doklady o zkous ce jsou pr iloz eny k nádobe. Nádoby jsou zar azeny do skupiny II Pr edpisu pro parní kotle (Dampf KV/TRD 702). Pr íslus né zkous ky a kontrolní pr edpisy po instalaci v míste ustavení zajis t uje instalac ní firma nebo provozovatel. 3

4 2. Funkce, zpu sob práce a vybavení obrázek Nádoba z oceli 2 Vyme nitelná membrána z butylkauc uku (dle DIN 4807, díl 3) 3 Pr ipojení k systému (adaptér pro pr írubovy spoj dle pr ání zákazníka) 4 Plovákovy odvzdus n ovac (na pr ání zákazníka) Kontrolní otvor 6 Plnicí ventil dusíku 7 Typovy s títek 8 Pr ipoj pro manometr, s manometrem zabezpec eny m ochranny m ve ncem 9 Zátka pro vypous te ní 10 Nohy (s vy s kovy m nastavením od 2800 litru ) 11 Expanzní voda 12 Plynovy pols tár Na obrázku 1 je znázorne na expanzní tlaková nádoba Flexcon M ve stojatém provedení. Membrána (2), která se nachází v nádobe (1), slouz í k uloz ení a uchovávání expanzní vody. Pr i ohr evu zve ts uje voda v soustave svu j objem a pr ivádí se do membrány pr es dole lez ící pr ípoj k soustavé (3). Pr itom je plyn, ktery se nachází v nádobe a má urc ity, z vy roby nastaveny plnicí pr etlak (viz bod 4 Uvedení do provozu - provoz ), komprimován v závislosti na ukládaném mnoz ství. Potr ebuje-li soustava be hem ochlazování ope t vodu, pr ivádí se z expanzní nádoby Flexcon M, zatímco se souc asne uvoln uje pols tár tlakového plynu a sniz uje se celkovy tlak. U funkc ní soustavy je na vodní stran e soustavy a na strane plynu v expanzní nádobe Flexcon vyrovnany tlak. Expanzní nádoba Flexcon M je pr i dodání okamz ite pr ipravena k pr ipojení. 4

5 Flexcon M - stojaté provedení Pr ipojení k soustave je s vy jimkou velikosti M 80 umíste no v kontrolním otvoru spodního dna nádoby. Velikost nádoby Pr ipojení k soustave Závit Pr íruba DIN PN 16 (DIN 2633) 0000 az 2080 litru 1 (v horním dy nku) az 800 litru 1 1 /4 /NA az 1600 litru 1 1 /2 /NA az 2000 litru 2 /NA az 200 litru 2 1 /2 /NA az 8000 litru - NA 100 Volitelné moz nosti pro Flexcon M - stojaté provedení Na pr ání zákazníka je moz no dodat pro nádoby velikosti 400 l az 200 l adaptér s pr írubovy m pr ipojením PN 16 dle DIN Dále lze tlakovou nádobu s membránou Flexcon M vybavit hlásic em protrz ení membrány k urc ení moz ného pos kození membrány. Flexcon M - lez até provedení Pr ipojení k soustave je u lez atého provedení umíste no v kontrolním otvoru na boku. Velikost nádoby Pr ipojení k soustave -pr íruba PN 16/DIN az 800 litru NA az 1600 litru NA az 2000 litru NA az 200 litru NA az 1200 litru NA 100

6 3. Ustavení a montáz Nádoby Flexcon M se dodávají lez ící na palete pro jedno pouz ití a jsou kompletne montované. Expanzní nádoby Flexcon M je nutno umíst ovat v uzavr eny ch místnostech (okolní teplota - 40 C) tak, aby se u nich mohl kdykoliv bez problému prováde t servis, kontrola a aby se daly provozovat. Následné obrázky a tabulky udávají minimální odstupy : Flexcon M - stojaté provedení 6044 Velikost nádoby (l) a b c (mm) (mm) (mm) Nad horním kontrolním otvorem je nutno dodrz et volny prostor : - min. 60 mm pro velikost nádoby 1600 l - min mm pro velikost nádoby > 1600 l Flexcon M - lez até provedení 6044 Plocha k ustavení nádoby je nutno provést tak, aby byla zaruc eno bezpec né ustavení. Pr ipojení k soustave se provede jako spojení k otopné soustave. Provedení pr ipojení k soustave je popsáno v bodu 2 "Funkce, zpu sob práce a vybavení". Propojení je moz no provést dle volby od zpe tného potrubí zdroje tepla soustavy, pr ic emz je tr eba dbát na to, aby bylo provedeno pr ímé spojení ke zdroji tepla. U pr ipojení k soustave je tr eba dbát na následující : - Expanzní nádoby musí by t oproti otopné soustave uzavíratelné. Tato uzavírací zar ízení musí by t zabezpec ena proti neoprávne né manipulaci (napr. ventil s krytkou s drátem a plombou). - Vypous te cí zar ízení mezi uzavíracím zar ízením a expanzní nádobou. - Svár ecí práce je nutno provést tak, aby se svár ecí okuje nedostaly do expanzní nádoby nebo na ni. - Provozní teplota v pr ípoji k soustave nesmí pr ekroc it max. 70 C. (Kompletní izolace expanzního potrubí zvys uje teplotu zatíz ení membrány!) 6

7 Doporuc ená instalace pro tlakové expanzní nádoby s membránou Flexcon M Jeden nebo více zdroju tepla je moz no opatr it jedním nebo více expanznímí nádobami. Pro projektování, montáz a provoz platí norma o uzavr eny ch otopny ch soustavách (DIN 471-2) obrázek Otopná soustava bez sme s ovacího ventilu s klouzavou teplotou kotle (napr. v NT-rozsahu) 1 Zdroj tepla 2 Spotr ebic e tepla (topny okruh) 3 Flexcon M - expanzní tlaková nádoba s membránou 4 Pojistny ventil Ventil s krytkou (s drátem a plombou) 6 Vypous te cí ventil 7 Odvzdus n ovací ventil 4. Uvedení do provozu - provoz - Tlakovou expanzní nádobu s membránou Flexcon M pr ed uvedením do provozu nepln te vodou nebo odde lte nádobu od síte (uzavr ete ventil s krytkou!). - Plnicí pr`letlak plynu je z vy roby nastaven dle objednávky. Bez udání plnicího pr etlaku plynu jsou v nádobách pr i dodání následující max. hodnoty : u provedení bar = max 4 bar u provedení 10 bar = max 6 bar A je nutno nastavit poz adovanou hodnotu. Pr ílis vysoky nebo naopak pr ílis nízky plnicí pr etlak plynu omezuje provoz tlakové expanzní nádoby s membránou Flexcon M. - Po kontrole plnicího pr etlaku plynu pr i uzavr eném ventilu s krytkou se otopná soustava napustí a odvzdus ní. - Pr es plnicí a vypous te cí kohout v expanzním potrubí se tlaková expanzní nádoba s membránou Flexcon M napustí poz adovanou rezervou vody. Rezerva vody k vyrovnání maly ch ztrát z nete sností musí by t podle CµSN minimálne 30% expanzního objemu vody. Potr ebny plnicí tlak, ktery m musí by t tlaková expanzní nádoba s membránou ve studeném stavu soustavy naplne na vodou, udává vzorec : (Plnicí p retlak + 1) x Jmenovity objem EN Jmenovity objem EN - rezerva vody = (...- 1) =...bar pr etlaku - Ventil s krytkou k soustave otevr ít. - Tlakovou expanzní nádobu s membránou Flexcon M pr es odvzdus n ovací ventil odvzdus nit (odpadá pr i vybavení nádoby plovákovy m odvzdus n ovákem Flexvent Super ). Du lez ité informace pro nádoby s plnicím tlakem plynu vys s ím nez 6 bar! Tohoto plnicího pr etlaku se docílí dusíkem pr i protitlaku na vodní strane. Pr i poz adavku plnicího pr etlaku plynu od 6 bar smí rozdíl tlaku by t maximálne 3 bar. Dopln ovací armatura musí by t vybavena zkous eny m a vhodny m pojistny m ventilem. 7

8 . Servis - opakované zkous ky Norma DIN 4807/2 vyz aduje pro tlakové expanzní nádoby s membránou 1x v roce servis a kontrolu. Vedle vne js ího stavu nádoby a funkc nosti dílu vybavení se musí pr edevs ím pr ezkous et plnicí pr etlak plynu v EN. Kontrola plynového pols tár e je moz ná pouze tehdy, kdyz není na vodní strane tlak. Po vypus te ní vody z nádoby pr ekontrolujte plnicí pr etlak plynu a popr ípade dusík dopln te. Pozor : pro doplne ní plynového pols tár e pouz ijte pouze dusík! Termíny opakovany ch kontrol nejsou závislé na pr edpisech a jsou vy robcem stanoveny : - Vne js í kontrola : roc ne - Vnitr ní kontrola : let - Zkous ka tlaku vody : 10 let Servis Vám doporuc ujeme provést servisem firmy Flamco. Kontaktujte zastoupení firmy Flamco. 8

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více