VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁV ROPID Červen

2 ÚVODNÍ SLOVO RDNÍHO PRO DOPRVU Rok byl především rokem stabilizace linkového vedení městské hromadné dopravy po její výrazné proměně v září. Zároveň v tomto roce oslavila organizace ROPID dvacet let od svého založení. Smyslem integrované dopravy je umožnit jednoduchým a dostupným způsobem svobodný pohyb pomocí veřejné dopravy nejen po městě, ale i v regionu. I když jsou hranice Prahy stále určitou bariérou při cestování mezi hlavním městem a Středními Čechami, společně se více než kdy jindy snažíme o nalezení dohody, na základě které bude možné propojit různé dosud nepříliš koordinované veřejné dopravní služby do jednoho funkčního celku, který přiláká více lidí z aut do veřejné dopravy a zároveň bude pro objednatele dopravy v podobě krajů, měst i obcí dlouhodobě finančně udržitelný. Zdravý rozvoj naší metropole a kvalitní život nejen v ní, ale i v jejím okolí, totiž bezprostředně souvisí s úrovní veřejné infrastruktury. Zkušenosti z okolních dopravně vyspělých evropských zemí, ale i od kolegů z tuzemska nám dávají naději, že s vážně míněnou podporou a tím i kvalitou veřejné dopravy roste i důvěra obyvatel v její využívání a postupně se daří vychovávat nové generace k vědomí, že používat veřejnou dopravu nejen při cestách po městě je vlastně normální a přirozené. Ing. Jiří Pařízek Radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se v roce přehoupl přes první dvacítku let své existence. Za těch let bylo řečeno i vykonáno mnoho, ale mnoho také ještě vykonat zbývá. Před námi je klíčový úkol dohodnout se se Středočeským krajem na vzniku jednoho společného integrovaného dopravního systému, který dva navzájem administrativně oddělené regiony opět propojí do jednoho metropolitního celku. V průběhu roku jsme absolvovali nespočet jednání a diskuzí, které byly korunovány úspěchem vypracovanou analýzou současného stavu dopravy v Praze a Středních Čechách. Ta byla Prahou i Středočeským krajem schválena jako úvodní dokument pro stanovení konkrétních obrysů nového systému. Tvrdá a nesnadná jednání probíhají i v roce a nezbývá než doufat, že od slov se již brzy přejde k činům a dlouho diskutovaný projekt společné veřejné dopravy, kde se na jednu jízdenku budete moci vydat z centra metropole až na samotný okraj Středních Čech, spatří již brzy světlo světa. Tato klíčová dohoda pak vytvoří odrazovým můstek pro řešení dalších zásadních otázek týkajících se například uzavírání smluv na další období, koncepce odbavovacích systémů i celkové modernizace naší komunikace s cestujícími.. Pavel Procházka pověřený řízením ROPID Výroční zpráva / strana 2

3 ROPID ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, zahájil svoji činnost dne. prosince. ROPID byl zřízen usnesením. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jeho založením vyvrcholil záměr města reagovat na probíhající společenské a ekonomické změny a vybudovat moderní integrovaný systém hromadné dopravy osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků města a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu. Vytvořením a rozvojem systému PID byl pověřen ROPID, odborná organizace, odpovědná za funkci Pražské integrované dopravy. Její úloha je organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá orgánům samosprávy a státní správy, které jej zabezpečením dopravy pověřily. Základní kompetence organizace ROPID jsou: příprava dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému a jeho vytváření zpracování zásad organizace hromadné dopravy osob, stanovení potřebného objemu dopravních výkonů k zajištění dopravní obslužnosti území a jejich projednání s obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci návrh dopravních opatření, intervalů linek, jízdních řádů, prokladů a návazností spolupráce na realizaci preferenčních opatření objednávka vlaků na území Prahy návrh ekonomického zajištění provozu PID při efektivním využití dostupných finančních prostředků návrh tarifu a jízdného PID vypracování Regionálního plánu dopravy uzavírání smluv k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci v zastoupení hl. m. Prahy a kontrola jejich plnění organizace finančních toků tržeb a dotací v PID výběr dopravců nově zřizovaných linek formou veřejných obchodních soutěží zajištění jednotného informačního systému PID Novinky v činnosti ROPID v roce V roce byla dále rozšířena činnost Koordinačního dispečinku PID, který sídlí v terminálu MHD Letňany. Ve zkušebním provozu začalo měření Standardů kvality PID pro metro a tramvaje. V červnu byla v důsledku povodní činnost organizace ROPID soustředěna na koordinaci jednotlivých dopravních opatření a zajišťování operativního informačního servisu pro cestující. Významný podíl činnosti napříč jednotlivými odbory znamenala účast v pracovní skupině pro sloučení dopravních systémů Prahy a Středočeského kraje a příprava tzv. Integračního dokumentu. Hospodaření v roce Upravený neinvestiční příspěvek na rok celkem 2,2 tis. Kč, z toho účelové prostředky 0, tis Kč tato položka vykazuje k.. překročení o,40 tis. Kč. Organizace tento rozdíl pokryla finančně z tržeb hlavní činnosti dle zřizovací listiny. Jedná se o zajištění provozu přepravy ZTP ve výši 2 tis. Kč a náklady spojené s provozem PID 2 tis. Kč Po odečtení účelových položek činí neinvestiční příspěvek na provoz organizace 2 0, tis. Kč. Neinvestiční příspěvek hospodářský výsledek ve výši 2,2 tis. Kč byl k.. čerpán ve výši 2 0, tis. Kč na, %. Úspora nákladů ve výši, tis. Kč, bude podle stanoviska zřizovatele vrácena strana / Výroční zpráva

4 na základě písemného pokynu odboru rozpočtu MHMP. Výnosy v předpokládané výši tis. Kč vykazují plnění 40, tis. Kč na 2 % celoročního rozpočtu. Vykazované tržby byly v plné výši použity na dofinancování rozpočtem nezajištěných úkolů z hlavní činnosti a k dofinancování překročených účelových položek ostatní náklady PID, doprava ZTP. Náklady v předpokládané výši 2 042,2 tis. Kč vykazují čerpání 2, tis. Kč na % celoročního rozpočtu. Všechny nákladové účty vykazují čerpání v souladu s upraveným rozpisem rozpočtu na rok. Rozbor hospodaření ROPID v roce (v tis. Kč) HLVNÍ ČINNOST SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST Tržby celkem 40, Náklady celkem 0, ,2 2, z toho vybrané položky Spotřebované nákupy 2 z toho: spotřební materiál 2 Služby 0,4,2, z toho: výkony spojů ostatní náklady PID 4,4 0,2, doprava ZTP 2, 2, 2 nájemné a služby úklid 2 opravy a udržování Osobní náklady Ostatní náklady 2 2 z toho: jiné ostatní náklady 2 2 Odpisy z toho: zařízení Neinvestiční příspěvek 0 40,4 2,2 2 0, Hospodářský výsledek +, (+ zisk,- ztráta) Počet zaměstnanců Výroční zpráva / strana 4

5 ROPID Organiza ní struktura od.. 4 (,) EDITEL Limit p epo tený 0 P epo tená skute nost 0, zástupce editele pro ekonomiku zástupce editele pro technický rozvoj sekretariát editele zástupce editele pro plánování a marketing 2.. ref. rozvoje územních samosprávných celk.0.04 projektant informa. a kom. Syst. (0,) 2.. ref. rozvoje územních samosprávných celk.0.0 organiza ní pracovník (,2) (,) () () (4,) 4 (4) odbor technického rozvoje odbor ekonomiky dopravy odbor provozní odbor plánování odbor marketingu odbor kvality služby.0. koordina ní, projektový a programový prac. (VO)..02 ref. fiskální politiky, rozpo u a financování(vo).0.0 systémový inženýr (VO) 2.. ref.spol. innosti dopravní soust. státu (VO).0.04 projektant inform. a kom.systému (VO).0. manažer kvality (VO) rozpo tá (ZVO) odd. pr zkumy a kontrola PID.0.04 projektant inform a kom syst. (ZVO) rozpo tá (ZVO) odd. plánování sít PID.0.04 projektant info.a kom.systému (ZVO).02.0 personalista 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu (ved.odd.).0.04 projektant info.a kom.systému.0. manažer kvality (ZVO, ved. odd.).0.02 správce infor. a kom. techn rozpo tá.0.02 správce infor. a kom. techn rozpo tá.02.0 ú etní.0. manažer kvality 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu.02.0 propaga ní referent 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu.02.0 propaga ní referent.0. manažer kvality.0.0 analytik inform a kom. techn.(0,) rozpo tá (0,) právník 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu.02.0 propaga ní referent.0. manažer kvality.0.0 analytik inform a kom. techn.(0,) 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu.0.0 kontrolor.0. manažer kvality.0. manažer kvality.0.0 kontrolor (0,) 2.. ref.spol. innosti dopravní soust.státu.0.0 kontrolor.0.0 pracovník vzah k ve ejnosti 2.. ref.spol. innosti dopravní soust. státu.0.0 pracovník vzah k ve ejnosti 2..ref.spol. innosti dopravní soust.státu(0,) odd. koordina ního dispe inku PID.0.0 pracovník vzah k ve ejnosti (0,) 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu Organizační struktura ROPID.0.0 analytik informa. a kom. techolog. (ved. odd.).0.02 správce infor. a kom. techn..04. dopravní referent odd. p ípravy provozu PID.04. dopravní referent 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu (ZVO,ved. odd.).04. dopravní referent 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu.04. dopravní referent 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu 2.. ref. pro silni ní a m stskou dopravu (0,).0.04 projektant informa. a kom. techn. strana / Výroční zpráva

6 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. Pražská integrovaná doprava je moderní integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob, budovaný podle zákona O veřejných službách v přepravě cestujících. Rozvíjí se postupně na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ a přilehlém území dalších okresů Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem zajistit kvalitní dopravní obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost. Základní principy Pražské integrované dopravy jsou: jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové dopravy systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy, realizovaný prostřednictvím záchytných parkovišť P+R, budovaných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy a v jejím okolí jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce vytvoření podmínek pro tržní a konkurenční prostředí na dopravním trhu s cílem udržet potřebnou ekonomickou efektivitu provozu, a to při zachování dopravní koordinace a kooperace Stručný přehled významných změn v PID v roce. leden Dočasné omezení provozu části tramvajových a autobusových linek v Praze z důvodu snížené poptávky po cestování počátkem roku (do. února). Květen Spuštění nové společné podoby informačních materiálů PID vydávaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy a ROPID a zahájení propagační kampaně Kde jinde:-).. červen Rozšíření plné integrace vlaků linky o úsek Senohraby Čerčany. 2.. červen Povodňové omezení dopravy, uzavření podstatné části pražského metra, významné omezení provozu PID v Praze i ve Středočeském kraji, zejména v okolí řek Vltavy, erounky, Sázavy a Labe. 2. červen Finální doladění sítě metropolitních linek MHD v Praze. Úpravy tras části tramvajových a autobusových linek. Zavedena tramvajová linka, zrušeny autobusové linky, a. Obnovení provozu zvláštní linky H2 pro tělesně postižené. Výroční zpráva / strana

7 . září Změna školních linek zrušena linka, zavedena linka, změna tras linek 4 a 0. Nově povolena přeprava skládacích jízdních kol, dětských odrážedel a dětských jízdních kol pro děti do let věku.. říjen Zahájení provozu nové vlakové linky S4 Praha Masarykovo nádraží Praha-Čakovice.. říjen Změna školních linek zrušena linka, zavedena linka.. listopad Pražský výbor pro dopravu schválil záměr sjednotit Pražskou a Středočeskou integrovanou dopravu do jednoho systému. Stejné usnesení přijal i středočeský výbor pro dopravu listopad Den Pražské integrované dopravy, oslavy. výročí založení organizace ROPID. Křest nové publikace let ROPID Historie Pražské integrované dopravy, odborná konference Integrovaná doprava mobilita měst i regionů, program pro širokou veřejnost jízdy historickými vozidly a celodenní akce v Království železnic.. prosinec Celostátní termín změn (dílčí posílení vlaků na tratích Praha enešov u Prahy a Praha Všetaty, změna trasa a zastávek linky v Tuchoměřicích). Statistické údaje o PID (k.. ) Počet obyvatel v zaintegrovaném území celkem v PID 2 2 v Praze 4 v regionu Rozloha systému celkem v PID v Praze 4 v regionu 0 Hustota osídlení obyvatel/km 2 celkem v PID 2 v Praze 2 0 v regionu Počet obcí v zaintegrovaném území 4 Počet dopravců Počet linek celkem v PID vlakové linky / tratě 4 Metro Tramvaje Městské autobusy Regionální autobusy Přívozy Lanovka strana / Výroční zpráva

8 Počet ujetých linkových vozokm za rok celkem v PID 4 0 vlakové linky / tratě 4 Metro 2 40 Tramvaje 2 Městské autobusy 4 Regionální autobusy 2 42 Přívozy 0 Lanovka Počet obyvatel na zastávku celkem v PID 0 v Praze v regionu 4 Počet obyvatel na zastávku vlakové linky / tratě 4 Metro 4 Tramvaje Městské autobusy 2 Regionální autobusy Přívozy Lanovka včetně vlkm linek S mimo PID Počet bezbariérových spojů PO-PÁ SO NE celkem v PID 2 vlakové linky / tratě 4 2 Metro 0 Tramvaje Městské autobusy Regionální autobusy Přívozy (jen v sezóně) 2 2 Lanovka Podíl jízdních dokladů PID na železnici v Praze (v procentech) pracovní den Výroční zpráva / strana

9 Počet obcí obsluhovaných regionálními autobusy PID ý y ý ý ( ) Výkony příměstských autobusových linek PID (v milionech vozových kilometrů) 2,2,4,2,, 2,,,, 2, 2,2 2,,,, 2, 4, , strana / Výroční zpráva

10 Vývoj počtu cestujících na železnici v Praze Po et p epravených osob Zahrnuje kyvadlovou dopravu zavedenou v souvislosti s povodn mi Počet zapojených železničních stanic a zastávek v PID po et integrovaných železni ních stanic/zastávek v PID z toho v tzv. plné integraci PID Výroční zpráva / strana

11 DOPRVNÍ PLÁNOVÁNÍ. Dopravní infrastruktura a rozvoj území.. Železnice V roce proběhla modernizace železniční trati na lince S v úseku Praha-Smíchov Nučice. V termínu od.. do 4.. musely být všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Od 2.. do 2.. byl omezen provoz na městské lince (Roztoky u Prahy Praha-Libeň Praha-Hostivař). Důvodem bylo zahájení modernizace železniční trati v úseku Praha- Holešovice Praha-ubeneč, kde byla omezena propustnost trati. Interval na uvedené lince byl ve špičkách prodloužen z 0 na 0 minut...2 Metro V roce probíhala výstavba úseku V. (Dejvická Nemocnice Motol) a projektová příprava trasy D (Náměstí Míru Pankrác Depo Písnice). ěhem vybraných prodloužených víkendů proběhly výluky provozu metra na trasách a C v souvislosti s nutnými výměnami výhybek... Tramvaje ěhem roku nedošlo k žádnému otevření zcela nové tramvajové tratě. Proběhlo však několik významných rekonstrukcí stávajících tramvajových tratí. Mezi ty se řadí opravy v blízkosti stavby Městského okruhu v lokalitě Prašný most a také stavby nového úseku metra v lokalitě ulice Evropská, které probíhaly od jara do podzimu. Novinkami po postupném zprovoznění jednotlivých úseků tramvajových tratí bylo např. zadláždění kolejí u nástupišť zastávky Hradčanská, zatravnění trati v okolí a také vložené historicky první rychlostní tramvajové výhybky v Praze u křižovatky Prašný most. Zastávky Prašný most jsou po obnově využívány také autobusovými linkami, což umožňuje pohodlný přestup a také další eliminaci případného zpožďování autobusů. Zastávky na Vítězném náměstí prošly výraznou proměnou ostrůvky jsou nově bezbariérově přístupné. Významná rekonstrukce tramvajové trati proběhla ve Vršovicích v ulicích Francouzská a Moskevská. Provoz tramvají zde byl přerušen v termínu od. 4. do... Po skončení rekonstrukce byla zastávka Krymská nově zprovozněna oběma směry (zatím v provizorní podobě). Došlo k úpravám umístění a provedení původních zastávek. V rámci rekonstrukce došlo k úpravě světelné signalizace na křižovatce strana / Výroční zpráva

12 náměstí Míru Francouzská ve prospěch chodců. Významné je zřízení nového přechodu pro chodce mezi severní stranou ulice Francouzská a vnitřní plochou náměstí Míru, díky němuž se ve směru do centra výrazně zlepšily možnosti pro přestup mezi linkami, a a obecně jsou zlepšeny pěší bezbariérové vazby mezi tramvajovými zastávkami Náměstí Míru a zástavbou Vinohrad. V termínu od.. do 2.. probíhala také rekonstrukce tramvajové trati v ulici Komunardů v Holešovicích. Dále stojí za zmínku kompletní rekonstrukce tramvajové trati v ulici Poděbradská, která se uskutečnila od.. do.., a oprava trati v ulici Průběžná v termínu od 4.. do... Dne.. byl přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce v souvislosti s demontáží původně provizorního tramvajového přemostění Vltavy mezi Holešovicemi a Trojou. Provoz zde bude obnoven po dostavbě nového Trojského mostu...4 utobusy..4. Rekonstrukce autobusového nádraží ve Staré oleslavi Dne.. došlo k obnovení provozu na nově zrekonstruovaném autobusovém stanovišti ve Staré oleslavi. Součástí autobusového terminálu je také elektronický informační panel, na kterém jsou zobrazovány aktuální odjezdy autobusů. Současně došlo i k obnovení provozu informační kanceláře, provozované dopravcem ČSD Střední Čechy. Tato kancelář zajišťuje mimo jiné předprodej jízdních dokladů PID US pruh v ulici Jugoslávských partyzánů Od 2.. začaly autobusy PID přijíždějící ulicí Jugoslávských partyzánů k Vítěznému náměstí využívat nový vyhrazený pruh. Toto opatření umožnilo zkrátit cestovní doby a zlepšit pravidelnost mnoha autobusových linek nejvíce u linek,,, 0, 40, 0, a přijíždějících od Podbaby, ale přínosné bylo i pro linky a 0 vyjíždějící ze Šolínovy ulice. V tomto úseku na příjezdu na Vítězné náměstí docházelo v pracovní dny ke zpožděním cca minut a zpoždění se často přenášelo i do opačného směru (z tohoto důvodu byly nárazově přetěžovány autobusy zejména ve směru na Suchdol), neboť nestíhaly dodržovat jízdní řád...4. Rekonstrukce přednádraží v Českém rodě Do přednádražního prostoru v Českém rodě se na konci června po deseti měsících vrátil plný provoz. Plocha před nádražím a silnice do Liblic dostaly nový povrch. Město Český rod ve spolupráci s dalšími partnery zde vybudovalo nové komunikace, zastávky, přechody a parkoviště. Dlouhý název projektu Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém rodě napovídá tomu, že se projekt skládal z více částí. Jednalo se o pět staveb zahrnující prostor okolo nádraží, ulice Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Jana Kouly a ulici Cukrovarskou až po křižovatku s ulicí Školní. Z toho tři stavby byly jako projekty spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. České dráhy a. s. přispěly na parkoviště P+R částkou necelých milionů Kč. Stavba začala v červenci. Nejprve došlo k vybudování vodovodního řadu v prostoru přednádraží a následovala výstavba nového vodovodu do Liblic. Dále probíhala výstavba dopravního terminálu a na ni termínově i technologicky navázala stavba Výroční zpráva / strana

13 v ulici Cukrovarská a parkoviště P+R. Součástí stavby byly i rekonstrukce komunikací a chodníků včetně odvodnění, nové veřejné osvětlení včetně kamerového systému, přeložení části stávajících inženýrských sítí a nová zeleň..2 Dopravní opatření.2. Železnice.2.. Rozšíření plné integrace do Čerčan S platností od.. byla rozšířena plná integrace na železniční trati č. (linka ) o úsek Senohraby Čerčany. Plná integrace znamená, že ve vlaku platí nejen předplatní jízdní doklady PID, ale i jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. Železniční stanice a zastávky v tomto úseku (Čtyřkoly, Pyšely, Čerčany) byly nově vybaveny označovači jízdenek PID. Cestující s jednotlivou jízdenkou PID je povinen před nástupem do vlaku označit jízdenku v tomto označovači. Ve vlacích lze používat jízdenky PID již označené v prostředcích PID v rámci jejich časové a pásmové platnosti. Tyto jízdenky se znovu neoznačují. Přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze v daném úseku používat ve všech osobních a spěšných vlacích Nová vlaková linka S4 do Čakovic Dne.. vyjela ve zkušebním provozu nová železniční linka S4 v trase Praha Masarykovo nádraží Praha-Vysočany Praha- Satalice Praha-Kbely Praha-Čakovice. Tato nová linka umožňuje cestujícím z Čakovic, Kbel a Satalic nečekaně rychlé spojení do centra Prahy bez nutnosti přestupu. Vlaky nové linky jezdí v pracovní dny od cca do hodin v hodinovém taktu v koordinaci se souběžnou linkou S. Provoz zajišťuje dopravce KŽC Doprava, s. r. o. motorovými vozy řady. Zkušební provoz byl vyhodnocen pozitivně, a tak se s provozem této linky již dlouhodobě počítá..2.. Nový jízdní řád / K celostátnímu termínu změn jízdních řádů.. nedošlo k žádným zásadním změnám v provozu železnice v rámci PID. K významnějším změnám časových poloh vlaků došlo na linkách S, a S Metro V provozu metra nedošlo během roku k žádným zásadním změnám..2. Tramvaje.2.. Doladění metropolitní sítě Od 2.. se trvale změnily trasy pěti tramvajových linek a u vybraných dalších linek jejich provozní parametry. Na linku se začaly vypravovat soupravy o dvou vozech na všechny spoje v pracovní dny. V úseku Nádraží raník Sídliště Modřany byl provoz linky v mimošpičkových obdobích zrušen a na lince v úseku Výstaviště Holešovice Vozovna Kobylisy byl zaveden pásmový strana / Výroční zpráva

14 provoz také ve špičkách. Linka byla prodloužena z Olšanských hřbitovů přes iskupcovu až na Spojovací s tím, že byly zrušeny vložené posilové spoje. S tím souvisí zavedení nové linky v trase Náměstí ratří Synků I. P. Pavlova Muzeum Olšanské hřbitovy Želivského Černokostelecká. Na linku jsou nasazovány sólo vozy. Linka byla zkrácena na Černokosteleckou a linka naopak prodloužena na Ústřední dílny DP. Na lince byl v úseku Nádraží Strašnice Nádraží Hostivař v mimošpičkových obdobích zaveden pásmový provoz. V oblasti Prahy došlo k obnově provozu linky 2 v trase Petřiny Dejvická Divoká Šárka, odklonu linek a na Podbabu s tím, že linka je vedena z centra přes Malostranskou a linka přes Strossmayerovo náměstí. Dále došlo ke zrušení provozu linky 4 v dopoledním sedlovém období..2.4 utobusy.2.4. Zavedení linky 2 Od.. je v provozu nová midibusová linka 2, která obsluhuje nově zastavěnou oblast Na Hvězdárně ve Velké Chuchli. Linka spojuje tuto lokalitu s vlakovou zastávkou ve Velké Chuchli, kde navazuje na vlaky linky ve směru z/do centra Prahy. Díky návaznosti na vlaky umožňuje spojení s centrem Prahy cca do 0 minut. Díky provozu midibusů jsou všechny spoje bezbariérově přístupné. Nová linka zahájila provoz pouze v pracovní dny cca od :00 do :00 v intervalu 0 minut. Od 2.. došlo k úpravě provozních parametrů v sedlovém období, kdy se prodloužil interval na 0 minut. Zároveň byl v témže intervalu zaveden víkendový provoz Nové trasy linek a 02 Od.. došlo ke změně tras autobusových linek a 02. Příměstská linka 02 byla v pracovní dny prodloužena na Palmovku a vybrané spoje linky byly prodlouženy přes zastávky Zamašská a Ctěnice do zastávky Vinořský hřbitov. Tyto změny přinesly zkrácení intervalů a přímé spojení s Palmovkou z uvedené oblasti. Spolu s trasovými změnami těchto linek se také upravily intervaly v jednotlivých obdobích, obě linky jsou i nadále vzájemně koordinovány Rozšíření provozu kloubových autobusů Od.. jsou nasazovány kloubové autobusy na linku v pracovní dny a dále také na téměř všechny spoje příměstské linky. Dopravce ČSD Střední Čechy proto zakoupil čtyři zánovní kloubové autobusy MN vyrobené v roce 0, které jsou mj. vypravovány na spoje jedoucí ve zkrácené trase Českomoravská Podolanka Doladění metropolitní sítě Dne 2.. vstoupily v platnost trvalé změny autobusových linek zejména v oblasti Prahy 4. Linka byla prodloužena z Dvorců na Smíchovské nádraží také o víkendech. Vybrané spoje linky byly prodlouženy z Kunratic kolem kolejí VŠE přes zastávku Volha až na Chodov. Na obě zmíněné linky byly také nově vypraveny kloubové autobusy (na lince pouze v pracovní dny). Linka byla z udějovické prodloužena přes Kavčí hory do Podolí s tím, že linka byla zrušena. Podstatně změnila trasu midibusová linka 2. Nově jezdí linka na Praze už z Milíčova a propojuje Háje, nový i starý Spořilov, Kačerov, krčskou nemocnici a polikliniku udějovická. Linka 22 byla zkrácena o úsek Háje Milíčov. Linka 2 jede nově přes zastávku Horčičkova. Linka byla zkrácena do trasy Kačerov Nádraží raník. Linka byla nově prodloužena z Chodova přes enkovu a Donovalskou kolem Modré školy až na Háje s tím, že linka byla zrušena. Dále došlo ke sloučení linek a. V úseku Opatov arvy a laky tak jezdí linka dvakrát častěji. Ve zbývajícím úseku nahrazuje linku Výroční zpráva / strana

15 Vltava nově prodloužená linka, která zároveň zajíždí i do zastávky Zentiva. Linka byla zkrácena do trasy Florenc Chodov. Linka 0 byla odkloněna přes zastávky Donovalská, enkova a rodského. Na lince v úseku Kačerov Strašnická byl zaveden ve špičkách pásmový provoz. Na západě Prahy vznikly díky zkrácení intervalů dva nové metrobusy a. Na lince jsou všechny víkendové spoje vedeny v celé trase. Na lince 2 byl zaveden víkendový provoz od do hodin. V severní lokalitě došlo např. ke zlepšení koordinace provozu mezi linkami a 2 prodloužením intervalů na lince ve většině období a nasazením midibusů o víkendech a také zkrácením intervalu v dopoledním sedle na lince 2. Dále došlo k obnovení provozu speciální linky H2 v pracovní dny od :0 do :0 v trase Florenc Hradčanská Nemocnice Motol Kodymova Sídliště Stodůlky. S tím souvisí prodloužení intervalů na lince H..2. Lodní doprava Přívozy P (Lihovar Veslařský ostrov) a P (Lahovičky Nádraží Modřany) byly v roce naposledy v provozu celoročně. Přívoz P ukončil provoz 2.. a přívoz P dne... Od roku budou v provozu pouze v letní sezóně (duben říjen). imice akovice áblice OC akovice akovice Mi kovice METROUSY PID Staré ohnice Vozovna Kobylisy ohnice 0 od 2. ervna KOYLISY LÁDVÍ ST Í KOV LET NY Poliklinika Ma z ursk á 0 4 C Podbaba Podho í 2 4 PROSEK 0 Zelená 0 ZOO Trojská ulovka Leti t DEJVICKÁ ESKOMORVSKÁ VYSO NSKÁ KOLENOV Divoká árka 0 Výstavi t Hole ovice NÁDR Í HLOU TÍN ERNÝ o islavka HOLE OVICE 0 MOST HRD NSKÁ PLMOVK Libe Lehovec RJSKÁ ZHRD Ciolkovského 4 Strossmayerovo nám. 0 VLTVSKÁ Pet iny 4 INVLIDOVN ílá Hora NÁM STÍ Vypich Malovanka MLOSTRNSKÁ REPULIKY K I ÍKOV Nemocnice STROM STSKÁ FLORENC Ohrada Na Homolce M STEK Stadion Strahov Spojovací epy Spiritka Újezd HLVNÍ Ol anské Habrová NÁRODNÍ NÁDR Í vandovo T ÍD MUZEUM divadlo JI ÍHO Z POD RD 0 Motol ELIVSKÉHO Male ice Klamovka ND L I. P. NÁM STÍ FLOR 4 DEPO KRLOVO PVLOV HOSTIV NÁM STÍ MÍRU 0 2 Koh-i-noor STR NICKÁ Nádr. Vr ovice 0 Na Kní ecí U Waltrovky Slavia ZLI ÍN 4 Stod lky 4 0 SKLK STOD LKY SMÍCHOVSKÉ VY EHRD Nám stí NÁDR Í rat í Synk NOVÉ 2 2 Michelská 0 Chodovská Zahradní LU INY UTOVICE PR SKÉHO M sto LUK POVSTÁNÍ 4 H RK JINONICE RDLICKÁ Dvorce Jesenická Hostiva Kav í hory PNKRÁC Spo ilov Na Ko íku 4 Velká Ohrada P ístavi t Ry ánka Horní UD JOVICKÁ 2 Nové M cholupy Petrovice 0 arrandov 0 0 Donovalská Spo ilov 2 0 Poliklinika K EROV Chodovec 2 0 arrandov Jílovská 0 Pra ská tvr 0 2 raník Novodvorská ROZTYLY HÁJE 2 Trasa metra se stanicí - linka 2 Trasa metra se stanicí - linka IKEM C 2 CHODOV OPTOV Lhotka Ji ní Trasa metra se stanicí - linka C Poliklinika M sto Petrovice Trasa metrobusu Mod any eberák 2 4 Nové dvory Levského Volha Na Jelenách Trasa metrobusu, kde jede jen ást spoj Mod any 2 Trasa tramvajové linky 0 2 Libu Písnice Komo any Na eránku strana / Výroční zpráva

16 TRIF PŘEPRVNÍ PODMÍNKY Jedním z hlavních úkolů organizace ROPID je zajištění provozu jednotlivých linek PID z hlediska dopravního, ekonomického a smluvního. V kompetencích organizace ROPID je zároveň nastavení jednotného Tarifu PID a jednotných smluvních přepravních podmínek. V roce nedošlo k navýšení cen jízdného. K rozšíření plné integrace na železnici došlo na trati č.. Nejvýznamnější novinky v roce.. zavedena plná integrace vlaků do PID na trati č. v úseku Senohraby Čerčany.. nově povolena přeprava skládacích jízdních kol, dětských odrážedel a dětských jízdních kol pro děti do let věku Výroční zpráva / strana

17 MRKETING PROPGCE Hlavním úkolem marketingu ROPID je propagace výhod integrované dopravy a informování veřejnosti o novinkách v provozu. Stěžejním informačním kanálem jsou webové stránky a s tím související webové aplikace a portály, jako je vyhledávač spojení PID, portál jízdních řádů PID nebo interaktivní dopravní mapa PID. V roce byla zejména díky operativnímu informování o povodních výrazně rozšířena základna uživatelů Facebooku PID. V průběhu roku byl postupně sjednocen vzhled informačních materiálů o PID vydávaných organizací ROPID a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Na to navázala dosud největší propagační kampaň pro podporu cestování v MHD Kde jinde:-). Závěr roku patřil oslavám. výročí vzniku organizace ROPID. Ke zlepšení informovanosti cestujících přispěl také nový Tarifní web PID, včetně aplikace Tarifní kalkulačka, a pro aktuální informace o odjezdech spojů ze zastávek vznikla nový web Nejvýznamnější novinky v roce sjednocení podoby informačních a propagační materiálů vydávaných organizací ROPID a Dopravním podnikem hl. m. Prahy propagační a komunikační kampaň Kde jinde:-) s cílem upozornit na výhody veřejné dopravy oproti dopravě individuální výrazné rozšíření počtu návštěvníků Facebooku PID zejména v souvislosti s červnovými povodněmi propagační kampaň v souvislosti s doladěním nové metropolitní sítě MHD v červnu oslavy let vzniku organizace ROPID (křest nové publikace let ROPID Historie Pražské integrované dopravy, odborná konference Integrovaná doprava mobilita měst i regionů, program pro širokou veřejnost jízdy historickými vozidly a celodenní akce v Království železnic) nová webová aplikace Tarifní kalkulačka a nový Tarifní web PID pro zlepšení informovanosti o cenách jízdného a tarifu PID nový web s aktuálními odjezdy spojů ze zastávek nová webová služba Osobní jízdní řád ČasoPID prosinec strana / Výroční zpráva

18 KONTROL KVLIT SLUŽY Mezi činnosti organizace ROPID patří pravidelné i operativní průzkumy dle potřeb organizace ROPID, na základě požadavků obcí, městských částí nebo dopravců. Pravidelná kontrolní činnost se zabývá kontrolou dodržování smluvních podmínek jednotlivými dopravci. Kontroly jsou plánovány s ohledem na rozsah výkonů jednotlivých dopravců, ale vždy tak, aby byly pokryty všechny linky PID v průběhu dne i týdne, zároveň je brán zřetel na množství zjištěných závad v předchozím období. Významnou součástí kontrolní činnosti jsou také společné přepravní kontroly s DPP, které mají za cíl eliminovat úniky tržeb zejména ve vnějších tarifních pásmech. Součástí odboru Kvality služby je i Koordinační dispečink PID, jehož cílem je zvyšování spolehlivosti a přesnosti provozu PID a minimalizace dopadů mimořádných situací na cestující. Dále pracovníci odboru Kvality služby měří a vyhodnocují standardy kvality PID. Nejvýznamnější novinky v roce zavedení zkušebního provozu standardů kvality PID v provozu metra a tramvají anketní průzkum uživatelů PID zaměřený na problematické lokality únor komplexní přepravní průzkum autobusových linek v oblasti severozápad duben komplexní přepravní průzkum autobusových linek v oblasti sever (městské linky) říjen komplexní přepravní průzkum autobusových linek v oblasti severovýchod (příměstské linky) říjen skladba jízdních dokladů ve vlacích ČD říjen anketní průzkum uživatelů PID zaměřený jejich spokojenost říjen Výroční zpráva / strana

19 TECHNICKÝ ROZVOJ V rámci běžné činnosti zajišťuje odbor pro ROPID provoz, nákup a využívání výpočetní techniky. V této souvislosti též zajišťuje provoz a správu počítačové sítě a podílí se na rozvoji programů pro tvorbu a zpracování jízdních řádů, programů pro informační soustavu z hlediska dat o jízdních řádech, provozu v reálném čase a průzkumech. V oblasti odbavování cestujících zajišťuje provoz, rozvoj a certifikaci odbavovacího zařízení a informačních prvků pro PID, včetně přípravy dat pro jednotlivé dopravce a testování nových prvků a SW. ROPID se také aktivně účastní přípravy dalšího rozvoje opencard a koordinuje její provoz u dopravců PID. Současně provozuje a dále rozvíjí systém sledování vozidel v reálném čase, včetně návazných výstupů pro potřeby cestujících, dopravců a také pro kontrolu provádění smluvních dopravních výkonů pro objednatele. Dále se odbor aktivně zapojuje při přípravě struktury i obsahu standardizace v oblasti odbavovacích a informačních systémů v národním měřítku. Především se jedná o přípravu elektronické jízdenky, jako součást dopravní aplikace umístěné na bezkontaktním nosiči, možnosti využití bezkontaktní bankovní karty při platbě ve veřejné dopravě a standardizaci jednotlivých prvků ve vozidlech veřejné hromadné dopravy osob. Nejvýznamnější novinky v roce V projektu sledování vozidel v reálném čase byly doplněny další sestavy k vyhodnocení přesnosti a sledování provozu (Implementace funkce hlídání začátku výkonu, předjetí, zpoždění, automatická sestava nevysílajících vozů apod.). yl spuštěn provoz rozesílání přednastavený zpráv z vozidel, především o důvodech zpoždění (např. kolona, nehoda vlastní/cizí, porucha apod.). yla provedena analýza systému automatického vyhodnocování dat z vozidel PID se zaměřením na přesnost určování času odjezdu ze zastávky a vliv přesnosti zaměření polohy zastávek. Do IDOS bylo implementováno zpoždění z MPVNET. yla doplněna funkce sledování reálného nasazení nízkopodlažních vozidel. Doplnění zasílání zpráv mezi přihlášenými uživateli MPVNET. Spuštění nové webové stránky s informacemi o odjezdech všech spojů z kterékoli zastávky (virtuální zastávková tabla), optimalizované pro mobilní zařízení (telefony, tablety) V oblasti odbavovaní byl uveden do provozu modifikovaný palubní počítač FCP (kompaktní řešení terminál a PC v jednom zařízení) a proběhla první etapa certifikace odbavovací jednotky USV E. V rámci zřízení nové linky S4, provozované dopravcem KŽC, zajistil ROPID odbavovaní prostřednictvím přenosné osobní pokladny POP. Na úrovni ČOVD, komise pro dopravu KČR, SDT, ČVUT a MDČR pokračovala příprava procesu tvorby standardizace v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné dopravě. Ve spolupráci s FD ČVUT probíhala úzká spolupráce na zprovoznění certifikační laboratoře pro odbavovací zařízení. strana / Výroční zpráva

20 2 Vltava Lichoceves, Noutonice Noutonice [2] Svrkyn [2] Holubice [2] Holubice, Kozinec, Kozinec, Habrová Habrová [2] Holubice, Kozinec Kozinec [2] Tursko [2] Velké P ílepy Velké P ílepy, P ílepy, Roztocká Roztocká Roztoky, rozc. rozc. alov Roztoky, U rybní ku rybní ku Suchdol Roztoky, Tyr ovo Tyr ovo nám. nám. Internacionální Zem d lská univerzita univerzita Kamýcká V Sedlci ílá Hora Hora Malý evnov Obora Hv zda Depo Zli ín Vypich Zli ín Zli ín í anova Halenkovská evnovský klá ter klá ter U Ka tanu epy Drinopol Marjánka latiny Na Pazderce Pazderce Malovanka Slánská Hlu i kova Dunajecká Krematorium Motol Motol imický háj Motol Vozovna Motol Píse náá Hotel Golf Golf Po tovka Slu ská Kotlá ka Kotlá ka 0 Kavalírka Klamovka U Zvonu Zvonu ertramka St elni ná Kyselova Ládví Obchodní centrum akovice akovice akovický zámek zámek Podolská vodárna vodárna akovice 2 2 Kublov Tou imská Dvorce Letecké opravny opravny P ístavi t alabenka Pob e ní cesta pitálská Husinecká I.P.Pavlova I.P.Pavlova raník raník U Staré Staré po ty po ty Ocelá ská Po tovská ranické Multiaréna Praha Praha Kolbenova erný k k Nám stí Míru Míru Lipanská Ve Studeném Studeném Libe Libe elárie Vrbova umavská Ol anské Podková ská Mod anská kola kola U Elektry Nový Hloub tín Hloub tín Vino ský h bitov Vinohradská vodárna vodárna Vozovna Hloub tín Hloub tín Obchodní Lohenická Nademlejnská Mod any Mod any Ol anská Ohrada Perunova Starý Hloub tín Hloub tín Vino echova tvr tvr Vozovna Vozovna i kov i kov Podolanka Flora Poliklinika Poliklinika Mod any Mod any Strá ní Kbelská D ev ice, rozc. rozc. Jen tejn Jen tejn Horky U Libu ského Libu ského potoka potoka Ruská Orionka Chmelnice Hloub tín D ev ice Platónova Mod anská rokle rokle Ol anské h bitovy h bitovy Kn ská luka luka D ev ice, D ev ice, cihelna cihelna Petr ílova Vr ovice Vr ovice Hloub tín Mod any Vr ovické Pavelkova Zelená li ka li ka elivského Spojovací Na eránku Levského Pod Jezerkou Jezerkou echovo echovo elivského Lehovec ud jovická Pod Táborem Dolní e any, any, Obecní Obecní ú ad ohemians Vinohradské h bitovy h bitovy Kolonie Hejtmanská Dolní e any, rumlovka Krematorium Stra nice Stra nice Za Horou Horou Generála Janou ka Janou ka Dolní e any, any, kola kola Vysko ilova Michelská Dole alova Dole alova PodDálnicí Dálnicí Koh-i-noor Na Palouku Palouku Pávovské Zlatníky-Hodkovice, e e anská anská Vozovna Stra nice Stra nice Jiráskova tvr tvr Kapitána Stránského Stránského Pekárenská Plynárna Michle Michle Vinice Zlatníky-Hodkovice, Slune Slune ná ná Slavia Slavia Nad Primaskou Primaskou Hostýnská Kyjský h bitov reitcetlova reitcetlova Zlatníky-Hodkovice, u prodejny prodejny V Zápolí Chodovská Kubánské Kubánské Solidarita Pla anská Jahodnice erný erný Most Most Zlatníky-Hodkovice, náves náves Depo Ka erov Ka erov Chvaly Chvaly Pr b ná Pr b ná Zborov-Stra nické divadlo divadlo Male ice Severozápadní Lomnická Vojická Teplárna Michle Michle Nové Stra nice Stra nice Dolní Po ernice Po ernice Limuzská Horní Horní Po ernice Po ernice ernokostelecká Dolní Po ernice Po ernice Lukavecká chovice chovice Komárovská Spo ilov Na Hroud Donatellova Depo Hostiva Hostiva chovice T ebe ovská T ebe ovská Le anská Stra nice Stra nice Male ická továrna továrna Na Va hov Ve líbku líbku Hlavní Rado ovická Rado ovická Poliklinika Zahradní Zahradní M sto M sto Na Homoli Homoli latov latov Nad Pahorkem Pahorkem Michelangelova Na Padesátém Újezd nad nad Lesy Lesy Hlohová Úst ední dílny dílny DP DP Choceradská Plo ná Sud jovická Centrum Zahradní Zahradní M sto M sto Zahradní M sto Mok anská Zbyslavská D dinova My línská línská Chodovec Zahradní M sto M sto Roho nická Topolová Kablo Obchodní centrum centrum Hostiva Hostiva Roho ník Roho ník Petýrkova Petýrkova Prá skáská Na Gro i Gro i arvy arvy a laky laky Chodovská tvrz tvrz Radiová Psáry, Domov Domov Laguna Laguna U Kunratického Kunratického lesa lesa Hostiva ská Hostiva ská Úst ední [2] [2] Jílové u Prahy, Prahy, rozc. rozc. Radlík Radlík Kutnohorská [2] [] Jílové u Prahy, Prahy, Radlík Radlík Volha Mokrá Hostiva Hostiva Dolnom cholupská Dolnom cholupská [2] [] [] Jílové u Prahy, Prahy, Pra Pra ská ská Dolní M cholupy [] Jílové u Prahy, Prahy, [] K Dube Dube ku U Dálnice Dálnice Dube ek ek Láze ka Láze ka Gercenova perlova perlova Za Pavilonem Pavilonem rechtova kola Dube ep ická Pra ná Pra ná Dube Modrá kola Háje Hor i kova Ji ní Ji ní M sto M sto Jakobiho estlice, Polní Dolnok eslická estlice K eslice H íbková H íbková Nové Pitkovice Pitkovice K Pitkovi Pitkovi kám kám Nové Kozojedy, rozc. rozc. [] Kostelec Kostelec n. n.. l., l., Na Na Skalce Skalce [] Kostelec n. n.. l., l., Trativody Trativody [] Kostelec n. n.. l., l., U K í K í ku ku [] Kostelecn. Kostelecn..l.,nám..l.,nám. [] NOČNÍ PROVOZ PID Terminál 2 Leti t U Hangáru 0 Hostivice, Ve Vilkách Hostivice, Jene ek Hostivice, Sportovc Hostivice, Litovice Hostivice, stadion Hostivice Hostivice, Na Pískách Sobín Lod nice [2] Lod nice, Jánská, II [2] Vrá, U jelena [] Vrá, rozc. k el. st. [] eroun, aut. st. [] [4] 02 Na Santince Santince Juliska U Mat je pitálka Dejvická Dyrinka Thákurova Hanspaulka Hadovka Vozovna o islavka St e ovice Nad Habrovkou Horom ická Sibeliova Pr honský háj ervenývrch Vrch O echovka Na Parcelách kola Nebu ice ervený aterie Vojenská K Noskovn Veleslavín nemocnice nemocnice Nebu ice Nad D bánem D bánem V trník Obchodní Obchodní Vozovna Vokovice Vokovice d m Pet iny Pet iny Divoká árka Pet iny Vlastina Trvalý stav ke dni.. 0 Na D din Chrá any, Scania-Label Chrá any, Protherm Chrá any Terminál Na Padesátníku Terminál K Leti ti Dlouhá míle Valtická Chrá any, Mezcestí Rudná, U nádra í Rudná, Du níky Rudná, U kina Rudná, Nerudova Rudná, kola latnická Rudná, Ho elice Rudná, V rance Nu ice, Pod vinicí Nu ice, Prokopská náves Nu ice, Sokolská Ciolkovského Nu ice, Na Krahulov Schengenská Starý Zli ín Nu ice, rozc. Krahulov [2] Lod nice, pod lanovkou [2] [2][][4] 02 0 Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Mack Litovický potok Ková ova Libocká Nová kolonie kolonie Mládí ucharova Náro ní 0 Stod lky Luka H rka mforová Pí kova 0 Raichlova Slatinová Nám stí U Lva eporyjské 02 Malá Ohrada Ohrada erve anského Velká Ohrada Ohrada Nu lova Nové utovice erno ice, Vrá, Vrá, U transformátoru transformátoru Dob ichovice, Dob ichovice, ÚKZÚZ ÚKZÚZ Dob ichovice, Dob ichovice, Pod PodVinicí Vinicí Dob ichovice, rozc. rozc. Karlík Karlík Dob ichovice, po ta po ta Koleje V trník Nad Markétou afránecká Nemocnice Motol Ohradské Ohradské Jenerálka afránkova Hutmanka Stará Stod lecká Kajetánka evnovská Vysv tlivky: zastávka v tarifním pásmu P nebo 0 nebo zastávka ve vn j ím tarifním pásmu (./2././4.) zastávka na znamení jednosm rná zastávka jen v noci z pátku na sobotu a ze soboty na ned li vn j í tarifní pásmo 02 tefkova Vidoule 0 Jinonice Na Petynce U Ladronky 0 Jinonice Farká UWaltrovky 02 Rozýnova 0 Televizní v Radlická Hládkov Stadion Strahov Malvazinky Urbanova Poliklinika arrandov arrandov arrandov U Palaty 4 t pa ská Nový Slivenec Opálová V Remízku Smaragdová K Holyni Slivenec U K í ku Fran íkova Za Chalupami Lochkov K Cikánce Cementárna Radotín V Sudech Safírová Prvomájová Radotín Otínská Na Vini kách Radotín erno ice, U Vodárny erno ice, el. zast. erno ice, Kladenská erno ice, Vrá, samoobsluha 0 erounka V Podbab Hydrologický ústav Podbaba ínská Loty ská Vít zné 04 Sparta Korunova ní 02 Pra ný Hrad anská most Chotkovy sady ech v most Malostranská Malostranské H ebenka Hole kova Václavka kola kola Radlice Radlice Santo ka Laurová Chaplinovo Roztocká Hellichova nd l Újezd enské domovy domovy K í ová Roztoky, nádra í Sedlecký p ívoz Zelená Kobrova 0 Zlíchov Hlubo epy Malá Chuchle Dostihová Lahovi ky Lahovice Zbraslavské vandovo divadlo rbesovo Zborovská Na Kní ecí Plze ka Smíchovské nádra í SD Smíchov Lihovar Geologická K arrandovu abov eská UV ely Nemocnice ubene nd l 0 0 Vltava Zbraslav 0 Cukrovar Mod any Komo any Na abatce ohnice ubene Sibi ské 0 Jiráskovo Právnická fakulta Starom stská Karlovy lázn Národní divadlo Palackého Výto Zho elecká Krakov Odra Letenské Dlouhá t ída Národní t ída LZRSKÁ 4 2 Vodi kova Karlovo Karlovo Morá otanická zahrada lbertov Katovická Ostr ilovo 0 Tylova tvr tvr Dru ná imice Kamenická Masarykovo nádra í t pánská Zdiby, P emy lení, V Remízkách 0 Zdiby, P emy lení Zdiby, Velt Zdiby, Velt, po ta Zdiby Zdiby, U celnice Pruné ovská Po eradská Vozovna Kobylisy Líbeznická ezin veská 0 Kobylisy t pni ná Kobylisy Teplická Hercovka Ke Stírce Okrouhlická Madlina ert v vr ek Nad Trojou Rokoska Vychovatelna ulovka Trojská Kuchy ka Vosmíkových U K í e U K í e Jankovcova Stejskalova Ortenovo 4 Divadlo pod Palmovkou Hole ovice U Pr honu Libe ský Palmovka D lnická most 4 Strossmayerovo Maniny Palmovka rgentinská 0 0 Hole ovice Výstavi t Hole ovice Veletr ní palác Nám stí Republiky Jind i ská Václavské Muzeum Vltavská ílá labu 04 0 Florenc Hlavní nádra í ruselská U Památníku K i íkova Karlínské Jana Masaryka Krymská Urxova Tachovské Invalidovna ernínova Krejcárek Vyso any Poliklinika Vyso any Divadlo Gong Gong áblice T ebenická Fry ovická Dobratická iskupcova 0 asilejské Nákladové nádra í i kov T ebe ín Mezi H bitovy Gará e Klí ov randýs n.l.-st.oleslav, aut. st. [] randýs n.l.-st.oleslav, U brány [] randýs n.l.-st.oleslav, most [] randýs n.l.-st.oleslav, [2] randýs n.l.-st.oleslav, Pra ská [2] randýs n.l.-st.oleslav, Vrábí [2] randýs n.l.-st.oleslav, Zahradní M sto [2] Pod Karlovem 0 Nuselské schody Stra nická 0 0 Divadlo Na Fidlova ce Otakarova Svatoplukova Rozsah provozu (0:00 4:0): 0 Tram, 2,, 4,,,,, interval 0 min. 0 Nuselská radnice us 04,, 0,,, interval 0 min. Vy ehrad us 0, 02, 0, 0, 0, 0, +0,, interval 0 min. Palou ek us 0, 02, 04, 0, 0, 0, 0, 0, vybrané spoje Pra ského povstání Vozovna Pankrác Korytná 04 D kanka Na Veselí elivecká Na H ebenech Pankrác Jesenická Kav í hory Milevská Sídli t Pankrác 0 Jílovská Kr ský h bitov 0 olo ská Na Str i 0 Hostiva ské Na Vart Ry ánka Selská olevecká ntala Sta ka Toulc v dv r Livornská Poliklinika ud jovická Na Ko íku Nové Petrovice Lísek Ka erov P e tická Donovalská Veronské U Labut Poliklinika Petrovice Nemocnice Kr Litochlebské Wattova Opatov Petrovice Uh ín ves 0 Sulická Zálesí Ústav mate ství Kr IKEM Picassova 0 0 Tempo Zelené domky 0 Ke Kate inkám Nové 0 Nové dvory UT í svatých 0 Zdim ická Metod jova 2 Chýnovská Kunratická kola Kate inky P írodní Kunratice Uh ín ves Ke Smr in Pavlíkova eberák í any, pr m. areál ernokostelecká Ve Vilkách Ji anská U Studánky í any, K el. stanici U Libu ské sokolovny Vestec, Safina Formanská í any, U nemocnice 0 Písnice Vestec, átalka K Sukovu Jesenice, bytovky Pr honice, Komárov í any, Rychta 04 Jesenice Pr honice, Hole Tehovec, Vojkov [2] Psáry, Dolní Jir any Pr honice Muka ov [2] Psáry, t d ík [2] estlice, V Oblouku Lou ovice, Na hrázi I [2] Lou ovice, Na hrázi II [2] Psáry [2] estlice, lbert hypermarket 0 0 Vy lovka [2] [] 0 0 Labe imice Libe ská epínská No ní provoz PID Trvalý stav ke dni.. Náb e í Kapitána Jaro e Novodvorská Lhotka Hasova I.P.Pavlova Novodvorská Lhotka Novodvorská Hlavní nádra í Odolena Voda, Dolní [2] Odolena Voda, Voda, Dolínek, Dolínek, Vodolská Vodolská [2] Odolena Voda, U klubu [2] Klí any Klecany, Zdibsko Zdibsko Klecany, Klecany, U h bitova h bitova 0 0 St í kov Prosek Kelerka 0 Ohrada ezin ves Skládka áblice áblice Koko ínská Na tamberku U Spoj Lib chovská Kv tnová áblický h bitov Prosecká Trutnovská Tupolevova Let anská Nový Prosek Prosek 4 Prosek Novovyso anská alkán 0 0 Male ická 0 oletická Rychnovská Výstavi t Let any akovská Kbely Kbely Nymburská D eva ská Satalice imice akovice áblice OC akovice akovice akovice Mi kovice Praha - metro, tramvaje a metrobusy Vozovna Kobylisy Staré ohnice ST Í KOV ohnice KOYLISY trvalý stav k 2. ervnu LET NY LÁDVÍ 0 Poliklinika Ma z ursk á C 4, Podbaba 2 4 Podho í PROSEK 0 Zelená ulovka ZOO Trojská 0 Leti t ubene Ortenovo nám. ESKOMORVSKÁ VYSO NSKÁ KOLENOV DEJVICKÁ Divoká árka Výstavi t RJSKÁ Hole ovice HLOU TÍN ZHRD o islavka NÁDR Í ERNÝ 0, 2 Veleslavín HOLE OVICE MOST 2,,, 2 0 HRD NSKÁ PLMOVK Libe Lehovec 4,,, 2, Ciolkovského,,,, 2,,, 2,, 2 Starý Strossmayerovo nám. Hloub tín, 2, VLTVSKÁ Pet iny 4 0 INVLIDOVN,, ílá Hora Vypich 2 Malovanka MLOSTRNSKÁ K I ÍKOV Nemocnice STROM STSKÁ Na Homolce NÁM STÍ FLORENC Ohrada M STEK REPULIKY,, Stadion Strahov Spojovací,, 0 epy 0 Spiritka Újezd HLVNÍ Ol anské 4 4 Habrová NÁRODNÍ NÁDR Í T ÍD,,,,, Ol anské,, vandovo MUZEUM, JI ÍHO h bitovy divadlo 4,,, Z POD RD ELIVSKÉHO Male ice Motol ernokostelecká 0 4, I. P. PVLOV 4 Klamovka FLOR Kotlá ka STR NICKÁ DEPO 4,,, ND L KRLOVO NÁM STÍ 0 2 HOSTIV NÁM STÍ MÍRU Úst ední dílny DP Koh-i-noor Nádr. Vr ovice 4, 0 Na Kní ecí U Waltrovky,,, Slavia Kubánské ZLI ÍN Stod lky 4 0 SKLK SMÍCHOVSKÉ VY EHRD 4 STOD LKY Nám stí Stra nice NÁDR Í rat í Synk 2 NOVÉ Zahradní 2 Michelská 0 Chodovská M sto LU INY H RK UTOVICE PR SKÉHO LUK POVSTÁNÍ, JINONICE RDLICKÁ Dvorce 4 Jesenická Hostiva 2 Kav í hory PNKRÁC , 0 0 Spo ilov Na Ko íku 4 Ry ánka 4 Velká Ohrada P ístavi t UD JOVICKÁ Horní Nové M cholupy 2 0 Petrovice arrandov Donovalská Spo ilov,,, 0 Poliklinika K EROV Chodovec 2 0 arrandov Jílovská 0 raník 0 Pra ská tvr Novodvorská HÁJE C 2 Trasa metra se stanicí - linka 0 IKEM Trasa metra se stanicí - linka 2 Lhotka ROZTYLY CHODOV OPTOV Trasa metra se stanicí - linka C 2 Ji ní Poliklinika 2 M sto Petrovice eberák Trasa metrobusu Mod any Nové dvory, 4 Volha Levského Na Jelenách Trasa metrobusu, kde jede jen ást spoj Mod any 2 Trasa tramvajové linky 0 2 Libu Písnice Komo any Na eránku Výroční zpráva / strana

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014 Obsah Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji... 1 Velikonoční výluka metra A... 2 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 Dočasná změna

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 10.6.2001 erven 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012 Obsah Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012... 1 Nový BUSpruh na Zahradním Městě... 1 Nový BUSpruh od Petrovic na Jižní Město... 3 Změna autobusových

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A ZÁPAD 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 7 3) Provozní parametry... 9 4) Dopravce... 9 5) Termín

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část III. Trvalý stav linkového vedení k 10. 8. 2002 Aktuálně probíhající významnější výluky: o Palmovka Dělnická

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18 Vyšlo 9.10.2008 Obsah Aktuální tramvajové výluky v říjnu... 1 Nejvýznamnější autobusové výluky v říjnu... 2 Nejvýznamnější výluky na železnici v říjnu... 2 Podzimní a předvánoční

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2014 Vyšlo 01. 12. 2014 Obsah Posílení tramvajové linky 5 od 29. 11. 2014... 1 Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky... 1 Mikulášský Cyklohráček vyjede do Braníka...

Více

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků Seznam linek PID (trvalý stav) ČERVENEC 2013 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL... 2 METRO... 4 TRAMVAJE... 5 AUTOBUSY... 10 LANOVKA... 67 PŘÍVOZY... 68 VLAKY... 69 ZÁZNAMY O ZMĚNÁCH... 75 Sestavil a

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od. června VYSVĚTLIVKY: 4 p/0 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 2 4 7 # pro danou

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská) INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Výluka metra A od 5.7. do 8.7.2012... 2 Autobusová výluka v Michelské ulici... 3 Prázdninový provoz PID

Více

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 DP Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PŘÍLOHA kontakt duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 Linky metra PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Tramvajové výluky v září 2011 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží 2 Nová midibusová linka 156

Více

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 18.9.2010... 1 Den PID v rámci Evropského týdne mobility 21.9.2010... 1 Posílení přívozu P5 na akci Pražské cyklozvonění...

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 9 Možný přestup: Ústí n.l. na příměstskou autobusovou linku PID 72 na přívoz Sedlec Zámky Mělník 11 7 Automat na prodej jednotlivých jízdenek PID: Louny 111 Mladá oleslav Vraňany umístěný v železniční

Více

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07)

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07) Informace o Pražské integrované dopravě 5.4.2008 (č. 07) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 5 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 OBSAH 2/52 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY Materiál popisuje změny ve fungování linek metra, tramvají a autobusů navržené organizací ROPID jako pomyslnou první etapu s předpokládánou realizací po částech

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Marketingová opatření

Marketingová opatření IDS - Marketing Marketingová opatření Ing. Filip Drápal, ROPID Fakulta dopravní ČVUT v Praze Prosinec 2011 Marketing integrovaných dopravních systémů Hlavní úloha marketingu v IDS Jak je důležité míti

Více

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR Sokol Vyšehrad HM: Sokolovna TJ, Praha 2, Rašínovo nábřeží 24 MHD: TR 3,7,17,21 - st. Výtoň TJ Pankrác HM: Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 MHD: Metro C - st. Pražského povstání TJ Praga HM: Sokolovská

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

Projekty a projektové záměry

Projekty a projektové záměry Projekty a projektové záměry 1. ODISka naše vlajková loď Co je ODISka? ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více