TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze Listopad 2002 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 1

2 Obsah 1 VS EOBECNE VLASTNOSTI DU LEZ ITA UPOZORNÍNI NA VOD NA POUZ IVANI TA RA Nastavenı tary Zrusenı nastavenı tary URC ENI CENY Zrusenı nastavene ceny POUZ ITI BUNEK PLU A ZA PIS JEJICH OBSAHU DO PAMETI POC ET VA ZENI Vazenı s promř nnou cenou Vazenı s prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s castecnř prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s neprımy m prıstupem k bunce PLU PR EVOD MENY PROGRAMOVACIPRIRUC KA DOBA TRVA NI AKUSTICKÚHO SIGNA LU TVRDOST FILTRU PROGRAMOVA NI KLA VESY [ /00] PR ECHOD NA EVROPSKOU MENU (EURO) Faze 0 neboli predbř zna faze Faze Faze Faze ZAVEDENI HODNOTY SMENNÚHO KURSU š DRZ BA,SERVIS A DOPRAVA U DRZ BA ZARIZENI SERVIS A OPRAVY DOPRAVA, BALENI A SKLADOVA NI Doprava...9 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 2

3 1 Vs eobecne vlastnosti Tato uvodnı kapitola popisuje vs eobecne vlastnosti elektronickych vah rady BASIC AUTONOMA 10. bateriove napa jenı(baterie typu LR20 Á 1,5 V) prıpadnť napa jenısıčovym adaptorem na napťtı9 az 12 V displej s kapalnym krystalem (LCD) pro indikaci hmotnosti, ceny a souctovych hodnot; urcenınetto hmotnosti s indika tory netto hmotnosti a ta ry a pro ucenıceny a jejıho prevodu; va hy s va zivostı6 kg/2 g, 15 kg/5 g a 30 kg/10 g (ve vs ech prıpadech s dťlenım na dılk ); 33 kla ves; ta ra, na sledna subtraktivnıta ra, blokova nıa zrus enıta ry; funkce prevodu na EURO; volba desetinne ca rky / funkce s dvojitou nulou. 2 Dulezita upozornínı Provoz s napa jenım z bateriı Vahy zapınejte a vypınejte vzdy tak, ze POUZIJETE JEJICH VYPINAC E, jinak mu ze dojıt k ru zny m FUNKC NIM PORUCHAM. Jestlize napajecı např tı poklesne pod normalnı provoznı roven, vypıse se na displeji LCD symbol baterie. Vahy budou fungovat dale normalnım zpu sobem po dobu asi dalsıch 5 (př ti) hodin, baterii vsak je nutno v kazde m prıpadř co nejdrıve vymř nit. Vyrovna nıvah Pred pouzitım musıte vahy vzdy nalezity m zpu sobem vyrovnat do vodorovne polohy. Podmınky provoznıho prostredı Nevystavujte vahy prıme mu slunecnımu osvitu. Korekcnıkla vesa C Pri provozu se te to klavesy pouzıva ke zrusenı jake koliv nespravnř zadane hodnoty, castky anebo funkce pred ulozenım tř chto informacı do pamř ti. 3 NA VOD NA POUZ IVA NI 3.1 Ta ra Jakmile na vahy polozıte jakoukoliv zatťz, vahy se usta lıa je mozno je vyta rovat tak, ze stisknete kla vesu [T]. U daj hmotnosti na displeji se vynuluje a na indika toru ceny se vypıs e znak <, jehoz vyznam je NETTO ; to znamena, ze v hodnotť hmotnosti nenıobsazena ta ra a ze jaka koliv dalsıza tťz, polozena nynına va hy, se bude va zit v hmotnosti netto. Dalsı vyta rova nım ze probťhnout pouze tak, ze se na va hu polozıdalsıza tťz a opťt se stiskne kla vesa [T]. Ta ra se po sejmutızatťze z va hy automaticky vymaze a zarızenıse vynuluje, jestlize se na desku vah polozınejprve stabilnıza tťz, jejız hmotnost je vys s ınez ta ra. Jestlize si prejete zrus it ta ru aniz pritom splnıte tento pozadavek a se zcela pra zdnou deskou vah, stisknťte kla vesu [T]. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 3

4 3.1.1 Nastavenıta ry Jestlize jste provedli odta rova nıpostupem, popsanym v predchozım odstavci, m zete nynıta ru opťt nastavit tak, ze stisknťte kla vesu [T]. Na displeji se opťt vypıs e symbol < ň, oznacujıcı pevnou ta ru (tedy va zenou netto hmotnost) Fix T a indikujıcı, ze va hy jsou vyta rova ny Zrus enınastavenıta ry Nastavenıta ry m zete zrus it tak, ze stisknete ta rovacıkla vesu [T]; tım vymazete symbol pevne ta ry Fix T z displeje. 3.2 Urcenıceny Jestlize jste z kla vesnice vah zavedli cenu, vymaze se tento zavedeny udaj automaticky, jakmile se zarızenıvynuluje. Jestlize si prejete pracovat s nastavenou cenou, stisknťte kla vesu [ ] a potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım aktivujete symbol Fix P, kterym se indikuje nastavenıpevne ceny. Od tohoto okamziku z stane v platnosti jakykoliv udaj ceny, ktery z kla vesnice zavedete Zrus enınastavene ceny Jestlize chcete odblokovat nastavenıceny, stisknťte kla vesu [ ] a hned potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım soucasnť vymazete indika tor Fix P, upozornujıcına nastavenıpevne ceny. 3.3 Pouz itıbune k PLU a za pis jejich obsahu do pame ti Va hy majı36 pamťčovych bunťk PLU, slouzıcıch k zapamatova nızavedenych cen. 18 (osmna ct) z tťchto bunťk ma prım y prıstup pres prıslus nou kla vesu. Dalsıch 18 bunťk PLU, ktere jsou ocıslova ny od 19 do 36, ma prıstup pouze ca stecnť prım y; tyto bunky se adresujıtak, ze se nejprve stiskne kla vesa [ ] a potom kla vesa, prıslus ejıcıdane bunce PLU. Existuje take moznost prıstupu ke kterekoliv z tťchto pamťčovych adres tak, ze z numericke kla vesnice zada te cıslo a potom stisknete kla vesu [PLU / FIX]. Jestlize chcete zapsat udaj do nťktere z pamťčovych bunťk PLU, musıte tuto bunku nejprve navolit postupem, popsanym v predchozım odstavci. Jestlize je obsah teto bunky nenulovy, da se vymazat stiskem kla vesy [C]. Potom se z numericke kla vesnice zavede informace, urcena k ulozenıdo pamťti, a stisknou se kla vesy [ ] a [T]. Zarızenıvyda akusticky signa l ( pıpne ) na znamenıze hodnota PLU byla spra vnť ulozena do pamťti. 3.4 Pocet va zenı Va zenıs promťnnou cenou Z numerickeho pole kla vesnice zaveóte cenu. Va zeny produkt m zete polozit na desku vah buó pred zavedenım ceny anebo po nťm Va zenıs prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 4

5 vyvolat jednodus e tak, ze stisknete kla vesu, odpovıdajıcıprıslus ne bunce PLU, nacez se z teto bunky zapamatovana cena vypıse na displeji. Take nynım zete va zeny produkt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs ca stecnť prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s ca stecnť prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj, ocıslovanych cısly od 19 do 36. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti vyvolat tak, ze stisknete kla vesu [ ] a potom kla vesu, oznacujıcıbunku PLU, ktere chcete pouzıt. Zapamatovany cenovy udaj se vypıse na displeji. Va zeny produkt m zete opťt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs neprımym prıstupem k bunce PLU Vs ech 36 pamťčovych bunťk k zapamatova nıcen se da adresovat i neprımo. Pri tomto zp sobu prıstupu ke kterekoliv ze zony 36 pamťčovych bunťk zavedete z numericke kla vesnice cıslo, ktere se vypıse na displeji. Potom stisknete kla vesu [PLU / SET], nacez se obsah adresovane pamťčove bunky, tedy cena, kterou jste do nızavedli, vypıse na cenovem displeji. 3.5 Prevod me ny Va hy jsou pripraveny k provozu po celou dobu zava dťnıjednotne evropske mťny. V pr bťhu fa zı 0, 1 a 2 tohoto zava dťnısi ca stku m zete vypsat na displeji v alternativnımťnť za predpokladu, ze jste naprogramovali smťnny kurs (viz kapitolu 10 teto prırucky). Bťhem fa zı0 a 1 stisknťte kla vesy [ ] a [8], jestlize ma te na displeji vypsa nu ca stku, kterou si prejete prevest na EURO. V pr bťhu fa ze 2 m zete pouzıt postupovat stejnť, jestlize chcete prevest ca stku, vypsanou v EURO, na prıslus nou hodnotu na rodnımťny. Bťhem konverze a zobrazenıprıslus nych ca stek na displeji nenımozne provest za dnou jinou operaci vah; displej v takovemto prıpadť z stane beze zmťny, dokud nestisknete kteroukoliv kla vesu na kla vesnici, nacez va hy prejdou do norma lnıho provoznıho rezimu. Dals ıinformace o jednotlivych stupnıch zava dťnı jednotne evropske mťny EURO uva dıme v prıloze teto prırucky. 4 PROGRAMOVACIPR IRUC KA Jestlize chcete zıskat prıstup k programovacım funkcım, nejprve zapnťte va hy. Zatımco v logice vah probıha cıta nıcasu, zadejte z numericke kla vesnice kod Jakmile skoncıtest zarızenı (tj. jakmile zarızenıdocıta cas), m zete prejıt do prvnıvarianty menu strojove konfigurace a pouzıt kla vesy [T] k prıstupu do naslednych variant. Jestlize chcete naprogramovat kteroukoliv z tťchto funkcı, musıte je projıt vs echny. Moznost uzivatelske konfigurace majıtyto parametry: 4.1 Doba trva nıakustickú ho signa lu Dobu trva nıakustickeho signa lu, tedy pıpnutı, vyda vaneho systemem vah po kazdem stisku kla vesy, je mozno naprogramovat. Toto je take prvnım parametrem, ktery je treba konfigurovat. Na cenovem displeji se vypıse kombinace znak bz a na displeji celkove ceny se vypıse soucasnť nastavena doba trva nıakustickeho signa lu. Ta se uda va cıslicovou informacıs cısly od Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 5

6 1 do 9. C ım vys s ıje tento cıselny udaj, tım je akusticke pıpnutı dels ı. Jestlize navolıte nulovou hodnotu delky tohoto signa lu, dojde k jeho uplnemu potlacenı. Pozadovanou hodnotu doby trva nı akustickeho signa lu zaveóte z kla vesnice. Jestlize chcete zkontrolovat, jakou delku signa lu jste nastavili anebo na jakou byl drıve nastaven, stisknťte kla vesu [PLU / SET]. Stroj provede test. Jestlize chcete obnovit drıve nastavenou hodnotu, stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit novť zavedenou hodnotu a prejıt k dalsımu programovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.2 Tvrdost filtru Dals ım uzivatelsky konfigurovatelnym parametrem je "tvrdost" vnitrnıho digita lnıho filtru vah. Tento parametr se na displeji oznacuje kombinacıznak rf a vypisuje se cıselnymi hodnotami od 1 do 9. U stabilnıch vah se pouzıva nastavenıfiltru na nulovou tvrdost, vyssıch hodnot se pouzıva pro pra ci s vahami s mensımi nestabilitami pri provozu. Pozadovanou hodnotu opťt zavedete z kla vesnice. Jestlize chcete vymazat hodnotu, vypsanou na displeji, a vynulovat logiku stroje,stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit svou volbu a prejıt k dalsımu konfigurovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.3 Programova nıkla vesy [ /00] Dalsım konfigurovatelnym parametrem stroje je zp sob, kterym lze pouzıvat kla vesu [ / 00]. Teto kla vesy je mozno pouzıt k zada nıdvojite nuly do souctu aniz se pritom bere v uvahu poloha desetinne ca rky; dals ızp sob jejıho pouzitıje zavedenıca rky, oddťlujıcıcelou ca st ca stky od ca sti desetinne. Tato poslednť uvedena varianta pouzitıma smysl pouze v prıpadť, ze stroj norma lnť pracuje s mťnou, jejız jednotka je dťlitelna na zlomky. Na cenovem displeji se objevıvypis dvojite nuly 00 a na displeji celkove ceny se vypıs e znak s nebo n. Jestlize znakem, vypsanym na displeji celkove ceny, je s, znamena to, ze kla vesa je nastavena na pouzitıpro zavedenıdvojite nuly, jestlize je n, je to prıznakem nastavenıkla vesy na pouzitıpro zava dťnıdesetinne ca rky. Pouzıvejte kla vesy [ / 00] k prepına nımezi obťma variantami. Jestlize jste navolili pozadovanou variantu, stisknťte kla vesu [T] na potvrzenısve volby. Stroj opustı programovacı menu, spustı test displeje a prejde na norma lnı provoz se zavedenymi modifikacemi. 4.4 Prechod na evropskou me nu (EURO) Postup zavedenıjednotne mťny sesta va celkem ze ctyrfa zı: Fa ze 0 neboli predbťzna fa ze Tato fa ze trva az do 1. ledna 1999; v jejım pr bťhu budou va hy pracovat se dvťma mťnovymi jednotkami, konkretnť s pesetami neboli NMU (National Monetary Unit, narodnı mťnova jednotka) a s EURO. Uctovacıjednotkou vah jsou pesety neboli NMU, udaje v EURO slouzı pouze pro informaci. V teto fa zi m zete mťnit smťnny kurs tak casto, jak si prejete. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 6

7 V pr bťhu cıta nıcasu pri testu zarızenımusıte pri zmťnť smťnneho kurzu zavest kod [7], [8] a [9]. Blizsıinformace o vlastnım provedenıtohoto prechodu jsou uvedeny v za vťru teto prılohy, konkretnť v odstavci, pojedna vajıcım o zava dťnısmťnneho kursu Fa ze 1 Tato fa ze trva ode dne 1. ledna 1999 az do 1. ledna V teto dobť bude stroj pracovat tak, jako v predchozıfa zi, jedinym rozdılem bude to, ze smťnny kurs nynıbude pevnť stanoven. Abyste pres li z fa ze 0 do fa ze 1, musıte z kla vesnice zavest kod [1] [1] [1] [9] [9] [9] opťt v dobť, kdy logika vah cıta cas testu. Od toho okamziku pak bude zaveden konecny pevny smťnny kurs Eura. Jestlize smťnny kurs potvrdıte, zacnou va hy pracovat ve fa zi 1 a smťnny kurs jiz nebude mozno upravit. Pokud smťnny kurs nepotvrdıte, bude stroj nada le pracovat stejnť jako ve fa zi Fa ze 2 Tato faze trva ode dne 1. ledna 2002 az do 1. cervence V teto dobť budou vahy pracovat se dvťma mťnami: nynı bude uctovacı mťnou vah Euro a alternativnı mťnou (MAE) bude na rodnımťnova jednotka (NMU), tedy peseta. Z fa ze 1 prejdete do fa ze 2 tak, ze z kla vesnice zavedete kod [1] [1] [2] [0] [0] [2] opťt v dobť, kdy probıha cıta nıcasu testu pocıtace stroje. Jakmile tento kod zavedete, vymaze se obsah vs ech pamťčovych bunťk PLU stroje, protoze se zmťnıuctovacımťna stroje Fa ze 3 Tato faze pocına dnem 1. cervence Vahy nynı budou pracovat pouze s jedinou mťnou, kterou bude Euro; to take bude uctovacımťnou stroje. Prechod z fa ze 2 do fa ze 3 provedete tak, ze opťt v dobť, kdy bude pocıtac stroje nacıtat cas testu, zavedete z kla vesnice kod [1] [7] [2] [0] [0] [2]. Od tohoto okamziku budou va hy pracovat pouze v jedine mťnť, a to v Euro. 4.5 Zavedenıhodnoty sme nnú ho kursu Tato funkce se vypıs e na displeji takto: E u r x x x. x x x Tento kurs musıvyjadrovat, kolik jednotek na rodnımťnove jednotky (pesety) bude rovno jednomu Euru. Znamena to, ze jakmile zavedete prvnı cıslo, ktere bude r zne od nuly, musıte zavest dalsıch pťt i v prıpadť, ze se jedna o nuly. Smťnny kurs se zada va z numericke kla vesnice, pricemz desetinnou ca rku zava dıte kla vesou [ /00], kla vesou [C] m zete zadanou hodnotu na displeji vymazat a konecnou zapsanou hodnotu zavedete stiskem kla vesy [T]. Jestlize vstupnıhodnota nema spra vny forma t (tj. spra vnou strukturu), logika ji odmıtne prevzıt. Potom, co jste zavedli zapsanou hodnotu smťnneho kurzu (koeficientu), vypıs e se na cenovem displeji znak [C] na znamenı, ze logika za da potvrzenızavedene hodnoty; jestlize nynıstisknete kla vesu [T], hodnota se prevezme a ulozıdo pamťti. Jestlize namısto toho stisknete kla vesu [C], zavedena hodnota se ani neprevezme ani neulozıdo pamťti a obnovıse hodnota, platna pred touto operacı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 7

8 Da le uva dıme nťkolik prıklad zava dťnır znych hodnot smťnneho kursu: 168,220 [C] [1] [6] [8] [ /00] [2] [2] [0] [T] [T] 434 [C] [4] [3] [4] [ /00] [0] [ 0] [0] [T] [T] 0,671 [C] [ /00] [6] [7] [1] [0] [0] [0] [T] [T] [C] [2] [3] [0] [6] [4] [2] [T] [T] 2 [C] [2] [ /00] [0] [0] [0] [0] [0] [T] [T] 0,0273 [C] [ /00] [0] [2] [7] [3] [0] [0] [T] [T] 5 š drzba,servis a doprava Tato kapitola popisuje peci o vahy rady BASIC AUTONOMA. V teto kapitole je popsane cis tťnıa udrzba, servis a opravy, prena s enı, doprava a skladova nı. 5.1 U drz ba zarızenı V bťznem provozu va hy rady BASIC AUTONOMA nevyzadujı za dnou udrzbu vyjma udrzova nıv cistotť. Pri cis tťnıse nesmıpouzıvat agresivnıcisticıprostredky. Nejvhodnťjsıje mťkky hadrık namoceny ve vodť s prıdavkem bťzneho sapona tu. Upozornínı!! Pri cis tťnıva zıcımisky tlakem neprekrocit hornımez va zivosti. 5.2 Servis a opravy Pri vyskytu jakekoliv za vady je nutne nejdrıve zkontrolovat sıčovy prıvod vcetnť zmťrenı sıčoveho napťtı, da le umıstťnıva hy a za tťze na nı, prıp. zkontrolovat prepojenımezi va hou a perifernım zarızenım. Servis zajisčuje vyrobce anebo organizace jım povťrene. Upozornínı!! Za rucnıi poza rucnıservis m ze vykonat pouze autorizovana servisnıorganizace. Svevolne za sahy ze strany uzivatel anebo neautorizovane servisnı organizace majı za na sledek ztra tu za ruky! 5.3 Doprava, balenıa skladova nı Doprava Va ha se dopravuje bťznymi dopravnımi prostredky zabalena v origina lnım obalu,chra nťna pred mechanickym pos kozenım a povťtrnostnımi podmınkami, zajis tťna prepravnımi pojistkami. Upozornínı!! Pri prena s enı a dopravť musı byt elektronicka va ha zajis tťna prepravnımi pojistkami a zabalena v origina lnım obalu doda vanem vyrobcem. Upozornínı!! Va ha se prena sıa dopravuje ve vodorovne poloze. Pri prena senıje nutne va hu uchopit za spodnıra m. Vy robce si, vzhledem k mozne inovaci vyrobku, vyhrazuje pravo zmř n proti textu a vyobrazenım uvedeny m v tomto Navodu na pouzıvanı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 8

TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka

TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka Listopad 2002 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 1 Obsah 1 DESKA CPU...3 1.1 MIKROKONTROLEROVY SUBSYSTEM...3

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE One Line Router Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C NA VOD K OBSLUZE Odlisnosti volby NELZE do linky vytocit na PRVNIM mıste: # # # tyto znaky LZE vytocit volbou:

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 705 / 715 CR 2000 / 2010 Ná vod k obsluze CR 20XX / CR7XX CZ 04 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Pracovní postup pro přesun p a transport materiálu Flotex v pásech. 1 Úvod Uživatelsky příjemný p průvodce bezpečnou manipulací a transportem materiálu Flotex v pásech. p 2 Produkt Rozměry materiálu Flotex

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Vytvořen: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 2.2.2011 Počet stran: 18 LCM - 2. Návod k obsluze

Vytvořen: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 2.2.2011 Počet stran: 18 LCM - 2. Návod k obsluze Vytvořen: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 2.2.2011 Počet stran: 18 LCM - 2 Návod k obsluze LEAKAGE CURRENT METER je určen k měření zbytkového proudu jednotlivých kondenzátorů prostřednictvím převodníku

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY. CAS řady ER

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY. CAS řady ER NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY CAS řady ER Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESÁK-ZEMAN s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz 1 ÚVOD... 3 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA... 3 2 TERMÁLNÍ PAPÍR PRO REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3 INSTALACE REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3.1 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 4 POPIS REGISTRAČNÍ POKLADNY... 5 4.1 Senzor konce

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm Obchodní váhy - bez výpočtu ceny DIGI DS 500 S 1,5kg 1-111-0035 Dílek: 0,5 g DIGI DS 500 S 3kg 1-111-0036 Dílek: 1 g DIGI DS 500 S 6kg 1-111-0037 Dílek: 2 g DIGI DS 500 S 15kg 1-111-0038 Dílek: 5 g DIGI

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více