TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze Listopad 2002 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 1

2 Obsah 1 VS EOBECNE VLASTNOSTI DU LEZ ITA UPOZORNÍNI NA VOD NA POUZ IVANI TA RA Nastavenı tary Zrusenı nastavenı tary URC ENI CENY Zrusenı nastavene ceny POUZ ITI BUNEK PLU A ZA PIS JEJICH OBSAHU DO PAMETI POC ET VA ZENI Vazenı s promř nnou cenou Vazenı s prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s castecnř prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s neprımy m prıstupem k bunce PLU PR EVOD MENY PROGRAMOVACIPRIRUC KA DOBA TRVA NI AKUSTICKÚHO SIGNA LU TVRDOST FILTRU PROGRAMOVA NI KLA VESY [ /00] PR ECHOD NA EVROPSKOU MENU (EURO) Faze 0 neboli predbř zna faze Faze Faze Faze ZAVEDENI HODNOTY SMENNÚHO KURSU š DRZ BA,SERVIS A DOPRAVA U DRZ BA ZARIZENI SERVIS A OPRAVY DOPRAVA, BALENI A SKLADOVA NI Doprava...9 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 2

3 1 Vs eobecne vlastnosti Tato uvodnı kapitola popisuje vs eobecne vlastnosti elektronickych vah rady BASIC AUTONOMA 10. bateriove napa jenı(baterie typu LR20 Á 1,5 V) prıpadnť napa jenısıčovym adaptorem na napťtı9 az 12 V displej s kapalnym krystalem (LCD) pro indikaci hmotnosti, ceny a souctovych hodnot; urcenınetto hmotnosti s indika tory netto hmotnosti a ta ry a pro ucenıceny a jejıho prevodu; va hy s va zivostı6 kg/2 g, 15 kg/5 g a 30 kg/10 g (ve vs ech prıpadech s dťlenım na dılk ); 33 kla ves; ta ra, na sledna subtraktivnıta ra, blokova nıa zrus enıta ry; funkce prevodu na EURO; volba desetinne ca rky / funkce s dvojitou nulou. 2 Dulezita upozornínı Provoz s napa jenım z bateriı Vahy zapınejte a vypınejte vzdy tak, ze POUZIJETE JEJICH VYPINAC E, jinak mu ze dojıt k ru zny m FUNKC NIM PORUCHAM. Jestlize napajecı např tı poklesne pod normalnı provoznı roven, vypıse se na displeji LCD symbol baterie. Vahy budou fungovat dale normalnım zpu sobem po dobu asi dalsıch 5 (př ti) hodin, baterii vsak je nutno v kazde m prıpadř co nejdrıve vymř nit. Vyrovna nıvah Pred pouzitım musıte vahy vzdy nalezity m zpu sobem vyrovnat do vodorovne polohy. Podmınky provoznıho prostredı Nevystavujte vahy prıme mu slunecnımu osvitu. Korekcnıkla vesa C Pri provozu se te to klavesy pouzıva ke zrusenı jake koliv nespravnř zadane hodnoty, castky anebo funkce pred ulozenım tř chto informacı do pamř ti. 3 NA VOD NA POUZ IVA NI 3.1 Ta ra Jakmile na vahy polozıte jakoukoliv zatťz, vahy se usta lıa je mozno je vyta rovat tak, ze stisknete kla vesu [T]. U daj hmotnosti na displeji se vynuluje a na indika toru ceny se vypıs e znak <, jehoz vyznam je NETTO ; to znamena, ze v hodnotť hmotnosti nenıobsazena ta ra a ze jaka koliv dalsıza tťz, polozena nynına va hy, se bude va zit v hmotnosti netto. Dalsı vyta rova nım ze probťhnout pouze tak, ze se na va hu polozıdalsıza tťz a opťt se stiskne kla vesa [T]. Ta ra se po sejmutızatťze z va hy automaticky vymaze a zarızenıse vynuluje, jestlize se na desku vah polozınejprve stabilnıza tťz, jejız hmotnost je vys s ınez ta ra. Jestlize si prejete zrus it ta ru aniz pritom splnıte tento pozadavek a se zcela pra zdnou deskou vah, stisknťte kla vesu [T]. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 3

4 3.1.1 Nastavenıta ry Jestlize jste provedli odta rova nıpostupem, popsanym v predchozım odstavci, m zete nynıta ru opťt nastavit tak, ze stisknťte kla vesu [T]. Na displeji se opťt vypıs e symbol < ň, oznacujıcı pevnou ta ru (tedy va zenou netto hmotnost) Fix T a indikujıcı, ze va hy jsou vyta rova ny Zrus enınastavenıta ry Nastavenıta ry m zete zrus it tak, ze stisknete ta rovacıkla vesu [T]; tım vymazete symbol pevne ta ry Fix T z displeje. 3.2 Urcenıceny Jestlize jste z kla vesnice vah zavedli cenu, vymaze se tento zavedeny udaj automaticky, jakmile se zarızenıvynuluje. Jestlize si prejete pracovat s nastavenou cenou, stisknťte kla vesu [ ] a potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım aktivujete symbol Fix P, kterym se indikuje nastavenıpevne ceny. Od tohoto okamziku z stane v platnosti jakykoliv udaj ceny, ktery z kla vesnice zavedete Zrus enınastavene ceny Jestlize chcete odblokovat nastavenıceny, stisknťte kla vesu [ ] a hned potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım soucasnť vymazete indika tor Fix P, upozornujıcına nastavenıpevne ceny. 3.3 Pouz itıbune k PLU a za pis jejich obsahu do pame ti Va hy majı36 pamťčovych bunťk PLU, slouzıcıch k zapamatova nızavedenych cen. 18 (osmna ct) z tťchto bunťk ma prım y prıstup pres prıslus nou kla vesu. Dalsıch 18 bunťk PLU, ktere jsou ocıslova ny od 19 do 36, ma prıstup pouze ca stecnť prım y; tyto bunky se adresujıtak, ze se nejprve stiskne kla vesa [ ] a potom kla vesa, prıslus ejıcıdane bunce PLU. Existuje take moznost prıstupu ke kterekoliv z tťchto pamťčovych adres tak, ze z numericke kla vesnice zada te cıslo a potom stisknete kla vesu [PLU / FIX]. Jestlize chcete zapsat udaj do nťktere z pamťčovych bunťk PLU, musıte tuto bunku nejprve navolit postupem, popsanym v predchozım odstavci. Jestlize je obsah teto bunky nenulovy, da se vymazat stiskem kla vesy [C]. Potom se z numericke kla vesnice zavede informace, urcena k ulozenıdo pamťti, a stisknou se kla vesy [ ] a [T]. Zarızenıvyda akusticky signa l ( pıpne ) na znamenıze hodnota PLU byla spra vnť ulozena do pamťti. 3.4 Pocet va zenı Va zenıs promťnnou cenou Z numerickeho pole kla vesnice zaveóte cenu. Va zeny produkt m zete polozit na desku vah buó pred zavedenım ceny anebo po nťm Va zenıs prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 4

5 vyvolat jednodus e tak, ze stisknete kla vesu, odpovıdajıcıprıslus ne bunce PLU, nacez se z teto bunky zapamatovana cena vypıse na displeji. Take nynım zete va zeny produkt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs ca stecnť prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s ca stecnť prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj, ocıslovanych cısly od 19 do 36. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti vyvolat tak, ze stisknete kla vesu [ ] a potom kla vesu, oznacujıcıbunku PLU, ktere chcete pouzıt. Zapamatovany cenovy udaj se vypıse na displeji. Va zeny produkt m zete opťt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs neprımym prıstupem k bunce PLU Vs ech 36 pamťčovych bunťk k zapamatova nıcen se da adresovat i neprımo. Pri tomto zp sobu prıstupu ke kterekoliv ze zony 36 pamťčovych bunťk zavedete z numericke kla vesnice cıslo, ktere se vypıse na displeji. Potom stisknete kla vesu [PLU / SET], nacez se obsah adresovane pamťčove bunky, tedy cena, kterou jste do nızavedli, vypıse na cenovem displeji. 3.5 Prevod me ny Va hy jsou pripraveny k provozu po celou dobu zava dťnıjednotne evropske mťny. V pr bťhu fa zı 0, 1 a 2 tohoto zava dťnısi ca stku m zete vypsat na displeji v alternativnımťnť za predpokladu, ze jste naprogramovali smťnny kurs (viz kapitolu 10 teto prırucky). Bťhem fa zı0 a 1 stisknťte kla vesy [ ] a [8], jestlize ma te na displeji vypsa nu ca stku, kterou si prejete prevest na EURO. V pr bťhu fa ze 2 m zete pouzıt postupovat stejnť, jestlize chcete prevest ca stku, vypsanou v EURO, na prıslus nou hodnotu na rodnımťny. Bťhem konverze a zobrazenıprıslus nych ca stek na displeji nenımozne provest za dnou jinou operaci vah; displej v takovemto prıpadť z stane beze zmťny, dokud nestisknete kteroukoliv kla vesu na kla vesnici, nacez va hy prejdou do norma lnıho provoznıho rezimu. Dals ıinformace o jednotlivych stupnıch zava dťnı jednotne evropske mťny EURO uva dıme v prıloze teto prırucky. 4 PROGRAMOVACIPR IRUC KA Jestlize chcete zıskat prıstup k programovacım funkcım, nejprve zapnťte va hy. Zatımco v logice vah probıha cıta nıcasu, zadejte z numericke kla vesnice kod Jakmile skoncıtest zarızenı (tj. jakmile zarızenıdocıta cas), m zete prejıt do prvnıvarianty menu strojove konfigurace a pouzıt kla vesy [T] k prıstupu do naslednych variant. Jestlize chcete naprogramovat kteroukoliv z tťchto funkcı, musıte je projıt vs echny. Moznost uzivatelske konfigurace majıtyto parametry: 4.1 Doba trva nıakustickú ho signa lu Dobu trva nıakustickeho signa lu, tedy pıpnutı, vyda vaneho systemem vah po kazdem stisku kla vesy, je mozno naprogramovat. Toto je take prvnım parametrem, ktery je treba konfigurovat. Na cenovem displeji se vypıse kombinace znak bz a na displeji celkove ceny se vypıse soucasnť nastavena doba trva nıakustickeho signa lu. Ta se uda va cıslicovou informacıs cısly od Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 5

6 1 do 9. C ım vys s ıje tento cıselny udaj, tım je akusticke pıpnutı dels ı. Jestlize navolıte nulovou hodnotu delky tohoto signa lu, dojde k jeho uplnemu potlacenı. Pozadovanou hodnotu doby trva nı akustickeho signa lu zaveóte z kla vesnice. Jestlize chcete zkontrolovat, jakou delku signa lu jste nastavili anebo na jakou byl drıve nastaven, stisknťte kla vesu [PLU / SET]. Stroj provede test. Jestlize chcete obnovit drıve nastavenou hodnotu, stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit novť zavedenou hodnotu a prejıt k dalsımu programovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.2 Tvrdost filtru Dals ım uzivatelsky konfigurovatelnym parametrem je "tvrdost" vnitrnıho digita lnıho filtru vah. Tento parametr se na displeji oznacuje kombinacıznak rf a vypisuje se cıselnymi hodnotami od 1 do 9. U stabilnıch vah se pouzıva nastavenıfiltru na nulovou tvrdost, vyssıch hodnot se pouzıva pro pra ci s vahami s mensımi nestabilitami pri provozu. Pozadovanou hodnotu opťt zavedete z kla vesnice. Jestlize chcete vymazat hodnotu, vypsanou na displeji, a vynulovat logiku stroje,stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit svou volbu a prejıt k dalsımu konfigurovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.3 Programova nıkla vesy [ /00] Dalsım konfigurovatelnym parametrem stroje je zp sob, kterym lze pouzıvat kla vesu [ / 00]. Teto kla vesy je mozno pouzıt k zada nıdvojite nuly do souctu aniz se pritom bere v uvahu poloha desetinne ca rky; dals ızp sob jejıho pouzitıje zavedenıca rky, oddťlujıcıcelou ca st ca stky od ca sti desetinne. Tato poslednť uvedena varianta pouzitıma smysl pouze v prıpadť, ze stroj norma lnť pracuje s mťnou, jejız jednotka je dťlitelna na zlomky. Na cenovem displeji se objevıvypis dvojite nuly 00 a na displeji celkove ceny se vypıs e znak s nebo n. Jestlize znakem, vypsanym na displeji celkove ceny, je s, znamena to, ze kla vesa je nastavena na pouzitıpro zavedenıdvojite nuly, jestlize je n, je to prıznakem nastavenıkla vesy na pouzitıpro zava dťnıdesetinne ca rky. Pouzıvejte kla vesy [ / 00] k prepına nımezi obťma variantami. Jestlize jste navolili pozadovanou variantu, stisknťte kla vesu [T] na potvrzenısve volby. Stroj opustı programovacı menu, spustı test displeje a prejde na norma lnı provoz se zavedenymi modifikacemi. 4.4 Prechod na evropskou me nu (EURO) Postup zavedenıjednotne mťny sesta va celkem ze ctyrfa zı: Fa ze 0 neboli predbťzna fa ze Tato fa ze trva az do 1. ledna 1999; v jejım pr bťhu budou va hy pracovat se dvťma mťnovymi jednotkami, konkretnť s pesetami neboli NMU (National Monetary Unit, narodnı mťnova jednotka) a s EURO. Uctovacıjednotkou vah jsou pesety neboli NMU, udaje v EURO slouzı pouze pro informaci. V teto fa zi m zete mťnit smťnny kurs tak casto, jak si prejete. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 6

7 V pr bťhu cıta nıcasu pri testu zarızenımusıte pri zmťnť smťnneho kurzu zavest kod [7], [8] a [9]. Blizsıinformace o vlastnım provedenıtohoto prechodu jsou uvedeny v za vťru teto prılohy, konkretnť v odstavci, pojedna vajıcım o zava dťnısmťnneho kursu Fa ze 1 Tato fa ze trva ode dne 1. ledna 1999 az do 1. ledna V teto dobť bude stroj pracovat tak, jako v predchozıfa zi, jedinym rozdılem bude to, ze smťnny kurs nynıbude pevnť stanoven. Abyste pres li z fa ze 0 do fa ze 1, musıte z kla vesnice zavest kod [1] [1] [1] [9] [9] [9] opťt v dobť, kdy logika vah cıta cas testu. Od toho okamziku pak bude zaveden konecny pevny smťnny kurs Eura. Jestlize smťnny kurs potvrdıte, zacnou va hy pracovat ve fa zi 1 a smťnny kurs jiz nebude mozno upravit. Pokud smťnny kurs nepotvrdıte, bude stroj nada le pracovat stejnť jako ve fa zi Fa ze 2 Tato faze trva ode dne 1. ledna 2002 az do 1. cervence V teto dobť budou vahy pracovat se dvťma mťnami: nynı bude uctovacı mťnou vah Euro a alternativnı mťnou (MAE) bude na rodnımťnova jednotka (NMU), tedy peseta. Z fa ze 1 prejdete do fa ze 2 tak, ze z kla vesnice zavedete kod [1] [1] [2] [0] [0] [2] opťt v dobť, kdy probıha cıta nıcasu testu pocıtace stroje. Jakmile tento kod zavedete, vymaze se obsah vs ech pamťčovych bunťk PLU stroje, protoze se zmťnıuctovacımťna stroje Fa ze 3 Tato faze pocına dnem 1. cervence Vahy nynı budou pracovat pouze s jedinou mťnou, kterou bude Euro; to take bude uctovacımťnou stroje. Prechod z fa ze 2 do fa ze 3 provedete tak, ze opťt v dobť, kdy bude pocıtac stroje nacıtat cas testu, zavedete z kla vesnice kod [1] [7] [2] [0] [0] [2]. Od tohoto okamziku budou va hy pracovat pouze v jedine mťnť, a to v Euro. 4.5 Zavedenıhodnoty sme nnú ho kursu Tato funkce se vypıs e na displeji takto: E u r x x x. x x x Tento kurs musıvyjadrovat, kolik jednotek na rodnımťnove jednotky (pesety) bude rovno jednomu Euru. Znamena to, ze jakmile zavedete prvnı cıslo, ktere bude r zne od nuly, musıte zavest dalsıch pťt i v prıpadť, ze se jedna o nuly. Smťnny kurs se zada va z numericke kla vesnice, pricemz desetinnou ca rku zava dıte kla vesou [ /00], kla vesou [C] m zete zadanou hodnotu na displeji vymazat a konecnou zapsanou hodnotu zavedete stiskem kla vesy [T]. Jestlize vstupnıhodnota nema spra vny forma t (tj. spra vnou strukturu), logika ji odmıtne prevzıt. Potom, co jste zavedli zapsanou hodnotu smťnneho kurzu (koeficientu), vypıs e se na cenovem displeji znak [C] na znamenı, ze logika za da potvrzenızavedene hodnoty; jestlize nynıstisknete kla vesu [T], hodnota se prevezme a ulozıdo pamťti. Jestlize namısto toho stisknete kla vesu [C], zavedena hodnota se ani neprevezme ani neulozıdo pamťti a obnovıse hodnota, platna pred touto operacı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 7

8 Da le uva dıme nťkolik prıklad zava dťnır znych hodnot smťnneho kursu: 168,220 [C] [1] [6] [8] [ /00] [2] [2] [0] [T] [T] 434 [C] [4] [3] [4] [ /00] [0] [ 0] [0] [T] [T] 0,671 [C] [ /00] [6] [7] [1] [0] [0] [0] [T] [T] [C] [2] [3] [0] [6] [4] [2] [T] [T] 2 [C] [2] [ /00] [0] [0] [0] [0] [0] [T] [T] 0,0273 [C] [ /00] [0] [2] [7] [3] [0] [0] [T] [T] 5 š drzba,servis a doprava Tato kapitola popisuje peci o vahy rady BASIC AUTONOMA. V teto kapitole je popsane cis tťnıa udrzba, servis a opravy, prena s enı, doprava a skladova nı. 5.1 U drz ba zarızenı V bťznem provozu va hy rady BASIC AUTONOMA nevyzadujı za dnou udrzbu vyjma udrzova nıv cistotť. Pri cis tťnıse nesmıpouzıvat agresivnıcisticıprostredky. Nejvhodnťjsıje mťkky hadrık namoceny ve vodť s prıdavkem bťzneho sapona tu. Upozornínı!! Pri cis tťnıva zıcımisky tlakem neprekrocit hornımez va zivosti. 5.2 Servis a opravy Pri vyskytu jakekoliv za vady je nutne nejdrıve zkontrolovat sıčovy prıvod vcetnť zmťrenı sıčoveho napťtı, da le umıstťnıva hy a za tťze na nı, prıp. zkontrolovat prepojenımezi va hou a perifernım zarızenım. Servis zajisčuje vyrobce anebo organizace jım povťrene. Upozornínı!! Za rucnıi poza rucnıservis m ze vykonat pouze autorizovana servisnıorganizace. Svevolne za sahy ze strany uzivatel anebo neautorizovane servisnı organizace majı za na sledek ztra tu za ruky! 5.3 Doprava, balenıa skladova nı Doprava Va ha se dopravuje bťznymi dopravnımi prostredky zabalena v origina lnım obalu,chra nťna pred mechanickym pos kozenım a povťtrnostnımi podmınkami, zajis tťna prepravnımi pojistkami. Upozornínı!! Pri prena s enı a dopravť musı byt elektronicka va ha zajis tťna prepravnımi pojistkami a zabalena v origina lnım obalu doda vanem vyrobcem. Upozornínı!! Va ha se prena sıa dopravuje ve vodorovne poloze. Pri prena senıje nutne va hu uchopit za spodnıra m. Vy robce si, vzhledem k mozne inovaci vyrobku, vyhrazuje pravo zmř n proti textu a vyobrazenım uvedeny m v tomto Navodu na pouzıvanı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 8

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka

TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka Listopad 2002 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 1 Obsah 1 DESKA CPU...3 1.1 MIKROKONTROLEROVY SUBSYSTEM...3

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor VIT Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor VIT Strana 1. Dovozce do ČR: Indikátor VIT Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY řady PS1-DS PS1P-DS Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

NÁVOD K OBSLUZE SX-15

NÁVOD K OBSLUZE SX-15 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY ŘADY SX-15 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA MODEL-PS Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL Technicka prırucka Technicka prıruc ka Í strana 1 Obsah ELEKTRONICKE VYBAVENI... 3 1 CPU DESKA... 3 1.1 MIKRO-KONTROLNISUBSYSTE M...3

Více

ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10

ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10 Technicka prırucka Technicka prıruc ka, Basic, Autonoma 10, É strana 1 Obsah 1 DESKA CPU / DODAVATELSKEHO DISPLEJE / KLA VESNICE... 3 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA HCG-120 Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34

R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34 R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34 ( ROKIT ) NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 RIDICI JEDNOTKA ROA34 POPIS R ÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Svorkovnice ante ny P - Mikroprocesor B - Prepınac funkcı Q - Pojistka napa jenı24 V ( 315 ma ) C -

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD... 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

RS 320. da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI

RS 320. da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI Syste m RS 320 sdruzuje funkce autoalarmu a dalkove ho ovladanı centralnıho zamykanı. Spolupracuje pritom s libovolny m typem centralnıho

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g obj. č: 3058 Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Informace o produktu: Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE APM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah: 1. Zapnutí váhy 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY řady model EC-2005 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C TXC0-4G.0225 TOB 15 TP 25-2/01 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

CAS AD Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE. řady

CAS AD Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE. řady CAS AD Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ STOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE Předání a vyzvednutí vozidla v servisu Při předávání vozidla do servisu si řidič provede výtisk řidiče při vyjmutí své karty, při převzetí vozidla ze servisu provede výtisk na vozidlo. Oba výtisky si nechá

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Návod k použití pro Závěsnou váhu

Návod k použití pro Závěsnou váhu Návod k použití pro Závěsnou váhu Katalogové číslo: 214044 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249 StojÅme na VašÅ straně www.micropad.cz UŽIVATELSKÖ MANUÜL VÜHA ECO BASIC verze 2009 Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2 Návod k obsluze Infračervený dálkový ovladač memo RC.1 memo RC.2 Dálkové ovladače řady memo.rc jsou elektronická zařízení určená k tomu, aby umožnila přenos programů z a do spínacích hodin memo. Díky infračervenému

Více

Návod k použití pro Počítací váhu

Návod k použití pro Počítací váhu Návod k použití pro Počítací váhu Katalogové číslo: 214087 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Pro trvalý provoz

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Regulá tor TEMco 1200

Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor je určen k programovému řízení pecí s termočlá nky typu K a S. Má vestavě nou paměť na 9 programů po 9 krocích. Regulá tor má ná sledující ovlá dací a indikační prvky:

Více

ACCURA SB-530 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ

ACCURA SB-530 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ ACCURA SB-530 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ ACCURA řady SB-530 Dovozce do ČR: ento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování

Více

CSS-100 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ MŮSTKOVÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ BALÍKŮ

CSS-100 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ MŮSTKOVÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ BALÍKŮ CSS-100 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ MŮSTKOVÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ BALÍKŮ CSS-100 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8. Tento soubor je chráněn autorskými právy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8. Tento soubor je chráněn autorskými právy UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE Indikátor A8 Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A8 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ VÁHA. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ VÁHA. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ VÁHA řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20 Technicka prırucka Technicka prıruc ka, Basic, Autonoma 20, É strana 1 Obsah 1 DESKA CPU/A-D KONVERTOR/ INTERFACE TISKA RNY... 3

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

ACCURA SB-520 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ

ACCURA SB-520 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ ACCUA SB-52 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOKA PO PŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ ACCUA řady SB-52 Dovozce do Č: ento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Návod k použití CZ Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

Model markovénå zbožå...3

Model markovénå zbožå...3 OBSAH: PRÁCE S POKLADNOU ER-A610...2 PřÅprava pokladny k provozu...2 Manipulace s penězi...2 ZadÄvÄnÅ čästky (finančnåho obnosu)...2 Oprava chyby v postupu zadävänå Édajů...2 ZrušenÅ chybně markovaná položky...2

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

INGOS. Termostatická vodní lá zeň TVL 15

INGOS. Termostatická vodní lá zeň TVL 15 INGOS Termostatická vodní lá zeň TVL 15 Ná vod k obsluze Vý robce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 - Modřany - 1 - Obsah: 0. Ú vod 0.1 Urč ení přístroje a specifikace 0.2 Technické údaje 1.

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ MŮSTKOVÁ VÁHA S VÝŠKOMĚREM. Výrobce:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ MŮSTKOVÁ VÁHA S VÝŠKOMĚREM. Výrobce: NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ MŮSTKOVÁ VÁHA S VÝŠKOMĚREM Výrobce: 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím

Více

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 Instalace programu Amos 500 Manager...3 PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Popis Menu...5 Nabídka Soubor...5 Nabídka Ústř edna...6 Nabídka Nastavení...7 Popis zá lož

Více

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Beo4 Příručka Obsah Používání dálkového ovladače Beo4, 3 Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Přizpůsobení dálkového ovladače Beo4, 5 Přidání

Více

Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky

Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full

Více

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka Vysavač Manta MM403 Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní instrukce Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupní smlouvu. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. kupní smlouvu. I. Předmět smlouvy Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Pořízení masa zmrazeného do státních hmotných rezerv a jeho ochraňování KUPNÍ SMLOUVA č. Obchodní firma: se sídlem: zastoupena: IČ : DIČ: bankovní spojení:

Více

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE INTER VAP FUNKCE Aby bylo možné programovat ovládací panel, je třeba, aby byl přístroj připojen k síti. Stiskněte zelený knoflík tak,

Více

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod CD-2502xx Digitální systém domácích telefonů Uživatelský návod 3 OBSAH: 1...OBSLUHA DOMÁCÍHO TELEFONU 1.1. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S BYTEM...3 1.2. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO VSTUPU...3 1.3. POUŽÍVÁNÍ TELEFONU...4

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: «Návrh» Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku 1.1. Prodávající: Prodávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

Návod k obsluze dálkového ovladače

Návod k obsluze dálkového ovladače Návod k obsluze dálkového ovladače APD-9CR s chlazením APD 12CR s chlazením APD-12 HR s chlazením i topením Ovládání ovladače Umístění dálkového ovladače - Užívejte ovladač ve vzdálenosti nejvíce 8 metrů

Více

Dnešní realita - zvládnutí mnoha úkon sou asn

Dnešní realita - zvládnutí mnoha úkon sou asn Dnešní realita - zvládnutí mnoha úkon sou asn A Pozice monitoru na pracovním stole ve správné vzdálenosti pro optimální pohled zabírá všechen hlavní prostor p ed uživatelem. B V d sledku toho musí uživatel

Více