TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke va hy BASIC AUTONOMA 10 Na vod k obsluze Listopad 2002 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 1

2 Obsah 1 VS EOBECNE VLASTNOSTI DU LEZ ITA UPOZORNÍNI NA VOD NA POUZ IVANI TA RA Nastavenı tary Zrusenı nastavenı tary URC ENI CENY Zrusenı nastavene ceny POUZ ITI BUNEK PLU A ZA PIS JEJICH OBSAHU DO PAMETI POC ET VA ZENI Vazenı s promř nnou cenou Vazenı s prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s castecnř prımy m prıstupem k bunce PLU Vazenı s neprımy m prıstupem k bunce PLU PR EVOD MENY PROGRAMOVACIPRIRUC KA DOBA TRVA NI AKUSTICKÚHO SIGNA LU TVRDOST FILTRU PROGRAMOVA NI KLA VESY [ /00] PR ECHOD NA EVROPSKOU MENU (EURO) Faze 0 neboli predbř zna faze Faze Faze Faze ZAVEDENI HODNOTY SMENNÚHO KURSU š DRZ BA,SERVIS A DOPRAVA U DRZ BA ZARIZENI SERVIS A OPRAVY DOPRAVA, BALENI A SKLADOVA NI Doprava...9 Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 2

3 1 Vs eobecne vlastnosti Tato uvodnı kapitola popisuje vs eobecne vlastnosti elektronickych vah rady BASIC AUTONOMA 10. bateriove napa jenı(baterie typu LR20 Á 1,5 V) prıpadnť napa jenısıčovym adaptorem na napťtı9 az 12 V displej s kapalnym krystalem (LCD) pro indikaci hmotnosti, ceny a souctovych hodnot; urcenınetto hmotnosti s indika tory netto hmotnosti a ta ry a pro ucenıceny a jejıho prevodu; va hy s va zivostı6 kg/2 g, 15 kg/5 g a 30 kg/10 g (ve vs ech prıpadech s dťlenım na dılk ); 33 kla ves; ta ra, na sledna subtraktivnıta ra, blokova nıa zrus enıta ry; funkce prevodu na EURO; volba desetinne ca rky / funkce s dvojitou nulou. 2 Dulezita upozornínı Provoz s napa jenım z bateriı Vahy zapınejte a vypınejte vzdy tak, ze POUZIJETE JEJICH VYPINAC E, jinak mu ze dojıt k ru zny m FUNKC NIM PORUCHAM. Jestlize napajecı např tı poklesne pod normalnı provoznı roven, vypıse se na displeji LCD symbol baterie. Vahy budou fungovat dale normalnım zpu sobem po dobu asi dalsıch 5 (př ti) hodin, baterii vsak je nutno v kazde m prıpadř co nejdrıve vymř nit. Vyrovna nıvah Pred pouzitım musıte vahy vzdy nalezity m zpu sobem vyrovnat do vodorovne polohy. Podmınky provoznıho prostredı Nevystavujte vahy prıme mu slunecnımu osvitu. Korekcnıkla vesa C Pri provozu se te to klavesy pouzıva ke zrusenı jake koliv nespravnř zadane hodnoty, castky anebo funkce pred ulozenım tř chto informacı do pamř ti. 3 NA VOD NA POUZ IVA NI 3.1 Ta ra Jakmile na vahy polozıte jakoukoliv zatťz, vahy se usta lıa je mozno je vyta rovat tak, ze stisknete kla vesu [T]. U daj hmotnosti na displeji se vynuluje a na indika toru ceny se vypıs e znak <, jehoz vyznam je NETTO ; to znamena, ze v hodnotť hmotnosti nenıobsazena ta ra a ze jaka koliv dalsıza tťz, polozena nynına va hy, se bude va zit v hmotnosti netto. Dalsı vyta rova nım ze probťhnout pouze tak, ze se na va hu polozıdalsıza tťz a opťt se stiskne kla vesa [T]. Ta ra se po sejmutızatťze z va hy automaticky vymaze a zarızenıse vynuluje, jestlize se na desku vah polozınejprve stabilnıza tťz, jejız hmotnost je vys s ınez ta ra. Jestlize si prejete zrus it ta ru aniz pritom splnıte tento pozadavek a se zcela pra zdnou deskou vah, stisknťte kla vesu [T]. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 3

4 3.1.1 Nastavenıta ry Jestlize jste provedli odta rova nıpostupem, popsanym v predchozım odstavci, m zete nynıta ru opťt nastavit tak, ze stisknťte kla vesu [T]. Na displeji se opťt vypıs e symbol < ň, oznacujıcı pevnou ta ru (tedy va zenou netto hmotnost) Fix T a indikujıcı, ze va hy jsou vyta rova ny Zrus enınastavenıta ry Nastavenıta ry m zete zrus it tak, ze stisknete ta rovacıkla vesu [T]; tım vymazete symbol pevne ta ry Fix T z displeje. 3.2 Urcenıceny Jestlize jste z kla vesnice vah zavedli cenu, vymaze se tento zavedeny udaj automaticky, jakmile se zarızenıvynuluje. Jestlize si prejete pracovat s nastavenou cenou, stisknťte kla vesu [ ] a potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım aktivujete symbol Fix P, kterym se indikuje nastavenıpevne ceny. Od tohoto okamziku z stane v platnosti jakykoliv udaj ceny, ktery z kla vesnice zavedete Zrus enınastavene ceny Jestlize chcete odblokovat nastavenıceny, stisknťte kla vesu [ ] a hned potom kla vesu [PLU / FIX]. Tım soucasnť vymazete indika tor Fix P, upozornujıcına nastavenıpevne ceny. 3.3 Pouz itıbune k PLU a za pis jejich obsahu do pame ti Va hy majı36 pamťčovych bunťk PLU, slouzıcıch k zapamatova nızavedenych cen. 18 (osmna ct) z tťchto bunťk ma prım y prıstup pres prıslus nou kla vesu. Dalsıch 18 bunťk PLU, ktere jsou ocıslova ny od 19 do 36, ma prıstup pouze ca stecnť prım y; tyto bunky se adresujıtak, ze se nejprve stiskne kla vesa [ ] a potom kla vesa, prıslus ejıcıdane bunce PLU. Existuje take moznost prıstupu ke kterekoliv z tťchto pamťčovych adres tak, ze z numericke kla vesnice zada te cıslo a potom stisknete kla vesu [PLU / FIX]. Jestlize chcete zapsat udaj do nťktere z pamťčovych bunťk PLU, musıte tuto bunku nejprve navolit postupem, popsanym v predchozım odstavci. Jestlize je obsah teto bunky nenulovy, da se vymazat stiskem kla vesy [C]. Potom se z numericke kla vesnice zavede informace, urcena k ulozenıdo pamťti, a stisknou se kla vesy [ ] a [T]. Zarızenıvyda akusticky signa l ( pıpne ) na znamenıze hodnota PLU byla spra vnť ulozena do pamťti. 3.4 Pocet va zenı Va zenıs promťnnou cenou Z numerickeho pole kla vesnice zaveóte cenu. Va zeny produkt m zete polozit na desku vah buó pred zavedenım ceny anebo po nťm Va zenıs prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 4

5 vyvolat jednodus e tak, ze stisknete kla vesu, odpovıdajıcıprıslus ne bunce PLU, nacez se z teto bunky zapamatovana cena vypıse na displeji. Take nynım zete va zeny produkt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs ca stecnť prımym prıstupem k bunce PLU Va hy majı18 pamťčovych bunťk PLU s ca stecnť prım ym prıstupem pro ulozenıcenovych udaj, ocıslovanych cısly od 19 do 36. Jestlize jste pred vazenım ulozili do nťktere z tťchto bunťk urcitou cenu, m zete tento udaj z pamťti vyvolat tak, ze stisknete kla vesu [ ] a potom kla vesu, oznacujıcıbunku PLU, ktere chcete pouzıt. Zapamatovany cenovy udaj se vypıse na displeji. Va zeny produkt m zete opťt polozit na desku vah pred vyvola nım ceny z pamťti PLU anebo po nťm Va zenıs neprımym prıstupem k bunce PLU Vs ech 36 pamťčovych bunťk k zapamatova nıcen se da adresovat i neprımo. Pri tomto zp sobu prıstupu ke kterekoliv ze zony 36 pamťčovych bunťk zavedete z numericke kla vesnice cıslo, ktere se vypıse na displeji. Potom stisknete kla vesu [PLU / SET], nacez se obsah adresovane pamťčove bunky, tedy cena, kterou jste do nızavedli, vypıse na cenovem displeji. 3.5 Prevod me ny Va hy jsou pripraveny k provozu po celou dobu zava dťnıjednotne evropske mťny. V pr bťhu fa zı 0, 1 a 2 tohoto zava dťnısi ca stku m zete vypsat na displeji v alternativnımťnť za predpokladu, ze jste naprogramovali smťnny kurs (viz kapitolu 10 teto prırucky). Bťhem fa zı0 a 1 stisknťte kla vesy [ ] a [8], jestlize ma te na displeji vypsa nu ca stku, kterou si prejete prevest na EURO. V pr bťhu fa ze 2 m zete pouzıt postupovat stejnť, jestlize chcete prevest ca stku, vypsanou v EURO, na prıslus nou hodnotu na rodnımťny. Bťhem konverze a zobrazenıprıslus nych ca stek na displeji nenımozne provest za dnou jinou operaci vah; displej v takovemto prıpadť z stane beze zmťny, dokud nestisknete kteroukoliv kla vesu na kla vesnici, nacez va hy prejdou do norma lnıho provoznıho rezimu. Dals ıinformace o jednotlivych stupnıch zava dťnı jednotne evropske mťny EURO uva dıme v prıloze teto prırucky. 4 PROGRAMOVACIPR IRUC KA Jestlize chcete zıskat prıstup k programovacım funkcım, nejprve zapnťte va hy. Zatımco v logice vah probıha cıta nıcasu, zadejte z numericke kla vesnice kod Jakmile skoncıtest zarızenı (tj. jakmile zarızenıdocıta cas), m zete prejıt do prvnıvarianty menu strojove konfigurace a pouzıt kla vesy [T] k prıstupu do naslednych variant. Jestlize chcete naprogramovat kteroukoliv z tťchto funkcı, musıte je projıt vs echny. Moznost uzivatelske konfigurace majıtyto parametry: 4.1 Doba trva nıakustickú ho signa lu Dobu trva nıakustickeho signa lu, tedy pıpnutı, vyda vaneho systemem vah po kazdem stisku kla vesy, je mozno naprogramovat. Toto je take prvnım parametrem, ktery je treba konfigurovat. Na cenovem displeji se vypıse kombinace znak bz a na displeji celkove ceny se vypıse soucasnť nastavena doba trva nıakustickeho signa lu. Ta se uda va cıslicovou informacıs cısly od Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 5

6 1 do 9. C ım vys s ıje tento cıselny udaj, tım je akusticke pıpnutı dels ı. Jestlize navolıte nulovou hodnotu delky tohoto signa lu, dojde k jeho uplnemu potlacenı. Pozadovanou hodnotu doby trva nı akustickeho signa lu zaveóte z kla vesnice. Jestlize chcete zkontrolovat, jakou delku signa lu jste nastavili anebo na jakou byl drıve nastaven, stisknťte kla vesu [PLU / SET]. Stroj provede test. Jestlize chcete obnovit drıve nastavenou hodnotu, stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit novť zavedenou hodnotu a prejıt k dalsımu programovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.2 Tvrdost filtru Dals ım uzivatelsky konfigurovatelnym parametrem je "tvrdost" vnitrnıho digita lnıho filtru vah. Tento parametr se na displeji oznacuje kombinacıznak rf a vypisuje se cıselnymi hodnotami od 1 do 9. U stabilnıch vah se pouzıva nastavenıfiltru na nulovou tvrdost, vyssıch hodnot se pouzıva pro pra ci s vahami s mensımi nestabilitami pri provozu. Pozadovanou hodnotu opťt zavedete z kla vesnice. Jestlize chcete vymazat hodnotu, vypsanou na displeji, a vynulovat logiku stroje,stisknťte kla vesu [C]. Jestlize chcete potvrdit svou volbu a prejıt k dalsımu konfigurovatelnemu parametru, stisknťte kla vesu [T]. 4.3 Programova nıkla vesy [ /00] Dalsım konfigurovatelnym parametrem stroje je zp sob, kterym lze pouzıvat kla vesu [ / 00]. Teto kla vesy je mozno pouzıt k zada nıdvojite nuly do souctu aniz se pritom bere v uvahu poloha desetinne ca rky; dals ızp sob jejıho pouzitıje zavedenıca rky, oddťlujıcıcelou ca st ca stky od ca sti desetinne. Tato poslednť uvedena varianta pouzitıma smysl pouze v prıpadť, ze stroj norma lnť pracuje s mťnou, jejız jednotka je dťlitelna na zlomky. Na cenovem displeji se objevıvypis dvojite nuly 00 a na displeji celkove ceny se vypıs e znak s nebo n. Jestlize znakem, vypsanym na displeji celkove ceny, je s, znamena to, ze kla vesa je nastavena na pouzitıpro zavedenıdvojite nuly, jestlize je n, je to prıznakem nastavenıkla vesy na pouzitıpro zava dťnıdesetinne ca rky. Pouzıvejte kla vesy [ / 00] k prepına nımezi obťma variantami. Jestlize jste navolili pozadovanou variantu, stisknťte kla vesu [T] na potvrzenısve volby. Stroj opustı programovacı menu, spustı test displeje a prejde na norma lnı provoz se zavedenymi modifikacemi. 4.4 Prechod na evropskou me nu (EURO) Postup zavedenıjednotne mťny sesta va celkem ze ctyrfa zı: Fa ze 0 neboli predbťzna fa ze Tato fa ze trva az do 1. ledna 1999; v jejım pr bťhu budou va hy pracovat se dvťma mťnovymi jednotkami, konkretnť s pesetami neboli NMU (National Monetary Unit, narodnı mťnova jednotka) a s EURO. Uctovacıjednotkou vah jsou pesety neboli NMU, udaje v EURO slouzı pouze pro informaci. V teto fa zi m zete mťnit smťnny kurs tak casto, jak si prejete. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 6

7 V pr bťhu cıta nıcasu pri testu zarızenımusıte pri zmťnť smťnneho kurzu zavest kod [7], [8] a [9]. Blizsıinformace o vlastnım provedenıtohoto prechodu jsou uvedeny v za vťru teto prılohy, konkretnť v odstavci, pojedna vajıcım o zava dťnısmťnneho kursu Fa ze 1 Tato fa ze trva ode dne 1. ledna 1999 az do 1. ledna V teto dobť bude stroj pracovat tak, jako v predchozıfa zi, jedinym rozdılem bude to, ze smťnny kurs nynıbude pevnť stanoven. Abyste pres li z fa ze 0 do fa ze 1, musıte z kla vesnice zavest kod [1] [1] [1] [9] [9] [9] opťt v dobť, kdy logika vah cıta cas testu. Od toho okamziku pak bude zaveden konecny pevny smťnny kurs Eura. Jestlize smťnny kurs potvrdıte, zacnou va hy pracovat ve fa zi 1 a smťnny kurs jiz nebude mozno upravit. Pokud smťnny kurs nepotvrdıte, bude stroj nada le pracovat stejnť jako ve fa zi Fa ze 2 Tato faze trva ode dne 1. ledna 2002 az do 1. cervence V teto dobť budou vahy pracovat se dvťma mťnami: nynı bude uctovacı mťnou vah Euro a alternativnı mťnou (MAE) bude na rodnımťnova jednotka (NMU), tedy peseta. Z fa ze 1 prejdete do fa ze 2 tak, ze z kla vesnice zavedete kod [1] [1] [2] [0] [0] [2] opťt v dobť, kdy probıha cıta nıcasu testu pocıtace stroje. Jakmile tento kod zavedete, vymaze se obsah vs ech pamťčovych bunťk PLU stroje, protoze se zmťnıuctovacımťna stroje Fa ze 3 Tato faze pocına dnem 1. cervence Vahy nynı budou pracovat pouze s jedinou mťnou, kterou bude Euro; to take bude uctovacımťnou stroje. Prechod z fa ze 2 do fa ze 3 provedete tak, ze opťt v dobť, kdy bude pocıtac stroje nacıtat cas testu, zavedete z kla vesnice kod [1] [7] [2] [0] [0] [2]. Od tohoto okamziku budou va hy pracovat pouze v jedine mťnť, a to v Euro. 4.5 Zavedenıhodnoty sme nnú ho kursu Tato funkce se vypıs e na displeji takto: E u r x x x. x x x Tento kurs musıvyjadrovat, kolik jednotek na rodnımťnove jednotky (pesety) bude rovno jednomu Euru. Znamena to, ze jakmile zavedete prvnı cıslo, ktere bude r zne od nuly, musıte zavest dalsıch pťt i v prıpadť, ze se jedna o nuly. Smťnny kurs se zada va z numericke kla vesnice, pricemz desetinnou ca rku zava dıte kla vesou [ /00], kla vesou [C] m zete zadanou hodnotu na displeji vymazat a konecnou zapsanou hodnotu zavedete stiskem kla vesy [T]. Jestlize vstupnıhodnota nema spra vny forma t (tj. spra vnou strukturu), logika ji odmıtne prevzıt. Potom, co jste zavedli zapsanou hodnotu smťnneho kurzu (koeficientu), vypıs e se na cenovem displeji znak [C] na znamenı, ze logika za da potvrzenızavedene hodnoty; jestlize nynıstisknete kla vesu [T], hodnota se prevezme a ulozıdo pamťti. Jestlize namısto toho stisknete kla vesu [C], zavedena hodnota se ani neprevezme ani neulozıdo pamťti a obnovıse hodnota, platna pred touto operacı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 7

8 Da le uva dıme nťkolik prıklad zava dťnır znych hodnot smťnneho kursu: 168,220 [C] [1] [6] [8] [ /00] [2] [2] [0] [T] [T] 434 [C] [4] [3] [4] [ /00] [0] [ 0] [0] [T] [T] 0,671 [C] [ /00] [6] [7] [1] [0] [0] [0] [T] [T] [C] [2] [3] [0] [6] [4] [2] [T] [T] 2 [C] [2] [ /00] [0] [0] [0] [0] [0] [T] [T] 0,0273 [C] [ /00] [0] [2] [7] [3] [0] [0] [T] [T] 5 š drzba,servis a doprava Tato kapitola popisuje peci o vahy rady BASIC AUTONOMA. V teto kapitole je popsane cis tťnıa udrzba, servis a opravy, prena s enı, doprava a skladova nı. 5.1 U drz ba zarızenı V bťznem provozu va hy rady BASIC AUTONOMA nevyzadujı za dnou udrzbu vyjma udrzova nıv cistotť. Pri cis tťnıse nesmıpouzıvat agresivnıcisticıprostredky. Nejvhodnťjsıje mťkky hadrık namoceny ve vodť s prıdavkem bťzneho sapona tu. Upozornínı!! Pri cis tťnıva zıcımisky tlakem neprekrocit hornımez va zivosti. 5.2 Servis a opravy Pri vyskytu jakekoliv za vady je nutne nejdrıve zkontrolovat sıčovy prıvod vcetnť zmťrenı sıčoveho napťtı, da le umıstťnıva hy a za tťze na nı, prıp. zkontrolovat prepojenımezi va hou a perifernım zarızenım. Servis zajisčuje vyrobce anebo organizace jım povťrene. Upozornínı!! Za rucnıi poza rucnıservis m ze vykonat pouze autorizovana servisnıorganizace. Svevolne za sahy ze strany uzivatel anebo neautorizovane servisnı organizace majı za na sledek ztra tu za ruky! 5.3 Doprava, balenıa skladova nı Doprava Va ha se dopravuje bťznymi dopravnımi prostredky zabalena v origina lnım obalu,chra nťna pred mechanickym pos kozenım a povťtrnostnımi podmınkami, zajis tťna prepravnımi pojistkami. Upozornínı!! Pri prena s enı a dopravť musı byt elektronicka va ha zajis tťna prepravnımi pojistkami a zabalena v origina lnım obalu doda vanem vyrobcem. Upozornínı!! Va ha se prena sıa dopravuje ve vodorovne poloze. Pri prena senıje nutne va hu uchopit za spodnıra m. Vy robce si, vzhledem k mozne inovaci vyrobku, vyhrazuje pravo zmř n proti textu a vyobrazenım uvedeny m v tomto Navodu na pouzıvanı. Na vod k pouzitıá BASIC AUTONOMA 10, strana 8

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS CL-5000 Strana SYSTÉMOVÁ ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM řady M CL 5000 CL 5000P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 6400 Brno

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

1.1 Za klady. PDF byl vytvoren zkusebnıverzıfineprint pdffactory http://www.fineprint.cz. 1.2 Prihra va nıa chyta nımıc e

1.1 Za klady. PDF byl vytvoren zkusebnıverzıfineprint pdffactory http://www.fineprint.cz. 1.2 Prihra va nıa chyta nımıc e 1 1. Za klady 1.1 Za klady Tato kapitola popisuje za kladnıprvky korfbalu. Jednotlive dovednosti, vs ak jes tž nenaucıkorfbal jako takovy. Zvla dnutıtž chto dovednostıjes tž nezarucuje dobreho korfbalistu.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více