INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY"

Transkript

1 INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí První průběžná zpráva za rok 2008 k projektu SP/4i2/133/07 - Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí, výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí červen 2008

2 OBSAH 1. IDENTIFIKACE PROJEKTU DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚVOD A METODIKA OBLAST A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBLAST B OSVĚTA OBLAST C DATA OBLAST D - FINANCE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ GRAFY Graf 1Energetika jako priorita dalšího rozvoje... 6 Graf 2 Zpracované koncepční dokumenty... 6 Graf 3 Energetická strategie v rámci budov majetku města... 7 Graf 4 Energetická strategie v rámci budov pronajímaných městem... 7 Graf 5 Energetická strategie v rámci soukromých bytových budov... 8 Graf 6 Propojenost energetických dokumentů s ostatními koncepčními dokumenty... 8 Graf 7 Indikativní cíle v oblasti úspor energie... 9 Graf 8 Indikativní cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie... 9 Graf 9 Akční plány v oblasti úspor energie a využívání OZE Graf 10 Indikátory pro vyhodnocování cílů OZE a úspor energie Graf 11 Motivace k tvorbě koncepčních dokumentů z oblasti energetiky Graf 12 Motivace k tvorbě koncepčních dokumentů z oblasti energetiky Graf 13 Motivace subjektů v budovách města k úsporám energie Graf 14 Výhled v energetice do roku Graf 15 Shrnutí pro Oblast A Strategické plánování Graf 16 Poskytování informací stavebním úřadu Graf 17 Stavební povolení a sledování norem Graf 18 Proškolování pracovníků v oblasti úspor energie a OZE Graf 19 Informace o potenciálu energetických úspor a OZE v rámci úřadu Graf 20 Dostatek informací pro vedení municipality o komunální energetice Graf 21 Kvalifikovaný zaměstnanec v rámci úřadu Graf 22 Green Procurement při obnově elktrospotřebičů Graf 23 Informovanost o beznákladových opatřeních Graf 24 Zapojení do kampaní Graf 25 Emise služebních aut Graf 26 Spolupráce se základními školami při osvětě Graf 27 Zájem o porovnání komunální energetiky v čase Graf 28 Zájem o porovnání komunální energetiky mezi městy Graf 29 Shrnutí pro Oblast B Osvěta Graf 30 Energetická databáze budov ve vlastnictví města Graf 31 Energetická databáze soukromých budov Graf 32 Data o spotřebě energie budovy ve vlastnictví města Graf 33 Data o spotřebě energie soukromé bytové domy Graf 34 Roční data o spotřebě elektrické energie v rámci veřejného osvětlení Graf 35 Data o energetických úsporách Graf 36 Data o místním užití OZE Graf 37 Data o potenciálu OZE Graf 38 Data o potenciálu úspor energie Graf 39 Shrnutí pro Oblast C Data Graf 40 Kvalifikovaný zaměstnanec z oblasti financování energetických úspor a OZE Graf 41 Žádosti o financování OZE projektů Graf 42 Žádosti o financování projektů úspor energie Graf 43 Rozpočtové prostředky investované do úspor energie Graf 44 Rozpočtové prostředky investované do úspor energie vlastní budovy Graf 45 Rozpočtové prostředky na úspory energie pronajímané budovy Graf 46 Rozpočtové prostředky na projekty OZE pronajímané budovy

3 Graf 47 Vlastní fond na podporu OZE Graf 48 Vlastní fond na podporu realizace úspor energie Graf 49 Využití EPC Graf 50 Využití PPP Graf 51 Shrnutí pro Oblast D Finance

4 1. IDENTIFIKACE PROJEKTU Identifikační kód projektu Kategorie výzkumu a vývoje SP/4i2/133/07 ZV Kód programu Název projektu česky Odborný garant projektu SP Rok zahájení projektu 2007 Rok ukončení projektu 2009 Poskytovatel prostředků Příjemce prostředků Hlavní řešitel projetu Řešitelský tým Oponenti řešení za rok 2008 Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí, výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Ing. Jaroslav Blažek,.Ph.D. et Ph.D. Ministerstvo životního prostředí PORSENNA o.p.s. Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. PORSENNA o.p.s. Bystřická 522/ Praha 4 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. - PORSENNA o.p.s. Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. - PORSENNA o.p.s. Ing. Lucie Stuchlíková - odborný konzultant Ing. Tomáš Vanický - PORSENNA o.p.s. Daniela Pechová - PORSENNA o.p.s. Mgr. Vojtěch Kučera Národní síť Zdravých měst ČR Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Národohospodářská Katedra ekonomiky životního prostředí Tel.: Ing. Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Divize Energetická politika Tel.:

5 2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2.1 Úvod a metodika V rámci dotazníkového šetření bylo využito spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR a bylo osloveno všech 85 členských měst, obcí a regionů tohoto sdružení. Dále byly osloveny všechny zbývající obce s rozšířenou působností v celé ČR. Celkem tedy bylo osloveno 279 měst, obcí čí regionů oproti plánovaným 100 municipalitám. V rámci dotazníkového šetření se vrátilo 53 vyplněných dotazníků. Návratnost se tedy pohybovala kolem 19%, což je návratnost běžná v rámci podobných šetření. Dotazníkové šetření proběhlo jednak formou elektronického sběru dat a stejně tak i v papírové formě. V rámci prvního kola dotazníkového šetření byly sebrány vyplněné dotazníky a začaly být vyhodnocovány. V rámci druhého kola byly telefonicky kontaktováni příslušní pracovníci úřadů a byly vyjasněny nejasné odpovědi. V současné době probíhá další sběr dat v rámci poslední části dotazníku (oblast E), která vykazovala nejvyšší procento nezodpovězených otázek a bude ještě dodatečně vyhodnocena. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na 5 základních oblastí komunální energetiky Oblast A Strategické plánováni. Výzkum v této oblasti se pokoušel zjistit, nakolik municipality chápou energetiku jako prioritní oblast svého dalšího vývoje, jak jsou případné strategické dokumenty z oblasti energetiky provázány s ostatními koncepčními dokumenty a nakolik jsou koncepční dokumenty z oblasti energetiky skutečně používány při rozhodování municipalit. Oblast B Osvěta. Výzkum v této oblasti se zaměřoval především na zjištění stavu věcí v tom, jak daná municipalita využívá osvětové a komunikační prostředky v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie ať již mezi zaměstnanci svého úřadu, tak i mezi běžnými prostředky. Oblast C Data. Dotazníkové šetření v této oblasti si kladlo za cíl zjistit na vybraném vzorku municipalit, zda jsou v rámci daného úřadu dostupná energetická data, v jakém rozsahu, formě, za jakou časovou řadu a jak s nimi kompetentní zaměstnanci městského úřadu pracují a k čemu je využívají. Oblast D Finance. Tato oblast výzkumu si kladla za cíl zjistit, nakolik má daná municipalita přehled o externích využitelných finančních zdrojích, které je možné využít na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, či realizaci úspor energie a zda municipalita tyto zdroje využívá. Dále zjistit, zda město podporuje tyto akce i z vlastních finančních zdrojů a jak finančně podporuje šetrné využívání energií v objektech, které nejsou přímo majetkem města. Oblast E Obecné. Tato oblast byla složena především z otevřených otázek a zaměřovala se na identifikaci hlavních překážek využívání obnovitelných zdrojů energie a realizace energetických úspor v dané municipalitě, dále na povědomí o budoucím energetickém mixu (rok 2020) dané municipality a na potřebnost koncepčního řízení komunální energetiky do budoucna. Tato oblast vykazovala nejvyšší procento nezodpovězených otázek, proto prozatím nebyla vyhodnocena a sběr odpovědí proběhne v rámci plánovaných cílených rozhovorů. Výsledky dotazníkového šetření v rámci oblastí A-D jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 5

6 2.2 Oblast A Strategické plánování V rámci této oblasti bylo danému vzorku měst položeno celkem 14 uzavřených otázek zaměřených na obecnou úroveň koncepčního přístupu ke komunální energetice. Výsledky dotazníkového šetření z této oblasti shrnují následující grafy a komentáře. Graf 1Energetika jako priorita dalšího rozvoje Energetika jako priorita dalšího rozvoje města 19,2% 7,7% 73,1% Na obecnou otázku, zda dané municipality chápou energetiku jako prioritu svého dalšího rozvoje odpovědělo kladně cca 73 % dotázaných respondentů. Dále otázka nebyla specifikována, šlo pouze o obecné zjištění a porovnání s tím, co vybrané municipality obecně tvrdí a tím, co skutečně činní, jak bude uvedenou v závěru této podkapitoly. Graf 2 Zpracované koncepční dokumenty Zpracovaná energetická koncepce, či jiný strategický dokument v oblasti energetiky 3,8% 42,3% 53,8% 6

7 Povinnost zpracovat územní energetickou koncepci ukládá 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů všem krajům, statutárním městům a Praze. Ostatní municipality v České republice si zpracovávají koncepční a strategické dokumenty z oblasti energetiky víceméně dobrovolně. V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nadpoloviční většina (54 %) oslovených měst má vytvořeny koncepční dokumenty v dané oblasti. Graf 3 Energetická strategie v rámci budov majetku města Energetická koncepce(strategie) budovy ve vlastnictví města 10,7% 89,3% Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich 89 % do těchto koncepčních dokumentů zahrnuje budovy ve vlastnictví města. Zbývajících 11 % tak pravděpodobně připadá na koncepční dokumenty z oblasti veřejného osvětlení, či řešení zdrojové části, atd. Graf 4 Energetická strategie v rámci budov pronajímaných městem Energetická koncepce(strategie) budovy pronajímané městem 25,0% 75,0% 7

8 Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich 75 % do těchto koncepčních dokumentů zahrnuje budovy pronajímané městem, což je nižší podíl, než je tomu u budov, které město přímo vlastní. Graf 5 Energetická strategie v rámci soukromých bytových budov Energetická koncepce(strategie) soukromé bytové budovy 42,9% 57,1% Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich pouze 57 % do těchto koncepčních dokumentů zahrnuje budovy soukromé bytové budovy, což i když je v těchto budovách spotřebováno významné množství energie v rámci dané municipality a s růstovým potenciálem měst a obcí (což je pravděpodobně častým dlouhodobým cílem municipalit) se dá předpokládat zvyšování této spotřeby. Graf 6 Propojenost energetických dokumentů s ostatními koncepčními dokumenty Propojenost s ostatními koncepčními dokumenty 21,4% 78,6% 8

9 Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich 79 % tvrdí, že tyto dokumenty jsou provázány s ostatními prioritami dané municipality, respektive jejími koncepčními dokumenty, kterými jsou např. Strategický plán, Územní plán, Plán rozvoje bytového fondu, Plán odpadového hospodářství, Finanční výhled, atd. Graf 7 Indikativní cíle v oblasti úspor energie Indikativní cíle v oblasti úspor energie 39,3% 60,7% Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich má pouze 39 % stanoveno indikativní (měřitelné) cíle v oblasti energetických úspor, což celkem jasně naznačuje, že u zbývajících 61 % municipalit nefunguje vyhodnocování koncepčních dokumentů v této oblasti a municipalita nemá konkrétní představu o podílu energetických úspor na budoucím energetickém mixu. Graf 8 Indikativní cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie Indikativní cíle v oblasti využívání OZE 25,0% 75,0% 9

10 Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich má pouze 25 % stanoveno indikativní (měřitelné) cíle v oblasti využívání OZE, což celkem jasně naznačuje, že u zbývajících 75 % municipalit nefunguje vyhodnocování koncepčních dokumentů v této oblasti a municipalita nemá konkrétní představu o podílu OZE na budoucím energetickém mixu. Graf 9 Akční plány v oblasti úspor energie a využívání OZE Akční plány pro oblast úspor energie a využívání OZE 17,9% 82,1% Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich pouze 18 % vytváří krátkodobé akční plány, kde by byly konkrétně specifikovány prioritní projekty a aktivity v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Většina, tedy 83 % oslovených municipalit tak nemá jasně definované priority v oblasti energetického hospodaření. Graf 10 Indikátory pro vyhodnocování cílů OZE a úspor energie Indikátory pro vyhodnocování cílů v oblasti úspor energie a využití OZE 25,0% 75,0% 10

11 Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich má 25 % v rámci těchto dokumentů stanoveny indikátory pro oblast OZE a úspor energie, které by jednak umožnily vyhodnocování a aktualizaci těchto dokumentů na základě skutečných dat. A jednak by umožnily vyhodnocení, zda daná municipalita dlouhodobě směřuje k nastaveným indikativním cílům a zda jsou tyto cíle adekvátní. Graf 11 Motivace k tvorbě koncepčních dokumentů z oblasti energetiky Energetická koncepce(strategie) snižování výdajů za energie úřadu 25,0% 75,0% Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) bylo u 75 % z nich hlavním motivem pro zpracování těchto dokumentů snížení výdajů za energie (provozních výdajů) v rámci budov a majetku města. Graf 12 Motivace k tvorbě koncepčních dokumentů z oblasti energetiky Energetická koncepce(strategie) snižování výdajů za energie běžných obyvatel 35,7% 64,3% 11

12 Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) bylo u 36 % z nich hlavním motivem pro zpracování těchto dokumentů snížení výdajů za energie běžných obyvatel. Graf 13 Motivace subjektů v budovách města k úsporám energie Motivace subjektů hospodařící v budovách města k úsporám energie 28,6% 71,4% Významnou součástí fungujícího energetického managementu je i motivace subjektů k energetickým úsporám. Ze všech municipalit, které mají zpracován jakýkoliv koncepční dokument z oblasti energetiky (viz Graf 2) jich 71 % motivuje subjekty hospodařící v objektech města k úsporám energie. Za hlavní motivační faktory byly zmiňovány především interní dotace či pomoc při přípravě žádosti o externí zdroje financování. Graf 14 Výhled v energetice do roku 2020 Výhled do roku 2020 ve spotřebě energie 10,7% 89,3% Za stěžejní otázku z hlediska strategického přístupu k energetickému hospodaření lze zmínit otázku výhledu spotřeby energie do roku 2020 pro dané město. I když byly v rámci 12

13 dotazníkového šetření osloveny municipality, které mají zpracovány strategické plány na období minimálně do roku 2020, pouze 11 % z těchto municipalit má představu o tom, jaké množství energie bude spotřebovávat v roce Zajímavé je také zmínit skutečnost, že většina těchto měst předpokládá, že jejich spotřeba bude vyšší než v roce 2006, tedy dávají ve svém strategickém výhledu minimální prostor úsporám energie. Shrnutí výsledků pro oblast A Následující graf přehledně shrnuje výsledky dotazníkového šetření pro oblast A Strategické plánování. Graf 15 Shrnutí pro Oblast A Strategické plánování Výhled do roku 2020 ve spotřebě energie Motivace subjektů hospodařící v budovách města k úsporám energie Energetická koncepce(strategie) - dlouhodobé snižování výdajů za energie běžných obyvatel Energetická koncepce(strategie) - dlouhodobé snižování výdajů za energie úřadu Indikátory pro vyhodnocování cílů v oblasti úspor energie a využití OZE Akční plány pro oblast úspor energie a využívání OZE Indikativní cíle v oblasti využívání OZE Indikativní cíle v oblasti úspor energie Propojenost s ostatními koncepčními dokumenty Energetická koncepce(strategie) - soukromé bytové budovy Energetická koncepce(strategie) - budovy pronajímané městem Energetická koncepce(strategie) - budovy ve vlastnictví města. Zpracovaná energetická koncepce, či jiný strategický dokument v oblasti energetiky Energetika jako priorita dalšího rozvoje města 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z výše uvedeného shrnujícího grafu vyplývá, že municipality odpovídají kladně především v obecnějších otázkách týkající se např. zpracovaných dokumentů, či obecně energetiky jako priority, čím více se otázky blížily ke konkrétním činnostem a aktivitám, jakými jsou např. zpracované akční plány, stanovený výhled v energetice do roku 2020, indikativní cíle pro úspory energie a OZE, podíl kladných odpovědí se snižoval. Z výsledků je tedy zřejmé, že co se týká strategického přístupu k energetice, existuje spíše na úrovni koncepcí, či myšlenek, nikoliv však v rámci konkrétních opatření a aktivit, které by byly dlouhodobě vyhodnocovány a aktualizovány. Za významné zjištění stojí i to, že většina dotázaných municipalit (75 %) nemá stanoveny indikátory v rámci komunální energetiky. 13

14 2.3 Oblast B Osvěta V rámci této oblasti bylo danému vzorku měst položeno celkem 13 uzavřených otázek zaměřených na úroveň poskytování informací o úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci běžné činnosti úřadu a na úroveň povědomí dané problematiky v rámci dané municipality. Graf 16 Poskytování informací stavebním úřadu Stavební úřad a možnosti úspor energie a využití OZE 3,8% 32,7% 63,5% Jednou z možností, jak působit pozitivně na občany v rámci osvěty k realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, je zmiňovat tyto informace v rámci procesu schvalování stavebního povolení na rekonstrukce, či výstavbu nových domů. V rámci vzorku 53 municipalit jsou tyto informace v jakékoliv formě poskytovány pouze u 33 % municipalit. Graf 17 Stavební povolení a sledování norem Stavební povolení a splnění požadavků norem 13,5% 5,8% 80,8% 14

15 V rámci vzorku 53 municipalit je zhruba u 81 % z nich rámci vydávání stavebního povolení sledováno splnění požadavků závazných norem a legislativních předpisů na tepelnou ochranu budov. Graf 18 Proškolování pracovníků v oblasti úspor energie a OZE Proškolování kompetentních pracovníku v oblasti úspor energie a OZE 3,8% 42,3% 53,8% V rámci vzorku 53 municipalit jsou zhruba pouze u 43 % proškolováni kompetentní pracovníci v oblasti realizace úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, což je poměrně nízké procento, které naznačuje že více než polovina kompetentních pracovníků, kteří mají možnost dané téma v rámci municipality prosadit o něm nemají dostatečné informace. Graf 19 Informace o potenciálu energetických úspor a OZE v rámci úřadu Informace o potenciálu energetických úspor a OZE na úřadě 5,8% 40,4% 53,8% V rámci vzorku 53 municipalit jsou pouze zhruba u 54 % dostupné informace o potenciálu energetických úspor a OZE v rámci jejich vlastního katastru, což značí, že nemají dostatečné informace pro zvýšení podílu využívání OZE a realizace energetických úspor. 15

16 Graf 20 Dostatek informací pro vedení municipality o komunální energetice Dostatek informací pro vedení města v rámci energetiky 9,6% 36,5% 53,8% Podobná je i situace v rámci vedení města, kdy v rámci vzorku 53 municipalit jsou pouze zhruba u 54 % dostupné informace o komunální energetice pro vedení města. Vedení města tak často chápe jakékoliv činnosti v rámci komunální energetiky jako okrajové a je smířeno s tím, že provozní energetické výdaje municipality jsou výdaji mandatorními, které každoročně rostou. Graf 21 Kvalifikovaný zaměstnanec v rámci úřadu Kvalifikovaný zaměstnanec v oblasti úspor energie a OZE v rámci úřadu 5,8% 32,7% 61,5% Tento graf zobrazuje jednu významnou bariéru vyššího využití OZE a realizace energetických úspor na lokální úrovni, kdy v rámci vzorku 53 municipalit pouze u 33 % existuje kvalifikovaný pracovník v dané oblasti, energetický manager, který je schopen nahlížet např. na úspory energie jako na energetický zdroj. Graf 22 Green Procurement při obnově elktrospotřebičů 16

17 Green Procurement při obnově elektrospotřebičů 15,4% 3,8% 80,8% Poměrně vysoké procento 81 % municipalit z celkového vzorku 53 měst při nákupu elektrospotřebičů bere v potaz i parametry týkající se životní prostředí, respektive vybírá elektrospotřebiče v energetické třídě A. Graf 23 Informovanost o beznákladových opatřeních Informovanost zaměstnanců úřadu o možnostech spořit energie změnou chování 3,8% 46,2% 50,0% V rámci vzorku 53 municipalit jsou zhruba u 50% informováni zaměstnanci o možnostech jak beznákladově (změnou svého chování) snižovat spotřebu energie, přičemž tento způsob snižování spotřeby energie patří mezi nejvíce přijatelné právě díky nulovým investičním nákladům. 17

18 Graf 24 Zapojení do kampaní Zapojenost do kampaně informující veřejnost o úsporách energie a vaužití OZE 3,8% 13,5% 82,7% Poněkud horší situace je v tom, jak daná municipalita působí navenek, tedy směrem k občanům v rámci organizace (či pouhého zapojení se do) kampaní zaměřených na úspory energie. V rámci vzorku 53 municipalit jich zhruba 83 % potvrdilo, že se takovýchto kampaní neúčastnilo. Graf 25 Emise služebních aut Emise služebních aut jako kritérium volby veřejného parku 3,8% 28,8% 67,3% V rámci budoucí realizace energetických úspor je právě sektor dopravy pravděpodobně nejrizikovější, obecný trend zvyšování počtu aut není jednoduché zvrátit. Právě město může na lokální úrovni daný trend alespoň usměrňovat tím, že bude vybírat vozový park dle emisí, s tím související spotřebou a náročností na provoz. Daný trend se však potvrdil pouze u 29 % měst z osloveného vzorku. 18

19 Graf 26 Spolupráce se základními školami při osvětě Spolupráce úřadu s místními základními školami na popularizaci tématu úspor energie a OZE 7,7% 48,1% 44,2% Žáci místních základních škol jsou potenciálními zaměstnanci daného úřadu. Pokud zástupci úřadu uvažují dlouhodobě a mají zájem prosazovat dlouhodobě úspory energie a využívání OZE v rámci dané municipality, mají tak působením na žáky základní školy jedinečnou možnost, jak toto téma popularizovat. V rámci vzorku 53 municipalit jich však v této oblasti působí přibližně 48 %. Graf 27 Zájem o porovnání komunální energetiky v čase Smysluplnost porovnávaní základních energetických dat municipality v čase 5,8% 3,8% 90,4% Jako pozitivní výsledek s ohledem na záměr tohoto projektu lze vidět zájem municipalit o porovnání a tím i sledování základních energetických indikátorů v čase. V rámci vzorku 53 municipalit projevilo zájem o tato sledování a vyhodnocování zhruba 90 % municipalit. 19

20 Graf 28 Zájem o porovnání komunální energetiky mezi městy Smysluplnost porovnávaní základních energetických dat municipality s jinými městy 21,2% 1,9% 76,9% Podobný zájem je možné vysledovat i u zájmu municipalit o porovnání a tím i sledování základních energetických indikátorů mezi sebou. V rámci vzorku 53 municipalit projevilo zájem o tato sledování a vyhodnocování zhruba 77 % municipalit. Shrnutí výsledků pro oblast B Následující graf přehledně shrnuje výsledky dotazníkového šetření pro oblast B Osvěta. Graf 29 Shrnutí pro Oblast B Osvěta Smysluplnost porovnávaní základních energetických dat municiplality s jinými městy Smysluplnost porovnávaní základních energetických dat municiplality v čase Spolupráce úřadu se ZŠ na popularizaci tématu úspor energie a OZE Emise služebních aut jako kritérium volby veřejného parku Zapojenost do kampaně informující veřejnost o úsporách energie a využití OZE Informovanost zaměstnanců úřadu o možnostech spořit energie změnou chování Green Procurement při obnově elktrospotřebičů Kvalifikovaný zaměstnanec v oblasti úspor energie a OZE v rámci úřadu Dostatek informací pro vedení města v rámci energetiky Informace o potenciálu energetických úspor a OZE na úřadě Proškolování kompetentních pracovníků v oblasti úspor energie a OZE Stavební povolení a splnění požadavků norem Stavební úřad a možnosti úspor energie a využití OZE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z výše uvedeného shrnujícího grafu vyplývá, že municipality odpovídají kladně především v otázkách zájmu o sledování vyhodnocování dat z oblasti energetiky, pozitivně je hodnocen i nákup elektrospotřebičů třídy A a splňování legislativních požadavků (sledování dodržování norem). Velmi nízká je naopak informovanost o úsporách energie a OZE ať již směrem mimo městský úřad (kampaně, spolupráce se základními školami), tak i uvnitř úřadu (proškolený kompetentní a kvalifikovaný pracovník, informovanost o potenciálu úspor energie a OZE). 20

21 2.4 Oblast C Data V rámci této oblasti bylo danému vzorku měst položeno celkem 9 uzavřených otázek zaměřených na dostupnost základních energetických dat z oblasti komunální energetiky, které jsou nezbytné k dlouhodobému strategickému přístupu v dané oblasti, především k tvorbě energetických plánů a realizaci energetických úspor. Graf 30 Energetická databáze budov ve vlastnictví města Energetická databáze budov ve vlastnictví města 3,8% 28,8% 67,3% První otázka v rámci této oblasti byla obecně zaměřena na přehled o dostupnosti energetických dat, ať již technických, či finančních na komunální úrovni pro budovy ve vlastnictví města. Z odpovědí vyplynulo, že zhruba u 29 % oslovených měst tato databáze neexistuje. Tyto municipality tak nemají v rukou základní informace nezbytné k rozhodování o investicích a dlouhodobém výhledu v rámci energetického hospodaření. Graf 31 Energetická databáze soukromých budov Energetická databáze soukromých budov 1,9% 7,7% 90,4% 21

22 U soukromých budov se dalo předpokládat, že tato databáze neexistuje, poněvadž daná municipalita má velmi omezené možnosti, jak ovlivňovat energetické hospodaření těchto budov a především se toto hospodaření netýká městského rozpočtu. Z dotazníků vyplynulo, že pouze v 8 % existují základní energetické informace o soukromých budovách. Graf 32 Data o spotřebě energie budovy ve vlastnictví města Každoroční data o spotřebě energie v budovách ve vlastnictví města 7,7% 92,3% Z odpovědí na otázku, zda existují roční informace o spotřebě energie v rámci budov ve vlastnictví města vyplynulo, že tato data existují zhruba u 93 % oslovených měst. Odpovědi na tuto otázku však nekorespondují s odpověďmi na otázku o existenci energetické databáze budov ve vlastnictví města (graf 30). Tato skutečnost se dá vysvětlit např. tím, že tyto data na úřadě existují, nejsou však soustředěny v jednotné databázi, která by umožňovala pracovat s těmito daty. Graf 33 Data o spotřebě energie soukromé bytové domy Každoroční data o spotřebě energie v soukromých bytových domech 7,7% 92,3% 22

23 Z odpovědí na otázku, zda existují roční informace o spotřebě energie v rámci soukromých bytových domů vyplynulo, že tato data neexistují zhruba u 93 % oslovených měst. Odpovědi na tuto otázku korespondují s odpověďmi na otázku o existenci energetické databáze soukromých budov (graf 31). Graf 34 Roční data o spotřebě elektrické energie v rámci veřejného osvětlení Každoroční data o spotřebě elektrické energie v rámci veřejného osvětlení 3,8% 96,2% Stejně tak jako u dat o spotřebě energie u budov ve vlastnictví města bylo potvrzeno i vysoké procento tj. 96 % municipalit, které mají k dispozici data o spotřebě elektrické energie v rámci veřejného osvětlení. Graf 35 Data o energetických úsporách Data o úsporách energie za jakékoliv období 5,8% 40,4% 53,8% Data o realizovaných úsporách energie v rámci majetku či budov města jsou dostupná pouze ve 40 % oslovených měst. Otázka zde byla položena tak, zda vůbec město nějaká data 23

24 o úsporách má k dispozici. Pokud však minimálně 54 % z oslovených měst data o úsporách nesleduje, je těžké pro danou municipalitu určit, jak jsou pro ni úspory energie významné a s jakými úsporami lze dlouhodobě v rámci energetického managementu dané municipality počítat. Graf 36 Data o místním užití OZE Data o množství energie pocházející z místních OZE 17,3% 82,7% Podobná situace nastává i u vyhodnocování produkce energie z místních OZE, kdy pouze 17 % oslovených municipalit deklarovalo, že tato data má k dispozici. Je nutné upřesnit, že toto číslo je samozřejmě zatíženo chybou, která spočívá v tom, že ne všechna oslovená města produkují energii z místních OZE. Graf 37 Data o potenciálu OZE Data o potenciálu OZE 1,9% 25,0% 73,1% 24

25 V rámci vzorku 53 municipalit zhruba 73 % nemá k dispozici data o potenciálu OZE v rámci dané lokality. Tuto informaci je zajímavé porovnat s otázkou o dostupných informacích o potenciálu OZE a energetických úspor z oblasti B (graf 19), kde 54 % dotázaných municipalit uvádělo, že tyto informace jsou na úřadě dostupné. Pokud se však dotaz zaměřil na konkrétnější data využitelná pro výhledy energetické hospodářství, podíl kladných odpovědí se snížil na 25 %. Graf 38 Data o potenciálu úspor energie Data o potenciálu úspor energie 36,5% 63,5% V rámci vzorku 53 municipalit zhruba 64 % nemá k dispozici data o potenciálu úspor energie v rámci dané lokality. Data o potenciálu úspor energie jsou však nezbytná pro dlouhodobé plánování a zejména pro plánování finančních výhledů dané municipality. Shrnutí výsledků pro oblast C Následující graf přehledně shrnuje výsledky dotazníkového šetření pro oblast C Data. Graf 39 Shrnutí pro Oblast C Data Data o potenciálu úspor energie Data o potenciálu OZE Data o množství energie pocházející z místních OZE Data o úsporách energie za jakékoliv období Každoroční data o spotřebě elektrické energie v rámci veřejného osvětlení Každoroční data o spotřebě energie v soukromých bytových domech Každoroční data o spotřebě energie v budovách ve vlastnictví města Eneregtická databáze soukromých budov Eneregetická databáze budov ve vlastnictví města 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Z výše uvedeného grafu je vidět, že v rámci municipalit jsou dostupná především data o spotřebě energie v rámci majetku města. Nedostupná jsou především data o potenciálu energetických úspor a OZE, stejně tak jako data za soukromé budovy, potažmo sektor. 25

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Druhá průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s.

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. 1 Obsah prezentace Výzvy komunální energetiky Dotazníkové šetření Bariéry komunální energetiky Požadavky a rezervy měst a obcí v komunální

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s.

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s. MODEL - WORKSHOP PORSENNA o.p.s. Program workshopu Přínosy energetického managementu Priority města podíl energetiky v souhrnu aktivit města představa optimální spolupráce města a firem Současný stav energetického

Více

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 AKČNÍ PLÁN NA ROK 2010 K ENERGETICKÉMU PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 kompletní verze pro veřejné projednání listpad 2009 Akční plán na rok 2010 k Energetickému plánu městské části Praha-Libuš

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. Seminář Bioenergie v pohraniční oblasti Labe/Elbe, 20.2.2014 DVA DŮVODY PROČ JSME DNES

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

APES Úspory energie a EPC, Energetický management

APES Úspory energie a EPC, Energetický management APES Úspory energie a EPC, Praha, 27.listopadu 2012 Energetický management města ě Litoměřice Schéma prezentace MA 21 v LTM MA 21 a Energetika Plánované aktivity MA 21 v Litoměřicích Popis, principy a

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

JAK SESTAVIT ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA

JAK SESTAVIT ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ MANAŽERY MĚST A OBCÍ Jak sestavit energetický plán města Energetický plán města (EPM) představuje základní dokument pro dlouhodobou koncepci správy majetku města ve vztahu k energetickému

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ METODA EPC - obecné informace - EPC a dotace možnosti kombinace EDUARD PAULÍK, DABONA s.r.o. červen 2011 OBSAH PREZENTACE 1. část - specifika metody

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 OBECNÁ NABÍDKA Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 Shrnutí Současná situace Základem pro váš efektivní provoz je topení, klimatizace,

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

OBSAH. 1. Úvod o společnosti SEVEn. 3. Konkrétní projekty zabývající se metodou EPC. 4. Doporučení z hlediska koordinace projektů

OBSAH. 1. Úvod o společnosti SEVEn. 3. Konkrétní projekty zabývající se metodou EPC. 4. Doporučení z hlediska koordinace projektů PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAVY A ŘEŠENÍ PROJEKTŮ Z PROGRAMU EU OBSAH 1. Úvod o společnosti SEVEn 2. Zkušenosti s projekty v rámci programu IEE 3. Konkrétní projekty zabývající se metodou EPC 4. Doporučení

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Litoměřice Zdravé město Litoměřice Zapojování veřejnosti do strategického plánování - zaměřeno na mobilitu Plány udržitelné městské mobility seminář, Praha, 1. června 2015 Kdy a jak zapojit veřejnost? V. VYHODNOCENÍ

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více