Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: funkce není dostupná Pi odstraování nestírejte skvrnu pílis hrub. Dejte pozor, abyste nevyvinuli pílisný tlak. Mze zpsobit poskrábání u vech modelû. nebo zmnu zabarvení. *Pokud je na vnjsím povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadíkem urceným k cistní vnjsího povrchu výrobku 1 OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ...1 OBSAH PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU INFORMACE O ZADNÍM PANELU.. 6 RozloÏení podstavce Rozpojení stojanu ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ VODIC. Instalace stolního podstavce NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)...40 PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Rezim obrazu-pednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský

3 44 - Barevný tón-uzivatelský TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU..46 Ukázka...47 Cinema (Kino). 48 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU)..49 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Nastavení pfiehrávaãe DVD Nastavení videorekordéru INSTALACE SLUCHÁTEK Nastavení poãítaãe...

4 24 Nastavení obrazovky pro rezim pocítace...27 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI..50 PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKUSOUND MODE (REZIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení vyváïení I/II - Stereo / duální pfiíjem Pfiíjem NICAM Vbûr vstupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce WATCHING TV /PROGRAMME CONTROL SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Zapínání televizoru.. 30 Volba programu

5 Nastavení hlasitosti.. 30 V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ..31 Automatické ladûní programû Ruãní ladûní programû Doladûní Pfiifiazení názvu stanice 35 Úprava programu 36 Oblíben program Zobrazení seznamu programû.

6 .. 38 Dûtská pojistka OBSAH NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU...60 TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) 61 Nejlepí teletext (TOP Text)..62 Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu...

7 63 DODATKY ESENÍ PROBLÉM..64 ÚdrÏba Technické údaje PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU I I Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pokud je vás pístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otete pístroj lesticím hadíkem. 17LS5R*/ 20LS5R* PÍPRAVA 17LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME 20LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 4 19LS4R*/ 22LS4R* Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME PÍPRAVA /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 5 PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU I Toto je schematické znázornní pedního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. 17LS5R* PÍPRAVA RGB(PC/DTV) IN ANTENNA IN AUDIO (RGB) IN VIDEO AV 1 AV IN 2 S-VIDEO H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. 7 6 PÍPRAVA LS5R SERVICE ONLY ANTENNA IN AV 1 VIDEO AV IN S-VIDEO H/P LS5RC RS-232C (SERVICE ONLY) SERVICE ONLY ANTENNA IN VIDEO AV 1 4 S-VIDEO AV IN 2 6 H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. POUZE PRO SERVIS Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení.

8 5 Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstupní port RS-232C (POUZE PRO SERVIS) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU 19LS4R* / 22LS4R* PÍPRAVA HDMI/DVI IN RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R VIDEO S-VIDEO H/P AV 1 AV IN 2 Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup HDMI/DVI IN Pipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pipojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pipojte video / audio zaízení Component. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení S-VIDEO. Vstup pro sl;stroj nebyl vystaven zbyteãnm vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakrvejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavûovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. 13 PÍPRAVA ZajiÈovací systém Kensington - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpecnostního systému Kensington. Kabel bezpecnostního systému Kensington pipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouzívání bezpecnostního systému Kensington najdete v uzivatelské ( R G B / D V I ) I N. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte moznost RGB (DTV). RGB OUTPUT 2 16 Pfiipojení pomocí kabelu HDMI (Pouze 19/22LS4R*) HDMI/DVI IN 1 Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku HDMI/DVI (DTV) nebo NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstupní zásuvky pehrávace DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y nebo Y PB PR) se vstupními zásuvkami COMPONENT IN VIDEO (Y PB PR) na televizoru. Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN 2 Zapojte zvukový kabel z pehrávace DVD do zásuvek pro COMPONENT IN AUDIO na televizoru. 18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 3 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku Component (480i/ 576i/480p/576p/720p/1080i) nebo Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. Komponentní vstupy Chcete-li získat lepí kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videovstupy na pfiehrávaãi DVD Y Y Y Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Propojte konektor euro scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou euro scart na televizoru. AV Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku AV1 nebo. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD.! POZNÁMKA: G PouÏijte stínûn kabel scart. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pfiipojení pomocí kabelu HDMI(Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku H D M I / D V I (DTV) nebo. 1! POZNÁMKA Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. Pokud pehrávac DVD podporuje funkci Auto HDMI, G bude výstupní rozlisení zdrojového zaízení automaticky nastaveno na 1280 x 720 bod. G Pokud pehrávac DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude poteba nastavit výstupní rozlisení DVD pimen k jeho parametrm. Nejlepsí kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlisení zdrojového zaízení na 1280 x 720 pixel. G 19 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru I I Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu 4:3. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ ANTENNA IN 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zástrcka externí antény Anténa Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje.

9 Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. UloÏte kanál videorekordéru pod poïadovanm ãíslem programu podle pokynû v kapitole `Ruãní ladûní programû'. 4 5 Vyberte ãíslo programu, pod nímï je uloïen kanál videorekordéru. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdífiky Euro SCART pfiístroje. AV 1 2 Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na videorekordéru stisknûte tlaãítko pro pfiehrávání PLAY. V pfiípadû, Ïe pfiipojen videorekordér vysílá po zapnutí stavov signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV1, zafiízení se pfiepne automaticky na vstup AV1. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat ve sledování televizního programu v reïimu TV, stisknûte tlaãítka D / E nebo pouïijte ãíselná tlaãítka. inak stisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi, ãímï vyberete AV1. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. RovnûÏ je moïné nahrávat na video pásek programy pfiijímané televizorem. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)! POZNÁMKA G G Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV1. Tyto signály jsou vysílány napfi. placenmi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. PouÏijte stínûn kabel scart 21 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru Pfiipojení pomocí kabelu RCA 1 Zapojte konektory audio/video out videorekordéru do zdífiek AUDIO/VIDEO in pfiístroje. VIDEO L AUDIO R S-VIDEO AV IN 2 2 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte AV Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. S-VIDEO VIDEO L R ANT IN! POZNÁMKA G OUTPUT SWITCH ANT OUT Pokud máte mono videorekordér, zapojte audio kabel z videorekordéru do zdífiky AUDIO L/MONO pfiístroje. Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO L AUDIO R S-VIDEO Zapojte konektor S-Video videorekordéru do zdífiky S-VIDEO pfiístroje. Zapojte audio kabel ze S-VIDEO videorekordéru do zdífiek AUDIO pfiístroje. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte poloïku AV 2. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. 2 AV IN 2 1 ANT IN VIDEO L R S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 22 INSTALACE SLUCHÁTEK Pipojení pomocí kabelu sluchátek 1 Do konektoru pro pfiipojení sluchátek pfiipojte konektor od sluchátek. Nyní mûïete poslouchat zvuk pomocí sluchátek. Pro nastavení hlasitosti sluchátek stisknûte tlaãítka F / G V pfiípadû, Ïe stisknete tlaãítko MUTE, bude ve sluchátkách ztien zvuk. H/P 23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 17LS5R* 1 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. Zapojte audio kabel z PC do zdíek A U D I O ( R G B ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. 2 RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN /22LS4R* Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdíeka U D I O ( R G B / D V I ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. RGB OUTPUT AUDIO 24 Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstup DVI pocítace s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN AUDIO (RGB/DVI) IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 2 Zapojte zvukový kabel z pocítace do zásuvek A U D I O ( R G B / D V I ) I N na televizoru Pomocí tlacítka INPUT na dálkovém ovladaci ( vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI( P C ). DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V pípad, ze je zaízení chladné mze po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zaízení. obrazu displeje pouzívejte rezim obrazu VESA1 (17LS5R *), G Vyhnte se dlouhodobému stisknutí obrazovky G Je-li to mozné, pro zajistní optimální kvality monitoru.v jiném pípad mze na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Kdyz je na obrazovce zaízení zobrazen signál (19LS4R *), (22LS4R *). Pokud pouzijete jiná rozlisení, obraz mze zkreslený. Displej byl pedem nastaven pro rezim VESA z osobního pocítace, mze se na obrazovce zobrazit také zpráva, která se bude lisit podle verze operacního systému Windows (Win98, 2000). Jestlize se zobrazí zpráva, kliknte na tlacítko "Next" (Dalsí), dokud nezmizí G Jestlize na obrazovce objeví zpráva "Frekv.

10 *), (19LS4R *), (22LS4R *). G Na obrazovce mzete objevit nkolik defekt- Mimo rozsah", nastavte obrazový rezim osobního pocítace podle tabulky "Rezimy zobrazení monitoru". ních bod, které jsou zobrazeny jako cervené, zelené nebo modré tecky. Nicmén toto neovlivní výkon monitoru. 25 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displeje <17LS5R*> rezim RGB-PC Rozliení 640x x x x1024 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 60,00 60, x720p 37,50 44,96 45,00 50,00 59,94 60,00 rezim RGB-DTV Rozliení 720x480p 720x576p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ <19LS4R*, 22LS4R*> rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC Rozliení 640x x x x x x1050 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 55,50 65,290 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 720x576p 60,00 60,02 59,90 59,954 Pouze 19LS4R* Pouze 22LS4R* rezim RGB-DTV, HDMI/DVI-DTV Rozliení 720x480p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 33,72 33,75 28,125 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 50,00 59,94 60,00 59,94 60,00 50, x720p 1920x1080i Nastavení obrazovky pro rezim pocítace Nastavení pocítace (pouze v reïimu RGB [PC]) (Pouze 17LS5R*/19LS4R*/22LS4R*) Mzete libovoln nastavovat horizontální a vertikální polohu, casování, fázi a automatickou konfiguraci. Aut. nastavení Tato funkce je urãena pro automatické nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. V prûbûhu automatické konfigurace na nûkolik sekund zmizí zobrazen obraz. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Manuální nastavení Tato funkce je urãena pro umoïàuje nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. Stisknûte tlaãítko F / G proveìte poïadovaná nastavení v kaïdé vedlejí nabídce. H-Pozice / V-Pozice Tato funkce slouïí k nastavení obrazu doleva/doprava a nahoru/dolû podle vaich preferencí. Taktování Tato funkce je urãena pro minimalizaci vertikálních ãar nebo pruhû viditelnch na pozadí obrazovky. RovnûÏ mûní horizontální velikost obrazovky. Taktovací fáze Tato funkce umoïàuje odstranit horizontální um a vyjasnit nebo zostfiit vzhled znakû. Vynulovat Tato funkce umoïàuje vrátit se k dobré reprodukci obrazu naprogramované vrobcem, která se nedá zmûnit. Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení ARC Vynulovat Stisknutím tlaãítka INPUT a potom tlaãítky vyberte poloïku RGB. Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Obrazovka. D D / E DE FG OK MENU 2 / E vyberte Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení G Spustit ARC Vynulovat Stisknûte tlaãítko G a následnû vyberte pomocí tlaãítek D / E poïadovanou funkci obrazu. DE FG OK MENU Proveìte pfiísluné úpravy. 34! POZNÁMKA G Nûkteré signály z nûkterch grafickch desek nemusí fungovat správnû. Jsou-li vsledky neuspokojivé, nastavte polohu monitoru, hodiny a taktovací fázi ruãnû. 27 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. 1 1 POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. TV Obnoví reïim sledování televizoru (z jakéhokoli reïimu). Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto INPUT Pokud tlaãítko stisknete jednou, na obrazovce se objeví vstupní zdroj OSD (viz obrázek). Pomocí tlaãítek D / E vyberte poïadovan vstupní zdroj (19/22LS4R*:TV, AV1, AV2, Component, RGB, HDMI/DVI)(17LS5R*:TV, AV1, AV2, RGB)(20LS5R*:TV, AV1, AV2) 2 28 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM [S ARC] [Bez ARC] âíselná Vybere program. tlaãítka 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. LIST zobrazuje tabulku programû. Q. VIEW vrací k pfiedchozímu sledovanému programu MUTE zapíná a vypíná zvuk. PSM vyvolává vae preferované nastavení obrazu. SSM vyvolává vae preferované nastavení zvuku. 5 BAREVNÁ Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext (pouze modely s TLAâÍTKA teletextem) nebo pro úpravy programû. TLAâÍTKA Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext. TELETEXTU Dalí podrobnosti naleznete v kapitole `Teletext'. 6 Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské THUMBSTICK nastavení televizoru. (Nahoru/DolÛ/ Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Doleva) Zapnuto. (Nahoru/Dol) OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim I/II Nastaví zvukov vstup. ARC vyberte poïadovan formát obrazu. * Îádná funkce MENU vybírá menu. SLEEP nastavuje ãasov vypínaã. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 3 6 / Instalace baterií I Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou.

11 PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. I 29 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. 1 Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reïimu. I V pohotovostním reïimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek, I N P U T nebo P R D / E na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek P O W E R, T V, I N P U T, P R D / E a ãísly 0-9 na dálkovém ovladaãi. 30 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Volba programu 1 âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P R D / tlaãítka. E nebo ãíselného Nastavení hlasitosti Hlasitost upravte pomocí tlaãítka V O L F / G (Hlasitost). Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL F / G (Hlasitost) nebo I/II. V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû liit od obrázkû v této pfiíruãce Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky D / E vyberte libovolnou nabídku. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku nabídky. Tlaãítky F / G zmûàte nastavení poloïky ve vedlejí nabídce nebo v rozbalovací nabídce. Stisknutím tlaãítka OK nebo MENU (Nabídka) se mûïete pfiesunout do nabídky vyí úrovnû. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM * : 19LS4R*, 22LS4R* Stanice Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM Obraz PSM Nastavení barvy * Kino * Vynulovat Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Stanice Menu Obraz Menu Zvuk Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení Speciální Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí ARC* Vynulovat Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo* DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Obrazovka Menu Speciální Menu âas! POZNÁMKA a. Funkce OSD umoïàuje snadné nastavení obrazovky, neboè poskytuje grafické znázornûní funkcí. b. PoloÏky nabídky OSD v této pfiíruãce se mohou liit od poloïek OSD na vaem televizoru. Obrázky v pokynech jsou pouze jako pfiíklady doplàující postupy. c. V teletextovém reïimu se nezobrazují menu. 31 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Automatické ladûní programû Je moïné uloïit do pamûti aï 100 TV stanic pod ãísly programû (0 aï 99). Jakmile pfiedvolíte stanice, mûïete s pouïitím tlaãítka PR D / E nebo NUMERICK CH tlaãítek procházet stanice, které jste naprogramovali. Stanice mûïete ladit v automatickém nebo ruãním reïimu. Touto metodou se ukládají do pamûti vechny stanice, které lze pfiijímat. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. automatické programování. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. tlaãítko OK. OK MENU 2 Automatické lad ni Tisknutím tlaãítka D / E vyberte poloïku Kanál. Pomocí tlaãítka F / G nebo ãíselnch tlaãítek vyberte ãíslo poïadovaného programu. Stisknûte tlaãítko OK. Stisknutím tlaãítka D Ukládání Systém Pásmo Kanál Doladéní Lad ní Název DE FG G 29 OK MENU / E vyberte poloïku Lad ní Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítky F / G spusète hledání v rolet. menu Lad ní KdyÏ je nalezena stanice, hledání se zastaví. Stisknûte tlaãítko OK a stanice se uloïí. Chcete-li uloïit jinou stanici, opakujte kroky 3 aï 17. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 33 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Doladûní Dolaování je obvykle potebné pouze v podmínkách slabého píjmu. Doladný program je pi volb programu oznacen oranzovým císlem. Stanice 1 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Stanice. D / E vyberte Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM 34 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Rucní lad ní. mze být az 5místný. vymazat, tlaãítkem D / E nebo F / G. programuz 1.Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ZELENÉ tlaãítko. Vechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu. Pfiesunutí programu 1.Vyberte program, kt. chcete pfiesunout, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ÎLUTÉ tlaãítko. MODRÉ tlaãítko. Pfieskoãen program zmûní barvu na modrou. oblíbené poady. obrazovce se objeví tabulka programû. a. stisknûte tlaãítko OK.

12 tlaãítko LIST a vrátíte se k normálnímu sledování TV. Dûtská pojistka TV pfiijímaã se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovm ovladaãem. Tuto funkci mûïete pouïívat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodnch pofiadû. Speciální SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka vyberte menu Speciální. D / E Jazyk Zem D tský zámek XD Demo 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku D tský zámek. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 Special 3 Stisknûte tlaãítko Zap. nebo Vyp.. G a potom tlaãítky D / E vyberte Jazyk Zem D tský zámek XD Demo G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23! POZNÁMKA G JestliÏe je zapnut zámek, objeví se na obrazovce nápis D tský zámek Zap., je-li bvhem sledování televize stisknuto jakékoli tlaãítko na horním panelu. 39 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)(Pouze 19/22LS4R*) Obraz mûïete sledovat v rûzném formátu - P o h l e d, O r i g i n á l n í, 4 : 3, 1 6 : 9, 1 4 : 9 a Zvûten1 nebo Zvûten2. Pomocí tlaãítek D / E mûïete nastavit míru rozífiení. Tato funkce pracuje u následujícího signálu. 1 Opakovaným stisknutím tlacítka ACR vyberte pozadovaný formát obrazu. ACR stran lze upravit také v nabídce Obrazovka. / 40 NASTAVENÍ OBRRAZU Pohled Pokud vá televizor pfiijímá signál irokoúhlého obrazu, následující volba vás povede nastavením velikosti obrazu ve vodorovnèm smûru, lineárnû tak, aby byla vyplnûna celá obrazovka. 4:3 Následující vbûr umoïàuje zobrazit pûvodní pomûr stran 4:3 se edmi pruhy po levé a pravé stranû. 4:3 pohled DE Originální KdyÏ pfiijímá televizor irokoúhl signál, automaticky se pfiepne zobrazení podle tohoto formátu. 16:9 Následující vbûr umoïàuje nastavit obraz svisle v lineárním pomûru (vhodné pro DVD ve formátu 4:3). 16:9 originální 14:9 Díky reïimu 14:9 si mûïete vyuïívat formát filmû 14:9 nebo televizních programû. Obraz 14:9 je zobrazen jako formát 4:3 je roztaïen doleva a doprava. Zvûten2 MoÏnost Zvûten2 umoïàuje zmûnit pfiiblíïení tak, aby obraz byl vodorovnû roztáhnut a svisle ofiíznut. UmoÏÀuje porovnat zmûnu obrazu a pokrytí obrazovky. 14:9 DE Zvûten1 DE Zvûten1 FNásledující vbûr umoïàuje sledovat obraz bez zkreslení, protoïe vyplní celou obrazovku. Horní a dolní ãást obrazu bude ofiíznuta. NASTAVENÍ OBRRAZU Zvûten1 DE! POZNÁMKA G Nastavení ARC není k dispozici v rezimech RGB, HDMI, Component krom rezim 4:3, 16:9. 41 NASTAVENÍ OBRRAZU PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU Rezim obrazupednastavený Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel Po vybrání této moïnosti bude obraz ostr. Nejpfiirozenûjí a nejobvyklejí stav obrazu. Po vybrání této moïnosti bude obraz mûkk. Tuto moznost vyberte, chcete-li mít obraz hry. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. 42 NASTAVENÍ OBRRAZU 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy 2 Stisknûte tlaãítko poloïku PSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Kino Vynulovat DE FG OK MENU 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E nastavte v nabídce PSM poïadované nastavení obrazu. Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G 1 4 Opakovanm stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpût k normálnímu sledování televize. Pro obnovení preferovaného nastavení stisknûte opakované tlaãítko PSM, aï se zobrazí poïadované nastavení obrazu - Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra nebo Nastavitel. Nastavení obrazu Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra jsou naprogramovány ve vrobû a nelze je mûnit. Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel DE FG OK MENU 23 Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) SlouÏí k vbûru nastavení barev od vrobce. 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko G a následnû tlaãítky poloïku Nastavení barvy. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlaãítko G a následnû tlaãítky D / E vyberte nastavení barev z nabídky Nastavení barvy: Chladná, Normální, Teplá nebo Nastavitel. (âervená, ZELENÁ,MODRÁ). Obraz DE FG OK MENU 1 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G Chladná Normální Teplá Nastavitel. DE FG OK MENU NASTAVENÍ OBRRAZU RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU Rezim obrazu-uzivatelský Kontrast Jas Barva Ostrost Nastavuje rozdíl mezi svûtlou a tmavou úrovní obrazu.

13 intenzitu vech barev. funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB-PC. Tato funkce není dostupná u vech modelû. DE FG OK MENU Ukázka (Pouze 19/22LS4R*) Slouzí ke znázornní rozdílu mezi obrazem pi pouzití technologie XD a bez ní. Tuto funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB[PC]., HDMI[PC]. Speciální 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Speciální. D / E Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku XD Demo. D / E vyberte DE FG OK MENU Ukázku XD Demo spustíte stisknutím tlaãítka G. Speciální Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo G Spustit Ukázku XD Demo zastavíte stisknutím tlaãítka MENU. DE FG OK MENU 23 XD Demo TM Vyp. TM Zap. MENU Exit 47 NASTAVENÍ OBRRAZU CINEMA (KINO) (Pouze 19/22LS4R*) Nastavení televizoru pro nejlepsí vzhled obrazu pi sledování film. Tato funkce není dostupná u vech modelû. 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 48 NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku Kino. G a potom tlaãítky D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Vyp.. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU) Obnoví výchozí nastavení polozek PSM, Nastavení barvy, XD a Kino. Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU DE FG OK MENU 1 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Vynulovat. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlacítka G zavete nastavenou hodnotu. G Spustit 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI Funkce Auto Volume (Automatická hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou úrove hlasitosti, i kdyz pepínáte programy. Zvuk 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Aut. hlasitost. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU-SOUND MODE (REZIM ZVUKU) MÛÏete si vybrat své oblíbené nastavení zvuku: Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport ; nebo mûïete nastavit frekvenci zvuku v ekvalizéru. PoloÏky Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport jsou pfiednastaveny vrobcem a nelze je zmûnit. Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel Nejpfiirozenûjí a nejvíce impozantní zvuk. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z originálního zvuku pfii poslechu hudby. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z úïasného zvuku. Vyberte tuto moïnost, pokud chcete sledovat sportovní pfienosy. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 0 DE FG OK MENU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte 1 Zvuk 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Bez korekce, Hudba, Film, Sport nebo Nastavitel. SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 4 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení zvukového ekvalizéru. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Nastavitel. D / E vyberte 0 DE FG OK MENU 52 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 4 5 Stisknûte tlaãítko G. 1 Stisknutím tlaãítek úroveà zvuku. Stisknutím tlaãítek F / / G nastavte poïadovanou vyberte zvukovou stopu. Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G D E 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 6 Pro uloïení zmûn nastavení zvuku Nastaviteln stisknûte tlaãítko OK. DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. Nastavitel khz DE FG OK MENU 5 Nastavení vyváïení MÛÏete nastavit poïadované vyváïení zvuku reproduktorû.

14 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Stereováha. D / E vyberte DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 1 3 Stisknûte tlaãítko nastavení. G a potom tlaãítky F / G proveìte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha R15G 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA I/II Stereo/duální pfiíjem KdyÏ vyberete program, objeví se za ãíslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice. Vysílání Mono Stereo Duální A Displej na obrazovce MONO STEREO DUAL I Volba mono zvuku Je-li stereo signál pfii stereo pfiíjmu slab, mûïete pfiepnout na mono dvojím stisknutím tlaãítka I/II. Pfii mono pfiíjmu se zlepuje hloubka zvuku. Chcete-li pfiepnout zpût na stereo, stisknûte znovu dvakrát tlaãítko I/II. Volba jazyka pfii dvojjazyãném vysílání Pokud je program pfiijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), mûïete pfiepínat na DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II opakovanm stisknutím tlaãítka I/II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A posílá do reproduktorû primární vysílan jazyk. posílá do reproduktorû sekundární vysílan jazyk. posílá do kaïdého reproduktoru jin jazyk. 54 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Pfiíjem NICAM Je-li vá pfiístroj vybaven pfiijímaãem pro pfiíjem NICAM, mûïete pfiijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Zvukov vstup mûïe bt nastaven podle typu pfiijímaného vysílání opakovanm stisknutím tlaãítka I/II následujícím zpûsobem. 1 2 KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM mono, mûïete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM stereo, mûïete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. Je-li stereo signál slab, pfiepnûte na FM MONO. 3 KdyÏ pfiijímáte duální zvuk NICAM, mûïete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo NICAM DUAL I+II, popfi. MONO. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Vbûr zvukového vstupu V reïimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je moïné vybírat zvukov vstup pro lev a prav reproduktor. Opakovanm tisknutím tlaãítka I/II vyberte zvukov vstup. L+R : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého reproduktoru a audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do pravého reproduktoru. L+L : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. R+R : Audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. 55 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce Pi prvním zapnutí se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka instalacní pírucky. 1 2 Stisknutím tlacítka pozadovaný jazyk. Stisknutím tlacítka D / E / F / G a tlacítka OK vyberte D / E / F / G a tlacítka OK vyberte zemi. * Pokud chcete zmnit jiz nastavený jazyk/zemi 1 2 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky Speciální. D / E vyberte nabídku Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Jazyk(language). Nabídku na obrazovce mûïete zobrazit ve Vaem oblíbeném jazyce. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Zemû. Stisknutím tlacítka nebo zemi. G a tlacítky D / E vyberte pozadovaný jazyk 56 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknutím tlaãítka O K. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize.! POZNÁMKA G G G Pokud nedokoncíte úvodního Installation guide (Prvodce instalací) stiskem tlacítka MENU nebo vyprsením casového limitu OSD (zobrazení na obrazovce), bude opakovan objevovat po kazdém zapnutí pístroje. Pokud vyberete nesprávnou zemi, teletext nemusí být správn zobrazen a pi jeho provozu mze docházet k problémm. Mezi zem v instalacní pírucce byla pidána hebrejstina kvli zemím, kde se mluví hebrejsky. NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin Abyste mohli pouïívat funkci ãasového zapnutí / vypnutí, musíte nejprve správnû nastavit ãas. V pfiípadû pfieruení elektrického napájení (vypojení ze sítû nebo vpadek), musíte znovu nastavit hodiny. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Hodiny. D / E, abyste DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka hodiny. G a potom tlaãítka D / E nastavte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G --:-- NASTAVENÍ CASU 4 Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 5 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ âasov vypínaã automaticky vypíná pfiístroj do pohotovostního reïimu po uplynutí nastavené doby.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dvû hodiny poté, co se pfiístroj zapne s pouïitím funkce ãasového zapnutí, se pfiepne automaticky zase zpût do pohotovostního reïimu, pokud není stisknuto Ïádné tlaãítko. KdyÏ nastavíte funkci ãasového zapnutí nebo vypnutí, pracují tyto funkce kaïd den v zadanou dobu. Funkce ãasového vypnutí má pfiednost pfied funkcí ãasového zapnutí, jsou-li nastaveny na stejn ãas. Aby pracovalo ãasové zapnutí, musí bt pfiístroj v pohotovostním reïimu Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Time. Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka moïnost Cas vyp. nebo Cas zap.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí D / E vyberte DE FG OK MENU Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka D / E vyberte moïnost Zap.. Chcete-li zruit funkci Cas Vyp./Zap., stisknûte tlaãítko D / E a vyberte moïnost Vyp.. Cas 1 58 NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka hodiny. Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G -- : -Vyp. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 23 Pouze pro funkci On timer (Zapnut ãasovaã) PR. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E vyberte program. Vol. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E nastavte úroveà hlasitosti pfii zapnutí. Stisknûte tlaãítko MENU pro uloïení do pamûti. Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G 00 : 00 Pr. 0 Vol. 30 Zap. 7 8 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 456 NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ Pfii odchodu na lûïko nemusíte pfiístroj vypínat ruãnû. âasovaã umoïàuje po nastavené dobû automaticky pfiepnout pfiístroj do pohotovostního reïimu. 1 Opakovanm stisknutím tlaãítka SLEEP nastavte poïadovan ãas v minutách. Na obrazovce se zobrazí ` ' a potom postupnû 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a Od nastaveného ãasu zaãne odpoãítávání ãasu do vypnutí televizoru. NASTAVENÍ CASU! POZNÁMKA G G G Chcete-li zkontrolovat poãet minut zbvajících do vypnutí televizoru, stisknûte jednou tlaãítko SLEEP (Vypnout). Pokud chcete zruit reïim ãasovaãe vypnutí, stisknûte opakovanû tlaãítko SLEEP (Vypnout), dokud se nezobrazí poloïka ` - - -'. KdyÏ vypnete pfiístroj, zruí se nastavená doba do vypnutí automaticky. 59 NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU KdyÏ vyberete moïnost Zap. v menu Aut. vypnutí, pfiepne se pfiístroj automaticky do pohotovostního reïimu pfiibliïnû deset minut poté, co TV stanice pfiestane vysílat. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Aut. vypnutí. D / E, abyste DE FG OK MENU NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. G Zap. Vyp. DE FG OK MENU TELETEXT - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. Teletext (nebo TOP text) je doplàková funkce, a proto pouze pfiístroj s teletextovm systémem mûïe pfiijímat vysílání teletextu. Teletext je bezplatné servisní vysílání vûtiny TV stanic, které poskytuje aktuální zprávy a informace o poãasí, televizních programech, cenách na burze a mnoha dalích oblastech. Teletextov dekodér tohoto TV pfiijímaãe podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) se skládá z nûkolika stránek, které se vybírají pfiímo zadáním ãísla pfiísluné stránky. TOP a FASTEXT jsou modernûjí metody, umoïàující rychlé a snadné vybírání teletextovch informací. Zapnutí / vypnutí Stisknûte tlaãítko TEXT, abyste pfiepnuli na teletext. Na obrazovce se objeví první nebo poslední strana. V záhlaví obrazovky se objeví dvû ãísla stránek, název TV stanice, datum a ãas. První ãíslo stránky udává vai volbu, druhé pak právû zobrazenou stránku. Chcete-li vypnout teletext, stisknûte tlaãítko TEXT Objeví se znovu pfiedchozí reïim. Jednoduch teletext (SIMPLE Text) A Volba stránky 1 2 Zadejte poïadované ãíslo stránky jako trojmístné ãíslo NUMERICK MI tlaãítky. Pokud bûhem volby stisknete nesprávnou ãíslici, musíte dokonãit trojmístné ãíslo a potom znovu zadat správné ãíslo stránky. Tlaãítko D / E se dá pouïít k vbûru pfiedchozí nebo dalí stránky TELETEXT A Programování barevnch tlaãítek v reïimu LIST Je-li TV pfiijímaã v reïimu SIMPLE text, TOP text nebo FASTEXT, mûïete stisknutím tlaãítka M pfiepnout na reïim LIST.

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více