Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: funkce není dostupná Pi odstraování nestírejte skvrnu pílis hrub. Dejte pozor, abyste nevyvinuli pílisný tlak. Mze zpsobit poskrábání u vech modelû. nebo zmnu zabarvení. *Pokud je na vnjsím povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadíkem urceným k cistní vnjsího povrchu výrobku 1 OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ...1 OBSAH PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU INFORMACE O ZADNÍM PANELU.. 6 RozloÏení podstavce Rozpojení stojanu ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ VODIC. Instalace stolního podstavce NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)...40 PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Rezim obrazu-pednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský

3 44 - Barevný tón-uzivatelský TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU..46 Ukázka...47 Cinema (Kino). 48 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU)..49 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Nastavení pfiehrávaãe DVD Nastavení videorekordéru INSTALACE SLUCHÁTEK Nastavení poãítaãe...

4 24 Nastavení obrazovky pro rezim pocítace...27 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI..50 PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKUSOUND MODE (REZIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení vyváïení I/II - Stereo / duální pfiíjem Pfiíjem NICAM Vbûr vstupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce WATCHING TV /PROGRAMME CONTROL SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Zapínání televizoru.. 30 Volba programu

5 Nastavení hlasitosti.. 30 V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ..31 Automatické ladûní programû Ruãní ladûní programû Doladûní Pfiifiazení názvu stanice 35 Úprava programu 36 Oblíben program Zobrazení seznamu programû.

6 .. 38 Dûtská pojistka OBSAH NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU...60 TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) 61 Nejlepí teletext (TOP Text)..62 Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu...

7 63 DODATKY ESENÍ PROBLÉM..64 ÚdrÏba Technické údaje PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU I I Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pokud je vás pístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otete pístroj lesticím hadíkem. 17LS5R*/ 20LS5R* PÍPRAVA 17LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME 20LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 4 19LS4R*/ 22LS4R* Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME PÍPRAVA /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 5 PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU I Toto je schematické znázornní pedního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. 17LS5R* PÍPRAVA RGB(PC/DTV) IN ANTENNA IN AUDIO (RGB) IN VIDEO AV 1 AV IN 2 S-VIDEO H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. 7 6 PÍPRAVA LS5R SERVICE ONLY ANTENNA IN AV 1 VIDEO AV IN S-VIDEO H/P LS5RC RS-232C (SERVICE ONLY) SERVICE ONLY ANTENNA IN VIDEO AV 1 4 S-VIDEO AV IN 2 6 H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. POUZE PRO SERVIS Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení.

8 5 Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstupní port RS-232C (POUZE PRO SERVIS) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU 19LS4R* / 22LS4R* PÍPRAVA HDMI/DVI IN RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R VIDEO S-VIDEO H/P AV 1 AV IN 2 Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup HDMI/DVI IN Pipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pipojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pipojte video / audio zaízení Component. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení S-VIDEO. Vstup pro sl;stroj nebyl vystaven zbyteãnm vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakrvejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavûovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. 13 PÍPRAVA ZajiÈovací systém Kensington - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpecnostního systému Kensington. Kabel bezpecnostního systému Kensington pipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouzívání bezpecnostního systému Kensington najdete v uzivatelské ( R G B / D V I ) I N. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte moznost RGB (DTV). RGB OUTPUT 2 16 Pfiipojení pomocí kabelu HDMI (Pouze 19/22LS4R*) HDMI/DVI IN 1 Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku HDMI/DVI (DTV) nebo NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstupní zásuvky pehrávace DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y nebo Y PB PR) se vstupními zásuvkami COMPONENT IN VIDEO (Y PB PR) na televizoru. Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN 2 Zapojte zvukový kabel z pehrávace DVD do zásuvek pro COMPONENT IN AUDIO na televizoru. 18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 3 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku Component (480i/ 576i/480p/576p/720p/1080i) nebo Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. Komponentní vstupy Chcete-li získat lepí kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videovstupy na pfiehrávaãi DVD Y Y Y Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Propojte konektor euro scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou euro scart na televizoru. AV Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku AV1 nebo. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD.! POZNÁMKA: G PouÏijte stínûn kabel scart. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pfiipojení pomocí kabelu HDMI(Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku H D M I / D V I (DTV) nebo. 1! POZNÁMKA Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. Pokud pehrávac DVD podporuje funkci Auto HDMI, G bude výstupní rozlisení zdrojového zaízení automaticky nastaveno na 1280 x 720 bod. G Pokud pehrávac DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude poteba nastavit výstupní rozlisení DVD pimen k jeho parametrm. Nejlepsí kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlisení zdrojového zaízení na 1280 x 720 pixel. G 19 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru I I Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu 4:3. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ ANTENNA IN 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zástrcka externí antény Anténa Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje.

9 Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. UloÏte kanál videorekordéru pod poïadovanm ãíslem programu podle pokynû v kapitole `Ruãní ladûní programû'. 4 5 Vyberte ãíslo programu, pod nímï je uloïen kanál videorekordéru. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdífiky Euro SCART pfiístroje. AV 1 2 Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na videorekordéru stisknûte tlaãítko pro pfiehrávání PLAY. V pfiípadû, Ïe pfiipojen videorekordér vysílá po zapnutí stavov signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV1, zafiízení se pfiepne automaticky na vstup AV1. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat ve sledování televizního programu v reïimu TV, stisknûte tlaãítka D / E nebo pouïijte ãíselná tlaãítka. inak stisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi, ãímï vyberete AV1. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. RovnûÏ je moïné nahrávat na video pásek programy pfiijímané televizorem. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)! POZNÁMKA G G Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV1. Tyto signály jsou vysílány napfi. placenmi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. PouÏijte stínûn kabel scart 21 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru Pfiipojení pomocí kabelu RCA 1 Zapojte konektory audio/video out videorekordéru do zdífiek AUDIO/VIDEO in pfiístroje. VIDEO L AUDIO R S-VIDEO AV IN 2 2 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte AV Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. S-VIDEO VIDEO L R ANT IN! POZNÁMKA G OUTPUT SWITCH ANT OUT Pokud máte mono videorekordér, zapojte audio kabel z videorekordéru do zdífiky AUDIO L/MONO pfiístroje. Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO L AUDIO R S-VIDEO Zapojte konektor S-Video videorekordéru do zdífiky S-VIDEO pfiístroje. Zapojte audio kabel ze S-VIDEO videorekordéru do zdífiek AUDIO pfiístroje. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte poloïku AV 2. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. 2 AV IN 2 1 ANT IN VIDEO L R S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 22 INSTALACE SLUCHÁTEK Pipojení pomocí kabelu sluchátek 1 Do konektoru pro pfiipojení sluchátek pfiipojte konektor od sluchátek. Nyní mûïete poslouchat zvuk pomocí sluchátek. Pro nastavení hlasitosti sluchátek stisknûte tlaãítka F / G V pfiípadû, Ïe stisknete tlaãítko MUTE, bude ve sluchátkách ztien zvuk. H/P 23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 17LS5R* 1 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. Zapojte audio kabel z PC do zdíek A U D I O ( R G B ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. 2 RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN /22LS4R* Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdíeka U D I O ( R G B / D V I ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. RGB OUTPUT AUDIO 24 Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstup DVI pocítace s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN AUDIO (RGB/DVI) IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 2 Zapojte zvukový kabel z pocítace do zásuvek A U D I O ( R G B / D V I ) I N na televizoru Pomocí tlacítka INPUT na dálkovém ovladaci ( vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI( P C ). DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V pípad, ze je zaízení chladné mze po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zaízení. obrazu displeje pouzívejte rezim obrazu VESA1 (17LS5R *), G Vyhnte se dlouhodobému stisknutí obrazovky G Je-li to mozné, pro zajistní optimální kvality monitoru.v jiném pípad mze na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Kdyz je na obrazovce zaízení zobrazen signál (19LS4R *), (22LS4R *). Pokud pouzijete jiná rozlisení, obraz mze zkreslený. Displej byl pedem nastaven pro rezim VESA z osobního pocítace, mze se na obrazovce zobrazit také zpráva, která se bude lisit podle verze operacního systému Windows (Win98, 2000). Jestlize se zobrazí zpráva, kliknte na tlacítko "Next" (Dalsí), dokud nezmizí G Jestlize na obrazovce objeví zpráva "Frekv.

10 *), (19LS4R *), (22LS4R *). G Na obrazovce mzete objevit nkolik defekt- Mimo rozsah", nastavte obrazový rezim osobního pocítace podle tabulky "Rezimy zobrazení monitoru". ních bod, které jsou zobrazeny jako cervené, zelené nebo modré tecky. Nicmén toto neovlivní výkon monitoru. 25 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displeje <17LS5R*> rezim RGB-PC Rozliení 640x x x x1024 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 60,00 60, x720p 37,50 44,96 45,00 50,00 59,94 60,00 rezim RGB-DTV Rozliení 720x480p 720x576p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ <19LS4R*, 22LS4R*> rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC Rozliení 640x x x x x x1050 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 55,50 65,290 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 720x576p 60,00 60,02 59,90 59,954 Pouze 19LS4R* Pouze 22LS4R* rezim RGB-DTV, HDMI/DVI-DTV Rozliení 720x480p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 33,72 33,75 28,125 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 50,00 59,94 60,00 59,94 60,00 50, x720p 1920x1080i Nastavení obrazovky pro rezim pocítace Nastavení pocítace (pouze v reïimu RGB [PC]) (Pouze 17LS5R*/19LS4R*/22LS4R*) Mzete libovoln nastavovat horizontální a vertikální polohu, casování, fázi a automatickou konfiguraci. Aut. nastavení Tato funkce je urãena pro automatické nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. V prûbûhu automatické konfigurace na nûkolik sekund zmizí zobrazen obraz. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Manuální nastavení Tato funkce je urãena pro umoïàuje nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. Stisknûte tlaãítko F / G proveìte poïadovaná nastavení v kaïdé vedlejí nabídce. H-Pozice / V-Pozice Tato funkce slouïí k nastavení obrazu doleva/doprava a nahoru/dolû podle vaich preferencí. Taktování Tato funkce je urãena pro minimalizaci vertikálních ãar nebo pruhû viditelnch na pozadí obrazovky. RovnûÏ mûní horizontální velikost obrazovky. Taktovací fáze Tato funkce umoïàuje odstranit horizontální um a vyjasnit nebo zostfiit vzhled znakû. Vynulovat Tato funkce umoïàuje vrátit se k dobré reprodukci obrazu naprogramované vrobcem, která se nedá zmûnit. Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení ARC Vynulovat Stisknutím tlaãítka INPUT a potom tlaãítky vyberte poloïku RGB. Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Obrazovka. D D / E DE FG OK MENU 2 / E vyberte Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení G Spustit ARC Vynulovat Stisknûte tlaãítko G a následnû vyberte pomocí tlaãítek D / E poïadovanou funkci obrazu. DE FG OK MENU Proveìte pfiísluné úpravy. 34! POZNÁMKA G Nûkteré signály z nûkterch grafickch desek nemusí fungovat správnû. Jsou-li vsledky neuspokojivé, nastavte polohu monitoru, hodiny a taktovací fázi ruãnû. 27 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. 1 1 POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. TV Obnoví reïim sledování televizoru (z jakéhokoli reïimu). Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto INPUT Pokud tlaãítko stisknete jednou, na obrazovce se objeví vstupní zdroj OSD (viz obrázek). Pomocí tlaãítek D / E vyberte poïadovan vstupní zdroj (19/22LS4R*:TV, AV1, AV2, Component, RGB, HDMI/DVI)(17LS5R*:TV, AV1, AV2, RGB)(20LS5R*:TV, AV1, AV2) 2 28 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM [S ARC] [Bez ARC] âíselná Vybere program. tlaãítka 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. LIST zobrazuje tabulku programû. Q. VIEW vrací k pfiedchozímu sledovanému programu MUTE zapíná a vypíná zvuk. PSM vyvolává vae preferované nastavení obrazu. SSM vyvolává vae preferované nastavení zvuku. 5 BAREVNÁ Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext (pouze modely s TLAâÍTKA teletextem) nebo pro úpravy programû. TLAâÍTKA Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext. TELETEXTU Dalí podrobnosti naleznete v kapitole `Teletext'. 6 Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské THUMBSTICK nastavení televizoru. (Nahoru/DolÛ/ Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Doleva) Zapnuto. (Nahoru/Dol) OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim I/II Nastaví zvukov vstup. ARC vyberte poïadovan formát obrazu. * Îádná funkce MENU vybírá menu. SLEEP nastavuje ãasov vypínaã. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 3 6 / Instalace baterií I Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou.

11 PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. I 29 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. 1 Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reïimu. I V pohotovostním reïimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek, I N P U T nebo P R D / E na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek P O W E R, T V, I N P U T, P R D / E a ãísly 0-9 na dálkovém ovladaãi. 30 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Volba programu 1 âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P R D / tlaãítka. E nebo ãíselného Nastavení hlasitosti Hlasitost upravte pomocí tlaãítka V O L F / G (Hlasitost). Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL F / G (Hlasitost) nebo I/II. V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû liit od obrázkû v této pfiíruãce Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky D / E vyberte libovolnou nabídku. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku nabídky. Tlaãítky F / G zmûàte nastavení poloïky ve vedlejí nabídce nebo v rozbalovací nabídce. Stisknutím tlaãítka OK nebo MENU (Nabídka) se mûïete pfiesunout do nabídky vyí úrovnû. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM * : 19LS4R*, 22LS4R* Stanice Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM Obraz PSM Nastavení barvy * Kino * Vynulovat Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Stanice Menu Obraz Menu Zvuk Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení Speciální Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí ARC* Vynulovat Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo* DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Obrazovka Menu Speciální Menu âas! POZNÁMKA a. Funkce OSD umoïàuje snadné nastavení obrazovky, neboè poskytuje grafické znázornûní funkcí. b. PoloÏky nabídky OSD v této pfiíruãce se mohou liit od poloïek OSD na vaem televizoru. Obrázky v pokynech jsou pouze jako pfiíklady doplàující postupy. c. V teletextovém reïimu se nezobrazují menu. 31 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Automatické ladûní programû Je moïné uloïit do pamûti aï 100 TV stanic pod ãísly programû (0 aï 99). Jakmile pfiedvolíte stanice, mûïete s pouïitím tlaãítka PR D / E nebo NUMERICK CH tlaãítek procházet stanice, které jste naprogramovali. Stanice mûïete ladit v automatickém nebo ruãním reïimu. Touto metodou se ukládají do pamûti vechny stanice, které lze pfiijímat. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. automatické programování. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. tlaãítko OK. OK MENU 2 Automatické lad ni Tisknutím tlaãítka D / E vyberte poloïku Kanál. Pomocí tlaãítka F / G nebo ãíselnch tlaãítek vyberte ãíslo poïadovaného programu. Stisknûte tlaãítko OK. Stisknutím tlaãítka D Ukládání Systém Pásmo Kanál Doladéní Lad ní Název DE FG G 29 OK MENU / E vyberte poloïku Lad ní Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítky F / G spusète hledání v rolet. menu Lad ní KdyÏ je nalezena stanice, hledání se zastaví. Stisknûte tlaãítko OK a stanice se uloïí. Chcete-li uloïit jinou stanici, opakujte kroky 3 aï 17. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 33 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Doladûní Dolaování je obvykle potebné pouze v podmínkách slabého píjmu. Doladný program je pi volb programu oznacen oranzovým císlem. Stanice 1 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Stanice. D / E vyberte Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM 34 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Rucní lad ní. mze být az 5místný. vymazat, tlaãítkem D / E nebo F / G. programuz 1.Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ZELENÉ tlaãítko. Vechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu. Pfiesunutí programu 1.Vyberte program, kt. chcete pfiesunout, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ÎLUTÉ tlaãítko. MODRÉ tlaãítko. Pfieskoãen program zmûní barvu na modrou. oblíbené poady. obrazovce se objeví tabulka programû. a. stisknûte tlaãítko OK.

12 tlaãítko LIST a vrátíte se k normálnímu sledování TV. Dûtská pojistka TV pfiijímaã se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovm ovladaãem. Tuto funkci mûïete pouïívat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodnch pofiadû. Speciální SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka vyberte menu Speciální. D / E Jazyk Zem D tský zámek XD Demo 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku D tský zámek. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 Special 3 Stisknûte tlaãítko Zap. nebo Vyp.. G a potom tlaãítky D / E vyberte Jazyk Zem D tský zámek XD Demo G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23! POZNÁMKA G JestliÏe je zapnut zámek, objeví se na obrazovce nápis D tský zámek Zap., je-li bvhem sledování televize stisknuto jakékoli tlaãítko na horním panelu. 39 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)(Pouze 19/22LS4R*) Obraz mûïete sledovat v rûzném formátu - P o h l e d, O r i g i n á l n í, 4 : 3, 1 6 : 9, 1 4 : 9 a Zvûten1 nebo Zvûten2. Pomocí tlaãítek D / E mûïete nastavit míru rozífiení. Tato funkce pracuje u následujícího signálu. 1 Opakovaným stisknutím tlacítka ACR vyberte pozadovaný formát obrazu. ACR stran lze upravit také v nabídce Obrazovka. / 40 NASTAVENÍ OBRRAZU Pohled Pokud vá televizor pfiijímá signál irokoúhlého obrazu, následující volba vás povede nastavením velikosti obrazu ve vodorovnèm smûru, lineárnû tak, aby byla vyplnûna celá obrazovka. 4:3 Následující vbûr umoïàuje zobrazit pûvodní pomûr stran 4:3 se edmi pruhy po levé a pravé stranû. 4:3 pohled DE Originální KdyÏ pfiijímá televizor irokoúhl signál, automaticky se pfiepne zobrazení podle tohoto formátu. 16:9 Následující vbûr umoïàuje nastavit obraz svisle v lineárním pomûru (vhodné pro DVD ve formátu 4:3). 16:9 originální 14:9 Díky reïimu 14:9 si mûïete vyuïívat formát filmû 14:9 nebo televizních programû. Obraz 14:9 je zobrazen jako formát 4:3 je roztaïen doleva a doprava. Zvûten2 MoÏnost Zvûten2 umoïàuje zmûnit pfiiblíïení tak, aby obraz byl vodorovnû roztáhnut a svisle ofiíznut. UmoÏÀuje porovnat zmûnu obrazu a pokrytí obrazovky. 14:9 DE Zvûten1 DE Zvûten1 FNásledující vbûr umoïàuje sledovat obraz bez zkreslení, protoïe vyplní celou obrazovku. Horní a dolní ãást obrazu bude ofiíznuta. NASTAVENÍ OBRRAZU Zvûten1 DE! POZNÁMKA G Nastavení ARC není k dispozici v rezimech RGB, HDMI, Component krom rezim 4:3, 16:9. 41 NASTAVENÍ OBRRAZU PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU Rezim obrazupednastavený Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel Po vybrání této moïnosti bude obraz ostr. Nejpfiirozenûjí a nejobvyklejí stav obrazu. Po vybrání této moïnosti bude obraz mûkk. Tuto moznost vyberte, chcete-li mít obraz hry. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. 42 NASTAVENÍ OBRRAZU 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy 2 Stisknûte tlaãítko poloïku PSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Kino Vynulovat DE FG OK MENU 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E nastavte v nabídce PSM poïadované nastavení obrazu. Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G 1 4 Opakovanm stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpût k normálnímu sledování televize. Pro obnovení preferovaného nastavení stisknûte opakované tlaãítko PSM, aï se zobrazí poïadované nastavení obrazu - Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra nebo Nastavitel. Nastavení obrazu Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra jsou naprogramovány ve vrobû a nelze je mûnit. Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel DE FG OK MENU 23 Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) SlouÏí k vbûru nastavení barev od vrobce. 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko G a následnû tlaãítky poloïku Nastavení barvy. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlaãítko G a následnû tlaãítky D / E vyberte nastavení barev z nabídky Nastavení barvy: Chladná, Normální, Teplá nebo Nastavitel. (âervená, ZELENÁ,MODRÁ). Obraz DE FG OK MENU 1 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G Chladná Normální Teplá Nastavitel. DE FG OK MENU NASTAVENÍ OBRRAZU RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU Rezim obrazu-uzivatelský Kontrast Jas Barva Ostrost Nastavuje rozdíl mezi svûtlou a tmavou úrovní obrazu.

13 intenzitu vech barev. funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB-PC. Tato funkce není dostupná u vech modelû. DE FG OK MENU Ukázka (Pouze 19/22LS4R*) Slouzí ke znázornní rozdílu mezi obrazem pi pouzití technologie XD a bez ní. Tuto funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB[PC]., HDMI[PC]. Speciální 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Speciální. D / E Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku XD Demo. D / E vyberte DE FG OK MENU Ukázku XD Demo spustíte stisknutím tlaãítka G. Speciální Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo G Spustit Ukázku XD Demo zastavíte stisknutím tlaãítka MENU. DE FG OK MENU 23 XD Demo TM Vyp. TM Zap. MENU Exit 47 NASTAVENÍ OBRRAZU CINEMA (KINO) (Pouze 19/22LS4R*) Nastavení televizoru pro nejlepsí vzhled obrazu pi sledování film. Tato funkce není dostupná u vech modelû. 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 48 NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku Kino. G a potom tlaãítky D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Vyp.. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU) Obnoví výchozí nastavení polozek PSM, Nastavení barvy, XD a Kino. Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU DE FG OK MENU 1 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Vynulovat. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlacítka G zavete nastavenou hodnotu. G Spustit 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI Funkce Auto Volume (Automatická hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou úrove hlasitosti, i kdyz pepínáte programy. Zvuk 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Aut. hlasitost. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU-SOUND MODE (REZIM ZVUKU) MÛÏete si vybrat své oblíbené nastavení zvuku: Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport ; nebo mûïete nastavit frekvenci zvuku v ekvalizéru. PoloÏky Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport jsou pfiednastaveny vrobcem a nelze je zmûnit. Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel Nejpfiirozenûjí a nejvíce impozantní zvuk. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z originálního zvuku pfii poslechu hudby. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z úïasného zvuku. Vyberte tuto moïnost, pokud chcete sledovat sportovní pfienosy. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 0 DE FG OK MENU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte 1 Zvuk 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Bez korekce, Hudba, Film, Sport nebo Nastavitel. SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 4 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení zvukového ekvalizéru. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Nastavitel. D / E vyberte 0 DE FG OK MENU 52 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 4 5 Stisknûte tlaãítko G. 1 Stisknutím tlaãítek úroveà zvuku. Stisknutím tlaãítek F / / G nastavte poïadovanou vyberte zvukovou stopu. Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G D E 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 6 Pro uloïení zmûn nastavení zvuku Nastaviteln stisknûte tlaãítko OK. DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. Nastavitel khz DE FG OK MENU 5 Nastavení vyváïení MÛÏete nastavit poïadované vyváïení zvuku reproduktorû.

14 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Stereováha. D / E vyberte DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 1 3 Stisknûte tlaãítko nastavení. G a potom tlaãítky F / G proveìte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha R15G 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA I/II Stereo/duální pfiíjem KdyÏ vyberete program, objeví se za ãíslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice. Vysílání Mono Stereo Duální A Displej na obrazovce MONO STEREO DUAL I Volba mono zvuku Je-li stereo signál pfii stereo pfiíjmu slab, mûïete pfiepnout na mono dvojím stisknutím tlaãítka I/II. Pfii mono pfiíjmu se zlepuje hloubka zvuku. Chcete-li pfiepnout zpût na stereo, stisknûte znovu dvakrát tlaãítko I/II. Volba jazyka pfii dvojjazyãném vysílání Pokud je program pfiijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), mûïete pfiepínat na DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II opakovanm stisknutím tlaãítka I/II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A posílá do reproduktorû primární vysílan jazyk. posílá do reproduktorû sekundární vysílan jazyk. posílá do kaïdého reproduktoru jin jazyk. 54 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Pfiíjem NICAM Je-li vá pfiístroj vybaven pfiijímaãem pro pfiíjem NICAM, mûïete pfiijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Zvukov vstup mûïe bt nastaven podle typu pfiijímaného vysílání opakovanm stisknutím tlaãítka I/II následujícím zpûsobem. 1 2 KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM mono, mûïete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM stereo, mûïete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. Je-li stereo signál slab, pfiepnûte na FM MONO. 3 KdyÏ pfiijímáte duální zvuk NICAM, mûïete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo NICAM DUAL I+II, popfi. MONO. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Vbûr zvukového vstupu V reïimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je moïné vybírat zvukov vstup pro lev a prav reproduktor. Opakovanm tisknutím tlaãítka I/II vyberte zvukov vstup. L+R : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého reproduktoru a audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do pravého reproduktoru. L+L : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. R+R : Audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. 55 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce Pi prvním zapnutí se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka instalacní pírucky. 1 2 Stisknutím tlacítka pozadovaný jazyk. Stisknutím tlacítka D / E / F / G a tlacítka OK vyberte D / E / F / G a tlacítka OK vyberte zemi. * Pokud chcete zmnit jiz nastavený jazyk/zemi 1 2 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky Speciální. D / E vyberte nabídku Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Jazyk(language). Nabídku na obrazovce mûïete zobrazit ve Vaem oblíbeném jazyce. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Zemû. Stisknutím tlacítka nebo zemi. G a tlacítky D / E vyberte pozadovaný jazyk 56 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknutím tlaãítka O K. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize.! POZNÁMKA G G G Pokud nedokoncíte úvodního Installation guide (Prvodce instalací) stiskem tlacítka MENU nebo vyprsením casového limitu OSD (zobrazení na obrazovce), bude opakovan objevovat po kazdém zapnutí pístroje. Pokud vyberete nesprávnou zemi, teletext nemusí být správn zobrazen a pi jeho provozu mze docházet k problémm. Mezi zem v instalacní pírucce byla pidána hebrejstina kvli zemím, kde se mluví hebrejsky. NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin Abyste mohli pouïívat funkci ãasového zapnutí / vypnutí, musíte nejprve správnû nastavit ãas. V pfiípadû pfieruení elektrického napájení (vypojení ze sítû nebo vpadek), musíte znovu nastavit hodiny. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Hodiny. D / E, abyste DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka hodiny. G a potom tlaãítka D / E nastavte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G --:-- NASTAVENÍ CASU 4 Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 5 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ âasov vypínaã automaticky vypíná pfiístroj do pohotovostního reïimu po uplynutí nastavené doby.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dvû hodiny poté, co se pfiístroj zapne s pouïitím funkce ãasového zapnutí, se pfiepne automaticky zase zpût do pohotovostního reïimu, pokud není stisknuto Ïádné tlaãítko. KdyÏ nastavíte funkci ãasového zapnutí nebo vypnutí, pracují tyto funkce kaïd den v zadanou dobu. Funkce ãasového vypnutí má pfiednost pfied funkcí ãasového zapnutí, jsou-li nastaveny na stejn ãas. Aby pracovalo ãasové zapnutí, musí bt pfiístroj v pohotovostním reïimu Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Time. Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka moïnost Cas vyp. nebo Cas zap.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí D / E vyberte DE FG OK MENU Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka D / E vyberte moïnost Zap.. Chcete-li zruit funkci Cas Vyp./Zap., stisknûte tlaãítko D / E a vyberte moïnost Vyp.. Cas 1 58 NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka hodiny. Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G -- : -Vyp. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 23 Pouze pro funkci On timer (Zapnut ãasovaã) PR. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E vyberte program. Vol. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E nastavte úroveà hlasitosti pfii zapnutí. Stisknûte tlaãítko MENU pro uloïení do pamûti. Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G 00 : 00 Pr. 0 Vol. 30 Zap. 7 8 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 456 NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ Pfii odchodu na lûïko nemusíte pfiístroj vypínat ruãnû. âasovaã umoïàuje po nastavené dobû automaticky pfiepnout pfiístroj do pohotovostního reïimu. 1 Opakovanm stisknutím tlaãítka SLEEP nastavte poïadovan ãas v minutách. Na obrazovce se zobrazí ` ' a potom postupnû 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a Od nastaveného ãasu zaãne odpoãítávání ãasu do vypnutí televizoru. NASTAVENÍ CASU! POZNÁMKA G G G Chcete-li zkontrolovat poãet minut zbvajících do vypnutí televizoru, stisknûte jednou tlaãítko SLEEP (Vypnout). Pokud chcete zruit reïim ãasovaãe vypnutí, stisknûte opakovanû tlaãítko SLEEP (Vypnout), dokud se nezobrazí poloïka ` - - -'. KdyÏ vypnete pfiístroj, zruí se nastavená doba do vypnutí automaticky. 59 NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU KdyÏ vyberete moïnost Zap. v menu Aut. vypnutí, pfiepne se pfiístroj automaticky do pohotovostního reïimu pfiibliïnû deset minut poté, co TV stanice pfiestane vysílat. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Aut. vypnutí. D / E, abyste DE FG OK MENU NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. G Zap. Vyp. DE FG OK MENU TELETEXT - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. Teletext (nebo TOP text) je doplàková funkce, a proto pouze pfiístroj s teletextovm systémem mûïe pfiijímat vysílání teletextu. Teletext je bezplatné servisní vysílání vûtiny TV stanic, které poskytuje aktuální zprávy a informace o poãasí, televizních programech, cenách na burze a mnoha dalích oblastech. Teletextov dekodér tohoto TV pfiijímaãe podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) se skládá z nûkolika stránek, které se vybírají pfiímo zadáním ãísla pfiísluné stránky. TOP a FASTEXT jsou modernûjí metody, umoïàující rychlé a snadné vybírání teletextovch informací. Zapnutí / vypnutí Stisknûte tlaãítko TEXT, abyste pfiepnuli na teletext. Na obrazovce se objeví první nebo poslední strana. V záhlaví obrazovky se objeví dvû ãísla stránek, název TV stanice, datum a ãas. První ãíslo stránky udává vai volbu, druhé pak právû zobrazenou stránku. Chcete-li vypnout teletext, stisknûte tlaãítko TEXT Objeví se znovu pfiedchozí reïim. Jednoduch teletext (SIMPLE Text) A Volba stránky 1 2 Zadejte poïadované ãíslo stránky jako trojmístné ãíslo NUMERICK MI tlaãítky. Pokud bûhem volby stisknete nesprávnou ãíslici, musíte dokonãit trojmístné ãíslo a potom znovu zadat správné ãíslo stránky. Tlaãítko D / E se dá pouïít k vbûru pfiedchozí nebo dalí stránky TELETEXT A Programování barevnch tlaãítek v reïimu LIST Je-li TV pfiijímaã v reïimu SIMPLE text, TOP text nebo FASTEXT, mûïete stisknutím tlaãítka M pfiepnout na reïim LIST.

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com AV AV

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více