Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: funkce není dostupná Pi odstraování nestírejte skvrnu pílis hrub. Dejte pozor, abyste nevyvinuli pílisný tlak. Mze zpsobit poskrábání u vech modelû. nebo zmnu zabarvení. *Pokud je na vnjsím povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setete pouze hadíkem urceným k cistní vnjsího povrchu výrobku 1 OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ...1 OBSAH PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU INFORMACE O ZADNÍM PANELU.. 6 RozloÏení podstavce Rozpojení stojanu ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ VODIC. Instalace stolního podstavce NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)...40 PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Rezim obrazu-pednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský

3 44 - Barevný tón-uzivatelský TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU..46 Ukázka...47 Cinema (Kino). 48 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU)..49 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Nastavení pfiehrávaãe DVD Nastavení videorekordéru INSTALACE SLUCHÁTEK Nastavení poãítaãe...

4 24 Nastavení obrazovky pro rezim pocítace...27 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI..50 PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKUSOUND MODE (REZIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení vyváïení I/II - Stereo / duální pfiíjem Pfiíjem NICAM Vbûr vstupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce WATCHING TV /PROGRAMME CONTROL SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Zapínání televizoru.. 30 Volba programu

5 Nastavení hlasitosti.. 30 V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ..31 Automatické ladûní programû Ruãní ladûní programû Doladûní Pfiifiazení názvu stanice 35 Úprava programu 36 Oblíben program Zobrazení seznamu programû.

6 .. 38 Dûtská pojistka OBSAH NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU...60 TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) 61 Nejlepí teletext (TOP Text)..62 Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu...

7 63 DODATKY ESENÍ PROBLÉM..64 ÚdrÏba Technické údaje PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU I I Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pokud je vás pístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otete pístroj lesticím hadíkem. 17LS5R*/ 20LS5R* PÍPRAVA 17LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME 20LS5R* /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 4 19LS4R*/ 22LS4R* Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko Tlaãítko VOLUME POWER INPUT MENU OK (Vstup) (Nabídka) Tlaãítko PROGRAMME PÍPRAVA /I INPUT MENU OK VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 5 PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU I Toto je schematické znázornní pedního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. 17LS5R* PÍPRAVA RGB(PC/DTV) IN ANTENNA IN AUDIO (RGB) IN VIDEO AV 1 AV IN 2 S-VIDEO H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. 7 6 PÍPRAVA LS5R SERVICE ONLY ANTENNA IN AV 1 VIDEO AV IN S-VIDEO H/P LS5RC RS-232C (SERVICE ONLY) SERVICE ONLY ANTENNA IN VIDEO AV 1 4 S-VIDEO AV IN 2 6 H/P Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. POUZE PRO SERVIS Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení.

8 5 Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení SVIDEO. Vstup pro sluchátka Vstupní port RS-232C (POUZE PRO SERVIS) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání PÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU 19LS4R* / 22LS4R* PÍPRAVA HDMI/DVI IN RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R VIDEO S-VIDEO H/P AV 1 AV IN 2 Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN Zásuvka pro napájecí kabel Pístroj pracuje pod stídavým naptím. Elektrické naptí je uvedeno v cásti Technické údaje. Nepokousejte se pouzívat pístroj se stejnosmrným naptím. Vstup HDMI/DVI IN Pipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pipojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB / Audio K píslusnému vstupnímu portu pipojte výstup monitoru pocítace/dtv. Vstup antény K této zásuvce typu jack pipojte anténu bezdrátového signálu. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Audio / video vstup K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pipojte video / audio zaízení Component. Vstup S-Video Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení S-VIDEO. Vstup pro sl;stroj nebyl vystaven zbyteãnm vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakrvejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavûovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. 13 PÍPRAVA ZajiÈovací systém Kensington - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpecnostního systému Kensington. Kabel bezpecnostního systému Kensington pipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouzívání bezpecnostního systému Kensington najdete v uzivatelské ( R G B / D V I ) I N. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte moznost RGB (DTV). RGB OUTPUT 2 16 Pfiipojení pomocí kabelu HDMI (Pouze 19/22LS4R*) HDMI/DVI IN 1 Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku HDMI/DVI (DTV) nebo NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstupní zásuvky pehrávace DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y nebo Y PB PR) se vstupními zásuvkami COMPONENT IN VIDEO (Y PB PR) na televizoru. Y PB VIDEO PR L R AUDIO COMPONENT IN 2 Zapojte zvukový kabel z pehrávace DVD do zásuvek pro COMPONENT IN AUDIO na televizoru. 18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 3 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku Component (480i/ 576i/480p/576p/720p/1080i) nebo Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. Komponentní vstupy Chcete-li získat lepí kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videovstupy na pfiehrávaãi DVD Y Y Y Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Propojte konektor euro scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou euro scart na televizoru. AV Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku AV1 nebo. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD.! POZNÁMKA: G PouÏijte stínûn kabel scart. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pfiipojení pomocí kabelu HDMI(Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN 2 Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku H D M I / D V I (DTV) nebo. 1! POZNÁMKA Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. Pokud pehrávac DVD podporuje funkci Auto HDMI, G bude výstupní rozlisení zdrojového zaízení automaticky nastaveno na 1280 x 720 bod. G Pokud pehrávac DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude poteba nastavit výstupní rozlisení DVD pimen k jeho parametrm. Nejlepsí kvality obrazu dosáhnete, pokud nastavíte výstupní rozlisení zdrojového zaízení na 1280 x 720 pixel. G 19 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru I I Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu 4:3. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ ANTENNA IN 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zástrcka externí antény Anténa Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje.

9 Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. UloÏte kanál videorekordéru pod poïadovanm ãíslem programu podle pokynû v kapitole `Ruãní ladûní programû'. 4 5 Vyberte ãíslo programu, pod nímï je uloïen kanál videorekordéru. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Pfiipojení pomocí kabelu scart 1 Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdífiky Euro SCART pfiístroje. AV 1 2 Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na videorekordéru stisknûte tlaãítko pro pfiehrávání PLAY. V pfiípadû, Ïe pfiipojen videorekordér vysílá po zapnutí stavov signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV1, zafiízení se pfiepne automaticky na vstup AV1. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat ve sledování televizního programu v reïimu TV, stisknûte tlaãítka D / E nebo pouïijte ãíselná tlaãítka. inak stisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi, ãímï vyberete AV1. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. RovnûÏ je moïné nahrávat na video pásek programy pfiijímané televizorem. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)! POZNÁMKA G G Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV1. Tyto signály jsou vysílány napfi. placenmi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. PouÏijte stínûn kabel scart 21 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení videorekordéru Pfiipojení pomocí kabelu RCA 1 Zapojte konektory audio/video out videorekordéru do zdífiek AUDIO/VIDEO in pfiístroje. VIDEO L AUDIO R S-VIDEO AV IN 2 2 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte AV Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. S-VIDEO VIDEO L R ANT IN! POZNÁMKA G OUTPUT SWITCH ANT OUT Pokud máte mono videorekordér, zapojte audio kabel z videorekordéru do zdífiky AUDIO L/MONO pfiístroje. Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO L AUDIO R S-VIDEO Zapojte konektor S-Video videorekordéru do zdífiky S-VIDEO pfiístroje. Zapojte audio kabel ze S-VIDEO videorekordéru do zdífiek AUDIO pfiístroje. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte poloïku AV 2. Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. 2 AV IN 2 1 ANT IN VIDEO L R S-VIDEO ANT OUT OUTPUT SWITCH 22 INSTALACE SLUCHÁTEK Pipojení pomocí kabelu sluchátek 1 Do konektoru pro pfiipojení sluchátek pfiipojte konektor od sluchátek. Nyní mûïete poslouchat zvuk pomocí sluchátek. Pro nastavení hlasitosti sluchátek stisknûte tlaãítka F / G V pfiípadû, Ïe stisknete tlaãítko MUTE, bude ve sluchátkách ztien zvuk. H/P 23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub 17LS5R* 1 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. Zapojte audio kabel z PC do zdíek A U D I O ( R G B ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. 2 RGB (PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN /22LS4R* Zapojte signální kabel z výstupní zdíky monitor osobního pocítace do zdíky PC INPUT na pístroji. A Zapojte audio kabel z PC do zdíeka U D I O ( R G B / D V I ) I N na pístroji. Stisknutím tlacítka INPUT vyberte RGB ( P C ). Zapnte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mze pracovat jako monitor PC. RGB OUTPUT AUDIO 24 Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI (Pouze 19/22LS4R*) 1 Propojte výstup DVI pocítace s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. HDMI/DVI IN AUDIO (RGB/DVI) IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 2 Zapojte zvukový kabel z pocítace do zásuvek A U D I O ( R G B / D V I ) I N na televizoru Pomocí tlacítka INPUT na dálkovém ovladaci ( vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI( P C ). DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V pípad, ze je zaízení chladné mze po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zaízení. obrazu displeje pouzívejte rezim obrazu VESA1 (17LS5R *), G Vyhnte se dlouhodobému stisknutí obrazovky G Je-li to mozné, pro zajistní optimální kvality monitoru.v jiném pípad mze na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Kdyz je na obrazovce zaízení zobrazen signál (19LS4R *), (22LS4R *). Pokud pouzijete jiná rozlisení, obraz mze zkreslený. Displej byl pedem nastaven pro rezim VESA z osobního pocítace, mze se na obrazovce zobrazit také zpráva, která se bude lisit podle verze operacního systému Windows (Win98, 2000). Jestlize se zobrazí zpráva, kliknte na tlacítko "Next" (Dalsí), dokud nezmizí G Jestlize na obrazovce objeví zpráva "Frekv.

10 *), (19LS4R *), (22LS4R *). G Na obrazovce mzete objevit nkolik defekt- Mimo rozsah", nastavte obrazový rezim osobního pocítace podle tabulky "Rezimy zobrazení monitoru". ních bod, které jsou zobrazeny jako cervené, zelené nebo modré tecky. Nicmén toto neovlivní výkon monitoru. 25 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displeje <17LS5R*> rezim RGB-PC Rozliení 640x x x x1024 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 60,00 60, x720p 37,50 44,96 45,00 50,00 59,94 60,00 rezim RGB-DTV Rozliení 720x480p 720x576p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ <19LS4R*, 22LS4R*> rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC Rozliení 640x x x x x x1050 Horizontální kmitoãet (khz) 31,469 37,879 48,363 63,981 55,50 65,290 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,31 720x576p 60,00 60,02 59,90 59,954 Pouze 19LS4R* Pouze 22LS4R* rezim RGB-DTV, HDMI/DVI-DTV Rozliení 720x480p Horizontální kmitoãet (khz) 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 33,72 33,75 28,125 Vertikální kmitoãet (Hz) 59,94 60,00 50,00 50,00 59,94 60,00 59,94 60,00 50, x720p 1920x1080i Nastavení obrazovky pro rezim pocítace Nastavení pocítace (pouze v reïimu RGB [PC]) (Pouze 17LS5R*/19LS4R*/22LS4R*) Mzete libovoln nastavovat horizontální a vertikální polohu, casování, fázi a automatickou konfiguraci. Aut. nastavení Tato funkce je urãena pro automatické nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. V prûbûhu automatické konfigurace na nûkolik sekund zmizí zobrazen obraz. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Manuální nastavení Tato funkce je urãena pro umoïàuje nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. Stisknûte tlaãítko F / G proveìte poïadovaná nastavení v kaïdé vedlejí nabídce. H-Pozice / V-Pozice Tato funkce slouïí k nastavení obrazu doleva/doprava a nahoru/dolû podle vaich preferencí. Taktování Tato funkce je urãena pro minimalizaci vertikálních ãar nebo pruhû viditelnch na pozadí obrazovky. RovnûÏ mûní horizontální velikost obrazovky. Taktovací fáze Tato funkce umoïàuje odstranit horizontální um a vyjasnit nebo zostfiit vzhled znakû. Vynulovat Tato funkce umoïàuje vrátit se k dobré reprodukci obrazu naprogramované vrobcem, která se nedá zmûnit. Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení ARC Vynulovat Stisknutím tlaãítka INPUT a potom tlaãítky vyberte poloïku RGB. Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Obrazovka. D D / E DE FG OK MENU 2 / E vyberte Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení G Spustit ARC Vynulovat Stisknûte tlaãítko G a následnû vyberte pomocí tlaãítek D / E poïadovanou funkci obrazu. DE FG OK MENU Proveìte pfiísluné úpravy. 34! POZNÁMKA G Nûkteré signály z nûkterch grafickch desek nemusí fungovat správnû. Jsou-li vsledky neuspokojivé, nastavte polohu monitoru, hodiny a taktovací fázi ruãnû. 27 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. 1 1 POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. TV Obnoví reïim sledování televizoru (z jakéhokoli reïimu). Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto INPUT Pokud tlaãítko stisknete jednou, na obrazovce se objeví vstupní zdroj OSD (viz obrázek). Pomocí tlaãítek D / E vyberte poïadovan vstupní zdroj (19/22LS4R*:TV, AV1, AV2, Component, RGB, HDMI/DVI)(17LS5R*:TV, AV1, AV2, RGB)(20LS5R*:TV, AV1, AV2) 2 28 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM [S ARC] [Bez ARC] âíselná Vybere program. tlaãítka 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. LIST zobrazuje tabulku programû. Q. VIEW vrací k pfiedchozímu sledovanému programu MUTE zapíná a vypíná zvuk. PSM vyvolává vae preferované nastavení obrazu. SSM vyvolává vae preferované nastavení zvuku. 5 BAREVNÁ Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext (pouze modely s TLAâÍTKA teletextem) nebo pro úpravy programû. TLAâÍTKA Tato tlaãítka se pouïívají pro teletext. TELETEXTU Dalí podrobnosti naleznete v kapitole `Teletext'. 6 Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské THUMBSTICK nastavení televizoru. (Nahoru/DolÛ/ Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Doleva) Zapnuto. (Nahoru/Dol) OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim I/II Nastaví zvukov vstup. ARC vyberte poïadovan formát obrazu. * Îádná funkce MENU vybírá menu. SLEEP nastavuje ãasov vypínaã. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 3 6 / Instalace baterií I Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou.

11 PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. I 29 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. 1 Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reïimu. I V pohotovostním reïimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek, I N P U T nebo P R D / E na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek P O W E R, T V, I N P U T, P R D / E a ãísly 0-9 na dálkovém ovladaãi. 30 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Volba programu 1 âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P R D / tlaãítka. E nebo ãíselného Nastavení hlasitosti Hlasitost upravte pomocí tlaãítka V O L F / G (Hlasitost). Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL F / G (Hlasitost) nebo I/II. V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû liit od obrázkû v této pfiíruãce Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky D / E vyberte libovolnou nabídku. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku nabídky. Tlaãítky F / G zmûàte nastavení poloïky ve vedlejí nabídce nebo v rozbalovací nabídce. Stisknutím tlaãítka OK nebo MENU (Nabídka) se mûïete pfiesunout do nabídky vyí úrovnû. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM * : 19LS4R*, 22LS4R* Stanice Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM Obraz PSM Nastavení barvy * Kino * Vynulovat Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Stanice Menu Obraz Menu Zvuk Obrazovka Aut. nastavení Manuální nastavení Speciální Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí ARC* Vynulovat Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo* DE FG OK MENU DE FG OK MENU DE FG OK MENU Menu Obrazovka Menu Speciální Menu âas! POZNÁMKA a. Funkce OSD umoïàuje snadné nastavení obrazovky, neboè poskytuje grafické znázornûní funkcí. b. PoloÏky nabídky OSD v této pfiíruãce se mohou liit od poloïek OSD na vaem televizoru. Obrázky v pokynech jsou pouze jako pfiíklady doplàující postupy. c. V teletextovém reïimu se nezobrazují menu. 31 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Automatické ladûní programû Je moïné uloïit do pamûti aï 100 TV stanic pod ãísly programû (0 aï 99). Jakmile pfiedvolíte stanice, mûïete s pouïitím tlaãítka PR D / E nebo NUMERICK CH tlaãítek procházet stanice, které jste naprogramovali. Stanice mûïete ladit v automatickém nebo ruãním reïimu. Touto metodou se ukládají do pamûti vechny stanice, které lze pfiijímat. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. automatické programování. pfiedvolbu 5 stisknete tlaãítko `05'. Stisknûte tlaãítko OK. tlaãítko OK. OK MENU 2 Automatické lad ni Tisknutím tlaãítka D / E vyberte poloïku Kanál. Pomocí tlaãítka F / G nebo ãíselnch tlaãítek vyberte ãíslo poïadovaného programu. Stisknûte tlaãítko OK. Stisknutím tlaãítka D Ukládání Systém Pásmo Kanál Doladéní Lad ní Název DE FG G 29 OK MENU / E vyberte poloïku Lad ní Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítky F / G spusète hledání v rolet. menu Lad ní KdyÏ je nalezena stanice, hledání se zastaví. Stisknûte tlaãítko OK a stanice se uloïí. Chcete-li uloïit jinou stanici, opakujte kroky 3 aï 17. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 33 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Doladûní Dolaování je obvykle potebné pouze v podmínkách slabého píjmu. Doladný program je pi volb programu oznacen oranzovým císlem. Stanice 1 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky nabídku Stanice. D / E vyberte Automatické lad ni Rucní lad ní Úprava p edvolby OBLÍBEN PROGRAM 34 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Rucní lad ní. mze být az 5místný. vymazat, tlaãítkem D / E nebo F / G. programuz 1.Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ZELENÉ tlaãítko. Vechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu. Pfiesunutí programu 1.Vyberte program, kt. chcete pfiesunout, tlaãítkem D / E nebo F / G. 2.Stisknûte ÎLUTÉ tlaãítko. MODRÉ tlaãítko. Pfieskoãen program zmûní barvu na modrou. oblíbené poady. obrazovce se objeví tabulka programû. a. stisknûte tlaãítko OK.

12 tlaãítko LIST a vrátíte se k normálnímu sledování TV. Dûtská pojistka TV pfiijímaã se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovm ovladaãem. Tuto funkci mûïete pouïívat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodnch pofiadû. Speciální SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka vyberte menu Speciální. D / E Jazyk Zem D tský zámek XD Demo 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku D tský zámek. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 Special 3 Stisknûte tlaãítko Zap. nebo Vyp.. G a potom tlaãítky D / E vyberte Jazyk Zem D tský zámek XD Demo G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23! POZNÁMKA G JestliÏe je zapnut zámek, objeví se na obrazovce nápis D tský zámek Zap., je-li bvhem sledování televize stisknuto jakékoli tlaãítko na horním panelu. 39 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)(Pouze 19/22LS4R*) Obraz mûïete sledovat v rûzném formátu - P o h l e d, O r i g i n á l n í, 4 : 3, 1 6 : 9, 1 4 : 9 a Zvûten1 nebo Zvûten2. Pomocí tlaãítek D / E mûïete nastavit míru rozífiení. Tato funkce pracuje u následujícího signálu. 1 Opakovaným stisknutím tlacítka ACR vyberte pozadovaný formát obrazu. ACR stran lze upravit také v nabídce Obrazovka. / 40 NASTAVENÍ OBRRAZU Pohled Pokud vá televizor pfiijímá signál irokoúhlého obrazu, následující volba vás povede nastavením velikosti obrazu ve vodorovnèm smûru, lineárnû tak, aby byla vyplnûna celá obrazovka. 4:3 Následující vbûr umoïàuje zobrazit pûvodní pomûr stran 4:3 se edmi pruhy po levé a pravé stranû. 4:3 pohled DE Originální KdyÏ pfiijímá televizor irokoúhl signál, automaticky se pfiepne zobrazení podle tohoto formátu. 16:9 Následující vbûr umoïàuje nastavit obraz svisle v lineárním pomûru (vhodné pro DVD ve formátu 4:3). 16:9 originální 14:9 Díky reïimu 14:9 si mûïete vyuïívat formát filmû 14:9 nebo televizních programû. Obraz 14:9 je zobrazen jako formát 4:3 je roztaïen doleva a doprava. Zvûten2 MoÏnost Zvûten2 umoïàuje zmûnit pfiiblíïení tak, aby obraz byl vodorovnû roztáhnut a svisle ofiíznut. UmoÏÀuje porovnat zmûnu obrazu a pokrytí obrazovky. 14:9 DE Zvûten1 DE Zvûten1 FNásledující vbûr umoïàuje sledovat obraz bez zkreslení, protoïe vyplní celou obrazovku. Horní a dolní ãást obrazu bude ofiíznuta. NASTAVENÍ OBRRAZU Zvûten1 DE! POZNÁMKA G Nastavení ARC není k dispozici v rezimech RGB, HDMI, Component krom rezim 4:3, 16:9. 41 NASTAVENÍ OBRRAZU PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU Rezim obrazupednastavený Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel Po vybrání této moïnosti bude obraz ostr. Nejpfiirozenûjí a nejobvyklejí stav obrazu. Po vybrání této moïnosti bude obraz mûkk. Tuto moznost vyberte, chcete-li mít obraz hry. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. 42 NASTAVENÍ OBRRAZU 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy 2 Stisknûte tlaãítko poloïku PSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Kino Vynulovat DE FG OK MENU 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E nastavte v nabídce PSM poïadované nastavení obrazu. Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G 1 4 Opakovanm stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpût k normálnímu sledování televize. Pro obnovení preferovaného nastavení stisknûte opakované tlaãítko PSM, aï se zobrazí poïadované nastavení obrazu - Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra nebo Nastavitel. Nastavení obrazu Dynamick, Standardní, Pfiíjemn, Hra jsou naprogramovány ve vrobû a nelze je mûnit. Dynamický Standardní P íjemný Hra Nastavitel DE FG OK MENU 23 Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Normal (Normální)/Cool (Studené)) SlouÏí k vbûru nastavení barev od vrobce. 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko G a následnû tlaãítky poloïku Nastavení barvy. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlaãítko G a následnû tlaãítky D / E vyberte nastavení barev z nabídky Nastavení barvy: Chladná, Normální, Teplá nebo Nastavitel. (âervená, ZELENÁ,MODRÁ). Obraz DE FG OK MENU 1 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. PSM Nastavení barvy Kino Vynulovat G Chladná Normální Teplá Nastavitel. DE FG OK MENU NASTAVENÍ OBRRAZU RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU Rezim obrazu-uzivatelský Kontrast Jas Barva Ostrost Nastavuje rozdíl mezi svûtlou a tmavou úrovní obrazu.

13 intenzitu vech barev. funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB-PC. Tato funkce není dostupná u vech modelû. DE FG OK MENU Ukázka (Pouze 19/22LS4R*) Slouzí ke znázornní rozdílu mezi obrazem pi pouzití technologie XD a bez ní. Tuto funkci není mozné pouzívat v rezimu RGB[PC]., HDMI[PC]. Speciální 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Speciální. D / E Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku XD Demo. D / E vyberte DE FG OK MENU Ukázku XD Demo spustíte stisknutím tlaãítka G. Speciální Jazyk(Language) Zemû Dûtsk zámek XD Demo G Spustit Ukázku XD Demo zastavíte stisknutím tlaãítka MENU. DE FG OK MENU 23 XD Demo TM Vyp. TM Zap. MENU Exit 47 NASTAVENÍ OBRRAZU CINEMA (KINO) (Pouze 19/22LS4R*) Nastavení televizoru pro nejlepsí vzhled obrazu pi sledování film. Tato funkce není dostupná u vech modelû. 1 D / E Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 48 NASTAVENÍ OBRRAZU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku Kino. G a potom tlaãítky D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Vyp.. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat G Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU 23 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU) Obnoví výchozí nastavení polozek PSM, Nastavení barvy, XD a Kino. Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 1 D / E NASTAVENÍ OBRRAZU DE FG OK MENU 1 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Vynulovat. D / E vyberte Obraz PSM Nastavení barvy XD Kino Vynulovat 3 Stisknutím tlacítka G zavete nastavenou hodnotu. G Spustit 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI Funkce Auto Volume (Automatická hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou úrove hlasitosti, i kdyz pepínáte programy. Zvuk 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Aut. hlasitost. D / E vyberte DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Zap. Vyp. 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU-SOUND MODE (REZIM ZVUKU) MÛÏete si vybrat své oblíbené nastavení zvuku: Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport ; nebo mûïete nastavit frekvenci zvuku v ekvalizéru. PoloÏky Bez korekce, Hudba, Film nebo Sport jsou pfiednastaveny vrobcem a nelze je zmûnit. Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel Nejpfiirozenûjí a nejvíce impozantní zvuk. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z originálního zvuku pfii poslechu hudby. Vbûr této moïnosti umoïàuje tûit se z úïasného zvuku. Vyberte tuto moïnost, pokud chcete sledovat sportovní pfienosy. Po vybrání této moïnosti bude pouïito uïivatelské nastavení. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 0 DE FG OK MENU 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte 1 Zvuk 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Bez korekce, Hudba, Film, Sport nebo Nastavitel. SSM Aut. hlasitost Stereováha G 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 4 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM Nastavení zvukového ekvalizéru. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E 2 Stisknûte tlaãítko poloïku SSM. G a potom tlaãítky D / E vyberte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 3 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Nastavitel. D / E vyberte 0 DE FG OK MENU 52 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 4 5 Stisknûte tlaãítko G. 1 Stisknutím tlaãítek úroveà zvuku. Stisknutím tlaãítek F / / G nastavte poïadovanou vyberte zvukovou stopu. Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha G D E 0 Bez korekce Hudba Film Sport Nastavitel 6 Pro uloïení zmûn nastavení zvuku Nastaviteln stisknûte tlaãítko OK. DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. Nastavitel khz DE FG OK MENU 5 Nastavení vyváïení MÛÏete nastavit poïadované vyváïení zvuku reproduktorû.

14 1 Stisknutím tlaãítka MENU a potom tlaãítky vyberte nabídku Zvuk. D / E Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha 0 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky poloïku Stereováha. D / E vyberte DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA 1 3 Stisknûte tlaãítko nastavení. G a potom tlaãítky F / G proveìte Zvuk SSM Aut. hlasitost Stereováha R15G 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. DE FG OK MENU NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA I/II Stereo/duální pfiíjem KdyÏ vyberete program, objeví se za ãíslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice. Vysílání Mono Stereo Duální A Displej na obrazovce MONO STEREO DUAL I Volba mono zvuku Je-li stereo signál pfii stereo pfiíjmu slab, mûïete pfiepnout na mono dvojím stisknutím tlaãítka I/II. Pfii mono pfiíjmu se zlepuje hloubka zvuku. Chcete-li pfiepnout zpût na stereo, stisknûte znovu dvakrát tlaãítko I/II. Volba jazyka pfii dvojjazyãném vysílání Pokud je program pfiijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), mûïete pfiepínat na DUAL I, DUAL II nebo DUAL I+II opakovanm stisknutím tlaãítka I/II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A posílá do reproduktorû primární vysílan jazyk. posílá do reproduktorû sekundární vysílan jazyk. posílá do kaïdého reproduktoru jin jazyk. 54 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Pfiíjem NICAM Je-li vá pfiístroj vybaven pfiijímaãem pro pfiíjem NICAM, mûïete pfiijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Zvukov vstup mûïe bt nastaven podle typu pfiijímaného vysílání opakovanm stisknutím tlaãítka I/II následujícím zpûsobem. 1 2 KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM mono, mûïete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO. KdyÏ je pfiijímán zvuk NICAM stereo, mûïete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO. Je-li stereo signál slab, pfiepnûte na FM MONO. 3 KdyÏ pfiijímáte duální zvuk NICAM, mûïete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL II nebo NICAM DUAL I+II, popfi. MONO. NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Vbûr zvukového vstupu V reïimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je moïné vybírat zvukov vstup pro lev a prav reproduktor. Opakovanm tisknutím tlaãítka I/II vyberte zvukov vstup. L+R : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého reproduktoru a audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do pravého reproduktoru. L+L : Audio signál z levého L audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. R+R : Audio signál z pravého R audio vstupu je posílán do levého i pravého reproduktoru. 55 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce Pi prvním zapnutí se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka instalacní pírucky. 1 2 Stisknutím tlacítka pozadovaný jazyk. Stisknutím tlacítka D / E / F / G a tlacítka OK vyberte D / E / F / G a tlacítka OK vyberte zemi. * Pokud chcete zmnit jiz nastavený jazyk/zemi 1 2 Stisknutím tlaãítka MENU a tlaãítky Speciální. D / E vyberte nabídku Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Jazyk(language). Nabídku na obrazovce mûïete zobrazit ve Vaem oblíbeném jazyce. Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítky D / E vyberte poloïku Zemû. Stisknutím tlacítka nebo zemi. G a tlacítky D / E vyberte pozadovaný jazyk 56 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA Stisknutím tlaãítka O K. Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize.! POZNÁMKA G G G Pokud nedokoncíte úvodního Installation guide (Prvodce instalací) stiskem tlacítka MENU nebo vyprsením casového limitu OSD (zobrazení na obrazovce), bude opakovan objevovat po kazdém zapnutí pístroje. Pokud vyberete nesprávnou zemi, teletext nemusí být správn zobrazen a pi jeho provozu mze docházet k problémm. Mezi zem v instalacní pírucce byla pidána hebrejstina kvli zemím, kde se mluví hebrejsky. NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin Abyste mohli pouïívat funkci ãasového zapnutí / vypnutí, musíte nejprve správnû nastavit ãas. V pfiípadû pfieruení elektrického napájení (vypojení ze sítû nebo vpadek), musíte znovu nastavit hodiny. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Hodiny. D / E, abyste DE FG OK MENU 1 3 Stisknutím tlaãítka hodiny. G a potom tlaãítka D / E nastavte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G --:-- NASTAVENÍ CASU 4 Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 5 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ âasov vypínaã automaticky vypíná pfiístroj do pohotovostního reïimu po uplynutí nastavené doby.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dvû hodiny poté, co se pfiístroj zapne s pouïitím funkce ãasového zapnutí, se pfiepne automaticky zase zpût do pohotovostního reïimu, pokud není stisknuto Ïádné tlaãítko. KdyÏ nastavíte funkci ãasového zapnutí nebo vypnutí, pracují tyto funkce kaïd den v zadanou dobu. Funkce ãasového vypnutí má pfiednost pfied funkcí ãasového zapnutí, jsou-li nastaveny na stejn ãas. Aby pracovalo ãasové zapnutí, musí bt pfiístroj v pohotovostním reïimu Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Time. Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka moïnost Cas vyp. nebo Cas zap.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí D / E vyberte DE FG OK MENU Stisknutím tlaãítka G a potom tlaãítka D / E vyberte moïnost Zap.. Chcete-li zruit funkci Cas Vyp./Zap., stisknûte tlaãítko D / E a vyberte moïnost Vyp.. Cas 1 58 NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka hodiny. Stisknutím tlaãítka minuty. G a potom tlaãítka D / E nastavte Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G -- : -Vyp. G a potom tlaãítka D / E nastavte DE FG OK MENU 23 Pouze pro funkci On timer (Zapnut ãasovaã) PR. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E vyberte program. Vol. : Stisknûte tlaãítko G a pomocí tlaãítek D / E nastavte úroveà hlasitosti pfii zapnutí. Stisknûte tlaãítko MENU pro uloïení do pamûti. Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí G 00 : 00 Pr. 0 Vol. 30 Zap. 7 8 DE FG OK MENU Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. 456 NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ Pfii odchodu na lûïko nemusíte pfiístroj vypínat ruãnû. âasovaã umoïàuje po nastavené dobû automaticky pfiepnout pfiístroj do pohotovostního reïimu. 1 Opakovanm stisknutím tlaãítka SLEEP nastavte poïadovan ãas v minutách. Na obrazovce se zobrazí ` ' a potom postupnû 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a Od nastaveného ãasu zaãne odpoãítávání ãasu do vypnutí televizoru. NASTAVENÍ CASU! POZNÁMKA G G G Chcete-li zkontrolovat poãet minut zbvajících do vypnutí televizoru, stisknûte jednou tlaãítko SLEEP (Vypnout). Pokud chcete zruit reïim ãasovaãe vypnutí, stisknûte opakovanû tlaãítko SLEEP (Vypnout), dokud se nezobrazí poloïka ` - - -'. KdyÏ vypnete pfiístroj, zruí se nastavená doba do vypnutí automaticky. 59 NASTAVENÍ CASU NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU KdyÏ vyberete moïnost Zap. v menu Aut. vypnutí, pfiepne se pfiístroj automaticky do pohotovostního reïimu pfiibliïnû deset minut poté, co TV stanice pfiestane vysílat. 1 Stisknutím tlaãítka MENU a pak tlaãítka menu Cas. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 2 Stisknûte tlaãítko G a potom tlaãítko vybrali poloïku Aut. vypnutí. D / E, abyste DE FG OK MENU NASTAVENÍ CASU Stisknutím tlaãítka G a pak tlaãítka poloïku Zap. nebo Vyp.. D / E vyberte Cas Hodiny Cas vypnutí Cas zapnutí Aut. vypnutí 4 Opakovaným stisknutím tlacítka MENU (Nabídka) se vrátíte zpt k normálnímu sledování televize. G Zap. Vyp. DE FG OK MENU TELETEXT - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. Teletext (nebo TOP text) je doplàková funkce, a proto pouze pfiístroj s teletextovm systémem mûïe pfiijímat vysílání teletextu. Teletext je bezplatné servisní vysílání vûtiny TV stanic, které poskytuje aktuální zprávy a informace o poãasí, televizních programech, cenách na burze a mnoha dalích oblastech. Teletextov dekodér tohoto TV pfiijímaãe podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) se skládá z nûkolika stránek, které se vybírají pfiímo zadáním ãísla pfiísluné stránky. TOP a FASTEXT jsou modernûjí metody, umoïàující rychlé a snadné vybírání teletextovch informací. Zapnutí / vypnutí Stisknûte tlaãítko TEXT, abyste pfiepnuli na teletext. Na obrazovce se objeví první nebo poslední strana. V záhlaví obrazovky se objeví dvû ãísla stránek, název TV stanice, datum a ãas. První ãíslo stránky udává vai volbu, druhé pak právû zobrazenou stránku. Chcete-li vypnout teletext, stisknûte tlaãítko TEXT Objeví se znovu pfiedchozí reïim. Jednoduch teletext (SIMPLE Text) A Volba stránky 1 2 Zadejte poïadované ãíslo stránky jako trojmístné ãíslo NUMERICK MI tlaãítky. Pokud bûhem volby stisknete nesprávnou ãíslici, musíte dokonãit trojmístné ãíslo a potom znovu zadat správné ãíslo stránky. Tlaãítko D / E se dá pouïít k vbûru pfiedchozí nebo dalí stránky TELETEXT A Programování barevnch tlaãítek v reïimu LIST Je-li TV pfiijímaã v reïimu SIMPLE text, TOP text nebo FASTEXT, mûïete stisknutím tlaãítka M pfiepnout na reïim LIST.

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R LC TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MOELS: 15LS1R * 20LS1R * Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4* CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* LC* 7LC* LC* 6LC5* LC5* 7LC5* LC5* Plazmové televizory PC5* 50PC5* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LB7* LB7* Plazmové televizory PC5* 50PC5* 50PB6* PC* 50PC* 60PC* Pfied pouïíváním va

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA* Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* Plazmové televizory PCRV* PCRV* PCRA* Než si přečtete tuto příručku a začnete

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG PS-50P7H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG PS-50P7H v uživatelské

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R*

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LCR* LCR* 7LC5R* LC5R* 7LCR* LCR* LBR* 7LBR* LBR* 7LBR* Plazmov televizor Plazmové televizory PCR* PCR* 50PCR* NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍUâKA MODEL: LB** 7LB** LB** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší použití.

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M94D M794D Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást Bezpeãnostní pokyny. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M97WD M7WD M7WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD Česky Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LG40** LG40** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny.

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M8WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu Bezpeãnostní pokyny Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. Varování Upozornûní Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, mûïe dojít k váïnému zranûní, nehodû ãi úmrtí.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG70** 7LG70** 4LG70** 47LG70** 5LG70** Plazmové televizory 50PG70** 60PG70** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG60** 7LG60** 4LG60** 4LG6** 47LG60** Plazmové televizory PG60** 4PG60** 50PG60** 50PG70** 60PG70** 50PG40** Pfied pouïíváním

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto Česky Televizor LED LCD LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Plazmový televizor Televizory LCD MODELY LCD TV S Plazmové televizory 9LU0** 7LH70** LED PODSVÍCENÍM 50PS70** LU0** LF5** LH90** 60PS70** 9LU50** 7LF5**

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU Seznam souãástí... 2 Instalace stojanu... 2 Instalace sady pro upevnûní na zeì... 2 Ovládací panel... 3 Zapojovací panel... 4 Dálkové ovládání... 5 VloÏte baterie

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele TELEVIZOR LCD LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B Pokyny pro uïivatele Pfied pouïíváním pfiístroje si peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku a dobfie uschovejte pro budoucí pouïití. NABÍDKY OBRAZOVKY

Více

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více