doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT"

Transkript

1 OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra konstrukci pozemnich staveb, fakulta i CVUT Praha Y Praze prosinec 2012.

2 mi bylo sddleno, Le habilitadni komise md jmendvala oponentem habilitadni pr6ce Ing. Stanislava Daruly, Ph.D.,,Zdroje denn6h vypracoval tento oponentni posudek. Autor se zabyv oblohou, kterd je zd popisu vlastnosti tohoto zdroje a promdn kategorizaci typickjch stavfi oblohy a disk oblohy v dase. 1. Aktuflnost t6matu VyuZiv6ni deruriho svdtla v interi6re sv6tlo je zdrave, protoze dlovdk je na denni dokonale piizprisoben, je ekonomickd, protoze je ekologickd, protoze se jedn6 o piim6 vy prostiedi zatel.ov ino odpady. Tradidnd se hodnoti denni svdtlo z zachovhni zrakovl pohody. K tomu je potiebn6 inieri6r z6sobit dennim sv6tlem vdostatedn6m mnozstvi a vpotiebn6 kvalitd. Pro hodnocd,ni mnoz,sni denniho svdtla zcela oblohy v zimd (obloha CIE l:3), protoze piedstavuje nrjmdnd svdtlenosti. Bude-li v interidru do$t svdtla pfi t6to olbloze, bude ho i jin6. Vyhodou tohoto tradidnfho modelu oblohy je jeho relativni jednoduchost, nez6vislost na neust5le se mdnici poloze slunpe a na svdtov;fch stran6ch a tak6 moznost kontroly osvdtlenosti mdienim. Hodnoceni kvality denniho svdtla (tj. jeho rovnorlrdrnosti, smdru svdtelndho toku, tozloleni jasu v interi6ru a v zorndm poli, vyloudeni silueiov6ho efektu a oslndni) je v$ak dosud problematickd, protoze kzsvadlm zhlediska kvali{v denniho osvdtleni dochdzi pii jinj,ch stavech oblohy nel je CIE 1 :3, zejmena pak v podmi[rk6ch piirn6ho slunedniho svdtla. Sledov6ni i jinlich stavt oblohy nelje CIE 1:3 je proto pro hodnoceni kvality dennfho sv6tla hlediska je piedlozenh pr{ce st6le aktu6lni.ll dlouhld l6ta. problematiky j e nanejvy5 prospe5nd. kizi a dtisledkem poznan6ho negativniho dopadu strr,otieby energie na g1ob61 enersetick6 bilance jednim z lsvdtleni na spotiebu energie ivu je tieba rovndz sledovat pohledu vyplyvri aktu6lnost tdmatu piedlozen6 pr6ce. asu pii ruznych stavech oblohy. I z tohoto 2. Zprisob zpracovfni Pr6ce je vdetnd irvodu a seznamu po Autor se nejdifve zabiu6, obecnymi vlastnos soldrni konstantou a zptsoby jejiho vypodtu, parametrrzacf denniho svdtla. Tvrzenijsou isou bo zliteratury a zejmena vlastnimi vysleiky mdienf, kter6 aut[r provedt na stanici 'CfB fofn4p v Bratislavd. Na zdkladd skutednosti vysledovanych z literatury a $a zhklacl6 vlastniho mdieni autor diskutuje modelov6ni prribdhri exteridrov6ho

3 jejiz tvorbd se aktivnd podilel, a sleduje detno Bratislavu bdhem dne, mdsicti i roku. Y zf:d standardt, kterd doporuduje pro technickou pr Pr6ce je uspoi6d6na piehlednd a sro seznam pouzit;fch oznateni a symbohi uved pieklepfi di nejasnosti (viz piipomfnky), kt rirovei prhce. 3. Vlastnf piinos uchazeie v habilitainf prf Autor na mnoha mistech cituje vj, spolupr6ci s doc. Kittlerem a ostatnimi spolup vlastnd shrnutim dlouholet6 vlizkumnd di vysledcich, kter6 prezentuje v pr6ci, nemrize b YyuLiti prhce vidim hlavne v mozn osvdtleni a v tomto smyslu odek6v6m v blizke piislusnych metodik, kterd by mohly b;it pou Stejnd tak dobie mohou zhvdry prhce slouzit osvetleni. Na zdkladd vysledkt tdto prhce je t denniho sv6tla o hodnoceni jeho kvality a o hodnocen! 3eho vyznamu v energetickych bilancich. 4. Piipomfnky Zareg\stroval jsem ndkter6 nejasnosti, kter6 v5ak rlesnizuii kvalitu cel6 pr5ce. Piipominky uvtldim proto, Ze jejictr vyj4sn6ni by v dal5im publikov6ni a dtenrlirim ke snazsimu pochoperri iehb textri. Str. 12,Tab.2.22 vi6dku Uhel prfimdru slunednihlo di]sku viddnf ze i7-emd, je, ridaj 32' :0, Neni jasnd, co je mindno dislem 0, Pokud by se mdlo jedrrat o vyj6dienf rihlu v radi6nech, pak by mdlo byt 3z'= 32 'o = o.oo93og rad Str. 13: opakov6ni texlu zpiedchozi strany. Str. 21: Kpiesnosti vypodtu svdtelnd sol6rni konstanty 8", [t^] integraci spektra konccntrace ztfiiveho vykonu vdetnd pouzitych interpolaci dluzno dodat, le ani vlrsarti namdiend h,odnoty koncentrace zhiivlho vykonu (Guyemard 2004) nemohou bs4, zcela piesn6, nebot' obecnd podldhaji zmdnftm v drisledku tvorby slunednich skvm a bnad i v drisledku pohybu d6stic hmoty ve slunedni soustavd. Je zajimavf, Le vyjde-li se z hodnoty prrimdrndho Lu" 1,96.10e cd.m-2, pak celkovou velmitlobrou mohlo pomoci alrtorovi jasu slunce podle Saronova hodnota extraterrestri6lni ostdtlenosti vyjde stejn6, jako pii stanoveni integraci trap6zovou metodou. E,,^ = I,96.,ono I o'ooglo8) =,rr.rr.lo3 tx \.2)

4 Str. 222 E, extraterrestrialn{ horizontdlni osvdtlenost. \ zna(,ek je tathi, velidina nazvftna: E, svdtelnd soldrni rovind. Bude to asitotel,, ale kvrili piehlednosti se p Str. 31: k,o =?.4. koeficient propustnosti oblohoveiho pouzitych znadek je tentyi, koeficient nazvhn: kuo koefic Str.34: k",=ep,'e koeficient prfizrainosti atmosjdry.'v znadek je tentyl koeficient nazvdn; k", koeficient svdtelnd Str. 36: 0,, '" = + koeficient propustnosti sluneinilto E. pouzitych zna(,ek je tentyi. koeficient nazvhni k,, koe/ici atmos/brou. itole 13 v seznamu pouzitj'ch tantq uriend na horizontdln{ je mdnit v pr6ci rthzvy velidin. tla. V kapitole 13 v seznamu nt svdtelnd dffiznosti atnnoffiry itole 13 v seznamu pouzitfch nosti atmosfery tla. V kapitole 13 v seznamu t pt opwstnosti sluneinfho' svdtla Str. 46: k,o =? je zde nazvin koeficient svdtelnd di E, vyzkumu dosud nepoznanych vdci pochopiteln6. S5m bych davrhl toto ieseni: k*,"8=? koeficient propustnosti difuzniho sluneinih,o svdnla. Dtvod: Propou5ti se clifirzne slunedni svdtlo nikoli oblohov6 svdtlo. Obloho tr k,,=? koeficient propustnosti globdlniho s "' E. na k,r. Drivod:je to tak definov6no E,r le, 0,, = + koeficient propustnosti ^8" pfimeho slut einfho svdttb. Dtvod: odli5i se tak dolbie, Ze jde pr6vd o svdtlo piimd. Str. 55: zatiaf io v iasoch priemyslnej revolucie so lpfaaau formuldcie. pre ktitickd podmienlqt osvetlenosti, s ndstupom novych technol gtf a vy,ssei zodpovednosti k zdraviu ludi a iistote prostredia je potreba definovaf podmienlqt osvetlentgsti v cel.om rozsaku ich vj,stqttu. Zde je i denniho svdtla se nad6.le ddje a bude se dft v kritic zatai.ene obfoze v zimd. Jedn6 se o pbecny princip riho prostiedi poulivatry orgsny prevenl.ivniho zdravotniho dozoru. Hodnoti se tak nejen svdtlo, alte i fradnost, hluk, ronizujici zhieni, chemickd znedi5tdni apod. Je uplatflovdn princip, Ze vyhovii.fli situace pii nejmdnd pifznivych podmink6ch, pak se m6 zato, Le vyhovi vldy. Nemyslim si, Ze by hodnoceni podle kritickfch podminek spolu s odezndnim prrimyslovd revoluce zastrlralo. Je ale nutno sddlit, Ze takov6 hodnoceni se mtze tlfkat jen mnoistvf denniho svdtla, :zatlmco pro hodnoceni jeho tiwality, piipadnd jeho role v energetick6m hodnoceni budov, jr; nfrtno sledovat oblohu jako zdroj denniho svdtla v cel6m rozsahu vyskytu vlastnosti tohoto zd4oje. Str. 55: vztah (10.4) m6 bjt sprdvn6 I = arccos(cos Z, c<>s f + sin Z, sin Z cos Ar)

5 Str. 57 : doporuduj i zdpis v ztahi ( ), ( ) a eut"o"' ; fb)=(r*ceo' -"+). \/ Str. 57: ve vztahu (10.8) nelze ddlit nulou, spr Str. 61: iesenim vztahu (10.13) lze ziskatpro E,o = ^1733,8L*"irry, Nejedn6 se o pieklep pii psani vztahu? 5. ZfvLreiln6 stanovisko oponenta k prfci Pies ndkter6 dildi nedostatky pii zprac napsdna v dobr6 kvalitd, jeji vj'sledky jsou piinosem pro praxi. Pr6ci doporuduji k obhdjenf. doc. Ing. Jan Kaika, Ph.D.

zbrailov6ho syst6mu Stanovenie priebehu odporov6ho tlaku proti pohybu strely v hlavni Oponentni posudek

zbrailov6ho syst6mu Stanovenie priebehu odporov6ho tlaku proti pohybu strely v hlavni Oponentni posudek Oponentni posudek disertadni pr6ce zpr acov and Ing. Jf nem Strbou na t6ma Stanovenie priebehu odporov6ho tlaku proti pohybu strely v hlavni zbrailov6ho syst6mu Oponentni posudek zpracoval: doc. Ing. Stanislav

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

ohal ceski MYSLTVECXi svaz PRAHA 1, HUSOVA 7

ohal ceski MYSLTVECXi svaz PRAHA 1, HUSOVA 7 CASOPIS I(LU BU OEAEO V CSSR cttovateto vf MARSxf ch 1978 - i.1 at ohal ceski MYSLTVECXi svaz PRAHA 1, HUSOVA 7 ADRESAN FUNKCIONANO KLUBU CHOVATEI'O \T'MARSKiCH OHANO Piedseda: Mistopiedseda: Jednatel:

Více

TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim

TEMA. :i ''r '.. :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim s, a, lidi pracujicfch s poditadem m6 alespoi n6kter6 piiznaky ndlezejici do syndromu poditadov6ho vid6ni - rozmazan5 vid6ni, dvojit6 vid6ni, such6 a zarud16 odi, podrszd6n6 odi a podobn6 zvy5uje sedav6

Více

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Ing. Martin Vonka, Ph.D. Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Národní certifikační metodika SBToolCZ Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT

Více

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Vladimíra Šilhánková Michael Pondělíček Civitas per Populi Hradec Králové 2012 1 Metodika vyhodnocování udržitelného využití

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l. 5.2014 "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie leden 2011 Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie vydalo: NEzávislé

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

FM-250 Vampire ll. Letovf pifrudka. Vf robn i cislo: FM250V302012 lmatrikuladni znatka'. OK-RUL 96

FM-250 Vampire ll. Letovf pifrudka. Vf robn i cislo: FM250V302012 lmatrikuladni znatka'. OK-RUL 96 Flying Machines s.r.o.. Rasoiky 132, PS( 552-21, Czech Repub_lic tel.: +420 739 292 850, +421 903 524 900, ICO: 26013312. DIC: C226013312 i nfo@f tyi ng ma c h i nes. cz, www,f ly i ng ma ch i nes. cz

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 2 2004 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2004 Částka 27 čís. 88 Nařízení

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku 29 Tomáš Langhammer Anotace Předkládaná bakalářská

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více