Masarykova univerzita v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Markéta Kunová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Horáková Brno 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou magisterskou práci s názvem Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce vypracovala samostatně s použitím literatury, která je uvedená v seznamu, a na základě osobně provedených rozhovorů s absolventy a úředníky úřadu práce. V Trutnově dne 24. května Markéta Kunová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce Mgr. Markétě Horákové za odborné vedení a přínosné náměty a rady při psaní mé práce. Dále bych chtěla poděkovat všem svým respondentům, že byli ochotní se mnou uskutečnit rozhovory, především pracovníkům úřadu práce, kteří mají situaci ztíženou reorganizací na svém pracovišti, která jim hodně komplikuje práci, a přesto byli ochotní věnovat mi svůj čas. Dále pak velmi děkuji své rodině za podporu během psaní diplomové práce i během celého studia. 3

4 Obsah ÚVOD... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A TYPY NEZAMĚSTNANOSTI Trh práce Nezaměstnanost Ekonomické problémy Společenské problémy Psychologické problémy Typy nezaměstnanosti KONCEPT ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Koncept zaměstnatelnosti Teorie lidského kapitálu Lidský kapitál u absolventů ABSOLVENTI ŠKOL Význam zaměstnání Postavení absolventů na pracovním trhu Překážky zabraňující vstupu absolventů na trh práce Výhody a přednosti absolventů škol Nároky zaměstnavatelů Důsledky nezaměstnanosti Přechod mezi školou a pracovním trhem Nezaměstnanost absolventů POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Přístupy k problematice mládeže na trhu práce Programy aktivní politiky zaměstnanosti určené pro absolventy škol Úřady práce II. METODOLOGICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu Strategie výzkumu Operacionalizace Sumarizace dílčích výzkumných otázek Techniky sběru dat Polostandardizovaný rozhovor Analýza dokumentů Zúčastněné pozorování Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování Organizace výzkumu

5 III. EMPIRICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA LOKÁLNÍHO TRHU PRÁCE Situace na trhu práce v okrese Trutnov Nezaměstnanost v okrese Trutnov Nezaměstnanost absolventů v okrese Trutnov Lokální trh práce pohledem absolventů a pracovníků úřadu práce Problémy absolventů související s nezaměstnaností CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ REGISTROVANÝCH NA ÚP Překážky bránící získání zaměstnání a výhody absolventů Přechod mezi školou a trhem práce POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A ÚŘAD PRÁCE Politika zaměstnanosti a nástroje pro řešení nezaměstnanosti absolventů (z pohledu pracovníků úřadu práce) Registrace na ÚP a nabídnuté služby pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti z pohledu absolventů Zhodnocení spolupráce pracovníků ÚP a absolventů ZHODNOCENÍ SITUACE NEZAMĚSTNANÝCH ABSOLVENTŮ NA ZÁKLADĚ KONCEPTU ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Zaměstnatelnost absolventů Lidský kapitál u absolventů ZÁVĚR POUŽITÁ BIBLIOGRAFIE: ANOTACE ANOTATION REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ PŘÍLOHA Č.1 OPERACIONALIZACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK PŘÍLOHA Č.2 OTÁZKY PRO ABSOLVENTY PŘÍLOHA Č.3 OTÁZKY PRO PRACOVNÍKY ÚŘADU PRÁCE PŘÍLOHA Č.4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ STAŤ

6 Úvod I v současné době je jedním ze stěžejních problémů politiky zaměstnanosti problematika nezaměstnanosti absolventů, i když již nejsou řazeni mezi nejrizikovější kategorie na trhu práce. I přes částečný úbytek míry nezaměstnanosti mezi absolventy, je stále tato skupina na trhu práce velmi ohrožená a hrozí jí nezaměstnanost dlouhodobá. V ekonomikách všech vyspělých zemí vždy najdeme určité procento nezaměstnanosti a často je část tohoto procenta tvořena absolventy škol, kteří na pracovním trhu mají určité specifické postavení. Z toho důvodu si myslím, že je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost. Oproti starší a zkušenější věkové kategorii zaměstnanců mají řadu nevýhod. Tou nejvýraznější lze označit fakt, že nemají většinou žádnou praxi, nedostatečné pracovní návyky, malé a nebo žádné zkušenosti. Důležitou roli hraje i kvalita těchto absolventů. Mají i své výhody, jako např. jsou flexibilnější než starší pracovníci a jsou ochotni dále se vzdělávat. Ale i přesto mají problémy se získáváním pracovního uplatnění. Tématem této diplomové magisterské práce je Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce. Jedním z důvodů, proč jsem si tématiku nezaměstnanosti absolventů v Trutnově vybrala je, že právě sama osobně přicházím do situace, kdy práci hledám. A pokud zaměstnání nenaleznu po skončení studia, budu se muset na úřadu práce registrovat. Z těchto důvodů mě tedy napadlo se zajímat o to, jaké je uplatnění absolventů na Trutnovsku, jaké jsou jejich možnosti, když se na úřad práce přihlásí, jak s úřadem práce spolupracují, jakou jim pracovníci úřadu práce mohou nabídnout pomoc, informace a služby. Chtěla bych zmapovat situaci této skupiny na místním trhu práce a hlavně jak jejich spolupráce s úřadem práce může zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Bude se jednat o pohled na situaci absolventů očima pracovníků úřadu práce, i jich samotných. Problematiku nezaměstnanosti absolventů se budu snažit pojmout komplexně. Diplomová magisterská práce je rozdělena do tří základních částí. První část je teoretická, jsou v ní vymezeny základní pojmy a fakta, jako je například nezaměstnanost, problémy spojené s nezaměstnaností, typy nezaměstnanosti, koncept 6

7 zaměstnatelnosti a lidského kapitálu, vymezení pojmu absolvent, jaké je postavení absolventů na trhu práce, které překážky jim brání vstoupit na pracovní trh, důsledky nezaměstnanosti, přechod ze školy na trh práce, politika zaměstnanosti, aktivní i pasivní, nástroje a služby zaměřené na absolventy, činnosti úřadu práce aj. Na konci každé kapitoly jsou vymezeny dílčí výzkumné otázky, které budou vést k zodpovězení hlavní výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována metodologii. V této části je vybrána výzkumná strategie, provedena operacionalizace a vybrána technika sběru dat, pomocí kterých bude prováděn výzkum a popsána celková organizace výzkumu. Třetí část je empirická. V této části budou interpretována data, která byla získána na základě výzkumu. Na konci každé podkapitoly bude formulován dílčí závěr a v závěru bude zodpovězena hlavní výzkumná otázka. 7

8 I. Teoretická část 1. Trh práce, nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti V první kapitole budou vymezeny základní pojmy, jako je trh práce, nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti. Těmito pojmy se zabývám z toho důvodu, že je důležité vymezit základní charakteristiky a znalosti, které se trhu práce a samotné nezaměstnanosti týkají, také aby bylo jasně definované, jak trh práce funguje, jaká má specifika, je důležité určit i kdo je zaměstnaný a nezaměstnaný. 1.1 Trh práce Jedním z výrobních faktorů, které jsou součástí tržní ekonomiky, je trh práce. Jsou zde prodávány a nakupovány služby, výrobky, ale i práce, za níž je zaplacena mzda. Trh práce je trhem specifickým, který je ovlivněn pracovní silou. Pracovní síla je úzce propojena s osobností člověka. Jak uvádí Winkler a Wildmanová (1999, s.3), tak v tržní ekonomice,,trh práce zabezpečuje současně: a) ekonomiku potřebnými pracovními silami v požadované struktuře, b) zajištění pracovních sil odpovídajícími prostředky, především pracovními příjmy, a to v míře, která odpovídá jejich podílu na produkci. I Krebs (2005, s. 284) uvádí, že,,trh práce je trhem specifickým, kdy jeho specifika plynou z toho, že práce je funkcí pracovní síly a je tudíž úzce svázána s osobností člověka. A dle jeho názoru svým fungováním trh práce směřuje k nerovnováze a nezaměstnanosti, která je spojena s mnohými ekonomickými i sociálními dopady. Jak píše Šimek (2004), tak v odborné ekonomické literatuře najdeme odlišná vymezení trhu práce. Práce je takový druh duševní nebo manuální činnosti, která v tržní ekonomice vede k produkci výrobků a služeb. On sám trh práce vymezuje jako místo, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a následně se dohodnou na smlouvě o mzdě, pracovní době a dalších náležitostech. O ekonomickém pohledu 8

9 na pracovní trh píše i Sirovátka (1995, s. 6-7), že je,,charakterizován konceptem poptávky 1 a nabídky po práci 2. Trh práce signalizuje, jak se vyvíjí poptávka po pracovní síle, tedy to, o jaké profese je mezi zaměstnavateli zájem, a o vývoji nabídky práce, jak je pracovní síla vzdělaná a jakou má profesní orientaci. Rozlišujeme trendy krátkodobé, ve kterých se jedná o momentální nedostatek určitých profesí na pracovním trhu, a trendy dlouhodobé, jako je např. zvyšování poptávky po vysoce kvalifikované pracovní síle, která má dostatečnou specializaci, ale současně i široké obecné znalosti (VÚPSV, 1999). Jak již bylo řečeno, trh práce je trhem specifickým. Jako na ostatních trzích zde stojí proti sobě nabídka a poptávka, ale tržní mechanismy, které mají vyrovnávat nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce neboli mzdy, zde zcela nefungují. Winkler a Wildmanová (1999) to vysvětlují na základě těchto faktů: Práci není možné oddělit od osobnosti člověka, který při rozho dování nezohledňuje pouze mzdu, ale i další faktory. Reakce mezd na změny nabídky a poptávky jsou méně citlivě, protože zaměstnavatelé chtějí zachovat určitý počet svých pracovníků, na druhé straně i pracovníci si chtějí místo udržet a zůstat u svého zaměstnavatele. Segmentace pracovního trhu, která je zapříčiněna odlišností jednotlivých pracovníků, pracovních míst a území. U některých profesí existuje kolektivní vyjednávání. Pracovní trh je ovlivňován skrze zákonodárství (např. minimální mzda aj.) Trh práce je tedy nastaven takovým způsobem, že inklinuje k nerovnováze a nezaměstnanosti. Ve skutečnosti není trh práce trhem plně konkurenčním, ale trhem, který je značně administrativně regulován. V současné situaci se vlády v mnoha zemích snaží zmírňovat nerovnováhy na trhu práce. Jedná se o makroekonomická opatření, která lze rozdělit na opatření, která nejsou na trh práce zaměřena přímo či zprostředkovaně. Jde především o opatření monetární a fiskální politiky. A dále 1 Poptávka po práci je odvozenou poptávkou. Ta se odvozuje od poptávky po finálních výrobcích, které jsou za pomocí práce vyráběny (Václavíková, Kolibová, Kubocová, 2009). 2 Nabídka práce je tvořena počtem domácností, které jsou ochotny pracovat. Rozhodnutí, zda budou práci vykonávat, je odvozeno od výše reálné mzdy (Buchtová, 2002). 9

10 tu jsou opatření, která jsou zaměřena na přímé ovlivňování nabídky a poptávky po práci, na zpružnění přizpůsobovacích mechanismů. Souhrnně je označujeme jako politiku zaměstnanosti, o které bude jedna z dalších kapitol (Winkler, Wildmanová, 1999). 1.2 Nezaměstnanost Dále je důležité definovat pojem nezaměstnanost. Nezaměstnanost je společenský jev. Můžeme říct, že se jedná o jev interdisciplinární, protože nezaměstnaností jako takovou se zabývají vědní disciplíny, jako je ekonomie, sociologie i psychologie. Když se díváme z pohledu ekonomie, tak skupina zaměstnaných a nezaměstnaných lidí tvoří dohromady ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Pojmem zaměstnaný označujeme jedince, který se nachází v určitém pracovním poměru či vykonává jakoukoliv placenou práci. Mezi zaměstnané tak řadíme i osoby samostatně výdělečně činné. Dle Jírové (1999, s.18) lze obecně nezaměstnanost definovat jako stav ekonomiky, v němž osoby v produktivním věku schopné práce a přející si pracovat nemohou najít práci. V tržní ekonomice bývá obvyklé, že i mezi lidmi v produktivním věku jsou jedinci, kteří nemají práci, a jsou tedy nezaměstnaní. Také Krebs (2005) definuje nezaměstnané jako osoby, které práci hledají aktivně a jsou registrovány na úřadech práce. V rámci legislativy ale vymezení pojmu nezaměstnaný nenajdeme. Nezaměstnané lidi evidují úřady práce, a jde o tzv. uchazeče o zaměstnání. Dle zákona č. 435/2004 Sb. uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Ale i v tomto definování platí určitá omezení, jako například uchazeč nesmí být v pracovně právním vztahu přesahujícím padesát procent pracovní doby, nesmí se soustavně připravovat na budoucí povolání ve škole, nesmí podnikat, nesmí pobírat peněžitou pomoc v mateřství atd. Z tohoto hlediska je pojem uchazeč o zaměstnání vymezen úžeji než pojem nezaměstnaný. Jak už bylo uvedeno výše, nezaměstnanost s sebou přináší řadu ekonomických a sociálních problémů, které způsobuje samotná existence nezaměstnanosti a nebo v důsledku jiných obtíží. Množství problémů, které jsou spojeny s nezaměstnaností se 10

11 často rozdělují dle Šimka (2004) do tří základních skupin na problémy ekonomické, společenské a psychologické. O těchto skupinách se zmiňuje i Krebs (2005) Ekonomické problémy Jak píše Šimek (2004), tak z ekonomického hlediska je nezaměstnanost negativní především v tom, že nejsou optimálně využívány výrobní faktory a plýtvá se lidskými zdroji. V důsledku toho se reálný HDP ocitá pod úrovní potenciálního, kterého by bylo dosaženo při plné zaměstnanosti. Dochází tak ke ztrátám z důvodu mrhání dostupnými zdroji. Krebs (2005) uvádí, že propad HDP ovlivňuje především rozvoj ekonomiky, ale má vliv i na možnosti sociálních transferů. Každá nezaměstnanost stojí určitou sumu finančních prostředků, které jsou odčerpávány ze státního rozpočtu na její řešení. Objem finančních prostředků narůstá s trvající délkou nezaměstnanosti. Finanční prostředky nejsou vydávány pouze na podpory v nezaměstnanosti, ale následně i dávky sociální péče a opatření politiky zaměstnanosti a služby, které řeší vedlejší důsledky nezaměstnanosti. V důsledku nezaměstnanosti dochází ke snížení příjmů státního rozpočtu, kdy nezaměstnaní neplatí daň z příjmů, klesá i jejich spotřeba, což snižuje zisky prodejců a ti platí nižší daně. Veškeré náklady, které se utratí za pasivní politiku zaměstnanosti, která řeší důsledky nezaměstnanosti, znamenají snížení finančních prostředků na aktivní opatření politiky trhu práce, která řeší příčiny, které nezaměstnanost má. O tom více v kapitole Společenské problémy Nezaměstnanost způsobuje škody nejen v ekonomice, ale i v oblasti sociální. V mnohé literatuře, např. Krebs (2005), se dočteme, že dlouhodobá nezaměstnanost vede v důsledku nepříznivých životních podmínek ke zhoršování fyzického i psychického zdraví a ke společensky nežádoucím aktivitám, jako je zabíjení času spánkem, neúčelné sledování televize, alkoholismus, kriminalita, drogová závislost atp. Práce hraje také důležitou roli v organizaci života člověka. Krebs (2005) píše, že má vliv na strukturaci a vnímání času. Především pak pro mladistvé, do kterých lze řadit 11

12 i absolventy, je narušení struktury dne nebezpečné.,,především z důvodu, že pracovní režim s pracovními návyky nemají ještě zažitý (Krebs, 2005, s.291). Exkluze z pracovního trhu je často propojena i s exkluzí ze společenského života, a to především u dlouhodobě nezaměstnaných. Ztráta zaměstnání znamená ztrátu zdroje příjmu, ale také i ztrátu státu, který se zaměstnáním pojí. Jak konstatuje Offe (in Mareš, 1998), tak společnost od práceschopného jedince očekává, že svůj příjem si bude získávat prací. Současně společnost vytváří i systém mechanismů,,,které pro většinu jedinců práci jako zdroj jejich příjmů činí nezbytnou, (Offe in Mareš, 1998, str. 68). Práce je propojena i se sociálními vztahy. Při ztrátě zaměstnání u nezaměstnaných se sociální vztahy buď naruší, nebo úplně přeruší a vedou až k sociální exkluzi. Krebs (2005) píše, že to může vést až k sociálnímu vyloučení, kdy jedinec nepatří do žádné společenské vrstvy a vede to k jeho izolaci. Nezaměstnanost má tak vliv i na rodinu.,,vede k narušení denních rodinných zvyklostí, mění pozici a autoritu nezaměstnaného rodině, může rozbít partnerské vztahy, omezuje sociální kontakty rodiny (Krebs, 2005, str. 291) Z tohoto je viditelné, že nezaměstnanost nepostihuje pouze samotné osoby, které jsou postižené nezaměstnaností, ale také jejich rodiny a příbuzné Psychologické problémy Nezaměstnanost způsobuje jedinci i psychické problémy, ale to velmi záleží na typu osobnosti a její psychické vybavenosti, adaptibilitou. Jsou situace, kdy prodlužování nezaměstnanosti je dáno stavem mysli dotyčného uchazeče. Dochází ke ztrátě pracovních návyků a dovedností, s tím souvisí i ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Navíc dlouhotrvající nezaměstnanost je stigmatizující pro postižené osoby v očích potenciálních zaměstnavatelů. Ti pak k nim mají nedůvěru a mají strach je zaměstnat. Tento fakt nemá nepříznivé důsledky pouze pro jednotlivce, ale pro hospodářství jako celek. Nezaměstnanost sebou přináší snížení sociální participace, finanční potíže, nedostatek získávání nových zkušeností a řadu dalších problémů, které jsou pro nezaměstnané velmi traumatizující a narušují psychickou rovnováhu. Se ztrátou zaměstnání dochází ke ztrátě statusu ve společnosti a s ním spojené ceny. Jak píše 12

13 Mareš (1998), tak se předpokládá, že nezaměstnaný bude svoji nezaměstnanost chápat jako nežádoucí. V případě, kdy nenachází práce, je rychle ostatními považován za neschopného a líného. Mareš (1998, s.71) také píše, že Lidé nechtějí jen práci, chtějí zaměstnání. Pro hodně lidí je práce smyslem jejich života a bez ní pak jejich existence ztrácí svůj smysl. V psychice člověka nejde pouze o práci jako takovou, o získání příjmu, jedinec hlavně doufá v naplnění svých životních očekávání, přání, naplnění identity. 1.3 Typy nezaměstnanosti Výrazným faktorem, který ovlivňuje nezaměstnanost, je její délka. Na základě tohoto faktoru odlišujeme krátkodobou a dlouhodobou nezaměstnanost. Krátkodobá nezaměstnanost bývá definována jako čas, který je nezbytný ke zmapování volných nabídek zaměstnání a následnému výběru vhodného pracovního místa. Na druhé straně pak existuje dlouhodobá nezaměstnanost. Za takovou považujeme nezaměstnanost trvající déle než jeden rok, kdy nezaměstnaný nedokáže najít vhodné uplatnění. Důvody bývají různé, často se jedná o neochotu relokace, případně i přijetí méně placeného místa nebo kvalifikačně nižšího místa (Krebs, 2005). Pro potřeby této práce se soustředím pouze na dělení krátkodobá/ dlouhodobá. 13

14 DVO: Jaká je situace na trhu práce na Trutnovsku? Jaké problémy postihují nezaměstnané absolventy? /sociální, ekonomické, psychické/? 14

15 2. Koncept zaměstnatelnosti a teorie lidského kapitálu V souvislosti se vstupem na trh práce a nezaměstnaností se budu v další kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a teorií lidského kapitálu. Z důvodu, že se moje práce zabývá nezaměstnaností absolventů a souvisejícími problémy s jejich vstupem a zapojením se na trh práce, tak se budu v této kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a jeho využitím. Je vhodné nastínit různé definice zaměstnatelnosti, ty totiž následně ovlivňují nazírání na zaměstnatelnost. To má rozhodně i vliv na podobu aktivní politiky zaměstnanosti a jejích nástrojů. Druhá použitá je teorie lidského kapitálu, která může být vodítkem, proč jsou absolventi nezaměstnaní. Chybí jim snad nějaká složka lidského kapitálu? 2.1 Koncept zaměstnatelnosti Všeobecně se zaměstnatelnost považuje za důležitou součást strategie zaměstnanosti. Autoři ji definují více způsoby, např. Weinert (2001, s.51, vlastní překlad) ji vidí jako,,schopnost jedince začlenit se do pracovního života, jiní o ní hovoří jako o schopnosti najít si své první zaměstnání, udržení si zaměstnání a nebo schopnosti získat nové zaměstnání, když je zapotřebí (Brown et al., 2003.) Dle literatury je možné rozlišit i více pohledů na zaměstnatelnost. Podrobněji rozpracovává koncept zaměstnatelnosti např. i Gazier (1999). Rozlišuje více typů: interaktivní zaměstnatelnost, kterou definuje jako relativní schopnost jednotlivce získat smysluplné zaměstnání v rámci interakcí jeho osobních charakteristik a trhu práce, pro potřeby trhu práce bývá pokládána za nejdůležitější dimenzi; iniciativní zaměstnatelnost, kdy se jedná o schopnost jedince akumulovat svůj lidský a sociální kapitál, ceněné jsou podnikatelské schopnosti a aktivity a jako nejvíce zaměstnatelní lidé jsou označeni ti, kteří si vytvářejí pracovní místa sami; toková zaměstnatelnost, se zaměřuje na to, jakou rychlostí daná skupina nezaměstnaných dokáže nalézt zaměstnání; sociálně zdravotní definice se zaměřuje na handicapované osoby, zkoumá jejich schopnosti v různých oblastech 3 ; 3 např. zrak, sluch aj. 15

16 zaměstnatelnost vymezená z hlediska politiky pracovní síly se zaměřuje na klasifikaci nezaměstnaných, kteří mají nějaká znevýhodnění (fyzická i sociální); zaměstnatelnost jako výkon na trhu práce ta je označována jako interakce mezi pravděpodobností získání zaměstnání, délky trvání zaměstnání a pravděpodobného příjmu osoby. I další autoři vidí, že koncept zaměstnatelnosti hraje významnou roli u mladých lidí. Zaměstnatelnost se často projevuje v různých podobách a vyznačuje se svou komplexností. Blancke, Roth a Schmid (2000) popisují zaměstnatelnost jako schopnost osoby nabídnout svou pracovní sílu, která záleží na jejích odborných kompetencích a kompetencích k jednání, a tímto vstoupit do zaměstnání, udržet si pracovní místo, případně si najít místo nové. S konceptem zaměstnatelnosti se pojí i představa, že pracovník díky své kvalifikaci a schopnosti self-managementu a self-marketingu je tak posílen, že se na pracovních trzích dokáže volně pohybovat a zajistit si na něm svou existenci (Blancke, Roth, Schmid, 2000). Pro potřeby této práce budu vycházet hlavně s definice, kdy lze zaměstnatelnost spatřovat jako schopnost jednotlivce najít takové zaměstnání, které je v souladu s jeho individuálními charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce (Kuchař, 2007, s. 113.). Z této definice je možné chápat zaměstnatelnost jako výsledek mezi individuálními vlastnostmi jedince a prostředím pracovního trhu, na kterém působí. V užší definici je zaměstnatelnost viděna jako vlastnost pracovní síly zda si jedinec umí nalézt zaměstnání a současně si ho i udržet. Důležité není pouze získání práce u nezaměstnaného absolventa, ale i zda si ji dokáže dlouhodobě udržet. Také záleží na tom, jaké charakteristiky má nalezené pracovní místo (Sirovátka et al., 2003, srv. Weinert, 2001). Zaměstnatelnost nezávisí pouze na schopnostech jedince, je podmíněna i trhem práce, který se proměňuje na základě ekonomických podmínek státu, upozorňují Brown et al. (2003). Na základě Kuchařova (2007) pojetí zaměstnatelnosti ji lze vidět jako výslednici čtyř faktorů. Na straně jedince mluví o demografických charakteristikách, které nemá možnost jedinec ovlivnit, např. věk, pohlaví, národnost, sociální původ aj. Dále pak má každý jedinec i sociální charakteristiky, které ovlivnit může. Je to například vzdělání, 16

17 povolání, délka praxe, motivace a další. Na straně trhu práce stojí makroekonomické a makrosociální podmínky, např. úroveň ekonomiky, sociální, politický a právní systém aj., a charakteristiky zaměstnavatele, na které má zaměstnavatel vliv, např. mzdy, technologická úroveň, pracovní podmínky a další. Kuchař (2007) jako základní předpoklad pro zaměstnatelnost jedince vidí ochotu se vyrovnat s požadavky, které na něj klade trh práce. V případě, že jedinec ochotný není se s tímto vyrovnat, tak se stává nezaměstnatelným. Z této definice plyne, že jedinec je odpovědný za svoji adaptaci na změny, které se dějí na trhu práce. Jiné pohledy nekladou zodpovědnost pouze na jedince, ale odpovědnost vkládají i na vládu a sociální partnery (Weinert, 2001.) 2.2 Teorie lidského kapitálu Existují různé definice konceptu zaměstnatelnosti a stejně tak se vyvíjely i další teorie, které se snaží vysvětlit, proč někteří mají šanci získat lepší zaměstnání než jiní. Z hlediska zaměření této práce se budu zabývat teorií lidského kapitálu, která může mít vliv na zaměstnatelnost mé cílové skupiny. Becker (1993) vidí lidský kapitál jako specifickou vlastnost jedince, kterou nemůže oddělit od jeho osoby. Skládá se z různé škály dovedností a vědomostí, patří sem i zdraví, psychické faktory i peněžní příjmy. Objem těchto složek se v průběhu života proměňuje v závislosti na investicích. Najdeme různé formy, jak investovat do lidského kapitálu. Řadíme sem např. vzdělávání, školení a výcvik v zaměstnání, zdravotní péči, vyhledávání informací o cenách a příjmech aj. Lidský kapitál je jednou z ekonomických kategorií. Ta jedincům umožňuje jednat a rozhodovat se při zvažování výnosů z investic do jednotlivých složek lidského kapitálu. Jak uvádí Becker (1993), tak se lidé v různých situacích mají tendenci rozhodovat stejným způsobem, jako když nakupují zboží. Snaží se zvažovat své budoucí zisky a výnosy a v tomto případě se nejedná pouze o investice a zisky, které mají finanční podobu. Vzdělání, zdraví a výcvik se považuje za nejdůležitější prvky lidského kapitálu. Jednotlivec pak nese přímé a nepřímé náklady, které se s těmito prvky pojí. Náklady na vzdělání a výcvik mohou být např. školné, ale i finanční prostředky na učebnice, školní pomůcky aj. Nepřímé náklady jsou tzv. opportunity costs. To je např. čas 17

18 věnovaný studiu. Lze ho změřit prostřednictvím ušlé mzdy, kterou by jedinec získal v případě, že by místo vzdělávání pracoval. Jedinec se rozhoduje na základě zvážení, zda vynaložené náklady budou vykompenzovány budoucími výnosy, např. vyšší mzdou, větší moci, společenským postavením či větším uspokojením z práce. Dalším významným investorem, který vkládá své prostředky do lidského kapitálu, bývají firmy. Jakým způsobem lze zjistit velikost lidského kapitálu? Jako dobrý ukazatel se může zdát osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání 4. Tímto ale například zaměstnavatel nezíská žádnou informaci, zda bude absolvent dobrý v praxi a jak bude výkonný pracovník. Zaměstnavatel je informován o tom, jak byl absolvent úspěšný v procesu vzdělávání v prostředí dané školy. Jak uvádí Becker (1993), tak je pro zaměstnavatele důležitější údaj o absolvování počtu hodin pracovního výcviku. Většinou platí, že delší pracovní výcvik značí složitější činnost, která byla předmětem výcviku. Výcvikem se tak zvyšují pracovní zkušenosti. V průběhu života dochází ke kumulaci lidského kapitálu. Becker (1993) do něj řadil především vzdělání a pracovní výcvik, později tuto teorii rozšířil o koncept kapitálu osobního a kapitálu sociálního (Becker, 1997.) Osobní kapitál dále dělí na kapitál zvykový a imaginační. Zvykový kapitál tvoří především minulé zkušenosti a minulá spotřeba statků. Na základě preferencí v minulosti je ovlivněno i současné rozhodování. Imaginační kapitál je schopnost imaginace. Tedy schopnost jedince si představit na základě dosud nabytých zkušeností a úrovně spotřeby možné výnosy z investic. Jde o schopnost dobře zvážit náklady a výnosy. Za sociální kapitál Becker (1997) považuje takové vlastnosti jedince, které jsou ovlivněné sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije. Skrze teorii lidského kapitálu je možné vysvětlovat neúspěchy u ohrožených skupin na pracovním trhu. Je to z důvodů, že se zaměstnavatelé obávají menšího užitku, když budou investovat do jejich lidského kapitálu. Z tohoto důvodu jeví o tyto skupiny menší zájem. Najdeme různé rizikové skupiny, například zdravotně handicapované, u kterých jsou vysoké náklady na jejich výcvik a často je nutná i investice do rekonstrukčních úprav pracoviště. Také z důvodu jejich handicapu je často u těchto pracovníků nižší produktivita práce. 4 např. vysvědčení, diplom či výuční list 18

19 Další skupina jako jsou mladiství a absolventi škol, zase nedisponují dostatečným množstvím lidského kapitálu. Zaměstnavatelé tak musejí počítat s vyššími náklady pro jejich rozvoj. Absolventi také vstupují do svého prvního pracovního poměru, tak nemají zaměstnavatelé možnost posoudit jejich hodnotu lidského kapitálu, ani zda bude výhodné pro budoucnost do nich investovat. Investice bývají také rizikové, protože mladí po zvýšení svého lidského kapitálu často odcházejí i k jinému zaměstnavateli, který nabízí lepší pracovní podmínky. Problémy jsou i se skupinou rodičů, kteří se vracejí zpět na trh práce po rodičovské dovolené. Během svého pobytu mimo pracovní trh klesla hodnota jejich lidského kapitálu a pro zaměstnavatele neexistuje jistota, zda se v brzké době nerozhodnou vrátit znovu na rodičovskou dovolenou. Rizika pro zaměstnavatele jsou i u osob starších 50 let, kdy není jistá návratnost jejich investic, ať už z důvodů odchodu do důchodu, nebo s častějších zdravotních problémů, horší schopnosti či neochoty se dále vzdělávat. Z těchto důvodů dávají zaměstnavatelé přednost investicím do mladších uchazečů o zaměstnání, od kterých mohou očekávat větší návratnost svých investic po delší časový horizont. Podobně jako zaměstnavatelé dělají kalkulaci i zaměstnanci a nezaměstnaní. Snaží se odhadnout, zda jim zaměstnání přinese užitek. V případě, kdy je systém daní a dávek nastaven tak, že není příliš rozdíl mezi očekávanou mzdou a případnými dávkami, tak jedinci zjistí, že se jim nevyplatí investovat volný čas a práci pro finanční zisk. Tímto je možné vysvětlovat nižší motivaci pracovat u osob s nižší kvalifikací a raději zůstávají nezaměstnaní. U mladých lidí a absolventů se to nezdá jako výhodnější, protože podpora v nezaměstnanosti není této skupině příznivě nastavena, aby je motivovala zůstat mimo pracovní trh (více v kapitole 4). Lidský kapitál tedy výrazně snižuje nezaměstnanost, případně pobyt mimo pracovní trh. Z důvodů, že nezaměstnaný nepracuje, tak nemůže své zisky investovat do případného rozvoje svého lidského kapitálu a v budoucnu z toho mít zisk. I délka nezaměstnanosti má vliv na motivaci investovat do lidského kapitálu. Nezaměstnanému z minulých investic už neplynou žádné výnosy a s rostoucí délkou nezaměstnanosti také shledává, že bude potřebovat stále vyšší investice, aby obnovil a zhodnotil svůj lidský kapitál. I v mezních případech dochází k akceptaci života pouze na sociálních dávkách, 19

20 kdy kalkulující jedinec nevidí žádné možné přínosy ze vstupu na trh práce (Brožová, 2003). Brožová (2003) spatřuje vzdělání jako vhodnou prevenci nezaměstnanosti. U lidí s vyšším vzděláním dochází k snadnějšímu pohybu na trhu práce, protože mají lepší schopnosti přijímat a učit se nové poznatky i zvládat požadavky. Vzdělání má ale i vliv na jiné sféry než pouze na pracovní, nejvíce ovlivňuje péči o zdraví, ale i způsob trávení volného času Lidský kapitál u absolventů Vliv na lidský kapitál u absolventů a jeho výši má socioekonomická situace samotných absolventů a jejich rodin. Znamená to tedy, že záleží na tom, v jaké rodině jedinec vyrůstá, jaká je zde vzdělanost i jaké postavení rodina zaujímá. Do lidského kapitálu, jak již bylo zmíněno, zahrnují autoři i kapitál kulturní a sociální, který se utváří v ranných fázích lidského života a jeho vývoj probíhá v rodině. V případě, kdy absolvent žije ve vzdělané rodině a rodiče mají důležité pracovní postavení, se předpokládá, že sociální a kulturní kapitál by měl být na vyšší úrovni než u mladého člověka, jehož rodiče jsou zaměstnaní jako dělníci a jejich společenské i pracovní postavení nedosahuje tak vysoké úrovně (Palečková, Tomášek, 2005). Jako další důležitý proces, kterým se získává a rozšiřuje lidský kapitál je kvalitní vzdělávací systém a často velmi záleží na tom, jako u jedinec absolvoval školu. České školy jsou velmi různorodé a nemají sjednocená pravidla, proto se zde vytváří různé nerovnosti mezi žáky a tím se tvoří i rozdíly ve výši lidského kapitálu. U absolventů se setkáme s tím, že pracovníci s vyšším lidským kapitálem v průměru dosahují vyšších výdělků než ti, kteří mají méně lidského kapitálu. Lidský kapitál je na trhu práce tedy velmi důležitou součástí každého jedince. 20

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více