Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Markéta Kunová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Horáková Brno 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou magisterskou práci s názvem Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce vypracovala samostatně s použitím literatury, která je uvedená v seznamu, a na základě osobně provedených rozhovorů s absolventy a úředníky úřadu práce. V Trutnově dne 24. května Markéta Kunová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce Mgr. Markétě Horákové za odborné vedení a přínosné náměty a rady při psaní mé práce. Dále bych chtěla poděkovat všem svým respondentům, že byli ochotní se mnou uskutečnit rozhovory, především pracovníkům úřadu práce, kteří mají situaci ztíženou reorganizací na svém pracovišti, která jim hodně komplikuje práci, a přesto byli ochotní věnovat mi svůj čas. Dále pak velmi děkuji své rodině za podporu během psaní diplomové práce i během celého studia. 3

4 Obsah ÚVOD... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A TYPY NEZAMĚSTNANOSTI Trh práce Nezaměstnanost Ekonomické problémy Společenské problémy Psychologické problémy Typy nezaměstnanosti KONCEPT ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Koncept zaměstnatelnosti Teorie lidského kapitálu Lidský kapitál u absolventů ABSOLVENTI ŠKOL Význam zaměstnání Postavení absolventů na pracovním trhu Překážky zabraňující vstupu absolventů na trh práce Výhody a přednosti absolventů škol Nároky zaměstnavatelů Důsledky nezaměstnanosti Přechod mezi školou a pracovním trhem Nezaměstnanost absolventů POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Přístupy k problematice mládeže na trhu práce Programy aktivní politiky zaměstnanosti určené pro absolventy škol Úřady práce II. METODOLOGICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu Strategie výzkumu Operacionalizace Sumarizace dílčích výzkumných otázek Techniky sběru dat Polostandardizovaný rozhovor Analýza dokumentů Zúčastněné pozorování Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování Organizace výzkumu

5 III. EMPIRICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA LOKÁLNÍHO TRHU PRÁCE Situace na trhu práce v okrese Trutnov Nezaměstnanost v okrese Trutnov Nezaměstnanost absolventů v okrese Trutnov Lokální trh práce pohledem absolventů a pracovníků úřadu práce Problémy absolventů související s nezaměstnaností CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ REGISTROVANÝCH NA ÚP Překážky bránící získání zaměstnání a výhody absolventů Přechod mezi školou a trhem práce POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A ÚŘAD PRÁCE Politika zaměstnanosti a nástroje pro řešení nezaměstnanosti absolventů (z pohledu pracovníků úřadu práce) Registrace na ÚP a nabídnuté služby pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti z pohledu absolventů Zhodnocení spolupráce pracovníků ÚP a absolventů ZHODNOCENÍ SITUACE NEZAMĚSTNANÝCH ABSOLVENTŮ NA ZÁKLADĚ KONCEPTU ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Zaměstnatelnost absolventů Lidský kapitál u absolventů ZÁVĚR POUŽITÁ BIBLIOGRAFIE: ANOTACE ANOTATION REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ PŘÍLOHA Č.1 OPERACIONALIZACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK PŘÍLOHA Č.2 OTÁZKY PRO ABSOLVENTY PŘÍLOHA Č.3 OTÁZKY PRO PRACOVNÍKY ÚŘADU PRÁCE PŘÍLOHA Č.4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ STAŤ

6 Úvod I v současné době je jedním ze stěžejních problémů politiky zaměstnanosti problematika nezaměstnanosti absolventů, i když již nejsou řazeni mezi nejrizikovější kategorie na trhu práce. I přes částečný úbytek míry nezaměstnanosti mezi absolventy, je stále tato skupina na trhu práce velmi ohrožená a hrozí jí nezaměstnanost dlouhodobá. V ekonomikách všech vyspělých zemí vždy najdeme určité procento nezaměstnanosti a často je část tohoto procenta tvořena absolventy škol, kteří na pracovním trhu mají určité specifické postavení. Z toho důvodu si myslím, že je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost. Oproti starší a zkušenější věkové kategorii zaměstnanců mají řadu nevýhod. Tou nejvýraznější lze označit fakt, že nemají většinou žádnou praxi, nedostatečné pracovní návyky, malé a nebo žádné zkušenosti. Důležitou roli hraje i kvalita těchto absolventů. Mají i své výhody, jako např. jsou flexibilnější než starší pracovníci a jsou ochotni dále se vzdělávat. Ale i přesto mají problémy se získáváním pracovního uplatnění. Tématem této diplomové magisterské práce je Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce. Jedním z důvodů, proč jsem si tématiku nezaměstnanosti absolventů v Trutnově vybrala je, že právě sama osobně přicházím do situace, kdy práci hledám. A pokud zaměstnání nenaleznu po skončení studia, budu se muset na úřadu práce registrovat. Z těchto důvodů mě tedy napadlo se zajímat o to, jaké je uplatnění absolventů na Trutnovsku, jaké jsou jejich možnosti, když se na úřad práce přihlásí, jak s úřadem práce spolupracují, jakou jim pracovníci úřadu práce mohou nabídnout pomoc, informace a služby. Chtěla bych zmapovat situaci této skupiny na místním trhu práce a hlavně jak jejich spolupráce s úřadem práce může zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Bude se jednat o pohled na situaci absolventů očima pracovníků úřadu práce, i jich samotných. Problematiku nezaměstnanosti absolventů se budu snažit pojmout komplexně. Diplomová magisterská práce je rozdělena do tří základních částí. První část je teoretická, jsou v ní vymezeny základní pojmy a fakta, jako je například nezaměstnanost, problémy spojené s nezaměstnaností, typy nezaměstnanosti, koncept 6

7 zaměstnatelnosti a lidského kapitálu, vymezení pojmu absolvent, jaké je postavení absolventů na trhu práce, které překážky jim brání vstoupit na pracovní trh, důsledky nezaměstnanosti, přechod ze školy na trh práce, politika zaměstnanosti, aktivní i pasivní, nástroje a služby zaměřené na absolventy, činnosti úřadu práce aj. Na konci každé kapitoly jsou vymezeny dílčí výzkumné otázky, které budou vést k zodpovězení hlavní výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována metodologii. V této části je vybrána výzkumná strategie, provedena operacionalizace a vybrána technika sběru dat, pomocí kterých bude prováděn výzkum a popsána celková organizace výzkumu. Třetí část je empirická. V této části budou interpretována data, která byla získána na základě výzkumu. Na konci každé podkapitoly bude formulován dílčí závěr a v závěru bude zodpovězena hlavní výzkumná otázka. 7

8 I. Teoretická část 1. Trh práce, nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti V první kapitole budou vymezeny základní pojmy, jako je trh práce, nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti. Těmito pojmy se zabývám z toho důvodu, že je důležité vymezit základní charakteristiky a znalosti, které se trhu práce a samotné nezaměstnanosti týkají, také aby bylo jasně definované, jak trh práce funguje, jaká má specifika, je důležité určit i kdo je zaměstnaný a nezaměstnaný. 1.1 Trh práce Jedním z výrobních faktorů, které jsou součástí tržní ekonomiky, je trh práce. Jsou zde prodávány a nakupovány služby, výrobky, ale i práce, za níž je zaplacena mzda. Trh práce je trhem specifickým, který je ovlivněn pracovní silou. Pracovní síla je úzce propojena s osobností člověka. Jak uvádí Winkler a Wildmanová (1999, s.3), tak v tržní ekonomice,,trh práce zabezpečuje současně: a) ekonomiku potřebnými pracovními silami v požadované struktuře, b) zajištění pracovních sil odpovídajícími prostředky, především pracovními příjmy, a to v míře, která odpovídá jejich podílu na produkci. I Krebs (2005, s. 284) uvádí, že,,trh práce je trhem specifickým, kdy jeho specifika plynou z toho, že práce je funkcí pracovní síly a je tudíž úzce svázána s osobností člověka. A dle jeho názoru svým fungováním trh práce směřuje k nerovnováze a nezaměstnanosti, která je spojena s mnohými ekonomickými i sociálními dopady. Jak píše Šimek (2004), tak v odborné ekonomické literatuře najdeme odlišná vymezení trhu práce. Práce je takový druh duševní nebo manuální činnosti, která v tržní ekonomice vede k produkci výrobků a služeb. On sám trh práce vymezuje jako místo, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a následně se dohodnou na smlouvě o mzdě, pracovní době a dalších náležitostech. O ekonomickém pohledu 8

9 na pracovní trh píše i Sirovátka (1995, s. 6-7), že je,,charakterizován konceptem poptávky 1 a nabídky po práci 2. Trh práce signalizuje, jak se vyvíjí poptávka po pracovní síle, tedy to, o jaké profese je mezi zaměstnavateli zájem, a o vývoji nabídky práce, jak je pracovní síla vzdělaná a jakou má profesní orientaci. Rozlišujeme trendy krátkodobé, ve kterých se jedná o momentální nedostatek určitých profesí na pracovním trhu, a trendy dlouhodobé, jako je např. zvyšování poptávky po vysoce kvalifikované pracovní síle, která má dostatečnou specializaci, ale současně i široké obecné znalosti (VÚPSV, 1999). Jak již bylo řečeno, trh práce je trhem specifickým. Jako na ostatních trzích zde stojí proti sobě nabídka a poptávka, ale tržní mechanismy, které mají vyrovnávat nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce neboli mzdy, zde zcela nefungují. Winkler a Wildmanová (1999) to vysvětlují na základě těchto faktů: Práci není možné oddělit od osobnosti člověka, který při rozho dování nezohledňuje pouze mzdu, ale i další faktory. Reakce mezd na změny nabídky a poptávky jsou méně citlivě, protože zaměstnavatelé chtějí zachovat určitý počet svých pracovníků, na druhé straně i pracovníci si chtějí místo udržet a zůstat u svého zaměstnavatele. Segmentace pracovního trhu, která je zapříčiněna odlišností jednotlivých pracovníků, pracovních míst a území. U některých profesí existuje kolektivní vyjednávání. Pracovní trh je ovlivňován skrze zákonodárství (např. minimální mzda aj.) Trh práce je tedy nastaven takovým způsobem, že inklinuje k nerovnováze a nezaměstnanosti. Ve skutečnosti není trh práce trhem plně konkurenčním, ale trhem, který je značně administrativně regulován. V současné situaci se vlády v mnoha zemích snaží zmírňovat nerovnováhy na trhu práce. Jedná se o makroekonomická opatření, která lze rozdělit na opatření, která nejsou na trh práce zaměřena přímo či zprostředkovaně. Jde především o opatření monetární a fiskální politiky. A dále 1 Poptávka po práci je odvozenou poptávkou. Ta se odvozuje od poptávky po finálních výrobcích, které jsou za pomocí práce vyráběny (Václavíková, Kolibová, Kubocová, 2009). 2 Nabídka práce je tvořena počtem domácností, které jsou ochotny pracovat. Rozhodnutí, zda budou práci vykonávat, je odvozeno od výše reálné mzdy (Buchtová, 2002). 9

10 tu jsou opatření, která jsou zaměřena na přímé ovlivňování nabídky a poptávky po práci, na zpružnění přizpůsobovacích mechanismů. Souhrnně je označujeme jako politiku zaměstnanosti, o které bude jedna z dalších kapitol (Winkler, Wildmanová, 1999). 1.2 Nezaměstnanost Dále je důležité definovat pojem nezaměstnanost. Nezaměstnanost je společenský jev. Můžeme říct, že se jedná o jev interdisciplinární, protože nezaměstnaností jako takovou se zabývají vědní disciplíny, jako je ekonomie, sociologie i psychologie. Když se díváme z pohledu ekonomie, tak skupina zaměstnaných a nezaměstnaných lidí tvoří dohromady ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Pojmem zaměstnaný označujeme jedince, který se nachází v určitém pracovním poměru či vykonává jakoukoliv placenou práci. Mezi zaměstnané tak řadíme i osoby samostatně výdělečně činné. Dle Jírové (1999, s.18) lze obecně nezaměstnanost definovat jako stav ekonomiky, v němž osoby v produktivním věku schopné práce a přející si pracovat nemohou najít práci. V tržní ekonomice bývá obvyklé, že i mezi lidmi v produktivním věku jsou jedinci, kteří nemají práci, a jsou tedy nezaměstnaní. Také Krebs (2005) definuje nezaměstnané jako osoby, které práci hledají aktivně a jsou registrovány na úřadech práce. V rámci legislativy ale vymezení pojmu nezaměstnaný nenajdeme. Nezaměstnané lidi evidují úřady práce, a jde o tzv. uchazeče o zaměstnání. Dle zákona č. 435/2004 Sb. uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Ale i v tomto definování platí určitá omezení, jako například uchazeč nesmí být v pracovně právním vztahu přesahujícím padesát procent pracovní doby, nesmí se soustavně připravovat na budoucí povolání ve škole, nesmí podnikat, nesmí pobírat peněžitou pomoc v mateřství atd. Z tohoto hlediska je pojem uchazeč o zaměstnání vymezen úžeji než pojem nezaměstnaný. Jak už bylo uvedeno výše, nezaměstnanost s sebou přináší řadu ekonomických a sociálních problémů, které způsobuje samotná existence nezaměstnanosti a nebo v důsledku jiných obtíží. Množství problémů, které jsou spojeny s nezaměstnaností se 10

11 často rozdělují dle Šimka (2004) do tří základních skupin na problémy ekonomické, společenské a psychologické. O těchto skupinách se zmiňuje i Krebs (2005) Ekonomické problémy Jak píše Šimek (2004), tak z ekonomického hlediska je nezaměstnanost negativní především v tom, že nejsou optimálně využívány výrobní faktory a plýtvá se lidskými zdroji. V důsledku toho se reálný HDP ocitá pod úrovní potenciálního, kterého by bylo dosaženo při plné zaměstnanosti. Dochází tak ke ztrátám z důvodu mrhání dostupnými zdroji. Krebs (2005) uvádí, že propad HDP ovlivňuje především rozvoj ekonomiky, ale má vliv i na možnosti sociálních transferů. Každá nezaměstnanost stojí určitou sumu finančních prostředků, které jsou odčerpávány ze státního rozpočtu na její řešení. Objem finančních prostředků narůstá s trvající délkou nezaměstnanosti. Finanční prostředky nejsou vydávány pouze na podpory v nezaměstnanosti, ale následně i dávky sociální péče a opatření politiky zaměstnanosti a služby, které řeší vedlejší důsledky nezaměstnanosti. V důsledku nezaměstnanosti dochází ke snížení příjmů státního rozpočtu, kdy nezaměstnaní neplatí daň z příjmů, klesá i jejich spotřeba, což snižuje zisky prodejců a ti platí nižší daně. Veškeré náklady, které se utratí za pasivní politiku zaměstnanosti, která řeší důsledky nezaměstnanosti, znamenají snížení finančních prostředků na aktivní opatření politiky trhu práce, která řeší příčiny, které nezaměstnanost má. O tom více v kapitole Společenské problémy Nezaměstnanost způsobuje škody nejen v ekonomice, ale i v oblasti sociální. V mnohé literatuře, např. Krebs (2005), se dočteme, že dlouhodobá nezaměstnanost vede v důsledku nepříznivých životních podmínek ke zhoršování fyzického i psychického zdraví a ke společensky nežádoucím aktivitám, jako je zabíjení času spánkem, neúčelné sledování televize, alkoholismus, kriminalita, drogová závislost atp. Práce hraje také důležitou roli v organizaci života člověka. Krebs (2005) píše, že má vliv na strukturaci a vnímání času. Především pak pro mladistvé, do kterých lze řadit 11

12 i absolventy, je narušení struktury dne nebezpečné.,,především z důvodu, že pracovní režim s pracovními návyky nemají ještě zažitý (Krebs, 2005, s.291). Exkluze z pracovního trhu je často propojena i s exkluzí ze společenského života, a to především u dlouhodobě nezaměstnaných. Ztráta zaměstnání znamená ztrátu zdroje příjmu, ale také i ztrátu státu, který se zaměstnáním pojí. Jak konstatuje Offe (in Mareš, 1998), tak společnost od práceschopného jedince očekává, že svůj příjem si bude získávat prací. Současně společnost vytváří i systém mechanismů,,,které pro většinu jedinců práci jako zdroj jejich příjmů činí nezbytnou, (Offe in Mareš, 1998, str. 68). Práce je propojena i se sociálními vztahy. Při ztrátě zaměstnání u nezaměstnaných se sociální vztahy buď naruší, nebo úplně přeruší a vedou až k sociální exkluzi. Krebs (2005) píše, že to může vést až k sociálnímu vyloučení, kdy jedinec nepatří do žádné společenské vrstvy a vede to k jeho izolaci. Nezaměstnanost má tak vliv i na rodinu.,,vede k narušení denních rodinných zvyklostí, mění pozici a autoritu nezaměstnaného rodině, může rozbít partnerské vztahy, omezuje sociální kontakty rodiny (Krebs, 2005, str. 291) Z tohoto je viditelné, že nezaměstnanost nepostihuje pouze samotné osoby, které jsou postižené nezaměstnaností, ale také jejich rodiny a příbuzné Psychologické problémy Nezaměstnanost způsobuje jedinci i psychické problémy, ale to velmi záleží na typu osobnosti a její psychické vybavenosti, adaptibilitou. Jsou situace, kdy prodlužování nezaměstnanosti je dáno stavem mysli dotyčného uchazeče. Dochází ke ztrátě pracovních návyků a dovedností, s tím souvisí i ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Navíc dlouhotrvající nezaměstnanost je stigmatizující pro postižené osoby v očích potenciálních zaměstnavatelů. Ti pak k nim mají nedůvěru a mají strach je zaměstnat. Tento fakt nemá nepříznivé důsledky pouze pro jednotlivce, ale pro hospodářství jako celek. Nezaměstnanost sebou přináší snížení sociální participace, finanční potíže, nedostatek získávání nových zkušeností a řadu dalších problémů, které jsou pro nezaměstnané velmi traumatizující a narušují psychickou rovnováhu. Se ztrátou zaměstnání dochází ke ztrátě statusu ve společnosti a s ním spojené ceny. Jak píše 12

13 Mareš (1998), tak se předpokládá, že nezaměstnaný bude svoji nezaměstnanost chápat jako nežádoucí. V případě, kdy nenachází práce, je rychle ostatními považován za neschopného a líného. Mareš (1998, s.71) také píše, že Lidé nechtějí jen práci, chtějí zaměstnání. Pro hodně lidí je práce smyslem jejich života a bez ní pak jejich existence ztrácí svůj smysl. V psychice člověka nejde pouze o práci jako takovou, o získání příjmu, jedinec hlavně doufá v naplnění svých životních očekávání, přání, naplnění identity. 1.3 Typy nezaměstnanosti Výrazným faktorem, který ovlivňuje nezaměstnanost, je její délka. Na základě tohoto faktoru odlišujeme krátkodobou a dlouhodobou nezaměstnanost. Krátkodobá nezaměstnanost bývá definována jako čas, který je nezbytný ke zmapování volných nabídek zaměstnání a následnému výběru vhodného pracovního místa. Na druhé straně pak existuje dlouhodobá nezaměstnanost. Za takovou považujeme nezaměstnanost trvající déle než jeden rok, kdy nezaměstnaný nedokáže najít vhodné uplatnění. Důvody bývají různé, často se jedná o neochotu relokace, případně i přijetí méně placeného místa nebo kvalifikačně nižšího místa (Krebs, 2005). Pro potřeby této práce se soustředím pouze na dělení krátkodobá/ dlouhodobá. 13

14 DVO: Jaká je situace na trhu práce na Trutnovsku? Jaké problémy postihují nezaměstnané absolventy? /sociální, ekonomické, psychické/? 14

15 2. Koncept zaměstnatelnosti a teorie lidského kapitálu V souvislosti se vstupem na trh práce a nezaměstnaností se budu v další kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a teorií lidského kapitálu. Z důvodu, že se moje práce zabývá nezaměstnaností absolventů a souvisejícími problémy s jejich vstupem a zapojením se na trh práce, tak se budu v této kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a jeho využitím. Je vhodné nastínit různé definice zaměstnatelnosti, ty totiž následně ovlivňují nazírání na zaměstnatelnost. To má rozhodně i vliv na podobu aktivní politiky zaměstnanosti a jejích nástrojů. Druhá použitá je teorie lidského kapitálu, která může být vodítkem, proč jsou absolventi nezaměstnaní. Chybí jim snad nějaká složka lidského kapitálu? 2.1 Koncept zaměstnatelnosti Všeobecně se zaměstnatelnost považuje za důležitou součást strategie zaměstnanosti. Autoři ji definují více způsoby, např. Weinert (2001, s.51, vlastní překlad) ji vidí jako,,schopnost jedince začlenit se do pracovního života, jiní o ní hovoří jako o schopnosti najít si své první zaměstnání, udržení si zaměstnání a nebo schopnosti získat nové zaměstnání, když je zapotřebí (Brown et al., 2003.) Dle literatury je možné rozlišit i více pohledů na zaměstnatelnost. Podrobněji rozpracovává koncept zaměstnatelnosti např. i Gazier (1999). Rozlišuje více typů: interaktivní zaměstnatelnost, kterou definuje jako relativní schopnost jednotlivce získat smysluplné zaměstnání v rámci interakcí jeho osobních charakteristik a trhu práce, pro potřeby trhu práce bývá pokládána za nejdůležitější dimenzi; iniciativní zaměstnatelnost, kdy se jedná o schopnost jedince akumulovat svůj lidský a sociální kapitál, ceněné jsou podnikatelské schopnosti a aktivity a jako nejvíce zaměstnatelní lidé jsou označeni ti, kteří si vytvářejí pracovní místa sami; toková zaměstnatelnost, se zaměřuje na to, jakou rychlostí daná skupina nezaměstnaných dokáže nalézt zaměstnání; sociálně zdravotní definice se zaměřuje na handicapované osoby, zkoumá jejich schopnosti v různých oblastech 3 ; 3 např. zrak, sluch aj. 15

16 zaměstnatelnost vymezená z hlediska politiky pracovní síly se zaměřuje na klasifikaci nezaměstnaných, kteří mají nějaká znevýhodnění (fyzická i sociální); zaměstnatelnost jako výkon na trhu práce ta je označována jako interakce mezi pravděpodobností získání zaměstnání, délky trvání zaměstnání a pravděpodobného příjmu osoby. I další autoři vidí, že koncept zaměstnatelnosti hraje významnou roli u mladých lidí. Zaměstnatelnost se často projevuje v různých podobách a vyznačuje se svou komplexností. Blancke, Roth a Schmid (2000) popisují zaměstnatelnost jako schopnost osoby nabídnout svou pracovní sílu, která záleží na jejích odborných kompetencích a kompetencích k jednání, a tímto vstoupit do zaměstnání, udržet si pracovní místo, případně si najít místo nové. S konceptem zaměstnatelnosti se pojí i představa, že pracovník díky své kvalifikaci a schopnosti self-managementu a self-marketingu je tak posílen, že se na pracovních trzích dokáže volně pohybovat a zajistit si na něm svou existenci (Blancke, Roth, Schmid, 2000). Pro potřeby této práce budu vycházet hlavně s definice, kdy lze zaměstnatelnost spatřovat jako schopnost jednotlivce najít takové zaměstnání, které je v souladu s jeho individuálními charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce (Kuchař, 2007, s. 113.). Z této definice je možné chápat zaměstnatelnost jako výsledek mezi individuálními vlastnostmi jedince a prostředím pracovního trhu, na kterém působí. V užší definici je zaměstnatelnost viděna jako vlastnost pracovní síly zda si jedinec umí nalézt zaměstnání a současně si ho i udržet. Důležité není pouze získání práce u nezaměstnaného absolventa, ale i zda si ji dokáže dlouhodobě udržet. Také záleží na tom, jaké charakteristiky má nalezené pracovní místo (Sirovátka et al., 2003, srv. Weinert, 2001). Zaměstnatelnost nezávisí pouze na schopnostech jedince, je podmíněna i trhem práce, který se proměňuje na základě ekonomických podmínek státu, upozorňují Brown et al. (2003). Na základě Kuchařova (2007) pojetí zaměstnatelnosti ji lze vidět jako výslednici čtyř faktorů. Na straně jedince mluví o demografických charakteristikách, které nemá možnost jedinec ovlivnit, např. věk, pohlaví, národnost, sociální původ aj. Dále pak má každý jedinec i sociální charakteristiky, které ovlivnit může. Je to například vzdělání, 16

17 povolání, délka praxe, motivace a další. Na straně trhu práce stojí makroekonomické a makrosociální podmínky, např. úroveň ekonomiky, sociální, politický a právní systém aj., a charakteristiky zaměstnavatele, na které má zaměstnavatel vliv, např. mzdy, technologická úroveň, pracovní podmínky a další. Kuchař (2007) jako základní předpoklad pro zaměstnatelnost jedince vidí ochotu se vyrovnat s požadavky, které na něj klade trh práce. V případě, že jedinec ochotný není se s tímto vyrovnat, tak se stává nezaměstnatelným. Z této definice plyne, že jedinec je odpovědný za svoji adaptaci na změny, které se dějí na trhu práce. Jiné pohledy nekladou zodpovědnost pouze na jedince, ale odpovědnost vkládají i na vládu a sociální partnery (Weinert, 2001.) 2.2 Teorie lidského kapitálu Existují různé definice konceptu zaměstnatelnosti a stejně tak se vyvíjely i další teorie, které se snaží vysvětlit, proč někteří mají šanci získat lepší zaměstnání než jiní. Z hlediska zaměření této práce se budu zabývat teorií lidského kapitálu, která může mít vliv na zaměstnatelnost mé cílové skupiny. Becker (1993) vidí lidský kapitál jako specifickou vlastnost jedince, kterou nemůže oddělit od jeho osoby. Skládá se z různé škály dovedností a vědomostí, patří sem i zdraví, psychické faktory i peněžní příjmy. Objem těchto složek se v průběhu života proměňuje v závislosti na investicích. Najdeme různé formy, jak investovat do lidského kapitálu. Řadíme sem např. vzdělávání, školení a výcvik v zaměstnání, zdravotní péči, vyhledávání informací o cenách a příjmech aj. Lidský kapitál je jednou z ekonomických kategorií. Ta jedincům umožňuje jednat a rozhodovat se při zvažování výnosů z investic do jednotlivých složek lidského kapitálu. Jak uvádí Becker (1993), tak se lidé v různých situacích mají tendenci rozhodovat stejným způsobem, jako když nakupují zboží. Snaží se zvažovat své budoucí zisky a výnosy a v tomto případě se nejedná pouze o investice a zisky, které mají finanční podobu. Vzdělání, zdraví a výcvik se považuje za nejdůležitější prvky lidského kapitálu. Jednotlivec pak nese přímé a nepřímé náklady, které se s těmito prvky pojí. Náklady na vzdělání a výcvik mohou být např. školné, ale i finanční prostředky na učebnice, školní pomůcky aj. Nepřímé náklady jsou tzv. opportunity costs. To je např. čas 17

18 věnovaný studiu. Lze ho změřit prostřednictvím ušlé mzdy, kterou by jedinec získal v případě, že by místo vzdělávání pracoval. Jedinec se rozhoduje na základě zvážení, zda vynaložené náklady budou vykompenzovány budoucími výnosy, např. vyšší mzdou, větší moci, společenským postavením či větším uspokojením z práce. Dalším významným investorem, který vkládá své prostředky do lidského kapitálu, bývají firmy. Jakým způsobem lze zjistit velikost lidského kapitálu? Jako dobrý ukazatel se může zdát osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání 4. Tímto ale například zaměstnavatel nezíská žádnou informaci, zda bude absolvent dobrý v praxi a jak bude výkonný pracovník. Zaměstnavatel je informován o tom, jak byl absolvent úspěšný v procesu vzdělávání v prostředí dané školy. Jak uvádí Becker (1993), tak je pro zaměstnavatele důležitější údaj o absolvování počtu hodin pracovního výcviku. Většinou platí, že delší pracovní výcvik značí složitější činnost, která byla předmětem výcviku. Výcvikem se tak zvyšují pracovní zkušenosti. V průběhu života dochází ke kumulaci lidského kapitálu. Becker (1993) do něj řadil především vzdělání a pracovní výcvik, později tuto teorii rozšířil o koncept kapitálu osobního a kapitálu sociálního (Becker, 1997.) Osobní kapitál dále dělí na kapitál zvykový a imaginační. Zvykový kapitál tvoří především minulé zkušenosti a minulá spotřeba statků. Na základě preferencí v minulosti je ovlivněno i současné rozhodování. Imaginační kapitál je schopnost imaginace. Tedy schopnost jedince si představit na základě dosud nabytých zkušeností a úrovně spotřeby možné výnosy z investic. Jde o schopnost dobře zvážit náklady a výnosy. Za sociální kapitál Becker (1997) považuje takové vlastnosti jedince, které jsou ovlivněné sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije. Skrze teorii lidského kapitálu je možné vysvětlovat neúspěchy u ohrožených skupin na pracovním trhu. Je to z důvodů, že se zaměstnavatelé obávají menšího užitku, když budou investovat do jejich lidského kapitálu. Z tohoto důvodu jeví o tyto skupiny menší zájem. Najdeme různé rizikové skupiny, například zdravotně handicapované, u kterých jsou vysoké náklady na jejich výcvik a často je nutná i investice do rekonstrukčních úprav pracoviště. Také z důvodu jejich handicapu je často u těchto pracovníků nižší produktivita práce. 4 např. vysvědčení, diplom či výuční list 18

19 Další skupina jako jsou mladiství a absolventi škol, zase nedisponují dostatečným množstvím lidského kapitálu. Zaměstnavatelé tak musejí počítat s vyššími náklady pro jejich rozvoj. Absolventi také vstupují do svého prvního pracovního poměru, tak nemají zaměstnavatelé možnost posoudit jejich hodnotu lidského kapitálu, ani zda bude výhodné pro budoucnost do nich investovat. Investice bývají také rizikové, protože mladí po zvýšení svého lidského kapitálu často odcházejí i k jinému zaměstnavateli, který nabízí lepší pracovní podmínky. Problémy jsou i se skupinou rodičů, kteří se vracejí zpět na trh práce po rodičovské dovolené. Během svého pobytu mimo pracovní trh klesla hodnota jejich lidského kapitálu a pro zaměstnavatele neexistuje jistota, zda se v brzké době nerozhodnou vrátit znovu na rodičovskou dovolenou. Rizika pro zaměstnavatele jsou i u osob starších 50 let, kdy není jistá návratnost jejich investic, ať už z důvodů odchodu do důchodu, nebo s častějších zdravotních problémů, horší schopnosti či neochoty se dále vzdělávat. Z těchto důvodů dávají zaměstnavatelé přednost investicím do mladších uchazečů o zaměstnání, od kterých mohou očekávat větší návratnost svých investic po delší časový horizont. Podobně jako zaměstnavatelé dělají kalkulaci i zaměstnanci a nezaměstnaní. Snaží se odhadnout, zda jim zaměstnání přinese užitek. V případě, kdy je systém daní a dávek nastaven tak, že není příliš rozdíl mezi očekávanou mzdou a případnými dávkami, tak jedinci zjistí, že se jim nevyplatí investovat volný čas a práci pro finanční zisk. Tímto je možné vysvětlovat nižší motivaci pracovat u osob s nižší kvalifikací a raději zůstávají nezaměstnaní. U mladých lidí a absolventů se to nezdá jako výhodnější, protože podpora v nezaměstnanosti není této skupině příznivě nastavena, aby je motivovala zůstat mimo pracovní trh (více v kapitole 4). Lidský kapitál tedy výrazně snižuje nezaměstnanost, případně pobyt mimo pracovní trh. Z důvodů, že nezaměstnaný nepracuje, tak nemůže své zisky investovat do případného rozvoje svého lidského kapitálu a v budoucnu z toho mít zisk. I délka nezaměstnanosti má vliv na motivaci investovat do lidského kapitálu. Nezaměstnanému z minulých investic už neplynou žádné výnosy a s rostoucí délkou nezaměstnanosti také shledává, že bude potřebovat stále vyšší investice, aby obnovil a zhodnotil svůj lidský kapitál. I v mezních případech dochází k akceptaci života pouze na sociálních dávkách, 19

20 kdy kalkulující jedinec nevidí žádné možné přínosy ze vstupu na trh práce (Brožová, 2003). Brožová (2003) spatřuje vzdělání jako vhodnou prevenci nezaměstnanosti. U lidí s vyšším vzděláním dochází k snadnějšímu pohybu na trhu práce, protože mají lepší schopnosti přijímat a učit se nové poznatky i zvládat požadavky. Vzdělání má ale i vliv na jiné sféry než pouze na pracovní, nejvíce ovlivňuje péči o zdraví, ale i způsob trávení volného času Lidský kapitál u absolventů Vliv na lidský kapitál u absolventů a jeho výši má socioekonomická situace samotných absolventů a jejich rodin. Znamená to tedy, že záleží na tom, v jaké rodině jedinec vyrůstá, jaká je zde vzdělanost i jaké postavení rodina zaujímá. Do lidského kapitálu, jak již bylo zmíněno, zahrnují autoři i kapitál kulturní a sociální, který se utváří v ranných fázích lidského života a jeho vývoj probíhá v rodině. V případě, kdy absolvent žije ve vzdělané rodině a rodiče mají důležité pracovní postavení, se předpokládá, že sociální a kulturní kapitál by měl být na vyšší úrovni než u mladého člověka, jehož rodiče jsou zaměstnaní jako dělníci a jejich společenské i pracovní postavení nedosahuje tak vysoké úrovně (Palečková, Tomášek, 2005). Jako další důležitý proces, kterým se získává a rozšiřuje lidský kapitál je kvalitní vzdělávací systém a často velmi záleží na tom, jako u jedinec absolvoval školu. České školy jsou velmi různorodé a nemají sjednocená pravidla, proto se zde vytváří různé nerovnosti mezi žáky a tím se tvoří i rozdíly ve výši lidského kapitálu. U absolventů se setkáme s tím, že pracovníci s vyšším lidským kapitálem v průměru dosahují vyšších výdělků než ti, kteří mají méně lidského kapitálu. Lidský kapitál je na trhu práce tedy velmi důležitou součástí každého jedince. 20

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Aneta Masná Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE zpracovaná v rámci projektu Poznejte své možnosti Tento materiál byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Adéla Pukýšová Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu

Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Pavel Římovský Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2010

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Aneta Fusková Vedoucí práce: Mgr. Blanka Plasová Brno 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Lidé se zdravotním postižením na trhu práce Vypracovala: Lucie Kylbergerová

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová Formy a metody vzdělávání dospělých Bc. Marcela Zacpalová Diplomová práce 2013 Anotace Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání dospělých, formami a metodami vzdělávání ve vybrané organizaci. Cílem

Více

Manuál aktivního stárnutí

Manuál aktivního stárnutí Manuál aktivního stárnutí 1. Úvod 7 2. Aktivní stárnutí 11 2.1. Vymezení pojmu 12 2.2. Stárnutí v číslech 12 2.3. Aktivní stárnutí v ekonomickém kontextu 14 2.4. Aktivní stárnutí v širším kontextu 15 2.4.1.

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více