Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Markéta Kunová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Horáková Brno 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou magisterskou práci s názvem Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce vypracovala samostatně s použitím literatury, která je uvedená v seznamu, a na základě osobně provedených rozhovorů s absolventy a úředníky úřadu práce. V Trutnově dne 24. května Markéta Kunová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce Mgr. Markétě Horákové za odborné vedení a přínosné náměty a rady při psaní mé práce. Dále bych chtěla poděkovat všem svým respondentům, že byli ochotní se mnou uskutečnit rozhovory, především pracovníkům úřadu práce, kteří mají situaci ztíženou reorganizací na svém pracovišti, která jim hodně komplikuje práci, a přesto byli ochotní věnovat mi svůj čas. Dále pak velmi děkuji své rodině za podporu během psaní diplomové práce i během celého studia. 3

4 Obsah ÚVOD... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A TYPY NEZAMĚSTNANOSTI Trh práce Nezaměstnanost Ekonomické problémy Společenské problémy Psychologické problémy Typy nezaměstnanosti KONCEPT ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Koncept zaměstnatelnosti Teorie lidského kapitálu Lidský kapitál u absolventů ABSOLVENTI ŠKOL Význam zaměstnání Postavení absolventů na pracovním trhu Překážky zabraňující vstupu absolventů na trh práce Výhody a přednosti absolventů škol Nároky zaměstnavatelů Důsledky nezaměstnanosti Přechod mezi školou a pracovním trhem Nezaměstnanost absolventů POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Přístupy k problematice mládeže na trhu práce Programy aktivní politiky zaměstnanosti určené pro absolventy škol Úřady práce II. METODOLOGICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu Strategie výzkumu Operacionalizace Sumarizace dílčích výzkumných otázek Techniky sběru dat Polostandardizovaný rozhovor Analýza dokumentů Zúčastněné pozorování Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování Organizace výzkumu

5 III. EMPIRICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA LOKÁLNÍHO TRHU PRÁCE Situace na trhu práce v okrese Trutnov Nezaměstnanost v okrese Trutnov Nezaměstnanost absolventů v okrese Trutnov Lokální trh práce pohledem absolventů a pracovníků úřadu práce Problémy absolventů související s nezaměstnaností CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ REGISTROVANÝCH NA ÚP Překážky bránící získání zaměstnání a výhody absolventů Přechod mezi školou a trhem práce POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A ÚŘAD PRÁCE Politika zaměstnanosti a nástroje pro řešení nezaměstnanosti absolventů (z pohledu pracovníků úřadu práce) Registrace na ÚP a nabídnuté služby pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti z pohledu absolventů Zhodnocení spolupráce pracovníků ÚP a absolventů ZHODNOCENÍ SITUACE NEZAMĚSTNANÝCH ABSOLVENTŮ NA ZÁKLADĚ KONCEPTU ZAMĚSTNATELNOSTI A TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU Zaměstnatelnost absolventů Lidský kapitál u absolventů ZÁVĚR POUŽITÁ BIBLIOGRAFIE: ANOTACE ANOTATION REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ PŘÍLOHA Č.1 OPERACIONALIZACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK PŘÍLOHA Č.2 OTÁZKY PRO ABSOLVENTY PŘÍLOHA Č.3 OTÁZKY PRO PRACOVNÍKY ÚŘADU PRÁCE PŘÍLOHA Č.4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTŮ STAŤ

6 Úvod I v současné době je jedním ze stěžejních problémů politiky zaměstnanosti problematika nezaměstnanosti absolventů, i když již nejsou řazeni mezi nejrizikovější kategorie na trhu práce. I přes částečný úbytek míry nezaměstnanosti mezi absolventy, je stále tato skupina na trhu práce velmi ohrožená a hrozí jí nezaměstnanost dlouhodobá. V ekonomikách všech vyspělých zemí vždy najdeme určité procento nezaměstnanosti a často je část tohoto procenta tvořena absolventy škol, kteří na pracovním trhu mají určité specifické postavení. Z toho důvodu si myslím, že je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost. Oproti starší a zkušenější věkové kategorii zaměstnanců mají řadu nevýhod. Tou nejvýraznější lze označit fakt, že nemají většinou žádnou praxi, nedostatečné pracovní návyky, malé a nebo žádné zkušenosti. Důležitou roli hraje i kvalita těchto absolventů. Mají i své výhody, jako např. jsou flexibilnější než starší pracovníci a jsou ochotni dále se vzdělávat. Ale i přesto mají problémy se získáváním pracovního uplatnění. Tématem této diplomové magisterské práce je Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce. Jedním z důvodů, proč jsem si tématiku nezaměstnanosti absolventů v Trutnově vybrala je, že právě sama osobně přicházím do situace, kdy práci hledám. A pokud zaměstnání nenaleznu po skončení studia, budu se muset na úřadu práce registrovat. Z těchto důvodů mě tedy napadlo se zajímat o to, jaké je uplatnění absolventů na Trutnovsku, jaké jsou jejich možnosti, když se na úřad práce přihlásí, jak s úřadem práce spolupracují, jakou jim pracovníci úřadu práce mohou nabídnout pomoc, informace a služby. Chtěla bych zmapovat situaci této skupiny na místním trhu práce a hlavně jak jejich spolupráce s úřadem práce může zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Bude se jednat o pohled na situaci absolventů očima pracovníků úřadu práce, i jich samotných. Problematiku nezaměstnanosti absolventů se budu snažit pojmout komplexně. Diplomová magisterská práce je rozdělena do tří základních částí. První část je teoretická, jsou v ní vymezeny základní pojmy a fakta, jako je například nezaměstnanost, problémy spojené s nezaměstnaností, typy nezaměstnanosti, koncept 6

7 zaměstnatelnosti a lidského kapitálu, vymezení pojmu absolvent, jaké je postavení absolventů na trhu práce, které překážky jim brání vstoupit na pracovní trh, důsledky nezaměstnanosti, přechod ze školy na trh práce, politika zaměstnanosti, aktivní i pasivní, nástroje a služby zaměřené na absolventy, činnosti úřadu práce aj. Na konci každé kapitoly jsou vymezeny dílčí výzkumné otázky, které budou vést k zodpovězení hlavní výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována metodologii. V této části je vybrána výzkumná strategie, provedena operacionalizace a vybrána technika sběru dat, pomocí kterých bude prováděn výzkum a popsána celková organizace výzkumu. Třetí část je empirická. V této části budou interpretována data, která byla získána na základě výzkumu. Na konci každé podkapitoly bude formulován dílčí závěr a v závěru bude zodpovězena hlavní výzkumná otázka. 7

8 I. Teoretická část 1. Trh práce, nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti V první kapitole budou vymezeny základní pojmy, jako je trh práce, nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti. Těmito pojmy se zabývám z toho důvodu, že je důležité vymezit základní charakteristiky a znalosti, které se trhu práce a samotné nezaměstnanosti týkají, také aby bylo jasně definované, jak trh práce funguje, jaká má specifika, je důležité určit i kdo je zaměstnaný a nezaměstnaný. 1.1 Trh práce Jedním z výrobních faktorů, které jsou součástí tržní ekonomiky, je trh práce. Jsou zde prodávány a nakupovány služby, výrobky, ale i práce, za níž je zaplacena mzda. Trh práce je trhem specifickým, který je ovlivněn pracovní silou. Pracovní síla je úzce propojena s osobností člověka. Jak uvádí Winkler a Wildmanová (1999, s.3), tak v tržní ekonomice,,trh práce zabezpečuje současně: a) ekonomiku potřebnými pracovními silami v požadované struktuře, b) zajištění pracovních sil odpovídajícími prostředky, především pracovními příjmy, a to v míře, která odpovídá jejich podílu na produkci. I Krebs (2005, s. 284) uvádí, že,,trh práce je trhem specifickým, kdy jeho specifika plynou z toho, že práce je funkcí pracovní síly a je tudíž úzce svázána s osobností člověka. A dle jeho názoru svým fungováním trh práce směřuje k nerovnováze a nezaměstnanosti, která je spojena s mnohými ekonomickými i sociálními dopady. Jak píše Šimek (2004), tak v odborné ekonomické literatuře najdeme odlišná vymezení trhu práce. Práce je takový druh duševní nebo manuální činnosti, která v tržní ekonomice vede k produkci výrobků a služeb. On sám trh práce vymezuje jako místo, kde se zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a následně se dohodnou na smlouvě o mzdě, pracovní době a dalších náležitostech. O ekonomickém pohledu 8

9 na pracovní trh píše i Sirovátka (1995, s. 6-7), že je,,charakterizován konceptem poptávky 1 a nabídky po práci 2. Trh práce signalizuje, jak se vyvíjí poptávka po pracovní síle, tedy to, o jaké profese je mezi zaměstnavateli zájem, a o vývoji nabídky práce, jak je pracovní síla vzdělaná a jakou má profesní orientaci. Rozlišujeme trendy krátkodobé, ve kterých se jedná o momentální nedostatek určitých profesí na pracovním trhu, a trendy dlouhodobé, jako je např. zvyšování poptávky po vysoce kvalifikované pracovní síle, která má dostatečnou specializaci, ale současně i široké obecné znalosti (VÚPSV, 1999). Jak již bylo řečeno, trh práce je trhem specifickým. Jako na ostatních trzích zde stojí proti sobě nabídka a poptávka, ale tržní mechanismy, které mají vyrovnávat nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce neboli mzdy, zde zcela nefungují. Winkler a Wildmanová (1999) to vysvětlují na základě těchto faktů: Práci není možné oddělit od osobnosti člověka, který při rozho dování nezohledňuje pouze mzdu, ale i další faktory. Reakce mezd na změny nabídky a poptávky jsou méně citlivě, protože zaměstnavatelé chtějí zachovat určitý počet svých pracovníků, na druhé straně i pracovníci si chtějí místo udržet a zůstat u svého zaměstnavatele. Segmentace pracovního trhu, která je zapříčiněna odlišností jednotlivých pracovníků, pracovních míst a území. U některých profesí existuje kolektivní vyjednávání. Pracovní trh je ovlivňován skrze zákonodárství (např. minimální mzda aj.) Trh práce je tedy nastaven takovým způsobem, že inklinuje k nerovnováze a nezaměstnanosti. Ve skutečnosti není trh práce trhem plně konkurenčním, ale trhem, který je značně administrativně regulován. V současné situaci se vlády v mnoha zemích snaží zmírňovat nerovnováhy na trhu práce. Jedná se o makroekonomická opatření, která lze rozdělit na opatření, která nejsou na trh práce zaměřena přímo či zprostředkovaně. Jde především o opatření monetární a fiskální politiky. A dále 1 Poptávka po práci je odvozenou poptávkou. Ta se odvozuje od poptávky po finálních výrobcích, které jsou za pomocí práce vyráběny (Václavíková, Kolibová, Kubocová, 2009). 2 Nabídka práce je tvořena počtem domácností, které jsou ochotny pracovat. Rozhodnutí, zda budou práci vykonávat, je odvozeno od výše reálné mzdy (Buchtová, 2002). 9

10 tu jsou opatření, která jsou zaměřena na přímé ovlivňování nabídky a poptávky po práci, na zpružnění přizpůsobovacích mechanismů. Souhrnně je označujeme jako politiku zaměstnanosti, o které bude jedna z dalších kapitol (Winkler, Wildmanová, 1999). 1.2 Nezaměstnanost Dále je důležité definovat pojem nezaměstnanost. Nezaměstnanost je společenský jev. Můžeme říct, že se jedná o jev interdisciplinární, protože nezaměstnaností jako takovou se zabývají vědní disciplíny, jako je ekonomie, sociologie i psychologie. Když se díváme z pohledu ekonomie, tak skupina zaměstnaných a nezaměstnaných lidí tvoří dohromady ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Pojmem zaměstnaný označujeme jedince, který se nachází v určitém pracovním poměru či vykonává jakoukoliv placenou práci. Mezi zaměstnané tak řadíme i osoby samostatně výdělečně činné. Dle Jírové (1999, s.18) lze obecně nezaměstnanost definovat jako stav ekonomiky, v němž osoby v produktivním věku schopné práce a přející si pracovat nemohou najít práci. V tržní ekonomice bývá obvyklé, že i mezi lidmi v produktivním věku jsou jedinci, kteří nemají práci, a jsou tedy nezaměstnaní. Také Krebs (2005) definuje nezaměstnané jako osoby, které práci hledají aktivně a jsou registrovány na úřadech práce. V rámci legislativy ale vymezení pojmu nezaměstnaný nenajdeme. Nezaměstnané lidi evidují úřady práce, a jde o tzv. uchazeče o zaměstnání. Dle zákona č. 435/2004 Sb. uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Ale i v tomto definování platí určitá omezení, jako například uchazeč nesmí být v pracovně právním vztahu přesahujícím padesát procent pracovní doby, nesmí se soustavně připravovat na budoucí povolání ve škole, nesmí podnikat, nesmí pobírat peněžitou pomoc v mateřství atd. Z tohoto hlediska je pojem uchazeč o zaměstnání vymezen úžeji než pojem nezaměstnaný. Jak už bylo uvedeno výše, nezaměstnanost s sebou přináší řadu ekonomických a sociálních problémů, které způsobuje samotná existence nezaměstnanosti a nebo v důsledku jiných obtíží. Množství problémů, které jsou spojeny s nezaměstnaností se 10

11 často rozdělují dle Šimka (2004) do tří základních skupin na problémy ekonomické, společenské a psychologické. O těchto skupinách se zmiňuje i Krebs (2005) Ekonomické problémy Jak píše Šimek (2004), tak z ekonomického hlediska je nezaměstnanost negativní především v tom, že nejsou optimálně využívány výrobní faktory a plýtvá se lidskými zdroji. V důsledku toho se reálný HDP ocitá pod úrovní potenciálního, kterého by bylo dosaženo při plné zaměstnanosti. Dochází tak ke ztrátám z důvodu mrhání dostupnými zdroji. Krebs (2005) uvádí, že propad HDP ovlivňuje především rozvoj ekonomiky, ale má vliv i na možnosti sociálních transferů. Každá nezaměstnanost stojí určitou sumu finančních prostředků, které jsou odčerpávány ze státního rozpočtu na její řešení. Objem finančních prostředků narůstá s trvající délkou nezaměstnanosti. Finanční prostředky nejsou vydávány pouze na podpory v nezaměstnanosti, ale následně i dávky sociální péče a opatření politiky zaměstnanosti a služby, které řeší vedlejší důsledky nezaměstnanosti. V důsledku nezaměstnanosti dochází ke snížení příjmů státního rozpočtu, kdy nezaměstnaní neplatí daň z příjmů, klesá i jejich spotřeba, což snižuje zisky prodejců a ti platí nižší daně. Veškeré náklady, které se utratí za pasivní politiku zaměstnanosti, která řeší důsledky nezaměstnanosti, znamenají snížení finančních prostředků na aktivní opatření politiky trhu práce, která řeší příčiny, které nezaměstnanost má. O tom více v kapitole Společenské problémy Nezaměstnanost způsobuje škody nejen v ekonomice, ale i v oblasti sociální. V mnohé literatuře, např. Krebs (2005), se dočteme, že dlouhodobá nezaměstnanost vede v důsledku nepříznivých životních podmínek ke zhoršování fyzického i psychického zdraví a ke společensky nežádoucím aktivitám, jako je zabíjení času spánkem, neúčelné sledování televize, alkoholismus, kriminalita, drogová závislost atp. Práce hraje také důležitou roli v organizaci života člověka. Krebs (2005) píše, že má vliv na strukturaci a vnímání času. Především pak pro mladistvé, do kterých lze řadit 11

12 i absolventy, je narušení struktury dne nebezpečné.,,především z důvodu, že pracovní režim s pracovními návyky nemají ještě zažitý (Krebs, 2005, s.291). Exkluze z pracovního trhu je často propojena i s exkluzí ze společenského života, a to především u dlouhodobě nezaměstnaných. Ztráta zaměstnání znamená ztrátu zdroje příjmu, ale také i ztrátu státu, který se zaměstnáním pojí. Jak konstatuje Offe (in Mareš, 1998), tak společnost od práceschopného jedince očekává, že svůj příjem si bude získávat prací. Současně společnost vytváří i systém mechanismů,,,které pro většinu jedinců práci jako zdroj jejich příjmů činí nezbytnou, (Offe in Mareš, 1998, str. 68). Práce je propojena i se sociálními vztahy. Při ztrátě zaměstnání u nezaměstnaných se sociální vztahy buď naruší, nebo úplně přeruší a vedou až k sociální exkluzi. Krebs (2005) píše, že to může vést až k sociálnímu vyloučení, kdy jedinec nepatří do žádné společenské vrstvy a vede to k jeho izolaci. Nezaměstnanost má tak vliv i na rodinu.,,vede k narušení denních rodinných zvyklostí, mění pozici a autoritu nezaměstnaného rodině, může rozbít partnerské vztahy, omezuje sociální kontakty rodiny (Krebs, 2005, str. 291) Z tohoto je viditelné, že nezaměstnanost nepostihuje pouze samotné osoby, které jsou postižené nezaměstnaností, ale také jejich rodiny a příbuzné Psychologické problémy Nezaměstnanost způsobuje jedinci i psychické problémy, ale to velmi záleží na typu osobnosti a její psychické vybavenosti, adaptibilitou. Jsou situace, kdy prodlužování nezaměstnanosti je dáno stavem mysli dotyčného uchazeče. Dochází ke ztrátě pracovních návyků a dovedností, s tím souvisí i ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Navíc dlouhotrvající nezaměstnanost je stigmatizující pro postižené osoby v očích potenciálních zaměstnavatelů. Ti pak k nim mají nedůvěru a mají strach je zaměstnat. Tento fakt nemá nepříznivé důsledky pouze pro jednotlivce, ale pro hospodářství jako celek. Nezaměstnanost sebou přináší snížení sociální participace, finanční potíže, nedostatek získávání nových zkušeností a řadu dalších problémů, které jsou pro nezaměstnané velmi traumatizující a narušují psychickou rovnováhu. Se ztrátou zaměstnání dochází ke ztrátě statusu ve společnosti a s ním spojené ceny. Jak píše 12

13 Mareš (1998), tak se předpokládá, že nezaměstnaný bude svoji nezaměstnanost chápat jako nežádoucí. V případě, kdy nenachází práce, je rychle ostatními považován za neschopného a líného. Mareš (1998, s.71) také píše, že Lidé nechtějí jen práci, chtějí zaměstnání. Pro hodně lidí je práce smyslem jejich života a bez ní pak jejich existence ztrácí svůj smysl. V psychice člověka nejde pouze o práci jako takovou, o získání příjmu, jedinec hlavně doufá v naplnění svých životních očekávání, přání, naplnění identity. 1.3 Typy nezaměstnanosti Výrazným faktorem, který ovlivňuje nezaměstnanost, je její délka. Na základě tohoto faktoru odlišujeme krátkodobou a dlouhodobou nezaměstnanost. Krátkodobá nezaměstnanost bývá definována jako čas, který je nezbytný ke zmapování volných nabídek zaměstnání a následnému výběru vhodného pracovního místa. Na druhé straně pak existuje dlouhodobá nezaměstnanost. Za takovou považujeme nezaměstnanost trvající déle než jeden rok, kdy nezaměstnaný nedokáže najít vhodné uplatnění. Důvody bývají různé, často se jedná o neochotu relokace, případně i přijetí méně placeného místa nebo kvalifikačně nižšího místa (Krebs, 2005). Pro potřeby této práce se soustředím pouze na dělení krátkodobá/ dlouhodobá. 13

14 DVO: Jaká je situace na trhu práce na Trutnovsku? Jaké problémy postihují nezaměstnané absolventy? /sociální, ekonomické, psychické/? 14

15 2. Koncept zaměstnatelnosti a teorie lidského kapitálu V souvislosti se vstupem na trh práce a nezaměstnaností se budu v další kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a teorií lidského kapitálu. Z důvodu, že se moje práce zabývá nezaměstnaností absolventů a souvisejícími problémy s jejich vstupem a zapojením se na trh práce, tak se budu v této kapitole zabývat konceptem zaměstnatelnosti a jeho využitím. Je vhodné nastínit různé definice zaměstnatelnosti, ty totiž následně ovlivňují nazírání na zaměstnatelnost. To má rozhodně i vliv na podobu aktivní politiky zaměstnanosti a jejích nástrojů. Druhá použitá je teorie lidského kapitálu, která může být vodítkem, proč jsou absolventi nezaměstnaní. Chybí jim snad nějaká složka lidského kapitálu? 2.1 Koncept zaměstnatelnosti Všeobecně se zaměstnatelnost považuje za důležitou součást strategie zaměstnanosti. Autoři ji definují více způsoby, např. Weinert (2001, s.51, vlastní překlad) ji vidí jako,,schopnost jedince začlenit se do pracovního života, jiní o ní hovoří jako o schopnosti najít si své první zaměstnání, udržení si zaměstnání a nebo schopnosti získat nové zaměstnání, když je zapotřebí (Brown et al., 2003.) Dle literatury je možné rozlišit i více pohledů na zaměstnatelnost. Podrobněji rozpracovává koncept zaměstnatelnosti např. i Gazier (1999). Rozlišuje více typů: interaktivní zaměstnatelnost, kterou definuje jako relativní schopnost jednotlivce získat smysluplné zaměstnání v rámci interakcí jeho osobních charakteristik a trhu práce, pro potřeby trhu práce bývá pokládána za nejdůležitější dimenzi; iniciativní zaměstnatelnost, kdy se jedná o schopnost jedince akumulovat svůj lidský a sociální kapitál, ceněné jsou podnikatelské schopnosti a aktivity a jako nejvíce zaměstnatelní lidé jsou označeni ti, kteří si vytvářejí pracovní místa sami; toková zaměstnatelnost, se zaměřuje na to, jakou rychlostí daná skupina nezaměstnaných dokáže nalézt zaměstnání; sociálně zdravotní definice se zaměřuje na handicapované osoby, zkoumá jejich schopnosti v různých oblastech 3 ; 3 např. zrak, sluch aj. 15

16 zaměstnatelnost vymezená z hlediska politiky pracovní síly se zaměřuje na klasifikaci nezaměstnaných, kteří mají nějaká znevýhodnění (fyzická i sociální); zaměstnatelnost jako výkon na trhu práce ta je označována jako interakce mezi pravděpodobností získání zaměstnání, délky trvání zaměstnání a pravděpodobného příjmu osoby. I další autoři vidí, že koncept zaměstnatelnosti hraje významnou roli u mladých lidí. Zaměstnatelnost se často projevuje v různých podobách a vyznačuje se svou komplexností. Blancke, Roth a Schmid (2000) popisují zaměstnatelnost jako schopnost osoby nabídnout svou pracovní sílu, která záleží na jejích odborných kompetencích a kompetencích k jednání, a tímto vstoupit do zaměstnání, udržet si pracovní místo, případně si najít místo nové. S konceptem zaměstnatelnosti se pojí i představa, že pracovník díky své kvalifikaci a schopnosti self-managementu a self-marketingu je tak posílen, že se na pracovních trzích dokáže volně pohybovat a zajistit si na něm svou existenci (Blancke, Roth, Schmid, 2000). Pro potřeby této práce budu vycházet hlavně s definice, kdy lze zaměstnatelnost spatřovat jako schopnost jednotlivce najít takové zaměstnání, které je v souladu s jeho individuálními charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce (Kuchař, 2007, s. 113.). Z této definice je možné chápat zaměstnatelnost jako výsledek mezi individuálními vlastnostmi jedince a prostředím pracovního trhu, na kterém působí. V užší definici je zaměstnatelnost viděna jako vlastnost pracovní síly zda si jedinec umí nalézt zaměstnání a současně si ho i udržet. Důležité není pouze získání práce u nezaměstnaného absolventa, ale i zda si ji dokáže dlouhodobě udržet. Také záleží na tom, jaké charakteristiky má nalezené pracovní místo (Sirovátka et al., 2003, srv. Weinert, 2001). Zaměstnatelnost nezávisí pouze na schopnostech jedince, je podmíněna i trhem práce, který se proměňuje na základě ekonomických podmínek státu, upozorňují Brown et al. (2003). Na základě Kuchařova (2007) pojetí zaměstnatelnosti ji lze vidět jako výslednici čtyř faktorů. Na straně jedince mluví o demografických charakteristikách, které nemá možnost jedinec ovlivnit, např. věk, pohlaví, národnost, sociální původ aj. Dále pak má každý jedinec i sociální charakteristiky, které ovlivnit může. Je to například vzdělání, 16

17 povolání, délka praxe, motivace a další. Na straně trhu práce stojí makroekonomické a makrosociální podmínky, např. úroveň ekonomiky, sociální, politický a právní systém aj., a charakteristiky zaměstnavatele, na které má zaměstnavatel vliv, např. mzdy, technologická úroveň, pracovní podmínky a další. Kuchař (2007) jako základní předpoklad pro zaměstnatelnost jedince vidí ochotu se vyrovnat s požadavky, které na něj klade trh práce. V případě, že jedinec ochotný není se s tímto vyrovnat, tak se stává nezaměstnatelným. Z této definice plyne, že jedinec je odpovědný za svoji adaptaci na změny, které se dějí na trhu práce. Jiné pohledy nekladou zodpovědnost pouze na jedince, ale odpovědnost vkládají i na vládu a sociální partnery (Weinert, 2001.) 2.2 Teorie lidského kapitálu Existují různé definice konceptu zaměstnatelnosti a stejně tak se vyvíjely i další teorie, které se snaží vysvětlit, proč někteří mají šanci získat lepší zaměstnání než jiní. Z hlediska zaměření této práce se budu zabývat teorií lidského kapitálu, která může mít vliv na zaměstnatelnost mé cílové skupiny. Becker (1993) vidí lidský kapitál jako specifickou vlastnost jedince, kterou nemůže oddělit od jeho osoby. Skládá se z různé škály dovedností a vědomostí, patří sem i zdraví, psychické faktory i peněžní příjmy. Objem těchto složek se v průběhu života proměňuje v závislosti na investicích. Najdeme různé formy, jak investovat do lidského kapitálu. Řadíme sem např. vzdělávání, školení a výcvik v zaměstnání, zdravotní péči, vyhledávání informací o cenách a příjmech aj. Lidský kapitál je jednou z ekonomických kategorií. Ta jedincům umožňuje jednat a rozhodovat se při zvažování výnosů z investic do jednotlivých složek lidského kapitálu. Jak uvádí Becker (1993), tak se lidé v různých situacích mají tendenci rozhodovat stejným způsobem, jako když nakupují zboží. Snaží se zvažovat své budoucí zisky a výnosy a v tomto případě se nejedná pouze o investice a zisky, které mají finanční podobu. Vzdělání, zdraví a výcvik se považuje za nejdůležitější prvky lidského kapitálu. Jednotlivec pak nese přímé a nepřímé náklady, které se s těmito prvky pojí. Náklady na vzdělání a výcvik mohou být např. školné, ale i finanční prostředky na učebnice, školní pomůcky aj. Nepřímé náklady jsou tzv. opportunity costs. To je např. čas 17

18 věnovaný studiu. Lze ho změřit prostřednictvím ušlé mzdy, kterou by jedinec získal v případě, že by místo vzdělávání pracoval. Jedinec se rozhoduje na základě zvážení, zda vynaložené náklady budou vykompenzovány budoucími výnosy, např. vyšší mzdou, větší moci, společenským postavením či větším uspokojením z práce. Dalším významným investorem, který vkládá své prostředky do lidského kapitálu, bývají firmy. Jakým způsobem lze zjistit velikost lidského kapitálu? Jako dobrý ukazatel se může zdát osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání 4. Tímto ale například zaměstnavatel nezíská žádnou informaci, zda bude absolvent dobrý v praxi a jak bude výkonný pracovník. Zaměstnavatel je informován o tom, jak byl absolvent úspěšný v procesu vzdělávání v prostředí dané školy. Jak uvádí Becker (1993), tak je pro zaměstnavatele důležitější údaj o absolvování počtu hodin pracovního výcviku. Většinou platí, že delší pracovní výcvik značí složitější činnost, která byla předmětem výcviku. Výcvikem se tak zvyšují pracovní zkušenosti. V průběhu života dochází ke kumulaci lidského kapitálu. Becker (1993) do něj řadil především vzdělání a pracovní výcvik, později tuto teorii rozšířil o koncept kapitálu osobního a kapitálu sociálního (Becker, 1997.) Osobní kapitál dále dělí na kapitál zvykový a imaginační. Zvykový kapitál tvoří především minulé zkušenosti a minulá spotřeba statků. Na základě preferencí v minulosti je ovlivněno i současné rozhodování. Imaginační kapitál je schopnost imaginace. Tedy schopnost jedince si představit na základě dosud nabytých zkušeností a úrovně spotřeby možné výnosy z investic. Jde o schopnost dobře zvážit náklady a výnosy. Za sociální kapitál Becker (1997) považuje takové vlastnosti jedince, které jsou ovlivněné sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije. Skrze teorii lidského kapitálu je možné vysvětlovat neúspěchy u ohrožených skupin na pracovním trhu. Je to z důvodů, že se zaměstnavatelé obávají menšího užitku, když budou investovat do jejich lidského kapitálu. Z tohoto důvodu jeví o tyto skupiny menší zájem. Najdeme různé rizikové skupiny, například zdravotně handicapované, u kterých jsou vysoké náklady na jejich výcvik a často je nutná i investice do rekonstrukčních úprav pracoviště. Také z důvodu jejich handicapu je často u těchto pracovníků nižší produktivita práce. 4 např. vysvědčení, diplom či výuční list 18

19 Další skupina jako jsou mladiství a absolventi škol, zase nedisponují dostatečným množstvím lidského kapitálu. Zaměstnavatelé tak musejí počítat s vyššími náklady pro jejich rozvoj. Absolventi také vstupují do svého prvního pracovního poměru, tak nemají zaměstnavatelé možnost posoudit jejich hodnotu lidského kapitálu, ani zda bude výhodné pro budoucnost do nich investovat. Investice bývají také rizikové, protože mladí po zvýšení svého lidského kapitálu často odcházejí i k jinému zaměstnavateli, který nabízí lepší pracovní podmínky. Problémy jsou i se skupinou rodičů, kteří se vracejí zpět na trh práce po rodičovské dovolené. Během svého pobytu mimo pracovní trh klesla hodnota jejich lidského kapitálu a pro zaměstnavatele neexistuje jistota, zda se v brzké době nerozhodnou vrátit znovu na rodičovskou dovolenou. Rizika pro zaměstnavatele jsou i u osob starších 50 let, kdy není jistá návratnost jejich investic, ať už z důvodů odchodu do důchodu, nebo s častějších zdravotních problémů, horší schopnosti či neochoty se dále vzdělávat. Z těchto důvodů dávají zaměstnavatelé přednost investicím do mladších uchazečů o zaměstnání, od kterých mohou očekávat větší návratnost svých investic po delší časový horizont. Podobně jako zaměstnavatelé dělají kalkulaci i zaměstnanci a nezaměstnaní. Snaží se odhadnout, zda jim zaměstnání přinese užitek. V případě, kdy je systém daní a dávek nastaven tak, že není příliš rozdíl mezi očekávanou mzdou a případnými dávkami, tak jedinci zjistí, že se jim nevyplatí investovat volný čas a práci pro finanční zisk. Tímto je možné vysvětlovat nižší motivaci pracovat u osob s nižší kvalifikací a raději zůstávají nezaměstnaní. U mladých lidí a absolventů se to nezdá jako výhodnější, protože podpora v nezaměstnanosti není této skupině příznivě nastavena, aby je motivovala zůstat mimo pracovní trh (více v kapitole 4). Lidský kapitál tedy výrazně snižuje nezaměstnanost, případně pobyt mimo pracovní trh. Z důvodů, že nezaměstnaný nepracuje, tak nemůže své zisky investovat do případného rozvoje svého lidského kapitálu a v budoucnu z toho mít zisk. I délka nezaměstnanosti má vliv na motivaci investovat do lidského kapitálu. Nezaměstnanému z minulých investic už neplynou žádné výnosy a s rostoucí délkou nezaměstnanosti také shledává, že bude potřebovat stále vyšší investice, aby obnovil a zhodnotil svůj lidský kapitál. I v mezních případech dochází k akceptaci života pouze na sociálních dávkách, 19

20 kdy kalkulující jedinec nevidí žádné možné přínosy ze vstupu na trh práce (Brožová, 2003). Brožová (2003) spatřuje vzdělání jako vhodnou prevenci nezaměstnanosti. U lidí s vyšším vzděláním dochází k snadnějšímu pohybu na trhu práce, protože mají lepší schopnosti přijímat a učit se nové poznatky i zvládat požadavky. Vzdělání má ale i vliv na jiné sféry než pouze na pracovní, nejvíce ovlivňuje péči o zdraví, ale i způsob trávení volného času Lidský kapitál u absolventů Vliv na lidský kapitál u absolventů a jeho výši má socioekonomická situace samotných absolventů a jejich rodin. Znamená to tedy, že záleží na tom, v jaké rodině jedinec vyrůstá, jaká je zde vzdělanost i jaké postavení rodina zaujímá. Do lidského kapitálu, jak již bylo zmíněno, zahrnují autoři i kapitál kulturní a sociální, který se utváří v ranných fázích lidského života a jeho vývoj probíhá v rodině. V případě, kdy absolvent žije ve vzdělané rodině a rodiče mají důležité pracovní postavení, se předpokládá, že sociální a kulturní kapitál by měl být na vyšší úrovni než u mladého člověka, jehož rodiče jsou zaměstnaní jako dělníci a jejich společenské i pracovní postavení nedosahuje tak vysoké úrovně (Palečková, Tomášek, 2005). Jako další důležitý proces, kterým se získává a rozšiřuje lidský kapitál je kvalitní vzdělávací systém a často velmi záleží na tom, jako u jedinec absolvoval školu. České školy jsou velmi různorodé a nemají sjednocená pravidla, proto se zde vytváří různé nerovnosti mezi žáky a tím se tvoří i rozdíly ve výši lidského kapitálu. U absolventů se setkáme s tím, že pracovníci s vyšším lidským kapitálem v průměru dosahují vyšších výdělků než ti, kteří mají méně lidského kapitálu. Lidský kapitál je na trhu práce tedy velmi důležitou součástí každého jedince. 20

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 2 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet důchodců 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583 2 871 453 celkem Počet starobních 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Petra Lišková - VSRR - Teze k diplomové práci 1 Česká zemědělská univerzita v Praze TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Postavení absolventů s maturitou na trhu práce a problematika jejich zaměstnatelnosti v okrese

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ B) Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení 1. Charakteristika

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více