GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL"

Transkript

1 GSM DA LKOVY DOHLED GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

2 Vaz enı zakaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku GSM Dohledu GB 050. Zıskali jste tak velmi kvalitnıa po technicke strance vysoce modernıvyrobek. GSM Dohled GB 050 Vam umoz nı nadstandardnı a vysoce ucinne zabezpecenı automobil nebo nemovitostı. Zabezpecenı, ktere nelze jednodus e znes kodnit odstrihnutım telefonnılinky. Zabezpecenı, ktere do 3 sekund odes le ALARM zpravy a ktere umoz nıi pr bňz nou kontrolu hlıdane ho prostoru. Informaci o narus enı obdrzıte ve formň telefonnıho volanı s varovnym signalem, ve formň SMS na mobilnı telefon, faxem, prıpadnň elektronickou pos tou. Dale pak GB 050 umoz nuje odposlech zabezpecene ho prostoru a dalkove ovladanı spotrebic mobilnım telefonem nebo elektronickou pos tou. Mobilnıtelefon spojeny s GB 050 lze soucasnň vyuzıt pro odchozıi prıchozıhovory aniz by tım byla omezena funkce zabezpecenı. Dıky vysoke spolehlivosti prenosu informace a nızkym naklad m na porızenıi provoz lze GB 050 dobre vyuzıt i pro prenos technologickych informacıjako naprıklad stavy hladin vodojem, prekrocenıteplot a podobnň. GB 050 je velice univerzalnıkomunikacnı prostredek, ktery lze pomocıpc nebo mobilnım telefonem nakonfigurovat tak, aby optimalnň plnil poz adovane funkce a obsluha pri provozu byla jednoducha. Pred pripojenım Dohledu GB 050 do provozu si prosım peclivň prectňte tento navod. Neseznamıvas jen se spravnou instalacıa obsluhou tohoto vyrobku, ale zaroven Vam pom z e plnň vyuzıt vs echny jeho technicke moz nosti. 1

3 OBSAH GSM Dohled GB Popis vyrobku Popis funkce Obsah dodavky 4 2. Bezpecnostnıpredpisy Instalace a uvedenıdo provozu Montaz GSM Dohledu Pripojenıkabel a ante ny Vloz enısim karty a pripojenık mobilnımu telefonu Indikace LED 7 4. ProgramovanıSMS zpravami PIN ó nastavenıpin ko du do GSM Dohledu RESET GSM Dohledu INIT reinicializace nastavenı ICALL pravidelne bezplatne volanı MCALL mňsıc n ıvolanı ALARMCALL automaticke poplachove volanı INFOSMS posılanıinformacnıch zprav o provozu SMSINT interval pro odesılanısms zprav o provozu ALARMSMS poplachove SMS zpravy OUT nastavenılogicke urovnň vystup LIST ZjisČovanınastavenı CALLBACK odposlech zabezpecene ho prostoru Programovanız PC po RS Provoz pri vypadku externıho napajenı Prehled programovacıch pokyn rıdıcısms zpravy Zakladnıtechnicke parametry 17 Zarucnılist Zarucnıpodmınky 19 Prohlas enıo shodň. 20 2

4 1. Popis vy robku 1.1. Popis funkce GSM Dohled GB 050 se sklada z plastove skrın ky, ktera je pevnň spojena s bateriı mobilnıho telefonu. Z te to skrın ky vystupuje komunikacnı kabel s konektorem do mobilnıho telefonu, pres ktery realizuje GB 050 telefonnıspojenıa prıjem a odesılanısms zprav. Na hornım boku skrın ky je odpojovacısvorkovnice se svorkami pro napajenı, rozhranık PC, rıdıcıvstupy a 6 vstup/vystupnıch vodic k poplachove ustrednň, detektor m nebo ke spınacıelektronice. C ervena LED dioda na leve m boku signalizuje zakladnıprovoznıstavy, jako jsou naprıklad: Spravna funkce, funkce ze zalohy, pripravenost GSM, provadňnıakce a podobnň. Vysuvny Jumper na prave m boku skrın ky pripojuje napajenıgb 050 k baterii mobilnıho telefonu. Ke kaz de mu ze 6ti vstup je moz no pripravit vlastnıtext SMS zpravy a zadat dvň cısla mobilnıho telefonu, na ktera ma byt zprava odeslana. Aktivacıjednoho ze 6ti vstup je pripraveny text SMS zpravy odeslan na zadana cısla a na zadane cıslo provedeno telefonnı volanı s varovnym poplachovym signalem. Pokud se nepodarısms zpravu odeslat, jsou pokusy opakovany v intervalech po 5 minutach celkem 15x. Hovor se pri neuspňchu opakuje celkem 3x. Kaz dy vstup je zaroven moz no pouzıt jako vystup a pomocısms zpravy zaslane z mobilnıho telefonu nebo internetu je moz no nastavit poz adovanou hodnotu vystup. PrıchozıSMS zpravou lze vyzadat hovor s prıposlechem mıstnosti. Mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 lze nadale vyuz ıvat k odchozım i prıchozım hovor m. GB 050 se sama kontroluje. Zasıla informace o vypadku napajenı, zpravy o resetu, inicializaci, zmňnň konfigurace a v nastavenych intervalech informacnızpravy o provozu. 3

5 1.2. Obsah dodavky. Dodavka obsahuje: 1 x GSM Dohled GB 050 s bateriıtelefonu 1 x SıČovy adapte r 12V / 4W DC 1 x Jumper pro pripojenınapajenıs baterie 1 x Navod k obsluze Prıslusenstvı, ktere lze dokoupit: Mobilnıtelefon ERICSSON A1018s SA SıČovy adapte r 12V / 500mA pro rychle dobıjenı Redukcnıkabel k externıante nň Externıante na 3dB s magnetem, kabel 3m ED Propojovacıkabel s prevodnıkem a software pro konfiguraci z PC ED Dvojity vykonovy vystup 230V / 5A nebo oddňlene vstupy ED Detektor pohybu ED Detektor pohybu s dalkovym ovladacem a magnetickymi kontakty Neupravena baterie telefonu 2. Bezpecnostnı predpisy. ď GB 050 jsou v souladu s technickymi normami pro provoz v nasıelektrorozvodne sıti. ď K napajenıpouzıvejte zdroj s napňtım 10 ó 16 V ss. Dimenzovat na s pickovy proud 400mA. ď Pri odejmutıkrytu m z e dojıt k odkrytıdıl pod napňtım. Pred udrz bou nebo pri vymňnň soucastek nebo osazenych desek musı byt prıstroj oddňlen od vsech zdroj napňtıvcetnň zaloz nıbaterie. ď Pri sestavovanı a montaz i zarızenı dbejte na to, aby nedos lo k porus enı propojovacıch kabel nebo jejich pos kozenıostrymi hranami. ď Do prıstroje nesmı vniknout zadne kapaliny. Hrozı nebezpecı pozaru, znicenı prıstroje nebo urazu elektrickym proudem. Pokud k tomu dojde, okamz itň vytahnňte napajecızdroj ze zasuvky a pora te se s odbornıkem. ď Vyvarujte se silne ho mechanicke ho namahanıprıstroje. ď NeumisČujte prıstroj do mıst s vysokymi teplotami, silnymi vibracemi nebo vysokou vlhkostı. ď Pokud prenesete prıstroj z chladne mıstnosti do teple, neuvadňjte jej ihned do provozu. Na prıstroji se kondenzuje voda a provoz za takovych okolnostım z e ve st k pos kozenıtohoto prıstroje. Nechte prıstroj ohrat na pokojovou teplotu. Pockejte, az se kondenzovana voda odparı. 4

6 3. Instalace a uvedenı do provozu Montaz GSM Dohledu. GSM Dohled LEVEL je urcen k provozu v suchych prostorach. Pri montaz i se vyhnňte horkym mıst m a mıst m, kde by byla vystavena prıme mu slunecnımu zarenınebo v blızkosti topnych tňles. NeumisČujte GSM Dohled nebo prut externıante ny v blızkosti telefonnıustredny ani jine ho elektronicke ho zarızenı nebo vedenı. V d sledku vyzarovanı vysokofrekvencnıho elektromagneticke ho pole by mohly byt tyto zarızenı rus eny. Z d vod rus enı take nenı vhodne zarızenı provozovat v blızkosti jinych vykonovych nebo vysokofrekvencnıch prıstroj. Pred montazıtake ovňrte mobilnım telefonem, zda je v dane m mıstň dostatecna uroven signalu poz adovane GSM sıtň. Pozor na zpoz dňnıindikator sıly signalu. Pri vyuz itıpro zabezpecenıobjektu zari te, aby vlastnıprostor byl zajis tňn proti vloupanıdetektorem Pripojenı kabelu a anteny. Napajecınapňtıze sıčove ho adapte ru 12V nebo 12V baterie pripojte na zdırku odpojovacısvorkovnice: ó zem 7. zdırka svorkovnice zleva + 12V 10. zdırka svorkovnice zleva GB 050 dokaz e pracovat plnohodnotnň ze zaloz nıbaterie mobilnıho telefonu bez externıho napajenıpo dobu asi 24 hod. Nenıvs ak v tomto stavu schopna zapnout mobilnıtelefon vstup / vystup 1 2. vstup / vystup 2 3. vstup / vystup 3 4. vstup / vystup 4 5. vstup / vystup 5 6. vstup / vystup 6 7. Zem 8. INIT 9. RESET V Svorka RESET Svorka INIT Propojenım se svorkou +12V probňhne start programu od zacatku, pricemz ves kere nastavene hodnoty i hodnoty casove z stanou zachovany. Propojenım se svorkou zem a soucasnym pripojenım napajenı se provede kompletnı reinicializace vyrobku na vychozı hodnoty nastavene z vyroby. Podrobny popis viz kapitola

7 Pro pripojenık prevodnıku RS 232 pro komunikaci s PC (ED ) se pouz ijı svorky od prave strany: 10,9,8,7,6. Doporucene zapojenı vy stupu: Doporucene zapojenı vstupu: R 12k 0.03mA RE BC RE Profesionalnıres enıspınanıspotrebic resıed dvojity silovy spınac 230V/5A, ktery lze zakoupit jako prıslus enstvı. Pokud je nedostatecny GSM signal m z ete k mobilnımu telefonu pripojit externı ante nu Vloz enı SIM karty a pripojenı k mobilnımu telefonu. GSM Dohled lze pouzıt pouze s mobilnımi telefony ERICSSON A1018. Nepokous ejte se pripojit jine telefony, mohlo by dojıt ke znicenızarızenı. Mobilnı telefon musı byt v zakladnım nastavenı, zmňny mohou byt pouze v parametrech uvedenych dale. Kaz da SIM karta obsahuje PIN, ktery je od prodejce nastaven. Je to ctyr mıstne cıslo, ktere vyz aduje mobilnı telefon pri zapnutı. GSM Dohled po pripojenı k mobilnımu telefonu tento PIN do mobilnıho telefonu zada. Z vyroby je nastaven PIN ko d GSM Bra ny Tento PIN se do GSM brany neposıla. Na SIM karte musı byt nastaven nenulovy PIN a musı byt v menu prıstup ů zapnuto blokova nı karty. 1. Vloz te spravnň nastavenou SIM kartu do mobilnıho telefonu 2. Pripojte k telefonu baterii s GSM Dohledem 3. Propojte datovy kabel do mobilnıho telefonu 4. Zasunte jumper do otvoru na prave m boku 5. Pripojte svorkovnici s externım napajenım. Po vyzvň na displeji telefonu zadejte PIN z klavesnice telefonu a vyckejte prihlas enıtelefonu k sıti. Od teto chvıle je GSM Dohled schopen prijımat rıdıcı SMS zpravy. 6

8 Aby GSM Dohled s telefonem komunikoval je nutno zajistit, aby PIN nastaveny v GSM Dohledu byl shodny s PINEM telefonu a ru zny od Pos lete tedy na mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 rıdıcızpravu (pokyn): Pokyn *1) Pppp XX0000PIN_pppp PIN, ktery je na SIM kartň v telefonu *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru pppp je znak mezera Na tuto SMS zpravu GB 050 odesılateli odpovıa upozornıjej na nutnost sjednotit PIN v Dohledu a telefonu a na nutnost vypnutımobilnıho telefonu. Po prıchodu teto SMS zpravy tedy nejpozdňji do 1 hodiny ovňrte spravne nastavenıpinu vypnutım mobilnıho telefonu cervenym tlacıtkem. Jestliz e je PIN spravnň nastaven a je pripojeno externı napajenı, GB 050 samocinnň zapne telefon, nastavı PIN a LED dioda zacne blikat v pomale m rytmu. Toto signalizuje pripravenost Dohledu k prijımanıi odesılanızprav. Zaroven si GB 050 tımto ulozınovy PIN do pamňti. V hlavnım menu telefonu je moz no podle potreby nastavit hlasitost vyzvanňnı mobilnıho telefonu. Prıpadnň je moz ne vyzvanňnı mobilnıho telefonu zcela vypnout. Je take moz no zmňnit nebo vypnout zvuk oznamujıcı prıchod SMS zprav. Dale je moz no mňnit hlasitost hovoru ( mňnıpouze hlasitost do reproduktoru telefonu) Pokud nenına SIM kartň spravnň nastaveno SMS centrum je nutno toto v menu mobilnıho telefonu nastavit: SMS centrum EUROTEL SMS centrum PAEGAS SMS centrum OSKAR Indikace LED Indikacnıdioda LED na boku GB 050 indikuje zakladnıprovoznıstavy: Pomale pravidelne blikanı Obcas kratce blikne 5x rychle blikne Blikarychle Dohled je pripraven k provozu Dohled je pripraven, ale bňzıze zaloz nıbaterie Provadıpoz adovanou akci Nenıpripraven k ALARMU, nenıspojenıdo GSM 4. Programovanı SMS zpravami. Programovanım lze konfigurovat mnoz stvı funkcı a parametr, ktere umoz nı prizp sobenıgsm Dohledu prostredıa poz adavk m uz ivatele. Zaroven programovanı umoznuje i uz ivatelske ovladanıfunkcı. 7

9 Naprogramovanılze prove zt bu na dalku prıchozısms zpravou z mobilnıho telefonu nebo internetu a nebo komfortnň prostrednictvım komunikacnıho kabelu po RS 232 ze se riove ho portu pocıtace PC. Mobilnım telefonem nebo pomocıinternetu pos lete rıdıcızpravu, ktera v textu bude obsahovat: Pokyn XX Pppp POKYN _ parametr XXppppPOKYN_parametr Dvň velka pısmena X C tyri cısla aktualnıho PINu v GSM Dohledu Klıc ove slovo parametru (nerozhodujıvelka mala pısmena) nasleduje mezera Nastavovana hodnota.*1) ukoncenısekvence mezerou nebo koncem SMS zpravy *1) U nňkterych pokyn nemusıbyt zadano. Pokud bude v jedne SMS zpravň vıce pokyn, bude vyhodnocen pouze prvnı. Zpňt na mobilnıtelefon odesılatele je vzdy zaslana zprava o provedenıpokynu. Na pokyny zaslane z internetu nenıodesılana zadna odpovň. Jeli nastaven parametr INFOSMS jsou na toto cıslo odesılany zpravy o zmňnň nastavenı PIN kod GSM Dohledu. Aby GSM Dohled spravnň pracoval je nutne, aby se PIN na SIM kartň shodoval s PIN ko dem GSM Brany a PIN ko d byl r zny od V menu telefonnıho prıstroje musıbyt SIM blokovana tj. zapnuta kontrola PINu po zapnutı. ZmČ na PIN kodu Pokyn *1) XXppppPIN_nnnn pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GSM Dohledu nnnn C tyri cısla nove ho PIN ko du *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru nnnn je znak mezera Zpňt odesilateli pokynu GB 050 potvrdıprıjem pokynu a upozornına nutnost shody PINu v GSM dohledu a na SIM kartň mobilnıho telefonu. Zaroven upozornı na nutnost vypnout telefon cervenym tlacıtkem. Zapıs e se tım novy PIN do pamňti GSM Dohledu a samocinnň se zapne pripojeny mobilnıtelefon. Na INFOSMS cıslo, bude po uspňs nň provedene akci zaslana informace o resetu GB 050 a zmňnň PIN. Pokud se po prijetıpokynu PIN nevypne telefon do jedne hodiny, vratıse GB 050 k p vodnıhodnotň PINu. 8

10 7Z vyroby a po inicializaci je PIN GSM brany nastaven PIN ko d 0000 se do mobilnıho telefonu z brany nezadava, aby se pri prvnıch pokusech s branou nezp sobilo zablokovanıtelefonu. Prıklad: Pu vodnı PIN kod GSM Bra ny je SIM karta, kterou budete pouzıvat v mobilnım telefonu v GSM Bra ne ma PIN Mobilnım telefonem nebo pres internet poslete na cıslo mobilnıho telefonu v bra ne SMS zpra vu s textem: XX0000PIN Jakmile prijde SMS zpra va zpe t odesilateli na mobilnı telefon, vypne te telefon pripojeny ke GB 050 dlouhym stiskem cervenňho tlacıtka. Za nekolik vterin se telefon samocinne zapne a PIN do telefonu se zada automaticky z bra ny. Za roven je novy PIN zapsa n do pame ti GB 050. Pokud jste zapomnňli aktualnı PIN GSM Dohledu, nezbyva nez prove zt inicializaci vychozıch parametr na p vodnınastavenız vyroby. Toto se provede nasledovnň: 1. Odpojte externınapajenı(napr. vysunte adapte r ze zasuvky) 2. Odpojte i zaloz nıbaterii GB 050. (tj. vyjmňte jumper na boku GB050) 3. Propojte na svorkovnici vstupy ZEM a INIT (svorky 7 a 8) 4. Pripojte externınapajenı. (zasunte adapte r do zasuvky) 5. Odstrante propojku ZEM INIT 6. M z ete znovu zasunout zpňt na mısto jumper. 7. Znovu je treba nastavit PIN a vs echny ostatnıpoz adovane parametry 4.2. RESET GSM Dohledu. Jestliz e chcete na dalku vynulovat cıtace poctu dn a mňsıc v provozu, pos lete SMS zpravu s pokynem RESET brany. Pokyn je odmıtnut, jestliz e GB 050 bňzı ze zalohy. Pokyn pppp XXppppRESET C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Funkce je rovnocenna jako odpojenı brany od napajenı (i zaloz nıho) a znovupripojenı INIT reinicializace nastavenı na hodnoty z vy roby. Jestliz e jste ztratili prehled o nastavenı GB 050, m z ete na dalku zajistit jejı reinicializaci na hodnoty parametr z vyroby. Pokyn pppp XXppppINIT C tyri cısla aktualnıho PIN GSM Dohled bude nastaven na pocatecnınastavenıjako z vyroby. Odesılatel pokynu dostane zpravu o korektnım prijetıpokynu. 9

11 Jeli nastaveno INFOSMS cıslo, ktere je r zne od cısla odesılatele, bude po uspňs nň provedene akci na toto cıslo zaslana informace o tom, z e byl zmňnňn PIN. Pokud neznate prednastaveny PIN kod nebo se Vam z jine ho d vodu nedarı programovanıprove te hardwarovou inicializaci popsanou v kap ICALL pravidelne bezplatne volanı Jestliz e chcete byt v nastavenych pravidelnych intervalech bezplatnň informovanı o spravne funkci GB050, m z ete si to zajistit nız e uvedenymi parametry: Pokyn XXppppICALL_cıslo *1) pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALL a hodnotou parametru cıslo je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokyn*1) XXppppICALLINT_h pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du H De lka intervalu v hodinachdoba casove ho odstupu dvou nasledujıcıch volanı. Zadavat lze hodnoty od 1 do 240 hodin. Z vyroby nastaveno 168. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALLINT a hodnotou parametru h je znak mezera. Po zadanı tňchto parametr bude v nastavenych pravidelnych intervalech samocinnň vyvolano volanına zadane cıslo, ktere pouze necha vyzvanňt asi 5s a neocekava vyzvednutı. Na displej mobilnıho telefonu se tak dostane zaznam o volanıgb 050 bez jakychkoliv poplatk, pokud volany ucastnık nevyzvedne. Pokud chcete funkce deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppICALL nebo XXpppICALLINT bez dalsıho parametru MCALL MČ sıcnı volanı Aby kredit GO karty nepropadl, vyz aduje EUROTEL, aby se z teto karty uskutecnilo alespon jedno zpoplatnňne telefonnı spojenı za 3 mňsıce. Aby uz ivatel na tuto skutecnost nemusel myslet, lze zadat do GB 050 cıslo, na ktere automaticky brana kaz dy mňsıc provozu zavola a 10s po prihlas enıprotistrany zavňsı. Pokyn*1) XXppppMCALL_cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon *2) 10

12 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu MCALL a hodnotou parametru h je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Po zadanıtohoto parametru bude jednou mňsıc n ň GB 050 volat na zadane cıslo s cılem utratit alespon jeden tarifnıimpuls. Pokud chcete tuto sluz bu vyuzıvat, doporucujeme zadat cıslo na vas fax nebo cıslo (presny cas). Nedoporucujeme zadavat vlastnıcıslo mobilnıho telefonu, neboč v GB 050 nenırealny cas a m z e se stat, z e volanıprijde v noci. Pokud chcete funkci deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppMCALL bez dalsıho parametru 4.6. ALARMCALLó automaticke poplachove volanı Aktivacı libovolne ho ze SMS vstup je zaroven s odeslanım SMS zpravy automaticky voleno nastavene telefonnıcıslo. Tımto lze zvyraznit odeslanou SMS zpravu jestliz e nastavıte cıslo ALARMCALL shodne s cıslem SMSNO nebo touto formou m z ete oznamovat poplach i na pevne telefonnılinky, kde nenımoz no prijımat SMS zpravy. Po vyzvednutıje do hovorove cesty generovan varovny to n. Pokyn*1) XXppppALARMCALL_cıslo Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ALARMCALL a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. XXppppALARMCALL bez dalsıho parametru INFOSMS ň posılanı informacnıch zprav o provozu GB 050 umoznuje nastavit jedno cıslo mobilnıho telefonu, kam naslednň odesıla ves kere informacnısms zpravy o zmňnň PIN, o resetu, inicializaci, o vypadku napajenı, o zmňnň konfigurace, o dobň provozu a o aktivaci vstup. Pokyn*1) XXppppINFOSMS_cıslo (z vyroby nenızadne cıslo aktivovano) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnıtelefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu INFOSMS a cıslem je znak mezera. *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). 11

13 Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla, naprıklad XXppppINFOSMS bez dalsıho parametru SMSINT interval pro odesılanı SMS zprav o provozu Interval pro posılanıpravidelnych SMS zprav na INFOSMS cıslo s informacıo dobň provozu je moz no nastavit Pokyn*1) XXppppSMSINT_n (z vyroby nastaveno jeden den) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Cıslo v rozsahu 1 ó 30. Udava interval pro odeslanıdalsızpravy o provozu. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSINT a hodnotou parametru n je znak mezera ALARMSMS ň poplachove SMS zpravy. Pri aktivaci jednoho ze 6 ó ti vstup umoz nıgb 050 kromň telefonnıho volanına spolecne cıslo ALARMCALL i odeslanıjednoho ze 6ti pripravenych text SMS zprav na dvň cısla mobilnıch telefon. Zmňna text SMS zprav Pokyn*1) Vy chozı nastavenı Vstup cıslo XXppppSMSTXT1_ text XXppppSMSTXT2_ text XXppppSMSTXT3_ text XXppppSMSTXT4_ text XXppppSMSTXT5 _ text XXppppSMSTXT6 _ text ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM Pppp Text C tyri cısla aktualnıho PIN ko du 4100 znak, vz dy uzavrıt do uvozovek * Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSTXT a je znak mezera. Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy jako , vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: EML adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy #adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy na fax, vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy 12

14 Tyto zpravy je nutno odeslat na cıslo informacnıho centra prıslus ne ho operatora: Eurotel: Paegas: 4616 ZmČ na cısel pro odesılanı ALARM SMS zprav Aktivacı vstupu c.1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 (spojenım se svorkou 7 ó zem) na pripojovacısvorkovnici GB 050 bude odeslan text SMS zpravy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. Kaz dy pripraveny text SMS zpravy prıslus ne ho vstupu m z e byt odeslan az na dvň cısla mobilnıch telefon. Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Tyto cısla lze nastavit: Pokyn*1) XXppppSMSNOA1_cıslo XXppppSMSNOB1_cıslo XXppppSMSNOA2_cıslo XXppppSMSNOB2_cıslo XXppppSMSNOA3_cıslo XXppppSMSNOB3_cıslo XXppppSMSNOA4_cıslo XXppppSMSNOB4_cıslo XXppppSMSNOA5_cıslo XXppppSMSNOB5_cıslo XXppppSMSNOA6_cıslo XXppppSMSNOB6_cıslo pppp cıslo*2) Aktivovany vstupem cıslo C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnı telefon *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. napr.: XXppppSMSNOA3 bez dalsıho parametru OUT ň nastavenı ťrovnč vy stupu SMS zpravami Prıchozımi SMS zpravami lze nastavit uroven vystupu 1 az 6 na poz adovanou logickou uroven. Nastavıteli vystup na log. 0 nenımoz ne jej pak aktivovat jako vstup. 13

15 Pokyn*1) XXppppOUT1_y XXppppOUT2_y XXppppOUT3_y XXppppOUT4_y XXppppOUT5_y XXppppOUT6_y pppp y Nastavuje se vy stup svorkovnice cıslo: C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo 0 nebo 1 ó urcuje logickou uroven vystupu. Odeslanım 0 je vystup nastaven na 0V Odeslanım 1 je vystup nastaven na 45V *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru y je znak mezera. Z vyroby jsou vsechny vystupy nastaveny na logickou uroven 1 (45 V). Lze tedy aktivovat vstupy. Jestliz e chcete pouze zmňnit hodnotu vystupu bez ohledu na predchozıstav, pos lete pokyn bez parametru y napr. XXppppOUT5 zmňnıhodnotu vystupu 5 na opacnou. Odesilateli i na INFOSMS cıslo je odeslana novň nastavena aktualnıhodnota vs ech 6ti vstup/vystup LIST zjisíovanı nastavenı Jestliz e chcete zjistit jake hodnoty vsech parametr jsou v GB 050 nastaveny je moz no poslat rıdıcısms zpravu, ktera vyvola vyslanı7 mi SMS zprav odesilateli s podrobnym popisem nastavenı. Pokyn XXppppLIST pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GB 050 vratıodesilateli celkem 7 SMS zprav. SMS zprava 1 az 6 se ty kanastavenı jednotlivy ch vstupu 1 az 6 a obsahuje. Aktualnıhodnotu logicke urovnň dane ho vstupu Nastavene cıslo pro ALARM volanı(shodne pro vs echny vstupy) Nastavene SMSNO A pro dany vstup Nastavene SMSNO B pro dany vstup Nastaveny SMSTXT zpravy dane ho vstupu 14

16 SMS zprava 7 obsahuje spolecne parametry a obsahuje: Souhrnnň stavy vsech 6 vstup /vystup formou naprıklad kde prvnı cıslo je logicka hodnota 1 vstupu c. 1, druhe cıslo je log. 0 vstupu cıslo 2 atd. Nastavene cıslo na podavanıinformacıo provozu ó INFOSMS a interval pro odesılanı Nastavene cıslo mňsıc n ıho volanımcall Nastavene ICALL cıslo a interval Identifikace verze Jestliz e chceme zjistit castecnou informaci o konfiguraci m z eme jmenovitň vyzadat pouze jednu z vyse uvedenych SMS zprav. Pokyn*1) XXppppLIST_n pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du n*2) Cıslo 1 az 7 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu LIST a hodnotou parametru n je znak mezera. *2) n = 1 az 6 Vratızpravu s informacemi o nastavenıvstupu 1 az 6. n = 7 Vratızpravu s informacemi o spolecne m nastavenı CALLBACK odposlech zabezpeceneho prostoru Jestliz e chcete napr. pri poplachu zjistit poslechem, co se v mıstň instalace dňje, mate moz nost SMS zpravou vyzadat, aby Vam GB 050 zpňt zavolala se zapnutym mikrofonem pro odposlech mıstnosti. Pokyn*1) XXppppCALLBACK _cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu CALLBACK a cıslem je znak mezera *2) Jestliz e nebude zadne cıslo uvedeno zavola zpňt na cıslo odesilatele SMS pokynu. Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Hovor bude trvat 255 vterin nebo ho drıve m z ete ukoncit zavňs enım. Citlivost mikrofonu vestavňne ho v mobilnım telefonu je pomňrnň nızka. Proto volte vhodne umıstňnıvyrobku. 5. Programovanı z pocıtace. Jako velmi komfortnı zp sob nastavenı vsech parametr GB 050 je moz no zvolit nastavenız PC pomocıkonfiguracnıho programu a se riove ho kabelu s prevodnıkem. Program i kabel je moz no dokoupit jako prıslus enstvısada pro konfiguraci z PC obj. c. ED

17 Program nainstalujete pod WINDOWS 95 nebo 98 prıkazem A:\setup. Pripojte GB 050 pres propojovacıkabel s prevodnıkem ED Program umoznuje nacıst aktualnı konfiguraci z GB 050, zmňnu konfigurace a odeslanı konfigurace do GB 050. Konfigurace je te z moz no ukladat a nacıtat ze soubor. 6. Provoz pri vy padku externıho napajenı Pri vypadku externıho napajenıgb 050 plnohodnotnň pracuje po dobu asi 12 hodin z baterie. Bez externıho napajenı vsak nedokaz e zapnout mobilnı telefon, proto je ignorovan pokyn RESET. Konfigurace, kterou nastavıte do GB 050 bude i pri odpojenı nebo uplne m vybitı zaloz nıbaterie po libovolnň dlouhou dobu uchovana v pamňti typu EEPROM. 7. Prehled programovacıch pokynu rıdıcı SMS zpravy 1) Vz dy predradit text XXpppp, kde pppp je PIN GB050 2) c = cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon, ale i na informacnıcentrum operatora. Eurotel ó Paegas: Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr )..! Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru je vz dy znak mezera Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno NastavenıPINu PIN_nnnn nnnn 4 cısla pinu 0000 RESET GSM Dohledu RESET Inicializace parametr INIT Pravidelne info. Volanı ICALL_c 2) c = max. 14 cısel De lka intervalu volanı ICALLINT_h h = 1 ó 240 hodin 168 Mňsıc n ıvolanı MCALL_c 2) c = max. 14 cısel Poplachove volanı ALARMCALL_c 2) c = max. 14 cısel Informacnıcıslo INFOSMS_c c = max. 14 cısel Interval odesılanıinfo SMS SMSINT_n n = 1 ó 30 (dn ) 1 Poplachove SMS zpravy SMSTXT1_ text SMSTXT2_ text SMSTXT3_ text SMSTXT4_ text SMSTXT5_ text SMSTXT6_ text Text 4 ó 100 znak uzavreny do ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM6 16

18 Cısla pro odesılanı ALARM SMS zprav i/o 1 SMScA i/o 1 SMScB i/o 2 SMScA i/o 2 SMScB i/o 3 SMScA i/o 3 SMScB i/o 4 SMScA i/o 4 SMScB i/o 5 SMScA i/o 5 SMScB i/o 6 SMScA i/o 6 SMScB Nastav vystup 1 (svorka 1) Nastav vystup 2 (svorka 2) Nastav vystup 3 (svorka 3) Nastav vystup 4 (svorka 4) Nastav vystup 5 (svorka 5) Nastav vystup 6 (svorka 6) Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno SMSNOA1_c 2) Maximalnň 14 SMSNOB1_c 2) cıslic SMSNOA2_c 2) SMSNOB2_c 2) SMSNOA3_c 2) SMSNOB3_c 2) SMSNOA4_c 2) SMSNOB4_c 2) SMSNOA5_c 2) SMSNOB5_c 2) SMSNOA6_c 2) SMSNOB6_c 2) OUT1_y OUT2_y OUT3_y OUT4_y OUT5_y OUT6_y 17 y = 0 vystup do log.0 y = 1 vystup do log.1 bez y zmňna Zjisti nastavenı LIST_(n) N = vstup 1az 6 N = 7 spolecne par. bez n zpňt 7 x SMS Zavolej s odposlechem CALLBACK_(c) 2) Max. 14 cısel Bez c. zavola zpňt. 8. Zakladnı technicke parametry. GB 050 ALARM to n 400 Hz Vstupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 0 ó 0,8 V Logicka 1 4 ó 6 V Vy stupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 max. 0,8 V pri Iz = 5mA Logicka ó 5 V pri Iz = 0,03mA GSM sıí GSM 900 MHz / 1800 MHz SIM karta Plugin Zarızenı Napajecınapňtı 10 ó 16V ss Odbňr pri nabıjenıs pickovy 350 ma (pri 12 V ) Max. doba dobıjenı 2 hod. Odbňr pri nabite baterii 14 ma Doba bňhu ze zalohy Min. 24 hod Rozmňry 110 x 70 x 30 mm Hmotnost 190 g Provoznıteploty +5 az +40 o C

19 ZA RUC NILIST Nazev vyrobku : Typ : Vyrobnıcıslo : Datum prodeje: Podpis: Prodavajıcı organizace : Adresa, telefon, razıtko : Prijato do opravy Datum odeslanı Popis zavady 18

20 ZA RUC NIPODMINKY De lka zarucnıdoby je 12 mňsıc od data prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na zbozı registrovane nebo oznacene firmou LEVEL. Zarucnı oprava bude provedena nejpozdňji do deseti pracovnıch dn od dorucenı vadne ho zbozıdo firmy LEVEL za predpokladu, z e nahradnıdıl je k dispozici na skladň. Pokud tomu tak nenı, bude uzivateli nabıdnuto nahradnı res enı do doby dokoncenıopravy. Zarucnıopravy budou provedeny v sıdle firmy a zarucnılh ta se prodluz uje o dobu trvanıopravy. O zp sobu dopravy rozhoduje vyhradnň servisnıtechnik. Zaruka se neposkytuje v prıpadň ztraty nebo zamňny zarucnıho listu, pri znicenı vyrobku zp sobene z ivelnou pohromou, pri prepravň, nevhodnym umıstňnım, nevhodnou obsluhou, uzıvanım zarızenıv neodpovıdajıcıch podmınkach, dale pak pri porus enınebo sejmutıpecetnıch prelepek. Zaruka se nevztahuje na spotrebnımaterial barvıcıpasky, diskety a pod. Nevztahuje se rovnňz na nefunkcnost zp sobenou instalovanym softwarem, nebo jeho vzajemnym p sobenım. Firma rovnňz nenese odpovňdnost za prıpadne ztraty, ktere vzniknou uz ivateli nasledkem poruchy zarızenı. Zaruka se te z nevztahuje na nefunkcnost zp sobenou zmňnou vnňjsıch podmınek jako je zmňna legislativy, zmňny telefonnısıtň, zmňny napajecısıtň atd. Zaruka se uplatnuje predloz enım kompletnň vyplnňne ho zarucnıho listu a zarızenı urcene ho k opravň vcetnň prıslus enstvı. Duplikat zarucnıho listu se nevystavuje, zakaznık rucıza jeho spravnost a originalnost. 19

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú Õ µ± µ? ±Æ ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á Obsah 2 Obsah OBSAH... 2 PŘ EHLED VERZÍ... 6 ROZSAH POUŽITÍ... 7 Varianty sestav zařízení... 7 Zabezpečeníprostor...

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více