GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL"

Transkript

1 GSM DA LKOVY DOHLED GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

2 Vaz enı zakaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku GSM Dohledu GB 050. Zıskali jste tak velmi kvalitnıa po technicke strance vysoce modernıvyrobek. GSM Dohled GB 050 Vam umoz nı nadstandardnı a vysoce ucinne zabezpecenı automobil nebo nemovitostı. Zabezpecenı, ktere nelze jednodus e znes kodnit odstrihnutım telefonnılinky. Zabezpecenı, ktere do 3 sekund odes le ALARM zpravy a ktere umoz nıi pr bňz nou kontrolu hlıdane ho prostoru. Informaci o narus enı obdrzıte ve formň telefonnıho volanı s varovnym signalem, ve formň SMS na mobilnı telefon, faxem, prıpadnň elektronickou pos tou. Dale pak GB 050 umoz nuje odposlech zabezpecene ho prostoru a dalkove ovladanı spotrebic mobilnım telefonem nebo elektronickou pos tou. Mobilnıtelefon spojeny s GB 050 lze soucasnň vyuzıt pro odchozıi prıchozıhovory aniz by tım byla omezena funkce zabezpecenı. Dıky vysoke spolehlivosti prenosu informace a nızkym naklad m na porızenıi provoz lze GB 050 dobre vyuzıt i pro prenos technologickych informacıjako naprıklad stavy hladin vodojem, prekrocenıteplot a podobnň. GB 050 je velice univerzalnıkomunikacnı prostredek, ktery lze pomocıpc nebo mobilnım telefonem nakonfigurovat tak, aby optimalnň plnil poz adovane funkce a obsluha pri provozu byla jednoducha. Pred pripojenım Dohledu GB 050 do provozu si prosım peclivň prectňte tento navod. Neseznamıvas jen se spravnou instalacıa obsluhou tohoto vyrobku, ale zaroven Vam pom z e plnň vyuzıt vs echny jeho technicke moz nosti. 1

3 OBSAH GSM Dohled GB Popis vyrobku Popis funkce Obsah dodavky 4 2. Bezpecnostnıpredpisy Instalace a uvedenıdo provozu Montaz GSM Dohledu Pripojenıkabel a ante ny Vloz enısim karty a pripojenık mobilnımu telefonu Indikace LED 7 4. ProgramovanıSMS zpravami PIN ó nastavenıpin ko du do GSM Dohledu RESET GSM Dohledu INIT reinicializace nastavenı ICALL pravidelne bezplatne volanı MCALL mňsıc n ıvolanı ALARMCALL automaticke poplachove volanı INFOSMS posılanıinformacnıch zprav o provozu SMSINT interval pro odesılanısms zprav o provozu ALARMSMS poplachove SMS zpravy OUT nastavenılogicke urovnň vystup LIST ZjisČovanınastavenı CALLBACK odposlech zabezpecene ho prostoru Programovanız PC po RS Provoz pri vypadku externıho napajenı Prehled programovacıch pokyn rıdıcısms zpravy Zakladnıtechnicke parametry 17 Zarucnılist Zarucnıpodmınky 19 Prohlas enıo shodň. 20 2

4 1. Popis vy robku 1.1. Popis funkce GSM Dohled GB 050 se sklada z plastove skrın ky, ktera je pevnň spojena s bateriı mobilnıho telefonu. Z te to skrın ky vystupuje komunikacnı kabel s konektorem do mobilnıho telefonu, pres ktery realizuje GB 050 telefonnıspojenıa prıjem a odesılanısms zprav. Na hornım boku skrın ky je odpojovacısvorkovnice se svorkami pro napajenı, rozhranık PC, rıdıcıvstupy a 6 vstup/vystupnıch vodic k poplachove ustrednň, detektor m nebo ke spınacıelektronice. C ervena LED dioda na leve m boku signalizuje zakladnıprovoznıstavy, jako jsou naprıklad: Spravna funkce, funkce ze zalohy, pripravenost GSM, provadňnıakce a podobnň. Vysuvny Jumper na prave m boku skrın ky pripojuje napajenıgb 050 k baterii mobilnıho telefonu. Ke kaz de mu ze 6ti vstup je moz no pripravit vlastnıtext SMS zpravy a zadat dvň cısla mobilnıho telefonu, na ktera ma byt zprava odeslana. Aktivacıjednoho ze 6ti vstup je pripraveny text SMS zpravy odeslan na zadana cısla a na zadane cıslo provedeno telefonnı volanı s varovnym poplachovym signalem. Pokud se nepodarısms zpravu odeslat, jsou pokusy opakovany v intervalech po 5 minutach celkem 15x. Hovor se pri neuspňchu opakuje celkem 3x. Kaz dy vstup je zaroven moz no pouzıt jako vystup a pomocısms zpravy zaslane z mobilnıho telefonu nebo internetu je moz no nastavit poz adovanou hodnotu vystup. PrıchozıSMS zpravou lze vyzadat hovor s prıposlechem mıstnosti. Mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 lze nadale vyuz ıvat k odchozım i prıchozım hovor m. GB 050 se sama kontroluje. Zasıla informace o vypadku napajenı, zpravy o resetu, inicializaci, zmňnň konfigurace a v nastavenych intervalech informacnızpravy o provozu. 3

5 1.2. Obsah dodavky. Dodavka obsahuje: 1 x GSM Dohled GB 050 s bateriıtelefonu 1 x SıČovy adapte r 12V / 4W DC 1 x Jumper pro pripojenınapajenıs baterie 1 x Navod k obsluze Prıslusenstvı, ktere lze dokoupit: Mobilnıtelefon ERICSSON A1018s SA SıČovy adapte r 12V / 500mA pro rychle dobıjenı Redukcnıkabel k externıante nň Externıante na 3dB s magnetem, kabel 3m ED Propojovacıkabel s prevodnıkem a software pro konfiguraci z PC ED Dvojity vykonovy vystup 230V / 5A nebo oddňlene vstupy ED Detektor pohybu ED Detektor pohybu s dalkovym ovladacem a magnetickymi kontakty Neupravena baterie telefonu 2. Bezpecnostnı predpisy. ď GB 050 jsou v souladu s technickymi normami pro provoz v nasıelektrorozvodne sıti. ď K napajenıpouzıvejte zdroj s napňtım 10 ó 16 V ss. Dimenzovat na s pickovy proud 400mA. ď Pri odejmutıkrytu m z e dojıt k odkrytıdıl pod napňtım. Pred udrz bou nebo pri vymňnň soucastek nebo osazenych desek musı byt prıstroj oddňlen od vsech zdroj napňtıvcetnň zaloz nıbaterie. ď Pri sestavovanı a montaz i zarızenı dbejte na to, aby nedos lo k porus enı propojovacıch kabel nebo jejich pos kozenıostrymi hranami. ď Do prıstroje nesmı vniknout zadne kapaliny. Hrozı nebezpecı pozaru, znicenı prıstroje nebo urazu elektrickym proudem. Pokud k tomu dojde, okamz itň vytahnňte napajecızdroj ze zasuvky a pora te se s odbornıkem. ď Vyvarujte se silne ho mechanicke ho namahanıprıstroje. ď NeumisČujte prıstroj do mıst s vysokymi teplotami, silnymi vibracemi nebo vysokou vlhkostı. ď Pokud prenesete prıstroj z chladne mıstnosti do teple, neuvadňjte jej ihned do provozu. Na prıstroji se kondenzuje voda a provoz za takovych okolnostım z e ve st k pos kozenıtohoto prıstroje. Nechte prıstroj ohrat na pokojovou teplotu. Pockejte, az se kondenzovana voda odparı. 4

6 3. Instalace a uvedenı do provozu Montaz GSM Dohledu. GSM Dohled LEVEL je urcen k provozu v suchych prostorach. Pri montaz i se vyhnňte horkym mıst m a mıst m, kde by byla vystavena prıme mu slunecnımu zarenınebo v blızkosti topnych tňles. NeumisČujte GSM Dohled nebo prut externıante ny v blızkosti telefonnıustredny ani jine ho elektronicke ho zarızenı nebo vedenı. V d sledku vyzarovanı vysokofrekvencnıho elektromagneticke ho pole by mohly byt tyto zarızenı rus eny. Z d vod rus enı take nenı vhodne zarızenı provozovat v blızkosti jinych vykonovych nebo vysokofrekvencnıch prıstroj. Pred montazıtake ovňrte mobilnım telefonem, zda je v dane m mıstň dostatecna uroven signalu poz adovane GSM sıtň. Pozor na zpoz dňnıindikator sıly signalu. Pri vyuz itıpro zabezpecenıobjektu zari te, aby vlastnıprostor byl zajis tňn proti vloupanıdetektorem Pripojenı kabelu a anteny. Napajecınapňtıze sıčove ho adapte ru 12V nebo 12V baterie pripojte na zdırku odpojovacısvorkovnice: ó zem 7. zdırka svorkovnice zleva + 12V 10. zdırka svorkovnice zleva GB 050 dokaz e pracovat plnohodnotnň ze zaloz nıbaterie mobilnıho telefonu bez externıho napajenıpo dobu asi 24 hod. Nenıvs ak v tomto stavu schopna zapnout mobilnıtelefon vstup / vystup 1 2. vstup / vystup 2 3. vstup / vystup 3 4. vstup / vystup 4 5. vstup / vystup 5 6. vstup / vystup 6 7. Zem 8. INIT 9. RESET V Svorka RESET Svorka INIT Propojenım se svorkou +12V probňhne start programu od zacatku, pricemz ves kere nastavene hodnoty i hodnoty casove z stanou zachovany. Propojenım se svorkou zem a soucasnym pripojenım napajenı se provede kompletnı reinicializace vyrobku na vychozı hodnoty nastavene z vyroby. Podrobny popis viz kapitola

7 Pro pripojenık prevodnıku RS 232 pro komunikaci s PC (ED ) se pouz ijı svorky od prave strany: 10,9,8,7,6. Doporucene zapojenı vy stupu: Doporucene zapojenı vstupu: R 12k 0.03mA RE BC RE Profesionalnıres enıspınanıspotrebic resıed dvojity silovy spınac 230V/5A, ktery lze zakoupit jako prıslus enstvı. Pokud je nedostatecny GSM signal m z ete k mobilnımu telefonu pripojit externı ante nu Vloz enı SIM karty a pripojenı k mobilnımu telefonu. GSM Dohled lze pouzıt pouze s mobilnımi telefony ERICSSON A1018. Nepokous ejte se pripojit jine telefony, mohlo by dojıt ke znicenızarızenı. Mobilnı telefon musı byt v zakladnım nastavenı, zmňny mohou byt pouze v parametrech uvedenych dale. Kaz da SIM karta obsahuje PIN, ktery je od prodejce nastaven. Je to ctyr mıstne cıslo, ktere vyz aduje mobilnı telefon pri zapnutı. GSM Dohled po pripojenı k mobilnımu telefonu tento PIN do mobilnıho telefonu zada. Z vyroby je nastaven PIN ko d GSM Bra ny Tento PIN se do GSM brany neposıla. Na SIM karte musı byt nastaven nenulovy PIN a musı byt v menu prıstup ů zapnuto blokova nı karty. 1. Vloz te spravnň nastavenou SIM kartu do mobilnıho telefonu 2. Pripojte k telefonu baterii s GSM Dohledem 3. Propojte datovy kabel do mobilnıho telefonu 4. Zasunte jumper do otvoru na prave m boku 5. Pripojte svorkovnici s externım napajenım. Po vyzvň na displeji telefonu zadejte PIN z klavesnice telefonu a vyckejte prihlas enıtelefonu k sıti. Od teto chvıle je GSM Dohled schopen prijımat rıdıcı SMS zpravy. 6

8 Aby GSM Dohled s telefonem komunikoval je nutno zajistit, aby PIN nastaveny v GSM Dohledu byl shodny s PINEM telefonu a ru zny od Pos lete tedy na mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 rıdıcızpravu (pokyn): Pokyn *1) Pppp XX0000PIN_pppp PIN, ktery je na SIM kartň v telefonu *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru pppp je znak mezera Na tuto SMS zpravu GB 050 odesılateli odpovıa upozornıjej na nutnost sjednotit PIN v Dohledu a telefonu a na nutnost vypnutımobilnıho telefonu. Po prıchodu teto SMS zpravy tedy nejpozdňji do 1 hodiny ovňrte spravne nastavenıpinu vypnutım mobilnıho telefonu cervenym tlacıtkem. Jestliz e je PIN spravnň nastaven a je pripojeno externı napajenı, GB 050 samocinnň zapne telefon, nastavı PIN a LED dioda zacne blikat v pomale m rytmu. Toto signalizuje pripravenost Dohledu k prijımanıi odesılanızprav. Zaroven si GB 050 tımto ulozınovy PIN do pamňti. V hlavnım menu telefonu je moz no podle potreby nastavit hlasitost vyzvanňnı mobilnıho telefonu. Prıpadnň je moz ne vyzvanňnı mobilnıho telefonu zcela vypnout. Je take moz no zmňnit nebo vypnout zvuk oznamujıcı prıchod SMS zprav. Dale je moz no mňnit hlasitost hovoru ( mňnıpouze hlasitost do reproduktoru telefonu) Pokud nenına SIM kartň spravnň nastaveno SMS centrum je nutno toto v menu mobilnıho telefonu nastavit: SMS centrum EUROTEL SMS centrum PAEGAS SMS centrum OSKAR Indikace LED Indikacnıdioda LED na boku GB 050 indikuje zakladnıprovoznıstavy: Pomale pravidelne blikanı Obcas kratce blikne 5x rychle blikne Blikarychle Dohled je pripraven k provozu Dohled je pripraven, ale bňzıze zaloz nıbaterie Provadıpoz adovanou akci Nenıpripraven k ALARMU, nenıspojenıdo GSM 4. Programovanı SMS zpravami. Programovanım lze konfigurovat mnoz stvı funkcı a parametr, ktere umoz nı prizp sobenıgsm Dohledu prostredıa poz adavk m uz ivatele. Zaroven programovanı umoznuje i uz ivatelske ovladanıfunkcı. 7

9 Naprogramovanılze prove zt bu na dalku prıchozısms zpravou z mobilnıho telefonu nebo internetu a nebo komfortnň prostrednictvım komunikacnıho kabelu po RS 232 ze se riove ho portu pocıtace PC. Mobilnım telefonem nebo pomocıinternetu pos lete rıdıcızpravu, ktera v textu bude obsahovat: Pokyn XX Pppp POKYN _ parametr XXppppPOKYN_parametr Dvň velka pısmena X C tyri cısla aktualnıho PINu v GSM Dohledu Klıc ove slovo parametru (nerozhodujıvelka mala pısmena) nasleduje mezera Nastavovana hodnota.*1) ukoncenısekvence mezerou nebo koncem SMS zpravy *1) U nňkterych pokyn nemusıbyt zadano. Pokud bude v jedne SMS zpravň vıce pokyn, bude vyhodnocen pouze prvnı. Zpňt na mobilnıtelefon odesılatele je vzdy zaslana zprava o provedenıpokynu. Na pokyny zaslane z internetu nenıodesılana zadna odpovň. Jeli nastaven parametr INFOSMS jsou na toto cıslo odesılany zpravy o zmňnň nastavenı PIN kod GSM Dohledu. Aby GSM Dohled spravnň pracoval je nutne, aby se PIN na SIM kartň shodoval s PIN ko dem GSM Brany a PIN ko d byl r zny od V menu telefonnıho prıstroje musıbyt SIM blokovana tj. zapnuta kontrola PINu po zapnutı. ZmČ na PIN kodu Pokyn *1) XXppppPIN_nnnn pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GSM Dohledu nnnn C tyri cısla nove ho PIN ko du *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru nnnn je znak mezera Zpňt odesilateli pokynu GB 050 potvrdıprıjem pokynu a upozornına nutnost shody PINu v GSM dohledu a na SIM kartň mobilnıho telefonu. Zaroven upozornı na nutnost vypnout telefon cervenym tlacıtkem. Zapıs e se tım novy PIN do pamňti GSM Dohledu a samocinnň se zapne pripojeny mobilnıtelefon. Na INFOSMS cıslo, bude po uspňs nň provedene akci zaslana informace o resetu GB 050 a zmňnň PIN. Pokud se po prijetıpokynu PIN nevypne telefon do jedne hodiny, vratıse GB 050 k p vodnıhodnotň PINu. 8

10 7Z vyroby a po inicializaci je PIN GSM brany nastaven PIN ko d 0000 se do mobilnıho telefonu z brany nezadava, aby se pri prvnıch pokusech s branou nezp sobilo zablokovanıtelefonu. Prıklad: Pu vodnı PIN kod GSM Bra ny je SIM karta, kterou budete pouzıvat v mobilnım telefonu v GSM Bra ne ma PIN Mobilnım telefonem nebo pres internet poslete na cıslo mobilnıho telefonu v bra ne SMS zpra vu s textem: XX0000PIN Jakmile prijde SMS zpra va zpe t odesilateli na mobilnı telefon, vypne te telefon pripojeny ke GB 050 dlouhym stiskem cervenňho tlacıtka. Za nekolik vterin se telefon samocinne zapne a PIN do telefonu se zada automaticky z bra ny. Za roven je novy PIN zapsa n do pame ti GB 050. Pokud jste zapomnňli aktualnı PIN GSM Dohledu, nezbyva nez prove zt inicializaci vychozıch parametr na p vodnınastavenız vyroby. Toto se provede nasledovnň: 1. Odpojte externınapajenı(napr. vysunte adapte r ze zasuvky) 2. Odpojte i zaloz nıbaterii GB 050. (tj. vyjmňte jumper na boku GB050) 3. Propojte na svorkovnici vstupy ZEM a INIT (svorky 7 a 8) 4. Pripojte externınapajenı. (zasunte adapte r do zasuvky) 5. Odstrante propojku ZEM INIT 6. M z ete znovu zasunout zpňt na mısto jumper. 7. Znovu je treba nastavit PIN a vs echny ostatnıpoz adovane parametry 4.2. RESET GSM Dohledu. Jestliz e chcete na dalku vynulovat cıtace poctu dn a mňsıc v provozu, pos lete SMS zpravu s pokynem RESET brany. Pokyn je odmıtnut, jestliz e GB 050 bňzı ze zalohy. Pokyn pppp XXppppRESET C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Funkce je rovnocenna jako odpojenı brany od napajenı (i zaloz nıho) a znovupripojenı INIT reinicializace nastavenı na hodnoty z vy roby. Jestliz e jste ztratili prehled o nastavenı GB 050, m z ete na dalku zajistit jejı reinicializaci na hodnoty parametr z vyroby. Pokyn pppp XXppppINIT C tyri cısla aktualnıho PIN GSM Dohled bude nastaven na pocatecnınastavenıjako z vyroby. Odesılatel pokynu dostane zpravu o korektnım prijetıpokynu. 9

11 Jeli nastaveno INFOSMS cıslo, ktere je r zne od cısla odesılatele, bude po uspňs nň provedene akci na toto cıslo zaslana informace o tom, z e byl zmňnňn PIN. Pokud neznate prednastaveny PIN kod nebo se Vam z jine ho d vodu nedarı programovanıprove te hardwarovou inicializaci popsanou v kap ICALL pravidelne bezplatne volanı Jestliz e chcete byt v nastavenych pravidelnych intervalech bezplatnň informovanı o spravne funkci GB050, m z ete si to zajistit nız e uvedenymi parametry: Pokyn XXppppICALL_cıslo *1) pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALL a hodnotou parametru cıslo je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokyn*1) XXppppICALLINT_h pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du H De lka intervalu v hodinachdoba casove ho odstupu dvou nasledujıcıch volanı. Zadavat lze hodnoty od 1 do 240 hodin. Z vyroby nastaveno 168. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALLINT a hodnotou parametru h je znak mezera. Po zadanı tňchto parametr bude v nastavenych pravidelnych intervalech samocinnň vyvolano volanına zadane cıslo, ktere pouze necha vyzvanňt asi 5s a neocekava vyzvednutı. Na displej mobilnıho telefonu se tak dostane zaznam o volanıgb 050 bez jakychkoliv poplatk, pokud volany ucastnık nevyzvedne. Pokud chcete funkce deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppICALL nebo XXpppICALLINT bez dalsıho parametru MCALL MČ sıcnı volanı Aby kredit GO karty nepropadl, vyz aduje EUROTEL, aby se z teto karty uskutecnilo alespon jedno zpoplatnňne telefonnı spojenı za 3 mňsıce. Aby uz ivatel na tuto skutecnost nemusel myslet, lze zadat do GB 050 cıslo, na ktere automaticky brana kaz dy mňsıc provozu zavola a 10s po prihlas enıprotistrany zavňsı. Pokyn*1) XXppppMCALL_cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon *2) 10

12 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu MCALL a hodnotou parametru h je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Po zadanıtohoto parametru bude jednou mňsıc n ň GB 050 volat na zadane cıslo s cılem utratit alespon jeden tarifnıimpuls. Pokud chcete tuto sluz bu vyuzıvat, doporucujeme zadat cıslo na vas fax nebo cıslo (presny cas). Nedoporucujeme zadavat vlastnıcıslo mobilnıho telefonu, neboč v GB 050 nenırealny cas a m z e se stat, z e volanıprijde v noci. Pokud chcete funkci deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppMCALL bez dalsıho parametru 4.6. ALARMCALLó automaticke poplachove volanı Aktivacı libovolne ho ze SMS vstup je zaroven s odeslanım SMS zpravy automaticky voleno nastavene telefonnıcıslo. Tımto lze zvyraznit odeslanou SMS zpravu jestliz e nastavıte cıslo ALARMCALL shodne s cıslem SMSNO nebo touto formou m z ete oznamovat poplach i na pevne telefonnılinky, kde nenımoz no prijımat SMS zpravy. Po vyzvednutıje do hovorove cesty generovan varovny to n. Pokyn*1) XXppppALARMCALL_cıslo Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ALARMCALL a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. XXppppALARMCALL bez dalsıho parametru INFOSMS ň posılanı informacnıch zprav o provozu GB 050 umoznuje nastavit jedno cıslo mobilnıho telefonu, kam naslednň odesıla ves kere informacnısms zpravy o zmňnň PIN, o resetu, inicializaci, o vypadku napajenı, o zmňnň konfigurace, o dobň provozu a o aktivaci vstup. Pokyn*1) XXppppINFOSMS_cıslo (z vyroby nenızadne cıslo aktivovano) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnıtelefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu INFOSMS a cıslem je znak mezera. *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). 11

13 Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla, naprıklad XXppppINFOSMS bez dalsıho parametru SMSINT interval pro odesılanı SMS zprav o provozu Interval pro posılanıpravidelnych SMS zprav na INFOSMS cıslo s informacıo dobň provozu je moz no nastavit Pokyn*1) XXppppSMSINT_n (z vyroby nastaveno jeden den) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Cıslo v rozsahu 1 ó 30. Udava interval pro odeslanıdalsızpravy o provozu. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSINT a hodnotou parametru n je znak mezera ALARMSMS ň poplachove SMS zpravy. Pri aktivaci jednoho ze 6 ó ti vstup umoz nıgb 050 kromň telefonnıho volanına spolecne cıslo ALARMCALL i odeslanıjednoho ze 6ti pripravenych text SMS zprav na dvň cısla mobilnıch telefon. Zmňna text SMS zprav Pokyn*1) Vy chozı nastavenı Vstup cıslo XXppppSMSTXT1_ text XXppppSMSTXT2_ text XXppppSMSTXT3_ text XXppppSMSTXT4_ text XXppppSMSTXT5 _ text XXppppSMSTXT6 _ text ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM Pppp Text C tyri cısla aktualnıho PIN ko du 4100 znak, vz dy uzavrıt do uvozovek * Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSTXT a je znak mezera. Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy jako , vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: EML adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy #adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy na fax, vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy 12

14 Tyto zpravy je nutno odeslat na cıslo informacnıho centra prıslus ne ho operatora: Eurotel: Paegas: 4616 ZmČ na cısel pro odesılanı ALARM SMS zprav Aktivacı vstupu c.1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 (spojenım se svorkou 7 ó zem) na pripojovacısvorkovnici GB 050 bude odeslan text SMS zpravy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. Kaz dy pripraveny text SMS zpravy prıslus ne ho vstupu m z e byt odeslan az na dvň cısla mobilnıch telefon. Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Tyto cısla lze nastavit: Pokyn*1) XXppppSMSNOA1_cıslo XXppppSMSNOB1_cıslo XXppppSMSNOA2_cıslo XXppppSMSNOB2_cıslo XXppppSMSNOA3_cıslo XXppppSMSNOB3_cıslo XXppppSMSNOA4_cıslo XXppppSMSNOB4_cıslo XXppppSMSNOA5_cıslo XXppppSMSNOB5_cıslo XXppppSMSNOA6_cıslo XXppppSMSNOB6_cıslo pppp cıslo*2) Aktivovany vstupem cıslo C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnı telefon *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. napr.: XXppppSMSNOA3 bez dalsıho parametru OUT ň nastavenı ťrovnč vy stupu SMS zpravami Prıchozımi SMS zpravami lze nastavit uroven vystupu 1 az 6 na poz adovanou logickou uroven. Nastavıteli vystup na log. 0 nenımoz ne jej pak aktivovat jako vstup. 13

15 Pokyn*1) XXppppOUT1_y XXppppOUT2_y XXppppOUT3_y XXppppOUT4_y XXppppOUT5_y XXppppOUT6_y pppp y Nastavuje se vy stup svorkovnice cıslo: C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo 0 nebo 1 ó urcuje logickou uroven vystupu. Odeslanım 0 je vystup nastaven na 0V Odeslanım 1 je vystup nastaven na 45V *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru y je znak mezera. Z vyroby jsou vsechny vystupy nastaveny na logickou uroven 1 (45 V). Lze tedy aktivovat vstupy. Jestliz e chcete pouze zmňnit hodnotu vystupu bez ohledu na predchozıstav, pos lete pokyn bez parametru y napr. XXppppOUT5 zmňnıhodnotu vystupu 5 na opacnou. Odesilateli i na INFOSMS cıslo je odeslana novň nastavena aktualnıhodnota vs ech 6ti vstup/vystup LIST zjisíovanı nastavenı Jestliz e chcete zjistit jake hodnoty vsech parametr jsou v GB 050 nastaveny je moz no poslat rıdıcısms zpravu, ktera vyvola vyslanı7 mi SMS zprav odesilateli s podrobnym popisem nastavenı. Pokyn XXppppLIST pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GB 050 vratıodesilateli celkem 7 SMS zprav. SMS zprava 1 az 6 se ty kanastavenı jednotlivy ch vstupu 1 az 6 a obsahuje. Aktualnıhodnotu logicke urovnň dane ho vstupu Nastavene cıslo pro ALARM volanı(shodne pro vs echny vstupy) Nastavene SMSNO A pro dany vstup Nastavene SMSNO B pro dany vstup Nastaveny SMSTXT zpravy dane ho vstupu 14

16 SMS zprava 7 obsahuje spolecne parametry a obsahuje: Souhrnnň stavy vsech 6 vstup /vystup formou naprıklad kde prvnı cıslo je logicka hodnota 1 vstupu c. 1, druhe cıslo je log. 0 vstupu cıslo 2 atd. Nastavene cıslo na podavanıinformacıo provozu ó INFOSMS a interval pro odesılanı Nastavene cıslo mňsıc n ıho volanımcall Nastavene ICALL cıslo a interval Identifikace verze Jestliz e chceme zjistit castecnou informaci o konfiguraci m z eme jmenovitň vyzadat pouze jednu z vyse uvedenych SMS zprav. Pokyn*1) XXppppLIST_n pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du n*2) Cıslo 1 az 7 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu LIST a hodnotou parametru n je znak mezera. *2) n = 1 az 6 Vratızpravu s informacemi o nastavenıvstupu 1 az 6. n = 7 Vratızpravu s informacemi o spolecne m nastavenı CALLBACK odposlech zabezpeceneho prostoru Jestliz e chcete napr. pri poplachu zjistit poslechem, co se v mıstň instalace dňje, mate moz nost SMS zpravou vyzadat, aby Vam GB 050 zpňt zavolala se zapnutym mikrofonem pro odposlech mıstnosti. Pokyn*1) XXppppCALLBACK _cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu CALLBACK a cıslem je znak mezera *2) Jestliz e nebude zadne cıslo uvedeno zavola zpňt na cıslo odesilatele SMS pokynu. Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Hovor bude trvat 255 vterin nebo ho drıve m z ete ukoncit zavňs enım. Citlivost mikrofonu vestavňne ho v mobilnım telefonu je pomňrnň nızka. Proto volte vhodne umıstňnıvyrobku. 5. Programovanı z pocıtace. Jako velmi komfortnı zp sob nastavenı vsech parametr GB 050 je moz no zvolit nastavenız PC pomocıkonfiguracnıho programu a se riove ho kabelu s prevodnıkem. Program i kabel je moz no dokoupit jako prıslus enstvısada pro konfiguraci z PC obj. c. ED

17 Program nainstalujete pod WINDOWS 95 nebo 98 prıkazem A:\setup. Pripojte GB 050 pres propojovacıkabel s prevodnıkem ED Program umoznuje nacıst aktualnı konfiguraci z GB 050, zmňnu konfigurace a odeslanı konfigurace do GB 050. Konfigurace je te z moz no ukladat a nacıtat ze soubor. 6. Provoz pri vy padku externıho napajenı Pri vypadku externıho napajenıgb 050 plnohodnotnň pracuje po dobu asi 12 hodin z baterie. Bez externıho napajenı vsak nedokaz e zapnout mobilnı telefon, proto je ignorovan pokyn RESET. Konfigurace, kterou nastavıte do GB 050 bude i pri odpojenı nebo uplne m vybitı zaloz nıbaterie po libovolnň dlouhou dobu uchovana v pamňti typu EEPROM. 7. Prehled programovacıch pokynu rıdıcı SMS zpravy 1) Vz dy predradit text XXpppp, kde pppp je PIN GB050 2) c = cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon, ale i na informacnıcentrum operatora. Eurotel ó Paegas: Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr )..! Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru je vz dy znak mezera Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno NastavenıPINu PIN_nnnn nnnn 4 cısla pinu 0000 RESET GSM Dohledu RESET Inicializace parametr INIT Pravidelne info. Volanı ICALL_c 2) c = max. 14 cısel De lka intervalu volanı ICALLINT_h h = 1 ó 240 hodin 168 Mňsıc n ıvolanı MCALL_c 2) c = max. 14 cısel Poplachove volanı ALARMCALL_c 2) c = max. 14 cısel Informacnıcıslo INFOSMS_c c = max. 14 cısel Interval odesılanıinfo SMS SMSINT_n n = 1 ó 30 (dn ) 1 Poplachove SMS zpravy SMSTXT1_ text SMSTXT2_ text SMSTXT3_ text SMSTXT4_ text SMSTXT5_ text SMSTXT6_ text Text 4 ó 100 znak uzavreny do ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM6 16

18 Cısla pro odesılanı ALARM SMS zprav i/o 1 SMScA i/o 1 SMScB i/o 2 SMScA i/o 2 SMScB i/o 3 SMScA i/o 3 SMScB i/o 4 SMScA i/o 4 SMScB i/o 5 SMScA i/o 5 SMScB i/o 6 SMScA i/o 6 SMScB Nastav vystup 1 (svorka 1) Nastav vystup 2 (svorka 2) Nastav vystup 3 (svorka 3) Nastav vystup 4 (svorka 4) Nastav vystup 5 (svorka 5) Nastav vystup 6 (svorka 6) Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno SMSNOA1_c 2) Maximalnň 14 SMSNOB1_c 2) cıslic SMSNOA2_c 2) SMSNOB2_c 2) SMSNOA3_c 2) SMSNOB3_c 2) SMSNOA4_c 2) SMSNOB4_c 2) SMSNOA5_c 2) SMSNOB5_c 2) SMSNOA6_c 2) SMSNOB6_c 2) OUT1_y OUT2_y OUT3_y OUT4_y OUT5_y OUT6_y 17 y = 0 vystup do log.0 y = 1 vystup do log.1 bez y zmňna Zjisti nastavenı LIST_(n) N = vstup 1az 6 N = 7 spolecne par. bez n zpňt 7 x SMS Zavolej s odposlechem CALLBACK_(c) 2) Max. 14 cısel Bez c. zavola zpňt. 8. Zakladnı technicke parametry. GB 050 ALARM to n 400 Hz Vstupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 0 ó 0,8 V Logicka 1 4 ó 6 V Vy stupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 max. 0,8 V pri Iz = 5mA Logicka ó 5 V pri Iz = 0,03mA GSM sıí GSM 900 MHz / 1800 MHz SIM karta Plugin Zarızenı Napajecınapňtı 10 ó 16V ss Odbňr pri nabıjenıs pickovy 350 ma (pri 12 V ) Max. doba dobıjenı 2 hod. Odbňr pri nabite baterii 14 ma Doba bňhu ze zalohy Min. 24 hod Rozmňry 110 x 70 x 30 mm Hmotnost 190 g Provoznıteploty +5 az +40 o C

19 ZA RUC NILIST Nazev vyrobku : Typ : Vyrobnıcıslo : Datum prodeje: Podpis: Prodavajıcı organizace : Adresa, telefon, razıtko : Prijato do opravy Datum odeslanı Popis zavady 18

20 ZA RUC NIPODMINKY De lka zarucnıdoby je 12 mňsıc od data prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na zbozı registrovane nebo oznacene firmou LEVEL. Zarucnı oprava bude provedena nejpozdňji do deseti pracovnıch dn od dorucenı vadne ho zbozıdo firmy LEVEL za predpokladu, z e nahradnıdıl je k dispozici na skladň. Pokud tomu tak nenı, bude uzivateli nabıdnuto nahradnı res enı do doby dokoncenıopravy. Zarucnıopravy budou provedeny v sıdle firmy a zarucnılh ta se prodluz uje o dobu trvanıopravy. O zp sobu dopravy rozhoduje vyhradnň servisnıtechnik. Zaruka se neposkytuje v prıpadň ztraty nebo zamňny zarucnıho listu, pri znicenı vyrobku zp sobene z ivelnou pohromou, pri prepravň, nevhodnym umıstňnım, nevhodnou obsluhou, uzıvanım zarızenıv neodpovıdajıcıch podmınkach, dale pak pri porus enınebo sejmutıpecetnıch prelepek. Zaruka se nevztahuje na spotrebnımaterial barvıcıpasky, diskety a pod. Nevztahuje se rovnňz na nefunkcnost zp sobenou instalovanym softwarem, nebo jeho vzajemnym p sobenım. Firma rovnňz nenese odpovňdnost za prıpadne ztraty, ktere vzniknou uz ivateli nasledkem poruchy zarızenı. Zaruka se te z nevztahuje na nefunkcnost zp sobenou zmňnou vnňjsıch podmınek jako je zmňna legislativy, zmňny telefonnısıtň, zmňny napajecısıtň atd. Zaruka se uplatnuje predloz enım kompletnň vyplnňne ho zarucnıho listu a zarızenı urcene ho k opravň vcetnň prıslus enstvı. Duplikat zarucnıho listu se nevystavuje, zakaznık rucıza jeho spravnost a originalnost. 19

GSM pager GB 050. Výsuvný jumper na pravém boku skříňky připojuje napájení GB 050 k baterii mobilního telefonu.

GSM pager GB 050. Výsuvný jumper na pravém boku skříňky připojuje napájení GB 050 k baterii mobilního telefonu. GSM pager GB 00. Popis výrobku.. Popis funkce GSM Pager GB 00 se skládá z plastové skříňky, která je pevně spojena s baterií mobilního telefonu. Z této skříňky vystupuje komunikační kabel s konektorem

Více

GSM DÁLKOVÝ DOHLED. GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL

GSM DÁLKOVÝ DOHLED. GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL GSM DÁLKOVÝ DOHLED GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL 2 Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku GSM

Více

LEVEL. GSM Brána s funkcí SMS. Návod k obsluze. Řada GB 100 pro ERICSSON A1018s

LEVEL. GSM Brána s funkcí SMS. Návod k obsluze. Řada GB 100 pro ERICSSON A1018s LEVEL GSM Brána s funkcí SMS Řada GB 100 pro ERICSSON A1018s Obousměrný převodník telefonní linky na GSM se vstupy a výstupy pro odesílání a příjem SMS zpráv. Návod k obsluze Vážení zákazníci, blahopřejeme

Více

GSM BRA NA PROFESIONAL. R ada GB 200 s vestavenym modulem GSM Obousmernyprevodnık telefonnı linky na GSM. Na vod k obsluze LEVEL

GSM BRA NA PROFESIONAL. R ada GB 200 s vestavenym modulem GSM Obousmernyprevodnık telefonnı linky na GSM. Na vod k obsluze LEVEL GSM BRA NA PROFESIONAL R ada GB 200 s vestavenym modulem GSM Obousmernyprevodnık telefonnı linky na GSM Na vod k obsluze LEVEL Va zenı za kaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku - GSM Brany

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0 UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA Alpha GUARD typ 2in3out/A Návod k instalaci a programování v1.0 Základní vlastnosti: Alpha Guard byl vyvinut speciálně pro: o Ochranu objektů a vozidel o Dálkové snímání

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

IQSD-GSM pro firmware v.2.0.1. Uživatelský manuál

IQSD-GSM pro firmware v.2.0.1. Uživatelský manuál IQSD-GSM pro firmware v.2.0.1 Uživatelský manuál Uživatelský manuál www.iqtronic.com Obsah 1. Popis zařízení...3 2. Popis svorkovnic...4 3. Připojení k napájení...4 3.1 Napájení síťovým napětím 230V...4

Více

GSM Lift Watch compact

GSM Lift Watch compact GSM VY TAHOVY KOMUNIKAC NISYSTE M GSM Lift Watch compact Na vod k instalaci a programova nıv1.0 Zarızenı je urc eno k nouzovemu hlasovemu spojenı napr. kabiny vytahu s havarijnı sluzbou, hasic i, policiı,

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 2.0, SW 3.5 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE KOTLE OBSAH : 1. Popis zařízení str.2 1.1 Využití GSM hlásiče str.2 1.2 Připojení a funkce hlásiče poruch... str.2 1.3

Více

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5.

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5. RELÉ 3 SOLB 1. Úvod Zařízení RELÉ 3 SOLB (dále jen RELÉ 3) je určeno pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Umožňuje dálkově ovládat dva nezávislé obvody elektrické instalace domovního rozvodu, například

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem

MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem Návod k obsluze Výhody produktu: Miniaturní rozměry Možnost pořízení online mapového podkladu Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

GSM komunikátor T340M

GSM komunikátor T340M GSM komunikátor T340M Popis zařízení Zařízení GSM komunikátor T340M je zařízení se 6 vstupy a 1 reléovým výstupem (NO,NC) a 2 tranzistorovými výstupy s otevřeným nezapojeným kolektorem. Vstupy se aktivují

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3 GSM PAGER V1.3 Funkce zařízení: Modul je schopen vysílat informace o aktivaci kontaktů napojených na jeho vstupy prostřednictvím sítě GSM. Informace může být podána prostřednictvím SMS nebo telefonního

Více

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí:

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí: GPS/GSM lokátor Rozměrově velmi malý GPS tracker se zabudovaným GSM modulem. Vhodný pro hlídání dětí, starších lidí, k zjištění aktuální pozice a trasy automobilů, zvířat. Pomocí sms zjistíte aktuální

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP

Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP Před instalací softwaru: Pomocí špendlíku stiskněte žluté tlačítko, to vysune nosič SIM karty. Do něj vložte SIM

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a jejich funkce 1 Montáž 1.1 Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interním napájením/ ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02-

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02- GD-02- -02- -02- s í - í i eko -02- -02-02- 1. -02-DIN D-02-DIN nabízí provozu: OVLÁDÁNÍ, aktivuje / deaktivuje výstup s pulzu (1 s 24 Podrobnosti v kapitole 5 SLEDOVÁNÍ STAVU, pomocí vstupu sleduje stav

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01 EA GSMRELE2 verze 1.1.4 Uživatelský návod Verze 1.01 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

LEVEL. GSM Brána s funkcí SMS. Návod k obsluze. Řada GB 100 pro modul SIEMENS C10

LEVEL. GSM Brána s funkcí SMS. Návod k obsluze. Řada GB 100 pro modul SIEMENS C10 LEVEL GSM Brána s funkcí SMS Řada GB 100 pro modul SIEMENS C10 Obousměrný převodník telefonní linky na GSM se vstupy a výstupy pro odesílání a příjem SMS zpráv. Návod k obsluze Vážení zákazníci, blahopřejeme

Více

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů GSM modul EXE 64/999 GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů Autorizovaný prodejce 1. Úvodní informace Toto zařízení se nejčastěji používá

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 UNIVERZÁLNÍ SERIOVY GSM MODEM GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 GSM modem TC35 je zařízení na bázi modulu Siemens TC35 pro bezdrátový přenos dat po sítích GSM mobilních telefonů. Je

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 Verze manuálu V1.03 20.9.2009 Gratulujeme Vám ke koupi Komunikační jednotky komunikátoru pro domy seniorů a pro nemocnice. Základní vlastnosti a široké možnosti programování

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Přečtěte si pozorně návod k použití.

Přečtěte si pozorně návod k použití. GSM Terminál GESOM RTU 5015 pro ovládání bran je snadno použitelné zařízení určené k ovládání motorem poháněných bran,elektrických zámků, parkovacích systémů a dalších zařízení. Terminál lze využít pro

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Špionážní hodinky, 1920x1080px

Špionážní hodinky, 1920x1080px Špionážní hodinky, 1920x1080px Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Video v rozlišení 1920x1080px při 30 FPS v Fotografie v rozlišení 4032x3024px Elegantní design www.spyshops.cz stránka 1 Důležité

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití GSM komunikátor s otřesovým spínačem GShake Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení...

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana GSM-Modul Návod k instalaci a obsluze RS 232 Modul GSM mit s anténou Antenne Dezember 2007 ab Softwareversion 2.0 Uschovat pro další použití! Obsah Obsah Strana 1 Návod k montáži...3 1.1 Montáž antény...

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Význam jednotlivých tlačítek B D C E. Tlačítko pro focení

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

SPY PHONE - Odposlech SMS. Návod k obsluze ( doplněk k originálnímu návodu )

SPY PHONE - Odposlech SMS. Návod k obsluze ( doplněk k originálnímu návodu ) SPY PHONE - Odposlech SMS Návod k obsluze ( doplněk k originálnímu návodu ) Instalace Software do Cílového telefonu a) Instalace pomocí Bluetooth doporučená Postupujte podle jednotlivých kroků uvedených

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Návod pro instalaci Verze hardware SL20.3 od verze firmware: 2.67 Popis SL20 v2.67.doc - strana 1 (celkem 12) Popis funkce SL20 je sběrnicová jednotka pro ovládání dvou

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A Přehled GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější

Více

GSM modul na ovládání sauny

GSM modul na ovládání sauny GSM modul na ovládání sauny GSM modul je určený ke vzdálenému ovládání sauny. Umožní vám zapnout saunu pomocí sms zprávy, a po skončení saunování jí opět vypnout. Můžete si tak nahřát saunu, zatímco vy

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE 1 CALL ME - manuál základní informace / instalace ZÁKLADNÍ INFORMACE Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a GSM síť pro komunikaci s vaším mobilním

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 Uživatelský manuál v1.4 Kompatibilita: ESIM264 v7.14.02 a vyšší ESIM364 v2.06.01 a vyšší Základní vlastnosti: Běžné zapnutí/vypnutí systému; Zapnutí/vypnutí

Více

GSM BRÁNA VT 10. Manuál

GSM BRÁNA VT 10. Manuál Brána VT10 manuál II GSM BRÁNA VT 10 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více