GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL"

Transkript

1 GSM DA LKOVY DOHLED GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

2 Vaz enı zakaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku GSM Dohledu GB 050. Zıskali jste tak velmi kvalitnıa po technicke strance vysoce modernıvyrobek. GSM Dohled GB 050 Vam umoz nı nadstandardnı a vysoce ucinne zabezpecenı automobil nebo nemovitostı. Zabezpecenı, ktere nelze jednodus e znes kodnit odstrihnutım telefonnılinky. Zabezpecenı, ktere do 3 sekund odes le ALARM zpravy a ktere umoz nıi pr bňz nou kontrolu hlıdane ho prostoru. Informaci o narus enı obdrzıte ve formň telefonnıho volanı s varovnym signalem, ve formň SMS na mobilnı telefon, faxem, prıpadnň elektronickou pos tou. Dale pak GB 050 umoz nuje odposlech zabezpecene ho prostoru a dalkove ovladanı spotrebic mobilnım telefonem nebo elektronickou pos tou. Mobilnıtelefon spojeny s GB 050 lze soucasnň vyuzıt pro odchozıi prıchozıhovory aniz by tım byla omezena funkce zabezpecenı. Dıky vysoke spolehlivosti prenosu informace a nızkym naklad m na porızenıi provoz lze GB 050 dobre vyuzıt i pro prenos technologickych informacıjako naprıklad stavy hladin vodojem, prekrocenıteplot a podobnň. GB 050 je velice univerzalnıkomunikacnı prostredek, ktery lze pomocıpc nebo mobilnım telefonem nakonfigurovat tak, aby optimalnň plnil poz adovane funkce a obsluha pri provozu byla jednoducha. Pred pripojenım Dohledu GB 050 do provozu si prosım peclivň prectňte tento navod. Neseznamıvas jen se spravnou instalacıa obsluhou tohoto vyrobku, ale zaroven Vam pom z e plnň vyuzıt vs echny jeho technicke moz nosti. 1

3 OBSAH GSM Dohled GB Popis vyrobku Popis funkce Obsah dodavky 4 2. Bezpecnostnıpredpisy Instalace a uvedenıdo provozu Montaz GSM Dohledu Pripojenıkabel a ante ny Vloz enısim karty a pripojenık mobilnımu telefonu Indikace LED 7 4. ProgramovanıSMS zpravami PIN ó nastavenıpin ko du do GSM Dohledu RESET GSM Dohledu INIT reinicializace nastavenı ICALL pravidelne bezplatne volanı MCALL mňsıc n ıvolanı ALARMCALL automaticke poplachove volanı INFOSMS posılanıinformacnıch zprav o provozu SMSINT interval pro odesılanısms zprav o provozu ALARMSMS poplachove SMS zpravy OUT nastavenılogicke urovnň vystup LIST ZjisČovanınastavenı CALLBACK odposlech zabezpecene ho prostoru Programovanız PC po RS Provoz pri vypadku externıho napajenı Prehled programovacıch pokyn rıdıcısms zpravy Zakladnıtechnicke parametry 17 Zarucnılist Zarucnıpodmınky 19 Prohlas enıo shodň. 20 2

4 1. Popis vy robku 1.1. Popis funkce GSM Dohled GB 050 se sklada z plastove skrın ky, ktera je pevnň spojena s bateriı mobilnıho telefonu. Z te to skrın ky vystupuje komunikacnı kabel s konektorem do mobilnıho telefonu, pres ktery realizuje GB 050 telefonnıspojenıa prıjem a odesılanısms zprav. Na hornım boku skrın ky je odpojovacısvorkovnice se svorkami pro napajenı, rozhranık PC, rıdıcıvstupy a 6 vstup/vystupnıch vodic k poplachove ustrednň, detektor m nebo ke spınacıelektronice. C ervena LED dioda na leve m boku signalizuje zakladnıprovoznıstavy, jako jsou naprıklad: Spravna funkce, funkce ze zalohy, pripravenost GSM, provadňnıakce a podobnň. Vysuvny Jumper na prave m boku skrın ky pripojuje napajenıgb 050 k baterii mobilnıho telefonu. Ke kaz de mu ze 6ti vstup je moz no pripravit vlastnıtext SMS zpravy a zadat dvň cısla mobilnıho telefonu, na ktera ma byt zprava odeslana. Aktivacıjednoho ze 6ti vstup je pripraveny text SMS zpravy odeslan na zadana cısla a na zadane cıslo provedeno telefonnı volanı s varovnym poplachovym signalem. Pokud se nepodarısms zpravu odeslat, jsou pokusy opakovany v intervalech po 5 minutach celkem 15x. Hovor se pri neuspňchu opakuje celkem 3x. Kaz dy vstup je zaroven moz no pouzıt jako vystup a pomocısms zpravy zaslane z mobilnıho telefonu nebo internetu je moz no nastavit poz adovanou hodnotu vystup. PrıchozıSMS zpravou lze vyzadat hovor s prıposlechem mıstnosti. Mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 lze nadale vyuz ıvat k odchozım i prıchozım hovor m. GB 050 se sama kontroluje. Zasıla informace o vypadku napajenı, zpravy o resetu, inicializaci, zmňnň konfigurace a v nastavenych intervalech informacnızpravy o provozu. 3

5 1.2. Obsah dodavky. Dodavka obsahuje: 1 x GSM Dohled GB 050 s bateriıtelefonu 1 x SıČovy adapte r 12V / 4W DC 1 x Jumper pro pripojenınapajenıs baterie 1 x Navod k obsluze Prıslusenstvı, ktere lze dokoupit: Mobilnıtelefon ERICSSON A1018s SA SıČovy adapte r 12V / 500mA pro rychle dobıjenı Redukcnıkabel k externıante nň Externıante na 3dB s magnetem, kabel 3m ED Propojovacıkabel s prevodnıkem a software pro konfiguraci z PC ED Dvojity vykonovy vystup 230V / 5A nebo oddňlene vstupy ED Detektor pohybu ED Detektor pohybu s dalkovym ovladacem a magnetickymi kontakty Neupravena baterie telefonu 2. Bezpecnostnı predpisy. ď GB 050 jsou v souladu s technickymi normami pro provoz v nasıelektrorozvodne sıti. ď K napajenıpouzıvejte zdroj s napňtım 10 ó 16 V ss. Dimenzovat na s pickovy proud 400mA. ď Pri odejmutıkrytu m z e dojıt k odkrytıdıl pod napňtım. Pred udrz bou nebo pri vymňnň soucastek nebo osazenych desek musı byt prıstroj oddňlen od vsech zdroj napňtıvcetnň zaloz nıbaterie. ď Pri sestavovanı a montaz i zarızenı dbejte na to, aby nedos lo k porus enı propojovacıch kabel nebo jejich pos kozenıostrymi hranami. ď Do prıstroje nesmı vniknout zadne kapaliny. Hrozı nebezpecı pozaru, znicenı prıstroje nebo urazu elektrickym proudem. Pokud k tomu dojde, okamz itň vytahnňte napajecızdroj ze zasuvky a pora te se s odbornıkem. ď Vyvarujte se silne ho mechanicke ho namahanıprıstroje. ď NeumisČujte prıstroj do mıst s vysokymi teplotami, silnymi vibracemi nebo vysokou vlhkostı. ď Pokud prenesete prıstroj z chladne mıstnosti do teple, neuvadňjte jej ihned do provozu. Na prıstroji se kondenzuje voda a provoz za takovych okolnostım z e ve st k pos kozenıtohoto prıstroje. Nechte prıstroj ohrat na pokojovou teplotu. Pockejte, az se kondenzovana voda odparı. 4

6 3. Instalace a uvedenı do provozu Montaz GSM Dohledu. GSM Dohled LEVEL je urcen k provozu v suchych prostorach. Pri montaz i se vyhnňte horkym mıst m a mıst m, kde by byla vystavena prıme mu slunecnımu zarenınebo v blızkosti topnych tňles. NeumisČujte GSM Dohled nebo prut externıante ny v blızkosti telefonnıustredny ani jine ho elektronicke ho zarızenı nebo vedenı. V d sledku vyzarovanı vysokofrekvencnıho elektromagneticke ho pole by mohly byt tyto zarızenı rus eny. Z d vod rus enı take nenı vhodne zarızenı provozovat v blızkosti jinych vykonovych nebo vysokofrekvencnıch prıstroj. Pred montazıtake ovňrte mobilnım telefonem, zda je v dane m mıstň dostatecna uroven signalu poz adovane GSM sıtň. Pozor na zpoz dňnıindikator sıly signalu. Pri vyuz itıpro zabezpecenıobjektu zari te, aby vlastnıprostor byl zajis tňn proti vloupanıdetektorem Pripojenı kabelu a anteny. Napajecınapňtıze sıčove ho adapte ru 12V nebo 12V baterie pripojte na zdırku odpojovacısvorkovnice: ó zem 7. zdırka svorkovnice zleva + 12V 10. zdırka svorkovnice zleva GB 050 dokaz e pracovat plnohodnotnň ze zaloz nıbaterie mobilnıho telefonu bez externıho napajenıpo dobu asi 24 hod. Nenıvs ak v tomto stavu schopna zapnout mobilnıtelefon vstup / vystup 1 2. vstup / vystup 2 3. vstup / vystup 3 4. vstup / vystup 4 5. vstup / vystup 5 6. vstup / vystup 6 7. Zem 8. INIT 9. RESET V Svorka RESET Svorka INIT Propojenım se svorkou +12V probňhne start programu od zacatku, pricemz ves kere nastavene hodnoty i hodnoty casove z stanou zachovany. Propojenım se svorkou zem a soucasnym pripojenım napajenı se provede kompletnı reinicializace vyrobku na vychozı hodnoty nastavene z vyroby. Podrobny popis viz kapitola

7 Pro pripojenık prevodnıku RS 232 pro komunikaci s PC (ED ) se pouz ijı svorky od prave strany: 10,9,8,7,6. Doporucene zapojenı vy stupu: Doporucene zapojenı vstupu: R 12k 0.03mA RE BC RE Profesionalnıres enıspınanıspotrebic resıed dvojity silovy spınac 230V/5A, ktery lze zakoupit jako prıslus enstvı. Pokud je nedostatecny GSM signal m z ete k mobilnımu telefonu pripojit externı ante nu Vloz enı SIM karty a pripojenı k mobilnımu telefonu. GSM Dohled lze pouzıt pouze s mobilnımi telefony ERICSSON A1018. Nepokous ejte se pripojit jine telefony, mohlo by dojıt ke znicenızarızenı. Mobilnı telefon musı byt v zakladnım nastavenı, zmňny mohou byt pouze v parametrech uvedenych dale. Kaz da SIM karta obsahuje PIN, ktery je od prodejce nastaven. Je to ctyr mıstne cıslo, ktere vyz aduje mobilnı telefon pri zapnutı. GSM Dohled po pripojenı k mobilnımu telefonu tento PIN do mobilnıho telefonu zada. Z vyroby je nastaven PIN ko d GSM Bra ny Tento PIN se do GSM brany neposıla. Na SIM karte musı byt nastaven nenulovy PIN a musı byt v menu prıstup ů zapnuto blokova nı karty. 1. Vloz te spravnň nastavenou SIM kartu do mobilnıho telefonu 2. Pripojte k telefonu baterii s GSM Dohledem 3. Propojte datovy kabel do mobilnıho telefonu 4. Zasunte jumper do otvoru na prave m boku 5. Pripojte svorkovnici s externım napajenım. Po vyzvň na displeji telefonu zadejte PIN z klavesnice telefonu a vyckejte prihlas enıtelefonu k sıti. Od teto chvıle je GSM Dohled schopen prijımat rıdıcı SMS zpravy. 6

8 Aby GSM Dohled s telefonem komunikoval je nutno zajistit, aby PIN nastaveny v GSM Dohledu byl shodny s PINEM telefonu a ru zny od Pos lete tedy na mobilnıtelefon pripojeny ke GB 050 rıdıcızpravu (pokyn): Pokyn *1) Pppp XX0000PIN_pppp PIN, ktery je na SIM kartň v telefonu *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru pppp je znak mezera Na tuto SMS zpravu GB 050 odesılateli odpovıa upozornıjej na nutnost sjednotit PIN v Dohledu a telefonu a na nutnost vypnutımobilnıho telefonu. Po prıchodu teto SMS zpravy tedy nejpozdňji do 1 hodiny ovňrte spravne nastavenıpinu vypnutım mobilnıho telefonu cervenym tlacıtkem. Jestliz e je PIN spravnň nastaven a je pripojeno externı napajenı, GB 050 samocinnň zapne telefon, nastavı PIN a LED dioda zacne blikat v pomale m rytmu. Toto signalizuje pripravenost Dohledu k prijımanıi odesılanızprav. Zaroven si GB 050 tımto ulozınovy PIN do pamňti. V hlavnım menu telefonu je moz no podle potreby nastavit hlasitost vyzvanňnı mobilnıho telefonu. Prıpadnň je moz ne vyzvanňnı mobilnıho telefonu zcela vypnout. Je take moz no zmňnit nebo vypnout zvuk oznamujıcı prıchod SMS zprav. Dale je moz no mňnit hlasitost hovoru ( mňnıpouze hlasitost do reproduktoru telefonu) Pokud nenına SIM kartň spravnň nastaveno SMS centrum je nutno toto v menu mobilnıho telefonu nastavit: SMS centrum EUROTEL SMS centrum PAEGAS SMS centrum OSKAR Indikace LED Indikacnıdioda LED na boku GB 050 indikuje zakladnıprovoznıstavy: Pomale pravidelne blikanı Obcas kratce blikne 5x rychle blikne Blikarychle Dohled je pripraven k provozu Dohled je pripraven, ale bňzıze zaloz nıbaterie Provadıpoz adovanou akci Nenıpripraven k ALARMU, nenıspojenıdo GSM 4. Programovanı SMS zpravami. Programovanım lze konfigurovat mnoz stvı funkcı a parametr, ktere umoz nı prizp sobenıgsm Dohledu prostredıa poz adavk m uz ivatele. Zaroven programovanı umoznuje i uz ivatelske ovladanıfunkcı. 7

9 Naprogramovanılze prove zt bu na dalku prıchozısms zpravou z mobilnıho telefonu nebo internetu a nebo komfortnň prostrednictvım komunikacnıho kabelu po RS 232 ze se riove ho portu pocıtace PC. Mobilnım telefonem nebo pomocıinternetu pos lete rıdıcızpravu, ktera v textu bude obsahovat: Pokyn XX Pppp POKYN _ parametr XXppppPOKYN_parametr Dvň velka pısmena X C tyri cısla aktualnıho PINu v GSM Dohledu Klıc ove slovo parametru (nerozhodujıvelka mala pısmena) nasleduje mezera Nastavovana hodnota.*1) ukoncenısekvence mezerou nebo koncem SMS zpravy *1) U nňkterych pokyn nemusıbyt zadano. Pokud bude v jedne SMS zpravň vıce pokyn, bude vyhodnocen pouze prvnı. Zpňt na mobilnıtelefon odesılatele je vzdy zaslana zprava o provedenıpokynu. Na pokyny zaslane z internetu nenıodesılana zadna odpovň. Jeli nastaven parametr INFOSMS jsou na toto cıslo odesılany zpravy o zmňnň nastavenı PIN kod GSM Dohledu. Aby GSM Dohled spravnň pracoval je nutne, aby se PIN na SIM kartň shodoval s PIN ko dem GSM Brany a PIN ko d byl r zny od V menu telefonnıho prıstroje musıbyt SIM blokovana tj. zapnuta kontrola PINu po zapnutı. ZmČ na PIN kodu Pokyn *1) XXppppPIN_nnnn pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GSM Dohledu nnnn C tyri cısla nove ho PIN ko du *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu PIN a hodnotou parametru nnnn je znak mezera Zpňt odesilateli pokynu GB 050 potvrdıprıjem pokynu a upozornına nutnost shody PINu v GSM dohledu a na SIM kartň mobilnıho telefonu. Zaroven upozornı na nutnost vypnout telefon cervenym tlacıtkem. Zapıs e se tım novy PIN do pamňti GSM Dohledu a samocinnň se zapne pripojeny mobilnıtelefon. Na INFOSMS cıslo, bude po uspňs nň provedene akci zaslana informace o resetu GB 050 a zmňnň PIN. Pokud se po prijetıpokynu PIN nevypne telefon do jedne hodiny, vratıse GB 050 k p vodnıhodnotň PINu. 8

10 7Z vyroby a po inicializaci je PIN GSM brany nastaven PIN ko d 0000 se do mobilnıho telefonu z brany nezadava, aby se pri prvnıch pokusech s branou nezp sobilo zablokovanıtelefonu. Prıklad: Pu vodnı PIN kod GSM Bra ny je SIM karta, kterou budete pouzıvat v mobilnım telefonu v GSM Bra ne ma PIN Mobilnım telefonem nebo pres internet poslete na cıslo mobilnıho telefonu v bra ne SMS zpra vu s textem: XX0000PIN Jakmile prijde SMS zpra va zpe t odesilateli na mobilnı telefon, vypne te telefon pripojeny ke GB 050 dlouhym stiskem cervenňho tlacıtka. Za nekolik vterin se telefon samocinne zapne a PIN do telefonu se zada automaticky z bra ny. Za roven je novy PIN zapsa n do pame ti GB 050. Pokud jste zapomnňli aktualnı PIN GSM Dohledu, nezbyva nez prove zt inicializaci vychozıch parametr na p vodnınastavenız vyroby. Toto se provede nasledovnň: 1. Odpojte externınapajenı(napr. vysunte adapte r ze zasuvky) 2. Odpojte i zaloz nıbaterii GB 050. (tj. vyjmňte jumper na boku GB050) 3. Propojte na svorkovnici vstupy ZEM a INIT (svorky 7 a 8) 4. Pripojte externınapajenı. (zasunte adapte r do zasuvky) 5. Odstrante propojku ZEM INIT 6. M z ete znovu zasunout zpňt na mısto jumper. 7. Znovu je treba nastavit PIN a vs echny ostatnıpoz adovane parametry 4.2. RESET GSM Dohledu. Jestliz e chcete na dalku vynulovat cıtace poctu dn a mňsıc v provozu, pos lete SMS zpravu s pokynem RESET brany. Pokyn je odmıtnut, jestliz e GB 050 bňzı ze zalohy. Pokyn pppp XXppppRESET C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Funkce je rovnocenna jako odpojenı brany od napajenı (i zaloz nıho) a znovupripojenı INIT reinicializace nastavenı na hodnoty z vy roby. Jestliz e jste ztratili prehled o nastavenı GB 050, m z ete na dalku zajistit jejı reinicializaci na hodnoty parametr z vyroby. Pokyn pppp XXppppINIT C tyri cısla aktualnıho PIN GSM Dohled bude nastaven na pocatecnınastavenıjako z vyroby. Odesılatel pokynu dostane zpravu o korektnım prijetıpokynu. 9

11 Jeli nastaveno INFOSMS cıslo, ktere je r zne od cısla odesılatele, bude po uspňs nň provedene akci na toto cıslo zaslana informace o tom, z e byl zmňnňn PIN. Pokud neznate prednastaveny PIN kod nebo se Vam z jine ho d vodu nedarı programovanıprove te hardwarovou inicializaci popsanou v kap ICALL pravidelne bezplatne volanı Jestliz e chcete byt v nastavenych pravidelnych intervalech bezplatnň informovanı o spravne funkci GB050, m z ete si to zajistit nız e uvedenymi parametry: Pokyn XXppppICALL_cıslo *1) pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALL a hodnotou parametru cıslo je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokyn*1) XXppppICALLINT_h pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du H De lka intervalu v hodinachdoba casove ho odstupu dvou nasledujıcıch volanı. Zadavat lze hodnoty od 1 do 240 hodin. Z vyroby nastaveno 168. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ICALLINT a hodnotou parametru h je znak mezera. Po zadanı tňchto parametr bude v nastavenych pravidelnych intervalech samocinnň vyvolano volanına zadane cıslo, ktere pouze necha vyzvanňt asi 5s a neocekava vyzvednutı. Na displej mobilnıho telefonu se tak dostane zaznam o volanıgb 050 bez jakychkoliv poplatk, pokud volany ucastnık nevyzvedne. Pokud chcete funkce deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppICALL nebo XXpppICALLINT bez dalsıho parametru MCALL MČ sıcnı volanı Aby kredit GO karty nepropadl, vyz aduje EUROTEL, aby se z teto karty uskutecnilo alespon jedno zpoplatnňne telefonnı spojenı za 3 mňsıce. Aby uz ivatel na tuto skutecnost nemusel myslet, lze zadat do GB 050 cıslo, na ktere automaticky brana kaz dy mňsıc provozu zavola a 10s po prihlas enıprotistrany zavňsı. Pokyn*1) XXppppMCALL_cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon *2) 10

12 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu MCALL a hodnotou parametru h je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Po zadanıtohoto parametru bude jednou mňsıc n ň GB 050 volat na zadane cıslo s cılem utratit alespon jeden tarifnıimpuls. Pokud chcete tuto sluz bu vyuzıvat, doporucujeme zadat cıslo na vas fax nebo cıslo (presny cas). Nedoporucujeme zadavat vlastnıcıslo mobilnıho telefonu, neboč v GB 050 nenırealny cas a m z e se stat, z e volanıprijde v noci. Pokud chcete funkci deaktivovat zadejte pokyn bez parametru tj. XXppppMCALL bez dalsıho parametru 4.6. ALARMCALLó automaticke poplachove volanı Aktivacı libovolne ho ze SMS vstup je zaroven s odeslanım SMS zpravy automaticky voleno nastavene telefonnıcıslo. Tımto lze zvyraznit odeslanou SMS zpravu jestliz e nastavıte cıslo ALARMCALL shodne s cıslem SMSNO nebo touto formou m z ete oznamovat poplach i na pevne telefonnılinky, kde nenımoz no prijımat SMS zpravy. Po vyzvednutıje do hovorove cesty generovan varovny to n. Pokyn*1) XXppppALARMCALL_cıslo Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon se zobrazenım cısla volajıcıho.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu ALARMCALL a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. XXppppALARMCALL bez dalsıho parametru INFOSMS ň posılanı informacnıch zprav o provozu GB 050 umoznuje nastavit jedno cıslo mobilnıho telefonu, kam naslednň odesıla ves kere informacnısms zpravy o zmňnň PIN, o resetu, inicializaci, o vypadku napajenı, o zmňnň konfigurace, o dobň provozu a o aktivaci vstup. Pokyn*1) XXppppINFOSMS_cıslo (z vyroby nenızadne cıslo aktivovano) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnıtelefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu INFOSMS a cıslem je znak mezera. *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). 11

13 Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla, naprıklad XXppppINFOSMS bez dalsıho parametru SMSINT interval pro odesılanı SMS zprav o provozu Interval pro posılanıpravidelnych SMS zprav na INFOSMS cıslo s informacıo dobň provozu je moz no nastavit Pokyn*1) XXppppSMSINT_n (z vyroby nastaveno jeden den) Pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo Cıslo v rozsahu 1 ó 30. Udava interval pro odeslanıdalsızpravy o provozu. *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSINT a hodnotou parametru n je znak mezera ALARMSMS ň poplachove SMS zpravy. Pri aktivaci jednoho ze 6 ó ti vstup umoz nıgb 050 kromň telefonnıho volanına spolecne cıslo ALARMCALL i odeslanıjednoho ze 6ti pripravenych text SMS zprav na dvň cısla mobilnıch telefon. Zmňna text SMS zprav Pokyn*1) Vy chozı nastavenı Vstup cıslo XXppppSMSTXT1_ text XXppppSMSTXT2_ text XXppppSMSTXT3_ text XXppppSMSTXT4_ text XXppppSMSTXT5 _ text XXppppSMSTXT6 _ text ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM Pppp Text C tyri cısla aktualnıho PIN ko du 4100 znak, vz dy uzavrıt do uvozovek * Mezi klıc ovym slovem pokynu SMSTXT a je znak mezera. Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy jako , vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: EML adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy #adresa_prıjemce (predmňt_zpravy) text_zpravy Jestliz e chcete odesılat ALARM SMS zpravy na fax, vyplnte text SMS zpravy podle pokynu operatoru: Eurotel: Paegas: FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy FAX faxove _cıslo text_faxove _zpravy 12

14 Tyto zpravy je nutno odeslat na cıslo informacnıho centra prıslus ne ho operatora: Eurotel: Paegas: 4616 ZmČ na cısel pro odesılanı ALARM SMS zprav Aktivacı vstupu c.1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 (spojenım se svorkou 7 ó zem) na pripojovacısvorkovnici GB 050 bude odeslan text SMS zpravy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. Kaz dy pripraveny text SMS zpravy prıslus ne ho vstupu m z e byt odeslan az na dvň cısla mobilnıch telefon. Z vyroby nenızadne cıslo aktivovano. Tyto cısla lze nastavit: Pokyn*1) XXppppSMSNOA1_cıslo XXppppSMSNOB1_cıslo XXppppSMSNOA2_cıslo XXppppSMSNOB2_cıslo XXppppSMSNOA3_cıslo XXppppSMSNOB3_cıslo XXppppSMSNOA4_cıslo XXppppSMSNOB4_cıslo XXppppSMSNOA5_cıslo XXppppSMSNOB5_cıslo XXppppSMSNOA6_cıslo XXppppSMSNOB6_cıslo pppp cıslo*2) Aktivovany vstupem cıslo C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Maximalnň 14 cıslic cısla na mobilnı telefon *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a cıslem je znak mezera *2) Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Pokud chcete cıslo deaktivovat zadejte pokyn bez cısla tj. napr.: XXppppSMSNOA3 bez dalsıho parametru OUT ň nastavenı ťrovnč vy stupu SMS zpravami Prıchozımi SMS zpravami lze nastavit uroven vystupu 1 az 6 na poz adovanou logickou uroven. Nastavıteli vystup na log. 0 nenımoz ne jej pak aktivovat jako vstup. 13

15 Pokyn*1) XXppppOUT1_y XXppppOUT2_y XXppppOUT3_y XXppppOUT4_y XXppppOUT5_y XXppppOUT6_y pppp y Nastavuje se vy stup svorkovnice cıslo: C tyri cısla aktualnıho PIN ko du Cıslo 0 nebo 1 ó urcuje logickou uroven vystupu. Odeslanım 0 je vystup nastaven na 0V Odeslanım 1 je vystup nastaven na 45V *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru y je znak mezera. Z vyroby jsou vsechny vystupy nastaveny na logickou uroven 1 (45 V). Lze tedy aktivovat vstupy. Jestliz e chcete pouze zmňnit hodnotu vystupu bez ohledu na predchozıstav, pos lete pokyn bez parametru y napr. XXppppOUT5 zmňnıhodnotu vystupu 5 na opacnou. Odesilateli i na INFOSMS cıslo je odeslana novň nastavena aktualnıhodnota vs ech 6ti vstup/vystup LIST zjisíovanı nastavenı Jestliz e chcete zjistit jake hodnoty vsech parametr jsou v GB 050 nastaveny je moz no poslat rıdıcısms zpravu, ktera vyvola vyslanı7 mi SMS zprav odesilateli s podrobnym popisem nastavenı. Pokyn XXppppLIST pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du GB 050 vratıodesilateli celkem 7 SMS zprav. SMS zprava 1 az 6 se ty kanastavenı jednotlivy ch vstupu 1 az 6 a obsahuje. Aktualnıhodnotu logicke urovnň dane ho vstupu Nastavene cıslo pro ALARM volanı(shodne pro vs echny vstupy) Nastavene SMSNO A pro dany vstup Nastavene SMSNO B pro dany vstup Nastaveny SMSTXT zpravy dane ho vstupu 14

16 SMS zprava 7 obsahuje spolecne parametry a obsahuje: Souhrnnň stavy vsech 6 vstup /vystup formou naprıklad kde prvnı cıslo je logicka hodnota 1 vstupu c. 1, druhe cıslo je log. 0 vstupu cıslo 2 atd. Nastavene cıslo na podavanıinformacıo provozu ó INFOSMS a interval pro odesılanı Nastavene cıslo mňsıc n ıho volanımcall Nastavene ICALL cıslo a interval Identifikace verze Jestliz e chceme zjistit castecnou informaci o konfiguraci m z eme jmenovitň vyzadat pouze jednu z vyse uvedenych SMS zprav. Pokyn*1) XXppppLIST_n pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du n*2) Cıslo 1 az 7 *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu LIST a hodnotou parametru n je znak mezera. *2) n = 1 az 6 Vratızpravu s informacemi o nastavenıvstupu 1 az 6. n = 7 Vratızpravu s informacemi o spolecne m nastavenı CALLBACK odposlech zabezpeceneho prostoru Jestliz e chcete napr. pri poplachu zjistit poslechem, co se v mıstň instalace dňje, mate moz nost SMS zpravou vyzadat, aby Vam GB 050 zpňt zavolala se zapnutym mikrofonem pro odposlech mıstnosti. Pokyn*1) XXppppCALLBACK _cıslo pppp C tyri cısla aktualnıho PIN ko du cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon.*2) *1) Mezi klıc ovym slovem pokynu CALLBACK a cıslem je znak mezera *2) Jestliz e nebude zadne cıslo uvedeno zavola zpňt na cıslo odesilatele SMS pokynu. Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr ). Hovor bude trvat 255 vterin nebo ho drıve m z ete ukoncit zavňs enım. Citlivost mikrofonu vestavňne ho v mobilnım telefonu je pomňrnň nızka. Proto volte vhodne umıstňnıvyrobku. 5. Programovanı z pocıtace. Jako velmi komfortnı zp sob nastavenı vsech parametr GB 050 je moz no zvolit nastavenız PC pomocıkonfiguracnıho programu a se riove ho kabelu s prevodnıkem. Program i kabel je moz no dokoupit jako prıslus enstvısada pro konfiguraci z PC obj. c. ED

17 Program nainstalujete pod WINDOWS 95 nebo 98 prıkazem A:\setup. Pripojte GB 050 pres propojovacıkabel s prevodnıkem ED Program umoznuje nacıst aktualnı konfiguraci z GB 050, zmňnu konfigurace a odeslanı konfigurace do GB 050. Konfigurace je te z moz no ukladat a nacıtat ze soubor. 6. Provoz pri vy padku externıho napajenı Pri vypadku externıho napajenıgb 050 plnohodnotnň pracuje po dobu asi 12 hodin z baterie. Bez externıho napajenı vsak nedokaz e zapnout mobilnı telefon, proto je ignorovan pokyn RESET. Konfigurace, kterou nastavıte do GB 050 bude i pri odpojenı nebo uplne m vybitı zaloz nıbaterie po libovolnň dlouhou dobu uchovana v pamňti typu EEPROM. 7. Prehled programovacıch pokynu rıdıcı SMS zpravy 1) Vz dy predradit text XXpppp, kde pppp je PIN GB050 2) c = cıslo Maximalnň 14 cıslic cısla na jakykoliv telefon, ale i na informacnıcentrum operatora. Eurotel ó Paegas: Cıslo lze zadat v narodnım formatu, (napr ), ale i v mezinarodnım formatu (napr )..! Mezi klıc ovym slovem pokynu a hodnotou parametru je vz dy znak mezera Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno NastavenıPINu PIN_nnnn nnnn 4 cısla pinu 0000 RESET GSM Dohledu RESET Inicializace parametr INIT Pravidelne info. Volanı ICALL_c 2) c = max. 14 cısel De lka intervalu volanı ICALLINT_h h = 1 ó 240 hodin 168 Mňsıc n ıvolanı MCALL_c 2) c = max. 14 cısel Poplachove volanı ALARMCALL_c 2) c = max. 14 cısel Informacnıcıslo INFOSMS_c c = max. 14 cısel Interval odesılanıinfo SMS SMSINT_n n = 1 ó 30 (dn ) 1 Poplachove SMS zpravy SMSTXT1_ text SMSTXT2_ text SMSTXT3_ text SMSTXT4_ text SMSTXT5_ text SMSTXT6_ text Text 4 ó 100 znak uzavreny do ALARM1 ALARM2 ALARM3 ALARM4 ALARM5 ALARM6 16

18 Cısla pro odesılanı ALARM SMS zprav i/o 1 SMScA i/o 1 SMScB i/o 2 SMScA i/o 2 SMScB i/o 3 SMScA i/o 3 SMScB i/o 4 SMScA i/o 4 SMScB i/o 5 SMScA i/o 5 SMScB i/o 6 SMScA i/o 6 SMScB Nastav vystup 1 (svorka 1) Nastav vystup 2 (svorka 2) Nastav vystup 3 (svorka 3) Nastav vystup 4 (svorka 4) Nastav vystup 5 (svorka 5) Nastav vystup 6 (svorka 6) Pokyn XXpppp.. 1) Rozsah Nastaveno SMSNOA1_c 2) Maximalnň 14 SMSNOB1_c 2) cıslic SMSNOA2_c 2) SMSNOB2_c 2) SMSNOA3_c 2) SMSNOB3_c 2) SMSNOA4_c 2) SMSNOB4_c 2) SMSNOA5_c 2) SMSNOB5_c 2) SMSNOA6_c 2) SMSNOB6_c 2) OUT1_y OUT2_y OUT3_y OUT4_y OUT5_y OUT6_y 17 y = 0 vystup do log.0 y = 1 vystup do log.1 bez y zmňna Zjisti nastavenı LIST_(n) N = vstup 1az 6 N = 7 spolecne par. bez n zpňt 7 x SMS Zavolej s odposlechem CALLBACK_(c) 2) Max. 14 cısel Bez c. zavola zpňt. 8. Zakladnı technicke parametry. GB 050 ALARM to n 400 Hz Vstupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 0 ó 0,8 V Logicka 1 4 ó 6 V Vy stupy SMS 1 ň 6 Logicka 0 max. 0,8 V pri Iz = 5mA Logicka ó 5 V pri Iz = 0,03mA GSM sıí GSM 900 MHz / 1800 MHz SIM karta Plugin Zarızenı Napajecınapňtı 10 ó 16V ss Odbňr pri nabıjenıs pickovy 350 ma (pri 12 V ) Max. doba dobıjenı 2 hod. Odbňr pri nabite baterii 14 ma Doba bňhu ze zalohy Min. 24 hod Rozmňry 110 x 70 x 30 mm Hmotnost 190 g Provoznıteploty +5 az +40 o C

19 ZA RUC NILIST Nazev vyrobku : Typ : Vyrobnıcıslo : Datum prodeje: Podpis: Prodavajıcı organizace : Adresa, telefon, razıtko : Prijato do opravy Datum odeslanı Popis zavady 18

20 ZA RUC NIPODMINKY De lka zarucnıdoby je 12 mňsıc od data prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na zbozı registrovane nebo oznacene firmou LEVEL. Zarucnı oprava bude provedena nejpozdňji do deseti pracovnıch dn od dorucenı vadne ho zbozıdo firmy LEVEL za predpokladu, z e nahradnıdıl je k dispozici na skladň. Pokud tomu tak nenı, bude uzivateli nabıdnuto nahradnı res enı do doby dokoncenıopravy. Zarucnıopravy budou provedeny v sıdle firmy a zarucnılh ta se prodluz uje o dobu trvanıopravy. O zp sobu dopravy rozhoduje vyhradnň servisnıtechnik. Zaruka se neposkytuje v prıpadň ztraty nebo zamňny zarucnıho listu, pri znicenı vyrobku zp sobene z ivelnou pohromou, pri prepravň, nevhodnym umıstňnım, nevhodnou obsluhou, uzıvanım zarızenıv neodpovıdajıcıch podmınkach, dale pak pri porus enınebo sejmutıpecetnıch prelepek. Zaruka se nevztahuje na spotrebnımaterial barvıcıpasky, diskety a pod. Nevztahuje se rovnňz na nefunkcnost zp sobenou instalovanym softwarem, nebo jeho vzajemnym p sobenım. Firma rovnňz nenese odpovňdnost za prıpadne ztraty, ktere vzniknou uz ivateli nasledkem poruchy zarızenı. Zaruka se te z nevztahuje na nefunkcnost zp sobenou zmňnou vnňjsıch podmınek jako je zmňna legislativy, zmňny telefonnısıtň, zmňny napajecısıtň atd. Zaruka se uplatnuje predloz enım kompletnň vyplnňne ho zarucnıho listu a zarızenı urcene ho k opravň vcetnň prıslus enstvı. Duplikat zarucnıho listu se nevystavuje, zakaznık rucıza jeho spravnost a originalnost. 19

GSM pager GB 050. Výsuvný jumper na pravém boku skříňky připojuje napájení GB 050 k baterii mobilního telefonu.

GSM pager GB 050. Výsuvný jumper na pravém boku skříňky připojuje napájení GB 050 k baterii mobilního telefonu. GSM pager GB 00. Popis výrobku.. Popis funkce GSM Pager GB 00 se skládá z plastové skříňky, která je pevně spojena s baterií mobilního telefonu. Z této skříňky vystupuje komunikační kabel s konektorem

Více

GSM DÁLKOVÝ DOHLED. GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL

GSM DÁLKOVÝ DOHLED. GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL GSM DÁLKOVÝ DOHLED GB 051 010 pro mobilní telefon Siemens C35i, M35, S35 Automatický přenos informací sítí GSM NÁVOD K OBSLUZE LEVEL 2 Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku GSM

Více

GSM Lift Watch compact

GSM Lift Watch compact GSM VY TAHOVY KOMUNIKAC NISYSTE M GSM Lift Watch compact Na vod k instalaci a programova nıv1.0 Zarızenı je urc eno k nouzovemu hlasovemu spojenı napr. kabiny vytahu s havarijnı sluzbou, hasic i, policiı,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GSM BRÁNA ISDN Comfort Řada GB 320 s vestavěnými dvěma moduly GSM Obousměrný převodník ISDN linky na GSM Návod k obsluze LEVEL

GSM BRÁNA ISDN Comfort Řada GB 320 s vestavěnými dvěma moduly GSM Obousměrný převodník ISDN linky na GSM Návod k obsluze LEVEL GSM BRÁNA ISDN Comfort Řada GB 320 s vestavěnými dvěma moduly GSM Obousměrný převodník ISDN linky na GSM Návod k obsluze LEVEL 1 Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku - GSM Brány

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor Obsah Obsah 3 Úvod 4 Montáž GPS lokalizátoru do vozidla 4 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení alarmu 6 2. Zadání autorizovaných

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod

GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod Zařízení plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Ovládat zařízení je možné pomocí SMS, z webové stránky GSMLINK, prozvoněním ze zadaného

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

GC 072 230 F KOMUNIKÁTOR POSITRA. Návod k obsluze a instalaci

GC 072 230 F KOMUNIKÁTOR POSITRA. Návod k obsluze a instalaci KOMUNIKÁTOR POSITRA Návod k obsluze a instalaci GC 072 230 F GSM,GPRS,GPS KOMUNIKÁTOR Sběr a přenos pozic z vozidel do mapových programů Přenos alarmu z instalovaného zabezpečovacího zařízení 2 Vážený

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Bezdrátový GSM alarm HG-102M

Bezdrátový GSM alarm HG-102M Bezdrátový GSM alarm HG-102M návod k použití 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1.1 Popis systému Bezdrátový GSM alarm je

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více