START - ABSOLVENTI. Metodika projektu Absolventi na trh práce. Kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "START - ABSOLVENTI. Metodika projektu Absolventi na trh práce. Kolektiv autorů"

Transkript

1 START - ABSOLVENTI Metodika projektu Absolventi na trh práce Kolektiv autorů I n s t i t u t p r o i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t

2 1

3 Podpora absolventů při vstupu na trh práce Tato metodika vznikla na základě inspirativních zkušeností ze zahraničí. Příklady dobré praxe byly ověřovány v Moravskoslezském kraji a vybraná problematika se pak stala tématem k setkání s odbornou veřejností. Vybrané postupy, které jsou dostatečně dostupné pro vzdělávací instituce a nevyţadují další investice či mimořádné zdroje jsou sepsány do této metodiky. Cílem této metodiky je inspirovat pracovníky vzdělávacích institucí k zamyšlení a nastínit moţnosti systémové práce s absolventy tak, aby se v maximální míře ucházeli o práci a získávali potřebnou praxi jiţ v průběhu jejich formálního vzdělávání. Pochopitelně bude záleţet na okolnostech a dispozicích dané vzdělávací organizace, do jaké míry se jim podaří zavést konkrétní nástroje do výuky či mimoškolní činnosti. Tato metodika byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podpora vstupu absolventů na trh práce, CZ.1.04/5.1.01/

4 START ABSOLVENTI Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Legerova 2, Praha 2 3

5 OBSAH 1. Úvod 6 START - Absolventi 6 Průzkum na školách v MSK z roku Základní kameny pro optimalizaci edukace s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce 10 Standardy vzdělávání a strategie (MSK, ČR, EU) 10 Osobní rozvoj a sebereflexe studenta 13 Silné a slabé stránky studenta 20 Hospodaření s časem a lidským potenciálem 25 Modulové vzdělávání 29 Požadavky sociálních partnerů 40 Kvalita praxe 46 Evaluace, testování 54 R-linka studenta, trasování absolventů 59 Správa portfolií 65 Certifikace Shrnutí metodiky START - Absolventi 77 Překážky v přenosu dobré praxe ze zahraničí 77 Certifikované vzdělávací moduly vs. státní maturita 78 Porfolio a portfoliová složka 81 Východiska pro spolupráci firem a škol 82 Mobilita studentů 83 Dobrovolnictví a občanský sektor 85 Příklad komunitní práce 86 Význam dobrovolnictví pro absolventy 86 Kariérová centra 87 Úřady práce a absolventi 88 Evaluace výstupních znalostí Závěrečné informace 91 4

6 V textu jsou použity tyto piktogramy: upozornění na skutečnost, informace důleţitá z hlediska daného tématu zodpovězení (poloţení si) dotazů tip na podnětné informace informace doporučené absolventům (studentům) informace doporučené vzdělávacím institucím informace doporučené personalistům V druhé kapitole se v úvodu nacházejí klíčová slova, která umožňují lépe se orientovat v textu. Ke stejnému účelu slouží hypertextové odkazy, které při současném stisku ctrl a kliknutí na odkaz vedou na vnější internetový zdroj informací. Pokud je citován delší úsek, je použita kurzíva (vždy je uveden zdroj citace). Kratší citace jsou uvedeny uvozovkami (s uvedením autora). Doplňující informace k tématu, odkazy na zajímavé projekty a nosné aktivity naleznete v zeleném poli. Zde jsou také uvedeny informace pro absolventy (text se obrací na mladé absolventy a je psán neformálním stylem). 5

7 1. Úvod START - Absolventi Motto: Musíme se pohnout k modelu, který je více založen na principech zemědělství. Nelze předvídat výsledek lidského rozvoje. Vše co můžete, stejně jako zemědělec, je vytvořit podmínky, ve kterých začnou vzkvétat. Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! Konference TED (květen 2010), Absolventi po absolvování školy často nenacházejí zaměstnání ve své vystudované profesi z důvodu nedostatku zkušeností. Zkušenosti se jim nedostávají, protoţe je zaměstnavatelé kvůli nedostatku praxe nechtějí zaměstnat, a tak se absolventi dostávají do jakéhosi bludného kruhu. Jiţ při úvodní konferenci projektu Podpora absolventů při vstupu na trh práce, v rámci kterého tato metodika vznikla, se během odborné diskuze ukázalo, ţe zabývat se samotnými absolventy je pozdě a ţe je zapotřebí začít v úvahách metodiky podporující profesní uplatnění absolventa mnohem dříve, neţ po nebo těsně před absolvováním školy. Zahraniční partneři potvrdili, ţe s absolventy pracují jiţ v průběhu studií a systémově rozvíjejí spolupráci se vzdělávacími organizacemi. Dokonce ještě před začátkem vzdělávacího systému je moţné nastartovat nástroje, jejichţ uţitek se bude postupně rozvíjet na vyšší úroveň. Příkladem je portfolio, kde jiţ v mateřské škole si děti mohou odkládat své nejlepší výtvory do sloţky a ta se dá např. pouţít při přechodu na další stupeň (u zápisu do 1. třídy). Tento triviální příklad plátí i pro další absolventy, vţdyť první zaměstnavatel nepoţaduje nic jiného neţ ukázky prací a přesvědčit, ţe uchazeč o zaměstnání disponuje očekávanými kompetencemi. Referenční portfolio absolvena ucházejícího se o zaměstnání pak není nic jiného neţ onou sloţkou výtvorů, kterými se před potenciálním zaměstnavatelem prezentuje. Přestoţe se absolventi v rámci výuky setkávají s tím, jak psát ţivotopis jejich studijní ţivot většinou neumoţňuje své curiculum obohatit a atraktivní kompetence. Protoţe je to vzdělávací systém, který je jedním (a samozřejmě ne jediným) významným činitelem, jeţ působí a modeluje osobnost mladých lidí, je 6

8 tato metodika zaměřena zejména pro vzdělávací instituce, aby odkrytí talentu ve stáří nebylo náhodným, nýbrţ jeho vědomým rozvíjením (šlechtěním), aby byla naplněna slova Kena Robinsona uvedená v mottu. Tuto metodiku doplňuje příručka, ve které jsou některá zjištění uvedená v metodice rozšířena o další informační zdroje a postřehy, které zazněly v rámci pracovních setkání projektu. V obou dokumentech jsou uváděny praktické odkazy a doporučení na základě studia nástrojů a postupů, které se nabízejí buď v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) anebo za jejími hranicemi, avšak v rámci prostředí Evropské unie. Postupnou implementací metodiky lze docílit podpory mnohých strategií trhu práce Evropského společenství, které se prozatím jeví jako málo účinné anebo v Moravskoslezském kraji jako nefunkční (např. program mobility Mládeţ v pohybu, který je ve Skotsku hojně vyuţíván). Z počátečního průzkumu, který obsahově vycházel ze zahraničních zkušeností, vzešlo několik témat a zajímavých poznatků. Podrobné reporty jsou k dispozici na stránkách Zde jsou uvedeny jen závěry a upozorníme na vybrané skutečnosti. Na tomto základě jsme vystavěli mozaiku podtémat a jejich moţných řešení, které v symbióze povedou ke kýţenému naplnění cílů projektu, tedy k zaměstnatelnosti absolventů. Jednotlivé komponenty uvedené metodiky jsou voleny tak, aby byly navzájem kompatibilní nejen mezi sebou, ale i nástroji pro podporu zaměstnatelnosti v rámci Evropské unie a pochopitelně dalšími projekty realizovanými v rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Metodika je určena všem kantorům v rámci formálního a obecně celoţivotního vzdělávání, kteří v ní naleznou inspirace pro práci s dětmi a mládeţí k jejich osobnímu a profesnímu uplatnění v ţivotě. Dojde-li k rozumnému hospodaření jednak s časem vyhrazeným na vzdělání, s odkrýváním a rozvíjením lidského potenciálu, tak i podpory jedinečnosti kaţdého a jeho vnitřní motivace, tehdy dojdeme ke sklizení plodů naší společné práce během vzdělávacího procesu. Základem této metodiky je teze, ţe tyto plody by měly být vidět a můţeme její existenci zaznamenat. K tomu Vám přejeme dostatek sil i trpělivosti a uvítáme, kdyţ se s námi podělíte o myšlenky či praktické zkušenosti pramenící z předkládané metodiky START Absolventi. 7

9 Průzkum na školách v MSK z roku 2011 Metodologie průzkumu Respondenti: Ředitelé škol, zástupci ředitelů, kompetentní představitelé VŠ a VOŠ se sídlem v Moravskoslezském kraji Zjišťovací šetření k projektu Podpora vstupu absolventů na trh práce probíhalo v Moravskoslezském kraji (MSK) v době od 1.3 do formou osobních setkání s řediteli škol a jejich zástupci (střední, VOŠ a VŠ). Sběr dat: Osobní setkání, strukturovaná interview - odpovědi zaznamenávané do formuláře dotazníku. Respondenti měli moţnost stručně upřesňovat nebo doplňovat otázky a komentovat své odpovědi (subjektivní postoj respondenta s vysokou mírou kompetentnosti k tématu). Respondenti byli za účelem dohodnutí osobní schůzky oslovováni náhodným výběrem telefonicky nebo elektronicky. Vyhodnocení dat: Popisná statistika kvantitativní Velikost a reprezentativnost vzorku Celkem bylo zapojeno 28 škol, coţ představuje téměř 18% z celkového počtu 157 škol (G, SŠ, SŠ s VOŠ, VOŠ a VŠ) v Moravskoslezském kraji. Výsledky průzkumu jsou v následujících kapitolách uvedeny v červené tabulce podle souvislosti s daným tématem. Podrobný reporty najdete na 8

10 Graf A - rozložení vzorku dle typu školy typu VŠ 21% typu VOŠ 14% typu VOŠ + S.. 11% typu SŠ 54% Struktura vzorku Pouze jedna čtvrtina oslovených škol byla zaměřená na technické obory. Graf B - charakter oborového zaměření školy ostatní 75% převážně technické 25% 9

11 2. Základní kameny pro optimalizaci edukace s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Standardy vzdělávání a strategie (MSK, ČR, EU) Klíčová slova: standardy, strategie, osobnost ředitele, management školy, úspěšnost školy Dle příspěvku prof. Mechlové, který zazněl na úvodní projektové konferenci je zapotřebí vytvořit vzdělávací standardy na základě RVP ZŠ pro jednotlivé obory (předměty). Ty by měly být sestaveny v operacionalizované formě tak, aby umoţňovaly měření, zda ţák standardu dosáhl a jaké úrovně. Určení míry standardu by pak slouţila jako reflexe pro učitele, ţáky i rodiče. K povýšení uplatnění absolventů v praxi je potřeba sladit strategie kraje, ČR, EU se standardy, udělat je navzájem kompatibilními s evropskými a národními nástroji. Pro směřování školy je zase stěţejní osobnost ředitele školy v Praze proběhla evropská konference ke kvalitnímu a efektivnímu vedení škol ve 21. století (zdroj: Podoba managementu Zhruba polovina respondentů odpověděla, že je spokojena s podobou managementu škol, 1/6 je pro jeho inovaci v různých variantách. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs Zhruba 1/6 respondentů by uvítala ve vedení škol změnu směrem 10

12 k jedné z těchto podob: o Trojčlenný management na stejné úrovni rozhodování: ředitel pro oblast pedagogiky a metodických programů, ekonomický manaţer, manaţer pro PR, projektovou činnost a inovaci o Jeden ředitel, s podřízenými zastupující tyto činnosti o Jeden ředitel a některé pozice sdílené mezi školami Přibliţně polovina respondentů je spokojena se stávající podobou. Respondenty byli povětšinou pracovníci na pozicích vedení instituce nebo její části (výjimečně výchovní poradci, vedoucí kateder, centrum přípravy); lze předpokládat, ţe jiné výsledky by byly, kdyby respondenti pocházeli z řad učitelů. Respondenti z VŠ navrhovali ředitelům středních a vyšších škol, aby se více věnovali: o učení se výzkumné práci, o samostatné práci s textem a psanými útvary, o komunikaci, o důrazu na praxi, o integrované výuce předmětů prostřednictvím jiného jazyka, neţ který se k tomu běţně pouţívá (CLIL). o o o o Z průzkumů provedených v různých zemích vyplývá skutečnost, ţe školy s vynikajícími výsledky jsou dány úspěšností práce výborného ředitele (dle Carolyn Riehl a Kenneth Leithwood z Temple University v americké Filadelfii). V příspěvku Blanislava Kleskeně zazněla informace, ţe v některých zemích je na školách vedle ředitele zřízena navíc pozice business manaţera. Ředitel se pak můţe věnovat hlavně kvalitě výuky. Van den Brande informoval, ţe ve Flandrech se osvědčilo sdruţování škol do menších skupin. Díky tomu mohou školy část administrativních povinností sdílet, případně je přenést na společného pracovníka. Ředitelům pak část úřadování ubude. Branislav Kleskeň (zástupce poradenské firmy) uváděl zajímavý příklad pocházející ze singapurského školství. Výběr vhodných kandidátů na ředitele škol začíná jiţ mezi učiteli od prvních tří let praxe. 11

13 Hodnocením pak prochází asi polovina. Následuje příprava 4 6 let před nástupem do funkce ředitele, kdy kandidát zároveň vykonává funkci zástupce ředitele na 2 3 školách. 12

14 Osobní rozvoj a sebereflexe studenta Klíčová slova: růstová linka (R-linka), dobrovolnost, dobrovolnictví, vnitřní motivace, portfolia, individualizace vzdělávání, komunikace, CLIL, silné a slabé stránky studenta Sledujeme-li individuální osobní rozvojovou linii (R-linku) kaţdého studenta, můţeme stanovit konkrétní akční a organizační plán. Vstupy se dají určit a naplánovat, výstupy podléhají aktuálním situacím. Předchozí výstupy se stávají následujícími vstupy někdy v budoucnu. Na určité etapě studia by měli optimálně odpovídat jiţ zmíněným standardům a strategiím. V případě absolventů směřujících na trh práce povaţujeme jako jeden ucelený stupeň studia středoškolské, vysokoškolské či jiné ukončené vzdělání. Proto, aby bylo dosaţeno plynulého přechodu na základě individuální reflexe a analýzy rozvoje studenta, je potřeba vědomě zpracovávat uvedené R-linky nejen mezi jednotlivými stupni škol, ale především mezi jednotlivými vyučovacími moduly (vyučovacími jednotkami). Podoby modulů je moţné chápat a rozdělovat dle potřeb školy, resp. samotného studenta. Je moţné, aby moduly běţely i paralelně a bylo by vnímáno a rozvíjeno několik R-linek. To uţ záleţí na moţnostech školy a studenta, který můţe tímto způsobem studovat více modulů (studijních oborů) najednou. Např. jeden můţe být součástí formálního vzdělávání a druhý volnočasového neformálního vzdělávání. Pro plynulou reflexi a analýzu úspěšnosti individuálního vzdělávacího procesu se nabízí nástroj waldorfského mezinárodního prostředí portfoliová složka EPC (viz dále). Pro kompatibilitu napříč i podélně spektrem celoţivotního vzdělávání by bylo potřeba vytvořit kompatibilitu vyuţít a dát do souladu např. tyto nástroje: o o o o Portfoliová sloţka EPC (ad waldorfské střední odborné školy Ostrava, Praha) Národní soustava kvalifikací (celá ČR) ŠVP + sociální partnerství (celá ČR, v Ostravě RKC při Ostravské univerzitě PdF) SOPR nástroj pro studentské praxe (Institutu Svazu průmyslu ČR) 13

15 o o o o o individuální akční plán (Úřad práce ČR) evropské strategie, programy a projekty národní a krajské strategie poţadavky sociálních partnerů, hospodářských komor, cechů, asociací certifikační model typu VCC apod. Z průzkumu IPIS, o.s. se ukázalo jako potřebné rozvíjet téma dobrovolnosti a vnitřní motivace u ţáků. Na to, ţe studentská mládeţ je finančně podporována a zvýhodňována si studenti velmi lehce zvyknou. Mezi finančně podporované (nebo zcela hrazené) aktivity patří dobrovolnické stáţe a jiné programy EDS (evropské dobrovolné sluţby). Je však potřeba, aby tato privilegia měla jistou protiváhu. Tím můţe být vyjádření zainteresovanosti studenta k dobrovolným aktivitám, která by měla pramenit z vnitřní motivace, více neţ z vnějších stimulů. Dobrovolnost je jistou hodnotou, na které je potřeba pracovat, aby dotyčný nekonal jen se zištným záměrem, ţe obdrţí za svoji aktivitu odměnu, ale s vědomím, ţe rozvíjí nejen sebe, ale také celek tím, ţe do něj přispěje. K větší svobodě výběru (a tím i nalezení vlastní zainteresovanosti, vnitřní motivace a tedy i projevení dobrovolnosti) napomůţe větší individualizace vzdělávání. Dobrovolnictví Kvantitativní výsledky ukázaly, že školy v MSK ve velké míře nevyužívají nástroje k podpoře dobrovolnictví. Důvodem jsou často jiné priority školy nebo nedostatek informací v této oblasti (na školy zaměřené osvěty). Také dobrovolnické výměnné pobyty studentů v zahraničí jsou ojedinělé. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs Závěr: Jen 15% oslovených škol v první polovině roku 2011 vykázalo, ţe vyuţívají nějakým způsobem dobrovolnictví, coţ je poměrně málo vzhledem k cílům EU pro tento rok. Uvedené cíle Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního 14

16 občanství se prozatím v oblasti institucí formálního vzdělávání dle rozhovorů se zástupci škol v MSK nepodařilo příliš naplnit. V roce 2011 velmi málo studentů z oslovených škol vyuţívalo moţností dobrovolnictví během studia či po absolvování školy. Dotazovaní ze škol uváděli většinou, ţe dobrovolnictví nevyuţívají pro malou informovanost nebo jiné školní priority. Zároveň tato dobrovolnost by měla být i ze strany firem či příspěvkových organizací (např. škol), kde studenti (absolventi) mohou nabídnout svou pomoc a přitom získat praxi. V duálním německém systému (50% teorie, 50% praxe) nikdo firmy nenutí, aby firma studenta na praxi přijala, a dokonce student můţe získat za svou práci finanční odměnu. Navíc neexistuje garance, ţe absolvent nakonec v dané firmě zůstane. Funguje tam ponětí o prospěšnosti této aktivity pro celek ne tedy jen pro jednu firmu či jednoho absolventa. Tzn. je rovněţ potřeba umět individuálnost zasadit ve prospěch celku. Tento aspekt je moţné procítit při cvičeních, jeţ jsou součástí seminářů tzv. intuitivní pedagogiky ( Děti a jejich přirozená touha po poznání rozhovor s lektorem intuitivní pedagogiky Marcelem Desaxem: Moţností, jak ve výuce pouţít individuálního zapojení se ţáka dle svých dispozic v rámci dílčích úloh prospěšných k realizaci celkového zadání nabízí projektová metoda. Informace najdete v příručce: Žákovské projekty cesta ke kompetencím, Příručka pro učitele středních odborných škol, NUOV, etencim.pdf Z příspěvku (v rámci projektového workshopu) vedoucího oddělení zaměstnanosti ÚP ČR, KoP Ostrava zaznělo, ţe mnohá podnětná řešení k vyuţití potenciálu uchazeče o zaměstnání, zejména z řad absolventů škol, se mohou minout účinkem (stát se formálními), pokud se stanou paušální povinností pro kaţdého, bez toho, aby byly primárně zohledňovaly jak potřeby trhu práce, tak individuální charakteristiky nezaměstnaného. Jako příklad 15

17 uvedl povinnost uzavřít individuální akční plán (IAP) pro všechny nezaměstnané, kteří jsou na úřadu práce evidování déle neţ 5 měsíců, jehoţ obsahem má být zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení moţnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Jeho slova potvrzuje také studie provedená po zavedení IAP zákonem do praxe v roce 2009 k dispozici zde: Informace pro absolventy: Pro ty, co jsou v evidenci úřadu práce nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, měl by být vypracován tzv. Individuální akční plán (IAP). Ve stručnosti se jedná o dohodu mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce, jejímţ obsahem je naplánování aktivit, které by měly vést k zisku práce. Avšak také tento IAP nebude dostatečně účinný, pokud nebude vycházet z dobrovolné aktivity samotného uchazeče. I přes všechnu podporu a pomoc odborníků na úřadu práce, pamatuj, ţe jakoţto nezaměstnaný absolvent se musíš především sám postarat o to, aby sis našel práci, která odpovídá vlastním kompetencím a zájmu. Poslouţit ti můţe například tato příručka nezaměstnaného a nebo spíše (Sborník námětů pro realizaci IAP). Porušení povinností, které jsou požadovány po uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, tzn., také odmítnutí spolupracovat na podobě IAP, může vést k zahájení správního řízení a sankčnímu vyřazení z evidence úřadu práce. Tím by ses po dobu šesti měsíců nemohl zaregistrovat na úřadu práce a pobírat dávky sociální podpory. Byť je dobrovolnictví doménou neformálního vzdělávání, přesto skýtá potenciál a z předchozího vyvstává potřeba se mu věnovat jiţ během frontálního vzdělávání. Z rozhovorů s řediteli a výchovnými poradci MSK pramení, ţe mnohdy studenti odmítnou na zajištěné pobyty do zahraničí odjet, proto je vhodné podporovat moţnosti překonávání obav z toho 16

18 pramenících. Často se to pojí s malou důvěrou v praktickou znalost uţívání cizího jazyka a získání nedostatečných zkušeností a praktického uplatnění jiţ od počátků studia (resp. v předchozím studiu). Moţností jak tento poţadavek naplnit je pouţití metod CLIL, to znamená vyuţití integrované výuky cizího jazyka a odborného předmětu (http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/cs htm nebo si opatřete publikaci zde: Moţnou platformou pro vyuţití cizího jazyka nabízí fiktivní (http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem) či virtuální firmy (http://www.virtualni-firma.cz/?q=node/aktivni-virtualnifirmy). Přečtěte si publikaci CLIL ve výuce: Jak zapojit cizí jazyk do vyučování, NUOV, Praha Tobias Jäger z německé waldorfské organizace (www.freunde-waldorf.de), která vysílá dobrovolníky do dalších zemí Evropy, Asie, Jiţní Ameriky, Afriky i Austrálie (600 dobrovolníků za rok do 300 různých míst), popisoval zkušenosti, jenţ jeho organizace nabyla v dobrovolnictví od 70. let. o Financování: Dobrovolnický pobyt je z části financován ze státního rozpočtu, ale přesto je účast studenta nezanedbatelná. Student si hradí 2000 euro (letenka, pojištění, ubytování, jídlo, kapesné euro/měsíc). Na druhou stranu nikoho neodmítají z finančních důvodů (pomáhají mu, jak tuto částku získat). Je totiţ potřeba brát dobrovolnictví i jako jistý druh sluţby a slíbit, ţe u jedné instituce dobrovolník setrvá minimálně 1 rok. Tím je u dobrovolníka rozvíjen pocit odpovědnosti. o Vhodná komunikace a podpora: Aby dobrovolník celý rok v cizím prostředí vydrţel, je potřebná podpora organizace v prvních měsících dobrovolnického pobytu. Po té, co opadne počáteční zajímavost pobytu (exotičnost), můţe nastoupit krize a v té je potřeba být s dobrovolníkem v komunikaci a s překonáním krize mu pomáhat. Pro toto je vhodné respektovat různé potřeby jedince, poznat jeho 17

19 silné a slabé stránky. Moţným a důleţitým vzorem pro mobilitu o o o studentů je rovněţ mobilita učitelů (s tím souvisí další bod průzkumu). Vhodný příklad a schopnost učitele vţít se do pozice studenta na dobrovolné stáţi napomůţe k pochopení situace a nalezení řešení v krizi, pokud by vysílající organizací byla škola (přesto je dobré spolupracovat se zajištěním stáţe a jejími sluţbami s externí tuzemským partnerem, který je k tomuto personálně i zdrojově vybavena). Problémy: často se jedná o maturanty (30% z waldorfských škol), pro které je to první praktická zkušenost. Pokud se jedná jiţ o odborníky (absolventy s jistou specializací), pak ti mají tendenci v zemích třetího světa poučovat. Avšak to, co funguje u nás, nemusí fungovat tam. Zájemci o dobrovolnictví: často pocházejí ze střední (vzdělané) vrstvy. Z dělnických rodin se děti (učni, studenti) snaţí mnohem dříve osamostatnit. Mnohem méně je vysokoškoláků, kteří často zakládají rodiny a musí se starat o její obţivu. Mladí lidé se začínají zajímat o dobrovolnické programy v souvislosti se zlomovým obdobím ţivota, kterým je často zakončení školy. Je potřeba se soustředit i na další přelomová období. Společenské a legislativní rozdíly s Německem: poplatek (2000 eu) často pochází od sponzorů (nadšení pro věc, jenţ zapaluje další). Je moţné si je odepsat z daní (všechna o.p.s. si to mohou odečíst z daní). Informace pro absolventy: Po měsíci zakončení studia přestáváš být studentem a jsi nezaměstnaným absolventem školy. Do osmi dnů po zakončení školy (výstupní zkouškou) je tvou povinností nahlásit na svou zdravotní pojišťovnu tuto změnu. Stejně tak pokud zahájíš studium v zahraničí, je potřeba doloţit doklad o uznání studia v zahraničí. Pokud se zapíšeš do evidence na úřad práce (http://portal.mpsv.cz), zdravotní pojištění platí za tebe stát. Absolventy (tak jako ostatní nezaměstnané), kteří se dostanou na delší dobu do evidence úřadu práce, čeká veřejná sluţba. V tom případě si můţeš v občanském sektoru vyhledat smysluplnou dobrovolnou práci a tím zvýšit svoji praxi. 18

20 Veřejná sluţba je povinná pro ty, kteří jsou na Úřadě práce evidováni více neţ rok. Dobrovolně je moţné se do ní zapojit jiţ po dvou měsících v evidenci. Např. smysluplnou náplň mohou nabídnout různé ekologické nebo humanitní organizace (např. Veronica, nebo Namísto evidence na ÚP je moţné rovnou získat praxi jako dobrovolník u nás či ve světě. Dobrovolnictví v rámci programů Evropské unie se nazývá Evropská dobrovolná sluţba (EDS), v angličtině European Voluntary Service (EVS). Databázi dobrovolnických příleţitostí najdeš např. na adrese Anebo podívej se na tyto odkazy: atd. Informuj se o podrobnostech ke zdravotnímu pojištění: např. při pobytu delším než 6 měsíců se dobrovolník může odhlásit ze své zdravotní pojišťovny, přičemž po návratu musí doložit, že byl po celou dobu v zahraničí pojištěn, jinak by musel pojištění v ČR za celou dobu doplatit. Pokud začneš podnikat (staneš se osobou samostatně výdělečně činnou OSVČ), pak je potřeba navštívit také finanční úřad a vzniká ze zákona navíc povinnost oznámit do osmi dnů následujícího měsíce správě sociálního zabezpečení (podle místa trvalého pobytu) tuto skutečnost a další stanovené povinnosti uvedené v příslušných zákonech (č. 155/1995, Sb., č. 582/1991, Sb., č. 589/1992, Sb., v platném znění). Pokud se z tebe zaměstnanec, povinnosti vůči státu ze zákona vyřizuje zaměstnavatel. Více informací: 19

21 Silné a slabé stránky studenta Klíčová slova: osobnost učitele, mobilita, silné a slabé stránky studenta, nadání jedince, druhy inteligence, celoživotní učení, zkušenosti, seberozvoj Ken Robinson ve svém příspěvku Školy ničí kreativitu na konferenci TED sdělil svůj názor, ţe všechny děti mají ohromná nadání a my jimi zcela nemilosrdně mrháme (http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html). Přijmeme-li skutečnost, ţe v kaţdém dítěti dříme jisté nadání, pak v celé třídě máme bezesporu velký lidský potenciál, který dnešní škola neumí zcela tvůrčím způsobem uchopit. O tom, ţe jiţ velmi brzy dokáţeme určovat intelektuální profil ţáka, hovoří tento zdroj: Nejen IQ koeficient hraje roli pro učení se. Prof. Erika Mechlová a doc. Josef Malach z OU v článku v souvislosti s elearningovým učením hovoří o 9 inteligencích: o Jazyková inteligence (Verbal-Linguistic Inteligence) o Matematicko-logická inteligence (Mathematical-Logical Intelligency) o Vizuálně-prostorová inteligence (Visual-Spatial Inteligence) o Tělesně-pohybová inteligence (Bodily-Kinesthetic Inteligence) o Hudební inteligence (Musical Inteligence) o Interpersonální inteligence (Interpersonal Inteligence) o Intrapersonální inteligence (Intrapersonal Inteligence) o Přírodopisná inteligence (Naturalist Inteligence) o Existenciální inteligence (Existential Inteligence) Na uvedených odkazech naleznete nejen nápovědu, jak jednotlivé inteligence odhalit, ale i netradiční návod, jak připravit (nejen) elearningový obsah učiva. Dokonce bereme-li v potaz vyučovací obsah (v dnešní informační společnosti snadno dosaţitelný) jako jakousi potravu k nasycení některých z těchto 9 20

22 inteligencí, pak nás budou zajímat spíše vztahy mezi edukačním obsahem, vstupy a výstupy mezi jednotlivými učebními jednotkami a způsoby jakými ţák s učivem celkově zachází (tzn. kroky, směřující k nabytí kompetencí). A spíše neţ do pozice vše znající autority a zkoušejícího se můţeme posunout k učiteli jako průvodci na cestě poznání ţáka, který jej z dálky pozoruje, ale je mu nablízku. Ţe to lze za pomoci moderních technologií provádět i na dálku jsme poukazovali na příkladu zmiňované Khan Academy. Další příklad řešení, více bliţší klasické výuce, pochází z Turecka. Systém, který učiteli dává prostřednictvím IT technologií přehled o individuálním postupu kaţdého ţáka a pomocí kterého můţe zadávat dílčí i společné úkoly se nazývá TEA (v angličtině název pro čaj). Do ČR jej přivezli zástupci Institutu Svazu průmyslu a jeho prezentace v rámci Učitelského summitu je k vidění na portálu ipraxetv: servis.com/index.php?player_id=all&video=l519ybh7mxo Další příležitosti vzdělávání (celoživotní vzdělávání) Kvantitativní výsledky přinesly zjištění, že školy vědomě pracují s neformálním a informálním vzděláváním a využívají jeho výsledky k povýšení školní praxe. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs % škol pro své ţáky pořádá exkurze, 71,5% jich uvedlo, ţe se zúčastňuje různých soutěţí. Některé školy jsou samy organizátory soutěţí (Slogan Ostravy, soutěţ pro ZŠ Má škola aj.). 79% škol vyuţívá kromě formálního vzdělávání také nástrojů neformální a informální formy vzdělávání mimo rozvrh výuky. Školy často vyuţívají jiné nástroje, jako například vlastní akce (Den profesí, Den s manaţerem apod.) 21

23 Mobilita učitelů Šetření ukázalo, že školy v MSK nevyužívají v dostatečné míře nástroje k podpoře mobility pracovníků škol - často z finančních důvodů. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs % vzdělávacích institucí se vyjádřilo, ţe se jejich učitelé zúčastnili zahraniční návštěvy v rámci programu Leonardo da Vinci. Program Comenius vyuţívá o něco méně, 37 % škol. Erasmusu a Grundtvigu uţívá méně škol - 22% a 26%. Dalšími projekty, které školy vyuţívají, jsou například různé projekty ESF v rámci podprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, moţnosti klastrů aj. Mezi nejčastěji zmiňované země pro spolupráci byly Slovensko (jistě pro historickou a jazykovou blízkost), Velká Británie (výhodou je univerzální angličtina) a Německo (jakoţto jeden z našich sousedů, ale zdá se být i do budoucna strategický partner, i kdyţ obliba němčiny jako cizího jazyku na školách spíše klesá). Všechny se stejným výskytem (6 různých škol se zmínilo o spolupráci s těmito zeměmi). Na dalších místech stojí Polsko (4), Španělsko (3), Rakousko (3), Finsko (3), Turecko (3) a další země. Pokud školy moţností mobility svých pracovníků nevyuţívají, stojí za tím finanční dotace jiných priorit (jako např. správa budovy, slučování škol apod.) nebo chybějící náhrada za kantora tzn. vţdy především finanční záštita. Takových škol je jen malá část 11%. Osobnost učitele má na motivaci k učení studentů jistě veliký vliv. To, co pro výuku znamená učitel, to pro školu značí ředitel. O tom hovořila konference Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století (http://www.et2020.cz/eu-konference.php?idc=91). Ukazuje se, ţe to, zda se škola zapojuje do nějakých mezinárodních projektů spolupráce, závisí především na aktivitě učitelů (ředitelů) a na jejich vnitřní motivaci. S tím pak se úzce pojí uţitek i pro školu a její studenty. Pokud chceme docílit angaţovanosti ze stran ţáků a studentů škol je zapotřebí podpora právě 22

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET 1 Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2012 Veronika Žďárková MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Veronika

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více