START - ABSOLVENTI. Metodika projektu Absolventi na trh práce. Kolektiv autorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "START - ABSOLVENTI. Metodika projektu Absolventi na trh práce. Kolektiv autorů"

Transkript

1 START - ABSOLVENTI Metodika projektu Absolventi na trh práce Kolektiv autorů I n s t i t u t p r o i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t

2 1

3 Podpora absolventů při vstupu na trh práce Tato metodika vznikla na základě inspirativních zkušeností ze zahraničí. Příklady dobré praxe byly ověřovány v Moravskoslezském kraji a vybraná problematika se pak stala tématem k setkání s odbornou veřejností. Vybrané postupy, které jsou dostatečně dostupné pro vzdělávací instituce a nevyţadují další investice či mimořádné zdroje jsou sepsány do této metodiky. Cílem této metodiky je inspirovat pracovníky vzdělávacích institucí k zamyšlení a nastínit moţnosti systémové práce s absolventy tak, aby se v maximální míře ucházeli o práci a získávali potřebnou praxi jiţ v průběhu jejich formálního vzdělávání. Pochopitelně bude záleţet na okolnostech a dispozicích dané vzdělávací organizace, do jaké míry se jim podaří zavést konkrétní nástroje do výuky či mimoškolní činnosti. Tato metodika byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podpora vstupu absolventů na trh práce, CZ.1.04/5.1.01/

4 START ABSOLVENTI Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Legerova 2, Praha 2 3

5 OBSAH 1. Úvod 6 START - Absolventi 6 Průzkum na školách v MSK z roku Základní kameny pro optimalizaci edukace s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce 10 Standardy vzdělávání a strategie (MSK, ČR, EU) 10 Osobní rozvoj a sebereflexe studenta 13 Silné a slabé stránky studenta 20 Hospodaření s časem a lidským potenciálem 25 Modulové vzdělávání 29 Požadavky sociálních partnerů 40 Kvalita praxe 46 Evaluace, testování 54 R-linka studenta, trasování absolventů 59 Správa portfolií 65 Certifikace Shrnutí metodiky START - Absolventi 77 Překážky v přenosu dobré praxe ze zahraničí 77 Certifikované vzdělávací moduly vs. státní maturita 78 Porfolio a portfoliová složka 81 Východiska pro spolupráci firem a škol 82 Mobilita studentů 83 Dobrovolnictví a občanský sektor 85 Příklad komunitní práce 86 Význam dobrovolnictví pro absolventy 86 Kariérová centra 87 Úřady práce a absolventi 88 Evaluace výstupních znalostí Závěrečné informace 91 4

6 V textu jsou použity tyto piktogramy: upozornění na skutečnost, informace důleţitá z hlediska daného tématu zodpovězení (poloţení si) dotazů tip na podnětné informace informace doporučené absolventům (studentům) informace doporučené vzdělávacím institucím informace doporučené personalistům V druhé kapitole se v úvodu nacházejí klíčová slova, která umožňují lépe se orientovat v textu. Ke stejnému účelu slouží hypertextové odkazy, které při současném stisku ctrl a kliknutí na odkaz vedou na vnější internetový zdroj informací. Pokud je citován delší úsek, je použita kurzíva (vždy je uveden zdroj citace). Kratší citace jsou uvedeny uvozovkami (s uvedením autora). Doplňující informace k tématu, odkazy na zajímavé projekty a nosné aktivity naleznete v zeleném poli. Zde jsou také uvedeny informace pro absolventy (text se obrací na mladé absolventy a je psán neformálním stylem). 5

7 1. Úvod START - Absolventi Motto: Musíme se pohnout k modelu, který je více založen na principech zemědělství. Nelze předvídat výsledek lidského rozvoje. Vše co můžete, stejně jako zemědělec, je vytvořit podmínky, ve kterých začnou vzkvétat. Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! Konference TED (květen 2010), Absolventi po absolvování školy často nenacházejí zaměstnání ve své vystudované profesi z důvodu nedostatku zkušeností. Zkušenosti se jim nedostávají, protoţe je zaměstnavatelé kvůli nedostatku praxe nechtějí zaměstnat, a tak se absolventi dostávají do jakéhosi bludného kruhu. Jiţ při úvodní konferenci projektu Podpora absolventů při vstupu na trh práce, v rámci kterého tato metodika vznikla, se během odborné diskuze ukázalo, ţe zabývat se samotnými absolventy je pozdě a ţe je zapotřebí začít v úvahách metodiky podporující profesní uplatnění absolventa mnohem dříve, neţ po nebo těsně před absolvováním školy. Zahraniční partneři potvrdili, ţe s absolventy pracují jiţ v průběhu studií a systémově rozvíjejí spolupráci se vzdělávacími organizacemi. Dokonce ještě před začátkem vzdělávacího systému je moţné nastartovat nástroje, jejichţ uţitek se bude postupně rozvíjet na vyšší úroveň. Příkladem je portfolio, kde jiţ v mateřské škole si děti mohou odkládat své nejlepší výtvory do sloţky a ta se dá např. pouţít při přechodu na další stupeň (u zápisu do 1. třídy). Tento triviální příklad plátí i pro další absolventy, vţdyť první zaměstnavatel nepoţaduje nic jiného neţ ukázky prací a přesvědčit, ţe uchazeč o zaměstnání disponuje očekávanými kompetencemi. Referenční portfolio absolvena ucházejícího se o zaměstnání pak není nic jiného neţ onou sloţkou výtvorů, kterými se před potenciálním zaměstnavatelem prezentuje. Přestoţe se absolventi v rámci výuky setkávají s tím, jak psát ţivotopis jejich studijní ţivot většinou neumoţňuje své curiculum obohatit a atraktivní kompetence. Protoţe je to vzdělávací systém, který je jedním (a samozřejmě ne jediným) významným činitelem, jeţ působí a modeluje osobnost mladých lidí, je 6

8 tato metodika zaměřena zejména pro vzdělávací instituce, aby odkrytí talentu ve stáří nebylo náhodným, nýbrţ jeho vědomým rozvíjením (šlechtěním), aby byla naplněna slova Kena Robinsona uvedená v mottu. Tuto metodiku doplňuje příručka, ve které jsou některá zjištění uvedená v metodice rozšířena o další informační zdroje a postřehy, které zazněly v rámci pracovních setkání projektu. V obou dokumentech jsou uváděny praktické odkazy a doporučení na základě studia nástrojů a postupů, které se nabízejí buď v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) anebo za jejími hranicemi, avšak v rámci prostředí Evropské unie. Postupnou implementací metodiky lze docílit podpory mnohých strategií trhu práce Evropského společenství, které se prozatím jeví jako málo účinné anebo v Moravskoslezském kraji jako nefunkční (např. program mobility Mládeţ v pohybu, který je ve Skotsku hojně vyuţíván). Z počátečního průzkumu, který obsahově vycházel ze zahraničních zkušeností, vzešlo několik témat a zajímavých poznatků. Podrobné reporty jsou k dispozici na stránkách Zde jsou uvedeny jen závěry a upozorníme na vybrané skutečnosti. Na tomto základě jsme vystavěli mozaiku podtémat a jejich moţných řešení, které v symbióze povedou ke kýţenému naplnění cílů projektu, tedy k zaměstnatelnosti absolventů. Jednotlivé komponenty uvedené metodiky jsou voleny tak, aby byly navzájem kompatibilní nejen mezi sebou, ale i nástroji pro podporu zaměstnatelnosti v rámci Evropské unie a pochopitelně dalšími projekty realizovanými v rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Metodika je určena všem kantorům v rámci formálního a obecně celoţivotního vzdělávání, kteří v ní naleznou inspirace pro práci s dětmi a mládeţí k jejich osobnímu a profesnímu uplatnění v ţivotě. Dojde-li k rozumnému hospodaření jednak s časem vyhrazeným na vzdělání, s odkrýváním a rozvíjením lidského potenciálu, tak i podpory jedinečnosti kaţdého a jeho vnitřní motivace, tehdy dojdeme ke sklizení plodů naší společné práce během vzdělávacího procesu. Základem této metodiky je teze, ţe tyto plody by měly být vidět a můţeme její existenci zaznamenat. K tomu Vám přejeme dostatek sil i trpělivosti a uvítáme, kdyţ se s námi podělíte o myšlenky či praktické zkušenosti pramenící z předkládané metodiky START Absolventi. 7

9 Průzkum na školách v MSK z roku 2011 Metodologie průzkumu Respondenti: Ředitelé škol, zástupci ředitelů, kompetentní představitelé VŠ a VOŠ se sídlem v Moravskoslezském kraji Zjišťovací šetření k projektu Podpora vstupu absolventů na trh práce probíhalo v Moravskoslezském kraji (MSK) v době od 1.3 do formou osobních setkání s řediteli škol a jejich zástupci (střední, VOŠ a VŠ). Sběr dat: Osobní setkání, strukturovaná interview - odpovědi zaznamenávané do formuláře dotazníku. Respondenti měli moţnost stručně upřesňovat nebo doplňovat otázky a komentovat své odpovědi (subjektivní postoj respondenta s vysokou mírou kompetentnosti k tématu). Respondenti byli za účelem dohodnutí osobní schůzky oslovováni náhodným výběrem telefonicky nebo elektronicky. Vyhodnocení dat: Popisná statistika kvantitativní Velikost a reprezentativnost vzorku Celkem bylo zapojeno 28 škol, coţ představuje téměř 18% z celkového počtu 157 škol (G, SŠ, SŠ s VOŠ, VOŠ a VŠ) v Moravskoslezském kraji. Výsledky průzkumu jsou v následujících kapitolách uvedeny v červené tabulce podle souvislosti s daným tématem. Podrobný reporty najdete na 8

10 Graf A - rozložení vzorku dle typu školy typu VŠ 21% typu VOŠ 14% typu VOŠ + S.. 11% typu SŠ 54% Struktura vzorku Pouze jedna čtvrtina oslovených škol byla zaměřená na technické obory. Graf B - charakter oborového zaměření školy ostatní 75% převážně technické 25% 9

11 2. Základní kameny pro optimalizaci edukace s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Standardy vzdělávání a strategie (MSK, ČR, EU) Klíčová slova: standardy, strategie, osobnost ředitele, management školy, úspěšnost školy Dle příspěvku prof. Mechlové, který zazněl na úvodní projektové konferenci je zapotřebí vytvořit vzdělávací standardy na základě RVP ZŠ pro jednotlivé obory (předměty). Ty by měly být sestaveny v operacionalizované formě tak, aby umoţňovaly měření, zda ţák standardu dosáhl a jaké úrovně. Určení míry standardu by pak slouţila jako reflexe pro učitele, ţáky i rodiče. K povýšení uplatnění absolventů v praxi je potřeba sladit strategie kraje, ČR, EU se standardy, udělat je navzájem kompatibilními s evropskými a národními nástroji. Pro směřování školy je zase stěţejní osobnost ředitele školy v Praze proběhla evropská konference ke kvalitnímu a efektivnímu vedení škol ve 21. století (zdroj: Podoba managementu Zhruba polovina respondentů odpověděla, že je spokojena s podobou managementu škol, 1/6 je pro jeho inovaci v různých variantách. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs Zhruba 1/6 respondentů by uvítala ve vedení škol změnu směrem 10

12 k jedné z těchto podob: o Trojčlenný management na stejné úrovni rozhodování: ředitel pro oblast pedagogiky a metodických programů, ekonomický manaţer, manaţer pro PR, projektovou činnost a inovaci o Jeden ředitel, s podřízenými zastupující tyto činnosti o Jeden ředitel a některé pozice sdílené mezi školami Přibliţně polovina respondentů je spokojena se stávající podobou. Respondenty byli povětšinou pracovníci na pozicích vedení instituce nebo její části (výjimečně výchovní poradci, vedoucí kateder, centrum přípravy); lze předpokládat, ţe jiné výsledky by byly, kdyby respondenti pocházeli z řad učitelů. Respondenti z VŠ navrhovali ředitelům středních a vyšších škol, aby se více věnovali: o učení se výzkumné práci, o samostatné práci s textem a psanými útvary, o komunikaci, o důrazu na praxi, o integrované výuce předmětů prostřednictvím jiného jazyka, neţ který se k tomu běţně pouţívá (CLIL). o o o o Z průzkumů provedených v různých zemích vyplývá skutečnost, ţe školy s vynikajícími výsledky jsou dány úspěšností práce výborného ředitele (dle Carolyn Riehl a Kenneth Leithwood z Temple University v americké Filadelfii). V příspěvku Blanislava Kleskeně zazněla informace, ţe v některých zemích je na školách vedle ředitele zřízena navíc pozice business manaţera. Ředitel se pak můţe věnovat hlavně kvalitě výuky. Van den Brande informoval, ţe ve Flandrech se osvědčilo sdruţování škol do menších skupin. Díky tomu mohou školy část administrativních povinností sdílet, případně je přenést na společného pracovníka. Ředitelům pak část úřadování ubude. Branislav Kleskeň (zástupce poradenské firmy) uváděl zajímavý příklad pocházející ze singapurského školství. Výběr vhodných kandidátů na ředitele škol začíná jiţ mezi učiteli od prvních tří let praxe. 11

13 Hodnocením pak prochází asi polovina. Následuje příprava 4 6 let před nástupem do funkce ředitele, kdy kandidát zároveň vykonává funkci zástupce ředitele na 2 3 školách. 12

14 Osobní rozvoj a sebereflexe studenta Klíčová slova: růstová linka (R-linka), dobrovolnost, dobrovolnictví, vnitřní motivace, portfolia, individualizace vzdělávání, komunikace, CLIL, silné a slabé stránky studenta Sledujeme-li individuální osobní rozvojovou linii (R-linku) kaţdého studenta, můţeme stanovit konkrétní akční a organizační plán. Vstupy se dají určit a naplánovat, výstupy podléhají aktuálním situacím. Předchozí výstupy se stávají následujícími vstupy někdy v budoucnu. Na určité etapě studia by měli optimálně odpovídat jiţ zmíněným standardům a strategiím. V případě absolventů směřujících na trh práce povaţujeme jako jeden ucelený stupeň studia středoškolské, vysokoškolské či jiné ukončené vzdělání. Proto, aby bylo dosaţeno plynulého přechodu na základě individuální reflexe a analýzy rozvoje studenta, je potřeba vědomě zpracovávat uvedené R-linky nejen mezi jednotlivými stupni škol, ale především mezi jednotlivými vyučovacími moduly (vyučovacími jednotkami). Podoby modulů je moţné chápat a rozdělovat dle potřeb školy, resp. samotného studenta. Je moţné, aby moduly běţely i paralelně a bylo by vnímáno a rozvíjeno několik R-linek. To uţ záleţí na moţnostech školy a studenta, který můţe tímto způsobem studovat více modulů (studijních oborů) najednou. Např. jeden můţe být součástí formálního vzdělávání a druhý volnočasového neformálního vzdělávání. Pro plynulou reflexi a analýzu úspěšnosti individuálního vzdělávacího procesu se nabízí nástroj waldorfského mezinárodního prostředí portfoliová složka EPC (viz dále). Pro kompatibilitu napříč i podélně spektrem celoţivotního vzdělávání by bylo potřeba vytvořit kompatibilitu vyuţít a dát do souladu např. tyto nástroje: o o o o Portfoliová sloţka EPC (ad waldorfské střední odborné školy Ostrava, Praha) Národní soustava kvalifikací (celá ČR) ŠVP + sociální partnerství (celá ČR, v Ostravě RKC při Ostravské univerzitě PdF) SOPR nástroj pro studentské praxe (Institutu Svazu průmyslu ČR) 13

15 o o o o o individuální akční plán (Úřad práce ČR) evropské strategie, programy a projekty národní a krajské strategie poţadavky sociálních partnerů, hospodářských komor, cechů, asociací certifikační model typu VCC apod. Z průzkumu IPIS, o.s. se ukázalo jako potřebné rozvíjet téma dobrovolnosti a vnitřní motivace u ţáků. Na to, ţe studentská mládeţ je finančně podporována a zvýhodňována si studenti velmi lehce zvyknou. Mezi finančně podporované (nebo zcela hrazené) aktivity patří dobrovolnické stáţe a jiné programy EDS (evropské dobrovolné sluţby). Je však potřeba, aby tato privilegia měla jistou protiváhu. Tím můţe být vyjádření zainteresovanosti studenta k dobrovolným aktivitám, která by měla pramenit z vnitřní motivace, více neţ z vnějších stimulů. Dobrovolnost je jistou hodnotou, na které je potřeba pracovat, aby dotyčný nekonal jen se zištným záměrem, ţe obdrţí za svoji aktivitu odměnu, ale s vědomím, ţe rozvíjí nejen sebe, ale také celek tím, ţe do něj přispěje. K větší svobodě výběru (a tím i nalezení vlastní zainteresovanosti, vnitřní motivace a tedy i projevení dobrovolnosti) napomůţe větší individualizace vzdělávání. Dobrovolnictví Kvantitativní výsledky ukázaly, že školy v MSK ve velké míře nevyužívají nástroje k podpoře dobrovolnictví. Důvodem jsou často jiné priority školy nebo nedostatek informací v této oblasti (na školy zaměřené osvěty). Také dobrovolnické výměnné pobyty studentů v zahraničí jsou ojedinělé. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs Závěr: Jen 15% oslovených škol v první polovině roku 2011 vykázalo, ţe vyuţívají nějakým způsobem dobrovolnictví, coţ je poměrně málo vzhledem k cílům EU pro tento rok. Uvedené cíle Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního 14

16 občanství se prozatím v oblasti institucí formálního vzdělávání dle rozhovorů se zástupci škol v MSK nepodařilo příliš naplnit. V roce 2011 velmi málo studentů z oslovených škol vyuţívalo moţností dobrovolnictví během studia či po absolvování školy. Dotazovaní ze škol uváděli většinou, ţe dobrovolnictví nevyuţívají pro malou informovanost nebo jiné školní priority. Zároveň tato dobrovolnost by měla být i ze strany firem či příspěvkových organizací (např. škol), kde studenti (absolventi) mohou nabídnout svou pomoc a přitom získat praxi. V duálním německém systému (50% teorie, 50% praxe) nikdo firmy nenutí, aby firma studenta na praxi přijala, a dokonce student můţe získat za svou práci finanční odměnu. Navíc neexistuje garance, ţe absolvent nakonec v dané firmě zůstane. Funguje tam ponětí o prospěšnosti této aktivity pro celek ne tedy jen pro jednu firmu či jednoho absolventa. Tzn. je rovněţ potřeba umět individuálnost zasadit ve prospěch celku. Tento aspekt je moţné procítit při cvičeních, jeţ jsou součástí seminářů tzv. intuitivní pedagogiky ( Děti a jejich přirozená touha po poznání rozhovor s lektorem intuitivní pedagogiky Marcelem Desaxem: Moţností, jak ve výuce pouţít individuálního zapojení se ţáka dle svých dispozic v rámci dílčích úloh prospěšných k realizaci celkového zadání nabízí projektová metoda. Informace najdete v příručce: Žákovské projekty cesta ke kompetencím, Příručka pro učitele středních odborných škol, NUOV, etencim.pdf Z příspěvku (v rámci projektového workshopu) vedoucího oddělení zaměstnanosti ÚP ČR, KoP Ostrava zaznělo, ţe mnohá podnětná řešení k vyuţití potenciálu uchazeče o zaměstnání, zejména z řad absolventů škol, se mohou minout účinkem (stát se formálními), pokud se stanou paušální povinností pro kaţdého, bez toho, aby byly primárně zohledňovaly jak potřeby trhu práce, tak individuální charakteristiky nezaměstnaného. Jako příklad 15

17 uvedl povinnost uzavřít individuální akční plán (IAP) pro všechny nezaměstnané, kteří jsou na úřadu práce evidování déle neţ 5 měsíců, jehoţ obsahem má být zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení moţnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Jeho slova potvrzuje také studie provedená po zavedení IAP zákonem do praxe v roce 2009 k dispozici zde: Informace pro absolventy: Pro ty, co jsou v evidenci úřadu práce nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, měl by být vypracován tzv. Individuální akční plán (IAP). Ve stručnosti se jedná o dohodu mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce, jejímţ obsahem je naplánování aktivit, které by měly vést k zisku práce. Avšak také tento IAP nebude dostatečně účinný, pokud nebude vycházet z dobrovolné aktivity samotného uchazeče. I přes všechnu podporu a pomoc odborníků na úřadu práce, pamatuj, ţe jakoţto nezaměstnaný absolvent se musíš především sám postarat o to, aby sis našel práci, která odpovídá vlastním kompetencím a zájmu. Poslouţit ti můţe například tato příručka nezaměstnaného a nebo spíše (Sborník námětů pro realizaci IAP). Porušení povinností, které jsou požadovány po uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, tzn., také odmítnutí spolupracovat na podobě IAP, může vést k zahájení správního řízení a sankčnímu vyřazení z evidence úřadu práce. Tím by ses po dobu šesti měsíců nemohl zaregistrovat na úřadu práce a pobírat dávky sociální podpory. Byť je dobrovolnictví doménou neformálního vzdělávání, přesto skýtá potenciál a z předchozího vyvstává potřeba se mu věnovat jiţ během frontálního vzdělávání. Z rozhovorů s řediteli a výchovnými poradci MSK pramení, ţe mnohdy studenti odmítnou na zajištěné pobyty do zahraničí odjet, proto je vhodné podporovat moţnosti překonávání obav z toho 16

18 pramenících. Často se to pojí s malou důvěrou v praktickou znalost uţívání cizího jazyka a získání nedostatečných zkušeností a praktického uplatnění jiţ od počátků studia (resp. v předchozím studiu). Moţností jak tento poţadavek naplnit je pouţití metod CLIL, to znamená vyuţití integrované výuky cizího jazyka a odborného předmětu (http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/cs htm nebo si opatřete publikaci zde: Moţnou platformou pro vyuţití cizího jazyka nabízí fiktivní (http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem) či virtuální firmy (http://www.virtualni-firma.cz/?q=node/aktivni-virtualnifirmy). Přečtěte si publikaci CLIL ve výuce: Jak zapojit cizí jazyk do vyučování, NUOV, Praha Tobias Jäger z německé waldorfské organizace (www.freunde-waldorf.de), která vysílá dobrovolníky do dalších zemí Evropy, Asie, Jiţní Ameriky, Afriky i Austrálie (600 dobrovolníků za rok do 300 různých míst), popisoval zkušenosti, jenţ jeho organizace nabyla v dobrovolnictví od 70. let. o Financování: Dobrovolnický pobyt je z části financován ze státního rozpočtu, ale přesto je účast studenta nezanedbatelná. Student si hradí 2000 euro (letenka, pojištění, ubytování, jídlo, kapesné euro/měsíc). Na druhou stranu nikoho neodmítají z finančních důvodů (pomáhají mu, jak tuto částku získat). Je totiţ potřeba brát dobrovolnictví i jako jistý druh sluţby a slíbit, ţe u jedné instituce dobrovolník setrvá minimálně 1 rok. Tím je u dobrovolníka rozvíjen pocit odpovědnosti. o Vhodná komunikace a podpora: Aby dobrovolník celý rok v cizím prostředí vydrţel, je potřebná podpora organizace v prvních měsících dobrovolnického pobytu. Po té, co opadne počáteční zajímavost pobytu (exotičnost), můţe nastoupit krize a v té je potřeba být s dobrovolníkem v komunikaci a s překonáním krize mu pomáhat. Pro toto je vhodné respektovat různé potřeby jedince, poznat jeho 17

19 silné a slabé stránky. Moţným a důleţitým vzorem pro mobilitu o o o studentů je rovněţ mobilita učitelů (s tím souvisí další bod průzkumu). Vhodný příklad a schopnost učitele vţít se do pozice studenta na dobrovolné stáţi napomůţe k pochopení situace a nalezení řešení v krizi, pokud by vysílající organizací byla škola (přesto je dobré spolupracovat se zajištěním stáţe a jejími sluţbami s externí tuzemským partnerem, který je k tomuto personálně i zdrojově vybavena). Problémy: často se jedná o maturanty (30% z waldorfských škol), pro které je to první praktická zkušenost. Pokud se jedná jiţ o odborníky (absolventy s jistou specializací), pak ti mají tendenci v zemích třetího světa poučovat. Avšak to, co funguje u nás, nemusí fungovat tam. Zájemci o dobrovolnictví: často pocházejí ze střední (vzdělané) vrstvy. Z dělnických rodin se děti (učni, studenti) snaţí mnohem dříve osamostatnit. Mnohem méně je vysokoškoláků, kteří často zakládají rodiny a musí se starat o její obţivu. Mladí lidé se začínají zajímat o dobrovolnické programy v souvislosti se zlomovým obdobím ţivota, kterým je často zakončení školy. Je potřeba se soustředit i na další přelomová období. Společenské a legislativní rozdíly s Německem: poplatek (2000 eu) často pochází od sponzorů (nadšení pro věc, jenţ zapaluje další). Je moţné si je odepsat z daní (všechna o.p.s. si to mohou odečíst z daní). Informace pro absolventy: Po měsíci zakončení studia přestáváš být studentem a jsi nezaměstnaným absolventem školy. Do osmi dnů po zakončení školy (výstupní zkouškou) je tvou povinností nahlásit na svou zdravotní pojišťovnu tuto změnu. Stejně tak pokud zahájíš studium v zahraničí, je potřeba doloţit doklad o uznání studia v zahraničí. Pokud se zapíšeš do evidence na úřad práce (http://portal.mpsv.cz), zdravotní pojištění platí za tebe stát. Absolventy (tak jako ostatní nezaměstnané), kteří se dostanou na delší dobu do evidence úřadu práce, čeká veřejná sluţba. V tom případě si můţeš v občanském sektoru vyhledat smysluplnou dobrovolnou práci a tím zvýšit svoji praxi. 18

20 Veřejná sluţba je povinná pro ty, kteří jsou na Úřadě práce evidováni více neţ rok. Dobrovolně je moţné se do ní zapojit jiţ po dvou měsících v evidenci. Např. smysluplnou náplň mohou nabídnout různé ekologické nebo humanitní organizace (např. Veronica, nebo Namísto evidence na ÚP je moţné rovnou získat praxi jako dobrovolník u nás či ve světě. Dobrovolnictví v rámci programů Evropské unie se nazývá Evropská dobrovolná sluţba (EDS), v angličtině European Voluntary Service (EVS). Databázi dobrovolnických příleţitostí najdeš např. na adrese Anebo podívej se na tyto odkazy: atd. Informuj se o podrobnostech ke zdravotnímu pojištění: např. při pobytu delším než 6 měsíců se dobrovolník může odhlásit ze své zdravotní pojišťovny, přičemž po návratu musí doložit, že byl po celou dobu v zahraničí pojištěn, jinak by musel pojištění v ČR za celou dobu doplatit. Pokud začneš podnikat (staneš se osobou samostatně výdělečně činnou OSVČ), pak je potřeba navštívit také finanční úřad a vzniká ze zákona navíc povinnost oznámit do osmi dnů následujícího měsíce správě sociálního zabezpečení (podle místa trvalého pobytu) tuto skutečnost a další stanovené povinnosti uvedené v příslušných zákonech (č. 155/1995, Sb., č. 582/1991, Sb., č. 589/1992, Sb., v platném znění). Pokud se z tebe zaměstnanec, povinnosti vůči státu ze zákona vyřizuje zaměstnavatel. Více informací: 19

21 Silné a slabé stránky studenta Klíčová slova: osobnost učitele, mobilita, silné a slabé stránky studenta, nadání jedince, druhy inteligence, celoživotní učení, zkušenosti, seberozvoj Ken Robinson ve svém příspěvku Školy ničí kreativitu na konferenci TED sdělil svůj názor, ţe všechny děti mají ohromná nadání a my jimi zcela nemilosrdně mrháme (http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html). Přijmeme-li skutečnost, ţe v kaţdém dítěti dříme jisté nadání, pak v celé třídě máme bezesporu velký lidský potenciál, který dnešní škola neumí zcela tvůrčím způsobem uchopit. O tom, ţe jiţ velmi brzy dokáţeme určovat intelektuální profil ţáka, hovoří tento zdroj: Nejen IQ koeficient hraje roli pro učení se. Prof. Erika Mechlová a doc. Josef Malach z OU v článku v souvislosti s elearningovým učením hovoří o 9 inteligencích: o Jazyková inteligence (Verbal-Linguistic Inteligence) o Matematicko-logická inteligence (Mathematical-Logical Intelligency) o Vizuálně-prostorová inteligence (Visual-Spatial Inteligence) o Tělesně-pohybová inteligence (Bodily-Kinesthetic Inteligence) o Hudební inteligence (Musical Inteligence) o Interpersonální inteligence (Interpersonal Inteligence) o Intrapersonální inteligence (Intrapersonal Inteligence) o Přírodopisná inteligence (Naturalist Inteligence) o Existenciální inteligence (Existential Inteligence) Na uvedených odkazech naleznete nejen nápovědu, jak jednotlivé inteligence odhalit, ale i netradiční návod, jak připravit (nejen) elearningový obsah učiva. Dokonce bereme-li v potaz vyučovací obsah (v dnešní informační společnosti snadno dosaţitelný) jako jakousi potravu k nasycení některých z těchto 9 20

22 inteligencí, pak nás budou zajímat spíše vztahy mezi edukačním obsahem, vstupy a výstupy mezi jednotlivými učebními jednotkami a způsoby jakými ţák s učivem celkově zachází (tzn. kroky, směřující k nabytí kompetencí). A spíše neţ do pozice vše znající autority a zkoušejícího se můţeme posunout k učiteli jako průvodci na cestě poznání ţáka, který jej z dálky pozoruje, ale je mu nablízku. Ţe to lze za pomoci moderních technologií provádět i na dálku jsme poukazovali na příkladu zmiňované Khan Academy. Další příklad řešení, více bliţší klasické výuce, pochází z Turecka. Systém, který učiteli dává prostřednictvím IT technologií přehled o individuálním postupu kaţdého ţáka a pomocí kterého můţe zadávat dílčí i společné úkoly se nazývá TEA (v angličtině název pro čaj). Do ČR jej přivezli zástupci Institutu Svazu průmyslu a jeho prezentace v rámci Učitelského summitu je k vidění na portálu ipraxetv: servis.com/index.php?player_id=all&video=l519ybh7mxo Další příležitosti vzdělávání (celoživotní vzdělávání) Kvantitativní výsledky přinesly zjištění, že školy vědomě pracují s neformálním a informálním vzděláváním a využívají jeho výsledky k povýšení školní praxe. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs % škol pro své ţáky pořádá exkurze, 71,5% jich uvedlo, ţe se zúčastňuje různých soutěţí. Některé školy jsou samy organizátory soutěţí (Slogan Ostravy, soutěţ pro ZŠ Má škola aj.). 79% škol vyuţívá kromě formálního vzdělávání také nástrojů neformální a informální formy vzdělávání mimo rozvrh výuky. Školy často vyuţívají jiné nástroje, jako například vlastní akce (Den profesí, Den s manaţerem apod.) 21

23 Mobilita učitelů Šetření ukázalo, že školy v MSK nevyužívají v dostatečné míře nástroje k podpoře mobility pracovníků škol - často z finančních důvodů. Podrobný report k dispozici na pod označením: rept-abs % vzdělávacích institucí se vyjádřilo, ţe se jejich učitelé zúčastnili zahraniční návštěvy v rámci programu Leonardo da Vinci. Program Comenius vyuţívá o něco méně, 37 % škol. Erasmusu a Grundtvigu uţívá méně škol - 22% a 26%. Dalšími projekty, které školy vyuţívají, jsou například různé projekty ESF v rámci podprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, moţnosti klastrů aj. Mezi nejčastěji zmiňované země pro spolupráci byly Slovensko (jistě pro historickou a jazykovou blízkost), Velká Británie (výhodou je univerzální angličtina) a Německo (jakoţto jeden z našich sousedů, ale zdá se být i do budoucna strategický partner, i kdyţ obliba němčiny jako cizího jazyku na školách spíše klesá). Všechny se stejným výskytem (6 různých škol se zmínilo o spolupráci s těmito zeměmi). Na dalších místech stojí Polsko (4), Španělsko (3), Rakousko (3), Finsko (3), Turecko (3) a další země. Pokud školy moţností mobility svých pracovníků nevyuţívají, stojí za tím finanční dotace jiných priorit (jako např. správa budovy, slučování škol apod.) nebo chybějící náhrada za kantora tzn. vţdy především finanční záštita. Takových škol je jen malá část 11%. Osobnost učitele má na motivaci k učení studentů jistě veliký vliv. To, co pro výuku znamená učitel, to pro školu značí ředitel. O tom hovořila konference Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století (http://www.et2020.cz/eu-konference.php?idc=91). Ukazuje se, ţe to, zda se škola zapojuje do nějakých mezinárodních projektů spolupráce, závisí především na aktivitě učitelů (ředitelů) a na jejich vnitřní motivaci. S tím pak se úzce pojí uţitek i pro školu a její studenty. Pokud chceme docílit angaţovanosti ze stran ţáků a studentů škol je zapotřebí podpora právě 22

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více