Evaluační zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41

2 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové aktivity projektu... s. 9 V. Realizace kurzů... s. 11 VI. Evaluace projektu jeho účastníky s. 14 VII. Evaluace projektu poskytovateli praxe... s. 30 VIII. Závěrečné hodnocení projektu... s. 33 IX. Přílohy... s. 41 Strana 2 z 41

3 I. Identifikace projektu Název projektu: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Realizátor projektu: Počítačová služba s.r.o., Olomouc Číslo operačního programu: Číslo priority: 3.1 CZ Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti Číslo opatření: Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Číslo výzvy: 04 Název grantového schématu: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Oblast zásahu: Politika trhu práce Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 20 měsíců Strana 3 z 41

4 II. Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována na žádost realizátora projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji, kterým je Počítačová služba s.r.o., Olomouc. Cílem evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, způsob realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů poskytnutých realizátorem projektu (Formulář žádosti o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů), přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také hodnotící zprávy od institucí a firem, které poskytovaly praxi jednotlivým účastníkům projektu. Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (realizátora, účastníků projektu i subjektů poskytujících praxi účastníkům), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. Evaluační zprávu zpracovali: Mgr. Jaroslav Bezchleba konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů a projektového řízení, hodnotitel projektů (jednatel vzdělávací společnosti ABS WYDA, s.r.o., Žďár nad Sázavou) Mgr. Pavel Veselý konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů a projektového řízení, hodnotitel projektů (pracovník vzdělávací společnosti ABS WYDA, s.r.o., Žďár nad Sázavou) Datum vypracování evaluační zprávy: 15. června 2008 Strana 4 z 41

5 III. Popis projektu 1. Východiska projektu Projekt Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji spadá do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), který je součástí schématu Evropského sociálního fondu (ESF). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl realizován firmou Počítačová služba s.r.o., Olomouc, která má s projekty a jejich řízením bohaté zkušenosti. Již v minulosti úspěšně realizovala projekty zaměřené na oblast rozvoje lidských zdrojů, a to zejména v oblasti Olomouckého kraje (např. národní projekt Návrat do práce či projekt Mobilní počítačové rekvalifikace do mikroregionů Olomouckého kraje ). Zkušenosti z těchto a dalších projektů realizátor efektivně uplatnil i v projektu, jehož se týká tato evaluační zpráva. Realizátoři projektu vycházeli ze skutečnosti, že výše nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v době podávání projektu dosahovala cca 11 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, čímž byl Olomoucký kraj řazen na celkové 3. místo mezi jednotlivými kraji České republiky v žebříčku míry nezaměstnanosti. Dalším předpokladem byl fakt, že jednou ze skupin, které jsou nejvíce ohroženy fenoménem nezaměstnanosti, jsou absolventi škol. V neposlední řadě hrálo důležitou roli to, že jedním ze základních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti. Velmi významným východiskem byla také informace od zaměstnavatelských subjektů, které při analýze potřebnosti projektu deklarovaly silnou potřebu vzdělání potenciálních uchazečů o zaměstnání v oblasti informačních technologií a které považují znalost práce s výpočetní technikou za klíčovou dovednost svých zaměstnanců. Z těchto uvedených faktorů vyplynulo, že je třeba projekt zaměřit na uchazeče o zaměstnání, zejména na cílovou skupinu absolventů, a vzdělat je v počítačové gramotnosti a dalších dovednostech, poskytnout jim možnost získat praxi u zaměstnavatele a pomoci jí tímto způsobem vstoupit na trh práce a dosáhnout lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt měl tedy pomoci odstraňovat a překonávat bariéry, které cílové skupině bránily v uplatnění na trhu práce nebo jí tuto skutečnost ztěžovaly. Projekt také vycházel z poznatku, že absolventi škol nemají dostatečné zkušenosti z reálného fungování trhu, což jim často působí problémy s objektivním sebehodnocením jejich schopností, dovedností a dalších charakteristik. Vzhledem k tomuto faktu jim měl projekt pomoci v lepším sebepoznání a sebehodnocení, k čemuž byl použit nástroj bilanční diagnostiky, díky němuž si účastníci projektu mohli nastavit pomyslné objektivní zrcadlo a konzultovat s odborníky svou osobnost. Strana 5 z 41

6 2. Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Projekt měl stanoveno několik hlavních cílů, jichž chtěl primárně dosáhnout, a také cíle specifické, které měly napomáhat právě k uskutečnění hlavních cílů. Primárním cílem projektu byla snaha zvýšit a podpořit účinnost nastavené aktivní politiky zaměstnanosti ve vytváření podmínek k zaměstnávání cílové skupiny absolventů. Tento cíl spočíval zejména v poskytnutí jasného směru kariérového rozvoje účastníkům projektu, v možnosti získat základní dovednosti, jež požadují zaměstnavatelé, v lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce a také ve zvýšení motivace a aktivizace cílové skupiny. Tento cíl vycházel zejména z potřeby uvést absolventy rychle na trh práce a využít jejich potenciál načerpaných informací, které získali při svém formálním studiu, protože je známa skutečnost, že pokud získané informace nejsou používány, rychle degradují a to samé platí i o aktivitě a motivaci cílové skupiny v případě nemožnosti efektivně se uplatnit na trhu práce. Druhý hlavní cíl projektu byl koncipován jako zvýšení zájmu zaměstnavatelů o absolventy a měl být naplněn tak, že absolventi získají znalost a dovednosti, které u nich zaměstnavatelé požadují tedy efektivní práce s výpočetní technikou a informačními technologiemi a základní administrativní dovednosti. Splnění tohoto cíle bylo umocněno také tím, že absolventi v rámci projektu byli na praxi u zaměstnavatelských subjektů, kde si tyto získané teoretické znalosti a dovednosti mohli efektivně, a hlavně v reálném prostředí, osvojit a upevnit. V průběhu praxe mohli účastníci projektu přesvědčit zaměstnanecké subjekty o svých kvalitách a získat tak u nich případně přímo možnost zaměstnání. Přehled hlavních cílů projektu: zvýšení a podpora účinnosti nastavené aktivní politiky zaměstnanosti vytváření podmínek k zaměstnávání cílové skupiny absolventů lepší orientace cílové skupiny na trhu práce zvýšení motivace a aktivizace cílové skupiny využití potenciálu cílové skupiny absolventů možnost získání základních dovedností požadovaných zaměstnavateli získání praktických dovedností v reálném pracovním prostředí zvýšení zájmu zaměstnavatelů o cílovou skupinu absolventů Strana 6 z 41

7 Specifické cíle projektu, které měly dopomoci k uskutečnění hlavních cílů projektu, byly následující: 1. realizace 6 běhů vzdělávacích aktivit, 2. realizace rekvalifikačních kurzů, 3. realizace odborné praxe u zaměstnavatelského subjektu, 4. realizace aktivit ve všech okresech Olomouckého kraje. Přínosem pro cílovou skupinu absolventů středních a vysokých škol bylo hlavně odstranění nebo zmírnění jejich handicapu, který spočíval v nedostatečném profesním zaměření, malých nebo vůbec žádných pracovních návycích, omezených znalostech fungování trhu práce, nedostatečném ovládání práce s výpočetní technikou a zejména nedostatečnou praxí. Projekt tedy chtěl přispět k jejich snazšímu vstupu na trh práce, k možnosti kontaktovat a přesvědčit zaměstnavatelské subjekty o jejich kvalitách, k umožnění získání praktických pracovních návyků a k lepšímu a objektivnějšímu sebehodnocení. Projekt byl koncipován tak, aby se jej mohli zúčastnit absolventi ze všech okresů Olomouckého kraje (Olomouc, Šumperk, Jeseník, Prostějov a Přerov) a byl tedy realizován nejen přímo v Olomouci, ale také i v odlehlejších a hůře dostupných regionech Olomouckého kraje, které jsou nezaměstnaností reálně nejvíce zatíženy (např. Šternbersko, Uničovsko, Javornicko, Zlatohorsko, Lipnicko, Kojetínsko či Hanušovicko). Aby nebyli diskriminováni účastníci, kteří nebydlí ve větších sídlech, kde byl projekt přímo realizován, byly v rámci projektu zajištěny finanční prostředky na cestovné pro tyto dojíždějící účastníky. 3. Předpokládaná rizika realizace projektu Realizátor projektu si byl vědom, že úspěšné a efektivní realizaci projektu hrozí několik potenciálních rizik, s nimiž bylo nutno předem počítat a snažit se jim předcházet a tím je minimalizovat. Prvním rizikem byla malá míra zájmu a ochoty cílové skupiny absolventů se vzdělávat a zapojit se do projektu. Toto riziko mínil realizátor minimalizoval tím, že účastníci projektu budou vybíráni v úzké spolupráci s jednotlivými pobočkami úřadu práce, které dostatečně znají své klienty a dobře se v nich orientují, čímž bude zajištěno, že do projektu budou vybráni vhodní účastníci, kteří mají dostatečnou míru zájmu a motivace. Druhé riziko se zabývalo kvalitou a odborností aktivit realizovaných v rámci projektu. Tomuto riziku realizátor primárně předchází tím, že jeho odborní lektoři a další zaměstnanci mají dostatečné zkušenosti s oblastí vzdělávání dospělých a také patřičné vzdělání pro tuto činnost. Strana 7 z 41

8 Finanční náročnost projektu byla vymezena jako potenciální 3. riziko, které mohlo ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Tomuto riziku realizátor chtěl předejít kvalitní analýzou finanční náročnosti projektu a precizním koncipováním jednotlivých položek projektového rozpočtu. Posledním rizikem se potenciálně jevily časové aspekty realizace projektu. Prevencí před tímto rizikem mělo být precizní dodržování harmonogramu projektu, efektivní řízení jednotlivých aktivit projektu realizačním týmem, dostatečné časové rezervy u jednotlivých aktivit a také bohaté zkušenosti realizátora s řízením podobných projektů již v minulosti. 4. Publicita projektu Pro zajištění publicity projektu, která by podpořila úspěšnou realizaci projektu a zajistila informovanost potenciálních účastníků i veřejnosti, bylo zvoleno vícero komunikačních kanálů. Publicita byla realizována následujícími nástroji: a) internetové stránky realizátora projektu b) informační letáky v prostorách realizátora projektu c) informační letáky umístěné na jednotlivých pobočkách úřadu práce d) informace v tisku e) informační spoty o projektu vysílané v rádiu f) elektronické zprávy o průběhu realizace projektu Cílem publicity bylo nejen oslovení a získání účastníků projektu, ale také informování široké odborné a laické veřejnosti o realizaci projektu, jeho průběhu, výsledcích a výstupech. Veškerá publicita byla koncipována tak, aby bylo jasně patrné, že projekt je realizován v rámci Evropského sociálního fondu a že je financován právě z prostředků tohoto fondu a státního rozpočtu České republiky. Informace o finanční podpoře projektu z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byly zveřejněny nejen přímo na internetových stránkách realizátora, ale také ve všech prostorách, kde realizace projektu probíhala, a na všech dokumentech, písemnostech, výukových materiálech a dalších fenoménech, které byly v rámci projektu používány. Strana 8 z 41

9 IV. Klíčové aktivity projektu Projekt byl koncipován z 5 klíčových aktivit, které byly dále děleny na dílčí aktivity. Přehled klíčových aktivit projektu: 1. Příprava projektového zázemí a aktivit 2. Zajištění zdrojů (účastníků, prostor, firem) 3. Realizace kurzů 4. Řízení a monitoring projektu 5. Vyhodnocení projektu, evaluace Nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu byla jeho 3. část, tedy Realizace kurzů, která tvořila jádro celého projektu, proto bude hodnocena podrobněji a samostatně. Ostatní klíčové aktivity byly samozřejmě také důležité, ale měly spíše přípravný či podpůrný charakter. Klíčové aktivity č. 1 a č. 2 Příprava projektového zázemí a aktivit a Zajištění zdrojů V rámci těchto dvou úvodních klíčových aktivit projektu byl sestaven realizační tým projektu, rozděleny jednotlivé kompetence a stanoveny konkrétní úkoly a odpovědnosti. Byly zajištěno vše potřebné k úspěšné realizaci projektu - vytvořena dokumentace, formuláře, prezenční materiály apod. Bylo nakoupeno potřebné technické a materiální vybavení pro účastníky i realizační tým projektu. Také byly nalezeny a upraveny vhodné prostory pro realizaci vzdělávacích aktivit projektu. Byly zahájeny aktivity sloužící k publicitě projektu. Došlo k navázání komunikace a spolupráce s jednotlivými úřady práce ve všech okresech Olomouckého kraje, která vedla k efektivnímu výběru účastníků projektu. Kritériem výběru bylo, aby uchazeč byl absolventem a měl zájem o vstup do nabízených projektových aktivit. Na informačních schůzkách byli vybráni účastníci projektu. Nedílnou součástí těchto aktivit bylo také kontaktování a navázání spolupráce se zaměstnavatelskými subjekty, které by potenciálně mohli poskytnout účastníkům projektu praxi. Strana 9 z 41

10 Klíčové aktivity č. 4 a č.5 Řízení a monitoring projektu a Vyhodnocení projektu, evaluace Tyto klíčové aktivity probíhaly průběžně po celou dobu realizace projektu a zajišťovaly zdárný průběh všech klíčových aktivit. Monitoring a evaluace byly vykonávány vždy po ukončení dílčích částí klíčových etap projektu a sloužily jako zpětná vazba pro realizátora projektu. Po ukončení vzdělávacích aktivit účastníci projektu vyplnili hodnotící dotazník, v němž měli možnost vyjádřit své vnímání kvality jednotlivých realizovaných aktivit. Také zaměstnanecké subjekty, které poskytovali praxi, hodnotili přístup a výkony jednotlivých účastníků. Strana 10 z 41

11 V. Realizace kurzů (Klíčová aktivita č. 3) Tato, z pohledu účastníků projektu, nejdůležitější klíčová aktivita proběhla celkem v 6 bězích a vždy se skládala ze 3 na sebe navazujících částí. V Olomouci a Šumperku proběhly 2 běhy, v ostatních okresech se uskutečnil jeden běh realizace kurzů. Cyklus 3 výše zmiňovaných aktivit byl tvořen následujícími částmi: 1. Pokročilá obsluha PC 2. Bilanční diagnostika 3. Nespecifický rekvalifikační kurz se zaměřením na administrativní práci (s praxí) 1. Pokročilá obsluha PC V úvodní části vzdělávací aktivity projektu účastníci absolvovali rekvalifikační kurz Pokročilá obsluha PC. Cílem této aktivity bylo naučit účastníky efektivně ovládat osobní počítač a naučit se využívat různé počítačové programy. Výuka probíhala v mobilní učebně tvořené notebooky. Rekvalifikační kurz Pokročilá obsluha PC umožnil účastníkům v průběhu 15 výukových dnů účinně a efektivně ovládat používání textového editoru (MS Word), tabulkového editoru (MS Excel), prezentace (MS PowerPoint), vytvářet databáze (MS Access), pracovat s elektronickou poštou (MS Outlook), vyhledávat informace na internetu, pracovat se složkami a soubory v počítači a upravovat uživatelské prostředí v počítači. Účastníci projektu díky této aktivitě získali požadovanou počítačovou gramotnost, která je zaměstnavateli v současnosti považována za jednu z klíčových kompetencí. Někteří účastníci získali zcela nové znalosti a dovednosti, někteří si je prohloubili, doplnili a systematizovali. Po absolvování kurzu jsou schopni efektivně vytvářet textové dokumenty, tabulky, prezentace, databáze, využívají možnosti elektronické pošty a zvládají mnohé další pokročilé uživatelské činnosti. Po úspěšném ukončení tohoto rekvalifikačního kurzu účastníci získali osvědčení s celostátní platností, které prokazuje jejich znalosti a dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti a tím zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a dává jim konkurenční výhodu oproti těm, co práci s počítačem neovládají. Strana 11 z 41

12 Rekvalifikačního kurzu se zúčastnilo celkem 92 uchazečů o zaměstnání ze všech okresů Olomouckého kraje. Všech těchto 92 účastníků vyjádřilo své názory a hodnocení této aktivity v dotazníku (výsledky hodnocení jsou zpracovány v VI. části - Evaluace projektu účastníky). 2. Bilanční diagnostika Druhá vzdělávací aktivita, bilanční diagnostika, byla do projektu zařazena z několika důvodů. Hlavním důvodem bylo, aby účastníci projektu (s pomocí psychologa) dokázali lépe a objektivněji posoudit své silné a slabé stránky. Objektivní sebehodnocení je totiž jedním z důležitých předpokladů k úspěšnému vstupu na trh práce. Protože účastníci projektu dosud neměli s fungováním trhu práce žádné nebo jen minimální zkušenosti, měla jim bilanční diagnostika pomoci lépe se orientovat v sobě samém a tím se efektivněji rozhodovat o další kariérové cestě. Účastníci mohli případně také v rámci bilanční diagnostiky s psychologem konzultovat své osobní problémy a hledat možné alternativy jejich řešení. V průběhu jednoho týdne tak účastníci absolvovali sérii testů, pohovorů, konzultací a dalších aktivit, které jim dávali účinnou zpětnou vazbu o jejich osobnosti. Psycholog jim vypracoval hodnotící zprávu, v níž byly přehledně shrnuty základní informace o osobnosti účastníka projektu, o jeho potenciálu, slabších a silnějších stránkách. Tyto skutečnosti každý účastník mohl s psychologem prodiskutovat při osobním pohovoru a společně mohli stanovit, jakou kariérovou cestu by účastník, vzhledem ke svému osobnostnímu potenciálu, schopnostem, dovednostem a zaměření, mohl zvolit. Účastníci projektu si tedy díky bilanční diagnostice mohli lépe ujasnit, kam by potenciálně chtěli ve svém profesním, ale i osobním životě směřovat. Po absolvování bilanční diagnostiky vyplnilo 35 účastníků projektu hodnotící dotazníky k této aktivitě a vyjádřili tak svůj názor na její obsah, formu a celkový přínos. Výsledky tohoto hodnocení bilanční diagnostiky jsou zpracovány v VI. části - Evaluace projektu účastníky. 3. Nespecifický rekvalifikační kurz se zaměřením na administrativní práci (s praxí) Již bylo konstatováno, že účastníci projektu (absolventi škol) jsou na trhu práce ohroženou skupinou z důvodu minimální nebo vůbec žádné praxe. Tento jejich handicap se realizátor projektu rozhodl vyřešit tím, že jim v rámci tohoto projektu pomohl absolvovat praxi přímo u potenciálních zaměstnavatelů. Strana 12 z 41

13 Nespecifický rekvalifikační kurz byl zaměřen na získání obecných dovedností v jednání s lidmi, ale také zejména na oblast administrativy. Kurz byl tvořen ze dvou částí. První část byla teoretického (výukového) rázu a v průběhu 7 výukových dnů se účastníci projektu zdokonalili v komunikačních dovednostech, získali teoretické i praktické znalosti z oblasti verbální i neverbální komunikace. Dále absolvovali lekce telefonování, obchodní korespondence, používání kancelářské techniky, společenského chování, tvorby administrativních dokumentů a základy pracovního práva. Výše uvedené znalost a dovednosti si všichni účastníci mohli vyzkoušet v reálném prostředí trhu práce při absolvování praxe u zaměstnavatelských subjektů. Každý účastník v rámci praxe odpracoval u zaměstnavatele 130 dnů, což je dostatečné množství času k tomu, aby získal reálné povědomí o fungování trhu práce, ale také k tomu, aby si efektivně ověřil, upevnil a systematizovat znalosti a dovednosti získané v průběhu celého projektu. Dalším velmi významným pozitivem byla skutečnost, že se účastníci projektu dostali do přímého kontaktu s potenciálními zaměstnavateli. Účastníci projektu také díky tomu měli možnost přesvědčit zaměstnavatele, u nichž vykonávali praxi, o svých kvalitách, schopnostech a dovednostech a případně tak mohli u nich přímo získat pracovní poměr, což se také v mnoha případech skutečně stalo. Každý zaměstnavatelský subjekt, který účastníkům projektu poskytoval praxi, vypracoval o fungování účastníka hodnotící zprávu, v níž konstatoval, jak se účastník praxe projevoval, jaké byli jeho nejvýraznější charakteristiky a jak plnil své povinnosti. Tímto způsobem každý účastník praxe získal zpětnou vazbu o svém pracovním výkonu a jeho dalších aspektech, což mu opět umožnilo, aby dokázal lépe a objektivněji ohodnotit své znalosti, schopnosti, dovednosti a další osobnostní aspekty a mohl tak reálně plánovat svou další kariérovou cestu. Strana 13 z 41

14 VI. Evaluace projektu jeho účastníky Realizátor projektu se již v průběhu projektu snažil nastavit podmínky pro efektivní získávání zpětné vazby od účastníků projektu i zaměstnavatelských subjektů, jež účastníkům projektu umožňovaly získání praxe. Získávání zpětné vazby spočívalo v tom, že vždy po ukončení jednotlivých vzdělávacích aktivit účastníci projektu měli možnost vyplnit hodnotící dotazník, v němž mohli vyjádřit své názory, dojmy a připomínky k formě, obsahu a k dalším aspektům konkrétních aktivit. Také zaměstnavatelské subjekty průběžně poskytovaly realizátorovi projektu zpětnou vazbu o tom, jak účastníci praxe v reálném pracovním prostředí fungovali, jak plnili své pracovní povinnosti, jak využívali získané dovednosti a znalosti a jak se dokázali uplatnit v rámci pracovního týmu. Tyto poznatky byly důležité nejen pro realizátora projektu, ale samozřejmě i přímo pro účastníky projektu, kteří touto formou získali konkrétní obraz toho, jak jsou hodnoceni na konkrétní pracovní pozici, což jim mohlo doplnit objektivní obrázek jejich vlastního sebehodnocení, které je důležité pro plánování a stanovování další kariérové cesty. Hodnocení bylo prováděno po skončení jednotlivých aktivit a týkalo se 3. klíčové aktivity projektu - Realizace kurzů. Účastníci tedy hodnotili konkrétní aspekty rekvalifikačního kurzu Pokročilá obsluha PC, aktivity Bilanční diagnostika a také nespecifickou rekvalifikaci spojenou s praxí. Zaměstnavatelské subjekty vypracovávaly hodnotící zprávy ohledně fungování jednotlivých konkrétních účastníků praxe, kteří u nich přímo působili a po dobu 130 dnů zastávali konkrétní pracovní pozici. Díky systému evaluace jednotlivých vzdělávacích aktivit tak byla získána poměrně objektivní zpětná vazba od účastníků projektu i zaměstnavatelských subjektů. Na základě této zpětné vazby realizátor projektu mohl operativně řešit případné nedostatky, náměty či připomínky, které se objevily, a zvyšovat tak efektivitu jednotlivých aspektů aktivit projektu. Zároveň je tato komplexní zpětná vazba důležitým podkladem k celkovému hodnocení projektu a měla by sloužit i při šíření jeho výsledků, ale zejména by mohla být potenciálně využita při realizaci dalších projektů či vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu absolventů, případně i pro další cílové skupiny, pro něž jsou výsledky evaluace projektu potenciálně využitelné. I zaměstnavatelské subjekty fungující na trhu práce by mohly některé výstupy ze zpětné vazby projektu využít, zejména pokud se jedná o jejich přístup k cílové skupině absolventů, která je silným zdrojem jejich potenciálních zaměstnanců. Výsledky, které byly formou dotazníků a hodnotících zpráv od zaměstnavatelů získány, jasně hovoří o tom, že projekt byl efektivní, splnil stanovené cíle a měl přímý pozitivní dopad na cílovou skupinu. V drtivé převaze jsou zastoupeny pozitivní aspekty hodnocení a pokud se objevují nějaká negativa, jedná se spíše o drobnosti, které nemají nijak podstatný vliv na celkové pozitivní vyznění realizace projektu. Strana 14 z 41

15 1. Základní data o hodnocení projektu Účastníci projektu a zaměstnavatelské subjekty měli možnost podílet se na hodnocení projektu a poskytovat zpětnou vazbu o jeho efektivitě. V níže uvedené údaje informují o počtech hodnocení jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu. Na základě těchto dat byla vytvořena i tato evaluační zpráva. Celkem účastníci projektu a zaměstnavatelské subjekty odevzdali 181 hodnotících dotazníků nebo hodnotících zpráv. Aktivita Pokročilá obsluha PC byla hodnocena celkem 92 účastníky projektu, zpětnou vazbu ohledně bilanční diagnostiky poskytlo celkem 35 účastníků projektu a nespecifickou rekvalifikaci s praxí hodnotilo celkem 54 účastníků projektu či zaměstnavatelských subjektů. Hodnocení se zabývalo různými aspekty vzdělávacích aktivit, zaměřovalo se na subjektivní dojmy účastníků praxe i objektivní skutečnosti, které byly podstatné pro efektivitu projektu. Hodnoceny byly například následující faktory: odbornost a profesionalita jednotlivých lektorů, přístup jednotlivých lektorů k účastníků projektu, prostředí, v němž vzdělávací aktivity probíhaly, přiměřenost rozsahu vzdělávacích aktivit, vhodnost obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit, rozsah získaných znalostí a dovedností, přínos jednotlivých aktivit pro účastníky,... Hodnotící dotazníku měly kombinovanou formu, která obnášela jak výběr z uvedené škály možností, tak varianty, kde účastníci projektu mohli hodnotit volným popisem. Hodnotící zprávy od zaměstnavatelských subjektů byly vytvořena formou volného popisu a bylo pouze na vůli jednotlivých zástupců zaměstnavatelů, jakou formou hodnotící zprávu vypracují. U hodnotících dotazníků od účastníků projektu je tak reálná možnost objektivního kvantitativního porovnání určitých ukazatelů, u hodnotících zpráv zaměstnavatelů je toto kvantitativní porovnání nemožné vzhledem k neexistenci společných kritérií, podle kterých by zaměstnavatelé při hodnocení mohli postupovat. Strana 15 z 41

16 2. Hodnocení kurzu Pokročilá obsluha PC Hodnotící dotazník ohledně rekvalifikačního kurzu Pokročilá obsluha PC odevzdalo celkem 92 účastníků projektu a dotazník byl tvořen 16 otázkami, pomocí kterých realizátor projektu zjišťoval zejména následující skutečnosti: znalost účastníků projektu ohledně práce s osobním počítačem před vstupem do projektu, obtížnost jednotlivých témat kurzu (nejlehčí a nejtěžší probírané téma), vhodnost a přiměřenost obsahu (osnov) kurzu, vhodnost a přiměřenost časové dotace kurzu, přístup lektorů k účastníkům, způsob získání informace o realizaci kurzu přínos kurzu pro účastníky, podrobné aspekty realizace kurzu (vybavení učeben, tempo výuky, výukové materiály, didaktická technika...), rozsah základních získaných vědomostí, znalostí a dovedností v práci s výpočetní technikou. 2.1 Znalost účastníků projektu ohledně práce s osobním počítačem před vstupem do projektu Rekvalifikační kurz Pokročilá obsluha PC měl za hlavní cíl poskytnout účastníkům projektu počítačovou gramotnost v takovém rozsahu, aby zvládali nejen základní obsluhu osobního počítače, ale také některé programy, jejichž používání není zcela běžné (např. program Access, který dokáže vytvářet databáze). Realizátor projektu proto v rámci hodnocení zjišťoval, jaká byla vstupní znalost účastníků projektu v oblasti počítačové gramotnosti. Účastníci si tedy sami zhodnotili, jaká byla jejich počítačová gramotnost na začátku a na konci kurzu. Na základě informací získaných z dotazníků od 92 účastníků kurzu vyplynuly následující skutečnosti. Pouhá 2 % účastníků projektu uvedla, že před vstupem do projektu neměla žádné znalosti a dovednosti ohledně používání osobního počítače. Naprostá většina účastníků (cca 78 %) naopak konstatovalo, že již s počítačem v minulosti pracovalo, ale neumí jej efektivně ovládat. Pětina účastníků projektu (20 %) uvedla, že s osobním počítačem již pracovala a že jej dokonce dokonale ovládá. Z těchto údajů je patrná skutečnost, že cca 80 % účastníků projektu projevilo nějakou potřebu po efektivnějších a dokonalejších znalostech a dovednostech v oblasti výpočetní techniky, což jen podtrhuje správnost rozhodnutí realizátora projektu zařadit daný kurz do vzdělávacích aktivit pro tuto cílovou skupinu absolventů. Strana 16 z 41

17 2.2 Obtížnost jednotlivých témat kurzu V rámci kurzu získávali účastníci projektu znalosti, vědomosti a dovednosti v různých oblastech využití osobního počítače. Jednalo se zejména o využívání programů Word, Excel, PowerPoint, Access, dále práci s internetem a nastavení osobního počítače pro uživatele. Účastníci poskytovali zpětnou vazbu o tom, které z probíraných témat jim přišlo nejlehčí a které naopak nejtěžší. Z této zpětné vazby vyplynuly skutečnosti, na která témata je třeba se více zaměřit, protože je účastníci považují za obtížnější, a proto je jim třeba věnovat více pozornosti a prostoru. Jako nejlehčí se jevil program Word, který za nejlehčí ve své odpovědi označilo 40 % účastníků projektu. Třetině účastníků projektu (cca 33 %) se zdál jako nejlehčí program PowerPoint, který slouží k vytváření prezentací. Ostatní programy jako Access a Excel se zdály jako nejjednodušší pouze mizivém části účastníků projektu (v průměru cca 1 % až 2 % účastníků). Nejtěžší probírané téma je podle účastníků projektu program na vytváření databází Access, který považuje za nejobtížnější více jak tři čtvrtiny účastníků (cca 78 %). Druhým nejobtížnějším programem byl hodnocen Excel, ale označilo jej tímto způsobem jen cca 11 % účastníků. Z výše uvedených skutečností vyplývá fakt, že nejvíce obtížný byl pro účastníky program na tvorbu databází Access a naopak nejlépe zvládnutelný byl program Word, který slouží k vytváření textových dokumentů. Tím, že se účastníci naučili používat i tento obtížný program Access, který zcela jistě není běžně používaným programem, získali konkurenční výhodu na trhu práce oproti ostatním uchazečům o zaměstnání. 2.3 Vhodnost a přiměřenost obsahu (osnov) kurzu Realizátor projektu stanovil témata (obsahovou stránku) kurzu a účastníci hodnotili, zda získali potřebné vědomosti a dovednosti, nebo zda v tématech kurzu něco postrádali. Ze získaných dat vyplývá skutečnost, že drtivá většina účastníků (87 %) považuje skladbu témat za vyhovující a je s ní spokojena. Téměř 11 % účastníků projektu vyjádřila názor, že obsahová stránka kurzu byla vyhovující, ale zároveň vyslovila požadavek na určité rozšíření tématiky. Jednalo se zejména o doplnění tématu, které by se věnovalo zpracování a úpravě fotografií na počítači, a pak téma využívání programů, které umožňují vypalování různých mediálních nosičů (CD, DVD), a také pokročilejším funkcím v programu Excel. Pouhá 2 % účastníků projektu vyjádřila stanovisko, že měla jinou představu o tématické náplni kurzu, z čehož vyplývá závěr, že obsahová stránka kurzu byla pro naprostou většinu účastníků projektu zcela vyhovující. Strana 17 z 41

18 2.4 Vhodnost a přiměřenost časové dotace kurzu Tento rekvalifikační kurz byl koncipován v celkovém časovém rozsahu 15 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách. Účastníci projektu hodnotili, jak jim tato časová dotace kurzu vyhovovala. Nespokojenost v tomto ohledu vyjádřila jen 2 % účastníků projektu, ostatní (98 %) byli spokojeni a považovali rozsah za vyhovující. Nespokojenost oněch zmiňovaných 2 % účastníků projektu byla způsobena tím, že považují blok 8 vyučovacích hodin za příliš dlouhý a únavný. V zásadě lze tedy konstatovat, že účastníci projektu vyjádřili spokojenost s časovou datací tohoto rekvalifikačního kurzu, který byl zaměřen na zvládnutí používání osobního počítače. 2.5 Přístup lektorů k účastníkům Na realizaci rekvalifikačního kurzu Pokročilá obsluha PC se podílelo více lektorů, ale všichni byli hodnoceni dle stejných kritérií, proto není nutné snažit se hodnotit jednotlivé lektory konkrétně, ale spíše získat zpětnou vazbu o všech lektorech obecně. Účastníci hodnotili lektory ve dvou aspektech. Nejprve hodnotili přístup lektorů k účastníkům (toto hodnocení probíhalo výběrem údaje z hodnotící škály) a pak mohli pomocí volného popisu vyjádřit svůj komplexnější názor na lektora a hodnotit tak nejrůznější aspekty jeho činnosti. Pokud se týká hodnocení přístupu lektorů na základě hodnotící škály, která byla nastavena od hodnocení výborný po hodnocení hrozný, účastníci se přikláněli spíše k pozitivnímu hodnocení. Celkem 98 % účastníků projektu označilo přístup lektorů jako výborný (81 %) nebo velmi dobrý (17 %). Ostatní účastníci projektu ( 2 %) vnímali přístup lektorů jako spíše dobrý (1 %) nebo dostačující (1 %). Účastníci projektu hodnotili také, jak jsou spokojeni s výukovým tempem, vysvětlením probírané látky, jak jsou teoretické znalosti prakticky procvičovány na příkladech a jak jsou jednotlivá témata procvičována a opakována. Konstatování, že výuka probíhala ve vhodném či přijatelném tempu, vyjádřilo 97 % účastníků projektu. Probíraná témata byla dostatečně a jasně vysvětlena, což dokazuje 99% spokojenost s touto oblastí hodnocení. Teoretické znalosti byly dostatečně efektivně procvičeny na příkladech to si myslí plných 100 % účastníků. V případě hodnocení činnosti lektorů pomocí volného popisu vyjadřovali účastníci v různých formách spokojenost a konstatovali v naprosté většině pozitivní skutečnosti na adresu všech lektorů, kteří se na výuce v kurzu podíleli. Nejčastěji účastníci projektu v hodnocení lektorů oceňovali následující skutečnosti: odbornost a srozumitelnost výkladu, příjemné vystupování a sympatičnost, ochota pomoci či vstřícnost, pochopení, trpělivost a toleranci, přátelskou atmosféru a používání humoru. Strana 18 z 41

19 V hodnocení lektorů se neobjevila žádná vyloženě negativní skutečnost a celkový dojem účastníků projektu z lektorů byl vysoce pozitivní, a to jak po stránce odbornosti, tak po stránce vstřícné a přátelské atmosféry v kurzu a vysoce pozitivnímu přístupu k účastníkům. 2.6 Způsob získání informace o realizaci kurzu Realizátor projektu do získávání zpětné vazby od účastníků zahrnul také otázku, která zkoumala skutečnost, jak se vlastně účastníci projektu o projektu dozvěděli. Cílem této zpětné vazby bylo tedy stanovit, jak účinná byla publicita a šíření informací o projektu. Jako nejefektivnějším způsobem publicity se ukázala být spolupráce s úřady práce, protože ty jsou přímým partnerem cílové skupiny projektu a mohou jí efektivně a cíleně předávat potřebné informace. Dokazuje to fakt, že do projektu vstoupilo celých 87 % jeho účastníků na základě informací, které získali právě přímo od jednotlivých úřadů práce. Ostatní účastníci projektu informace o chystané realizaci projektu získali z jiných zdrojů než přímo z úřadů práce 6 % z inzerce v tisku, 7 % od svých známých či příbuzných (což je v porovnání s množstvím účastníků informovaných prostřednictvím úřadů práce poměrně nižší efektivita). Uvedené skutečnosti podporují oprávněnou snahu realizátora projektu v maximální možné míře spolupracovat s jednotlivými úřady práce, které jsou v oblasti informování a získávání potenciálních účastníků projektu klíčovým subjektem. Inzerce v tisku a dalších médiích zdaleka nedosahuje takové efektivity jako právě přímý kontakt cílové skupiny s úřadem práce. 2.7 Přínos kurzu pro účastníky Klíčovým faktorem, který měl být na základě zpětné vazby od účastníků projektu ověřen, byla zcela jistě míra přínosu kurzu pro jednotlivé účastníky projektu. Hodnocení přínosu kurzu bylo od účastníků získáno třemi způsoby - pomocí dotazu, zda by tento kurz doporučili svým známým, pak formou volného popisu konkrétního přínosu a nakonec formou hodnotící škály (v rozmezí od výborný až po hrozný ). Efektivitu a přínos kurzu pro účastníky dokládá to, že plných 98 % účastníků projektu by doporučilo tento kurz a jeho absolvování svým známým, což znamená vysoce kladnou a pozitivní referenci. Opět pouhá 2 % účastníků by tuto pozitivní referenci svým známým neposkytlo, protože kurz z nějakého důvodu nesplnil jejich konkrétní očekávání. Na základě využití hodnotící charakterizovalo celý kurz Pokročilá obsluha PC jako výborný nebo velmi dobrý celkem 94 % účastníků projektu (62 % výborný a 32 % velmi dobrý). Žádný účastník projektu nehodnotil celý kurz jako hrozný, pouze 5 % účastníků jej vnímalo jako spíše dobrý a jen 1 % jako dostačující. Strana 19 z 41

20 Ve volném hodnocení přínosu kurzu účastníci projektu konstatovali spíše pozitivní názory, vyjadřovali, že kurz byl pro ně přínosem a výrazně rozšířil jejich dovednosti a znalosti v oblasti práce s výpočetní technikou. Hodnocení volným popisem lze jen velmi těžko sumarizovat a kvantifikovat, ale objevily se zejména následující skupiny názorů: obnovení vědomostí a dovedností, získání zcela nových znalostí a dovedností, rozšíření, prohloubení a systematizování dosavadních znalostí a vědomostí. Z hodnocení tedy jednoznačně vyplývá, že kurz Pokročilá obsluha PC byl pro účastníky projektu přínosem a získali díky němu systematické znalosti a dovednosti v oblasti práce s výpočetní technikou, což zlepšilo jejich uplatnitelnost na trhu práce. Pouze dva účastníci projektu se domnívají, že kurz pro ně měl jen malý nebo dokonce žádný přínos, protože jim nepřinesl to, co od něj očekávali. Někteří účastníci naopak v rámci hodnocení konstatovali, že u nich došlo k růstu sebevědomí, což je u této cílové skupiny vysoce pozitivní faktor, a jeden účastník dokonce vyjádřil s ulehčením názor, že (volně citováno) už nebude muset konečně u výběrového řízení zaměstnavateli lhát, že umí s počítačem pracovat. 2.8 Podrobné aspekty realizace kurzu Důležitou roli při realizaci projektu a také přímo tohoto rekvalifikačního kurzu hrálo také mnoho drobných, ale o to důležitějších aspektů. Jedná se zejména o prostředí, v němž výuka probíhala, o technické a materiální vybavení apod. Prostředí, v němž byla výuka v rámci projektu realizována, považuje za vhodné či přijatelné 100 % účastníků a to samé je možno konstatovat také o hodnocení technického vybavení, které bylo při výuce využíváno. Pokud se týká výukových materiálů, domnívá se 98 % účastníků projektu, že byly vyhovující. Účastníci tedy hodnotí, že prostředí, technické a materiální vybavení, bylo na dostatečné úrovni a považují jej za vyhovující. Drobné výhrady byly pouze u výukových materiálů, kde vyjádřila 2 % účastníků názor, že by měly mít vyšší úroveň, což bylo způsobeno jejich vyšším očekáváním od celého kurzu. 2.9 Rozsah základních získaných vědomostí, znalostí a dovedností Po ukončení rekvalifikačního kurzu Pokročilá obsluha PC bylo důležité zejména ověření, jak sami účastníci vnímají svůj posun ohledně získaných znalostí a dovedností v využívání osobního počítače a jednotlivých programů, s nimiž se v rámci kurzu učili teoreticky, ale zejména prakticky ovládat. Strana 20 z 41

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více