ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ"

Transkript

1 ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dvouleté denní studium

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1 Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání 11 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Rozvoj občanských a klíčových kompetencí Začlenění průřezových témat do výuky Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Prevence sociálně patologických jevů 19 3 Učební plán 20 4 Učební osnovy 24 Český jazyk 24 Anglický jazyk 32 Německý jazyk 41 Občanská nauka 55 Fyzika 60 Matematika 67 Literatura a umění 75 Tělesná kultura 80 1

3 Životní styl 91 Výpočetní technika 96 Ekonomika a řízení 105 Základy práva 110 Elektrotechnický základ 115 Elektronika 121 Řídicí a digitální technika 128 Elektroenergetika 133 Elektrické stroje a přístroje 141 Elektrotechnická měření Popis materiálního a personálního zabezpečení výuky v daném ŠVP a oboru vzdělávání Materiální zabezpečení výuky Personální zabezpečení výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Úřad práce Vysoké školy a vyšší odborné školy Podnikatelská sféra Rodiče a žáci 153 2

4 Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro provoz Kód a název oboru vzdělávání: L/52 Provozní elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září 2011 Adresa školy: Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: Kontaktní telefon: , Fax: Adresa webových stránek: 3

5 1 Profil absolventa Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro provoz Kód a název oboru vzdělávání: L/52 Provozní elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi školního vzdělávacího programu jsou připravováni pro výkon odborných funkcí především v oblasti malých a středních firem nebo podniků v oblasti konstrukce, technického rozvoje výroby, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky, revizní a servisní techniky, technologie, diagnostiky, provozu a údržby elektrotechnických zařízení. Absolventi se dále uplatní jako mechanici elektronici, servisní, provozní a zkušební technici, odborní prodejci a poradci, energetici, dispečeři a školicí technici. 1.2 Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního vzdělávání k tomu, aby žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující občanské, klíčové a odborné kompetence: Obecné kompetence Obecné vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: - rozvíjel všeobecný zájem o elektrotechniku, základní myšlenkové operace, svou paměť a schopnosti; - osvojil si obecné principy a strategie řešení praktických a teoretických problémů; - porozuměl světu, ve kterém žije, a pochopil nezbytnost udržitelného rozvoje; - prohluboval a rozšiřoval vědomosti o světě, který jej obklopuje; - porozuměl vědeckým, technickým a technologickým metodám, nástrojům a pracovním postupům z různých oborů lidské činnosti a poznání; - poznal pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce; - rozvíjel dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat; - formoval aktivní a tvořivý postoj k problémům a hledal jejich řešení; - rozvíjel aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře; - přizpůsoboval se změnám na trhu práce; 4

6 - zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě přistupoval k týmové i samostatné práci; - utvářel odpovědný přístup k plnění si povinností a respektoval stanovená pravidla; - uměl správně odhadovat své možnosti a schopnosti, zvažoval a respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí; - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjadřování a diskusi k obhajování svého stanoviska; - rozvíjel tělesné i duševní schopnosti a dovednosti; - prohluboval dovednosti potřebné k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení; - utvářel své adekvátní sebevědomí; - utvářel a kultivoval své svobodné, kritické a nezávislé myšlení; - přijímal odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování; - rozvíjel svou kreativitu, imaginaci a volní vlastnosti; - respektoval lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu; - utvářel svou úctu k živé a neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a životního prostředí; - prohluboval svou osobnostní, národnostní a občanskou identitu; - oprostil se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti; - respektoval morální zásady a pravidla společenského chování; - cítil potřebu aktivně se zapojovat do občanského života a spolupracovat na zachování demokracie; - rozvíjel své komunikativní dovednosti a dovednosti potřebné pro hodnotný partnerský život i pro život v širším kolektivu. Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení, tzn. aby absolvent uměl: - ovládat různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - rozvíjet pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - vyhledávat možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; - překonávat překážky a být vytrvalý v zájmu úspěšnosti učení; - získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu; - využívat ke svému učení různé informační zdroje, synchronizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání, tzn. aby absolvent uměl: - přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat; - orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a v základních pracovně-právních vztazích; - správně volit zdroje informací a poradenských služeb; - aktivně jednat při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost; - rozumět podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; 5

7 Kompetence personální a sociální, tzn. aby absolvent uměl: - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat; - nekonfliktně vést soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různého sociálního prostředí; - spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných činností; - vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomoval si význam zdravého životního stylu. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací; - využívat vhodné prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; - uvědomovat si nutnost posuzování věrohodností různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, byl mediálně gramotný. Kompetence k řešení problémů, tzn. aby absolvent uměl: - pojmenovat a analyzovat vzniklý problém v celém jeho kontextu; - určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady; - zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat s jinými lidmi při řešení problémů. Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent uměl: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahové i stylisticky náročnější texty; - vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; - zvládat komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí; - využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci. 6

8 Matematická a finanční gramotnost, tzn. aby absolvent uměl: - aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání; - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, interpretovat statistické a ekonomické údaje; - zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotný; - orientovat se v problematice peněz a cen, být schopen vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet správy finančních aktivit i závazků. Občanské kompetence a kulturní povědomí, tzn. aby absolvent uměl: - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu; - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití; - zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopen kriticky přistupovat k realitě; - chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; - uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. Odborné kompetence Provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat elektrické a elektronické obvody, tzn. aby absolvent uměl: - sestavovat a zapojovat funkční celky složené z elektrických a elektronických obvodů; - sestavovat analogové a digitální elektronické obvody; - navrhovat elektrické a elektronické obvody s využitím výpočetní techniky; - kontrolovat správné zapojení vodičů, elektrických rozvodů a zásuvek; - oživovat elektrické a elektronické obvody; - získávat údaje z katalogů vodičů a kabelů, elektronických součástek, elektrických přístrojů a strojů a využívat je. Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, tzn. aby absolvent uměl: - navrhovat a realizovat odpovídající náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení včetně vhodné volby součástek; - zhotovovat mechanické dílce elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků; - demontovat, opravovat a zpětně montovat mechanismy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení; 7

9 - opravovat elektrické přístroje, elektrické stroje a elektronická zařízení na základě diagnostikovaných hodnot; - aplikovat technologické postupy a bezpečnostní a hygienické normy. Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolvent uměl: - volit nejvhodnější metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních a přístrojích; - využívat speciální měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrických prvků a zařízení; - analyzovat a vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovávat záznamy; - plánovat kontroly, prohlídky a revize elektrotechnických a elektronických zařízení, navrhovat jejich způsob a řídit odstraňování závad; - využívat naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, k odstraňování závad, uvádění do provozu, seřizování a provoznímu nastavení. Vytvářet technickou dokumentaci, uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými technickými normami a graficky komunikovat, tzn. aby absolvent uměl: - vytvářet různé druhy elektrotechnické dokumentace s ohledem na normy v oblasti technického zobrazování; - vytvářet elektrotechnická a elektronická schémata pomocí produktů grafické komunikace v elektrotechnice; - využívat normy, jejich inovace a další zdroje informací při řešení elektrotechnických a elektronických úkolů. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - uměl chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - znal zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik; - znal systém péče o zdraví pracujících; - poskytoval první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent uměl: - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta. 8

10 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent uměl: - ovládat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařit s finančními prostředky; - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Odborné vzdělávání v předmětu výpočetní technika směřuje k tomu, aby absolvent: - definoval základní pojmy oblastí ICT; - vysvětlil funkci základních komponentů; - objasnil podstatu ochrany autorských práv ve vztahu k SW a získávání dat z internetu; - charakterizoval funkce operačního systému; - vyjmenoval a popsal základní formáty datových souborů; - objasnil strukturu dat na discích; - vysvětlil komprimaci a dekomprimaci dat; - charakterizoval a popsal druhy lokálních sítí; - vyhledával a využíval informace z internetu a kriticky posuzoval relevanci a kvalitu informačních zdrojů; - používal vhodné formáty a styly pro tvorbu dokumentů; - pracoval a převáděl dokumenty do formátu PDF; - vysvětlil význam databázových aplikací pro praxi; - vytvářel a nacházel podklady pro prezentaci; - vysvětlil základní pojmy a principy počítačové grafiky a popsal grafické formáty. Odborné vzdělávání v předmětu elektrotechnický základ směřuje k tomu, aby absolvent: - pracoval se základními jednotkami a prováděl jejich převody; - určil vodivé a nevodivé materiály na základě jejich vlastností; - nakreslil a popsal jednoduchý elektrický obvod; - vysvětlil základní elektrotechnické veličiny; - řešil elektrotechnické složené obvody a aplikoval Kirchhoffovy zákony; - popsal elektrostatické pole a vysvětlil princip kondenzátorů; - charakterizoval vlastnosti magnetických materiálů a aplikoval magnetické látky; - popsal magnetizační křivku a vysvětlil magnetické ztráty; - vysvětlil princip elektromagnetické indukce; - popsal základní jednotky a veličiny střídavého obvodu; - uměl řešit složené obvody RLC; - znal druhy technických dokumentů a znal formáty a úpravy výkresových listů; - četl a vytvářel elektrotechnická schémata. Odborné vzdělávání v předmětu elektronika směřuje k tomu, aby absolvent: - definoval a rozdělil elektrotechnické součástky; - vysvětlil podstatu usměrňujícího účinku polovodičového PN přechodu; - vyjmenoval a objasnil katalogové parametry elektronických součástek; 9

11 - vysvětlil přeměnu elektrického signálu na optický a popsal fotoelektrický jev; - definoval klopný obvod a objasnil jejich stavy; - popsal významné parametry zesilovačů; - nakreslil blokové schéma oscilátorů, nakreslil jejich bloková schémata zapojení; - navrhl správným technologickým postupem konstrukci plošných spojů. Odborné vzdělávání v předmětu řídicí a digitální technika směřuje k tomu, aby absolvent: - pracoval s principy tvorby číselných soustav; - používal základní zákony Booleovy algebry a aplikoval systém tvorby logických funkcí; - popsal parametry integrovaných obvodů pro tvorbu logických funkcí; - vyhledával katalogové údaje kombinačního obvodu; - analyzoval průběhy analogových a digitálních signálů včetně jejich přenosů; - popsal principy snímačů elektrických a neelektrických veličin; - popsal regulované soustavy; - znal skladbu programovatelných automatů, nakreslil jejich bloková schémata a vyjmenoval základní parametry. Odborné vzdělávání v předmětu elektroenergetika směřuje k tomu, aby absolvent: - znal legislativní pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieně práce a požární prevence; - získal základní informace o elektrotechnických předpisech a normách; - zařadil, vyjmenoval a popsal ochrany před úrazem elektrickým proudem; - charakterizoval elektrizační soustavu ČR a popsal jednotlivé zdroje energie; - uváděl klady a zápory v možnostech užití elektrické energie; - znal zásady, principy, funkce a provedení elektrotechnických instalací; - charakterizoval jednotlivé rozvodné soustavy v souvislostech s přenosem a rozvodem elektrické energie; - vysvětlil funkci ochran před bleskem a přepětím. Odborné vzdělávání v předmětu elektrické stroje a přístroje směřuje k tomu, aby absolvent: - vysvětlil rozdělení, konstrukci a funkce elektrických přístrojů nn; - vysvětlil rozdělení, konstrukci a funkce elektrických přístrojů vn a vvn; - znal princip, použití a funkci transformátorů; - vysvětlil principy činnosti a konstrukci asynchronních, synchronních, stejnosměrných a komutátorových strojů. Odborné vzdělávání v předmětu elektrotechnická měření směřuje k tomu, aby absolvent: - orientoval se v základních pojmech měřicích metod, měřicích přístrojů a určoval jejich vlastnosti a použití, měřil základní elektrotechnické veličiny; - znal blokové schéma digitálního měřicího přístroje a vysvětlil jeho princip; - byl seznámen se zásadami bezpečnosti při měření a laboratorním řádem; - aplikoval základní metody měření pro měření na jednofázovém transformátoru; - prováděl statická měření polovodičových součástek a porovnával je s katalogem. 10

12 1.3 Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání ve dvouletém nástavbovém oboru Elektrotechnik pro provoz je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí vždy platnou legislativou o ukončení vzdělávání na středních školách. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky 1. Český jazyk a literatura povinná zkouška 2. Cizí jazyk povinná zkouška 3. Matematika Informatika povinná zkouška s volbou 4. Předměty dle nabídky Cermatu maximálně 3 nepovinné zkoušky Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů povinná zkouška, praktická 2. Elektroenergetika a elektrické stroje a přístroje povinná zkouška, ústní 3. Elektrotechnická měření povinná zkouška, ústní 4. Předměty dle aktuální nabídky školy maximálně 2 nepovinné zkoušky a požadavků žáka Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u všech povinných zkoušek. 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro provoz Kód a název oboru vzdělávání: L/52 Provozní elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září

13 2.1 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve dvouletém nástavbovém studiu studijního oboru Elektrotechnik pro provoz upravuje vždy platná legislativa a ředitel školy. Tento vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení, počet těchto kol není omezen. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: a) absolvování středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělávání, b) hodnocení na vysvědčeních z předešlého vzdělávání, c) zdravotní způsobilost ke vzdělávání. Výpočet celkového bodového ohodnocení uchazeče a další podmínky pro přijetí stanoví ředitel školy na příslušný školní rok. 2.2 Zdravotní způsobilost Nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělání je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ve zvoleném oboru, kterou posoudí a potvrdí praktický lékař. Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky daného oboru, s rozsahem výuky a předpokládaným uplatněním absolventa oboru na trhu práce. 2.3 Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení, získávání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Učivo oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o úspěšné přijetí k vysokoškolskému studiu. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Obsah vzdělávání studijního oboru Elektrotechnik pro provoz je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru. Struktura obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykové a estetické, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, informační a komunikační technologie, ekonomické a vzdělávání pro zdraví. 12

14 Učivo jazykových předmětů Český jazyk vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle je docíleno uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých oborech. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Učivo cizího jazyka Vzdělávání v cizích jazycích připravuje žáky na aktivní život v multikulturní společnosti, vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé a nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvijí jejich schopnost učit se celý život. Učivo společenských i vědních předmětů Vzdělávání připravuje žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. Učivo přírodních věd Výuka přírodovědného vzdělávání přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání učí žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní odpovědi. Vzdělávání prohlubuje vědomosti a dovednosti z jednotlivých disciplín přírodovědného učiva, rozvijí kompetence žáků k poznání okolního světa, k učení a řešení problémů. Učivo matematického vzdělávání Učivo má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Vychovává žáky k přemýšlivému člověku, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Učivo estetického vzdělávání a vzdělávání pro život Významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti manipulaci a intoleranci. Podílí se rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. 13

15 Oblastí vzdělávání pro zdraví vybavujeme žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvíjíme a podporujeme jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Učivo vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Učivo ICT Učivo umožňuje naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci využívají základy ICT, prohlubují používání na uživatelské úrovni operačního systému, kancelářského software a pracují s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Cílem je zvládnutí efektivní práce s informacemi a komunikace pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v ICT představuje práce s výpočetní technikou. Učivo ekonomického vzdělávání Cílem ekonomického vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součásti je učivo marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Pozornost je také věnována funkci finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru. Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. 2.5 Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Elektrotechnický základ Vyučovací předmět je průpravným předmětem všech odborných předmětů. Učivo je děleno do jednotlivých tematických celků, které jsou vzájemně provázané. Hlavním cílem předmětu je upevnit žákům znalosti získané v učebním oboru a tyto dále prohlubovat tak, aby žák byl schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti elektrotechniky, početně řešit příklady, nakreslit a vysvětlit schéma elektrického obvodu. Navazujícím předmětem jsou všechny odborné elektrotechnické předměty, ve kterých žák bude získané poznatky aplikovat. Předmět je z velké části založen na řešení elektrických obvodů. K tomuto je nezbytná znalost matematických operací úprava výrazů, řešení rovnic, práce se zlomky, řešení pravoúhlého trojúhelníku a použití goniometrických funkcí. Rovněž je nutné znát fyzikální jednotky a správně používat převody jednotek. Elektronika Předmět elektronika vychází z obsahového okruhu RVP. Využívá vazbu na znalosti z předmětů elektrotechnický základ a elektroenergetika. Má návaznost na paralelní výuku předmětů řídicí a digitální technika, elektroenergetika a elektrotechnická měření. Předmět žákům poskytne znalosti o elektronických součástkách, jejich vlastnostech, parametrech a 14

16 jejich využití při sestavování a diagnostice jednodušších obvodových celků. Zároveň přiblíží problematiku přenosu informací optoelektronickým komunikačním kanálem. Výuka probíhá na učebnách úseku teoretického vyučování, které mohou být vybaveny projekční plochou či plátnem s možností projekce pomocí zpětného nebo digitálního projektoru. Předmět je vyučován v prvním i druhém ročníku. Řídicí a digitální technika Cílem vzdělávání předmětu řídicí a digitální technika je naučit žáky orientovat se v problematice digitální techniky, poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a návrhů obvodů. Uvedený předmět připravuje žáky na to, aby byli schopni účelně a účinně využívat jednoduché číslicové integrované obvody, snímače fyzikálních veličin a jednoduché programovatelné automaty, aby znali jejich funkci, vnitřní strukturu a možnosti použití samostatně i ve složitějších celcích a dokázali se orientovat v dané problematice. Žák je schopen vysvětlit úlohu řídicí a digitální techniky v současné elektronice a životě společnosti. Používá matematického aparátu v oblasti výrokové logiky. Žák je schopen objasnit strukturu a činnost číslicového integrovaného obvodu, snímačů a programovatelných automatů a řeší jednoduché úlohy. Elektroenergetika Předmět elektroenergetika je jedním z hlavních profilových předmětů absolventa. Předmět navazuje na základní poznatky získané v předmětu elektrotechnický základ a navazuje na poznatky, které žáci získali v předmětu elektrické stroje a přístroje. Předmět žákům poskytuje základní povědomí o základních elektrotechnických předpisech, pravidlech a normách. Dále poskytuje potřebné znalosti o výrobě, přenosu, rozvodu, užití a spotřebě elektrické energie. Cílem předmětu je také upozornit na současné problémy výroby a přenosu elektrické energie. Žáci si osvojí návyky nezbytné pro práci v elektrotechnickém oboru. Elektrické stroje a přístroje Předmět prohlubuje znalosti z učebního oboru a zároveň doplňuje předmět elektroenergetika a elektrická měření. Účelem je seznámit se s konstrukcí jednotlivých strojů a přístrojů, poznat jejich činnost a z hlediska jejich funkce je správně začlenit do elektrických obvodů. Učivo je členěno do dvou základních celků elektrické přístroje a elektrické stroje. Tyto celky jsou dále členěny podle principu a použití jednotlivých prvků. Svým pojetím předmět žákům poskytuje potřebné znalosti a vědomosti z konstrukce a činnosti elektrických strojů a přístrojů a jejich začlenění do elektrické soustavy. Elektrotechnická měření Cílem předmětu je provádět elektrotechnická měření, správně zvolit měřicí přístroje, metodu měření, zpracovat a vyhodnocovat výsledky měření předepsanou formou. Žáci si osvojí důležité návyky pro práci s obvody pod napětím, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. 15

17 2.6 Rozvoj občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Důležité je vyvolat u žáka zájem o obsah studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci budou vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními spolužáky. Budou umět využívat informační technologie (internet a další informační a vzdělávací servery), využívat jejich aplikace při samostatné práci. Budou zpracovávat a vyhodnocovat seminární práce, protokoly z laboratorních cvičení a zprávy z exkurzí. 2.7 Začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů, nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (stužkovací ples, návštěva divadla apod.), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných činností organizací, např. fiktivní firmy, studentské společnosti, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů republikových i mezinárodních, např. etwinning. 2.8 Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou dvouletého denního studia dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů v obou ročnících. Součástí jsou kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady, prožitkové programy apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (odborné a sportovní soutěže apod.) V průběhu studia je realizována odborná praxe v minimálním rozsahu dvou týdnů, která se uskutečňuje ve školních dílnách v počtu, který odpovídá stanoveným platným předpisům. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. Výuka je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, bloky ve čtrnáctidenním cyklu) a umožnil profilaci žáků volbou seminářů. 16

18 2.9 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, jeho konkretizace je ve školním řádu. Školní klasifikační řád a hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou v určitých časových intervalech a v rámci finančních možností školy prověřovány znalosti žáků srovnávacími testy Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z platné legislativy, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 73/2005 Sb. v platném znění. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrováni do běžných školních kolektivů, což příznivě působí na jejich socializaci a připravenost na běžný občanský život a také učí jejich spolužáky k lepšímu přístupu k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Pozornost zaměřujeme na žáky i jejich rodiče, korigujeme jejich představy a požadavky o možnostech studia a vzdělávání. Škola prostřednictvím výchovné poradkyně úzce spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, psychology, psychiatry, lékaři. Naše nejužší spolupráce je s PPP, která realizuje kontrolní vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení, první vyšetření u zjištěných VPU, individuální konzultace pro rodiče a žáky, profesní orientaci žáků, styly učení, dohlíží na individuální vzdělávací plány, realizuje vzdělávací programy pro pedagogy. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vždy řídíme doporučeními školských poradenských zařízení. S těmito doporučeními jsou seznámeni na úsekových poradách všichni pedagogičtí pracovníci, na webových stránkách školy jsou aktualizované zprávy z kontrolních vyšetření. Ty jsou přístupné pouze pro pedagogy naší školy. Uvědomujeme si, že žáci se SVP jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů. Proto klademe důraz na to, aby všichni pedagogové byli dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka, aby mohli zvolit vhodné metody a formy výuky a hodnocení. Zvýšenou pozornost věnujeme také žákům, kteří mají nízký zájem o vzdělávání a předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu. Tato skutečnost klade velké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků, z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Snažíme se více aktivizovat žáky ve vyučování, výchovná poradkyně intenzivně pracuje 17

19 s těmito žáky, úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a se sociálními partnery v regionu. V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia maturitní zkouškou jsou těmto žákům vytvořeny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení těchto žáků se přihlíží ke konkrétnímu znevýhodnění a zdravotnímu postižení. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází vždy z platné legislativy. Škola podporuje výchovu a vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Tyto žáky vytipují učitelé jednotlivých předmětů a individuálně s nimi pracují. Žáci se zúčastňují různých soutěží, olympiád, projektů, odborných soutěží zručností apod. Zapojují se do týmové práce, jsou vedeni k co nejlepším výkonům v předmětech, na které jsou orientováni. Ve výuce učitelé používají náročnější metody a postupy, projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s nimi přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Na žáky se při odborné praxi vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném vzdělávacím modulem. Součástí BOZP je i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení a osvojení zásad první pomoci. Laboratorní řád musí být vypracován pro každou laboratoř, kde bude probíhat odborná praxe nebo laboratorní cvičení žáků. Obsahuje: obecná ustanovení, kde je specifikováno jištění a centrální ovládání zdrojů, uvádějí podmínky pro připojování zařízení a jsou v nich uvedena opatření při úrazu nebo poškození zařízení; 18

20 ustanovení pro žáky, které řeší podmínky vstupu do laboratoře, podrobně rozebírá činnost v laboratoři (zahájení a průběh činnosti, podmínky a organizaci práce, ukončení činnosti, činnost v případech nebezpečí, úrazu, požáru); ustanovení pro učitele popisuje povinnost prokazatelného seznámení žáků s laboratorním řádem i bezpečnostními předpisy, zodpovědnost za pořádek v laboratoři, přístup jen povolaným osobám, dozor, povinnost přezkoušení bezpečnostních zařízení, řešení závad a nedostatků, činnost v případě porušení laboratorního řádu a bezpečnosti, činnost při odchodu z laboratoře i odpovědnost správce laboratoře Prevence sociálně patologických jevů Problematika prevence sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejich cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími členy z řad učitelů. Součástí školní preventivní strategie je minimální preventivní program, který se každoročně obměňuje podle potřeb školy. Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci. Metodik prevence absolvoval komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web školy, partnerské třídní schůzky a informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Společenský vývoj s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: - zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem; - vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy; - vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor; 19

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více