Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoţivotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POPIS MODULŮ... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy Střední odborná škola a učiliště, Kladno, Dubská Dubská 967, Kladno zřizovatel školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní poţadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace Údrţbář bytového fondu a technických zařízení a budov Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci a příprava na rekvalifikace Výuční list v oboru Zámečník, Elektrikář, Instalatér, Zedník Zdravotní prohlídka před zahájením kurzu. Prezenční studium 165 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Absolvent získá rozšíření své kvalifikace certifikát Certifikát školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Program dalšího vzdělávání (dále DV) Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov rozšiřuje praktické dovednosti, které souvisí s teoretickými znalostmi v oblasti provádění celkové údrţby bytového (domovního) fondu a technických zařízení a vybavení budov. Tento vzdělávací program (dále VP) rozšíří profesní kvalifikace v oblasti zednických prací, montáţí sádrokartonů, malířství, nátěrů, opravy rozvodů vody a vytápění, zámečnických prací, prací s plastovými rozvody, připadně elektropracemi. Bude připraven k rekvalifikaci. Předpokladem uchazeče jsou tedy částečné praktické dovednosti a znalosti z výučního oboru a praxe. Modulární kurz je zaměřen především na zaměstnance pro údrţbu bytového fondu nebo pro absolventy, kteří jsou vyučeni v jednom stanoveném učebním oboru za účelem rozšíření znalostí a dovedností příslušných oborů. Účastník kurzu je po absolvování povinných modulů PMUBF01 - PMUBF05 a povinně volitelném modulu PVMUBF 06. Po absolvování VP se můţe absolvent uplatnit v oblasti údrţby bytového a domovního fondu a to především za účelem provádění běţných drobných oprav na bytovém (domovním) fondu případně technického zařízení budov. Po absolvování volitelných modulů VMUBF 07 - VMUBF11 můţe absolvent vykonávat další odbornější činnosti spojené s výkonem Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov a to např. broušení nástrojů, je zaškolen ve svařování CO2, svařování plastů, pájení mědi, případně můţe absolvovat elektro Vyhlášku 50. Výsledky vzdělávání Po absolvování povinných modulů je absolvent připraven: provádět základní údrţbu a opravy obkladů a omítek, provádět jednodušší drobné malířské a natěračské opravy stěn, rozpoznat poruchy rozvodů vody, kanalizace, plynu a topných rozvodů v objektu a na technologických rozvodech dokáţe opravit jednoduché závady rozvodů vody, kanalizace a topných rozvodů, volit správné druhy materiálů pro provádění oprav a údrţby, jejich čištění, v rozsahu určené opravy, zasáhnout v případě poruchy nebo havarijního stavu v objektu a zároveň analyzovat vzniklou situaci a případně kontaktovat za účelem odstranění havárie odbornou firmu, pracovat běţně s ručním, elektrickým a mechanizovaným nářadím v souvislosti se zvládáním operací zpracování kovů, -dodrţovat zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy poţární ochrany, aplikovat správné technologické postupy, rozeznat topné systémy a jejich rozvody, zařízení zdravotnických instalací a udrţovat systém v provozu. Po absolvování povinně volitelného modulu je absolvent připraven: provádět montáţe sádrokartonových konstrukcí. 4

5 Po absolvování volitelných modulů je absolvent připraven: svařovat metodou CO2, pájet měděné součásti rozvodů, svařovat plasty polyfúzí, nabrousit různé nástroje, aplikovat znalosti z elektrotechniky Vyhláška č. 50/1978 Sb., Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent VP se uplatní v oblasti oprav a údrţby budov domovního (bytového) fondu a technických zařízení budov. Absolventi, kteří úspěšně ukončili vzdělávání v tomto programu, se mohou ucházet o místa pracovníka údrţby (domovníka) v oblasti oprav a údrţby domovního fondu a případně jako techničtí správci průmyslových zařízení a budov. 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je připravit jeho absolventy na výkon činností potřebných pro provádění menších oprav v domovním fondu a technických zařízení budov (drobné zednické práce, malířské a natěračské opravy, opravy a údrţba vodovodu, odpady, zařizovací předměty a rozvody vytápění, zámečnické a elektrické práce). Charakteristika obsahu programu dalšího vzdělávání Vzdělávací program obsahuje moduly: Základy zednických a údrţbářských prací, Základy malířských a natěračských prací, Údrţba zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotních instalací, Údrţba těles topných systémů a rozvodů, Základy zámečnických prací, Základy montáţe sádrokartonových konstrukcí, Základní práce na brousících strojích, Základy polyfúzního svařování plastů, Základy svařování metodou CO2, Základy pájení měděných součástí a rozvodů, Vyhláška č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Popis modulů Modul PMUBF 01 Základy zednických a údrţbářských prací cílem modulu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností při drobných zednických opravách, zednické údrţbě a případném osazování výrobků při údrţbě budov. Modul PMUBF 02 Základy malířských a natěračských prací - cílem modulu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro malířské a natěračské opravy stropů, stěn a různých typů konstrukcí při údrţbách budov z různých materiálů. Modul PMUBF 03 Údrţba zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotních instalací - cílem modulu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností při opravách rozvodů vody a údrţbě kanalizace a při výměnách a opravách armatur, výtokových baterií a zařizovacích předmětů. Dokáţe zvolit typ materiálu. 5

6 Modul PMUBF 04 Údrţba těles topných systémů a rozvodů - cílem modulu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro opravy ústředního vytápění, při výměnách a opravách armatur ÚT. Modul PMUBF 05 Základy zámečnických prací cílem modulu je získání základních znalostí a dovedností pro provozování základních zámečnických prací v souvislosti se zámečnickou údrţbou bytového fondu a technických zařízení budov. Modul PVMUBF 06 Základy montáţe sádrokartonových konstrukcí cílem modulu je získání přehledných teoretických znalostí při montáţi sádrokartonových příček a stropních podhledů. Dokáţe zvolit typ materiálu a určit jeho spotřebu. Modul VMUBF 07 Základní práce na brousících strojích cílem modulu je získání základních znalostí a praktických dovedností pro broušení nástrojů (např. kotouče ručních kotoučových pil RO i DIA, řetězy řetězových pil, vrtáků RO a DIA, rýsovacího nářadí, sekáčů, dlát, ale i např. ostří nástroje v domácím vyuţití, jako jsou noţe, mlýnky na maso, nůţky atd. Je schopen udrţovat základní nářadí, nástroje, ruční elektrické strojky. Modul VMUBF 08 Základy polyfúzního svařování plastů cílem modulu je získání přehledných teoretických znalostí a praktických dovedností pro předepsaný postup při svařovaní plastů polyfúzí. Modul VMUBF 09 Základy svařování metodou CO2 cílem modulu je získání přehledných teoretických znalostí pro předepsané postupy při svařování materiálu CO2, spolu s pravidly BOZP a PO. Absolvent získá osvědčení o zaškolení ve svařování metodou CO2.. Modul VMUBF 10 Základy pájení měděných součástek rozvodů cílem modulu je získání teoretických znalostí pro předepsané postupy při pájení např. materiálů. Vyuţívá znalosti o pouţívaných materiálech při pájení mědi. Modul VMUBF 11 Elektro Vyhláška 50 cílem modulu je získání teoretických znalostí pro obsluhy elektrických zařízení nízkého napětí. Výstupem závěrečné zkoušky bude Osvědčení. Organizace výuky Jednotlivé moduly, které zahrnují teoretickou výuku, budou realizovány prezenční formou a to v multimediálních učebnách školy. Frekventant musí mít psací potřeby, písemné bloky na psaní, případně notebook pro přenesení výukových informací, případně USB disk. Praktická výuka podle zvolených modulů bude probíhat v odborných učebnách školy, laboratořích školy případně na dílenských pracovištích školy (Dílna zámečnická, Dílna strojní, Elektrodílna silnoproud, Elektrodílna slaboproud, Elektrodílna číslicové techniky, Dílna pro výuku stavebního modulu v areálu školy, instalatérské moduly na pracovištích školy). Pokud bude frekventant přítomen na dílenských pracovištích školy, musí mít pracovní oblek. Frekventant bude dále podle zvolených modulů seznámen s pravidly BOZP. Teoretická výuka bude probíhat ve 4 hodinových blocích týdně a to při délce teoretické výuky 45 min, a délce praktické výuky 60 min. 6

7 Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Teoretická výuka u vzdělávacího programu bude uskutečněna formou pedagogického výkladu s PC prezentací na učebnách školy vybavené dataprojektorem, PC s internetem, videopřehrávačem, vizualizérem, ozvučením. Praktická výuka bude navazovat na teoretickou výuku formou výkladu, praktických ukázek, cvičení, případně prezentace na PC v prostorách a pracovištích školy. Hodnocení výsledků teoretického a praktického zaměření vychází z kritérií podle jednotlivých modulů a způsobu ověřování. Výsledky teoretické a praktické výuky budou realizovány u teoretické části písemnou formou zadaných otázek případně i písemných testů a praktická část formou zadaného praktického úkonu, kdy frekventant předvede praktické předvedení. Vstupní předpoklady Moduly VP jsou určeny především pro absolventy a pracovníky minimálně vyučené v oboru Zámečník, Elektrikář, Instalatér, Zedník. Dalším vstupním předpokladem je zdravotní způsobilost pro jednotlivé moduly, tzn. na doporučení lékaře. VP zahrnuje různé moduly, které jsou určeny i pro zaměstnance s dílčí kvalifikací, tzn., ţe si mohou vybrat pouze některé potřebné moduly pro zvýšení kvalifikace v souvislosti s potřebou zaměstnavatele. 7

8 4. Učební plán Střední odborná škola a střední odborné učiliště Kladno, Dubská Dubská 967, Kladno ÚDRŢBÁŘ BYTOVÉHO FONDU A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy zednických a údrţbářských prací Základy malířských a natěračských prací Údrţba zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotních instalací Údrţba topných těles a rozvodů Základy zámečnických prací PMUBF 01 PMUBF 02 PMUBF 03 PMUBF 04 PMUBF Teoretická a praktická zkouška Teoretická a praktická zkouška Teoretická a praktická zkouška Teoretická a praktická zkouška Teoretická a praktická zkouška součet 140 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Základy montáţe sádrokartonových konstrukcí PVMUBF Teoretická zkouška VOLITELNÉ MODULY Základní práce na brousících strojích Základy svařování metodou CO2 VMUBF 07 VMUBF Teoretická a praktická zkouška Teoretická zkouška 8

9 Základy pájení měděných součástek rozvodů Základy polyfúzního svařování plastů Elektro Vyhláška 50 VMUBF 09 VMUBF 10 VMUBF Teoretická zkouška Teoretická a praktická zkouška Teoretická zkouška CELKEM Optimální trajektorie: 285 hodin PMUBF 01/PMUBF 02/PMUBF 03/PMUBF 04/PMUBF 05 PVMUBF 06/ (VMUBF 07)/(VMUBF 08)/(VMUBF 09)/(VMUBF10)/(VMUBF11) 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Základy zednických a údrţbářských prací kód PMUBF 01 délka modulu 25 hodin platnost únor 2011 typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti při drobných zednických opravách, zednické údrţbě a případném osazování výrobků při údrţbě budov. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) opravit různé typy obkladů a omítek v souladu s technologickými postupy, b) vybrat správný stavební materiál, c) dodrţovat předpisy BOZP a PO při práci, d) pouţívat správné druhy maltových, betonových a omítkových směsí. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Předpisy BOZP a PO, pouţívané nářadí a pomůcky, materiály pro zednické opravy (např. tmely), technologické postupy při zednických opravách. Praktická výuka: Postup při opravách omítek, výroba maltových, omítkových a betonových směsí, typy cihelných vazeb atd. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Písemná zkouška z určených otázek případně i formou testu. Následovat bude praktická zkouška z praktických dovedností. Uchazeč obdrţí stavební materiál a zednické nářadí na určenou práci. Stanoví vhodný druh pracovního postupu a nářadí na zadanou práci. Následně předvede praktickou ukázku. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Správně, esteticky a v souladu s technologickým postupem prakticky provede praktickou opravu konkrétního obkladu a omítky. Věcně a správně písemně vyjmenuje přehled základních stavebních zdících materiálů a jejich pouţití. Správně písemně charakterizuje bezpečnostní předpisy na stavbách. Věcně správně písemně vysvětlí technologické znalosti pouţití stavebních směsí, tmelů, lepidel a jejich pouţití. doporučená literatura a informační zdroje: TIBITANZL O. Stavební technologie I pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník, přepracované vydání, v Sobotáles vydání 3.(2005), ISBN Rozsah asi 120 stran. GREGOROVÁ E., HAMÁK L., Stavební materiály II, Nakladatel: Nakladatelství Sobotáles, vydání 3 (2003), ISBN , Rozsah 140 stran, 60 obrázků. * Počet kreditů zatím neuvádějte 10

11 název modulu Základy malířských a natěračských prací kód PMUBF 02 délka modulu 20 hodin platnost únor 2011 typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu: Absolvent modulu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro malířské a natěračské opravy stropů, stěn a různých typů konstrukcí při údrţbách budov z různých materiálů. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pracovní předpisy BOZP a pravidla PO, b) pouţít druhy a typy základních nátěrových hmot a maleb, c) pouţívat vhodné nářadí a barvy a nátěry na určenou práci. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Předpisy BOZP a PO, druhy malířského a natěračského nářadí, druhy materiálů pro opravy nátěrů, technologické postupy při údrţbářských opravách. Praktická výuka: Odstranění starých nebo opotřebovaných nátěrů, příprava vhodného podkladu pro malby a nátěry, aplikace základního a vrchního nátěru. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Písemná zkouška z určených otázek případně i formou testu. Následovat bude praktická zkouška z praktických dovedností. Uchazeč obdrţí základní typy materiálů (nátěrových hmot) a malířských a natěračských nářadí pro určenou práci (nátěrů a maleb). Stanoví vhodný pracovní postup a nářadí na zadanou práci. Následně předvede praktickou ukázku. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Písemně správně prokáţe znalosti pravidel bezpečnostních předpisů. Správně písemně uvede základní nátěrové hmoty v souladu s technologickými postupy. Samostatně popíše pouţívání příslušného nářadí a pomůcek (druhy štětců atd.). doporučená literatura a informační zdroje ŠEVČÍK, S., Malířské, natěračské a lakýrnické práce, vydání PARTA, 1. Vydání, ISBN * Počet kreditů zatím neuvádějte. 11

12 název modulu Údrţba zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotních instalací kód PMUBF 03 délka modulu 25 hodin platnost únor 2011 typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti při opravách rozvodů vody a údrţbě kanalizace a při výměnách a opravách armatur, výtokových baterií a zařizovacích předmětů. Dokáţe zvolit typ materiálu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat zásady bezpečnosti práce při opravách zdravotní instalace, b) zvolit vhodné typy příslušenství a prvků pro rozvod vody a opravy kanalizace, c) rozeznat typ potrubního vedení (voda, kanalizace) podle pouţitého materiálu a rozměru (průměru), d) rozpoznat rozsah závady a zvolit, zda provést opravu svépomocí, případně nahlásit odborné firmě. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Předpisy BOZP a PO, určené pracovní nářadí a pomůcky, materiály pro opravy kanalizace, materiály pro rozvody vody, spotřeba materiálu, spojování potrubních materiálů, atd. Praktická výuka: Montáţ, demontáţ a opravy vodovodních baterií a armatur opravy vodovodních baterií a armatur, zařizovacích předmětů. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek i případně formou testu. Následovat bude praktická zkouška z praktických dovedností. Uchazeč obdrţí základní typy materiálů armatur a nářadí pro předvedení oprav zdravotních instalačních zařízení. Určí pouţití druhu materiálu, armatury nebo zařizovacích zařízení a nářadí na konkrétní práci. Stanoví vhodný pracovní postup a nářadí na zadanou práci. Následně předvede praktickou ukázku. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Formou testu samostatně a správně prokáţe znalosti z bezpečnostních předpisů. Správně písemně popíše typy a druhy armatur pro rozvod vody a odpadu. Písemně a samostatně vysvětlí pouţití materiálu (měď, plast) pro rozvod vody a odpadu. Prakticky samostatně a správně rozpozná stanovenou závadu a v souladu s technologickým postupem ji odstraní. 12

13 doporučená literatura a informační zdroje: RACEK, J., NOVÁK, V., ANTUŠKA, J., Výkresy zdravotních instalací pro ročník SOU, Nakladatelství Sobotáles, vydání 4 (2000), ISBN , Rozsah 127 stran., ADÁMEK, M., JUREČKA, A., Instalace vody a kanalizace 2, Nakladatelství INFORMATORIUM, ISBN * Počet kreditů zatím neuvádějte. název modulu Údrţba těles topných systémů a rozvodů kód PMUBF 04 délka modulu 30 hodin platnost únor 2011 typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro opravy ústředního vytápění, při výměnách a opravách armatur ÚT. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat zásady bezpečnosti práce a poţární ochrany, b) rozeznat systém ÚT a případně navrhnout spotřebu materiálu, c) rozpoznat závadu a navrhnout, zda zvládne opravu svépomocí nebo bude nutné kontaktovat odbornou firmu, d) rozeznat uţívaná topná tělesa a dokáţe provést jejich případnou výměnu, e) vyhledat a uzavřít hlavní uzávěry topných zdrojů pro ÚT f) správně technologickým způsobem spojovat rozvody s ohledem na pouţitý materiál. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Předpisy BOZ a PO, pracovní nástroje a pomůcky, typy systémů ÚT, přehled topných armatur a topných těles, technologické postupy montáţe ÚT typy spojů materiálů potrubních topných rozvodů, atd. Praktická výuka: Montáţ a demontáţ armatur, opravy a výměny různých topných těles, opravy a výměny armatur ÚT, spojování rozvodů s ohledem na materiály. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek případně i formou testu. Následovat bude praktická zkouška z praktických dovedností. Uchazeč obdrţí základní druhy materiálů, armatur a nářadí pro předvedení oprav rozvodů vytápění. Určí pouţití druhu materiálu, armatury nebo nářadí na konkrétní práci, stanoví postup. Následně předvede praktickou ukázku. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Předvede samostatně formou testu znalosti z bezpečnostních předpisů. Samostatně rozpozná stanovený topný systém. Určí samostatně závadu topného systému a opraví ji. Písemně samostatně stanoví postup montáţe topných těles. Správně písemně určí vyhledání hlavních uzávěrů. 13

14 ad f) Prakticky a technologicky správně předvede odborné spojování topných rozvodů. doporučená literatura a informační zdroje TAJBR, S., Vytápění 1 a 2, Nakladatelství Sobotáles (2003), ISBN , Rozsah 440 stran, 380 obrázků. DUFKA, J., Vytápění 3, Nakladatelství Sobotáles (2001), 1. Vydání, ISBN , Rozsah 344 stran, 333 obrázků. * Počet kreditů zatím neuvádějte. 14

15 název modulu Základy zámečnických prací kód PMUBF 05 délka modulu 40 hodin platnost únor 2011 typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá základní znalosti a dovednosti pro provozování základních zámečnických prací v souvislosti se zámečnickou údrţbou bytového fondu a technických zařízení budov. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pravidla BOZP a PO při práci s ručními a elektrickými nástroji, b) zpracovávat kovové a nekovové materiály, c) pracovat s ručním a elektrickým nářadím, d) provádět případnou montáţ a demontáţ kovového příslušenství u zařízení interiéru budov. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Základní znalost ovládání ručního a elektrického nářadí, technologické postupy při pouţívání nářadí, čtení technické dokumentace, teoretická znalost měřidel a měření atd. Praktická výuka: BOZP a PO, ovládání zámečnických nářadí a nástrojů, procvičování technologických pracovních, postupů. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek i případně formou testu. Následovat bude zkouška z praktických dovedností tj. předvedení pouţívání dostupných nářadí a nástrojů, včetně postupu. Dodrţení zásad bezpečné práce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Samostatně formou testu správně určí pravidla bezpečnosti práce. Správně písemně vysvětlí pouţití kovových a nekovových materiálů. Prakticky předvede samostatně jak pracovat s určeným pracovním nářadím. Samostatně popíše správné postupy montáţních a demontáţních prací např. výměna zámku u dveří. doporučená literatura a informační zdroje KLETEČKA, J., FOŘT, P., Technické kreslení, Nakladatelství Computer Press, 2. vydání, ISBN HLUCHÝ, M., KOLOUCH, J., Strojírenská technologie 2, Nakladatelství Scientia, ISBN , Rozsah 319 stran. FRISCHHERZ, A., SKOP, P., KNOUREK, J., Technologie zpracování kovů I, Nakladatelství BEN (2004), ISBN , 268 stran PRAGAČ, J., PIEGLER, H., FRISCHHERZ, A., Technologie zpracování kovů II, Nakladatelství SNTL 15

16 (2002), ISBN , 280 stran * Počet kreditů zatím neuvádějte. název modulu Základy montáţe sádrokartonových konstrukcí kód PVMUBF 06 délka modulu 25 hodin platnost únor 2011 typ modulu povinně volitelný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka a podmíněné absolvování modulu PMUBF 01. stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá přehledné teoretické znalosti při montáţi sádrokartonových příček a stropních podhledů. Dokáţe zvolit typ materiálu a určit jeho spotřebu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) mít přehled o vlastnostech sádrokartonových desek a vhodně je pouţít, b) instalovat odborně sádrokartonové desky s ohledem na dané prostředí, c) vhodně zvolit jednotlivé komponenty pro sádrokartonové konstrukce (tmely, desky, profily, spoje) a navrhnout vhodnou tepelnou izolaci, d) dodrţovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při montáţi sádrokartonových desek a pravidla poţární ochrany. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Nářadí a pomůcky, druhy sádrokartonových desek, druhy konstrukčních profilů, druhy tepelných izolací, technologické postupy při montáţi příčky a pohledu, atd. Praktická výuka: Montáţ profilového roštu příčky, stropního podhledu, montáţ sádrokartonových desek, montáţ dveřní zárubně. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek případně i formou testu. Otázky pro absolventa budou určeny ze znalostí např. určení typů sádrokartonových desek, jejich barevné značení, dále technologické postupy montáţe konstrukčních profilů a sádrokartonových desek, volba tepelné izolace, předpisy BOZP a PO a případně výpočet spotřeby materiálu. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Správně a úplně písemně popíše typy sádrokartonových desek a jejich pouţití. Přesně a správně popíše montáţ sádrokartonové desky jako příčky a podhledu. Písemně správně popíše přehled vhodných komponentů a příslušenství pro montáţ sádrokartonových desek např. lišty, úchyty. Písemně věcně správně charakterizuje bezpečnost práce a poţární ochranu. 16

17 doporučená literatura a informační zdroje NYČ, M., Sádrokarton stavby a rekonstrukce, nakladatelství Grada, ISBN , 168 stran KOLEKTIV AUTORU, Montážní příručka sádrokartonáře, nakladatelství Rigips, s.r.o., ISBN * Počet kreditů zatím neuvádějte. název modulu Základní práce na brousících strojích kód VMUBF 07 délka modulu 25 hodin platnost únor 2011 typ modulu Volitelný kredity* vstupní předpoklady zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá základní znalosti a dovednosti pro broušení nástrojů (např. kotouče ručních kotoučových pil RO i DIA, řetězy řetězových pil, vrtáků RO a DIA, rýsovacího nářadí, sekáčů, dlát, ale i např. ostří nástroje v domácím vyuţití, jako jsou noţe, mlýnky na maso, nůţky atd. Je schopen udrţovat základní nářadí, nástroje, ruční elektrické strojky. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pravidla BOZP při práci na brousících strojích, b) zvládat základní pravidla pro pouţití ručních a elektrických strojů, c) zvolit brusný nástroj a umět jej správně pouţít. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: kovoobráběcí stroje (brusky), BOZP a PO, měřidla a měření, náčrty součástí, způsoby broušení a řezné podmínky pro broušení, údrţba strojů a nástrojů. Praktická výuka: BOZP a PO, strojní a ruční broušení nástrojů procvičování broušení. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC. způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek případně i formou testu. Následovat bude zkouška z praktických dovedností, tj. předvedení správného nabroušení určitého nástroje, včetně volby postupu, stroje a brusného nástroje. Dodrţení zásad bezpečné práce, včetně pouţití ochranných pomůcek. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Při praktické zkoušce vysvětlí úplná bezpečnostní pravidla na brousících strojích. Samostatně písemně popíše správné pouţívání nástrojů pro broušení. Předvede praktické pouţívání brusných nástrojů a strojů v souladu s BOZP a technologickými postupy. doporučená literatura a informační zdroje KEMKA,V., BARTÁK, J., MILČÁK, P., ŢÍTEK, P., Stavba a provoz strojů Stroje a zařízení, Nakladatelství Informatorium, ISBN GABRIEL V., ŘASA, J., Strojírenská technologie 3 Metody, stroje a nástroje pro obrábění, vydavatelství Scientia, (2002), ISBN , 156 stran. * Počet kreditů zatím neuvádějte. 17

18 název modulu Základy polyfúzního svařování plastů kód VMUBF 08 délka modulu 20 hodin platnost únor 2011 typ modulu Volitelný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu rozšíří své přehledné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro předepsaný postup při svařovaní plastů polyfúzí. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pravidla bezpečnosti práce a poţární ochrany, b) chápat fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti materiálu pro svařování plastů, c) správně svařovat polyfúzí plastové trubky předepsaných průměrů. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: BOZP a PO, výroba plastových rozvodů, znalost materiálu parametry plastového potrubí, technologie svařování polyfúzí kontrolní zkoušky svarů, technické normy a předpisy pro spojování plastů. Praktická výuka: Předpisy BOZP a PO, technologický postup svařování plastových rozvodů polyfúzí, zkouška svařování polyfúzí, tlaková zkouška, polyfúzní svařování plastových rozvodů větších průměrů. doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC způsob ukončení modulu Uchazeč absolvuje písemnou zkoušku z určených otázek případně i formou testu. Následovat bude zkouška z praktických dovedností, tj. svařování plastových rozvodů vody včetně volby postupu a spoje za dodrţení zásad bezpečné práce, včetně pouţití ochranných pomůcek. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Formou testu určí správná pravidla pro bezpečnost práce a PO při svařování. Správně písemně a samostatně popíše vlastnosti materiálu při svařování plastových rozvodů. Prakticky a samostatně předvede technologický postup polyfúzního svařování. doporučená literatura a informační zdroje LOYDA, M., ONDRÁČEK, L., ŠPONER, V., Svařování termoplastů, vydal Uno (2002), ISBN , 493 stran * Počet kreditů zatím neuvádějte 18

19 název modulu Základy svařování metodou CO2 Kód modulu: VMUBF 09 délka modulu 25 hodin platnost únor 2011 typ modulu Volitelný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu získá přehledné teoretické znalosti pro předepsané postupy při svařování materiálu CO2, spolu s pravidly BOZP a PO. Absolvent získá průkaz o zaškolení na svařování. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pravidla BOZP a PO při svařování CO2, b) vyuţít fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti materiálu při svařování CO2, c) technologicky svařovat materiál v CO2. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Bezpečnostní pravidla dle ČSN , ČSN , příslušenství pro svařování a plyny pro svařování, druhy svařovaných a přídavných materiálů, technologický postup svařování, kontrolní zkoušky a moţné vady svarových spojů. Praktická výuka: Pravidla BOZP a PO na pracovišti, zaškolení na druhy a typy svarových spojů, návarů při různých polohách (svislých, vodorovných). doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC způsob ukončení modulu Písemná zkouška testem. Písemný test z 20 otázek v délce 1 hodiny. Pro úspěšné absolvování je nutné odpovědět nejméně 15 z 20 testových otázek. Jednotlivé otázky budou obsahovat 3 alternativní odpovědi, z nichţ pouze jedna bude správná. Test bude doplněn i některými konkrétními otázkami za účelem samostatné odpovědi. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Formou testu správně určí pravidla BOZP a PO při svařování CO2. Přesně a správně písemně popíše vhodnost určeného materiálu pro svařování CO2. Úplně a správně písemně odpoví na určené otázky z odborných znalostí při svařování CO2. doporučená literatura a informační zdroje BARTOŠ, J., Základní kurz svařování metodou 111, ISBN 017,001004, 192 stran * Počet kreditů zatím neuvádějte. 19

20 název modulu Základy pájení měděných součástek rozvodů Kód VMUBF 10 délka modulu 20 hodin platnost únor 2011 typ modulu volitelný kredity* vstupní předpoklady Zdravotní prohlídka stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent modulu si prohloubí teoretické znalosti pro předepsané postupy při pájení měděných součástek rozvodů. Vyuţívá znalosti o pouţívaných materiálech při pájení mědi. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodrţovat pravidla BOZP a PO při pájení mědi, b) vyuţívat fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti materiálu při pájení mědi, c) technologicky pájet materiály z mědi. učivo / obsah výuky Teoretická výuka: Bezpečnostní pravidla podle ČSN , ČSN , přehled spojovaných a přídavných materiálů, vybavení pro pájení plamenem, druhy plynů pro pájení, technologický postup pájení plamenem, kontrolní zkoušky pájených spojů. Praktická výuka: Bezpečnostní pravidla podle dle ČSN , ČSN doporučené postupy výuky Prezentace s teoretickými a praktickými ukázkami, podporovaná s prezentací na PC způsob ukončení modulu Písemná zkouška formou testu. Písemný test z 20 otázek v délce 1 hodiny. Pro úspěšné absolvování je nutné odpovědět nejméně 15 z 20 testových otázek. Jednotlivé otázky budou obsahovat 3 alternativní odpovědi, z nichţ pouze jedna bude správná. Test bude doplněn i některými konkrétními otázkami za účelem samostatné odpovědi. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Formou testu správně určí pravidla BOZP a PO při svařování CO2. Písemně samostatně charakterizuje vlastnosti materiálu při pájení v souvislosti s technologickými postupy. Správně a úplně písemně odpoví na zadané otázky z technologických postupů pájení mědi. doporučená literatura a informační zdroje MINAŘÍK, V., Plamenné svařování, vydal Scientia (2006), ISBN , 160 stran * Počet kreditů zatím neuvádějte. 20

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY

Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY Školní rok: 2014 2015 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Mičkal, K. Koblížek, P. učební texty Hluchý, M. Kolouch, J. I. Kletečka, J., Fořt,

Více

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161 Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi Získejte oprávnění pro kvalifikovanou práci s perspektivními materiály

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní kurz

KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní kurz Projekt GG OP VK KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0065 VZDĚLÁVACÍ KURZ KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní kurz vedoucí týmu autorů email + tel. na vedoucího týmu

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1 Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK Příklad průběhu zkoušky Profesní kvalifikace:

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Zedník 36-67-H/01 Zedník Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Vrtání kovových materiálů (23-025-H)

Vrtání kovových materiálů (23-025-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Vrtání kovových materiálů (23-025-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní a rozšiřující kurz

KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní a rozšiřující kurz Projekt GG OP VK KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0065 VZDĚLÁVACÍ KURZ KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY - základní a rozšiřující kurz vedoucí týmu autorů email + tel.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení)

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení) Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních ve školním roce 2011/2012

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 1 Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Copyright: Ministerstvo školství,

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér vnitřního

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Střední odborné učiliště. Blatná

Střední odborné učiliště. Blatná Střední odborné učiliště Blatná Nabízíme: vyučení v oborech Automechanik Opravář zemědělských strojů Autoelektrikář Elektrikář Včelař nástavbové studium Montér vodovodů a kanalizací Podnikání dvouleté

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Tesař (kód: 36-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Tesař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření vědomostí žáků

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více