Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku"

Transkript

1 Analytická zpráva Analytická zpráva Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku 1

2 Analytická zpráva 2

3 Obsah Obsah Obsah Úvod 4 1. Východisko pro analýzu Vzdělávací systém v ČR 5 2. Popis typů škol v oblasti občanského poradenství Legislativní zakotvení občanského poradenství 2.2. Charakteristika občanského poradenství 2.3. Typy škol Vysoké školy Vyšší odborné školy 2.4. Popis typů škol v oblasti pečovatelství Legislativní zakotvení Charakteristika oboru pečovatelství Typy škol pro obor pečovatelství 3. Analýza vzdělávacích programů typových škol vzdělávajících odborníky pro výkon práce v těchto sociálních službách v daných zemích Analýza typového vzdělávání vzdělávající sociální pracovníky na Slovensku Systém odborné praxe 3.2. Analýza typového vzdělávání vzdělávající sociální pracovníky ve Skotsku Systém odborné praxe 4. Kariérní poradenství pro studenty sociálně orientovaných škol Kariérní poradenství ve Skotsku Možnosti rozvoje kariérního poradenství ve Skotsku 5. Proces zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol Proces zaměstnávání na Slovensku 5.2. Struktura zaměstnávání ve Skotsku Situace v zaměstnávání ve Skotsku 5.3 Podpora při hledání zaměstnání po ukončení studia Závěr 27 3

4 Analytická zpráva Úvod Tato analýza si klade za cíl představit typy škol, které vzdělávají ve Skotsku a na Slovensku odborníky později působící v občanském poradenství a pečovatelské službě. Dále si autorka této studie klade za úkol analyzovat jednotlivé vzdělávací programy škol, které vzdělávají odborníky pro působení v občanském poradenství či pečovatelské službě. Zároveň si autorka předesílá informovat o situaci ve vzdělávání a kariérovém poradenství v ČR. Obsahem následující studie bude také představení kariérního poradenství v typech škol, které vzdělávají odborníky pro práci v pečovatelské službě a občanském poradenství. Dále studie popíše odbornou praxi studentů, popíše spolupráci škol a potenciálních zaměstnavatelů. Její součástí budou také způsoby zapracovávání absolventů sociálně orientovaných škol u zaměstnavatelů na Slovensku a ve Skotsku. V další části bude popsán proces zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol či obdobných škol, které vychovávají odborníky pro práci v sociálních službách ve Skotsku a na Slovensku. 4

5 1. Východisko pro analýzu Vzdělávací systém v ČR Popis typů škol, které vzdělávají odborníky pro výkon práce v občanském poradenství a pečovatelské službě nebo sociálních službách relevantních k českému pojmosloví obsaženému v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uvedenými sociálními službami se pro potřeby analýzy rozumí zejména odborné sociální poradenství a pečovatelská služba nebo sociální služby relevantní k českému pojmosloví obsaženému v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dle zákona o sociálních službách je nutné pro výkon odborného sociálního poradenství (odborné sociální poradenství) splnit odbornou způsobilost k výkonu činnosti sociálního pracovníka. Minimální úroveň vzdělání pro výkon této pozice je vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální pedagogiku, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. V případě vysokoškolského vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku. Zákon o sociálních službách upravuje i určité úzce vymezené výjimky, kdy je možné tuto pozici vykonávat i při nesplnění výše uvedených podmínek. Mezi ně patří alespoň absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v rozsahu 200 h a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončení vysokoškolského studia v oblasti, která není výše uvedena. Speciální podmínky jsou také upraveny tímto zákonem u manželských a rodinných poradců. K výkonu činnosti pečovatele je nutné v rámci tohoto zákona splnit podmínky dané pro pozici pracovníka v sociálních službách, kterými jsou základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110 Zákona o sociálních službách. Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pečovatele a občanského poradce jsou především v požadavku na vzdělání, ale i v obsahu činnosti značně rozdílné, proto tato část analýzy bude rozdělena na dva celky: 1. Popis typů škol, které vzdělávají odborníky pro výkon práce v občanském poradenství. 2. Popis typů škol, které vzdělávají odborníky pro výkon práce v občanském poradenství a pečovatelské službě. Tato část analýzy je východiskem pro další části analýzy, kde se budeme věnovat vzdělávacím systémům na Slovensku a ve Skotsku, zejména vysokoškolskému studiu oboru sociální práce, které svým zaměřením nejlépe odpovídá zaměření výše uvedeným sociálním službám. Analýza se bude také zabývat nastavením odborných praxí studentů sociálně orientovaných v těchto zemích a uplatňováním studentů těchto oborů na pracovním trhu. 5

6 Analytická zpráva 2. Popis typů škol v oblasti občanského poradenství Úroveň vzdělání pracovníka poskytujícího občanské poradenství podléhá, jak již bylo výše zmíněno, Zákonu o sociálních službách. Na úvod je přesto nutné osvětlit, v čem spočívá podstata občanského poradenství, protože z toho i vyplývá požadovaný druh vzdělání pro výkon práce v této oblasti. Vzdělání tak mohou poskytnout pouze některé typy škol. 1. Legislativní zakotvení občanského poradenství Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. rozlišuje tři základní druhy sociálních služeb: a) Sociální poradenství b) Služby sociální péče c) Služby sociální prevence Sociální poradenství se pak rozděluje na: Základní sociální poradenství patří k základním činnostem poskytovaným u všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno cíleně podle zaměření na jednotlivé cílové skupiny např. osobám se zdravotním postižením, obětem trestných činů a domácího násilí, seniorům atd. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odborné sociální poradenství je tedy službou, která se zaměřuje na řešení specifických problémů jednotlivých cílových skupin. Občanské poradenství svým zaměřením spadá do oblasti odborného sociálního poradenství a jeho výkon se tedy řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V další kapitole bude přesněji specifikováno, v čem spočívá občanské poradenství a na jaké služby se zaměřuje. 2. Charakteristika občanského poradenství Občanské poradenství je univerzální typ odborného sociálního poradenství, které pomáhá řešit problémy lidem v tíživých životních situacích, které zasahují do mnoha sociálně-právních oblastí (sociální dávky atd.). Jedná se o typ služby, která je poskytována všem lidem, které se obrátí na občanské poradny bez jakéhokoliv rozdílu. Smyslem občanského poradenství je poskytovat informace, rady, osobní asistenci a konkrétní pomoc při řešení zakázky klienta. Důraz je kladen na rozvíjení kompetencí klienta, posilování jeho sebevědomí tak, aby byl schopen řešit situaci co nejvíce samostatně. Občanské poradny poskytují sociálně právní poradenství, ale nesuplují činnost např. advokáta ve smyslu zastupování u soudu. Pomáhají s konzultací problému nebo při přípravě žádostí, podání k soudu, policii atd. Typickým rysem občanského poradenství je jeho komplexnost. To znamená, že s klientem, který má dluhy, řeší celou záležitost v souvislostech. Nezabývá se pouze možnostmi, jak zaplatit dluh, ale i dalšími aspekty, pokud si takový přístup klient vyžádá. Mnohdy se totiž problém prolíná i do dalších oblastí jako je např. bydlení a partnerské vztahy a sociální dávky. Cílem občanského poradenství je poskytovat služby v co nejširším možném spektru tak, aby se klient dostatečně zorientoval v problému a dokázal prosazovat svá práva. 3. Typy škol Z předcházející kapitoly vyplývá, že vzdělání, které poskytne alespoň základní kompetence pro výkon pozice občanského poradce, musí být zaměřené na různé obory práva a současně poskytnout důležité kompetence pro výkon sociálního pracovníka z oblasti metod sociální práce, sociální politiky, psychologie atd. Takové předpoklady mají především obory orientované na sociální práci. Jak už bylo uvedeno, je především nutné pro výkon této profese splnit základní kvalifikační předpoklady dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který odborné předpoklady nutné pro výkon tohoto povolání, což je především nutnost vyššího nebo vysokoškolského vzdělání. V současné době existuje celá řada oborů na úrovni vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání, která připravuje absolventy pro práci v sociální sféře. Je možné vybírat z mnoha typů škol zřizovaných státem, církví nebo soukromými institucemi. V následujících podkapitolách bude uveden přehled oborů v oblasti vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání poskytujících přípravu na činnost občanského poradce. 6

7 1. Vysoké školy Vysoké školy v oboru sociální práce a příbuzných oborech nabízí v současné době tříleté bakalářské studium a navazující dvouleté magisterské studium. Bakalářské studium je zaměřené na přípravu studenta pro výkon pracovních pozic, které nevyžadují hlubší teoretické znalosti oboru, ale zvládnutí konkrétní praxe. Pro jednotlivé pozice povolání sociálního pracovníka, u něhož je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, je vhodný magisterský studijní program v oboru sociální péče kód 7502T dle klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV), který pak zahrnuje obory 1 : - sociální pedagogika - sociální pedagogika a poradenství - sociální pedagogika a volný čas - sociální pedagogika prevence a resocializace. Obory jsou vyučovány formou prezenčního nebo kombinovaného studia. Tento studijní program je realizován na 6 fakultách v 5 krajích v ČR, a to v kraji Hl. město Praha, Jihomoravském, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském. V rámci bakalářského studia je vhodný pro povolání sociálního pracovníka bakalářský studijní program v oboru sociální péče KKOV 7502 R, který zahrnuje obory 2 : - sociální pedagogika - sociální pedagogika a poradenství - sociální pedagogika a volný čas - sociálně výchovná péče o smyslově postižené - sociální komunikace ve státní správě - sociální patologie a prevence - penitenciární péče - sociální pracovník - sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání. Uvedené bakalářské studijní obory nabízí celkem 12 fakult v krajích Hl. město Praha, Jihomoravský, Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Ústecký. 2. Vyšší odborné školy Z hlediska požadavků na vzdělání pro pozici sociálního pracovníka je plně dostačující také vyšší odborné vzdělání. Prostřednictvím vyšších odborných škol se připravují absolventi středních škol s maturitní zkouškou. Studium na těchto školách je většinou v trvání 3 let a z velké míry je směřováno k praktickému uplatnění v kvalifikovaných náročných odborných činnostech. Během studia je často zařazována dlouhá praxe v reálném pracovním prostředí. Absolventi vyšších odborných škol mají pak šanci uplatnit se na pracovních pozicích, které přesahují nároky na střední odborné pracovníky. 3 Za vhodné jsou považovány programy KKOV 7541N Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost, případně KKOV 7532N Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika. K tomuto programu je vhodné ještě další doplňkové vzdělání zaměřené na rozšíření znalostí a dovedností z oblasti sociální práce. Program Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost zahrnuje obory: - sociální práce - sociální a teologická činnost. Program sociální práce a sociální pedagogika zahrnuje obory: - sociální pedagogika a teologie - sociálně právní činnost - sociální práce - sociální pedagogika - charitativní a sociální práce - sociální a humanitární práce - sociální práce a sociální pedagogika. Vyšší odborné školy realizující uvedené studijní programy jsou dle zřizovatele státní, soukromé, veřejné nebo církevní a jsou rozmístěny zhruba po celé České republice. Studium probíhá formou denního, dálkového nebo kombinovaného studia a je vhodné pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. 1 Integrovaný systém typových pozic. [online]. [cit ]. Dostupné z < 2 Integrovaný systém typových pozic. [online]. [cit ]. Dostupné z < 3 VOJTĚCH, J. Absolventi škol Moravskoslezského kraje na trhu práce nezaměstnanost absolventů. 1. vyd. Praha: NÚOV, s. ISBN

8 Analytická zpráva 4. Popis typů škol v oblasti pečovatelství Legislativní zakotvení Také pro obor pečovatelství jsou předpoklady pro výkon této činnosti definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 1. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti 4 : a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Charakteristika oboru pečovatelství Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti. K odborným kompetencím, které během studia získá, lze zařadit 5 : a) Poskytovat přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům, b) Pomáhat při zajišťování chodu domácnosti, c) Spolupracovat při zajišťování sociálních služeb, d) Provádět úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, e) Připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, f) Ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků, g) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, h) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, i) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Typy škol pro obor pečovatelství Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání. Ostatní formy vzdělávání večerní, dálkové nebo kombinované jsou určeny pouze pro vzdělávání dospělých. Večerní, dálkové nebo kombinované vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě. Podle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem Podmínky pro přijetí ke vzdělávání - přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, dále 63, 16, 20, 70, - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání. 6 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 1 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání E/01 - Pečovatelské služby, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání E/01 - Pečovatelské služby, Národní ústav odborného vzdělávání, Praha SCHAVEL, M: Inovácia vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. In: Medzinárodná vedecká konferencia. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze, 2010, Zborník z vedeckej konferencie. Praha: SVESES, ISBN:

9 3. Analýza vzdělávacích programů typových škol vzdělávajících odborníky pro výkon práce v těchto sociálních službách v daných zemích Co se týče Slovenska, jsou obdobné trendy ve vzdělávání odborníků pro výkon sociálních služeb jako v ČR. Dle profesora M. Schavela je pro SR typický dynamický nárůst počtu škol a vzdělávacích institucí v předcházejícím desetiroční deklarujících vzdělávání v sociální práci. To doprovází také výkon a kvalita povinné praxe studentů, ale také absence uceleného institucionálně zabezpečeného systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Dle informace z materiálu Reflexia absolventských príspevkou výzkum na VŠ autora M. Schavela vyplývá, že dle dotazníku distribuovaného mezi studenty je hodnocení kvality vzdělání na Slovensku poměrně složité. Během studia mají možnost studenti praxe a ověřit si, podobně jako v ČR, své předpoklady během praxe. Nevyhnutelnou součástí přípravy sociálních pracovníků je definice profilu absolventa sociální práce. Ústřední rada pro vzdělávání a výcvik sociálních pracovníků ve Velké Británii (CCETSW), která reguluje minimální standardy na absolventa a kompetence, které musí absolvent získat. Od roku 1998 se dle M. Schavela začala měnit pozice, orientace a úloha sociální práce na Slovensku. Sociální práce se mění v hlavní nástroj, kterým se napomáhá uskutečňovat na Slovensku sociální ochrana. Kvalifikační připravenost definujeme jako souhrn získaného vzdělávání, zručností a schopností, které sociální pracovník nabyl v rámci své školské přípravy a akademického vzdělávání Analýza typového vzdělávání vzdělávající sociální pracovníky na Slovensku Vysokoškolské vzdělávání v sociální práci bylo obnoveno nejdříve v roce 1989 na katedře andragogiky Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově v rámci specializace sociální práce a potom následně v roce 1990, kdy na Filozofické fakultě UK v Bratislavě bylo otevřeno magisterské studium sociální práce v rámci studia Sociologie. V roce 1991 byla na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě otevřena první samostatná katedra sociální práce v SR. Postupně vznikaly samostatné katedry nebo byl obor sociální práce zařazen v rámci dalších kateder i na dalších univerzitách. 6 Univerzitní přípravou magisterského a bakalářského studia sociální práce se také zabývají: - Trnavská univerzita v Trnavě - ve školním roce 1993/94 začala pracovat Katedra sociální práce na Fakultě ošetřovatelství a sociální práce Trnavské univerzity (v roce 1997 došlo ke změně názvu fakulty na Fakultu zdravotnictví a sociální práce TU), - Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově - Katedra vzdělávání dospělých a sociální práce, - Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity v Prešově - Katedra základního bohosloví a sociální práce, - Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře - Katedra etiky a sociální práce, od roku 2001 Fakulta sociálních věd - Katedra soc. práce a sociálních věd, - Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici - Katedra pedagogiky a sociální práce, - Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, - Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku - Katedra sociální práce. Zároveň je třeba vnímat rozvoj vysokoškolského vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu probíhající třístupňové reformy vysokého školství v ČR. V jejím průběhu došlo například ke zrušení vyššího sekundárního vzdělávání v oblasti sociální práce (navzdory jeho předchozímu rozvoji a podpoře), zavedení procesu komplexní akreditace, změnám ve financování. Důsledky těchto a dalších opatření a legislativních řešení společenské potřeby na oblast vysokoškolského vzdělávání v sociální práci a následně i daný segment trhu práce by si zasloužily zvláštní hloubkovou analýzu. 6 Integrovaný systém typových pozic. [online]. [cit ]. Dostupné z < 9

10 Analytická zpráva V každodenním životě kvalifikovaných sociálních pracovníků a současných studentů a učitelů sociální práce rezonuje otázka společenské prestiže a statusu sociální práce ve spojení s problematikou kvality vzdělávání. Na úrovni státní vzdělávací politiky ve vztahu ke vstupu do Evropské unie je třeba věnovat pozornost i vlivu existence evropského vysokoškolského prostoru. V první řadě je třeba zdůraznit vliv Boloňského procesu i na oblast pregraduální přípravy sociálních pracovníků. Přijetí systému srozumitelných a srovnatelných akademických hodností i prostřednictvím Dodatků k diplomu (Diploma Supplement) podpořilo možnost i pro slovenské absolventy uplatnit se na trhu práce. Za nejzávažnější změnu lze označit přijetí systému studia založeného v podstatě na dvou hlavních cyklech - pregraduálním a graduálním. Přístup do druhého cyklu v sociální práci vyžaduje úspěšné završení prvního cyklu studia, trvajícího minimálně tři roky. Sporná je ale otázka tzv. příbuzných studijních programů, které jsou v současnosti akceptovány pro přijetí do navazujícího magisterského stupně vzdělávání. Druhý cyklus vzdělávání v sociální práci je chápán jako samostatný cyklus, přičemž je umožněna zájemcům o studium vertikální průchodnost (tj. mohou po splnění univerzitou či vysokou školou pokračovat ve studiu v rámci celé republiky). V České republice je možné absolvovat i třetí stupeň vysokoškolského studia ve studijním programu sociální práce. Určitou raritou v rámci evropského prostoru je tzv. rigorózní řízení, v jehož rámci je možné i v oboru sociální práce získat titul PhDr. V současnosti slovenské univerzity a vysoké školy využívají systém kreditů ECTS, který je považován za vhodný prostředek na podporu široké studentské mobility. Podpora nevyhnutelné evropské dimenze ve vysokoškolském vzdělávání, zvláště s ohledem na přípravu studijních plánů, spolupráci mezi institucemi, mobilní schémata a integrované programy studia, výcviku a výzkumu, je podle našeho názoru stále nedostatečně reflektována výzvou v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. Pro ilustraci tohoto tvrzení poukazujeme sice na obecná data, která ale mají vypovídající hodnotu i pro vzdělávání sociálních pracovníků. Při hodnocení úspěšnosti desetiletého využívání programu Erasmus v ČR v akademickém roce 2007/2008 konstatovala národní agentura SAAIC, že se do programu zapojilo přibližně studentů denního studia, což představovalo v daném čase 1,05 % studentské populace. Pro srovnání v daném čase v EU programu využilo 3,5 % studentské populace. Formulování základních požadavků na profil absolventa sociální práce Nezbytnou součástí přípravy sociálních pracovníků je definování profilu absolventa sociální práce. Slovensko se chce ubírat cestou tak, jak ji formulovala Ústřední rada pro vzdělávání a výcvik sociálních pracovníků ve Velké Británii - CCETSW, která reguluje minimální standardy a kompetence, které absolvent musí získat. 7 Profil absolventa dle CCETSW Sociální pracovník je připraven provádět následující odborné činnosti: A. komunikovat a angažovat se B. posuzovat a plánovat C. podporovat a pomáhat k soběstačnosti D. zasahovat a poskytovat služby E. pracovat v organizaci F. rozvíjet profesionální sociální kompetence Uvedené činnosti sociálního pracovníka vyžadují různé úrovně vzdělání. Odborné činnosti podle náročnosti na znalosti a dovednosti lze zařadit do následujících stupňů všeobecného vzdělání podle 52 až 54 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: A. odborná činnost - bakalářské vzdělání B. specializovaná a řídící činnost - magisterské vzdělání C. vědecká činnost - doktorské vzdělání (PhD.) Stupeň A pro výkon: a) sociálně - správních činností b) sociálně - právního poradenství prvního kontaktu c) sociální diagnostiky a prognózování d) sociální prevence, sociálně - právní ochrany a screeningu e) jiné formy sociální pomoci (např. poradenství, krizo- 7 SCHAVEL, M: Inovácia vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. In: Medzinárodná vedecká konferencia. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze, 2010, Zborník z vedeckej konferencie. Praha: SVESES, ISBN:

11 vá intervence, terénní práce, resocializace, vyjednávání a zastupování klienta) f) zřizování, koordinace a organizování sociálních služeb Stupeň B pro výkon všech činností uvedených ve stupni A a dále pro výkon: a) specializovaného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, výcviku a sociální terapie b) sociální analýzy, koncepční činnosti (sociální plánování) c) supervize a vedení týmu d) řízení sociální instituce e) výzkumu f) vzdělávání a dalšího vzdělávání (po doplnění pedagogické způsobilosti) Stupeň C pro výkon činností v oblasti: a) vzdělávání a dalšího vzdělávání b) vědeckého výzkumu Úrovně vzdělání A (odborná), B (řídící) a C (vědecká) by měly absolventům umožnit plynulý přechod z jedné úrovně na další. Vyšší úroveň vzdělání předpokládá znalosti a dovednosti nižší úrovně. Vysoké školy vytvářejí obrovský potenciál odborně kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří jsou na své povolání připravováni unifikovaně - tedy univerzální, samotný profil absolventů jednotlivých vysokých škol je přibližně stejný (viz Schavel, M. Dávideková, M.). jména jsou špatně napsána Vzdělávání v sociální práci na Slovensku v Čechách - srovnání obsahu studia. Sociální práce / Sociální práce roč. IV. 1. Systém odborné praxe Vzdělávání v oboru Sociální práce na vysokých školách je na Slovensku upravena standardy Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle těchto standardů musí být student oboru sociální práce po absolvování studia připravený vykonávat následující odborné činnosti: - Identifikovat, korigovat a řešit sociální problémy, - Zprostředkovávat a koordinovat spolupráci všech zainteresovaných subjektů při řešení sociálních problémů, - Vykonávat činnosti v oblasti prevence, vzniku a recidivy sociálních problémů, - Podněcovat efektivní změny v oblasti sociální politiky na institucionální, lokální, regionální a celostátní úrovni, - Podporovat potenciál klienta, přebírat zodpovědnost za sebe a své okolí, - Stimulovat sociální kohezi - Aktivně se zapojovat do rozvoje vědeckého poznání v oblasti sociální práce, - Realizovat systémy finanční a věcné podpory v systému sociálního zabezpečení, - Poskytovat sociálně-právní poradenství, - Ovládat sociální diagnostiku, - Umět realizovat sociální prevenci a sociálně-právní ochranu, - Poskytovat odbornou činnost, hlavně ve vztahu k odbornému poradenství, - Vytvářet sociální analýzy a tvořit různé koncepce, - Realizovat supervizi, - Realizovat sociální výzkum, - Vykonávat manažerské funkce v sociální práci, - Schopnost permanentního vzdělávání se, - Řízení činnosti pracovních týmů. V současné době se při realizaci praktické sociální práce vyžadují od realizátorů tyto osobnostní a profesionální kompetence 8 : 1. Přístup k řešení sociálních problémů klienta spojený s vyvoláním jeho motivace k podílení se na řešení svých sociálních problémů a s posilováním jeho sociálních kompetencí a sebedůvěry. Tento požadavek naplňuje předmětová skladba disciplín jako Metody sociální práce se seniory, dětmi, nezaměstnanými, zdravotně postiženými atd., Etika sociální práce, Sociální poradenství atd. Také samozřejmě výuka odborné a specializované praxe, ale i jiné příbuzné společenskovědní pomáhající disciplíny jako např. sociální psychologie, sociální pedagogika, sociálně psychologické výcviky a podobně. 2. Znalosti příslušného odvětví sociální politiky, hlavně znalost jejích legislativních a institucionálních nástrojů. Tento požadavek se naplňuje disciplínami jako Sociální politika, Sociální zabezpečení, Politika zaměstnanosti, Právo sociálního zabezpečení, Rodinné právo, Trestní právo, pracovní právo, Občanské a správní právo. 8 TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov

12 Analytická zpráva 3. Znalost fyziologických procesů u cílových skupin sociální práce. Tento požadavek naplňován těmito disciplínami jako je Somatologie, Biologie, Vývojová a obecná psychologie, Sociální gerontologie, Psychiatrie, Pediatrie a podobně. Realizace výuky sociální práce na vysokých školách na Slovensku probíhá denní formou, denní prezenční formou nebo externí formou studia. Denní forma je doplněna o seminární cvičení, které chybí v externí formě. Skloubení praktické sociální práce a teorie by se mělo realizovat prostřednictvím odborné praxe. Na nutnost zvýšení významu praxe v rámci studia oboru sociální práce upozorňuje více slovenských odborníků (Š. Stežienec, J. levická, I. Kamanová a další). Všichni se v podstatě shodují na tom, že praktická část studia by měla připravit studenty na výkon širokého spektra činností oboru sociální práce tak, aby mohli po absolvování plnit plnohodnotnou roli sociálního pracovníka po nástupu do zaměstnání. Jedná se především o to, aby se změnil přístup v chápání praxe jako naplnění formálního požadavku na studenta a aby se stala praxe nepostradatelným prvkem studia při spojování teoretického studia s konkrétní sociální prací. V současnosti se praktická příprava studentů oboru sociální práce realizuje několika formami jako jsou např. exkurze, průběžné a souvislé praxe, rotační praxe, zážitkové pobyty v roli klienta apod. Organizaci praxí má každá škola individuální. Při nedávném výzkumu odborné praxe studentů v sociálně orientovaných oborech na území Bratislavy vyplynulo několik poznatků (dotazováno bylo 28 organizací, které poskytují studentům praxi): Pouze 24 % škol zabezpečuje svým studentům praxi. Většina praxí je organizována na základě neformálních kontaktů mezi školami a organizacemi poskytující praxi nebo si je zajistili studenti sami. Formální způsob dohody se školami je ze 40 % založen na základě ústní dohody, ze 40 % na základě písemné smlouvy a 20 % na základě formulářů potvrzení o praxi (předem není žádná dohoda mezi školou a organizací poskytující praxi). Supervize je ze 38 % zajištěna na dobrovolné bázi, z 24 % je povinná individuální supervize a ze 38 % je supervize zajištěna skupinově v rámci povinných pravidelných supervizních seminářů. Praktická část výuky tvoří maximálně 30 % celkového rámce studia. Doporučení výzkumu, s kterými se lze ztotožnit, směřují k větší formalizaci studentských praxí, kdy by měly být uzavírány trojdohody mezi studentem, školou a organizací poskytující praxi, které budou obsahovat cíle a zaměření praxe, ustanovení o mlčenlivosti, ustanovení o dodržování etického kodexu organizace tak, aby praxe poskytla studentovi možnost rozvíjet své odborné schopnosti pro výkon role sociálního pracovníka po absolvování studia Analýza typového vzdělávání vzdělávající sociální pracovníky ve Skotsku Obor sociální práce je na úrovni vysokého školství ve Skotsku definován společnými standardy, které určují rozsah znalostí nutných pro získání vysokoškolského diplomu, rozsah studiem získaných dovedností diplomovaných absolventů a rozsah kompetencí, které musí diplomovaný absolvent prokázat. Tyto tři úrovně standardů jsou součástí šesti okruhů oboru sociální práce Příprava na sociální práci s jednotlivci, rodinami, opatrovníky, skupinami a komunitami za účelem posouzení jejich potřeb a sociální situace a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta Znalost sociálních jevů a handicapů jako jsou například rasismus, chudoba, nezaměstnanost, zdravotní postižení, nízké vzdělání, nezaměstnanost, bezdomovectví a další zdroje společenského znevýhodnění. Důsledky špatné sociální situace spojené s trestnou činností, sociálním vyloučením a izolací. Diplomovaný student musí ovládat právní základ v oblasti sociálních služeb, zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, zdravotní péče, trestního práva a služeb poskytovaných organizacemi na bázi dobrovolnictví. Je požadována znalost modelů a metod hodnocení růz- 9 The Framework for Social Work education in Scotland, Dostupné z 12

13 ných situací v praxi. Schopnost vysvětlit vazby mezi procesy, které přispívají k sociálním rozdílům (např. sociální status, pohlaví, rasové a etnické rozdíly). b) Rozsah dovedností získaných studiem Student získá dovednost v účinném navazování kontaktů s jednotlivci a organizacemi k dosažení cílů prostřednictvím písemné, telefonické komunikace nebo mailem. Osvojení účinných metod vyhledávání informací prostřednictvím internetu. Schopnost posoudit relevantnost nashromážděných informací z jednotlivých zdrojů. Student získá dovednosti v posouzení faktorů, které mohou být rizikem v sociální práci jako jsou kulturní, rasové a etnické rozdíly, jazykové rozdíly atd. Získá dovednosti pro komunikaci s klientem, schopnost aktivně naslouchat, vhodně reagovat na jejich životní zkušenosti. c) Rozsah kompetencí Po úspěšném dokončení studia musí student prokázat tyto kompetence: - Schopnost vyhledávat zdroje informací pro řešení konkrétního případu či situace - Schopnost spolupracovat s dalšími odborníky pro efektivní práci s klienty - Schopnost vyhodnotit informace pro určení nejlepšího postupu - Schopnost analyzovat situaci a rizika s ní spojená - Schopnost práce s jednotlivcem, rodinami, pečovateli, skupinami tak, aby mohlo dojít k identifikaci jejich očekávání a možnosti činit informovaná rozhodnutí. Absolvent musí prokázat kompetenci v naslouchání lidem, kterým je poskytována služba a jejím opatrovníkům. Musí respektovat jejich zkušenosti a zohledňovat jejich názory. 2. Plánování, realizace, evaluace sociální práce s jednotlivci a rodinami, opatrovníky, skupinami, komunitami a dalšími odborníky a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta - Znalost psychologických a fyziologických teorií individuálního a sociálního rozvoje identity od dětství až po stáří. - Znalost teoretických myšlenek z mezinárodních výzkumů v oblasti sociální práce ve vztahu k uvedení do praxe efektivní sociální práce. - Znalost konceptů vycházejících z výzkumů teorií sociální práce a dalších oborů, které souvisejí se sociální prací včetně spolehlivosti při uplatňování v praxi. - Znalost sítě sociálních služeb, zejména v oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, trestního práva. - Znalost sociologických a kriminologických hledisek pro pochopení společenských a strukturních vlivů na lidské chování na individuální, skupinové i komunitní úrovni. - Znalost role sociálních pracovníků jako státních zaměstnanců s povinnostmi a odpovědností na ochranu veřejnosti. b) Rozsah dovedností získaných studiem - Student získá schopnost identifikovat možné překážky vyplývajících z rozdílů např. v kultuře, jazyku, schopností a věku. - Student bude umět použít znalosti rozsahu intervencí a hodnotících procesů. Dokáže navazovat partnerství s organizacemi a lidmi v komunitním kontextu. - Je schopen plánovat tak, aby dosáhl efektivně cíle s ohledem na důsledky pro všechny zúčastněné. - Při stanovování cílů a konkrétních plánů k jejich dosažení zohledňuje všechny relevantní faktory včetně etických zásad a platné legislativy. - Student získá schopnost navazovat partnerství s dalšími organizacemi a jednotlivci k dosažení plánovaných výsledků. - Získá dovednost v pomáhání lidem při získání a udržení kontroly nad vlastními záležitostmi. c) Rozsah kompetencí - schopnost spolupracovat s jednotlivci, rodinami, opatrovníky, skupinami, komunitami při respektování jejich rozmanitosti, důstojnosti, a soukromí. - schopnost strukturované práce tak, aby se při řešení problémů a konfliktů předešlo krizím. - schopnost použít metody sociální práce za účelem dosažení změny, udržení stability, podpory nezávislosti. - schopnost revidovat a přizpůsobovat plány. - Při výkonu své práce monitoruje plnění plánu, koordinuje ostatní zapojené subjekty a dohlíží na uvedení plánů do praxe. Ve své práci rozvíjí a udržuje podpůrné sítě služeb. - Je schopen přijmout okamžitá opatření k řešení chování nebo situací, které představují riziko pro klienty. Plánuje, řídí a přijímá intervence ke změně zjištěného rizikového chování. 13

14 Analytická zpráva 3. Hodnocení a řízení rizik v práci s jednotlivcem, rodinami, opatrovníky, skupinami, komunitami a kolegy a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta - Znalost role sociálních pracovníků jako státních zaměstnanců s povinnostmi a odpovědností na ochranu veřejnosti při dodržování zákonů. - Znalost rizik spojených se zásahem do života zranitelných nebo sociálně vyloučených osob nebo skupin. b) Rozsah dovedností získaných studiem - Schopnost bezpečných postupů v situaci nejistoty a neúplných informací. c) Rozsah kompetencí - Kompetence rozeznat potenciální riziko pro sebe nebo kolegy. - Monitorování rizik a přijímání opatření na jejich předcházení. 4. Prokázání odborné způsobilosti v praxi sociální práce a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta - Znalost charakteristik a důkazů účinnosti sociální práci v praxi. - Znalost faktorů ovlivňujících praxi v rámci státních, dobrovolnických i soukromých služeb. - Znalost relevantních sociálních výzkumů a metod. - Znalost legislativních rámců standardů služeb a kodexů. - Znalost aspektů filozofické etiky, které jsou důležité a snaží se řešit dilemata a konflikty hodnot jak v mezilidských, tak i profesních činnostech. - Znalost rovných příležitostí a antidiskriminační legislativy a politiky. b) Rozsah dovedností získaných studiem - Získání schopnosti posoudit vhodnost různých postupů a metod v praxi sociální práce. - Umění pochopit lidské chování v rámci komunity a v inter a intra personální úrovni. - Získání schopnosti analyzovat a brát v úvahu dopady sociální nerovnosti ve společnosti, diskriminace a sociálního vyloučení v práci v široké škále kontextů a konfliktních situací. - Získání schopnosti analyzovat dopad sociálních nerovností a nespravedlností. - Získání schopnosti řešit individuální, institucionální a strukturální diskriminaci konstruktivním způsobem. - Schopnost analyzovat a řešit etická dilemata a konflikty. c) Rozsah kompetencí - Získávání kompetencí prostřednictvím pravidelné aktualizace znalostí příslušných právních předpisů, standardů služeb a procesních rámců. - Schopnost kriticky vyhodnocovat výsledky výzkumu a poznatků z odborné literatury pro praxi v sociální práci. - Schopnost implementovat znalosti přístupů a metod sociální práce pro praxi. - Schopnost uplatňovat profesní kodexy, etické zásady a normy v oblasti služeb jako základ kvalitní sociální práce. - Kompetence ke kritickému vyhodnocování etických otázek, dilemat a konfliktů. - Kompetence pro navržení účinných strategií pro řešení etických otázek, dilemat a konfliktů. 5. Odpovědné řízení, se supervizí a podporou pro výkon sociální práce v rámci své organizace a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta - Znalost významu moderních komunikačních a informačních prostředků pro plánování a řízení pracovních postupů. - Znalost významu kritické sebereflexe, monitorování a definování nových učebních plánů. - Znalost různých přístupů ke zlepšení řízení a zvyšování kvality v sociálních službách. - Znalost moderních manažerských informačních systémů a jejich aplikace na poskytování služeb. - Znalost základního statistického řízení zdrojů a rozpočtových postupů. - Znalost vztahů mezi orgány veřejné, sociální správy a politikou ve vztahu k praxi v sociální práci. - Znalost problémů a trendů veřejné a sociální politiky ve vztahu k současné praxi. - Znalost problémů spojených s přesahem různých oborů. - Schopnost využívat meziresortní spolupráci a partnerství pro efektivní využití služeb b) Rozsah dovedností získaných studiem - Schopnost řešit zátěžové situace a stres za použití podpory. - Schopnost řešit intra a inter personální konflikty konstruktivně. - Získání schopností k přehodnocování profesionálního chování s ohledem na rostoucí zkušenosti. 14

15 - Převzetí odpovědnosti za své další vzdělávání a získávání dovedností. - Přispívat pozitivně k dalšímu vzdělávání kolegů. - Získání znalostí pro použití informačních komunikačních technologií, metod a technik pro různé účely včetně odborné komunikace, ukládání a načítání dat, vyhledávání informací. - Získání schopnosti analyzovat data ve statistických i finančních souvislostech. - Umět komunikovat jasně, přesně s jednotlivci, skupinami v řadě formálních a neformálních situací. - Umět udělat efektivní přípravu na jednání a schopnost vést ho efektivním způsobem. - Získání dovednosti efektivně fungovat při poskytování sociálních služeb. - Naučit se chápat a brát v úvahu názory ostatních zapojených do společné práce. c) Rozsah kompetencí - Kompetence pro sledování a hodnocení vhodnosti a účinností pracovních postupů při uspokojování potřeb jednotlivců, rodin, opatrovníků, skupin. - Používání profesionální a manažerské supervize k podpoře a zlepšení činností. - Kompetence k dalšímu profesnímu rozvoji prostřednictvím supervize, poradenství a odborné podpory. - Přispívat přiměřeně k dalšímu vzdělávání kolegů. - Monitorování výsledků, kvalita a nákladovost služeb, efektivity služeb. - Zpracovávat rámce pro přístup k záznamům klientů a zprávám a ochrany dat. - Kompetence pro přípravu zpráv a dokumentů pro různá jednání např. před soudem - Kompetence efektivní spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů. 6. Podpora jednotlivců při zastupování a řízení jejich vlastních potřeb a) Rozsah teoretických znalostí diplomovaného studenta - Znalost role sociálního pracovníka jako zástupce státu a to zejména ve vztahu k prosazování práva, pokud jde o diskriminaci. - Znalost vazeb procesů, které přispívají k sociálním rozdílům (např. sociální postavení, pohlaví a etnické rozdíly). b) Rozsah dovedností získaných studiem - Dokáže reagovat na předsudky, diskriminaci, institucionální a strukturální nerovnosti, podporuje sociální spravedlnost. - Umí překonat osobní předsudky a reagovat na složité osobní a mezilidské situace. c) Rozsah kompetencí - Kompetence v podpoře lidí, kteří využívají sociální služby k větší samostatnosti a řízení vlastních záležitostí. - Pomáhat jednotlivcům, rodinám i dalším skupinám v přístupu k nezávislému poradenství, podpoře a zastupování Systém odborné praxe Systém odborných praxí ve Skotsku je podobně jako u obsahu vysokoškolského studia sociální práce zakotven ve společných standardech. 10 Tyto standardy jsou rozděleny do šesti okruhů, které jsou popsány níže v této kapitole. 1. Příprava pro práci s jednotlivci, rodinami, pečovateli, skupinami a komunitami za účelem stanovení jejich potřeb a posouzení okolností případu Tato oblast praxe se zabývá stanovením potřeb uživatelů sociálních služeb a pečovatelů s přihlédnutím k rozdílným potřebám lidí a kontextu, v kterém je sociální práce vykonávaná. Studenti mohou získat praxi v této oblasti prostřednictvím: - Spolupráce s multidisciplinárním týmem za účelem stanovení potřeb seniora - Stanovení potřeb dítěte a/nebo rodičovských schopností rodičů - Stanovení potřeb pacienta nemocnice za účelem rozhodnutí, jakou podporu on/ona může potřebovat po propuštění z nemocnice - přehodnocení potřeb, když se okolnosti jednotlivce změní, například bydliště nebo druh ubytování Příklad praxe v této oblasti je např. případová studie o stanovení potřeb dítěte v jejím rodinném, sociálním a vzdělávacím kontextu. Studenti zpracují zprávu o zhodnocení potřeb, možností a silných stránek lidí a rizik tak, aby mohli doporučit vhodný postup. Studenti 10 Benchmarking the Standards in Social WorkEducation against the Scottish Credit and Qualifications Framework, M. Coles and Gordon, Dostupné z 15

16 Analytická zpráva musí prokázat schopnost profesionální práce a znalost legislativy týkající se této oblasti. V rámci této praxe je potřeba umět posoudit potřeby jednotlivce a umožnit uživatelům služeb co největší míru samostatnosti. Studenti si musí být vědomi povinnosti používat postupy dle SSSC Codes of Practice: - Ochránit práva a podporovat zájmy uživatelů služeb a pečovatelů. - Usilovat o zavedení a zachování důvěry uživatelů služeb a pečovatelů. 2. Plán, provádění, hodnocení, posouzení práce s jednotlivci, rodinami, pečovateli, skupinami a posouzení jejich potřeb Tato oblast praxe se zabývá tím, jak sociální pracovníci postupují, plánováním zásahů do života uživatelů služeb a pečovatelů. Je zde zdůrazněna role sociálních pracovníků jako odborníků, kteří svou prací podporují lidskou nezávislost a sebedůvěru jako potenciálu pro zkvalitnění života jednotlivce. Studenti mohou získat praxi v této oblasti prostřednictvím: - Práce v oblasti trestního soudnictví, zkušenosti se skupinou lidí, kteří porušili zákon. - Práce v oblasti péče o dítě se zdravotním postižením, jehož rodiče hledají způsoby pomoci, aby byl více nezávislý při výkonu svých sociálních aktivit a potřeboval méně péče ze strany sociálních služeb. - Práce se staršími osobami, které se stěhují ze svého domova do chráněného bydlení. - Práce s mladými osobami s požadavkem dohledu, jejich rodina a škola podporuje návrat do školy po jejich absenci. Pro ilustraci může jít o práci s člověkem s poruchami učení, kdy je poskytována péče jejich otcem. Tato praxe zdůrazňuje význam osobních předpokladů a hodnot studenta tak, aby byl schopen pracovat způsoby, které podporují rovnost, různorodost a soukromí. Od studenta se v tomto případě očekávají znalosti o sociálních pracovních procesech a že bude schopen posoudit potřeby a možnosti, jak rozvíjet a zdůvodnit odlišné způsoby intervence. On nebo ona bude muset prokázat schopnost pravidelně kontrolovat zapojení klienta a podle potřeby změnit, rušit nebo omezit služby jemu poskytované. Tento shora popsaný přístup se opírá o profesionální sociální práci s hodnotami a zejména o význam oceňování ostatních, prosazování svých práv. Studenti si musí být vědomi povinnosti používat postupy dle SSSC Codes of Practice : - Chránit práva a podporovat zájmy uživatelů služeb a pečovatelů - Podporovat nezávislost služeb a zároveň je chránit v nejvyšší možné míře 3. Hodnocení a řízení rizik jednotlivce, rodin, pečovatelů, skupin, komunit, rizika osobní i kolegů Tato oblast praxe se zabývá hodnocením rizik pro uživatele služeb a pečovatelů v řadě různých kontextů. Studenti by mohli absolvovat praxi zaměřenou na: - Posuzování rizika individuální recidivy - Posuzování a návrh způsobů, jak řídit rizika, když plánujete výlet se skupinou uživatelů služeb žijících v rezidenčním prostředí - Identifikace rizik pro dítě žijící v rodině se závislostí na alkoholu - Vyvažování práva dospělého, který by mohl ohrozit svým konáním práva jiných rodinných příslušníků Např. práce s klientem, který byl diagnostikován s depresí. Studenti jsou povinni prokázat schopnost ujmout se své role jako zástupce veřejné správy v oblasti podpory práva a ochrany zájmu lidí. To také vyžaduje pochopení relevantní legislativy a standardních norem. Tato oblast praxe se opírá o profesionální sociální práci s hodnotami a zejména vztahem mezi péčí, kontrolou a spravedlivostí, která je obsažena v roli sociálního pracovníka. Studenti si musí být vědomi dodržování povinností v rámci SSSC Codes of Practice a zejména odpovědnosti: - Podporovat nezávislost uživatelů služeb a zároveň je chránit v nejvyšší možné míře před ohrožením - Respektování práv uživatelů služeb a zároveň se snažit o ochránění klientů, ale i ochranou okolí před klienty 4. Hodnocení a použití současných poznatků a výzkumu, praxe sociální práce Při praxi v této oblasti jde o praktické využití poznatků z výzkumu, teoretických rámců, práva, metod a postupů. Studenti potřebují vědět, jak najít, pochopit, hod- 16

17 notit a aktualizovat své znalosti a jak využít své poznatky ve své praxi. Studenti budou v praxi uplatňovat teoretické znalosti a využívat je ve své vlastní práci nebo pro svůj pracovní tým nebo organizaci. Rozvoj těchto schopností také vyžaduje, aby studenti byli schopni spolupracovat s kolegy a efektivně komunikovat při realizaci svých činností. Smyslem praxe je vybudovat u studenta profesionální přístup k sociální práci a odpovědnost za svůj další profesní rozvoj. Studenti si musí být vědomi dodržování povinností v rámci SSSC Codes of Practice a zejména odpovědnosti: Nést odpovědnost za svou praxi a převzít odpovědnost za udržování a zlepšení jejich znalostí a dovedností 5. Efektivní spolupráce s profesionály se zapojením multidisciplinárního týmu a ostatních souvisejících služeb Praxe je zaměřena na rozvíjení schopnosti spolupracovat s ostatními odborníky v rámci oboru. Do spolupracujících institucí lze zařadit nemocnice, školy, vězení a další organizace. Příklady učebních příležitostí pro studenty sociální práce budou zahrnovat: - Rozvoj pracovních vztahů multidisciplinární praxe například v rámci Community Mental Health Team nebo školy. - Praxe v oblasti posouzení potřeb dospělého se zdravotním postižením, práce v partnerství s dospělými, ambulantní sestra, pracovní terapeut apod. - Účast na pravidelných multidisciplinárních setkáních, diskutování o společných zájmech s kolegy. - Výměna názorů s kolegy v pobytových zařízeních nebo nemocnicích o metodách intervence nebo profesních hodnotách. Konkrétním příkladem takové praxe je práce v rámci multidisciplinárního týmu v nemocnici při pomoci pacientovi (který vyžaduje domácí péči) a jeho rodině při propuštění z nemocnice. K důležitým dovednostem patří schopnost komunikovat, a to jak ústně, tak i písemně. - Zachovávat důvěru veřejnosti a důvěru v sociální služby 6. Podpora jednotlivců při vyjadřování jejich potřeb a názorů Tato oblast praxe se zabývá zastupováním, obhajobou a podporou lidské nezávislosti. Základem je, aby sociální pracovníci dokázali využít své znalosti a dovednosti k tomu, aby poskytli klientům podporu při získávání přístupu k jejich právům a spravování jejich záležitostí. Příklady vzdělávacích příležitostí, které pomohou prokázat praxi v této oblasti, obsahují: - Podporovat skupinu zástupců z lidí, kteří trpí poruchami učení k vyjadřování svých názorů k navrhovaným změnám v poskytování služeb - Pomoci rodičům s omezeným porozuměním angličtině, přístupem k použití tlumočnické služby, aby mohli plně rozhodnout o službách pro své děti - Poskytování poradenství ohledně nárocích na sociální dávky - Zajistit uživatelům sociálních služeb přístup k nezávislému poradenství nebo obhajobě Klíčové principy pro ověřování kritérií jsou: - Musí integrovat identifikovanou, hodnocenou praxi a učení, - Být rozpoznán uvnitř národního kvalifikačního rámce, - Rozeznat význam podchycení znalostí a hodnotovou základnu, která je obsažena v Kodexu praxe pro pracovníky sociálních služeb, - Certifikát kvalifikace v sociální práci (CQSW vydaný institucí CCETSW od 1971 do roku 1998), - Certifikát v sociálních službách (vydaný institucí CCETSW od roku 1975 do roku 1995), - Dopis srovnatelnosti Certifikátu kvality v sociálních službách (vydávaný od roku 1990), - Kurzy uznávané Asociací psychiatrických sociálních pracovníků, - Kurzy a certifikáty uznávané Asociací lékařských sociálních pracovníků, - Probační certifikát, - Certifikát v sociální práci, - Diplom v sociální práci. Studenti si budou muset být vědomi svých povinností podle SSSC Codes of Practice a zejména jejich odpovědnosti: - Snažit se vytvořit a dodržovat důvěru uživatelů služeb a pečovatelů 17

18 Analytická zpráva 4. Kariérní poradenství pro studenty sociálně orientovaných škol Tato kapitola popisuje, jak vypadá kariérní poradenství pro studenty sociálně orientovaných škol ve Skotsku a na Slovensku. V této části se vychází z informací získaných z obou zemí od odborníků působících ve Skotsku a na Slovensku a dále z veřejně dostupných zdrojů na internetu. 4.1 Kariérní poradenství ve Skotsku Skotsko je poměrně malou zemí s dlouholetou koncepcí ve vzdělávání, a to i ve vzdělávání v sociálních službách. Kariérní poradenství probíhá v této zemi také na poli sociálních služeb. Z materiálu získaného od skotských občanských poraden vyplývá, že vládní programy (např. Komunitní centrum Skotsko) byly respondenty vítány, ale měly by se více zaměřit na cílovou skupinu nad 24 let věku. Trochu problematické se zdají být neplacené stáže. Z doporučení skotských občanských poraden vyplývá, že každý student by měl být podporován pro oceňování jeho dovedností pro život a práci skrze Curriculum for Exelence. Každý student by měl být podporován v plném využití kariérního poradenství, aby si lépe uvědomil své vyhlídky na práci. Kariérní poradenství by mělo pokračovat také po faktickém skončení školy např. prostřednictvím programu národního kariérního poradenství. Z doporučení skotských CAS vyplývá vhodnost spolupráce s univerzitními kariérními centry, které jsou ve větším přímém styku se studenty. Kariérní poradenství by podle tohoto doporučení mělo fungovat ještě dva roky po skončení školy, tedy alespoň 6 let. Ve Skotsku dle materiálu skotských občanských poraden až 59,9 % respondentů říká, že kariérní poradenství ve škole bylo pro ně nedostačující. A 18,7 % respondentů nedostalo vůbec žádnou radu. Mnoho respondentů odpovědělo, že jejich pozdější problémy se zaměstnáním mají původ v nedostatečném kariérním poradenství z doby, kdy byli respondenti studenty. 59,9 % respondentů z výzkumu CAS uvedlo, že úroveň poskytovaného kariérního poradenství byla nedostačující. Mnoho studentů (nyní respondentů absolventů) uvedlo, že šli na univerzitu, protože neměli žádnou jinou alternativu. Skotská síť občanských poraden je přesvědčena, že děti či studenti by měli mít k dispozici obšírný model kariérního poradenství. Každý žák či student by pak měl být podle doporučení sítě CAS plně podporován v kariérovém poradenství, a to osobně i elektronickou formou tak, aby se mohly objevit jejich vlohy. Kariérní poradenství na vysokých školách probíhá prostřednictvím vlastního poradenství při hledání práce a pomocí se sestavením vhodného životopisu. 52,7 % respondentů výzkumu CAS považovalo univerzitní kariérní poradenství za užitečné, zatímco 42,8 % za neužitečné. Z doporučení skotské sítě CAS pak vyplývají doporučení, aby se kariérní centra více soustředila přímo na studenty a více spolupracovala s univerzitami ohledně pracovních dovedností. Citizens Advice Scotland pak doporučuje, aby kariérní poradenství bylo k dispozici déle než dva roky. Z provedeného výzkumu univerzitních absolventů, realizovaného právě CAS vyplývá, že 43 % dotazovaných má pocit, že je univerzita nedostatečně nápomocna při vstupu na trh práce, zatímco 35,9 % dotazovaných uvedlo, že byli na vstup na trh práce dobře připraveni. 21,6 % respondentů poradenství nevyhledalo. Jako příklad dobré praxe je uváděno, že sdružení skotských univerzit a Národní unie studentů se snaží vylepšit situaci týkající se zaměstnanosti studentů např. pořádáním summitu zaměstnanosti. Téma takových setkání jsou zaměřena na diskuzi mezi vzdělávacími institucemi a zástupci zaměstnavatelů za účelem přizpůsobení učebních plánů více potřebám zaměstnavatelů tak, aby zaměstnavatelé a univerzity dohromady více podporovali studenty v kariérním rozvoji Možnosti rozvoje kariérního poradenství ve Skotsku V současné době se objevují ve Skotsku iniciativy pro rozvoj kariérního poradenství v této zemi. Jedním z nich je pilotní program NUS, který je nabízen všem studentským organizacím. Jeho účelem je pomoci studentům získat dovednosti a vytvořit konzistentní přístup k záznamům, hodnocení a akreditaci studentských dovedností v rámci Velké Británie. V tomto projektu se má spolupracovat se zaměstnavateli, kteří se rozhodnou o tom, jaké dovednosti by měli mít studenti a dojde také na spolupráci s celou škálou soukromých, veřejných a dobrovolnických organizací za účelem pomoci studentům. 18

19 Během několika posledních let byla iniciativa zaměstnanosti zahájena po celém Skotsku. Glasgow Caledonian University zahájila iniciativu s názvem Real World (realizace učení pro pracovní příležitosti) s cílem zvyšování profesních dovedností studentů v pravidelné spolupráci se zaměstnavateli. Příklady projektů v rámci této iniciativy zahrnují podnikatelské iniciativy Scottish Enterprise a účast studentů právnických fakult v Innocence projektu, který si klade do roku 2015 za cíl mít práci pro všechny studenty. Edinburgh Napier univerzita zahájila program, ve kterém spolupracuje s různými zaměstnavateli. Studenti jsou pak vyškoleni odborníky z celé řady zaměstnavatelů a to jim pomáhá k rozvoji pracovních dovedností. Ve Skotsku existuje více iniciativ mezi institucemi, které se snaží o zvýšení zaměstnanosti studentů. První běh iniciativy Learning to work byl spuštěn v období let s dotacemi 4 milionů liber od Skotské rady financování, což vytvořilo Skotskou síť zaměstnanosti vyššího vzdělání, která umožnila zaštítit spolupráci mezi univerzitami a zaměstnavateli za účelem zvýšení zaměstnanosti studentů. Další část této iniciativy podpořila rozvoj v rámci placených stáží v organizacích třetího sektoru. Jiná iniciativa s názvem Making the most of Masters probíhá mezi univerzitami v Aberdeenu, Edinburghu a Stirlingu. Studenti magisterských oborů jsou v rámci této iniciativy umístěni do reálných projektů, kde uplatňují poznatky, které se naučili. CAS v této souvislosti doporučuje, aby bylo kladeno více důrazu na iniciativy v univerzitách (k větší interakci mezi nezaměstnanými, studenty a vzdělavateli školami). Dle názoru skotských CAS mohou stáže nabídnout absolventům cennou zkušenost, pomáhat jim rozvíjet dovednosti a znalosti v pracovním prostředí, také mají díky nim lepší pozici na trhu práce. Výhodou je i to, že zaměstnavatelé si vlastně připravují nové zaměstnance pro svou oblast s malou potřebou tréninku, pokud jim je nabídnuta stálá pozice. Mnozí studenti využívají také neplacených stáží, aby postoupili v kariéře, nicméně neplacené stáže jsou podle velké části respondentů nefér. Většina respondentů tohoto výzkumu skotských CAS má za to, že by stáže měly být placené a snadněji dostupné. Zatímco neplacené stáže nabízejí příležitosti pro ty, kteří k nim mají přístup, zároveň nejsou dostupné těm jedincům bez alternativních způsobů podpory. Zpráva Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) uvedla, proč by stáže měly být placené. Lidé s novými idejemi by byli přínosem pro zaměstnavatele a jejich odvětví. 63 % britských zaměstnavatelů platí své stážisty alespoň minimální mzdou a 92 % z nich jim dává o trochu více, než je minimální mzda. CIPD uznává, že mnoho společností si nebude moci dovolit placené stážisty a doporučuje přijetí nové tréninkové mzdy či mzdy pro stážisty ve výši 2,50 liber za hodinu a také to doporučení, aby neplacené byly chápány jako porušení zákona o minimální mzdě. Bylo rovněž doporučeno, aby byl ustanoven nový zákon na ochranu stážistů proti vykořisťování. Závěrečná zpráva o přístupu vůči profesionálům vydaná v roce 2009 uvedla, že stáže jsou důležitým stupněm kariéry v mnoha odvětvích. Jsou také flexibilní a moderní součástí ekonomiky. Důležité jsou z pohledu stážistů i zaměstnavatelů. Fungují jakou součást neformální ekonomiky. Dost záleží také na tom, koho znáte a ne na Vašich znalostech. Podle tohoto zdroje trvají stáže mezi 3-12 měsíci a pomáhají rozvinout zkušenosti mladého člověka. Skotská panel na rovný přístup k povolání se domnívá, že ti nejlepší a nejtalentovanější by soupeřili se svým intelektem, talentem a potenciálem. Tento panel také navrhl, aby stáže s podporou a zpětnou vazbou od zaměstnavatele byly povinné. Mnoho firem používá neplacené stážisty jako levné pokrytí pracovních pozic, které by jinak byly určeny pro zaměstnance na plný pracovní poměr. Iniciativa Adopt an Intern je iniciativou Centra pro skotskou veřejnou politiku (CSPP), pomáhá absolventům najít uplatnění v celé škále veřejných, soukromých organizací po celém Skotsku. Během 24 měsíců se tak 180 stážistů umístilo do placených stáží. Další stáže jsou vypisovány každý týden. Program nabádá organizace k vyplácení minimální mzdy ve výši 7,20 liber za hodinu. Stážemi třetího sektoru je program zajištěný Univerzitou královny Margaret, Otevřenou univerzitou ve Skotsku a Skotskou organizací pro dobrovolnické organizace s podporou vysokých škol z celého Skotska. Program financovaný Skotskou radou pro financování je k dispozici vysokoškolákům a mají v něm šanci rozvinout své dovednosti a také tím zároveň pomohou třetímu sektoru ve Skotsku. Stáže trvají do deseti týdnů během letních prázdnin a minimální mzda je 7,2 liber za hodinu. Organizace Talent Skotsko zajišťuje program, který dává čerstvým absolventům možnost pracovat na krátkém projektu v rámci již založené firmy. Tohoto programu se účastní celá řada organizací a stážistům nabízí poměrný plat liber. Stáže trvají tři až dvanáct měsíců. 19

20 Analytická zpráva CAS podporuje myšlenku, aby skotská vláda vytvořila jasnou definici stáže. CAS také vybízí univerzity, aby nadále spolupracovaly se zaměstnavateli a podporovaly stáže pro studenty a absolventy. 4.2 Kariérní poradenství na Slovensku Kariérní poradenství probíhá na Slovensku na základních i středních školách. Probíhá podle předem dané struktury. Kariérní poradenství je ve školství na Slovensku součástí výchovného systému in Zborník príspevkov z konferencie. Kariérové poradenstvo efektívny nástroj v podpore sociálnej inklúzie. Proces kariérového poradenství je pak po dobu školní docházky zaměřen na rozvoj schopností žáka budovat svůj sebeobraz, zformulovat své silné stránky, zájmy, využívat informační zdroje o škole, povolání a pracovních příležitostech in Zborník príspevkov z konferencie. Kariérové poradenstvo efektívny nástroj v podpore sociálnej inklúzie. Stejný zdroj uvádí, že na střední škole jsou studenti připravováni pro zvládání úloh při hledání zaměstnání, překonávání překážek, při odmítnutí ze strany zaměstnavatelů. V některých případech probíhá kariérní poradenství na Slovensku samostatně mimo struktury hlavního proudu, vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti in Kariérové poradenství v teorii a praxi (2012). Dle stejného sborníku kariérové poradenství je na Slovensku výhodné pro jednotlivce, tím, že jim umožňuje zvládnout maximální prospěch z komplexní nabídky možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění. Poskytovatelům vzdělávání a odborné přípravy umožňuje zvyšování efektivity tím, že pomáhá studentům, aby se zapojili do programů, které naplňují jejich vzdělávací potřeby. Stále častěji je kariérní poradenství u studentů středních škol, kteří nepokračují ve studiu na vysoké škole, jsou podporovány kompetence/zručnosti a schopnosti potřebné pro hledání zaměstnání (tak, aby středoškoláci zvládli na patřičné úrovni všechny písemnosti, telefonování, komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem při vstupním pracovním pohovoru, konkurzy, situační zkoušky). U středoškoláků jsou rozvíjeny schopnosti permanentně se přizpůsobit měnícím se společenským potřebám, prezentovat své kompetence u potenciálního zaměstnavatele, právní gramotnost a využívat moderní IT při plánování své profesní dráhy. V programech kariérového poradenství se dle Sborníku z konference klade důraz na rozvoj jejich klíčových kompetencí a dovedností ve využití ICT při plánování vzdělávání a následné profesionální dráhy. Příjemcům kariérního poradenství se pak přímo poskytují možnosti zpřístupnění informací, doplnění profesionálních informací, orientace v nejvýznamnějších informačních systémech o možnostech vzdělávání, odborné přípravy či ve světě práce, dále jsou to informace o potřebách práce v kraji či šířeji na Slovensku nebo v EU (úřad práce, internetové burzy práce, burzy středních škol, systém EURES atd.). Dále je realizován výcvik ve využití interaktivních informačně-poradenských programů, informačních databází o možnostech dalšího vzdělávání, zejména při práci s internetem. Program kariérového poradenství aplikovaný dle stejného zdroje v Prešovském kraji, na základních a středních školách sestával z následujících částí: - analýza hierarchie zájmů, - analýza struktury inteligence, - analýza individuálního intelektového potenciálu osobnosti, - analýza struktury osobnosti, - tvorba profilu osobní kariéry, - příprava na volbu povolání a pracovního uplatnění, - nalezení optimálního individuálního profesního rozhodnutí. Z průzkumu provedeného v Prešovském kraji vyplývá, že většina - 58 % respondentů potřebuje profesní či kariérní poradenství. 20

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více