KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY pro střední školy a vyšší odborné školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014. - pro střední školy a vyšší odborné školy"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka Městec Králové, tel.: ; KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY pro střední školy a vyšší odborné školy 0

2 Základní údaje o škole: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště T. G. Masaryka Městec Králové Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Smíchov IČO školy: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: ; fax: ová adresa: www stránky: Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování Bc. Luboš Šebek, zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: ze dne pod č. j. MŠMT-34090/ Kapacita školy: 580 žáků Domov mládeže: 120 lůžek IZO Školní jídelna: 400 obědů Obory vzdělání poskytující vzdělání s výučním listem H/01 denní/cukrář H/01 denní/zahradník H/01 denní/kuchař-číšník E/01 denní/stravovací a ubytovací služby E/01 denní/opravářské práce Obory poskytující střední vzdělání s maturitou L/51 Podnikání 2 leté denní studium L/51 Podnikání 3 leté dálkové studium 1

3 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění - tato koncepce rozvoje školy vychází z předchozího KZŠ a je také v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje Cíle stanovené v minulém období jsou průběžně naplňovány - z příspěvků na provoz školy byla zabezpečena úhrada energií, běžná údržba a ostatní náklady na splnění požadavků bezpečnosti práce a požární ochrany - v průběhu let byla v souladu s KZŠ v odborných učebnách provedena výměna obkladů, dovybavení učeben inventářem, nákup nových skříněk do šaten pro kuchaře, rekonstrukce pařenišť ve školní zahradě, doplnění zahradnických pomůcek, nákup kovových stolů v cukrářské výrobně a modernizace nářadí v opravárenských dílnách - v roce 2014 byly rovněž vybudovány nové šatny pro všechny žáky SOŠ a SOU včetně nástavbového studia - SOŠ a SOU Městec Králové provozuje gastronomické centrum, které zajišťuje provoz Restaurace Pod školou, závodní a školní stravování, rychlé občerstvení, dále soukromé a firemní gastronomické akce. Provoz zajišťují žáci učebního oboru kuchař - číšník a cukrář. Postupně bude rozšiřována nabídka připravovaných obědů, ve které nebude chybět dietní strava. Bude zde vytvořeno gastronomické centrum, kde bude soustředěn odborný výcvik všech gastronomických oborů - hlavním cílem KZŠ je poskytovat žákům kvalitní vzdělání a vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikaci s lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnosti každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan v rámci nejen své vlasti, ale celé Evropské unie, efektivně využívat všechny finanční prostředky ke zlepšení kvality výchovně vzdělávacího procesu 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů okres, obec s rozšířenou působností atd. (spádová oblast), očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy - podle demografické projekce Českého statistického úřadu, kterou máme k dispozici, bude ve Středočeském kraji až do roku 2015 věková skupina 6-14 let a věková skupina let /populace typická pro středoškolské vzdělávání/ výrazně klesat - Městec Králové spadá do okresu Nymburk, má přibližně 3 tisíce obyvatel a z ekonomického hlediska tato oblast vycházela ze zemědělství s rozvíjejícími se službami. Jelikož se nachází na okraji okresu, je spádovou oblastí nejen pro žáky Nymburka, ale i z oblastí Jičínska, Kolínska, Chlumecka a Novobydžovska. Protože je v okolí velké množství středních škol s podobným zaměřením, proto jsme požádali o rozšíření nabídky učebních oborů vzdělání: H/01 Prodavač květin florista H/01 Ošetřovatel E/01 Pečovatelské služby 2

4 Podle předběžného průzkumu, prováděného školou, zvýší tyto nové učební obory zájem vycházejících žáků ze ZŠ o přijetí na naši školu. V nabídkách konkurenčních škol tyto obory nejsou uvedeny. Chceme se profilovat na školu rodinného typu, kde bude žákům věnována individuální péče a tím budou eliminovány problémy se šikanou a užíváním návykových a psychotropních látek. Přístup pedagogických pracovníků bude možno přizpůsobit potřebám jednotlivých žáků. 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně dva roky v denní formě vzdělávání a ostatních formách vzdělávání zvlášť; očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj přepočítaného počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Přehled počtu žáků z rychlých hlášení v září příslušného roku: V roce žáků, z toho 59 nástavbové studium denní a 76 dálkové V roce žáků, z toho 49 nástavbové studium denní a 66 dálkové V roce žáků, z toho 32 nástavbové studium denní a 57 dálkové - kromě akreditace 3 nových učebních oborů, které jsme zvolili po konzultaci s úřadem práce, vzhledem k jejich uplatnění na trhu práce, bude vedení školy i nadále hledat vnitřní rezervy ve svém hospodaření /úspory elektrické energie, telefonních poplatků, provozní režie atd./ Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočten ý nepedagogických fyzický/přepočten ý pedagogických fyzický/přepočten ý pedagogických interních/externíc h pedagogickýc h s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočten ý počet pedagog. prac. 37/30,73 7/7,00 30/23,73 30/0 24 7,16 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Interních pedagogických pracovníků je 30, externí žádný pracovník. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní

5 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Pedagogický sbor školy je v současné době, co se týká kvalifikace učitelů, na dobré úrovni. V průběhu 2 let bude téměř plně kvalifikován. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně dva roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení - velkým problémem učňovského školství je přijímání žáků s průměrných prospěchem ze ZŠ na výběrové střední školy. Má být vyřešeno v nejbližší budoucnosti formou jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Tím by se měl zvýšit počet žáků přicházejících do učňovských škol. I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou stav k Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem stav k Podali přihlášku do Podali přihlášku na Počet absolventů Nepodali přihlášku Druh/typ školy nástavbového jiný typ střední celkem na žádnou školu studia školy SOU III. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou stav k Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ IV. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem stav k Podali přihlášku do nástavbového studia Počet absolventů celkem Podali přihlášku na jiný typ střední školy 4

6 Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2011/12 Z nich počet nezaměstnaných duben H/01 Cukrář H/01 Zahradník 6 není uvedeno L/51 Podnikání E/002 Opravářské práce H/01 Kuchař-číšník 11 1 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2013/14 Z nich počet nezaměstnaných duben H/01 Cukrář 5 není uvedeno H/01 Zahradník 3 není uvedeno L/51 Podnikání E/01 Opravářské práce H/01 Kuchař-číšník E/01 Stravovací a ubyt. služby 2 1 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně dvou letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících třech letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na maturitní a nematuritní, u gymnázií na čtyřleté a víceleté); vyhodnocení úrovně výsledků práce školy v souvislosti s podmínkami vzdělávání a ekonomickými zdroji - u tříletých oborů i u nástavbového studia probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. V průběhu minulých let se postupně zhoršovala kvalita přijímaných žáků, což má dopad na kvalitu vzdělávacího procesu. Snažíme se nároky na studenty nesnižovat, ale stále klesající počet žáků a financí nás nutí přijímat i žáky s velmi špatným prospěchem - nástroje pro evaluaci v posledních dvou letech: vnitřní nástroje výkazy, elektronická matrika, závěry pedagogických porad, záznamy z pedagogické dokumentace, výsledky anket, dotazníků, hospitací, náslechů atd. 5

7 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru přihl. 1. kolo počet záp. lis. nastou pilo Další kola počet přihl. ZL nastou pilo Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání denní Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář ,33* H/01 Zahradník ,33* H/01 Kuchař číšník ,33* E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Opravářské práce Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem - jedna třída obor CUK, ZAH, K-Č II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet nasto nasto poda- kladně tříd 1 přihl. přihl. upilo upilo ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK Celkem x 6

8 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař číšník ,33* H/01 Cukrář ,33* H/01 Zahradník ,33* E/01 Strav. a ubyt. služby ,50** E/01 Opravářské práce ,50** Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem * - jedna třída obor kuchař-číšník, cukrář, zahradník ** - jedna třída obor stravovací a ubytovací služby, opravářské práce II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x L/51 Podnikání DK Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 7

9 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) stav k Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli L/51 Podnikání-denní L/524 Podnikání-dálkové Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01Cukrář H/01 Kuchař-číšník E01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Opravářské práce Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Opravné maturitní zkoušky konalo 11 žáků s výsledkem: 4x prospěl a 7x neprospěl II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) stav k Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli L/51 Podnikání-denní L/51 Podnikání-dálkové Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01Cukrář H/01 Kuchař-číšník H01 Zahradník E01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Opravářské práce Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Opravné maturitní zkoušky konalo (denní i dálková forma studia) - 19 žáků s výsledkem: 6x prospěl a 13x neprospěl. 8

10 Školní inspekce v posledních dvou letech: ČŠI provedla kontrolní činnost dne 7. května Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona. Složení inspekčního týmu: Ing. Bc. Petra Kremlová, školní inspektorka Mgr. Dana Sedláčková, školní inspektorka Podrobná inspekční zpráva je uložena pod č.j. ČŠIS-1100/13-S ČŠI provedla kontrolní činnost ve dnech 7. a 19. května Kontrola byla zaměřena na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky průběhu maturitní zkoušky. Inspekční kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Čiháková, školní inspektorka Podrobná inspekční zpráva je uložena pod č. j. ČŠIS-1305/14-S Účast na akcích a soutěžích: Gastronomické akce Gastrofest Kolín Soutěž o Pohár blanických rytířů ve Vlašimi (za výrobu svatebního dortu získala naše žákyně 1. místo a 2. místo získal náš žák za přípravu masa) Gastro Poděbrady (6 žáků obdrželo diplomy a ocenění ) Gastronomická soutěž O Pohár Blanických rytířů Gastronomická soutěž Svačina roku Rio Mare ve finále obsadila naše žákyně 1. místo Gastronomická soutěž Zlatá vařečka soutěž pro žáky učebních oborů vzdělání sk. E v Kunicích naši žáci se umístili na 2. a 3. místě Žáci naší školy se podíleli na organizačním zajištění 8. ročníku mezinárodního veletrhu gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace TOP GASTRO & HOTEL 2014 v Praze Gastronomická soutěž Gastro Poděbrady ze 14 škol a 85 soutěžících se naši žáci učebního oboru cukrář umístili na 3. místě a žáci učebního oboru kuchař číšník na 2 místě Gastronomická soutěž Srdce na talíři naše škola pořádala 1. ročník této soutěže, která je určena žákům učebních oborů sk. E. Soutěže se zúčastnilo 17 dvoučlenných týmů z celé republiky. Soutěž probíhala v místním Kulturním domě pod patronací starosty Městce Králové a z čestných hostů byli zastoupeni zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Národního ústavu pro odborné vzdělání, Hospodářské komory, Nymburského deníku a dalších gastromédií. Průběh soutěže je zdokumentován několika fotografiemi. 9

11 Zapojení sociálních partnerů a zaměstnavatelů: Sociálními partnery jsou výuková pracoviště praktického vyučování mimo školu /restaurační zařízení, jídelny, opravářské dílny a zahradnictví/. Škola se snaží otevírat směrem k veřejnosti, spolupracujeme s Městským úřadem, jinými SŚ, ale i na regionální úrovni se soukromým sektorem. Úzce také spolupracujeme se zřizovatelem, rodiči, nabízíme komerční služby /rauty, ubytování na DM/ atd. a zajišťujeme oboustranný tok informací. Snažíme se také propojit se zaměstnaneckou sférou. 6. Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření - výuku dětí se zdravotním postižením (u nás mentální postižení a VPU) zajišťují plně vzdělaní pedagogičtí pracovníci - ve většině případů se jedná o dyslexii, dysortografii, dysgrafii, či dyskalkulii, důraz je kladen na ústní zkoušení a vyšší pozornost se věnuje zátěžovým situacím - u písemných prací je poskytován vyšší časový limit. U vyšetření staršího data vyžadujeme nové vyšetření, aby bylo možné zjistit případné změny - v příštích letech plánujeme další vzdělávání pracovníků v oblasti speciální pedagogiky 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů, zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti zjišťování rizikových faktorů, účinnost preventivních opatření a definování nejdůležitějších aktivit v této oblasti v následujících třech letech. Preventivní působení probíhá na několika úrovních. Jedná se především o osvědčené aktivity a v rámci možností školy: spolupráce s okolím (spec. pedagogická centra, linky důvěry, Policie ČR, lékaři, pediatři atd.) evaluace preventivních opatření (sledování školního prospěchu, projevy chování, schopnost zařazení do kolektivu, úcta k odlišnosti druhého, postoje a hodnoty) výstupy evaluačního procesu (testy, dotazníková šetření, pohovory) Výuka - především v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie, základů práva, českého jazyka a literatury, tělesné výchovy, cizích jazyků, základů přírodních věd aj. Prostor preventivnímu působení se nabízí v rámci témat věnovaných zdravému životnímu stylu, etice a společenskému chování, právnímu vědomí apod. 10

12 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: Přednáška o alkoholu, alkoholismu a požívání alkoholu na veřejném prostranství Policie Městec Králové, Kriminální oddělení Nymburk a starosta města Městec Králové Liga proti rakovině, Poděbrady osvětová výstava Labyrint zdraví o zdravém životním stylu a prevenci rakoviny přednáška na téma Bolest jménem šikana promítání filmu Mezi stěnami přednáška týkající se tzv. sexuálních menšin LGBT Přednáška na téma Sex, AIDS, vztahy promítání filmu Mezi nimi Protidrogový zásah se psy ve škole, Policie ČR 8. Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity aj. Spolupráce školy se zřizovatelem, úřady práce, sociálními partnery, zaměstnavateli, odborovými organizacemi apod. Září 2013 Burza škol úřad práce Nymburk Říjen 2013 Burzy škol Kolín, Nymburk Přednáška Úřadu práce Nymburk s názvem Co dál?, Kam po škole Schůzka výchovných poradců, PPP Nymburk Schůzka školních metodiků prevence, PPP Nymburk Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod. Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013 Březen 2013 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Březen 2014 Duben 2014 Stříhání a výsadby květin na náměstí v Městci Králové Výzdoba na soutěž O Pohár Blanických rytířů Vlašim Podzimní výstava ve škole Raut pro COOP Nymburk Prodej dušičkové vazby Výzdoba k 70. výročí založení školy Adventní výstava Výsadba cibulovin na náměstí v Městci Králové Výsadba květin pro ZŠ Dymokury Velikonoční výzdoba domova důchodců Vánoční výstava Výzdoba na ples v obci Chotěšice Výzdoba na raut Praha Výzdoba na ples v obci Velenice Výzdoba na svatbu v obci Kněžičky Stříhání ovocných stromků a okrasných keřů v Městci Králové Výzdoba na gastronom. soutěž Gastro Poděbrady Velikonoční vazba pro domov důchodců Chlumec n/cidlinou Výsadba dřevin a výsev trávníku v areálu ZD Kněžice Velikonoční výstava 11

13 Květen 2014 Výzdoba na gastronom. soutěž Srdce na talíři Výsadba truhlíků pro OÚ Činěves, MŠ Městec Králové, Nemocnici v Městci Králové Výsadba dřevin a stříhání keřů pro veřejnost Aktivity domova mládeže Sportovní činnost Společenské akce Výchovné akce Stolní tenis, kulečník, vybíjená, šipky, kopaná, bruslení, plavání, badminton, procházky přírodou Vánoční večer, pečení cukroví, společenské hry Přednáška o drogách, o mezilidských vztazích 9. Personální politika; popis strategie v rozvoji profesionality sboru, jeho stabilizaci, případně obměně, DVPP Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků v roce 2013/2014: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pokračují ve studiu: Bc. Ludmila Kubálková ČZU Praha, fakulta provozně ekonomická Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ukončil(a): Mgr. Hana Podzimková kvalifikační studium pro ředitele škola a školských zařízení Ing. Zuzana Bittmanová kvalifikační studium Studium pedagogiky A Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dokončil(a): Bc. Pavlína Kánská studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning (osvědčení) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ing. Zuzana Bittmanová dokončila vzdělávací program EU s názvem Jazykový poradce. Mgr. Lenka Šohajová ukončila kurz Kariérové poradenství pro výchovné poradce. Finanční náklady vynaložené na DVPP: Ve školním roce 2013/2014 bylo vynaloženo na DVPP celkem Kč. Pokračují ve studiu: Mgr. Lenka Šohajová, pokračuje v grantovém projektu s názvem Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce. Projekt bude ukončen v prosinci roku

14 Personální změny ve školním roce 2013/2014: ze školy odešli: Mgr. Ilona Flídrová, Bc. Jan Flídr, Ing. Josef Carda, Bc. Dita Šťastná, Radek Hulín, Jana Brzáková, Věra Kuželová do školy přišli: Mgr. Michaela Daňková, Ing. Markéta Kvasničáková, Radek Hulín, Miroslav Lounek, Miluše Vondráčková Ředitelství školy má zájem na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, na financování DVPP používá i provozní prostředky školy. S klesajícím počtem studentů klesají i částky primárně určené na DVPP. 10. Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj v členění podle zdrojů ve stálých cenách z roku 2012 Pro rok 2014 bylo požadováno: - odkup školní zahrady ,- Kč - oprava střechy DM ,- Kč - oprava střechy dílny ,- Kč - výměna oken č.p ,- Kč - nákup síťového serveru ,- Kč - rekonstrukce školní budovy ,- Kč - vybavení dílen PV ,- Kč Pro rok 2015 bude požadováno: - vybavení nového oboru ,- Kč - vybavení cvičných kuchyněk ,- Kč - malování DM ,- Kč - napojení na městský vodovod DM ,- Kč - oprava střechy DM ,- Kč Pro rok 2015 bude požadováno: - rekonstrukce školní kuchyně ,- Kč ŠOŠ a SOU Městec Králové spravuje tento majetek hmotný nehmotný pozemky ,- Kč , - Kč ,- Kč Vlastníkem tohoto majetku je zřizovatel školy Krajský úřad Středočeského kraje. 13

15 11. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu 1 Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, OP RLZ, FM EHP/Norsko, OP VK, OP ŽP, OP LZZ, ROP, Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní programy apod. 2012/2013 Program, grantový program, dotační titul Finanční podpora schválena (ano/ne) Výše schválené podpory v Kč OPVK Moderní škola ano Kč Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem. 2 učitelé absolvovali kurz anglického jazyka, čímž byla zkvalitněna příprava ke státní maturitní zkoušce. Bylo odpilotováno a schváleno 18 sad DUMů a 2 sady výukových materiálů. 2013/2014 Program, grantový program, dotační titul Finanční podpora schválena Výše schválené podpory v Kč (ano/ne/dosud nerozhodnuto) Projekt probíhal i v tomto školním roce a byl ukončen k 30. srpnu V rámci projektu byla zmodernizována učebna IVT novým nábytkem, HW a SW zařízením. Také byly zakoupeny další HW zařízení (dataproketory, elektr. promítací plátna, multif. kopírovací zařízení, notebooky, USB disky a kancelářské potřeby). ZÁVĚR: tvorba DUMů a výukových učebních materiálů prohloubila znalosti a schopnosti ve využívání ICT u většiny učitelů, což je přínosem pro jejich další práci. 2013/2014 Program, grantový program, dotační titul Finanční podpora schválena (ano/ne/dosud nerozhodnuto) ano Výše schválené podpory v Kč ESF vzdělávací program pro výchovné Kč poradce Tento vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a praktických dovedností v poradenské a školní psychologii. Absolvent studijního programu získá osvědčení UK v souladu s VŠ zákonem a řádem CŽV UK (podle zákona č. 111/1998 Sb.). Projekt probíhá v období od dubna Projekt bude ukončen v prosinci ZÁVĚR: projekt přispěje ke zkvalitnění práce výchovného poradce školy Plánované pro rok 2014/2015 Program, grantový program, dotační titul Název projektu: Podnikáme pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem (CZ.1.07/1.100/0068). Cílem projektu je podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů. Úzce je s tím spojeno proškolení pedagogů (prostřednictvím školení, e-learningové platformy, konzultací miniprojektů, veletrhů aj.), příprava metodiky postupu vzniku školních minipodniků a pomoc při jejich úspěšné realizaci. Projekt realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je financován z prostředků, které jsou poskytnuty formou finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkové náklady pro naši školu činí ,00 z toho přímé náklady Kč a nepřímé náklady Kč. Nástin čerpání finanční podpory v dalších letech Škola bude i v dalším období využívat finanční podporu z Evropských fondů. Plánujeme aktivní zapojení do grantů pro období ihned pro vyhlášení pravidel pro výzvy v tomto období, které se budou týkat středního školství. 14

16 V Městci Králové dne Mgr. Hana Podzimková ředitelka školy 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Předkládá Počet listů: 35

Předkládá Počet listů: 35 Předkládá Počet listů: 35 Mgr. Štefan Klíma V Mladé Boleslavi ředitel ISŠ 20. října 2014 Obsah: 1.1 Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 4 1.2 Kontakty: 4 1.3 Datum posledního zařazení

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více