Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: L/51 Podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: L/51 Podnikání Platnost: od

2 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne č. j. 95/2010/d 1

3 OBSAH I. Identifikační údaje 3 II. Profil absolventa ŠVP 4 Uplatnění absolventa 4 Očekávané klíčové občanské kompetence absolventa 4 Očekávané klíčové odborné kompetence absolventa 7 Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 8 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu 9 Celkové pojetí vzdělávání ŠVP 9 Organizace výuky 9 Realizace praktického vyučování 9 Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit 9 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 9 Realizace klíčových kompetencí 10 Realizace průřezových témat 11 Způsoby hodnocení žáků 12 Podmínky pro přijetí ke studiu 13 Závěrečná zkouška 13 Vzdělávání žáků s e speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 14 IV. Personální a materiální zajištění výuky 15 Personální zabezpečení 15 Materiální zabezpečení 15 V. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 16 VI. Učební plán 17 Přehled využití týdnů 18 VII. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 19 VIII. Učební osnovy 20 Český jazyk a literatura 21 Anglický jazyk 31 Německý jazyk 38 Občanská výchova 45 Matematika 50 Tělesná výchova 57 Informatika 63 Ekonomika 69 Účetnictví 78 Písemná a ústní komunikace 86 Právo 91 Management a marketing 96 2

4 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název instituce: Střední škola řemesel Třebíč Adresa: Demlova Třebíč Zřizovatel: Kraj Vysočina Název ŠVP PODNIKÁNÍ Kód a název oboru: L/51 Podnikání Číslo jednací: 95/2010/d Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 2 roky Forma studia: denní Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Donutil Kontaktní adresy: Telefon: Datum platnosti: počínaje 1. ročníkem 3

5 II. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola řemesel Třebíč Adresa: Demlova Třebíč Zřizovatel: Kraj Vysočina Název ŠVP PODNIKÁNÍ Kód a název oboru: L/51 Podnikání Uplatnění absolventa Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy a to především v té profesní oblasti, pro kterou se dříve připravovat v předcházejícím konkrétním učebním oboru. Absolventi jsou rovněž připraveni pro studium na vysokých školách ekonomického nebo odborného zaměření. Očekávané klíčové občanské kompetence absolventa a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 4

6 c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 5

7 e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; 6

8 používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Očekávané klíčové odborné kompetence absolventa Absolvent umí provádět: Ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky stylizuje písemnosti věcně a jazykově správně manipuluje s dokumenty (vč. elektronických) podle pravidel pracuje se specifickým programovým vybavením používaným ve své profesní oblasti Absolvent umí provádět tyto základní podnikové činnosti: charakterizuje a pojmenuje jednotlivé makroekonomické jevy vč. jejich efektivního vyhodnocení pro chod podniku provádí marketingový průzkum, sběr dat a jejich analýzu a dokáže zvolit a použít efektivní marketingovou strategii osvojení manažerských dovedností 7

9 zpracovává doklady související s pohybem majetku eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace vč. závazků apod. provádí základní operace spojené s nákupem a skladováním zásob provádí základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku provádí mzdové výpočty vč. odvodů soc. a zdravotního pojištění a záloh na dani z příjmu vede doporučenou evidenci účtuje o majetku a závazcích, nákladech a výnosech sestavuje a provádí ústní uzávěrku orientuje se v soustavě daní stanovuje daňovou povinnosti k daním z příjmu a k dani silniční orientuje se v právní úpravě podnikání, obč. a pracovněprávních vztazích vede jednání s obchodními partnery Absolvent usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: Chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedenými na pracovišti Dbá na zabezpečení parametrů (standardů) kvality práce, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana). Absolvent jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: Zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. Efektivně hospodaří s finančními prostředky Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení. Maturitní zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části zkoušky. Maturitní předměty, obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. Stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. 8

10 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání ŠVP Cílem je naučit žáky požadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Základem je důraz na provázanost klasické frontální výuky s výukou samostatnou či skupinovou. Kromě snahy o získání klíčových a odborných kompetencí bude kladen důraz na specifickou formu etického vzdělávání Dalším specifickým rysem je důraz na rozvoj sportovních potřeb každého žáka, možnost zapojení do sportovních kroužků, účast na školních soutěžích, podpoře sportovních turnajů mezi třídami v rámci školy. Stěžejní metody výuky: Cílem je propojit efektivní frontální výuku s individualizovanou výukou ve skupinách. V každém vyšším ročníku bude docházet k většímu individualizovanému přístupu tak, aby v závěrečném ročníku byl student schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti za své výsledky. Organizace výuky Základem je teoretická výuka. Teoretická výuka probíhá v areálu školy v Třebíči, Demlova 890. Výuka začíná zpravidla v 8.00 hodin a končí nejpozději v hodin. Realizace praktického vyučování Odborné praxe: V 1. roč (květen, červen) koná každý student povinnou 2 týdenní praxi ve firmách. Kromě toho koná každý student učební praxi, která je hodinově přiřazena k předmětu Ekonomika. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit Odborné exkurze: Invex návštěva veletrhu 1. ročník Beseda s pracovníkem ČSSZ Beseda s pracovníkem ÚP Beseda se členem zastupitelstva MÚ Třebíč Účast při soudních přelíčeních Exkurze do JE Dukovany Účast na etickém projektu Šance Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Při výuce oboru Podnikání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku škola prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami bezpečného 9

11 chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a to ke konkrétnímu oboru. Rozpisem dohledu před vyučováním, v průběhu výuky a bezprostředně po vyučování škola zajišťuje kontrolu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Studenti tohoto oboru jsou vedeni k: chápání BP jako nedílné součásti péče o zdraví své i spolupracovníků, i dalších osob na pracovišti dodržování základních právních předpisů týkajících se BP a PO osvojování si zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující činnosti; jsou schopni rozpoznat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a jsou schopni rizika odstraňovat znalosti systému péče o zdraví, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví vědomosti o poskytnutí první pomoci Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně doškolováni a přezkušováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných právních předpisů. Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, dále všech vyhrazených technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, které slouží pro výuku nebo činnosti s ní související. Bude dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychohygienické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. Pozornost pedagogických pracovníků, výchovných poradců a metodika prevence sociálně patologických jevů je věnována ochraně žáků před násilím, šikanou, drogovými a dalšími závislostmi a jinými společenskými negativními jevy. Ve škole bude průběžně realizováno neustálé zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor je v souladu s příslušnými normami. Škola důsledně vytváří a dodržuje pracovní podmínky mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví, a podmínky, za nichž mohou výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Žáci jsou pravidelně seznamováni s požárními předpisy, používáním dostupných hasebních prostředků a evakuací v případě požáru pracoviště. Bude vytvářeno pracovní prostředí a podmínky podporující zdraví žáků ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století. Realizace klíčových kompetencí : Občanské, odborné klíčové kompetence budou rozvíjeny následujícími způsoby : výuka ve škole sportovní a turistické kurzy, zážitkové programy besedy a exkurze zapojení do sportovních a vědomostních soutěží zapojení do etických projektů 10

12 Realizace průřezových témat : Školským vzdělávacím programem se prolínají 4 průřezová témata : 1. Občan v demokratické společnosti osobnostní a sociální výchova 2. Člověk a životní prostředí 3. Člověk a svět práce 4. Informační a komunikační technologie mediální výchova Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce, vyučování, v žákovských projektech i dalších aktivitách školy jako jsou kurzy, besedy, exkurze a soutěže. Při začleňování průřezových témat do ŠVP byla začleněna všechna průřezová témata. Občan v demokratické společnosti osobnostní a sociální výchova - Zařazení tohoto průřezové tématu se projevuje vytvářením demokratického prostředí ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech subjektů. - Škola zapojuje žáky do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a seznamují je se životem ve městě, politikou samosprávních orgánů. - Spoluúčast na projektech v rámci ČR i EU. - Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování a cílené upevňování slušného chování žáků k sobě navzájem a k pedagogům, jakož i pedagogů k žákům. - Žáci školy se pravidelně účastní společenských akcí v rámci kraje Vysočina. Člověk a životní prostředí - Ekologická hlediska jsou uplatňována v běžném provozu školy, který respektuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, což se odráží i v jednání všech pracovníků školy. - Škola důsledně uplatňuje třídění odpadů. Člověk a svět práce - Škola vytváří podmínky pro lepší uplatnění studentů na trhu práce. Koncepce učebního plánu oboru Podnikání zohledňuje požadavky trhu práce v našem regionu. - Škola pořádá ve spolupráci s Úřadem práce v Třebíči besedy pro žáky, které vedou k osvojení kompetencí aktivně rozhodovat o vlastí profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám. - Škola organizuje praxe přímo na odborných pracovištích v terénu. - Pedagogové motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, aby byli připraveni k aktivnímu pracovnímu životu. - Kariérní poradce prostřednictvím poskytnutí základní orientace ve světě práce a vzdělávání vede studenty k rozpoznávání svých reálných kvalit a předpokladů a konstruktivního zvažování možností svého pracovního uplatnění. Informační a komunikační technologie Mediální výchova - Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopností žáků efektivně používat prostředky informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě. 11

13 - Pedagogové vedou žáky k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií nejen v rámci specifik dané odborné kvalifikace, ale věnují pozornost systematicky po celou dobu studia, ve všech předmětech. - Vedení školy vytváří podmínky pro vzdělávání pedagogů, kteří jsou schopni používat prostředky informačních a komunikačních technologií na vyšší než základní úrovni. Způsoby hodnocení žáků Žáky má škola naučit požadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Vzhledem k nižší motivaci žáků vycházející z věkové kategorie, bude hodnocení žáků zaměřeno nejen na zjištění vědomostí žáků, ale také na posílení motivace ke studiu. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí: Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí tzv. výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Bližší podrobnosti hodnocení stanoví příslušné normy MŠMT. Teoretická výuka: Učitel teoretických předmětů hodnotí několik základních aspektů : - Zvládnutí učiva klasifikací. - Aktivní přístup k řešení problémů ústní hodnocení, může být i součástí klasifikace. V každém předmětu bude žák přezkoušen formou, která je stanovena v učební dokumentaci daného předmětu. Důraz bude kladen nejen na ověření vědomostí, ale i na zvládnutí plynulého a samostatného projevu žáka. Stěžejní přezkoušení vědomostí žáků bude probíhat vždy po uzavření tématického celku. V každém předmětu bude žák přezkoušen písemnou formou alespoň 1x za pololetí a alespoň 1x formou ústní s důrazem na plynulý a samostatný projev. Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni: - Výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy a dokáže je vysvětlit. - Chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit. - Dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotliv. jevy, ale nedokáže je vysvětlit. - Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů. - Nedostatečný - látku neovládá. Vyučující může volit i formu bodového systému, přičemž body jsou zcela transparentním způsobem přepočítávány na známku. Výchovná opatření Těmi jsou pochvaly a opatření k posílení kázně. Za vynikající studijní výsledky, za příkladný přístup ke studiu, za reprezentaci školy, za příkladné činy na veřejnosti, může být studentovi udělena pochvala třídního učitele nebo pochvala ředitele školy. Podle závažnosti provinění 12

14 mohou být studentovi udělena také výchovná opatření k posílení kázně. Napomenutí třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia. Podmínky pro přijetí ke studiu Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. Zdravotní podmínky Onemocnění vylučující výkon povolání: Prognosticky závažné poruchy vidění. Záchvatovité a kolapsové stavy. Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. Onemocnění omezující výkon povolání: Závažná endokrinní onemocnění. Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému. Nemoci cév a nervů horních končetin. Poruchy vidění. Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze. Závrať jakékoliv etiologie. Duševní poruchy. Poruchy chování. Drogová závislost v anamnéze. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. Závažná nervová onemocnění. Maturitní zkouška Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb.). Profilová část Profilová část maturitní zkoušky se skládá se 3 povinných zkoušek, a to z praktické zkoušky z odborných předmětů (EKO, UČE), z ústní zkoušky z předmětů ekonomických (EKO, UČE) a z předmětů managerských (MAM, PRA). Společná část Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. Škola bude připravovat žáky na volitelnou zkoušku z matematiky a společenskovědního základu. 13

15 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Charakter oboru neumožňuje plnohodnotné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro náročnost výstupu v podobě maturitního vysvědčení. Zohlednit je možné pouze lehčí formy dysfunkce, které musejí být diagnostikovány pedagogicko psychologickou poradnou. Žákům s těmito potřebami bude individuálně upraven způsob výuky, nikoli požadované kompetence. Výchovný poradce poskytuje jak pedagogickým pracovníkům, tak i žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultace, zajišťuje individuální vzdělávací plány, doporučuje metodické přístupy, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, prostřednictvím třídních učitelů informuje ostatní vyučující, případně sestavuje žádost o finanční prostředky na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb. Individuální studijní plán se sestavuje i pro žáky s tělesným postižením, stanoví se jim specifické podmínky studia. Na tvorbě individuálního studijního plánu pro tyto žáky se podílejí nejen výchovný poradce a všichni vyučující, ale i speciální centra pro postižené. Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního pracovního tempa žáků, předem domluvených termínů zkoušení, formy zkoušení dle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení ústní nebo naopak písemné, kopírování učebních textů a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací, a v neposlední řadě poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími. Podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků Žákem mimořádně nadaným je žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. Odborné vyšetření je podkladem pro vytvoření podpůrných programů a opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných individuálních vzdělávacích plánů, odrážejících specifika daného žáka. Je podkladem pro rozšíření, případně změnu organizace vzdělávání, pro využívání speciálních metod, postupů, forem, didaktických materiálů vedoucích k obohacování učiva a k akceleraci vzdělávání, která může vést i k přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Mimořádně nadaní žáci jsou zapojováni do týmové nebo skupinové práce, využívající náročnější metody a postupy. 14

16 IV. PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Personální zabezpečení: všeobecné předměty: VŠ Mgr., event. Bc.s pokračování v dalším studiu magisterského typu odborné předměty: VŠ Ing. + DPS, event. SŠ s pokračování v dalším studiu VŠ odborný výcvik: SŠ Materiální zabezpečení: Teoretická výuka: Budova školy na ulici Demlova Třebíč vč. tělocvičny, posilovny, školní jídelny a venkovního areálu Základní učebny: Kmenová učebna TV, videopřehrávač Odborné učebny PC, datový projektor, interaktivní tabule, zpětný projektor Jazykové učebny PC, datový projektor, DVD přehrávač, video, audio Učebny IKT 15 stanic připojených na internet, PC, datový projektor Knihovna se studovnou PC, datový projektor, DVD přehrávač, video, audio 15

17 V. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Mezi sociální partnery pro tento obor patří zejména Úřad práce, pracovní agentury, Městský úřad Třebíč a řada firem třebíčského regionu. S těmito partnery je konzultována odborná stránka při tvorbě a úpravách školních vzdělávacích programů, obsahové náplně jednotlivých výukových předmětů, pracovní projekty a další Naši studenti jsou též každoročně zapojeni do humanitárního projektu Šance. 16

18 VI. UČEBNÍ PLÁN Název a adresa školy: Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 Název vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: L/51 Podnikání Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka studia: 2 roky Platnost vzdělávacího programu: od , počínaje prvním ročníkem Učební plán Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin předmětů Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Tělesná výchova Informatika Ekonomika Účetnictví Písemná a ústní komunikace Právo Management a marketing Celková týdenní hodinová dotace Poznámky: 1. Teoretické vyučování se organizuje podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. a podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 2. Estetické vzdělávání je hodinově přiřazeno do předmětu Český jazyk a literatura a obsah estetického vzdělávání bude odučen v tomto předmětu. 3. Cizí jazyk studenti volí mezi ANJ a NEJ. Výuka cizího jazyka se realizuje skupinově. 4. Pro osvojení požadovaných praktických dovedností je do výuky zařazena učební a odborná praxe. Učební praxe je hodinově přiřazena do předmětu Ekonomika a obsah bude součástí tohoto předmětu v dotaci 2 týdenní hodiny za celou dobu výuky. Odborná praxe v délce 2 týdny za celou dobu studia bude zařazena do prvního ročníku (viz. přehled využití týdnů ve školním roce). 17

19 5. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb.). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky nebo společenskovědního základu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to z praktické zkoušky z odborných předmětů (EKO, UČE), z ústní zkoušky z předmětů ekonomických (EKO, UČE) a z předmětů managerských (MAM, PRA). PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ Činnost 1. ročník 2. ročník Výuka dle rozpisu učiva Odborná praxe 2 - Maturitní zkouška - 2 Časová rezerva 6 4 Celkem

20 VII. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Min. týdenních vyučovacích hodin Minimum celkových vyučovacích hodin Předměty Počet týdenních vyučovacích hodin Disponibilní hodiny Počet vyučovacích hodin celkem za studium Jazykové vzdělávání - Český jazyk 2 64 Český jazyk a literatura 3 1 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Estetické vzdělávání 3 96 viz. Český jazyk a literatura Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technolog Informatika Ekonomika a právo Ekonomika Právo Management a marketing Účetnictví a daně Účetnictví Písemná a ústní komunikace Písemná a ústní komunik Disponibilní hodiny Celkem

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program. Šití prádla

Školní vzdělávací program. Šití prádla Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chhomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více