Integrované profesní poradenství v Dolním Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované profesní poradenství v Dolním Rakousku"

Transkript

1 pie nejvíce poznatků) se ukázala výrazná diference v odpovědích respondentů obou souborů. Zatímco finští studenti těsnou většinou označili za tuto disciplínu psychologii a po ní drama-divadlo, čeští studenti se naprostou většinou rozhodli pro speciální pedagogiku, dvěma hlasy pro psychologii a po jednom hlasu pro drama-divadlo a sociální práci. Odpovědi v sedmé položce byly opět podobné u obou souborů - za nejproblematičtéjšího klienta dramaterapie označili studenti shodně osobu s autismem. Poslední - dichotomická - položka zjišťovala, jaké povědomí mají respondenti o možnostech studia dramaterapie v jejich zemích. Zatímco převážná většina českých studentů měla informaci o studiu oboru, těsná většina finských respondentů tuto informaci neměla. Závěrem je nutno říci následující poznámku. Přestože si je autor článku vědom malé reprezentativnosti realizovaného minišetření (četnost a způsob výběru komparovaných souborů, zkreslenost odpovědí poslední položky u českých respondentů - šetření probíhalo v prostorech olomoucké pedagogické fakulty, kde se realizují studia dramaterapie...), domnívá se, že šetření jistou výpovědní a ilustrativní hodnotu má a že by navíc mohlo být využito jako start point" či pilotáž pro reprezentativnější komparativní studii. Milan Valenta Integrované profesní poradenství v Dolním Rakousku Proces integrace/inkluze v stále větším měřítku zasahuje do mnoha oblastí společenského soužití. Jednou z nově vznikajících oblastí je sféra zaměstnanosti, její součástí je tedy socializace znevýhodněných osob na trh práce. Standardní poradenské služby v oblasti profesního poradenství jsou nezbytnou podmínkou zlepšení přístupu na pracovní trh absolventů speciálních škol. Současná legislativa však plně nevymezuje tuto oblast jako prioritní v období povinného vzdělávání ani v období pregraduální přípravy studentů se zdravotním znevýhodněním. Daná situace vyvolává potřebu zavedení cílené přípravy těchto žáků a studentů pro vstup na trh práce, a to poradenským pracovníkem, který bude mít kompetence pro řešení a vytváření jejich individuální kariérní cesty. Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je zapojena již do dvou projektů v rámci Iniciativy EQUAL - Akce 2 a Akce 3". Oba projekty jsou zaměřené na řešení problematiky podpory integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce. Projekt Akce 3 pod názvem Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice" se podílí na plnění aktivit vyplývajících ze zmíněné problematiky.

2 Současně rozvíjí aktivity realizované již v projektu Akce 2. Projekt Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice" - Akce 3 vychází ze základních priorit národní politiky zaměstnanosti České republiky v návaznosti na situaci, která se objevuje ve všech regionech České republiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním. Hlavní aktivity rozvojového partnerství jsou dány prioritami Iniciativy EQUAL, zahrnují vytvoření konkrétního programu pro rozvojová partnerství, která pak pomocí networkingu, diseminace a mainstreamingu vytváří podmínky pro informování a ovlivňování trhu práce pro osoby se zdravotním postižením. Současně se však zaměřují na nastartování a hlavně zavedení dílčích změn, jež jsou specifikovány a řešeny v předcházejícím projektu (Akce 2). Cílovou skupinou projektu EQAL - Akce 3 jsou odborníci pracující v poradenských službách pro podporu zaměstnanosti v rámci školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Druhou skupinu tvoří odborníci působící v těchto rezortech mimo poradenské služby, kteří však mohou nepřímo ovlivňovat pohled žáků, studentů, rodičů i laické veřejnosti na problematiku zaměstnanosti. Další skupiny prezentuje laická a odborná veřejnost a též pracovníci regionální a ústřední státní správy a samosprávy, kteří mají přímo i nepřímo pravomoc ovlivnit tvorbu nové legislativy týkající se pohledu na profesní poradenství. Partnery projektu jsou: IMPS, a.s., Brno; Odborné učiliště a Praktická škola Lomená; Sdružení pro pomoc mentálně postiženým; Úřad práce Brno-město; Ustav sociální péče pro tělesné postiženou mládež Brno; Speciální školy Brno a zvláštní škola. Partneři se podílejí na plnění jednotlivých aktivit realizovaných v rámci obsahové stránky projektu. Transnacionálními partnery vstupujícími do projektu jsou partneři zúčastněných zemí Dolního Rakouska, Nizozemí a Německa. Tato transnacionální spolupráce je jednou z možností výměny zkušeností. Současně však poskytuje i prostor pro rozšíření horizontu profesionálů a zlepšení managementu přechodu v oblasti škola-povolání. Pro názornost prezentuji funkční systém zařazování žáků, studentů a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami na volný trh práce realizovaný v Dolním Rakousku. Tento systém je založen na uskutečňování společensko-politické podpory integrace mladých lidí s postižením do všech oblastí. Systém se skládá z několika článků, prezentuje jej: Clearing - je to služba s cílem ukázat osobám s postižením na jejich perspektivy ve vztahu k budoucímu profesnímu životu a připravit je na základní rozhodnutí pro reálné další jednání ve směru profesní integrace. Tato služba obsahuje poradenství, péči, doprovod a diagnostické činnosti. Obsahem výkonu výše uvedené služby je zvláště: zhotovení profilu sklonů a vlastností, provedení

3 analýzy silných a slabých stránek, konstatování eventuální speciální potřeby v období po skončení povinné školní docházky (devítileté), poukázání na profesní perspektivy, na jejichž základě lze zpracovat kariérní/vývojový plán, využít možností a nabídek, které jsou k dispozici v příslušném regionu - kvalifikační, podpůrné, v zaměstnání, získání a navázání kontaktů, které jsou potřebné k další integraci, podněty a opatření ke zřizování nových pracovních míst a jejich hledání, testování z oblasti pracovní psychologie a pracovní medicíny. V podstatě je Clearing k dispozici všem mladistvým s postižením, popř. se speciálně pedagogickými potřebami ve věku od 13. do ukončeného 24. roku, zvláště pokud se nacházejí na přechodu škola - povolání. Nárok na tyto služby je dobrovolný a bezplatný. Služby jsou zařizovány pod organizací Caritas v těchto oblastech: Waldviertel (navštívená oblast), Mostviertel, Weinviertel a Industrieviertel. Arbeitsassistenz - pracovní asistence - znamená službu, která zajišťuje pro zaměstnance i budoucí poradenství, informace a podporu. Zahrnuje tyto cílové skupiny: absolventy zvláštních (speciálních) a integračních škol, osoby s nedostatky v učení (Lernschwächen), osoby se sníženým intelektem hledající práci, osoby s kombinovaným postižením, rodinné příslušníky a doprovodné osoby, osoby s tělesným postižením. Poradenství probíhá v těchto profesních otázkách: co chci, co mohu, co je možné, čeho mohu s pracovní asistencí dosáhnout. Podpora spočívá: v hledání práce, při přijímacím rozhovoru, při vyhledání praktik (praxí), v prvním období v podniku, při problémech ve firmě. Jedná se o profesionální tým, který nabízí osobám se speciálními potřebami podporu profesního integrativního poradenství (berufliche Integrationsberatung). Cílem této služby je získání a zabezpečení pracovních míst se zřetelem na ekonomické a sociální aspekty podniku. Příklad takovéto úspěšné činnosti pracovního asistenta jsme viděli v Baumaxu v Mistelbachu, kde je do pracovního poměru úspěšně integrovaný mladý muž s tělesným postižením. Informace o nabídce služeb pracovní asistence pro zaměstnavatele: poskytování informací o nabídce služeb pracovní asistence při umisťování postižených osob, o jejich individuálním výkonu a různé možnosti jejich využití v práci, o možnostech finanční podpory. Poradenství se poskytuje při umisťování zaměstnanců se speciálními potřebami, při jednání se zaměstnanci s (rozumovými) nedostatky intelektu. Podpora probíhá při těžkostech na pracovišti při zahájení pracovního poměru, při kontaktech s úřady, při krizových situacích na pracovišti. Stanoviště pracovní asistence: Mistelbach, Hollabrunn, Korneuburg, Gänsedorf, Schwechat, Bruck/Leitha. Jde o zařízení Caritas.

4 Job Coaching - jedná se o profesní tým, který nabízí osobám s postižením profesní integrativní doprovod (Integrationsbegleitung). Na začátku pracovního poměru poskytuje speciálně v počáteční fázi intenzivní podporu na místě samém, aby se noví zaměstnanci co možná nejlépe a pokud možno rychle zaškolili ve svých činnostech. Rovněž nabízí intenzivní podporu k zajištění pracovního poměru při restrukturalizaci (změně struktury) a/nebo rozšíření činností existujícího pracovního poměru. Podpora této služby (Job Coaching) sledující zřetel ekonomických a sociálních aspektů je pro zaměstnance a zaměstnavatele bezplatná. Je to opět součást zařízení Caritas. Podpora pro zaměstnavatele: v jednání se zaměstnanci s nedostatky v učení (Lernschwierigkeiten), při individuální integraci osob s postižením na pracovním místě, při vzdělávání a zaškolení v nej různějších oblastech a oborech činností (viděli jsme na příkladu v Baumaxu v Mistelbachu), při individuálním utváření pracoviště a průběhu činností, při kvalifikaci jejich nových spolupracovníků. Podpora pro zaměstnance: při vstupu do pracovního života přímo na pracovišti, v poradenských rozhovorech při zácviku na nové činnosti, v krizových a konfliktních situacích v podniku; je-li to potřeba, trénuje se cesta do práce a zpět v rámci tréninku dopravy (Fahrtentraining). Cílové skupiny: absolventi zvláštních (speciálních) škol, integrativních škol, osoby s potížemi v učení, osoby s kombinovaným postižením, mladí lidé, kteří byli doprovázeni při vyučení profesním vzdělávacím asistentem (BAS - Berufsausbildungsassitent), osoby s tělesným postižením. Kontaktní místa: Hollabrunn, Korneuburg, Gänsedorf, Mistelbach. BAS - Berufsausbildungsassitenz - profesní vzdělávací asistence - doprovází integrativní profesní vzdělání, podporová bildung Gärtnereihelferln - Modul BEQUA rozvojového partnerství INTE- QUAL - součástí návštěvy v Dolním Rakousku byla návštěva privátního zahradnictví, které se účastní výše uvedeného projektu v rámci TCA EQUAL. Učí se zde šest žáků se speciálními potřebami, kteří se nedostali po ukončení povinné školní docházky do žádného učiliště, ve vzdělávacím programu pro pomocníky v zahradnictví. Délka zaučení trvá jeden rok, absolventi buď pokračují v dalším vzdělávání (učiliště regulérní, integrativní), nebo si najdou práci s využitím výše uvedené pomoci. Závěr Ve sledované oblasti v Dolním Rakousku pracuje ve zmíněných formách celkem 10 pracovních asistentů, 2 pracovníci Job Coaching, 4,5 úvazků v Clearing a 1 profesní vzdělávací asistent. Systém zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na volný trh práce je zde velmi promyšlený a účinný a podstatně se liší od našich možností.

5 Literatura: EQUAL v České republice. Praha : EQUAL - Potírání diskriminace nerov- Národní vzdělávací fond, s. ností na trhu práce. Evropská iniciativa Miroslava Bartoňová Současný stav a některé problémy speciálního vzdělávání v Ruské federaci Úvod Potvrzení priority obecně lidských hodnot ve společenském poznání je především spjato s novými vztahy k dětem s disharmonickým vývojem, s řešením otázek jejich socializace a integrace, což odráží stav všech vyspělých zemí Evropy a světa. Příspěvek přináší poznatky o současném stavu a některých problémech speciálního vzdělávání v Ruské federaci, kterých se v České speciální pedagogice v období transformačních změn nedostávalo, a navazuje tak na historické kořeny, které ovlivnily v minulosti společný vývoj speciální pedagogiky. Teoretická východiska Sociálně ekonomická transformace v ruské společnosti začala v 90. letech 20. století. Byly vytvořeny reálné předpoklady pro demokratizaci a humanizaci středních a vysokých škol v zemi, byly obnoveny systémy vzdělávání, metodologie, technologie organizace učebně-vzdělávacího procesu. Začaly se hledat nové organizační formy vzdělávání. Zásadní reforma pedagogického vzdělávání představovala změnu filozofie vzdělávání, vzdělávací politiky, přeměnu vzdělávacího paradigmatu. Transformace navázala na humanistické tradice a sociálně humánní úroveň ruské společnosti bezprostředně zahrnujíc sféru vzdělávání, jejíž nedílnou součástí je speciální (nápravná) pedagogika (defektologie). Potvrzení priority obecně lidských hodnot ve společenském poznání bylo především spjato s novými vztahy k dětem s disharmonickým vývojem, s řešením otázek jejich socializace, edukace a integrace, což odráží stav všech vyspělých zemí Evropy a světa. V ruském historickém kontextu již ve 20. a 30. letech minulého století L. S. Vygotský dokázal, že i přes pozitivní výsledky ruská nápravná (korekcionnaja) škola trpí základním nedostatkem". Ona..zamyká vzdělávající se dítě s různými senzorickými, motorickými, mentálními a dalšími omezenými možnostmi vývoje do úzkého kruhu skupin školního kolektivu, vytváří zamknutý svěť, ve kterém je vše uzpůsobeno defektu dítěte, vše se orientuje a fixuje na jeho nedostatek a ne na skutečný život ve společnosti" (Defektologija, 2003, s. 3). Vycházeje z této teorie Vygotský předpokládal, že edukace dítěte s narušeným vývojem představuje jeho integraci do

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Vzdělávací a podpůrná opatření na přechodu škola povolání ve čtyřech EU-zemích.

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Vzdělávací a podpůrná opatření na přechodu škola povolání ve čtyřech EU-zemích. TSW TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF Vzdělávací a podpůrná opatření na přechodu škola povolání ve čtyřech EU-zemích Krátké shrnutí Pracovní skupina transnacionálního partnerství TSW

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Národní vzdě lávací fond Národní informační středisko pro poradenství PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o.

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o. GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 1 Úvod... 3 Slovo o projektu... 3 Zaměstnavatelé podílející se na projektu...

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více