Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA"

Transkript

1 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání

2 Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Pražská Česká Lípa Zřizovatel: Jméno ředitele školy: Mgr. Eva Matoušková Ing. Vladimír Matoušek Heroutova 1736, Česká Lípa Mgr. Eva Matoušková Kontakty: Tel.: Fax: Web:www.sposs.cz Koordinátor ŠVP: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ing. Štěpánka Dlouhá Tel.: Podnikání a média M/01 Ekonomika a podnikání Střední odborné s maturitní zkouškou 4leté denní Platnost dokumentu razítko školy. od podpis ředitele školy Č.j. SPoSŠ-0109/2012/PAM/1.

3 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 1. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání ţáka Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení ţáků a diagnostika Učební plán a rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Učební plán Přehled vyuţití týdnů v období září červen Učební praxe Odborná praxe Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Výchovné a vzdělávací strategie Návrh ţákovského projektu Materiální a personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební osnovy Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Základy přírodních věd - Fyzika Základy přírodních věd - Chemie Základy přírodních věd - Ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Ročníková práce Administrativa Ekonomika Ekonomické výpočty Fiktivní firma Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Právo Rétorika Moderátorství Media a komunikace Nepovinné vyučovací předměty Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Přílohy Dohoda o konání odborné praxe List docházky Zpráva o výkonu odborné praxe Hodnocení odborné praxe Záznam o kontrole provedené praxe Školní řád školy Organizace přijímacího řízení pro denní studium

4 1. Profil absolventa Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Praţská 3061, Česká Lípa Zřizovatel školy: Mgr. Eva Matoušková, Heroutova 1736, Česká Lípa Ing. Vladimír Matoušek, Heroutova 1736, Česká Lípa Datum zřízení školy: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Ředitel školy: Mgr. Eva Matoušková Druh školy: Střední škola Datum zařazení do rejstříku: Kapacita školy: 164 ţáků Název studijního oboru: Ekonomika a podnikání M/01 Délka studia : 4 roky, denní studium 1.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Studium je zakončené maturitní zkouškou Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce ve dvou rovinách, a to v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, fakturant, rozpočtář, pracovník marketingu, mediální pracovník, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách a také v ţivnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. Absolvent je připraven na tvorbu a realizaci vlastního podnikatelského záměru při uţití principů trţního hospodářství. Absolvent Soukromé podnikatelské střední školy v České Lípě s.r.o. je schopen pouţívat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace s důrazem na kultivované vyjadřování v českém, anglickém a německém jazyce. Ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Je schopen připravit prezentaci, vytvořit internetové stránky apod. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodrţování právních norem a obchodní etiky. Po sloţení maturitní zkoušky je absolvent rovněţ připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a sluţby. Strana 4

5 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Očekávané výsledky vzdělávání žáka Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání. Ţák je veden k tomu, aby: - komunikoval v cizím jazyce v různých situacích kaţdodenního osobního nebo veřejného i pracovního ţivota, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, - efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - vyuţíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, - se orientoval v činnosti ţivností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů, - uměl prakticky aplikovat poznatky z podnikové ekonomiky, práva, marketingu, bankovnictví, mezinárodního obchodu a managementu při řešení ekonomických problémů, - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, - efektivně hospodařil s finančními prostředky, - prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), - prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběţným majetkem (nákup, evidence, prodej), - prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, vyuţití kapacity dlouhodobého majetku), - prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, daň z příjmů), - účtoval běţně účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmu - provedl účetní závěrku a uzávěrku, - vyuţíval a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a pouţíval je pro řešení, - pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správně je interpretoval a vyuţíval pro svoji práci - pracoval s běţným základním a aplikačním programovým vybavením, - byl schopen posuzovat a prakticky vyuţívat informace komunikačních technologií, - komunikoval elektronickou poštou a vyuţíval další prostředky online a offline komunikace, - ovládl klávesnici počítače a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě, - prováděl drobné opravy a diagnostiky chyb hardwaru, - spravoval programové vybavení počítače a případně odstraňoval problémy, - prováděl grafické návrhy firemních tiskovin, reklamy, inzerce, logotypů a webových stránek a vyuţíval znalosti počítačové grafiky - prováděl správu lokálních počítačových sítí, - zpracovával multimediální obsahy (videoklipy), krátké filmy, - vytvářel a spravoval webové stránky, - vytvářel a spravoval databáze, - pracoval v prostředí různých operačních systémů a rozličného programového vybavení, - řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti, - k řešení úkolů vyuţíval všechny prostředky, které má dispozici programy, manuály, nápovědy apod. Strana 5

6 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, uplatńoval komunikační a rétorické dovednosti, - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti, - sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii, - uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, - myslel kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, - chápal význam ţivotního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany, - správně odhadoval své moţnosti a schopnosti, respektoval moţnosti a schopnosti jiných lidí, - dodrţoval občanskou a profesní etiku, - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, - dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, - se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě, - měl aktivní přístup k pracovnímu ţivotu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce, - cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského ţivota, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, - byl připraven celoţivotně se vzdělávat, - dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaţeného vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Podle 78 Školského zákona Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek: - Český jazyk a literatura - Cizí jazyk (anglický a německý jazyk) - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení volitelné zkoušky z matematiky. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: - Ústní zkouška z ekonomiky - Praktická zkouška z účetnictví a obchodní korespondence - Ústní zkouška z marketingu a managementu Nepovinná maturitní zkouška: - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelkou školy (matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie). Strana 6

7 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Podnikání a média Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studium: studium je určeno pro ţáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením poţadavků jdoucích nad rámec poţadavků na středoškolské studium 2.1. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexního působení na osobnost ţáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový ţebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní výchova, mediální výchova, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si zařazují témata do svých plánů podle úvahy, věku ţáků a zájmu ţáku. Tato témata jsou probírána v rámci třídnických hodin. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši ţáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci, kdy kaţdý v týmu pracující na společném projektu má na starost samostatnou část, která sama o sobě je nedílnou součástí většího projektu (tvorba www - webdesigner, marketing, prezentace, natáčení filmů a jejich zpracování, tvorba reklamních letáků apod.). Ţáci jsou připravování ale i na problematiku spjatou se zakládáním a řízením firem v trţní ekonomice. Cílem je připravit ţáky na konkrétní situace vznikající při organizaci a realizaci podnikatelských záměrů, nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské, s důrazem na mluvený i písemný projev, včetně zvládnutí škály běţných aţ diplomatických norem společenského styku. Naši ţáci jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a ţivota po vstupu naší země do EU. Absolvent oboru Ekonomika a podnikání (ŠVP Podnikání a média) má znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje nejen samostatné odborníky, ale i pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit ţáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoţivotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezi předmětových vtahů a ţáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Ţáci ovládají výborně informační a komunikační technologie, dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou pracovat v reklamních odděleních, jako mluvčí, mediální pracovníci (v oblasti marketingu, počítačové grafiky, tvůrci webových stránek atp.) zakládat vlastní firmy, či pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, ale i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Strana 7

8 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , V rozsáhlém výběru školních klubů získají široké vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí, které jim umoţní úspěšně se uplatnit na trhu práce naší země i EU. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby ţáků. Na škole se zároveň vyuţívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování a práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odbor. předmětech. Při výuce informačních a komunikačních technologií, počítačové grafiky a multimedií je kladen důraz na praktickou činnost, práce v týmech a schopnost pracovat s nejrůznějším programovým vybavením, nejen s tím, s kterým se seznámí při výuce. Ţáci se naučí logicky přemýšlet a vyuţívat pomocné materiály jako je např. nápověda, manuál apod. Ekonomické předměty se vyučují pomocí pracovních listů. Pracovní listy obsahují základní informace probíraného učiva a je zde místo pro vlastní nákresy grafů, tabulek a na vlastní poznámky ţáků. Všichni ţáci obdrţí tyto pracovní listy vţdy před vyučovací hodinou anebo na začátku školního roku svázané. Ţáci absolvují povinnou praxi v roč., kde mají moţnost konkrétně rozvíjet odbor. kompetence. Na závěr školního roku probíhá prezentace projektů, na kterých pracují ţáci během celého školního roku. V týmech zpracovávají vybraná témata. Vše konzultují jedním z vyučujících, který je pro jejich projekt konzultant. Prezentace projektů je veřejná v rámci projektových dnů. Porota je sloţena z vyučujících a ţáků, kteří vyhodnotí nejlepší projekty. Během celého roku sbírají ţáci body za školní a mimoškolní aktivity do Motivačního bodového systému (MBS) a na konci jsou nejaktivnější ţáci odměněni. Škola klade důraz na jazykovou výuku, proto se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů. Jedním z projektů je německo český projekt IdA Integration durch Austausch, který běţí jiţ několik let. Během školního roku navštěvují naši školu němečtí mladí lidé, kteří se učí česky a zároveň se zúčastňují výuky našich studentů v hodinách německého jazyka. V rámci projektu za finanční podpory Leonardo da Vinci odjíţdí studenti na pracovní stáţ do Londýna. Na tuto stáţ jsou připravováni v navýšeném počtu hodin anglického jazyka. Strana 8

9 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných - Způsob zajišťování vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. - Pozornost se věnuje těmto ţákům a jejich rodičům, korigují se jejich poţadavky a představy o dalších moţnostech studia a vzdělávání. Udrţuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a s rodiči dětí vyţadujících individuální specifický přístup. - Ţákům se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním škola umoţňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Ţáci se zdravotním postiţením jsou plně integrováni. - Škola se věnuje i práci s nadanými ţáky. Tato oblast spadá téţ pod vedení výchovné poradkyně. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěţí, olympiád a projektů, umoţňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. - Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také ţákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíţe při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují téţ ţáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umoţněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy Organizace výuky - Organizace výuky oboru vzdělání Ekonomika a podnikání vychází z přípravy ţáků pro uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, pracovník v reklamě, pracovník marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích a na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoţivotního vzdělávání. Zároveň je i přípravou pro samostatné podnikání ve zvoleném oboru. Teoretické znalosti si ţáci vyzkouší ve fiktivních firmách. - Vzdělávání ţáků je nabízeno ve studijním oboru Ekonomika a podnikání M/01 - Na začátku kaţdého školního roku je zařazen výjezdní adaptační kurz, který je určen pro všechny ročníky. Při tomto kurzu jsou ţáci vhodným způsobem motivováni k práci ve skupinách formou týmových her. Strana 9

10 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kaţdé září se adaptačního kurzu zúčastňují všichni ţáci a učitelé školy. - Od ročníku se ţáci mohou zapsat do zájmových klubů: - ekonomický klub - matematický klub - klub mediální výchovy - klub Lektüre - klub německé konverzace - klub anglické konverzace - klub administrativy - klub francouzštiny - Kaţdý ţák povinně studuje dva světové jazyky (minimálně 8 hodin týdně) z nabídky: angličtina, němčina, francouzština a ruština. Ţáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěţí a olympiád. Na škole probíhá v rámci nepovinné výuky příprava ke státním jazykovým zkouškám. Výuka cizích jazyků je na škole podporována zapojením ţáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáţí a výměnných pobytů. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy vyuţíváním informačních a komunikačních technologií a znalostí z práva, marketingu a managementu. Informační a komunikační technologie jsou prakticky vyuţívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomických výpočtech a dalších předmětech. V rámci odborných předmětů jsou vyučujícími vyuţívány případové studie, na kterých si ţáci vyzkouší týmovou práci a řešení konkrétních podnikových situací. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří vyuţívání brainstormingu, brainwritingu, pomocí nichţ se ţáci připravují kaţdoročně na Strana 10

11 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Projektové dny. Tyto formy výuky připravují ţáky na prezentace prací, které budou vyuţívat jak při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, tak v zaměstnání. V předmětu písemná a elektronická komunikace škola zavedla programovou výuku psaní na PC. Ţáci jsou cílevědomě připravováni na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici PC. - V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 1.,2. a 3. ročníku ve firmách českolipského regionu. V této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery, které představují Úřad práce Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, Městský úřad Nový Bor. Cílem zařazení praxí je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. - V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení ţáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe ( příloha 8.1) vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. - Na závěr praxe ţák vypracuje zprávu (příloha 8.2), jejíţ minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení ţáka) i rozsah je ţákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněţ hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde ţák vykonával praxi. Ţákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah, ukázky činností).za zajištění odborné praxe zodpovídají třídní učitelé, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe (viz příloha 8.3) Přehled firem, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují: Městský úřad Česká Lípa Městský úřad Nový Bor Městský úřad Mimoň Úřad práce Česká Lípa Kaufland ČR v.o.s. Česká Lípa Česká pojišťovna, a.s. CK Orbis Česká Lípa Okresní soud Česká Lípa Modus, a.s. Česká Lípa - V průběhu studia mají ţáci moţnost realizovat lyţařský výchovně vzdělávací kurz a řadu poznávacích zájezdů (Londýn, Dráţďany, Vídeň). V průběhu školního roku se sportovně nadaní ţáci účastní různých olympiád a sportovních soutěţí. - Strana 11

12 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - Důraz při vyuţívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace ţáků. Kromě jiného k tomu přispívá pořádání Zahradní slavnosti na konci školního roku, na kterou zveme všechny ţáky, rodiče, absolventy, partnery a přátele školy Hodnocení žáků a diagnostika - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). - Školní řád řeší vzniklé situace při nedostatku známek, neomluvené absence atd. (viz. Příloha 8.4) - Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u kaţdého předmětu a vychází z Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na škole. K hodnocení výsledků se vyuţívá hodnocení ústní, písemné, (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení ţákovi vyučující vyuţívají motivačních aspektů hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující vyuţívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. Všechny známky jsou zapsány v aplikaci kterou vyuţívají rodiče i ţáci. - Výstupem z odborné praxe je zpráva ţáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a ţákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace. Strana 12

13 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 3. Učební plán a rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a média 3.1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Minimální týdenní Vzdělávací oblasti počet vyučovacích hodin za studium Jazykové vzdělávání - český jazyk a literatura 5-2 cizí jazyky 16 Společenskovědní vzdělávání 5 - dějepis - občanská nauka - právo Přírodovědné vzdělávání 4 - základy přírodních věd- fyzika - základy přírodních věd chemie - základy přírodních věd ekologie Matematické vzdělávání 8 - matematika Estetické vzdělávání 5 - literatura Vzdělávání pro zdraví 8 - tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 - informační a komunikační technologie Ekonomika 9 - ekonomika - fiktivní firma - ekonomické výpočty Účetnictví a daně 6 - účetnictví a daně - účetnictví na počítači a v praxi Obchodní činnost 6 - management - marketing - reklama Komunikace 6 - administrativa - rétorika Disponibilní hodiny 46 Celkem 128 Strana 13

14 3.2. Učební plán Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Podnikání a média Forma studia: Denní studium Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A) Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk B Cizí jazyk B Dějepis Občanská nauka Právo Základy přírodních věd fyzika Základy přírodních věd chemie Základy přírodních věd ekologie Matematika Ekonomické výpočty Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Média a komunikace Ekonomika Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Rétorika Moderátorství Administrativa Fiktivní firma Hospodářský zeměpis Ročníková práce B) Nepovinné vyučovací Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Strana 14

15 Poznámky: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. Konkretizovaný učební plán se zpracovává v souladu s rámcovým rozvrţením obsahu vzdělávání podle RVP. Konkretizace učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Disponibilní hodiny obecného učebního plánu vyuţije ředitel školy k posílení některého povinného předmětu uvedeného v konkretizovaném učebním plánu nebo k zařazení dalších volitelných předmětů dle profilace ŠVP. Povinné předměty zahrnují vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP. Další profilace ţáků je moţná díky nepovinným předmětům, které jsou voleny dle aktuálních poţadavků trhu práce, k přípravě na studium na vysoké škole a zájmům jednotlivých ţáků. Zařazení, struktura, obsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle moţností školy a zájmu ţáků (výuka bude zahájena při minimálním počtu 8 ţáků) Nabídka nepovinných předmětů: - matematický seminář - mediální výchova - Lektüre četba německé literatury - obchodní korespondence (příprava na SZ z kancelářského psaní na klávesnici) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s poţadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 (v souladu se školským zákonem). V učebním plánu je zařazen předmět tělesná výchova v rozsahu 2 hodin týdně po celou dobu studia. Výuku odborných předmětů doplňují exkurze ve firmách a odborné přednášky. Strana 15

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program.

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Daně a finance 63 41 M/02 Obchodní akademie denní studium Obsah 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2010 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice obor Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více