Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA"

Transkript

1 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání

2 Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Pražská Česká Lípa Zřizovatel: Jméno ředitele školy: Mgr. Eva Matoušková Ing. Vladimír Matoušek Heroutova 1736, Česká Lípa Mgr. Eva Matoušková Kontakty: Tel.: Fax: Web:www.sposs.cz Koordinátor ŠVP: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ing. Štěpánka Dlouhá Tel.: Podnikání a média M/01 Ekonomika a podnikání Střední odborné s maturitní zkouškou 4leté denní Platnost dokumentu razítko školy. od podpis ředitele školy Č.j. SPoSŠ-0109/2012/PAM/1.

3 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 1. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání ţáka Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení ţáků a diagnostika Učební plán a rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Učební plán Přehled vyuţití týdnů v období září červen Učební praxe Odborná praxe Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Výchovné a vzdělávací strategie Návrh ţákovského projektu Materiální a personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební osnovy Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Základy přírodních věd - Fyzika Základy přírodních věd - Chemie Základy přírodních věd - Ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Ročníková práce Administrativa Ekonomika Ekonomické výpočty Fiktivní firma Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Právo Rétorika Moderátorství Media a komunikace Nepovinné vyučovací předměty Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Přílohy Dohoda o konání odborné praxe List docházky Zpráva o výkonu odborné praxe Hodnocení odborné praxe Záznam o kontrole provedené praxe Školní řád školy Organizace přijímacího řízení pro denní studium

4 1. Profil absolventa Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Praţská 3061, Česká Lípa Zřizovatel školy: Mgr. Eva Matoušková, Heroutova 1736, Česká Lípa Ing. Vladimír Matoušek, Heroutova 1736, Česká Lípa Datum zřízení školy: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Ředitel školy: Mgr. Eva Matoušková Druh školy: Střední škola Datum zařazení do rejstříku: Kapacita školy: 164 ţáků Název studijního oboru: Ekonomika a podnikání M/01 Délka studia : 4 roky, denní studium 1.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Studium je zakončené maturitní zkouškou Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce ve dvou rovinách, a to v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, fakturant, rozpočtář, pracovník marketingu, mediální pracovník, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách a také v ţivnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. Absolvent je připraven na tvorbu a realizaci vlastního podnikatelského záměru při uţití principů trţního hospodářství. Absolvent Soukromé podnikatelské střední školy v České Lípě s.r.o. je schopen pouţívat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace s důrazem na kultivované vyjadřování v českém, anglickém a německém jazyce. Ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Je schopen připravit prezentaci, vytvořit internetové stránky apod. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodrţování právních norem a obchodní etiky. Po sloţení maturitní zkoušky je absolvent rovněţ připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a sluţby. Strana 4

5 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Očekávané výsledky vzdělávání žáka Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání. Ţák je veden k tomu, aby: - komunikoval v cizím jazyce v různých situacích kaţdodenního osobního nebo veřejného i pracovního ţivota, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, - efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - vyuţíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, - se orientoval v činnosti ţivností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů, - uměl prakticky aplikovat poznatky z podnikové ekonomiky, práva, marketingu, bankovnictví, mezinárodního obchodu a managementu při řešení ekonomických problémů, - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, - efektivně hospodařil s finančními prostředky, - prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), - prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběţným majetkem (nákup, evidence, prodej), - prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, vyuţití kapacity dlouhodobého majetku), - prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, daň z příjmů), - účtoval běţně účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmu - provedl účetní závěrku a uzávěrku, - vyuţíval a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a pouţíval je pro řešení, - pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správně je interpretoval a vyuţíval pro svoji práci - pracoval s běţným základním a aplikačním programovým vybavením, - byl schopen posuzovat a prakticky vyuţívat informace komunikačních technologií, - komunikoval elektronickou poštou a vyuţíval další prostředky online a offline komunikace, - ovládl klávesnici počítače a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě, - prováděl drobné opravy a diagnostiky chyb hardwaru, - spravoval programové vybavení počítače a případně odstraňoval problémy, - prováděl grafické návrhy firemních tiskovin, reklamy, inzerce, logotypů a webových stránek a vyuţíval znalosti počítačové grafiky - prováděl správu lokálních počítačových sítí, - zpracovával multimediální obsahy (videoklipy), krátké filmy, - vytvářel a spravoval webové stránky, - vytvářel a spravoval databáze, - pracoval v prostředí různých operačních systémů a rozličného programového vybavení, - řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti, - k řešení úkolů vyuţíval všechny prostředky, které má dispozici programy, manuály, nápovědy apod. Strana 5

6 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, uplatńoval komunikační a rétorické dovednosti, - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti, - sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii, - uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, - myslel kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, - chápal význam ţivotního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany, - správně odhadoval své moţnosti a schopnosti, respektoval moţnosti a schopnosti jiných lidí, - dodrţoval občanskou a profesní etiku, - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, - dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, - se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě, - měl aktivní přístup k pracovnímu ţivotu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce, - cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského ţivota, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, - byl připraven celoţivotně se vzdělávat, - dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaţeného vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Podle 78 Školského zákona Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek: - Český jazyk a literatura - Cizí jazyk (anglický a německý jazyk) - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení volitelné zkoušky z matematiky. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: - Ústní zkouška z ekonomiky - Praktická zkouška z účetnictví a obchodní korespondence - Ústní zkouška z marketingu a managementu Nepovinná maturitní zkouška: - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelkou školy (matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie). Strana 6

7 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Podnikání a média Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studium: studium je určeno pro ţáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením poţadavků jdoucích nad rámec poţadavků na středoškolské studium 2.1. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexního působení na osobnost ţáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový ţebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní výchova, mediální výchova, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si zařazují témata do svých plánů podle úvahy, věku ţáků a zájmu ţáku. Tato témata jsou probírána v rámci třídnických hodin. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši ţáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci, kdy kaţdý v týmu pracující na společném projektu má na starost samostatnou část, která sama o sobě je nedílnou součástí většího projektu (tvorba www - webdesigner, marketing, prezentace, natáčení filmů a jejich zpracování, tvorba reklamních letáků apod.). Ţáci jsou připravování ale i na problematiku spjatou se zakládáním a řízením firem v trţní ekonomice. Cílem je připravit ţáky na konkrétní situace vznikající při organizaci a realizaci podnikatelských záměrů, nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské, s důrazem na mluvený i písemný projev, včetně zvládnutí škály běţných aţ diplomatických norem společenského styku. Naši ţáci jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a ţivota po vstupu naší země do EU. Absolvent oboru Ekonomika a podnikání (ŠVP Podnikání a média) má znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje nejen samostatné odborníky, ale i pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit ţáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoţivotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezi předmětových vtahů a ţáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Ţáci ovládají výborně informační a komunikační technologie, dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou pracovat v reklamních odděleních, jako mluvčí, mediální pracovníci (v oblasti marketingu, počítačové grafiky, tvůrci webových stránek atp.) zakládat vlastní firmy, či pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, ale i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Strana 7

8 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , V rozsáhlém výběru školních klubů získají široké vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí, které jim umoţní úspěšně se uplatnit na trhu práce naší země i EU. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby ţáků. Na škole se zároveň vyuţívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování a práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odbor. předmětech. Při výuce informačních a komunikačních technologií, počítačové grafiky a multimedií je kladen důraz na praktickou činnost, práce v týmech a schopnost pracovat s nejrůznějším programovým vybavením, nejen s tím, s kterým se seznámí při výuce. Ţáci se naučí logicky přemýšlet a vyuţívat pomocné materiály jako je např. nápověda, manuál apod. Ekonomické předměty se vyučují pomocí pracovních listů. Pracovní listy obsahují základní informace probíraného učiva a je zde místo pro vlastní nákresy grafů, tabulek a na vlastní poznámky ţáků. Všichni ţáci obdrţí tyto pracovní listy vţdy před vyučovací hodinou anebo na začátku školního roku svázané. Ţáci absolvují povinnou praxi v roč., kde mají moţnost konkrétně rozvíjet odbor. kompetence. Na závěr školního roku probíhá prezentace projektů, na kterých pracují ţáci během celého školního roku. V týmech zpracovávají vybraná témata. Vše konzultují jedním z vyučujících, který je pro jejich projekt konzultant. Prezentace projektů je veřejná v rámci projektových dnů. Porota je sloţena z vyučujících a ţáků, kteří vyhodnotí nejlepší projekty. Během celého roku sbírají ţáci body za školní a mimoškolní aktivity do Motivačního bodového systému (MBS) a na konci jsou nejaktivnější ţáci odměněni. Škola klade důraz na jazykovou výuku, proto se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů. Jedním z projektů je německo český projekt IdA Integration durch Austausch, který běţí jiţ několik let. Během školního roku navštěvují naši školu němečtí mladí lidé, kteří se učí česky a zároveň se zúčastňují výuky našich studentů v hodinách německého jazyka. V rámci projektu za finanční podpory Leonardo da Vinci odjíţdí studenti na pracovní stáţ do Londýna. Na tuto stáţ jsou připravováni v navýšeném počtu hodin anglického jazyka. Strana 8

9 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných - Způsob zajišťování vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. - Pozornost se věnuje těmto ţákům a jejich rodičům, korigují se jejich poţadavky a představy o dalších moţnostech studia a vzdělávání. Udrţuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a s rodiči dětí vyţadujících individuální specifický přístup. - Ţákům se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním škola umoţňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Ţáci se zdravotním postiţením jsou plně integrováni. - Škola se věnuje i práci s nadanými ţáky. Tato oblast spadá téţ pod vedení výchovné poradkyně. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěţí, olympiád a projektů, umoţňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. - Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také ţákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíţe při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují téţ ţáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umoţněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy Organizace výuky - Organizace výuky oboru vzdělání Ekonomika a podnikání vychází z přípravy ţáků pro uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, pracovník v reklamě, pracovník marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích a na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoţivotního vzdělávání. Zároveň je i přípravou pro samostatné podnikání ve zvoleném oboru. Teoretické znalosti si ţáci vyzkouší ve fiktivních firmách. - Vzdělávání ţáků je nabízeno ve studijním oboru Ekonomika a podnikání M/01 - Na začátku kaţdého školního roku je zařazen výjezdní adaptační kurz, který je určen pro všechny ročníky. Při tomto kurzu jsou ţáci vhodným způsobem motivováni k práci ve skupinách formou týmových her. Strana 9

10 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kaţdé září se adaptačního kurzu zúčastňují všichni ţáci a učitelé školy. - Od ročníku se ţáci mohou zapsat do zájmových klubů: - ekonomický klub - matematický klub - klub mediální výchovy - klub Lektüre - klub německé konverzace - klub anglické konverzace - klub administrativy - klub francouzštiny - Kaţdý ţák povinně studuje dva světové jazyky (minimálně 8 hodin týdně) z nabídky: angličtina, němčina, francouzština a ruština. Ţáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěţí a olympiád. Na škole probíhá v rámci nepovinné výuky příprava ke státním jazykovým zkouškám. Výuka cizích jazyků je na škole podporována zapojením ţáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáţí a výměnných pobytů. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy vyuţíváním informačních a komunikačních technologií a znalostí z práva, marketingu a managementu. Informační a komunikační technologie jsou prakticky vyuţívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomických výpočtech a dalších předmětech. V rámci odborných předmětů jsou vyučujícími vyuţívány případové studie, na kterých si ţáci vyzkouší týmovou práci a řešení konkrétních podnikových situací. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří vyuţívání brainstormingu, brainwritingu, pomocí nichţ se ţáci připravují kaţdoročně na Strana 10

11 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Projektové dny. Tyto formy výuky připravují ţáky na prezentace prací, které budou vyuţívat jak při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, tak v zaměstnání. V předmětu písemná a elektronická komunikace škola zavedla programovou výuku psaní na PC. Ţáci jsou cílevědomě připravováni na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici PC. - V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 1.,2. a 3. ročníku ve firmách českolipského regionu. V této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery, které představují Úřad práce Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, Městský úřad Nový Bor. Cílem zařazení praxí je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. - V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení ţáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe ( příloha 8.1) vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. - Na závěr praxe ţák vypracuje zprávu (příloha 8.2), jejíţ minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení ţáka) i rozsah je ţákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněţ hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde ţák vykonával praxi. Ţákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah, ukázky činností).za zajištění odborné praxe zodpovídají třídní učitelé, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe (viz příloha 8.3) Přehled firem, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují: Městský úřad Česká Lípa Městský úřad Nový Bor Městský úřad Mimoň Úřad práce Česká Lípa Kaufland ČR v.o.s. Česká Lípa Česká pojišťovna, a.s. CK Orbis Česká Lípa Okresní soud Česká Lípa Modus, a.s. Česká Lípa - V průběhu studia mají ţáci moţnost realizovat lyţařský výchovně vzdělávací kurz a řadu poznávacích zájezdů (Londýn, Dráţďany, Vídeň). V průběhu školního roku se sportovně nadaní ţáci účastní různých olympiád a sportovních soutěţí. - Strana 11

12 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - Důraz při vyuţívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace ţáků. Kromě jiného k tomu přispívá pořádání Zahradní slavnosti na konci školního roku, na kterou zveme všechny ţáky, rodiče, absolventy, partnery a přátele školy Hodnocení žáků a diagnostika - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). - Školní řád řeší vzniklé situace při nedostatku známek, neomluvené absence atd. (viz. Příloha 8.4) - Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u kaţdého předmětu a vychází z Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na škole. K hodnocení výsledků se vyuţívá hodnocení ústní, písemné, (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení ţákovi vyučující vyuţívají motivačních aspektů hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující vyuţívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. Všechny známky jsou zapsány v aplikaci kterou vyuţívají rodiče i ţáci. - Výstupem z odborné praxe je zpráva ţáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a ţákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace. Strana 12

13 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 3. Učební plán a rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a média 3.1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Minimální týdenní Vzdělávací oblasti počet vyučovacích hodin za studium Jazykové vzdělávání - český jazyk a literatura 5-2 cizí jazyky 16 Společenskovědní vzdělávání 5 - dějepis - občanská nauka - právo Přírodovědné vzdělávání 4 - základy přírodních věd- fyzika - základy přírodních věd chemie - základy přírodních věd ekologie Matematické vzdělávání 8 - matematika Estetické vzdělávání 5 - literatura Vzdělávání pro zdraví 8 - tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 - informační a komunikační technologie Ekonomika 9 - ekonomika - fiktivní firma - ekonomické výpočty Účetnictví a daně 6 - účetnictví a daně - účetnictví na počítači a v praxi Obchodní činnost 6 - management - marketing - reklama Komunikace 6 - administrativa - rétorika Disponibilní hodiny 46 Celkem 128 Strana 13

14 3.2. Učební plán Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Podnikání a média Forma studia: Denní studium Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A) Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk B Cizí jazyk B Dějepis Občanská nauka Právo Základy přírodních věd fyzika Základy přírodních věd chemie Základy přírodních věd ekologie Matematika Ekonomické výpočty Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Média a komunikace Ekonomika Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Rétorika Moderátorství Administrativa Fiktivní firma Hospodářský zeměpis Ročníková práce B) Nepovinné vyučovací Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Strana 14

15 Poznámky: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. Konkretizovaný učební plán se zpracovává v souladu s rámcovým rozvrţením obsahu vzdělávání podle RVP. Konkretizace učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Disponibilní hodiny obecného učebního plánu vyuţije ředitel školy k posílení některého povinného předmětu uvedeného v konkretizovaném učebním plánu nebo k zařazení dalších volitelných předmětů dle profilace ŠVP. Povinné předměty zahrnují vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP. Další profilace ţáků je moţná díky nepovinným předmětům, které jsou voleny dle aktuálních poţadavků trhu práce, k přípravě na studium na vysoké škole a zájmům jednotlivých ţáků. Zařazení, struktura, obsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle moţností školy a zájmu ţáků (výuka bude zahájena při minimálním počtu 8 ţáků) Nabídka nepovinných předmětů: - matematický seminář - mediální výchova - Lektüre četba německé literatury - obchodní korespondence (příprava na SZ z kancelářského psaní na klávesnici) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s poţadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 (v souladu se školským zákonem). V učebním plánu je zařazen předmět tělesná výchova v rozsahu 2 hodin týdně po celou dobu studia. Výuku odborných předmětů doplňují exkurze ve firmách a odborné přednášky. Strana 15

16 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Transformace Škola: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Kód a název RVP: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Podnikání a média RVP ŠVP Minimální počet Počet vyučovacích Vzdělávací oblasti a vyuč. hodin za stud. Vyučovací předmět hodin za studium obsahové okruhy týdenních celkový týdenních Celkový Jazykové vzdělávání: český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyky Cizí jazyky Cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Dějepis 2 68 Občanská nauka Právo 2 60 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd -Fyzika 1 34 Základy přírodních věd - Chemie 1 34 Základy přírodních věd - Ekologie 2 68 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Lyţařský výcvikový X X Sportovní kurz kurz X X Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia 2 68 Ekonomika Ekonomika Fiktivní firma 1 34 Ekonomické výpočty 2 68 Účetnictví a daně Účetnictví a daně Účet. na poč. a v praxi 2 60 Obchodní činnost Management 2 68 Marketing Komunikace Rétorika 2 64 Administrativa Moderátorství 1 34 Média a komunikace 1 34 Disponibilní hodiny Ročníková práce 1 30 Hospodářský zeměpis 2 68 Celkem Odborná praxe Odborná praxe 4 týdny Kurzy 0 týdnů Kurzy 0 týdnů Strana 16

17 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Přehled využití týdnů v období září červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (letní, zimní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů Poznámky: Škola zařadí podle podmínek 1 2 sportovní kurzy (jeden zimní, jeden letní) Odborná praxe je zařazena v minimálním rozsahu 120 hodin za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. (operativně řešeno podle potřeb školy). Zařazení projektového týdne je v kompetenci ředitelky školy Učební praxe Učební praxe ve škole probíhá v rámci obsahových okruhů ekonomika (Ekonomické výpočty, Fiktivní firma) účetnictví a daně (Účetnictví na počítači a v praxi),obchodní činnost (Obchodní korespondence v anglickém jazyce) a odborná praxe (Ročníková práce) to v následující hodinové dotaci: Rozvrţení učební praxe ţáků během studia Název předmětu/učební praxe Počet týdenních hodin Fiktivní firma (3. ročník) 1 Ekonomické výpočty (3. ročník) 2 Ročníková práce (4.ročník) 1 Obchodní korespondence v anglickém jazyce součástí předmětu anglický jazyk (4. ročník) 1 Účetnictví na počítači a v praxi (4. ročník) 2 Celkem týdnů 7 Strana 17

18 3.5. Odborná praxe Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Podle školního vzdělávacího programu pro Soukromou podnikatelskou střední školu je součástí učebního plánu pro ţáky ročníku odborná praxe. Ţáci mají získat základní přehled o chodu firmy a představu o moţnostech uplatnění teoretických znalostí v praxi. Součástí výuky je odborná praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v průběhu ročníku ve firmách českolipského regionu. V této oblasti škola spolupracuje s podnikovou sférou. Cílem zařazení praxí do výuky je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Během odborné praxe ţáci vykonávají ve firmě/společnosti činnosti odpovídající studijnímu zaměření. Ţáci jsou seznamováni s činností a provozem na pracovišti, se základními znalostmi a dovednostmi vztahující se k práci v oboru Podnikání a ekonomika, připravují se na zaměstnání nácvikem pracovních a sociálních dovedností a seznamují se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. Odborná praxe je zajišťována na základě Dohody o konání praxe (příloha 8.1). Ţáci si vedou v průběhu odborné praxe záznamy. Uvádějí zde program práce a přehled vlastních činností. Na základě těchto zápisů po skončení praxe vypracují závěrečnou zprávu, kterou odevzdávají po skončení praxe ve škole. Zpráva o výkonu odborné praxe (příloha 8.3) obsahuje předmět činnosti organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech a vlastní zhodnocení ţákem. Zpráva o výkonu odborné praxe je součástí klasifikace předmětu podniková ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah). Pracovník firmy/společnosti odpovědný vedením praxe po skončení vypracuje Zprávu o hodnocení praxe (příloha 8.4), kde celkově zhodnotí vykonávanou práci ţáka. Náplň činnosti odborné praxe odpovídá studijnímu zaměření a ročníku ţáka. Osnova odborné obsahuje tyto základní činnosti, které firmy dle svého zaměření dále rozpracovávají: seznámení s organizací, příprava administrativních podkladů, vedení agend a evidence, korektury dokumentů, příprava účetních podkladů, zakládání dokumentů, příprava podkladů na fakturaci, kontrolní činnost, zpracování firemní korespondence, práce s firemním informačním systémem, archivace, inventarizace, práce na propagačních materiálech, práce na projektu, seznámení s firmou, zpracování prezentace, správa webových stránek, tvorba reklamního letáku, tvorba reportu, práce s databází, datová analýzy, kontrola dokladů, příprava podkladů pro reporting, grafická tvorba, Práce s IT infrastrukturou, práce s operačním systémem Windows, správa aplikací atd. Za zajištění odborné praxe zodpovídají třídní učitelé, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly pořizují Záznam o kontrole odborné praxe (příloha 8.5). Odborná praxe se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem, ve zvláštních případech, dle zájmu studentů, o kterém individuálně rozhodne ředitelka školy. Strana 18

19 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 4. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Způsob rozvoje klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat probíhá ve vyučovacím procesu realizací učebních osnov jednotlivých předmětů různými uvedenými formami výuky. V rámci týmové spolupráce při tvorbě ŠVP byly konkrétní klíčové kompetence a průřezová témata zahrnuty do osnov předmětů učebního plánu (viz učební osnovy předmětů ŠVP) Výchovné a vzdělávací strategie Škola usiluje o pouţívání takových výchovných a vzdělávacích strategií, které motivují ţáky k celoţivotnímu učení, ke získávání kompetencí, jeţ jim umoţní úspěšně pokračovat v dalším studiu na vysokých školách i se uplatnit v praktickém ţivotě. Jednotlivé klíčové kompetence naplňujeme především těmito strategiemi: a) Kompetence k učení - Ve výuce klademe důraz na práci s textem a vyhledávání informací, pozorování a - moţnosti uplatnění vlastních zkušeností - Vedeme ţáky k sebehodnocení - Připravujeme ţáky na soutěţe a olympiády - Zadáváme ţákům vypracování projektů a prezentací - Rozvíjíme samostatnou práci ţáků, párové učení, skupinovou práci - Při výuce podporujeme práci s výpočetní technikou - Motivujeme k učení, snaţíme se o pozitivní motivaci k učení - Učíme ţáky pracovat s chybou - Usilujeme o spojení učení se s potřebami ţivotní praxe - Umoţňujeme ţákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost b) Kompetence k řešení problémů - Zadáváme problémové úkoly formou samostatné práce i formou skupinové práce - Nabízíme ţákům dostatek úloh a úkolů vycházejících z reálného ţivota a vedoucích k - samostatnému uvaţování a řešení problémů - Podporujeme u ţáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - V některých oblastech vzdělávání uţíváme netradiční úlohy (testy Scio, Matematický klokan ) - Do výuky zařazujeme téţ projekty, v nichţ ţáci zpracovávají problémová témata - související s praktickým ţivotem - Učíme ţáky pracovat s informacemi z různých zdrojů, porovnávat je a vyuţívat c) Kompetence komunikativní - Učíme ţáky vhodně a efektivně komunikovat se spoluţáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo ni, a to ústní í písemnou formou - Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali svými slovy vysvětlit své myšlenky, svůj proţitek - Vedeme ţáky k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií - Vedeme ţáky k prezentaci vlastní tvorby, argumentaci, zhodnocení výsledků vlastní práce - Vedeme ţáky ke vhodnému a správnému uţívání odborné terminologie - Podporujeme vydávání školního časopisu, učíme ţáky v něm vhodně prezentovat vlastní názory - Rozvíjíme komunikaci se zahraničními ţáky z partnerských škol - Zapojujeme ţáky do školních a mezinárodních projektů - Usilujeme o otevřenou a efektivní vzájemnou komunikaci od počátku studia k tomu vyuţíváme úvodní adaptační kurzy Strana 19

20 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - Ţáci se podílejí na vytváření filmové a fotografické dokumentace dokumentující činnosti školy d) Kompetence sociální a personální - Pouţíváme skupinovou práci - Střídáme role ve skupině - Učíme ţáky pracovat v týmu podle společně dohodnutých pravidel - Vedeme ţáky ke vzájemné pomoci - Učíme ţáky diskutovat, vyjádřit se vlastními slovy, nalézat v práci a názorech druhých pochopení jiných řešení i vlastní poučení - Usilujeme o vytváření vhodných sociálních vazeb v třídních kolektivech k tomu - slouţí především úvodní adaptační kurzy, třídní výlety, kurzy apod. - Kaţdý rok připravujeme Projektové dny - Učíme ţáky respektovat a dodrţovat společná pravidla chování ve škole i mimo ni e) Kompetence pracovní - Motivujeme ţáky ke kladnému vztahu k práci - Výuku doplňujeme o praktické exkurze a odborné přednášky - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení, k dodrţování daných pravidel, k plnění povinností a závazků - Vedeme ţáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých - Podporujeme tvořivost, nápaditost - Učíme ţáky ocenit práci druhých a váţit si jí - Snaţíme se zadávat úkoly tak, aby si ţáci mohli práci sami zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh - Vedeme ţáky k efektivitě při organizování vlastní práce - Pomocí volitelných předmětů podporujeme profilaci ţáků - Rozvíjíme pracovní činnosti také v zájmových krouţcích f) Kompetence občanské - Vedeme ţáky k chápání odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických) - Seznamujeme ţáky s kulturním a historickým dědictvím - Třídíme odpad - Vedeme ţáky k aktivnímu zapojení do péče o svoje nejbliţší ţivotní prostředí - třída, škola, okolí školy - Snaţíme se vychovávat ţáky tak, aby se chovali zodpovědně v různých i zátěţových situacích - Vyţadujeme respektování přesvědčení druhých lidí, dodrţování pravidel slušného chování - Vedeme ţáky k respektování zákonů a společenských norem ve škole i mimo ni - Podporujeme činnost ţákovské samosprávy Ţákovské rady - Zapojujeme ţáky téţ do mezinárodních projektů s cílem učit se poznávat jiné kultury a respektovat rozdíly mezi nimi např.projekt Předsudky jsou out a AntiXeno 4.2. Návrh žákovského projektu Název tématu projektu: Podnikatelský záměr Charakteristika projektu: Projekt je zaměřený na uplatnitelnost absolventů oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Ţáci při zjišťování informací získají reálnou představu o podnikání, vnitřním a vnějším okolí firmy, pracovní náplně jednotlivých podnikových činností a konkurenci, zároveň součástí projektu je rozpočet nákladů a předpokládaný propočet výnosů. Celý projekt je doplněn i vlastním návrhem reklamní kampaně. Při zpracování informací prokazují srozumitelnost myšlenek, schopnost pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných úkolů s vědomím své spoluodpovědnosti na řešení. Účastní se aktivně Strana 20

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. Pražská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ICT SPECIALISTA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. Pražská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ICT SPECIALISTA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. Pražská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ICT SPECIALISTA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem OBCHODNÍ AKADEMIE, Kutnohorská 41, Kolín IV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín IV Zřizovatel: Středočeský

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 Cheb Pozemní stavitelství 36-47-M/0 Verze: v. Obsah 2 Profil absolventa... 3 2. Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více