Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA"

Transkript

1 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání

2 Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Pražská Česká Lípa Zřizovatel: Jméno ředitele školy: Mgr. Eva Matoušková Ing. Vladimír Matoušek Heroutova 1736, Česká Lípa Mgr. Eva Matoušková Kontakty: Tel.: Fax: Web:www.sposs.cz Koordinátor ŠVP: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ing. Štěpánka Dlouhá Tel.: Podnikání a média M/01 Ekonomika a podnikání Střední odborné s maturitní zkouškou 4leté denní Platnost dokumentu razítko školy. od podpis ředitele školy Č.j. SPoSŠ-0109/2012/PAM/1.

3 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 1. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání ţáka Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení ţáků a diagnostika Učební plán a rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Učební plán Přehled vyuţití týdnů v období září červen Učební praxe Odborná praxe Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Výchovné a vzdělávací strategie Návrh ţákovského projektu Materiální a personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební osnovy Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hospodářský zeměpis Občanská nauka Základy přírodních věd - Fyzika Základy přírodních věd - Chemie Základy přírodních věd - Ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Ročníková práce Administrativa Ekonomika Ekonomické výpočty Fiktivní firma Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Právo Rétorika Moderátorství Media a komunikace Nepovinné vyučovací předměty Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Přílohy Dohoda o konání odborné praxe List docházky Zpráva o výkonu odborné praxe Hodnocení odborné praxe Záznam o kontrole provedené praxe Školní řád školy Organizace přijímacího řízení pro denní studium

4 1. Profil absolventa Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Název školy: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Adresa školy: Praţská 3061, Česká Lípa Zřizovatel školy: Mgr. Eva Matoušková, Heroutova 1736, Česká Lípa Ing. Vladimír Matoušek, Heroutova 1736, Česká Lípa Datum zřízení školy: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Ředitel školy: Mgr. Eva Matoušková Druh školy: Střední škola Datum zařazení do rejstříku: Kapacita školy: 164 ţáků Název studijního oboru: Ekonomika a podnikání M/01 Délka studia : 4 roky, denní studium 1.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Studium je zakončené maturitní zkouškou Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce ve dvou rovinách, a to v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, fakturant, rozpočtář, pracovník marketingu, mediální pracovník, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách a také v ţivnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. Absolvent je připraven na tvorbu a realizaci vlastního podnikatelského záměru při uţití principů trţního hospodářství. Absolvent Soukromé podnikatelské střední školy v České Lípě s.r.o. je schopen pouţívat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace s důrazem na kultivované vyjadřování v českém, anglickém a německém jazyce. Ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Je schopen připravit prezentaci, vytvořit internetové stránky apod. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodrţování právních norem a obchodní etiky. Po sloţení maturitní zkoušky je absolvent rovněţ připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a sluţby. Strana 4

5 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Očekávané výsledky vzdělávání žáka Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání. Ţák je veden k tomu, aby: - komunikoval v cizím jazyce v různých situacích kaţdodenního osobního nebo veřejného i pracovního ţivota, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, - efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - vyuţíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, - se orientoval v činnosti ţivností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů, - uměl prakticky aplikovat poznatky z podnikové ekonomiky, práva, marketingu, bankovnictví, mezinárodního obchodu a managementu při řešení ekonomických problémů, - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, - efektivně hospodařil s finančními prostředky, - prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), - prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběţným majetkem (nákup, evidence, prodej), - prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, vyuţití kapacity dlouhodobého majetku), - prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, daň z příjmů), - účtoval běţně účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmu - provedl účetní závěrku a uzávěrku, - vyuţíval a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a pouţíval je pro řešení, - pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správně je interpretoval a vyuţíval pro svoji práci - pracoval s běţným základním a aplikačním programovým vybavením, - byl schopen posuzovat a prakticky vyuţívat informace komunikačních technologií, - komunikoval elektronickou poštou a vyuţíval další prostředky online a offline komunikace, - ovládl klávesnici počítače a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě, - prováděl drobné opravy a diagnostiky chyb hardwaru, - spravoval programové vybavení počítače a případně odstraňoval problémy, - prováděl grafické návrhy firemních tiskovin, reklamy, inzerce, logotypů a webových stránek a vyuţíval znalosti počítačové grafiky - prováděl správu lokálních počítačových sítí, - zpracovával multimediální obsahy (videoklipy), krátké filmy, - vytvářel a spravoval webové stránky, - vytvářel a spravoval databáze, - pracoval v prostředí různých operačních systémů a rozličného programového vybavení, - řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti, - k řešení úkolů vyuţíval všechny prostředky, které má dispozici programy, manuály, nápovědy apod. Strana 5

6 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, uplatńoval komunikační a rétorické dovednosti, - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti, - sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii, - uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, - myslel kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, - chápal význam ţivotního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany, - správně odhadoval své moţnosti a schopnosti, respektoval moţnosti a schopnosti jiných lidí, - dodrţoval občanskou a profesní etiku, - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, - dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, - se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě, - měl aktivní přístup k pracovnímu ţivotu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce, - cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského ţivota, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, - byl připraven celoţivotně se vzdělávat, - dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaţeného vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Podle 78 Školského zákona Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek: - Český jazyk a literatura - Cizí jazyk (anglický a německý jazyk) - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení volitelné zkoušky z matematiky. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: - Ústní zkouška z ekonomiky - Praktická zkouška z účetnictví a obchodní korespondence - Ústní zkouška z marketingu a managementu Nepovinná maturitní zkouška: - V rámci studia škola připravuje ţáky ke sloţení nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelkou školy (matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie). Strana 6

7 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Podnikání a média Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studium: studium je určeno pro ţáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením poţadavků jdoucích nad rámec poţadavků na středoškolské studium 2.1. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexního působení na osobnost ţáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový ţebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní výchova, mediální výchova, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si zařazují témata do svých plánů podle úvahy, věku ţáků a zájmu ţáku. Tato témata jsou probírána v rámci třídnických hodin. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši ţáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci, kdy kaţdý v týmu pracující na společném projektu má na starost samostatnou část, která sama o sobě je nedílnou součástí většího projektu (tvorba www - webdesigner, marketing, prezentace, natáčení filmů a jejich zpracování, tvorba reklamních letáků apod.). Ţáci jsou připravování ale i na problematiku spjatou se zakládáním a řízením firem v trţní ekonomice. Cílem je připravit ţáky na konkrétní situace vznikající při organizaci a realizaci podnikatelských záměrů, nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské, s důrazem na mluvený i písemný projev, včetně zvládnutí škály běţných aţ diplomatických norem společenského styku. Naši ţáci jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a ţivota po vstupu naší země do EU. Absolvent oboru Ekonomika a podnikání (ŠVP Podnikání a média) má znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje nejen samostatné odborníky, ale i pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit ţáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoţivotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezi předmětových vtahů a ţáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Ţáci ovládají výborně informační a komunikační technologie, dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou pracovat v reklamních odděleních, jako mluvčí, mediální pracovníci (v oblasti marketingu, počítačové grafiky, tvůrci webových stránek atp.) zakládat vlastní firmy, či pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, ale i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Strana 7

8 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , V rozsáhlém výběru školních klubů získají široké vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí, které jim umoţní úspěšně se uplatnit na trhu práce naší země i EU. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby ţáků. Na škole se zároveň vyuţívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování a práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odbor. předmětech. Při výuce informačních a komunikačních technologií, počítačové grafiky a multimedií je kladen důraz na praktickou činnost, práce v týmech a schopnost pracovat s nejrůznějším programovým vybavením, nejen s tím, s kterým se seznámí při výuce. Ţáci se naučí logicky přemýšlet a vyuţívat pomocné materiály jako je např. nápověda, manuál apod. Ekonomické předměty se vyučují pomocí pracovních listů. Pracovní listy obsahují základní informace probíraného učiva a je zde místo pro vlastní nákresy grafů, tabulek a na vlastní poznámky ţáků. Všichni ţáci obdrţí tyto pracovní listy vţdy před vyučovací hodinou anebo na začátku školního roku svázané. Ţáci absolvují povinnou praxi v roč., kde mají moţnost konkrétně rozvíjet odbor. kompetence. Na závěr školního roku probíhá prezentace projektů, na kterých pracují ţáci během celého školního roku. V týmech zpracovávají vybraná témata. Vše konzultují jedním z vyučujících, který je pro jejich projekt konzultant. Prezentace projektů je veřejná v rámci projektových dnů. Porota je sloţena z vyučujících a ţáků, kteří vyhodnotí nejlepší projekty. Během celého roku sbírají ţáci body za školní a mimoškolní aktivity do Motivačního bodového systému (MBS) a na konci jsou nejaktivnější ţáci odměněni. Škola klade důraz na jazykovou výuku, proto se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů. Jedním z projektů je německo český projekt IdA Integration durch Austausch, který běţí jiţ několik let. Během školního roku navštěvují naši školu němečtí mladí lidé, kteří se učí česky a zároveň se zúčastňují výuky našich studentů v hodinách německého jazyka. V rámci projektu za finanční podpory Leonardo da Vinci odjíţdí studenti na pracovní stáţ do Londýna. Na tuto stáţ jsou připravováni v navýšeném počtu hodin anglického jazyka. Strana 8

9 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných - Způsob zajišťování vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. - Pozornost se věnuje těmto ţákům a jejich rodičům, korigují se jejich poţadavky a představy o dalších moţnostech studia a vzdělávání. Udrţuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a s rodiči dětí vyţadujících individuální specifický přístup. - Ţákům se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním škola umoţňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Ţáci se zdravotním postiţením jsou plně integrováni. - Škola se věnuje i práci s nadanými ţáky. Tato oblast spadá téţ pod vedení výchovné poradkyně. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěţí, olympiád a projektů, umoţňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. - Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také ţákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíţe při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují téţ ţáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umoţněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy Organizace výuky - Organizace výuky oboru vzdělání Ekonomika a podnikání vychází z přípravy ţáků pro uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, pracovník v reklamě, pracovník marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích a na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoţivotního vzdělávání. Zároveň je i přípravou pro samostatné podnikání ve zvoleném oboru. Teoretické znalosti si ţáci vyzkouší ve fiktivních firmách. - Vzdělávání ţáků je nabízeno ve studijním oboru Ekonomika a podnikání M/01 - Na začátku kaţdého školního roku je zařazen výjezdní adaptační kurz, který je určen pro všechny ročníky. Při tomto kurzu jsou ţáci vhodným způsobem motivováni k práci ve skupinách formou týmových her. Strana 9

10 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kaţdé září se adaptačního kurzu zúčastňují všichni ţáci a učitelé školy. - Od ročníku se ţáci mohou zapsat do zájmových klubů: - ekonomický klub - matematický klub - klub mediální výchovy - klub Lektüre - klub německé konverzace - klub anglické konverzace - klub administrativy - klub francouzštiny - Kaţdý ţák povinně studuje dva světové jazyky (minimálně 8 hodin týdně) z nabídky: angličtina, němčina, francouzština a ruština. Ţáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěţí a olympiád. Na škole probíhá v rámci nepovinné výuky příprava ke státním jazykovým zkouškám. Výuka cizích jazyků je na škole podporována zapojením ţáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáţí a výměnných pobytů. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy vyuţíváním informačních a komunikačních technologií a znalostí z práva, marketingu a managementu. Informační a komunikační technologie jsou prakticky vyuţívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomických výpočtech a dalších předmětech. V rámci odborných předmětů jsou vyučujícími vyuţívány případové studie, na kterých si ţáci vyzkouší týmovou práci a řešení konkrétních podnikových situací. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří vyuţívání brainstormingu, brainwritingu, pomocí nichţ se ţáci připravují kaţdoročně na Strana 10

11 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Projektové dny. Tyto formy výuky připravují ţáky na prezentace prací, které budou vyuţívat jak při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, tak v zaměstnání. V předmětu písemná a elektronická komunikace škola zavedla programovou výuku psaní na PC. Ţáci jsou cílevědomě připravováni na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici PC. - V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 1.,2. a 3. ročníku ve firmách českolipského regionu. V této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery, které představují Úřad práce Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, Městský úřad Nový Bor. Cílem zařazení praxí je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. - V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení ţáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe ( příloha 8.1) vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. - Na závěr praxe ţák vypracuje zprávu (příloha 8.2), jejíţ minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení ţáka) i rozsah je ţákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněţ hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde ţák vykonával praxi. Ţákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah, ukázky činností).za zajištění odborné praxe zodpovídají třídní učitelé, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe (viz příloha 8.3) Přehled firem, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují: Městský úřad Česká Lípa Městský úřad Nový Bor Městský úřad Mimoň Úřad práce Česká Lípa Kaufland ČR v.o.s. Česká Lípa Česká pojišťovna, a.s. CK Orbis Česká Lípa Okresní soud Česká Lípa Modus, a.s. Česká Lípa - V průběhu studia mají ţáci moţnost realizovat lyţařský výchovně vzdělávací kurz a řadu poznávacích zájezdů (Londýn, Dráţďany, Vídeň). V průběhu školního roku se sportovně nadaní ţáci účastní různých olympiád a sportovních soutěţí. - Strana 11

12 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - Důraz při vyuţívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace ţáků. Kromě jiného k tomu přispívá pořádání Zahradní slavnosti na konci školního roku, na kterou zveme všechny ţáky, rodiče, absolventy, partnery a přátele školy Hodnocení žáků a diagnostika - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). - Školní řád řeší vzniklé situace při nedostatku známek, neomluvené absence atd. (viz. Příloha 8.4) - Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u kaţdého předmětu a vychází z Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na škole. K hodnocení výsledků se vyuţívá hodnocení ústní, písemné, (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení ţákovi vyučující vyuţívají motivačních aspektů hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující vyuţívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. Všechny známky jsou zapsány v aplikaci kterou vyuţívají rodiče i ţáci. - Výstupem z odborné praxe je zpráva ţáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a ţákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace. Strana 12

13 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 3. Učební plán a rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a média 3.1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Minimální týdenní Vzdělávací oblasti počet vyučovacích hodin za studium Jazykové vzdělávání - český jazyk a literatura 5-2 cizí jazyky 16 Společenskovědní vzdělávání 5 - dějepis - občanská nauka - právo Přírodovědné vzdělávání 4 - základy přírodních věd- fyzika - základy přírodních věd chemie - základy přírodních věd ekologie Matematické vzdělávání 8 - matematika Estetické vzdělávání 5 - literatura Vzdělávání pro zdraví 8 - tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 - informační a komunikační technologie Ekonomika 9 - ekonomika - fiktivní firma - ekonomické výpočty Účetnictví a daně 6 - účetnictví a daně - účetnictví na počítači a v praxi Obchodní činnost 6 - management - marketing - reklama Komunikace 6 - administrativa - rétorika Disponibilní hodiny 46 Celkem 128 Strana 13

14 3.2. Učební plán Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Podnikání a média Forma studia: Denní studium Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A) Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk B Cizí jazyk B Dějepis Občanská nauka Právo Základy přírodních věd fyzika Základy přírodních věd chemie Základy přírodních věd ekologie Matematika Ekonomické výpočty Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Média a komunikace Ekonomika Účetnictví a daně Účetnictví na počítači a v praxi Management Marketing Rétorika Moderátorství Administrativa Fiktivní firma Hospodářský zeměpis Ročníková práce B) Nepovinné vyučovací Matematický seminář Mediální výchova Lektüre Obchodní korespondence Strana 14

15 Poznámky: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. Konkretizovaný učební plán se zpracovává v souladu s rámcovým rozvrţením obsahu vzdělávání podle RVP. Konkretizace učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Disponibilní hodiny obecného učebního plánu vyuţije ředitel školy k posílení některého povinného předmětu uvedeného v konkretizovaném učebním plánu nebo k zařazení dalších volitelných předmětů dle profilace ŠVP. Povinné předměty zahrnují vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP. Další profilace ţáků je moţná díky nepovinným předmětům, které jsou voleny dle aktuálních poţadavků trhu práce, k přípravě na studium na vysoké škole a zájmům jednotlivých ţáků. Zařazení, struktura, obsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle moţností školy a zájmu ţáků (výuka bude zahájena při minimálním počtu 8 ţáků) Nabídka nepovinných předmětů: - matematický seminář - mediální výchova - Lektüre četba německé literatury - obchodní korespondence (příprava na SZ z kancelářského psaní na klávesnici) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s poţadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 (v souladu se školským zákonem). V učebním plánu je zařazen předmět tělesná výchova v rozsahu 2 hodin týdně po celou dobu studia. Výuku odborných předmětů doplňují exkurze ve firmách a odborné přednášky. Strana 15

16 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Transformace Škola: Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Kód a název RVP: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Podnikání a média RVP ŠVP Minimální počet Počet vyučovacích Vzdělávací oblasti a vyuč. hodin za stud. Vyučovací předmět hodin za studium obsahové okruhy týdenních celkový týdenních Celkový Jazykové vzdělávání: český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyky Cizí jazyky Cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Dějepis 2 68 Občanská nauka Právo 2 60 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd -Fyzika 1 34 Základy přírodních věd - Chemie 1 34 Základy přírodních věd - Ekologie 2 68 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Lyţařský výcvikový X X Sportovní kurz kurz X X Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia 2 68 Ekonomika Ekonomika Fiktivní firma 1 34 Ekonomické výpočty 2 68 Účetnictví a daně Účetnictví a daně Účet. na poč. a v praxi 2 60 Obchodní činnost Management 2 68 Marketing Komunikace Rétorika 2 64 Administrativa Moderátorství 1 34 Média a komunikace 1 34 Disponibilní hodiny Ročníková práce 1 30 Hospodářský zeměpis 2 68 Celkem Odborná praxe Odborná praxe 4 týdny Kurzy 0 týdnů Kurzy 0 týdnů Strana 16

17 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Přehled využití týdnů v období září červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (letní, zimní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů Poznámky: Škola zařadí podle podmínek 1 2 sportovní kurzy (jeden zimní, jeden letní) Odborná praxe je zařazena v minimálním rozsahu 120 hodin za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. (operativně řešeno podle potřeb školy). Zařazení projektového týdne je v kompetenci ředitelky školy Učební praxe Učební praxe ve škole probíhá v rámci obsahových okruhů ekonomika (Ekonomické výpočty, Fiktivní firma) účetnictví a daně (Účetnictví na počítači a v praxi),obchodní činnost (Obchodní korespondence v anglickém jazyce) a odborná praxe (Ročníková práce) to v následující hodinové dotaci: Rozvrţení učební praxe ţáků během studia Název předmětu/učební praxe Počet týdenních hodin Fiktivní firma (3. ročník) 1 Ekonomické výpočty (3. ročník) 2 Ročníková práce (4.ročník) 1 Obchodní korespondence v anglickém jazyce součástí předmětu anglický jazyk (4. ročník) 1 Účetnictví na počítači a v praxi (4. ročník) 2 Celkem týdnů 7 Strana 17

18 3.5. Odborná praxe Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , Podle školního vzdělávacího programu pro Soukromou podnikatelskou střední školu je součástí učebního plánu pro ţáky ročníku odborná praxe. Ţáci mají získat základní přehled o chodu firmy a představu o moţnostech uplatnění teoretických znalostí v praxi. Součástí výuky je odborná praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v průběhu ročníku ve firmách českolipského regionu. V této oblasti škola spolupracuje s podnikovou sférou. Cílem zařazení praxí do výuky je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Během odborné praxe ţáci vykonávají ve firmě/společnosti činnosti odpovídající studijnímu zaměření. Ţáci jsou seznamováni s činností a provozem na pracovišti, se základními znalostmi a dovednostmi vztahující se k práci v oboru Podnikání a ekonomika, připravují se na zaměstnání nácvikem pracovních a sociálních dovedností a seznamují se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. Odborná praxe je zajišťována na základě Dohody o konání praxe (příloha 8.1). Ţáci si vedou v průběhu odborné praxe záznamy. Uvádějí zde program práce a přehled vlastních činností. Na základě těchto zápisů po skončení praxe vypracují závěrečnou zprávu, kterou odevzdávají po skončení praxe ve škole. Zpráva o výkonu odborné praxe (příloha 8.3) obsahuje předmět činnosti organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech a vlastní zhodnocení ţákem. Zpráva o výkonu odborné praxe je součástí klasifikace předmětu podniková ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah). Pracovník firmy/společnosti odpovědný vedením praxe po skončení vypracuje Zprávu o hodnocení praxe (příloha 8.4), kde celkově zhodnotí vykonávanou práci ţáka. Náplň činnosti odborné praxe odpovídá studijnímu zaměření a ročníku ţáka. Osnova odborné obsahuje tyto základní činnosti, které firmy dle svého zaměření dále rozpracovávají: seznámení s organizací, příprava administrativních podkladů, vedení agend a evidence, korektury dokumentů, příprava účetních podkladů, zakládání dokumentů, příprava podkladů na fakturaci, kontrolní činnost, zpracování firemní korespondence, práce s firemním informačním systémem, archivace, inventarizace, práce na propagačních materiálech, práce na projektu, seznámení s firmou, zpracování prezentace, správa webových stránek, tvorba reklamního letáku, tvorba reportu, práce s databází, datová analýzy, kontrola dokladů, příprava podkladů pro reporting, grafická tvorba, Práce s IT infrastrukturou, práce s operačním systémem Windows, správa aplikací atd. Za zajištění odborné praxe zodpovídají třídní učitelé, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly pořizují Záznam o kontrole odborné praxe (příloha 8.5). Odborná praxe se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem, ve zvláštních případech, dle zájmu studentů, o kterém individuálně rozhodne ředitelka školy. Strana 18

19 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , 4. Popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Způsob rozvoje klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat probíhá ve vyučovacím procesu realizací učebních osnov jednotlivých předmětů různými uvedenými formami výuky. V rámci týmové spolupráce při tvorbě ŠVP byly konkrétní klíčové kompetence a průřezová témata zahrnuty do osnov předmětů učebního plánu (viz učební osnovy předmětů ŠVP) Výchovné a vzdělávací strategie Škola usiluje o pouţívání takových výchovných a vzdělávacích strategií, které motivují ţáky k celoţivotnímu učení, ke získávání kompetencí, jeţ jim umoţní úspěšně pokračovat v dalším studiu na vysokých školách i se uplatnit v praktickém ţivotě. Jednotlivé klíčové kompetence naplňujeme především těmito strategiemi: a) Kompetence k učení - Ve výuce klademe důraz na práci s textem a vyhledávání informací, pozorování a - moţnosti uplatnění vlastních zkušeností - Vedeme ţáky k sebehodnocení - Připravujeme ţáky na soutěţe a olympiády - Zadáváme ţákům vypracování projektů a prezentací - Rozvíjíme samostatnou práci ţáků, párové učení, skupinovou práci - Při výuce podporujeme práci s výpočetní technikou - Motivujeme k učení, snaţíme se o pozitivní motivaci k učení - Učíme ţáky pracovat s chybou - Usilujeme o spojení učení se s potřebami ţivotní praxe - Umoţňujeme ţákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost b) Kompetence k řešení problémů - Zadáváme problémové úkoly formou samostatné práce i formou skupinové práce - Nabízíme ţákům dostatek úloh a úkolů vycházejících z reálného ţivota a vedoucích k - samostatnému uvaţování a řešení problémů - Podporujeme u ţáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - V některých oblastech vzdělávání uţíváme netradiční úlohy (testy Scio, Matematický klokan ) - Do výuky zařazujeme téţ projekty, v nichţ ţáci zpracovávají problémová témata - související s praktickým ţivotem - Učíme ţáky pracovat s informacemi z různých zdrojů, porovnávat je a vyuţívat c) Kompetence komunikativní - Učíme ţáky vhodně a efektivně komunikovat se spoluţáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo ni, a to ústní í písemnou formou - Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali svými slovy vysvětlit své myšlenky, svůj proţitek - Vedeme ţáky k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií - Vedeme ţáky k prezentaci vlastní tvorby, argumentaci, zhodnocení výsledků vlastní práce - Vedeme ţáky ke vhodnému a správnému uţívání odborné terminologie - Podporujeme vydávání školního časopisu, učíme ţáky v něm vhodně prezentovat vlastní názory - Rozvíjíme komunikaci se zahraničními ţáky z partnerských škol - Zapojujeme ţáky do školních a mezinárodních projektů - Usilujeme o otevřenou a efektivní vzájemnou komunikaci od počátku studia k tomu vyuţíváme úvodní adaptační kurzy Strana 19

20 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Pražská 3061, Česká Lípa, tel: , - Ţáci se podílejí na vytváření filmové a fotografické dokumentace dokumentující činnosti školy d) Kompetence sociální a personální - Pouţíváme skupinovou práci - Střídáme role ve skupině - Učíme ţáky pracovat v týmu podle společně dohodnutých pravidel - Vedeme ţáky ke vzájemné pomoci - Učíme ţáky diskutovat, vyjádřit se vlastními slovy, nalézat v práci a názorech druhých pochopení jiných řešení i vlastní poučení - Usilujeme o vytváření vhodných sociálních vazeb v třídních kolektivech k tomu - slouţí především úvodní adaptační kurzy, třídní výlety, kurzy apod. - Kaţdý rok připravujeme Projektové dny - Učíme ţáky respektovat a dodrţovat společná pravidla chování ve škole i mimo ni e) Kompetence pracovní - Motivujeme ţáky ke kladnému vztahu k práci - Výuku doplňujeme o praktické exkurze a odborné přednášky - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení, k dodrţování daných pravidel, k plnění povinností a závazků - Vedeme ţáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých - Podporujeme tvořivost, nápaditost - Učíme ţáky ocenit práci druhých a váţit si jí - Snaţíme se zadávat úkoly tak, aby si ţáci mohli práci sami zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh - Vedeme ţáky k efektivitě při organizování vlastní práce - Pomocí volitelných předmětů podporujeme profilaci ţáků - Rozvíjíme pracovní činnosti také v zájmových krouţcích f) Kompetence občanské - Vedeme ţáky k chápání odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických) - Seznamujeme ţáky s kulturním a historickým dědictvím - Třídíme odpad - Vedeme ţáky k aktivnímu zapojení do péče o svoje nejbliţší ţivotní prostředí - třída, škola, okolí školy - Snaţíme se vychovávat ţáky tak, aby se chovali zodpovědně v různých i zátěţových situacích - Vyţadujeme respektování přesvědčení druhých lidí, dodrţování pravidel slušného chování - Vedeme ţáky k respektování zákonů a společenských norem ve škole i mimo ni - Podporujeme činnost ţákovské samosprávy Ţákovské rady - Zapojujeme ţáky téţ do mezinárodních projektů s cílem učit se poznávat jiné kultury a respektovat rozdíly mezi nimi např.projekt Předsudky jsou out a AntiXeno 4.2. Návrh žákovského projektu Název tématu projektu: Podnikatelský záměr Charakteristika projektu: Projekt je zaměřený na uplatnitelnost absolventů oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Ţáci při zjišťování informací získají reálnou představu o podnikání, vnitřním a vnějším okolí firmy, pracovní náplně jednotlivých podnikových činností a konkurenci, zároveň součástí projektu je rozpočet nákladů a předpokládaný propočet výnosů. Celý projekt je doplněn i vlastním návrhem reklamní kampaně. Při zpracování informací prokazují srozumitelnost myšlenek, schopnost pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných úkolů s vědomím své spoluodpovědnosti na řešení. Účastní se aktivně Strana 20

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov PŘÍLOHA Č. 2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium 1 Úvodní identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více