Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 8) u: Zobrazen seznamu pihlsench sluchtek v: Vypnut mikrofonu ( str. 7) 7 Tlactko pijet hovoru / tlactko hlasitho telefonovn ( str. 12 Mikrofon 13 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouh stisknut) Dialogov tlactka na sluchtku: Stisknutm tlactka se vyvol funkce zobrazen na displeji. Zobra- Vznam pi stisknut zen tlactka Oteve seznam opakovn volby str. 8. Menu Oteve hlavn nabdku/ podnabdku (viz pehled nabdek str. 17). O rove nabdky zpt " Pomoc q listujte nahoru U nebo dol, ppadn nastavte hlasitost. T Kurzorem pohybujte pomoc r doleva nebo doprava. ~ Maze po znacch doleva. OK Potvrte funkci nabdky nebo ulozte zadn. Dals symboly zobrazovan v hornm dku displeje: б INT Pihlsen sluchtek (dlouh stisknut, str. Prv se pehrv zprva. 3 Tlactka hlasitosti: ( = zeslaben; + = zeslen) Bhem pehrvn zprv: Zmna hlasitosti hlasu Pi zvonn: Zmna hlasitosti vyzvnn. 4 Tlactko pehrvn/zastaven: Pehrvn novch zprv na hlasovm zznamnku (krtk stisknut), pehrvn vsech zprv (dlouh stisknut), ukoncen pehrvn Blik: Ulozena je nejmn jedna nov zprva. Velmi rychle blik: Pam je pln. Pi pehrvn zprv: 5 Pechod na zactek aktuln zprvy (1x stisknout) nebo na pedchzejc zprvu (2x stisknout) 6 Pechod k dals zprv 7 Smazn aktuln zprvy Strucn pehled zkladna Zkladna A400A Zkladna A Bezpecnostn pokyny Ped pouzitm si dkladn pectte bezpecnostn informace a nvod k pouzit. Vysvtlete pokyny svm dtem. Poucte je tak o moznch nebezpecch, kter souvisej s pouzvnm telefonu. drzba a pce Zkladnu, nabjecku a sluchtko otrejte vlhkou utrkou (bez rozpoustdel) nebo antistatickou utrkou. Nikdy nepouzvejte suchou utrku. Hroz nebezpec elektrostatickho vboje. $ Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr. Kontakt s kapalinou! Pouzvejte pouze doporucen dobjec akumultory ( str. 13), v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Provoz zazen mze mt vliv na fungovn lkaskch pstroj. Dodrzujte technick podmnky pslusnho prosted, nap. lkask ordinace. Nepidrzujte sluchtko zadn stranou u ucha, jestlize zvon. Mohli byste si tak pivodit tzk ci trval poskozen sluchu. Sluchtko mze psobit nepjemn bruciv zvuk v naslouchadlech pro nedoslchav. Neinstalujte telefon v koupeln ani ve sprse. Penosn cst a zkladna nejsou chrnny proti stkajc vod. Telefon nepouzvejte v prosted, kde hroz nebezpec vbuchu, napklad v lakovnch. Pokud se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: u Sluchtko vypnte a ihned vyjmte akumultory. u Kapalinu nechte ze sluchtka vykapat. u Vsechny csti opatrn osuste a sluchtko s otevenou pihrdkou na akumultory polozte klvesnic smrem dol na dobu nejmn 72 hodin na such a tepl msto (k susen nepouzvejte: mikrovlnnou troubu, troubu na pecen apod.). u Sluchtko opt zapnte az po plnm vysusen. Po plnm vysusen je pstroj v mnoha ppadech i nadle funkcn. ECO DECT Pouzvnm pstroje Gigaset A400/A400A pispvte k ochran zivotnho prosted. Zazen pedvejte tetm osobm vzdy s nvodem k obsluze. Vadn zkladny vyate z provozu nebo je nechte opravit servisnm oddlenm, protoze jinak mohou rusit jin bezdrtov sluzby. Likvidace Akumultory nevyhazujte s bznm domovnm odpadem. Dbejte na mstn ustanoven tkajc se odstraovn odpadu. Informujte se na n na mstnm ad nebo u obchodnka, od kterho jste vrobek zskali. Vsechny elektrick a elektronick pstroje likvidujte oddlen od obecnho domcho odpadu a ve k tomu urcench sbrnch mstech. Pokud je na vrobku uveden tento symbol peskrtnutho odpadkovho kose, vrobek podlh smrnici EU 2002/96/ES. Odborn likvidace a oddlen sbr starch pstroj pomh chrnit zivotn prosted a zdrav ped potencilnm poskozenm. Umozuje optovn pouzit a recyklaci pouzitch elektrickch a elektronickch pstroj. Aktuln informace k likvidaci vyazench pstroj dostanete na obecnm adu, na mstnch technickch sluzbch zabvajcch se likvidac odpadu nebo u specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Snzen intenzity zen Vyzaovn je automaticky omezovno: Sluchtko: Cm blze je sluchtko k zkladn, tm mens je vyzaovn. Zkladna: Pokud je pihlseno pouze jedno sluchtko, kter je vlozeno do zkladny, je vyzaovn snzeno tm na nulu. Vyzaovn sluchtka a zkladny lze dle snzit pouzvnm rezim Rezim Eko/Rezim Eko+ (viz pehled nabdek str. 18): u Rezim Eko: 80% snzen vyzaovn v pohotovostn dob a bhem hovoru (dosah zkladny se snizuje) u Rezim Eko+: Vypnut vyzaovn v pohotovostn dob (symbol v levm hornm rohu displeje). Dosazitelnost zkladny mzete zkontrolovat dlouhm stisknutm tlactka pijet hovoru c. Je-li zkladna dostupn, ozve se oznamovac tn. Je-li zapnut rezim Rezim Eko+, pohotovostn doba sluchtka se snz zhruba o 50 %. Rezimy Rezim Eko/Rezim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob. Pokud pihlasujete sluchtka, kter nepodporuj funkci Rezim Eko+, bude tento rezim v zkladn a vsech sluchtkch deaktivovn. Pi aktivaci zmku tlactek ( str. 1) nelze volit ani csla nouzovho voln! Ne vsechny funkce popsan v tomto nvodu k obsluze jsou dostupn ve vsech zemch. 3 Prvn kroky Kontrola obsahu balen u u u u u u u zkladna Gigaset A400/A400A, napjec adaptr, sluchtko zazen Gigaset, telefonn kabel, dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory, nvod k pouzit. Pokud jste koupili variantu s vce sluchtky, v balen najdete pro kazd dals sluchtko dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory a nabjecku s napjenm. Instalace zkladny a nabjecky (pokud je dodna) Zkladna a nabjecka jsou urceny k provozu ve vnitnch, suchch prostorch s teplotami v rozmez +5 C az +45 C. Zkladnovou stanici umstte na centrln msto bytu nebo domu na rovn, neklouzav podklad. Upozornn Nezapomete na omezen dosah zkladny. Na volnm prostranstv mze bt az 300 m, v budovch az 50 m. Dosah se snizuje, je-li zapnut rezim Rezim Eko ( str. 18). Nozky pstroje obvykle nezanechvaj stopy na podlozce. Vzhledem k mnozstv typ lak a politur pouzvanch na nbytku vsak nelze vyloucit, ze pi kontaktu nezstanou na plose stopy. Zkladnu a nabjecku je rovnz mozn upevnit na ze (viz obal). Dlezit informace: u Telefon nevystavujte vlivu zdroj tepla, pmho slunecnho zen a jinch elektrickch pstroj. u Zazen Gigaset chrate ped vlhkem, prachem, agresivnmi kapalinami a prami. Pipojen zkladny Nejprve zapojte telefonn zstrcku 2 a vlozte kabel do kabelov drzky. Pot pipojte napjec adaptr 1. Dlezit informace: u Napjec adaptr mus bt stle zapojen do elektrick zsuvky, protoze bez zapojen do st telefon nefunguje. u Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr a telefonn kabel. Obsazen kontakt telefonnch kabel se mze lisit. u Po pipojen nebo restartovn zkladny je hlasov zznamnk pipraven k pouzit teprve po piblizn 15 sekundch Zapojen nabjecky (pokud je dodna) 2 1 Zapojte ploch konektor napjen 1. Zapojte napjec adaptr do elektrick zsuvky 2. 4 Pokud muste zstrcku odpojit od nabjecky, stisknte uvolovac tlactko 3 a zstrcku vythnte 4. 3 Uveden sluchtka do provozu Displej je chrnn fli. Tuto ochrannou flii prosm sejmte! Vlozen akumultor a zaven krytu pihrdky na akumultory Pozor Pouzvejte pouze dobjec akumultory doporucen spolecnost Gigaset Communications GmbH ( str.

3 13), tzn. v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Mohlo by dojt napklad k poskozen plst baterie nebo akumultor nebo by akumultory mohly explodovat. Mohlo by tak dojt k poruchm funkc, ppadn k poskozen pstroje. Pi vkldn akumultor do pihrdky dodrzte sprvnou polaritu. Polarita je vyznacena v pihrdce na akumultory, resp. na n. Kryt akumultoru zasute zespoda do pouzdra, dokud nezaklapne. Pokud muste opt otevt kryt pihrdky na akumultory, napklad kvli vmn akumultor, zatlacte na rhovanou plochu na horn csti krytu a posute jej smrem dol. 5 Prvn nabit a vybit akumultor Sprvn zobrazen stavu nabit akumultor funguje pouze v ppad, ze se akumultory nejprve zcela nabij a zcela vybij. Vlozte sluchtko na 6 hodin do zkladny. 6 hod Upozornn Sluchtko lze vlozit pouze do odpovdajc zkladny Gigaset A400/A400A nebo nabjecky. u Sluchtko je jiz z vroby pihlseno k zkladn. proto nemuste provdt. Akumultory se pi dobjen mohou zahvat. Je to bzn jev, kter nen nebezpecn. zznamnk je zapnut se standardn ohlasovac zprvou. vlevo nahoe se zobrazuje symbol. Sluchtko se vypn a zapn dlouhm stisknutm tlactka zavsen a. nebo se obrate na ns zkaznick servis str. (zadejte pozadovan telefonn cslo) c. Cslo se vytoc. (Mzete tak nejdve dlouze stisknout tlactko c [voln tn] a potom zadat cslo.) Pi hovoru vyvolejte pomoc tlactka t nabdku k nastaven hlasitosti sluchtka a hlasitost nastavte pomoc tlactka q. Ukoncen hovoru / perusen volby: Stisknte tlactko zavsen a. Zazen umozuje nastavit vkldn automatick pedvolby provozovatele st ped kazd cslo (viz pehled nabdek,,prednastaveni" str. 18). Je vs telefon pipojen prostednictvm telefonn stedny nebo brny? Pokud ano, mezi telefonem a domc ppojkou je jest dals zazen, napklad telekomunikacn zazen nebo brna. Problm lze casto vyesit restartovnm zazen: Na krtkou chvli odpojte sovou zstrcku telefonnho zazen! Pipojte ji zpt a pockejte, az se zazen znovu zapne. Pokud se telefonn cslo stle nezobrazuje Zkontrolujte nastaven funkce zobrazen telefonnch csel (CLIP) v telefonn stedn a ppadn tuto funkci aktivujte. Postupujte pitom podle pokyn tkajcch se funkce CLIP (nebo alternativnho oznacen, jako je penos telefonnho csla, zobrazen hovoru) uvedench v nvodu k obsluze. Informujte se u vrobce tohoto zazen. Pokud potze nevyes ani tento postup, provozovatel st u tohoto telefonnho csla funkci CLIP nenabz. Aktivoval provozovatel st funkci zobrazen telefonnho csla? Zkontrolujte, zda vs poskytovatel pipojen podporuje funkci zobrazen telefonnch csel (CLIP) a zda je pro vs tato funkce aktivovna. V ppad poteby se obrate na svho poskytovatele pipojen. Dals pokyny k tomuto tmatu naleznete na vodn strnce spolecnosti Gigaset na adrese: do jinho sluchtka ( str. 8) Piazen aktulnho zznamu tlactku pro zkrcenou volbu Zmna nebo doplnn csla. Pot lze cslo zvolit nebo prostednictvm nabdky vyvolat dals funkce. Ulozen zznamu do telefonnho seznamu Smazn zvolenho zznamu Smazn vsech zznam Kopirov. do sez. Smazat zaznam Smazat seznam Smazat zaznam Poslat zaznam Smazat seznam Poslat seznam Seznam hovor / hlasovho zznamnku / memoboxu Kdykoli do seznamu pibude nov zznam, ozve se upozoprvn intern castnk tlactko zavsen a, zstv spojen mezi pipojenm sluchtkem a externm castnkem zachovno. Odhlsen sluchtek Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Odhlasit OK qvyberte sluchtko OK zadejte systmov kd PIN zkladny (tovrn nastaven: 0000) OK Nastaven budku Zapnut a vypnut budku Menu Budik OK Aktivace OK ( = aktivovno) Vybran sluchtko bude odhlseno. Pouzit vce sluchtek Intern hovory Intern hovory jsou bezplatn hovory mezi sluchtky pihlsenmi k tze zkladn. Chcete-li zavolat jinm sluchtkm, stisknte tlactko Jeli funkce aktivovna: Zadejte cas buzen OK Zvonc budk vypnete stisknutm libovolnho tlactka na 24 hodin. Je-li budk zapnut, zobrazuje se na displeji msto data symbol budku l a cas buzen. Zadn a zmna casu buzen Menu Budik OK Cas buzeni OK u u q (vyberte intern cslo sluchtka) nebo ~ (zadejte pmo intern cslo) OK. Zahj se voln sluchtka. Nebo u u Vsem OK. Zahj se voln vsech sluchtek. (Dals moznost je tak dlouze stisknout tlactko u nebo stisknout tlactko u P.) Stisknte tlactko zavsen a. Zadejte cas buzen v hodinch a minutch a stisknte tlactko OK. Pokud zadte nebo zmnte cas buzen, budk se automaticky aktivuje. 12 Nastaven telefonu Informace o nastaven zvuku, zapnn a vypnn varovnch a upozorovacch tn a tn tlactek naleznete v pehledu nabdek str. 17. Podrobnosti o nastaven kontrastu displeje a velkch cslic vytcen naleznete v pehledu nabdek str. 18. Zpsob nastaven systmovho kdu PIN zkladny je uveden v pehledu nabdek str. 18. Rezim opakovace Pomoc opakovace mzete zvtsit dosah vas zkladny. Za tm celem je nutn aktivovat rezim s opakovacem ( str. 18). Rezim opakovace a rezim Eco Modus nebo rezim-eco Modus + ( str. 2) se vzjemn vylucuj. Po aktivaci opakovace bude deaktivovn sifrovan penos nastaven z vroby. Po aktivovn nebo deaktivovn opakovace je teba vypnout a opt zapnout sluchtko ( str. 6). Zmna jazyka na displeji Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Jazyk OK q zvolte jazyk OK Aktuln pouzvan jazyk je oznacen symbolem. se pouze datum a cas. od zkladny sov kabel. Stisknte a podrzte tlactko pihlsen/pagingu ( str. 1) na zkladn a soucasn sov kabel znovu pipojte k 7 9! tak pouzt nsledujc tabulku, kde jsou uvedeny castji se vyskytujc problmy a jejich mozn esen. Problm Zdn zobrazen na displeji. 1) Mezera Stedn Evropa 1 2 I 4 5 L M N O Q 1x 1 a d g j m p t w 1) P # * Abc --> 123 2x $ b e h k n q u x. / > abc 3x c f i l o r v y, ( # 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x s 8 z? l 7 9! < \ 0 = & Pcina Sluchtko nen zapnut. Akumultory jsou vybit. esen Stisknte a na asi 5 sekund podrzte tlactko zavsen a nebo sluchtko vlozte do zkladny. Nabijte/vymte akumultory. Zkrate vzdlenost mezi sluchtkem a zkladnou. + > Bez rdiovho spojen se zkladnou, na displeji blik Zakladna. % : " ' ; _ 1) Mezera Technick daje Doporucen akumultory Technologie: nikl-metalhydridov (NiMH) Velikost: AAA (Mikro, HR03) Napt: 1,2 V Kapacita: mah Zazen se dodv se dvma schvlenmi akumultory. Pkon zkladny V pohotovostnm stavu nabit sluchtko polozen na zkladn sluchtko mimo zkladnu Bhem hovoru cca 0,7 W < 0,4 W cca 0,5 W Vseobecn technick daje Standard DECT Standard GAP Dosah Napjen zkladny elektrickm proudem Podporovn Podporovn (Sluchtko Gigaset je pln funkcn pouze se zkladnou Gigaset.) az 300 m ve volnm ternu, az 50 m v budovch 230 V ~ / 50 Hz Pihlaste sluchtko str. 11. Zkontrolujte sovou zstrcku na zkladn str. 3. Z pevn st Nebyl pouzit Pouzvejte vzdy nezn dodan telefonn dodan telefonn kabel vyzvnc/ kabel nebo byl a pi ppadnm oznamovac nahrazen novm nkupu ve tn. kabelem s specializovanm nesprvnm obchod volte kabel obsazenm s konektorem se kontakt sprvnm obsazenm kontakt: 3 4 konektoru.

4 obsazen vodic telefonu/euro CTR37. Resetujte systmov Chybov tn Systmov kd kd PIN a obnovte po dotazu na PIN, kter jste systmov PIN. zadali, je chybn. tovrn nastaven 0000 str. 12. Zapomnli jste Vsechna sluchtka se PIN. odhls. Vsechna nastaven se vynuluj. Vsechny seznamy se vynuluj. Spojen se vzdy Byl aktivovn nebo Vypnte a opt deaktivovn zapnte sluchtko po piblizn 30 sekundch opakovac str. 6. perus. str. 12. Sluchtko se nachz mimo dosah zkladny. Sluchtko nen pihlsen. Zkladna nen zapnut. 14 Zkaznick servis a podpora Mte otzky? Jako zkaznk spolecnosti Gigaset mzete vyuzvat vhody komplexnho servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uzivatelskm manulu a na servisnch strnkch Gigaset online portlu. Prosm, registrujte svj telefon hned po koupi na To nm umozn poskytnout Vm leps podporu v ppad dotazu nebo zrucnch reklamac. Vs osobn cet Vm umozuje pmo kontaktovat zkaznick servis pomoc u. V nas trvale aktualizovan online podpoe naleznete: u Rozshl informace o nasich produktech u FAQ archiv u Rychl vyhledvn pomoc klcovch slov u Databze kompatibility: Naleznete kter zkladnov stanice a sluchtka mzou bt kombinovna u Srovnn produkt: Porovnejte produkty podle jejich vlastnost u Stahovn uzivatelskch manul a aktualizace software u ov kontakt na nasi servisn podporu Nase servisn podpora pro slozitjs dotazy nebo osobn konzultaci je dostupn na telefonu. Pouze v ppad oprav ci reklamac: Servisn hotline-linka Cesk republika (Cena dle bznch sazeb hovor v CR) Prosm berte na vdom, ze pokud Gigaset produkt nebyl prodn autorizovanm dealerem v danm regionu, produkt nemus bt pln kompatibiln s lokln telefonn st. Toto je uvedeno na balen vedle oznacen CE, stejn jako na zkladn zazen je uvedeno pro kterou/ kter zem je zazen urceno. Pokud je zazen pouzvno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manulu a se zazenm jako takovm, toto mze mt vliv na reklamacn nebo zrucn podmnky (oprava nebo vmna produktu). zvlstnosti zem jsou zohlednny. Sb a smrnice 1999/5/EC. prohlsen o shod podle smrnice 1999/5/EC naleznete prostednictvm nsledujc internetov adresy: nebo prostednictvm hotline-linky spolecnosti (tel.: ). Zruka Zrucn list Typ pstroje:.. Vrobn cslo pstroje: (viz typov sttek pstroje) (vypln prodejce) Oprava c. 1 Datum pjmu do opravy..... Datum proveden opravy Raztko a podpis opravny: Datum prodeje: Oprava c. 2 Datum pjmu do opravy. Datum proveden opravy. Raztko a podpis opravny: 15...

5 . (vypln prodejce) Raztko a podpis prodejce: (vypln prodejce) Oprava c. 3 Datum pjmu do opravy Datum proveden opravy..... Raztko a podpis opravny: Zrucn podmnky - viz zadn strana. Zrucn podmnky 1) Zrucn doba na vrobek cin 24 msc a pocn plynout dnem pevzet vrobku kupujcm. Zivotnost akumultoru je 6 msc od data pevzet vrobku kupujcm. nebo zapomenut bezpecnostnho kdu vrobku nejsou vadami, a proto za n prodvajc v rmci poskytovan zruky neodpovd. 3) Prodvajc rovnz neodpovd za vady, pro kter byla poskytnuta sleva z ceny vrobku. 4) Prodvajc neruc za zachovn individulnch nastaven ci daj ulozench kupujcm v reklamovanm vrobku. Prodvajc si vyhrazuje prvo vrtit reklamovan vrobek ve stavu, kter odpovd stavu pi jeho pevzet kupujcm, tj. bez jakchkoliv dat a s tovrnm nastavenm. 5) dn vyplnn zrucn list mus obsahovat tyto nlezitosti: typ vrobku, vrobn cslo, raztko prodejce, datum prodeje a podpis oprvnnho pracovnka. 6) Reklamaci je mozn uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejnm a servisnm centru spolecnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modice - Masarykova 118, (pjem postou i osobn pjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolsk 22 (osobn pjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobn pjem), Prostjov - Zizkovo nm. 11 (osobn pjem). 7) Hotline a informace o prbhu reklamace: tel Pehled nabdek Telefon disponuje mnoha funkcemi. Pouzvaj se prostednictvm nabdky. Je-li telefon v klidovm stavu, funkce je mozn zvolit takto: stisknutm tlactka Menu otevete nabdku, pot tlactky t a s nalistujte pozadovanou funkci a potvrte pomoc tlactka OK. Nvrat do klidovho stavu: Dlouze stisknte tlactko zavsen a. Budik Aktivace Cas buzeni Zapnut a vypnut budku Formt zadvn: SSMM Zvuky Hlas. sluchatka Sluchatko Reproduktor Moznost nastaven v 5 stupnch Moznost nastaven v 5 stupnch Hlasitost vyz. Melodie vyz. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" Moznost volby 20 melodi pro extern hovory Pro ext volani Pro int volani Moznost volby 20 melodi pro intern hovory Budik Moznost volby 20 melodi budku Zapnut a vypnut Zapnut a vypnut pouzvn varovnho tnu v ppad, ze je akumultor tm vybit Upozor. tony Vybity akum Zaznamnik Prehrat zpravy Memobox * Pehrn zprv z memoboxu Memobox: Hlasov zznamnk od provozovatele st je k dispozici na pozdn. Pehrn zprv z hlasovho zznamnku Zaznamnik * Aktivace ** Priposlech ** Zapnut a vypnut hlasovho zznamnku Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na sluchtku Sluchatko Zakladna Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na zkladnov stanici Nahrat ohl. Prehrat ohl. Smazat ohl. Neomezeno 1 minuta 2 minuty 3 minuty Ihned po 10 sek. po 18 sek. po 30 sek. Automaticky Nahrn vlastn ohlasovac zprvy str. 10 Pehrn vlastn ohlasovac zprvy Smazn vlastn ohlasovac zprvy Neomezen dlka nahrvn pro jedno voln Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 1 minutu Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 2 minuty Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 3 minuty Ohlaseni ** Delka zpravy ** Okamzit pijet hovoru Pijet hovoru po 10 sekundch Pijet hovoru po 18 sekundch Pijet hovoru po 30 sekundch Pokud nejsou ulozeny zdn nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 18 sekundch. Pokud jiz jsou ulozeny nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 10 sekundch. Memobox Zadn nebo zmna csla memoboxu Tlacitko 1 ** Memobox Piazen memoboxu tlactku 1 (v klidovm stavu pot cslo vytocte stisknutm a podrzenm tlactka 1) Seznam memoboxu lze zobrazit, pouze pokud vs provozovatel st tuto funkci podporuje a tlactku 1 je piazen memobox. Zaznamnik Piazen hlasovho zznamnku tlactku 1 (v klidovm stavu pot zznamnk vytocte stisknutm a podrzenm tlactka). * Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem v ppad, ze je ulozeno cslo memoboxu ** Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem Prijem volani ** 18 Nastaveni Datum/cas Sluchatko Zadn data (ve formtu DDMMRR) a pot casu (ve formtu HHMM) Jazyk Nastaven jazyka displeje str. 12 Velke cislice Pi vytcen zobrazovat telefonn csla pomoc velkch cslic Kontrast Nastaven kontrastu displeje v 9 stupnch Aut. prijem Zapnut a vypnut automatickho pjmu hovor str. 7 Prihlasit Pihlsen sluchtka str. 11 Odhlasit Odhlsen sluchtka str. 11 Reset pren.cast Obnoven tovrnho nastaven sluchtka str. 12 Zvuky (pouze u modelu A400A) Hlasitost vyz. Melodie vyz. Typ sezn. vol. Zmesk. vol Vsechna vol. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" + stupn 0 (,,vypnuto") Moznost volby 6 melodi str. 9 str. 9 Zakladna Systemovy PIN Tovarni nastav Dalsi funkce Zmna systmovho kdu PIN (tovrn nastaven: 0000) Obnoven tovrnho nastaven str.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 12 Opakovani Aktivace a deaktivace str. 12 Rezim Eko+ Aktivace a deaktivace str. 2 Rezim Eko Aktivace a deaktivace str. 2 Zapnut a vypnut funkce str. 11 Prednast.cislo Pedvolba provozovatele st, kter se m automaticky vlozit ped volen cslo S cislem Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit spolu s pedvolbou provozovatele st Bez cisla Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit bez pedvolby provozovatele st Priposlech Prednastaveni.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Gigaset A380. Co kde najdete. Základna Tlačítko přihlášení/pagingu ( str. 9) Sluchátko

Gigaset A380. Co kde najdete. Základna Tlačítko přihlášení/pagingu ( str. 9) Sluchátko Gigaset A380 1 Stav nabití akumulátorů 2 Dialogová tlačítka 3 Tlačítko zpráv bliká: k dispozici jsou nové zprávy 4 Tlačítko hlasitého telefonování 5 Ovládací tlačítko (u) 6 Tlačítko vyzvednutí 7 Tlačítko

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Gigaset A120/A120A/A220/A220A Gigaset A120/A120A/A220/A220A 1 Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů = e V U (prázdné plné) = bliká: akumulátory téměř vybité e V U bliká: probíhá nabíjení 2 Symbol hlasového záznamníku

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C470 IP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442488

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C470 IP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442488 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET C470 IP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS GIGASET C470

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

C300 C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4570062

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4570062 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Nastavení audio. â Otevření telefonního

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Nastavení audio. â Otevření telefonního Gigaset A420/A420A Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití baterií 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze A420A) 3 Zobrazení intenzity signálu 4 Dialogová tlačítka 5 Tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C47H

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C47H Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET C47H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS GIGASET C47H

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Indikace hovoru bliká při příchozím hovoru 1 Tlačítko zkrácené volby 2 Tlačítko ztlumení zvuku s LED LED bliká, když je mikrofon vypnutý. 3 Tlačítko uložení LED tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET SL740 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3955869

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET SL740 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3955869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET DL500A

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET DL500A Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET DL500A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C610 IP

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET C610 IP Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET C610 IP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS A55 http://cs.yourpdfguides.com/dref/533735

Vaše uživatelský manuál SIEMENS A55 http://cs.yourpdfguides.com/dref/533735 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS A55. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS A55 v uživatelské příručce

Více

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Vypnuté vyzvánění Ø Aktivované blokování. INT :56 Menu. Stručný přehled sluchátko. Þ Otevře seznam opakování

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Vypnuté vyzvánění Ø Aktivované blokování. INT :56 Menu. Stručný přehled sluchátko. Þ Otevře seznam opakování Gigaset A400/A400A Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů ( str. 6) 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze u modelu A400A) 3 Intenzita signálu ( str. 6) 4 Interní číslo sluchátka 5 Dialogová

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Gigaset AL110 ECO DECT. Sluchátko. T Kurzorem pohybujte. Základna. Snížení spotřeby energie. Snížení rádiového výkonu základny

Gigaset AL110 ECO DECT. Sluchátko. T Kurzorem pohybujte. Základna. Snížení spotřeby energie. Snížení rádiového výkonu základny Gigaset AL110 Sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů 2 Dialogová tlačítka 3 Tlačítko zpráv 4 Tlačítko telefonního 1 seznamu 5 Ovládací tlačítko (u) 6 Tlačítko vyzvednutí 7 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT3111B http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017562

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT3111B http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500 Gigaset DL500A váš všestranný partner Gigaset DL500A váš všestranný partner... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Gigaset E360. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset E360. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Gigaset C450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY 9700 BOLD http://cs.yourpdfguides.com/dref/2671503

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY 9700 BOLD http://cs.yourpdfguides.com/dref/2671503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY 9700 BOLD. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLACKBERRY 9700 BOLD

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET N300 IP

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET N300 IP Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET N300 IP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS GIGASET N300

Více

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Vypnuté vyzvánění Ø Aktivované blokování. INT 1 11.12. 11:56 Menu. Stručný přehled sluchátko. Þ Otevře seznam opakování

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Vypnuté vyzvánění Ø Aktivované blokování. INT 1 11.12. 11:56 Menu. Stručný přehled sluchátko. Þ Otevře seznam opakování Gigaset A400/A400A Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů ( str. 6) 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze u modelu A400A) 3 Intenzita signálu ( str. 6) 4 Interní číslo sluchátka 5 Dialogová

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (prázdné plné) = bliká: akumulátory téměř vybité e V U bliká: probíhá nabíjení

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (prázdné plné) = bliká: akumulátory téměř vybité e V U bliká: probíhá nabíjení Gigaset A120/A120A/A220/A220A Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů = e V U (prázdné plné) = bliká: akumulátory téměř vybité e V U bliká: probíhá nabíjení 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Aastra Dialog 4223 Professional

Aastra Dialog 4223 Professional Aastra Digitáln telefon pro komunikačn systémy MD110 a MX-ONE Uživatelská přručka Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 5 Free seating... 15 Přchoz volán... 16 Odchoz volán... 18 V průběhu hovoru... 24

Více

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora

Návod k použití. twitter.com/archos.  klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-21W

Více