Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 8) u: Zobrazen seznamu pihlsench sluchtek v: Vypnut mikrofonu ( str. 7) 7 Tlactko pijet hovoru / tlactko hlasitho telefonovn ( str. 12 Mikrofon 13 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouh stisknut) Dialogov tlactka na sluchtku: Stisknutm tlactka se vyvol funkce zobrazen na displeji. Zobra- Vznam pi stisknut zen tlactka Oteve seznam opakovn volby str. 8. Menu Oteve hlavn nabdku/ podnabdku (viz pehled nabdek str. 17). O rove nabdky zpt " Pomoc q listujte nahoru U nebo dol, ppadn nastavte hlasitost. T Kurzorem pohybujte pomoc r doleva nebo doprava. ~ Maze po znacch doleva. OK Potvrte funkci nabdky nebo ulozte zadn. Dals symboly zobrazovan v hornm dku displeje: б INT Pihlsen sluchtek (dlouh stisknut, str. Prv se pehrv zprva. 3 Tlactka hlasitosti: ( = zeslaben; + = zeslen) Bhem pehrvn zprv: Zmna hlasitosti hlasu Pi zvonn: Zmna hlasitosti vyzvnn. 4 Tlactko pehrvn/zastaven: Pehrvn novch zprv na hlasovm zznamnku (krtk stisknut), pehrvn vsech zprv (dlouh stisknut), ukoncen pehrvn Blik: Ulozena je nejmn jedna nov zprva. Velmi rychle blik: Pam je pln. Pi pehrvn zprv: 5 Pechod na zactek aktuln zprvy (1x stisknout) nebo na pedchzejc zprvu (2x stisknout) 6 Pechod k dals zprv 7 Smazn aktuln zprvy Strucn pehled zkladna Zkladna A400A Zkladna A Bezpecnostn pokyny Ped pouzitm si dkladn pectte bezpecnostn informace a nvod k pouzit. Vysvtlete pokyny svm dtem. Poucte je tak o moznch nebezpecch, kter souvisej s pouzvnm telefonu. drzba a pce Zkladnu, nabjecku a sluchtko otrejte vlhkou utrkou (bez rozpoustdel) nebo antistatickou utrkou. Nikdy nepouzvejte suchou utrku. Hroz nebezpec elektrostatickho vboje. $ Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr. Kontakt s kapalinou! Pouzvejte pouze doporucen dobjec akumultory ( str. 13), v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Provoz zazen mze mt vliv na fungovn lkaskch pstroj. Dodrzujte technick podmnky pslusnho prosted, nap. lkask ordinace. Nepidrzujte sluchtko zadn stranou u ucha, jestlize zvon. Mohli byste si tak pivodit tzk ci trval poskozen sluchu. Sluchtko mze psobit nepjemn bruciv zvuk v naslouchadlech pro nedoslchav. Neinstalujte telefon v koupeln ani ve sprse. Penosn cst a zkladna nejsou chrnny proti stkajc vod. Telefon nepouzvejte v prosted, kde hroz nebezpec vbuchu, napklad v lakovnch. Pokud se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: u Sluchtko vypnte a ihned vyjmte akumultory. u Kapalinu nechte ze sluchtka vykapat. u Vsechny csti opatrn osuste a sluchtko s otevenou pihrdkou na akumultory polozte klvesnic smrem dol na dobu nejmn 72 hodin na such a tepl msto (k susen nepouzvejte: mikrovlnnou troubu, troubu na pecen apod.). u Sluchtko opt zapnte az po plnm vysusen. Po plnm vysusen je pstroj v mnoha ppadech i nadle funkcn. ECO DECT Pouzvnm pstroje Gigaset A400/A400A pispvte k ochran zivotnho prosted. Zazen pedvejte tetm osobm vzdy s nvodem k obsluze. Vadn zkladny vyate z provozu nebo je nechte opravit servisnm oddlenm, protoze jinak mohou rusit jin bezdrtov sluzby. Likvidace Akumultory nevyhazujte s bznm domovnm odpadem. Dbejte na mstn ustanoven tkajc se odstraovn odpadu. Informujte se na n na mstnm ad nebo u obchodnka, od kterho jste vrobek zskali. Vsechny elektrick a elektronick pstroje likvidujte oddlen od obecnho domcho odpadu a ve k tomu urcench sbrnch mstech. Pokud je na vrobku uveden tento symbol peskrtnutho odpadkovho kose, vrobek podlh smrnici EU 2002/96/ES. Odborn likvidace a oddlen sbr starch pstroj pomh chrnit zivotn prosted a zdrav ped potencilnm poskozenm. Umozuje optovn pouzit a recyklaci pouzitch elektrickch a elektronickch pstroj. Aktuln informace k likvidaci vyazench pstroj dostanete na obecnm adu, na mstnch technickch sluzbch zabvajcch se likvidac odpadu nebo u specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Snzen intenzity zen Vyzaovn je automaticky omezovno: Sluchtko: Cm blze je sluchtko k zkladn, tm mens je vyzaovn. Zkladna: Pokud je pihlseno pouze jedno sluchtko, kter je vlozeno do zkladny, je vyzaovn snzeno tm na nulu. Vyzaovn sluchtka a zkladny lze dle snzit pouzvnm rezim Rezim Eko/Rezim Eko+ (viz pehled nabdek str. 18): u Rezim Eko: 80% snzen vyzaovn v pohotovostn dob a bhem hovoru (dosah zkladny se snizuje) u Rezim Eko+: Vypnut vyzaovn v pohotovostn dob (symbol v levm hornm rohu displeje). Dosazitelnost zkladny mzete zkontrolovat dlouhm stisknutm tlactka pijet hovoru c. Je-li zkladna dostupn, ozve se oznamovac tn. Je-li zapnut rezim Rezim Eko+, pohotovostn doba sluchtka se snz zhruba o 50 %. Rezimy Rezim Eko/Rezim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob. Pokud pihlasujete sluchtka, kter nepodporuj funkci Rezim Eko+, bude tento rezim v zkladn a vsech sluchtkch deaktivovn. Pi aktivaci zmku tlactek ( str. 1) nelze volit ani csla nouzovho voln! Ne vsechny funkce popsan v tomto nvodu k obsluze jsou dostupn ve vsech zemch. 3 Prvn kroky Kontrola obsahu balen u u u u u u u zkladna Gigaset A400/A400A, napjec adaptr, sluchtko zazen Gigaset, telefonn kabel, dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory, nvod k pouzit. Pokud jste koupili variantu s vce sluchtky, v balen najdete pro kazd dals sluchtko dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory a nabjecku s napjenm. Instalace zkladny a nabjecky (pokud je dodna) Zkladna a nabjecka jsou urceny k provozu ve vnitnch, suchch prostorch s teplotami v rozmez +5 C az +45 C. Zkladnovou stanici umstte na centrln msto bytu nebo domu na rovn, neklouzav podklad. Upozornn Nezapomete na omezen dosah zkladny. Na volnm prostranstv mze bt az 300 m, v budovch az 50 m. Dosah se snizuje, je-li zapnut rezim Rezim Eko ( str. 18). Nozky pstroje obvykle nezanechvaj stopy na podlozce. Vzhledem k mnozstv typ lak a politur pouzvanch na nbytku vsak nelze vyloucit, ze pi kontaktu nezstanou na plose stopy. Zkladnu a nabjecku je rovnz mozn upevnit na ze (viz obal). Dlezit informace: u Telefon nevystavujte vlivu zdroj tepla, pmho slunecnho zen a jinch elektrickch pstroj. u Zazen Gigaset chrate ped vlhkem, prachem, agresivnmi kapalinami a prami. Pipojen zkladny Nejprve zapojte telefonn zstrcku 2 a vlozte kabel do kabelov drzky. Pot pipojte napjec adaptr 1. Dlezit informace: u Napjec adaptr mus bt stle zapojen do elektrick zsuvky, protoze bez zapojen do st telefon nefunguje. u Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr a telefonn kabel. Obsazen kontakt telefonnch kabel se mze lisit. u Po pipojen nebo restartovn zkladny je hlasov zznamnk pipraven k pouzit teprve po piblizn 15 sekundch Zapojen nabjecky (pokud je dodna) 2 1 Zapojte ploch konektor napjen 1. Zapojte napjec adaptr do elektrick zsuvky 2. 4 Pokud muste zstrcku odpojit od nabjecky, stisknte uvolovac tlactko 3 a zstrcku vythnte 4. 3 Uveden sluchtka do provozu Displej je chrnn fli. Tuto ochrannou flii prosm sejmte! Vlozen akumultor a zaven krytu pihrdky na akumultory Pozor Pouzvejte pouze dobjec akumultory doporucen spolecnost Gigaset Communications GmbH ( str.

3 13), tzn. v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Mohlo by dojt napklad k poskozen plst baterie nebo akumultor nebo by akumultory mohly explodovat. Mohlo by tak dojt k poruchm funkc, ppadn k poskozen pstroje. Pi vkldn akumultor do pihrdky dodrzte sprvnou polaritu. Polarita je vyznacena v pihrdce na akumultory, resp. na n. Kryt akumultoru zasute zespoda do pouzdra, dokud nezaklapne. Pokud muste opt otevt kryt pihrdky na akumultory, napklad kvli vmn akumultor, zatlacte na rhovanou plochu na horn csti krytu a posute jej smrem dol. 5 Prvn nabit a vybit akumultor Sprvn zobrazen stavu nabit akumultor funguje pouze v ppad, ze se akumultory nejprve zcela nabij a zcela vybij. Vlozte sluchtko na 6 hodin do zkladny. 6 hod Upozornn Sluchtko lze vlozit pouze do odpovdajc zkladny Gigaset A400/A400A nebo nabjecky. u Sluchtko je jiz z vroby pihlseno k zkladn. proto nemuste provdt. Akumultory se pi dobjen mohou zahvat. Je to bzn jev, kter nen nebezpecn. zznamnk je zapnut se standardn ohlasovac zprvou. vlevo nahoe se zobrazuje symbol. Sluchtko se vypn a zapn dlouhm stisknutm tlactka zavsen a. nebo se obrate na ns zkaznick servis str. (zadejte pozadovan telefonn cslo) c. Cslo se vytoc. (Mzete tak nejdve dlouze stisknout tlactko c [voln tn] a potom zadat cslo.) Pi hovoru vyvolejte pomoc tlactka t nabdku k nastaven hlasitosti sluchtka a hlasitost nastavte pomoc tlactka q. Ukoncen hovoru / perusen volby: Stisknte tlactko zavsen a. Zazen umozuje nastavit vkldn automatick pedvolby provozovatele st ped kazd cslo (viz pehled nabdek,,prednastaveni" str. 18). Je vs telefon pipojen prostednictvm telefonn stedny nebo brny? Pokud ano, mezi telefonem a domc ppojkou je jest dals zazen, napklad telekomunikacn zazen nebo brna. Problm lze casto vyesit restartovnm zazen: Na krtkou chvli odpojte sovou zstrcku telefonnho zazen! Pipojte ji zpt a pockejte, az se zazen znovu zapne. Pokud se telefonn cslo stle nezobrazuje Zkontrolujte nastaven funkce zobrazen telefonnch csel (CLIP) v telefonn stedn a ppadn tuto funkci aktivujte. Postupujte pitom podle pokyn tkajcch se funkce CLIP (nebo alternativnho oznacen, jako je penos telefonnho csla, zobrazen hovoru) uvedench v nvodu k obsluze. Informujte se u vrobce tohoto zazen. Pokud potze nevyes ani tento postup, provozovatel st u tohoto telefonnho csla funkci CLIP nenabz. Aktivoval provozovatel st funkci zobrazen telefonnho csla? Zkontrolujte, zda vs poskytovatel pipojen podporuje funkci zobrazen telefonnch csel (CLIP) a zda je pro vs tato funkce aktivovna. V ppad poteby se obrate na svho poskytovatele pipojen. Dals pokyny k tomuto tmatu naleznete na vodn strnce spolecnosti Gigaset na adrese: do jinho sluchtka ( str. 8) Piazen aktulnho zznamu tlactku pro zkrcenou volbu Zmna nebo doplnn csla. Pot lze cslo zvolit nebo prostednictvm nabdky vyvolat dals funkce. Ulozen zznamu do telefonnho seznamu Smazn zvolenho zznamu Smazn vsech zznam Kopirov. do sez. Smazat zaznam Smazat seznam Smazat zaznam Poslat zaznam Smazat seznam Poslat seznam Seznam hovor / hlasovho zznamnku / memoboxu Kdykoli do seznamu pibude nov zznam, ozve se upozoprvn intern castnk tlactko zavsen a, zstv spojen mezi pipojenm sluchtkem a externm castnkem zachovno. Odhlsen sluchtek Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Odhlasit OK qvyberte sluchtko OK zadejte systmov kd PIN zkladny (tovrn nastaven: 0000) OK Nastaven budku Zapnut a vypnut budku Menu Budik OK Aktivace OK ( = aktivovno) Vybran sluchtko bude odhlseno. Pouzit vce sluchtek Intern hovory Intern hovory jsou bezplatn hovory mezi sluchtky pihlsenmi k tze zkladn. Chcete-li zavolat jinm sluchtkm, stisknte tlactko Jeli funkce aktivovna: Zadejte cas buzen OK Zvonc budk vypnete stisknutm libovolnho tlactka na 24 hodin. Je-li budk zapnut, zobrazuje se na displeji msto data symbol budku l a cas buzen. Zadn a zmna casu buzen Menu Budik OK Cas buzeni OK u u q (vyberte intern cslo sluchtka) nebo ~ (zadejte pmo intern cslo) OK. Zahj se voln sluchtka. Nebo u u Vsem OK. Zahj se voln vsech sluchtek. (Dals moznost je tak dlouze stisknout tlactko u nebo stisknout tlactko u P.) Stisknte tlactko zavsen a. Zadejte cas buzen v hodinch a minutch a stisknte tlactko OK. Pokud zadte nebo zmnte cas buzen, budk se automaticky aktivuje. 12 Nastaven telefonu Informace o nastaven zvuku, zapnn a vypnn varovnch a upozorovacch tn a tn tlactek naleznete v pehledu nabdek str. 17. Podrobnosti o nastaven kontrastu displeje a velkch cslic vytcen naleznete v pehledu nabdek str. 18. Zpsob nastaven systmovho kdu PIN zkladny je uveden v pehledu nabdek str. 18. Rezim opakovace Pomoc opakovace mzete zvtsit dosah vas zkladny. Za tm celem je nutn aktivovat rezim s opakovacem ( str. 18). Rezim opakovace a rezim Eco Modus nebo rezim-eco Modus + ( str. 2) se vzjemn vylucuj. Po aktivaci opakovace bude deaktivovn sifrovan penos nastaven z vroby. Po aktivovn nebo deaktivovn opakovace je teba vypnout a opt zapnout sluchtko ( str. 6). Zmna jazyka na displeji Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Jazyk OK q zvolte jazyk OK Aktuln pouzvan jazyk je oznacen symbolem. se pouze datum a cas. od zkladny sov kabel. Stisknte a podrzte tlactko pihlsen/pagingu ( str. 1) na zkladn a soucasn sov kabel znovu pipojte k 7 9! tak pouzt nsledujc tabulku, kde jsou uvedeny castji se vyskytujc problmy a jejich mozn esen. Problm Zdn zobrazen na displeji. 1) Mezera Stedn Evropa 1 2 I 4 5 L M N O Q 1x 1 a d g j m p t w 1) P # * Abc --> 123 2x $ b e h k n q u x. / > abc 3x c f i l o r v y, ( # 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x s 8 z? l 7 9! < \ 0 = & Pcina Sluchtko nen zapnut. Akumultory jsou vybit. esen Stisknte a na asi 5 sekund podrzte tlactko zavsen a nebo sluchtko vlozte do zkladny. Nabijte/vymte akumultory. Zkrate vzdlenost mezi sluchtkem a zkladnou. + > Bez rdiovho spojen se zkladnou, na displeji blik Zakladna. % : " ' ; _ 1) Mezera Technick daje Doporucen akumultory Technologie: nikl-metalhydridov (NiMH) Velikost: AAA (Mikro, HR03) Napt: 1,2 V Kapacita: mah Zazen se dodv se dvma schvlenmi akumultory. Pkon zkladny V pohotovostnm stavu nabit sluchtko polozen na zkladn sluchtko mimo zkladnu Bhem hovoru cca 0,7 W < 0,4 W cca 0,5 W Vseobecn technick daje Standard DECT Standard GAP Dosah Napjen zkladny elektrickm proudem Podporovn Podporovn (Sluchtko Gigaset je pln funkcn pouze se zkladnou Gigaset.) az 300 m ve volnm ternu, az 50 m v budovch 230 V ~ / 50 Hz Pihlaste sluchtko str. 11. Zkontrolujte sovou zstrcku na zkladn str. 3. Z pevn st Nebyl pouzit Pouzvejte vzdy nezn dodan telefonn dodan telefonn kabel vyzvnc/ kabel nebo byl a pi ppadnm oznamovac nahrazen novm nkupu ve tn. kabelem s specializovanm nesprvnm obchod volte kabel obsazenm s konektorem se kontakt sprvnm obsazenm kontakt: 3 4 konektoru.

4 obsazen vodic telefonu/euro CTR37. Resetujte systmov Chybov tn Systmov kd kd PIN a obnovte po dotazu na PIN, kter jste systmov PIN. zadali, je chybn. tovrn nastaven 0000 str. 12. Zapomnli jste Vsechna sluchtka se PIN. odhls. Vsechna nastaven se vynuluj. Vsechny seznamy se vynuluj. Spojen se vzdy Byl aktivovn nebo Vypnte a opt deaktivovn zapnte sluchtko po piblizn 30 sekundch opakovac str. 6. perus. str. 12. Sluchtko se nachz mimo dosah zkladny. Sluchtko nen pihlsen. Zkladna nen zapnut. 14 Zkaznick servis a podpora Mte otzky? Jako zkaznk spolecnosti Gigaset mzete vyuzvat vhody komplexnho servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uzivatelskm manulu a na servisnch strnkch Gigaset online portlu. Prosm, registrujte svj telefon hned po koupi na To nm umozn poskytnout Vm leps podporu v ppad dotazu nebo zrucnch reklamac. Vs osobn cet Vm umozuje pmo kontaktovat zkaznick servis pomoc u. V nas trvale aktualizovan online podpoe naleznete: u Rozshl informace o nasich produktech u FAQ archiv u Rychl vyhledvn pomoc klcovch slov u Databze kompatibility: Naleznete kter zkladnov stanice a sluchtka mzou bt kombinovna u Srovnn produkt: Porovnejte produkty podle jejich vlastnost u Stahovn uzivatelskch manul a aktualizace software u ov kontakt na nasi servisn podporu Nase servisn podpora pro slozitjs dotazy nebo osobn konzultaci je dostupn na telefonu. Pouze v ppad oprav ci reklamac: Servisn hotline-linka Cesk republika (Cena dle bznch sazeb hovor v CR) Prosm berte na vdom, ze pokud Gigaset produkt nebyl prodn autorizovanm dealerem v danm regionu, produkt nemus bt pln kompatibiln s lokln telefonn st. Toto je uvedeno na balen vedle oznacen CE, stejn jako na zkladn zazen je uvedeno pro kterou/ kter zem je zazen urceno. Pokud je zazen pouzvno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manulu a se zazenm jako takovm, toto mze mt vliv na reklamacn nebo zrucn podmnky (oprava nebo vmna produktu). zvlstnosti zem jsou zohlednny. Sb a smrnice 1999/5/EC. prohlsen o shod podle smrnice 1999/5/EC naleznete prostednictvm nsledujc internetov adresy: nebo prostednictvm hotline-linky spolecnosti (tel.: ). Zruka Zrucn list Typ pstroje:.. Vrobn cslo pstroje: (viz typov sttek pstroje) (vypln prodejce) Oprava c. 1 Datum pjmu do opravy..... Datum proveden opravy Raztko a podpis opravny: Datum prodeje: Oprava c. 2 Datum pjmu do opravy. Datum proveden opravy. Raztko a podpis opravny: 15...

5 . (vypln prodejce) Raztko a podpis prodejce: (vypln prodejce) Oprava c. 3 Datum pjmu do opravy Datum proveden opravy..... Raztko a podpis opravny: Zrucn podmnky - viz zadn strana. Zrucn podmnky 1) Zrucn doba na vrobek cin 24 msc a pocn plynout dnem pevzet vrobku kupujcm. Zivotnost akumultoru je 6 msc od data pevzet vrobku kupujcm. nebo zapomenut bezpecnostnho kdu vrobku nejsou vadami, a proto za n prodvajc v rmci poskytovan zruky neodpovd. 3) Prodvajc rovnz neodpovd za vady, pro kter byla poskytnuta sleva z ceny vrobku. 4) Prodvajc neruc za zachovn individulnch nastaven ci daj ulozench kupujcm v reklamovanm vrobku. Prodvajc si vyhrazuje prvo vrtit reklamovan vrobek ve stavu, kter odpovd stavu pi jeho pevzet kupujcm, tj. bez jakchkoliv dat a s tovrnm nastavenm. 5) dn vyplnn zrucn list mus obsahovat tyto nlezitosti: typ vrobku, vrobn cslo, raztko prodejce, datum prodeje a podpis oprvnnho pracovnka. 6) Reklamaci je mozn uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejnm a servisnm centru spolecnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modice - Masarykova 118, (pjem postou i osobn pjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolsk 22 (osobn pjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobn pjem), Prostjov - Zizkovo nm. 11 (osobn pjem). 7) Hotline a informace o prbhu reklamace: tel Pehled nabdek Telefon disponuje mnoha funkcemi. Pouzvaj se prostednictvm nabdky. Je-li telefon v klidovm stavu, funkce je mozn zvolit takto: stisknutm tlactka Menu otevete nabdku, pot tlactky t a s nalistujte pozadovanou funkci a potvrte pomoc tlactka OK. Nvrat do klidovho stavu: Dlouze stisknte tlactko zavsen a. Budik Aktivace Cas buzeni Zapnut a vypnut budku Formt zadvn: SSMM Zvuky Hlas. sluchatka Sluchatko Reproduktor Moznost nastaven v 5 stupnch Moznost nastaven v 5 stupnch Hlasitost vyz. Melodie vyz. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" Moznost volby 20 melodi pro extern hovory Pro ext volani Pro int volani Moznost volby 20 melodi pro intern hovory Budik Moznost volby 20 melodi budku Zapnut a vypnut Zapnut a vypnut pouzvn varovnho tnu v ppad, ze je akumultor tm vybit Upozor. tony Vybity akum Zaznamnik Prehrat zpravy Memobox * Pehrn zprv z memoboxu Memobox: Hlasov zznamnk od provozovatele st je k dispozici na pozdn. Pehrn zprv z hlasovho zznamnku Zaznamnik * Aktivace ** Priposlech ** Zapnut a vypnut hlasovho zznamnku Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na sluchtku Sluchatko Zakladna Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na zkladnov stanici Nahrat ohl. Prehrat ohl. Smazat ohl. Neomezeno 1 minuta 2 minuty 3 minuty Ihned po 10 sek. po 18 sek. po 30 sek. Automaticky Nahrn vlastn ohlasovac zprvy str. 10 Pehrn vlastn ohlasovac zprvy Smazn vlastn ohlasovac zprvy Neomezen dlka nahrvn pro jedno voln Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 1 minutu Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 2 minuty Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 3 minuty Ohlaseni ** Delka zpravy ** Okamzit pijet hovoru Pijet hovoru po 10 sekundch Pijet hovoru po 18 sekundch Pijet hovoru po 30 sekundch Pokud nejsou ulozeny zdn nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 18 sekundch. Pokud jiz jsou ulozeny nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 10 sekundch. Memobox Zadn nebo zmna csla memoboxu Tlacitko 1 ** Memobox Piazen memoboxu tlactku 1 (v klidovm stavu pot cslo vytocte stisknutm a podrzenm tlactka 1) Seznam memoboxu lze zobrazit, pouze pokud vs provozovatel st tuto funkci podporuje a tlactku 1 je piazen memobox. Zaznamnik Piazen hlasovho zznamnku tlactku 1 (v klidovm stavu pot zznamnk vytocte stisknutm a podrzenm tlactka). * Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem v ppad, ze je ulozeno cslo memoboxu ** Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem Prijem volani ** 18 Nastaveni Datum/cas Sluchatko Zadn data (ve formtu DDMMRR) a pot casu (ve formtu HHMM) Jazyk Nastaven jazyka displeje str. 12 Velke cislice Pi vytcen zobrazovat telefonn csla pomoc velkch cslic Kontrast Nastaven kontrastu displeje v 9 stupnch Aut. prijem Zapnut a vypnut automatickho pjmu hovor str. 7 Prihlasit Pihlsen sluchtka str. 11 Odhlasit Odhlsen sluchtka str. 11 Reset pren.cast Obnoven tovrnho nastaven sluchtka str. 12 Zvuky (pouze u modelu A400A) Hlasitost vyz. Melodie vyz. Typ sezn. vol. Zmesk. vol Vsechna vol. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" + stupn 0 (,,vypnuto") Moznost volby 6 melodi str. 9 str. 9 Zakladna Systemovy PIN Tovarni nastav Dalsi funkce Zmna systmovho kdu PIN (tovrn nastaven: 0000) Obnoven tovrnho nastaven str.

6 Powered by TCPDF ( 12 Opakovani Aktivace a deaktivace str. 12 Rezim Eko+ Aktivace a deaktivace str. 2 Rezim Eko Aktivace a deaktivace str. 2 Zapnut a vypnut funkce str. 11 Prednast.cislo Pedvolba provozovatele st, kter se m automaticky vlozit ped volen cslo S cislem Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit spolu s pedvolbou provozovatele st Bez cisla Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit bez pedvolby provozovatele st Priposlech Prednastaveni.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 HH C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více