Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 8) u: Zobrazen seznamu pihlsench sluchtek v: Vypnut mikrofonu ( str. 7) 7 Tlactko pijet hovoru / tlactko hlasitho telefonovn ( str. 12 Mikrofon 13 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouh stisknut) Dialogov tlactka na sluchtku: Stisknutm tlactka se vyvol funkce zobrazen na displeji. Zobra- Vznam pi stisknut zen tlactka Oteve seznam opakovn volby str. 8. Menu Oteve hlavn nabdku/ podnabdku (viz pehled nabdek str. 17). O rove nabdky zpt " Pomoc q listujte nahoru U nebo dol, ppadn nastavte hlasitost. T Kurzorem pohybujte pomoc r doleva nebo doprava. ~ Maze po znacch doleva. OK Potvrte funkci nabdky nebo ulozte zadn. Dals symboly zobrazovan v hornm dku displeje: б INT Pihlsen sluchtek (dlouh stisknut, str. Prv se pehrv zprva. 3 Tlactka hlasitosti: ( = zeslaben; + = zeslen) Bhem pehrvn zprv: Zmna hlasitosti hlasu Pi zvonn: Zmna hlasitosti vyzvnn. 4 Tlactko pehrvn/zastaven: Pehrvn novch zprv na hlasovm zznamnku (krtk stisknut), pehrvn vsech zprv (dlouh stisknut), ukoncen pehrvn Blik: Ulozena je nejmn jedna nov zprva. Velmi rychle blik: Pam je pln. Pi pehrvn zprv: 5 Pechod na zactek aktuln zprvy (1x stisknout) nebo na pedchzejc zprvu (2x stisknout) 6 Pechod k dals zprv 7 Smazn aktuln zprvy Strucn pehled zkladna Zkladna A400A Zkladna A Bezpecnostn pokyny Ped pouzitm si dkladn pectte bezpecnostn informace a nvod k pouzit. Vysvtlete pokyny svm dtem. Poucte je tak o moznch nebezpecch, kter souvisej s pouzvnm telefonu. drzba a pce Zkladnu, nabjecku a sluchtko otrejte vlhkou utrkou (bez rozpoustdel) nebo antistatickou utrkou. Nikdy nepouzvejte suchou utrku. Hroz nebezpec elektrostatickho vboje. $ Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr. Kontakt s kapalinou! Pouzvejte pouze doporucen dobjec akumultory ( str. 13), v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Provoz zazen mze mt vliv na fungovn lkaskch pstroj. Dodrzujte technick podmnky pslusnho prosted, nap. lkask ordinace. Nepidrzujte sluchtko zadn stranou u ucha, jestlize zvon. Mohli byste si tak pivodit tzk ci trval poskozen sluchu. Sluchtko mze psobit nepjemn bruciv zvuk v naslouchadlech pro nedoslchav. Neinstalujte telefon v koupeln ani ve sprse. Penosn cst a zkladna nejsou chrnny proti stkajc vod. Telefon nepouzvejte v prosted, kde hroz nebezpec vbuchu, napklad v lakovnch. Pokud se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: u Sluchtko vypnte a ihned vyjmte akumultory. u Kapalinu nechte ze sluchtka vykapat. u Vsechny csti opatrn osuste a sluchtko s otevenou pihrdkou na akumultory polozte klvesnic smrem dol na dobu nejmn 72 hodin na such a tepl msto (k susen nepouzvejte: mikrovlnnou troubu, troubu na pecen apod.). u Sluchtko opt zapnte az po plnm vysusen. Po plnm vysusen je pstroj v mnoha ppadech i nadle funkcn. ECO DECT Pouzvnm pstroje Gigaset A400/A400A pispvte k ochran zivotnho prosted. Zazen pedvejte tetm osobm vzdy s nvodem k obsluze. Vadn zkladny vyate z provozu nebo je nechte opravit servisnm oddlenm, protoze jinak mohou rusit jin bezdrtov sluzby. Likvidace Akumultory nevyhazujte s bznm domovnm odpadem. Dbejte na mstn ustanoven tkajc se odstraovn odpadu. Informujte se na n na mstnm ad nebo u obchodnka, od kterho jste vrobek zskali. Vsechny elektrick a elektronick pstroje likvidujte oddlen od obecnho domcho odpadu a ve k tomu urcench sbrnch mstech. Pokud je na vrobku uveden tento symbol peskrtnutho odpadkovho kose, vrobek podlh smrnici EU 2002/96/ES. Odborn likvidace a oddlen sbr starch pstroj pomh chrnit zivotn prosted a zdrav ped potencilnm poskozenm. Umozuje optovn pouzit a recyklaci pouzitch elektrickch a elektronickch pstroj. Aktuln informace k likvidaci vyazench pstroj dostanete na obecnm adu, na mstnch technickch sluzbch zabvajcch se likvidac odpadu nebo u specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Snzen intenzity zen Vyzaovn je automaticky omezovno: Sluchtko: Cm blze je sluchtko k zkladn, tm mens je vyzaovn. Zkladna: Pokud je pihlseno pouze jedno sluchtko, kter je vlozeno do zkladny, je vyzaovn snzeno tm na nulu. Vyzaovn sluchtka a zkladny lze dle snzit pouzvnm rezim Rezim Eko/Rezim Eko+ (viz pehled nabdek str. 18): u Rezim Eko: 80% snzen vyzaovn v pohotovostn dob a bhem hovoru (dosah zkladny se snizuje) u Rezim Eko+: Vypnut vyzaovn v pohotovostn dob (symbol v levm hornm rohu displeje). Dosazitelnost zkladny mzete zkontrolovat dlouhm stisknutm tlactka pijet hovoru c. Je-li zkladna dostupn, ozve se oznamovac tn. Je-li zapnut rezim Rezim Eko+, pohotovostn doba sluchtka se snz zhruba o 50 %. Rezimy Rezim Eko/Rezim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob. Pokud pihlasujete sluchtka, kter nepodporuj funkci Rezim Eko+, bude tento rezim v zkladn a vsech sluchtkch deaktivovn. Pi aktivaci zmku tlactek ( str. 1) nelze volit ani csla nouzovho voln! Ne vsechny funkce popsan v tomto nvodu k obsluze jsou dostupn ve vsech zemch. 3 Prvn kroky Kontrola obsahu balen u u u u u u u zkladna Gigaset A400/A400A, napjec adaptr, sluchtko zazen Gigaset, telefonn kabel, dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory, nvod k pouzit. Pokud jste koupili variantu s vce sluchtky, v balen najdete pro kazd dals sluchtko dva akumultory, kryt pihrdky na akumultory a nabjecku s napjenm. Instalace zkladny a nabjecky (pokud je dodna) Zkladna a nabjecka jsou urceny k provozu ve vnitnch, suchch prostorch s teplotami v rozmez +5 C az +45 C. Zkladnovou stanici umstte na centrln msto bytu nebo domu na rovn, neklouzav podklad. Upozornn Nezapomete na omezen dosah zkladny. Na volnm prostranstv mze bt az 300 m, v budovch az 50 m. Dosah se snizuje, je-li zapnut rezim Rezim Eko ( str. 18). Nozky pstroje obvykle nezanechvaj stopy na podlozce. Vzhledem k mnozstv typ lak a politur pouzvanch na nbytku vsak nelze vyloucit, ze pi kontaktu nezstanou na plose stopy. Zkladnu a nabjecku je rovnz mozn upevnit na ze (viz obal). Dlezit informace: u Telefon nevystavujte vlivu zdroj tepla, pmho slunecnho zen a jinch elektrickch pstroj. u Zazen Gigaset chrate ped vlhkem, prachem, agresivnmi kapalinami a prami. Pipojen zkladny Nejprve zapojte telefonn zstrcku 2 a vlozte kabel do kabelov drzky. Pot pipojte napjec adaptr 1. Dlezit informace: u Napjec adaptr mus bt stle zapojen do elektrick zsuvky, protoze bez zapojen do st telefon nefunguje. u Pouzvejte pouze dodan napjec adaptr a telefonn kabel. Obsazen kontakt telefonnch kabel se mze lisit. u Po pipojen nebo restartovn zkladny je hlasov zznamnk pipraven k pouzit teprve po piblizn 15 sekundch Zapojen nabjecky (pokud je dodna) 2 1 Zapojte ploch konektor napjen 1. Zapojte napjec adaptr do elektrick zsuvky 2. 4 Pokud muste zstrcku odpojit od nabjecky, stisknte uvolovac tlactko 3 a zstrcku vythnte 4. 3 Uveden sluchtka do provozu Displej je chrnn fli. Tuto ochrannou flii prosm sejmte! Vlozen akumultor a zaven krytu pihrdky na akumultory Pozor Pouzvejte pouze dobjec akumultory doporucen spolecnost Gigaset Communications GmbH ( str.

3 13), tzn. v zdnm ppad nepouzvejte bzn baterie (bez moznosti dobjen) ani jin typy akumultor. Jinak nen mozn vyloucit zvazn poskozen zdrav a majetku. Mohlo by dojt napklad k poskozen plst baterie nebo akumultor nebo by akumultory mohly explodovat. Mohlo by tak dojt k poruchm funkc, ppadn k poskozen pstroje. Pi vkldn akumultor do pihrdky dodrzte sprvnou polaritu. Polarita je vyznacena v pihrdce na akumultory, resp. na n. Kryt akumultoru zasute zespoda do pouzdra, dokud nezaklapne. Pokud muste opt otevt kryt pihrdky na akumultory, napklad kvli vmn akumultor, zatlacte na rhovanou plochu na horn csti krytu a posute jej smrem dol. 5 Prvn nabit a vybit akumultor Sprvn zobrazen stavu nabit akumultor funguje pouze v ppad, ze se akumultory nejprve zcela nabij a zcela vybij. Vlozte sluchtko na 6 hodin do zkladny. 6 hod Upozornn Sluchtko lze vlozit pouze do odpovdajc zkladny Gigaset A400/A400A nebo nabjecky. u Sluchtko je jiz z vroby pihlseno k zkladn. proto nemuste provdt. Akumultory se pi dobjen mohou zahvat. Je to bzn jev, kter nen nebezpecn. zznamnk je zapnut se standardn ohlasovac zprvou. vlevo nahoe se zobrazuje symbol. Sluchtko se vypn a zapn dlouhm stisknutm tlactka zavsen a. nebo se obrate na ns zkaznick servis str. (zadejte pozadovan telefonn cslo) c. Cslo se vytoc. (Mzete tak nejdve dlouze stisknout tlactko c [voln tn] a potom zadat cslo.) Pi hovoru vyvolejte pomoc tlactka t nabdku k nastaven hlasitosti sluchtka a hlasitost nastavte pomoc tlactka q. Ukoncen hovoru / perusen volby: Stisknte tlactko zavsen a. Zazen umozuje nastavit vkldn automatick pedvolby provozovatele st ped kazd cslo (viz pehled nabdek,,prednastaveni" str. 18). Je vs telefon pipojen prostednictvm telefonn stedny nebo brny? Pokud ano, mezi telefonem a domc ppojkou je jest dals zazen, napklad telekomunikacn zazen nebo brna. Problm lze casto vyesit restartovnm zazen: Na krtkou chvli odpojte sovou zstrcku telefonnho zazen! Pipojte ji zpt a pockejte, az se zazen znovu zapne. Pokud se telefonn cslo stle nezobrazuje Zkontrolujte nastaven funkce zobrazen telefonnch csel (CLIP) v telefonn stedn a ppadn tuto funkci aktivujte. Postupujte pitom podle pokyn tkajcch se funkce CLIP (nebo alternativnho oznacen, jako je penos telefonnho csla, zobrazen hovoru) uvedench v nvodu k obsluze. Informujte se u vrobce tohoto zazen. Pokud potze nevyes ani tento postup, provozovatel st u tohoto telefonnho csla funkci CLIP nenabz. Aktivoval provozovatel st funkci zobrazen telefonnho csla? Zkontrolujte, zda vs poskytovatel pipojen podporuje funkci zobrazen telefonnch csel (CLIP) a zda je pro vs tato funkce aktivovna. V ppad poteby se obrate na svho poskytovatele pipojen. Dals pokyny k tomuto tmatu naleznete na vodn strnce spolecnosti Gigaset na adrese: do jinho sluchtka ( str. 8) Piazen aktulnho zznamu tlactku pro zkrcenou volbu Zmna nebo doplnn csla. Pot lze cslo zvolit nebo prostednictvm nabdky vyvolat dals funkce. Ulozen zznamu do telefonnho seznamu Smazn zvolenho zznamu Smazn vsech zznam Kopirov. do sez. Smazat zaznam Smazat seznam Smazat zaznam Poslat zaznam Smazat seznam Poslat seznam Seznam hovor / hlasovho zznamnku / memoboxu Kdykoli do seznamu pibude nov zznam, ozve se upozoprvn intern castnk tlactko zavsen a, zstv spojen mezi pipojenm sluchtkem a externm castnkem zachovno. Odhlsen sluchtek Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Odhlasit OK qvyberte sluchtko OK zadejte systmov kd PIN zkladny (tovrn nastaven: 0000) OK Nastaven budku Zapnut a vypnut budku Menu Budik OK Aktivace OK ( = aktivovno) Vybran sluchtko bude odhlseno. Pouzit vce sluchtek Intern hovory Intern hovory jsou bezplatn hovory mezi sluchtky pihlsenmi k tze zkladn. Chcete-li zavolat jinm sluchtkm, stisknte tlactko Jeli funkce aktivovna: Zadejte cas buzen OK Zvonc budk vypnete stisknutm libovolnho tlactka na 24 hodin. Je-li budk zapnut, zobrazuje se na displeji msto data symbol budku l a cas buzen. Zadn a zmna casu buzen Menu Budik OK Cas buzeni OK u u q (vyberte intern cslo sluchtka) nebo ~ (zadejte pmo intern cslo) OK. Zahj se voln sluchtka. Nebo u u Vsem OK. Zahj se voln vsech sluchtek. (Dals moznost je tak dlouze stisknout tlactko u nebo stisknout tlactko u P.) Stisknte tlactko zavsen a. Zadejte cas buzen v hodinch a minutch a stisknte tlactko OK. Pokud zadte nebo zmnte cas buzen, budk se automaticky aktivuje. 12 Nastaven telefonu Informace o nastaven zvuku, zapnn a vypnn varovnch a upozorovacch tn a tn tlactek naleznete v pehledu nabdek str. 17. Podrobnosti o nastaven kontrastu displeje a velkch cslic vytcen naleznete v pehledu nabdek str. 18. Zpsob nastaven systmovho kdu PIN zkladny je uveden v pehledu nabdek str. 18. Rezim opakovace Pomoc opakovace mzete zvtsit dosah vas zkladny. Za tm celem je nutn aktivovat rezim s opakovacem ( str. 18). Rezim opakovace a rezim Eco Modus nebo rezim-eco Modus + ( str. 2) se vzjemn vylucuj. Po aktivaci opakovace bude deaktivovn sifrovan penos nastaven z vroby. Po aktivovn nebo deaktivovn opakovace je teba vypnout a opt zapnout sluchtko ( str. 6). Zmna jazyka na displeji Menu Nastaveni OK Sluchatko OK Jazyk OK q zvolte jazyk OK Aktuln pouzvan jazyk je oznacen symbolem. se pouze datum a cas. od zkladny sov kabel. Stisknte a podrzte tlactko pihlsen/pagingu ( str. 1) na zkladn a soucasn sov kabel znovu pipojte k 7 9! tak pouzt nsledujc tabulku, kde jsou uvedeny castji se vyskytujc problmy a jejich mozn esen. Problm Zdn zobrazen na displeji. 1) Mezera Stedn Evropa 1 2 I 4 5 L M N O Q 1x 1 a d g j m p t w 1) P # * Abc --> 123 2x $ b e h k n q u x. / > abc 3x c f i l o r v y, ( # 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x s 8 z? l 7 9! < \ 0 = & Pcina Sluchtko nen zapnut. Akumultory jsou vybit. esen Stisknte a na asi 5 sekund podrzte tlactko zavsen a nebo sluchtko vlozte do zkladny. Nabijte/vymte akumultory. Zkrate vzdlenost mezi sluchtkem a zkladnou. + > Bez rdiovho spojen se zkladnou, na displeji blik Zakladna. % : " ' ; _ 1) Mezera Technick daje Doporucen akumultory Technologie: nikl-metalhydridov (NiMH) Velikost: AAA (Mikro, HR03) Napt: 1,2 V Kapacita: mah Zazen se dodv se dvma schvlenmi akumultory. Pkon zkladny V pohotovostnm stavu nabit sluchtko polozen na zkladn sluchtko mimo zkladnu Bhem hovoru cca 0,7 W < 0,4 W cca 0,5 W Vseobecn technick daje Standard DECT Standard GAP Dosah Napjen zkladny elektrickm proudem Podporovn Podporovn (Sluchtko Gigaset je pln funkcn pouze se zkladnou Gigaset.) az 300 m ve volnm ternu, az 50 m v budovch 230 V ~ / 50 Hz Pihlaste sluchtko str. 11. Zkontrolujte sovou zstrcku na zkladn str. 3. Z pevn st Nebyl pouzit Pouzvejte vzdy nezn dodan telefonn dodan telefonn kabel vyzvnc/ kabel nebo byl a pi ppadnm oznamovac nahrazen novm nkupu ve tn. kabelem s specializovanm nesprvnm obchod volte kabel obsazenm s konektorem se kontakt sprvnm obsazenm kontakt: 3 4 konektoru.

4 obsazen vodic telefonu/euro CTR37. Resetujte systmov Chybov tn Systmov kd kd PIN a obnovte po dotazu na PIN, kter jste systmov PIN. zadali, je chybn. tovrn nastaven 0000 str. 12. Zapomnli jste Vsechna sluchtka se PIN. odhls. Vsechna nastaven se vynuluj. Vsechny seznamy se vynuluj. Spojen se vzdy Byl aktivovn nebo Vypnte a opt deaktivovn zapnte sluchtko po piblizn 30 sekundch opakovac str. 6. perus. str. 12. Sluchtko se nachz mimo dosah zkladny. Sluchtko nen pihlsen. Zkladna nen zapnut. 14 Zkaznick servis a podpora Mte otzky? Jako zkaznk spolecnosti Gigaset mzete vyuzvat vhody komplexnho servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uzivatelskm manulu a na servisnch strnkch Gigaset online portlu. Prosm, registrujte svj telefon hned po koupi na To nm umozn poskytnout Vm leps podporu v ppad dotazu nebo zrucnch reklamac. Vs osobn cet Vm umozuje pmo kontaktovat zkaznick servis pomoc u. V nas trvale aktualizovan online podpoe naleznete: u Rozshl informace o nasich produktech u FAQ archiv u Rychl vyhledvn pomoc klcovch slov u Databze kompatibility: Naleznete kter zkladnov stanice a sluchtka mzou bt kombinovna u Srovnn produkt: Porovnejte produkty podle jejich vlastnost u Stahovn uzivatelskch manul a aktualizace software u ov kontakt na nasi servisn podporu Nase servisn podpora pro slozitjs dotazy nebo osobn konzultaci je dostupn na telefonu. Pouze v ppad oprav ci reklamac: Servisn hotline-linka Cesk republika (Cena dle bznch sazeb hovor v CR) Prosm berte na vdom, ze pokud Gigaset produkt nebyl prodn autorizovanm dealerem v danm regionu, produkt nemus bt pln kompatibiln s lokln telefonn st. Toto je uvedeno na balen vedle oznacen CE, stejn jako na zkladn zazen je uvedeno pro kterou/ kter zem je zazen urceno. Pokud je zazen pouzvno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manulu a se zazenm jako takovm, toto mze mt vliv na reklamacn nebo zrucn podmnky (oprava nebo vmna produktu). zvlstnosti zem jsou zohlednny. Sb a smrnice 1999/5/EC. prohlsen o shod podle smrnice 1999/5/EC naleznete prostednictvm nsledujc internetov adresy: nebo prostednictvm hotline-linky spolecnosti (tel.: ). Zruka Zrucn list Typ pstroje:.. Vrobn cslo pstroje: (viz typov sttek pstroje) (vypln prodejce) Oprava c. 1 Datum pjmu do opravy..... Datum proveden opravy Raztko a podpis opravny: Datum prodeje: Oprava c. 2 Datum pjmu do opravy. Datum proveden opravy. Raztko a podpis opravny: 15...

5 . (vypln prodejce) Raztko a podpis prodejce: (vypln prodejce) Oprava c. 3 Datum pjmu do opravy Datum proveden opravy..... Raztko a podpis opravny: Zrucn podmnky - viz zadn strana. Zrucn podmnky 1) Zrucn doba na vrobek cin 24 msc a pocn plynout dnem pevzet vrobku kupujcm. Zivotnost akumultoru je 6 msc od data pevzet vrobku kupujcm. nebo zapomenut bezpecnostnho kdu vrobku nejsou vadami, a proto za n prodvajc v rmci poskytovan zruky neodpovd. 3) Prodvajc rovnz neodpovd za vady, pro kter byla poskytnuta sleva z ceny vrobku. 4) Prodvajc neruc za zachovn individulnch nastaven ci daj ulozench kupujcm v reklamovanm vrobku. Prodvajc si vyhrazuje prvo vrtit reklamovan vrobek ve stavu, kter odpovd stavu pi jeho pevzet kupujcm, tj. bez jakchkoliv dat a s tovrnm nastavenm. 5) dn vyplnn zrucn list mus obsahovat tyto nlezitosti: typ vrobku, vrobn cslo, raztko prodejce, datum prodeje a podpis oprvnnho pracovnka. 6) Reklamaci je mozn uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejnm a servisnm centru spolecnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modice - Masarykova 118, (pjem postou i osobn pjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolsk 22 (osobn pjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobn pjem), Prostjov - Zizkovo nm. 11 (osobn pjem). 7) Hotline a informace o prbhu reklamace: tel Pehled nabdek Telefon disponuje mnoha funkcemi. Pouzvaj se prostednictvm nabdky. Je-li telefon v klidovm stavu, funkce je mozn zvolit takto: stisknutm tlactka Menu otevete nabdku, pot tlactky t a s nalistujte pozadovanou funkci a potvrte pomoc tlactka OK. Nvrat do klidovho stavu: Dlouze stisknte tlactko zavsen a. Budik Aktivace Cas buzeni Zapnut a vypnut budku Formt zadvn: SSMM Zvuky Hlas. sluchatka Sluchatko Reproduktor Moznost nastaven v 5 stupnch Moznost nastaven v 5 stupnch Hlasitost vyz. Melodie vyz. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" Moznost volby 20 melodi pro extern hovory Pro ext volani Pro int volani Moznost volby 20 melodi pro intern hovory Budik Moznost volby 20 melodi budku Zapnut a vypnut Zapnut a vypnut pouzvn varovnho tnu v ppad, ze je akumultor tm vybit Upozor. tony Vybity akum Zaznamnik Prehrat zpravy Memobox * Pehrn zprv z memoboxu Memobox: Hlasov zznamnk od provozovatele st je k dispozici na pozdn. Pehrn zprv z hlasovho zznamnku Zaznamnik * Aktivace ** Priposlech ** Zapnut a vypnut hlasovho zznamnku Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na sluchtku Sluchatko Zakladna Pposlech nahrvan zprvy pes reproduktor na zkladnov stanici Nahrat ohl. Prehrat ohl. Smazat ohl. Neomezeno 1 minuta 2 minuty 3 minuty Ihned po 10 sek. po 18 sek. po 30 sek. Automaticky Nahrn vlastn ohlasovac zprvy str. 10 Pehrn vlastn ohlasovac zprvy Smazn vlastn ohlasovac zprvy Neomezen dlka nahrvn pro jedno voln Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 1 minutu Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 2 minuty Omezen dlky nahrvn pro jedno voln na 3 minuty Ohlaseni ** Delka zpravy ** Okamzit pijet hovoru Pijet hovoru po 10 sekundch Pijet hovoru po 18 sekundch Pijet hovoru po 30 sekundch Pokud nejsou ulozeny zdn nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 18 sekundch. Pokud jiz jsou ulozeny nov zprvy, hlasov zznamnk hovor pijme po 10 sekundch. Memobox Zadn nebo zmna csla memoboxu Tlacitko 1 ** Memobox Piazen memoboxu tlactku 1 (v klidovm stavu pot cslo vytocte stisknutm a podrzenm tlactka 1) Seznam memoboxu lze zobrazit, pouze pokud vs provozovatel st tuto funkci podporuje a tlactku 1 je piazen memobox. Zaznamnik Piazen hlasovho zznamnku tlactku 1 (v klidovm stavu pot zznamnk vytocte stisknutm a podrzenm tlactka). * Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem v ppad, ze je ulozeno cslo memoboxu ** Pouze u zkladny s hlasovm zznamnkem Prijem volani ** 18 Nastaveni Datum/cas Sluchatko Zadn data (ve formtu DDMMRR) a pot casu (ve formtu HHMM) Jazyk Nastaven jazyka displeje str. 12 Velke cislice Pi vytcen zobrazovat telefonn csla pomoc velkch cslic Kontrast Nastaven kontrastu displeje v 9 stupnch Aut. prijem Zapnut a vypnut automatickho pjmu hovor str. 7 Prihlasit Pihlsen sluchtka str. 11 Odhlasit Odhlsen sluchtka str. 11 Reset pren.cast Obnoven tovrnho nastaven sluchtka str. 12 Zvuky (pouze u modelu A400A) Hlasitost vyz. Melodie vyz. Typ sezn. vol. Zmesk. vol Vsechna vol. Moznost volby 5 stup + nastaven,,crescendo" + stupn 0 (,,vypnuto") Moznost volby 6 melodi str. 9 str. 9 Zakladna Systemovy PIN Tovarni nastav Dalsi funkce Zmna systmovho kdu PIN (tovrn nastaven: 0000) Obnoven tovrnho nastaven str.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 12 Opakovani Aktivace a deaktivace str. 12 Rezim Eko+ Aktivace a deaktivace str. 2 Rezim Eko Aktivace a deaktivace str. 2 Zapnut a vypnut funkce str. 11 Prednast.cislo Pedvolba provozovatele st, kter se m automaticky vlozit ped volen cslo S cislem Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit spolu s pedvolbou provozovatele st Bez cisla Prvn cslice csel pedvolby, kter se maj volit bez pedvolby provozovatele st Priposlech Prednastaveni.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více