PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Alena KOLOROSOVÁ 2008 / 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Ráda bych na tomto místě poděkovala paní JUDr. Janě Zachovalové, Ph. D. za cenné rady a připomínky a za odborné vedení při zpracování této práce a mojí rodině za podporu, které se mi od ní dostalo. 2

3 OBSAH 1. Úvod Sociální zabezpečení Právo sociálního zabezpečení a jeho systémové součásti Státní sociální podpora Sociální pomoc Sociální pojištění Zdravotní pojištění Současnost Prameny zdravotního pojištění Právní vztah zdravotního pojištění Subjekty vztahu zdravotního pojištění Pojištěnec Zaměstnavatel Stát Zdravotnické zařízení Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny Historie Současnost Sankce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zaměstnanecké pojišťovny Seznam zdravotních pojišťoven Závěr Resumé Použitá literatura

4 1. Úvod Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou, která dnes a denně plní titulní stránky novin. Je to oblast velmi diskutovaná a snad úplně každým probíraná. Nejobecněji by se dalo říci, že se budu zabývat zdravotnictvím. Pojem zdravotnictví je velmi široký. Každý si pod ním představí něco jiného, ale mnohdy se ona představa omezí pouze na doktora sedící v bílém plášti se stetoskopem v ruce. Oblast zdravotnictví v sobě ovšem zahrnuje celou řadu různých vztahů, které dohromady tvoří provázaný a fungující celek. Nejedná se jen o samotné poskytování zdravotní péče, ale také o jeho organizaci, fungování, zabezpečení a financování. Zdravotnictví je samozřejmě ožehavým tématem jak pro občany, lidi, kterých se bezprostředně týká, tak pro politiky a vládnoucí strany. Z mnoha zkušeností z minulosti víme, že ministři zdravotnictví se v této funkci střídají velice často. Zdravotnictví u nás stojí v zásadě na starých právních předpisech nebo popřípadě na předpisech, které byly vytvořeny narychlo. Do této doby snahy o změny, byly spíše dílčími, než aby problematiku zdravotnictví upravovaly nově, ve vzájemné návaznosti a souladu. Ve chvíli, kdy tato bakalářská práce vznikala, procházelo naše zdravotnictví systémovou změnou. Bylo počítáno se zavedením mnoha reformních kroků. Díky událostem na politické scéně ovšem reforma v této podobě nebude dotažena do konce. Námětem či jádrem mé bakalářské práce jsou zdravotní pojišťovny jako subjekty vztahu veřejného zdravotního pojištění. Aby bylo možné dobře roli zdravotních pojišťoven pochopit, bylo nejprve nutné zabývat se jednotlivými systémovými součástmi práva sociálního zabezpečení. Jednu z těchto součástí tvoří také zdravotní pojištění. V této práci se chci zabývat vývojem zdravotního pojištění u nás, prameny práva, které zdravotnímu pojištění a zdravotní péči poskytované ze zdravotního pojištění dávají právní rámec. V neposlední řadě budu věnovat pozornost subjektům vztahu zdravotního pojištění. Jádrem celé práce tak bude zhodnocení a rozbor právní úpravy, která zajišťuje činnost a existenci zdravotních pojišťoven právě jako jednoho ze subjektů veřejného zdravotního pojištění. V rámci této častí bych chtěla poukázat jak na historický vývoj, tak i současný právní stav. Budu se snažit o popis a rozbor právního postavení a principu činnosti zdravotních pojišťoven na základě platné právní úpravy. 4

5 Dále bych se ráda zabývala povinnostmi zdravotních pojišťoven vůči svým pojištěncům, zdravotnickým zařízením a státu. Pokud se jedná o právní vztah dvou a vícestranný, hovoří se o takovém právním vztahu, kde jednotlivým subjektům vznikají vzájemná práva a povinnosti. V návaznosti na to, bych chtěla také poukázat na oprávnění zdravotnických pojišťoven činit kroky ve formě sankcí vůči subjektům, které neplní své povinnosti vyplývající právě ze vztahu zdravotního pojištění. Další částí je rozbor a analýza postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Toto postavení je specifické vůči pozici, kterou mají tzv. zaměstnanecké pojišťovny. V závěru své práce bych ráda zhodnotila reformní kroky, které dnes již s velkou pravděpodobností dokončeny nebudou, ale považuji je za velmi důležitý nástin směru, kterým se je možné ubírat. 5

6 2. Sociální zabezpečení Od počátku své existence se v lidské společnosti utvářejí různé vztahy. Ty reflektují jednotlivé potřeby členů společenství a stávají se vzájemně provázanými s dalšími a dalšími nově vzniklými. Každá událost či jakákoli skutečnost v sobě nese potenciální potřebu reakce na novou situaci. Sociální bezpečí, ochrana života a zdraví je jednou ze základních informací, kterou si v sobě člověk podvědomě nese. Je zcela nepodstatné, zda jedná vědomě či nevědomě, ale myšlenka sociálního bezpečí se odráží v každém projevu chování. 1 Zpočátku hledá ochranu a zabezpečení jen své fyzické podstaty, postupem času se však tato potřeba rozšiřuje i o bezpečí proti eventuálním rizikům hospodářského života a postupně krystalizuje požadavek zajištění určitého životního standardu a základních předpokladů rozvoje osobnosti člověka. 2 S tím, jak se postupně vyvíjela lidská společnost, vyvíjel se i systém zajišťování sociálního bezpečí a podpory. Od primitivních vztahů v pravěkých společenstvích až po dnešní garanci ochrany a zajištění výkonu těchto práv v nejrůznějších právních dokumentech a samotnou účast státu v procesu. Moderní stát je definován jako stát ústavní, právní demokratický a sociální. Snahou sociálního státu ( welfare state ) je vyrovnání rozdílů vznikajících z napětí mezi svobodou ve společnosti a sociálními problémy. Jedná se zejména o přerozdělovací princip vyjádřený např. v garanci minimálního příjmu, sociální politiky státu, veřejné sociální péče, ochrany práce, podpory vzdělávání atd. 3 Pojem sociální zavazuje stát, aby v určité formě zabezpečil občany při základních rizikách života, tedy v nemoci, při pracovním úrazu, nezaměstnanosti, invaliditě a ve stáří. Sociální stát nezabezpečuje jen základní práva, ale je povinen pozitivně jednat, vyvíjet sociální aktivitu a vytvářet sociální systém zaměřený na uskutečnění sociální spravedlnosti. Musí působit proti ekonomické nouzi každého okruhu občanů a přispívá ke spravedlivému vyrovnání mezi ekonomicky a sociálně slabšími a silnějšími. 4 1 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str Tamtéž 3 Filip, J., Svatoň, J., Zimek, J. Základy státovědy. Třetí vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

7 2.1. Právo sociálního zabezpečení a jeho systémové součásti Sociální zabezpečení je soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedinci v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak nepříznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 5 Život samotný je velmi komplikovaný a to se odráží i ve vnitřní struktuře práva sociálního zabezpečení. Mělo by být schopno pokrýt ty sociální události, v důsledku kterých je nutnost poskytovat hmotné zabezpečení či jinou pomoc osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou obtížně řeší nebo nejsou schopny vyřešit, případně ani za pomoci své rodiny. Sociální události jsou právem akceptované životní situace, které mají pro člověka nebo pro jeho rodinu nepříznivé ekonomické dopady. Sociální události se dají rozdělit na události, které představují vážná sociální rizika (stáří, invalidita), události, které nejsou sociálními riziky, ale mají nepříznivé ekonomické dopady (narození dítěte), události, které mohou nastat, ale nemusí (nemoc, úraz), události, které jsou jisté, ale neví se, kdy nastanou (smrt), události, které by měly nastat, ale není to jisté (dožití důchodového věku) a nakonec události prokazované a presumované, což znamená, že např. narození dítěte je třeba prokázat jeho rodným listem, ale u hospitalizovaného člověka se neschopnost k výkonu práce předpokládá. Pro přehlednost je proto snaha ucelit právní úpravu do určitých systémových oblastí, upravující podobné vztahy Státní sociální podpora Teorie státní sociální podporu nazývá také sociálním zaopatřením. Tento systém byl v České republice zaveden zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Řeší situace, které jsou všeobecně akceptované a zákonem uznané, jedinec nečerpá plnění na základě účasti na pojistném ani si nemusí odkládat stranou část svých finančních prostředků. Státní sociální podpora nastoupí, jakmile nastane předvídaná sociální událost. V případě státní sociální podpory je sociální událostí zejména výchova a výživa nezaopatřených dětí, tedy státní sociální podpora 5 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

8 se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi. Financovaná je ze státního rozpočtu, je založena na nejširší sociální solidaritě a nejčastěji se zaměřuje na podporu dětí, rodin, sociální prevenci. 6 Všechny dávky poskytované v rámci státní sociální podpory mají obligatorní charakter. Rozdělují se dle 2 z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, na dávky závislé na příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení) a dávky nezávislé na příjmu. Tyto dávky jsou: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné Sociální pomoc Sociální péče či pomoc má na našem území silné historické kořeny, které nacházíme v chudinské pomoci již za rakousko-uherské monarchie. 8 Sociální pomoc slouží k poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, k zabezpečení základních potřeb občanů nejen v hmotné nouzi, kteří nemohou tuto nepříznivou situaci překonat sami. Sociální pomoc je stejně jako státní sociální podpora založena na nejširší sociální solidaritě a je převážně financována ze státního rozpočtu. 9 Tento institut slouží k překonání nárůstu nezaměstnanosti, chudoby či sociálního vyloučení. V důsledku celosvětového trendu sociální pomoc nabývá na významu. 10 V zásadě se nezkoumají příčiny vzniku sociální potřebnosti jako podmínky pro poskytnutí dávky. Dávky poskytované v rámci sociální pomoci mohou být peněžitého charakteru, ale jsou to i dávky věcné nebo sociální služby. Někdy se tento jev označuje jako finální zásada. Tyto dávky jsou také výrazně individualizovány. Jejich výše se přizpůsobuje poměrům jednotlivce nebo rodiny odst. 1 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 7 Tröster, P., a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2000, str Tröster, P., a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2000, str Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str Tröster, P., a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2000, str Vostatek, J. Sociální a soukromé pojištění. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 2000, str

9 Sociální pojištění První systém sociálního pojištění vznikl v Německu koncem 19. století na základě zákonů o nemocenském, úrazovém a invalidním, důchodovém pojištění. Zhruba ve stejné době bylo i na našem území uzákoněno pojištění nemocenské a úrazové. 12 Již z této informace můžeme vyvodit, že sociální pojištění má postihovat situace, na které se lze dopředu připravit tak, že část svých finančních prostředků poskytneme na řešení budoucích sociálních situací. Právě zákonnou povinností odvádět jistý obnos finančních prostředků zajišťuje stát, prostřednictvím právních předpisů, pomoc pro případ nepříznivých situací, kterým jinak lidé nepřisuzují velké riziko a nebyli by na ně dostatečně připraveni. Do oblasti sociálního pojištění v rámci práva sociálního zabezpečení je možné v České republice zahrnout zdravotní pojištění, nemocenské, důchodové. Každá z těchto oblastí sociálního pojištění je samostatně upravena, protože každá se zaměřuje na jiný okruh sociálních událostí. Pojištění je financováno z příspěvků pojištěnců, zaměstnavatelů a státu. Po roce 1993 došlo zejména k obnovení pojištění v oblasti poskytování zdravotní péče. Díky iniciativně rezortu zdravotnictví se začal uplatňovat nový způsob financování zdravotní péče. Přešlo se z dříve rozpočtového financování, kdy byla všechna zdravotní péče financována ze státního rozpočtu, právě k všeobecnému zdravotnímu pojištění. Zdravotní pojištění je realizováno samostatnými subjekty, které jsou odděleny od státu a samostatně hospodaří s prostředky zdravotního pojištění Vostatek, J. Sociální a soukromé pojištění. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 2000, str Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

10 3. Zdravotní pojištění 3.1. Současnost Zdravotní pojištění u nás bylo zavedeno zákonem č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. Tento zákon zavedl nový systém úhrady poskytované zdravotní péče. Ta se hradí z veřejného zdravotního pojištění, které je odváděno ze zákona. Avšak stanovení, která péče bude z pojištění hrazena plně, která částečně a která nebude hrazena, bylo upraveno v nařízení vlády č. 216/ 1992 Sb., Zdravotní řád, což znamená, že povinnost doplatit péči částečně hrazenou, či zaplatit péči nehrazenou ze zdravotního pojištění vůbec byla pojištěnci uložena podzákonným právním předpisem. Tento fakt je ovšem v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, protože dle čl. 4 odst. 1 usnesení předsednictva ČNR. č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále už jen LZPS), povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Dále pak čl. 31 LZPS stanoví, že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Nálezem Ústavního soudu ze dne sp.zn. PL.ÚS. 35/95 14 byl zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a řada souvisejících právních předpisů, které upravovaly problematiku zdravotního pojištění, zrušen. V důsledku toho vznikla nová právní úprava v podobě z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon měl původně pozbýt účinnosti k K tomuto kroku však nikdy nedošlo a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je ve znění mnoha novel účinný dodnes. 15 Zdravotní pojištění by se dalo charakterizovat jako všeobecné povinné pojištění se státní zárukou realizace. Všeobecnost je vyjádřena pojištěním všech fyzických osob, které se trvale zdržují na území České republiky, povinnost znamená, že účast na zdravotním pojištění vzniká na základě zákona. Účelem zdravotního pojištění je financování zdravotní péče poskytované pojištěncům Publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 206/1996 Sb. 15 Mach, J. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006, str Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

11 Zdravotní pojištění je realizováno samostatnými subjekty, které jsou odděleny od státu a samostatně hospodaří s prostředky zdravotního pojištění. Státu však zůstává garance nad fungováním i financováním zdravotního pojištění odst. 1 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, definuje zdravotní péči jako péči, která je poskytována pojištěnci ze zdravotního pojištění s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Podle 14 z. č. 48/1997 Sb., zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění je péče poskytnutá na území České republiky. Ze zdravotního pojištění se pojištěnci uhradí též částka, kterou vynaložil na nutné nebo neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během pobytu v cizině, a to do výše stanoveného pro úhradu takové péče na území České republiky. Zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění definuje 13 odst. 2 a 3 zákona č. 48/ 1997 Sb. jako: Léčebnou péči ambulantní a ústavní Pohotovostní a záchrannou službu Preventivní péči Disperzní péči Odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi Potraviny pro zvláštní lékařské účely Lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách Závodní preventivní péči Dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů Dopravu žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů Dopravu zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa Dopravu odebraných tkání a orgánů Posudkovou činnost Prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy 17 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

12 Zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem 3.2. Prameny zdravotního pojištění Mezi hlavní prameny určující rámec všech právních předpisů a oblastí do kterých právo zasahuje, řadíme ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu České republiky a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listinu základních práv a svobod. Zde je to hlavně článek 31, kdy každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Dalším základním pramenem, jak již bylo zmíněno výše, byl zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, který byl rekodifikován z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Mezi další prameny patří: z.č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky z.č. 280/ 1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách z.č. 592/ 1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění z.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu z.č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další podzákonné předpisy, kterými se tyto zákony provádějí Právní vztah zdravotního pojištění Právním vztahem zdravotního pojištění rozumíme vztah mezi subjekty zdravotního pojištění, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti stanovená právními normami, který směřuje k poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené na účet zdravotního pojištění Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

13 Právní vztahy zdravotního pojištění, stejně jako vztahy sociálního pojištění, vůbec mají oproti jiným právním vztahům sociálního zabezpečení jistou zvláštnost. Tyto vztahy se nachází ve 2 fázích. První fáze je fází klidovou. Jedná se o tzv. pojistný vztah. Vztah zdravotního pojištění vznikl a existuje, jsou plněna některá práva a povinnosti, jako povinnost platit pojistné apod. Není však přímo naplňován předmět právního vztahu veřejného zdravotního pojištění, protože není poskytována zdravotní péče na účet zdravotního pojištění. Druhou fázi pak můžeme nazvat fází realizační, kdy v případě, že nastane předpokládaná sociální událost tj. potřeba zdravotní péče, bude pojištěnci poskytnuta zdravotní péče bez přímé úhrady nebo s částečnou úhradou právě z účtu zdravotního pojištění. Sociální událostí se myslí událost, která je zařazena do věcného rozsahu zdravotního pojištění. Právní vztah zůstává v realizační fázi tak dlouho, dokud je potřeba poskytovat zdravotní péči. Po skončení této fáze, se vztah zdravotního pojištění vrací zpět do fáze klidové. 19 Tyto fáze ale existují vedle sebe, nejsou striktně odděleny. Ve chvíli, kdy je pojištěnci poskytována zdravotní péče, neodpadá povinnost platit zdravotní pojištění. Dochází tak k situaci, kdy je ze zdravotního pojištění čerpáno a zároveň je na účet zdravotního pojištění placeno. Právní vztahy obecně vznikají a zanikají na základě právních skutečností nebo událostí. Právní vztah zdravotního pojištění vzniká a zaniká na základě právních skutečností stanovených zákonem. Zdravotní pojištění vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, dále pak dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu v ČR stala zaměstnancem zaměstnavatele, který má na území České republiky své sídlo, a nebo dnem, kdy došlo k získání trvalého pobytu na území České republiky. 20 Zánik zdravotního pojištění je spojený se dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, se dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území v České republiky přestala být zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky, a se dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 21 Osobní rozsah zdravotního pojištění může být i smluvně rozšířen, proto musíme mezi skutečnosti zakládající vztah zdravotního pojištění zařadit i vznik 19 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str odst.1, z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů odst.2, z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 pojistné smlouvy a jednou ze skutečností způsobující zánik vztahu zdravotního pojištění bude uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána, nebo ukončení smlouvy obecně Subjekty vztahu zdravotního pojištění Každý právní vztah se dá definovat pomocí jeho prvků. Těmi jsou subjekt, objekt, obsah. Obsahem vztahu zdravotního pojištění jsou práva a povinnosti plynoucí z tohoto vztahu. Objektem je plnění poskytované na základě zdravotního pojištění a to je zdravotní péče hrazena z účtu zdravotního pojištění. Subjekty v právním vztahu můžeme rozdělit na subjekty oprávněné z právního vztahu, tj. subjekt, jemuž náleží nějaké plnění či právo, a subjekty povinné, kteří mají ve vztahu povinnost k plnění či určitému chování. Oprávněný subjekt je ten, komu je poskytována zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Tato osoba je označována jako pojištěnec. Pojištěnec není nositel jen práv, tj. práv na poskytnutí zdravotní péče v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Samozřejmě mu vzniká povinnost platit pojistné a plnit další povinnosti pojištěnce. Nejnovější a dle mého názoru nejdiskutovanější je povinnost planit regulační poplatky jak stanoví 16a z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Na druhé straně se v tomto vztahu vyskytují subjekty, jejichž povinností je zajistit, aby byl naplněn účel zdravotního pojištění. Těmito subjekty jsou zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel (stát), zdravotnické zařízení Pojištěnec Je fyzickou osobou, které je poskytována zdravotní péče na účet zdravotního pojištění. Pojištěnec je ve vztahu zdravotního pojištění subjektem oprávněným. Okruh fyzických osob, které spadají do vymezení pojmu pojištěnec, upravuje 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jsou jimi : osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které na území České 22 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

15 republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky; (dálen jen pojištěnec). Pojištěnec, jako subjekt právního vztahu, musí být charakteristický svojí právní subjektivitou. Právní předpisy upravující oblast zdravotního pojištění se právní subjektivitou pojištěnců vůbec nezabývají. 24 Při posuzování, kdy fyzická osoba bude mít právní subjektivitu pro právní vztahy zdravotního pojištění, narážíme na celou řadu právních problémů, zejména zda lze některé jiné právní odvětví použít subsidiárně pro posouzení této otázky a samozřejmě které. 25 Z faktu, že právní vztah zdravotního pojištění vzniká narozením, lze vyvodit, že právní subjektivita vzniká zároveň. Je ale jasné, že novorozenec není schopný svým jednáním nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Pro tento případ 10 odst. 5 zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že za osoby nezletilé plní povinnost oznamovací vůči zdravotní pojišťovně jeho zákonní zástupci. Otázku zletilosti řeší jako jediný Občanský zákoník. Z toho vyplývá, že ustanovení Občanského zákoníků týkající se zletilosti budou použity subsidiárně. Právní subjektivitu pojištěnce ve vztahu zdravotního pojištění je tedy třeba posuzovat individuálně vzhledem k určité situaci Zaměstnavatel Zaměstnavatel jako subjekt právního vztahu zdravotního pojištění vystupuje jen tehdy, pokud pojištěnec je v právním postavení zaměstnance. Postavení zaměstnavatele se mění v závislosti na postavení zaměstnance. Zaměstnavatel tak s uzavřením pracovní smlouvy se zaměstnancem vstupuje do právního vztahu zdravotního pojištění a s ukončením pracovního poměru z tohoto vztahu zase vystupuje. 26 Zaměstnavatel jako jeden ze subjektů vztahu zdravotního pojištění je plátcem části pojištění za své zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců, kteří pobývají dlouhodobě v cizině a jsou v cizině zdravotně pojištěni a o této skutečnosti informovali zdravotní pojišťovnu. 24 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str Tamtéž. 26 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str

16 Stát Stát se stává subjektem zdravotního pojištění na základě objektivní skutečnosti, kdy se pojištěnec ocitá v určitém sociálním postavení, které blíže definuje 7 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a přestává být subjektem tohoto vztahu ve chvíli, kdy pojištěnec již nespadá do kategorie vymezené právě 7 citovaného zákona. 27 Stát platí pojistné ze státního rozpočtu za nezaopatřené děti, poživatele důchodu z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění, uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované a další, jak stanoví 7 písm. a-p) citovaného zákona Zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení se stává subjektem konkrétního vztahu zdravotního pojištění na základě smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou, která je nositelem zdravotního pojištění pojištěnce. 28 Zdravotnické zařízení je tedy povinno poskytovat na základě této smlouvy pojištěncům zdravotní péči. Pojištěnec má na základě 11 písm. b) z.č. 48/1997 Sb., právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení a dle písm. d) právo na úhradu poskytnuté zdravotní péče příslušnou zdravotní pojišťovnou Zdravotní pojišťovny Posledním subjektem zdravotního pojištění jsou zdravotní pojišťovny. Jejich právní úpravě a postavení se bude věnovat další kapitola. 27 Galvas, M., Gregorová, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str Tamtéž. 16

17 4. Zdravotní pojišťovny 4.1. Historie Nemocenské pojištění byly na počátku první republiky oprávněny provádět nemocenské pokladny na základě zákona č. 33/ 1888 ř. z., o nemocenském pojištění dělníků. Těchto pokladen bylo několik druhů: Pokladny okresní Pokladny závodní Pokladny společenstevní Pokladny bratrské Spolkové pokladny nemocenské Zapsané pokladny nemocenské Zapsané pokladny pomocné Pokladny zemědělské. Nemocenské pokladny různého druhu, mají se spojovati ve svazy, aby snadněji mohly plniti své úkoly. Tyto svazy uzavírají společné smlouvy s lékaři, lékárníky a nemocnicemi, opatřují léčebné pomůcky a prostředky pro nemocné, obstarávají společný dozor na nemocné. 29 Členem nemocenské pokladny se stala osoba tehdy, když nastala skutečnost daná zákonem (např. vznik zaměstnaneckého poměru) nebo kdy se osoba přihlásila dobrovolně. Pokud osoba podrobená zaměstnání vystoupí z tohoto poměru, je možné, aby si pojištění i nadále zachovala. 30 Aby pokladny mohly plnit své úkoly a závazky, vybíraly příspěvky od členů pokladny (dělníci a zaměstnanci) a od zaměstnavatelů. Z příspěvků na pojištění hradily pokladny veškerá ošetřování nemocných (lékaře, léky, pomůcky), podpory nemocenské, správní náklady a částky, které se ukládaly do reservních fondů. Reservní fond se vytvářel pro dosažení zkvalitnění péče, kdy mohly být nashromážděné finanční prostředky použity ve prospěch všech členů pokladen bez rozdílu. Pokladny byly podrobeny státnímu dozoru Procházka, F. Sociální pojišťování a jeho význam zdravotní. Praha: F. Topič, 1920, str Tamtéž. 31 Procházka, F. Sociální pojišťování a jeho význam zdravotní. Praha: F. Topič, 1920, str

18 Nemocenské pokladny se tedy staraly o zajišťování a provádění všech složek nemocenského a zdravotního pojištění. Dále také vyplývá, že zdravotní péče, pokud osoba nebyla členem nemocenských pokladen, byla poskytována za úhradu. Nebyla bezplatná. Členové nemocenských pokladen měli péči buď plně hrazenou nebo částka, kterou museli uhradit byla na základě smlouvy s nemocenskou pojišťovnou zmenšena. Zdravotní péče byla stejně jako dnes poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení. Ta měla uzavřený smluvní vztah s nemocenskou pokladnou o poskytování těchto služeb, nebo služby provozovali přímo lékaři nemocenských pojišťoven. Mezi nemocenskými pokladnami a lékaři jsou uzavřeny písemné smlouvy o vzájemných právech a povinnostech. Touto smlouvou se upravuje honorář lékařský, druh a rozsah lékařských povinností, počátek smluvního poměru a způsob jeho rozvázání. 32 Nemocenské pokladny mohly zřizovat zvláštní fondy, které by zajišťovaly lepší péči o nemocné, rekonvalescenty a k potírání lidových chorob 33. Dále mohly pokladny své jmění ukládat ve stavbách léčebných ústavů. 34 Postupem času došlo k přejmenování nemocenských pokladen na nemocenské pojišťovny. Zákonem č. 268/1919 Sb.z.a nař. došlo ke koncentraci jednotlivých pojišťoven a byla tak snaha zefektivnit poskytování služeb, za jejichž účelem byly nemocenské pojišťovny zřízeny. Soustava pojišťoven se tedy změnila na: 35 Okresní nemocenské pojišťovny Zemědělské nemocenské pojišťovny Závodní nemocenské pojišťovny Společenstevní nemocenské pojišťovny Spolkové nemocenské pojišťovny Zapsané nemocenské pojišťovny. Nemocenské pojišťovny byly řízeny valnou hromadou delegátů, představenstvem, dozorčím výborem, správcem (ředitelem). 32 Procházka, F. Sociální pojišťování a jeho význam zdravotní. Praha: F. Topič, 1920, str Tuberkulóza, alkoholismus, pohlavní choroby. 34 Procházka, F. Sociální pojišťování a jeho význam zdravotní. Praha: F. Topič, 1920, str Procházka, F. Sociální lékařství: Úvod a přehled sociální péče zdravotní. Sociální pojištění. Praha: Mladá generace lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů, 1925, str

19 Dozor nad nemocenskými pojišťovnami vykonávalo Ministerstvo sociální péče a Ministerstvo financí. Spory mezi pojištěncem a nemocenskou pojišťovnou řešily rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven. Žaloba se podávala ústně nebo písemně u nemocenské pojišťovny. Z nálezu rozhodčího soudu se bylo možno odvolat k pojišťovacímu soudu. Tento soud byl společný jak pro spory nemocenské, tak i invalidní. Tento soud rozhodoval s konečnou platností. 36 Zavedením možnosti hrazené zdravotní péče, se zvýšil standard poskytování zdravotních služeb a zlepšil se i celkový zdravotní stav obyvatelstva. Po roce 1948 došlo k mnoha změnám. Šlo zejména o ideologické zvýraznění socialismu, jako systému, který nad občany přebírá veškerou péči a zabezpečuje je. V roce 1950 došlo ke znárodnění zdravotnictví a o rok později byla správa nemocenského pojištění převedena na Revoluční odborové hnutí. Zdravotnictví získalo socialistický charakter, kdy se finanční a materiální prostředky na poskytování zdravotní péče získávaly ze státního rozpočtu. Vznikly krajské a okresní ústavy národního zdraví (KÚNZ, OÚNZ), které sdružovaly zdravotnická zařízení s odpovídající územní působností, ve velkých závodech byly organizovány závodní ústavy národního zdraví. Veškerá zdravotnická zařízení byla státní, léčebně preventivní péče byla poskytována (až na malé výjimky ve stomatologické péči) bez přímých plateb, financována byla státem ze všeobecných daní. 4.2.Současnost Zdravotní pojišťovny, jako jedny ze subjektů zdravotního pojištění, jsou právě jeho nositeli. Zdravotní pojišťovny jsou finančními institucemi sui generis. Jejich úkolem je zajišťovat a provádět zákonné zdravotní pojištění. 37 Vedle tohoto může pojišťovna provádět i smluvní zdravotní pojištění podle 54 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, u pojištěnců ke krytí zdravotní péče, která přesahuje rámec hrazené péče včetně léčení v cizině, a u osob, které nejsou pojištěny podle zákona č. 48/1997 Sb. 36 Procházka, F. Sociální lékařství: Úvod a přehled sociální péče zdravotní. Sociální pojištění. Praha: Mladá generace lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů, 1925, str Tröster, P., a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2000, str

20 Zdravotní pojištění uskutečňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny resortní, oborové, podnikové a další (tzv. zaměstnanecké pojišťovny). Zdravotní pojišťovny jsou právnickými osobami, které v právních vztazích vystupují svým jménem. Mohou na základě svého jednání nabývat práv a povinností a nesou i odpovědnost vzniklou z těchto vztahů. Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena přímo zákonem, zaměstnanecké pojišťovny potřebují ke svému vzniku povolení státního orgánu. Toto povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí na základě žádosti podané právnickou osobou se sídlem v České republice 38 Zdravotní pojišťovny hospodaří s vlastním majetkem a vykonávají právo hospodařit s majetkem jim svěřeným. Vytváří a používají vlastní účetní a informační systém, který musí navazovat na státní statistickou evidenci, nesmějí však zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení ani podnikat s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění. Samy kontrolují využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě. 39 Tato kontrolní činnost probíhá tak, že základní kontrolní systém je součástí informačního systému zabezpečujícího provoz každé zdravotní pojišťovny a další vnitřní kontrolní činnost je zajišťována revizními lékaři zdravotní pojišťovny. Vnější kontrolu všech zdravotních pojišťoven provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí. V případě zjištění závažných nedostatků může být požadováno od příslušné pojišťovny zjednání nápravy nebo zavedena až na dobu jednoho roku nucená správa. 40 Příslušnou zdravotní pojišťovnou se rozumí pojišťovna, kterou si sám pojištěnec svobodně zvolí na základě 11 odst. 1 písm. a) z. č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Narozené děti se po oznámení zákonného zástupce pojišťovně stávají pojištěnci pojišťovny matky dítěte v den jeho narození. Pokud si pojištěnec pojišťovnu nezvolí, stává se ze zákona dle 2 odst. 1 z. č. 551/ 1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotní péče a náklady s ní spojené hradí příslušná zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení na základě smluv uzavřených s těmito zařízeními. Smlouvy 38 Tamtéž. 39 Tamtéž. 40 Tröster, P., a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2000, str

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 550 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Základní legislativní přehled Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 8. 12. 2016 Obsah 1.Přehled platné legislativy obecně v rezortu zdravotnictví, dále se zaměřením na práci kodéra Cíl Výsledek Všeobecný přehled

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 312 8. funkční období 312 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více