VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013"

Transkript

1 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, Blansko, Česká republika Telefon Fax VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

2 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Va z ení pr a tele, v uplynule m roce 2013 jsme si pr ipomínali vy znamne vy roc í, a to 20 let provozu Domova OLGA, denního staciona r e a 10 let provozu chra ne ne ho bydlení Centra VELAN. Obe tyto socia lní sluz by zr ídilo a provozuje obc anske sdruz ení Hnutí Humanita rní Pomoci (HHP). Pr ed více jak dvaceti lety jsme tedy zapoc ali novou e ru v syste mu pe c e o spoluobc any se zdravotním postiz ením s ve domím, z e na s c ekají sloz ita rozhodnutí a mnoho pra ce. Úve domovali jsme si, z e kaz dy c love k je jedinec na bytost, a z e je potr eba mimo u stavní pe c i, ktera v te dobe byla jedina moz na, otevr ít i jine moz nosti pomoci a podpory a usnadnit tak lidem s postiz ením nejen jejich z ivot, ale take i z ivot jejich rodina m. Stavebne jsme upravili budovu by valy ch jeslí na bezbarie rovy denní staciona r a vytvor ili program pro denní pobyt v ne m pro lidi s menta lním postiz ením. Program ve staciona r i jsme tvor ili za podpory holandsky ch odborníku, a take jsme absolvovali sta z e v podobny ch zar ízeních v Rakousku, Ita lii, Kanade a v Holandsku. V c ervnu roku 1993, kdy jsme staciona r uva de li do provozu, nebyla totiz k disposici z a dna za konna norma, podle ktere bychom mohli jednotlive etapy vzniku zar ízení formovat. Ta vznikla az v roce 2007, a proto jsme c erpali informace a znalosti ze zahranic í. Díky tomu jsme 14 let mohli poskytovat pe c i a podporu 35 postiz eny m spoluobc anu m. Tedy od roku 2007, jako vs echny neziskove organizace poskytující socia lní sluz by, jsme museli upr esn ovat nas i pra ci tak, abychom za konu c. 108 o socia lní sluz be vyhove li. Bohuz el s ním neu me rne narostla administrativa, ktera c asto omezuje c as, ktery by se jinak dal ve novat ve prospe ch hendikepovany ch, o ktere se stara me. Jako pokrac ova ní staciona rní pe c e jsme v roce 2003 vybudovali a uvedli do provozu chra ne ne bydlení komunitního typu - Centrum VELAN v Blansku-Klepac ove. Jako nesta tní zar ízení jsme tudíz typicky produkt obc anske angaz ovanosti. Museli jsme vynaloz it velke u silí, abychom vy s e uvedene projekty zrealizovali. Nemu z eme se ztotoz nit v z a dne m pr ípade s tím, z e kvalita sluz by se posuzuje ne ktery mi kontrolními orga ny jen podle nahle dnutí do písemne ho popisu sluz by, protoz e to je totiz velmi nekvalifikovany pohled a nic to nevypovída o skutec ne kvalite sluz by. Za ve rem de kuji vs em, kter í na s dlouha le ta podporovali a poma hali, a tím na m doda vali odvahu pokrac ovat v nas í pra ci. Jana Kratochvílova pr edsedkyne Hnutí Humanita rní Pomoci Stra nka 1

3 KALENDÁRIUM Kalenda rium 22. ledna HHP ve spolupra ci s Aktivem Sboru pro obc anske za lez itosti Klepac ov a Muzeem Blansko uspor a dalo v Centru VELAN pr edna s ku manz elu M. & M. Habes ovy ch spojenou s videoprojekcí Kra sy u dolí r ek Mosely a Ry na. 23. ledna v ra mci projektu Moravsky kras jinak... (Me stska knihovna Blansko Mgr. Truba kova ) probe hlo první setka ní v Domove OLGA Malujeme s paní Hejlovou. 20. února v ra mci projektu Moravsky kras jinak... (Me stska knihovna Blansko Mgr. Truba kova ) probe hlo druhe setka ní (tentokra t v Me stske knihovne Blansko) spisovatel V. Klepa c vypra ví o sve nove knize Kra l lesa. 19. března HHP ve spolupra ci s Aktivem Sboru pro obc anske za lez itosti Klepac ov a Muzeem Blansko uspor a dalo v Centru VELAN pr edna s ku manz elu M. & M. Habes ovy ch spojenou s videoprojekcí Putova ní napr íc ostrovem Malta. 13. dubna se druz stvo klientu Domova OLGA zu c astnilo V. turnaje v kuz elka ch, ktere por a dalo SPMP Brno. 16. dubna se klienti Domova OLGA vypravili na dopolední vycha zku na pr ehradu Palava. 25. dubna probe hl celodenní vy let na relaxac ní zahradu Centra VELAN. 25. dubna byla zaha jena revitalizace zahrady u Domova OLGA. 29. dubna paní Ing. Zuzana Brzobohata, europoslankyne Evropske ho parlamentu, slavnostne zasadila jablon v relaxac ní zahrade Centra VELAN května proda vali klienti Domova OLGA sve vy robky u zahra dka r u v Blansku. 7. května se uskutec nila dopolední vycha zka na Vy stavu ruc ních prací a stary ch hrac ek v Me stske m klubu du chodcu. 17. května navs tívili Domov OLGA c lenove Spra vní rady z Nadac ního fondu nadany ch M. S lesinger, J. Kra tky a E. Faltus (firma Isolit-Bravo na m ve novala vy robky v celkove hodnote ,- Kc ). 23. května 20. června si klienti Domova OLGA vyzkous eli za z itkovy wellness pobyt v hotelu Panorama v blanenske c a sti C es kovice. Klienti si tu otestovali whirlpool, plava ní ve vnitr ním i vne js ím baze nu hotelu a rekondic ní masa z. Programu se zu c astnilo celkem 24 klientu. Za z itkovou formou se tak sezna mili s jedním z popula rních zpu sobu tra vení volne ho c asu, a dostali take pr ílez itost ude lat ne co uz itec ne ho pro sve zdraví i pro svoji dus evní pohodu. Akce se uskutec nila s laskavy m financ ním pr ispe ním Ery, ktera je souc a stí C eskoslovenske obchodní banky, a.s. 25. května se ukonc ily rekonstrukc ních pra ce na zahrade Domova OLGA. 28. května se uskutec nil celodenní vy let (za mek Buchlovice, Slavkov u Brna, letis te Tur any) 29. května sena tor Mgr. Jir í Dienstbier navs tívil Domov OLGA. 14. června vystoupili klienti Domova OLGA na 24 hodinove m charitativním be hu You dream we run. 15. června se proda valy vy robky z Karita sku na dni otevr eny ch dver í v Tyco Stra nka 2

4 KALENDÁRIUM Fire, Ra jec ko. 17. června klienti staciona r e zhle dli pr edstavení Prodana neve sta, v Mahenove divadle v Brne. 28. června Jana a MÚDr. Jaromír Kratochvílovi byli u c astni z ive ho vysíla ní por adu Apety t v C eske m rozhlase Brno. Vypra ve li a odpovídali na dotazy posluchac u k dvaca te mu vy roc í zaha jení provozu Domova OLGA. 3. července v ra mci projektu Moravsky kras jinak... (Me stska knihovna Blansko Mgr. Truba kova ) probe hlo tr etí setka ní vy let do Moravske ho krasu spojeny s na vs te vou Sloupsko-s os u vsky ch jeskyní, s odborny m vy kladem RNDr. Petra Zajíc ka. 17. července pak probe hlo 4. setka ní v Domove OLGA promíta ní o jeskyních s RNDr. Petrem Zajíc kem 24. července probe hlo pa te setka ní stejne ho projektu, ope t v Domove OLGA O vodnících a tajemství my dla poslech pove stí a vy roba doma cích my del a svíc ek. 19. srpna Domov OLGA a Centrum VELAN navs tívila paní Kate Velan z Montrealu, vnuc ka manz elu Velanovy ch. 14. září se proda valy vy robky Domova OLGA na Hrnc ír ske m jarmarku v Kuns ta te. 24. září probe hlo slavnostní otevr ení Parkove zahrady u Domova OLGA a oslava 20. let provozu Domova OLGA a 10. let provozu Centra VELAN. 3. října navs tívil Domov OLGA jednatel spolec nosti SYNTHON, s.r.o., Blansko, pan Bram de Kruiff a domlouval dals í spolupra ci a podporu. 9. září jsme zaha jili projekt Poslechove odpoledne (Me stska knihovna Blansko Marie Slanic kova ) prvním setka ním v Domove OLGA The Tap Tap října probe hl rekondic ní pobyt v Bystre m u Polic ky. 1. prosince probe hl prodej vy robku v Olomuc anech. 6. prosince vystoupili klienti Domova OLGA v Dr eve ne m kostelíku v Blansku. 11. prosince zhle dli klienti Domova OLGA pr edstavení Vesele panic ky Windsorske, v Mahenove divadle v Brne. 16., 17. a 19. prosince probe hly prodeje vy robku z Karita sku v Tyco Fire, Ra jec ko. Stra nka 3

5 ČINNOST SDRUŽENÍ C innost sdruz ení HNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI Zajis ťuje financ ní prostr edky na investice a rozvoj projektu obc anske ho sdruz ení. Hlavní projekty Hnutí Humanita rní Pomoci jsou: Domov OLGA denní staciona r a Centrum VELAN chra ne ne bydlení. Hnutí Humanita rní Pomoci da le zajis ťuje: rekondic ní pobyty lidí s menta lním postiz ením, prodeje vy robku z terapeuticky ch dílen na trzích a ru zny ch spolec ensky ch akcích, potr ebnou dopravu klientu do Domova OLGA a Centra VELAN, projekt ALEXA (podpora pobytu a vzde la ní zdravotne postiz ene dívky z Rumunska). STRUKTURA PROJEKTŮ Hnutí Humanitární Pomoci Domov OLGA Centrum VELAN Centrum aktivity Integrační centrum Karitásek DOMOV OLGA Socia lní sluz ba denní staciona r je poskytova na dospe ly m lidem s menta lním postiz ením. Poskytuje jim pracovní terapii a dals í dopln kove programy. V roce 2013 byla kapacita zar ízení 35 klientu. Registrac ní c íslo sluz by je Pracovní terapie se poskytuje ve specializovany ch dílna ch: Stra nka 4

6 ČINNOST SDRUŽENÍ Textilní dílna vy roba pols ta r ku, kuchyn sky ch rukavic, na kupních tas ek, stolove ho prostíra ní a dals ích textilních vy robku. Keramická dílna vy roba drobny ch i ve ts ích keramicky ch pr edme tu (pr íve sky na krk, keramicke kachle, va noc ní ozdoby a dals í keramicke pr edme ty). V Centru aktivity je umíste na i dílna s hrnc ír sky m kruhem, na ktere m se vyra bí misky a va zic ky. Dřevomodelářská dílna (Centrum aktivity) vy roba obrazovy ch ra mec ku, stoja nku na mobilní telefony, ptac ích krmítek, zahnízďovacích budek apod. V te to dílne se rovne z jako dopln kova aktivita realizují drobne zaka zkove pra ce kompletace propagac ních materia lu Moravsky kras Regiona lní produkt pro spolec nost MAS Moravsky kras a kompletace korkovy ch na pojovy ch za tek s informac ními s títky pro Pivovar C erna Hora. Integrační centrum pracovní dílna, ktera se zame r uje na zaka zkovou pra ci pro firmy v okolí Blanska. V roce 2011 jsme spolupracovali se spolec ností ITAB Boskovice a reklamní agenturou Reakce Kur im. Jedna se o manua lne nena roc nou pra ci, jako je kompletova ní plastovy ch de lítek pro pokladní syste my, balení s roubku a matek do monta z ních sad, skla da ní reklamních materia lu apod. Tímto zpu sobem si nas i klienti mohou vyzkous et skutec nou pra ci, kterou by jinak z du vodu sve ho zdravotního postiz ení nemohli v plne m provozu a v plne m pracovním u vazku vykona vat. Zleps uje se tak nejen jejich manua lní zruc nost, ale velmi pr íznivy je i dopad na jejich psychiku. Nezanedbatelny je pak take samozr ejme i financ ní pr ínos z te chto zaka zek. Díky te mto prostr edku m mu z e Domov Olga financovat ne ktere financ ne na roc ne aktivity pro klienty, jako je napr íklad kaz doroc ní rekondic ní pobyt, pozna vací vy lety nebo na vs te vy divadel. Zahradnické práce tr ísezo nní dopln kova aktivita (u klidove pra ce, sec ení tra vy a zale va ní ). Úklidové práce ve staciona r i se klienti podílejí na vs ech u klidovy ch pracích, ktere jsou pro ne vhodne, jedna se o souc a st upevn ova ní jejich pracovních na vyku. Kuchyňské práce v kuchyni se klienti aktivne u c astní pr ípravy svac in, pec ení doma cího chleba, mouc níku a take i u klidu kuchyne a na dobí (obe dy se do staciona r e dova z ejí jako nakupovana sluz ba). Pracovní terapie jsou za kladem na plne socia lní sluz by a mají za u kol v klientech vytva r et a upevn ovat pracovní na vyky a rovne z pr iblíz it jejich denní a ty denní z ivotní rytmus rytmu jejich vrstevníku. Pracovní terapie jsou tak klienty vníma ny jako ekvivalent r a dne ho zame stna ní, coz pr irozeny m zpu sobem zvys uje jejich sebeve domí. Aktivity probíhají pod vedením kvalifikovany ch pracovníku v socia lních sluz ba ch, kter í na roc nost poz adavku a míru pr ípadne dopomoci pr izpu sobují schopnostem konkre tních klientu. C a st aktivit (zahradnicke pra ce, u klidove pra ce, kuchyn ske pra ce) je zame r ena tak, aby pracovní na vyky zde získane byly vyuz itelne i v doma cím prostr edí klientu. Krome pracovních terapií jsou klientu m poskytova ny jes te dals í dopln kove programy: Stra nka 5

7 ČINNOST SDRUŽENÍ Psychoterapie individua lní, skupinova c i komunitní. Prova dí realiza tor projektu nebo jím pove r eny pracovník za jeho supervize. Muzikoterapie pr eva z ne v aktivní forme zpe v a hra na Orffovy na stroje Pohybově taneční arteterapie ztva rn ova ní hudby a zpe vu tanec ním a jiny m pohybem EDUSOFT (Integrační centrum) program opakova ní, upevn ova ní, rozvíjení a získa va ní novy ch vs eobecny ch znalostí a intelektua lních dovedností za pomoci vzde la vacích programu na PC. Vzdělávání ve všeobecných znalostech a dovednostech (Integrační centrum) upevn ova ní, udrz ova ní a rozvíjení jiz dr íve nabyty ch dovedností a znalostí. Integrační aktivity na vs te vy kulturních a spolec ensky ch akcí, ktery ch se klienti u c astní buď pasivne, nebo take aktivne (tj. v roli u c inkujících). Integrac ní charakter ma take ty denní rekondic ní pobyt, ktery letos probe hl v rekreac ním str edisku v Rades íne. Karitásek vlastní obchu dek Domova Olga, kde sami klienti proda vají vlastní vy robky. Vybrane zboz í z obchu dku lze nakoupit i na internetu, na stra nka ch HHP (www.hhp.cz). CENTRUM VELAN Socia lní sluz ba chra ne ne bydlení je poskytova na dospe ly m lidem s menta lním postiz ením. V roce 2013 byla kapacita zar ízení 8 klientu. Registrac ní c íslo sluz by je Chra ne ne bydlení umoz n uje ve st klientovi samostatny zpu sob z ivota. Bydlení je skupinove ho typu klienti si spolec ne zabezpec ují doma cí pra ce a vza jemne si vypoma hají. K dispozici mají asistentku, ktera uc í klienty vs em potr ebny m pracím, poma ha jim zvla dat pra ce, ktere jes te dobr e neume jí a r es í pr ípadne krizove situace. Du lez ity m aspektem je sta la snaha o integraci klientu do spolec nosti. Klienti proto individua lne (za pomoci asistentu ) navs te vují vybrane kulturní, spolec enske nebo sportovní akce. Rovne z je co nejve ts í snaha zac lenit klienty do sousedske ho spolec enství v obci Klepac ov, kde se nacha zí objekt chra ne ne ho bydlení. Por a dají se spolec ne kulturní akce, klienti se zapojují do za lez itostí obce. Stra nka 6

8 FINANČNÍ SOUHRN Financ ní souhrn PŘÍJMY Domov OLGA Centrum VELAN HHP Dotace MěÚ Blansko Dotace Krajského úřadu JMK Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Dotace Úřad práce, Blansko Sponzorské dary Nadace Poplatky klientů Ostatní Celkem Příjmy celkem VÝDAJE Domov OLGA Centrum VELAN HHP Provozní výdaje materiálové energie opravy a údržba služby ostatní Mzdové výdaje mzdy zdravotní a sociální pojištění Investice Celkem Výdaje celkem ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Kc Stra nka 7

9 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zprava nezavisleho auditora Stranka 8

10 PODĚKOVÁNÍ Pode kova ní Děkujeme všem, kteří podpořili Domov OLGA a Centrum VELAN v roce 2013: Bla hova E.; Brzobohata, Z.; C ernos ek Z.; C esky rozhlas Brno; C KD Blansko Engineering, a.s.; C SOB, Era; DOLP stavební spolec nost s.r.o.; E.ON Energie, a.s.; Evropsky parlament; ILLKO, s.r.o.; Isolit-Bravo, spol. s r.o.; ITAB Czech Republic, s.r.o.; KLOFA C, spol. s r.o.; Krajsky u r ad Jihomoravske ho kraje; manz. Sehnalovi; Merta, J.; Me sto Blansko; Me sto Kuns ta t; Ministerstvo pra ce a socia lních ve cí C R; Mladí socia lní demokrate, Blansko; Nadac ní fond Nadace nadany ch; Pola k, I.; Pru myslova keramika, spol. s r.o.; Rajts le gr, P.; Reisig, T.; Rouc ka, J.; Straubova, A.; Synthon, s.r.o.; TECHNOTEST s.r.o.; Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o.; Velan, A. K.; Vita skova, A.; zame stnanci firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o.; Zvláštní poděkování za dlouhodobou podporu a pomoc: Ing. A. K. Velan a paní Olga Velanová Ing. Kvido Štěpánek Ing. Jan Kos Ing. Ladislav Kadlec Ing. Petr Vašek Nadační fond nadaných, Jablonné nad Orlicí Bram de Kruijff Johan Baijens a Piet Willemse Stra nka 9

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více