Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2004 Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní jubileum. Gerontologické dny mají v Ostravě už svou tradici... Analýzou současného stavu stárnoucí a starší populace a komplexním řešením zdravotně sociální péče o seniory se letos zabývalo na pět set špičkových odborníků a specialistů. V pořadí už VIII. gerontologické dny Ostrava proběhly 13. až 15. K této významné události mu srdečně blahopřejeme a současně mu přejeme do dalších let hodně sil a úspěchů v jeho náročné a odpovědné funkci, pevné zdraví i dostatek osobní pohody. Redakční rada Pfiedseda gerontologické a geriatrické spoleãnosti: Z koncepce zatím nemusíme ustupovat ani o píì října ve staré menze areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Akce se konala pod záštitou h e j t m a n a Moravskoslezského kraje, primátora města Ostravy a České gerontologické a geriatrické společnosti. K účasti na letošním jednání se přihlásili i specialisté ze zahraničí. Odbornými garanty kongresu byly m.j. také naše fakultní n e m o c n i c e a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity. Mezi hosty byla přítomna PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních programů z ministerstva zdravotnictví. (pokračování na straně 6) âestné ãlenství âeské spoleãnosti pro hypertenzi Ve dnech se konala v Jeseníku XXI. konference o hypertenzi, kde bylo uděleno čestné členství České společnosti pro hypertenzi doc. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., z Ústavu klinické farmakologie FNsP a ZSF OU. Vědecký sekretář společnosti prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., shrnul důvody pro udělení takto: Doc. Grundmann je v české i mezinárodní odborné společnosti vnímán jako výrazná osobnost. Dvacet pět let vede specializovanou ambulanci pro léčbu hypertenze, kde se zabývá zejména tzv. farmakorezistentní hypertenzí. Pravidelně se aktivně zúčastňuje domácích i zahraničních konferencí. Čtyřikrát zorganizoval české konference o hypertenzi, mj. i nynější, XXI. Zúčastnil se řady mezinárodních studií s novými antihypertenzivy. V roce 2000 mu byl udělen diplom European Hypertension Specialist. Doc. Grundmann přednesl slavnostní přednášku na téma Hypertenze a klinická farmakologie. Čestné členství bylo doc. Grundmannovi již před 5 lety uděleno též Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii a Českou kardiologickou společností. Pharm. Blanka Kořístková, Ph.D.,,,Pomáhali mi pfiekonat nenadálé onemocnûní...,,dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala všem Vašim zaměstnancům, kteří mi svou pečlivou prací a laskavým přístupem pomáhali překonat nenadálé onemocnění Guillainův syndrom, citujeme z dopisu adresovaného řediteli naší fakultní nemocnice ing. Karlu Pustelníkovi. Autorkou dopisu je paní Pavla Lehnertová zlískovce. Její poděkování patří konkrétně přednostce Neurologické kliniky MUDr. Olze Zapletalové, jejímu asistentovi MUDr. Davidu Doležilovi, Ph.D., a MUDr. Ireně Ježkové, stejně tak i přednostovi Kliniky léčebné rehabilitace MUDr. Zdeňku Klimešovi, MUDr. Renatě Vítkové a rehabilitační pracovnici Janě Stárkové.,,Vyjmenovala jsem jen vedoucí pracovníky, ale přístup všech zdravotních sester i ošetřovatelů byl krásný. Na skvělou péči ve Vaší nemocnici budu vždy s vděkem vzpomínat. Informace o v bûrov ch fiízeních V říjnu 2004 bylo vyhlášeno výběrové řízení (Zdravotnické noviny č. 43/2004 z 22. října 2004) na obsazení těchto funkcí: přednosta Kliniky léčebné rehabilitace přednosta Kliniky nukleární medicíny přednosta Ústavu soudního lékařství Přihlášky přijímá do 19. listopadu 2004 úsek zaměstnanosti. *** Ministryně zdravotnictví v dohodě s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala doc. MUDr. Milana Grundmanna, CSc., přednostou Ústavu klinické farmakologie s účinností od 1. listopadu Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Pozvánka na Reprezentaãní ples FNsP Ostrava Srdečně zveme všechny zaměstnance a příznivce Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava na tradiční společenský ples, který pořádá naše nemocnice v sobotu dne 5. února 2005 od 19 hodin v prostorách hotelu Atom. Bližší informace budou uveřejněny v prosincovém čísle Nemocničních listů a na nástěnkách. Moravskoslezské dny zdraví 2004 Jubilejní desátý ročník výstavy Moravskoslezské dny zdraví se uskuteční 3. a 4. prosince v areálu výstaviště Černá louka. Na tomto,,veletrhu zdraví bude již tradičně zastoupena prostřednictvím poradenské činnosti některých svých pracovišť také naše fakultní nemocnice. Letos se tu budou prezentovat poradny porodnicko-gynekologická, stomatologická, duševního zdraví, vady zraku, prevence a léčby bolesti zad, na veletrh se připravuje také Krevní centrum. Výstava budí každým rokem velký zájem laické veřejnosti. Centrem pozornosti mnoha návštěvníků se stává i naše expozice. Lidé se přicházejí poradit o nejrůznějších zdravotních problémech, a proto i letos budou naši odborníci připraveni fundovaně odpovídat na nejrůznější dotazy. Svým profesionálním přístupem tak chtějí přispět k dobrému jménu fakultní nemocnice v povědomí široké veřejnosti. Bc. Jiří Hynčica, koordinátor medicinální soustavy

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Dûtská resuscitace na náv tûvû v Hornu V rozhovoru s vedením rakouské nemocnice a pracovníky resuscitačního oddělení. V zářijovém výtisku našich Nemocničních listů jste byli informováni o proběhlém školení dětských resuscitačních jednotek v kurzu bazální stimulace. Po načerpání teoretických znalostí jsme se vydali do světa obhlídnout bazální stimulaci v praxi. V pátek 8. října naše resuscitační jednotky navštívily nemocnici v rakouském Hornu. Horn je malé město, ale nemocnici má krajského formátu. Zvláštností této nemocnice je začlenění bazální stimulace (dále jen BS) do ošetřovatelské péče. Nemocnice proškoluje všechny své zaměstnance v kurzech BS cíleně. Jedná se o kurz totožný s kurzy prováděnými u nás. Náklady na proškolení jednoho zaměstnance činí v Rakousku v přepočtu 3000 Kč. Tamní zaměstnavatel hradí polovinu této částky. Pro srovnání za školení prováděná u nás je účtováno 1000 Kč na osobu. Naše nemocnice na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení hradí částku celou. V Hornu jsme si prohlédli resuscitační jednotku, kde BS začali aplikovat před pěti lety. Jednotka má boxový systém s deseti resuscitačními lůžky. Obložnost je zhruba osm lůžek. Na denní službě pečuje o pacienty 6 sester a ošetřovatel, na noční službě 5 sester a ošetřovatel. Personál tohoto oddělení je řazen mezi špičky v aplikaci BS. Vedení nemocnice vkládá do rozvoje BS nemalé finance. Měli jsme možnost nahlédnout do nově vzniklého projektu, podle kterého budou boxy na resuscitačním oddělení barevně DÒCHODOV VùK V TABULKÁCH Při stanovení důchodového věku a nároků z důchodového pojištění souvisejících s tímto věkem dochází s účinností od ledna 2004 ke dvěma zásadním změnám. V první řadě se přistoupilo k dalšímu zvyšování důchodového věku, který plynule a ve stejném tempu naváže na dosavadní zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Znamená to, že zvyšování důchodového věku neskončí v roce 2007 dosažením 62 let u mužů a 57 až 61 let u žen (v závislosti na počtu vychovaných dětí), ale bude pokračovat dále za každý další rok o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen. Zvyšování věkové hranice skončí až dosažením věku: 63 let u mužů a bezdětných žen 60 let u žen, které vychovaly 3 4 děti 62 let u žen, které vychovaly 1 dítě 59 let u žen, které vychovaly 5 a více dětí. 61 let u žen, které vychovaly 2 děti Proces zvyšování důchodového věku bude ukončen v roce 2013, kdy pro všechny skupiny pojištěnců bude platit výše uvedený důchodový věk. Postupné zvyšování důchodového věku je názorně uvedeno v následující tabulce: ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU (UVEDENO V LETECH A MĚSÍCÍCH) Rok Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí) narození bezdětná 1 dítě 2 děti 3 4 děti 5 a více dětí Před rokem Po roce Zdroj: Mzdová účetní (měsíčník pro účetní, personalisty a podnikatele) vymalovány, a to s atypickými konturami rohů a stropu. (Pacient je při probouzení z bezvědomí časoprostorově dezorientován, není schopen rozlišit strop a rohy místnosti. Barevně vymalovaná místnost ovlivňuje mozkovou aktivitu.) Prvky BS, které v Hornu používají, nás nijak neudivily ani nepřekvapily. Veškeré jimi aplikované metody známe a snažíme se je včleňovat do ošetřovatelské péče na našich jednotkách. Rakouští kolegové však mají BS takzvaně v krvi. Hlavní sál resuscitační jednotky v Hornu... Kdykoliv pracují s pacientem, pracují s bazální stimulací. Pětileté drilování techniky BS je posunulo do stádia, kdy na svěřeného pacienta nepohlížejí jako na cizího nemocného. Při práci s nemocným jsou schopni vžít se do jeho role, do jeho pocitů. Pracují tak, jakoby se starali o člena rodiny, či o sebe samého. Velmi důležité je provádět bazální stimulaci ve stmeleném týmu lékařů, sester, ošetřovatelů, a proto jsme ukončili naši cestu za poznáním v pěkném prostředí vinného sklípku na jižní Moravě. Všichni dobře víme, že nejlépe se rozjímá nad sklenkou pravého burčáku. Jsme na začátku dlouhé cesty a doufám, že nebude dlouho trvat, a další oddělení nemocnice rozšíří naše řady. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče (pověřena zastupováním) UPOZORNùNÍ Fond kulturních a sociálních potfieb Čerpání příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb FNsP Ostrava na rekreaci, sport, kulturu, rehabilitaci a penzijní připojištění končí dnem 17. prosince Nevyčerpaný příspěvek se zaměstnanci do následujícího roku nepřevádí. Zaměstnanci, kteří si svou částku dosud nevyčerpali, nechť tak učiní ve vlastním zájmu do 17. prosince 2004 a dostaví se k p. Restelové, Domov sester, 3. patro, č. dveří 310, kl Vitamínové poukázky je nutno rovněž vybrat v lékárně FNsP nejpozději do 17. prosince 2004! Zdenka Restelová, Odd. vzdělávání a péče o zaměstnance TISKOVÁ OPRAVA V minulém čísle Nemocničních listů došlo k chybě ve zveřejněném příjmení předsedy Základní organizace odborů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ve FNsP Ostrava. Správně mělo být uvedeno ing. Jiří Lorenc. Za vzniklou chybu se předsedovi i všem čtenářům omlouváme. redakce

3 Dávejme si pozor na unicitní rodná ãísla... V současné době má naše fakultní nemocnice uzavřeny smluvní vztahy s devíti zdravotními pojišťovnami. O které zdravotní pojišťovny konkrétně jde a jaké způsoby financování jsme s nimi sjednali, tak to byly první otázky, které jsme položili vedoucímu odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ing. Vladimíru Dedkovi. Zdravotní péče poskytovaná v našem zařízení se hradí na základě smluvních ujednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami třemi různými způsoby. S Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP), Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou (HZP) a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) jsme se shodli na výši úhrad ve vazbě na počet unikátních pojištěnců, nebo chcete-li unicitní rodná čísla. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát jsme na něj ve stanoveném časovém období vykázali zdravotní péči. Musím ještě dodat, že unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý ze čtyř druhů úhrad ambulanci, hospitalizaci, dopravu a jinou péči. Tak například u VZP je výše úhrady stanovena na jednoho unikátního pojištěnce na jedno pololetí u hospitalizace 42 tisíce korun, v ambulantní složce zhruba 1700 korun, pro jinou péči 1500 až 1600 korun a v dopravě 800 až 900 korun. Nad rámec těchto úhrad za unicitní rodná čísla zdravotní pojišťovna hradí tzv. specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči, která je vyjmenovaná v Metodickém opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradám lůžkové zdravotní péče v 1. pololetí U VZP a HZP je tato péče vyhodnocena a uhrazena po skončení daného pololetí, ZP MV ČR tuto péči fakturujeme každý měsíc. Jaký je další způsob úhrady zdravotní péče? S Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, Revírní bratrskou pokladnou zdravotní pojišťovna, V Hradci nad Moravicí se ve dnech 13. a 14. října 2004 uskutečnily 11. Dostálovy dny s mezinárodní účastí. Jako každým rokem bylo toto setkání českých, slovenských a polských lékařů oboru urgentní medicína (UM) a medicína katastrof (MK) s klinickými pracovníky zaměřeno na problematiku návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Kongresu se účastnili i zástupci LF a ZSF a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IP- VZ) Praha, kteří zajišťují pregraduální a postgraduální výuku v oblasti neodkladné péče. Hlavní téma tohoto roku bylo zaměřeno na zátěž a stres pracovníků záchranných služeb a vytvoření účinných preventivních a intervenčních programů. Praktická ukázka autorů Čepické, Baštecké, Pouška, Šéblové: Critical incidence stress management (viz dokumentační foto P. Nováček) byla více než motivující. Dalším nosným tématem 11. Dostálových dnů byla problematika naléhavých stavů u dětí. Úvodní přednáška doc. MUDr. I. Nováka, CSc., vedoucího katedry pediatrie IPVZ Praha, otevřela blok, kde přednesly 3 přednášky i lékaři oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNsP Ostrava. V této souvislosti ocenili účastníci Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE Kladno a Českou národní zdravotní pojišťovnou jsme uzavřeli smlouvy o výkonech. Měsíční fakturace je tedy postavena na výkonech, příslušné hodnotě bodu, ale zahrnuje také úhradu za zdravotnický materiál a léčivé přípravky poskytnuté pacientovi, a rovněž lékový paušál. U těchto smluv jsme limitováni pouze maximální výší úhrady vycházející z příslušného referenčního období. A do třetice? S Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví máme uzavřenou smlouvu o globálním paušálu, který opět vychází z referenčního období. I tuto částku musí nemocnice dodržovat a nesmí ji překračovat. V opačném případě by byla nucena překročenou částku z padesáti procent vrátit. Co když se v daném období objeví velice nákladný pacient? V tom případě pak jednáme s danou pojišťovnou o zohlednění péče a navýšení úhrad. O jak velký koláč úhrad se dělí jednotlivé zdravotní pojišťovny? Zhruba 95 procent úhrad zdravotní péče zabezpečované v našem zdravotnickém zařízení poskytují čtyři pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se na nich podílí 50 procenty, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 20 procenty, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 8 procenty a Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 17 procenty. Dalších pět zdravotních pojišťoven už do hospodaření nemocnice zasahuje jen minimálně. kongresu precizní a zajímavou práci MUDr. Olosové, týkající se intoxikace alkoholem u dětí a mladistvých. Jí přednesené téma úspěšně doplnilo sdělení autorů MUDr. Nešpora, CSc., z Psychiatrické léčebny Bohnice a MUDr. Knora, vedoucího katedry UM a MK z IPVZ Praha: Alkohol a rizika moderní medicíny, které bylo zaměřeno na oblast dospělé neodkladné péče. Po prvé byl do programu Dostálových dnů NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Co považujete v současné době za největší problém? Nedostatečnou kontrolu průkazů zdravotních pojišťoven, kterými se prokazují naši pacienti. Mnohdy jsou neplatné, údaje na nich nesouhlasí se skutečností. Ať už jde o rodné číslo či příslušnost k dané zdravotní pojišťovně. Jedním z problémů je nedostatečná kontrola průkazů pojištěnců, říká vedoucí odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ing. Vladimír Dedek. Foto: Marie Psotková V registru naší nemocnice je zhruba 350 tisíc rodných čísel. Letos jsme provedli a musím říct, že vůbec poprvé, jejich validaci. Jediný platný celostátní registr má u nás Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Výsledek byl pro nás dost zarážející zjistilo se totiž, že jsme měli v registru téměř 32 tisíce rodných čísel chybných! Z toho asi 2 čísla u hospitalizovaných pacientů a zbytek v ambulantní sféře. JEDNALI O ZÁTùÎI A STRESU ZÁCHRANÁ Ò Rozhovor připravila: Helena Šímová zařazen blok psychiatrické problematiky (diagnostika a možnosti intervence), včetně právní problematiky přijetí na psychiatrickou léčebnu. Jak ukázal průběh této sekce a mimořádný zájem účastníků v diskuzi, je třeba tuto oblast přednemocniční péče akcentovat jak v pre tak i v postgraduální výuce a práce z této oblasti častěji publikovat v časopise odborné společnosti UM a MK. Stejný názor zazněl i v souvislosti s přednáškou doc. MUDr. J. Drábkové: Zkušenosti ze znaleckého posuzování přednemocniční neodkladné péče. Citace z přednášky: V posledních letech se posuzování přednemocniční neodkladné péče u nás významně zvýšilo. Sleduje do určité míry trend, namířený vůči celému zdravotnictví a odráží změnu mezilidských vztahů. Navíc se ho chopila masmédia, pro něž je atraktivním tématem dramatického rázu. Doplňuje jako,reality show zahraniční seriály typu Chicago Hope, Pohotovost, Pobřežní hlídka, atd. Z přednesených prací na 11. Dostálových dnech byla vydána publikace Urgentní medicína 2004, ISBN Editor: Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma Ing. Karel Pustelník V současnosti řeší Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava případ zaměstnance, který nemocnici žaluje o náhradu škody za utrpěnou újmu na zdraví následkem zranění na pracovišti. Soudní spor je v tomto případě sledován i mediálně. Jako ředitel si kladu otázku, zda tento problém musel vůbec vzniknout? V naší nemocnici je řada pracovišť, kde může dojít k poranění pracovníka kontaminovaným předmětem, např. nástrojem na jedno použití (jehla, skalpel). Těmto rizikům je zaměstnavatel povinen předcházet. Jak? V první řadě musí být na zdravotnickém pracovišti kontejner na drobný odpad, a to takový, který byl oficiálně vybrán na základě výběrového řízení a tedy splňuje všechny bezpečnostní a hygi-... se stal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. Do této významné a odpovědné funkce byl zvolen výborem společnosti O rozhovor na téma, co to pro ostravskou fakultní nemocnici znamená, jsme požádali ing. Karla Pustelníka, ředitele FNsP, a docenta Plevu. *** Je to vysoké uznání profesionálnímu nasazení docentu Plevovi v oblasti úrazové chirurgie, které se převážnou část svého života věnuje. Připojuji se svým blahopřáním ke zvolení do této velice významné a současně velmi náročné funkce, říká ing. Pustelník a dodává: Pevně věřím, že ve spolupráci s novým vedením České společnosti pro úrazovou chirurgii se nám podaří prosadit změny v systému úhrad za léčbu těžkých úrazů a polytraumat. Chcete tím naznačit, že úhrada za léčbu těžce zraněných nepokrývá výdaje nemocnice? Je to obecně známá věc, že současný systém úhrad péče o pacienty traumatologických center nepokrývá veškeré náklady. Zcela jistě se o tom ještě zmíní i docent Pleva. Také to je jeden z důvodů, který může nemocnici vést do ztráty. V tomto smyslu povedeme s panem předsedou jednání se zdravotními pojišťovnami. Otázka pro docenta Plevu. Můžete doložit fakta o významu traumatologických center a potvrdit tak jejich nezastupitelnost v systému léčebné péče? enické normy. Zaměstnanci musí být poučeni o pracovním postupu při ukládání kontaminovaných předmětů do těchto kontejnerů. Za jejich proškolení odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. K povinnostem vedoucích zaměstnanců patří také průběžná kontrola dodržování všech nařízených postupů a opatření, včetně naplňování a uzavírání odpadkových kontejnerů. Dalším stupněm jsou kontroly ústavního hygienika a referenta bezpečnosti práce. Každý týden rovněž probíhají prověrky bezpečnosti práce. Výsledky provedené kontroly jsou uvedeny v oficiálním zápise. O porušení předpisů musí být neprodleně informovány vrchní sestry. V případě zaměstnance, s nímž je naše fakultní menocnice v soudním sporu, byly sice dodrženy všechny platné předpisy, ale přestože to potvrdil i hlavní hygienik České republiky, soud první instance se přiklonil na stranu zaměstnance. Z toho pohledu je zřejmé, že vedení FNsP vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude zpřísňovat kontroly dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů zejména na těch pracovištích, kde podle rozborů příčin pracovní neschopnosti je riziko poranění o kontaminovaný předmět vysoké. Při této příležitosti zdůrazňuji, že se předmětem našeho zájmu také stane porušování předpisu docházení zaměstnanců do jídelen či jiných prostorů nemocnice v pracovním oděvu, který je určen pouze pro dané zdravotnické pracoviště. Ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP Ostrava dokazuje výroční zpráva z roku 2003, shrnující fakta za všech patnáct traumacenter, která má Česká republika k dispozici. Z ní vyplývá, že 110 lékařů a 570 sester odvedlo vysoce kvalitní a odbornou práci, v jejímž důsledku bylo vráceno zdraví nebo zachráněn život tisícům našich spoluobčanů. Na 770 lůžkách, která mají traumatologická centra k dispozici, bylo v roce 2003 hospitalizováno 28 tisíc zraněných. Ambulantně bylo v centrech ošetřeno asi 300 tisíc pacientů. Počet zraněných, kteří utrpěli polytrauma, dosáhl čísla Jste jedním z traumatologů, kteří vznik traumacenter prosazovali a díky velké houževnatosti všech spoluzúčastněných také jejich vznik prosadili. V čem vidíte jejich hlavní přínos? Traumatologické centrum je technicky i personálně vybaveno tak, aby poskytlo těžce zraněným život zachraňující péči na nejvyšší úrovni. Jeho umístění ve fakultní nemocnici umožňuje komplexní léčbu také díky úzké spolupráci traumatologů s dalšími specialisty jiných medicínských oborů. Úrazová chirurgie je tedy velmi náročný obor, navíc ekonomicky ztrátový, což konečně platí o traumatologii v celém světě. Bez naší existence by ztráty na životech a těžké újmy na zdraví následkem autohavárií, pracovních úrazů a dalších byly ohromné a nezdůvodnitelné. Smysl existence traumatologických center je o to zřejmější, že podle dostupných informací privátní zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje těžké úrazy neřeší. Traumatologická centra úzce spolupracují se subjekty integrovaného záchranného systému, tedy s rychlou záchrannou službou, jež zase spolupracuje s hasičským záchranným sborem, atd. Hrozí i tam ekonomická ztráta? Hasiči jsou dotováni z prostředků Nov m pfiedsedou âeské spoleãnosti pro úrazovou chirurgii... Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Curriculum vitae Narozen v Prostějově Ženatý. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce I. atestace z chirurgie v roce 1975 II. atestace z chirurgie v roce 1981 V roce 1996 habilitován docentem LF UP Olomouc. Všichni lékaři, kteří se věnují medicínskému oboru úrazová chirurgie, potvrzují nárůst úrazů a polytraumat (vícečetná těžká zranění, z nichž nejméně jedno ohrožuje pacienta na životě), říká docent Pleva. To Praxe: na interním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Bílovci pracoval na chirurgickém oddělení Městské nemocnice Fifejdy. Od roku 1979 začal pracovat na chirurgii tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě-Zábřehu, dnešní Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, kde byl v roce 1991 jmenován do funkce primáře Traumatologického centra. Je autorem a spoluautorem mnoha technických prostředků využívaných v léčbě zraněných. Je členem Vědecké rady ČLK JEP Praha, Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, Vědecké rady MZ ČR. Foto: Marie Psotková Je také členem výborů tří odborných společností. Ministerstva vnitra ČR. Jsou skvěle vybaveni jak technicky, tak i personálně. Zejména k tomu přispěl teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001, kdy byly vloženy velké investice do vy- Pro srovnání statistiky traumacentra FNsP za rok 2000 a Počet hospitalizovaných Počet polytraumat z toho 30 dětí Počet operací Z toho akutních Počet prvotních ambulantních ošetření Počet úmrtí Komentář: snížení úmrtnosti v oblasti polytraumat (dnes kolem jednoho procenta) svědčí o vysoké úrovni poskytované péče a úspěšnosti léčby. bavení policejních složek, hasičů i rychlé záchranné služby. Pro traumatologická centra se finanční prostředky nenašly, respektive i nadále jsme odkázáni na finance ze zdravotního pojištění, což samozřejmě naše náklady pokrývá pouze z části. A to počet těžkých úrazů rok od roku roste. Uvedu příklad: před deseti lety se v době pohotovostní služby v naší nemocnici (od do 6.00 hod.) jsme operovali akutní úrazy v počtu jednoho, dvou denně. Dnes ( ) bylo v průběhu pohotovostní služby ošetřeno 39 úrazů a osobně jsem provedl tři operace. V současnosti ošetříme za jeden víkend v průměru 100 úrazů a více! Z pohledu ekonomického pak platí, že čím více operujeme (tedy zachraňujeme lidské životy), tím více nemocnice prodělává. Pane řediteli, hovořil jste o změně systému úhrad traumatologických center. Můžete být konkrétní? Jiný způsob financování traumatologických center se může opírat například o jiné bodové hodnocení polytraumat a sdružených těžkých poranění, tedy mimo paušální systém. Jakmile bude zaveden systém DRG (platba za diagnózu), pak léčba traumatologického pacienta musí být rovněž zohledněna tak, aby nemocnice nebyla ztrátová. Pokud bude systém DRG vycházet ze současného návrhu, potom úrazová chirurgie asi zanikne, neboť na tom bude ekonomicky ještě hůře než dnes. Kdo se nejčastěji dostává do péče traumatologů, teď máme na mysli věkovou strukturu pacientů? Celosvětové statistiky prokazují nejčastější úmrtnost v důsledku těžkých zranění prvořadě u dětí a mladých lidí ve věku do 40 let, říká docent Pleva. A protože se dnes všechno hodnotí zejména ekonomicky, pak uvedu další příklad. Na jedné moravské klinice vyhodnotili roční přínos zachráněných polytraumatizovaných dětí, a to ve výši jedné miliardy a sedmdesáti milionů korun. Srovnáme-li přínos automobilové společnosti Škoda Mladá Boleslav za stejné období, pak je to přibližně stejné. To je vážný argument. Jak tedy chcete prosadit lepší finanční ohodnocení práce traumatologických center? Jsme s panem ředitelem přesvědčeni, že východiskem je zřízení úrazového pojišťovnictví a úrazového fondu traumatologických center Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tak jako existuje pojištění vozidel ze zákonné odpovědnosti a pak havarijní pojištění, které si pořídí každý rozumně uvažující řidič, tak každý právnický subjekt platí pojištění, z něhož by se měly hradit náklady na léčbu úrazů, které prozatím z těchto finančních prostředků hrazeny nejsou. Ve světě existuje tato instituce zcela běžně a tento systém je plně funkční. Štěpán Neuwirth MENOPAUZA A ANDROPAUZA 2004 Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP vznikla v roce Navázala na činnost Sekce pro otázky menopauzy ČGPS, která pracuje od roku Svou první velkou konferenci uspořádala v Praze v roce Letos se setkali lékaři už po šesté v Ostravě, a to 21. až 23. října, v hotelu Imperial. Vysoká odborná úroveň konference byla garantována excelentní účastí našich a zahraničních hostů. Přítomni byli například člen mezinárodní menopauzální společnosti a americké společnosti pro výzkum a metabolická onemocnění skeletu prof. Morris Notelovitz z Washingtonu, lékařský ředitel Centra reprodukční medicíny, endokrinologie, genetiky a medicíny stárnutí Hugo C. Verhoeven z Düsseldorfu, předseda Společnosti pro metabolická onemocnění Slovenské lékařské společnosti prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. a další. Odborný program byl soustředěn do sedmi bloků. Jednotlivá sdělení se zabývala estrogenním deficitem, hraniční oblastí endokrinologie menopauzy, současnou situací v hormonální substituční terapii, mezioborovou problematikou menopauzy, andropauzou, alternativními možnostmi léčby, atd. Cílem konference bylo přispět ke zkvalitnění další péče o ženu i muže ve středním a vyšším věku. ***** Zatím stále nemáme dostatek jednoznačných informací o všech efektech a rizicích spojených s hormonální substituční léčbou. Některé nové výsledky nám přinesla například studie Women s Health Initiative (WHI), která byla zahájena v Severní Americe. Kontroverze v hormonální substituční terapii byla i tématem přednášky přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky naší fakultní nemocnice MUDr. Petera Koliby, CSc., kterého jsme požádali o rozhovor. Prof. Morris Notelovitz z Washingtonu Léčbu hormony poprvé připustila v roce 1942 americká asociace pro kontrolu a schvalování léků. Poslední desetiletí je léčba rozšířena téměř po celém světě. V roce 1975 se objevily první výsledky, které v souvislosti s hormonální substituční terapií poukazovaly na zvýšené riziko rakoviny děložní sliznice. V 90. letech bylo zdůrazněno možné zvýšení rizika pro trombózu žil. Práce z roku 1995 prokázaly zvýšené riziko rakoviny prsu, především u pacientek, které se léčily hormony déle než deset let, i když toto riziko je velice individuální. Jistě vás ale také bude zajímat, že podle závěrů jedné z větví studie WHI, u čisté estrogenní terapie zvýšené riziko karcinomu prsu prokázáno nebylo. Mezi pozitivní výsledky lze zařadit například také nižší výskyt kolorektální rakoviny, snížení počtu zlomenin a další. Třetí blok přednášek konference byl věnován mj. mezioborové problematice menopauzy. Jedno sdělení, které přednesla přednostka Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice MUDr. Olga Zapletalová, se týkalo menopauzy u žen s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ukazuje se, že deficit estrogenu má negativní vliv na průběh tohoto závažného onemocnění. Potvrzuje to nakonec i ta skutečnost, že stav onemocnění se po každém ukončení gravidity porodu, potratu nebo interrupci výrazně zhorší. Díky kvalitě neurologické léčby se věk těchto pacientek v dnešní době prodlužuje až do jejich menopauzy. Tato problematika je tedy pro nás relativně nová. Je prokázáno, že na ženy s roztroušenou mozkomíšní sklerózou hormonální antikoncepce negativní vliv nemá, naopak se jim doporučuje jako prevence nežádoucího těhotenství. A dnes už můžeme říct, že u těchto pacientek není kontraindikována ani hormonální substituční léčba. To znamená, že není důvod jim tuto léčbu, pokud je indikace, nenasazovat. Na konferenci se hovořilo i o významu androgenní substituce na kvalitu a prodloužení života muže. U mužů bývá reprodukční schopnost zachovávána většinou až do vysokého věku. Rozhodně ne však u všech mužů a rozhodně ne v plné míře. S přibývajícími lety se začíná hladina androgenu testosteronu zhoršovat. Zhoršení některých reprodukčních funkcí bývá spojeno se zvýšenou únavou, redistribucí tuku, zvýšením hmotnosti, řídnutím kostí, snížením sexuálních funkcí a podobně. Souhrnně označujeme tyto změny, zpravidla se začínají objevovat u mužů nad padesát let, andropauzou. Je otázkou, zda v těchto případech rovněž použít hormonální substituční léčbu nebo ne. I tady sehrává významnou roli diagnostika. Doktor Verhoeven hovořil na konferenci o úplně novém způsobu substituční léčby u mužů, a to růstovým hormonem. Tento hormon se dosud využíval hlavně v pediatrii. Bylo tedy zjištěno, že když se podává mužům po dobu šesti měsíců, třeba i společně s testosteronem, zvýší se jejich vitalita a energie, svalová hmotnost, sníží se množství tuků a hmotnost. Pokud muž navíc cvičí, léčba má ještě větší efekt. Zatím nejsou známy všechny atributy růstového hormonu, a proto jsou předmětem dalšího výzkumu. Největším problémem této léčby je ale její cena, nikde ve světě není totiž hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Měsíčně dosahuje částky 800 dolarů, a tak se prozatím stává jen léčbou nejbohatších. Posledním bodem celého programu byla doporučení pro praxi a závěr konference. Co by tedy mělo platit do budoucna? Několik okamžiků před jednáním. Na snímku zleva předseda ČMAS doc. MUDr. Josef Donát, DrSc., děkan ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., ředitel FNsP ing. Karel Pustelník a přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky MUDr. Peter Koliba, CSc. Konsensus. Hormonální substituční léčba by se měla používat v co nejnižších možných dávkách, v co nejkratší možné době, a to u těch pacientů, kteří skutečně mají potíže a u kterých je podání žádoucí. V současné době totiž jiná léčba, která by hormonální substituční léčbu v této kvalitě nahradila, neexistuje. A opět zdůrazňuji, před rozhodnutím o užívání této léčby by mělo být provedeno celkové důkladné vyšetření. Pořadatelem konference byla spolu s Českou menopauzální a andropauzální společností i naše Porodnicko-gynekologická klinika... Musím říct, že tak velkou akci, mám na mysli počtem účastníků, jsme dosud ještě nepřipravovali, jsem proto velice rád, že proběhla bez větších problémů. Do Ostravy se sjelo na 270 odborníků z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a USA. V dostatečném předstihu se nám podařilo vytisknout nejen první oznámení, ale i program konference. Účastníci jej obdrželi čtrnáct dnů před samotným setkáním. Abstrakta jsme vydali jako suplement časopisu Praktická gynekologie a byla součástí kongresových materiálů. Všem mým kolegům, spolupracovníkům a členům organizačního výboru, kteří pomáhali celou konferenci připravit, chci proto poděkovat. Další setkání u nás by se mělo uskutečnit v roce Za rozhovor poděkovala: Helena Šímová

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Pfiedseda gerontologické a geriatrické spoleãnosti: Z koncepce zatím nemusíme ustupovat ani o píì (pokr. ze str. 1) Je mi velkou ctí, že vás mohu všechny pozdravit jménem České gerontologické a geriatrické společnosti, uvedl v úvodu svého vystoupení předseda této společnosti MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. Jak dále podotkl, vstupem do Evropské unie vyplývají pro obor geriatrie určité povinnosti. Máme atestaci uznávanou v celé Evropské unii, konstatoval. Naše společnost a náš obor má svou koncepci, která byla zpracována nově v roce 2001, ze které zatím nemusíme ustupovat ani o píď. Ukazuje se oprávněnost všeho toho, co je v ní obsaženo. Víme totiž, kam chceme směřovat a jak se podílet na zlepšování péče o seniorskou populaci. My jsme totiž přesvědčeni, že je třeba připomínat i našim politikům, že rostoucí seniorská populace nebude do budoucna pouze pasivně přijímat to, co jí bude nabízeno, a bude se ale také aktivně dožadovat stejných šancí jako všechny ostatní populační skupiny. A my samozřejmě jako geriatři chceme být u toho a chceme být tomu velmi významně nápomocni. Proto mi dovolte, abych poděkoval organizátorům této krásné akce. **** I osmý ročník byl příležitostí k ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie. Tuto slavnostní část programu moderovala naše náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Držitelkou hlavní ceny v kategorii vědecko-pedagogické pro rok 2004 se stala prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., z Fakulty humanitních studií UK Praha, hlavní cenu v kategorii zdravotnické převzala MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze, hlavní cena v kategorii sociální byla udělena Marii Scheibové, ředitelce zařízení Novoměstské sociální služby v Novém Některá pracoviště kateder a ústavů ZSF se přesídlí do bývalé porodnicko-gynekologické kliniky. Foto: Marie Psotková Když jsem se v říjnu setkal s doc. MUDr. Jaroslavem Horáčkem, CSc., děkanem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, právě probíhala jednání s vedoucími kateder a ústavů o přesídlení některých pracovišť do připravovaného objektu bývalé porodnicko-gynekologické kliniky v zábřežském areálu. Jedná se o čtyři pracoviště, upřesnil pan děkan. Prvním z nich je Ústav algoterapie a urgentní medicíny, který v loňském roce zahájil na naší fakultě činnost. Dalšími pracovišti jsou: Ústav zobrazovacích metod, Katedra vyšetřovacích metod a Katedra sociální práce. Abych svou informaci konkretizoval, dodal docent Městě na Moravě. Zvláštní ocenění v kategorii sociální získala ing. Hana Ježková, ředitelka Domova důchodců v Syllabově ulici v Ostravě- Vítkovicích. Jen několik odborníků mohlo převzít ocenění, zazněla tu slova díků, uvedla v závěru oficiální části PhDr. Ludmila Vostřáková z ministerstva zdravotnictví. Já bych byla ráda, abyste ta poděkování vnímali jako poděkování vám všem, protože svojí přítomností a tím, že věnujete svůj čas získávání nových Horáček, je v současné době zpracovávaná studie, která vymezuje rozsah a prostorové nároky jednotlivých ústavů a kateder jak pro pracovny odborníků pedagogů, tak pro praktikárny, seminární a přednáškové místnosti. Vycházíme z předpokladu, že přednáškové místnosti v budově budou součástí komplexu tak, aby byly přístupné studentům dalších oborů. Rovněž počítáme s nástavbou objektu, v němž dříve sídlilo oddělení pro děti s vadami zraku. Fakulta také potřebuje velkou posluchárnu, kterou jsme zatím měli na ulici Fráni Šrámka. Proto uvažujeme o rekonstrukci objektu bývalé kuchyně, který by po přestavbě byl schopen pojmout na 100 až 120 studentů. Tak velkorysý projekt vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Má je univerzita, respektive fakulta k dispozici? Ministerstvo školství na uvažovanou rekonstrukci počítá s uvolněním částky ve výši kolem 165 milionů korun, potvrzuje děkan a dodává: Zmíněné objekty budou naší fakultě dány do pronájmu na dobu 15 a více let. Poté celý areál v Ostravě-Zábřehu, v němž zkušeností a poznatků, chcete dokázat, že i vy máte zájem o to, aby ta péče byla co nejkvalitnější. **** První den kongresu byl věnován zdravotnické problematice. Odborníci se zamýšleli například nad poruchami chování a nespavostí ve stáří, významu nutriční podpory u geriatrického pacienta, urologové z naší fakultní nemocnice hovořili o specifice léčby ženské inkontinence u seniorů a podobně. Druhý den se účastníci sjezdu zabývali sociální problematikou, tématem bylo důstojné umírání. Poslední den byl věnován otázkám vzdělávání seniorů a jejich volnému času. Diskutovat s odborníky na téma Standardy kvality v sociálních službách mohla také široká veřejnost, a to zdarma, v rámci semináře, který byl součástí doprovodného programu kongresu. Držitelkou hlavní ceny v kategorii vědecko-pedagogické se stala prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Diskuze a výměna zkušeností neprobíhaly jen v prostorách jednacího sálu, ale také formou exkurzí do zařízení zdravotní a sociální péče o seniory, mimo jiné například v nově otevřeném Domově důchodců v Hlučíně. Podobně jako předcházející ročníky ostravských gerontologických dnů, i ten letošní byl spojen s výstavou renomovaných farmaceutických firem, výrobců zdravotnických pomůcek pro seniory, vybavení pro zdravotnická zařízení a podobně. Helena Šímová PROMùNY AREÁLU V OSTRAVù-ZÁB EHU je na 35 objektů, s největší pravděpodobností přejde do majetku Ostravské univerzity. Převážná část těchto objektů je v současnosti pronajímána různým firmám. Nájemné bude použito z největší části na krytí nákladů provozu celého areálu. Architektonickým řešením zábřežského areálu bude pověřena firma, která vyhraje výběrové řízení. Přestavba porodnicko-gynekologického pavilonu potrvá do konce roku 2007, uzavírá docent Horáček. Usilujete už řadu let o vybudování studentského kampusu v Zábřehu. Blíží se vaše myšlenka a touha naplnění? Mohu potvrdit, že jsme při jednání s vedením univerzity a panem rektorem dospěli k názoru, že prostředí zábřežského areálu je jedinečné a těžko bychom v Ostravě hledali jemu podobné, kde by se naskytla stejná příležitost a možnosti vytvořit moderní univerzitní kampus. Vždyť těch tisíc studentů, kteří dnes na naší fakultě studují, si zcela určitě zaslouží důstojné prostředí, vybavené vším, co přispívá k všestrannému rozvoji mladého člověka. Navíc se zde vedle školských zařízení nabízí možnost vybudovat objekty, v nichž bude zajišťována péče o handicapovanou populaci. V této souvislosti se uvažuje s úpravou druhého velkého objektu, tedy bývalé chirurgie. Tento projekt bude garantovat a financovat ze svých prostředků město Ostrava, jež má být i jeho vlastníkem. Štěpán Neuwirth

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Nabídka vybran ch léãebn ch a regeneraãních procedur provádûn ch na ambulantním pracovi ti Kliniky léãebné rehabilitace Abychom vám usnadnili výběr jednotlivých procedur, připojujeme jejich krátké charakteristiky, možnosti a případná omezení. MASÁŽE Manuálně prováděná masáž vyškoleným masérem Indikace: Zvýšení prokrvení měkkých tkání (kůže, podkoží, svalů a jejich úponů) Urychlení regenerace po námaze (odplavení škodlivých látek ze svalů) Odstranění bolestivých bodů Psychická a svalová relaxace Kožní onemocnění v ošetřované oblasti Infekční a horečnatá onemocnění Klasická masáž celková 45 min. 180 Kč Klasická masáž částečná 15 min. 60 Kč Poznámka: Pro předehřátí před masáží je vhodná celková koupel, infrasauna nebo rašelinový zábal. VODOLÉČBA Indikace: Účinek je dán teplotou vody (tlumící nebo naopak povzbuzující) Příznivý vliv na celkový stav organismu (psychické uvolnění, úprava poruch spánku a vyprazdňování, zlepšení prokrvení kůže) Podpora regenerace organismu po námaze či stresu Zlepšení látkové výměny Zvýšení odolnosti organismu (otužování) Prevence civilizačních chorob Infekční a horečnatá onemocnění Kardiovaskulární onemocnění (bez předchozího doporučení lékařem) Kožní onemocnění Podvodní masáž 15 min. 100 Kč Fyzioterapeutem provedená masáž vodní tryskou Vhodná pro citlivější jedince (šetrná) Účinky obdobné jako u klasické masáže Efekt relaxace je podpořen vodním prostředím Masážní vana Biaritz (celková koupel) 20 min. 80 Kč 144 masážních trysek poskytuje jemnou masáž celého těla nebo jeho částí Možnost nastavení tlaku trysek podle přání pacienta Masážní vana Royal (Královská) (celková koupel) 20 min. 120 Kč 249 masážních trysek poskytuje postupnou příjemnou masáž celého těla nebo jeho částí Účinek je podpořen působením světelných efektů a jemné vibrace Vířivka Cascade (částečná koupel) 15 min. 60 Kč Poloviční sedací vířivá koupel Masáž dolních končetin (podpora krevního oběhu, uvolnění svalů, zmírnění otoků) Rašelinový zábal 20 min. 45 Kč Vhodný pro předehřátí před dalšími procedurami (cvičení, chodník, masáž apod.) Vhodný pro chronická revmatická onemocnění s teplou vodou 40 Kč Usnadnění cvičení (uvolnění rozsahu pohybu končetin a trupu) Možnost použití pomůcek Instruktáž cvičení Kondiční plavání Masážní trysky spolu se zvýšenou teplotou vody zlepšují schopnost relaxace Skupinové cvičení v bazénu vedené fyzioterapeutem 50 Kč Cvičení zaměřené na problematické oblasti (např.: bederní páteř, dolní končetiny) Usnadnění cvičení (uvolnění rozsahu pohybu končetin a trupu) v teplém vodním prostředí Možnost použití pomůcek Po cvičení možno použít masážní trysky pro urychlení regenerace Infrasauna 15 min. 20 Kč Předehřátí organismu před dalšími procedurami (cvičení, chodník, masáž apod.) Prohřátí organismu po zátěži (podpora regenerace) Zvýšení odolnosti organismu (otužování) Těžká hypertenze Bodyform (Lymfoven) 45 min. 200 Kč Postupná přetlaková masáž dolních končetin, boků, hýždí a břicha Celulitida (zlepšení látkové výměny v kůži a podkoží) Podpora v boji proti obezitě Kosmetický efekt Tvarování postavy Ergometr (rotoped) 15 min. 20 Kč Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) (možnost sledování pulsu) Možnost využití různého stupně zátěže či programového nastavení Dekompenzované onemocnění kardiovaskulárního systému Pohyblivý chodník 15 min. 20 Kč Trénink chůze a běhu Účinky obdobné jako u ergometru Dekompenzované onemocnění kardiovaskulárního systému Akutní bolestivé stavy pohybového systému Rekondiční cvičení 60 min. 40 Kč Aerobní skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Akutní bolestivé stavy pohybového systému Cvičení na míčích 60 min. 45 Kč Skupinové cvičení na míčích pod vedením fyzioterapeuta Zlepšení stability, koordinačních schopností a držení těla Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Cvičení seniorů 60 min. 40 Kč Skupinové cvičení zlepšující psychickou a fyzickou zdatnost organismu Udržení stability, koordinačních schopností a držení těla Cvičení je přizpůsobeno věku a pohybovým schopnostem seniorů BALÍâKY SLUÎEB REHABILITACE REGENERAČNÍ PROGRAMY Vhodné po zvýšené fyzické a psychické zátěži 1. Infrasauna 15 min. Klasická masáž částečná 15 min. 100 Kč 2. Rašelinový zábal 20 min. Klasická masáž částečná 15 min. 120 Kč 3. Infrasauna 15 min. Masážní vana Royal 20 min. 150 Kč SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO ŽENY Vhodné pro tvarování problémových partií Podpora v boji proti obezitě a celulitidě Kosmetický a relaxační efekt Bodyform (Lymfoven) Infrasauna 45 min. 15 min. 220 Kč REKONDIČNÍ PROGRAMY (zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu) Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Po zátěži následuje relaxační fáze 1. Ergometr 15 min. Masážní vana Royal 20 min. 150 Kč 2. Pohyblivý chodník 15 min. Infrasauna 15 min. 70 Kč 3. Rekondiční cvičení 60 min. Masážní vana Royal 20 min. 140 Kč 4. Rekondiční cvičení 60 min. 70 Kč 5. Rekondiční cvičení 60 min. Infrasauna 15 min. 50 Kč Ilustr. foto: Jana Gojová Objednávka procedur v kartotéce rehabilitace na poliklinice, platba v hotovosti i z FKSP, možnost zakoupení i permanentek v hodnotě 600 Kč, prodejní cena 500 Kč. Vhodné i jako dárek pro vaše blízké či přátele. Bc. Věra Novotná, ved. rehabilitační pracovnice Klinika léčebné rehabilitace FNsP Ostrava

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci listopadu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Jan Glogar MUDr. Eva Kostřicová MUDr. Jiří Sobek Eva Mullerová Emilie Matuštíková Naděžda Kaválková Helena Melušová Bohumír Kraus Jaroslav Bezucha Táňa Římanová Helena Adamusová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Pronajmu byt 1 + kk v Bělském Lese, téměř nový, částečně zařízený. Cena dohodou. Informace na telefonním čísle po 17. hodině. Pronajmu od prosince 2004 byt 2 + 1, za obecním úřadem v Hrabůvce, v klidném místě. Informace na mobilu Prodám družstevní byt 2 +1, Hlavní třída v Porubě, 65 m 2. Cena dohodou. Informace na mobilu PŮJČKY snadně a pohodlně do 24 hodin věk let, pro zaměstnané, důchodce, podnikatele výše půjčky Kč velmi výhodný úrok seriózní jednání Informace na mobilu Adventní koncert V době příprav na nejkrásnější svátky v roce Vánoce proběhne v naší nemocnici adventní koncert. Představí se na něm ve středu 8. prosince Ostravský dětský sbor pod taktovkou uměleckého vedoucího Jana Chromíka. V programu vystoupí také další dva interpreti ing. Milan Chovanec baryton a Mgr. Dagmar Hytková klavír. Začátek koncertu ve vstupním areálu nemocnice je v 18 hodin. Jste srdečně zváni. In Signum v Ametystu Už po čtvrté je hostem v naší galerii výtvarná skupina In Signum. Toto volné sdružení výtvarníků v rámci profesionální organizace Unie výtvarných umělců České republiky vzniklo před téměř deseti lety. Skupinu tvoří Antonín Gavlas, Eva Damborská, Mirka Filipová, Kateřina Gavlasová, Karol Hercík, Lenka Kovalová, Dagmar Lindovská, Václav Návrat a donedávna i Jiří Masný, který však bohužel před několika měsíci zemřel na těžkou chorobu. Právě jeho práce jsou spřízněné s naší nemocnicí, dětskou kliniku vyzdobil desítkami svých nádherných barevných reliéfů...,,vyzkou ela jsem ochotu pomoci a poradit,,vážený pane řediteli, můj otec, pan Arnošt Knopp, byl hospitalizován na Ortopedickém oddělení z důvodu výměny kolenního kloubu, citujeme z dopisu paní Aleny Mazurové z Ostravy- Poruby.,,Chci touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Zdeňku Cichému a MUDr. Michalu Mačákovi za bezvadné provedení operace a následnou péči, všem sestřičkám i dalším pracovníkům oddělení za profesionální a laskavě lidský přístup, se kterým se všichni svým pacientům věnují. Pohodové prostředí jistě přispívá ke klidu a rychlejšímu uzdravování pacientů. Další mé upřímné poděkování patří Klinice léčebné rehabilitace. Panu přednostovi MUDr. Zdeňku Klimešovi, zástupkyni přednosty MUDr. Lence Glogerové, všem fyzioterapeutům a sestřičkám lůžkové části kliniky, které o otce pečovaly s úsměvem, povzbuzením a pochvalou za snahu při cvičení. Děkuji také za sebe všemu personálu ambulantní části Kliniky léčebné rehabilitace. Na,vlastní kůži jsem vyzkoušela ochotu pomoci a poradit, a to vždy v klidu a s úsměvem, bez ohledu na denní dobu, počet ošetřených pacientů a jejich nálady. V krásném prostředí je velmi příjemné s pomocí odborně zdatných, vstřícných, upravených a připravených sestřiček se vracet ke stavu zdraví. Jednotlivé členy skupiny pojí dohromady generační a názorová příbuznost. Uskutečnili už celou řadu výstav a vernisáží po celé České republice. Ačkoliv tvoří různými technikami, zpracovávají různé náměty a žánry, přece jen mají společný pohled na svět a na úlohu umění v něm. Svými díly chtějí ukazovat krásu a různorodost našeho světa, zamýšlet se nad hodnotami lidského života, nad řádem přírody a vesmíru a odpovědností člověka a umělce zvlášť. Letos poprvé si přizvala výtvarná skupina In Signum ke své výstavě i hosty. Galerii Ametyst můžete navštívit do soboty 11. prosince. Pozn. red.: V pondělí 13. prosince 2004 bude v Galerii Ametyst zahájena výstava monotypů od autorky Mgr. Marcely Mrázkové z Opavy. Podûkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Bc. Jaroslavě Jaššové, vedoucí úseku údržby a vrátnice Paskov, za obětavou práci a lidský přístup ke všem zaměstnancům Paskova. Kolektiv kuchyně Paskov Na které oddělení jsme to chtěli vlastně doskákat? Profesionální i lidsk pfiístup Jednou z pacientek naší fakultní nemocnice byla paní Ludmila Kubátová, která ve svém dopise oceňuje péči ošetřovatelského týmu i pomocného personálu Chirurgické kliniky. Její slova díků jsou dále adresována chirurgovi MUDr. Liboru Křížovi a také MUDr. Jiřímu Štětinskému z Popáleninového centra, který pobýval na výše zmiňované klinice v rámci předatestační přípravy, a to nejen za jejich profesionální, ale i lidský přístup vůči pacientovi, což podle ní nemocný ocení mnohdy více.,,že to nemohu posoudit? Omyl! Jsem bývalá zdravotní sestra, píše.,,vřelé díky. Do budoucna všem přeji pohodu a úspěchy v práci, spokojené a vděčné pacienty. TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany Zápis z 28. jednání Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 03.06.2008. od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. N2.903 v budově RegioCentra Nový pivovar Přítomni

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více