Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2004 Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní jubileum. Gerontologické dny mají v Ostravě už svou tradici... Analýzou současného stavu stárnoucí a starší populace a komplexním řešením zdravotně sociální péče o seniory se letos zabývalo na pět set špičkových odborníků a specialistů. V pořadí už VIII. gerontologické dny Ostrava proběhly 13. až 15. K této významné události mu srdečně blahopřejeme a současně mu přejeme do dalších let hodně sil a úspěchů v jeho náročné a odpovědné funkci, pevné zdraví i dostatek osobní pohody. Redakční rada Pfiedseda gerontologické a geriatrické spoleãnosti: Z koncepce zatím nemusíme ustupovat ani o píì října ve staré menze areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Akce se konala pod záštitou h e j t m a n a Moravskoslezského kraje, primátora města Ostravy a České gerontologické a geriatrické společnosti. K účasti na letošním jednání se přihlásili i specialisté ze zahraničí. Odbornými garanty kongresu byly m.j. také naše fakultní n e m o c n i c e a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity. Mezi hosty byla přítomna PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních programů z ministerstva zdravotnictví. (pokračování na straně 6) âestné ãlenství âeské spoleãnosti pro hypertenzi Ve dnech se konala v Jeseníku XXI. konference o hypertenzi, kde bylo uděleno čestné členství České společnosti pro hypertenzi doc. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., z Ústavu klinické farmakologie FNsP a ZSF OU. Vědecký sekretář společnosti prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., shrnul důvody pro udělení takto: Doc. Grundmann je v české i mezinárodní odborné společnosti vnímán jako výrazná osobnost. Dvacet pět let vede specializovanou ambulanci pro léčbu hypertenze, kde se zabývá zejména tzv. farmakorezistentní hypertenzí. Pravidelně se aktivně zúčastňuje domácích i zahraničních konferencí. Čtyřikrát zorganizoval české konference o hypertenzi, mj. i nynější, XXI. Zúčastnil se řady mezinárodních studií s novými antihypertenzivy. V roce 2000 mu byl udělen diplom European Hypertension Specialist. Doc. Grundmann přednesl slavnostní přednášku na téma Hypertenze a klinická farmakologie. Čestné členství bylo doc. Grundmannovi již před 5 lety uděleno též Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii a Českou kardiologickou společností. Pharm. Blanka Kořístková, Ph.D.,,,Pomáhali mi pfiekonat nenadálé onemocnûní...,,dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala všem Vašim zaměstnancům, kteří mi svou pečlivou prací a laskavým přístupem pomáhali překonat nenadálé onemocnění Guillainův syndrom, citujeme z dopisu adresovaného řediteli naší fakultní nemocnice ing. Karlu Pustelníkovi. Autorkou dopisu je paní Pavla Lehnertová zlískovce. Její poděkování patří konkrétně přednostce Neurologické kliniky MUDr. Olze Zapletalové, jejímu asistentovi MUDr. Davidu Doležilovi, Ph.D., a MUDr. Ireně Ježkové, stejně tak i přednostovi Kliniky léčebné rehabilitace MUDr. Zdeňku Klimešovi, MUDr. Renatě Vítkové a rehabilitační pracovnici Janě Stárkové.,,Vyjmenovala jsem jen vedoucí pracovníky, ale přístup všech zdravotních sester i ošetřovatelů byl krásný. Na skvělou péči ve Vaší nemocnici budu vždy s vděkem vzpomínat. Informace o v bûrov ch fiízeních V říjnu 2004 bylo vyhlášeno výběrové řízení (Zdravotnické noviny č. 43/2004 z 22. října 2004) na obsazení těchto funkcí: přednosta Kliniky léčebné rehabilitace přednosta Kliniky nukleární medicíny přednosta Ústavu soudního lékařství Přihlášky přijímá do 19. listopadu 2004 úsek zaměstnanosti. *** Ministryně zdravotnictví v dohodě s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala doc. MUDr. Milana Grundmanna, CSc., přednostou Ústavu klinické farmakologie s účinností od 1. listopadu Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Pozvánka na Reprezentaãní ples FNsP Ostrava Srdečně zveme všechny zaměstnance a příznivce Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava na tradiční společenský ples, který pořádá naše nemocnice v sobotu dne 5. února 2005 od 19 hodin v prostorách hotelu Atom. Bližší informace budou uveřejněny v prosincovém čísle Nemocničních listů a na nástěnkách. Moravskoslezské dny zdraví 2004 Jubilejní desátý ročník výstavy Moravskoslezské dny zdraví se uskuteční 3. a 4. prosince v areálu výstaviště Černá louka. Na tomto,,veletrhu zdraví bude již tradičně zastoupena prostřednictvím poradenské činnosti některých svých pracovišť také naše fakultní nemocnice. Letos se tu budou prezentovat poradny porodnicko-gynekologická, stomatologická, duševního zdraví, vady zraku, prevence a léčby bolesti zad, na veletrh se připravuje také Krevní centrum. Výstava budí každým rokem velký zájem laické veřejnosti. Centrem pozornosti mnoha návštěvníků se stává i naše expozice. Lidé se přicházejí poradit o nejrůznějších zdravotních problémech, a proto i letos budou naši odborníci připraveni fundovaně odpovídat na nejrůznější dotazy. Svým profesionálním přístupem tak chtějí přispět k dobrému jménu fakultní nemocnice v povědomí široké veřejnosti. Bc. Jiří Hynčica, koordinátor medicinální soustavy

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Dûtská resuscitace na náv tûvû v Hornu V rozhovoru s vedením rakouské nemocnice a pracovníky resuscitačního oddělení. V zářijovém výtisku našich Nemocničních listů jste byli informováni o proběhlém školení dětských resuscitačních jednotek v kurzu bazální stimulace. Po načerpání teoretických znalostí jsme se vydali do světa obhlídnout bazální stimulaci v praxi. V pátek 8. října naše resuscitační jednotky navštívily nemocnici v rakouském Hornu. Horn je malé město, ale nemocnici má krajského formátu. Zvláštností této nemocnice je začlenění bazální stimulace (dále jen BS) do ošetřovatelské péče. Nemocnice proškoluje všechny své zaměstnance v kurzech BS cíleně. Jedná se o kurz totožný s kurzy prováděnými u nás. Náklady na proškolení jednoho zaměstnance činí v Rakousku v přepočtu 3000 Kč. Tamní zaměstnavatel hradí polovinu této částky. Pro srovnání za školení prováděná u nás je účtováno 1000 Kč na osobu. Naše nemocnice na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení hradí částku celou. V Hornu jsme si prohlédli resuscitační jednotku, kde BS začali aplikovat před pěti lety. Jednotka má boxový systém s deseti resuscitačními lůžky. Obložnost je zhruba osm lůžek. Na denní službě pečuje o pacienty 6 sester a ošetřovatel, na noční službě 5 sester a ošetřovatel. Personál tohoto oddělení je řazen mezi špičky v aplikaci BS. Vedení nemocnice vkládá do rozvoje BS nemalé finance. Měli jsme možnost nahlédnout do nově vzniklého projektu, podle kterého budou boxy na resuscitačním oddělení barevně DÒCHODOV VùK V TABULKÁCH Při stanovení důchodového věku a nároků z důchodového pojištění souvisejících s tímto věkem dochází s účinností od ledna 2004 ke dvěma zásadním změnám. V první řadě se přistoupilo k dalšímu zvyšování důchodového věku, který plynule a ve stejném tempu naváže na dosavadní zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Znamená to, že zvyšování důchodového věku neskončí v roce 2007 dosažením 62 let u mužů a 57 až 61 let u žen (v závislosti na počtu vychovaných dětí), ale bude pokračovat dále za každý další rok o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen. Zvyšování věkové hranice skončí až dosažením věku: 63 let u mužů a bezdětných žen 60 let u žen, které vychovaly 3 4 děti 62 let u žen, které vychovaly 1 dítě 59 let u žen, které vychovaly 5 a více dětí. 61 let u žen, které vychovaly 2 děti Proces zvyšování důchodového věku bude ukončen v roce 2013, kdy pro všechny skupiny pojištěnců bude platit výše uvedený důchodový věk. Postupné zvyšování důchodového věku je názorně uvedeno v následující tabulce: ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU (UVEDENO V LETECH A MĚSÍCÍCH) Rok Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí) narození bezdětná 1 dítě 2 děti 3 4 děti 5 a více dětí Před rokem Po roce Zdroj: Mzdová účetní (měsíčník pro účetní, personalisty a podnikatele) vymalovány, a to s atypickými konturami rohů a stropu. (Pacient je při probouzení z bezvědomí časoprostorově dezorientován, není schopen rozlišit strop a rohy místnosti. Barevně vymalovaná místnost ovlivňuje mozkovou aktivitu.) Prvky BS, které v Hornu používají, nás nijak neudivily ani nepřekvapily. Veškeré jimi aplikované metody známe a snažíme se je včleňovat do ošetřovatelské péče na našich jednotkách. Rakouští kolegové však mají BS takzvaně v krvi. Hlavní sál resuscitační jednotky v Hornu... Kdykoliv pracují s pacientem, pracují s bazální stimulací. Pětileté drilování techniky BS je posunulo do stádia, kdy na svěřeného pacienta nepohlížejí jako na cizího nemocného. Při práci s nemocným jsou schopni vžít se do jeho role, do jeho pocitů. Pracují tak, jakoby se starali o člena rodiny, či o sebe samého. Velmi důležité je provádět bazální stimulaci ve stmeleném týmu lékařů, sester, ošetřovatelů, a proto jsme ukončili naši cestu za poznáním v pěkném prostředí vinného sklípku na jižní Moravě. Všichni dobře víme, že nejlépe se rozjímá nad sklenkou pravého burčáku. Jsme na začátku dlouhé cesty a doufám, že nebude dlouho trvat, a další oddělení nemocnice rozšíří naše řady. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče (pověřena zastupováním) UPOZORNùNÍ Fond kulturních a sociálních potfieb Čerpání příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb FNsP Ostrava na rekreaci, sport, kulturu, rehabilitaci a penzijní připojištění končí dnem 17. prosince Nevyčerpaný příspěvek se zaměstnanci do následujícího roku nepřevádí. Zaměstnanci, kteří si svou částku dosud nevyčerpali, nechť tak učiní ve vlastním zájmu do 17. prosince 2004 a dostaví se k p. Restelové, Domov sester, 3. patro, č. dveří 310, kl Vitamínové poukázky je nutno rovněž vybrat v lékárně FNsP nejpozději do 17. prosince 2004! Zdenka Restelová, Odd. vzdělávání a péče o zaměstnance TISKOVÁ OPRAVA V minulém čísle Nemocničních listů došlo k chybě ve zveřejněném příjmení předsedy Základní organizace odborů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ve FNsP Ostrava. Správně mělo být uvedeno ing. Jiří Lorenc. Za vzniklou chybu se předsedovi i všem čtenářům omlouváme. redakce

3 Dávejme si pozor na unicitní rodná ãísla... V současné době má naše fakultní nemocnice uzavřeny smluvní vztahy s devíti zdravotními pojišťovnami. O které zdravotní pojišťovny konkrétně jde a jaké způsoby financování jsme s nimi sjednali, tak to byly první otázky, které jsme položili vedoucímu odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ing. Vladimíru Dedkovi. Zdravotní péče poskytovaná v našem zařízení se hradí na základě smluvních ujednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami třemi různými způsoby. S Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP), Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou (HZP) a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) jsme se shodli na výši úhrad ve vazbě na počet unikátních pojištěnců, nebo chcete-li unicitní rodná čísla. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát jsme na něj ve stanoveném časovém období vykázali zdravotní péči. Musím ještě dodat, že unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý ze čtyř druhů úhrad ambulanci, hospitalizaci, dopravu a jinou péči. Tak například u VZP je výše úhrady stanovena na jednoho unikátního pojištěnce na jedno pololetí u hospitalizace 42 tisíce korun, v ambulantní složce zhruba 1700 korun, pro jinou péči 1500 až 1600 korun a v dopravě 800 až 900 korun. Nad rámec těchto úhrad za unicitní rodná čísla zdravotní pojišťovna hradí tzv. specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči, která je vyjmenovaná v Metodickém opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradám lůžkové zdravotní péče v 1. pololetí U VZP a HZP je tato péče vyhodnocena a uhrazena po skončení daného pololetí, ZP MV ČR tuto péči fakturujeme každý měsíc. Jaký je další způsob úhrady zdravotní péče? S Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, Revírní bratrskou pokladnou zdravotní pojišťovna, V Hradci nad Moravicí se ve dnech 13. a 14. října 2004 uskutečnily 11. Dostálovy dny s mezinárodní účastí. Jako každým rokem bylo toto setkání českých, slovenských a polských lékařů oboru urgentní medicína (UM) a medicína katastrof (MK) s klinickými pracovníky zaměřeno na problematiku návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Kongresu se účastnili i zástupci LF a ZSF a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IP- VZ) Praha, kteří zajišťují pregraduální a postgraduální výuku v oblasti neodkladné péče. Hlavní téma tohoto roku bylo zaměřeno na zátěž a stres pracovníků záchranných služeb a vytvoření účinných preventivních a intervenčních programů. Praktická ukázka autorů Čepické, Baštecké, Pouška, Šéblové: Critical incidence stress management (viz dokumentační foto P. Nováček) byla více než motivující. Dalším nosným tématem 11. Dostálových dnů byla problematika naléhavých stavů u dětí. Úvodní přednáška doc. MUDr. I. Nováka, CSc., vedoucího katedry pediatrie IPVZ Praha, otevřela blok, kde přednesly 3 přednášky i lékaři oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNsP Ostrava. V této souvislosti ocenili účastníci Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE Kladno a Českou národní zdravotní pojišťovnou jsme uzavřeli smlouvy o výkonech. Měsíční fakturace je tedy postavena na výkonech, příslušné hodnotě bodu, ale zahrnuje také úhradu za zdravotnický materiál a léčivé přípravky poskytnuté pacientovi, a rovněž lékový paušál. U těchto smluv jsme limitováni pouze maximální výší úhrady vycházející z příslušného referenčního období. A do třetice? S Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví máme uzavřenou smlouvu o globálním paušálu, který opět vychází z referenčního období. I tuto částku musí nemocnice dodržovat a nesmí ji překračovat. V opačném případě by byla nucena překročenou částku z padesáti procent vrátit. Co když se v daném období objeví velice nákladný pacient? V tom případě pak jednáme s danou pojišťovnou o zohlednění péče a navýšení úhrad. O jak velký koláč úhrad se dělí jednotlivé zdravotní pojišťovny? Zhruba 95 procent úhrad zdravotní péče zabezpečované v našem zdravotnickém zařízení poskytují čtyři pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se na nich podílí 50 procenty, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 20 procenty, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 8 procenty a Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 17 procenty. Dalších pět zdravotních pojišťoven už do hospodaření nemocnice zasahuje jen minimálně. kongresu precizní a zajímavou práci MUDr. Olosové, týkající se intoxikace alkoholem u dětí a mladistvých. Jí přednesené téma úspěšně doplnilo sdělení autorů MUDr. Nešpora, CSc., z Psychiatrické léčebny Bohnice a MUDr. Knora, vedoucího katedry UM a MK z IPVZ Praha: Alkohol a rizika moderní medicíny, které bylo zaměřeno na oblast dospělé neodkladné péče. Po prvé byl do programu Dostálových dnů NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Co považujete v současné době za největší problém? Nedostatečnou kontrolu průkazů zdravotních pojišťoven, kterými se prokazují naši pacienti. Mnohdy jsou neplatné, údaje na nich nesouhlasí se skutečností. Ať už jde o rodné číslo či příslušnost k dané zdravotní pojišťovně. Jedním z problémů je nedostatečná kontrola průkazů pojištěnců, říká vedoucí odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ing. Vladimír Dedek. Foto: Marie Psotková V registru naší nemocnice je zhruba 350 tisíc rodných čísel. Letos jsme provedli a musím říct, že vůbec poprvé, jejich validaci. Jediný platný celostátní registr má u nás Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Výsledek byl pro nás dost zarážející zjistilo se totiž, že jsme měli v registru téměř 32 tisíce rodných čísel chybných! Z toho asi 2 čísla u hospitalizovaných pacientů a zbytek v ambulantní sféře. JEDNALI O ZÁTùÎI A STRESU ZÁCHRANÁ Ò Rozhovor připravila: Helena Šímová zařazen blok psychiatrické problematiky (diagnostika a možnosti intervence), včetně právní problematiky přijetí na psychiatrickou léčebnu. Jak ukázal průběh této sekce a mimořádný zájem účastníků v diskuzi, je třeba tuto oblast přednemocniční péče akcentovat jak v pre tak i v postgraduální výuce a práce z této oblasti častěji publikovat v časopise odborné společnosti UM a MK. Stejný názor zazněl i v souvislosti s přednáškou doc. MUDr. J. Drábkové: Zkušenosti ze znaleckého posuzování přednemocniční neodkladné péče. Citace z přednášky: V posledních letech se posuzování přednemocniční neodkladné péče u nás významně zvýšilo. Sleduje do určité míry trend, namířený vůči celému zdravotnictví a odráží změnu mezilidských vztahů. Navíc se ho chopila masmédia, pro něž je atraktivním tématem dramatického rázu. Doplňuje jako,reality show zahraniční seriály typu Chicago Hope, Pohotovost, Pobřežní hlídka, atd. Z přednesených prací na 11. Dostálových dnech byla vydána publikace Urgentní medicína 2004, ISBN Editor: Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma Ing. Karel Pustelník V současnosti řeší Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava případ zaměstnance, který nemocnici žaluje o náhradu škody za utrpěnou újmu na zdraví následkem zranění na pracovišti. Soudní spor je v tomto případě sledován i mediálně. Jako ředitel si kladu otázku, zda tento problém musel vůbec vzniknout? V naší nemocnici je řada pracovišť, kde může dojít k poranění pracovníka kontaminovaným předmětem, např. nástrojem na jedno použití (jehla, skalpel). Těmto rizikům je zaměstnavatel povinen předcházet. Jak? V první řadě musí být na zdravotnickém pracovišti kontejner na drobný odpad, a to takový, který byl oficiálně vybrán na základě výběrového řízení a tedy splňuje všechny bezpečnostní a hygi-... se stal doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. Do této významné a odpovědné funkce byl zvolen výborem společnosti O rozhovor na téma, co to pro ostravskou fakultní nemocnici znamená, jsme požádali ing. Karla Pustelníka, ředitele FNsP, a docenta Plevu. *** Je to vysoké uznání profesionálnímu nasazení docentu Plevovi v oblasti úrazové chirurgie, které se převážnou část svého života věnuje. Připojuji se svým blahopřáním ke zvolení do této velice významné a současně velmi náročné funkce, říká ing. Pustelník a dodává: Pevně věřím, že ve spolupráci s novým vedením České společnosti pro úrazovou chirurgii se nám podaří prosadit změny v systému úhrad za léčbu těžkých úrazů a polytraumat. Chcete tím naznačit, že úhrada za léčbu těžce zraněných nepokrývá výdaje nemocnice? Je to obecně známá věc, že současný systém úhrad péče o pacienty traumatologických center nepokrývá veškeré náklady. Zcela jistě se o tom ještě zmíní i docent Pleva. Také to je jeden z důvodů, který může nemocnici vést do ztráty. V tomto smyslu povedeme s panem předsedou jednání se zdravotními pojišťovnami. Otázka pro docenta Plevu. Můžete doložit fakta o významu traumatologických center a potvrdit tak jejich nezastupitelnost v systému léčebné péče? enické normy. Zaměstnanci musí být poučeni o pracovním postupu při ukládání kontaminovaných předmětů do těchto kontejnerů. Za jejich proškolení odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. K povinnostem vedoucích zaměstnanců patří také průběžná kontrola dodržování všech nařízených postupů a opatření, včetně naplňování a uzavírání odpadkových kontejnerů. Dalším stupněm jsou kontroly ústavního hygienika a referenta bezpečnosti práce. Každý týden rovněž probíhají prověrky bezpečnosti práce. Výsledky provedené kontroly jsou uvedeny v oficiálním zápise. O porušení předpisů musí být neprodleně informovány vrchní sestry. V případě zaměstnance, s nímž je naše fakultní menocnice v soudním sporu, byly sice dodrženy všechny platné předpisy, ale přestože to potvrdil i hlavní hygienik České republiky, soud první instance se přiklonil na stranu zaměstnance. Z toho pohledu je zřejmé, že vedení FNsP vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude zpřísňovat kontroly dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů zejména na těch pracovištích, kde podle rozborů příčin pracovní neschopnosti je riziko poranění o kontaminovaný předmět vysoké. Při této příležitosti zdůrazňuji, že se předmětem našeho zájmu také stane porušování předpisu docházení zaměstnanců do jídelen či jiných prostorů nemocnice v pracovním oděvu, který je určen pouze pro dané zdravotnické pracoviště. Ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP Ostrava dokazuje výroční zpráva z roku 2003, shrnující fakta za všech patnáct traumacenter, která má Česká republika k dispozici. Z ní vyplývá, že 110 lékařů a 570 sester odvedlo vysoce kvalitní a odbornou práci, v jejímž důsledku bylo vráceno zdraví nebo zachráněn život tisícům našich spoluobčanů. Na 770 lůžkách, která mají traumatologická centra k dispozici, bylo v roce 2003 hospitalizováno 28 tisíc zraněných. Ambulantně bylo v centrech ošetřeno asi 300 tisíc pacientů. Počet zraněných, kteří utrpěli polytrauma, dosáhl čísla Jste jedním z traumatologů, kteří vznik traumacenter prosazovali a díky velké houževnatosti všech spoluzúčastněných také jejich vznik prosadili. V čem vidíte jejich hlavní přínos? Traumatologické centrum je technicky i personálně vybaveno tak, aby poskytlo těžce zraněným život zachraňující péči na nejvyšší úrovni. Jeho umístění ve fakultní nemocnici umožňuje komplexní léčbu také díky úzké spolupráci traumatologů s dalšími specialisty jiných medicínských oborů. Úrazová chirurgie je tedy velmi náročný obor, navíc ekonomicky ztrátový, což konečně platí o traumatologii v celém světě. Bez naší existence by ztráty na životech a těžké újmy na zdraví následkem autohavárií, pracovních úrazů a dalších byly ohromné a nezdůvodnitelné. Smysl existence traumatologických center je o to zřejmější, že podle dostupných informací privátní zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje těžké úrazy neřeší. Traumatologická centra úzce spolupracují se subjekty integrovaného záchranného systému, tedy s rychlou záchrannou službou, jež zase spolupracuje s hasičským záchranným sborem, atd. Hrozí i tam ekonomická ztráta? Hasiči jsou dotováni z prostředků Nov m pfiedsedou âeské spoleãnosti pro úrazovou chirurgii... Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Curriculum vitae Narozen v Prostějově Ženatý. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce I. atestace z chirurgie v roce 1975 II. atestace z chirurgie v roce 1981 V roce 1996 habilitován docentem LF UP Olomouc. Všichni lékaři, kteří se věnují medicínskému oboru úrazová chirurgie, potvrzují nárůst úrazů a polytraumat (vícečetná těžká zranění, z nichž nejméně jedno ohrožuje pacienta na životě), říká docent Pleva. To Praxe: na interním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Bílovci pracoval na chirurgickém oddělení Městské nemocnice Fifejdy. Od roku 1979 začal pracovat na chirurgii tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě-Zábřehu, dnešní Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, kde byl v roce 1991 jmenován do funkce primáře Traumatologického centra. Je autorem a spoluautorem mnoha technických prostředků využívaných v léčbě zraněných. Je členem Vědecké rady ČLK JEP Praha, Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, Vědecké rady MZ ČR. Foto: Marie Psotková Je také členem výborů tří odborných společností. Ministerstva vnitra ČR. Jsou skvěle vybaveni jak technicky, tak i personálně. Zejména k tomu přispěl teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001, kdy byly vloženy velké investice do vy- Pro srovnání statistiky traumacentra FNsP za rok 2000 a Počet hospitalizovaných Počet polytraumat z toho 30 dětí Počet operací Z toho akutních Počet prvotních ambulantních ošetření Počet úmrtí Komentář: snížení úmrtnosti v oblasti polytraumat (dnes kolem jednoho procenta) svědčí o vysoké úrovni poskytované péče a úspěšnosti léčby. bavení policejních složek, hasičů i rychlé záchranné služby. Pro traumatologická centra se finanční prostředky nenašly, respektive i nadále jsme odkázáni na finance ze zdravotního pojištění, což samozřejmě naše náklady pokrývá pouze z části. A to počet těžkých úrazů rok od roku roste. Uvedu příklad: před deseti lety se v době pohotovostní služby v naší nemocnici (od do 6.00 hod.) jsme operovali akutní úrazy v počtu jednoho, dvou denně. Dnes ( ) bylo v průběhu pohotovostní služby ošetřeno 39 úrazů a osobně jsem provedl tři operace. V současnosti ošetříme za jeden víkend v průměru 100 úrazů a více! Z pohledu ekonomického pak platí, že čím více operujeme (tedy zachraňujeme lidské životy), tím více nemocnice prodělává. Pane řediteli, hovořil jste o změně systému úhrad traumatologických center. Můžete být konkrétní? Jiný způsob financování traumatologických center se může opírat například o jiné bodové hodnocení polytraumat a sdružených těžkých poranění, tedy mimo paušální systém. Jakmile bude zaveden systém DRG (platba za diagnózu), pak léčba traumatologického pacienta musí být rovněž zohledněna tak, aby nemocnice nebyla ztrátová. Pokud bude systém DRG vycházet ze současného návrhu, potom úrazová chirurgie asi zanikne, neboť na tom bude ekonomicky ještě hůře než dnes. Kdo se nejčastěji dostává do péče traumatologů, teď máme na mysli věkovou strukturu pacientů? Celosvětové statistiky prokazují nejčastější úmrtnost v důsledku těžkých zranění prvořadě u dětí a mladých lidí ve věku do 40 let, říká docent Pleva. A protože se dnes všechno hodnotí zejména ekonomicky, pak uvedu další příklad. Na jedné moravské klinice vyhodnotili roční přínos zachráněných polytraumatizovaných dětí, a to ve výši jedné miliardy a sedmdesáti milionů korun. Srovnáme-li přínos automobilové společnosti Škoda Mladá Boleslav za stejné období, pak je to přibližně stejné. To je vážný argument. Jak tedy chcete prosadit lepší finanční ohodnocení práce traumatologických center? Jsme s panem ředitelem přesvědčeni, že východiskem je zřízení úrazového pojišťovnictví a úrazového fondu traumatologických center Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tak jako existuje pojištění vozidel ze zákonné odpovědnosti a pak havarijní pojištění, které si pořídí každý rozumně uvažující řidič, tak každý právnický subjekt platí pojištění, z něhož by se měly hradit náklady na léčbu úrazů, které prozatím z těchto finančních prostředků hrazeny nejsou. Ve světě existuje tato instituce zcela běžně a tento systém je plně funkční. Štěpán Neuwirth MENOPAUZA A ANDROPAUZA 2004 Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP vznikla v roce Navázala na činnost Sekce pro otázky menopauzy ČGPS, která pracuje od roku Svou první velkou konferenci uspořádala v Praze v roce Letos se setkali lékaři už po šesté v Ostravě, a to 21. až 23. října, v hotelu Imperial. Vysoká odborná úroveň konference byla garantována excelentní účastí našich a zahraničních hostů. Přítomni byli například člen mezinárodní menopauzální společnosti a americké společnosti pro výzkum a metabolická onemocnění skeletu prof. Morris Notelovitz z Washingtonu, lékařský ředitel Centra reprodukční medicíny, endokrinologie, genetiky a medicíny stárnutí Hugo C. Verhoeven z Düsseldorfu, předseda Společnosti pro metabolická onemocnění Slovenské lékařské společnosti prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. a další. Odborný program byl soustředěn do sedmi bloků. Jednotlivá sdělení se zabývala estrogenním deficitem, hraniční oblastí endokrinologie menopauzy, současnou situací v hormonální substituční terapii, mezioborovou problematikou menopauzy, andropauzou, alternativními možnostmi léčby, atd. Cílem konference bylo přispět ke zkvalitnění další péče o ženu i muže ve středním a vyšším věku. ***** Zatím stále nemáme dostatek jednoznačných informací o všech efektech a rizicích spojených s hormonální substituční léčbou. Některé nové výsledky nám přinesla například studie Women s Health Initiative (WHI), která byla zahájena v Severní Americe. Kontroverze v hormonální substituční terapii byla i tématem přednášky přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky naší fakultní nemocnice MUDr. Petera Koliby, CSc., kterého jsme požádali o rozhovor. Prof. Morris Notelovitz z Washingtonu Léčbu hormony poprvé připustila v roce 1942 americká asociace pro kontrolu a schvalování léků. Poslední desetiletí je léčba rozšířena téměř po celém světě. V roce 1975 se objevily první výsledky, které v souvislosti s hormonální substituční terapií poukazovaly na zvýšené riziko rakoviny děložní sliznice. V 90. letech bylo zdůrazněno možné zvýšení rizika pro trombózu žil. Práce z roku 1995 prokázaly zvýšené riziko rakoviny prsu, především u pacientek, které se léčily hormony déle než deset let, i když toto riziko je velice individuální. Jistě vás ale také bude zajímat, že podle závěrů jedné z větví studie WHI, u čisté estrogenní terapie zvýšené riziko karcinomu prsu prokázáno nebylo. Mezi pozitivní výsledky lze zařadit například také nižší výskyt kolorektální rakoviny, snížení počtu zlomenin a další. Třetí blok přednášek konference byl věnován mj. mezioborové problematice menopauzy. Jedno sdělení, které přednesla přednostka Neurologické kliniky naší fakultní nemocnice MUDr. Olga Zapletalová, se týkalo menopauzy u žen s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ukazuje se, že deficit estrogenu má negativní vliv na průběh tohoto závažného onemocnění. Potvrzuje to nakonec i ta skutečnost, že stav onemocnění se po každém ukončení gravidity porodu, potratu nebo interrupci výrazně zhorší. Díky kvalitě neurologické léčby se věk těchto pacientek v dnešní době prodlužuje až do jejich menopauzy. Tato problematika je tedy pro nás relativně nová. Je prokázáno, že na ženy s roztroušenou mozkomíšní sklerózou hormonální antikoncepce negativní vliv nemá, naopak se jim doporučuje jako prevence nežádoucího těhotenství. A dnes už můžeme říct, že u těchto pacientek není kontraindikována ani hormonální substituční léčba. To znamená, že není důvod jim tuto léčbu, pokud je indikace, nenasazovat. Na konferenci se hovořilo i o významu androgenní substituce na kvalitu a prodloužení života muže. U mužů bývá reprodukční schopnost zachovávána většinou až do vysokého věku. Rozhodně ne však u všech mužů a rozhodně ne v plné míře. S přibývajícími lety se začíná hladina androgenu testosteronu zhoršovat. Zhoršení některých reprodukčních funkcí bývá spojeno se zvýšenou únavou, redistribucí tuku, zvýšením hmotnosti, řídnutím kostí, snížením sexuálních funkcí a podobně. Souhrnně označujeme tyto změny, zpravidla se začínají objevovat u mužů nad padesát let, andropauzou. Je otázkou, zda v těchto případech rovněž použít hormonální substituční léčbu nebo ne. I tady sehrává významnou roli diagnostika. Doktor Verhoeven hovořil na konferenci o úplně novém způsobu substituční léčby u mužů, a to růstovým hormonem. Tento hormon se dosud využíval hlavně v pediatrii. Bylo tedy zjištěno, že když se podává mužům po dobu šesti měsíců, třeba i společně s testosteronem, zvýší se jejich vitalita a energie, svalová hmotnost, sníží se množství tuků a hmotnost. Pokud muž navíc cvičí, léčba má ještě větší efekt. Zatím nejsou známy všechny atributy růstového hormonu, a proto jsou předmětem dalšího výzkumu. Největším problémem této léčby je ale její cena, nikde ve světě není totiž hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Měsíčně dosahuje částky 800 dolarů, a tak se prozatím stává jen léčbou nejbohatších. Posledním bodem celého programu byla doporučení pro praxi a závěr konference. Co by tedy mělo platit do budoucna? Několik okamžiků před jednáním. Na snímku zleva předseda ČMAS doc. MUDr. Josef Donát, DrSc., děkan ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., ředitel FNsP ing. Karel Pustelník a přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky MUDr. Peter Koliba, CSc. Konsensus. Hormonální substituční léčba by se měla používat v co nejnižších možných dávkách, v co nejkratší možné době, a to u těch pacientů, kteří skutečně mají potíže a u kterých je podání žádoucí. V současné době totiž jiná léčba, která by hormonální substituční léčbu v této kvalitě nahradila, neexistuje. A opět zdůrazňuji, před rozhodnutím o užívání této léčby by mělo být provedeno celkové důkladné vyšetření. Pořadatelem konference byla spolu s Českou menopauzální a andropauzální společností i naše Porodnicko-gynekologická klinika... Musím říct, že tak velkou akci, mám na mysli počtem účastníků, jsme dosud ještě nepřipravovali, jsem proto velice rád, že proběhla bez větších problémů. Do Ostravy se sjelo na 270 odborníků z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a USA. V dostatečném předstihu se nám podařilo vytisknout nejen první oznámení, ale i program konference. Účastníci jej obdrželi čtrnáct dnů před samotným setkáním. Abstrakta jsme vydali jako suplement časopisu Praktická gynekologie a byla součástí kongresových materiálů. Všem mým kolegům, spolupracovníkům a členům organizačního výboru, kteří pomáhali celou konferenci připravit, chci proto poděkovat. Další setkání u nás by se mělo uskutečnit v roce Za rozhovor poděkovala: Helena Šímová

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Pfiedseda gerontologické a geriatrické spoleãnosti: Z koncepce zatím nemusíme ustupovat ani o píì (pokr. ze str. 1) Je mi velkou ctí, že vás mohu všechny pozdravit jménem České gerontologické a geriatrické společnosti, uvedl v úvodu svého vystoupení předseda této společnosti MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. Jak dále podotkl, vstupem do Evropské unie vyplývají pro obor geriatrie určité povinnosti. Máme atestaci uznávanou v celé Evropské unii, konstatoval. Naše společnost a náš obor má svou koncepci, která byla zpracována nově v roce 2001, ze které zatím nemusíme ustupovat ani o píď. Ukazuje se oprávněnost všeho toho, co je v ní obsaženo. Víme totiž, kam chceme směřovat a jak se podílet na zlepšování péče o seniorskou populaci. My jsme totiž přesvědčeni, že je třeba připomínat i našim politikům, že rostoucí seniorská populace nebude do budoucna pouze pasivně přijímat to, co jí bude nabízeno, a bude se ale také aktivně dožadovat stejných šancí jako všechny ostatní populační skupiny. A my samozřejmě jako geriatři chceme být u toho a chceme být tomu velmi významně nápomocni. Proto mi dovolte, abych poděkoval organizátorům této krásné akce. **** I osmý ročník byl příležitostí k ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie. Tuto slavnostní část programu moderovala naše náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Držitelkou hlavní ceny v kategorii vědecko-pedagogické pro rok 2004 se stala prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., z Fakulty humanitních studií UK Praha, hlavní cenu v kategorii zdravotnické převzala MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze, hlavní cena v kategorii sociální byla udělena Marii Scheibové, ředitelce zařízení Novoměstské sociální služby v Novém Některá pracoviště kateder a ústavů ZSF se přesídlí do bývalé porodnicko-gynekologické kliniky. Foto: Marie Psotková Když jsem se v říjnu setkal s doc. MUDr. Jaroslavem Horáčkem, CSc., děkanem Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, právě probíhala jednání s vedoucími kateder a ústavů o přesídlení některých pracovišť do připravovaného objektu bývalé porodnicko-gynekologické kliniky v zábřežském areálu. Jedná se o čtyři pracoviště, upřesnil pan děkan. Prvním z nich je Ústav algoterapie a urgentní medicíny, který v loňském roce zahájil na naší fakultě činnost. Dalšími pracovišti jsou: Ústav zobrazovacích metod, Katedra vyšetřovacích metod a Katedra sociální práce. Abych svou informaci konkretizoval, dodal docent Městě na Moravě. Zvláštní ocenění v kategorii sociální získala ing. Hana Ježková, ředitelka Domova důchodců v Syllabově ulici v Ostravě- Vítkovicích. Jen několik odborníků mohlo převzít ocenění, zazněla tu slova díků, uvedla v závěru oficiální části PhDr. Ludmila Vostřáková z ministerstva zdravotnictví. Já bych byla ráda, abyste ta poděkování vnímali jako poděkování vám všem, protože svojí přítomností a tím, že věnujete svůj čas získávání nových Horáček, je v současné době zpracovávaná studie, která vymezuje rozsah a prostorové nároky jednotlivých ústavů a kateder jak pro pracovny odborníků pedagogů, tak pro praktikárny, seminární a přednáškové místnosti. Vycházíme z předpokladu, že přednáškové místnosti v budově budou součástí komplexu tak, aby byly přístupné studentům dalších oborů. Rovněž počítáme s nástavbou objektu, v němž dříve sídlilo oddělení pro děti s vadami zraku. Fakulta také potřebuje velkou posluchárnu, kterou jsme zatím měli na ulici Fráni Šrámka. Proto uvažujeme o rekonstrukci objektu bývalé kuchyně, který by po přestavbě byl schopen pojmout na 100 až 120 studentů. Tak velkorysý projekt vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Má je univerzita, respektive fakulta k dispozici? Ministerstvo školství na uvažovanou rekonstrukci počítá s uvolněním částky ve výši kolem 165 milionů korun, potvrzuje děkan a dodává: Zmíněné objekty budou naší fakultě dány do pronájmu na dobu 15 a více let. Poté celý areál v Ostravě-Zábřehu, v němž zkušeností a poznatků, chcete dokázat, že i vy máte zájem o to, aby ta péče byla co nejkvalitnější. **** První den kongresu byl věnován zdravotnické problematice. Odborníci se zamýšleli například nad poruchami chování a nespavostí ve stáří, významu nutriční podpory u geriatrického pacienta, urologové z naší fakultní nemocnice hovořili o specifice léčby ženské inkontinence u seniorů a podobně. Druhý den se účastníci sjezdu zabývali sociální problematikou, tématem bylo důstojné umírání. Poslední den byl věnován otázkám vzdělávání seniorů a jejich volnému času. Diskutovat s odborníky na téma Standardy kvality v sociálních službách mohla také široká veřejnost, a to zdarma, v rámci semináře, který byl součástí doprovodného programu kongresu. Držitelkou hlavní ceny v kategorii vědecko-pedagogické se stala prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Diskuze a výměna zkušeností neprobíhaly jen v prostorách jednacího sálu, ale také formou exkurzí do zařízení zdravotní a sociální péče o seniory, mimo jiné například v nově otevřeném Domově důchodců v Hlučíně. Podobně jako předcházející ročníky ostravských gerontologických dnů, i ten letošní byl spojen s výstavou renomovaných farmaceutických firem, výrobců zdravotnických pomůcek pro seniory, vybavení pro zdravotnická zařízení a podobně. Helena Šímová PROMùNY AREÁLU V OSTRAVù-ZÁB EHU je na 35 objektů, s největší pravděpodobností přejde do majetku Ostravské univerzity. Převážná část těchto objektů je v současnosti pronajímána různým firmám. Nájemné bude použito z největší části na krytí nákladů provozu celého areálu. Architektonickým řešením zábřežského areálu bude pověřena firma, která vyhraje výběrové řízení. Přestavba porodnicko-gynekologického pavilonu potrvá do konce roku 2007, uzavírá docent Horáček. Usilujete už řadu let o vybudování studentského kampusu v Zábřehu. Blíží se vaše myšlenka a touha naplnění? Mohu potvrdit, že jsme při jednání s vedením univerzity a panem rektorem dospěli k názoru, že prostředí zábřežského areálu je jedinečné a těžko bychom v Ostravě hledali jemu podobné, kde by se naskytla stejná příležitost a možnosti vytvořit moderní univerzitní kampus. Vždyť těch tisíc studentů, kteří dnes na naší fakultě studují, si zcela určitě zaslouží důstojné prostředí, vybavené vším, co přispívá k všestrannému rozvoji mladého člověka. Navíc se zde vedle školských zařízení nabízí možnost vybudovat objekty, v nichž bude zajišťována péče o handicapovanou populaci. V této souvislosti se uvažuje s úpravou druhého velkého objektu, tedy bývalé chirurgie. Tento projekt bude garantovat a financovat ze svých prostředků město Ostrava, jež má být i jeho vlastníkem. Štěpán Neuwirth

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Nabídka vybran ch léãebn ch a regeneraãních procedur provádûn ch na ambulantním pracovi ti Kliniky léãebné rehabilitace Abychom vám usnadnili výběr jednotlivých procedur, připojujeme jejich krátké charakteristiky, možnosti a případná omezení. MASÁŽE Manuálně prováděná masáž vyškoleným masérem Indikace: Zvýšení prokrvení měkkých tkání (kůže, podkoží, svalů a jejich úponů) Urychlení regenerace po námaze (odplavení škodlivých látek ze svalů) Odstranění bolestivých bodů Psychická a svalová relaxace Kožní onemocnění v ošetřované oblasti Infekční a horečnatá onemocnění Klasická masáž celková 45 min. 180 Kč Klasická masáž částečná 15 min. 60 Kč Poznámka: Pro předehřátí před masáží je vhodná celková koupel, infrasauna nebo rašelinový zábal. VODOLÉČBA Indikace: Účinek je dán teplotou vody (tlumící nebo naopak povzbuzující) Příznivý vliv na celkový stav organismu (psychické uvolnění, úprava poruch spánku a vyprazdňování, zlepšení prokrvení kůže) Podpora regenerace organismu po námaze či stresu Zlepšení látkové výměny Zvýšení odolnosti organismu (otužování) Prevence civilizačních chorob Infekční a horečnatá onemocnění Kardiovaskulární onemocnění (bez předchozího doporučení lékařem) Kožní onemocnění Podvodní masáž 15 min. 100 Kč Fyzioterapeutem provedená masáž vodní tryskou Vhodná pro citlivější jedince (šetrná) Účinky obdobné jako u klasické masáže Efekt relaxace je podpořen vodním prostředím Masážní vana Biaritz (celková koupel) 20 min. 80 Kč 144 masážních trysek poskytuje jemnou masáž celého těla nebo jeho částí Možnost nastavení tlaku trysek podle přání pacienta Masážní vana Royal (Královská) (celková koupel) 20 min. 120 Kč 249 masážních trysek poskytuje postupnou příjemnou masáž celého těla nebo jeho částí Účinek je podpořen působením světelných efektů a jemné vibrace Vířivka Cascade (částečná koupel) 15 min. 60 Kč Poloviční sedací vířivá koupel Masáž dolních končetin (podpora krevního oběhu, uvolnění svalů, zmírnění otoků) Rašelinový zábal 20 min. 45 Kč Vhodný pro předehřátí před dalšími procedurami (cvičení, chodník, masáž apod.) Vhodný pro chronická revmatická onemocnění s teplou vodou 40 Kč Usnadnění cvičení (uvolnění rozsahu pohybu končetin a trupu) Možnost použití pomůcek Instruktáž cvičení Kondiční plavání Masážní trysky spolu se zvýšenou teplotou vody zlepšují schopnost relaxace Skupinové cvičení v bazénu vedené fyzioterapeutem 50 Kč Cvičení zaměřené na problematické oblasti (např.: bederní páteř, dolní končetiny) Usnadnění cvičení (uvolnění rozsahu pohybu končetin a trupu) v teplém vodním prostředí Možnost použití pomůcek Po cvičení možno použít masážní trysky pro urychlení regenerace Infrasauna 15 min. 20 Kč Předehřátí organismu před dalšími procedurami (cvičení, chodník, masáž apod.) Prohřátí organismu po zátěži (podpora regenerace) Zvýšení odolnosti organismu (otužování) Těžká hypertenze Bodyform (Lymfoven) 45 min. 200 Kč Postupná přetlaková masáž dolních končetin, boků, hýždí a břicha Celulitida (zlepšení látkové výměny v kůži a podkoží) Podpora v boji proti obezitě Kosmetický efekt Tvarování postavy Ergometr (rotoped) 15 min. 20 Kč Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) (možnost sledování pulsu) Možnost využití různého stupně zátěže či programového nastavení Dekompenzované onemocnění kardiovaskulárního systému Pohyblivý chodník 15 min. 20 Kč Trénink chůze a běhu Účinky obdobné jako u ergometru Dekompenzované onemocnění kardiovaskulárního systému Akutní bolestivé stavy pohybového systému Rekondiční cvičení 60 min. 40 Kč Aerobní skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Akutní bolestivé stavy pohybového systému Cvičení na míčích 60 min. 45 Kč Skupinové cvičení na míčích pod vedením fyzioterapeuta Zlepšení stability, koordinačních schopností a držení těla Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Cvičení seniorů 60 min. 40 Kč Skupinové cvičení zlepšující psychickou a fyzickou zdatnost organismu Udržení stability, koordinačních schopností a držení těla Cvičení je přizpůsobeno věku a pohybovým schopnostem seniorů BALÍâKY SLUÎEB REHABILITACE REGENERAČNÍ PROGRAMY Vhodné po zvýšené fyzické a psychické zátěži 1. Infrasauna 15 min. Klasická masáž částečná 15 min. 100 Kč 2. Rašelinový zábal 20 min. Klasická masáž částečná 15 min. 120 Kč 3. Infrasauna 15 min. Masážní vana Royal 20 min. 150 Kč SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO ŽENY Vhodné pro tvarování problémových partií Podpora v boji proti obezitě a celulitidě Kosmetický a relaxační efekt Bodyform (Lymfoven) Infrasauna 45 min. 15 min. 220 Kč REKONDIČNÍ PROGRAMY (zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu) Prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění) Po zátěži následuje relaxační fáze 1. Ergometr 15 min. Masážní vana Royal 20 min. 150 Kč 2. Pohyblivý chodník 15 min. Infrasauna 15 min. 70 Kč 3. Rekondiční cvičení 60 min. Masážní vana Royal 20 min. 140 Kč 4. Rekondiční cvičení 60 min. 70 Kč 5. Rekondiční cvičení 60 min. Infrasauna 15 min. 50 Kč Ilustr. foto: Jana Gojová Objednávka procedur v kartotéce rehabilitace na poliklinice, platba v hotovosti i z FKSP, možnost zakoupení i permanentek v hodnotě 600 Kč, prodejní cena 500 Kč. Vhodné i jako dárek pro vaše blízké či přátele. Bc. Věra Novotná, ved. rehabilitační pracovnice Klinika léčebné rehabilitace FNsP Ostrava

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci listopadu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Jan Glogar MUDr. Eva Kostřicová MUDr. Jiří Sobek Eva Mullerová Emilie Matuštíková Naděžda Kaválková Helena Melušová Bohumír Kraus Jaroslav Bezucha Táňa Římanová Helena Adamusová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Pronajmu byt 1 + kk v Bělském Lese, téměř nový, částečně zařízený. Cena dohodou. Informace na telefonním čísle po 17. hodině. Pronajmu od prosince 2004 byt 2 + 1, za obecním úřadem v Hrabůvce, v klidném místě. Informace na mobilu Prodám družstevní byt 2 +1, Hlavní třída v Porubě, 65 m 2. Cena dohodou. Informace na mobilu PŮJČKY snadně a pohodlně do 24 hodin věk let, pro zaměstnané, důchodce, podnikatele výše půjčky Kč velmi výhodný úrok seriózní jednání Informace na mobilu Adventní koncert V době příprav na nejkrásnější svátky v roce Vánoce proběhne v naší nemocnici adventní koncert. Představí se na něm ve středu 8. prosince Ostravský dětský sbor pod taktovkou uměleckého vedoucího Jana Chromíka. V programu vystoupí také další dva interpreti ing. Milan Chovanec baryton a Mgr. Dagmar Hytková klavír. Začátek koncertu ve vstupním areálu nemocnice je v 18 hodin. Jste srdečně zváni. In Signum v Ametystu Už po čtvrté je hostem v naší galerii výtvarná skupina In Signum. Toto volné sdružení výtvarníků v rámci profesionální organizace Unie výtvarných umělců České republiky vzniklo před téměř deseti lety. Skupinu tvoří Antonín Gavlas, Eva Damborská, Mirka Filipová, Kateřina Gavlasová, Karol Hercík, Lenka Kovalová, Dagmar Lindovská, Václav Návrat a donedávna i Jiří Masný, který však bohužel před několika měsíci zemřel na těžkou chorobu. Právě jeho práce jsou spřízněné s naší nemocnicí, dětskou kliniku vyzdobil desítkami svých nádherných barevných reliéfů...,,vyzkou ela jsem ochotu pomoci a poradit,,vážený pane řediteli, můj otec, pan Arnošt Knopp, byl hospitalizován na Ortopedickém oddělení z důvodu výměny kolenního kloubu, citujeme z dopisu paní Aleny Mazurové z Ostravy- Poruby.,,Chci touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Zdeňku Cichému a MUDr. Michalu Mačákovi za bezvadné provedení operace a následnou péči, všem sestřičkám i dalším pracovníkům oddělení za profesionální a laskavě lidský přístup, se kterým se všichni svým pacientům věnují. Pohodové prostředí jistě přispívá ke klidu a rychlejšímu uzdravování pacientů. Další mé upřímné poděkování patří Klinice léčebné rehabilitace. Panu přednostovi MUDr. Zdeňku Klimešovi, zástupkyni přednosty MUDr. Lence Glogerové, všem fyzioterapeutům a sestřičkám lůžkové části kliniky, které o otce pečovaly s úsměvem, povzbuzením a pochvalou za snahu při cvičení. Děkuji také za sebe všemu personálu ambulantní části Kliniky léčebné rehabilitace. Na,vlastní kůži jsem vyzkoušela ochotu pomoci a poradit, a to vždy v klidu a s úsměvem, bez ohledu na denní dobu, počet ošetřených pacientů a jejich nálady. V krásném prostředí je velmi příjemné s pomocí odborně zdatných, vstřícných, upravených a připravených sestřiček se vracet ke stavu zdraví. Jednotlivé členy skupiny pojí dohromady generační a názorová příbuznost. Uskutečnili už celou řadu výstav a vernisáží po celé České republice. Ačkoliv tvoří různými technikami, zpracovávají různé náměty a žánry, přece jen mají společný pohled na svět a na úlohu umění v něm. Svými díly chtějí ukazovat krásu a různorodost našeho světa, zamýšlet se nad hodnotami lidského života, nad řádem přírody a vesmíru a odpovědností člověka a umělce zvlášť. Letos poprvé si přizvala výtvarná skupina In Signum ke své výstavě i hosty. Galerii Ametyst můžete navštívit do soboty 11. prosince. Pozn. red.: V pondělí 13. prosince 2004 bude v Galerii Ametyst zahájena výstava monotypů od autorky Mgr. Marcely Mrázkové z Opavy. Podûkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Bc. Jaroslavě Jaššové, vedoucí úseku údržby a vrátnice Paskov, za obětavou práci a lidský přístup ke všem zaměstnancům Paskova. Kolektiv kuchyně Paskov Na které oddělení jsme to chtěli vlastně doskákat? Profesionální i lidsk pfiístup Jednou z pacientek naší fakultní nemocnice byla paní Ludmila Kubátová, která ve svém dopise oceňuje péči ošetřovatelského týmu i pomocného personálu Chirurgické kliniky. Její slova díků jsou dále adresována chirurgovi MUDr. Liboru Křížovi a také MUDr. Jiřímu Štětinskému z Popáleninového centra, který pobýval na výše zmiňované klinice v rámci předatestační přípravy, a to nejen za jejich profesionální, ale i lidský přístup vůči pacientovi, což podle ní nemocný ocení mnohdy více.,,že to nemohu posoudit? Omyl! Jsem bývalá zdravotní sestra, píše.,,vřelé díky. Do budoucna všem přeji pohodu a úspěchy v práci, spokojené a vděčné pacienty. TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více