Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012"

Transkript

1 Průzkum vedení a řízení nestátních Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR. Zjištění a komentáře z průzkumu slouží zřizovatelům, vedoucím pracovníkům a statutárním zástupcům, pedagogům a studentům, poradcům, lektorům a další odborné veřejnosti. Tradičními spolupracovnicemi průzkumu byly zástupkyně Zlínského kraje, nově se připojil i kraj Pardubický, reprezentovaný aktivitou Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Letošní ročník charakterizoval nárůst respondentů na 210. Majoritním respondentem byla opět občanská sdružení, následovaná obecně prospěšnými společnostmi a církevními organizacemi. Zaměření respondentů průzkumu počet organizací Největší procento respondentů působí převážně v oblasti sociálně zdravotní a dále v oblasti práce s dětmi a mládeží. Následuje sport, rekreace a tělovýchova, posílila i oblast kultury a ochrany památek.

2 Priority organizace pro následující rok přežití organizace 38% rozvoj služeb strategie, dlouhodobé plány pro organizaci vzdělávání a rozvoj lidí fundraising vedení a řízení organizace 33% 32% 29% 29% 27% PR pracovní vztahy a interní komunikace systém hodnocení lidí a jejich motivace organizační změny 14% 12% 21% 20% 0% 10% 20% 30% 40% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Hlavní prioritou organizací je samotné přežití organizace. Tento tradiční (a poněkud smutný) primát je naštěstí těsně následován rozvojem služeb a tvorbou dlouhodobých plánů pro organizaci. Z hlediska řízení lidských zdrojů je nemilým výsledkem velmi nízká preference ve dvou zásadních aktivitách, podporujících zapojení lidí a to hodnocení lidí a jejich motivace, a pracovní vztahy a interní komunikace. Zdá se, že účel světí prostředky a tím účelem v současné době není rozvoj a kultivace lidí. Dlouhodobé plánování strategie 80 % respondentů se vyjádřilo kladně k existenci strategického plánu jako důležitého prvku v řízení organizace. Má organizace vypracován strategický plán? ano, ve formě celistvého dokumentu ano, avšak v podobě dílčích dokumentů ano, nicméně pouze v hlavách některých pracovníků plánujeme vypracovat nepokládáme za nutné Str. 2

3 Škála forem strategického plánu se rozprostírá od celistvého dokumentu přes dílčí strategické materiály, hlavy pracovníků až po aktuální předsevzetí strategický plán zpracovat. 20 % respondentů nepokládá stejně jako v loňském průzkumu strategický plán za nutný. Součásti strategického plánu vize, poslání 47% základní hodnoty organizační struktura struktura financování organizace, zásady finančního řízení konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi charakteristika klientů a popis služeb provozní náležitosti (prostory, vybavení, IT, materiál) kultura organizace zásady práce s dobrovolníky personalistika zásady vedení a řízení lidí pravidla PR a marketingu zásady fundrasingu 37% 32% 32% 32% 31% 25% 21% 21% 18% 17% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Každý druhý plán obsahuje základní strategická východiska, tj. vizi a poslání. Hodnoty jsou definovány v každém třetím plánu, naopak zásady fundraisingu a pravidla PR a marketingu jsou obsaženy jen v každém devátém až desátém plánu. Aktualizace také nevykazuje standardizovaný přístup, nejčastěji jsou zastoupeny periody jednoho roku až tří let. Data o rozmanitosti obsahu strategických plánů, resp. o přítomnosti jednotlivých pasáží napovídají, že co strategický plán, to originální složení. Organizace chápou důležitost existence základního strategického dokumentu, případně alespoň strategických směrů pro další fungování. Namísto sofistikovaných, obsáhlých plánů, které se v praxi ukazují neúčinnými, sázejí na praktické a přiměřené dokumenty, ve kterých řeší, co je opravdu pálí. I proto se v každém třetím plánu objevují konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi. Otázkou pro příští výzkum zůstává, jaká je disciplína při plnění úkolů a následných úpravách plánu pro další období. Str. 3

4 Public relations (PR komunikace s veřejností) Více jak polovina (59 %) respondentů své PR aktivně řídí. Zbylých 41 % občas nějakou PR aktivitu podnikne, nejedná se však o ucelený koncept posilování pozitivní image organizace. Organizace rozdělují PR na vnější (mimo organizaci) a vnitřní (k vlastním lidem). Cílové skupiny PR aktivit široká veřejnost 41% klienti, uživatelé 34% místní samospráva 31% firemní dárci 29% média 27% individuální dárci 26% odborná veřejnost 26% státní správa 25% potenciální dárci 24% dobrovolníci 21% zřizovatel 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Nejrozšířenější cílovou skupinou je široká veřejnost PR funguje zejména prostřednictvím článků v tiskových médiích (osobní rozhovory v médiích) a vydávání tiskových zpráv. Na druhém místě je PR zaměřeno na stávající či potenciální klienty služeb. Organizace se dále zaměřují na komunikaci s dárci a partnery ze státní správy a místní samosprávy. Zároveň jsou si organizace vědomy potřeby komunikovat s dobrovolníky, kteří jsou také nositeli dobré image organizace. Trio nejfrekventovanějších podob PR aktivit představují rozhovory v médiích, tiskové zprávy a články v tiskových médiích. Málo užívány jsou tiskové konference a ucelené PR kampaně. Str. 4

5 Organizace si zřetelně uvědomují důležitost aktivně řídit komunikaci se svým okolím. Public relations jim pomáhá šířit povědomí o činnosti organizace a zároveň vytvářet pozitivní vztahy s klienty, dárci a zástupci veřejné správy. Je to také jeden z prostředků jak kultivovat vhodné prostředí pro naplňování poslání organizace. Zjištění o rozsahu cílových skupin naznačují, že respondenti jsou si vědomi rozdílů potřeb cílových skupin. Volí podle toho i různé PR kanály a formy sdělení. Běžnou praxí obecné komunikace je využívání tiskových a audiovizuálních médií. Pro osobní způsob volí newslettery, bulletiny, zpravodaje či jiné interní PR kanály, které si mohou upravovat dle svých potřeb. Malé rozšíření PR kampaní je zřejmě způsobeno jejich vysokou finanční a organizační náročností. Fundraising Má organizace vypracován dlouhodobý plán financování? ano, jako samostatný dokument ano, jako součást strategického plánu ano, pouze pro jednotlivé projekty plánujeme vytvořit nepokládáme za nutné Více jak polovina respondentů (64 %) má vytvořený dlouhodobý plán financování organizace. Přibližně 22 % organizací chápe finanční plán jako součást strategické práce v organizaci zejména v kontextu s plánováním rozvoje, vedení a řízení organizace. Většina respondentů získává finanční prostředky na konkrétní projekty, finanční plán je proto nutnou součástí samotných dotačních žádostí. Jedna šestina respondentů se bez dlouhodobého finančního plánu buď zcela obejde, nebo jej teprve plánuje vytvářet. Z výsledku je zřejmé, že největší procento respondentů spoléhá na projektové financování, finanční plán proto v těchto případech není vytvářen dlouhodobě, ale v závislosti na požadavcích a podmínkách konkrétních grantových titulů. Tato forma plánování může být pro organizace velmi limitující podobá se totiž známému kam vítr, tam plášť. Organizace, jež mají finanční plán jako samotný dokument nebo jako součást strategického plánu (zhruba třetina respondentů), mají i vítanou podporu pro lepší nastavení dlouhodobých cílů a strategický kroků, vedoucích k rozvoji samotné organizace. Otázka je, zda finanční plán mají NNO z důvodu vnějších tlaků (například SQSS) nebo proto, aby byly lépe připraveny a mohly dopředu plánovat. Str. 5

6 Průměrný podíl jednotlivých zdrojů fundraisingu v organizaci Co se týká druhů finančních prostředků na činnost organizace, výsledky z průzkumu potvrzují, že stále největší podíl (29 %) tvoří finance ze státní správy a místní samosprávy. 15 % pokrývají platby od klientů, kteří přispívají na poskytování samotné péče. 16 % finančních zdrojů získávají respondenti od firemních a individuálních dárců. Zhruba čtyři desetiny finančních zdrojů se týkají mezinárodních dárců, nadací a jiných nekonkrétních zdrojů. U poskytování zdravotních služeb to mohou být i platby od zdravotních pojišťoven. V rozmanitosti zdrojů se objevují i zisky ze sociálního podnikání, které v průzkumu tvoří 5 %. Za zajištění finančních prostředků v organizaci stále odpovídají spíše ředitelé/ky nebo vedoucí pracovníci, v průzkumu o tom vypovídá číslo 72 %. Pouze jedna sedmina respondentů využívá interních či externích fundraiserů. Výsledky průzkumu potvrzují, že organizace stále největší měrou spoléhají na institucionální zdroje (více než čtvrtina zdrojů v průměru). Vysoká míra závislosti na státních financích znamená logicky i poměrně velké riziko poklasu kvality či kvantity zajišťovaných služeb v případě výpadku tohoto zdroje. Zároveň je ovšem zřejmé, že respondenti hledají i jiné způsoby financování, mezi které patří příspěvky mezinárodních dárců, nadací a nadačních fondů, platby zdravotních pojišťoven. Velká většina prostředků z uvedených nestátních zdrojů jsou finance účelově vázané na určitá témata či projekty. Nelze s nimi nakládat volně, ale v návaznosti na vypsaný projekt nebo dle spotřeby služeb. Jako zdroj finančních prostředků organizací roste podíl samotných klientů, kteří přispívají na využívané služby. Tento trend je jednoznačně pozitivní: jednak platí, že co je zadarmo, nebývá doceněno, spolupodílení se na financování má i blahodárný vliv na vytváření vzájemného vztahu a společný zájem o kvalitní služby. Je důležité, aby každý znal skutečnou hodnotu dané služby. Další prostor pro využití finančních zdrojů se otvírá u podporovatelů z firemního sektoru a individuálních dárců. Zde se NNO teprve rozkoukávají a hledají cesty ke spolupráci (což se potvrdilo i v části Public relations organizace hledají způsoby, jak k dárcům řízeně hovořit a jak je zaujmout). Významným přínosem pro organizaci může být sociální podnikání. V potaz je ovšem třeba brát fakt, že organizace ztrácí do jisté míry formu neziskovosti a její chování je spíše podnikatelské. Výhodou je, že organizace může vytvářet zisky, volné finanční prostředky a zároveň pracovní místa pro své klienty. Str. 6

7 Práce s lidmi Má organizace vypracován dlouhodobý plán práce s lidmi? Dokumentovanou formu plánu práce s lidmi mají dvě pětiny organizací. Téměř stejný počet organizací nepokládá existenci takového plánu za nutnou. Zbývající jedna pětina hodlá dokument zpracovat. Rovnoměrné rozložení odpovědí nic nevypovídá o tom, co si pod plánem práce s lidmi představit. Byť lidé jsou vždy pokládáni za ty nejdůležitější, má smysl se plánem zabývat spíše ve větších organizacích, kde již nelze postupovat jen intuitivně a s předpokladem všeobecného porozumění mezi pracovníky. Čím vyspělejší organizace, tím více se nad prací s lidmi musí zamýšlet a nastavovat alespoň základní pravidla. V malých organizacích je plánování v této oblasti nejspíše pokládáno za luxus, zvláště v případě, když se od každého očekává, že přiloží ruku k dílu tam, kde je to zrovna potřeba. I zde však platí zlaté pravidlo přiměřenosti a praktičnosti. A jsou-li někde napřed i v malých organizacích, čest těmto výjimkám. V průměrné organizační struktuře je 6 členů správních orgánů, téměř 4 vedoucí pracovníci, 12 odborných pracovníků, 6 asistentů, téměř 29 dobrovolníků a necelých 7 studentů na stážích. U těchto čísel by bylo nutné jít pod povrch. Většinou je to tak, že pozice/funkce se kumulují pod různě velkými úvazky, a vypovídající hodnota takových údajů je sporná. Významný je meziroční nárůst průměrného počtu dobrovolníků. Že by dopad Evropského roku dobrovolníků? Průměrný podíl jednotlivých forem spolupráce Str. 7

8 Se zastoupením jednotlivých pozic souvisí i typ formy spolupráce. Pouze 30 % pracovníků má běžný zaměstnanecký poměr, čtvrtinu tvoří dobrovolníci, významně je zastoupen outsourcing smlouva s fyzickou osobou (10 %), DPP, DPČ (9 %) a jiná forma (13 %). Neziskové organizace poskytují řádný pracovní poměr jen vyvoleným, chtělo by se říci při pohledu na zastoupení jednotlivých forem spolupráce. I když se dnes rozdíly mezi formami spolupráce stírají a důležité je, co a za kolik dělám, čísla vypovídají o poměrně značné nejistotě organizací, pokud jde o budoucnost a o schopnost zaručit zaměstnanecký poměr svým pracovníkům. Zda je důvod k většímu sebevědomí, není jisté. V oblasti zpracování pracovních náplní se mnoho nezměnilo. 58 % organizací je má zpracováno pro všechny pracovníky, 14 % pro vybrané pozice, 11 % v rámci projektů. 15 % organizací je nepovažuje za nutné. Vzhledem k mizivému procentu organizací, které pracovní náplně hodlají teprve zpracovávat (3 %), je tento stav zřejmě finálním obrazem této oblasti. Opět zde platí slova o přiměřenosti a praktičnosti. Kde to má smysl, nechť je to zavedeno, kde to smysl postrádá (např. několikanásobná kumulace funkcí, práce ušitá na míru konkrétnímu pracovníkovi, malá organizace), nechť to netvoří zbytečnou administrativní zátěž. Průměrný podíl jednotlivých zdrojů náboru Pro nábor využívají respondenti především finančně nenáročných, avšak relativně jistých zdrojů: interních výběrových řízení, doporučení zaměstnancem, výběru z řad členů organizace a z dobrovolníků. Volba forem náboru vyznívá ve prospěch náboru známých tváří. Jistou roli může hrát i nedostatek finančních prostředků. Každopádně známé tváře do organizace lépe zapadnou, odpadá složitá adaptace, při výběru jsou k dispozici relativně zaručené informace o kandidátech. Navíc je tento postup v souladu s moderními trendy náboru, či lépe získávání pracovníků. Výsledky ohledně hodnocení přinesly oproti loňskému roku značně odlišná čísla. Zatímco vloni jsme prezentovali, že hodnotící systém mají zavedeny 2/3 organizací, letos na stejnou otázku odpovědělo kladně pouze o málo více než 50 % organizací, 37 % respondentů jej nepokládá za nutné. Pouze méně než jedna třetina z těch, kteří hodnocení realizují, používá hodnotící pohovor s předchozím sebehodnocením a vyplněním formuláře. Dalšími nejčastějšími formami jsou pohovor bez písemných podkladů nebo nahodilá forma. Str. 8

9 Když už k hodnocení dojde, nejčastěji je provádí vedoucí pracovník/ředitel a probíhá pravidelně. Hodnocení pracovníků je pokládáno za jeden z účinných motivátorů. Dozvědět se, jak pracuji, co je třeba zlepšit, od koho mohu získat podporu, posiluje sounáležitost s organizací a motivuje k další práci. Organizace, resp. vedoucí pracovníci si to buď neuvědomují, pokládají jiné záležitosti za prioritní nebo na to prostě nemají čas. Otázkou je, jak se do sníženého počtu organizací, které hodnotí své pracovníky, promítá fakt, že pouze 30 % pracovníků jsou řádní zaměstnanci. Dokud se neurovná situace v této oblasti, nedojde hodnocení jako významný nástroj řízení výkonu svého docenění. 40 % respondentů nepovažuje propojení hodnocení a odměňování za nutné. Prémiovou složku hodnocení ovlivňuje v 35 % organizacích, základní mzdu v 11 %. Nejčastěji uváděným důvodem, proč není hodnocení a odměňování propojeno, je nedostatek financí. Když není co rozdělovat, není co provazovat. Je to zřejmě smutná skutečnost pro pracovníky, avšak výzva pro fundraisery. Identifikace vzdělávacích potřeb počet organizací 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nahodile dle aktuální potřeby organizace dle požadavků pracovníka analýzou vzdělávacích potřeb pro celou organizaci analýzou vzdělávacích potřeb pro jednotlivce plánujeme systematicky zjišťovat nepokládáme za nutné Identifikace vzdělávání pracovníků probíhá ve své většině podle aktuálních potřeb organizace. Zhruba čtvrtina organizací používá analýzu vzdělávacích potřeb organizace, příp. jednotlivce. Upřednostňovány jsou formy rozvoje v průběhu praxe a samostudium. O něco více než třetinový podíl má formální vzdělávání, jako jsou kurzy, workshopy, semináře apod. Pracovník průměrně ročně stráví 23 dnů na školení, vyjde to na více než Kč a lehce nadpoloviční většinu tvoří oblast odborných dovedností. Str. 9

10 Čísla o vzdělávání potvrzují trend vzdělávat, když je to třeba. To z určitého pohledu může také znamenat, že se vzdělává, až je to třeba, tedy bez nějaké dlouhodobé koncepce či záměru. Vzdělávání je v ch významným motivačním prvkem a nezřídka je bráno jako benefit. I proto zřejmě až ve čtvrtině případů je identifikace vzdělávacích potřeb závislá na přání či požadavku jednotlivce, přičemž není zřejmé, je-li požadované vzdělávání v souladu s cíli a strategií organizace. Závěrem Letošní průzkum byl zaměřen na všechny aspekty fungování nestátních. Poskytuje ucelený obraz vedení a řízení organizací z různých pohledů, kde je možné jednotlivá zjištění interpretovat v kontextu všech složek řídích funkcí a činností. Ad hoc management to je nejvýstižnější spojení, charakterizující současný stav a styl vedení nestátních. V zásadních oblastech je přístup organizací spíše reaktivní. Namátkou uveďme: fundraising účelové přizpůsobování se tématům, na něž jsou právě vypsána grantová řízení; organizační struktura méně než jedna třetina lidí v běžném zaměstnaneckém poměru; vzdělávání realizace vzdělávání převážně na základě aktuálních potřeb. Výsledky průzkumu svědčí o malé stabilitě prostředí, ve kterém neziskové organizace fungují. Vysoká proměnlivost prostředí spolu s omezeným zapojením do přípravy zákonných norem staví organizace spíše do pozice pasivních příjemců stále se měnících rozhodnutí a pokynů, než do aktivní partnerské role. Práce na strategických záměrech a realizace dlouhodobých plánů jsou spíše na druhé koleji. Lze konstatovat, že vedení a řízení nestátních v ČR poměrně věrně odráží kvalitu fungování státní správy (o němž si už obrázek udělá čtenář sám). realizační tým Průzkumu vedení a řízení NNO v ČR duben říjen 2012 SANEK, s. r. o. SANEK, s.r.o. Slezská 949/32, Praha 2

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 www.sanek.cz Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 Pravidelná zpráva z průzkumu je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Výsledky spolu s doporučeními pro management organizací Letošní 7. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR probíhal v rámci partnerství s Odborem kanceláře hejtmana

Více

Výsledky Průzkumu vedení a řízení nevládních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2013

Výsledky Průzkumu vedení a řízení nevládních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2013 www.sanek.cz Výsledky Průzkumu vedení a řízení nevládních neziskových organizací Letošní 7. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového sektoru Krajského

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Lenka Stárková, Petr Vojtíšek 30. června 2014

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Lenka Stárková, Petr Vojtíšek 30. června 2014 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji 2014 Lenka Stárková, Petr Vojtíšek 30. června 2014 Jaké jsou priority vaší organizace pro následující rok? 38 35 31 27 12 naše

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014 Letošní 8. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Průzkum vedení a řízení NNO 2011

Průzkum vedení a řízení NNO 2011 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Nezávislý průzkum vedení a řízení lidských zdrojů, komunikace a strategie v nestátních neziskových organizacích v ČR se stává vyhledávaným zdrojem informací o řízení

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 15 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Z POHLEDU ŘEDITELŮ A PŘEDSEDŮ SPRÁVNÍCH RAD ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A PREZENTACE Z VÝZKUMNÉ STUDIE PŘIPRAVENÁ PRO ICN ICN ve spolupráci McCANN-ERICKSON a MARKET VISION LEDEN 2003

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Dotazník pro zřizovatele škol

Dotazník pro zřizovatele škol Dotazník pro zřizovatele škol Vážená paní, vážený pane, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výstupy poslouží k získání metodiky pro hodnocení ředitelů základních škol zřizovatelem z pohledu zřizovatele.

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bačuvčík, Radim Marketing neziskových organizací / Radim Bačuvčík. 1. vyd. Zlín : VeRBuM,

Více

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Obsah modulu Co je to fundraising? Pyramida dárců aneb jak to funguje Fundraisingové

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací V rámci šetření se ukázalo, že takřka 00% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční spoluprací, což je významný počet, rezultující z výborné práce

Více

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Zpracoval: Martin Ander a Tomáš Průša Předkládá: Tomáš Průša Smyslem Hlavní kanceláře SZ je zajišťovat

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015 www.sanek.cz Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 15 SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace. 2 ÚVODNÍ SLOVO Pravidelný Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více