Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012"

Transkript

1 Průzkum vedení a řízení nestátních Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR. Zjištění a komentáře z průzkumu slouží zřizovatelům, vedoucím pracovníkům a statutárním zástupcům, pedagogům a studentům, poradcům, lektorům a další odborné veřejnosti. Tradičními spolupracovnicemi průzkumu byly zástupkyně Zlínského kraje, nově se připojil i kraj Pardubický, reprezentovaný aktivitou Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Letošní ročník charakterizoval nárůst respondentů na 210. Majoritním respondentem byla opět občanská sdružení, následovaná obecně prospěšnými společnostmi a církevními organizacemi. Zaměření respondentů průzkumu počet organizací Největší procento respondentů působí převážně v oblasti sociálně zdravotní a dále v oblasti práce s dětmi a mládeží. Následuje sport, rekreace a tělovýchova, posílila i oblast kultury a ochrany památek.

2 Priority organizace pro následující rok přežití organizace 38% rozvoj služeb strategie, dlouhodobé plány pro organizaci vzdělávání a rozvoj lidí fundraising vedení a řízení organizace 33% 32% 29% 29% 27% PR pracovní vztahy a interní komunikace systém hodnocení lidí a jejich motivace organizační změny 14% 12% 21% 20% 0% 10% 20% 30% 40% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Hlavní prioritou organizací je samotné přežití organizace. Tento tradiční (a poněkud smutný) primát je naštěstí těsně následován rozvojem služeb a tvorbou dlouhodobých plánů pro organizaci. Z hlediska řízení lidských zdrojů je nemilým výsledkem velmi nízká preference ve dvou zásadních aktivitách, podporujících zapojení lidí a to hodnocení lidí a jejich motivace, a pracovní vztahy a interní komunikace. Zdá se, že účel světí prostředky a tím účelem v současné době není rozvoj a kultivace lidí. Dlouhodobé plánování strategie 80 % respondentů se vyjádřilo kladně k existenci strategického plánu jako důležitého prvku v řízení organizace. Má organizace vypracován strategický plán? ano, ve formě celistvého dokumentu ano, avšak v podobě dílčích dokumentů ano, nicméně pouze v hlavách některých pracovníků plánujeme vypracovat nepokládáme za nutné Str. 2

3 Škála forem strategického plánu se rozprostírá od celistvého dokumentu přes dílčí strategické materiály, hlavy pracovníků až po aktuální předsevzetí strategický plán zpracovat. 20 % respondentů nepokládá stejně jako v loňském průzkumu strategický plán za nutný. Součásti strategického plánu vize, poslání 47% základní hodnoty organizační struktura struktura financování organizace, zásady finančního řízení konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi charakteristika klientů a popis služeb provozní náležitosti (prostory, vybavení, IT, materiál) kultura organizace zásady práce s dobrovolníky personalistika zásady vedení a řízení lidí pravidla PR a marketingu zásady fundrasingu 37% 32% 32% 32% 31% 25% 21% 21% 18% 17% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Každý druhý plán obsahuje základní strategická východiska, tj. vizi a poslání. Hodnoty jsou definovány v každém třetím plánu, naopak zásady fundraisingu a pravidla PR a marketingu jsou obsaženy jen v každém devátém až desátém plánu. Aktualizace také nevykazuje standardizovaný přístup, nejčastěji jsou zastoupeny periody jednoho roku až tří let. Data o rozmanitosti obsahu strategických plánů, resp. o přítomnosti jednotlivých pasáží napovídají, že co strategický plán, to originální složení. Organizace chápou důležitost existence základního strategického dokumentu, případně alespoň strategických směrů pro další fungování. Namísto sofistikovaných, obsáhlých plánů, které se v praxi ukazují neúčinnými, sázejí na praktické a přiměřené dokumenty, ve kterých řeší, co je opravdu pálí. I proto se v každém třetím plánu objevují konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi. Otázkou pro příští výzkum zůstává, jaká je disciplína při plnění úkolů a následných úpravách plánu pro další období. Str. 3

4 Public relations (PR komunikace s veřejností) Více jak polovina (59 %) respondentů své PR aktivně řídí. Zbylých 41 % občas nějakou PR aktivitu podnikne, nejedná se však o ucelený koncept posilování pozitivní image organizace. Organizace rozdělují PR na vnější (mimo organizaci) a vnitřní (k vlastním lidem). Cílové skupiny PR aktivit široká veřejnost 41% klienti, uživatelé 34% místní samospráva 31% firemní dárci 29% média 27% individuální dárci 26% odborná veřejnost 26% státní správa 25% potenciální dárci 24% dobrovolníci 21% zřizovatel 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% podíl organizací z celkového počtu respondentů [%] Nejrozšířenější cílovou skupinou je široká veřejnost PR funguje zejména prostřednictvím článků v tiskových médiích (osobní rozhovory v médiích) a vydávání tiskových zpráv. Na druhém místě je PR zaměřeno na stávající či potenciální klienty služeb. Organizace se dále zaměřují na komunikaci s dárci a partnery ze státní správy a místní samosprávy. Zároveň jsou si organizace vědomy potřeby komunikovat s dobrovolníky, kteří jsou také nositeli dobré image organizace. Trio nejfrekventovanějších podob PR aktivit představují rozhovory v médiích, tiskové zprávy a články v tiskových médiích. Málo užívány jsou tiskové konference a ucelené PR kampaně. Str. 4

5 Organizace si zřetelně uvědomují důležitost aktivně řídit komunikaci se svým okolím. Public relations jim pomáhá šířit povědomí o činnosti organizace a zároveň vytvářet pozitivní vztahy s klienty, dárci a zástupci veřejné správy. Je to také jeden z prostředků jak kultivovat vhodné prostředí pro naplňování poslání organizace. Zjištění o rozsahu cílových skupin naznačují, že respondenti jsou si vědomi rozdílů potřeb cílových skupin. Volí podle toho i různé PR kanály a formy sdělení. Běžnou praxí obecné komunikace je využívání tiskových a audiovizuálních médií. Pro osobní způsob volí newslettery, bulletiny, zpravodaje či jiné interní PR kanály, které si mohou upravovat dle svých potřeb. Malé rozšíření PR kampaní je zřejmě způsobeno jejich vysokou finanční a organizační náročností. Fundraising Má organizace vypracován dlouhodobý plán financování? ano, jako samostatný dokument ano, jako součást strategického plánu ano, pouze pro jednotlivé projekty plánujeme vytvořit nepokládáme za nutné Více jak polovina respondentů (64 %) má vytvořený dlouhodobý plán financování organizace. Přibližně 22 % organizací chápe finanční plán jako součást strategické práce v organizaci zejména v kontextu s plánováním rozvoje, vedení a řízení organizace. Většina respondentů získává finanční prostředky na konkrétní projekty, finanční plán je proto nutnou součástí samotných dotačních žádostí. Jedna šestina respondentů se bez dlouhodobého finančního plánu buď zcela obejde, nebo jej teprve plánuje vytvářet. Z výsledku je zřejmé, že největší procento respondentů spoléhá na projektové financování, finanční plán proto v těchto případech není vytvářen dlouhodobě, ale v závislosti na požadavcích a podmínkách konkrétních grantových titulů. Tato forma plánování může být pro organizace velmi limitující podobá se totiž známému kam vítr, tam plášť. Organizace, jež mají finanční plán jako samotný dokument nebo jako součást strategického plánu (zhruba třetina respondentů), mají i vítanou podporu pro lepší nastavení dlouhodobých cílů a strategický kroků, vedoucích k rozvoji samotné organizace. Otázka je, zda finanční plán mají NNO z důvodu vnějších tlaků (například SQSS) nebo proto, aby byly lépe připraveny a mohly dopředu plánovat. Str. 5

6 Průměrný podíl jednotlivých zdrojů fundraisingu v organizaci Co se týká druhů finančních prostředků na činnost organizace, výsledky z průzkumu potvrzují, že stále největší podíl (29 %) tvoří finance ze státní správy a místní samosprávy. 15 % pokrývají platby od klientů, kteří přispívají na poskytování samotné péče. 16 % finančních zdrojů získávají respondenti od firemních a individuálních dárců. Zhruba čtyři desetiny finančních zdrojů se týkají mezinárodních dárců, nadací a jiných nekonkrétních zdrojů. U poskytování zdravotních služeb to mohou být i platby od zdravotních pojišťoven. V rozmanitosti zdrojů se objevují i zisky ze sociálního podnikání, které v průzkumu tvoří 5 %. Za zajištění finančních prostředků v organizaci stále odpovídají spíše ředitelé/ky nebo vedoucí pracovníci, v průzkumu o tom vypovídá číslo 72 %. Pouze jedna sedmina respondentů využívá interních či externích fundraiserů. Výsledky průzkumu potvrzují, že organizace stále největší měrou spoléhají na institucionální zdroje (více než čtvrtina zdrojů v průměru). Vysoká míra závislosti na státních financích znamená logicky i poměrně velké riziko poklasu kvality či kvantity zajišťovaných služeb v případě výpadku tohoto zdroje. Zároveň je ovšem zřejmé, že respondenti hledají i jiné způsoby financování, mezi které patří příspěvky mezinárodních dárců, nadací a nadačních fondů, platby zdravotních pojišťoven. Velká většina prostředků z uvedených nestátních zdrojů jsou finance účelově vázané na určitá témata či projekty. Nelze s nimi nakládat volně, ale v návaznosti na vypsaný projekt nebo dle spotřeby služeb. Jako zdroj finančních prostředků organizací roste podíl samotných klientů, kteří přispívají na využívané služby. Tento trend je jednoznačně pozitivní: jednak platí, že co je zadarmo, nebývá doceněno, spolupodílení se na financování má i blahodárný vliv na vytváření vzájemného vztahu a společný zájem o kvalitní služby. Je důležité, aby každý znal skutečnou hodnotu dané služby. Další prostor pro využití finančních zdrojů se otvírá u podporovatelů z firemního sektoru a individuálních dárců. Zde se NNO teprve rozkoukávají a hledají cesty ke spolupráci (což se potvrdilo i v části Public relations organizace hledají způsoby, jak k dárcům řízeně hovořit a jak je zaujmout). Významným přínosem pro organizaci může být sociální podnikání. V potaz je ovšem třeba brát fakt, že organizace ztrácí do jisté míry formu neziskovosti a její chování je spíše podnikatelské. Výhodou je, že organizace může vytvářet zisky, volné finanční prostředky a zároveň pracovní místa pro své klienty. Str. 6

7 Práce s lidmi Má organizace vypracován dlouhodobý plán práce s lidmi? Dokumentovanou formu plánu práce s lidmi mají dvě pětiny organizací. Téměř stejný počet organizací nepokládá existenci takového plánu za nutnou. Zbývající jedna pětina hodlá dokument zpracovat. Rovnoměrné rozložení odpovědí nic nevypovídá o tom, co si pod plánem práce s lidmi představit. Byť lidé jsou vždy pokládáni za ty nejdůležitější, má smysl se plánem zabývat spíše ve větších organizacích, kde již nelze postupovat jen intuitivně a s předpokladem všeobecného porozumění mezi pracovníky. Čím vyspělejší organizace, tím více se nad prací s lidmi musí zamýšlet a nastavovat alespoň základní pravidla. V malých organizacích je plánování v této oblasti nejspíše pokládáno za luxus, zvláště v případě, když se od každého očekává, že přiloží ruku k dílu tam, kde je to zrovna potřeba. I zde však platí zlaté pravidlo přiměřenosti a praktičnosti. A jsou-li někde napřed i v malých organizacích, čest těmto výjimkám. V průměrné organizační struktuře je 6 členů správních orgánů, téměř 4 vedoucí pracovníci, 12 odborných pracovníků, 6 asistentů, téměř 29 dobrovolníků a necelých 7 studentů na stážích. U těchto čísel by bylo nutné jít pod povrch. Většinou je to tak, že pozice/funkce se kumulují pod různě velkými úvazky, a vypovídající hodnota takových údajů je sporná. Významný je meziroční nárůst průměrného počtu dobrovolníků. Že by dopad Evropského roku dobrovolníků? Průměrný podíl jednotlivých forem spolupráce Str. 7

8 Se zastoupením jednotlivých pozic souvisí i typ formy spolupráce. Pouze 30 % pracovníků má běžný zaměstnanecký poměr, čtvrtinu tvoří dobrovolníci, významně je zastoupen outsourcing smlouva s fyzickou osobou (10 %), DPP, DPČ (9 %) a jiná forma (13 %). Neziskové organizace poskytují řádný pracovní poměr jen vyvoleným, chtělo by se říci při pohledu na zastoupení jednotlivých forem spolupráce. I když se dnes rozdíly mezi formami spolupráce stírají a důležité je, co a za kolik dělám, čísla vypovídají o poměrně značné nejistotě organizací, pokud jde o budoucnost a o schopnost zaručit zaměstnanecký poměr svým pracovníkům. Zda je důvod k většímu sebevědomí, není jisté. V oblasti zpracování pracovních náplní se mnoho nezměnilo. 58 % organizací je má zpracováno pro všechny pracovníky, 14 % pro vybrané pozice, 11 % v rámci projektů. 15 % organizací je nepovažuje za nutné. Vzhledem k mizivému procentu organizací, které pracovní náplně hodlají teprve zpracovávat (3 %), je tento stav zřejmě finálním obrazem této oblasti. Opět zde platí slova o přiměřenosti a praktičnosti. Kde to má smysl, nechť je to zavedeno, kde to smysl postrádá (např. několikanásobná kumulace funkcí, práce ušitá na míru konkrétnímu pracovníkovi, malá organizace), nechť to netvoří zbytečnou administrativní zátěž. Průměrný podíl jednotlivých zdrojů náboru Pro nábor využívají respondenti především finančně nenáročných, avšak relativně jistých zdrojů: interních výběrových řízení, doporučení zaměstnancem, výběru z řad členů organizace a z dobrovolníků. Volba forem náboru vyznívá ve prospěch náboru známých tváří. Jistou roli může hrát i nedostatek finančních prostředků. Každopádně známé tváře do organizace lépe zapadnou, odpadá složitá adaptace, při výběru jsou k dispozici relativně zaručené informace o kandidátech. Navíc je tento postup v souladu s moderními trendy náboru, či lépe získávání pracovníků. Výsledky ohledně hodnocení přinesly oproti loňskému roku značně odlišná čísla. Zatímco vloni jsme prezentovali, že hodnotící systém mají zavedeny 2/3 organizací, letos na stejnou otázku odpovědělo kladně pouze o málo více než 50 % organizací, 37 % respondentů jej nepokládá za nutné. Pouze méně než jedna třetina z těch, kteří hodnocení realizují, používá hodnotící pohovor s předchozím sebehodnocením a vyplněním formuláře. Dalšími nejčastějšími formami jsou pohovor bez písemných podkladů nebo nahodilá forma. Str. 8

9 Když už k hodnocení dojde, nejčastěji je provádí vedoucí pracovník/ředitel a probíhá pravidelně. Hodnocení pracovníků je pokládáno za jeden z účinných motivátorů. Dozvědět se, jak pracuji, co je třeba zlepšit, od koho mohu získat podporu, posiluje sounáležitost s organizací a motivuje k další práci. Organizace, resp. vedoucí pracovníci si to buď neuvědomují, pokládají jiné záležitosti za prioritní nebo na to prostě nemají čas. Otázkou je, jak se do sníženého počtu organizací, které hodnotí své pracovníky, promítá fakt, že pouze 30 % pracovníků jsou řádní zaměstnanci. Dokud se neurovná situace v této oblasti, nedojde hodnocení jako významný nástroj řízení výkonu svého docenění. 40 % respondentů nepovažuje propojení hodnocení a odměňování za nutné. Prémiovou složku hodnocení ovlivňuje v 35 % organizacích, základní mzdu v 11 %. Nejčastěji uváděným důvodem, proč není hodnocení a odměňování propojeno, je nedostatek financí. Když není co rozdělovat, není co provazovat. Je to zřejmě smutná skutečnost pro pracovníky, avšak výzva pro fundraisery. Identifikace vzdělávacích potřeb počet organizací 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nahodile dle aktuální potřeby organizace dle požadavků pracovníka analýzou vzdělávacích potřeb pro celou organizaci analýzou vzdělávacích potřeb pro jednotlivce plánujeme systematicky zjišťovat nepokládáme za nutné Identifikace vzdělávání pracovníků probíhá ve své většině podle aktuálních potřeb organizace. Zhruba čtvrtina organizací používá analýzu vzdělávacích potřeb organizace, příp. jednotlivce. Upřednostňovány jsou formy rozvoje v průběhu praxe a samostudium. O něco více než třetinový podíl má formální vzdělávání, jako jsou kurzy, workshopy, semináře apod. Pracovník průměrně ročně stráví 23 dnů na školení, vyjde to na více než Kč a lehce nadpoloviční většinu tvoří oblast odborných dovedností. Str. 9

10 Čísla o vzdělávání potvrzují trend vzdělávat, když je to třeba. To z určitého pohledu může také znamenat, že se vzdělává, až je to třeba, tedy bez nějaké dlouhodobé koncepce či záměru. Vzdělávání je v ch významným motivačním prvkem a nezřídka je bráno jako benefit. I proto zřejmě až ve čtvrtině případů je identifikace vzdělávacích potřeb závislá na přání či požadavku jednotlivce, přičemž není zřejmé, je-li požadované vzdělávání v souladu s cíli a strategií organizace. Závěrem Letošní průzkum byl zaměřen na všechny aspekty fungování nestátních. Poskytuje ucelený obraz vedení a řízení organizací z různých pohledů, kde je možné jednotlivá zjištění interpretovat v kontextu všech složek řídích funkcí a činností. Ad hoc management to je nejvýstižnější spojení, charakterizující současný stav a styl vedení nestátních. V zásadních oblastech je přístup organizací spíše reaktivní. Namátkou uveďme: fundraising účelové přizpůsobování se tématům, na něž jsou právě vypsána grantová řízení; organizační struktura méně než jedna třetina lidí v běžném zaměstnaneckém poměru; vzdělávání realizace vzdělávání převážně na základě aktuálních potřeb. Výsledky průzkumu svědčí o malé stabilitě prostředí, ve kterém neziskové organizace fungují. Vysoká proměnlivost prostředí spolu s omezeným zapojením do přípravy zákonných norem staví organizace spíše do pozice pasivních příjemců stále se měnících rozhodnutí a pokynů, než do aktivní partnerské role. Práce na strategických záměrech a realizace dlouhodobých plánů jsou spíše na druhé koleji. Lze konstatovat, že vedení a řízení nestátních v ČR poměrně věrně odráží kvalitu fungování státní správy (o němž si už obrázek udělá čtenář sám). realizační tým Průzkumu vedení a řízení NNO v ČR duben říjen 2012 SANEK, s. r. o. SANEK, s.r.o. Slezská 949/32, Praha 2

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 www.sanek.cz Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 Pravidelná zpráva z průzkumu je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Výsledky spolu s doporučeními pro management organizací Letošní 7. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR probíhal v rámci partnerství s Odborem kanceláře hejtmana

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014 Letošní 8. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Průzkum vedení a řízení NNO 2011

Průzkum vedení a řízení NNO 2011 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Nezávislý průzkum vedení a řízení lidských zdrojů, komunikace a strategie v nestátních neziskových organizacích v ČR se stává vyhledávaným zdrojem informací o řízení

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 15 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Z POHLEDU ŘEDITELŮ A PŘEDSEDŮ SPRÁVNÍCH RAD ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A PREZENTACE Z VÝZKUMNÉ STUDIE PŘIPRAVENÁ PRO ICN ICN ve spolupráci McCANN-ERICKSON a MARKET VISION LEDEN 2003

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015

Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2015 www.sanek.cz Studie vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 15 SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace. 2 ÚVODNÍ SLOVO Pravidelný Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Zpracoval: Martin Ander a Tomáš Průša Předkládá: Tomáš Průša Smyslem Hlavní kanceláře SZ je zajišťovat

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více