Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara Za sekretariát: V. Králová Omluvení: prof. M.Babjuk, dr. J. Jelínek, doc. V.Študent Kontrola zápisu : referuje doc. L.Jarolím Prim. Špaténka: žádost o sdílení kodu dětské urologie. Doc.L.Jarolím napíše dr.špatenkovi vyrozumění - výbor projednal záležitost ohledně sdílení kódu a nesouhlasí. Aktualizace web stránek - Dr.Hrbáček pro zdravotní stav nemůže zatím aktualizovat webové stránky a oslovený dr.hiblbauer ml. pro pracovní vytížení se nemůže na práci podílet.. Z rozhodnutí výboru doc.jarolím požádá dr. Hrbáčka, aby do určitého termínu provedl aktualizaci, dále bude oslovena odborná firma. Prověření přidělování kreditů z ČLK. doc.hanuš odeslal 3 dopisy na Komoru, bohužel bez odpovědi. Požádáme o odpověď cestou předsedy oborové komise ČLK pro urologii, prof.m.babjuka. Ostatní splněno Zpráva o činnosti předsedy: Přednáška ČUS na konferenci SUS ve Skalici: referuje doc. M.Hanuš Přednášku přednese předseda v původních intencích Výsledky analýzy IBA z dotazníkové akce ČUS a sumarizace reakcí výboru: referuje doc. M.Hanuš Grafické zpracování výsledků IBA sumarizující data obsažená v odpovědích všech lůžkových urologických zařízení (vyjma ordinariátů) bylo předneseno s různými mírnými úpravami (dle složení auditorií) na Brněnských onkologických dnech v rámci sekce HTA (Health Technology Assesment), na pracovní schůzi výboru Svazu zdravotních pojišťoven, 1. náměstkovi dr.pavelkovi a řediteli přímo řízených zařízení MZČR ing Kabátkovi (zde jen orientačně), zdravotní sekci Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde byl jako člen přítomen i ředitel VZP dr.horák.

2 Elektronickou analýzu z IBA dostali všichni členové výboru a RK. Na BODu byla vznesena připomínka statistiků o vhodnosti validace dotazníkových odpovědí konfrontací s vykázanými údaji ZP. K této spolupráci vyjádřili ochotu ředitel UZIS RNDr,Holub a ředitel Národního referenčního centra, NRC, dr.kožený. Oběma byly příslušné podklady poslány. Pracují na tom. Jako výkony vyžadující zkušený operační tým a náležitou pooperační péči jsme označili radikální prostatektomii, cystektomii a radikální nefrektomie pro nádor s prokázaným trombem či penetrací tumoru do okolí. Svůj názor sdělilo 10 z dotázaných (bez MR a VS) a při použití horních rozmezí byl požadovaný minimální počet : RRP 70 ročně CYE 25 ročně NE cca 50 ročně Úkol: nechat vypracovat smlouvu s NRC a dále se bude pokračovat v analýzách. Smlouva je nutná, protože validace dat bude vyžadovat identifikace pracovišť. Po obdržení analých bude urologická obec informována, nejspozději na výroční konferenci. Odpovídá předseda Operace urologů na chirurgickém oddělení v Rokycanech, laser: class="msonormal">dr. Bláha, náměstek ředitele, požádal výbor o vydání kladného stanoviska k provádění PVP. Výbor prostudoval žádost a vyslechl informaci prof. M.Hory, přednosty urologické kliniky v Plzni. Na základě těchto zpráv došel výbor k názoru, že je třeba obdržet podrobnější informace. Především jde o rozsah nasmlouvaných urologických kódů zdravotními pojišťovnami., urologické operační výkony mohou být prováděny pouze na pracovišti, které má odpovídající personální a technické vybavení, odpovídající urologickému primariátu. Detaily stanoví např vyhláška 221/2010 Sb. Předseda zaslal doc. M. Hanuš dr. Bláhovi,odpověď dosud nedošla.výbor se obecně urologickými operacemi na chirurgických odděleních bude i nadále zabývat Nabídka spolupráce v oblasti cen a úhrad ČUS: referuje doc. M.Hanuš Velmi často jsou na dr. M. Matouškovou kladeny dotazy na referenční skupiny, úhrady léčiv apod. Výbor souhlasí se spoluprácí s firmou OAKS Consulting s.r.o, iheta, která v souvislosti s přípravou novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, na to navazujících vyhlášek a dále pak s realizací strategických záměrů vlády nabízí 3 služby: 1. Komplexní informační servis v oblasti správních řízení o stanovení úhrad 2. Pomoc s přípravou stanovisek vyžádaných SÚKLem, MZ nebo zdravotními pojišťovnami

3 3. Pomoc s přípravou podkladů pro HTA Výbor s nabídkou ke spolupráci souhlasí. Úkol: předseda bude informovat ing. Dubu Zápisy z jednání transformační komise MZCR a další dokumenty: referuje doc. M. Hanuš Členům výboru podána informace o závažných tématech projednávaných komisí. Zatím jde o diskuzi. Doporučeno materiály prostudovat EUNI News letter: Výbor se shodl, že jde o významnou aktivitu, považuje spolupráci s EUNI za realizovatelnou. Je však třeba blíže ujasnit principy práce EUNI. Úkol: doc. M. Hanuš do příštího výboru zjistí podmínky spolupráce u dr. Finsterleho a dále předloží výboru k projednání Hlášená onemocnění tuberkulózy močové a pohlavní soustavy: referuje doc. M. Hanuš Doc. Zachoval zaslal aktuální data práce centra. Centrum je funkční. Pomůcka na posilování pánevního dna se zátěží Dr. Hlavová žádá o odborné zaštítení své pomůcky pro posilování pánevního dna Úkol: předat žádost dr. Hlavové SUNU s žádostí o zhodnocení a vyjádření Pomůcku a žádost zašle sekretariát. Ukončení členství v ČUS dr. Šubin: referuje doc.m.hanuš Dr. Šubin požádal o ukončení členství v ČUS, neboť v EAU má neustále trvající problémy s jeho evidencí v EAU jako člena ČUS. Tato problematika byla několikrát řešena ovou korespondencí s Jessicou Hatzman, ovšem bezúspěšně. Vzhledem k opakovaným problémům s korporátním členstvím v EAU se výbor usnesl poslat vysvětlující dopis týkající se korporátního členství všem urologům a dle jejich reakce posoudí další postup. Např. dopis předsedovi EAU, kde bude zmíněna nespokojenost s vedením členství, získávání materiálu apod.. Také zváží další udržování korporátního členství. Úkol: doc. L. Jarolím obešle členskou základnu zmíněným dopisem a s otázkou využívání výhod EAU v rámci korporátního členství. Pak navrhne další postup.

4 Termín: obeslat do měsíce, do dalšího výboru obeslat výbor s výsledkem Žádost o připomínky k návrhu personální vyhlášky pro ZZ ústavní péče: referuje doc. M.Hanuš Dosud urologická společnost nebyla k návrhu vyhlášky oslovena Ministerstvem zdravotnictví. Žádost GSK o možnost informovat lékaře o probíhající studii: referuje doc. M. Hanuš Firma GSK požádala o možnost informovat lékaře na stránkách ČUS o probíhající studii, kde se podává Votrient (pazopanib) v adjuvanci u renálního karcinomu. Jde zejména o to informovat urology, že tato možnost tu je a že potenciálně vhodné pacienty je možné odeslat do zapojených onkocentrer a nabídnout jim tak adjuvantní léčbu, která jinak není dostupná. Výbor souhlasí Úkol: předseda vyrozumí GSK Pozvání na pracovní jednání k novele zákona č. 96/2004 Sb: referuje doc. M.Hanuš Výbor ČUS byl osloven s pozváním od Mgr. Pírkové na pracovní jednání k novele zákona k novele zákona č. 96/2004 Sb., na která byli pozvaní zástupci jednotlivých odborných společností. Podáno jako informace výboru Změny v úhradách pomůcek pro inkontinenci: referuje doc.l..jarolím Výbor byl seznámen s novým návrhem VZP na distribuci a úhradu pomůcek pro močovou inkontinenci. a s podrobnými připomínkami k návrhu, které vypracovala SUNU Výbor souhlasí s připomínkami SUNU Úkol: doc.jarolím odešle na VZP tyto připomínky jako stanovislpo výboru a žádostí, aby byly zapracovány do návrhu a aby byl výbor informován o další upravené verzi. Termín: neodkladně Výběrové řízení dr.m.broďák: referuje doc. M. Hanuš Prof.MUDr.RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan, LFHK UK požádal předsedu o účast na výběrovém řízení pověřeného přednosty urologické kliniky v Hradci Králové. Jde o prodložení mandátu dr. Broďáka, kterém pověření dočasného vedení kliniky končí.

5 Stanovisko odborné společnosti prim J.Špaténka Motol: referuje doc.l.jarolím Výbor konstatuje, že není třeba Úkol: doc. L: Jarolím zašle dr. Špatenkovi dopis s nesouhlasem sdílení kódu AMS a Omezení účasti lékařů na kongresech (MZCR): referuje doc.jarolím Úkol: doc. L. Jarolím požádá doc. Pacíka a dr. Pavlíka o sjednocení pravidel do dvou měsíců. Po schválení výborem budou pravidla umístěna na webu cus a dále medializována. Licence k výkonu funkce vedouciho lékaře: prof. M.Babjuk/ referuje do L.Jarolím Dr. Šafář vznesl dotaz na výbor ČUS, zda při složení ústních zkoušek FEBU a výhledově FRCS v Anglii bude muset skládat žkoušku v ČR na licenci vedoucího lékaře. V diskuzi zdůrazněno, že tato zkouška je vhodná, neboť znalosti kandidátů jsou někdy překvapivě nízké. Jde o požadavek ČLK stanovený stavovským předpisem č.11, i kdfyž zálon institut skládání licence nafunkci vedoucího lékaře nezná (doc.hora) Úkol: doc. L. Jarolím bude informovat prof. Babjuka o této problematice a ten bude kontaktovat dr. Šafáře. Na přístím výboru podá zprávu. Setkání předsedů odborných společností s vedením EAU v Portugalsku: referuje doc. L. Jarolím Ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit doc. M. Hanuš, byl delegován doc. L. Jarolím, který přednesl výstupy:: Na setkání byly zdůrtazněny hlavníprincipy, kterými by se měla národní vedení řídit, aby byla zacvhovávána celistvost urologie a držen krok s ostatními obory: 1, nutná ochrana oboru definice oboru urologie jako medical and surgical, tedy již nikoli pouze chirurgický, třeba vyškolovat mladé urology v transplantacích, vytvářet centra excelence ( centra s vysokým počtem provádění náročných operací), průběžně evaluovat činnost pracovišt, vydávat certifikáty 2, působit na firmy, aby zadávaly studie urologickým centrům, vyzvat západní urology ke spolupráci s ostatními ve srovnávacích studiích 3, využívat pacientské organizace, protože ty ovlivňují volební hlasy politiků 4, robotická centra se soustřeďují jen RAP, rozsah možností je větší. To je třeba využívat a v těchto intencích bude aktivně pokračovat Valeant písemná nabidka spolupráce s firmou, odměny za preskripci : referujeprim Hiblbauer

6 Doc. M. Hanuš byl osloven zástupcem firmy Valeant zdali je prostor v Bicalutamidu a Finasteridu pro preskripci léků uvedené firmu za konkrétní nabídnuté úplaty.. Doc. M. Hanuš toto předal SUKLu, Závěr policie:: v tomto případě není možno nějak řešit, neboť se jedná o jeden potvrzený případ. Firma Valeant se zástupcem rozvázala pracovní poměr. Promed, žádost o žáštitu sympozia, forma spolupráce: referuje prim. J.Hiblbauer Jedná se primárně o symposium zaměřené na gynekology, PL a sestry. Za urology je zde pouze jedna přednáška. Úkol: doc. M. Hanuš odešle odpověď ve znění, že jde o firemní sympozium a záštitu výbor neudělí. Nabídne možnost sympozia na výroční konferenci Ústavně znalecký posudek v kauze MUDr. Libora Šafaříka: referuje doc. M. Hora Doc. M. Hora přednesl závěr znaleckého posudku, kterým byl pověřen děkanem fakulty.též požádal výbor, abytéto kauze věnoval pozornost. Vybor projednal věc i z obecného hlediska, kdyv v ČR je řada ordinariátů, nebo jen na chirurgiích dosud historicky nasmlouvaných kódů. Může se tedy podobný případ opakovat. Doc. Hora, ža na jeho klinice opakovaně řešili komplikace urologických operací prováděných na chirurgii v Rokycanech. Výbor došel k názoru, že na chirurgiích lze souhlasit jen se sdílením kódů drobných výkonů. Jejich specifikaci upřesní, pokud VZP požádá výbor o stanovisko k této zásadní otázce. Principiálně jde o zachovávání celistvosti oboru, udržení kvality urologické péče i trestně právní odpovědnosti v případě soudních sporů. Úkol: předseda pošle ředitelce odboru kontroly a revize zdravotní péče, ústředí VZP., MUDr. Kučerové dopis s informací o názoru výboru a vyčkáme reakce VZP. Výsledky EBU IN Service Assessment: referuje prim. J.Hiblbauer Výsledky EBU IN Service Assessment 2011 Test proběhl dne 18. února a absolvovalo ho celkem 677 účastníků (v ČR 32 účastníků). Výsledky EU: Průměrné skóre 57,4% správných odpovědí, minimální skóre 24,0 %, maximální skóre 95% Výsledky ČR: Průměrné skóre 49,5% správných odpovědí, minimální skóre 29%, maximální skóre 60% Stav příprav 57. výroční konference ČUS: referuje doc.t.hanuš, dr. A.Petřík

7 Příprava konference v hotelu Diplomat probíhá bez komplikací, zatím přihlášeno málo abstrakt, vzhledem časovému předstihu, Přiložen rozpočet. Úkol: doc. M. Hanuš osloví GSK, aby sdělili téma satelitního sympozia, neodkladně doc. L. Jarolím vypíše soutěž Cen o publikace, neodkladně

8 Zpráva pokladníka: referuje dr. M.Matoušková Na účtu v současné době Kč Zpráva z lékové komise: referuje dr.m.matoušková Léková komise se vyjádřila k očkovacímu kalendáři, jedná se o záslužnou věc, ale materiál je nedotažený a hodně kontroverzní. Písemně již sděleno zadavateli K zavedení generické preskripce Zavedení generické preskripce chápeme jako dlouhodobý program, jehož zavedení podle našeho názoru je podmíněno celou řadou kroků. Info prof. Švihovce Pokusíme se uvést naše stanoviska a kroky, které považujeme za rozhodující pro realizaci programu. - Argumentační a analytická o Pokládáme za vhodné publikovat na základě, jaké analýzy bude prosazována generická preskripce a v které oblasti dochází (nebo by mělo dojít) k úsporám. Historickou argumentaci o úsporách v jiných zemích (zejména v USA), kde došlo k výrazným úsporám ze zdravotního pojištění, pokládáme za nepoužitelnou, protože v těchto zemích neexistovaly referenční úhrady a trh byl nastaven na pouze na originální přípravky. o V argumentacích by bylo vhodné oddělit pohled pacienta, zdravotní pojišťovny a zdravotní politiky státu. - Legislativní považujeme za zásadní o Definitivní změna zákona 48 o Zdravotním pojištění - jaké bude znění o Za naprosto nezbytné považuje současnou změnu Zákona o léku s definováním podmínek, kdy a jak bude zmocnění v lékárně vydávat generika a jejich zaměňování nikoliv podle zásobovací situace, ale pouze plně hrazený (pokud existuje) nebo nejvýhodnější z pohledu pacienta o Vyhláška o předepisování podle našeho názoru bude nutno definovat i formální stránku generického předpisu včetně názvosloví, které bude používáno. V současné době není jednotná metodika výuky na jednotlivých fakultách o Nevíme, kde bude uvedeno, zda se jedná o možnost, nebo povinnosti generické preskripce, nebo u kterých přípravků bude povinná. o Také platnost receptu, případně neplatnost. - Informační

9 o V současné době existují různé výklady, co je generická preskripce a jaká forma bude používána u nás. Vzniká v odborné veřejnosti u lékařské, ale i farmaceutické velký neklid, protože přicházejí rozporuplné informace. Pokládáme za nejvýše vhodné vydat oficiální stanovisko o přípravě a záměrech politické representace a MZd v této oblasti. o Domníváme se, že by v dalších krocích mělo být odděleno odborné a politické stanovisko k této otázce. - Edukační fáze o Vezměme na vědomí, že generická preskripce je vyučována jenom jako jedna z možností formální stránky receptu v oblasti farmakologie, tedy v počátečních fázích pregraduálního vzdělávání a v současné době není vůbec zařazena do žádné formy postgraduálního vzdělávání. o Bude tedy podle našeho názoru nezbytné připravit dlouhodobý program vzdělávání lékařů (zejména praktických), zařazení výuky do pre- a postgraduální výchovy, včetně celoživotního vzdělávání a vypracování jednotných podkladů pro tato vzdělávání. - Přesvědčovací a implementační fáze o Pro úspěšný průběh zavedení generické preskripce považujeme za nezbytné vypracovat projekt vysvětlování generické preskripce pro širokou laickou i zdravotnickou veřejnost se snahou je aktivně získat pro tuto aktivitu a formou PR aktivit ovlivnit veřejné mínění ve prospěch projektu. o Pro implementační fázi považujeme za nezbytné vypracovat pobídkové programy pro lékaře i farmaceuty, které povedou k lepšímu i rychlejšímu zavedení programu. o Pokud na základě přihlédnutí k předchozím bodům bude přijato jednoznačné rozhodnutí o zavedení generické preskripce do praxe, považujeme za nezbytné vypracování časového harmonogramu jednotlivých postupných kroků a velice bychom doporučovali zahájit implementaci ověřovací omezenou studií (které v časově i rozsahově omezené formě) potvrdila předpoklady pro plošné zavedení a teprve po odborném i politickém zhodnocení uvažovat o postupném rozšiřování generické preskripce - Pokusili jsme se načrtnout základní předpoklady pro úspěch generické preskripce v našich podmínkách. - Věřím, že v diskusi můžeme dojít i k dalším podnětům pro zavedení, nebo odmítnutí generické preskripce. - Informace na vědomí výboru Omezení P lze alfalytika předepsat pouze mužům, u žen off label (a la botox) a dále kontroly PSA u mužů pod 40 let Dotaz:MUDr. Tomáš Hanák

10 Stanovisko výboru: Předepisování off label v případě alfalytik u žen je možné, lékař však toto muší náležitě podchytit v dokumentaci. Odběry PSA u můžů pod 40 let musí řešit revzní lékaři ZP, ev dotazem na centrální úrovni. Česká urologie: referuje doc. M. Hora Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ČUS a jeho revizní komise, zde je moje odpověď jako šéfredaktora České urologie: 1. Počet příspěvku je nižší, ale není kritický. Navíc jejich počet postupně byť lehce stoupá. Periodicita časopisu 4 čísla ročně se daří splnit již od r. 2009, pravda ovšem i za cenu vydávání supplementa z výroční konference jako řádného čísla. Je předpoklad letos vydat 3 či možná 4 pravidelná čísla. 2. Bylo recentně jednáno s některými velkými urologickými pracovišti v ČR, přislíbena aktivní účast. S představiteli řady pracovišť z celé ČR nejen s urologickými ale i nám oborově blízkými se snažíme stále jednat a získávat příspěvky. V této činnosti je nutno stále pokračovat. Je nutno člení přestavitele české urologie přesvědčovat o nutnosti jednoho uznávaného časopisu. 3. Některými členy výboru navrhovaná aktivní redaktorka oslovující pracoviště: ČU se má soustředit na původní práce, navrhovaný systém lze uplatňovat spíše u přehledných článků. Nicméně jednateli Galén PhDr. Houdkovi tento kritický požadavek předán. 4.Cirkulace vydávaných čísel mezi klinikami: Původní vědecké práce by měly vycházet ihned po jejich vytvoření, což by tento systém neumožňoval, navíc pracovišť, která jsou schopna a ochotna vytvořit celé číslo je málo resp. asi žádné. Bude-li mít některá klinika zájem o své číslo, není problém jí poskytnout prostor. Většina klinik má zastoupení přímo v časopise i ve výboru ČUS resp. jeho RK, takže nikdy přepokládám nebyl a nebude v případě zájmu problém toto realizovat. 5. Od šéfredaktora, který je ve funkci již téměř 4 roky nelze předpokládat, že bude schopen přinést žádná zázračná a rychlá řešení. Zde je spíše na aktivitě výboru ČUS, vytvořit si vůbec strategii publikování v urologii v ČR. Chceme mít časopis excerpovaný v PubMed, chceme se snažit dosáhnout na eventuální impact factor? Jestli ano, co jsme ochotni pro to udělat? Jak se jednotliví členové vědeckého výboru ČUS zapojí? 6. Pozn. žádost o excerptaci do PubMed byla ve spolupráci s pí Příhonskou z Galén odeslána. 7. Do fungování časopisu resp. jeho vnímání výborem ČUS se promítá řada skutečností, zde ty nedůležitější: Řada členů výboru resp. revizní komise ČUS je aktivními prvky jiných časopisů, kterým logicky dává svoji prioritní podporu. Šéfredaktor ČUS je zároveň předseda revizní komise ČUS. 8. Je v plánu rekonstrukce redakční rady a rozšíření výkonné redakční rady o jednoho člena. Návrh bude výboru ČUS samozřejmě v dostatečném předstihu předložen k projednání.

11 S pozdravem M.Hora V Plzni Výbor bere zprávu doc. M. Hory na vědomí a bude dále aktivně podporovat existenci České urologie Hlasování o udělení medaile prof. MUDr. E. Hradce Byli navrženi dva kandidáti: doc.mudr.m. Hanuš a prof. MUDr. J. Dvořáček Čtyři členové hlasovali pro doc.mudr. M. Hanuše, dva pro prof. MUDr. J. Dvořáčka, jeden v hlasování hlas neudělil.. Zároveň s udělením medaile bude poskytnuta finanční odměna jako v předcházejícím roce. Výbor souhlasí Central European Meeting EAU : referuje prof. T.Hanuš V současné době přihlášeno 16 členů. Výborem odsouhlaseno prodloužení deadlinu do , pro žádosti o podporu. Bude rozesláno mailingem a uvedeno na webu. Dále výbor ČUS souhlasí s proplacením letenek speakrům dr. Petříkovi, doc. Horovi, prof. Hanušovi, prof. Babjukovi a letenky a pobytu doc. Jarolímovi vyslán výborem. Těchto pět lékařů je zahrnuto v počtu 16. Doc. Hora upozorňuje, že někteří lékaři nepodali v termínu žádost o finančníá podporu poskytovanou výborem. Výbor rozhodl výjimečně o prodloužení termínu podání žádosti do Úkol: předseda ihned o tomto bude informovat urologickou obec y a na webu cus. CEM kongresu 2013 v Praze: referuje prof. T.Hanuš CEM v Praze v roce 2013 se bude konat ve dnech Fluorescenční diagnostika nádorů močového traktu: referuje dr. A.Petřík Dr. Petřík referoval o výsledku jednání na Pracovní skupině k SZV. Na jednání byl dán požadavek na zaměnu léčiva na ZULP. Opravený materiál odeslán na MZČR. Problémem je že, zástupci plátců z ekonomických důvodů s tímto výkonem nesouhlasí a sdělují, že je zde určitá možnost pro nadstandard. ČUS bude pozvána k dalšímu jednání.

12 Žádost KÚ Plzeň o doporučení odborníka na výběrové řízení : referuje dr.m.rosenberg Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o účast na výběrovém řízení konaného dne v Plzni. Zúčastnil se dr. Rosenberg, jednalo se o přechod z fyzické osoby na s.r.o. Žádost o povolení urodynamických kodů pediatrie Motol: referuje doc. R.Kočvara Výbor doporučuje tato vyšetření provádět v gestci dětské urologie. Úkol: doc. R. Kočvara zašle vyjádření na uvolnění urodynamických kódů. Různé Noví členové: MUDR. Rollová Milena Androgeos MUDr. Macová Pavlína Masarykova nem. Výbor s přijetím nových členů souhlasí Schůze vědeckého výboru: místo bude upřesněno Další schůze výboru : od 15:00hod místo konání Sokolovna Průhonice Zapsala: V. Králová V termínu připomínek poslal dotaz prof.t.hanuš k finanční odměně k medaili prof. E.Hradce, vysvětleno, vysvětlení akceptováno. Po termínu připomínka dr. A.Petříka ke znění fluorescenční cystoskopie. Zohledněno Doplnil a schválil: doc. M. Hanuš 1,7,2011 odesláno na webcus.

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut Členové revizní

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, as. Petřík, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel,

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP 4/2013 Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení přátelé, bulletin vychází krátce po skončení letošní výroční konference, a proto mi dovolte, abych se k ní krátce vrátil.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Kontrola zápisu z minulé schůze (Babjuk) Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 24. 9. 2013)

Kontrola zápisu z minulé schůze (Babjuk) Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 24. 9. 2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 12. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16.5.2006 v Humpolci Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, doc. Záťura Za RK: dr. Petřík, dr. Zmeškal Omluven: dr.

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni:

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, prof. Hanuš, doc. Zachoval, Členové

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12)

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 12. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg, doc. Zachoval, prof.

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as.

Více

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP

BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP BULLETIN České urologické společnosti ČLS JEP Úvodní slovo předsedy ČUS Vážení kolegové, milí přátelé, jak se již stalo zvykem, naleznete níže některé aktuální informace z dění společnosti i novinky důležité

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

Volby výboru ČGS 2014

Volby výboru ČGS 2014 Programové téze kandidátů do výboru ČGS Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5. Program: (01_20_Program_schuze_vyboru_9_12_2014)

Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5. Program: (01_20_Program_schuze_vyboru_9_12_2014) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 12. 2014, Hotel Golf, Plzeňská 103/215A, Praha 5 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, doc. Krhut as. Petřík,

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň angl. EBU certification of post-graduate education at the Department of Urology, University Hospital, Plzeň, CZ prof. MUDr.

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

žádost ČLS JEP o zpracování odborného stanoviska odbornou společností k tématu dalšího využití konopí

žádost ČLS JEP o zpracování odborného stanoviska odbornou společností k tématu dalšího využití konopí Zápis schůze výboru ČUS ČLS JEP 12.10.2011 hotel Diplomat Přítomni: doc.hanuš M., doc.jarolím L., prim.hiblabauer J., dr.matoušková M., dr. Jelínek J., prof. Babjuk M., prof. Hanuš T., dr. Rosenberg M.,

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Schválil: MUDr. Rudolf Ramaisl Podpis: Platnost od: Účinnost od: Verze č: 2 Počet stran: 4

Schválil: MUDr. Rudolf Ramaisl Podpis: Platnost od: Účinnost od: Verze č: 2 Počet stran: 4 Etická komise Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Standardní operační postup SOP EK - 003 Název : Jednání EK, vydávání stanoviska, projednávání další agendy Vypracoval: MUDr.Vilma Benešová

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Zápis ze schůze výboru ČUS Škola funkční urologie 2017

Zápis ze schůze výboru ČUS Škola funkční urologie 2017 Zápis ze schůze výboru ČUS 8. 12. 2016 Zápis ze schůze výboru ČUS 8. 12. 2016 (PDF) Škola funkční urologie 2017 Po úspěchu Školy funkční urologie (ŠFU) v r. 2016 připravila Sekce urodynamiky, neurourologie

Více

Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel

Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 4. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval (z pracovních důvodů

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Příloha č. 12 ČÍSLO USNESENÍ TEXT USNESENÍ TERMÍN POZNÁMKY

SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Příloha č. 12 ČÍSLO USNESENÍ TEXT USNESENÍ TERMÍN POZNÁMKY 2015 7. zasedání RVVS 2014 6. zasedání RVVS - 5.12. 2014 6/1 RVVS schvaluje navržený program. RVVS bere na vědomí aktuální informaci o stavu přípravy IP a návrhy na vypořádání připomínek uplatněných v

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Zavádění HTA v České republice

Zavádění HTA v České republice Zavádění HTA v České republice MUDr. Pavel Vepřek duben 2013 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Aktuality k oboru, Dotazy

Aktuality k oboru, Dotazy Aktuality k oboru, Dotazy Martina Šopíková, Alena Vagenknechtová 31. 5. 2013 Praha Je nutné být registrovaný FA? Pro výkon povolání není registrace nutná. Nemusí ovlivnit plat, ale ve státní sféře (nemocnice),

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany Zápis z 28. jednání Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 03.06.2008. od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. N2.903 v budově RegioCentra Nový pivovar Přítomni

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/53641/2012 V Nymburce dne 19.12.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN,

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN, ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN, které se konalo dne 7. 3. 2011 v Děčíně (16:00 18:00). Přítomni: MUDr.: Sellnerová, Kučerová D., Walter, Šťastná, Corn, Popelka, Šebek, Bělič. Omluveni: MUDr.:

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 1 DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ MUDr. Alice Němcová Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 Obsah prezentace: Pravidla distribuce

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

I. Poslání a náplň činnosti

I. Poslání a náplň činnosti Statut lokální etické komise při PRVNÍM PRIVÁTNÍM CHIRURGICKÉM CENTRU, spol. s r.o., se sídlem Labská kotlina 1220/69, 500 02 Hradec Králové (dále jen SANUS nebo poskytovatel ), IČ 49813692, zapsaném v

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00 Místo konání: Způsob svolání: Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161 Valná hromada SPŘ byla

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více