Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara Za sekretariát: V. Králová Omluvení: prof. M.Babjuk, dr. J. Jelínek, doc. V.Študent Kontrola zápisu : referuje doc. L.Jarolím Prim. Špaténka: žádost o sdílení kodu dětské urologie. Doc.L.Jarolím napíše dr.špatenkovi vyrozumění - výbor projednal záležitost ohledně sdílení kódu a nesouhlasí. Aktualizace web stránek - Dr.Hrbáček pro zdravotní stav nemůže zatím aktualizovat webové stránky a oslovený dr.hiblbauer ml. pro pracovní vytížení se nemůže na práci podílet.. Z rozhodnutí výboru doc.jarolím požádá dr. Hrbáčka, aby do určitého termínu provedl aktualizaci, dále bude oslovena odborná firma. Prověření přidělování kreditů z ČLK. doc.hanuš odeslal 3 dopisy na Komoru, bohužel bez odpovědi. Požádáme o odpověď cestou předsedy oborové komise ČLK pro urologii, prof.m.babjuka. Ostatní splněno Zpráva o činnosti předsedy: Přednáška ČUS na konferenci SUS ve Skalici: referuje doc. M.Hanuš Přednášku přednese předseda v původních intencích Výsledky analýzy IBA z dotazníkové akce ČUS a sumarizace reakcí výboru: referuje doc. M.Hanuš Grafické zpracování výsledků IBA sumarizující data obsažená v odpovědích všech lůžkových urologických zařízení (vyjma ordinariátů) bylo předneseno s různými mírnými úpravami (dle složení auditorií) na Brněnských onkologických dnech v rámci sekce HTA (Health Technology Assesment), na pracovní schůzi výboru Svazu zdravotních pojišťoven, 1. náměstkovi dr.pavelkovi a řediteli přímo řízených zařízení MZČR ing Kabátkovi (zde jen orientačně), zdravotní sekci Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde byl jako člen přítomen i ředitel VZP dr.horák.

2 Elektronickou analýzu z IBA dostali všichni členové výboru a RK. Na BODu byla vznesena připomínka statistiků o vhodnosti validace dotazníkových odpovědí konfrontací s vykázanými údaji ZP. K této spolupráci vyjádřili ochotu ředitel UZIS RNDr,Holub a ředitel Národního referenčního centra, NRC, dr.kožený. Oběma byly příslušné podklady poslány. Pracují na tom. Jako výkony vyžadující zkušený operační tým a náležitou pooperační péči jsme označili radikální prostatektomii, cystektomii a radikální nefrektomie pro nádor s prokázaným trombem či penetrací tumoru do okolí. Svůj názor sdělilo 10 z dotázaných (bez MR a VS) a při použití horních rozmezí byl požadovaný minimální počet : RRP 70 ročně CYE 25 ročně NE cca 50 ročně Úkol: nechat vypracovat smlouvu s NRC a dále se bude pokračovat v analýzách. Smlouva je nutná, protože validace dat bude vyžadovat identifikace pracovišť. Po obdržení analých bude urologická obec informována, nejspozději na výroční konferenci. Odpovídá předseda Operace urologů na chirurgickém oddělení v Rokycanech, laser: class="msonormal">dr. Bláha, náměstek ředitele, požádal výbor o vydání kladného stanoviska k provádění PVP. Výbor prostudoval žádost a vyslechl informaci prof. M.Hory, přednosty urologické kliniky v Plzni. Na základě těchto zpráv došel výbor k názoru, že je třeba obdržet podrobnější informace. Především jde o rozsah nasmlouvaných urologických kódů zdravotními pojišťovnami., urologické operační výkony mohou být prováděny pouze na pracovišti, které má odpovídající personální a technické vybavení, odpovídající urologickému primariátu. Detaily stanoví např vyhláška 221/2010 Sb. Předseda zaslal doc. M. Hanuš dr. Bláhovi,odpověď dosud nedošla.výbor se obecně urologickými operacemi na chirurgických odděleních bude i nadále zabývat Nabídka spolupráce v oblasti cen a úhrad ČUS: referuje doc. M.Hanuš Velmi často jsou na dr. M. Matouškovou kladeny dotazy na referenční skupiny, úhrady léčiv apod. Výbor souhlasí se spoluprácí s firmou OAKS Consulting s.r.o, iheta, která v souvislosti s přípravou novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, na to navazujících vyhlášek a dále pak s realizací strategických záměrů vlády nabízí 3 služby: 1. Komplexní informační servis v oblasti správních řízení o stanovení úhrad 2. Pomoc s přípravou stanovisek vyžádaných SÚKLem, MZ nebo zdravotními pojišťovnami

3 3. Pomoc s přípravou podkladů pro HTA Výbor s nabídkou ke spolupráci souhlasí. Úkol: předseda bude informovat ing. Dubu Zápisy z jednání transformační komise MZCR a další dokumenty: referuje doc. M. Hanuš Členům výboru podána informace o závažných tématech projednávaných komisí. Zatím jde o diskuzi. Doporučeno materiály prostudovat EUNI News letter: Výbor se shodl, že jde o významnou aktivitu, považuje spolupráci s EUNI za realizovatelnou. Je však třeba blíže ujasnit principy práce EUNI. Úkol: doc. M. Hanuš do příštího výboru zjistí podmínky spolupráce u dr. Finsterleho a dále předloží výboru k projednání Hlášená onemocnění tuberkulózy močové a pohlavní soustavy: referuje doc. M. Hanuš Doc. Zachoval zaslal aktuální data práce centra. Centrum je funkční. Pomůcka na posilování pánevního dna se zátěží Dr. Hlavová žádá o odborné zaštítení své pomůcky pro posilování pánevního dna Úkol: předat žádost dr. Hlavové SUNU s žádostí o zhodnocení a vyjádření Pomůcku a žádost zašle sekretariát. Ukončení členství v ČUS dr. Šubin: referuje doc.m.hanuš Dr. Šubin požádal o ukončení členství v ČUS, neboť v EAU má neustále trvající problémy s jeho evidencí v EAU jako člena ČUS. Tato problematika byla několikrát řešena ovou korespondencí s Jessicou Hatzman, ovšem bezúspěšně. Vzhledem k opakovaným problémům s korporátním členstvím v EAU se výbor usnesl poslat vysvětlující dopis týkající se korporátního členství všem urologům a dle jejich reakce posoudí další postup. Např. dopis předsedovi EAU, kde bude zmíněna nespokojenost s vedením členství, získávání materiálu apod.. Také zváží další udržování korporátního členství. Úkol: doc. L. Jarolím obešle členskou základnu zmíněným dopisem a s otázkou využívání výhod EAU v rámci korporátního členství. Pak navrhne další postup.

4 Termín: obeslat do měsíce, do dalšího výboru obeslat výbor s výsledkem Žádost o připomínky k návrhu personální vyhlášky pro ZZ ústavní péče: referuje doc. M.Hanuš Dosud urologická společnost nebyla k návrhu vyhlášky oslovena Ministerstvem zdravotnictví. Žádost GSK o možnost informovat lékaře o probíhající studii: referuje doc. M. Hanuš Firma GSK požádala o možnost informovat lékaře na stránkách ČUS o probíhající studii, kde se podává Votrient (pazopanib) v adjuvanci u renálního karcinomu. Jde zejména o to informovat urology, že tato možnost tu je a že potenciálně vhodné pacienty je možné odeslat do zapojených onkocentrer a nabídnout jim tak adjuvantní léčbu, která jinak není dostupná. Výbor souhlasí Úkol: předseda vyrozumí GSK Pozvání na pracovní jednání k novele zákona č. 96/2004 Sb: referuje doc. M.Hanuš Výbor ČUS byl osloven s pozváním od Mgr. Pírkové na pracovní jednání k novele zákona k novele zákona č. 96/2004 Sb., na která byli pozvaní zástupci jednotlivých odborných společností. Podáno jako informace výboru Změny v úhradách pomůcek pro inkontinenci: referuje doc.l..jarolím Výbor byl seznámen s novým návrhem VZP na distribuci a úhradu pomůcek pro močovou inkontinenci. a s podrobnými připomínkami k návrhu, které vypracovala SUNU Výbor souhlasí s připomínkami SUNU Úkol: doc.jarolím odešle na VZP tyto připomínky jako stanovislpo výboru a žádostí, aby byly zapracovány do návrhu a aby byl výbor informován o další upravené verzi. Termín: neodkladně Výběrové řízení dr.m.broďák: referuje doc. M. Hanuš Prof.MUDr.RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan, LFHK UK požádal předsedu o účast na výběrovém řízení pověřeného přednosty urologické kliniky v Hradci Králové. Jde o prodložení mandátu dr. Broďáka, kterém pověření dočasného vedení kliniky končí.

5 Stanovisko odborné společnosti prim J.Špaténka Motol: referuje doc.l.jarolím Výbor konstatuje, že není třeba Úkol: doc. L: Jarolím zašle dr. Špatenkovi dopis s nesouhlasem sdílení kódu AMS a Omezení účasti lékařů na kongresech (MZCR): referuje doc.jarolím Úkol: doc. L. Jarolím požádá doc. Pacíka a dr. Pavlíka o sjednocení pravidel do dvou měsíců. Po schválení výborem budou pravidla umístěna na webu cus a dále medializována. Licence k výkonu funkce vedouciho lékaře: prof. M.Babjuk/ referuje do L.Jarolím Dr. Šafář vznesl dotaz na výbor ČUS, zda při složení ústních zkoušek FEBU a výhledově FRCS v Anglii bude muset skládat žkoušku v ČR na licenci vedoucího lékaře. V diskuzi zdůrazněno, že tato zkouška je vhodná, neboť znalosti kandidátů jsou někdy překvapivě nízké. Jde o požadavek ČLK stanovený stavovským předpisem č.11, i kdfyž zálon institut skládání licence nafunkci vedoucího lékaře nezná (doc.hora) Úkol: doc. L. Jarolím bude informovat prof. Babjuka o této problematice a ten bude kontaktovat dr. Šafáře. Na přístím výboru podá zprávu. Setkání předsedů odborných společností s vedením EAU v Portugalsku: referuje doc. L. Jarolím Ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit doc. M. Hanuš, byl delegován doc. L. Jarolím, který přednesl výstupy:: Na setkání byly zdůrtazněny hlavníprincipy, kterými by se měla národní vedení řídit, aby byla zacvhovávána celistvost urologie a držen krok s ostatními obory: 1, nutná ochrana oboru definice oboru urologie jako medical and surgical, tedy již nikoli pouze chirurgický, třeba vyškolovat mladé urology v transplantacích, vytvářet centra excelence ( centra s vysokým počtem provádění náročných operací), průběžně evaluovat činnost pracovišt, vydávat certifikáty 2, působit na firmy, aby zadávaly studie urologickým centrům, vyzvat západní urology ke spolupráci s ostatními ve srovnávacích studiích 3, využívat pacientské organizace, protože ty ovlivňují volební hlasy politiků 4, robotická centra se soustřeďují jen RAP, rozsah možností je větší. To je třeba využívat a v těchto intencích bude aktivně pokračovat Valeant písemná nabidka spolupráce s firmou, odměny za preskripci : referujeprim Hiblbauer

6 Doc. M. Hanuš byl osloven zástupcem firmy Valeant zdali je prostor v Bicalutamidu a Finasteridu pro preskripci léků uvedené firmu za konkrétní nabídnuté úplaty.. Doc. M. Hanuš toto předal SUKLu, Závěr policie:: v tomto případě není možno nějak řešit, neboť se jedná o jeden potvrzený případ. Firma Valeant se zástupcem rozvázala pracovní poměr. Promed, žádost o žáštitu sympozia, forma spolupráce: referuje prim. J.Hiblbauer Jedná se primárně o symposium zaměřené na gynekology, PL a sestry. Za urology je zde pouze jedna přednáška. Úkol: doc. M. Hanuš odešle odpověď ve znění, že jde o firemní sympozium a záštitu výbor neudělí. Nabídne možnost sympozia na výroční konferenci Ústavně znalecký posudek v kauze MUDr. Libora Šafaříka: referuje doc. M. Hora Doc. M. Hora přednesl závěr znaleckého posudku, kterým byl pověřen děkanem fakulty.též požádal výbor, abytéto kauze věnoval pozornost. Vybor projednal věc i z obecného hlediska, kdyv v ČR je řada ordinariátů, nebo jen na chirurgiích dosud historicky nasmlouvaných kódů. Může se tedy podobný případ opakovat. Doc. Hora, ža na jeho klinice opakovaně řešili komplikace urologických operací prováděných na chirurgii v Rokycanech. Výbor došel k názoru, že na chirurgiích lze souhlasit jen se sdílením kódů drobných výkonů. Jejich specifikaci upřesní, pokud VZP požádá výbor o stanovisko k této zásadní otázce. Principiálně jde o zachovávání celistvosti oboru, udržení kvality urologické péče i trestně právní odpovědnosti v případě soudních sporů. Úkol: předseda pošle ředitelce odboru kontroly a revize zdravotní péče, ústředí VZP., MUDr. Kučerové dopis s informací o názoru výboru a vyčkáme reakce VZP. Výsledky EBU IN Service Assessment: referuje prim. J.Hiblbauer Výsledky EBU IN Service Assessment 2011 Test proběhl dne 18. února a absolvovalo ho celkem 677 účastníků (v ČR 32 účastníků). Výsledky EU: Průměrné skóre 57,4% správných odpovědí, minimální skóre 24,0 %, maximální skóre 95% Výsledky ČR: Průměrné skóre 49,5% správných odpovědí, minimální skóre 29%, maximální skóre 60% Stav příprav 57. výroční konference ČUS: referuje doc.t.hanuš, dr. A.Petřík

7 Příprava konference v hotelu Diplomat probíhá bez komplikací, zatím přihlášeno málo abstrakt, vzhledem časovému předstihu, Přiložen rozpočet. Úkol: doc. M. Hanuš osloví GSK, aby sdělili téma satelitního sympozia, neodkladně doc. L. Jarolím vypíše soutěž Cen o publikace, neodkladně

8 Zpráva pokladníka: referuje dr. M.Matoušková Na účtu v současné době Kč Zpráva z lékové komise: referuje dr.m.matoušková Léková komise se vyjádřila k očkovacímu kalendáři, jedná se o záslužnou věc, ale materiál je nedotažený a hodně kontroverzní. Písemně již sděleno zadavateli K zavedení generické preskripce Zavedení generické preskripce chápeme jako dlouhodobý program, jehož zavedení podle našeho názoru je podmíněno celou řadou kroků. Info prof. Švihovce Pokusíme se uvést naše stanoviska a kroky, které považujeme za rozhodující pro realizaci programu. - Argumentační a analytická o Pokládáme za vhodné publikovat na základě, jaké analýzy bude prosazována generická preskripce a v které oblasti dochází (nebo by mělo dojít) k úsporám. Historickou argumentaci o úsporách v jiných zemích (zejména v USA), kde došlo k výrazným úsporám ze zdravotního pojištění, pokládáme za nepoužitelnou, protože v těchto zemích neexistovaly referenční úhrady a trh byl nastaven na pouze na originální přípravky. o V argumentacích by bylo vhodné oddělit pohled pacienta, zdravotní pojišťovny a zdravotní politiky státu. - Legislativní považujeme za zásadní o Definitivní změna zákona 48 o Zdravotním pojištění - jaké bude znění o Za naprosto nezbytné považuje současnou změnu Zákona o léku s definováním podmínek, kdy a jak bude zmocnění v lékárně vydávat generika a jejich zaměňování nikoliv podle zásobovací situace, ale pouze plně hrazený (pokud existuje) nebo nejvýhodnější z pohledu pacienta o Vyhláška o předepisování podle našeho názoru bude nutno definovat i formální stránku generického předpisu včetně názvosloví, které bude používáno. V současné době není jednotná metodika výuky na jednotlivých fakultách o Nevíme, kde bude uvedeno, zda se jedná o možnost, nebo povinnosti generické preskripce, nebo u kterých přípravků bude povinná. o Také platnost receptu, případně neplatnost. - Informační

9 o V současné době existují různé výklady, co je generická preskripce a jaká forma bude používána u nás. Vzniká v odborné veřejnosti u lékařské, ale i farmaceutické velký neklid, protože přicházejí rozporuplné informace. Pokládáme za nejvýše vhodné vydat oficiální stanovisko o přípravě a záměrech politické representace a MZd v této oblasti. o Domníváme se, že by v dalších krocích mělo být odděleno odborné a politické stanovisko k této otázce. - Edukační fáze o Vezměme na vědomí, že generická preskripce je vyučována jenom jako jedna z možností formální stránky receptu v oblasti farmakologie, tedy v počátečních fázích pregraduálního vzdělávání a v současné době není vůbec zařazena do žádné formy postgraduálního vzdělávání. o Bude tedy podle našeho názoru nezbytné připravit dlouhodobý program vzdělávání lékařů (zejména praktických), zařazení výuky do pre- a postgraduální výchovy, včetně celoživotního vzdělávání a vypracování jednotných podkladů pro tato vzdělávání. - Přesvědčovací a implementační fáze o Pro úspěšný průběh zavedení generické preskripce považujeme za nezbytné vypracovat projekt vysvětlování generické preskripce pro širokou laickou i zdravotnickou veřejnost se snahou je aktivně získat pro tuto aktivitu a formou PR aktivit ovlivnit veřejné mínění ve prospěch projektu. o Pro implementační fázi považujeme za nezbytné vypracovat pobídkové programy pro lékaře i farmaceuty, které povedou k lepšímu i rychlejšímu zavedení programu. o Pokud na základě přihlédnutí k předchozím bodům bude přijato jednoznačné rozhodnutí o zavedení generické preskripce do praxe, považujeme za nezbytné vypracování časového harmonogramu jednotlivých postupných kroků a velice bychom doporučovali zahájit implementaci ověřovací omezenou studií (které v časově i rozsahově omezené formě) potvrdila předpoklady pro plošné zavedení a teprve po odborném i politickém zhodnocení uvažovat o postupném rozšiřování generické preskripce - Pokusili jsme se načrtnout základní předpoklady pro úspěch generické preskripce v našich podmínkách. - Věřím, že v diskusi můžeme dojít i k dalším podnětům pro zavedení, nebo odmítnutí generické preskripce. - Informace na vědomí výboru Omezení P lze alfalytika předepsat pouze mužům, u žen off label (a la botox) a dále kontroly PSA u mužů pod 40 let Dotaz:MUDr. Tomáš Hanák

10 Stanovisko výboru: Předepisování off label v případě alfalytik u žen je možné, lékař však toto muší náležitě podchytit v dokumentaci. Odběry PSA u můžů pod 40 let musí řešit revzní lékaři ZP, ev dotazem na centrální úrovni. Česká urologie: referuje doc. M. Hora Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ČUS a jeho revizní komise, zde je moje odpověď jako šéfredaktora České urologie: 1. Počet příspěvku je nižší, ale není kritický. Navíc jejich počet postupně byť lehce stoupá. Periodicita časopisu 4 čísla ročně se daří splnit již od r. 2009, pravda ovšem i za cenu vydávání supplementa z výroční konference jako řádného čísla. Je předpoklad letos vydat 3 či možná 4 pravidelná čísla. 2. Bylo recentně jednáno s některými velkými urologickými pracovišti v ČR, přislíbena aktivní účast. S představiteli řady pracovišť z celé ČR nejen s urologickými ale i nám oborově blízkými se snažíme stále jednat a získávat příspěvky. V této činnosti je nutno stále pokračovat. Je nutno člení přestavitele české urologie přesvědčovat o nutnosti jednoho uznávaného časopisu. 3. Některými členy výboru navrhovaná aktivní redaktorka oslovující pracoviště: ČU se má soustředit na původní práce, navrhovaný systém lze uplatňovat spíše u přehledných článků. Nicméně jednateli Galén PhDr. Houdkovi tento kritický požadavek předán. 4.Cirkulace vydávaných čísel mezi klinikami: Původní vědecké práce by měly vycházet ihned po jejich vytvoření, což by tento systém neumožňoval, navíc pracovišť, která jsou schopna a ochotna vytvořit celé číslo je málo resp. asi žádné. Bude-li mít některá klinika zájem o své číslo, není problém jí poskytnout prostor. Většina klinik má zastoupení přímo v časopise i ve výboru ČUS resp. jeho RK, takže nikdy přepokládám nebyl a nebude v případě zájmu problém toto realizovat. 5. Od šéfredaktora, který je ve funkci již téměř 4 roky nelze předpokládat, že bude schopen přinést žádná zázračná a rychlá řešení. Zde je spíše na aktivitě výboru ČUS, vytvořit si vůbec strategii publikování v urologii v ČR. Chceme mít časopis excerpovaný v PubMed, chceme se snažit dosáhnout na eventuální impact factor? Jestli ano, co jsme ochotni pro to udělat? Jak se jednotliví členové vědeckého výboru ČUS zapojí? 6. Pozn. žádost o excerptaci do PubMed byla ve spolupráci s pí Příhonskou z Galén odeslána. 7. Do fungování časopisu resp. jeho vnímání výborem ČUS se promítá řada skutečností, zde ty nedůležitější: Řada členů výboru resp. revizní komise ČUS je aktivními prvky jiných časopisů, kterým logicky dává svoji prioritní podporu. Šéfredaktor ČUS je zároveň předseda revizní komise ČUS. 8. Je v plánu rekonstrukce redakční rady a rozšíření výkonné redakční rady o jednoho člena. Návrh bude výboru ČUS samozřejmě v dostatečném předstihu předložen k projednání.

11 S pozdravem M.Hora V Plzni Výbor bere zprávu doc. M. Hory na vědomí a bude dále aktivně podporovat existenci České urologie Hlasování o udělení medaile prof. MUDr. E. Hradce Byli navrženi dva kandidáti: doc.mudr.m. Hanuš a prof. MUDr. J. Dvořáček Čtyři členové hlasovali pro doc.mudr. M. Hanuše, dva pro prof. MUDr. J. Dvořáčka, jeden v hlasování hlas neudělil.. Zároveň s udělením medaile bude poskytnuta finanční odměna jako v předcházejícím roce. Výbor souhlasí Central European Meeting EAU : referuje prof. T.Hanuš V současné době přihlášeno 16 členů. Výborem odsouhlaseno prodloužení deadlinu do , pro žádosti o podporu. Bude rozesláno mailingem a uvedeno na webu. Dále výbor ČUS souhlasí s proplacením letenek speakrům dr. Petříkovi, doc. Horovi, prof. Hanušovi, prof. Babjukovi a letenky a pobytu doc. Jarolímovi vyslán výborem. Těchto pět lékařů je zahrnuto v počtu 16. Doc. Hora upozorňuje, že někteří lékaři nepodali v termínu žádost o finančníá podporu poskytovanou výborem. Výbor rozhodl výjimečně o prodloužení termínu podání žádosti do Úkol: předseda ihned o tomto bude informovat urologickou obec y a na webu cus. CEM kongresu 2013 v Praze: referuje prof. T.Hanuš CEM v Praze v roce 2013 se bude konat ve dnech Fluorescenční diagnostika nádorů močového traktu: referuje dr. A.Petřík Dr. Petřík referoval o výsledku jednání na Pracovní skupině k SZV. Na jednání byl dán požadavek na zaměnu léčiva na ZULP. Opravený materiál odeslán na MZČR. Problémem je že, zástupci plátců z ekonomických důvodů s tímto výkonem nesouhlasí a sdělují, že je zde určitá možnost pro nadstandard. ČUS bude pozvána k dalšímu jednání.

12 Žádost KÚ Plzeň o doporučení odborníka na výběrové řízení : referuje dr.m.rosenberg Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o účast na výběrovém řízení konaného dne v Plzni. Zúčastnil se dr. Rosenberg, jednalo se o přechod z fyzické osoby na s.r.o. Žádost o povolení urodynamických kodů pediatrie Motol: referuje doc. R.Kočvara Výbor doporučuje tato vyšetření provádět v gestci dětské urologie. Úkol: doc. R. Kočvara zašle vyjádření na uvolnění urodynamických kódů. Různé Noví členové: MUDR. Rollová Milena Androgeos MUDr. Macová Pavlína Masarykova nem. Výbor s přijetím nových členů souhlasí Schůze vědeckého výboru: místo bude upřesněno Další schůze výboru : od 15:00hod místo konání Sokolovna Průhonice Zapsala: V. Králová V termínu připomínek poslal dotaz prof.t.hanuš k finanční odměně k medaili prof. E.Hradce, vysvětleno, vysvětlení akceptováno. Po termínu připomínka dr. A.Petříka ke znění fluorescenční cystoskopie. Zohledněno Doplnil a schválil: doc. M. Hanuš 1,7,2011 odesláno na webcus.

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni:

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy. Přítomni: Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, prof. Hanuš, doc. Zachoval, Členové

Více

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12)

Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 12. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg, doc. Zachoval, prof.

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím (z rodinných

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6 Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím,

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Přítomní členové CVK: J. Juda OVK Vysočina, M. Dědek OVK Hruboskalsko, R. Mikuláš OVK Dubské skály P.Weisser OVK Jižní Morava, K. Berndt

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Zápis schůze výboru ČUS 13.9.2011 v 15.00 Průhonice Sokolovna

Zápis schůze výboru ČUS 13.9.2011 v 15.00 Průhonice Sokolovna Zápis schůze výboru ČUS 13.9.2011 v 15.00 Průhonice Sokolovna Přítomni: doc.m.hanuš, doc.l.jarolím, prim.j.hiblbauer, prof.m.babjuk, dr. A.Petřík dr.m.rosenberg, dr.m.matoušková, Za RK: doc.m.hora, doc.r.kočvara,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.2.2015, Jihlava Zápis ověřili MUDr. Marek Slabý Ing. Vladislava Filová MUDr.Martin Houdek Přítomni: Bc. Petr Bureš ZZS Ústeckého

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ Datum zasedání: 21. 5. 2012 Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Přítomni: Dr. Štourač,

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR 10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR Tato kapitola představuje manuál vypracovaného pro zavedení procesů souvisejících s projektem Systém podpory prevence vybraných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Přítomni: Omluveni: Host: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, prof.

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více