Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru ČUS dne Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara Za sekretariát: V. Králová Omluvení: prof. M.Babjuk, dr. J. Jelínek, doc. V.Študent Kontrola zápisu : referuje doc. L.Jarolím Prim. Špaténka: žádost o sdílení kodu dětské urologie. Doc.L.Jarolím napíše dr.špatenkovi vyrozumění - výbor projednal záležitost ohledně sdílení kódu a nesouhlasí. Aktualizace web stránek - Dr.Hrbáček pro zdravotní stav nemůže zatím aktualizovat webové stránky a oslovený dr.hiblbauer ml. pro pracovní vytížení se nemůže na práci podílet.. Z rozhodnutí výboru doc.jarolím požádá dr. Hrbáčka, aby do určitého termínu provedl aktualizaci, dále bude oslovena odborná firma. Prověření přidělování kreditů z ČLK. doc.hanuš odeslal 3 dopisy na Komoru, bohužel bez odpovědi. Požádáme o odpověď cestou předsedy oborové komise ČLK pro urologii, prof.m.babjuka. Ostatní splněno Zpráva o činnosti předsedy: Přednáška ČUS na konferenci SUS ve Skalici: referuje doc. M.Hanuš Přednášku přednese předseda v původních intencích Výsledky analýzy IBA z dotazníkové akce ČUS a sumarizace reakcí výboru: referuje doc. M.Hanuš Grafické zpracování výsledků IBA sumarizující data obsažená v odpovědích všech lůžkových urologických zařízení (vyjma ordinariátů) bylo předneseno s různými mírnými úpravami (dle složení auditorií) na Brněnských onkologických dnech v rámci sekce HTA (Health Technology Assesment), na pracovní schůzi výboru Svazu zdravotních pojišťoven, 1. náměstkovi dr.pavelkovi a řediteli přímo řízených zařízení MZČR ing Kabátkovi (zde jen orientačně), zdravotní sekci Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde byl jako člen přítomen i ředitel VZP dr.horák.

2 Elektronickou analýzu z IBA dostali všichni členové výboru a RK. Na BODu byla vznesena připomínka statistiků o vhodnosti validace dotazníkových odpovědí konfrontací s vykázanými údaji ZP. K této spolupráci vyjádřili ochotu ředitel UZIS RNDr,Holub a ředitel Národního referenčního centra, NRC, dr.kožený. Oběma byly příslušné podklady poslány. Pracují na tom. Jako výkony vyžadující zkušený operační tým a náležitou pooperační péči jsme označili radikální prostatektomii, cystektomii a radikální nefrektomie pro nádor s prokázaným trombem či penetrací tumoru do okolí. Svůj názor sdělilo 10 z dotázaných (bez MR a VS) a při použití horních rozmezí byl požadovaný minimální počet : RRP 70 ročně CYE 25 ročně NE cca 50 ročně Úkol: nechat vypracovat smlouvu s NRC a dále se bude pokračovat v analýzách. Smlouva je nutná, protože validace dat bude vyžadovat identifikace pracovišť. Po obdržení analých bude urologická obec informována, nejspozději na výroční konferenci. Odpovídá předseda Operace urologů na chirurgickém oddělení v Rokycanech, laser: class="msonormal">dr. Bláha, náměstek ředitele, požádal výbor o vydání kladného stanoviska k provádění PVP. Výbor prostudoval žádost a vyslechl informaci prof. M.Hory, přednosty urologické kliniky v Plzni. Na základě těchto zpráv došel výbor k názoru, že je třeba obdržet podrobnější informace. Především jde o rozsah nasmlouvaných urologických kódů zdravotními pojišťovnami., urologické operační výkony mohou být prováděny pouze na pracovišti, které má odpovídající personální a technické vybavení, odpovídající urologickému primariátu. Detaily stanoví např vyhláška 221/2010 Sb. Předseda zaslal doc. M. Hanuš dr. Bláhovi,odpověď dosud nedošla.výbor se obecně urologickými operacemi na chirurgických odděleních bude i nadále zabývat Nabídka spolupráce v oblasti cen a úhrad ČUS: referuje doc. M.Hanuš Velmi často jsou na dr. M. Matouškovou kladeny dotazy na referenční skupiny, úhrady léčiv apod. Výbor souhlasí se spoluprácí s firmou OAKS Consulting s.r.o, iheta, která v souvislosti s přípravou novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, na to navazujících vyhlášek a dále pak s realizací strategických záměrů vlády nabízí 3 služby: 1. Komplexní informační servis v oblasti správních řízení o stanovení úhrad 2. Pomoc s přípravou stanovisek vyžádaných SÚKLem, MZ nebo zdravotními pojišťovnami

3 3. Pomoc s přípravou podkladů pro HTA Výbor s nabídkou ke spolupráci souhlasí. Úkol: předseda bude informovat ing. Dubu Zápisy z jednání transformační komise MZCR a další dokumenty: referuje doc. M. Hanuš Členům výboru podána informace o závažných tématech projednávaných komisí. Zatím jde o diskuzi. Doporučeno materiály prostudovat EUNI News letter: Výbor se shodl, že jde o významnou aktivitu, považuje spolupráci s EUNI za realizovatelnou. Je však třeba blíže ujasnit principy práce EUNI. Úkol: doc. M. Hanuš do příštího výboru zjistí podmínky spolupráce u dr. Finsterleho a dále předloží výboru k projednání Hlášená onemocnění tuberkulózy močové a pohlavní soustavy: referuje doc. M. Hanuš Doc. Zachoval zaslal aktuální data práce centra. Centrum je funkční. Pomůcka na posilování pánevního dna se zátěží Dr. Hlavová žádá o odborné zaštítení své pomůcky pro posilování pánevního dna Úkol: předat žádost dr. Hlavové SUNU s žádostí o zhodnocení a vyjádření Pomůcku a žádost zašle sekretariát. Ukončení členství v ČUS dr. Šubin: referuje doc.m.hanuš Dr. Šubin požádal o ukončení členství v ČUS, neboť v EAU má neustále trvající problémy s jeho evidencí v EAU jako člena ČUS. Tato problematika byla několikrát řešena ovou korespondencí s Jessicou Hatzman, ovšem bezúspěšně. Vzhledem k opakovaným problémům s korporátním členstvím v EAU se výbor usnesl poslat vysvětlující dopis týkající se korporátního členství všem urologům a dle jejich reakce posoudí další postup. Např. dopis předsedovi EAU, kde bude zmíněna nespokojenost s vedením členství, získávání materiálu apod.. Také zváží další udržování korporátního členství. Úkol: doc. L. Jarolím obešle členskou základnu zmíněným dopisem a s otázkou využívání výhod EAU v rámci korporátního členství. Pak navrhne další postup.

4 Termín: obeslat do měsíce, do dalšího výboru obeslat výbor s výsledkem Žádost o připomínky k návrhu personální vyhlášky pro ZZ ústavní péče: referuje doc. M.Hanuš Dosud urologická společnost nebyla k návrhu vyhlášky oslovena Ministerstvem zdravotnictví. Žádost GSK o možnost informovat lékaře o probíhající studii: referuje doc. M. Hanuš Firma GSK požádala o možnost informovat lékaře na stránkách ČUS o probíhající studii, kde se podává Votrient (pazopanib) v adjuvanci u renálního karcinomu. Jde zejména o to informovat urology, že tato možnost tu je a že potenciálně vhodné pacienty je možné odeslat do zapojených onkocentrer a nabídnout jim tak adjuvantní léčbu, která jinak není dostupná. Výbor souhlasí Úkol: předseda vyrozumí GSK Pozvání na pracovní jednání k novele zákona č. 96/2004 Sb: referuje doc. M.Hanuš Výbor ČUS byl osloven s pozváním od Mgr. Pírkové na pracovní jednání k novele zákona k novele zákona č. 96/2004 Sb., na která byli pozvaní zástupci jednotlivých odborných společností. Podáno jako informace výboru Změny v úhradách pomůcek pro inkontinenci: referuje doc.l..jarolím Výbor byl seznámen s novým návrhem VZP na distribuci a úhradu pomůcek pro močovou inkontinenci. a s podrobnými připomínkami k návrhu, které vypracovala SUNU Výbor souhlasí s připomínkami SUNU Úkol: doc.jarolím odešle na VZP tyto připomínky jako stanovislpo výboru a žádostí, aby byly zapracovány do návrhu a aby byl výbor informován o další upravené verzi. Termín: neodkladně Výběrové řízení dr.m.broďák: referuje doc. M. Hanuš Prof.MUDr.RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan, LFHK UK požádal předsedu o účast na výběrovém řízení pověřeného přednosty urologické kliniky v Hradci Králové. Jde o prodložení mandátu dr. Broďáka, kterém pověření dočasného vedení kliniky končí.

5 Stanovisko odborné společnosti prim J.Špaténka Motol: referuje doc.l.jarolím Výbor konstatuje, že není třeba Úkol: doc. L: Jarolím zašle dr. Špatenkovi dopis s nesouhlasem sdílení kódu AMS a Omezení účasti lékařů na kongresech (MZCR): referuje doc.jarolím Úkol: doc. L. Jarolím požádá doc. Pacíka a dr. Pavlíka o sjednocení pravidel do dvou měsíců. Po schválení výborem budou pravidla umístěna na webu cus a dále medializována. Licence k výkonu funkce vedouciho lékaře: prof. M.Babjuk/ referuje do L.Jarolím Dr. Šafář vznesl dotaz na výbor ČUS, zda při složení ústních zkoušek FEBU a výhledově FRCS v Anglii bude muset skládat žkoušku v ČR na licenci vedoucího lékaře. V diskuzi zdůrazněno, že tato zkouška je vhodná, neboť znalosti kandidátů jsou někdy překvapivě nízké. Jde o požadavek ČLK stanovený stavovským předpisem č.11, i kdfyž zálon institut skládání licence nafunkci vedoucího lékaře nezná (doc.hora) Úkol: doc. L. Jarolím bude informovat prof. Babjuka o této problematice a ten bude kontaktovat dr. Šafáře. Na přístím výboru podá zprávu. Setkání předsedů odborných společností s vedením EAU v Portugalsku: referuje doc. L. Jarolím Ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit doc. M. Hanuš, byl delegován doc. L. Jarolím, který přednesl výstupy:: Na setkání byly zdůrtazněny hlavníprincipy, kterými by se měla národní vedení řídit, aby byla zacvhovávána celistvost urologie a držen krok s ostatními obory: 1, nutná ochrana oboru definice oboru urologie jako medical and surgical, tedy již nikoli pouze chirurgický, třeba vyškolovat mladé urology v transplantacích, vytvářet centra excelence ( centra s vysokým počtem provádění náročných operací), průběžně evaluovat činnost pracovišt, vydávat certifikáty 2, působit na firmy, aby zadávaly studie urologickým centrům, vyzvat západní urology ke spolupráci s ostatními ve srovnávacích studiích 3, využívat pacientské organizace, protože ty ovlivňují volební hlasy politiků 4, robotická centra se soustřeďují jen RAP, rozsah možností je větší. To je třeba využívat a v těchto intencích bude aktivně pokračovat Valeant písemná nabidka spolupráce s firmou, odměny za preskripci : referujeprim Hiblbauer

6 Doc. M. Hanuš byl osloven zástupcem firmy Valeant zdali je prostor v Bicalutamidu a Finasteridu pro preskripci léků uvedené firmu za konkrétní nabídnuté úplaty.. Doc. M. Hanuš toto předal SUKLu, Závěr policie:: v tomto případě není možno nějak řešit, neboť se jedná o jeden potvrzený případ. Firma Valeant se zástupcem rozvázala pracovní poměr. Promed, žádost o žáštitu sympozia, forma spolupráce: referuje prim. J.Hiblbauer Jedná se primárně o symposium zaměřené na gynekology, PL a sestry. Za urology je zde pouze jedna přednáška. Úkol: doc. M. Hanuš odešle odpověď ve znění, že jde o firemní sympozium a záštitu výbor neudělí. Nabídne možnost sympozia na výroční konferenci Ústavně znalecký posudek v kauze MUDr. Libora Šafaříka: referuje doc. M. Hora Doc. M. Hora přednesl závěr znaleckého posudku, kterým byl pověřen děkanem fakulty.též požádal výbor, abytéto kauze věnoval pozornost. Vybor projednal věc i z obecného hlediska, kdyv v ČR je řada ordinariátů, nebo jen na chirurgiích dosud historicky nasmlouvaných kódů. Může se tedy podobný případ opakovat. Doc. Hora, ža na jeho klinice opakovaně řešili komplikace urologických operací prováděných na chirurgii v Rokycanech. Výbor došel k názoru, že na chirurgiích lze souhlasit jen se sdílením kódů drobných výkonů. Jejich specifikaci upřesní, pokud VZP požádá výbor o stanovisko k této zásadní otázce. Principiálně jde o zachovávání celistvosti oboru, udržení kvality urologické péče i trestně právní odpovědnosti v případě soudních sporů. Úkol: předseda pošle ředitelce odboru kontroly a revize zdravotní péče, ústředí VZP., MUDr. Kučerové dopis s informací o názoru výboru a vyčkáme reakce VZP. Výsledky EBU IN Service Assessment: referuje prim. J.Hiblbauer Výsledky EBU IN Service Assessment 2011 Test proběhl dne 18. února a absolvovalo ho celkem 677 účastníků (v ČR 32 účastníků). Výsledky EU: Průměrné skóre 57,4% správných odpovědí, minimální skóre 24,0 %, maximální skóre 95% Výsledky ČR: Průměrné skóre 49,5% správných odpovědí, minimální skóre 29%, maximální skóre 60% Stav příprav 57. výroční konference ČUS: referuje doc.t.hanuš, dr. A.Petřík

7 Příprava konference v hotelu Diplomat probíhá bez komplikací, zatím přihlášeno málo abstrakt, vzhledem časovému předstihu, Přiložen rozpočet. Úkol: doc. M. Hanuš osloví GSK, aby sdělili téma satelitního sympozia, neodkladně doc. L. Jarolím vypíše soutěž Cen o publikace, neodkladně

8 Zpráva pokladníka: referuje dr. M.Matoušková Na účtu v současné době Kč Zpráva z lékové komise: referuje dr.m.matoušková Léková komise se vyjádřila k očkovacímu kalendáři, jedná se o záslužnou věc, ale materiál je nedotažený a hodně kontroverzní. Písemně již sděleno zadavateli K zavedení generické preskripce Zavedení generické preskripce chápeme jako dlouhodobý program, jehož zavedení podle našeho názoru je podmíněno celou řadou kroků. Info prof. Švihovce Pokusíme se uvést naše stanoviska a kroky, které považujeme za rozhodující pro realizaci programu. - Argumentační a analytická o Pokládáme za vhodné publikovat na základě, jaké analýzy bude prosazována generická preskripce a v které oblasti dochází (nebo by mělo dojít) k úsporám. Historickou argumentaci o úsporách v jiných zemích (zejména v USA), kde došlo k výrazným úsporám ze zdravotního pojištění, pokládáme za nepoužitelnou, protože v těchto zemích neexistovaly referenční úhrady a trh byl nastaven na pouze na originální přípravky. o V argumentacích by bylo vhodné oddělit pohled pacienta, zdravotní pojišťovny a zdravotní politiky státu. - Legislativní považujeme za zásadní o Definitivní změna zákona 48 o Zdravotním pojištění - jaké bude znění o Za naprosto nezbytné považuje současnou změnu Zákona o léku s definováním podmínek, kdy a jak bude zmocnění v lékárně vydávat generika a jejich zaměňování nikoliv podle zásobovací situace, ale pouze plně hrazený (pokud existuje) nebo nejvýhodnější z pohledu pacienta o Vyhláška o předepisování podle našeho názoru bude nutno definovat i formální stránku generického předpisu včetně názvosloví, které bude používáno. V současné době není jednotná metodika výuky na jednotlivých fakultách o Nevíme, kde bude uvedeno, zda se jedná o možnost, nebo povinnosti generické preskripce, nebo u kterých přípravků bude povinná. o Také platnost receptu, případně neplatnost. - Informační

9 o V současné době existují různé výklady, co je generická preskripce a jaká forma bude používána u nás. Vzniká v odborné veřejnosti u lékařské, ale i farmaceutické velký neklid, protože přicházejí rozporuplné informace. Pokládáme za nejvýše vhodné vydat oficiální stanovisko o přípravě a záměrech politické representace a MZd v této oblasti. o Domníváme se, že by v dalších krocích mělo být odděleno odborné a politické stanovisko k této otázce. - Edukační fáze o Vezměme na vědomí, že generická preskripce je vyučována jenom jako jedna z možností formální stránky receptu v oblasti farmakologie, tedy v počátečních fázích pregraduálního vzdělávání a v současné době není vůbec zařazena do žádné formy postgraduálního vzdělávání. o Bude tedy podle našeho názoru nezbytné připravit dlouhodobý program vzdělávání lékařů (zejména praktických), zařazení výuky do pre- a postgraduální výchovy, včetně celoživotního vzdělávání a vypracování jednotných podkladů pro tato vzdělávání. - Přesvědčovací a implementační fáze o Pro úspěšný průběh zavedení generické preskripce považujeme za nezbytné vypracovat projekt vysvětlování generické preskripce pro širokou laickou i zdravotnickou veřejnost se snahou je aktivně získat pro tuto aktivitu a formou PR aktivit ovlivnit veřejné mínění ve prospěch projektu. o Pro implementační fázi považujeme za nezbytné vypracovat pobídkové programy pro lékaře i farmaceuty, které povedou k lepšímu i rychlejšímu zavedení programu. o Pokud na základě přihlédnutí k předchozím bodům bude přijato jednoznačné rozhodnutí o zavedení generické preskripce do praxe, považujeme za nezbytné vypracování časového harmonogramu jednotlivých postupných kroků a velice bychom doporučovali zahájit implementaci ověřovací omezenou studií (které v časově i rozsahově omezené formě) potvrdila předpoklady pro plošné zavedení a teprve po odborném i politickém zhodnocení uvažovat o postupném rozšiřování generické preskripce - Pokusili jsme se načrtnout základní předpoklady pro úspěch generické preskripce v našich podmínkách. - Věřím, že v diskusi můžeme dojít i k dalším podnětům pro zavedení, nebo odmítnutí generické preskripce. - Informace na vědomí výboru Omezení P lze alfalytika předepsat pouze mužům, u žen off label (a la botox) a dále kontroly PSA u mužů pod 40 let Dotaz:MUDr. Tomáš Hanák

10 Stanovisko výboru: Předepisování off label v případě alfalytik u žen je možné, lékař však toto muší náležitě podchytit v dokumentaci. Odběry PSA u můžů pod 40 let musí řešit revzní lékaři ZP, ev dotazem na centrální úrovni. Česká urologie: referuje doc. M. Hora Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ČUS a jeho revizní komise, zde je moje odpověď jako šéfredaktora České urologie: 1. Počet příspěvku je nižší, ale není kritický. Navíc jejich počet postupně byť lehce stoupá. Periodicita časopisu 4 čísla ročně se daří splnit již od r. 2009, pravda ovšem i za cenu vydávání supplementa z výroční konference jako řádného čísla. Je předpoklad letos vydat 3 či možná 4 pravidelná čísla. 2. Bylo recentně jednáno s některými velkými urologickými pracovišti v ČR, přislíbena aktivní účast. S představiteli řady pracovišť z celé ČR nejen s urologickými ale i nám oborově blízkými se snažíme stále jednat a získávat příspěvky. V této činnosti je nutno stále pokračovat. Je nutno člení přestavitele české urologie přesvědčovat o nutnosti jednoho uznávaného časopisu. 3. Některými členy výboru navrhovaná aktivní redaktorka oslovující pracoviště: ČU se má soustředit na původní práce, navrhovaný systém lze uplatňovat spíše u přehledných článků. Nicméně jednateli Galén PhDr. Houdkovi tento kritický požadavek předán. 4.Cirkulace vydávaných čísel mezi klinikami: Původní vědecké práce by měly vycházet ihned po jejich vytvoření, což by tento systém neumožňoval, navíc pracovišť, která jsou schopna a ochotna vytvořit celé číslo je málo resp. asi žádné. Bude-li mít některá klinika zájem o své číslo, není problém jí poskytnout prostor. Většina klinik má zastoupení přímo v časopise i ve výboru ČUS resp. jeho RK, takže nikdy přepokládám nebyl a nebude v případě zájmu problém toto realizovat. 5. Od šéfredaktora, který je ve funkci již téměř 4 roky nelze předpokládat, že bude schopen přinést žádná zázračná a rychlá řešení. Zde je spíše na aktivitě výboru ČUS, vytvořit si vůbec strategii publikování v urologii v ČR. Chceme mít časopis excerpovaný v PubMed, chceme se snažit dosáhnout na eventuální impact factor? Jestli ano, co jsme ochotni pro to udělat? Jak se jednotliví členové vědeckého výboru ČUS zapojí? 6. Pozn. žádost o excerptaci do PubMed byla ve spolupráci s pí Příhonskou z Galén odeslána. 7. Do fungování časopisu resp. jeho vnímání výborem ČUS se promítá řada skutečností, zde ty nedůležitější: Řada členů výboru resp. revizní komise ČUS je aktivními prvky jiných časopisů, kterým logicky dává svoji prioritní podporu. Šéfredaktor ČUS je zároveň předseda revizní komise ČUS. 8. Je v plánu rekonstrukce redakční rady a rozšíření výkonné redakční rady o jednoho člena. Návrh bude výboru ČUS samozřejmě v dostatečném předstihu předložen k projednání.

11 S pozdravem M.Hora V Plzni Výbor bere zprávu doc. M. Hory na vědomí a bude dále aktivně podporovat existenci České urologie Hlasování o udělení medaile prof. MUDr. E. Hradce Byli navrženi dva kandidáti: doc.mudr.m. Hanuš a prof. MUDr. J. Dvořáček Čtyři členové hlasovali pro doc.mudr. M. Hanuše, dva pro prof. MUDr. J. Dvořáčka, jeden v hlasování hlas neudělil.. Zároveň s udělením medaile bude poskytnuta finanční odměna jako v předcházejícím roce. Výbor souhlasí Central European Meeting EAU : referuje prof. T.Hanuš V současné době přihlášeno 16 členů. Výborem odsouhlaseno prodloužení deadlinu do , pro žádosti o podporu. Bude rozesláno mailingem a uvedeno na webu. Dále výbor ČUS souhlasí s proplacením letenek speakrům dr. Petříkovi, doc. Horovi, prof. Hanušovi, prof. Babjukovi a letenky a pobytu doc. Jarolímovi vyslán výborem. Těchto pět lékařů je zahrnuto v počtu 16. Doc. Hora upozorňuje, že někteří lékaři nepodali v termínu žádost o finančníá podporu poskytovanou výborem. Výbor rozhodl výjimečně o prodloužení termínu podání žádosti do Úkol: předseda ihned o tomto bude informovat urologickou obec y a na webu cus. CEM kongresu 2013 v Praze: referuje prof. T.Hanuš CEM v Praze v roce 2013 se bude konat ve dnech Fluorescenční diagnostika nádorů močového traktu: referuje dr. A.Petřík Dr. Petřík referoval o výsledku jednání na Pracovní skupině k SZV. Na jednání byl dán požadavek na zaměnu léčiva na ZULP. Opravený materiál odeslán na MZČR. Problémem je že, zástupci plátců z ekonomických důvodů s tímto výkonem nesouhlasí a sdělují, že je zde určitá možnost pro nadstandard. ČUS bude pozvána k dalšímu jednání.

12 Žádost KÚ Plzeň o doporučení odborníka na výběrové řízení : referuje dr.m.rosenberg Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o účast na výběrovém řízení konaného dne v Plzni. Zúčastnil se dr. Rosenberg, jednalo se o přechod z fyzické osoby na s.r.o. Žádost o povolení urodynamických kodů pediatrie Motol: referuje doc. R.Kočvara Výbor doporučuje tato vyšetření provádět v gestci dětské urologie. Úkol: doc. R. Kočvara zašle vyjádření na uvolnění urodynamických kódů. Různé Noví členové: MUDR. Rollová Milena Androgeos MUDr. Macová Pavlína Masarykova nem. Výbor s přijetím nových členů souhlasí Schůze vědeckého výboru: místo bude upřesněno Další schůze výboru : od 15:00hod místo konání Sokolovna Průhonice Zapsala: V. Králová V termínu připomínek poslal dotaz prof.t.hanuš k finanční odměně k medaili prof. E.Hradce, vysvětleno, vysvětlení akceptováno. Po termínu připomínka dr. A.Petříka ke znění fluorescenční cystoskopie. Zohledněno Doplnil a schválil: doc. M. Hanuš 1,7,2011 odesláno na webcus.

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr.

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010,

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, konané v Kaiserštejnském paláci v Praze 1, Malostranské nám. 37 Prezident ČLK Dr. Kubek přivítal všechny předsedy i zástupce předsedů OS ČLK a zahájil jednání

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů prosinec 2002 číslo 10 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Problematika dětské gynekologie Péče o jizvy v dětském věku Farmakologické možnosti léčby obezity Podpora duševního zdraví

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Němeček,

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů červen 2004 číslo 6 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Co přináší tělovýchovné lékařství pediatrii Doping v dětském věku Prevence nemocí oběhové soustavy Potápění v dětském věku

Více