Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku"

Transkript

1 ZAOSTŘENO NA DROGY 3 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Trendy ve financování opatření protidrogové politiky Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování obsah KVĚTEN - ČERVEN Úvod 2 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku 2/1 výdaje podle zdrojů financování 2/2 výdaje podle místa realizace programu protidrogové politiky 2/3 výdaje podle účelu určení (typu služeb) 2/4 inflace a reálné náklady 2/5 Služby financované z prostředků RVKPP 3 Účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku 3/1 Výdaje z prostředků zdravotního pojištění 3/2 výdaje na vymáhání práva 4 Celkové výdaje na protidrogovou politiku Hlavní trendy n V r. 21 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku (jasně identifikovatelné v rozpočtech státu, krajů a obcí) celkem 627,4 mil. Kč, z toho státní rozpočet tvořil 59,2 %, rozpočty obcí a krajů přibližně 4 %. n Od r. 26 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to na úkor státního rozpočtu. Podíl státního rozpočtu se snížil ze 71,8 % na 59,2 % v r. 21; podíl krajských rozpočtů se zvýšil z 18,7 % na 3,9 %. Podíl rozpočtů obcí dlouhodobě činí přibližně 1 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku. n Poměrně vysoký podíl dotací na krajské úrovni (87,2 mil. Kč v r. 21) mají záchytné stanice (21, %), což převyšuje i další výdaje s krajským určením na léčbu závislosti. n V r. 21 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu,3 % všech výdajů ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí,6 % všech výdajů z místních rozpočtů, tedy dvojnásobek podílu ze státního rozpočtu. n Od r. 26 je tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. V r. 21 výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1, %), přičemž celkové výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 1,5 %. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku vyjádřené v běžných cenách meziročně rostou, vyjádřeno v stálých cenách (zohlednění míry inflace) jsou tyto výdaje v letech prakticky na stejné úrovni. n V r. 29 se účelově neurčené výdaje (nelze je jednoduše identifikovat z veřejných rozpočtů, jejich výše se odhaduje) na protidrogovou politiku odhadovaly na mil Kč. Z toho náklady zdravotních pojišťoven na léčbu spojenou s užíváním nealkoholových drog byly odhadnuty na 448 mil Kč (polovina těchto nákladů byla spotřebována lůžkovou psychiatrickou a AT péčí) a náklady trestněprávního procesu (činnost policie, státních zastupitelství, soudů a vězeňské služby spojené s drogovými trestnými činy) byly odhadnuty na 1 14 mil Kč. n Celkový objem výdajů na protidrogovou politiku, tedy účelově určených a účelově neurčených, činil v r. 29 celkem mil. Kč s meziročním nárůstem o 5,7 %. Na oblast vymáhání práva bylo vynaloženo 59 % těchto výdajů (z toho účelově určené výdaje na vymáhání práva tvořily 7 %) na oblast snižování poptávky bylo vynaloženo 41 % všech výdajů (z toho účelově určené výdaje tvořily 2,6 %). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 1

2 1 Úvod K zjištění výše veřejných výdajů se využívají různé způsoby, metody a zdroje dat, obecně však lze mluvit o dvou základních zdrojích/způsobech zjišťování výdajů na protidrogovou politiku. Prvním je identifikace označených (labelled) výdajů, tedy účelově určených na protidrogovou politiku. Jde o výdaje, které jsou označené jako výdaje na protidrogovou politiku ve státním závěrečném účtu, v rozpočtech krajů a v rozpočtech obcí. Tyto údaje se získávají z veřejně dostupných dokumentů, závěrečných účtů, výročních zpráv apod. čili jde o sběr administrativních dat. Druhým způsobem je zjišťování tzv. neoznačených výdajů (non-labelled), tedy účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku. Jde o výdaje, které jsou vynakládány na realizaci protidrogové politiky, ale nelze je jednoznačně identifikovat jako rozpočtovou položku na protidrogovou politiku. Jedná se zejména o náklady na léčbu uživatelů drog, jež je financována z veřejného zdravotního pojištění, nebo o výdaje související s trestněprávním procesem/vymáháním práva (činnost Policie ČR, státních zastupitelství, soudů a Vězeňské služby ČR). Na zjištění těchto výdajů se již využívání složitější studie a různé metody sběru dat, např.: bottom-up metoda součtu nákladů vykázaných na jednotlivých položkách, top-down metoda přiřaditelného podílu nákladů (EMCDDA, 28). Poznání metod zjišťování veřejných výdajů na protidrogovou politiku, použitých zdrojů resp. co všechno se do pojmu výdaj na protidrogovou politiku zahrnuje je důležité pro další správnou interpretaci získaných výsledků. Toto číslo Zaostřeno na drogy je shrnutím všech dostupných údajů o financování protidrogové politiky ČR. Obsahuje výsledky studií jak o účelově určených, tak i o účelově neurčených výdajích. Cílem je prostřednictvím srovnatelných časových řad popsat vývoj financování protidrogové politiky v letech 24 až 21 z několika pohledů podle zdroje financování, podle místa realizace a podle typu služeb. Pro zachování reálného vývoje výdajů na protidrogovou politiku, byly nominální hodnoty v jednotlivých letech přepočteny mírou inflace k r. 25. Takto upravené výdaje (uvádíme je ve zvláštní kapitole) jsou pak porovnány s vývojem HDP ve stálých cenách. 2 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku Tato kapitola popisuje vývoj účelově určených výdajů na financování protidrogové politiky v ČR v letech 24 21, podrobněji je popsán r. 21. Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku jsou zde rozděleny: z hlediska zdrojů financování na výdaje ze státního rozpočtu a z místních rozpočtů (krajské rozpočty a rozpočty obcí); z hlediska místa realizace programu protidrogové politiky na výdaje s centrálním a s krajským určením; z hlediska účelu určení (typu služeb) na základní oblasti protidrogové politiky (prevence, harm reduction, léčba a prosazování práva) dle rozšířené tzv. Reuterovy klasifikace protidrogové politiky (Reuter, 26). 2/1 Výdaje podle zdrojů financování Celková částka účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v r. 21 činila 627,4 mil. Kč. Dominantní postavení na těchto výdajích měl státní rozpočet (371,6 mil. Kč, tj. 59,2 %), dále rozpočty krajů (193,7 mil. Kč) a rozpočty obcí (62,1 mil. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly celkové účelově určené výdaje o 3,3 % (tj. o 19,9 mil. Kč); přitom výdaje ze státního rozpočtu klesly o 3,8 mil. Kč (-1, %), naopak z místních rozpočtů vzrostly: z krajských rozpočtů o 21,1 mil. Kč (+12,2 %) a z rozpočtu obcí o 2,6 mil. Kč (+4,3 %). Srovnatelná časová řada účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v běžných cenách je k dispozici od r Z grafů 1 a 2 je patrné, že od r. 26 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to především na úkor státního rozpočtu. V r. 26 činil podíl výdajů státního GRAF 1: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v letech (mil. Kč) Za rok 22 nejsou k dispozici výdaje NPC. Za roky nejsou k dispozici výdaje na protidrogovou politiku z rozpočtu obcí Rozpočty obcí Rozpočty krajů Státní rozpočet GRAF 2: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku podle zdrojů (%) 1% 8% 6% 4% 2% % 14,4 1,2 9,5 11,2 1,5 9,8 9,9 18,7 2,2 18,7 66,9 69,5 71,8 23, 27,3 28,4 3,9 65,8 62,3 61,8 59, Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 2

3 rozpočtu 71,8 % a krajských rozpočtů 18,7 %; v r. 21 už byl podíl státního rozpočtu jen 59,2 % a krajských rozpočtů 3,9 %. Výdaje státního rozpočtu se v období zvýšily pouze o 9 mil. Kč (tj. o 2,5 %), naproti tomu výdaje krajských rozpočtů se zvýšily o 99 mil. Kč (tj. o 14,2 %). Zdá se, že krajské rozpočty tak dotují fungující programy, které přestaly být financovány ze státního rozpočtu, ovšem je nutné uvést, že značná část prostředků krajů vykazovaných zde jako prostředky na protidrogovou politiku je určena na financování záchytných stanic. Podíl rozpočtu obcí dlouhodobě činí přibližně 1 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku. Na účelově určených výdajích se státního rozpočtu v r. 21 (371,6 mil. Kč) se z 38,8 % podílel resort vnitra financováním Národní protidrogové centrály (NPC). Druhou největší část (24,7 %) pokrylo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a 23, % RVKPP. Podíly ostatních ministerstev byly nižší, podobně jako každoročně v posledních letech: ministerstvo zdravotnictví (MZ) 5,8 %, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 4, %, ministerstvo spravedlnosti (MS) 1,9 %, ministerstvo obrany (MO) 1,2 % a ministerstvo financí (MF) na činnost GŘC v oblasti protidrogové politiky,6 %. Celkově investiční výdaje 3 v r. 21 ze státního rozpočtu činily pouze,5 % všech výdajů. Jednalo se především o výdaje GŘC a MZ. Tyto výdaje oproti r. 29 klesly o více než polovinu (55,1 %). GRAF 3: Účelově určené výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku (mil. Kč) NPC GŘC MS MZ MPSV MO MŠMT RVKPP ,5 95, 16,5 127,7 137,8 146,5 144,4 9,3 13,6 26,5 42,2 3,5 1,1 14,5 36,7 33,5 46, 4, 9,4 23,5 41,3 18, 49,7 4,9 1,8 26,7 12,6 22,2 57, 3,6 12,6 1,7 7,4 18,9 79,5 5,3 12,4 3,2 1,8 15,1 86,8 4,3 11,3 2,1 7,1 21,5 91,7 4,4 15, 1,6 15,7 18,8 14,4 1, 97,5 85,5 TABULKA 1: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 (tis. Kč) Resort RVKPP (kapitola ÚV ČR) MŠMT MPSV MZ MS Generální ředitelství cel (GŘC) MV MO Typy financovaných aktivit Harm-reduction, ambulantní služby, terapeutické komunity, následní péče, služby pro uživatele drog ve vězení, primární prevence, informace, výzkum a hodnocení projekty primární prevence především na místní úrovni sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé drog nebo osoby ohrožené závislostí na drogách 2 ambulantní léčba, opiátová substituční léčba (metadon je plně hrazen z dotačního programu MZ), detoxifikace, ústavní léčba, kontaktní a terénní služby Vězeňská služba, Justiční akademie, Institut pro kriminologii a sociální prevenci a dotační program pro NNO poskytujícím služby uživatelům drog ve věznicích nemělo v rozpočtu položku Program protidrogové politiky, avšak poskytly prostředky na nákup speciální techniky pro pátrání po nelegálních drogách (investiční výdaje) náklady na provoz NPC (mzdové prostředky policistů a zaměstnanců, ostatní běžné výdaje) Výdaje v r. 21 a srovnání s předchozím rokem 85,5 mil Kč, meziroční pokles o 12,3 %, (omezena byla zejména realizace certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog) 15, mil. Kč, meziroční nárůst o 32,9 %. 91,7 mil. Kč, meziroční nárůst o 5,7 % mil Kč, meziroční nárůst o 42,5 % (díky vykázané podpoře výzkumu v oblasti drogové problematiky, která v minulých letech vykazována nebyla) 7,1 mil Kč, meziroční pokles o 34,5 %. 2,1 mil. Kč (investiční výdaje), meziroční pokles o 44, %. 144,4 mil. Kč, meziroční pokles o 1,5 %. 4,4 mil. Kč, meziroční nárůst o 2,4 %. 2 Výjimku představují domovy důchodců se zvláštním režimem pro osoby závislé na drogách, především alkoholu (např. Domov důchodců Sloup v Čechách), které nejsou mezi službami pro uživatele drog podporovanými MPSV vykazovány. 3 Investiční (kapitálové) výdaje jsou náklady na pořízení nového a obnovu starého hmotného majetku (např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 3

4 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r. 21 činily,3 % všech výdajů ze státního rozpočtu. Tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu je pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. K tomuto trendu dochází prakticky od roku 26 (kromě roku 28). Výdaje státního rozpočtu (SR) na protidrogovou politiku v roce 21 v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1, %), celkové výdaje státního rozpočtu se však zvýšily o 1,5 %. GRAF 4: Meziroční změny výdajů státního rozpočtu (v %) 2, 15, 1, 5,, -5, Výdaje SR na protidrogovou politiku ,9 5,4 1, 1,4,9-1, Celkové výdaje SR 6,9 1,6 7, -,8 7,7 1,5 Zdroj: NMS, ČSÚ 2/2 Výdaje podle místa realizace programu rezortů MO, MS, MF a MV toto rozdělení dle dosavadních protidrogové politiky informací nelze, proto jsou označeny jako výdaje s centrálním Na účelově určené výdaje na protidrogovou politiku vynakládané určením. jak ze státního tak i z místních rozpočtů lze pohlížet i z hlediska Výdaje na programy s celorepublikovým určením byly toho, jestli je program/aktivita protidrogové politiky realizován/a financovány výhradně ze státního rozpočtu a v r. 21 činily na místní úrovni nebo na centrální, tzv. výdaj s krajským/místním 212,5 mil. Kč (33,9 %). Tyto výdaje pokrývaly především náklady nebo centrálním určením. Národní protidrogové centrály (NPC), dále výdaje na celorepublikové preventivní výdaje MŠMT, podporu výzkumu ze strany Výdaje státního rozpočtu lze u RVKPP, MŠMT, MPSV a MZ rozdělit na výdaje s centrálním a krajským určením, u ostatních MZ 4, podporu RVKPP terapeutickým komunitám, projektům TABULKA 2: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 (tis. Kč) Kraje Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Výdaje s krajským určením ,1 1,4 Výdaje s centrálním určením ,9 19,4 Výdaje celkem , 13,3 - z toho investiční , 44,9 Podíl na celku (%) 59,2 3,9 9,9 1, x x 4 Položka podpory výzkumu ze strany MZ je za r. 21 uvedena poprvé, v minulých letech nebyla vykazována. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 4

5 TABULKA 3: Výdaje na protidrogovou politiku podle místa realizace v roce 21 (tis. Kč) Kraje Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj výdaje s krajským určením Podíl na celku (%) , , , , 23,6 11,3 4,8 5, 2,3 6,5 4, 2,8 3, 3,1 9,2 5,9 6,2 12,4 1, x 1, 117,5 71,7 96,2 194,7 97,2 14,6 63,3 112,3 12,5 83,8 88,8 152,9 111,8 1,4 x informace, výzkum, hodnocení a evaluace včetně koordinační činnosti RVKPP a jejího sekretariátu apod. Oproti r. 29 vzrostly tyto výdaje o 18,3 mil. Kč (+9,4 %). Výdaje na aktivity (především služby uživatelům drog), jež mají krajskou/místní působnost, dosáhly 414,9 mil. Kč (66,1 %) a celkově meziročně vzrostly o,4 % (tabulka 2). Aktivity na krajské/místní úrovni jsou financovány nejvíce z rozpočtu krajů (193,7 mil. Kč, resp. 46,7 %), dále ze státního rozpočtu (159,1 mil. Kč, resp. 38,4 %) a z rozpočtu obcí (62, mil. Kč, resp. 15, %). Meziročně tyto výdaje ze státního rozpočtu klesly o 22, mil. Kč (o -12,2 %), z krajských rozpočtů vzrostly o 21,1 mil. Kč (o +12,2 %) a z rozpočtu obcí také vzrostly o 2,5 mil. Kč (o +4,3 %). Financování protidrogové politiky s krajským určením z rozpočtů krajů je však zkresleno výdaji na záchytné stanice. Krajské rozpočty financovaly záchytné stanice v r. 21 ve výši 86,4 mil. Kč, což činí 44,6 % veškerých výdajů krajských rozpočtů určených na léčbu závislostí (více kapitola 2.3). V r. 21 se na financování protidrogové politiky na místní úrovni ze státního rozpočtu podílelo především MPSV (74,8 mil. Kč; 18, %), dále RVKPP (62,7 mil. Kč; 15,1 %), MZ (9, mil. Kč; 2,2 %) a MŠMT (12,6 mil. Kč; 3, %). V r. 26 a 27 byly celkové výdaje na podporu služeb v krajích nižší než v r. 25 (graf 5). Od r. 28 především díky podpoře z krajských rozpočtů se tyto výdaje znovu zvyšovaly 5. V r. 26 činil podíl státního rozpočtu na výdajích na protidrogovou politiku s krajským určením 6,7 %, v r. 21 byl tento podíl již jen 38,4 % (graf 6, tabulka 3). 5 Částečně se na tomto vzestupu může podílet zkvalitňování a standardizace vykazování výdajů na protidrogovou politiku z krajů. Platí to i o vykazování výdajů na ošetřování akutně intoxikovaných osob (provoz záchytných stanic), které aktuálně vykazují pravděpodobně již všechny kraje. Např. v r. 21 vykázaly výdaje na ošetřování intoxikovaných osob všechny kraje kromě Ústeckého (kde záchytná stanice není zřízena) a Kraje Vysočina (kde sice záchytná stanice zřízena je, ale náklady na její provoz nebyly vykázány). Naopak záchytná stanice se nenachází v Libereckém kraji, ale výdaje na ošetření akutně intoxikovaných osob byly vykázány pod položkou záchytná stanice. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 5

6 GRAF 5: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením v letech (mil. Kč) GRAF 6: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku s krajským určením (%) Rozpočty obcí Rozpočty krajů Státní rozpočet % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,5 13,4 13,2 16,7 15,9 14,4 15, 26,6 26,6 26,1 34,4 41,5 41,8 46,7 52,9 59,9 6,7 48,8 42,6 43,8 38, Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Největší podíl výdajů na protidrogovou politiku podle krajů směřoval do Hlavního města Prahy (23,6 %), kde je i největší podíl problémových uživatelů drog (29, %). Největší rozdíl mezi výdaji na protidrogovou politiku a problémovými uživateli drog je v Ústeckém kraji, kde je 12,5 % problémových uživatelů, avšak dostalo se sem pouze 6,5 % finančních prostředků určených na protidrogovou politiku na místní úrovni (tabulka 4). Toto podfinancovávání v Ústeckém kraji je způsobeno nízkou podporou z krajského rozpočtu. Celorepublikový poměr ve financování protidrogové politiky na místní úrovni Stát : Kraj : Obce byl přibližně 38 : 47 : 15, ale v Ústeckém kraji byl 54 : 17 : 29 (graf 8). Výdaje na protidrogovou politiku do Ústeckého kraje klesly oproti r. 29 o 2,8 %, z toho výdaje krajského rozpočtu klesly dokonce o 6,8 %. TABULKA 4: Počet PUD a výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 podle krajů Kraje Zkratka Problémoví uživatelé drog Výdaje na protidrogovou politiku na místní úrovni Počet % tis. Kč % Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK , 5,5 3,6 5,1 2,3 12,5 6,8 2,4 1, 1,5 9,9 8,4 6, 6, 1, ,6 11,3 4,8 5, 2,3 6,5 4, 2,8 3, 3,1 9,2 5,9 6,2 12,4 1, ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 6

7 GRAF 7: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením v roce 21 (mil. Kč) PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK GRAF 8: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku s krajským určením v r. 21 % 2% 4% 6% 8% 1% 36,3 53,9 49,5 3,6 34,3 53,9 34,3 35, 3,5 67,6 42,9 54,4 19,7 14,7 52,8 1,9 34,9 42, 11,2 8,5 33,5 36, 61,5 4,2 17,3 49,2 59,1 55,3 28,8 16,5 6, 14,2 26,5 5,8 42,1 14,9 36, 9,6 68,2 62,4 12,1 22,9 Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Výdaje z krajských rozpočtů a z rozpočtů obcí na protidrogovou politiku činily v r. 21 dohromady,6 % všech výdajů z místních rozpočtů, což je přibližně dvojnásobek podílu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu na jeho celkových výdajích v r. 21. Mezi r byl průměrný meziroční růst výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů 1,6 %, průměrný meziroční růst celkových výdajů místních rozpočtů byl 5,1 %. Od r. 26, kdy došlo k meziročnímu poklesu (o -5,2 %) výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů, rostou tyto výdaje především díky zvýšením dotací z krajských rozpočtů více než celkové výdaje místních rozpočtů. Jak již však bylo zmíněno výše a jak dokladuje i následující kapitola, výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů jsou zkresleny velkým objemem výdajů na záchytné stanice. GRAF 9: Meziroční změny výdajů místních rozpočtů (v %) 4, 3, 2, 1,, -1, Výdaje místních rozpočtů na protidrogovou politiku Celkové výdaje místních rozpočtů ,4-5,2 33,3 18,2 3, 1,2 2,9 11,2 -,4 5,5 1,7,8 Zdroj: NMS, ČSÚ ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 7

8 2/3 Výdaje podle účelu určení (typu služeb) V r. 21 meziročně vzrostly výdaje na výzkum 6 (+7,1 %), na Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku lze dále záchytné stanice (+36,2 %) a na primární prevenci (+13,4 %). rozdělit dle účelu jejich určení tedy dle oblastí protidrogové Naopak klesly výdaje na harm reduction (-5, %), na léčbu politiky. Původní Reuterova klasifikace (Reuter 26) zahrnuje (-3,8 %) a také na prosazování práva (-3,5 %). 4 základní typy: prevence, harm reduction, léčba a prosazování Tabulka 6 uvádí výdaje s místním určením (kapitola 2.2) práva. Některé služby lze však jen těžko rozdělit podle této rozdělené podle typu služeb (kromě prosazování práva, které je klasifikace a navíc zde existují i další kategorie služeb, které uskutečňováno na celorepublikové úrovni). Největší podíly zde nelze zahrnout do těchto čtyř kategorií. Z toho důvodu NMS zastupují harm reduction (4,1 %) a léčba (17,9 %). Poměrně rozšířilo pro účely českého výkaznictví tuto klasifikaci o další vysoký podíl dotací na krajské úrovni (87,2 mil. Kč) mají kategorie a podkategorie (tabulka 5). záchytné stanice (21, %), což převyšuje i výdaje na léčbu Největší podíl všech účelově určených výdajů (26,5 %) šel závislosti. na provoz kontaktních center a terénních programů, které jsou Výdaje na primární prevenci představovaly 13,2 % a na následfinancovány z větší části ze státního rozpočtu. Výdaje nou péči 6,4 %. na protidrogovou politiku v oblasti prosazování práva zajišťuje Vzhledem k již zmiňovanému počtu problémových uživatelů státní rozpočet (MS, GŘC a NPC) a částka dosáhla 149,4 mil. Kč drog se zde opět potvrzuje nedostatečné financování projektů (23,8 %). Výdaje na léčbu představovaly 17,4 %, na prevenci v Ústeckém kraji, především v oblastech léčby, následné péče 9,9 % a na Koordinaci, výzkum a hodnocení 3, %. i prevence. TABULKA 5: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 podle typu služeb (tis. Kč) Kategorie služby Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Primární prevence ,9 113,4 Kontaktní centra ,6 94,7 Harm reduction Terénní programy Nezařazené* ,5 1,3 26,5 94,7 11,1 95, Zdravotnická péče** ,2 87,2 Léčba Nezdravotnická ambulantní péče*** Terapeutické komunity , 9,2 92,3 12, ,4 96,2 Záchytné stanice ,9 136,2 Následná péče , 98,6 Prosazování práva ,8 96,5 Koordinace, výzkum, hodnocení**** , 17,1 Ostatní***** ,5 112,4 CELKEM , 13,3 * Výdaje, které nelze rozdělit mezi položky kontaktní a terénní programy, ** AT ambulantní a lůžková péče včetně substituční léčby, detoxifikace, sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, *** Ambulantní nezdravotnické programy, krizová pomoc, sociální poradenství, sociální rehabilitace, programy NNO ve vězeňství, **** Výdaje na koordinaci protidrogové politiky, monitorování a výzkum, publikační a informační činnost, zabezpečení dotačního řízení a procesu certifikací kvality služeb pro uživatele drog, ***** Výdaje, které nelze zahrnout do výše uvedených kategorií (zejména z nedostatku informací o typu intervence. Pozn.: Záchytné stanice byly dříve obsaženy v kategorii Léčba, avšak po připomínkách, že zkreslují celkový objem výdajů určených na léčbu závislostí, jsou záchytné stanice od r. 21 uvedeny zvlášť. 6 Díky vykazování grantových prostředků MZ právě od r. 21. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 8

9 TABULKA 6: Výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením a podle typu služeb v roce 21 (tis. Kč) Kraje Primární prevence Harm reduction Léčba Následná péče Záchytné stanice Koordinace, výzkum, hodnocení Ostatní Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Podíl na celku (%) 13,2 4,1 17,9 6,4 21,,9,6 1, Zdroj: NMS, vlastní propočty autorů Účelově určené výdaje na oblast snižování poptávky po drogách v r. 21 činily 478, mil. Kč (76,2 %), meziročně tyto výdaje vzrostly o 5,6 %. Největší podíl na těchto výdajích měl státní rozpočet (46,5 %), tento podíl však dlouhodobě klesá. Zvyšuje se podíl krajských rozpočtů (v r. 21 na 4,5 %) na financování protidrogové politiky na snižování poptávky po drogách. Účelově určené výdaje na oblast snižování nabídky drog byly financovány pouze ze státního rozpočtu v r. 21 dosáhly 149,4 mil. Kč (resp. 23,8 %) a meziročně klesly o 3,5 %. Největší podíl výdajů na snižování nabídky drog (33,8 %) byl v roce 26. GRAF 1: Výdaje na snižování poptávky a nabídky po drogách podle zdrojů v letech (mil. Kč) GRAF 11: Struktura výdajů na snižování poptávky a nabídky po drogách podle zdrojů (%) Snižování nabídky (SR) Snižování poptávky (obce) Snižování poptávky (kraje) Snižování poptávky (SR) % 8% 6% 4% 2% % 25,1 29,5 33,8 28,8 25,5 25,5 23,8 14,4 1,2 11,2 1,5 9,8 9,9 9,5 18,7 2,2 18,7 23, 27,3 28,4 3,9 41,9 4,1 37,9 37, 36,8 36,3 35, Snižování nabídky (SR) Snižování poptávky (kraje) Snižování poptávky (obce) Snižování poptávky (SR) ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 9

10 2/4 Inflace a reálné náklady Údaje o výdajích na protidrogovou politiku byly doposud publikovány v běžných cenách, tj. v nominální hodnotě v daném roce. Během času se však vyvíjejí ceny jednotlivých typů položek (nákladů) různým způsobem. Na první pohled se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku rok od roku rostou. V reálném vyjádření, tj. ve stálých cenách určitého počátečního roku, může být však vývoj opačný. Takový přepočet byl proveden s využitím ukazatele míry inflace také na účelově určených výdajích na protidrogovou politiku v časové řadě a výsledky ukazuje tabulka 7. Z porovnání účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v běžných a stálých cenách (graf 12) je patrné, že výdaje v běžných cenách sice rostou, ve stálých cenách je však nárůst mnohem mírnější, v letech jsou výdaje ve stálých cenách prakticky na stejné úrovni. Potvrzuje to i graf 13, ve kterém je hodnota indexu meziročních změn výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách za roky 28 a 29 téměř shodná a hodnoty jsou téměř rovné 1 %, v roce 21 je patrný mírný nárůst. Průměrná meziroční změna růstu výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách v období byla 3,5 % ročně, což je však ovlivněno především rokem 25, kdy byl růst 11,3 %. Průměrná meziroční změna růstu HDP ve stálých cenách ve stejném období byla 3,3 %. Porovnání s vývojem HDP je ovšem zkreslené, neboť ekonomický vývoj byl ovlivněn finanční krizí, která vypukla na konci r /5 Služby financované z prostředků RVKPP Výše uvedené účelově určené výdaje na protidrogovou politiku jsou uvolňovány na celou řadu programů podle kritérií jednotlivých ministerstev a krajských a obecních samospráv. Kritériem pro poskytnutí dotací z programu protidrogové TABULKA 7: Přepočet výdajů na protidrogovou politiku do stálých cen Ukazatel Výdaje na protidrogovou politiku v běžných cenách (tis. Kč) Míra inflace v % (rok 25=1) 98,1 1, 12,5 15,4 112,1 113,3 114,9 Výdaje na protidrogovou politiku ve stálých cenách (tis. Kč) Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů GRAF 12: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v běžných a stálých cenách (mil. Kč) GRAF 13: Index meziročního vývoje HDP a účelově určených výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách (%) Výdaje na protidrogovou politiku v b.c. Výdaje na protidrogovou politiku v s.c. (25=1) Výdaje na protidrogovou politiku v s.c. HDP v s.c. Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 1

11 politiky by měla být minimální kvalita daného programu, což platí zejména pro programy financované z prostředků RVKPP, u kterých je certifikace odborné způsobilosti podmínkou poskytnutí dotace. Podmínku certifikace přitom aplikují i další resorty případně kraje, některé typy poskytovatelů služeb však (podle donora) mohou být z této podmínky vyjmuty (např. zdravotnická zařízení v dotačním řízení MZ). Na základě závěrečných zpráv zařízení v rámci dotačního řízení RVKPP, které obsahují přehled o celkovém rozpočtu programů včetně financování z jiných zdrojů než RVKPP, bylo možné odhadnout náklady realizátorů těchto programů v časové řadě V r. 26 činily dotace RVKPP 12 mil. Kč (35,3 % všech příjmů realizátorů protidrogové politiky dotovaných z RVKPP), v r. 21 byly dotace RVKPP již jen 81 mil. Kč (podíl RVKPP přitom klesl na 28, %). Od r. 29 celkové příjmy realizátorů podporovaných RVKPP klesají a také klesá počet podporovaných projektů (v r. 26 podpořila RVKPP 145 projektů, v r. 28 tento počet vzrostl na 154 projektů a v r. 21 klesl na 139 projektů). Podle typu služeb byli RVKPP podporováni nejvíce realizátoři harm reduction; jejich náklady měly vzrůstající tendenci od r. 26 a v r. 21 činily 53,1 % celkových nákladů projektů podporovaných RVKPP (tedy 153 mil. Kč z celkových 289 mil. Kč). Druhý největší podíl zaujímala léčba (41,7 %), zbytek činily programy primární prevence a jiné. Vzhledem k finanční krizi z konce r. 28 byl rozpočet RVKPP značně snižován a na financování fungujících služeb se tak stále více podílí dotace z rozpočtu MPSV nebo místních rozpočtů. Z hlediska srovnání podpory projektů financovaných z RVKPP a z ostatních rozpočtů, bylo v r. 21 vydáno na snižování poptávky po drogách ze státního rozpočtu 222 mil. Kč, ale z toho jen 148 mil. Kč bylo alokováno na služby protidrogové politiky podporované také RVKPP. Podobně krajské rozpočty financovaly protidrogovou politiku v celkové výši 194 mil. Kč 7, ale jen 87 mil. Kč bylo určeno službám podporovaným současně RVKPP. Obce vydaly na programy protidrogové politiky 62 mil. Kč, ze kterých bylo jen 12 mil. Kč určeno na služby, které byly současně podporovány RVKPP. Téměř polovina prostředků ze státního a místních rozpočtů tak financovala jiné programy, než které podpořila RVKPP. Přitom ještě v r. 26 činil tento podíl jen 28,1 %. Znamená to, že v systému protidrogové politiky nejenže klesá podíl finančních prostředků RVKPP, ale klesá také podíl služeb, které podporu RVKPP získávají to také může znamenat, že resorty, kraje a obce financují projekty, které nemohla podpořit RVKPP nebo také, že stále více prostředků je alokováno do služeb, které nemusí nutně splňovat podmínku certifikace odborné způsobilosti RVKPP. 3 Účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku Tato kapitola podává přehled účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku, tj. ty, které jsou na protidrogovou politiku vynaloženy, ale nejsou specificky označené jako výdaje na protidrogovou politiku a jež je nutné odhadovat nebo specificky identifikovat. Jde hlavně o náklady na léčbu uživatelů drog ze zdravotního pojištění a náklady na vymáhání práva na úrovni Policie ČR (mimo specializovaný útvar Národní protidrogovou centrálu), státních zastupitelství, soudů a Vězeňské služby ČR. 3/1 Výdaje z prostředků zdravotního pojištění Do Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za r. 21 (Mravčík et al., 211) byla ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nově zpracována data, která odhadují náklady na léčbu závislostí přímo z prostředků zdravotního pojištění. Data jsou poskytována zdravotními pojišťovnami Českému statistickému úřadu (ČSÚ) za účelem jejich zařazení do Systému zdravotnických účtů neboli (System of Health Accounts, dále jen SHA). Tento systém slouží ke komplexnímu vyjádření veškerých výdajů na zdravotní péči, resp. na zdravotnictví v širším slova smyslu, a to pro jednotlivé zdroje financování zdravotní péče (ÚZIS, 211). Největší podíl na financování zdravotnictví mají v ČR zdravotní pojišťovny, které pokrývají cca tři čtvrtiny veškerých zdravotnických výdajů a jejichž náklady lze vyčíslit podle skupin diagnóz MKN-1. Na základě dat vykázaných pojišťovnami byly odhadnuty náklady na léčbu spojenou s užíváním nealkoholových drog (dg. F11 F19) jako součet identifikovatelných nákladů podle diagnózy a odhadu neidentifikovatelných nákladů 8 (graf 14). Tento odhad byl proveden za roky a za rok 29 činil celkem 447,7 mil. Kč. Graf 15 uvádí rozdělení těchto nákladů spojených s diagnózami F11 F19 podle druhu poskytované zdravotní péče, tj. podle odborností, a to na odbornosti spojené s ambulantní 9 či lůžkovou psychiatrickou a AT péčí, na léčiva a zdravotnické prostředky a ostatní náklady 1. Největší podíl (přibližně jednu polovinu) na těchto výdajích měla lůžková psychiatrická a AT péče, což 8 Neidentifikovatelné náklady jsou náklady, které nemají diagnózy přiděleny. Tyto ostatní náklady bez vazby na diagnózu bylo nutné před zpracováním upravit. Byly vyčleněny náklady určené na provoz zdravotních pojišťoven, kapitační platby praktických lékařů apod. Takto upravené ostatní náklady pak byly násobeny podílem, který měly diagnózy F11 F19 na nákladech vázaných na diagnózu. 9 Obsahuje ambulantní psychiatrickou a AT péči a pracoviště klinické psychologie. 1 Obsahuje odbornosti komplementu (odbornostmi komplementu se rozumí taková činnost některých lékařských oborů, která je převážně diagnostického charakteru a vytváří podklady pro kvalitní léčebnou a preventivní činnost), pracoviště zdravotnické záchranné služby (RZP + RLP), ostatní odbornosti a preventivní 7 Z této částky však byly financovány také záchytné stanice ve výši 87 mil. Kč. programy (čerpání fondu prevence). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 11

12 GRAF 14: Náklady zdravotních pojišťoven spojené s diagnózou F11 F19 (tis. Kč) GRAF 15: Struktura nákladů ZP spojených s diagnózou F11 F19 podle druhu odbornosti (v %) Zdroj: ÚZIS odhad neidentifikovatelných nákladů identifikovatelné náklady podle diagnózy % 6,6 5,6 5,5 9% 8% 7% 49,6 49,9 5,9 6% 5% 4% 3% 21,2 19,3 2,5 2% 1% 22,7 25,2 23,1 % Ambulantní psychiatrická Léčiva a zdravotnické a AT péče prostředky Lůžková psychiatrická a AT péče Ostatní náklady Zdroj: ÚZIS v r. 29 představovalo 228 mil. Kč. Kolem dvaceti procent tvořily náklady na léčiva a zdravotní prostředky a téměř 6 % pak náklady na odbornosti spojené s ambulantní a AT péčí. Přibližně čtvrtinu pak tvořily ostatní náklady (více viz Mravčík et al., 211). Účelově neurčené výdaje na léčbu uživatelů drog byly v posledních letech odhadovány již několikrát (tabulka 8). Poprvé byly tyto náklady vyčísleny v rámci Projektu analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (Zábranský et al., 21b), a to ve výši 13,2 mil. Kč za r z výdajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 11. Další odhady výdajů na léčbu problémů spojených s užíváním nealkoholových drog byly publikovány ve speciální kapitole Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za r. 26 (Mravčík et al., 27), kde byly vyčísleny z výdajů veřejných rozpočtů a zdravotního pojištění na základě přiřaditelného podílu (,6 % a,21 % z celkových nákladů v závislosti na typu péče) a dosáhly 177,3 mil. Kč; výdaje na léky spojené s léčbou závislosti nebylo možno za r. 26 rozlišit 12. Odhad nákladů z veřejného zdravotního pojištění byl proveden také pro speciální kapitolu Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za r. 29 (Mravčík et al., 21), kdy byly po přepočtu údajů z databáze VZP na celý zdravotnický systém vyčísleny náklady ve výši 24,3 mil. Kč, z toho náklady samotné VZP TABULKA 8: Účelově neurčené výdaje na léčbu dg. F11-F19 (problémy spojené s užíváním nealkoholových drog) přehled publikovaných odhadů (tis. Kč) Typ péče (druh nákladu) a 27b Ambulantní péče Lůžková péče Léčiva a zdravotnické prostředky Ostatní náklady ZDROJ n.a n.a n.a Zábranský Mravčík et al., 21 et al., n.a Mravčík et al., ÚZIS, 211 ÚZIS, 211 ÚZIS, Celkové náklady všech zdravotních pojišťoven byly v této studii odhadnuty na 22,7 mil Kč, ovšem se zahrnutím nákladů na léčbu HIV, virových hepatitid a endokarditid, které představovaly přibližně 1 % této sumy. 12 K tomu byly též provedeny další odhady na léčbu jiných příčin nemocnosti uživatelů drog (více v Mravčík et al. 27). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 12

13 představovaly 134,3 mil Kč. Poměrná část zdravotnických prostředků zde byla přímo přiřazena celkovým nákladům na danou péči. V datech ÚZIS podle SHA v letech jsou v kategoriích ambulantní a lůžková péče uvedeny výdaje podle odborností spojených s psychiatrickou a AT péčí, pracoviště klinické psychologie bylo zařazeno mezi ambulantní péči. V kategorii ostatní jsou uvedeny náklady na ostatní odbornosti. Přes značně odlišnou metodologii jsou odhady provedené principem top-down (prostřednictvím přiřaditelných podílů) za r. 26 srovnatelné s ostatními odhady provedenými principem bottom-up (prostřednictvím součtu nákladů vykázaných na jednotlivých položkách). Při hodnocení trendů a změn mezi odhady v jednotlivých letech je však přesto nutné brát v potaz metodologické odlišnosti odhadů. 3/2 Výdaje na vymáhání práva Náklady na vymáhání práva mají podobně jako náklady na léčbu uživatelů drog kromě účelově určených výdajů vyjádřených ve státním závěrečném účtu v podobě rozpočtu Národní protidrogové centrály, Celní protidrogové jednotky a Vězeňské služby ČR také svou účelově neurčenou složku. Jedná se o náklady na práci policie, státních zastupitelství, soudů a vězeňské služby v souvislosti s drogovými trestnými činy (primárními i sekundárními). Použitá metodika odhadu vycházela z odhadu účelově neurčených výdajů na snižování nabídky drog, která je uvedena ve speciální kapitole výroční zprávy o drogách za r. 26 (Mravčík et al., 27). Pro základ odhadu byly použity výdaje ze státního závěrečného účtu všech složek trestněprávního procesu v časové řadě Celkové výdaje policie a soudů byly sníženy o výdaje na útvary a činnosti, které se netýkají objasňování a stíhání trestných činů (např. Hradní stráž). Pro tuto úpravu byla převzata zjištění z projektu PAD, že 86,6 % personálního stavu policie se více či méně podílí na objasňovací a vyšetřovací činnosti, a že z celkového stavu soudců je 26,2 % trestních (Zábranský et al., 21b). Upravené náklady policie jsou ještě dále sníženy o náklady na NPC, které jsou již zahrnuty v účelově určených výdajích na protidrogovou politiku. Takto upraveným výdajům byl přiřazen podíl drogově trestných činů na všech trestných činech v daném roce (tabulka 9). Tento přiřaditelný podíl byl určen za jednotlivé složky zvlášť, TABULKA 9: Přiřaditelné podíly drogových trestných činů na všech trestných činech Policie objasněno trestných činů Státní zastupitelství stíháno pachatelů Soudy obžalováno státními zastupitelstvími Vězeňská služba odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 2,6 2,57 2,57 4,32 1,84 2,78 2,9 4,2 2,1 2,93 3,13 4,39 2,5 3,3 3,42 4,6 2,21 3,5 3,61 4,46 GRAF 16: Účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku v oblasti vymáhání práva (mil. Kč) GRAF 17: Struktura účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku v oblasti vymáhání práva (v %) Vězeňská služba Soudy Státní zastupitelství Policie Zdroj: MV, MS % 9% 8% 3,1 31,7 3,9 32,6 3,2 7% 5,4 6,6 6,8 6% 5, 7,6 7,6 5,9 5,7 6,3 6,3 5% 4% 3% 59,5 55,8 56,7 53,5 55,9 2% 1% % Vězeňská služba Soudy Státní zastupitelství Policie Zdroj: MV, MS ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 13

14 neboť se počty řešených případů v jednotlivých fázích trestního řízení liší (policie počet objasněných trestných činů, státní zastupitelství počet stíhaných pachatelů, soudy počet obžalovaných státními zastupitelstvími, vězeňská služba počet odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody). Výsledky tohoto odhadu účelově neurčených výdajů na drogové trestné činy uvádí graf 16. Účelově neurčené výdaje na vymáhání práva nad rámec výdajů Národní protidrogové centrály tak byly odhadnuty na mil. Kč v r. 21. Přestože byl počet drogových trestných činů v časové řadě vcelku stabilní, výdaje v uvedeném období narůstaly, což bylo způsobeno všeobecným růstem nákladů. Výjimku tvoří pokles výdajů v r. 27, který byl způsoben nárůstem celkového počtu trestných činů a poklesem přiřaditelného podílu drogových trestných činů. Nadpoloviční podíl účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku v oblasti vymáhání práva má Policie ČR (graf 17). Tento podíl však v sledovaném období klesal, a to na úkor státních zastupitelství a soudů, jejichž podíl v r. 21 činil 7,6 % a 6,3 %. Podíl vězeňské služby se pohyboval okolo 3 % účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku v oblasti vymáhání práva. Tyto výdaje jsou spojené pouze s primárními drogovými trestnými činy a neobsahují odhady nákladů na další trestné činy přiřaditelné k užívání drog např. majetkovou kriminalitu. 4 Celkové výdaje na protidrogovou politiku Celkový objem finančních prostředků na protidrogovou politiku tj. účelově určené spolu s účelově neurčenými výdaji tvořil v r. 29 celkem mil. Kč, což bylo meziročně o 5,7 % více. Rozdělení těchto celkových výdajů na oblast snižování poptávky a oblast vymáhání práva shrnuje graf 18 v dostupné a metodicky srovnatelné časově řadě Největší podíl (51,9 %) na těchto výdajích tvořily účelově neurčené výdaje na vymáhání práva (graf 19). Do oblasti vymáhání práva je ještě potřeba přičíst účelově určené výdaje (náklady NPC, výdaje GŘC na program protidrogové politiky a výdaje vězeňské služby na detekci drog v rámci programu protidrogové politiky), které tvořily 7, %. Podíl výdajů na snižování poptávky po drogách se z 39,2 % v r. 27 zvýšil na 41, % v r. 29, z toho účelově určené výdaje tvořily 2,6 % a účelově neurčené 2,4 %. 13 Za rok 21 nejsou údaje o nákladech zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog (tedy účelově neurčené výdaje na snižování poptávky) zatím k dispozici. GRAF 18: Účelově určené i účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku (mil. Kč) Snižování poptávky účelově neurčené Snižování poptávky účelově určené Vymáhaní práva účelově neurčené Vymáhaní práva účelově určené Zdroj: NMS, ÚZIS, MV, MS GRAF 19: Účelově určené i účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku (v %) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Zdroj: NMS, ÚZIS, MV, MS , 19, 2,4 21,2 21,4 2,6 52,2 52,2 51,9 8,6 7,3 7, Snižování nabídky účelově neurčené Snižování nabídky účelově určené Vymáhání práva účelově neurčené Vymáhání práva účelově určené ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 14

15 Způsob financování protidrogové politiky v ČR je každoročně publikován Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve Výročních zprávách o stavu ve věcech drog. Není-li uvedeno jinak, všechny údaje v tomto čísle Zaostřeno na drogy vychází z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 21 (Mravčík et al., 211). Toto číslo Zaostřeno na drogy vzniklo mimo jiné jako součást projektu IGA MZD, grant č. NS/ Informace na Internetu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost sekce věnovaná veřejným výdajům: Státní závěrečný účet České republiky Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze: Zábranský, Tomáš. Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních ( pouličních ) drog v České republice In: Adiktologie, Suppl., 21, 1 (1), s Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 27, IGA MZ, grant č. NS/ Odkazy n ČSÚ (21). Statistická ročenka České republiky 21. Praha: Nakladatelství Scientia. ISBN n EMCDDA (28). EMCDDA 28 Selected isme Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. n Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J., Vacek, J. (27). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 26. Praha: Úřad vlády České republiky. n Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E., Miovská, L., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (28). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 27. Praha: Úřad vlády České republiky n Mravčík, V., Pešek, R., Škařupová, K., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Kiššová, L., Běláčková, V., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (29). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 28. Praha: Úřad vlády České republiky. n Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R., Zábranský, T. (21). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 29. Praha: Úřad vlády České republiky. n Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Chomynová, P., Šťastná, L., Grolmusová, L., Kiššová, L., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Preslová, I., Doležalová, P., Koňák, T. (211). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 21. Praha: Úřad vlády České republiky. n Reuter, P. (26). What drug policies cost. Estimating government drug policy expenditures. Addiction, 11, pp n ÚZIS (211). Údaje z IS Národní zdravotnické účty odhad nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog. Notes: Nepublikováno n Státní závěrečný účet kapitoly 34 Úřad vlády. n Státní závěrečný účet kapitoly 37 Ministerstvo obrany. n Státní závěrečný účet kapitoly 312 Ministerstvo financí. n Státní závěrečný účet kapitoly 314 Ministerstvo vnitra. n Státní závěrečný účet kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. n Státní závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví. n Státní závěrečný účet kapitoly 333 Ministerstvo spravedlnosti. n Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 29. n Zábranský, T., Miovský, M., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Kalina, K., Vopravil, J. (21a). Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních ( pouličních ) drog v České republice Adiktologie Supplementum 1: Vybrané substudie Analýzy dopadů Novelizované drogové legislativy v ČR. Praha/Tišnov: Scan. n Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Miovský, M. (21b). Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva). Praha: ResAd. n Zábranský, T., Běláčková, V., Štefunková, M., Vopravil, J., Langrova, M. (211). Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 27. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 15

16 Oznámení a užitečné odkazy n Vláda ČR schválila aktualizovaná Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku svým usnesením ze dne 8. dubna 212 č.283. Dostupné na stránkach RVKPP: rvkpp. vlada.cz v sekci Dotace n Informace z jednání RVKPP (zápisy včetně matriálů projednaných RVKPP) jsou nyní zveřejňovány na stránkách RVKPP: rvkpp.vlada.cz v sekci Jednání Rady. n Veškeré publikace vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti včetně všech čísel Zaostřeno na drogy jsou v elektronické podobě ke stažení na php/publikace. Případné objednávky tištěných publikací zasílejte na n Mapa pomoci: změny kontaktních údajů zasílejte na n Kalendář akcí: informace o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři zveřejnit, zasílejte na n Informace o celoživotním vzdělávání v oboru adiktologie jsou dostupné na n Aplikace UniData a PrevData k evidenci klientů a intervencí v drogových službách včetně uživatelské podpory: n Monitoring médií na drogy-info.cz: php/info/monitor n Internetová stránka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost: Zaostřeno na drogy Vydává n Úřad vlády České republiky nábřeží E. Beneše 4, Praha 1 IČO 6599 Adresa redakce n Vladislavova 4, Praha 1, tel Odpovědný redaktor n Mgr. Lucie Grolmusová Autoři tohoto čísla n Ing. Jiří Vopravil, PhD., Ing. Mgr. Vendula Běláčková Toto číslo vyšlo 2. května 212. Vychází nejméně 6x ročně. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: MK ČR E ISSN Neprodejné. Distribuci zajišťuje vydavatel. Úřad vlády České republiky, 212 Toto číslo Zaostřeno na drogy připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Editoři tohoto čísla: Ing. Lucia Kiššová, MUDr. Viktor Mravčík ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 16

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013 ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výdaje na protidrogovou politiku Čerpání v r. 212 a aktuální stav výdajů v r. 213 LISTOPAD 213 Souhrn n V r. 212 tvořily

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Adiktologická konference Jihočeského kraje 18. října 2012 Červená nad Vltavou Úvodem Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracovávána

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 12. 2016 13 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 2012 6 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Viktor

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona (č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

3. Pracovníci ve zdravotnictví

3. Pracovníci ve zdravotnictví 3. Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby 5.1 Důchodci, důchody Důchodový systém České republiky je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchod ze

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchodci, důchody Z podkladů České správy sociálního zabezpečení se stavem ke konci roku 214 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji pobíralo jen starobní důchod (bez souběhu

Více

Substituční léčba v ČR: aktuální situace. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Substituční léčba v ČR: aktuální situace. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Substituční léčba v ČR: aktuální situace MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Substituční léčba v ČR Počet pacientů v opiátové substituční léčbě (NRULISL) 2 113 2 290 2 298 2 311 2 314 560 789 866 825 938 1 038

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Český volejbalový svaz V Praze dne 31. srpna 2016 Registračně matriční komise Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech 2000-2015 na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Obsah: Úvod

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby V ČR existují čtyři druhy důchodů starobní, invalidní, vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod. Světlou stránkou seniorského věku je možnost pobírat starobní důchod. Je však třeba

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy:

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana telefon: 296 153 222, fax: 296 153 264 METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE

Více

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP 9. 2. 2012 Ing. Lucia Kiššová a Mgr. Blanka Petrošová sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úvodem Standardní součástí

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Obsah formuláře žádosti o dotaci: Část A souhrn podávaných

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.1.25 52 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 24 Transport casualties, diseased and woman in childbed in

Více