Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku"

Transkript

1 ZAOSTŘENO NA DROGY 3 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Trendy ve financování opatření protidrogové politiky Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování obsah KVĚTEN - ČERVEN Úvod 2 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku 2/1 výdaje podle zdrojů financování 2/2 výdaje podle místa realizace programu protidrogové politiky 2/3 výdaje podle účelu určení (typu služeb) 2/4 inflace a reálné náklady 2/5 Služby financované z prostředků RVKPP 3 Účelově neurčené výdaje na protidrogovou politiku 3/1 Výdaje z prostředků zdravotního pojištění 3/2 výdaje na vymáhání práva 4 Celkové výdaje na protidrogovou politiku Hlavní trendy n V r. 21 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku (jasně identifikovatelné v rozpočtech státu, krajů a obcí) celkem 627,4 mil. Kč, z toho státní rozpočet tvořil 59,2 %, rozpočty obcí a krajů přibližně 4 %. n Od r. 26 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to na úkor státního rozpočtu. Podíl státního rozpočtu se snížil ze 71,8 % na 59,2 % v r. 21; podíl krajských rozpočtů se zvýšil z 18,7 % na 3,9 %. Podíl rozpočtů obcí dlouhodobě činí přibližně 1 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku. n Poměrně vysoký podíl dotací na krajské úrovni (87,2 mil. Kč v r. 21) mají záchytné stanice (21, %), což převyšuje i další výdaje s krajským určením na léčbu závislosti. n V r. 21 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu,3 % všech výdajů ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí,6 % všech výdajů z místních rozpočtů, tedy dvojnásobek podílu ze státního rozpočtu. n Od r. 26 je tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. V r. 21 výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1, %), přičemž celkové výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 1,5 %. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku vyjádřené v běžných cenách meziročně rostou, vyjádřeno v stálých cenách (zohlednění míry inflace) jsou tyto výdaje v letech prakticky na stejné úrovni. n V r. 29 se účelově neurčené výdaje (nelze je jednoduše identifikovat z veřejných rozpočtů, jejich výše se odhaduje) na protidrogovou politiku odhadovaly na mil Kč. Z toho náklady zdravotních pojišťoven na léčbu spojenou s užíváním nealkoholových drog byly odhadnuty na 448 mil Kč (polovina těchto nákladů byla spotřebována lůžkovou psychiatrickou a AT péčí) a náklady trestněprávního procesu (činnost policie, státních zastupitelství, soudů a vězeňské služby spojené s drogovými trestnými činy) byly odhadnuty na 1 14 mil Kč. n Celkový objem výdajů na protidrogovou politiku, tedy účelově určených a účelově neurčených, činil v r. 29 celkem mil. Kč s meziročním nárůstem o 5,7 %. Na oblast vymáhání práva bylo vynaloženo 59 % těchto výdajů (z toho účelově určené výdaje na vymáhání práva tvořily 7 %) na oblast snižování poptávky bylo vynaloženo 41 % všech výdajů (z toho účelově určené výdaje tvořily 2,6 %). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 1

2 1 Úvod K zjištění výše veřejných výdajů se využívají různé způsoby, metody a zdroje dat, obecně však lze mluvit o dvou základních zdrojích/způsobech zjišťování výdajů na protidrogovou politiku. Prvním je identifikace označených (labelled) výdajů, tedy účelově určených na protidrogovou politiku. Jde o výdaje, které jsou označené jako výdaje na protidrogovou politiku ve státním závěrečném účtu, v rozpočtech krajů a v rozpočtech obcí. Tyto údaje se získávají z veřejně dostupných dokumentů, závěrečných účtů, výročních zpráv apod. čili jde o sběr administrativních dat. Druhým způsobem je zjišťování tzv. neoznačených výdajů (non-labelled), tedy účelově neurčených výdajů na protidrogovou politiku. Jde o výdaje, které jsou vynakládány na realizaci protidrogové politiky, ale nelze je jednoznačně identifikovat jako rozpočtovou položku na protidrogovou politiku. Jedná se zejména o náklady na léčbu uživatelů drog, jež je financována z veřejného zdravotního pojištění, nebo o výdaje související s trestněprávním procesem/vymáháním práva (činnost Policie ČR, státních zastupitelství, soudů a Vězeňské služby ČR). Na zjištění těchto výdajů se již využívání složitější studie a různé metody sběru dat, např.: bottom-up metoda součtu nákladů vykázaných na jednotlivých položkách, top-down metoda přiřaditelného podílu nákladů (EMCDDA, 28). Poznání metod zjišťování veřejných výdajů na protidrogovou politiku, použitých zdrojů resp. co všechno se do pojmu výdaj na protidrogovou politiku zahrnuje je důležité pro další správnou interpretaci získaných výsledků. Toto číslo Zaostřeno na drogy je shrnutím všech dostupných údajů o financování protidrogové politiky ČR. Obsahuje výsledky studií jak o účelově určených, tak i o účelově neurčených výdajích. Cílem je prostřednictvím srovnatelných časových řad popsat vývoj financování protidrogové politiky v letech 24 až 21 z několika pohledů podle zdroje financování, podle místa realizace a podle typu služeb. Pro zachování reálného vývoje výdajů na protidrogovou politiku, byly nominální hodnoty v jednotlivých letech přepočteny mírou inflace k r. 25. Takto upravené výdaje (uvádíme je ve zvláštní kapitole) jsou pak porovnány s vývojem HDP ve stálých cenách. 2 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku Tato kapitola popisuje vývoj účelově určených výdajů na financování protidrogové politiky v ČR v letech 24 21, podrobněji je popsán r. 21. Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku jsou zde rozděleny: z hlediska zdrojů financování na výdaje ze státního rozpočtu a z místních rozpočtů (krajské rozpočty a rozpočty obcí); z hlediska místa realizace programu protidrogové politiky na výdaje s centrálním a s krajským určením; z hlediska účelu určení (typu služeb) na základní oblasti protidrogové politiky (prevence, harm reduction, léčba a prosazování práva) dle rozšířené tzv. Reuterovy klasifikace protidrogové politiky (Reuter, 26). 2/1 Výdaje podle zdrojů financování Celková částka účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v r. 21 činila 627,4 mil. Kč. Dominantní postavení na těchto výdajích měl státní rozpočet (371,6 mil. Kč, tj. 59,2 %), dále rozpočty krajů (193,7 mil. Kč) a rozpočty obcí (62,1 mil. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly celkové účelově určené výdaje o 3,3 % (tj. o 19,9 mil. Kč); přitom výdaje ze státního rozpočtu klesly o 3,8 mil. Kč (-1, %), naopak z místních rozpočtů vzrostly: z krajských rozpočtů o 21,1 mil. Kč (+12,2 %) a z rozpočtu obcí o 2,6 mil. Kč (+4,3 %). Srovnatelná časová řada účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v běžných cenách je k dispozici od r Z grafů 1 a 2 je patrné, že od r. 26 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to především na úkor státního rozpočtu. V r. 26 činil podíl výdajů státního GRAF 1: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v letech (mil. Kč) Za rok 22 nejsou k dispozici výdaje NPC. Za roky nejsou k dispozici výdaje na protidrogovou politiku z rozpočtu obcí Rozpočty obcí Rozpočty krajů Státní rozpočet GRAF 2: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku podle zdrojů (%) 1% 8% 6% 4% 2% % 14,4 1,2 9,5 11,2 1,5 9,8 9,9 18,7 2,2 18,7 66,9 69,5 71,8 23, 27,3 28,4 3,9 65,8 62,3 61,8 59, Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 2

3 rozpočtu 71,8 % a krajských rozpočtů 18,7 %; v r. 21 už byl podíl státního rozpočtu jen 59,2 % a krajských rozpočtů 3,9 %. Výdaje státního rozpočtu se v období zvýšily pouze o 9 mil. Kč (tj. o 2,5 %), naproti tomu výdaje krajských rozpočtů se zvýšily o 99 mil. Kč (tj. o 14,2 %). Zdá se, že krajské rozpočty tak dotují fungující programy, které přestaly být financovány ze státního rozpočtu, ovšem je nutné uvést, že značná část prostředků krajů vykazovaných zde jako prostředky na protidrogovou politiku je určena na financování záchytných stanic. Podíl rozpočtu obcí dlouhodobě činí přibližně 1 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku. Na účelově určených výdajích se státního rozpočtu v r. 21 (371,6 mil. Kč) se z 38,8 % podílel resort vnitra financováním Národní protidrogové centrály (NPC). Druhou největší část (24,7 %) pokrylo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a 23, % RVKPP. Podíly ostatních ministerstev byly nižší, podobně jako každoročně v posledních letech: ministerstvo zdravotnictví (MZ) 5,8 %, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 4, %, ministerstvo spravedlnosti (MS) 1,9 %, ministerstvo obrany (MO) 1,2 % a ministerstvo financí (MF) na činnost GŘC v oblasti protidrogové politiky,6 %. Celkově investiční výdaje 3 v r. 21 ze státního rozpočtu činily pouze,5 % všech výdajů. Jednalo se především o výdaje GŘC a MZ. Tyto výdaje oproti r. 29 klesly o více než polovinu (55,1 %). GRAF 3: Účelově určené výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku (mil. Kč) NPC GŘC MS MZ MPSV MO MŠMT RVKPP ,5 95, 16,5 127,7 137,8 146,5 144,4 9,3 13,6 26,5 42,2 3,5 1,1 14,5 36,7 33,5 46, 4, 9,4 23,5 41,3 18, 49,7 4,9 1,8 26,7 12,6 22,2 57, 3,6 12,6 1,7 7,4 18,9 79,5 5,3 12,4 3,2 1,8 15,1 86,8 4,3 11,3 2,1 7,1 21,5 91,7 4,4 15, 1,6 15,7 18,8 14,4 1, 97,5 85,5 TABULKA 1: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 (tis. Kč) Resort RVKPP (kapitola ÚV ČR) MŠMT MPSV MZ MS Generální ředitelství cel (GŘC) MV MO Typy financovaných aktivit Harm-reduction, ambulantní služby, terapeutické komunity, následní péče, služby pro uživatele drog ve vězení, primární prevence, informace, výzkum a hodnocení projekty primární prevence především na místní úrovni sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé drog nebo osoby ohrožené závislostí na drogách 2 ambulantní léčba, opiátová substituční léčba (metadon je plně hrazen z dotačního programu MZ), detoxifikace, ústavní léčba, kontaktní a terénní služby Vězeňská služba, Justiční akademie, Institut pro kriminologii a sociální prevenci a dotační program pro NNO poskytujícím služby uživatelům drog ve věznicích nemělo v rozpočtu položku Program protidrogové politiky, avšak poskytly prostředky na nákup speciální techniky pro pátrání po nelegálních drogách (investiční výdaje) náklady na provoz NPC (mzdové prostředky policistů a zaměstnanců, ostatní běžné výdaje) Výdaje v r. 21 a srovnání s předchozím rokem 85,5 mil Kč, meziroční pokles o 12,3 %, (omezena byla zejména realizace certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog) 15, mil. Kč, meziroční nárůst o 32,9 %. 91,7 mil. Kč, meziroční nárůst o 5,7 % mil Kč, meziroční nárůst o 42,5 % (díky vykázané podpoře výzkumu v oblasti drogové problematiky, která v minulých letech vykazována nebyla) 7,1 mil Kč, meziroční pokles o 34,5 %. 2,1 mil. Kč (investiční výdaje), meziroční pokles o 44, %. 144,4 mil. Kč, meziroční pokles o 1,5 %. 4,4 mil. Kč, meziroční nárůst o 2,4 %. 2 Výjimku představují domovy důchodců se zvláštním režimem pro osoby závislé na drogách, především alkoholu (např. Domov důchodců Sloup v Čechách), které nejsou mezi službami pro uživatele drog podporovanými MPSV vykazovány. 3 Investiční (kapitálové) výdaje jsou náklady na pořízení nového a obnovu starého hmotného majetku (např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení). ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 3

4 Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r. 21 činily,3 % všech výdajů ze státního rozpočtu. Tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu je pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. K tomuto trendu dochází prakticky od roku 26 (kromě roku 28). Výdaje státního rozpočtu (SR) na protidrogovou politiku v roce 21 v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1, %), celkové výdaje státního rozpočtu se však zvýšily o 1,5 %. GRAF 4: Meziroční změny výdajů státního rozpočtu (v %) 2, 15, 1, 5,, -5, Výdaje SR na protidrogovou politiku ,9 5,4 1, 1,4,9-1, Celkové výdaje SR 6,9 1,6 7, -,8 7,7 1,5 Zdroj: NMS, ČSÚ 2/2 Výdaje podle místa realizace programu rezortů MO, MS, MF a MV toto rozdělení dle dosavadních protidrogové politiky informací nelze, proto jsou označeny jako výdaje s centrálním Na účelově určené výdaje na protidrogovou politiku vynakládané určením. jak ze státního tak i z místních rozpočtů lze pohlížet i z hlediska Výdaje na programy s celorepublikovým určením byly toho, jestli je program/aktivita protidrogové politiky realizován/a financovány výhradně ze státního rozpočtu a v r. 21 činily na místní úrovni nebo na centrální, tzv. výdaj s krajským/místním 212,5 mil. Kč (33,9 %). Tyto výdaje pokrývaly především náklady nebo centrálním určením. Národní protidrogové centrály (NPC), dále výdaje na celorepublikové preventivní výdaje MŠMT, podporu výzkumu ze strany Výdaje státního rozpočtu lze u RVKPP, MŠMT, MPSV a MZ rozdělit na výdaje s centrálním a krajským určením, u ostatních MZ 4, podporu RVKPP terapeutickým komunitám, projektům TABULKA 2: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 (tis. Kč) Kraje Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Výdaje s krajským určením ,1 1,4 Výdaje s centrálním určením ,9 19,4 Výdaje celkem , 13,3 - z toho investiční , 44,9 Podíl na celku (%) 59,2 3,9 9,9 1, x x 4 Položka podpory výzkumu ze strany MZ je za r. 21 uvedena poprvé, v minulých letech nebyla vykazována. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 4

5 TABULKA 3: Výdaje na protidrogovou politiku podle místa realizace v roce 21 (tis. Kč) Kraje Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj výdaje s krajským určením Podíl na celku (%) , , , , 23,6 11,3 4,8 5, 2,3 6,5 4, 2,8 3, 3,1 9,2 5,9 6,2 12,4 1, x 1, 117,5 71,7 96,2 194,7 97,2 14,6 63,3 112,3 12,5 83,8 88,8 152,9 111,8 1,4 x informace, výzkum, hodnocení a evaluace včetně koordinační činnosti RVKPP a jejího sekretariátu apod. Oproti r. 29 vzrostly tyto výdaje o 18,3 mil. Kč (+9,4 %). Výdaje na aktivity (především služby uživatelům drog), jež mají krajskou/místní působnost, dosáhly 414,9 mil. Kč (66,1 %) a celkově meziročně vzrostly o,4 % (tabulka 2). Aktivity na krajské/místní úrovni jsou financovány nejvíce z rozpočtu krajů (193,7 mil. Kč, resp. 46,7 %), dále ze státního rozpočtu (159,1 mil. Kč, resp. 38,4 %) a z rozpočtu obcí (62, mil. Kč, resp. 15, %). Meziročně tyto výdaje ze státního rozpočtu klesly o 22, mil. Kč (o -12,2 %), z krajských rozpočtů vzrostly o 21,1 mil. Kč (o +12,2 %) a z rozpočtu obcí také vzrostly o 2,5 mil. Kč (o +4,3 %). Financování protidrogové politiky s krajským určením z rozpočtů krajů je však zkresleno výdaji na záchytné stanice. Krajské rozpočty financovaly záchytné stanice v r. 21 ve výši 86,4 mil. Kč, což činí 44,6 % veškerých výdajů krajských rozpočtů určených na léčbu závislostí (více kapitola 2.3). V r. 21 se na financování protidrogové politiky na místní úrovni ze státního rozpočtu podílelo především MPSV (74,8 mil. Kč; 18, %), dále RVKPP (62,7 mil. Kč; 15,1 %), MZ (9, mil. Kč; 2,2 %) a MŠMT (12,6 mil. Kč; 3, %). V r. 26 a 27 byly celkové výdaje na podporu služeb v krajích nižší než v r. 25 (graf 5). Od r. 28 především díky podpoře z krajských rozpočtů se tyto výdaje znovu zvyšovaly 5. V r. 26 činil podíl státního rozpočtu na výdajích na protidrogovou politiku s krajským určením 6,7 %, v r. 21 byl tento podíl již jen 38,4 % (graf 6, tabulka 3). 5 Částečně se na tomto vzestupu může podílet zkvalitňování a standardizace vykazování výdajů na protidrogovou politiku z krajů. Platí to i o vykazování výdajů na ošetřování akutně intoxikovaných osob (provoz záchytných stanic), které aktuálně vykazují pravděpodobně již všechny kraje. Např. v r. 21 vykázaly výdaje na ošetřování intoxikovaných osob všechny kraje kromě Ústeckého (kde záchytná stanice není zřízena) a Kraje Vysočina (kde sice záchytná stanice zřízena je, ale náklady na její provoz nebyly vykázány). Naopak záchytná stanice se nenachází v Libereckém kraji, ale výdaje na ošetření akutně intoxikovaných osob byly vykázány pod položkou záchytná stanice. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 5

6 GRAF 5: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením v letech (mil. Kč) GRAF 6: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku s krajským určením (%) Rozpočty obcí Rozpočty krajů Státní rozpočet % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,5 13,4 13,2 16,7 15,9 14,4 15, 26,6 26,6 26,1 34,4 41,5 41,8 46,7 52,9 59,9 6,7 48,8 42,6 43,8 38, Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Největší podíl výdajů na protidrogovou politiku podle krajů směřoval do Hlavního města Prahy (23,6 %), kde je i největší podíl problémových uživatelů drog (29, %). Největší rozdíl mezi výdaji na protidrogovou politiku a problémovými uživateli drog je v Ústeckém kraji, kde je 12,5 % problémových uživatelů, avšak dostalo se sem pouze 6,5 % finančních prostředků určených na protidrogovou politiku na místní úrovni (tabulka 4). Toto podfinancovávání v Ústeckém kraji je způsobeno nízkou podporou z krajského rozpočtu. Celorepublikový poměr ve financování protidrogové politiky na místní úrovni Stát : Kraj : Obce byl přibližně 38 : 47 : 15, ale v Ústeckém kraji byl 54 : 17 : 29 (graf 8). Výdaje na protidrogovou politiku do Ústeckého kraje klesly oproti r. 29 o 2,8 %, z toho výdaje krajského rozpočtu klesly dokonce o 6,8 %. TABULKA 4: Počet PUD a výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 podle krajů Kraje Zkratka Problémoví uživatelé drog Výdaje na protidrogovou politiku na místní úrovni Počet % tis. Kč % Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK , 5,5 3,6 5,1 2,3 12,5 6,8 2,4 1, 1,5 9,9 8,4 6, 6, 1, ,6 11,3 4,8 5, 2,3 6,5 4, 2,8 3, 3,1 9,2 5,9 6,2 12,4 1, ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 6

7 GRAF 7: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením v roce 21 (mil. Kč) PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí PHA STK JHC PLK KVK ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK GRAF 8: Struktura účelově určených výdajů na protidrogovou politiku s krajským určením v r. 21 % 2% 4% 6% 8% 1% 36,3 53,9 49,5 3,6 34,3 53,9 34,3 35, 3,5 67,6 42,9 54,4 19,7 14,7 52,8 1,9 34,9 42, 11,2 8,5 33,5 36, 61,5 4,2 17,3 49,2 59,1 55,3 28,8 16,5 6, 14,2 26,5 5,8 42,1 14,9 36, 9,6 68,2 62,4 12,1 22,9 Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Výdaje z krajských rozpočtů a z rozpočtů obcí na protidrogovou politiku činily v r. 21 dohromady,6 % všech výdajů z místních rozpočtů, což je přibližně dvojnásobek podílu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu na jeho celkových výdajích v r. 21. Mezi r byl průměrný meziroční růst výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů 1,6 %, průměrný meziroční růst celkových výdajů místních rozpočtů byl 5,1 %. Od r. 26, kdy došlo k meziročnímu poklesu (o -5,2 %) výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů, rostou tyto výdaje především díky zvýšením dotací z krajských rozpočtů více než celkové výdaje místních rozpočtů. Jak již však bylo zmíněno výše a jak dokladuje i následující kapitola, výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů jsou zkresleny velkým objemem výdajů na záchytné stanice. GRAF 9: Meziroční změny výdajů místních rozpočtů (v %) 4, 3, 2, 1,, -1, Výdaje místních rozpočtů na protidrogovou politiku Celkové výdaje místních rozpočtů ,4-5,2 33,3 18,2 3, 1,2 2,9 11,2 -,4 5,5 1,7,8 Zdroj: NMS, ČSÚ ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 7

8 2/3 Výdaje podle účelu určení (typu služeb) V r. 21 meziročně vzrostly výdaje na výzkum 6 (+7,1 %), na Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku lze dále záchytné stanice (+36,2 %) a na primární prevenci (+13,4 %). rozdělit dle účelu jejich určení tedy dle oblastí protidrogové Naopak klesly výdaje na harm reduction (-5, %), na léčbu politiky. Původní Reuterova klasifikace (Reuter 26) zahrnuje (-3,8 %) a také na prosazování práva (-3,5 %). 4 základní typy: prevence, harm reduction, léčba a prosazování Tabulka 6 uvádí výdaje s místním určením (kapitola 2.2) práva. Některé služby lze však jen těžko rozdělit podle této rozdělené podle typu služeb (kromě prosazování práva, které je klasifikace a navíc zde existují i další kategorie služeb, které uskutečňováno na celorepublikové úrovni). Největší podíly zde nelze zahrnout do těchto čtyř kategorií. Z toho důvodu NMS zastupují harm reduction (4,1 %) a léčba (17,9 %). Poměrně rozšířilo pro účely českého výkaznictví tuto klasifikaci o další vysoký podíl dotací na krajské úrovni (87,2 mil. Kč) mají kategorie a podkategorie (tabulka 5). záchytné stanice (21, %), což převyšuje i výdaje na léčbu Největší podíl všech účelově určených výdajů (26,5 %) šel závislosti. na provoz kontaktních center a terénních programů, které jsou Výdaje na primární prevenci představovaly 13,2 % a na následfinancovány z větší části ze státního rozpočtu. Výdaje nou péči 6,4 %. na protidrogovou politiku v oblasti prosazování práva zajišťuje Vzhledem k již zmiňovanému počtu problémových uživatelů státní rozpočet (MS, GŘC a NPC) a částka dosáhla 149,4 mil. Kč drog se zde opět potvrzuje nedostatečné financování projektů (23,8 %). Výdaje na léčbu představovaly 17,4 %, na prevenci v Ústeckém kraji, především v oblastech léčby, následné péče 9,9 % a na Koordinaci, výzkum a hodnocení 3, %. i prevence. TABULKA 5: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v roce 21 podle typu služeb (tis. Kč) Kategorie služby Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Podíl na celku (%) Porovnání s předchozím rokem (29=1) Primární prevence ,9 113,4 Kontaktní centra ,6 94,7 Harm reduction Terénní programy Nezařazené* ,5 1,3 26,5 94,7 11,1 95, Zdravotnická péče** ,2 87,2 Léčba Nezdravotnická ambulantní péče*** Terapeutické komunity , 9,2 92,3 12, ,4 96,2 Záchytné stanice ,9 136,2 Následná péče , 98,6 Prosazování práva ,8 96,5 Koordinace, výzkum, hodnocení**** , 17,1 Ostatní***** ,5 112,4 CELKEM , 13,3 * Výdaje, které nelze rozdělit mezi položky kontaktní a terénní programy, ** AT ambulantní a lůžková péče včetně substituční léčby, detoxifikace, sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, *** Ambulantní nezdravotnické programy, krizová pomoc, sociální poradenství, sociální rehabilitace, programy NNO ve vězeňství, **** Výdaje na koordinaci protidrogové politiky, monitorování a výzkum, publikační a informační činnost, zabezpečení dotačního řízení a procesu certifikací kvality služeb pro uživatele drog, ***** Výdaje, které nelze zahrnout do výše uvedených kategorií (zejména z nedostatku informací o typu intervence. Pozn.: Záchytné stanice byly dříve obsaženy v kategorii Léčba, avšak po připomínkách, že zkreslují celkový objem výdajů určených na léčbu závislostí, jsou záchytné stanice od r. 21 uvedeny zvlášť. 6 Díky vykazování grantových prostředků MZ právě od r. 21. ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 8

9 TABULKA 6: Výdaje na protidrogovou politiku s krajským určením a podle typu služeb v roce 21 (tis. Kč) Kraje Primární prevence Harm reduction Léčba Následná péče Záchytné stanice Koordinace, výzkum, hodnocení Ostatní Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Podíl na celku (%) 13,2 4,1 17,9 6,4 21,,9,6 1, Zdroj: NMS, vlastní propočty autorů Účelově určené výdaje na oblast snižování poptávky po drogách v r. 21 činily 478, mil. Kč (76,2 %), meziročně tyto výdaje vzrostly o 5,6 %. Největší podíl na těchto výdajích měl státní rozpočet (46,5 %), tento podíl však dlouhodobě klesá. Zvyšuje se podíl krajských rozpočtů (v r. 21 na 4,5 %) na financování protidrogové politiky na snižování poptávky po drogách. Účelově určené výdaje na oblast snižování nabídky drog byly financovány pouze ze státního rozpočtu v r. 21 dosáhly 149,4 mil. Kč (resp. 23,8 %) a meziročně klesly o 3,5 %. Největší podíl výdajů na snižování nabídky drog (33,8 %) byl v roce 26. GRAF 1: Výdaje na snižování poptávky a nabídky po drogách podle zdrojů v letech (mil. Kč) GRAF 11: Struktura výdajů na snižování poptávky a nabídky po drogách podle zdrojů (%) Snižování nabídky (SR) Snižování poptávky (obce) Snižování poptávky (kraje) Snižování poptávky (SR) % 8% 6% 4% 2% % 25,1 29,5 33,8 28,8 25,5 25,5 23,8 14,4 1,2 11,2 1,5 9,8 9,9 9,5 18,7 2,2 18,7 23, 27,3 28,4 3,9 41,9 4,1 37,9 37, 36,8 36,3 35, Snižování nabídky (SR) Snižování poptávky (kraje) Snižování poptávky (obce) Snižování poptávky (SR) ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 9

10 2/4 Inflace a reálné náklady Údaje o výdajích na protidrogovou politiku byly doposud publikovány v běžných cenách, tj. v nominální hodnotě v daném roce. Během času se však vyvíjejí ceny jednotlivých typů položek (nákladů) různým způsobem. Na první pohled se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku rok od roku rostou. V reálném vyjádření, tj. ve stálých cenách určitého počátečního roku, může být však vývoj opačný. Takový přepočet byl proveden s využitím ukazatele míry inflace také na účelově určených výdajích na protidrogovou politiku v časové řadě a výsledky ukazuje tabulka 7. Z porovnání účelově určených výdajů na protidrogovou politiku v běžných a stálých cenách (graf 12) je patrné, že výdaje v běžných cenách sice rostou, ve stálých cenách je však nárůst mnohem mírnější, v letech jsou výdaje ve stálých cenách prakticky na stejné úrovni. Potvrzuje to i graf 13, ve kterém je hodnota indexu meziročních změn výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách za roky 28 a 29 téměř shodná a hodnoty jsou téměř rovné 1 %, v roce 21 je patrný mírný nárůst. Průměrná meziroční změna růstu výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách v období byla 3,5 % ročně, což je však ovlivněno především rokem 25, kdy byl růst 11,3 %. Průměrná meziroční změna růstu HDP ve stálých cenách ve stejném období byla 3,3 %. Porovnání s vývojem HDP je ovšem zkreslené, neboť ekonomický vývoj byl ovlivněn finanční krizí, která vypukla na konci r /5 Služby financované z prostředků RVKPP Výše uvedené účelově určené výdaje na protidrogovou politiku jsou uvolňovány na celou řadu programů podle kritérií jednotlivých ministerstev a krajských a obecních samospráv. Kritériem pro poskytnutí dotací z programu protidrogové TABULKA 7: Přepočet výdajů na protidrogovou politiku do stálých cen Ukazatel Výdaje na protidrogovou politiku v běžných cenách (tis. Kč) Míra inflace v % (rok 25=1) 98,1 1, 12,5 15,4 112,1 113,3 114,9 Výdaje na protidrogovou politiku ve stálých cenách (tis. Kč) Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů GRAF 12: Účelově určené výdaje na protidrogovou politiku v běžných a stálých cenách (mil. Kč) GRAF 13: Index meziročního vývoje HDP a účelově určených výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách (%) Výdaje na protidrogovou politiku v b.c. Výdaje na protidrogovou politiku v s.c. (25=1) Výdaje na protidrogovou politiku v s.c. HDP v s.c. Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů Zdroj: NMS, ČSÚ, vlastní propočty autorů ZAOSTŘENO NA DROGY 3/212 (ročník desátý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 1

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více