V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006."

Transkript

1 V roce 2005 z Nemocnice v Bílovci, příspěvková oranizace (NvB) po krátkém, leč velmi úspěšném působení odešel na vlastní žádost ředitel MUDr. Filip Horák a na základě výběrového řízení byl do této funkce jmenován Ing. Martin Rais. Rovněž na postu ekonoma došlo ke změně, kdy dipl. ek. Aleše Kotáska vystřídala Ing. Hana Heryánová. Nové vedení navázalo na ty zásady a metody řízení, které stanovili jejich předchůdci a které nemocnici umožnily vybřednout z ekonomických potíží natolik, že NvB v současnosti hospodaří vyrovnaně, nemá problémy se splatností svých závazků, není ohrožena prodlužující se splatností faktur od zdravotních pojišťoven a dokonce je schopna z podstatné části zajistit financování investiční akce v roce Myslíme si, že je vhodné na tomto místě poděkovat předcházejícímu vedení za jeho krizový management, který vyřešil zásadní problémy nemocnice a nastartoval proces přeměny NvB ve fungující, zdravou a ekonomicky řízenou organizaci. Díky uvedeným změnám jsme získali možnost soustředit se v závěru roku na vnitřní prostředí a problémy NvB, na její fungování, organizaci, evidenci a v pravém slova smyslu na řízení. Dalo by se to přirovnat k situaci na lodi, která právě díky mimořádně zdatnému kapitánovi projela mořskou bouří a nyní je nutné vyčerpat vodu z podpalubí, uklidit palubu, spravit poškozené plachtoví a stěžně, vyléčit zranění posádky a cestujících a nabrat správný kurs. Počasí je nadále větrné, hrozí ztráta navigace a najetí na mělčinu, ale předchozí úspěch dává naději. Největším problémem zůstává nedořešená personální stránka, kde zejména interní oddělení a LDN ne zcela odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven, navíc nebylo vždy přesně a úplně vedeno výkaznictví, což vyústilo v srpnu 2005 v kontrolu personálního vybavení LDN, na jejímž základě se VZP pokusila při vyúčtování 1. pololetí 2005 srazit částku 6 mil. Kč. Tento tzv. personální audit jsme na základě právního výkladu Asociace českých a moravských nemocnic zpochybnili a napadli jsme rovněž způsob provedení auditu. V současnosti je srážka pozastavena a rýsuje se reálná možnost jejího úplného stornování. V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce Ing. Martin Rais ředitel Ing. Hana Heryánová náměstek pro ekonomiku a provoz Strana 1/15

2 A. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena V průběhu roku se po rozsáhlé reorganizaci v roce 2004 stabilizoval lůžkový fond na celkovém počtu 202 lůžek v následující struktuře a využití: Oddělení Počet lůžek Využití lůžek Interní oddělení 42 90,4% Mezioborová JIP 10 99,2% Chirurgické oddělení 30 94,6% LDN ,7% Celkem ,5% Jak je z uvedené tabulky patrné, podařilo se téměř úplně využít kapacitu lůžkového fondu nemocnice, což vypovídá o vysoké efektivitě a produktivitě poskytované lůžkové péče. Na druhé straně zůstává stále nedořešen problém personálního obsazení dvou oddělení: Interního oddělení: Zde je problém v kvalifikaci lékařů, kdy po odchodu části z nich do Nového Jičína byla kritická situace řešena náborem absolventů. Tento problém se vyřeší postupně složením atestací a/nebo získáním požadované praxe. LDN: Problém nedostatku lékařů se podařilo vyřešit příjmem dvou víceatestovaných lékařů k , zůstává zde problém ve struktuře zdravotnického personálu, zmíněný v úvodu, kdy LDN má proti požadovaným normativům více ošetřovatelského a méně středního zdravotnického personálu. Situace je průběžně řešena ukončováním pracovních poměrů NZP a PZP a přijímáním zdravotních sester. Ambulantní péče zůstala v rosahu a obsazení stejná jako v minulém roce, NvB tedy poskytuje péči v následujících ambulantních provozech: gynekologická ambulance vč. 6-ti lůžek denního stacionáře všeobecná chirurgická ambulance vč. úrazové ambulance poradna pro léčbu chronických ran ortopedická ambulance všeobecná interní ambulance gastroenterologická ambulance kardiologická ambulance Strana 2/15

3 anesteziologické oddělení radiodiagnostické oddělení EEG laboratoř dětská kardiologická ambulance rehabilitační oddělení Jediná výraznější změna proti minulému roku spočívá v opětovném zavedení služeb lékařů ARO, které byly zrušeny z ekonomických důvodů. Tzv. příslužby na telefonu se ukázaly jako sice ekonomické, ale ve výsledku omezující poskytování akutních chirurgických služeb v nočních hodinách a zvyšující riziko odborného pochybení. Na konci roku 2005 jsme se vedle řešení výše uvedených problémů soustředili zejména na urovnání vztahů se zdravotními pojišťovnami, které oprávněně požadovaly zvýšení informovanosti o prováděných změnách zejména v personálním obsazení jednotlivých pracovišť. Byla zavedena jednotná evidence pracovních úvazků, vzdělání a kvalifikačních předpokladů, praxe a odbornosti tak, aby bylo možno snadno sledovat změny a v zákonem určených termínech je poskytovat zdravotním pojišťovnám, při dodržení požadovaných minimálních hodnot pro úhradu zdravotní péče. Věnovali jsme se též kvalitě poskytované péče byl proveden jednorázový audit zaměřený na vedení zdravotnické dokumentace a na soulad s akreditačními standardy. Auditem prošla nemocnice se ctí, neboť bez sebemenší přípravy (audit nesloužil k dosažení akreditace, ale k prověření stavu) získala 195 bodů ze 380 možných (51%), což bylo hodnoceno auditorem jako velmi dobrá výchozí pozice k získání akreditace (auditorem byl člen Spojené akreditační komise ČR). Dalším výsledkem auditu byla řada doporučení, vedoucích ke zlepšení stavu, z nichž ta nejdůležitější již byla realizována. Na základě podobných auditů a studií z dalších oblastí (vykazování pojišťovnám, informatika, personální situace, stavební stav budov, tepelné hospodářství, hygienické a provozní režimy, organizační normy, ) byla zpracována strategie rozvoje NvB, jako záložní varianta pro případ, že by došlo ke zpoždění či zrušení tranformace NvB na akciovou společnost. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý, neboť transformace byla zásahem Ministerstva zdravotnictví skutečně zpožděna a NvB nyní nemusí Strana 3/15

4 improvizovat a může postupovat v předem promyšlených krocích s jistotou, že vedou požadovaným směrem. B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Zřizovatelem byly NvB určeny následující závazné ukazatele: a) Příspěvek na provoz v celkové výši ,- Kč (čísla usnesení ZK 2/20/3, RK 6/378 a RK 13/1337) byl čerpán v určené výši v souladu s členěním podle účelu dle tabulky uvedené v odstavci C.2... splněno b) Absolutní objem prostředků na platy ve výši dle usnesení č. RK 6/377 ve výši ,- Kč, upravený usnesením č. RK 38/1699 na výslednou hodnotu ,- Kč... nesplněno c) Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2004 dle usnesení č. RK 10/559 převod 72,17 tis. Kč do rezervního fondu... splněno Ze stanovených závazných ukazatelů nebyl splněn pouze jediný absolutní objem prostředků na platy, který dosáhl hodnoty Kč. Je zřejmé, že byl stanoven chybně, neboť v NvB nejsou v porovnání s ostatními nemocnicemi Moravskoslezského kraje extrémně vysoké platy (ostatně tarifní systém je určován zákonem) a mimotarifní část platu v roce 2005 činila ,- Kč, což je pouze 6% celkového objemu platů (přčemž nárůst mimotarifních složek proti roku 2004 činil pouze 190 tisíc Kč). Tento ukazatel by ostatně nebyl dodržen ani v případě, kdy by NvB vyplácela pouze nárokovou složku platu, tedy bez motivační složky! Navíc považujeme tento ukazatel za nefér vůči zaměstnancům, jejichž úsilím bylo dosaženo i v krajně nepříznivých podmínkách kladného výsledku hospodaření a díky tomuto ukazateli nebylo možno jejich práci náležitě odměnit. Strana 4/15

5 C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace V následujících odstavcích je proveden stručný rozbor hospodaření NvB v roce Podrobnější údaje jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou této zprávy. V roce 2005 NvB dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč po zdanění. Navrhujeme převést jej v plné výši do rezervního fondu. 1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Výsledek hospodaření podle jednotlivých skupin účtů a průběh jeho tvorby po jednotlivých čtvrtletích je uveden v následující tabulce č.účtu Název položky 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q celkem 501 spotřeba materiálu 3 677, , , , ,72 z toho: léky vč. medic. plynů 1 326, , , , ,96 krev 166,71 192,16 154,92 209,53 723,31 SZM 811,38 662,19 821, , ,43 potraviny 832,94 785,99 833,10 804, ,34 VM 425,71 358,76 396, , ,36 DHM 112,05 148,45 206, , ,01 ostatní (PHm,materiál na Vč) 2,47 14,81 7,82 4,20 29, spotřeba energie 1 421,79 916,20 731, , ,73 z toho: plyn 852,81 394,01 206,17 818, ,12 el.energie 382,36 331,42 308,56 377, ,92 voda 186,62 190,77 217,04 186,26 780,69 sk.51 služby 1 206, , , , ,05 sk.52 mzdové náklady , , , , ,05 sk.53 daně a poplatky 0,00 6,00 2,00-0,70 7,30 sk.54 ostatní náklady 260,21 232,90 181,91 159,20 834, odpisy majetku 1 368, , , , ,53 554,2 prod.materiál a ZC prod.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sk.59 daň z příjmu -39,48 0,00 0, , ,56 NÁKLADY CELKEM , , , , , tržby za vlastní výkony , , , , ,02 sk.64 ostatní výnosy 585,13 623,18 522,99 969, ,12 sk.65 tržby z prod. NHIM,HIM a mat. 0,90 0,23 0,85 1,38 3, provozní dotace 190, ,25 190,25 210, ,99 VÝNOSY CELKEM , , , , ,48 Hospodářský výsledek 2 886, , , ,6 141,32 Strana 5/15

6 Je zřejmé, že NvB tvořila v roce 2005 zisk ve všech čtvrtletích, s výjimkou posledního. Zisk byl dosahován zejména díky následujícím krokům: d) Důsledná kontrola materiálových nákladů, jejich limitace až na jednotlivé měsíce a střediska s určením jednoznačné zodpovědnosti za dodržení těchto limitů (staniční sestra, primář) včetně dopadu do pobídkových složek platu. e) Redukce počtu zaměstnanců zejména v administrativě na nejnižší možný počet. Tato úspora je velmi podstatná, nese s sebou nicméně riziko, že při výpadku jediného těžko nahraditelného pracovníka neexistuje zástup a je ohrožen provoz nemocnice (např. informatik nebo mzdová účetní). Tento problém postupně řešíme vyhledáváním a proškolováním zástupu z řad stávajících zaměstnanců. f) Zrušení skladů NvB je zásobována systémem just-in-time až na jednotlivá střediska, čímž se snižuje administrativa, redukuje personál potřebný k zajištění logistiky a snižuje se množství peněžních prostředků, vázaných neproduktivně v zásobách. g) Maximálně možné využití lůžkové kapacity (průměrná obložnost 2005 byla téměř 95%) přineslo růst výnosů od zdravotních pojišťoven. Problémem zůstalo personální obsazení (zmiňováno výše) a s tím ruku v ruce jdoucí riziko dodatečných regulací (viz případ personálního auditu LDN). h) Důsledné vykazování zdravotní péče pojišťovnám tímto směrem zaměřený audit prováděný zkušeným externistou odhalil jen velmi malé možnosti zlepšení a tím i zvýšení výnosů. i) Revize nájemních smluv provedená na konci roku 2004 znamenala též výrazný nárůst příjmů v roce 2005 se jednalo přibližně o 460 tisíc Kč. j) Úsporou lze též nazvat personální obsazení LDN, tedy zhruba dvojnásobek počtu ošetřovatelského personálu, než je podle sazebníku nutné, a polovina středního zdravotnického personálu, než je vyžadováno. Náklady na plat ošetřovatelského personálu jsou totiž zhruba poloviční proti nákladům na plat sester, oproti tomu odvedou více práce, navíc takové, která je na LDN potřebná (polohování, cvičení s pacientem, mytí a převlékání postelí,...) Bohužel tento trend zejména VZP nerespektuje a strikně vyžaduje dodržení normativů podle sazebníku, i když tím zřetelně trpí kvalita péče o její pojištěnce (lze dokladovat např. na počtu proleženin). Strana 6/15

7 V posledním čtvrtletí došlo na první pohled k výraznému propadu tento propad je však pouze účetní a byl způsoben následujícími skutečnostmi: a) Na straně tržeb bylo nutno očistit hospodářský výsledek od chybně zaúčtovaných dohadných položek z roku 2004 v celkové výši tisíc Kč. b) Dále byly uplatněny dohadné položky na vyúčtování zdravotní péče za rok 2005 v celkové výši tisíc Kč. (Zde se projeví i srážka za personální audit na LDN ve výši tisíc Kč.) c) V očekávání transformace na akciovou společnost a s tím spojené problémy s cashflow (veškeré hotové peníze měly být odvedeny zřizovateli) se NvB předzásobila materiálem, zejména léky, SZM a všeobecným materiálem s delší exspirační dobou. Tímto způsobem byl rovněž řešen výpadek v zásobování koncem roku 2005 a začátkem roku 2006, kdy dodavatelé omezují dodávky z důvodu dovolených a následných inventur. Toto omezení je pro NvB nepřijatelné, neboť nevede sklady (o zásobách je účtováno způsobem B) a nedokáže proto podobné výkyvy vykrývat ze zásob. Takto pořízený materiál bude postupně spotřebován v prvních 2-3 měsících roku d) V posledním čtvrtletí se projevilo navýšení platových tarifů, platné od e) Nárůst nákladů na služby (účty 51x) byl způsoben jednak provedením výše zmiňovaných externích auditů, jednak zpracováním systému organizačních norem a směrnic (vyžádáno auditorem poté, co zjistil, že neexistují ani základní směrnice jako organizační řád nebo směrnice o platu). f) Poslední podstatnou položkou je daň z příjmu. Nemocnice je totiž povinna odvádět daň z příjmu i v případě, že její hospodářský výsledek je ztrátový resp. dokud není ztráta vyšší než odpisy. Odpisy v našem případě nejsou daňově uznatelným nákladem, jelikož majetek je ve vlastnictví zřizovatele Zde bychom rádi podotkli, že tomuto zdanění se šlo poměrně snadno vyhnout pronájmem majetku nemocnici a následným převodem takto získaných prostředků zpět do nemocnice například formou investiční dotace. Strana 7/15

8 2. Čerpání účelových dotací Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v roce 2005 je uvedeno v následující tabulce. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace a b A. Neinvestiční dotace celkem v tom: 206 příspěvek na opravy, údržbu a revize majetku příspěvek na provoz příspěvek na provedení auditu B. Investiční transfery celkem v tom: jednotlivé tituly C. Dotace a transfery celkem Veškeré dotace poskytnuté zřizovatelem organizaci Nemocnice v Bílovci pro rok 2004 byly vyčerpány v plném rozsahu a v souladu s účelem dotace. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, zahraniční cesty Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v systému, kde platy jsou striktně dány a opakovaně navyšovány vládními nařízeními, je možno dosáhnout úspory v těchto nákladech pouze snižováním počtu zaměstnanců a zvyšování efektivity práce. Jak bylo již dříve uvedeno, touto cestou se vydalo předchozí vedení a podle našeho názoru leckde zašlo dále, než by bylo žádoucí z hlediska zajištění normativně daných stavů a kvalifikace, zejména na oddělení LDN. Nápravné opatření, spočívající v náhradě vždy dvou ošetřovatelek jednou zdravotní sestrou tak, aby bylo postupně dosaženo požadovaných počtů, sice nezhoršila ekonomický výsledek (plat jedné sestry je v průměru roven platu dvou ošetřovatelek), došlo však jednoznačně ke ztížení pracovních podmínek a zvýšení objemu práce (stejnou práci musí zvládnout polovina personálu), a to zejména na službách. Dalším Strana 8/15

9 efektem je neúčelné využívání středoškolsky vzdělaných sester k provádění méně kvalifikované práce. Ovšem za nejpodstatnější považujeme pokles úrovně a kvality péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Je přinejmenším podivné, že tuto argumentaci odmítají zástupci zdravotních pojišťoven, kteří jsou povinni zajistit kvalitu péče pro své pojištěnce. Průměrná mzda činila Kč proti Kč v roce 2004, což je nárůst o 1,2%. Evidenční přepočtený počet zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 231,79 (v roce 2004 byl 222,79, tedy nárůst o 9 zaměstnanců, což odpovídá 4%). V roce 2005 nebyla realizována žádná zahraniční služební cesta. 4. Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy, informace o pojištění majetku a pojistných událostech Organizace realizovala v roce 2005 opravy a udržování majetku v celkové výši cca ,- což bylo oproti roku 2004 navýšení o 4%. Pokud jde o strukturu výdajů, byly prostředky z 62% čerpány na opravu a údržbu nezdravotnické techniky, protože do této skupiny nebylo v minulých letech vůbec investováno, nebyla opravována a její stav byl značně zanedbaný. Na krytí podstatné části těchto výdajů byla použita provozní dotace ve výši ,- Kč. Výčet investičních akcí realizovaných v roce 2005 je uveden v následující tabulce: P.č. Název akce Plnění v tis. Kč 1 Technické zhodnocení telefonní ústředny Merlin 55 2 Sterilizátor parní Unisteri Souprava VIOFOR 76 4 Sonda FLA 10MHz k ultrazvuku Lampa RTG Rotax 125/12/50 rik 61 6 Stroj kopirovací Minolta BizHub 210 S 59 7 Stroj prací MILNOR APS Kamera k lapar. Telecam DX Endoskop 95 9 Laparoskop Monitor multifunkční anestez. BCI Investice celkem Strana 9/15

10 V roce 2005 proběhl výběr pojišťovacího makléře, jímž se na základě výzvy několika uchazečům stala společnost Satum Czech. Tato společnost pro NvB zajišťuje výběr optimálních pojistných programů pro konkrétní účely, výběr nejvhodnější pojišťovny, veškerou administrativu spojenou s pojištěním a likvidací pojistných událostí. Její zpráva je přílohou této zprávy. 5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Pohledávky Z celkové hodnoty pohledávek (rozvaha řádek č.052) ve výši ,12 tis. Kč je po lhůtě splatnosti tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 6 tis. Kč jsou déle než 360 dnů po lhůtě splatnosti. Na pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou vytvořeny opravné položky. Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 4 roky. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. b. Závazky Z celkové hodnoty závazků (rozvaha řádek č.167) ve výši 7 248,29 tis. Kč je po lhůtě splatnosti 23 tis. Kč, z toho žádné závazky nejsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace: nemá žádné závazky, které mají k 31.prosinci 2005 dobu splatnosti delší než 1 rok nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. Strana 10/15

11 neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů nemá žádné penzijní závazky neeviduje k žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani pojistného na veřejném zdravotním pojištění nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu c. Inventarizace majetku Po dlouhé době, kdy byly inventury v Nemocnici v Bílovci a také v Nemocnici v Bílovci, p.o. prováděny pouze formálně (na tuto skutečnost poukázalo již předchozí vedení nemocnice v roce 2004 MUDr. Filip Horák, v té době ředitel; dipl. ek. Aleš Kotásek, v té době ekonom), již není možné dohledat majetek, který byl pro své znehodnocení či opotřebení zlikvidován, zpravidla odvezením do kovošrotu. Vážní lístky však nebyly nikým evidovány; zlikvidovaný majetek nebyl z evidence majetku vyřazen. Proto byl i nadále "evidován". Na tento stav upozornila ve své závěrečné zprávě již ÚIK svým zápisem k , kdy byly nařízeny mimořádné inventarizace, sloužící k ocenění majetku pro plánovaný přechod na Bíloveckou nemocnici, a.s. od Protože podle neprůkazně vedené evidence majetku nelze dnes prokázat, komu byl majetek do správy svěřen, ani kdo a kdy majetek likvidoval (často byl veden na již neexistujících nákladových střediscích a na osoby, které již k datu inventarizace nebyly v zaměstnaneckém poměru), navrhla ÚIK provést prosté vyřazení a narovnat tak evidenční a skutečný stav. Dnes je majetek řádně evidován dle existujících nákladových středisek, na příslušnou staniční sestru či jinou pověřenou osobu, která je za evidenci a péči o svěřený majetek přímo odpovědná. Řádnou inventarizací na konci roku 2005 již nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Strana 11/15

12 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti NvB vykázala za rok 2005 v doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 249 tis. Kč při výnosech 880 tis. Kč. Na tomto ukazateli se podílely zejména nájmy z majetku organizace soukromým osobám a společnostem podnikajícím v areálu NvB. Vykázaný zisk použila organizace na hlavní činnost. 7. Peněžní fondy a jejich krytí V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Investiční fond Průběh tvorby a čerpání investičního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tvorba příděl z odpisů čerpání použití na nový majetek snížení z důvodů proúčtování nekryté částí fondu stav k tis. Kč tis. Kč tis. Kč 387 tis. Kč tis. Kč K bylo zaúčtováno dle metodiky dané zřizovatelem nezajištěné krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 387,26 tis. Kč. Peněžní prostředky byly použity na pokrytí provozních nákladů, zejména: na mzdové prostředky (nedostatečné krytí z důvodů dvojího navýšení mezd rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví); na provoz organizace (nedostatečné krytí dotacemi MSK). Při zpracování přílohy účetní závěrky bylo auditprem zjištěno, že správná výše celkového nezajištěného krytí investičního fondu (fondu reprodukce majetku) finančními prostředky činí 2.592,30 tis. Kč, čímž došlo k nadhodnocení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč (stav fondu by činil ,35 tis. Kč) a současně k podhodnocení hospodářského výsledku běžného účetního období o 2.204,97 tis. Kč (stav hospodářského výsledku by činil 2.346,30 tis. Kč). NvB po konzultaci se zřizovatelem doporučení auditora přijala a snížení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč je zaúčtováno v účetním období roku Strana 12/15

13 b. Fond kulturních a sociálních potřeb Průběh tvorby a čerpání FKSP je zřejmý z následující tabulky: stav k jiné změny (snížení čerpání o vklady zaměstnanců, OSZSP) tvorba - základní příděl (tvořen z mezd) čerpání: dětské rekreace stravování osobní účty zaměstnanců kultura, tělovýchova peněžní dary stav k ostatní (zlepšení pracovního prostředí, ) tis. Kč 56 tis. Kč 846 tis. Kč 24 tis. Kč 185 tis. Kč 694 tis. Kč 54 tis. Kč 105 tis. Kč 143 tis. Kč tis. Kč c. Rezervní fond Průběh tvorby a čerpání rezervního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tis. Kč tvorba: finanční dary 59 tis. Kč příděl ze zisku 72 tis. Kč čerpání 59 tis. Kč stav k tis. Kč Strana 13/15

14 D. Návrh opatření ke zkvalitnění řízení organizace Hlavním cílem vedení NvB již není ekonomická stabilizace, ale ekonomický rozvoj (z krizového řízení přecházíme na běžné ekonomické řízení). Tomu odpovídají i organizační změny zploštění organizační struktury, přenášení pravomocí na nižší úrovně řízení, standardizace a dokumentace procesů, jejich optimalizace atd. NvB má zpracovanou strategii, na jejímž základě dále uplatňuje jednotlivé taktické kroky. Z konkrétních rozpracovaných nebo zamýšlených akcí je možno uvést: modernizace informační technologie (servery, zálohování, pracovní stanice, systémový software) a dobudování informačního systému tak, aby bylo možno data nejenom bezpečně pořizovat a uchovávat, ale aby bylo možno je využívat pro účely analýzy a řízení převedení nákupních a zásobovacích procesů na platformu internetu, čímž zajistíme jejich dokonalou transparentnost, zjednodušíme související administrativu, snížíme chybovost a usnadníme kontrolní činnost sjednocení zdravotnické dokumentace na základě doporučení auditu SaK povede ke zvýšení kvality péče o pacienty systemizace a katalogizace pracovních míst a funkcí, doplnění popisů pracovních činností a jejich následná optimalizace zavedení systému čipových karet pro účely centrální evidence tisku a kopírování a rovněž pro stravovací systém přinese úspory nákladů v obou těchto oblastech (čipové karty mohou být dále využity pro kontrolu vstupu do vybraných prostor, pro docházkový systém, jako elektronická peněženka umožňující např. nákup v bufetu nebo čerpání FKSP u smluvních partnerů ) pasportizace prostor a na jejím základě tvorba nových (nebo revize existujících) pravidel pro rozúčtování režijních nákladů tak, aby bylo možno na jejich řízení zainteresovat staniční sestry (zde je nezbytně nutné zavedení zónové regulace topení) rekonstrukce operačních sálů a přestavba centrální sterilizace podpoří zachování a rozvoj chirurgie směrem k traumatologickému centru pro budoucí dálnici optimalizace lůžkového fondu, provedená na základě podrobné kalkulace nákladů a výnosů na lůžkoden rozšíření doplňkových činností o vaření a praní prádla pro externí subjekty přinese zvýšení výnosů z nezdravotnické činnosti Strana 14/15

15 E. Výsledky kontrol V roce 2005 nebyla v NvB žádná kontrola od zřizovatele, orgánů státní správy a dozoru ani z finančního úřadu. Organizace prováděla interní kontroly v souladu s plánem interního auditora. Závěrem roku 2005 proběhl na vyžádání zřizovatele účetní audit hospodaření, jehož výsledky jsou shrnuty ve Zprávě o auditu (příloha této zprávy). Auditor schválil hospodaření NvB bez výhrad. F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2005 nerealizovala NvB žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle uvedeného zákona. Veškeré investiční akce byly realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách výzvou více uchazečům, a veškerá příslušná dokumentace vedena v souladu s tímto zákonem. G. Seznam příloh Součástí této zprávy jsou následující přílohy: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, v platném znění Zpráva pojišťovacího makléře společnosti Satum Czech s.r.o. o rozsahu pojištění a pojistných událostech v NvB v roce 2005 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní uzávěrky, zpracovaná firmou FIN- PARTNER s.r.o. Strana 15/15

16 Příspěvková organizace: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace 17. listopadu 538, Bílovec, IČ: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulky pro všechny příspěvkové organizace nevykonávající činnost škol a školských zařízení Tabulka č. 1 - Základní ukazatele Tabulka č. 2b) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 3b) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic Tabulka č. 8 - Majetek Tabulka č. 9a) až d) - Platy a mzdy Tabulka č Hospodaření s peněžními fondy kromě oblasti školství Tabulka č Přehled o investičních nákladech

17 Tabulka č. 1 přílohy č. 16 Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace 1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE v tis.kč Ukazatelé Plán 2005 Skutečnost k % Porovnání hlavní doplňková celkem plnění skutečnost index činnost činnost k m.r. celkem NÁKLADY CELKEM , ,95 96, ,16 100, ,32 0,987 Výnosy celkem bez přísp , ,40 883, ,49 100, ,39 0,990 Příspěvek na provoz 1 638, ,99 0, ,99 99, ,10 0,841 VÝNOSY CELKEM , ,39 883, ,48 100, ,49 0,987 Hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Upravený hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Zlepšený(+),zhoršený(-)HV x -645,56 786,89 141,33 x 72,17 1,958 Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

18 2.PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 2b) přílohy č. 16 v tis. Kč rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) vývojový ukazatel vývojový ukazatel index číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) , , , ,02-334,51 0,00 1,004 3 z toho: tržby od VZP , , , , ,88 0,00 1,053 4 tržby od ostatních zdrav. pojišťoven , , , , ,56 0,00 0,903 5 ostatní výnosy 111,54 111,54 123,35 123,35 11,81 0,00 0,904 6 Aktivace a změna stavu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Provozní dotace (691) 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 8 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 9 dotace získané z jiných veřejných rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 10 dotace získané z fondů EU 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu (651,654) 61,24 377,70 438,94 3,35 3,35-61,24-374,35 130, Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652,655) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Ostatní výnosy (64x) 1 743, , , ,38 879, ,12 78,38-221,18 1, z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 0,00 0,00 0,00 17 výnosy z pronájmu 1 027, ,40 815,77 815,77 0,00-211,63 1, granty mimo veřejné rozpočty 0,00 0,00 0,00 0,00 19 výnosy celkem (č.ř ) , , , ,39 883, ,48-626,48-595,53 1,013

19 3. PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel Tabulka č. 3b) přílohy č. 16 vývojový ukazatel index v tis. Kč =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu ,06 8, , ,14 2, , ,08-5,52 1,300 3 z toho: léčiva 6 464, , , ,96 224,31 0,00 1,035 4 SZM 4 067,02 3, , , ,43 378,41-3,73 1,092 5 krev a krevní výrobky 757,86 757,86 723,31 723,31-34,55 0,00 0,954 6 potraviny pro pacienty 417,01 417, , , ,33 0,00 7,809 7 Spotřeba energie 3 221,00 406, , ,22 5, , ,22-400,97 1,227 8 Služby ,83 15, , ,34 1, , ,49-14,45 0,533 9 z toho: nájemné 375,13 375, , ,49 658,36 0,00 2, opravy a udržování 867,07 0,77 867,84 903,40 0,98 904,38 36,33 0,21 1, telekomunikace 397,85 397,85 442,66 442,66 44,81 0,00 1, konzultace a poradenská služba 526,13 526,13 802,32 802,32 276,19 0,00 1, cestovné 56,02 56,02 44,04 44,04-11,98 0,00 0, Mzdové náklady ,46 35, , ,67 19, ,72 789,21-16,77 1, z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) ,24 12, , ,61 6, ,34-26,63-5,80 0, z toho: zákonné sociální pojištění (524) ,45 12, , ,05 6, ,78 378,60-5,80 1, Daně a poplatky (53x) 11,10 11,10 7,30 7,30-3,80 0,00 0, Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551) 5 131,91 234, , ,28 61, ,53-55,63-173,58 0, Zůstatková cena prod.dl.nehm. a hm.majetku, prod.mat. (552,554) 172,19 324,23 496,42 0,00-172,19-324,23 0, Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Prodané cenné papíry a podíly (553) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Ostatní náklady (503,513,54x) 3 749,27 0, ,39 854,84 0,08 854, ,43-0,04 0, z toho: pojištění majetku 272,86 272,86 197,39 197,39-75,47 0,00 0, manka a škody 5,90 5,90 0,70 0,70-5,20 0,00 0, technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Daň z příjmů (59) -74,29-74, , , ,56 74,29-19, náklady celkem (č.ř ) ,06 963, , ,95 96, ,16-424,11-867,06 0, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti rok 2004 (předch.rok) rok 2005 (hodnocený rok) Tabulka č. 4 přílohy č. 15 v tis. Kč číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index =4-1 8=5-2 9=6/3 1 hospodářský výsledek (výnosy - náklady) -443,19 515,36 72,17-645,56 786,89 141,33-202,37 271,53 1, Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

20 5. UPRAVENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tabulka č. 5 přílohy č. 16 v Kč Výsledek hospodaření Skutečnost Prostředky v Kč - z hlavní činnosti ,26 - z doplňkové činnosti ,10 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) ,84 - položky upravující výsledek hospodaření (- ; +) x) Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta) ,84 x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP, - ; + vliv opraveného daňového přiznání, krytí ztráty z minulých let apod.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více