V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006."

Transkript

1 V roce 2005 z Nemocnice v Bílovci, příspěvková oranizace (NvB) po krátkém, leč velmi úspěšném působení odešel na vlastní žádost ředitel MUDr. Filip Horák a na základě výběrového řízení byl do této funkce jmenován Ing. Martin Rais. Rovněž na postu ekonoma došlo ke změně, kdy dipl. ek. Aleše Kotáska vystřídala Ing. Hana Heryánová. Nové vedení navázalo na ty zásady a metody řízení, které stanovili jejich předchůdci a které nemocnici umožnily vybřednout z ekonomických potíží natolik, že NvB v současnosti hospodaří vyrovnaně, nemá problémy se splatností svých závazků, není ohrožena prodlužující se splatností faktur od zdravotních pojišťoven a dokonce je schopna z podstatné části zajistit financování investiční akce v roce Myslíme si, že je vhodné na tomto místě poděkovat předcházejícímu vedení za jeho krizový management, který vyřešil zásadní problémy nemocnice a nastartoval proces přeměny NvB ve fungující, zdravou a ekonomicky řízenou organizaci. Díky uvedeným změnám jsme získali možnost soustředit se v závěru roku na vnitřní prostředí a problémy NvB, na její fungování, organizaci, evidenci a v pravém slova smyslu na řízení. Dalo by se to přirovnat k situaci na lodi, která právě díky mimořádně zdatnému kapitánovi projela mořskou bouří a nyní je nutné vyčerpat vodu z podpalubí, uklidit palubu, spravit poškozené plachtoví a stěžně, vyléčit zranění posádky a cestujících a nabrat správný kurs. Počasí je nadále větrné, hrozí ztráta navigace a najetí na mělčinu, ale předchozí úspěch dává naději. Největším problémem zůstává nedořešená personální stránka, kde zejména interní oddělení a LDN ne zcela odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven, navíc nebylo vždy přesně a úplně vedeno výkaznictví, což vyústilo v srpnu 2005 v kontrolu personálního vybavení LDN, na jejímž základě se VZP pokusila při vyúčtování 1. pololetí 2005 srazit částku 6 mil. Kč. Tento tzv. personální audit jsme na základě právního výkladu Asociace českých a moravských nemocnic zpochybnili a napadli jsme rovněž způsob provedení auditu. V současnosti je srážka pozastavena a rýsuje se reálná možnost jejího úplného stornování. V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce Ing. Martin Rais ředitel Ing. Hana Heryánová náměstek pro ekonomiku a provoz Strana 1/15

2 A. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena V průběhu roku se po rozsáhlé reorganizaci v roce 2004 stabilizoval lůžkový fond na celkovém počtu 202 lůžek v následující struktuře a využití: Oddělení Počet lůžek Využití lůžek Interní oddělení 42 90,4% Mezioborová JIP 10 99,2% Chirurgické oddělení 30 94,6% LDN ,7% Celkem ,5% Jak je z uvedené tabulky patrné, podařilo se téměř úplně využít kapacitu lůžkového fondu nemocnice, což vypovídá o vysoké efektivitě a produktivitě poskytované lůžkové péče. Na druhé straně zůstává stále nedořešen problém personálního obsazení dvou oddělení: Interního oddělení: Zde je problém v kvalifikaci lékařů, kdy po odchodu části z nich do Nového Jičína byla kritická situace řešena náborem absolventů. Tento problém se vyřeší postupně složením atestací a/nebo získáním požadované praxe. LDN: Problém nedostatku lékařů se podařilo vyřešit příjmem dvou víceatestovaných lékařů k , zůstává zde problém ve struktuře zdravotnického personálu, zmíněný v úvodu, kdy LDN má proti požadovaným normativům více ošetřovatelského a méně středního zdravotnického personálu. Situace je průběžně řešena ukončováním pracovních poměrů NZP a PZP a přijímáním zdravotních sester. Ambulantní péče zůstala v rosahu a obsazení stejná jako v minulém roce, NvB tedy poskytuje péči v následujících ambulantních provozech: gynekologická ambulance vč. 6-ti lůžek denního stacionáře všeobecná chirurgická ambulance vč. úrazové ambulance poradna pro léčbu chronických ran ortopedická ambulance všeobecná interní ambulance gastroenterologická ambulance kardiologická ambulance Strana 2/15

3 anesteziologické oddělení radiodiagnostické oddělení EEG laboratoř dětská kardiologická ambulance rehabilitační oddělení Jediná výraznější změna proti minulému roku spočívá v opětovném zavedení služeb lékařů ARO, které byly zrušeny z ekonomických důvodů. Tzv. příslužby na telefonu se ukázaly jako sice ekonomické, ale ve výsledku omezující poskytování akutních chirurgických služeb v nočních hodinách a zvyšující riziko odborného pochybení. Na konci roku 2005 jsme se vedle řešení výše uvedených problémů soustředili zejména na urovnání vztahů se zdravotními pojišťovnami, které oprávněně požadovaly zvýšení informovanosti o prováděných změnách zejména v personálním obsazení jednotlivých pracovišť. Byla zavedena jednotná evidence pracovních úvazků, vzdělání a kvalifikačních předpokladů, praxe a odbornosti tak, aby bylo možno snadno sledovat změny a v zákonem určených termínech je poskytovat zdravotním pojišťovnám, při dodržení požadovaných minimálních hodnot pro úhradu zdravotní péče. Věnovali jsme se též kvalitě poskytované péče byl proveden jednorázový audit zaměřený na vedení zdravotnické dokumentace a na soulad s akreditačními standardy. Auditem prošla nemocnice se ctí, neboť bez sebemenší přípravy (audit nesloužil k dosažení akreditace, ale k prověření stavu) získala 195 bodů ze 380 možných (51%), což bylo hodnoceno auditorem jako velmi dobrá výchozí pozice k získání akreditace (auditorem byl člen Spojené akreditační komise ČR). Dalším výsledkem auditu byla řada doporučení, vedoucích ke zlepšení stavu, z nichž ta nejdůležitější již byla realizována. Na základě podobných auditů a studií z dalších oblastí (vykazování pojišťovnám, informatika, personální situace, stavební stav budov, tepelné hospodářství, hygienické a provozní režimy, organizační normy, ) byla zpracována strategie rozvoje NvB, jako záložní varianta pro případ, že by došlo ke zpoždění či zrušení tranformace NvB na akciovou společnost. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý, neboť transformace byla zásahem Ministerstva zdravotnictví skutečně zpožděna a NvB nyní nemusí Strana 3/15

4 improvizovat a může postupovat v předem promyšlených krocích s jistotou, že vedou požadovaným směrem. B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Zřizovatelem byly NvB určeny následující závazné ukazatele: a) Příspěvek na provoz v celkové výši ,- Kč (čísla usnesení ZK 2/20/3, RK 6/378 a RK 13/1337) byl čerpán v určené výši v souladu s členěním podle účelu dle tabulky uvedené v odstavci C.2... splněno b) Absolutní objem prostředků na platy ve výši dle usnesení č. RK 6/377 ve výši ,- Kč, upravený usnesením č. RK 38/1699 na výslednou hodnotu ,- Kč... nesplněno c) Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2004 dle usnesení č. RK 10/559 převod 72,17 tis. Kč do rezervního fondu... splněno Ze stanovených závazných ukazatelů nebyl splněn pouze jediný absolutní objem prostředků na platy, který dosáhl hodnoty Kč. Je zřejmé, že byl stanoven chybně, neboť v NvB nejsou v porovnání s ostatními nemocnicemi Moravskoslezského kraje extrémně vysoké platy (ostatně tarifní systém je určován zákonem) a mimotarifní část platu v roce 2005 činila ,- Kč, což je pouze 6% celkového objemu platů (přčemž nárůst mimotarifních složek proti roku 2004 činil pouze 190 tisíc Kč). Tento ukazatel by ostatně nebyl dodržen ani v případě, kdy by NvB vyplácela pouze nárokovou složku platu, tedy bez motivační složky! Navíc považujeme tento ukazatel za nefér vůči zaměstnancům, jejichž úsilím bylo dosaženo i v krajně nepříznivých podmínkách kladného výsledku hospodaření a díky tomuto ukazateli nebylo možno jejich práci náležitě odměnit. Strana 4/15

5 C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace V následujících odstavcích je proveden stručný rozbor hospodaření NvB v roce Podrobnější údaje jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou této zprávy. V roce 2005 NvB dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč po zdanění. Navrhujeme převést jej v plné výši do rezervního fondu. 1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Výsledek hospodaření podle jednotlivých skupin účtů a průběh jeho tvorby po jednotlivých čtvrtletích je uveden v následující tabulce č.účtu Název položky 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q celkem 501 spotřeba materiálu 3 677, , , , ,72 z toho: léky vč. medic. plynů 1 326, , , , ,96 krev 166,71 192,16 154,92 209,53 723,31 SZM 811,38 662,19 821, , ,43 potraviny 832,94 785,99 833,10 804, ,34 VM 425,71 358,76 396, , ,36 DHM 112,05 148,45 206, , ,01 ostatní (PHm,materiál na Vč) 2,47 14,81 7,82 4,20 29, spotřeba energie 1 421,79 916,20 731, , ,73 z toho: plyn 852,81 394,01 206,17 818, ,12 el.energie 382,36 331,42 308,56 377, ,92 voda 186,62 190,77 217,04 186,26 780,69 sk.51 služby 1 206, , , , ,05 sk.52 mzdové náklady , , , , ,05 sk.53 daně a poplatky 0,00 6,00 2,00-0,70 7,30 sk.54 ostatní náklady 260,21 232,90 181,91 159,20 834, odpisy majetku 1 368, , , , ,53 554,2 prod.materiál a ZC prod.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sk.59 daň z příjmu -39,48 0,00 0, , ,56 NÁKLADY CELKEM , , , , , tržby za vlastní výkony , , , , ,02 sk.64 ostatní výnosy 585,13 623,18 522,99 969, ,12 sk.65 tržby z prod. NHIM,HIM a mat. 0,90 0,23 0,85 1,38 3, provozní dotace 190, ,25 190,25 210, ,99 VÝNOSY CELKEM , , , , ,48 Hospodářský výsledek 2 886, , , ,6 141,32 Strana 5/15

6 Je zřejmé, že NvB tvořila v roce 2005 zisk ve všech čtvrtletích, s výjimkou posledního. Zisk byl dosahován zejména díky následujícím krokům: d) Důsledná kontrola materiálových nákladů, jejich limitace až na jednotlivé měsíce a střediska s určením jednoznačné zodpovědnosti za dodržení těchto limitů (staniční sestra, primář) včetně dopadu do pobídkových složek platu. e) Redukce počtu zaměstnanců zejména v administrativě na nejnižší možný počet. Tato úspora je velmi podstatná, nese s sebou nicméně riziko, že při výpadku jediného těžko nahraditelného pracovníka neexistuje zástup a je ohrožen provoz nemocnice (např. informatik nebo mzdová účetní). Tento problém postupně řešíme vyhledáváním a proškolováním zástupu z řad stávajících zaměstnanců. f) Zrušení skladů NvB je zásobována systémem just-in-time až na jednotlivá střediska, čímž se snižuje administrativa, redukuje personál potřebný k zajištění logistiky a snižuje se množství peněžních prostředků, vázaných neproduktivně v zásobách. g) Maximálně možné využití lůžkové kapacity (průměrná obložnost 2005 byla téměř 95%) přineslo růst výnosů od zdravotních pojišťoven. Problémem zůstalo personální obsazení (zmiňováno výše) a s tím ruku v ruce jdoucí riziko dodatečných regulací (viz případ personálního auditu LDN). h) Důsledné vykazování zdravotní péče pojišťovnám tímto směrem zaměřený audit prováděný zkušeným externistou odhalil jen velmi malé možnosti zlepšení a tím i zvýšení výnosů. i) Revize nájemních smluv provedená na konci roku 2004 znamenala též výrazný nárůst příjmů v roce 2005 se jednalo přibližně o 460 tisíc Kč. j) Úsporou lze též nazvat personální obsazení LDN, tedy zhruba dvojnásobek počtu ošetřovatelského personálu, než je podle sazebníku nutné, a polovina středního zdravotnického personálu, než je vyžadováno. Náklady na plat ošetřovatelského personálu jsou totiž zhruba poloviční proti nákladům na plat sester, oproti tomu odvedou více práce, navíc takové, která je na LDN potřebná (polohování, cvičení s pacientem, mytí a převlékání postelí,...) Bohužel tento trend zejména VZP nerespektuje a strikně vyžaduje dodržení normativů podle sazebníku, i když tím zřetelně trpí kvalita péče o její pojištěnce (lze dokladovat např. na počtu proleženin). Strana 6/15

7 V posledním čtvrtletí došlo na první pohled k výraznému propadu tento propad je však pouze účetní a byl způsoben následujícími skutečnostmi: a) Na straně tržeb bylo nutno očistit hospodářský výsledek od chybně zaúčtovaných dohadných položek z roku 2004 v celkové výši tisíc Kč. b) Dále byly uplatněny dohadné položky na vyúčtování zdravotní péče za rok 2005 v celkové výši tisíc Kč. (Zde se projeví i srážka za personální audit na LDN ve výši tisíc Kč.) c) V očekávání transformace na akciovou společnost a s tím spojené problémy s cashflow (veškeré hotové peníze měly být odvedeny zřizovateli) se NvB předzásobila materiálem, zejména léky, SZM a všeobecným materiálem s delší exspirační dobou. Tímto způsobem byl rovněž řešen výpadek v zásobování koncem roku 2005 a začátkem roku 2006, kdy dodavatelé omezují dodávky z důvodu dovolených a následných inventur. Toto omezení je pro NvB nepřijatelné, neboť nevede sklady (o zásobách je účtováno způsobem B) a nedokáže proto podobné výkyvy vykrývat ze zásob. Takto pořízený materiál bude postupně spotřebován v prvních 2-3 měsících roku d) V posledním čtvrtletí se projevilo navýšení platových tarifů, platné od e) Nárůst nákladů na služby (účty 51x) byl způsoben jednak provedením výše zmiňovaných externích auditů, jednak zpracováním systému organizačních norem a směrnic (vyžádáno auditorem poté, co zjistil, že neexistují ani základní směrnice jako organizační řád nebo směrnice o platu). f) Poslední podstatnou položkou je daň z příjmu. Nemocnice je totiž povinna odvádět daň z příjmu i v případě, že její hospodářský výsledek je ztrátový resp. dokud není ztráta vyšší než odpisy. Odpisy v našem případě nejsou daňově uznatelným nákladem, jelikož majetek je ve vlastnictví zřizovatele Zde bychom rádi podotkli, že tomuto zdanění se šlo poměrně snadno vyhnout pronájmem majetku nemocnici a následným převodem takto získaných prostředků zpět do nemocnice například formou investiční dotace. Strana 7/15

8 2. Čerpání účelových dotací Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v roce 2005 je uvedeno v následující tabulce. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace a b A. Neinvestiční dotace celkem v tom: 206 příspěvek na opravy, údržbu a revize majetku příspěvek na provoz příspěvek na provedení auditu B. Investiční transfery celkem v tom: jednotlivé tituly C. Dotace a transfery celkem Veškeré dotace poskytnuté zřizovatelem organizaci Nemocnice v Bílovci pro rok 2004 byly vyčerpány v plném rozsahu a v souladu s účelem dotace. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, zahraniční cesty Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v systému, kde platy jsou striktně dány a opakovaně navyšovány vládními nařízeními, je možno dosáhnout úspory v těchto nákladech pouze snižováním počtu zaměstnanců a zvyšování efektivity práce. Jak bylo již dříve uvedeno, touto cestou se vydalo předchozí vedení a podle našeho názoru leckde zašlo dále, než by bylo žádoucí z hlediska zajištění normativně daných stavů a kvalifikace, zejména na oddělení LDN. Nápravné opatření, spočívající v náhradě vždy dvou ošetřovatelek jednou zdravotní sestrou tak, aby bylo postupně dosaženo požadovaných počtů, sice nezhoršila ekonomický výsledek (plat jedné sestry je v průměru roven platu dvou ošetřovatelek), došlo však jednoznačně ke ztížení pracovních podmínek a zvýšení objemu práce (stejnou práci musí zvládnout polovina personálu), a to zejména na službách. Dalším Strana 8/15

9 efektem je neúčelné využívání středoškolsky vzdělaných sester k provádění méně kvalifikované práce. Ovšem za nejpodstatnější považujeme pokles úrovně a kvality péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Je přinejmenším podivné, že tuto argumentaci odmítají zástupci zdravotních pojišťoven, kteří jsou povinni zajistit kvalitu péče pro své pojištěnce. Průměrná mzda činila Kč proti Kč v roce 2004, což je nárůst o 1,2%. Evidenční přepočtený počet zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 231,79 (v roce 2004 byl 222,79, tedy nárůst o 9 zaměstnanců, což odpovídá 4%). V roce 2005 nebyla realizována žádná zahraniční služební cesta. 4. Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy, informace o pojištění majetku a pojistných událostech Organizace realizovala v roce 2005 opravy a udržování majetku v celkové výši cca ,- což bylo oproti roku 2004 navýšení o 4%. Pokud jde o strukturu výdajů, byly prostředky z 62% čerpány na opravu a údržbu nezdravotnické techniky, protože do této skupiny nebylo v minulých letech vůbec investováno, nebyla opravována a její stav byl značně zanedbaný. Na krytí podstatné části těchto výdajů byla použita provozní dotace ve výši ,- Kč. Výčet investičních akcí realizovaných v roce 2005 je uveden v následující tabulce: P.č. Název akce Plnění v tis. Kč 1 Technické zhodnocení telefonní ústředny Merlin 55 2 Sterilizátor parní Unisteri Souprava VIOFOR 76 4 Sonda FLA 10MHz k ultrazvuku Lampa RTG Rotax 125/12/50 rik 61 6 Stroj kopirovací Minolta BizHub 210 S 59 7 Stroj prací MILNOR APS Kamera k lapar. Telecam DX Endoskop 95 9 Laparoskop Monitor multifunkční anestez. BCI Investice celkem Strana 9/15

10 V roce 2005 proběhl výběr pojišťovacího makléře, jímž se na základě výzvy několika uchazečům stala společnost Satum Czech. Tato společnost pro NvB zajišťuje výběr optimálních pojistných programů pro konkrétní účely, výběr nejvhodnější pojišťovny, veškerou administrativu spojenou s pojištěním a likvidací pojistných událostí. Její zpráva je přílohou této zprávy. 5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Pohledávky Z celkové hodnoty pohledávek (rozvaha řádek č.052) ve výši ,12 tis. Kč je po lhůtě splatnosti tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 6 tis. Kč jsou déle než 360 dnů po lhůtě splatnosti. Na pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou vytvořeny opravné položky. Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 4 roky. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. b. Závazky Z celkové hodnoty závazků (rozvaha řádek č.167) ve výši 7 248,29 tis. Kč je po lhůtě splatnosti 23 tis. Kč, z toho žádné závazky nejsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace: nemá žádné závazky, které mají k 31.prosinci 2005 dobu splatnosti delší než 1 rok nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. Strana 10/15

11 neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů nemá žádné penzijní závazky neeviduje k žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani pojistného na veřejném zdravotním pojištění nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu c. Inventarizace majetku Po dlouhé době, kdy byly inventury v Nemocnici v Bílovci a také v Nemocnici v Bílovci, p.o. prováděny pouze formálně (na tuto skutečnost poukázalo již předchozí vedení nemocnice v roce 2004 MUDr. Filip Horák, v té době ředitel; dipl. ek. Aleš Kotásek, v té době ekonom), již není možné dohledat majetek, který byl pro své znehodnocení či opotřebení zlikvidován, zpravidla odvezením do kovošrotu. Vážní lístky však nebyly nikým evidovány; zlikvidovaný majetek nebyl z evidence majetku vyřazen. Proto byl i nadále "evidován". Na tento stav upozornila ve své závěrečné zprávě již ÚIK svým zápisem k , kdy byly nařízeny mimořádné inventarizace, sloužící k ocenění majetku pro plánovaný přechod na Bíloveckou nemocnici, a.s. od Protože podle neprůkazně vedené evidence majetku nelze dnes prokázat, komu byl majetek do správy svěřen, ani kdo a kdy majetek likvidoval (často byl veden na již neexistujících nákladových střediscích a na osoby, které již k datu inventarizace nebyly v zaměstnaneckém poměru), navrhla ÚIK provést prosté vyřazení a narovnat tak evidenční a skutečný stav. Dnes je majetek řádně evidován dle existujících nákladových středisek, na příslušnou staniční sestru či jinou pověřenou osobu, která je za evidenci a péči o svěřený majetek přímo odpovědná. Řádnou inventarizací na konci roku 2005 již nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Strana 11/15

12 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti NvB vykázala za rok 2005 v doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 249 tis. Kč při výnosech 880 tis. Kč. Na tomto ukazateli se podílely zejména nájmy z majetku organizace soukromým osobám a společnostem podnikajícím v areálu NvB. Vykázaný zisk použila organizace na hlavní činnost. 7. Peněžní fondy a jejich krytí V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Investiční fond Průběh tvorby a čerpání investičního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tvorba příděl z odpisů čerpání použití na nový majetek snížení z důvodů proúčtování nekryté částí fondu stav k tis. Kč tis. Kč tis. Kč 387 tis. Kč tis. Kč K bylo zaúčtováno dle metodiky dané zřizovatelem nezajištěné krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 387,26 tis. Kč. Peněžní prostředky byly použity na pokrytí provozních nákladů, zejména: na mzdové prostředky (nedostatečné krytí z důvodů dvojího navýšení mezd rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví); na provoz organizace (nedostatečné krytí dotacemi MSK). Při zpracování přílohy účetní závěrky bylo auditprem zjištěno, že správná výše celkového nezajištěného krytí investičního fondu (fondu reprodukce majetku) finančními prostředky činí 2.592,30 tis. Kč, čímž došlo k nadhodnocení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč (stav fondu by činil ,35 tis. Kč) a současně k podhodnocení hospodářského výsledku běžného účetního období o 2.204,97 tis. Kč (stav hospodářského výsledku by činil 2.346,30 tis. Kč). NvB po konzultaci se zřizovatelem doporučení auditora přijala a snížení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč je zaúčtováno v účetním období roku Strana 12/15

13 b. Fond kulturních a sociálních potřeb Průběh tvorby a čerpání FKSP je zřejmý z následující tabulky: stav k jiné změny (snížení čerpání o vklady zaměstnanců, OSZSP) tvorba - základní příděl (tvořen z mezd) čerpání: dětské rekreace stravování osobní účty zaměstnanců kultura, tělovýchova peněžní dary stav k ostatní (zlepšení pracovního prostředí, ) tis. Kč 56 tis. Kč 846 tis. Kč 24 tis. Kč 185 tis. Kč 694 tis. Kč 54 tis. Kč 105 tis. Kč 143 tis. Kč tis. Kč c. Rezervní fond Průběh tvorby a čerpání rezervního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tis. Kč tvorba: finanční dary 59 tis. Kč příděl ze zisku 72 tis. Kč čerpání 59 tis. Kč stav k tis. Kč Strana 13/15

14 D. Návrh opatření ke zkvalitnění řízení organizace Hlavním cílem vedení NvB již není ekonomická stabilizace, ale ekonomický rozvoj (z krizového řízení přecházíme na běžné ekonomické řízení). Tomu odpovídají i organizační změny zploštění organizační struktury, přenášení pravomocí na nižší úrovně řízení, standardizace a dokumentace procesů, jejich optimalizace atd. NvB má zpracovanou strategii, na jejímž základě dále uplatňuje jednotlivé taktické kroky. Z konkrétních rozpracovaných nebo zamýšlených akcí je možno uvést: modernizace informační technologie (servery, zálohování, pracovní stanice, systémový software) a dobudování informačního systému tak, aby bylo možno data nejenom bezpečně pořizovat a uchovávat, ale aby bylo možno je využívat pro účely analýzy a řízení převedení nákupních a zásobovacích procesů na platformu internetu, čímž zajistíme jejich dokonalou transparentnost, zjednodušíme související administrativu, snížíme chybovost a usnadníme kontrolní činnost sjednocení zdravotnické dokumentace na základě doporučení auditu SaK povede ke zvýšení kvality péče o pacienty systemizace a katalogizace pracovních míst a funkcí, doplnění popisů pracovních činností a jejich následná optimalizace zavedení systému čipových karet pro účely centrální evidence tisku a kopírování a rovněž pro stravovací systém přinese úspory nákladů v obou těchto oblastech (čipové karty mohou být dále využity pro kontrolu vstupu do vybraných prostor, pro docházkový systém, jako elektronická peněženka umožňující např. nákup v bufetu nebo čerpání FKSP u smluvních partnerů ) pasportizace prostor a na jejím základě tvorba nových (nebo revize existujících) pravidel pro rozúčtování režijních nákladů tak, aby bylo možno na jejich řízení zainteresovat staniční sestry (zde je nezbytně nutné zavedení zónové regulace topení) rekonstrukce operačních sálů a přestavba centrální sterilizace podpoří zachování a rozvoj chirurgie směrem k traumatologickému centru pro budoucí dálnici optimalizace lůžkového fondu, provedená na základě podrobné kalkulace nákladů a výnosů na lůžkoden rozšíření doplňkových činností o vaření a praní prádla pro externí subjekty přinese zvýšení výnosů z nezdravotnické činnosti Strana 14/15

15 E. Výsledky kontrol V roce 2005 nebyla v NvB žádná kontrola od zřizovatele, orgánů státní správy a dozoru ani z finančního úřadu. Organizace prováděla interní kontroly v souladu s plánem interního auditora. Závěrem roku 2005 proběhl na vyžádání zřizovatele účetní audit hospodaření, jehož výsledky jsou shrnuty ve Zprávě o auditu (příloha této zprávy). Auditor schválil hospodaření NvB bez výhrad. F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2005 nerealizovala NvB žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle uvedeného zákona. Veškeré investiční akce byly realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách výzvou více uchazečům, a veškerá příslušná dokumentace vedena v souladu s tímto zákonem. G. Seznam příloh Součástí této zprávy jsou následující přílohy: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, v platném znění Zpráva pojišťovacího makléře společnosti Satum Czech s.r.o. o rozsahu pojištění a pojistných událostech v NvB v roce 2005 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní uzávěrky, zpracovaná firmou FIN- PARTNER s.r.o. Strana 15/15

16 Příspěvková organizace: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace 17. listopadu 538, Bílovec, IČ: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulky pro všechny příspěvkové organizace nevykonávající činnost škol a školských zařízení Tabulka č. 1 - Základní ukazatele Tabulka č. 2b) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 3b) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic Tabulka č. 8 - Majetek Tabulka č. 9a) až d) - Platy a mzdy Tabulka č Hospodaření s peněžními fondy kromě oblasti školství Tabulka č Přehled o investičních nákladech

17 Tabulka č. 1 přílohy č. 16 Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace 1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE v tis.kč Ukazatelé Plán 2005 Skutečnost k % Porovnání hlavní doplňková celkem plnění skutečnost index činnost činnost k m.r. celkem NÁKLADY CELKEM , ,95 96, ,16 100, ,32 0,987 Výnosy celkem bez přísp , ,40 883, ,49 100, ,39 0,990 Příspěvek na provoz 1 638, ,99 0, ,99 99, ,10 0,841 VÝNOSY CELKEM , ,39 883, ,48 100, ,49 0,987 Hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Upravený hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Zlepšený(+),zhoršený(-)HV x -645,56 786,89 141,33 x 72,17 1,958 Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

18 2.PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 2b) přílohy č. 16 v tis. Kč rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) vývojový ukazatel vývojový ukazatel index číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) , , , ,02-334,51 0,00 1,004 3 z toho: tržby od VZP , , , , ,88 0,00 1,053 4 tržby od ostatních zdrav. pojišťoven , , , , ,56 0,00 0,903 5 ostatní výnosy 111,54 111,54 123,35 123,35 11,81 0,00 0,904 6 Aktivace a změna stavu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Provozní dotace (691) 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 8 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 9 dotace získané z jiných veřejných rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 10 dotace získané z fondů EU 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu (651,654) 61,24 377,70 438,94 3,35 3,35-61,24-374,35 130, Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652,655) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Ostatní výnosy (64x) 1 743, , , ,38 879, ,12 78,38-221,18 1, z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 0,00 0,00 0,00 17 výnosy z pronájmu 1 027, ,40 815,77 815,77 0,00-211,63 1, granty mimo veřejné rozpočty 0,00 0,00 0,00 0,00 19 výnosy celkem (č.ř ) , , , ,39 883, ,48-626,48-595,53 1,013

19 3. PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel Tabulka č. 3b) přílohy č. 16 vývojový ukazatel index v tis. Kč =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu ,06 8, , ,14 2, , ,08-5,52 1,300 3 z toho: léčiva 6 464, , , ,96 224,31 0,00 1,035 4 SZM 4 067,02 3, , , ,43 378,41-3,73 1,092 5 krev a krevní výrobky 757,86 757,86 723,31 723,31-34,55 0,00 0,954 6 potraviny pro pacienty 417,01 417, , , ,33 0,00 7,809 7 Spotřeba energie 3 221,00 406, , ,22 5, , ,22-400,97 1,227 8 Služby ,83 15, , ,34 1, , ,49-14,45 0,533 9 z toho: nájemné 375,13 375, , ,49 658,36 0,00 2, opravy a udržování 867,07 0,77 867,84 903,40 0,98 904,38 36,33 0,21 1, telekomunikace 397,85 397,85 442,66 442,66 44,81 0,00 1, konzultace a poradenská služba 526,13 526,13 802,32 802,32 276,19 0,00 1, cestovné 56,02 56,02 44,04 44,04-11,98 0,00 0, Mzdové náklady ,46 35, , ,67 19, ,72 789,21-16,77 1, z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) ,24 12, , ,61 6, ,34-26,63-5,80 0, z toho: zákonné sociální pojištění (524) ,45 12, , ,05 6, ,78 378,60-5,80 1, Daně a poplatky (53x) 11,10 11,10 7,30 7,30-3,80 0,00 0, Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551) 5 131,91 234, , ,28 61, ,53-55,63-173,58 0, Zůstatková cena prod.dl.nehm. a hm.majetku, prod.mat. (552,554) 172,19 324,23 496,42 0,00-172,19-324,23 0, Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Prodané cenné papíry a podíly (553) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Ostatní náklady (503,513,54x) 3 749,27 0, ,39 854,84 0,08 854, ,43-0,04 0, z toho: pojištění majetku 272,86 272,86 197,39 197,39-75,47 0,00 0, manka a škody 5,90 5,90 0,70 0,70-5,20 0,00 0, technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Daň z příjmů (59) -74,29-74, , , ,56 74,29-19, náklady celkem (č.ř ) ,06 963, , ,95 96, ,16-424,11-867,06 0, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti rok 2004 (předch.rok) rok 2005 (hodnocený rok) Tabulka č. 4 přílohy č. 15 v tis. Kč číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index =4-1 8=5-2 9=6/3 1 hospodářský výsledek (výnosy - náklady) -443,19 515,36 72,17-645,56 786,89 141,33-202,37 271,53 1, Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

20 5. UPRAVENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tabulka č. 5 přílohy č. 16 v Kč Výsledek hospodaření Skutečnost Prostředky v Kč - z hlavní činnosti ,26 - z doplňkové činnosti ,10 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) ,84 - položky upravující výsledek hospodaření (- ; +) x) Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta) ,84 x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP, - ; + vliv opraveného daňového přiznání, krytí ztráty z minulých let apod.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více