V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2006."

Transkript

1 V roce 2005 z Nemocnice v Bílovci, příspěvková oranizace (NvB) po krátkém, leč velmi úspěšném působení odešel na vlastní žádost ředitel MUDr. Filip Horák a na základě výběrového řízení byl do této funkce jmenován Ing. Martin Rais. Rovněž na postu ekonoma došlo ke změně, kdy dipl. ek. Aleše Kotáska vystřídala Ing. Hana Heryánová. Nové vedení navázalo na ty zásady a metody řízení, které stanovili jejich předchůdci a které nemocnici umožnily vybřednout z ekonomických potíží natolik, že NvB v současnosti hospodaří vyrovnaně, nemá problémy se splatností svých závazků, není ohrožena prodlužující se splatností faktur od zdravotních pojišťoven a dokonce je schopna z podstatné části zajistit financování investiční akce v roce Myslíme si, že je vhodné na tomto místě poděkovat předcházejícímu vedení za jeho krizový management, který vyřešil zásadní problémy nemocnice a nastartoval proces přeměny NvB ve fungující, zdravou a ekonomicky řízenou organizaci. Díky uvedeným změnám jsme získali možnost soustředit se v závěru roku na vnitřní prostředí a problémy NvB, na její fungování, organizaci, evidenci a v pravém slova smyslu na řízení. Dalo by se to přirovnat k situaci na lodi, která právě díky mimořádně zdatnému kapitánovi projela mořskou bouří a nyní je nutné vyčerpat vodu z podpalubí, uklidit palubu, spravit poškozené plachtoví a stěžně, vyléčit zranění posádky a cestujících a nabrat správný kurs. Počasí je nadále větrné, hrozí ztráta navigace a najetí na mělčinu, ale předchozí úspěch dává naději. Největším problémem zůstává nedořešená personální stránka, kde zejména interní oddělení a LDN ne zcela odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven, navíc nebylo vždy přesně a úplně vedeno výkaznictví, což vyústilo v srpnu 2005 v kontrolu personálního vybavení LDN, na jejímž základě se VZP pokusila při vyúčtování 1. pololetí 2005 srazit částku 6 mil. Kč. Tento tzv. personální audit jsme na základě právního výkladu Asociace českých a moravských nemocnic zpochybnili a napadli jsme rovněž způsob provedení auditu. V současnosti je srážka pozastavena a rýsuje se reálná možnost jejího úplného stornování. V následujícím materiálu Vás chceme blíže seznámit s činností NvB v loňském roce a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce Ing. Martin Rais ředitel Ing. Hana Heryánová náměstek pro ekonomiku a provoz Strana 1/15

2 A. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena V průběhu roku se po rozsáhlé reorganizaci v roce 2004 stabilizoval lůžkový fond na celkovém počtu 202 lůžek v následující struktuře a využití: Oddělení Počet lůžek Využití lůžek Interní oddělení 42 90,4% Mezioborová JIP 10 99,2% Chirurgické oddělení 30 94,6% LDN ,7% Celkem ,5% Jak je z uvedené tabulky patrné, podařilo se téměř úplně využít kapacitu lůžkového fondu nemocnice, což vypovídá o vysoké efektivitě a produktivitě poskytované lůžkové péče. Na druhé straně zůstává stále nedořešen problém personálního obsazení dvou oddělení: Interního oddělení: Zde je problém v kvalifikaci lékařů, kdy po odchodu části z nich do Nového Jičína byla kritická situace řešena náborem absolventů. Tento problém se vyřeší postupně složením atestací a/nebo získáním požadované praxe. LDN: Problém nedostatku lékařů se podařilo vyřešit příjmem dvou víceatestovaných lékařů k , zůstává zde problém ve struktuře zdravotnického personálu, zmíněný v úvodu, kdy LDN má proti požadovaným normativům více ošetřovatelského a méně středního zdravotnického personálu. Situace je průběžně řešena ukončováním pracovních poměrů NZP a PZP a přijímáním zdravotních sester. Ambulantní péče zůstala v rosahu a obsazení stejná jako v minulém roce, NvB tedy poskytuje péči v následujících ambulantních provozech: gynekologická ambulance vč. 6-ti lůžek denního stacionáře všeobecná chirurgická ambulance vč. úrazové ambulance poradna pro léčbu chronických ran ortopedická ambulance všeobecná interní ambulance gastroenterologická ambulance kardiologická ambulance Strana 2/15

3 anesteziologické oddělení radiodiagnostické oddělení EEG laboratoř dětská kardiologická ambulance rehabilitační oddělení Jediná výraznější změna proti minulému roku spočívá v opětovném zavedení služeb lékařů ARO, které byly zrušeny z ekonomických důvodů. Tzv. příslužby na telefonu se ukázaly jako sice ekonomické, ale ve výsledku omezující poskytování akutních chirurgických služeb v nočních hodinách a zvyšující riziko odborného pochybení. Na konci roku 2005 jsme se vedle řešení výše uvedených problémů soustředili zejména na urovnání vztahů se zdravotními pojišťovnami, které oprávněně požadovaly zvýšení informovanosti o prováděných změnách zejména v personálním obsazení jednotlivých pracovišť. Byla zavedena jednotná evidence pracovních úvazků, vzdělání a kvalifikačních předpokladů, praxe a odbornosti tak, aby bylo možno snadno sledovat změny a v zákonem určených termínech je poskytovat zdravotním pojišťovnám, při dodržení požadovaných minimálních hodnot pro úhradu zdravotní péče. Věnovali jsme se též kvalitě poskytované péče byl proveden jednorázový audit zaměřený na vedení zdravotnické dokumentace a na soulad s akreditačními standardy. Auditem prošla nemocnice se ctí, neboť bez sebemenší přípravy (audit nesloužil k dosažení akreditace, ale k prověření stavu) získala 195 bodů ze 380 možných (51%), což bylo hodnoceno auditorem jako velmi dobrá výchozí pozice k získání akreditace (auditorem byl člen Spojené akreditační komise ČR). Dalším výsledkem auditu byla řada doporučení, vedoucích ke zlepšení stavu, z nichž ta nejdůležitější již byla realizována. Na základě podobných auditů a studií z dalších oblastí (vykazování pojišťovnám, informatika, personální situace, stavební stav budov, tepelné hospodářství, hygienické a provozní režimy, organizační normy, ) byla zpracována strategie rozvoje NvB, jako záložní varianta pro případ, že by došlo ke zpoždění či zrušení tranformace NvB na akciovou společnost. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý, neboť transformace byla zásahem Ministerstva zdravotnictví skutečně zpožděna a NvB nyní nemusí Strana 3/15

4 improvizovat a může postupovat v předem promyšlených krocích s jistotou, že vedou požadovaným směrem. B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Zřizovatelem byly NvB určeny následující závazné ukazatele: a) Příspěvek na provoz v celkové výši ,- Kč (čísla usnesení ZK 2/20/3, RK 6/378 a RK 13/1337) byl čerpán v určené výši v souladu s členěním podle účelu dle tabulky uvedené v odstavci C.2... splněno b) Absolutní objem prostředků na platy ve výši dle usnesení č. RK 6/377 ve výši ,- Kč, upravený usnesením č. RK 38/1699 na výslednou hodnotu ,- Kč... nesplněno c) Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2004 dle usnesení č. RK 10/559 převod 72,17 tis. Kč do rezervního fondu... splněno Ze stanovených závazných ukazatelů nebyl splněn pouze jediný absolutní objem prostředků na platy, který dosáhl hodnoty Kč. Je zřejmé, že byl stanoven chybně, neboť v NvB nejsou v porovnání s ostatními nemocnicemi Moravskoslezského kraje extrémně vysoké platy (ostatně tarifní systém je určován zákonem) a mimotarifní část platu v roce 2005 činila ,- Kč, což je pouze 6% celkového objemu platů (přčemž nárůst mimotarifních složek proti roku 2004 činil pouze 190 tisíc Kč). Tento ukazatel by ostatně nebyl dodržen ani v případě, kdy by NvB vyplácela pouze nárokovou složku platu, tedy bez motivační složky! Navíc považujeme tento ukazatel za nefér vůči zaměstnancům, jejichž úsilím bylo dosaženo i v krajně nepříznivých podmínkách kladného výsledku hospodaření a díky tomuto ukazateli nebylo možno jejich práci náležitě odměnit. Strana 4/15

5 C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace V následujících odstavcích je proveden stručný rozbor hospodaření NvB v roce Podrobnější údaje jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou této zprávy. V roce 2005 NvB dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč po zdanění. Navrhujeme převést jej v plné výši do rezervního fondu. 1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Výsledek hospodaření podle jednotlivých skupin účtů a průběh jeho tvorby po jednotlivých čtvrtletích je uveden v následující tabulce č.účtu Název položky 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q celkem 501 spotřeba materiálu 3 677, , , , ,72 z toho: léky vč. medic. plynů 1 326, , , , ,96 krev 166,71 192,16 154,92 209,53 723,31 SZM 811,38 662,19 821, , ,43 potraviny 832,94 785,99 833,10 804, ,34 VM 425,71 358,76 396, , ,36 DHM 112,05 148,45 206, , ,01 ostatní (PHm,materiál na Vč) 2,47 14,81 7,82 4,20 29, spotřeba energie 1 421,79 916,20 731, , ,73 z toho: plyn 852,81 394,01 206,17 818, ,12 el.energie 382,36 331,42 308,56 377, ,92 voda 186,62 190,77 217,04 186,26 780,69 sk.51 služby 1 206, , , , ,05 sk.52 mzdové náklady , , , , ,05 sk.53 daně a poplatky 0,00 6,00 2,00-0,70 7,30 sk.54 ostatní náklady 260,21 232,90 181,91 159,20 834, odpisy majetku 1 368, , , , ,53 554,2 prod.materiál a ZC prod.majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sk.59 daň z příjmu -39,48 0,00 0, , ,56 NÁKLADY CELKEM , , , , , tržby za vlastní výkony , , , , ,02 sk.64 ostatní výnosy 585,13 623,18 522,99 969, ,12 sk.65 tržby z prod. NHIM,HIM a mat. 0,90 0,23 0,85 1,38 3, provozní dotace 190, ,25 190,25 210, ,99 VÝNOSY CELKEM , , , , ,48 Hospodářský výsledek 2 886, , , ,6 141,32 Strana 5/15

6 Je zřejmé, že NvB tvořila v roce 2005 zisk ve všech čtvrtletích, s výjimkou posledního. Zisk byl dosahován zejména díky následujícím krokům: d) Důsledná kontrola materiálových nákladů, jejich limitace až na jednotlivé měsíce a střediska s určením jednoznačné zodpovědnosti za dodržení těchto limitů (staniční sestra, primář) včetně dopadu do pobídkových složek platu. e) Redukce počtu zaměstnanců zejména v administrativě na nejnižší možný počet. Tato úspora je velmi podstatná, nese s sebou nicméně riziko, že při výpadku jediného těžko nahraditelného pracovníka neexistuje zástup a je ohrožen provoz nemocnice (např. informatik nebo mzdová účetní). Tento problém postupně řešíme vyhledáváním a proškolováním zástupu z řad stávajících zaměstnanců. f) Zrušení skladů NvB je zásobována systémem just-in-time až na jednotlivá střediska, čímž se snižuje administrativa, redukuje personál potřebný k zajištění logistiky a snižuje se množství peněžních prostředků, vázaných neproduktivně v zásobách. g) Maximálně možné využití lůžkové kapacity (průměrná obložnost 2005 byla téměř 95%) přineslo růst výnosů od zdravotních pojišťoven. Problémem zůstalo personální obsazení (zmiňováno výše) a s tím ruku v ruce jdoucí riziko dodatečných regulací (viz případ personálního auditu LDN). h) Důsledné vykazování zdravotní péče pojišťovnám tímto směrem zaměřený audit prováděný zkušeným externistou odhalil jen velmi malé možnosti zlepšení a tím i zvýšení výnosů. i) Revize nájemních smluv provedená na konci roku 2004 znamenala též výrazný nárůst příjmů v roce 2005 se jednalo přibližně o 460 tisíc Kč. j) Úsporou lze též nazvat personální obsazení LDN, tedy zhruba dvojnásobek počtu ošetřovatelského personálu, než je podle sazebníku nutné, a polovina středního zdravotnického personálu, než je vyžadováno. Náklady na plat ošetřovatelského personálu jsou totiž zhruba poloviční proti nákladům na plat sester, oproti tomu odvedou více práce, navíc takové, která je na LDN potřebná (polohování, cvičení s pacientem, mytí a převlékání postelí,...) Bohužel tento trend zejména VZP nerespektuje a strikně vyžaduje dodržení normativů podle sazebníku, i když tím zřetelně trpí kvalita péče o její pojištěnce (lze dokladovat např. na počtu proleženin). Strana 6/15

7 V posledním čtvrtletí došlo na první pohled k výraznému propadu tento propad je však pouze účetní a byl způsoben následujícími skutečnostmi: a) Na straně tržeb bylo nutno očistit hospodářský výsledek od chybně zaúčtovaných dohadných položek z roku 2004 v celkové výši tisíc Kč. b) Dále byly uplatněny dohadné položky na vyúčtování zdravotní péče za rok 2005 v celkové výši tisíc Kč. (Zde se projeví i srážka za personální audit na LDN ve výši tisíc Kč.) c) V očekávání transformace na akciovou společnost a s tím spojené problémy s cashflow (veškeré hotové peníze měly být odvedeny zřizovateli) se NvB předzásobila materiálem, zejména léky, SZM a všeobecným materiálem s delší exspirační dobou. Tímto způsobem byl rovněž řešen výpadek v zásobování koncem roku 2005 a začátkem roku 2006, kdy dodavatelé omezují dodávky z důvodu dovolených a následných inventur. Toto omezení je pro NvB nepřijatelné, neboť nevede sklady (o zásobách je účtováno způsobem B) a nedokáže proto podobné výkyvy vykrývat ze zásob. Takto pořízený materiál bude postupně spotřebován v prvních 2-3 měsících roku d) V posledním čtvrtletí se projevilo navýšení platových tarifů, platné od e) Nárůst nákladů na služby (účty 51x) byl způsoben jednak provedením výše zmiňovaných externích auditů, jednak zpracováním systému organizačních norem a směrnic (vyžádáno auditorem poté, co zjistil, že neexistují ani základní směrnice jako organizační řád nebo směrnice o platu). f) Poslední podstatnou položkou je daň z příjmu. Nemocnice je totiž povinna odvádět daň z příjmu i v případě, že její hospodářský výsledek je ztrátový resp. dokud není ztráta vyšší než odpisy. Odpisy v našem případě nejsou daňově uznatelným nákladem, jelikož majetek je ve vlastnictví zřizovatele Zde bychom rádi podotkli, že tomuto zdanění se šlo poměrně snadno vyhnout pronájmem majetku nemocnici a následným převodem takto získaných prostředků zpět do nemocnice například formou investiční dotace. Strana 7/15

8 2. Čerpání účelových dotací Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v roce 2005 je uvedeno v následující tabulce. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace a b A. Neinvestiční dotace celkem v tom: 206 příspěvek na opravy, údržbu a revize majetku příspěvek na provoz příspěvek na provedení auditu B. Investiční transfery celkem v tom: jednotlivé tituly C. Dotace a transfery celkem Veškeré dotace poskytnuté zřizovatelem organizaci Nemocnice v Bílovci pro rok 2004 byly vyčerpány v plném rozsahu a v souladu s účelem dotace. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, zahraniční cesty Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v systému, kde platy jsou striktně dány a opakovaně navyšovány vládními nařízeními, je možno dosáhnout úspory v těchto nákladech pouze snižováním počtu zaměstnanců a zvyšování efektivity práce. Jak bylo již dříve uvedeno, touto cestou se vydalo předchozí vedení a podle našeho názoru leckde zašlo dále, než by bylo žádoucí z hlediska zajištění normativně daných stavů a kvalifikace, zejména na oddělení LDN. Nápravné opatření, spočívající v náhradě vždy dvou ošetřovatelek jednou zdravotní sestrou tak, aby bylo postupně dosaženo požadovaných počtů, sice nezhoršila ekonomický výsledek (plat jedné sestry je v průměru roven platu dvou ošetřovatelek), došlo však jednoznačně ke ztížení pracovních podmínek a zvýšení objemu práce (stejnou práci musí zvládnout polovina personálu), a to zejména na službách. Dalším Strana 8/15

9 efektem je neúčelné využívání středoškolsky vzdělaných sester k provádění méně kvalifikované práce. Ovšem za nejpodstatnější považujeme pokles úrovně a kvality péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Je přinejmenším podivné, že tuto argumentaci odmítají zástupci zdravotních pojišťoven, kteří jsou povinni zajistit kvalitu péče pro své pojištěnce. Průměrná mzda činila Kč proti Kč v roce 2004, což je nárůst o 1,2%. Evidenční přepočtený počet zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 231,79 (v roce 2004 byl 222,79, tedy nárůst o 9 zaměstnanců, což odpovídá 4%). V roce 2005 nebyla realizována žádná zahraniční služební cesta. 4. Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy, informace o pojištění majetku a pojistných událostech Organizace realizovala v roce 2005 opravy a udržování majetku v celkové výši cca ,- což bylo oproti roku 2004 navýšení o 4%. Pokud jde o strukturu výdajů, byly prostředky z 62% čerpány na opravu a údržbu nezdravotnické techniky, protože do této skupiny nebylo v minulých letech vůbec investováno, nebyla opravována a její stav byl značně zanedbaný. Na krytí podstatné části těchto výdajů byla použita provozní dotace ve výši ,- Kč. Výčet investičních akcí realizovaných v roce 2005 je uveden v následující tabulce: P.č. Název akce Plnění v tis. Kč 1 Technické zhodnocení telefonní ústředny Merlin 55 2 Sterilizátor parní Unisteri Souprava VIOFOR 76 4 Sonda FLA 10MHz k ultrazvuku Lampa RTG Rotax 125/12/50 rik 61 6 Stroj kopirovací Minolta BizHub 210 S 59 7 Stroj prací MILNOR APS Kamera k lapar. Telecam DX Endoskop 95 9 Laparoskop Monitor multifunkční anestez. BCI Investice celkem Strana 9/15

10 V roce 2005 proběhl výběr pojišťovacího makléře, jímž se na základě výzvy několika uchazečům stala společnost Satum Czech. Tato společnost pro NvB zajišťuje výběr optimálních pojistných programů pro konkrétní účely, výběr nejvhodnější pojišťovny, veškerou administrativu spojenou s pojištěním a likvidací pojistných událostí. Její zpráva je přílohou této zprávy. 5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Pohledávky Z celkové hodnoty pohledávek (rozvaha řádek č.052) ve výši ,12 tis. Kč je po lhůtě splatnosti tis. Kč, z toho pohledávky ve výši 6 tis. Kč jsou déle než 360 dnů po lhůtě splatnosti. Na pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou vytvořeny opravné položky. Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 4 roky. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. b. Závazky Z celkové hodnoty závazků (rozvaha řádek č.167) ve výši 7 248,29 tis. Kč je po lhůtě splatnosti 23 tis. Kč, z toho žádné závazky nejsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Organizace: nemá žádné závazky, které mají k 31.prosinci 2005 dobu splatnosti delší než 1 rok nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. Strana 10/15

11 neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů nemá žádné penzijní závazky neeviduje k žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani pojistného na veřejném zdravotním pojištění nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu c. Inventarizace majetku Po dlouhé době, kdy byly inventury v Nemocnici v Bílovci a také v Nemocnici v Bílovci, p.o. prováděny pouze formálně (na tuto skutečnost poukázalo již předchozí vedení nemocnice v roce 2004 MUDr. Filip Horák, v té době ředitel; dipl. ek. Aleš Kotásek, v té době ekonom), již není možné dohledat majetek, který byl pro své znehodnocení či opotřebení zlikvidován, zpravidla odvezením do kovošrotu. Vážní lístky však nebyly nikým evidovány; zlikvidovaný majetek nebyl z evidence majetku vyřazen. Proto byl i nadále "evidován". Na tento stav upozornila ve své závěrečné zprávě již ÚIK svým zápisem k , kdy byly nařízeny mimořádné inventarizace, sloužící k ocenění majetku pro plánovaný přechod na Bíloveckou nemocnici, a.s. od Protože podle neprůkazně vedené evidence majetku nelze dnes prokázat, komu byl majetek do správy svěřen, ani kdo a kdy majetek likvidoval (často byl veden na již neexistujících nákladových střediscích a na osoby, které již k datu inventarizace nebyly v zaměstnaneckém poměru), navrhla ÚIK provést prosté vyřazení a narovnat tak evidenční a skutečný stav. Dnes je majetek řádně evidován dle existujících nákladových středisek, na příslušnou staniční sestru či jinou pověřenou osobu, která je za evidenci a péči o svěřený majetek přímo odpovědná. Řádnou inventarizací na konci roku 2005 již nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Strana 11/15

12 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti NvB vykázala za rok 2005 v doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 249 tis. Kč při výnosech 880 tis. Kč. Na tomto ukazateli se podílely zejména nájmy z majetku organizace soukromým osobám a společnostem podnikajícím v areálu NvB. Vykázaný zisk použila organizace na hlavní činnost. 7. Peněžní fondy a jejich krytí V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise. a. Investiční fond Průběh tvorby a čerpání investičního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tvorba příděl z odpisů čerpání použití na nový majetek snížení z důvodů proúčtování nekryté částí fondu stav k tis. Kč tis. Kč tis. Kč 387 tis. Kč tis. Kč K bylo zaúčtováno dle metodiky dané zřizovatelem nezajištěné krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 387,26 tis. Kč. Peněžní prostředky byly použity na pokrytí provozních nákladů, zejména: na mzdové prostředky (nedostatečné krytí z důvodů dvojího navýšení mezd rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví); na provoz organizace (nedostatečné krytí dotacemi MSK). Při zpracování přílohy účetní závěrky bylo auditprem zjištěno, že správná výše celkového nezajištěného krytí investičního fondu (fondu reprodukce majetku) finančními prostředky činí 2.592,30 tis. Kč, čímž došlo k nadhodnocení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč (stav fondu by činil ,35 tis. Kč) a současně k podhodnocení hospodářského výsledku běžného účetního období o 2.204,97 tis. Kč (stav hospodářského výsledku by činil 2.346,30 tis. Kč). NvB po konzultaci se zřizovatelem doporučení auditora přijala a snížení investičního fondu (fondu reprodukce majetku) o 2.204,97 tis. Kč je zaúčtováno v účetním období roku Strana 12/15

13 b. Fond kulturních a sociálních potřeb Průběh tvorby a čerpání FKSP je zřejmý z následující tabulky: stav k jiné změny (snížení čerpání o vklady zaměstnanců, OSZSP) tvorba - základní příděl (tvořen z mezd) čerpání: dětské rekreace stravování osobní účty zaměstnanců kultura, tělovýchova peněžní dary stav k ostatní (zlepšení pracovního prostředí, ) tis. Kč 56 tis. Kč 846 tis. Kč 24 tis. Kč 185 tis. Kč 694 tis. Kč 54 tis. Kč 105 tis. Kč 143 tis. Kč tis. Kč c. Rezervní fond Průběh tvorby a čerpání rezervního fondu je zřejmý z následující tabulky: stav k tis. Kč tvorba: finanční dary 59 tis. Kč příděl ze zisku 72 tis. Kč čerpání 59 tis. Kč stav k tis. Kč Strana 13/15

14 D. Návrh opatření ke zkvalitnění řízení organizace Hlavním cílem vedení NvB již není ekonomická stabilizace, ale ekonomický rozvoj (z krizového řízení přecházíme na běžné ekonomické řízení). Tomu odpovídají i organizační změny zploštění organizační struktury, přenášení pravomocí na nižší úrovně řízení, standardizace a dokumentace procesů, jejich optimalizace atd. NvB má zpracovanou strategii, na jejímž základě dále uplatňuje jednotlivé taktické kroky. Z konkrétních rozpracovaných nebo zamýšlených akcí je možno uvést: modernizace informační technologie (servery, zálohování, pracovní stanice, systémový software) a dobudování informačního systému tak, aby bylo možno data nejenom bezpečně pořizovat a uchovávat, ale aby bylo možno je využívat pro účely analýzy a řízení převedení nákupních a zásobovacích procesů na platformu internetu, čímž zajistíme jejich dokonalou transparentnost, zjednodušíme související administrativu, snížíme chybovost a usnadníme kontrolní činnost sjednocení zdravotnické dokumentace na základě doporučení auditu SaK povede ke zvýšení kvality péče o pacienty systemizace a katalogizace pracovních míst a funkcí, doplnění popisů pracovních činností a jejich následná optimalizace zavedení systému čipových karet pro účely centrální evidence tisku a kopírování a rovněž pro stravovací systém přinese úspory nákladů v obou těchto oblastech (čipové karty mohou být dále využity pro kontrolu vstupu do vybraných prostor, pro docházkový systém, jako elektronická peněženka umožňující např. nákup v bufetu nebo čerpání FKSP u smluvních partnerů ) pasportizace prostor a na jejím základě tvorba nových (nebo revize existujících) pravidel pro rozúčtování režijních nákladů tak, aby bylo možno na jejich řízení zainteresovat staniční sestry (zde je nezbytně nutné zavedení zónové regulace topení) rekonstrukce operačních sálů a přestavba centrální sterilizace podpoří zachování a rozvoj chirurgie směrem k traumatologickému centru pro budoucí dálnici optimalizace lůžkového fondu, provedená na základě podrobné kalkulace nákladů a výnosů na lůžkoden rozšíření doplňkových činností o vaření a praní prádla pro externí subjekty přinese zvýšení výnosů z nezdravotnické činnosti Strana 14/15

15 E. Výsledky kontrol V roce 2005 nebyla v NvB žádná kontrola od zřizovatele, orgánů státní správy a dozoru ani z finančního úřadu. Organizace prováděla interní kontroly v souladu s plánem interního auditora. Závěrem roku 2005 proběhl na vyžádání zřizovatele účetní audit hospodaření, jehož výsledky jsou shrnuty ve Zprávě o auditu (příloha této zprávy). Auditor schválil hospodaření NvB bez výhrad. F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2005 nerealizovala NvB žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle uvedeného zákona. Veškeré investiční akce byly realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách výzvou více uchazečům, a veškerá příslušná dokumentace vedena v souladu s tímto zákonem. G. Seznam příloh Součástí této zprávy jsou následující přílohy: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, v platném znění Zpráva pojišťovacího makléře společnosti Satum Czech s.r.o. o rozsahu pojištění a pojistných událostech v NvB v roce 2005 Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní uzávěrky, zpracovaná firmou FIN- PARTNER s.r.o. Strana 15/15

16 Příspěvková organizace: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace 17. listopadu 538, Bílovec, IČ: Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulky pro všechny příspěvkové organizace nevykonávající činnost škol a školských zařízení Tabulka č. 1 - Základní ukazatele Tabulka č. 2b) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 3b) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic Tabulka č. 8 - Majetek Tabulka č. 9a) až d) - Platy a mzdy Tabulka č Hospodaření s peněžními fondy kromě oblasti školství Tabulka č Přehled o investičních nákladech

17 Tabulka č. 1 přílohy č. 16 Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace 1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE v tis.kč Ukazatelé Plán 2005 Skutečnost k % Porovnání hlavní doplňková celkem plnění skutečnost index činnost činnost k m.r. celkem NÁKLADY CELKEM , ,95 96, ,16 100, ,32 0,987 Výnosy celkem bez přísp , ,40 883, ,49 100, ,39 0,990 Příspěvek na provoz 1 638, ,99 0, ,99 99, ,10 0,841 VÝNOSY CELKEM , ,39 883, ,48 100, ,49 0,987 Hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Upravený hospodářský výsledek 235,00-645,56 786,89 141,33 60,14 72,17 1,958 Zlepšený(+),zhoršený(-)HV x -645,56 786,89 141,33 x 72,17 1,958 Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

18 2.PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví Tabulka č. 2b) přílohy č. 16 v tis. Kč rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) vývojový ukazatel vývojový ukazatel index číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) , , , ,02-334,51 0,00 1,004 3 z toho: tržby od VZP , , , , ,88 0,00 1,053 4 tržby od ostatních zdrav. pojišťoven , , , , ,56 0,00 0,903 5 ostatní výnosy 111,54 111,54 123,35 123,35 11,81 0,00 0,904 6 Aktivace a změna stavu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Provozní dotace (691) 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 8 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 1 940, , , ,99-309,11 0,00 1,190 9 dotace získané z jiných veřejných rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 10 dotace získané z fondů EU 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu (651,654) 61,24 377,70 438,94 3,35 3,35-61,24-374,35 130, Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652,655) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Ostatní výnosy (64x) 1 743, , , ,38 879, ,12 78,38-221,18 1, z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 0,00 0,00 0,00 17 výnosy z pronájmu 1 027, ,40 815,77 815,77 0,00-211,63 1, granty mimo veřejné rozpočty 0,00 0,00 0,00 0,00 19 výnosy celkem (č.ř ) , , , ,39 883, ,48-626,48-595,53 1,013

19 3. PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 (předch. rok) rok 2005 (hodnocený rok) doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel Tabulka č. 3b) přílohy č. 16 vývojový ukazatel index v tis. Kč =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu ,06 8, , ,14 2, , ,08-5,52 1,300 3 z toho: léčiva 6 464, , , ,96 224,31 0,00 1,035 4 SZM 4 067,02 3, , , ,43 378,41-3,73 1,092 5 krev a krevní výrobky 757,86 757,86 723,31 723,31-34,55 0,00 0,954 6 potraviny pro pacienty 417,01 417, , , ,33 0,00 7,809 7 Spotřeba energie 3 221,00 406, , ,22 5, , ,22-400,97 1,227 8 Služby ,83 15, , ,34 1, , ,49-14,45 0,533 9 z toho: nájemné 375,13 375, , ,49 658,36 0,00 2, opravy a udržování 867,07 0,77 867,84 903,40 0,98 904,38 36,33 0,21 1, telekomunikace 397,85 397,85 442,66 442,66 44,81 0,00 1, konzultace a poradenská služba 526,13 526,13 802,32 802,32 276,19 0,00 1, cestovné 56,02 56,02 44,04 44,04-11,98 0,00 0, Mzdové náklady ,46 35, , ,67 19, ,72 789,21-16,77 1, z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) ,24 12, , ,61 6, ,34-26,63-5,80 0, z toho: zákonné sociální pojištění (524) ,45 12, , ,05 6, ,78 378,60-5,80 1, Daně a poplatky (53x) 11,10 11,10 7,30 7,30-3,80 0,00 0, Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551) 5 131,91 234, , ,28 61, ,53-55,63-173,58 0, Zůstatková cena prod.dl.nehm. a hm.majetku, prod.mat. (552,554) 172,19 324,23 496,42 0,00-172,19-324,23 0, Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Prodané cenné papíry a podíly (553) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Ostatní náklady (503,513,54x) 3 749,27 0, ,39 854,84 0,08 854, ,43-0,04 0, z toho: pojištění majetku 272,86 272,86 197,39 197,39-75,47 0,00 0, manka a škody 5,90 5,90 0,70 0,70-5,20 0,00 0, technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Daň z příjmů (59) -74,29-74, , , ,56 74,29-19, náklady celkem (č.ř ) ,06 963, , ,95 96, ,16-424,11-867,06 0, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti rok 2004 (předch.rok) rok 2005 (hodnocený rok) Tabulka č. 4 přílohy č. 15 v tis. Kč číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index =4-1 8=5-2 9=6/3 1 hospodářský výsledek (výnosy - náklady) -443,19 515,36 72,17-645,56 786,89 141,33-202,37 271,53 1, Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

20 5. UPRAVENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tabulka č. 5 přílohy č. 16 v Kč Výsledek hospodaření Skutečnost Prostředky v Kč - z hlavní činnosti ,26 - z doplňkové činnosti ,10 Celkem skutečnost k (dle Výkazu zisku a ztráty) ,84 - položky upravující výsledek hospodaření (- ; +) x) Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta) ,84 x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP, - ; + vliv opraveného daňového přiznání, krytí ztráty z minulých let apod.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 V roce 2006 se Nemocnice v Bílovci, p. o. (dále NvB) věnovala další stabilizaci jak ekonomické a organizační, tak zejména personální - zejména oddělení interní a LDN se po dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rok 2004 byl pro Nemocnici v Bílovci, p.o. ( NvB ) zlomovým ze dvou důvodů. Prvním rokem fungovala po rozsáhlé restrukturalizaci, která proběhla v

Rok 2004 byl pro Nemocnici v Bílovci, p.o. ( NvB ) zlomovým ze dvou důvodů. Prvním rokem fungovala po rozsáhlé restrukturalizaci, která proběhla v Rok 2004 byl pro Nemocnici v Bílovci, p.o. ( NvB ) zlomovým ze dvou důvodů. Prvním rokem fungovala po rozsáhlé restrukturalizaci, která proběhla v roce 2003 a druhým důvodem bylo, že v loňském roce se

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Bílovecká nemocnice, a.s. (dále BN) Sídlo: Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01

Bílovecká nemocnice, a.s. (dále BN) Sídlo: Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 A. Základní údaje o společnosti 1. Identifikační údaje Obchodní firma: Bílovecká nemocnice, a.s. (dále BN) Sídlo: Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Identifikační číslo:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více