MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k ř e d i t e l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l"

Transkript

1 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ekonomické informace Personální a mzdová oblast. 18 Nempra s.r.o Přílohy - Výrok auditora Úvodní slovo ředitele.

2 Tak jako každoročně i letos předkládáme zprávu o činnosti za rok Úvodem dovolte rekapitulaci nejvýznamnějších akcí a provedených činností, které nemocnice realizovala. V roce 2001 jsme naplno rozjeli provoz na lůžkách následné péče. Zprovozněním stanic následné ošetřovatelská a rehabilitační péče jsme v souladu s výsledky výběrových řízení na poskytování zdravotní péče završili další významnou etapu v restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice. Zahájení provozu předcházela poměrně rozsáhlá rekonstrukce části chirurgického oddělení a prostor bývalého gynekologického oddělení. Navzdory nedostatku zdravotnického personálu na trhu práce se nám podařilo oddělení personálně stabilizovat a zajistit tak zdárný rozjezd zmíněných nových kapacit. Nejvýznamnějším přírůstkem do parku medicínské techniky jsou 2 sonografické přístroje typu ALOKA. Nemocnice nákup uvedených zařízení dlouho připravovala. Tento nevyhnutelný krok jsme odkládaly pouze z důvodu vysoké finanční náročnosti. Díky dobré výkonnosti nemocnice v uplynulých letech jsme si vytvořili výhodnou východiskovou pozici pro systém financování, který uvedené skutečnosti plně zohlednil. Zmíněné přístroje jsme tudíž mohli nakoupit díky vyšším platbám ze strany zdravotních pojišťoven v roce Celková částka přístrojů včetně vybavení přesáhla částku 5 mil. Kč. Přístroje představují ve svém oboru absolutní světovou špičku. Jsem upřímně rád, že se nám na sklonku roku 2001 povedlo zahájit rekonstrukci rehabilitačního traktu. Vysoká odborná úroveň personálu a požadavky pacientů zde neodpovídají technickému stavu a neúnosným podmínkám provozu. Rekonstrukce by měla být ukončena v březnu Od 1. července 2001 vstoupila do platnosti nová zřizovací listina, která zásadním způsobem řeší jednak rozdělení hlavní a vedlejší činnost nemocnice a současně upravuje majetkoprávní vztahy mezi zřizovatelem - Městem Turnov a nemocnicí. Tento dokument respektuje poslání nemocnice jako zařízení poskytující zdravotnickou činnost a takto ji definuje v hlavní činnosti. Tuto samozřejmost připomínám proto, že v bývalé zřizovací listině

3 byla jako hlavní činnost nemocnice uvedena správa majetku. Nutno poznamenat, že uvedený nesmysl byl vynucen nejasnou legislativou ohledně příspěvkových organizací s dopadem na daňové náležitosti. V nové zřizovací listině je majetek rozdělen podle vlastnictví tak, že veškeré movité věci jsou darovací smlouvou převedeny do majetku nemocnice a nemovitosti tj. budovy a stavby zůstávají ve vlastnictví Města. Nemocnice má uvedené budovy pronajaty dle smlouvy s Městem Turnov. Novou zřizovací smlouvu chápeme jako zásadní krok k narovnání a vyjasnění našeho vztahu se zřizovatelem. Život ukáže, jak v praxi bude tento model fungovat. V roce 2001 jsme rovněž naplno zahájili stravovací provoz. Rychlost, se kterou jsme zaplnili naší kapacitu na maximum, ukazuje jednoznačně, jak potřebná tato rekonstrukce byla. Ke sklonku roku 2001 stravovací provoz produkoval 1700 jídel denně, což je technologický limit. Hospodaření nemocnice je blíže popsáno v části ekonomických informací. S potěšením můžu konstatovat, že se naplnili naše prognózy o výši plánované ztráty pro rok 2001, která byla výrazně nižší než v roce předešlém. Výrok auditora je přílohou. Rád bych se také zmínil o naší dceřiné společnosti Nempra s.r.o. Pro tuto malou, ale důležitou organizaci byl rok 2001 rokem zásadních změn. Díky úspěšné instalaci kogenerační jednotky, povolovacím řízení a následným získání certifikátů na výrobu tepla a TUV jsme mohli zahájit uvedenou činnost od ledna pro nemocnici a zdravotní školu. Jaký je výhled do dalších let. Nemocnice se potřebuje i nadále rozvíjet a tím držet krok s novými trendy v medicíně. Chceme dál plnit naše poslání a proto budeme dál hledat a rozvíjet lidský potenciál, budeme kupovat nové přístroje, budeme intenzívně přemýšlet o naší strategii a hledat řešení zejména z hlediska prostorového uspořádání. Budeme proto pracovat společně se zřizovatelem na koncepci stavební studie nemocnice. Již dnes je nám jasné, že pokud budeme vykonávat ty činnosti, které již dnes vykonáváme, jsou naše prostory s ohledem na standardy EU nevyhovující. Z dalších přístrojů, které bychom potřebovali, se zmíním o CT počítačovém tomografu. Domnívám se, že pokud chceme udržet krok

4 s požadovaným stupněm diagnostiky, budeme muset v horizontu několika málo let si uvedený přístroj pořídit. Jsem přesvědčen o tom, že do nemocnice našeho typu CT přístroj patří. V roce 2002 začneme připravovat akci po stránce provozní, finanční a personální. Ing. Tomáš Sláma ředitel Vedení městské nemocnice: stav k ŘEDITEL - Ing. T. Sláma ÁMĚSTEK LPP - MUDr. M. Hrubý SPRÁVCE - M. Sedlák HLAV Í SESTRA - M. Strnadová VEDOUCÍ ADMI ISTRATIVY - Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI ODDĚLE Í : I TER Í - MUDr. J. Tomášek CHIRURGICKÉ MUDr. D. Berndt GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ MUDr. A. Mikl ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ MUDr. J. Patka DĚTSKÉ MUDr. J. Frömel REHABILITAČNÍ MUDr. J. Kolombová RDG MUDr. P. Šváb PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ MUDr. J. Tichý

5 KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE RNDr. P. Brzák NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE MUDr. D. Pospíšil Úsek léčebně - preventivní péče Městská nemocnice Turnov vstoupila do roku 2001 s historicky nejnižším lůžkovým fondem a s novou strukturou lůžek. Počet lůžek a jejich struktura vychází z výběrových řízení na lůžkovou péči a formálně byla ustanovena v polovině roku Teprve v průběhu roku 2001, konkrétně počátkem dubna, však byly definitivně vytvořeny prostorové dispozice pro naplnění těchto změn. Počet lůžek, obložnost počet lůžek obložnost 66,1 69,6 88,6 Ustanovením lůžek následné péče v celkovém množství 36 (18 lůžka následné rehabilitační péče,18 lůžka následné ošetřovatelské péče) se vytvořila logičtější a formálně správnější struktura lůžkového fondu, neboť i dříve jsme měli řadu pacientů,kteří zůstávali dlouhodobě na lůžkách akutní péče. Nicméně bylo velmi těžké odhadnout, jak se bude provoz s novou strukturou lůžek vyvíjet. Výsledek předčil očekávání. Počet lůžkodnů se zvýšil o 16%, průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutní péče se snížila na 4,91 dne, což spolu s vysokou průměrnou obložností 88,6% představuje vynikající výsledek, znamenající výrazně efektivnější využití celého zařízení.

6 Průměrná ošetřovací doba 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3, prům.oš.doba 5,93 5,44 4,91 Lůžkodny OD Zvýšené množství lůžkodnů bylo doprovázeno i zvýšením celkového množství poskytnutých výkonů, a to jak v lůžkové,tak v ambulantní složce. Celkově se výkon zvýšil o 11% (vyjádřeno v bodech).

7 body(tis) body(tis) Současně s růstem výkonnosti se dále zvýšil i objem vykázaného zvlášť účtovaného materiálu (ZUM), jako jsou implantáty,osteosyntetický materiál, nástroje, léky, krevní deriváty apod. To svědčí o vyšší náročnosti výkonů, prováděných v naší nemocnici. ZUM(tis) ZUM(tis) S uvedenými výsledky rovněž koresponduje přehled provedených operací. Oproti roku 2000 došlo k navýšení počtu operací v oboru chirurgie, kde se zejména navýšil počet operací urologických a nově zahájený program kyčelních endoprotéz ve spolupráci se semilskými ortopedy. K lehkému poklesu došlo v počtu gynekologických operací, celkový počet všech výkonů však zůstal na úrovni roku Nepříznivý vývoj financování zdravotní péče nám potom znemožňuje zvýšit dále počet operací.

8 Počet operačních výkonů gyn.-por. chir Na nárůstu výkonů se v absolutním i relativním množství zejména zasloužily ambulantní složka a složka následné péče. Akutní péče potom navzdory obavám o vliv snížené lůžkové kapacity a tedy množství lůžkodnů udržela stejný výkon % 40% amb akutní l. 59% následná l.

9 2001 6% 43% amb akutní l. následná l. 51% Výkony složek nemocnice následná l. akutní l. amb Novou strukturu lůžek a vyšší výkonnost by nebylo možno provozně zajistit s počtem personálu,se kterým jsme do roku 2001 vstupovali.zejména je třeba připomenout,že v roce 2000 jsme prodělávali doslova personální krizi,kdy v určitých obdobích jsme uvažovali i o omezení provozu. V roce 2001 se nám podařilo získat dostatečný počet středně zdravotnického personálu, v segmentu pomocného zdravotnického personálu jsme museli vzhledem k pracovním problémům nahradit část vojáků náhradní vojenské služby za stálé zaměstnance. Celkově je nutno konstatovat, že fluktuace pracovníků je vysoká a výsledná čísla zachycují pouze stav v určitém momentu.

10 Skupina pracovníků Změna SZP 24 PZP 10 Lékaři 1 Celkem 35 V současné době se v maximální míře projevilo nedostatečné financování zdravotnictví v České republice, které vede exekutivu k limitování objemu poskytnuté zdravotní péče.v roce 2001 jsme v plné míře narazili na problém s limitací objemu předepsaných léků. V praxi to znamená, že buď nemůžeme poskytnout našim pacientům všechny potřebné léky, nebo překročíme limit a zaplatíme pojišťovnám tzv. regulační srážku (jednoduše penále) ve výši 60% ceny léku. Bohužel tento trend pokračuje i v roce 2002, kdy princip financování prakticky neumožňuje další rozvoj zdravotnických zařízení, neboť pojišťovny proplatí jen stejný objem,jako v roce To výrazně snižuje další možnost rozvoje činnosti naší nemocnice v roce I. Lůžková část: MUDr. Martin Hrubý náměstek LPP - chirurgie: došlo ke stavebním úpravám chirurgie přízemí, tím došlo k naplnění sociálních a hygienických požadavků pro možnost provozování oddělení NP ošetřovatelské a části chirurgického oddělení. Bylo zde léčeno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 4,38 dne a využití lůžek bylo 90 %. - operační sály: bylo doplněno instrumentarium pro vyšetřování a ošetřování horním močových cest. Celkem bylo provedeno 2515 operačních výkonů. - ARO: Bylo hospitalizováno 690 pacientů. Počet ošetřovací dnů se výrazně nezměnil Došlo k vzestupu intenzity péče - dle vykázaných bodů bodů / OD - o 18%. - Interní oddělení: 40 lůžek celkem na 2 stanicích včetně 6 lůžek JIP a dvou pokojů

11 s nadstandardním vybavením - Gyn. por. odd.: 14 porodnických (6 pro riziková těhotenství v jednom pokoji a 8 ve čtyřech dvoulůžkových pokojích, zařízených pro péči rooming in v šestinedělí). 16 gynekologických (1 lůžko nadstandardní péče a 13 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích, téměř s nadstandardním vybavením, 2 lůžka JIP) - RHB+NRP: lůžkové oddělení poskytuje následnou a dlouhodobou léčebnou rehabilitaci nemocným, u kterých léčebně RHB postupy tvoří převážnou část léčebného programu. - NOP: oddělení přijímá pacienty s chronickým onemocněním nebo s onemocněním v postakutním stadiu, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a má jednoznačně stanovenou diagnózu a léčebné postupy s těžištěm v odborném ošetřovatelství. - Dětské: 30 lůžek celkem na 2 stanicích (kojenci, předškolní a školní děti a dorost 19 standardních + 3 lůžka intermediární péče, stanice pro novorozence: 6 lůžek pro fyziologické a 2 pro patologické ). Počet přijatých : 392 novorozenců, 817 dětí, 432 doprovázejících osob. Průměrná ošetřovací doba v novorozeneckém úseku 16,8 dne, ve zbylé části 4,6dne. Procento využití 30 lůžek : 80,5 % (s doprovody) a 67% (pouze děti.) Základní a mateřská škola při nemocnici poskytuje v plném rozsahu výuku nemocných dětí na I. stupni, starším žákům a předšskolním dětem je poskytována individuální péče II. Ambulantní část: Chirurgie: Ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu (komplexní péče) a urologická ambulance 3 dny v týdnu, byla zavedena do denní

12 praxe pracoviště urodynamiky, z prostorových důvodů do II. patra ambulantního traktu Interna: Všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance, endokrinologická ambulance, diabetologická ambulance, zajištění péče závodního lékaře, nově pak ambulance pro obezitu a poruchy lipidového metabolismu. Gynekologie: Základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ diagnostiku. LM, SZP 3,5. Pediatrie: odborná ambulance odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, endokrinologická ordinace pro děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroenterologická ordinace pro děti a dorost, odborná kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, odborná ordinace psychiatrická pro děti a dorost, akupunktní ordinace s laseroterapií, alergologická a všeobecná pediatrická. RHB: rozšířena fyzioterapii pro pacienty s urologickou a gynekologickou problematikou a zavedení LTV pro těhotné ve spolupráci s gyn-por. oddělením Komplementární služby: RDG LM 2, laborantky 7, zdravotní sestra 1. OKBH LM 1, SZP 9,506, patologicko-anatomické oddělení LM 2, laborantky 8,6. Léčebná rehabilitace LM 1,15, fyzioterapeutky 9. Plicní ambulance LM 1,4, SZP 2,2. Home Care 2. Statistický pohled: V roce 2001 bylo přijato celkem pacientů: 6.785,00 Průměrná doba hospitalizace: 4,91 Počet porodů : 390,00

13 Výzkum: Chirurgie: bylo započato s klinickým zkoušením účinků preparátu Cefobid Interní oddělení: účast na mezinárodní studii Seniors a v echokardiografické substudii zaměřené na účinky betablokátorů u starších pacientů se srdečním selháním Interní oddělení, OKBH pokračující účast na kardiologické studii PRAGUE 2 v rámci ČR a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. Gyn. por. oddělení MUDr. Nožička - účast na programu Drahokam depistáž Ca mammae MUDr. Mikl, MUDr. Tala - klinická studie vedlejších účinků hormonální antikoncepce - klinická studie účinnosti preparátu Sumamed v léčbě kolpitid Projekt Drahokam byl v roce 2001 oficiálně ukončen, dále na vyžádání jsou prováděny edukační přednášky s výukou samovyšetřování. Pedagogická činnost: Celkem 4 lékaři nemocnice vyučuje na SZŠ, 3 lékaři jiných oddělení absolvovali předatestační stáž a 4 studenti povinou praxi v rámci studia. Oddělení OKBH zajišťuje intermitentně výuku žákyň SZŠ Turnov, také oddělení patologie prim. MUDr. Tichý, MUDr. Srna se podílejí na výuce v SZŠ. 2 lékaři dětského oddělení se podíleli na výuce SZŠ. Publikační činnost: MUDr. Tichý aktivní vstupy při odborových seminářích, např. ca prostaty včetně klasifikace PIN, ca prsu atp., vizity klinických lékařů při pitevních věcech v kombinaci s vyhodnocením biptických případů. Semináře:

14 V roce 2001 bylo uspořádáno celkem 7 celoústavních seminářů s okresní účastí sester a praktických lékařů. Na některých odděleních probíhají odborné semináře pro lékaře a sestry. Kromě místních, okresních a krajských seminářů se lékaři zúčastnily těchto akcí: Chirugické oddělení - Dr. Berndt, Dr. Hrubý, Dr. Malbohan, Dr. Porš, Dr. Hain - kurz v urologii Praha - Dr. Berndt, Dr. Bevilaqua - chirurgický kongres Praha - Dr. Oma - 2x Flebologické dny Praha a Poděbrady - Dr. Berndt, Dr. Faltus - traumatologie paty - Dr. Berndt, Dr. Hrubý - Proktologický kongres - Dr. Hrubý - koloproktologie Praha - laparoskopický kongres Třinec - Dr. Porš, Dr. Malbohan - urologická konference Brno - Dr. Kolombo, Dr. Porš - kurz v urodynamice Olomouc - Urologický kongres Budapešť - Dr. Faltus - kurz AO Plzeň - dětská traumatologie - Traumatologický sjezd Brno - Dr. Oma - angiologické symposium - Dr. Kolombo- urologické kongresy v Mar. Lázních a Vys. Tatrách, Krakow (Dr.Porš)

15 - Dr. Berndt, Dr. Hrubý, Dr. Hain - gastroenterologický kongres Liberec Dr. Faltus je členem výboru České traumatologické společnosti. Dr. Kolombová složila atestaci z FBLR Interní oddělení - pořádání dvou celoústavních seminářů, dále společných seminářů s praktickými lékaři a vnitřních seminářů pro lékaře a sestry oddělení. Dětské oddělení Oddělení připravilo 2 tématické večery - pediatrické semináře s terénními lékaři. Gynekologicko-porodnické oddělení - podle plánu primáře oddělení se lékaři účastní akcí ČLS na úrovni regionu i celostátní. V rámci oddělení organizují 1x za 2 měsíce odborné semináře tak, že v průběhu roku každý lékař jeden ze seminářů vede. - MUDr. Mokrá je v přípravě na atestaci II. stupně OKBH - MUDr. Brzák přednášel problematiku preanalytické fáze laboratorního vyšetření na ústavním semináři a Celostátních pracovních dnech SZP v květnu Oddělení zorganizovalo Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v hematologii a transfúzní službě. - dále zorganizovalo v říjnu 2001 Setkání biochemiků východočeského a jihočeského regionu s novinkami v klinické biochemii.

16 RDG -vedle pasivní účasti na mnoha akcích se oddělení podílelo na odborném programu dvou podzimních ústavních seminářů publikacemi v regionálním tisku a televizi. RHB - fyzioterapeutka Diana Kapušniková úspěšně dokončila kurz měkkých a mobilizačních technik. - MUDr. Bašta účast při IPVZ Praha předatestačního kurzu - MUDr. Kolombová- absolvovala kurz prof. Jandy při IPVZ funkční stabilizace páteře - vrchní sestra Loumová zařazena do kurzu Senzomotorika 1. část při IPVZ Praha PSS má 58 SZP. V současné době jich 8 studuje. 2 sestřičky studují kombinované bakalářské studium ošetřovatelství v Hradci Králové. SZP se zúčastňují seminářů sesterských, celoústavních i celorepublikových, dále se účastní kurzů dle odbornosti, které pořádá IDV PZ v Brně. Mezinárodní vztahy: RNDr. Brzák a MUDr. Honzů pracují na česko-německém projektu společné dokumentace u pacientů s trvalou antikoagulační léčbou, probíhajícího na základě z projektu PHARE. - Dr. Hodík, Dr. Faltus - traumatologický sjezd v Hanoveru - Dr. Kolombo - urologický kongres v Krakowě - Interní oddělení Pokračuje práce na česko-německém projektu z fondu Phare: Společná dokumentace u pacientů s antikoagulační léčbou. Ekonomické informace. V roce 2001 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem předešlým je to významné snížení ztráty o 6462 tis Kč. Na růstu nákladů oproti roku 2000 se nejvyšší měrou podílely mzdové náklady. Relativní nárůst 28 % oproti roku 2000 byl způsoben zejména nárůstem tarifních složek platů o 11% u zdravotnických profesí a 6 % THP od současně se zvýšeným

17 počtem zaměstnanců. Zvýšenému počtu zdravotních výkonů (viz hodnocení LPS) odpovídají rovněž zvýšené náklady u položek přímý materiál a ostatní náklady DPH. Rovněž zvýšená produkce jídel stravovacího provozu způsobila nárůst nákupu potravin. V souvislosti se změnou zřizovací listiny došlo k převodu nemovitého majetku na zřizovatele čím se snížily odpisy. áklady a výnosy 2000, (v tis. Kč) Účet ázev položky index01/ Přímý materiál , Energie ,33 51x Opravy, služby ,45 52x Mzdové náklady ,28 54x Fin. nákl., civilní sl ,71 55x Odpisy , Ostatní nákl., DPH ,18 CELKEM ÁKLADY ,23 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,26 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava , Dotace ,56 CELKEM VÝ OSY ,31 HOSP. VÝSLEDEK ,35 1% 5% 3% Struktura nákladů r % Přímý materiál Energie Opravy, služby 53% 8% 6% Mzdové náklady Fin. nákl., civilní sl. Odpisy Ostatní nákl., DPH

18 11% 2% Výnosy 2001 Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava Dotace 87% Významné navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven je způsobeno kombinací těchto faktorů nově stanovený způsob financování zdravotní péče na rok 2001, zvýšená zdravotní péče, zohlednění výkonnosti nemocnice v minulém roce. V nákladech a výnosech bylo poprvé v roce 2001 zaúčtováno nájemné zřizovateli za pronájem nemovitostí. Struktura aktiv a pasiv se v průběhu roku změnila zásadním způsobem. Hlavním důvodem změny byla účinnost nové zřizovací listiny od 2. pololetí. Převodem nemovitostí na zřizovatele došlo k výraznému snížení hmotného investičního majetku na straně aktiv a současně změně v položkách majetkových fondů a oprávek na straně pasiv. Vzhledem k stanovenému způsobu financování stanoveného vládním nařízením došlo k významnému navýšení dohadných položek přechodné účty aktivní - (očekávané platby za 2. pololetí 2001) tak pasivní (penále za překročení lékové preskribce). V roce 2001 byl nemocnici poskytnut úvěr (položka bankovní výpomoci a půjčky) z důvodu splácení sonografů. Rozvaha za rok 2001 v tis. Kč AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Nehmtoný investiční majetek Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

19 AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. Min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Zhodnocení : Rok 2001 byl po ekonomické stránce zcela výjimečný. Nabytím účinnosti změn ve zřizovací listiny od byla zásadním způsobem změněna struktura aktiv a pasiv. Rovněž změnou financování a současně tak platovými úpravami byly razantně navýšený jak příjmy, tak výdaje. Hospodářský výsledek je sice záporný, ale jeho výše je významně nižší než v roce předešlém a je rovněž hluboko pod hranicí výši odpisů. V roce 2002 tak dynamický nárůst a změny již neočekáváme. Personální a mzdová oblast. Počet zaměstnanců k celkem 361, z toho 47 lékařů, 188 SZP, 126 ostatních zaměstnanců. A: přijati: lékaři 5, SZP 23, ostatní - 37 odešli: lékaři 4, SZP 12, ostatní - 20 Tabulka průměrných platů v Kč Průměrná hrubá mzda celkem Z toho přesčas a pohotovost Lékaři Zdravotní sestry Niřší a pomocný zdr. Personál Administrativa a THP Dělnický a provozní pracovníci Průměrný plat za všechny kategorie EMPRA s.r.o.

20 Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov, který je současně jedním ze dvou jednatelů společnosti. Druhým jednatelem je p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: M. Klausová, Ing. Schneiderová, R. Ouvínová. Vztah s nemocnicí je upraven smluvně. Roční účetní závěrka je ověřena auditorem. V roce 2001 se naplno rozjela výroba a rozvod tepla pro nemocnici a zdravotní školu. Společnost dosáhla v roce 2001 zisku 768 tis. Kč.

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 OBSAH 1. PROFIL NEMOCNICE...1-3 2. VEDENÍ NEMOCNICE BŘECLAV...2-4 3. EKONOMICKÁ ČÁST...3-5 3.1. VŠEOBECNÁ ČÁST...3-6 3.1.1. OVĚŘENÍ AUDITOREM...3-6 3.1.2. PŘEHLED DÁRCŮ...3-6

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2004 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2004 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více