MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k ř e d i t e l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 1. ř e d i t e l"

Transkript

1 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ekonomické informace Personální a mzdová oblast. 18 Nempra s.r.o Přílohy - Výrok auditora Úvodní slovo ředitele.

2 Tak jako každoročně i letos předkládáme zprávu o činnosti za rok Úvodem dovolte rekapitulaci nejvýznamnějších akcí a provedených činností, které nemocnice realizovala. V roce 2001 jsme naplno rozjeli provoz na lůžkách následné péče. Zprovozněním stanic následné ošetřovatelská a rehabilitační péče jsme v souladu s výsledky výběrových řízení na poskytování zdravotní péče završili další významnou etapu v restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice. Zahájení provozu předcházela poměrně rozsáhlá rekonstrukce části chirurgického oddělení a prostor bývalého gynekologického oddělení. Navzdory nedostatku zdravotnického personálu na trhu práce se nám podařilo oddělení personálně stabilizovat a zajistit tak zdárný rozjezd zmíněných nových kapacit. Nejvýznamnějším přírůstkem do parku medicínské techniky jsou 2 sonografické přístroje typu ALOKA. Nemocnice nákup uvedených zařízení dlouho připravovala. Tento nevyhnutelný krok jsme odkládaly pouze z důvodu vysoké finanční náročnosti. Díky dobré výkonnosti nemocnice v uplynulých letech jsme si vytvořili výhodnou východiskovou pozici pro systém financování, který uvedené skutečnosti plně zohlednil. Zmíněné přístroje jsme tudíž mohli nakoupit díky vyšším platbám ze strany zdravotních pojišťoven v roce Celková částka přístrojů včetně vybavení přesáhla částku 5 mil. Kč. Přístroje představují ve svém oboru absolutní světovou špičku. Jsem upřímně rád, že se nám na sklonku roku 2001 povedlo zahájit rekonstrukci rehabilitačního traktu. Vysoká odborná úroveň personálu a požadavky pacientů zde neodpovídají technickému stavu a neúnosným podmínkám provozu. Rekonstrukce by měla být ukončena v březnu Od 1. července 2001 vstoupila do platnosti nová zřizovací listina, která zásadním způsobem řeší jednak rozdělení hlavní a vedlejší činnost nemocnice a současně upravuje majetkoprávní vztahy mezi zřizovatelem - Městem Turnov a nemocnicí. Tento dokument respektuje poslání nemocnice jako zařízení poskytující zdravotnickou činnost a takto ji definuje v hlavní činnosti. Tuto samozřejmost připomínám proto, že v bývalé zřizovací listině

3 byla jako hlavní činnost nemocnice uvedena správa majetku. Nutno poznamenat, že uvedený nesmysl byl vynucen nejasnou legislativou ohledně příspěvkových organizací s dopadem na daňové náležitosti. V nové zřizovací listině je majetek rozdělen podle vlastnictví tak, že veškeré movité věci jsou darovací smlouvou převedeny do majetku nemocnice a nemovitosti tj. budovy a stavby zůstávají ve vlastnictví Města. Nemocnice má uvedené budovy pronajaty dle smlouvy s Městem Turnov. Novou zřizovací smlouvu chápeme jako zásadní krok k narovnání a vyjasnění našeho vztahu se zřizovatelem. Život ukáže, jak v praxi bude tento model fungovat. V roce 2001 jsme rovněž naplno zahájili stravovací provoz. Rychlost, se kterou jsme zaplnili naší kapacitu na maximum, ukazuje jednoznačně, jak potřebná tato rekonstrukce byla. Ke sklonku roku 2001 stravovací provoz produkoval 1700 jídel denně, což je technologický limit. Hospodaření nemocnice je blíže popsáno v části ekonomických informací. S potěšením můžu konstatovat, že se naplnili naše prognózy o výši plánované ztráty pro rok 2001, která byla výrazně nižší než v roce předešlém. Výrok auditora je přílohou. Rád bych se také zmínil o naší dceřiné společnosti Nempra s.r.o. Pro tuto malou, ale důležitou organizaci byl rok 2001 rokem zásadních změn. Díky úspěšné instalaci kogenerační jednotky, povolovacím řízení a následným získání certifikátů na výrobu tepla a TUV jsme mohli zahájit uvedenou činnost od ledna pro nemocnici a zdravotní školu. Jaký je výhled do dalších let. Nemocnice se potřebuje i nadále rozvíjet a tím držet krok s novými trendy v medicíně. Chceme dál plnit naše poslání a proto budeme dál hledat a rozvíjet lidský potenciál, budeme kupovat nové přístroje, budeme intenzívně přemýšlet o naší strategii a hledat řešení zejména z hlediska prostorového uspořádání. Budeme proto pracovat společně se zřizovatelem na koncepci stavební studie nemocnice. Již dnes je nám jasné, že pokud budeme vykonávat ty činnosti, které již dnes vykonáváme, jsou naše prostory s ohledem na standardy EU nevyhovující. Z dalších přístrojů, které bychom potřebovali, se zmíním o CT počítačovém tomografu. Domnívám se, že pokud chceme udržet krok

4 s požadovaným stupněm diagnostiky, budeme muset v horizontu několika málo let si uvedený přístroj pořídit. Jsem přesvědčen o tom, že do nemocnice našeho typu CT přístroj patří. V roce 2002 začneme připravovat akci po stránce provozní, finanční a personální. Ing. Tomáš Sláma ředitel Vedení městské nemocnice: stav k ŘEDITEL - Ing. T. Sláma ÁMĚSTEK LPP - MUDr. M. Hrubý SPRÁVCE - M. Sedlák HLAV Í SESTRA - M. Strnadová VEDOUCÍ ADMI ISTRATIVY - Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI ODDĚLE Í : I TER Í - MUDr. J. Tomášek CHIRURGICKÉ MUDr. D. Berndt GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ MUDr. A. Mikl ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ MUDr. J. Patka DĚTSKÉ MUDr. J. Frömel REHABILITAČNÍ MUDr. J. Kolombová RDG MUDr. P. Šváb PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ MUDr. J. Tichý

5 KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE RNDr. P. Brzák NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE MUDr. D. Pospíšil Úsek léčebně - preventivní péče Městská nemocnice Turnov vstoupila do roku 2001 s historicky nejnižším lůžkovým fondem a s novou strukturou lůžek. Počet lůžek a jejich struktura vychází z výběrových řízení na lůžkovou péči a formálně byla ustanovena v polovině roku Teprve v průběhu roku 2001, konkrétně počátkem dubna, však byly definitivně vytvořeny prostorové dispozice pro naplnění těchto změn. Počet lůžek, obložnost počet lůžek obložnost 66,1 69,6 88,6 Ustanovením lůžek následné péče v celkovém množství 36 (18 lůžka následné rehabilitační péče,18 lůžka následné ošetřovatelské péče) se vytvořila logičtější a formálně správnější struktura lůžkového fondu, neboť i dříve jsme měli řadu pacientů,kteří zůstávali dlouhodobě na lůžkách akutní péče. Nicméně bylo velmi těžké odhadnout, jak se bude provoz s novou strukturou lůžek vyvíjet. Výsledek předčil očekávání. Počet lůžkodnů se zvýšil o 16%, průměrná ošetřovací doba na lůžkách akutní péče se snížila na 4,91 dne, což spolu s vysokou průměrnou obložností 88,6% představuje vynikající výsledek, znamenající výrazně efektivnější využití celého zařízení.

6 Průměrná ošetřovací doba 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3, prům.oš.doba 5,93 5,44 4,91 Lůžkodny OD Zvýšené množství lůžkodnů bylo doprovázeno i zvýšením celkového množství poskytnutých výkonů, a to jak v lůžkové,tak v ambulantní složce. Celkově se výkon zvýšil o 11% (vyjádřeno v bodech).

7 body(tis) body(tis) Současně s růstem výkonnosti se dále zvýšil i objem vykázaného zvlášť účtovaného materiálu (ZUM), jako jsou implantáty,osteosyntetický materiál, nástroje, léky, krevní deriváty apod. To svědčí o vyšší náročnosti výkonů, prováděných v naší nemocnici. ZUM(tis) ZUM(tis) S uvedenými výsledky rovněž koresponduje přehled provedených operací. Oproti roku 2000 došlo k navýšení počtu operací v oboru chirurgie, kde se zejména navýšil počet operací urologických a nově zahájený program kyčelních endoprotéz ve spolupráci se semilskými ortopedy. K lehkému poklesu došlo v počtu gynekologických operací, celkový počet všech výkonů však zůstal na úrovni roku Nepříznivý vývoj financování zdravotní péče nám potom znemožňuje zvýšit dále počet operací.

8 Počet operačních výkonů gyn.-por. chir Na nárůstu výkonů se v absolutním i relativním množství zejména zasloužily ambulantní složka a složka následné péče. Akutní péče potom navzdory obavám o vliv snížené lůžkové kapacity a tedy množství lůžkodnů udržela stejný výkon % 40% amb akutní l. 59% následná l.

9 2001 6% 43% amb akutní l. následná l. 51% Výkony složek nemocnice následná l. akutní l. amb Novou strukturu lůžek a vyšší výkonnost by nebylo možno provozně zajistit s počtem personálu,se kterým jsme do roku 2001 vstupovali.zejména je třeba připomenout,že v roce 2000 jsme prodělávali doslova personální krizi,kdy v určitých obdobích jsme uvažovali i o omezení provozu. V roce 2001 se nám podařilo získat dostatečný počet středně zdravotnického personálu, v segmentu pomocného zdravotnického personálu jsme museli vzhledem k pracovním problémům nahradit část vojáků náhradní vojenské služby za stálé zaměstnance. Celkově je nutno konstatovat, že fluktuace pracovníků je vysoká a výsledná čísla zachycují pouze stav v určitém momentu.

10 Skupina pracovníků Změna SZP 24 PZP 10 Lékaři 1 Celkem 35 V současné době se v maximální míře projevilo nedostatečné financování zdravotnictví v České republice, které vede exekutivu k limitování objemu poskytnuté zdravotní péče.v roce 2001 jsme v plné míře narazili na problém s limitací objemu předepsaných léků. V praxi to znamená, že buď nemůžeme poskytnout našim pacientům všechny potřebné léky, nebo překročíme limit a zaplatíme pojišťovnám tzv. regulační srážku (jednoduše penále) ve výši 60% ceny léku. Bohužel tento trend pokračuje i v roce 2002, kdy princip financování prakticky neumožňuje další rozvoj zdravotnických zařízení, neboť pojišťovny proplatí jen stejný objem,jako v roce To výrazně snižuje další možnost rozvoje činnosti naší nemocnice v roce I. Lůžková část: MUDr. Martin Hrubý náměstek LPP - chirurgie: došlo ke stavebním úpravám chirurgie přízemí, tím došlo k naplnění sociálních a hygienických požadavků pro možnost provozování oddělení NP ošetřovatelské a části chirurgického oddělení. Bylo zde léčeno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 4,38 dne a využití lůžek bylo 90 %. - operační sály: bylo doplněno instrumentarium pro vyšetřování a ošetřování horním močových cest. Celkem bylo provedeno 2515 operačních výkonů. - ARO: Bylo hospitalizováno 690 pacientů. Počet ošetřovací dnů se výrazně nezměnil Došlo k vzestupu intenzity péče - dle vykázaných bodů bodů / OD - o 18%. - Interní oddělení: 40 lůžek celkem na 2 stanicích včetně 6 lůžek JIP a dvou pokojů

11 s nadstandardním vybavením - Gyn. por. odd.: 14 porodnických (6 pro riziková těhotenství v jednom pokoji a 8 ve čtyřech dvoulůžkových pokojích, zařízených pro péči rooming in v šestinedělí). 16 gynekologických (1 lůžko nadstandardní péče a 13 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích, téměř s nadstandardním vybavením, 2 lůžka JIP) - RHB+NRP: lůžkové oddělení poskytuje následnou a dlouhodobou léčebnou rehabilitaci nemocným, u kterých léčebně RHB postupy tvoří převážnou část léčebného programu. - NOP: oddělení přijímá pacienty s chronickým onemocněním nebo s onemocněním v postakutním stadiu, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a má jednoznačně stanovenou diagnózu a léčebné postupy s těžištěm v odborném ošetřovatelství. - Dětské: 30 lůžek celkem na 2 stanicích (kojenci, předškolní a školní děti a dorost 19 standardních + 3 lůžka intermediární péče, stanice pro novorozence: 6 lůžek pro fyziologické a 2 pro patologické ). Počet přijatých : 392 novorozenců, 817 dětí, 432 doprovázejících osob. Průměrná ošetřovací doba v novorozeneckém úseku 16,8 dne, ve zbylé části 4,6dne. Procento využití 30 lůžek : 80,5 % (s doprovody) a 67% (pouze děti.) Základní a mateřská škola při nemocnici poskytuje v plném rozsahu výuku nemocných dětí na I. stupni, starším žákům a předšskolním dětem je poskytována individuální péče II. Ambulantní část: Chirurgie: Ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu (komplexní péče) a urologická ambulance 3 dny v týdnu, byla zavedena do denní

12 praxe pracoviště urodynamiky, z prostorových důvodů do II. patra ambulantního traktu Interna: Všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance, endokrinologická ambulance, diabetologická ambulance, zajištění péče závodního lékaře, nově pak ambulance pro obezitu a poruchy lipidového metabolismu. Gynekologie: Základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ diagnostiku. LM, SZP 3,5. Pediatrie: odborná ambulance odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, endokrinologická ordinace pro děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroenterologická ordinace pro děti a dorost, odborná kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, odborná ordinace psychiatrická pro děti a dorost, akupunktní ordinace s laseroterapií, alergologická a všeobecná pediatrická. RHB: rozšířena fyzioterapii pro pacienty s urologickou a gynekologickou problematikou a zavedení LTV pro těhotné ve spolupráci s gyn-por. oddělením Komplementární služby: RDG LM 2, laborantky 7, zdravotní sestra 1. OKBH LM 1, SZP 9,506, patologicko-anatomické oddělení LM 2, laborantky 8,6. Léčebná rehabilitace LM 1,15, fyzioterapeutky 9. Plicní ambulance LM 1,4, SZP 2,2. Home Care 2. Statistický pohled: V roce 2001 bylo přijato celkem pacientů: 6.785,00 Průměrná doba hospitalizace: 4,91 Počet porodů : 390,00

13 Výzkum: Chirurgie: bylo započato s klinickým zkoušením účinků preparátu Cefobid Interní oddělení: účast na mezinárodní studii Seniors a v echokardiografické substudii zaměřené na účinky betablokátorů u starších pacientů se srdečním selháním Interní oddělení, OKBH pokračující účast na kardiologické studii PRAGUE 2 v rámci ČR a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. Gyn. por. oddělení MUDr. Nožička - účast na programu Drahokam depistáž Ca mammae MUDr. Mikl, MUDr. Tala - klinická studie vedlejších účinků hormonální antikoncepce - klinická studie účinnosti preparátu Sumamed v léčbě kolpitid Projekt Drahokam byl v roce 2001 oficiálně ukončen, dále na vyžádání jsou prováděny edukační přednášky s výukou samovyšetřování. Pedagogická činnost: Celkem 4 lékaři nemocnice vyučuje na SZŠ, 3 lékaři jiných oddělení absolvovali předatestační stáž a 4 studenti povinou praxi v rámci studia. Oddělení OKBH zajišťuje intermitentně výuku žákyň SZŠ Turnov, také oddělení patologie prim. MUDr. Tichý, MUDr. Srna se podílejí na výuce v SZŠ. 2 lékaři dětského oddělení se podíleli na výuce SZŠ. Publikační činnost: MUDr. Tichý aktivní vstupy při odborových seminářích, např. ca prostaty včetně klasifikace PIN, ca prsu atp., vizity klinických lékařů při pitevních věcech v kombinaci s vyhodnocením biptických případů. Semináře:

14 V roce 2001 bylo uspořádáno celkem 7 celoústavních seminářů s okresní účastí sester a praktických lékařů. Na některých odděleních probíhají odborné semináře pro lékaře a sestry. Kromě místních, okresních a krajských seminářů se lékaři zúčastnily těchto akcí: Chirugické oddělení - Dr. Berndt, Dr. Hrubý, Dr. Malbohan, Dr. Porš, Dr. Hain - kurz v urologii Praha - Dr. Berndt, Dr. Bevilaqua - chirurgický kongres Praha - Dr. Oma - 2x Flebologické dny Praha a Poděbrady - Dr. Berndt, Dr. Faltus - traumatologie paty - Dr. Berndt, Dr. Hrubý - Proktologický kongres - Dr. Hrubý - koloproktologie Praha - laparoskopický kongres Třinec - Dr. Porš, Dr. Malbohan - urologická konference Brno - Dr. Kolombo, Dr. Porš - kurz v urodynamice Olomouc - Urologický kongres Budapešť - Dr. Faltus - kurz AO Plzeň - dětská traumatologie - Traumatologický sjezd Brno - Dr. Oma - angiologické symposium - Dr. Kolombo- urologické kongresy v Mar. Lázních a Vys. Tatrách, Krakow (Dr.Porš)

15 - Dr. Berndt, Dr. Hrubý, Dr. Hain - gastroenterologický kongres Liberec Dr. Faltus je členem výboru České traumatologické společnosti. Dr. Kolombová složila atestaci z FBLR Interní oddělení - pořádání dvou celoústavních seminářů, dále společných seminářů s praktickými lékaři a vnitřních seminářů pro lékaře a sestry oddělení. Dětské oddělení Oddělení připravilo 2 tématické večery - pediatrické semináře s terénními lékaři. Gynekologicko-porodnické oddělení - podle plánu primáře oddělení se lékaři účastní akcí ČLS na úrovni regionu i celostátní. V rámci oddělení organizují 1x za 2 měsíce odborné semináře tak, že v průběhu roku každý lékař jeden ze seminářů vede. - MUDr. Mokrá je v přípravě na atestaci II. stupně OKBH - MUDr. Brzák přednášel problematiku preanalytické fáze laboratorního vyšetření na ústavním semináři a Celostátních pracovních dnech SZP v květnu Oddělení zorganizovalo Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v hematologii a transfúzní službě. - dále zorganizovalo v říjnu 2001 Setkání biochemiků východočeského a jihočeského regionu s novinkami v klinické biochemii.

16 RDG -vedle pasivní účasti na mnoha akcích se oddělení podílelo na odborném programu dvou podzimních ústavních seminářů publikacemi v regionálním tisku a televizi. RHB - fyzioterapeutka Diana Kapušniková úspěšně dokončila kurz měkkých a mobilizačních technik. - MUDr. Bašta účast při IPVZ Praha předatestačního kurzu - MUDr. Kolombová- absolvovala kurz prof. Jandy při IPVZ funkční stabilizace páteře - vrchní sestra Loumová zařazena do kurzu Senzomotorika 1. část při IPVZ Praha PSS má 58 SZP. V současné době jich 8 studuje. 2 sestřičky studují kombinované bakalářské studium ošetřovatelství v Hradci Králové. SZP se zúčastňují seminářů sesterských, celoústavních i celorepublikových, dále se účastní kurzů dle odbornosti, které pořádá IDV PZ v Brně. Mezinárodní vztahy: RNDr. Brzák a MUDr. Honzů pracují na česko-německém projektu společné dokumentace u pacientů s trvalou antikoagulační léčbou, probíhajícího na základě z projektu PHARE. - Dr. Hodík, Dr. Faltus - traumatologický sjezd v Hanoveru - Dr. Kolombo - urologický kongres v Krakowě - Interní oddělení Pokračuje práce na česko-německém projektu z fondu Phare: Společná dokumentace u pacientů s antikoagulační léčbou. Ekonomické informace. V roce 2001 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem předešlým je to významné snížení ztráty o 6462 tis Kč. Na růstu nákladů oproti roku 2000 se nejvyšší měrou podílely mzdové náklady. Relativní nárůst 28 % oproti roku 2000 byl způsoben zejména nárůstem tarifních složek platů o 11% u zdravotnických profesí a 6 % THP od současně se zvýšeným

17 počtem zaměstnanců. Zvýšenému počtu zdravotních výkonů (viz hodnocení LPS) odpovídají rovněž zvýšené náklady u položek přímý materiál a ostatní náklady DPH. Rovněž zvýšená produkce jídel stravovacího provozu způsobila nárůst nákupu potravin. V souvislosti se změnou zřizovací listiny došlo k převodu nemovitého majetku na zřizovatele čím se snížily odpisy. áklady a výnosy 2000, (v tis. Kč) Účet ázev položky index01/ Přímý materiál , Energie ,33 51x Opravy, služby ,45 52x Mzdové náklady ,28 54x Fin. nákl., civilní sl ,71 55x Odpisy , Ostatní nákl., DPH ,18 CELKEM ÁKLADY ,23 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven ,26 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava , Dotace ,56 CELKEM VÝ OSY ,31 HOSP. VÝSLEDEK ,35 1% 5% 3% Struktura nákladů r % Přímý materiál Energie Opravy, služby 53% 8% 6% Mzdové náklady Fin. nákl., civilní sl. Odpisy Ostatní nákl., DPH

18 11% 2% Výnosy 2001 Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava Dotace 87% Významné navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven je způsobeno kombinací těchto faktorů nově stanovený způsob financování zdravotní péče na rok 2001, zvýšená zdravotní péče, zohlednění výkonnosti nemocnice v minulém roce. V nákladech a výnosech bylo poprvé v roce 2001 zaúčtováno nájemné zřizovateli za pronájem nemovitostí. Struktura aktiv a pasiv se v průběhu roku změnila zásadním způsobem. Hlavním důvodem změny byla účinnost nové zřizovací listiny od 2. pololetí. Převodem nemovitostí na zřizovatele došlo k výraznému snížení hmotného investičního majetku na straně aktiv a současně změně v položkách majetkových fondů a oprávek na straně pasiv. Vzhledem k stanovenému způsobu financování stanoveného vládním nařízením došlo k významnému navýšení dohadných položek přechodné účty aktivní - (očekávané platby za 2. pololetí 2001) tak pasivní (penále za překročení lékové preskribce). V roce 2001 byl nemocnici poskytnut úvěr (položka bankovní výpomoci a půjčky) z důvodu splácení sonografů. Rozvaha za rok 2001 v tis. Kč AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Nehmtoný investiční majetek Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

19 AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. Min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM Zhodnocení : Rok 2001 byl po ekonomické stránce zcela výjimečný. Nabytím účinnosti změn ve zřizovací listiny od byla zásadním způsobem změněna struktura aktiv a pasiv. Rovněž změnou financování a současně tak platovými úpravami byly razantně navýšený jak příjmy, tak výdaje. Hospodářský výsledek je sice záporný, ale jeho výše je významně nižší než v roce předešlém a je rovněž hluboko pod hranicí výši odpisů. V roce 2002 tak dynamický nárůst a změny již neočekáváme. Personální a mzdová oblast. Počet zaměstnanců k celkem 361, z toho 47 lékařů, 188 SZP, 126 ostatních zaměstnanců. A: přijati: lékaři 5, SZP 23, ostatní - 37 odešli: lékaři 4, SZP 12, ostatní - 20 Tabulka průměrných platů v Kč Průměrná hrubá mzda celkem Z toho přesčas a pohotovost Lékaři Zdravotní sestry Niřší a pomocný zdr. Personál Administrativa a THP Dělnický a provozní pracovníci Průměrný plat za všechny kategorie EMPRA s.r.o.

20 Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov, který je současně jedním ze dvou jednatelů společnosti. Druhým jednatelem je p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: M. Klausová, Ing. Schneiderová, R. Ouvínová. Vztah s nemocnicí je upraven smluvně. Roční účetní závěrka je ověřena auditorem. V roce 2001 se naplno rozjela výroba a rozvod tepla pro nemocnici a zdravotní školu. Společnost dosáhla v roce 2001 zisku 768 tis. Kč.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV. r o k 1 9 9 9. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k 1 9 9 9 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5 Ekonomické

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV

MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA r o k 2 0 0 0 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ř e d i t e l Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3-4 Vedení městské nemocnice 5 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 6 12

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 6 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 3. Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 3 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-12 Ošetřovatelský

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 4 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 4 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 2 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 2 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-11 Ekonomické

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 5

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k 2 0 0 5 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 5 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33. Z a r o k 2 0 0 8

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33. Z a r o k 2 0 0 8 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33 P o l o l e t n í z p r á v a Z a r o k 2 0 0 8 Obsah: A: Základní údaje o společnosti B: Číselné údaje 1) Rozvaha v plném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s... 7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více